Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015"

Transkript

1 Hamar - en internasjonal kommune Strategi for internasjonalt samarbeid Vedtatt av Kommunestyret

2 2

3 Strategi for internasjonalt samarbeid Innhold 1. Innledning Hvorfor internasjonalt samarbeid og strategi? Forankring og sammenheng 4 2. Hamar kommunes internasjonale samarbeid 5 3. Mål og strategier for det internasjonale samarbeidet Hovedmål Delmål 1 - vennskapsbyer Delmål 2 - EU/EØS Delmål 3 - internasjonal solidaritet Delmål 4 - inkluderende lokalsamfunn Hvordan lykkes med det internasjonale samarbeidet? Politisk organisering Administrativ organisering Hamar kommune som arbeidsgiver Samarbeid med aktører i Hamarregionen Aktuelle dokumenter og nettsteder 15 3

4 Strategi for internasjonalt samarbeid Innledning 1.1 Hvorfor internasjonalt samarbeid og strategi? Internasjonalt og spesielt europeisk samarbeid er viktigere for Hamar nå enn noen gang. Vi påvirkes i økende grad av utviklingen i Europa og ellers i verden, og vi ser at kommuner og regioner inngår samarbeid på tvers av nasjonale grenser uavhengig av statlige myndigheter. Hamar kommune vil ta aktivt del i denne utviklingen. Vi ønsker å videreutvikle det internasjonale arbeidet. Vennskapsbysamarbeidet skal, sammen med en mer aktiv rolle overfor EU, danne hovedelementet i det europeiske engasjementet. Videre skal Hamar vise et globalt engasjement ved å fortsette å delta i bistandsprosjekter. Vi skal arbeide for å plassere kommunen og dens samarbeidspartnere i regionen i en internasjonal sammenheng. Kompetanseutveksling i kommunesektoren skal stå i fokus: vi har mye å bidra med og mye å lære av andre kommuner. I løpet av de siste årene er dessuten en ny dimensjon blitt tydeligere: arbeidsinnvandringen til Norge ser ut til å være en viktig faktor for å kunne opprettholde velferdsproduksjon og levestandard, og for å sørge for vekst i folketallet. Dette er viktig for Hamar som har hatt et langvarig fødselsunderskudd. Denne utviklingen får betydning for vår internasjonal tilnærming. Det er avgjørende at tilflyttere til kommunen får en positiv start på sin nye tilværelse gjennom bosetting, sysselsetting og nødvendig nettverk. Denne strategien skal legge til rette for å skape et åpent og inkluderende lokalsamfunn. Videre skal strategien bidra til å skape økt kunnskap og interesse for internasjonale spørsmål. Vi mener at dette vil ha en egenverdi for de som deltar i arbeidet og for lokalsamfunnet generelt. Deltakelse i internasjonalt arbeid vil ha positiv effekt på kommunens omdømme og gjøre kommunen mer attraktiv som bosted og arbeidsplass. Hamar i en internasjonal sammenheng gjennomsnittlig har over 70 % av sakene i norske kommuestyrer, deriblant i Hamar, tilknytning til EØS- avtalen 2/3 av innflytterne i Hamar i perioden er innvandrere i Hamarskolen er 38 språk representert 1.2 Forankring og sammenheng Den internasjonale strategien skal gi retning for Hamar kommunes internasjonale engasjement. Felles prioriteringer og en felles ramme for den internasjonale aktiviteten er avgjørende for å lykkes. Hamar kommune ønsker å forankre det internasjonale engasjementet bredere i organisasjonen. Strategien er forankret i Hamars kommuneplan Den tar utgangspunkt i kommunens rolle som tjeneste- og samfunnsutvikler og som tilrettelegger i lokalsamfunnet. Strategien er et politisk dokument som vil følges opp gjennom årlige handlingsplaner og budsjett. I tillegg må strategien sees i sammenheng med vennskapsbyutredningen fra 2007 og strategien for det nordiske vennskapsbysamarbeidet Et lærende nordisk fellesskap fra Videre er det overlappende temaer i næringsstrategien og mangfoldsplanen, og i integreringsmeldingen som er under utarbeidelse. Vi viser spesielt til de sistnevnte dokumentene når det gjelder strategier og tiltak for temaet innvandring, integrering og mangfold i Hamar. Videre er arbeidsgiverpolitikken og den kommende rekrutteringsstrategien også relevante ift deler av innholdet i den internasjonale strategien. 4

5 Strategi for internasjonalt samarbeid Hamar kommunes internasjonale samarbeid Vennskapsbyer EU/EØS Bistand/ systemeksport Integrering og toleranse i lokalsamfunnet Figuren over viser de mest sentrale områdene for internasjonalt samarbeid der Hamar kommune er engasjert. Det er viktig å understreke at dette ikke er adskilte områder, de har derimot mye å tilføre hverandre og må sees i en sammenheng. Illustrasjonen er tematisk og er ikke et uttrykk for kommunens ressursinnsats innenfor de ulike områdene. Vennskapsbyer Vennskapsbysamarbeidet utgjør det tradisjonelle internasjonale engasjementet i Hamar kommune. Samarbeidsformene mellom Hamar og de ulike vennskapsbyene er individuelle med store variasjoner. De nordiske relasjonene er basert på en felles referanseramme, og her er gjensidig læring mer sentralt enn for eksempel ift Khan Younis i Palestina der solidaritet og bistand også utgjør en viktig del av relasjonen. Vennskapsbyutredningen, som ble vedtatt i 2007, gir konkret informasjon om vennskapsbyene og samarbeidsrelasjonene. Hamars vennskapsbyer Lund i Sverige Viborg i Danmark Borgå (Porvoo) i Finland Dalvik på Island Greifswald i Tyskland Fargo (Nord-Dakota) i USA Khan Younis (Gaza) i Palestina Karmiel i Israel EU/EØS Hamar er medlem av Osloregionens Europakontor (ORE) i Brussel, som er et interesse- og informasjonskontor hovedsakelig for kommuner og fylkeskommuner på Østlandet. Kommunen har i flere år deltatt i EU-prosjekter. Dette vil bli et viktig satsningsområde framover også sammen med videreutvikling av det nordiske vennskapsbysamarbeidet. 5

6 Strategi for internasjonalt samarbeid Bistand/systemeksport Hamar kommune har deltatt i flere bistandsprosjekter blant annet i samarbeid med KS og Utenriksdepartementet (UD). Bistandsarbeid kan knyttes til det europeisk engasjementet gjennom EØS- finanseringsmekanismene og til vennskapsbysamarbeidet gjennom felles prosjekter. Integrering og toleranse i lokalsamfunnet Åpenhet og toleranse er et fundament for å lykkes i alt internasjonalt samarbeid. Hamar er en flerkulturell kommune. Ulike arrangementer som Internasjonal uke og festivalen Stoppested verden har en viktig funksjon i forhold til å synliggjøre og markedsføre dette. Integreringsarbeidet og Hamarskolens internasjonale engasjement er også sentralt ift å lykkes med å skape et åpent og tolerant lokalsamfunn. I figuren under er Hamars relasjoner til omverdenen og de ulike aktivitetene og samarbeidsrelasjonen synliggjort gjennom plassering i forhold til aksene «Hamar i verden» og «verden i Hamar». Dette er ingen uttømmende figur. Pilen illusterer vårt mål om en balansert internasjonal strategi i forhold til Hamars aktiviteter internasjonalt og internasjonal påvirkning i lokalsamfunnet. Aktivitetene og samarbeidsrelasjonene fordeler seg dermed ulikt, noe vil ha hovedvekt på ute- eller hjemmeperspektiv, mens noe vil foregå begge steder. Hamar i verden Systemeksport/bistand Vennskapsbyer EU/EØS Osloregionens Europakontor Vertskapsrollen Internasjonal uke Integrering Verden i Hamar 6

7 Strategi for internasjonalt samarbeid Mål for det internasjonale samarbeidet 3.1 Hovedmål Gjennom internasjonalt samarbeid skal vi dele kunnskap og forståelse som bidrar til å gjøre Hamar til et attraktivt lokalsamfunn med gode tilbud og tjenester. Det internasjonale samarbeidet støtter opp under visjonen i kommuneplanen om at: «Hamar skal være sentrum i det mest attraktive boområdet i Innlandet». Gjennom å understøtte Hamar kommunes øvrige virksomhet, er den internasjonale aktiviteten et viktig bidrag til samfunns- og tjenesteutviklingen. Dette innebærer også at kommunen skal bistå andre aktører i deres internasjonale aktiviteter og legge til rette for internasjonalt engasjement også utover kommuneorganisasjonen. Denne strategien danner et felles rammeverk for det internasjonale engasjementet i kommunen. I Hamar kommune skal internasjonale perspektiver og aktiviteter være en integrert del av utviklingarbeidet innenfor fagområdene. Internasjonale prosjekter skal gi merverdi og bygge opp under allerede prioriterte områder. På den måten vil vi lykkes og se verdien av det internasjonale arbeidet, og aktiviteten vil hovedsakelig bidra til gjensidig læring. Delmål Delmål 1: Hamar kommune skal være en aktiv deltaker i et lærende fellesskap av vennskapsbyer. Delmål 2: Hamar kommune skal utnytte mulighetene som EU- programmer og - prosjekter gir og øke kunnskapen om rammebetingelser i EØS- samarbeidet. Delmål 3: Hamar kommune skal vise internasjonal solidaritet og bidra til lokalsamfunnsutvikling i utvalgte prosjekter. Delmål 4: Hamar skal være et åpent og inkluderende lokalsamfunn for innbyggere, tilflyttere og besøkende. 7

8 Strategi for internasjonalt samarbeid Delmål 1 Hamar kommune skal være en aktiv deltaker i et lærende fellesskap av vennskapsbyer. De nordiske vennskapsbyene og Greifswald Samarbeidet med de nordiske vennskapsbyene og Greifswald foregår på politisk og administrativt nivå i kommunene og på kulturområdet, blant annet gjennom frivillige organisasjoner. Samarbeidet med Greifswald foregår også på næringslivsområdet og mellom forsknings og utdanningsinstitusjoner. I tillegg har Hamar gjennom en årrekke bidratt til mange kulturelle innslag i byens festival Nordischer Klang. Treklang et språk- og poesiprosjekt for ungdom samarbeid mellom Viborg, Lund og Hamar et konkret resultat av strategien for det nordiske vennskapsbysamarbeidet inngår i Den kulturelle skolesekken og Poesifestivalen i Hamar- Rolf Jacobsen- dagene støttes av Nordisk kulturfond og Nordplus Realsjonene i Norden har tradisjonelt vært basert på vennskapsbymøter annethvert år, og foreningen NORDEN har en sentral rolle i samarbeidet. I 2009 vedtok Hamar sammen med Borgå, Dalvik, Lund og Viborg en felles strategi for samarbeidet. «Et lærende nordisk fellesskap» strategien for det nordiske vennskapsbysamarbeidet ble vedtatt i Borgå i 2009 den felles nordiske referanserammen er det godt utgangspunkt for å videreutvikle relasjonene demokratiutvikling, kunnskapsutveksling, kulturutveksling, barn og ungdom, systemeksport og EU- prosjekter er sentrale områder i strategien samarbeidet skal være til gjensidig nytte ved at felles interesser er førende kunnskapsoverføring, effektivitet og resultater får økt fokus Gjennom denne strategien skal kommunene sammen arbeide for relasjonene utvikles både i dybde og bredde. Dette er sentralt framover når Hamar kommune ønsker å utvide samarbeidet mot Europa. Det nordiske vennskapsbysamarbeidet er spesielt viktig for Hamar for å samle og styrke det nordiske kultur og språkfellesskapet samt de lange demokratiske tradisjonene i Norden. Hamar kommune skal også utnytte sitt brede kontaktnett og være en døråpner for andre sektorer i kommunen og regionen når det gjelder samarbeid med vennskapsbyene. USA Vennskapsbysamarbeidet med Fargo er hovedsakelig basert på årlig kontakt mellom ordfører og rådmann i Fargo og Hamar. I tillegg er det noe kontakt i form av turisme. Hamar kommune ønsker å bidra til kulturutveksling framover, ved at for eksempel hedmarksmusikere og -kunstnere kan delta på ulike arrangementer i det norskamerikanske miljøet i Midt - Vesten. Samtidig er det potensiale for å koble utdanningsmiljøene i Fargo og Høgskolen i Hedmark sterkere sammen. 8

9 Strategi for internasjonalt samarbeid Midtøsten Samarbeidet med vennskapsbyene i Midtøsten; Khan Younis og Karmiel, er i dag preget av den spente situasjonen i området. Samarbeidet med Khan Younis var ment å være basert på psykososialt forebyggende arbeid rettet mot barn, samt gjensidig utvikling på utvalgte fagområder som kultur, landbruk, miljø og utveksling mellom skoler og sosiale institusjoner. I samarbeidet med Karmiel har også områdene miljø, kultur og utdanning, i tillegg til idrett stått sentralt. Intensjonen med arbeidet har vært å knytte de to byene i henholdsvis Palestina og Israel nærmere sammen. Et mulig samarbeidsprosjekt mellom byene har vært innenfor miljøarbeid og avfallshåndtering. Samarbeidet med Khan Younis har en periode vært knyttet til arbeidet i Verdens helseorganisasjon (WHO), men prosjektet er stilt i bero til situasjonen i Midtøsten er avklart. Det er oppnevnt en politisk komité i Hamar kommune; Midtøstenkomiteen, som tar seg av samarbeidet med vennskapsbyene. Komiteen har hatt en viktig funksjon blant annet under Internasjonal uke i Hamar. I følge komiteens mandat må den ta stilling til det videre arbeidet mot vennskapsbyene. Strategien videre vil uansett være avhengig av hvordan forholdene i Midtøsten utvikler seg. Videre samarbeid er også avhengig av at det stilles ressurser til rådighet fra eksterne aktører (hovedsakelig KS og Utenriksdepartementet) samt hva den norske regjeringen signaliserer i sine handlingsplaner. Ut over dette bør Hamar kommune søke å ivareta relasjonene til de to vennskapsbyene i Midtøsten så langt forholdene til enhver tid tillater. Strategier og tiltak Strategi: Hamar kommune skal følge opp den felles nordiske vennskapsbystrategien Et lærende nordisk fellesskap. videreutvikle det politiske samarbeidet med vekt på demokratiutvikling opprette vennskapsskoler og barnehager og en felles hospitantordning i Norden satse på barn og unge og starte arbeidet med å identifisere andre fagområder som skal prioriteres utvikle nye og følge opp etablerte arenaer for tjeneste- og organisasjonsutvikling gjennomføre Treklang og flere felles prosjekter Strategi: Hamar kommune skal være tilrettelegger og døråpner for næringslivet, forskningsog utdanningsmiljøer og frivillig sektor. ta initiativ til at samarbeidet videreutvikles mellom Høgskolen i Hedmark og universiteter/ kunnskapsinstitusjoner i vennskapsbyene med spesiell vekt på studentutveksling ta initiativ til at samarbeidet utvides til flere aktuelle næringer: for eksempel energiområdet, det bioteknologiske miljøet og reiselivet kommunen skal gjøre en aktiv innsats for å involvere frivillig sektor sterkere i samarbeidet legge til rette for deltakelse fra Hamar ved festivalen Nordischer Klang i Greifswald Strategi: Hamar kommune skal videreutvikle informasjonsrollen. lage informasjonsmateriell og informere kommunens innbyggere og andre aktører i Hamarregionen om vennskapsbyene og samarbeidet 9

10 Strategi for internasjonalt samarbeid Delmål 2 Hamar kommune skal utnytte mulighetene som EU- programmer og - prosjekter gir og øke kunnskapen om rammebetingelser i EØS- samarbeidet. Gjennom EØS- avtalen har EUs påvirkning på norske lokalsamfunn og lokalforvaltning økt kraftig. Alle sektorer innenfor den kommunale organisasjonen må forholde seg til føringer fra EU. Hamar kommune har behov for bedre og raskere informasjon knyttet til utviklingen i norske kommuners framtidige spillerom. Videre gir også EØS- avtalen muligheter for å bygge relasjoner til kommuner og regioner gjennom konkret prosjektsamarbeid. Dette ønsker vi å benytte oss av i større grad, både gjennom sektorprogrammene og de regionale programmene. Interreg- prosjektet Big Lakes prosjekt innenfor EUs transnasjonale samarbeid i Østersjøområdet temaet var utvikling av sjøområdene m.h.t kulturog naturbaserte næringer regionene rundt innsjøene Päijänne i Finland, Ladoga i Russland, Peipsi i Estland og regionene rundt Mjøsa deltok budsjett: 4,8 mill NOK Osloregionens Europakontor (ORE) er en viktig medspiller i dette arbeidet. Et av hovedmålene til ORE er å øke deltakelsen i fellesskapet av europeiske regioner. Ved siden av dette er hovedoppgavene til kontoret nettverksbygging, informasjon og kompetanseheving, og overvåkning av saker av spesiell interesse for Osloregionen. Alle norske kommuner er dessuten representert i Brussel gjennom KS sitt interessekontor. Interreg- prosjekter i Hamarregionen Utvikling «Kompetansetilførsel for regional vekst og utvikling» samarbeid med Falun- Borlänge regionen målet er å reise spørsmål og gjøre tilgjengelig ideer og konsepter for samarbeid «Næringslivet som motor for inkludering» samarbeid med Karlstad kommun inkludering av nye landsmenn, bl.a. gjennom kunnskap om hva som er gode inkluderingsmetoder Strategier og tiltak Strategi: Hamar kommune skal benytte seg av kompetansen hos Osloregionens Europakontor og utnytte mulighetene som medlemsskapet gir. ta initiativ til felles møter for å sørge for at medlemmene fra Hamarregionen i ORE samarbeider godt rundt sakene som omhandler kontorets utvikling. Dette gjelder spesielt mellom styret (politisk) og koordineringsgrupa (administrativt) benytte seg av hospitantordningen ved Osloregionens Europakontor og legge til rette for hospiteringsmuligheter innenfor fagområdene benytte seg av tilbud om kompetanseheving knyttet til EU/ EØS-samarbeidet og EUprosjektutvikling, bl.a gjennom kommunens medlemskap i Osloregionens Europakontor. Strategi: Hamar kommune skal aktivt benytte EU- programmer og -prosjekter som understøtter kommunens ordinærer prioriteringer. påbegynne identifisering av fagområder som skal prioriteres søke prosjektsamarbeid i Hamarregionen med utgangspunkt i egne prioriteringer samt Regionrådets strategier, i samarbeid med Hamarregionen Utvikling (HrU), Hedmark fylkeskommune og andre regionale aktører søke prosjektmidler sammen med de nordiske vennskapsbyene og Greifswald og gå sammen om partnersøk blant andre regioner i Europa lage en årlig plan for EU- prosjekter som skal gjennomføres Strategi: Gjennom KS skal Hamar kommune holde seg informert om framtidige rammevilkår i form av lov-givning mm rådmannens stab skal få et utvidet ansvar innenfor dette området legge til rette for grunnleggende kompetanse i stab om EU/ EØS systemet og dets innvirkning på kommunenes rammebetingelser. 10

11 Strategi for internasjonalt samarbeid Delmål 3 Hamar kommune skal vise internasjonal solidaritet og bidra til lokalsamfunnsutvikling i utvalgte prosjekter. Norske kommuner besitter kompetanse som er etterspurt i utviklings- og bistandsarbeid. Hamar kommune har erfaring fra dette fra for eksempel Kosovo og fra vennskapsbysamarbeidet i Midtøsten. Kommunene i Hamarregionen, KS og UD har i perioden hatt et samarbeidsprosjekt med tre kommuner i Kosovo. Formålet med dette samarbeidet var å styrke lokaldemokratiet, lokal næringsutvikling og kommunale fagområder i Kosovo samt en gjensidig styrking av den internasjonale forståelsen i alle deltakerkommunene. Hamar kommune mener at slik systemeksport fra norske kommuner kan ha en viktig bistandsmessig effekt i utvikling av lokalsamfunn. Dette området er som et av flere temaer vektlagt i den nordiske vennskapsbystrategien. Gjennom slikt utviklingsarbeid viser Hamar kommune solidaritet og interesse for å bidra med kompetanse i regioner som er dårligere stilte enn oss. Selv lærer vi mye i form av blant annet kulturforståelse og prosjektorganisering. Medarbeiderne som deltar får dessuten økt kunnskap om samfunns- og kulturforhold. I et bredere perspektiv, er slikt solidaritetsarbeid et bidrag til bærekraftig utvikling og jevnere fordeling av goder. Hamar kommune kan gi et lite bidrag til lokalsamfunnsutvikling andre steder i verden gjennom kompetanseutveksling. Demokratiutvikling samt klima, energi og miljø er noen av områdene der vi kan bidra. Ressursmessig har kommunen riktignok ikke mulighet til å initiere egne utviklingsprosjekter. I den grad kommunen skal delta i slike prosjekter i framtiden må ressursene hovedsakelig dekkes av KS/UD/NORAD/ EØS- finansieringsmekanismene. Betegnelsen «Internasjonal kommune» Hamar ble utnevnt til «Internasjonal kommune» av Fredskorpset og KS i 2006 betengelsen gis til kommuner for å berømme det internasjonale engasjementet som finner sted på grasrotnivå samt motivere til økt nord/sørsamarbeid betegnelsen «Hamar i verden» og «verden i Hamar» ble introdusert i forbindelse med prisoverrekkelsen Strategier og tiltak Strategi: Bidra i internasjonale prosjekter etter initiativ fra UD, NORAD og KS etc. skaffe ressurser, primært fra eksterne kilder benytte kontakter i Hamarregionen benytte kontakter i de nordiske vennskapsbyene benytte kontakter og engasjere lokalt/regionalt næringsliv så langt det er formålstjenlig, og i samarbeid med bl. a HrU og Innovasjon Norge 11

12 Strategi for internasjonalt samarbeid Delmål 4 Hamar skal være et åpent og inkluderende lokalsamfunn for innbyggere, tilflyttere og besøkende. Hamar ønsker å være en åpen og inkluderende kommune. Dette er sentralt for at innbyggere og besøkende skal oppleve Hamar som et attraktivt sted å bo eller besøke. Østlandsforsknings næringsanalyse fra 2009 viser at Hamar har et stort antall «videreflyttere», altså personer som flytter til Hamar, og som flytter videre i løpet av få år. Å være et åpent og inkluderende lokalsamfunn kan bidra til at flere av disse personene blir boende i byen, og dermed vil dette delmålet bygge opp under de overordnede målene for kommunen. Det er aktørene i byen totalt sett som er med på å skape og prege holdningene i lokalsamfunnet. Kommunen på sin side kan være med å legge til rette. Stoppested verden: en internasjonal festival for barn festival har som mål å bygge broer på tvers av kulturer og skape møteplasser for mennesker med ulike nasjonaliteter fokuserer på kunnskap om og forståelse for vårt flerkulturelle mangfold det arrangeres konserter, verksteder, aktiviteter, forestillinger og utstillinger for barn og unge Det kulturelle mangfoldet i Hamar er stort og den internasjonale aktiviteten er utbredt innenfor blant annet skolene og kultursektoren. «Den kulturelle skolesekken» er et godt eksempel på dette. Hamar kommune vil skape arenaer for kulturutveksling. Gjennom internasjonalt engasjement skal kommunen bidra til å spre kunnskap og skape interesse for internasjonale spørsmål blant befolkningen. Videre ønsker Hamar kommune å være en arbeidsplass med internasjonal profil. Dette vil ha en verdi for medarbeiderne. Det forventes også at det internasjonale engasjementet vil ha positiv påvirkning på kommunens omdømme. Internasjonal uke i Hamar kommune arrangeres i samarbeid med frivillig sektor, kirken, organisasjoner og institusjoner ulike arrangement som skal bidra til å inkludere, informere og engasjere gjennomføres i samme tidsperiode som TV- aksjonen og FN- dagen Hamar formannskap har vedtatt at Internasjonal uke skal arrangeres fram til 2015 og skal støtte opp under FNs årsmål Strategier og tiltak Strategi: Hamar kommune skal gjennom samarbeid med organisasjoner og institusjoner bidra til å synliggjøre det kulturelle mangfoldet. løfte fram internasjonal uke som et viktig årlig arrangement der Resultatenheten for Kultur er hovedarrangør støtte frivillige lag og foreningers internasjonale engasjement og aktiviteter Strategi: Hamar kommune skal ha et offensivt rekrutteringsarbeid for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. markedsføre kommunen som en inkluderende arbeidsplass med internasjonal profil vektlegge et mer helhetlig integreringsprogram for tilflyttere med fremmedkulturell bakgrunn Strategi: Hamar kommune skal utvikle og profesjonalisere vertskapsrollen. Servicekontoret skal i samarbeid med rådmannens stab ha hovedansvar for besøkende og tilhørende arrangementer videreutvikle informasjonsmateriell til ulike grupper av faglige besøk i kommunen 12

13 Strategi for internasjonalt samarbeid Hvordan lykkes med det internasjonale samarbeidet? Tydelig prioritering og organisering er viktige stikkord for å lykkes med den internasjonale aktiviteten. I tillegg er Hamar kommune avhengig av å samarbeide med lokale og regionale aktører. 4.1 Politisk organisering Den internasjonale strategien er forankret i Kommuneplanen Dette er et tydelig politisk signal om at internasjonal aktivitet skal prioriteres i Hamar. Formannskapet er i dag det operative politiske organet for det internasjonale arbeidet i kommunen. Ordføreren og de øvrige folkevalgte spiller blant annet en viktig rolle ved internasjonale besøk, herunder vennskapsbybesøk. Videre har Midtøstenkomiteen ansvaret for kontakten med vennskapsbyene i Midtøsten. Rådmannen opplever at det er behov for en bredere politisk komité i kommunen der internasjonale spørsmål kan drøftes. Internasjonalt samarbeid er et av temaene i Regionrådets strategi I tillegg sitter ordførerne i Hamarregionen i styret for Osloregionens Europakontor etter tur. Hamar kommune har vedtatt at vennskapsbysamarbeidet skal ha et eget budsjett. Den totale internasjonale aktiviteten synliggjøres riktignok ikke gjennom dette budsjettet. Selv om internasjonale prosjekter i stor grad gir finansiering, er det alltid behov for egenandeler. Dermed vil det også være behov for noe mer ressurser til denne type virksomhet. 4.2 Administrativ organisering Det internasjonale arbeidet i kommunen ledes av Rådmannen. Videre spiller rådmannens stab en sentral rolle som vertskap og ved planlegging av besøk og reiser. Strategiavdelingen er i dag kommunens representant i koordineringsgruppen til Osloregionens Europakontor. Kommunen har behov for at Strategiavdelingens rolle utvides og at avdelingen i samarbeid med rådmannen ivaretar helhetsperspektivet i den internasjonale virksomheten. For øvrig vil hovedaktiviteten og ansvaret på det internasjonale området ligge i resultatenhetene. Det er her fagkunnskapen og kjennskapen til enkeltprosjekter er størst. Det er oppnevnt kontaktpersoner på fagområdene: kultur, folkehelse, utdanning og planlegging i kommunen, som har den internasjonale kontakten som en del av sitt arbeidsfelt. Det er behov for å se de internasjonale aktivitetene som en del av den ordinære tjenesteutviklingen i resultatenhetene. 4.3 Hamar kommune som arbeidsgiver Hamar kommune må være bevisst sin rolle som arbeidsgiver på det internasjonale feltet. Det skal legges til rette for deltakelse i internasjonal aktivitet og lages arenaer for utveksling av erfaringer i organisasjonen. Det internasjonale arbeidet vil bidra til å gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsplass. Derfor er det avgjørende se den internasjonale aktiviteten i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken og rekrutteringsstrategien i kommunen. 13

14 Strategi for internasjonalt samarbeid Strategier og tiltak Politisk ansvarsområdet internasjonalt samarbeid bør tillegges en av de eksisterende politiske komiteene i kommunen, og komiteen bør sørge for koordinering opp mot Formannskapet og Midtøstenkomiteen formannskapet skal minst to ganger i løpet av valgperioden besøke en av Vennskapsbyene (jfr vennskapsbyutredningen) styrevervet i Osloregionens Europakontor skal fortsatt gå på omgang mellom ordførerne i Hamarregionen Administrativt i rådmannens stab får Strategiavdelingen en sterkere koordinerende rolle som sammen med rådmannen ivaretar helhetsperspektivet i den internasjonale virksomheten Strategiavdelingen representerer kommunen i koordineringsgruppen i Osloregionens Europakontor Servicekontoret får sammen med rådmannens stab et større ansvar ved internasjonale besøk hovedaktiviteten og gjennomføringsansvaret på det internasjonale området skal ligge i resultatenhetene det skal i større grad utvikles arenaer for kunnskapsoverføring på tvers av prosjekter og resultatenheter i kommunen Ressurser ikke opprette nye stillinger, men omprioritere i tråd med de linjer som er trukket opp i strategien vedr. organisering av arbeidet strategien forutsetter en noe større økonomisk ramme, og budsjettet bør favne den totale internasjonale aktiviteten den internasjonale aktiviteten legges fram i handlings- og økonomiplanen og rapporteres på i kommunens årsmelding 4.4 Samarbeid med aktører i Hamarregionen Hamar kommune vil i større grad samarbeide med lokale og regionale aktører om det internasjonale arbeidet. Hedmark fylkeskommune er en sentral samarbeidspartner. Det samme er kommunene i Hamarregionen, Høgskolen i Hedmark, Hamarregionen Utvikling og Hedmark Kunnskapspark. Samarbeidsrelasjonene må avklares på overordnet nivå. Disse vil variere avhengig av hvilken internasjonal aktivitet det samarbeides om. Strategier og tiltak Hamar kommune vil i større grad ta initiativ til samarbeid med lokale og regionale aktører i det internasjonale arbeidet vi skal i større grad benyttes oss av den internasjonale kompetansen i Hedmark fylkeskommune 14

15 5. Aktuelle dokumenter og nettsteder Strategi for internasjonalt samarbeid Eksterne dokumenter og lenker: Stortingsmelding nr. 15 ( ) Interesser, ansvar og muligheter - hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement ( ) + lenker til sektorprogrammene og interreg- programmene Interne dokumenter og lenker: Kommuneplanen «Vennskapsbyer nå og i framtiden» Vennskapsbyutredningen (2007) «Et lærende nordisk fellesskap» Strategi for det nordiske vennskapsbyarbeidet (2009) Borgå- Dalvik - Hamar - Lund - Viborg Strategisk næringsplan Mangfoldsplanen

16

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016

Rana kommune. Kommuneplan for Rana 2006 2016 Rana kommune Kommuneplan for Rana 2006 2016 Strategisk del Frodige Rana regionalt senter for vekst og utvikling Vedtatt av Rana kommunestyre 22.mai 2007 Forord: Kommuneplanens strategiske del er det langsiktige

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER

MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE: INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forankring... 3 1.4 Eksisterende internasjonale

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008

Mulighetenes OPPL OPPL AND AND REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Mulighetenes OPPLAND P REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Høringsdokument 23.09.2008 Side 2 Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Forkortelser brukt i dokumentet ABM: Arkiv,

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer