Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hamar - en internasjonal kommune. Strategi for internasjonalt samarbeid 2010-2015"

Transkript

1 Hamar - en internasjonal kommune Strategi for internasjonalt samarbeid Vedtatt av Kommunestyret

2 2

3 Strategi for internasjonalt samarbeid Innhold 1. Innledning Hvorfor internasjonalt samarbeid og strategi? Forankring og sammenheng 4 2. Hamar kommunes internasjonale samarbeid 5 3. Mål og strategier for det internasjonale samarbeidet Hovedmål Delmål 1 - vennskapsbyer Delmål 2 - EU/EØS Delmål 3 - internasjonal solidaritet Delmål 4 - inkluderende lokalsamfunn Hvordan lykkes med det internasjonale samarbeidet? Politisk organisering Administrativ organisering Hamar kommune som arbeidsgiver Samarbeid med aktører i Hamarregionen Aktuelle dokumenter og nettsteder 15 3

4 Strategi for internasjonalt samarbeid Innledning 1.1 Hvorfor internasjonalt samarbeid og strategi? Internasjonalt og spesielt europeisk samarbeid er viktigere for Hamar nå enn noen gang. Vi påvirkes i økende grad av utviklingen i Europa og ellers i verden, og vi ser at kommuner og regioner inngår samarbeid på tvers av nasjonale grenser uavhengig av statlige myndigheter. Hamar kommune vil ta aktivt del i denne utviklingen. Vi ønsker å videreutvikle det internasjonale arbeidet. Vennskapsbysamarbeidet skal, sammen med en mer aktiv rolle overfor EU, danne hovedelementet i det europeiske engasjementet. Videre skal Hamar vise et globalt engasjement ved å fortsette å delta i bistandsprosjekter. Vi skal arbeide for å plassere kommunen og dens samarbeidspartnere i regionen i en internasjonal sammenheng. Kompetanseutveksling i kommunesektoren skal stå i fokus: vi har mye å bidra med og mye å lære av andre kommuner. I løpet av de siste årene er dessuten en ny dimensjon blitt tydeligere: arbeidsinnvandringen til Norge ser ut til å være en viktig faktor for å kunne opprettholde velferdsproduksjon og levestandard, og for å sørge for vekst i folketallet. Dette er viktig for Hamar som har hatt et langvarig fødselsunderskudd. Denne utviklingen får betydning for vår internasjonal tilnærming. Det er avgjørende at tilflyttere til kommunen får en positiv start på sin nye tilværelse gjennom bosetting, sysselsetting og nødvendig nettverk. Denne strategien skal legge til rette for å skape et åpent og inkluderende lokalsamfunn. Videre skal strategien bidra til å skape økt kunnskap og interesse for internasjonale spørsmål. Vi mener at dette vil ha en egenverdi for de som deltar i arbeidet og for lokalsamfunnet generelt. Deltakelse i internasjonalt arbeid vil ha positiv effekt på kommunens omdømme og gjøre kommunen mer attraktiv som bosted og arbeidsplass. Hamar i en internasjonal sammenheng gjennomsnittlig har over 70 % av sakene i norske kommuestyrer, deriblant i Hamar, tilknytning til EØS- avtalen 2/3 av innflytterne i Hamar i perioden er innvandrere i Hamarskolen er 38 språk representert 1.2 Forankring og sammenheng Den internasjonale strategien skal gi retning for Hamar kommunes internasjonale engasjement. Felles prioriteringer og en felles ramme for den internasjonale aktiviteten er avgjørende for å lykkes. Hamar kommune ønsker å forankre det internasjonale engasjementet bredere i organisasjonen. Strategien er forankret i Hamars kommuneplan Den tar utgangspunkt i kommunens rolle som tjeneste- og samfunnsutvikler og som tilrettelegger i lokalsamfunnet. Strategien er et politisk dokument som vil følges opp gjennom årlige handlingsplaner og budsjett. I tillegg må strategien sees i sammenheng med vennskapsbyutredningen fra 2007 og strategien for det nordiske vennskapsbysamarbeidet Et lærende nordisk fellesskap fra Videre er det overlappende temaer i næringsstrategien og mangfoldsplanen, og i integreringsmeldingen som er under utarbeidelse. Vi viser spesielt til de sistnevnte dokumentene når det gjelder strategier og tiltak for temaet innvandring, integrering og mangfold i Hamar. Videre er arbeidsgiverpolitikken og den kommende rekrutteringsstrategien også relevante ift deler av innholdet i den internasjonale strategien. 4

5 Strategi for internasjonalt samarbeid Hamar kommunes internasjonale samarbeid Vennskapsbyer EU/EØS Bistand/ systemeksport Integrering og toleranse i lokalsamfunnet Figuren over viser de mest sentrale områdene for internasjonalt samarbeid der Hamar kommune er engasjert. Det er viktig å understreke at dette ikke er adskilte områder, de har derimot mye å tilføre hverandre og må sees i en sammenheng. Illustrasjonen er tematisk og er ikke et uttrykk for kommunens ressursinnsats innenfor de ulike områdene. Vennskapsbyer Vennskapsbysamarbeidet utgjør det tradisjonelle internasjonale engasjementet i Hamar kommune. Samarbeidsformene mellom Hamar og de ulike vennskapsbyene er individuelle med store variasjoner. De nordiske relasjonene er basert på en felles referanseramme, og her er gjensidig læring mer sentralt enn for eksempel ift Khan Younis i Palestina der solidaritet og bistand også utgjør en viktig del av relasjonen. Vennskapsbyutredningen, som ble vedtatt i 2007, gir konkret informasjon om vennskapsbyene og samarbeidsrelasjonene. Hamars vennskapsbyer Lund i Sverige Viborg i Danmark Borgå (Porvoo) i Finland Dalvik på Island Greifswald i Tyskland Fargo (Nord-Dakota) i USA Khan Younis (Gaza) i Palestina Karmiel i Israel EU/EØS Hamar er medlem av Osloregionens Europakontor (ORE) i Brussel, som er et interesse- og informasjonskontor hovedsakelig for kommuner og fylkeskommuner på Østlandet. Kommunen har i flere år deltatt i EU-prosjekter. Dette vil bli et viktig satsningsområde framover også sammen med videreutvikling av det nordiske vennskapsbysamarbeidet. 5

6 Strategi for internasjonalt samarbeid Bistand/systemeksport Hamar kommune har deltatt i flere bistandsprosjekter blant annet i samarbeid med KS og Utenriksdepartementet (UD). Bistandsarbeid kan knyttes til det europeisk engasjementet gjennom EØS- finanseringsmekanismene og til vennskapsbysamarbeidet gjennom felles prosjekter. Integrering og toleranse i lokalsamfunnet Åpenhet og toleranse er et fundament for å lykkes i alt internasjonalt samarbeid. Hamar er en flerkulturell kommune. Ulike arrangementer som Internasjonal uke og festivalen Stoppested verden har en viktig funksjon i forhold til å synliggjøre og markedsføre dette. Integreringsarbeidet og Hamarskolens internasjonale engasjement er også sentralt ift å lykkes med å skape et åpent og tolerant lokalsamfunn. I figuren under er Hamars relasjoner til omverdenen og de ulike aktivitetene og samarbeidsrelasjonen synliggjort gjennom plassering i forhold til aksene «Hamar i verden» og «verden i Hamar». Dette er ingen uttømmende figur. Pilen illusterer vårt mål om en balansert internasjonal strategi i forhold til Hamars aktiviteter internasjonalt og internasjonal påvirkning i lokalsamfunnet. Aktivitetene og samarbeidsrelasjonene fordeler seg dermed ulikt, noe vil ha hovedvekt på ute- eller hjemmeperspektiv, mens noe vil foregå begge steder. Hamar i verden Systemeksport/bistand Vennskapsbyer EU/EØS Osloregionens Europakontor Vertskapsrollen Internasjonal uke Integrering Verden i Hamar 6

7 Strategi for internasjonalt samarbeid Mål for det internasjonale samarbeidet 3.1 Hovedmål Gjennom internasjonalt samarbeid skal vi dele kunnskap og forståelse som bidrar til å gjøre Hamar til et attraktivt lokalsamfunn med gode tilbud og tjenester. Det internasjonale samarbeidet støtter opp under visjonen i kommuneplanen om at: «Hamar skal være sentrum i det mest attraktive boområdet i Innlandet». Gjennom å understøtte Hamar kommunes øvrige virksomhet, er den internasjonale aktiviteten et viktig bidrag til samfunns- og tjenesteutviklingen. Dette innebærer også at kommunen skal bistå andre aktører i deres internasjonale aktiviteter og legge til rette for internasjonalt engasjement også utover kommuneorganisasjonen. Denne strategien danner et felles rammeverk for det internasjonale engasjementet i kommunen. I Hamar kommune skal internasjonale perspektiver og aktiviteter være en integrert del av utviklingarbeidet innenfor fagområdene. Internasjonale prosjekter skal gi merverdi og bygge opp under allerede prioriterte områder. På den måten vil vi lykkes og se verdien av det internasjonale arbeidet, og aktiviteten vil hovedsakelig bidra til gjensidig læring. Delmål Delmål 1: Hamar kommune skal være en aktiv deltaker i et lærende fellesskap av vennskapsbyer. Delmål 2: Hamar kommune skal utnytte mulighetene som EU- programmer og - prosjekter gir og øke kunnskapen om rammebetingelser i EØS- samarbeidet. Delmål 3: Hamar kommune skal vise internasjonal solidaritet og bidra til lokalsamfunnsutvikling i utvalgte prosjekter. Delmål 4: Hamar skal være et åpent og inkluderende lokalsamfunn for innbyggere, tilflyttere og besøkende. 7

8 Strategi for internasjonalt samarbeid Delmål 1 Hamar kommune skal være en aktiv deltaker i et lærende fellesskap av vennskapsbyer. De nordiske vennskapsbyene og Greifswald Samarbeidet med de nordiske vennskapsbyene og Greifswald foregår på politisk og administrativt nivå i kommunene og på kulturområdet, blant annet gjennom frivillige organisasjoner. Samarbeidet med Greifswald foregår også på næringslivsområdet og mellom forsknings og utdanningsinstitusjoner. I tillegg har Hamar gjennom en årrekke bidratt til mange kulturelle innslag i byens festival Nordischer Klang. Treklang et språk- og poesiprosjekt for ungdom samarbeid mellom Viborg, Lund og Hamar et konkret resultat av strategien for det nordiske vennskapsbysamarbeidet inngår i Den kulturelle skolesekken og Poesifestivalen i Hamar- Rolf Jacobsen- dagene støttes av Nordisk kulturfond og Nordplus Realsjonene i Norden har tradisjonelt vært basert på vennskapsbymøter annethvert år, og foreningen NORDEN har en sentral rolle i samarbeidet. I 2009 vedtok Hamar sammen med Borgå, Dalvik, Lund og Viborg en felles strategi for samarbeidet. «Et lærende nordisk fellesskap» strategien for det nordiske vennskapsbysamarbeidet ble vedtatt i Borgå i 2009 den felles nordiske referanserammen er det godt utgangspunkt for å videreutvikle relasjonene demokratiutvikling, kunnskapsutveksling, kulturutveksling, barn og ungdom, systemeksport og EU- prosjekter er sentrale områder i strategien samarbeidet skal være til gjensidig nytte ved at felles interesser er førende kunnskapsoverføring, effektivitet og resultater får økt fokus Gjennom denne strategien skal kommunene sammen arbeide for relasjonene utvikles både i dybde og bredde. Dette er sentralt framover når Hamar kommune ønsker å utvide samarbeidet mot Europa. Det nordiske vennskapsbysamarbeidet er spesielt viktig for Hamar for å samle og styrke det nordiske kultur og språkfellesskapet samt de lange demokratiske tradisjonene i Norden. Hamar kommune skal også utnytte sitt brede kontaktnett og være en døråpner for andre sektorer i kommunen og regionen når det gjelder samarbeid med vennskapsbyene. USA Vennskapsbysamarbeidet med Fargo er hovedsakelig basert på årlig kontakt mellom ordfører og rådmann i Fargo og Hamar. I tillegg er det noe kontakt i form av turisme. Hamar kommune ønsker å bidra til kulturutveksling framover, ved at for eksempel hedmarksmusikere og -kunstnere kan delta på ulike arrangementer i det norskamerikanske miljøet i Midt - Vesten. Samtidig er det potensiale for å koble utdanningsmiljøene i Fargo og Høgskolen i Hedmark sterkere sammen. 8

9 Strategi for internasjonalt samarbeid Midtøsten Samarbeidet med vennskapsbyene i Midtøsten; Khan Younis og Karmiel, er i dag preget av den spente situasjonen i området. Samarbeidet med Khan Younis var ment å være basert på psykososialt forebyggende arbeid rettet mot barn, samt gjensidig utvikling på utvalgte fagområder som kultur, landbruk, miljø og utveksling mellom skoler og sosiale institusjoner. I samarbeidet med Karmiel har også områdene miljø, kultur og utdanning, i tillegg til idrett stått sentralt. Intensjonen med arbeidet har vært å knytte de to byene i henholdsvis Palestina og Israel nærmere sammen. Et mulig samarbeidsprosjekt mellom byene har vært innenfor miljøarbeid og avfallshåndtering. Samarbeidet med Khan Younis har en periode vært knyttet til arbeidet i Verdens helseorganisasjon (WHO), men prosjektet er stilt i bero til situasjonen i Midtøsten er avklart. Det er oppnevnt en politisk komité i Hamar kommune; Midtøstenkomiteen, som tar seg av samarbeidet med vennskapsbyene. Komiteen har hatt en viktig funksjon blant annet under Internasjonal uke i Hamar. I følge komiteens mandat må den ta stilling til det videre arbeidet mot vennskapsbyene. Strategien videre vil uansett være avhengig av hvordan forholdene i Midtøsten utvikler seg. Videre samarbeid er også avhengig av at det stilles ressurser til rådighet fra eksterne aktører (hovedsakelig KS og Utenriksdepartementet) samt hva den norske regjeringen signaliserer i sine handlingsplaner. Ut over dette bør Hamar kommune søke å ivareta relasjonene til de to vennskapsbyene i Midtøsten så langt forholdene til enhver tid tillater. Strategier og tiltak Strategi: Hamar kommune skal følge opp den felles nordiske vennskapsbystrategien Et lærende nordisk fellesskap. videreutvikle det politiske samarbeidet med vekt på demokratiutvikling opprette vennskapsskoler og barnehager og en felles hospitantordning i Norden satse på barn og unge og starte arbeidet med å identifisere andre fagområder som skal prioriteres utvikle nye og følge opp etablerte arenaer for tjeneste- og organisasjonsutvikling gjennomføre Treklang og flere felles prosjekter Strategi: Hamar kommune skal være tilrettelegger og døråpner for næringslivet, forskningsog utdanningsmiljøer og frivillig sektor. ta initiativ til at samarbeidet videreutvikles mellom Høgskolen i Hedmark og universiteter/ kunnskapsinstitusjoner i vennskapsbyene med spesiell vekt på studentutveksling ta initiativ til at samarbeidet utvides til flere aktuelle næringer: for eksempel energiområdet, det bioteknologiske miljøet og reiselivet kommunen skal gjøre en aktiv innsats for å involvere frivillig sektor sterkere i samarbeidet legge til rette for deltakelse fra Hamar ved festivalen Nordischer Klang i Greifswald Strategi: Hamar kommune skal videreutvikle informasjonsrollen. lage informasjonsmateriell og informere kommunens innbyggere og andre aktører i Hamarregionen om vennskapsbyene og samarbeidet 9

10 Strategi for internasjonalt samarbeid Delmål 2 Hamar kommune skal utnytte mulighetene som EU- programmer og - prosjekter gir og øke kunnskapen om rammebetingelser i EØS- samarbeidet. Gjennom EØS- avtalen har EUs påvirkning på norske lokalsamfunn og lokalforvaltning økt kraftig. Alle sektorer innenfor den kommunale organisasjonen må forholde seg til føringer fra EU. Hamar kommune har behov for bedre og raskere informasjon knyttet til utviklingen i norske kommuners framtidige spillerom. Videre gir også EØS- avtalen muligheter for å bygge relasjoner til kommuner og regioner gjennom konkret prosjektsamarbeid. Dette ønsker vi å benytte oss av i større grad, både gjennom sektorprogrammene og de regionale programmene. Interreg- prosjektet Big Lakes prosjekt innenfor EUs transnasjonale samarbeid i Østersjøområdet temaet var utvikling av sjøområdene m.h.t kulturog naturbaserte næringer regionene rundt innsjøene Päijänne i Finland, Ladoga i Russland, Peipsi i Estland og regionene rundt Mjøsa deltok budsjett: 4,8 mill NOK Osloregionens Europakontor (ORE) er en viktig medspiller i dette arbeidet. Et av hovedmålene til ORE er å øke deltakelsen i fellesskapet av europeiske regioner. Ved siden av dette er hovedoppgavene til kontoret nettverksbygging, informasjon og kompetanseheving, og overvåkning av saker av spesiell interesse for Osloregionen. Alle norske kommuner er dessuten representert i Brussel gjennom KS sitt interessekontor. Interreg- prosjekter i Hamarregionen Utvikling «Kompetansetilførsel for regional vekst og utvikling» samarbeid med Falun- Borlänge regionen målet er å reise spørsmål og gjøre tilgjengelig ideer og konsepter for samarbeid «Næringslivet som motor for inkludering» samarbeid med Karlstad kommun inkludering av nye landsmenn, bl.a. gjennom kunnskap om hva som er gode inkluderingsmetoder Strategier og tiltak Strategi: Hamar kommune skal benytte seg av kompetansen hos Osloregionens Europakontor og utnytte mulighetene som medlemsskapet gir. ta initiativ til felles møter for å sørge for at medlemmene fra Hamarregionen i ORE samarbeider godt rundt sakene som omhandler kontorets utvikling. Dette gjelder spesielt mellom styret (politisk) og koordineringsgrupa (administrativt) benytte seg av hospitantordningen ved Osloregionens Europakontor og legge til rette for hospiteringsmuligheter innenfor fagområdene benytte seg av tilbud om kompetanseheving knyttet til EU/ EØS-samarbeidet og EUprosjektutvikling, bl.a gjennom kommunens medlemskap i Osloregionens Europakontor. Strategi: Hamar kommune skal aktivt benytte EU- programmer og -prosjekter som understøtter kommunens ordinærer prioriteringer. påbegynne identifisering av fagområder som skal prioriteres søke prosjektsamarbeid i Hamarregionen med utgangspunkt i egne prioriteringer samt Regionrådets strategier, i samarbeid med Hamarregionen Utvikling (HrU), Hedmark fylkeskommune og andre regionale aktører søke prosjektmidler sammen med de nordiske vennskapsbyene og Greifswald og gå sammen om partnersøk blant andre regioner i Europa lage en årlig plan for EU- prosjekter som skal gjennomføres Strategi: Gjennom KS skal Hamar kommune holde seg informert om framtidige rammevilkår i form av lov-givning mm rådmannens stab skal få et utvidet ansvar innenfor dette området legge til rette for grunnleggende kompetanse i stab om EU/ EØS systemet og dets innvirkning på kommunenes rammebetingelser. 10

11 Strategi for internasjonalt samarbeid Delmål 3 Hamar kommune skal vise internasjonal solidaritet og bidra til lokalsamfunnsutvikling i utvalgte prosjekter. Norske kommuner besitter kompetanse som er etterspurt i utviklings- og bistandsarbeid. Hamar kommune har erfaring fra dette fra for eksempel Kosovo og fra vennskapsbysamarbeidet i Midtøsten. Kommunene i Hamarregionen, KS og UD har i perioden hatt et samarbeidsprosjekt med tre kommuner i Kosovo. Formålet med dette samarbeidet var å styrke lokaldemokratiet, lokal næringsutvikling og kommunale fagområder i Kosovo samt en gjensidig styrking av den internasjonale forståelsen i alle deltakerkommunene. Hamar kommune mener at slik systemeksport fra norske kommuner kan ha en viktig bistandsmessig effekt i utvikling av lokalsamfunn. Dette området er som et av flere temaer vektlagt i den nordiske vennskapsbystrategien. Gjennom slikt utviklingsarbeid viser Hamar kommune solidaritet og interesse for å bidra med kompetanse i regioner som er dårligere stilte enn oss. Selv lærer vi mye i form av blant annet kulturforståelse og prosjektorganisering. Medarbeiderne som deltar får dessuten økt kunnskap om samfunns- og kulturforhold. I et bredere perspektiv, er slikt solidaritetsarbeid et bidrag til bærekraftig utvikling og jevnere fordeling av goder. Hamar kommune kan gi et lite bidrag til lokalsamfunnsutvikling andre steder i verden gjennom kompetanseutveksling. Demokratiutvikling samt klima, energi og miljø er noen av områdene der vi kan bidra. Ressursmessig har kommunen riktignok ikke mulighet til å initiere egne utviklingsprosjekter. I den grad kommunen skal delta i slike prosjekter i framtiden må ressursene hovedsakelig dekkes av KS/UD/NORAD/ EØS- finansieringsmekanismene. Betegnelsen «Internasjonal kommune» Hamar ble utnevnt til «Internasjonal kommune» av Fredskorpset og KS i 2006 betengelsen gis til kommuner for å berømme det internasjonale engasjementet som finner sted på grasrotnivå samt motivere til økt nord/sørsamarbeid betegnelsen «Hamar i verden» og «verden i Hamar» ble introdusert i forbindelse med prisoverrekkelsen Strategier og tiltak Strategi: Bidra i internasjonale prosjekter etter initiativ fra UD, NORAD og KS etc. skaffe ressurser, primært fra eksterne kilder benytte kontakter i Hamarregionen benytte kontakter i de nordiske vennskapsbyene benytte kontakter og engasjere lokalt/regionalt næringsliv så langt det er formålstjenlig, og i samarbeid med bl. a HrU og Innovasjon Norge 11

12 Strategi for internasjonalt samarbeid Delmål 4 Hamar skal være et åpent og inkluderende lokalsamfunn for innbyggere, tilflyttere og besøkende. Hamar ønsker å være en åpen og inkluderende kommune. Dette er sentralt for at innbyggere og besøkende skal oppleve Hamar som et attraktivt sted å bo eller besøke. Østlandsforsknings næringsanalyse fra 2009 viser at Hamar har et stort antall «videreflyttere», altså personer som flytter til Hamar, og som flytter videre i løpet av få år. Å være et åpent og inkluderende lokalsamfunn kan bidra til at flere av disse personene blir boende i byen, og dermed vil dette delmålet bygge opp under de overordnede målene for kommunen. Det er aktørene i byen totalt sett som er med på å skape og prege holdningene i lokalsamfunnet. Kommunen på sin side kan være med å legge til rette. Stoppested verden: en internasjonal festival for barn festival har som mål å bygge broer på tvers av kulturer og skape møteplasser for mennesker med ulike nasjonaliteter fokuserer på kunnskap om og forståelse for vårt flerkulturelle mangfold det arrangeres konserter, verksteder, aktiviteter, forestillinger og utstillinger for barn og unge Det kulturelle mangfoldet i Hamar er stort og den internasjonale aktiviteten er utbredt innenfor blant annet skolene og kultursektoren. «Den kulturelle skolesekken» er et godt eksempel på dette. Hamar kommune vil skape arenaer for kulturutveksling. Gjennom internasjonalt engasjement skal kommunen bidra til å spre kunnskap og skape interesse for internasjonale spørsmål blant befolkningen. Videre ønsker Hamar kommune å være en arbeidsplass med internasjonal profil. Dette vil ha en verdi for medarbeiderne. Det forventes også at det internasjonale engasjementet vil ha positiv påvirkning på kommunens omdømme. Internasjonal uke i Hamar kommune arrangeres i samarbeid med frivillig sektor, kirken, organisasjoner og institusjoner ulike arrangement som skal bidra til å inkludere, informere og engasjere gjennomføres i samme tidsperiode som TV- aksjonen og FN- dagen Hamar formannskap har vedtatt at Internasjonal uke skal arrangeres fram til 2015 og skal støtte opp under FNs årsmål Strategier og tiltak Strategi: Hamar kommune skal gjennom samarbeid med organisasjoner og institusjoner bidra til å synliggjøre det kulturelle mangfoldet. løfte fram internasjonal uke som et viktig årlig arrangement der Resultatenheten for Kultur er hovedarrangør støtte frivillige lag og foreningers internasjonale engasjement og aktiviteter Strategi: Hamar kommune skal ha et offensivt rekrutteringsarbeid for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. markedsføre kommunen som en inkluderende arbeidsplass med internasjonal profil vektlegge et mer helhetlig integreringsprogram for tilflyttere med fremmedkulturell bakgrunn Strategi: Hamar kommune skal utvikle og profesjonalisere vertskapsrollen. Servicekontoret skal i samarbeid med rådmannens stab ha hovedansvar for besøkende og tilhørende arrangementer videreutvikle informasjonsmateriell til ulike grupper av faglige besøk i kommunen 12

13 Strategi for internasjonalt samarbeid Hvordan lykkes med det internasjonale samarbeidet? Tydelig prioritering og organisering er viktige stikkord for å lykkes med den internasjonale aktiviteten. I tillegg er Hamar kommune avhengig av å samarbeide med lokale og regionale aktører. 4.1 Politisk organisering Den internasjonale strategien er forankret i Kommuneplanen Dette er et tydelig politisk signal om at internasjonal aktivitet skal prioriteres i Hamar. Formannskapet er i dag det operative politiske organet for det internasjonale arbeidet i kommunen. Ordføreren og de øvrige folkevalgte spiller blant annet en viktig rolle ved internasjonale besøk, herunder vennskapsbybesøk. Videre har Midtøstenkomiteen ansvaret for kontakten med vennskapsbyene i Midtøsten. Rådmannen opplever at det er behov for en bredere politisk komité i kommunen der internasjonale spørsmål kan drøftes. Internasjonalt samarbeid er et av temaene i Regionrådets strategi I tillegg sitter ordførerne i Hamarregionen i styret for Osloregionens Europakontor etter tur. Hamar kommune har vedtatt at vennskapsbysamarbeidet skal ha et eget budsjett. Den totale internasjonale aktiviteten synliggjøres riktignok ikke gjennom dette budsjettet. Selv om internasjonale prosjekter i stor grad gir finansiering, er det alltid behov for egenandeler. Dermed vil det også være behov for noe mer ressurser til denne type virksomhet. 4.2 Administrativ organisering Det internasjonale arbeidet i kommunen ledes av Rådmannen. Videre spiller rådmannens stab en sentral rolle som vertskap og ved planlegging av besøk og reiser. Strategiavdelingen er i dag kommunens representant i koordineringsgruppen til Osloregionens Europakontor. Kommunen har behov for at Strategiavdelingens rolle utvides og at avdelingen i samarbeid med rådmannen ivaretar helhetsperspektivet i den internasjonale virksomheten. For øvrig vil hovedaktiviteten og ansvaret på det internasjonale området ligge i resultatenhetene. Det er her fagkunnskapen og kjennskapen til enkeltprosjekter er størst. Det er oppnevnt kontaktpersoner på fagområdene: kultur, folkehelse, utdanning og planlegging i kommunen, som har den internasjonale kontakten som en del av sitt arbeidsfelt. Det er behov for å se de internasjonale aktivitetene som en del av den ordinære tjenesteutviklingen i resultatenhetene. 4.3 Hamar kommune som arbeidsgiver Hamar kommune må være bevisst sin rolle som arbeidsgiver på det internasjonale feltet. Det skal legges til rette for deltakelse i internasjonal aktivitet og lages arenaer for utveksling av erfaringer i organisasjonen. Det internasjonale arbeidet vil bidra til å gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsplass. Derfor er det avgjørende se den internasjonale aktiviteten i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken og rekrutteringsstrategien i kommunen. 13

14 Strategi for internasjonalt samarbeid Strategier og tiltak Politisk ansvarsområdet internasjonalt samarbeid bør tillegges en av de eksisterende politiske komiteene i kommunen, og komiteen bør sørge for koordinering opp mot Formannskapet og Midtøstenkomiteen formannskapet skal minst to ganger i løpet av valgperioden besøke en av Vennskapsbyene (jfr vennskapsbyutredningen) styrevervet i Osloregionens Europakontor skal fortsatt gå på omgang mellom ordførerne i Hamarregionen Administrativt i rådmannens stab får Strategiavdelingen en sterkere koordinerende rolle som sammen med rådmannen ivaretar helhetsperspektivet i den internasjonale virksomheten Strategiavdelingen representerer kommunen i koordineringsgruppen i Osloregionens Europakontor Servicekontoret får sammen med rådmannens stab et større ansvar ved internasjonale besøk hovedaktiviteten og gjennomføringsansvaret på det internasjonale området skal ligge i resultatenhetene det skal i større grad utvikles arenaer for kunnskapsoverføring på tvers av prosjekter og resultatenheter i kommunen Ressurser ikke opprette nye stillinger, men omprioritere i tråd med de linjer som er trukket opp i strategien vedr. organisering av arbeidet strategien forutsetter en noe større økonomisk ramme, og budsjettet bør favne den totale internasjonale aktiviteten den internasjonale aktiviteten legges fram i handlings- og økonomiplanen og rapporteres på i kommunens årsmelding 4.4 Samarbeid med aktører i Hamarregionen Hamar kommune vil i større grad samarbeide med lokale og regionale aktører om det internasjonale arbeidet. Hedmark fylkeskommune er en sentral samarbeidspartner. Det samme er kommunene i Hamarregionen, Høgskolen i Hedmark, Hamarregionen Utvikling og Hedmark Kunnskapspark. Samarbeidsrelasjonene må avklares på overordnet nivå. Disse vil variere avhengig av hvilken internasjonal aktivitet det samarbeides om. Strategier og tiltak Hamar kommune vil i større grad ta initiativ til samarbeid med lokale og regionale aktører i det internasjonale arbeidet vi skal i større grad benyttes oss av den internasjonale kompetansen i Hedmark fylkeskommune 14

15 5. Aktuelle dokumenter og nettsteder Strategi for internasjonalt samarbeid Eksterne dokumenter og lenker: Stortingsmelding nr. 15 ( ) Interesser, ansvar og muligheter - hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk Mulighet - Samarbeid - Utvikling: Strategi for Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement ( ) + lenker til sektorprogrammene og interreg- programmene Interne dokumenter og lenker: Kommuneplanen «Vennskapsbyer nå og i framtiden» Vennskapsbyutredningen (2007) «Et lærende nordisk fellesskap» Strategi for det nordiske vennskapsbyarbeidet (2009) Borgå- Dalvik - Hamar - Lund - Viborg Strategisk næringsplan Mangfoldsplanen

16

Strategi for internasjonalt arbeid

Strategi for internasjonalt arbeid Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Kumar, Hamar Læringssenter Foto: Osloregionens Europakontor HAMAR KOMMUNE: Strategi for internasjonalt arbeid Vedtatt i kommunestyret

Detaljer

Mål og strategier for internasjonalt arbeid

Mål og strategier for internasjonalt arbeid Mål og strategier for internasjonalt arbeid 2011-2014 1 Forskjellige forhold i den internasjonale strategien 2 Forankring og sammenheng Internasjonale, nasjonale og regionale føringer Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune Store lille Trondheim i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Vedtatt av Trondheim bystyre 28.01.2010 Arkivsak 09/40014 STORE LILLE TRONDHEIM I VERDEN 1 INTERNASJONAL STRATEGI FOR TRONDHEIM

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim.

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim. Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim. Vedtatt i Trondheim bystyre 28.01.10 Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor tenke internasjonalt? Med Konkurranse sterke kunnskapsmiljøer

Detaljer

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 Saksframlegg Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret

Detaljer

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 13/ Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen. Strategi for Osloregionens europakontor - Høring. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 13/5790-1 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Strategi for Osloregionens europakontor - Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet slutter

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Internasjonal strategi

Internasjonal strategi Internasjonal strategi Gran i en global verden Vedtatt av Gran kommunestyre 12.12.2013 Utkast fra politisk arbeidsgruppe for MIC-samarbeidet i egenskap av internasjonalt utvalg 4. februar 2013 GRAN I EN

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Europapolitisk samarbeid orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Hvorfor deltar vi i europeisk samarbeid? Påvirkning av egne rammebetingelser og muligheter

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Utfordringer for samarbeid i utdanning og forskning

Utfordringer for samarbeid i utdanning og forskning Utfordringer for samarbeid i utdanning og forskning Sigmund Grønmo Forskningspolitisk seminar Forskerforbundet Oslo 5. november 2008 Eksempler på ulike samarbeidsrelasjoner for universitetene Samarbeidsaktører

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

KOMMUNEPROSJEKT "ØKT FOLKETALL I HEDMARK", RENDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 25/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

KOMMUNEPROSJEKT ØKT FOLKETALL I HEDMARK, RENDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 25/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1265-7 Saksbehandler: Mari Holien KOMMUNEPROSJEKT "ØKT FOLKETALL I HEDMARK", RENDALEN Saksnr. Utvalg Møtedato 25/13 Formannskapet 14.03.2013 11/13

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor

Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Arkivsak. Nr.: 2015/760-1 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Inn-Trøndelagsregionen. Medlemskap i Trøndelags Europakontor Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune

Fellesmøte fylkeskommunale råd. Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune 21.09.2017 Fellesmøte fylkeskommunale råd Sissel Løkra Folkehelseteamet, Hedmark fylkeskommune Bakgrunn Fylkesmannen og fylkeskommunen prioriterte folkehelse som oppgave i oppstarten av forsøket med enhetsfylke

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Internasjonalt fagråd. Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Internasjonalt fagråd Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 12.00 Sted: UiA, Campus Grimstad REFERAT Diskusjon av mandat, sammensetning med mer. Målet med møtet i dag Enighet om et mandat som blir førende for

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

1 Innledning... 3 1.1 Kort om ulike utviklingsprosjekter og kontaktpunkter... 3 1.1.1 Utviklingsprosjekter... 3 2 Vennskapsby/kommunesamarbeidet i et

1 Innledning... 3 1.1 Kort om ulike utviklingsprosjekter og kontaktpunkter... 3 1.1.1 Utviklingsprosjekter... 3 2 Vennskapsby/kommunesamarbeidet i et 1 Innledning... 3 1.1 Kort om ulike utviklingsprosjekter og kontaktpunkter... 3 1.1.1 Utviklingsprosjekter... 3 2 Vennskapsby/kommunesamarbeidet i et internasjonalt perspektiv... 4 3 Hamar kommunes vennskapsbyforbindelser....

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering

Høgskolen i Sørøst-Norge. Internasjonalisering Høgskolen i Sørøst-Norge Internasjonalisering 2017-2021 A B lnternasjonaliseringsstrategi for HSN lnternasjonalisering skal være en integrert del av alle sider av virksomheten ved HSN. I et globalt perspektiv

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Revisjon kommunenplanen - visjon og mål. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Revisjon kommunenplanen - visjon og mål. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/346-45 Saksbehandler: Gunvor Aursjø Saksframlegg Revisjon kommunenplanen - visjon og mål Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Saken

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2009 2014 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKFORENINGENS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Vedtatt 5. april 2016 1. Innledning Vedtektene er styrende for Kollektivtrafikkforeningens virksomhet, og inneholder visjon og formål. Visjonen er:

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune

Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune Utkast til Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013-2020 Strategisk Næringsplan for Tolga kommune 2013 2020 - høringsutkast Side 1 Innholdsfortegnelse: Forord s. 3 Visjon s. 5 Overordnet målsettinger

Detaljer

Trondheim kommunes internasjonale arbeid handlingsprogram 2013-2014

Trondheim kommunes internasjonale arbeid handlingsprogram 2013-2014 Gerhard Dalen, direktør for internasjonale relasjoner Trondheim kommunes internasjonale arbeid handlingsprogram 2013-2014 Foto: Carl-Erik Eriksson www.trondheim.kommune.no/kommunen/internasjonalerelasjoner

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker

Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker Arbeidsgiverpolitisk plattform for nye Asker ved HR-sjef Asker kommune Jostein Bø og prosjektleder A/P2 Stine Førlie Felles ledersamling for Asker, Røyken og Hurum kommuner 7.-8. desember 2017 Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2014 2020 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/ Dato:

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 140 Arkivsaksnr.: 05/05663-001 Dato: 19.10.05 KOMMUNEPLAN FOR DRAMMEN 2007-2018 PROSESS OG RAMMER FOR RULLERING INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

Muligheter innen nordisk samarbeid. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Muligheter innen nordisk samarbeid Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Nordisk samarbeid Et av verdens mest omfattende regionale samarbeid. Nordisk råd (1952), Nordisk ministerråd (1971). Folkelig samarbeid

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes

Osloregionens Europakontor. Europapolitisk forum Oslo, Direktør Vera Selnes Osloregionens Europakontor Europapolitisk forum Oslo, 17.11.2009 Direktør Vera Selnes Foreningen Osloregionens Europakontor Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen, Skedsmo,

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016

RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016 Vedlegg 1 RAPPORT INTERNASJONAL AKTIVITET 2016 Handlingsplanen 2016 Styringsgruppen har arbeidet etter vedlagte handlingsplan som delte aktiviteten i overordnet, forskning, faglig tiltak, innovasjon og

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Regionalt kultursamarbeid

Regionalt kultursamarbeid Regionalt kultursamarbeid Overordna mål Utvikle samarbeid som synliggjør og fremmer kulturområdets betydning lokalt og regionalt. Kultur som kraft i samfunnsutviklingen - eller; kultur i sentrum! Støtte

Detaljer

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak

RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak MØTEBOK Side 1 av 8 Sak nr : Saksbehandler: Martin Sæbu RS-21/-17 Visjon og verdier for regionalt samarbeid i Valdres samordning av vedtak Bakgrunn for saka: Rådmenn utarbeidet etter oppdrag fra Ordfører/rådmannsforum

Detaljer

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre!

Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot Vi vil bli bedre! Temaplan for boligutvikling og boligsosial virksomhet mot 2027 Vi vil bli bedre! Nittedal kommune Bakgrunn i lovverket for helhetlig boligplan Folkehelseloven 4 og 5; fremme folkehelse og ha nødvendig

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand

KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand KOMMUNENES OG FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED LOKAL SAMFUNNSUTVIKLING - Hva er fylkeskommunens rolle og hva kan den bidra med? Foto: Inger Johanne Strand Fylkeskommunens roller og oppgaver Utviklingsaktør Demokratisk

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016

Politisk plattform for ny kommune. Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Politisk plattform for ny kommune Enstemmig vedtatt i bystyremøte 21. juni, 2016 Del A - Kommunereformen Del B - Politisk plattform for en ny kommune 1 Visjon for ny kommune 2 Sterkere lokaldemokrati 3

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Næringsutvikling på Notodden

Næringsutvikling på Notodden Næringsutvikling på Notodden Åsmund Groven Notodden Utvikling AS Disposisjon 1. Mål for utviklingen 2. Organisering av næringsutviklingsarbeidet 3. Kompetansebehov 4. Tilrettelegging 5. Forventinger til

Detaljer