Rehabilitering i sykehjem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rehabilitering i sykehjem"

Transkript

1 Rehabilitering i sykehjem

2 Riskatun rehabiliteringssenter Døgnavdeling med 15 korttidsplasser åpnet i mai 2007 Økt til 20 korttidsplasser i juni 2012 Organisert under Resultatenhet Fysio- og ergoterapi i Sandnes kommune I gjennomsnitt 172 brukere pr år Dagrehabilitering

3 Rehabiliteringsavdeling ved Sandnes helsesenter Riskatun flytter til Sandnes helsesenter 27.nov sengeplasser Ny organisering

4 Yrkesgrupper Sykepleiere Hjelpepleiere/helsefagarbeidere Assistenter Fysioterapeuter Ergoterapeut Lege Aktivitør Logoped (Sandnes læringssenter)

5 Definisjon rehabilitering «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.»forskrift om habilitering og rehabilitering. 2

6 Arbeidsmåte Felles rehabiliteringstankegang på avdelingen Tverrfaglig innkomstsamtale IRP- Individuell rehabiliteringsplan Tverrfaglige møter Nettverksmøter Hjemmebesøk Permisjon i hjemmet

7 Utfordringer Pr i dag ikke kun rehabiliteringspasienter. For lav bemanning i forhold til arbeidsoppgaver. Rehabilitering på dobbeltrom Finne motivasjon hos bruker Medisinsk uavklarte brukere- Ikke klar for rehabilitering når de kommer til oss. Når er bruker ferdig rehabilitert. Hva er godt nok? Antall liggedøgn?

8 Forskning Forskning på rehabilitering i kommunene Inger Johansen fastlege og spesialist i allmennmedisin stor interesse for rehabiliteringsfaget Larvik kommune har innbyggere og fikk rehabiliteringssenter i 2004 Studien er gjennomført som en åpen, prospektiv observasjonsstudie. Deltakelse 99,3 prosent av 302 forespurte. De to pasientgruppene ble like i forhold til faktorer som kan påvirke rehabiliteringseffekten, alder, kjønn, sivilstatus, bolig, diagnosefordeling og psykisk og kognitiv status

9 Forskning forts. Tre avgjørende valg: Rehabiliteringspotensial ble vurdert i følge en standard prosedyre og av en tverrfaglig gruppe. Enighet om de overordna faglige føringene. Definisjon på rehabilitering (stortingsmelding 21) WHOs ICF fra 2001 som en plattform for faglig struktur, helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid Tilstrekkelig tid i aktivitet. Trening i ADL funksjonelt og spesifikk Individuell, gruppe og egentrening. Totalt 3 timer pr dag. Sammenligningsgruppen trente to timer daglig hvor halvannen time ADL og en halv time øvrig.

10 Forskning forts. Forskjell i selvhjulpenhet 18 måneder etter rehabilitering Pasientene trengte mindre hjemmetjeneste Pasientene trengte færre dager i korttidsplasser i sykehjem etter rehabilitering. Andel bosatt i omsorgsleilighet eller sykehjem økte ikke i løpet av observasjonstiden, mens den doblet seg hos pasientene som ble rehabilitert i korttidsplasser på sykehjem I aldersgruppen over 80 år, hadde 10% av pasientene fra rehabiliteringssenter fast sykehjemsplass etter 18 måneder, mens tallet i sammenligningsgruppen var 15%. Kostnadene for rehabiliteringen og omsorgstjenestene var 40% lavere i gruppen fra rehabiliteringssenteret

11 Forskning forts. økonomisk gevinst Rehabilitering i tråd med denne modellen sparer pr bruker fordi den gjennomsnitt varer 17 dager kortere Høyere funksjonsnivå etter rehabilitering gir lavere behov for hjemmetjeneste som utgjør pr bruker. Økonomisk gevinst gjennom ett år pr. bruker er En rehabiliteringsenhet med 16 plasser gir 250 opphold pr. år med gjennomsnitt varighet i 3 uker Totalt betyr det 20 millioner spart ved å rehabilitere med denne modellen sammenlignet med korttidsplasser i sykehjem

12 Veien videre - Sandnes Kommune Spesialisert rehabilitering Rehabilitering i institusjon Rehabilitering i hjemmet Hverdagsrehabilitering Hjemmetjenesten og ellers andre aktører

13 Hvem passer rehabilitering for? Personer som har redusert almenntilstand etter lengre sykehusinnleggelser Hjerneslag Diabetes Hjertesvikt Kols Kreft Amputasjoner Brudd Rulleringsopphold - kroniske diagnoser Parkinson, MS- Skader etter ulykker Demens/Alzheimer som blir i påvente av langtidsplass

14 Hvordan måle effekt? Objektive instrumenter medisinsk perspektiv Subjektive instrumenter fordrer aktiv medvirkning fra brukeren IRP som et verktøy på tverrfaglige møter. Dokumenterer fremgang og evaluering av tiltak i journalsystemet

15 Hva er gode verktøy? Verktøy inngår i rehabiliteringsprosessen Må kombineres med observasjon Ulike faser krever ulike instrumenter: akuttfase helst aktuelt med objektive måleverktøy ved varige sykdommer og funksjonsutfordringer mer aktuelt med subjektive verktøy i kombinasjon med objektiver

16 WHOs ICF Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse

17 WHOs familie av internasjonale klassifikasjonssystemer (WHO-FIC) ICD-10 International Statistical Classification of Diseases & Related Health Problems ICF International Classification of Functioning, Disability and Health hovedklassifikasjoner 17

18 målsetting ICF skal..gi et grunnlag for vitenskapelige undersøkelser av helse og helserelaterte tilstander, årsaker og årsaksfaktorer..være et felles språk for beskrivelse av helse og helserelaterte forhold, for å bedre informasjonsutvekslingen mellom forskjellige aktører..tillate utveksling av informasjon på tvers av landegrenser, mellom ulike helsefag og over tid..utgjøre et systematisk kodeverk for helseinformasjonssystemer 18

19 bruksområder ICF anvendes som et verktøy i..klinisk / brukerrettet virksomhet..forskning behovsanalyser og å sette mål å strukturere pasientinformasjon å evaluere effekt av tiltak å vurdere miljøets påvirkning på helse..sosialpolitiske sammenhenger ved planlegging av sosial trygd i erstatningssaker..utdanningssystemet til å gi innsikt og forståelse av funksjon til å strukturere fagplaner..statistiske sammenhenger I befolkningsundersøkelser til informasjonssystemer for ledelse Vår hverdag 19

20 to ulike funksjoner 1. Som teoretisk modell Et enhetlig språk og idegrunnlag for å beskrive og forstå helse og helserelaterte tilstander En flerdimensjonal forståelse av funksjon og funksjonshemming Vårt fokus 2. Som klassifikasjons- og kodesystem Et hierarkisk klassifikasjonsskjema Overordnede kategorier inkluderer de underordnede og arver deres egenskaper (generiske) Organisert etter taksonomiske prinsipper der kategoriene skal være gjensidig ekskluderende 20

21 en teoretisk modell (ICF 2001) Helsetilstand (sykdom eller lidelse) Kroppsfunksjoner og -strukturer Aktiviteter D eltagelse Miljøfaktorer Personlige faktorer 21

22 DEFINISJONER kroppsfunksjoner & kroppsstrukturer FUNKSJON kroppsfunksjoner.. er organsystemenes fysiologiske funksjoner, inklusive mentale funksjoner Helsetilstand (sykdom eller lidelse) kroppsstrukturer.. er anatomiske deler av kroppen, som organer, lemmer og deres enkeltdeler Kroppsfunksjoner og -strukturer Aktiviteter Deltagelse FUNKSJONSHEMMING avvik.. er problemer ved kroppsfunksjoner og - strukturer, som ved feil eller tap av betydning Miljøfaktorer Personlige faktorer (WHO 2001:10, Sosial- og helsedirektoratet 2004:10) 22

23 DEFINISJONER aktiviteter FUNKSJON aktiviteter er et menneskes utførelse av oppgaver og handlinger Helsetilstand (sykdom eller lidelse) FUNKSJONSHEMMING aktivitetsbegrensninger er vanskeligheter en person kan ha ved å utøve aktiviteter Kroppsfunksjoner og -strukturer Miljøfaktorer Aktiviteter Personlige faktorer Deltagelse (WHO 2001:10, Sosial- og helsedirektoratet 2004:10) 23

24 DEFINISJONER deltagelse FUNKSJON deltagelse er å engasjere seg i en livssituasjon Helsetilstand (sykdom eller lidelse) FUNKSJONSHEMMING deltagelses - innskrenkninger er problemer en person kan oppleve ved deltagelse Kroppsfunksjoner og -strukturer Miljøfaktorer Aktiviteter Personlige faktorer Deltagelse (WHO 2001:10, Sosial- og helsedirektoratet 2004:10) 24

25 DEFINISJONER kontekstuelle faktorer miljøfaktorer utgjør til sammen de fysiske, sosiale og holdningsmessige omgivelser hvor en person utfolder sitt liv Helsetilstand (sykdom eller lidelse) personlige faktorer er den spesielle bakgrunnen for en persons eksistens og livsutfoldelse, og omfatter særtrekk ved personen.. Kroppsfunksjoner og -strukturer Miljøfaktorer Aktiviteter Personlige faktorer Deltagelse (WHO 2001:10,17, Sosial- og helsedirektoratet 2004:10,17) 25

26 Individuell rehabiliteringsplan (IRP) Aktuelt Diagnose ICF-10 Hovedmålsetning ICF område Ressurser Begrensninger Mål Tiltak Ansvarlig Evaluering Kroppsfunksjon og struktur Anatomi og fysiologi Mentale funksjoner Aktivitet Utførelse av gjøremål/ handlinger Deltagelse Involvering i livssituasjoner Miljøfaktorer Personlige faktorer

27 Individuell rehabiliteringsplan (IRP) Aktuelt Diagnose ICF-10 Hovedmålsetning Innlagt SUS med høyresidig hemiparese. Påvist infarkt i basalgangliene. Tidligere frisk og aktiv. Opphold på Riskatun fra Jeg går i skog og mark, og greier meg hjemme selv ICF område Ressurser Begrensninger Mål Tiltak Ansvarlig Evaluering Kroppsfunksjon og struktur Anatomi og fysiologi Mentale funksjoner Tidligere frisk Klar og orientert Inntakt sensibilitet og leddsans Pareser i ekstremiteter Facialisparese Ukritisk Smerter hø legg Nedsatt balanse Jeg kan gripe med hø hånd Jeg stoler på høyre fot Styrketrening Balansetrening Håndtrening Meg selv Fysio Ergo 04:10:Selektiv bevegelse i skulder og albu 14.10: Aktivitet i ekstensjon av fingre Aktivitet Utførelse av gjøremål/ handlinger Selvstendig i påkledning Trenger følge ved gange Redsel for å falle Jeg går trygt alene inne Jeg mestrer bruk av bestikk Trening i ADL situasjoner Ergo Avd Meg selv 10:10: Går i trapp Deltagelse Involvering i livssituasjoner Fast turdag med 2 kompiser Jeg går turer i Melsheia Meg selv Pårørende Miljøfaktorer 2 sønner i nærheten Nylig enkemann Fratatt førerkort Enebolig med hage og trapper Reetablere interesser Søke om scooter Søke TT kort Vurdere boligsalg Lege Ergo Personlige faktorer Motivert

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse

Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse ICF Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse World Health Organization Oversatt og tilrettelagt av KITH og utgitt av Sosial- og helsedirektoratet med tillatelse fra WHO Originalen

Detaljer

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg REHABILITERINGSTILBUDET I STAVANGER KOMMUNE STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGU-15/7325-1 44277/15 28.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 12.05.2015 Funksjonshemmedes råd

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

ICF. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Norsk brukerveiledning

ICF. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Norsk brukerveiledning ICF Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse Norsk brukerveiledning Trykk: Aktietrykkeriet i Trondhjem, 2004 ISBN 82-7846-213-5 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 Hvorfor en nasjonal

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Ved prosjektgruppe Hverdagsrehabilitering i Norge Nils Erik Ness, prosjektleder, Norsk Ergoterapeutforbund Toril Laberg, Norsk Ergoterapeutforbund Malene Haneborg

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen?

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Bruker har ofte vansker med å sette mål for rehabiliteringen og jobber ofte etter terapeutens og helsetjenestens målsetting.

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R

Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R Delytelse R1.3: Arbeidsrettet rehabilitering, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Handlingsplan for habilitering av barn og unge

Handlingsplan for habilitering av barn og unge IS-1692 Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsutkast 23.4.09 1 Heftets tittel: Handlingsplan for habilitering av barn og unge/høringsutkast 23.4.09 Utgitt: Bestillingsnummer: IS-1692 Utgitt

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

Målrettet oppgaveorientert trening og praktisk bruk av. COPM og GAS

Målrettet oppgaveorientert trening og praktisk bruk av. COPM og GAS Målrettet oppgaveorientert trening og praktisk bruk av COPM og GAS Foto: www.knutepunktsorlandet.no Redaktør: Anne Bough Winsnes Oktober 2013 1 Forord: Høsten 2012 ble det arrangert kurs ved St. Olavs

Detaljer

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering?

Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? Hvor mange har behov for spesialisert rehabilitering? -et første forsøk på å tallfeste det nasjonale rehabiliteringsbehovet i spesialisthelsetjenesten. NHO Service 01/15 Oppsummering NHO Service har private

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer