Uttalelse vedr. flytting av enhetene på Hov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uttalelse vedr. flytting av enhetene på Hov"

Transkript

1 Adm. dir Morten Lang-Ree Uttalelse vedr. flytting av enhetene på Hov Viser til saksfremstillingen til styremøte i Sykehuset Innlandet sak nr Status prosjekt psykisk helsevern I følge saksfremlegget har prosjektet bl.a. vært opptatt av å finne den beste løsningen som samtidig reduserer areal/antall driftssteder og gir faglige gevinster for pasienter og fagmiljøer. Konklusjonen ble at dette best kan skje ved å avvikle divisjonens drift på Hov i Land og flytte pasienttilbudet til Reinsvoll, alternativt å flytte den ene enheten (en skjermet enhet for gravide rusmiddelmisbrukere) til DPS Lillehammer. Undertegnede er tillitsvalgt for Norsk psykologforening ved BUP Gjøvik. Jeg vil ikke ta stilling til ovennevnte forslag. Jeg ønsker å bemerke at tidsrommet fra prosjektgruppen kom med forslag om flytting av enhetene på Hov (7. september 2012) til direktøren avgir sin innstilling til styret (26. september 2012) er svært kort. Knapp tid og mangel på høring i de berørte fagmiljøene og blant tillitsvalgte er en svakhet i beslutningsgrunnlaget. Det gir liten mulighet til å drøfte faglige perspektiver og mulige konsekvenser av flytting av et svært komplisert og helsepolitisk prioritert behandlingstilbud. På bakgrunn av dette velger jeg å komme med en kommentar til innstillingen og ber om at den følger styrebehandlingen og prosessen videre. I følge saksfremlegget for styret er de eneste faglige gevinster som oppnås ved flytting av Familieenheten, at enheten kommer inn i et større fagmiljø og får bedre tilgang til legetjenester. Jeg vil komme tilbake til totaliteten i de tjenester en Familieenhet som tar inn foreldre med små barn, har behov for. For skjermet enhet angir saksfremlegget flere faglige argumenter for å flytte det regionale tilbudet til gravide rusmisbrukere til ledige lokaler ved DPS Lillehammer; særlig nærhet til gynekolog og føde-/barselavdelingen på SI Lillehammer som har spesialkompetanse og ansvar for nyfødte av mødre i LAR-behandling. I tillegg nevnes at flytting vil gi nærhet til BUP Lillehammer og deres kompetanse om spedog småbarn. I følge saksfremlegget ønsker Avdeling for Rusrelatert psykiatri og avhengighet å samlokalisere Enhet for gravide med Familieenheten på Reinsvoll for best å utnytte felles ressurser og kompetanse. Jeg ønsker å redegjøre for kunnskap man etter mitt syn bør ta hensyn til i de vurderinger og avveininger sykehuset nå skal gjøre. Jeg velger å legge vekt på behovene til de berørte barna. Dette innbefatter også forhold knyttet til svangerskapet som vi vet har betydning for fosterets og barnets utviklingsmuligheter. Rusavhengige foreldre strever med å være gode nok foreldre selv om de får behandling for sin rusavhengighet. Dette handler om en generasjonsoverført belastning av psykososiale problemer som de bringer videre til egne barn gjennom sin omsorgspraksis. Internasjonalt beveger familiebehandlingsfeltet seg derfor i retning av å integrere foreldrenes rusbehandling og terapeutisk arbeid med å utvikle deres omsorgskompetanse. Nyere forsknings tyder på at terapeutisk innsats rettet mot foreldre-barn relasjonen, gir sterkere effekt i form av rusfrihet enn tradisjonell rusbehandling.

2 Barn av rusavhengige foreldre er en særlig utsatt og sårbar gruppe. Noen av dem er rusmiddeleksponert i svangerskapet. Alle har levd i skadelige omsorgssituasjoner. Deres utvikling er alvorlig truet. Tidlig innsats overfor barn med rusavhengige foreldre og foreldre med psykiske lidelser, inklusive innsats i svangerskapet, har vært et politisk satsingsområde de seneste årene. Sykehuset Innlandet har i denne sammenheng utarbeidet behandlingslinjer for denne gruppen og arbeider nå med å implementere disse i et samarbeid med utvalgte kommuner i Oppland. Hensikten med behandlingslinjene er å komme tidlig inn med hjelpetiltak og å få til en omsluttende omsorg som involverer både spesialist og kommunale tjenester og som strekker seg over tid. Enhetene på Hov er en del av dette nettverket av tjenester. Det er også bevilget midler til å utvikle en utvidet barselavdeling ved SI Lillehammer. Skjermet enhet Skjermet enhet for gravide rusmiddelavhengige kvinner har et klart mandat; skjerming av fosteret for rusmiddeleksponering. Mødrene kan om nødvendig innlegges på tvang. Man skal videre tilby hjelp som kan motivere den gravide til videre behandling. Vi vet at disse kvinnene (og partnerne deres) trenger særskilt hjelp både med de praktiske og psykologiske forberedelsene til å bli foreldre. Et ruseller legemiddel/lar-eksponert barn blir ofte født med abstinenser. Det kan derfor bli nødvendig med lengre intensiv sykehusbehandling for barnet etter fødsel og med videre behandling etter utskriving fra sykehus. Nasjonal veileder for gravide i LAR og barna deres anbefaler at barna følges med systematiske og tverrfaglige utviklingsundersøkelser på spesialistnivå fram til skolealder. Når man nå skal ta stilling til plassering av skjermet enhet, som altså har et regionalt ansvar, vil det være viktig å vurdere følgende momenter: Mulighet for fleksibilitet m.h.t. behovet for låste dører slik at tvangsbruken minimaliseres. Kvinner som ikke er innlagt på tvang, må ikke utsettes for tvang. Kvalifisert somatisk oppfølging i svangerskapet (gynekolog, jordmor, psykiater med spesialkompetanse på LAR og annen bruk av medikamenter i svangerskapet) Behovet for praktisk og psykologisk støtte i fødselsforberedelsene og m.h.t. å kunne gi tilstrekkelig god omsorg til barnet etter fødsel (psykolog og andre yrkesgrupper) Behovet for å være sammen som par i svangerskapet og i forberedelsene til å bli foreldre Behovet for å ha kontinuitet i relasjonene til viktige hjelpere før og etter fødsel; dvs. færrest mulige flyttinger og relasjonsbrudd i denne sårbare fasen. Mulighetene til å legge til rette for forutsigbarhet og trygghet for livssituasjon etter fødsel (barselopphold, bolig, økonomi, eventuell videre behandling i institusjon, tett oppfølging fra kommunale tjenester, m.v.) Mødres somatiske og psykiske helse og livssituasjon for øvrig påvirker fosterets utvikling. Totalt sett må en skjermet enhet ha en utforming og et faglig innhold som bidrar til å redusere mors stressnivå. Familieenheten Det er knyttet mange faglige og etiske dilemma til å legge små barn inn i institusjon sammen med sine rusavhengige foreldre. For at tilbudet skal være forsvarlig sett fra

3 et barneperspektiv, må barna sikres den oppfølging og omsorg som de har behov for. På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) gjort en kartlegging av tilbudet som familiebehandlingsinstitusjonene i TSB gir til de innlagte barna. Formålet har vært å få større kunnskap om hvilken hjelp barn med rusmiddelmisbrukende foreldre tilbys i Norge. Jeg ønsker å trekke fram enkelte sentrale momenter fra SIRUS rapport 5/2005. SIRUS hevder at familiebehandlingsinstitusjonene har påtatt seg svært kompliserte behandlings- og omsorgsoppgaver, og skisserer en rekke dilemmaer knyttet til å ta med barn inn i behandlingsinstitusjon sammen med foreldrene. Det overordnete dilemmaet handler om forholdet mellom utsiktene til nytte for barnet kontra potensielt uheldige konsekvenser. Som nyttige konsekvenser peker SIRUS bl.a. på mulighetene foreldrene får til å arbeide med sin omsorgskompetanse, og behandlingsstedets mulighet til å gjøre grundige utredninger av svært sårbare barn for å avdekke spesielle vansker og behov tidlig slik at man kan sette i verk tiltak. SIRUS hevder at det bør stilles store krav til institusjoner som tar i mot barn, og gjør en oppsummering av normative føringer som bør ligge til grunn for disse. Herunder nevnes, blant andre viktige kvalitetsindikatorer, at institusjonen må besitte eller ha tilgang til tilstrekkelig kompetanse både i bredde og dybde, til å møte omfattende og sammensatt problematikk hos barn og voksne. Kompetansen bør favne bl.a. følgende områder: Generell utviklingspsykologi, kunnskap om tidlig samspill og tilknytning, rusrelaterte skader og vansker hos barna, utredning og behandling av vansker hos barna, sammenhengene mellom foreldres psykiske lidelser, rusmiddelproblemer, foreldrefunksjoner og omsorgsevne, m.m. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at SIRUS hevder at hverken høgskoleutdannet personell eller leger/psykologer nødvendigvis har spisskompetanse på å ivareta barn i behandlingsinstitusjonene, noe som henger sammen med at fagfeltet er lite. Oppbygging av slik kunnskap er krevende, og det vil trolig innebære lekkasje av kunnskap når noen slutter. I SIRUS rapport 5/2005 framheves behovet for å avklare om barn skal ha selvstendig pasientstatus ved innleggelse sammen med foreldrene i rusmiddelinstitusjon, fordi dette vil kunne ha betydning for behandlingsinnsatsen overfor barnet. Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene fram til skolealder, anbefaler at barna bør få pasientstatus. Man skal nå ta stilling til geografisk plassering av en familiebehandlingsenhet i TSB som skal gi et tilbud som er nyttig for barnet. Etter undertegnedes syn kan man ikke gjøre dette uten å ha tydeliggjort det faglige innholdet i familiebehandling og kompetansebehovet i en slik enhet. Situasjonen vi er i, gir også en anledning til å løfte fram barnas juridiske situasjon under innleggelsen. Følgende momenter bør veie tungt: Rus og familiebehandlingen må organiseres rundt hva som er til barnets beste; geografisk, rettsikkerhetsmessig, strukturelt og innholdsmessig. Institusjonen og de fysiske rammene rundt må være tilpasset barn som skal tilbringe opptil et år av sin oppvekst der. Jo større barn som legges inn, jo større krav stilles til barnets mulighet for en tilnærmet normalisert familie- og livssituasjon hva gjelder bolig, barnehage og evt. skole, muligheter til å etablere vennskap med andre barn og delta i fritidsaktiviteter tilpasset foreldre og barn, opprettholde kontakt med slekt og annet nettverk, etc.

4 I denne sammenheng er det er spørsmål om det er godt for barn å være innlagt på sentralsykehus hvor andre sentrale funksjoner er akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri. De innlagte foreldrene har ofte flere barn. Barn som ikke følger foreldrene under deres innleggelse, må ha mulighet til å opprettholde kontakt med dem ved å komme på besøk. De fysiske rammene må gjøre dette mulig. Totaliteten i behandlingstilbudet må være slik at barnas utvikling fremmes heller enn hemmes. Dette er en forutsetning for at familiebehandling hvor små barn følger sine foreldre inn i institusjon, skal være forsvarlig og ha legitimitet. Det er behov for en tverrfaglig spisskompetanse som går langt utover behovet for legetjenester, avhengighetsbehandling og langt inn i feltet sped og småbarns psykiske helse/bup (jamfør SIRUS rapport 5/2005). Mulighetene for å opprettholde og videreutvikle en slik spisskompetanse må vurderes ved en plassering på Hov henholdsvis Reinsvoll. Likeledes må omkostningene ved en flytting vurderes. Barna må sikres oppfølging og nødvendig behandling. De bør ha egne pasientrettigheter under innleggelsen. Inntil nødvendig realkompetanse er på plass, må utredning og behandling ivaretas via andre sykehusenheter. Sykehuset Innlandet må imøtekomme de kvalitetskriterier for institusjonene som skisseres i SIRUS rapport nr 5/2005 og anbefalingene i Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene fram til skolealder. Man bør vurdere om dimensjoneringen av det barneansvarlige personellet i Familieenheten står i forhold til behovene. Enheten har også et juridisk ansvar for å følge opp barna som ikke følger med foreldrene inn i behandling. På Hov blir de innlagte barna fulgt opp av lokal helsestasjon med ordinære kontroller, bruker lokal legetjeneste ved sykdom, etc. Gode rutiner og grenseoppganger må innarbeides med ny kommune hvis enheten flyttes, og ses i forhold til barnas juridiske situasjon under oppholdet. I den omorganiseringsprosessen som SI nå står overfor, forventes det at faglige argumenter og hensynet til barnets beste veier tyngst. Eventuelle endringer i behandlingstilbudet til gravide, foreldre og barn bør resultere i et styrket, ikke svekket, tilbud til disse sårbare pasientgruppene. Selv om det tallmessig sett dreier seg om få mennesker, er det enorme gevinster å hente ved å få til et godt behandlingstilbud til denne gruppen. Det bør være en selvfølge at nasjonale retningslinjer følges ved at barna gis selvstendig pasientstatus og ved at man opparbeider den kompetansen det er behov for. For å få til gode beslutninger er det hensiktsmessig å spille på lag med de prosessene som foregår ellers i sykehuset. Jeg ber derfor om at man i det videre arbeidet konsulterer de relevante fagmiljøene (fagmiljøet på Hov, BUPene, Fødebarsel, nyfødtintensiv og barneavdeling, de som arbeider med behandlingslinjene) før endelige vedtak fattes. Gjøvik Eva Marianne Rønning Psykologspesialist og plasstillitsvalgt NPF ved BUP Gjøvik Kopi: Divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke

5 Prosjektleder Ingerlise Ski FTV NPF Line Lysbakken

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Solveig Storbækken STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE RAPPORT09 Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling Heftets tittel: Barns omsorgssituasjon og foreldres behov i rusmiddelbehandling

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer Astrid Skatvedt og Marit Edland-Gryt Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer SIRUS-rapport nr. 4/2012

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014

pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 2014 pasient- og brukerombudet i hedmark og oppland Årsmelding 04 Gjesteskribent Kårhild Husom Løken daglig leder, Sagatun Brukerstyrt Senter, Hamar Sammen om mestring? Jeg takker for tilliten for at jeg ble

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

Er det barnet eller den voksne som skal behandles

Er det barnet eller den voksne som skal behandles Er det barnet eller den voksne som skal behandles Refleksjoner knyttet til kriterier for inkludering av barn av alkoholikere i behandling Av Fagsjef FRID A. HANSEN Borgestadklinikken Skien ISBN 82-90354-20-7

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer