Praktisk internasjonal skatterett. Seminar Universitetet i Oslo v/hans Georg Wille

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk internasjonal skatterett. Seminar Universitetet i Oslo v/hans Georg Wille"

Transkript

1 Praktisk internasjonal skatterett Seminar Universitetet i Oslo v/hans Georg Wille

2 Omorganisering over landegrensene Side 2

3 Forskjellige former for omorganisering over landegrensene og i utlandet 1. Fusjon/fisjon inn i Norge 2. Fusjon/fisjon ut av Norge 3. Fusjon/fisjon i utlandet 4. Aksjebytte unntatt internt i Norge 5. Flytting av skattemessig bosted 6. Flytting av selskapsrettslig bosted

4 Aktuelle lovbestemmelser 1. Skatteloven Fusjon, fisjon og aksjebytte 2. Skatteloven Flytting av selskap 3. Skatteloven 9-14 og Exit-beskatning 4. Skatteloven Gevinst-/tapskonto 5. EØS-loven 2, jf 1 og de fire friheter

5 Fusjon inn i Norge NORSK AS EØS AS Filial NORGE

6 Fusjon inn i Norge NORSK AS Fusjon EØS AS Filial NORGE Filial EØS?

7 Fusjon inn i Norge NORSK AS Krav til skattemessig kontinuitet i EØS-landet? I Norge? For selskapets eiendeler? For selskapets aksjonærer? Mange EU-land med skatteregler som ikke inkluderer fusjon med EØS-selskap Filial NORGE Filial EØS? Har implementert fusjonsskattedirektivet, som bare gjelder i EU Anerkjenner ikke uten videre direkte virkning av EØS-avtalen

8 Fusjon ut av Norge NORSK AS EØS AS

9 Fusjon ut av Norge NORSK AS Fusjon EØS AS Filial NORGE

10 Fusjon ut av Norge EØS AS Skattefri fusjon? Krav til behandling med skattemessig kontinuitet i EØS-landet? Filial NORGE Filial i Norge nødvendig for skattefri fusjon? Skattekonsekvenser for eiendeler og forpliktelser som overføres til EØSlandet? Konsekvenser for G/T-konto og fremførbart underskudd, etc?

11 Fusjon ut av Norge Norsk AS Fusjon Nederlandsk BV Fusjon Sveitsisk GmbH Skattefri fusjon for Norsk AS og norske aksjonærer? Anta at effektiv skatt for Sveitsisk GmbH er høyere enn 2/3 av norsk skatt Konsekvenser for G/T-konto etc. i Norsk AS?

12 Fusjon i utlandet Utenlandsk AS Utenlandsk AS Filial NORGE

13 Fusjon i utlandet Utenlandsk AS Fusjon Utenlandsk AS Filial NORGE

14 Fusjon i utlandet Utenlandsk AS Begrensning til EØS-forhold? Nødvendig å videreføre filial i Norge for skattefri fusjon? Filial NORGE Krav om skattemessig kontinuitet i utlandet? For selskapets eiendeler? For selskapets aksjonærer? Konsekvenser for G/T-konto og fremførbart underskudd?

15 Fusjon ut av Norge Norsk AS Norsk ASA Produksjon Patent Fusjon Nederlandsk NV 50 % UK Ltd US Inc S pore Ltd Kypros Ltd DK ANS PE Tyskland Exit-beskatning av de enkelte eiendeler i Norsk ASA? Mulig med utsatt betaling? Rentebelastning? Rekkevidden av National Grid Indus? (ECJ C-371/10) Artikkel i Intertax (2012), Volume 40 Issue 8/9 side 485

16 Kombinasjon med UK-selskap aksjebytte UK PLC NORSK ASA

17 Kombinasjon med UK-selskap aksjebytte UK PLC NORSK ASA

18 Kombinasjon med UK-selskap aksjebytte UK PLC NORSK ASA Krever overføring av minst 90 % av alle aksjer i NORSK ASA Krever kontinuitet av alle norske aksjonærer i NORSK ASA Krever kontinuitet av alle UK aksjonærer i NORSK ASA Dersom ingen UK aksjonærer i NORSK ASA, krav at UK regler gir mulighet for kontinuitet Ikke krav om kontinuitet for aksjonærer i NORSK ASA fra andre land

19 Kombinasjon med UK-selskap fusjon UK PLC Fusjon NORSK ASA

20 Kombinasjon med UK-selskap fusjon Krever tilslutning av minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Krever kontinuitet for alle eiendeler etc. som forblir i Norsk filial Krever kontinuitet av aksjonærene i NORSK ASA. UK PLC Norsk filial Også utenlandske aksjonærer? Skatteposisjoner beholdes Exit-beskatning? Sikkerhet? Norsk AS USA AS Guernsey AS Filial DANMARK Filial TYSKLAND

21 Flytting av skattemessige bosted Land A Land B Stiftet Virkelig ledelse Selskap med begrenset ansvar Stiftelsesteorien hjemmehørende der stiftet (Eks: UK, Nederland Sverige) Hovedseteteorien hjemmehørende der virkelig ledelse (Eks: Kypros, Norge?) Tie-breaker klausuler i skatteavtalene National Grid Indus: ECJ C-371/10 Arcade Drilling: EFTA-domstolen (E-15/11)

22 Fusjon/flytting til Norge Norge AS Inngangsverdi NOK 500 mill Etablert 2004 ved innskudd av aksjene i Ungarn Zrt Driver også noe eiendomsvirksomhet i Sverige Sverige AB Inngangsverdi SEK 600 mill Etablert 1998 av Norge AS Eier og driver flere varehus i Budapest Ungarn Zrt Investorgruppe kontakter Sverige AB og indikerer interesse for å kjøpe aksjene i Ungarn Zrt for SEK mill Konsekvenser dersom Sverige AB selger aksjene i Ungarn Zrt? Konsekvenser dersom Sverige AB fusjoneres inn i Norge AS før aksjene i Ungarn Zrt selges Andre alternativer?

23 Strukturering av etableringer inn og ut av Norge Side 23

24 Etablering/oppdrag utenfor Norge 1. Vi ønsker å utvikle potensielt verdifulle patenter utenfor Norge 2. Vi produserer kjøleapparater og ønsker å satse på Midt-Østen ved å bygge fabrikk i Qatar 3. Vi ønsker å bygge fabrikk for sementproduksjon i Togo 4. Vi har en holdingstruktur via Nederland 5. Vi skal legge inn anbud på et omfattende og godt betalt byggeoppdrag i Dubai. 6. Vi skal by på lisens til leting etter olje utenfor Mozambique 7. Vi er et skipsbyggingskonsern som ønsker å legge ned et verft i Norge og flytte virksomheten til et nyetablert verft i Kina

25 Skattemessige forhold når flere land er involvert Som regel viktigst å unngå uheldige løsninger Noen ganger mulig med smarte løsninger Nødvendig å finne ut av konsekvenser både i utlandet og i Norge Noen ganger også i tredjeland Skatteavtaler spiller en viktig rolle

26 Aktuelle lovbestemmelser 1. Skatteloven 2-38 Fritaksmetoden 2. Skatteloven flg NOKUS-reglene 3. Skatteloven 9-14 og Exit-beskatning 4. Skatteloven 2-37 Norges skatteavtaler 5. Skatteregler i andre land 6. Skatteavtaler mellom andre land IBFD

27 Oversikt over fritaksmetodens virkeområde - Inntekter fra utlandet Hvor kan fritaksmetoden komme til anvendelse? Norsk subjekt i fritaksmetoden EØS Normalskatteland Ikke-EØS Normalskatteland EØS Lavskatteland Reelt etablert EØS Lavskatteland Ikke reelt etab. Ikke EØS Lavskatteland DLS Filial utlandet = Fritaksmetode = Fritaksmetode ved realisasjon (med exit-skatt), ikke ved løpende nettoligning = Ikke Fritaksmetode Normalskatteland eller Reelt etb EØS FIN i UTV 2007/1263

28 Utvikling og eierskap av patenter Norsk AS Norsk AS Norsk AS Nederlandsk BV Sveitsisk GmbH Singapore Ltd Hvor er det samlet sett mest gunstig å utvikle patentene? Anta at effektiv skatteprosent for patentinntekter i alle de tre landene er 5 %

29 «Reelt etablert» FIN i brev til SkD - Utv side 1280: Etter departementets syn kan de nevnte momentene derfor ikke være avgjørende ved vurderingen av om et slikt fond er reelt etablert og driver reell aktivitet i et EØSland. Et sentralt moment vil derimot være om fondet er organisert og driftet i samsvar med hva som må anses ordinært både i vedkommende stat og i Norge.

30 Krav til substans OECD Transfer Pricing Guidelines Avsnitt 9.23: Controll should be understood as the capacity to make decisions to take on the risk (decision to put the capital at risk) and decisions on whether and how to manage the risk This would require the company to have people employees or directors who have the authority to, and effectively do, perform these control functions. Avsnitt 9.24: While it is not necessary to perform the day-to-day monitoring and administration functions in order to control a risk (as it is possible to outsource these functions), in order to control a risk one has to be able to assess the outcome of the day-today monitoring and administration functions by the service provider (the level of control needed and the type of performance assessment would depend on the nature of the risk).

31 Fritak for utbytteskatt i skatteavtale - NOKUS FIN i brev til SfS - Utv side 491: Etter dette legger vi til grunn at NOKUS-beskatning etter skatteloven flg. kun ville være avskåret overfor eier av et selskap hjemmehørende i Singapore dersom det skulle følge av skatteavtalen med Singapore artikkel 24 nr. 2 bokstav c. Etter departementets oppfatning er dette kun en bestemmelse om at norsk morselskap fritas for beskatning av utbytte fra singaporsk datterselskap. En kopling mellom en slik bestemmelse og NOKUS-reglene synes anstrengt. NOKUS-reglene forutsetter ikke at der foreligger et mor-datterselskapsforhold, men er knyttet til det totale norske eierskap/kontroll over det utenlandske selskapet samt beskatningen av dette. Det vil således være tilfeller der NOKUS-reglene kommer til anvendelse uten at artikkel 24 nr. 2 bokstav c kommer til anvendelse og motsatt. Artikkel 24 nr. 2 bokstav c mister derfor ikke sin funksjon ved at NOKUS-reglene kommer til anvendelse innenfor sitt område.

32 Normalskatteland vs. lavskatteland Norsk AS Qatar Ltd Qatar Ltd driver produksjon og salg av kjøleanlegg. Anta at effektiv skattesats for denne typen selskap i Qatar er 14 %. Er Qatar lavskatteland? Betyr 14 % skatt i Qatar at Qatar er lavskatteland? Har det betydning om inntekten er av passiv eller aktiv karakter?

33 Høyskatteland vs. lavskatteland (forts) Effektiv skattesats skal legges til grunn også i Norge Utv 2005 s. 567 (Cermaq): Bygget på at norsk effektiv skattesats i 2001 for selskap av typen Cermaq var 24,4 % dvs. 16,3 % var grensen for lavskatteland Tabellen viser Finansdepartementets beregning av EATR for Norge i forbindelse med Cermaq-saken for perioden Pre-Tax Rate of Return % 20.8% 13,9% 19.5% 17.9% 10% 24.4% 16,3% 23.7% 23.0% 20% 26.2% 17,5% 25.9% 25.5% Formålet med (NOKUS-)reglene tilsier relativt stor grad av sikkerhet for at mindre-enn-totredjedelskravet er oppfylt for utenlandske produksjonsselskaper

34 Source: Corporate effective tax rates in an enlarged European Union European Union 2009

35 Normalskatteland vs. lavskatteland Norsk AS Togo Ltd skal drive produksjon og salg av sement i Togo. Skattesatsen i Togo er 27 %, men for å lette etableringen får selskapet 5 års skattefrihet av myndighetene. Togo har 20 % kildeskatt på utdeling av utbytte. Togo Ltd Hvordan blir Norsk AS beskattet? Betyr midlertidig skattefrihet at Togo er lavskatteland? Har det betydning om inntektene er av hovedsakelig aktiv eller passiv karakter? Anta at Norge senere inngår skatteavtale med Togo. Hvilken betydning har det for Norsk AS at det inngås skatteavtale? Har det betydning at utbytte blir ilagt kildeskatt med 20 % i Togo?

36 Underkonsern i EØS Norsk AS Nederlandsk NV Nederlandsk BV UK Ltd US Inc Hong Kong Ltd Jersey Ltd FIN i Utv s SkD BFU 5/12

37 Byggeoppdrag i Dubai Norsk AS Norsk AS Norsk AS Dubai Ltd Nederlandsk BV Nederlandsk BV Dubai Ltd Dubai Hva er samlet sett den mest gunstige eierstrukturen? Anta at effektiv skatteprosent i Dubai er 0 %

38 Oljeleting utenfor Ghana Norsk AS Norsk AS Norsk AS Ghana Ltd Nederlandsk BV Cayman Islands Inc Ghana Ltd Ghana Ltd Hva er samlet sett den mest gunstige eierstrukturen? Anta at effektiv skatteprosent i Ghana er 50 %

39 Oljeleting i Mozambique Norsk AS har fått tillatelse til oljeleting i Mozambique. Skattesatsen i Mozambique er 32%. Mozambique har etter sin interne lovgivning rett til å beskatte gevinst ved salg av aksjer i selskaper hjemmehørende i Mozambique, selv om både selger og kjøper er utenlandske. Hva kan være gunstig eierstruktur for virksomheten i Mozambique? Services_Access-our-global-tax-guides

40 Oljeleting i Mozambique Norsk AS United Arab Emirates (Dubai)? Dubai Ltd Mozambique LDA

41 Etablering av ny virksomhet i Kina På grunn av økende omsetning i Asia ønsker Norsk AS å etablere et verft og utstyrsprodusent i Kina som skal få ansvar for salg og produksjon til det asiatiske markedet Hva er overført? Krav til kompensasjon? Det er en betydelig investering som forutsetter at alt salg og produksjon for Asia skal skje fra Kina Produksjonen i Kina skal basere seg på design og teknologi utviklet av Norsk AS

42 Etablering av ny virksomhet i Kina En uavhengig part vil kun gjennomføre omorganiseringen dersom det ikke foreligger andre realistiske alternativer som fremstår som klart mer attraktive OECD Transfer Pricing Guidelines avsnitt 9.59: The application of the arm s length principle is based on the notion that independent enterprises, when evaluating the terms of a potential transaction, will compare the transaction to the other options realistically available to them, and they will only enter into the transaction if they see no alternative that is clearly more attractive. Hadde virksomheten hatt andre muligheter enn å akseptere omorganiseringen dersom partene hadde vært uavhengig? Vurdere bargaining power Markedssituasjonen Kan forekomme at det ikke er noe alternativ til å akseptere Terminering av kontrakt, dersom kontraktsvilkårene for terminering (oppsigelsestid etc.) følges

43 Oversikt over fritaksmetodens virkeområde - Inntekter til utlandet (kildeskatt) Hvor kan fritaksmetoden komme til anvendelse? Utl. selskap Skatteavtale EØS-selskap Reelt etablert Utl. selskap Ikke r.etb.. EØS Pers. eier EØS-selskap Reelt etablert Utl. selskap Ikke r.etb.. EØS Filial Norge DLS AS = Fritaksmetode = Ikke Fritaksmetode

44 Private equity joint venture Et private equity fond i USA ønsker å etablere et joint venture med et norsk konsern ved å kjøpe seg inn med 50% i deler av det norske konsernets virksomhet US Fund Nederlandsk BV Norsk ASA Hva blir skattekonsekvensene av å investere direkte fra USA inn i Norge? Hva blir skattekonsekvensene av å investere direkte inn i Norge via Nederland? Norsk AS

45 Kjøp i Norge via norsk filial Som telekomkonsern basert i Sverige kjøper du en mobiltelefonvirksomhet i Norge gjennom din norske filial Svensk AB publ Er dette en gunstig måte å eie det norske mobiltelefonselskapet på? Norsk filial av Svensk AB publ Norsk AS

46 Distribusjonsvirksomhet i Norge USA Inc. Norge AS

47 Distribusjonsvirksomhet i Norge «Double Irish with a Dutch Sandwich» USA Inc. Irland Holding Ledelses- og kontroll funksjoner Bermuda Holding Nederland BV Irland Ltd. Norge AS

48 Side 48 Farlige fristelser

49 Takk for oppmerksomheten

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis

Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis Skatterett 4 2011 [30] 345 376 Garantier i konsernforhold En analyse av rettskilder og økonomisk tilnærming til prising av garantier i praksis Av advokat Cecilie Dahle Nedrelid Garantier avgitt i konsernforhold

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 Skatterett 2 2012 [31] 97 119 Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 av advokat Petter Dragvold Petter Dragvold er er født i 1954, cand.jur i 1981, og advokat i advokatfellesskapet Arntzenlegal (Kontorfellesskap).

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen.

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 26.06.2014 i Oslo tingrett, Saksnr.: 12-135791TVI-OTIR/08. Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 26.06.2014 i Oslo tingrett, 12-135791TVI-OTIR/08 Dommer: Tingrettsdommer Finn Haugen Saken gjelder: Kildeskatt på utbytte i 2001 og tilleggsskatt Transocean Offshore

Detaljer

Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge

Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge Med fokus på fast driftssted, dobbeltbeskatning og internprising Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-

Detaljer

Nye regler om skattefri omorganisering. Ole Gjems-Onstad Handelshøyskolen BI. Skatterett, 30(2011)3: 204-228

Nye regler om skattefri omorganisering. Ole Gjems-Onstad Handelshøyskolen BI. Skatterett, 30(2011)3: 204-228 Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Nye regler om skattefri omorganisering Ole Gjems-Onstad Handelshøyskolen BI Dette er siste forfatterversjon

Detaljer

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB

Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB 37/12 Arbeidsnotat Working Paper Norges selskapsbeskatning Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB Ida Selseth Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K

Detaljer

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 322 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 78 L (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres

Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: fremgangsmåter, effekt og hvordan det kan reguleres En analyse av IKEA Monica Olsen og Heidi V. Høgalmen Veileder: Guttorm

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 E-15/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform

Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform Side 1 av 8 Rettskilder Uttalelser Fisjon, forskjellig selskaps- og ansvarsform BINDENDE FORHÅNDSUTTALELSER Publisert: 28.01.2015 Avgitt: 25.11.2014 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU

Detaljer

Beskatning av filialer

Beskatning av filialer Del II: NUF Beskatning av filialer Denne del II i artikkelen om norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) tar for seg sentrale skattemessige spørsmål. I del I ble viktige regnskaps- og bokføringsmessige

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

BDO innsikt. Transfer pricing

BDO innsikt. Transfer pricing BDO innsikt Transfer pricing 2 BDO INNSIKT TRANSFER PRICING INnhold Velkommen 03 Internprising - Er ditt selskap forberedt? 04 Internprising - En grunnleggende problemstilling 06 Norske dokumentasjonskrav

Detaljer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer

Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Tap på fordringer Skatte- og avgiftsmessig utfordringer Bergen Næringsråd 16.4.2015 Agenda Innledning og avgrensning Skattemessige utfordringer Merverdiavgiftsmessige problemstillinger 2 Innledning og

Detaljer

Advokat Erling Olav Lyngtveit, Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc.

Advokat Erling Olav Lyngtveit, Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 02.07.2014 Saksnr: 11-104857MED-OTIR/01 Rettens leder: Meddommere: 11-191007MED-OTIR/03 Tingrettsdommer Tingrettsdommer Finn Eilertsen Jannicke Johannesen Ragnar Hedenstad Bjørn

Detaljer

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013

Mentor Ajour. Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger. Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 www.pwc.no Informasjon til PwCs klienter Nr 6, juni 2013 Mentor Ajour Konserninterne rentefradrag - en analyse av foreslåtte begrensninger Som omtalt i Mentor Ajour nr 4/2013, har Finansdepartementet publisert

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge

Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge Skatterett 3 2012 [31] 247 255 Uttaksbeskatning ved fast driftssted i Norge Av advokat Anders V. Heieren Anders V. Heieren er født 1962, cand.jur. 1988, partner og leder for skatteavdelingen i Arntzen

Detaljer

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland

Forord. Hønefoss, 06. Mai 2014. Andreas Haugland Forord De to siste årene har jeg studert masterstudiet i eiendomsutvikling ved Norges Miljø- og Biovitenskaplige universitet (NMBU), tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Denne masteroppgaven

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen

Arbeidsnotat nr. 31/09. NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen Arbeidsnotat nr. 31/09 NUF Et verktøy for økonomisk kriminalitet? av Erik Lamøy Torstein Klokk Pettersen SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP

LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP LOVLIGHETSKRAVET VED EGENKAPITALTRANSAKSJONER I AKSJESELSKAP -OPPHEVELSEN AV LOVLIGHETSKRAVET VED FUSJON OG FISJON Kandidatnummer: 192990 Veileder: Bjarte Songstad Antall ord: 13942 JUS399 Masteroppgave/JUS398

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet

VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM. - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet VALG AV SELSKAPS- STRUKTUR VED KJØP OG SALG AV FAST EIENDOM - Viktige avgjørelser i transaksjonsmarkedet Thomas Reppe Wetting Partner, advokat t.wetting@selmer.no +47 928 30 635 Thomas Reppe Wetting arbeider

Detaljer

Diskusjonsnotat Regnskapsføring i selskapsregnskapet av overdragelser mellom selskaper i samme konsern

Diskusjonsnotat Regnskapsføring i selskapsregnskapet av overdragelser mellom selskaper i samme konsern Diskusjonsnotat Regnskapsføring i selskapsregnskapet av overdragelser mellom selskaper i samme konsern (November 2000) 1 PROBLEMSTILLING...2 2 GJELDENDE PRAKSIS...3 2.1 OVERSIKT OVER GJELDENDE PRAKSIS

Detaljer