Byutvikling i Norge - Analyser av arbeidsmarkedsmobilitet i og mellom byer og regioner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byutvikling i Norge - Analyser av arbeidsmarkedsmobilitet i og mellom byer og regioner"

Transkript

1 Byutvikling i Norge - Analyser av arbeidsmarkedsmobilitet i og mellom byer og regioner Sluttrapport fra prosjektet Prosjektleder: Lasse Sigbjørn Stambøl, Statistisk sentralbyrå Bakgrunn og formål: I Europa blir byer og regionenes konkurranseevne viet stadig større oppmerksomhet innenfor regionalpolitikken. Effektiv matching av lokal etterspørsel og tilbud av arbeidskraft med forskjellige kvalifikasjoner blir sett som en viktig forutsetning for både økonomisk vekst og for sosial velferd. Således blir regionale utviklingsprogram utformet for å øke prestasjonene til funksjonelle lokale arbeidsmarkeder. I og med at planlegging og implementering av regionalpolitikken i større grad blir desentralisert til lokale regionale nivåer, blir sammenlignende analyser av regionale arbeidsmarkedsprosesser en stadig viktigere oppgave for regionale planleggere. Dette omfatter bl.a. analyse av strukturelle endringer i retning kunnskapssamfunnet og mobiliteten av human kapital. Både utdanningsnivået og avkastningen av utdanning varierer mellom forskjellige byer og regioner. Attraktive byregioner kan øke sin human kapital ytterligere gjennom geografisk mobilitet av høyt kvalifisert arbeidskraft. Dessuten blir det lagt vekt på ulike regionale produksjonsbetingelser gitt bl.a. gjennom lokalisering av utdanningssystemet, privat tjenesteyting, kommunikasjonssystemene og det institusjonelle rammeverk. Formålet med prosjektet er å analysere byenes og regionenes funksjonsmåte og konkurranseevne med hensyn til sysselsettings- og produksjonsvekst med særlig vekt på omfang og kvalitet på den arbeidskraften som rekrutteres/forsvinner. Det tas utgangspunkt i byer og regioner som grupperes i forskjellige kategorier ut fra et sett av produksjonsbetingelser. At byer og regioner med ulike produksjonsbetingelser presterer forskjellig med hensyn til sysselsettings- og produksjonsvekst er kanskje ikke så overraskende, men i den grad like regioner også presterer forskjellig, gir det grunnlag for mer nyanserte forklaringer. Data, definisjoner, metoder og gjennomføring Ved hjelp av bruttostrømsdata og spesielle mobilitetsbegrep har prosjektet hatt som mål å produsere sett med regional-, segment- og sektorspesifikke mobilitetsprestasjonsindekser for å belyse hvordan hver by og region presterer med hensyn til rekruttering av forskjellig typer arbeidskraft både innenfor de lokale arbeidsmarkedene så vel som gjennom innenlandsk og internasjonal flytting. Et viktig aspekt med hensyn til forskjellig regional generering av vakanser er å finne i ulikt nivå og struktur på avgangen i de lokale arbeidsmarkedene. På den måten inkluderes også analyser som belyser sider av en vakansekjedeprosess. Datagrunnlaget omfatter store koblinger av individdata i form av år-til-år panel bestående av hele befolkningen i yrkesaktiv alder, år, for hvert av årene i perioden Den regionale inndelingen følger i utgangspunktet statistisk sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner, som i analysen består av 86 regioner når de 5 økonomiske regionene i Oslo og Akershus slås sammen til en felles hovedstadsregion. Som regional presentasjonsform i analysen har vi imidlertid konsentrert oppmerksomheten rundt de fire største byregionene 1

2 Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes og for store deler av de øvrige mobilitetsanalysene på en regional aggregering i til sammen 7 typer av regioner, der hovedstadsregionen og de øvrige storbyene representerer de to mest sentrale regiontyper. Hovedpunktene i gjennomføringen av analysen kan kort sammenfattes som følger: 1) I analysen har vi innledningsvis utviklet en matematisk modell, der de til sammen 86 regionene i Norge blir klassifisert i så homogene grupper som mulig gitt et større sett av forskjellige produksjonsbetingelser ved inngangen til analyseperioden Målsettingen med denne analysen var å legge et grunnlag for deretter å teste om ulike former for arbeidsmarkedsmobilitet viste likhetstrekk mellom regioner gitt homogene regionale grupperinger og tilvarende ulikheter mellom gruppene av homogene regioner. 2) Deretter er bruttomobiliteten mellom forskjellige statusgrupper på arbeidsmarkedet og mellom forskjellige regioner og utlandet kalkulert og målt ved hjelp av et konsistent årlig regionalt vakanseregnskap. 3) Som grunnlag for analysearbeidet er alle koblinger som er foretatt ved hjelp av vakanseregnskapet systematisert og kontrollert med hensyn til alle de forskjellige bruttotransaksjonene som analysen omfatter, det være seg personkjennetegn som kjønn, alder, høyeste fullførte utdanning og årlig personlig inntekt, så vel som status på arbeidsmarkedet i form av sysselsatte, under utdanning, arbeidsledig og utenfor arbeidsstyrken og med hensyn til aktørenes næringstilhørighet og nasjonalitet. 4) Vi har kalkulert sammenliknbare spesifikke og totale prestasjonsindekser for å måle og analysere urban og regional konkurransedyktighet med hensyn på bruttomobilitet på arbeidsmarkedet. 5) Til slutt har vi ved hjelp av regresjonsanalyser undersøkt i hvilken grad regional sysselsettingsøkning er korrelert med ulike former for bruttomobilitet på arbeidsmarkedet. På tilsvarende måte har vi også analysert sammenhengen mellom regional og sektorvis inntektsvekst og inntektsnivå og forskjellige typer av bruttomobilitet i og mellom de regionale arbeidsmarkedene. I tillegg til analyser som er foretatt av mobilitet basert på den generelle økonomien i de urbane og regionale arbeidsmarkedene, er det også foretatt spesielle analyser av deler av den såkalte nye økonomien, her representert gjennom kunnskapsbasert tjenesteyting, og mobilitet blant ulike nasjonalitetsgrupper. Til slutt er det foretatt analyser av mer kvalitative aspekter ved arbeidsmarkedsmobiliteten belyst gjennom aktørenes gjennomsnittlige utdanningsnivå og endring og nivå på aktørenes årlige personlige inntekten. Politikk-implikasjoner: Mens en total prestasjonsindeks for mobilitet vil si noe om hvordan regionenes arbeidsmarked fungerer som en helhet mht. tilpasning og konkurranseevne, vil hver av delindeksene kunne si noe om hvilke overgangsstrømmer som bidrar mest eller minst til utviklingen. Både tilbøyeligheten for å bli i jobb, jobb-til-jobb mobiliteten og ikke minst arbeidsledighet-til-jobb mobiliteten representerer viktige virkefelt for arbeidsmarkedspolitikken (og også trygdepolitikken). Fra utdanning-til-jobb mobiliteten gjenspeiler eventuell suksess i utdanningspolitikken, med svar på i hvilken grad det lokale arbeidsmarkedet har klart å 2

3 absorbere de nylig utdannede. Overgangen til jobb hos befolkningen for øvrig reflekterer til en viss grad presset i arbeidsmarkedet, med mål på i hvilken grad det har vært nødvendig å mobilisere arbeidsmarkedets såkalte "reservearmé" for å øke yrkesdeltakelsen. For regionalpolitikken burde både hver av delindeksene for mobilitet så vel som helhetsfunksjonen være av interesse, på samme måte som den geografiske arbeidsmarkedsmobiliteten burde være av interesse for flere politikkområder. Hypoteser og problemstillinger: Analysene bak resultatene i hovedrapporten er basert på følgende kriterier: A) Det er først foretatt analyser av arbeidsmarkedsmobilitet knyttet mer til den generelle regionale økonomien. Det er grunner til å forvente forskjellig intensitet i de ulike former for bruttomobilitet gitt ulike konjunkturfaser så vel som mellom regionene. Det er også forventet å være forskjeller med hensyn til både rekrutteringsmønster og avgangsmønster i sysselsettingen både over tid og mellom regioner. Vi forventer at mobiliteten til jobb er positivt korrelert til utviklingen i sysselsettingen. Dette har bakgrunn i generelle forventninger om at både flytting mellom regioner, skifte av jobb lokalt og brutto mobilitet fra andre statusgrupper til jobb ventes å øke når sysselsettingen øker. I nedgangstider øker strømmene fra jobb, samtidig som de øvrige personer som er i jobb i større grad har en tendens til å holde på jobbene sine. Dessuten er det jo i nedgangstider færre jobber å flytte eller bevege seg til. I oppgangstider ventes dette bildet å endre seg i motsatt retning. Analysene blir her presentert på både nasjonalt nivå, spesifisert på hver av storbyregionene samt fordelt etter ulike typer av regioner. Spesielle analyser som måler totale og spesifikke regionale mobilitetsprestasjoner blir foretatt både med hensyn til like og ulike regioner beregnet matematisk på grunnlag av ulike produksjonsfaktorer, men også med hensyn til aggregater av regioner basert på regionale typeinndelinger. Som nevnt forventes like eller mer homogene regioner å vise et sterkere samsvar med hensyn på total og spesifikk arbeidsmarkedsmobilitet enn hva tilfelle er mellom regioner som er ganske forskjellige med hensyn til viktige rammefaktorer for sysselsetting. Det er videre forventet at økt arbeidsmarkedsmobilitet er av betydning for å oppnå målene i arbeidsmarkedspolitikken om å sysselsette så stor del av arbeidsstyrken som mulig i ordinært arbeide. Således ventes høy arbeidsmarkedsmobilitet i regioner å øke sysselsettingen generelt og spesielt i forhold til regioner som opplever lav arbeidsmarkedsmobilitet. Vi må derfor forvente at regioner som viser den største arbeidsmarkedsmobiliteten også vil erfare den sterkeste sysselsettingsøkningen. Vi har derfor gjort analyser som viser sammenhengen mellom netto sysselsettingsendring og brutto arbeidsmarkedsmobilitet i alle 86 regioner som er med i undersøkelsen. Analysene her omfatter også en spesiell undersøkelse av sammenhengen mellom total mobilitetsprestasjon og de ulike produksjonsbetingelser som ble lagt til grunn ved begynnelsen av undersøkelsesperioden. B) Mobilitetsanalyser knyttet til næringssektorer er i undersøkelsen spesielt fokusert på kunnskapsbasert tjenesteyting (eller de såkalte KIFT-sektorene). På tilsvarende måte som under punkt A) er det foretatt en del generelle mobilitetsanalyser knyttet til denne næringen, samtidig som det også er analysert hvordan sysselsettingsveksten i sektoren er knyttet til ulike typer av bruttomobilitet. Kunnskapsbasert tjenesteyting ventes spesielt å ha et mobilitetspotensial i kraft av den sterke forbindelsen sektoren har med næringslivet for øvrig. Sektoren har et sterkt nettverk både innad med liknende virksomhet, men i veldig stor grad også til de kundegrupper næringen betjener. Når samarbeide foregår så vidt sterkt på tvers av næringssektorer vil dette øke potensialet for strømmer av arbeidskraft mellom sektorene. Vi 3

4 kan forvente at en slik komplementær sammenheng mellom sektorene gir økt intensitet i bruttomobiliteten både absolutt og i forhold til andre deler av økonomien. Geografisk sett forventer vi at mobilitetsstrømmene vil gå fra små og mellomstore regioner i retning de største regionene. Dette begrunnes med at vi forventer en klar konsentrasjon i lokaliseringen av disse næringer, med en spesiell forankring i de største byene der man finner den mest kunnskapsrike arbeidskraften med mest moderne utdanning, samtidig som sentrale funksjoner hos flere av de viktigste kundegruppene for sektoren også er lokalisert i storbyene. På den annen side vil teorier om regional diffusjon over tid også kunne medføre store bruttostrømmer av sysselsatte fra storbyregioner til mellomstore og mindre regioner, men nettoeffektene av disse strømmene forventes dog å gå i sentraliserende retning. C) Det er også foretatt mobilitetsanalyser knyttet til forskjellige nasjonalitetsgrupper. Analysene er foretatt på bakgrunn av en aggregering av persongrupper etter statsborgerskap, med vekt på norske statsborgere, andre nordiske statsborgere, øvrige vestlige statsborgere (Europa og Nord-Amerika) og alle øvrige statsborgere som er betegnet som ikke-vestlige. Det er grunner til å forvente at det kan være forskjeller i arbeidsmarkedsmobilitet mellom ulike grupper etter nasjonalitet, og da ikke bare knyttet til innvandringen til og utvandringen fra jobb. En relativt sett noe mer marginal posisjon i arbeidsmarkedet hos ikke ikke-vestlige statsborgere kan indikere sterkere bruttostrømmer på arbeidsmarkedet sammenliknet med andre nasjonalitetsgrupper. Et ønske om bosetting i nærheten av tilhørende innvandrergrupper vil også gi et ytterligere insentiv til flytting enn de regionale forskjeller man ellers finner på arbeidsmarkedet. I tillegg føres det også aktiv arbeidsmarkeds- og innvandringspolitikk som kan medføre et annet mobilitetsmønster blant ulike innvandrergrupper enn blant norske statsborgere. Ja, i mange tilfeller er det dog ikke ønskelig at mange innvandrergrupper oppfører seg mobilitetsmessig slik som nordmenn, f.eks. i situasjoner der målsettingen er å besette stillinger i de regionale arbeidsmarkedene som det ellers har vært vanskelig å fylle. D) De mer kvalitative aspektene ved arbeidsmarkedsmobiliteten fremkommer i siste del av analysen, der vi ved hjelp av gjennomsnittlige mål basert på antall år under utdanning, ser på relative kvalifikasjonsgevinster versus kvalifikasjonstap i mobilitetsstrømmene både mellom byer, regioner og sektorer. I innledningen stilles hypoteser om at velfungerende byer, regioner og sektorer forventes å bli nettomottakere av arbeidskraft fra andre regioner og andre sektorer. I tillegg forventes at disse byer, regioner og sektorer også tiltrekker seg den mest kvalifiserte arbeidskraften, og således blir vinnere i konkurransen om den beste human kapitalen. Om det virkelig er slik fremkommer av analysen. Til slutt trekker vi inn inntekstbegrepet gitt i form av gjennomsnittlig årlig endring eller gjennomsnittlig årlig nivå på den personlige inntekten. Poenget er å analysere hvordan endring av inntekt og inntektsnivå i de 86 forskjellige regionene i landet er korrelert med de ulike formene for bruttomobilitet som inngår i analysen. Hovedhypotesen er at personer flytter til jobber i regioner og sektorer som viser den sterkeste inntektsøkningen og det høyeste inntektsnivået, mens regioner og sektorer som viser lav inntektsvekst og lavt inntektsnivå opplever det motsatte. Resultatsammendrag av hvert hovedkapittel i analysen gitt i stikkordsform: Regional arbeidsmarkedsmobilitet mer generelt: 4

5 - På nasjonalt nivå var det en positiv vekst i sysselsettingen gjennom hele undersøkelsesperioden , med sterkest vekst i og som falt til en svak vekst mot slutten av tiåret. - Det største netto bidraget til sysselsettingsvekst stammer fra utdanning til jobb mobilitet både på nasjonalt nivå så vel som i de fire storbyregionene. - Hovedstadsregionen Oslo/Akershus og Stavanger/Sandnes skiller seg fra de to øvrige storbyregionene gjennom en klart større nettoeffekt av innenlandsk flytting til jobb. - Både total bruttomobilitet så vel som lokal jobb-til-jobb mobilitet gjenspeiler konjunkturtendensene med klart størst mobilitet i årene med sterkest sysselsettingsvekst. - Lokal jobb-til-jobb mobilitet bidrar med om lag 50% av den totale bruttomobiliteten til jobb. På grunn av sterk økonomisk vekst i perioden bidro også bruttorekruttering av personer utenfor arbeidsstyrken betydelig, og nesten like mye som bruttostrømmene fra utdanning til jobb. Bruttorekruttering gjennom innenlandsk flytting var også viktig, mens overgangen fra arbeidsledighet til jobb bidro klart mindre på grunn av sterk økonomisk vekst og lav arbeidsledighet. - Bruttomobiliteten til jobb er betraktelig større i hovedstadsregionen Oslo/Akershus og i Stavanger/Sandnes sammenliknet med de to andre storbyene Bergen og Trondheim. - Avgangsratene fra jobb i de lokale arbeidsmarkedene er betraktelig større for sysselsatte med lav utdanning sammenliknet med høyere utdannet arbeidskraft. Middels og høyt utdannet arbeidskraft viser en mye større overgang fra utdanning til jobb og fra ledighet til jobb enn lavt utdannede. Denne strukturen er enda mer utpreget når det gjelder å sysselsette personer utenfor arbeidsstyrken og gjennom innenlandsk flytting. Når det gjelder innvandring til jobb og "nye" 16-åringer til jobb, så er utdanningsstrukturen omvendt. - Det er middels utdannet arbeidskraft som dominerer overgangene i de regionale arbeidsmarkedene, noe som selvsagt henger sammen med at de utgjør majoriteten av de sysselsatte. Høyt utdannet arbeidskraft har en klart større andel av overgangene i arbeidsmarkedet enn antall personer skulle tilsi, noe som henger sammen med en sterk tilbøyelighet til mobilitet. - Når vi tar denne mobilitetsstrukturen med i betraktningen, forventer vi at regioner med en viss likhet med hensyn til en rekke produksjonsbetingeleser også viser et visst samsvar med hensyn til brutto arbeidsmarkedsmobilitet. Resultatene indikerer at dette bare er delvis tilfelle, og at mange regioner innenfor hver gruppe av homogene regioner avviker signifikant med hensyn til total prestasjon i arbeidsmarkedsmobilitet. Enkelte regioner presterer ganske forskjellig i løpet av undersøkelsesperioden, skjønt flertallet av regionene synes å ha en viss stabilitet i sin relative totale prestasjon i arbeidsmarkedsmobilitet. - Når vi tar i betraktning syv forskjellige typer av regioner, så er jobb-til-jobb mobiliteten signifikant høyere i hovedstadsregionen Oslo/Akershus enn i noen annen type av regioner. Bruttoratene for overgang fra lokal ledighet til jobb er størst i storbyene utenom hovedstaden og i mikroarbeidsområder. Bruttostrømmene fra utdanning til jobb, målt som andel av totalt antall sysselsatte, er også størst i storbyene utenom hovedstaden. Oslo/Akershus viser den største overgangen til jobb fra personer utenfor arbeidsstyrken. Brutto innflytting til jobb er størst i regionale sentre med universitet og i hovedstadsregionen, mens den tilsvarende utflyttingsraten fra jobb er klart lavest i Oslo/Akershus og i andre storbyer og klart høyest i mikroarbeidsområder og i regionale sentre med universitet. Både innvandring til jobb og utvandring fra jobb er størst i hovedstadsregionen. - Den sterke nettoeffekten av utdanning til jobb mobilitet er sterkest i mellomstore byer og regioner. Nettoeffekten av innenlandsk flytting til jobb er klart mest positiv i Oslo/Akershus og i andre storbyområder og mest negativ i mikroarbeidsområder. Den sterke nettoeffekten av flytting i hovedstadsregionen er mer knyttet til lav utflytting fra jobb enn til høy innflytting til 5

6 jobb. Hovedstadsregionen viser videre den sterkeste positive nettoveksten av arbeidskraft i de yngre aldersgrupper, mens mikroarbeidsområdene viser den minst positive veksten av yngre arbeidskraft. Nettotallene for de eldste aldersgruppene er generelt negative, og mest negativ i mellomstore byer og regioner. Den positive effekten av nettoendring av sysselsatte med høyere utdanning er helt klart sterkest i Oslo/Akershus etterfulgt av de andre storbyregionene og andre regionale sentre, mens mikroarbeidsområdene viser negative nettoeffekter. Likevel viser hovedstadregionen den laveste prosentvise veksten av høyere utdannet arbeidskraft gjennom utdanningsmobilitet. Arbeidsmarkedsmobiliteten er derfor av meget stor betydning for sysselsettingsfornyelsen i Oslo/Akershus. - Videre viser arbeidsmarkedsmobiliteten spesielt sterke nettoeffekter i sektorer som representerer den såkalte "nye økonomien", som i kunnskapsbasert tjenesteyting (KIFT) og i enkelte regiontyper også for IKT-industri og IKT-engros. KIFT-sektorene viste sterkest nettoeffekt i hovedstadsregionen og i mellomstore byer og regioner. Den mest positive nettoeffekten av arbeidsmarkedsmobilitet blant personer med høyere utdanning ble observert i finanssektoren og i KIFT-sektorene, mens primærnæringene, IKT-industri, distribusjonstjenester, IKT-engros og helse og sosialsektoren alle viste negativ nettoeffekt. - Nettoeffekten av arbeidsmarkedsmobilitet og utdanningsmobilitet kan gå i samme retning, men også i motsatt retning. Spesielt i sterke vekstsektorer som finans og KIFT-sektorene bidrar arbeidsmarkedsmobiliteten generelt positivt og dermed i samme retning som utdanningsmobiliteten. I offentlig tjenesteyting var det en tendens til positiv nettoeffekt gjennom utdanningsmobilitet, men en negativ nettoeffekt av arbeidsmarkedsmobilitet hos høyt utdannet arbeidskraft i små arbeidsområder og i mikroarbeidsområder. - Det er i mange av overgangsformene på arbeidsmarkedet sterke variasjoner mellom forskjellige typer av regioner. Den beste totale mobilitetsprestasjonen ble observert i hovedstadsregionen for samtlige av utdanningsnivåene, mens den svakeste totale mobilitetsprestasjonen ble observert i mikroarbeidsområdene. Den gode mobilitetsprestasjonen i hovedstadsregionen har et betydelig bidrag gjennom utdanning til jobb mobilitet, mens den omvendte trend ble observert i mikroarbeidsområder. - Vi skulle også forvente at de lokale arbeidsmarkedene innenfor hver av regiontypene viser et visst samsvar med hensyn til total brutto arbeidsmarkedsmobilitet. Resultatene viser delvis store forskjeller i mobilitetsstruktur mellom regioner innen samme regiontype. Det er imidlertid en tendens til at regioner som viser enten veldig god eller veldig svak total mobilitetsprestasjon er ganske stabile i sin mobilitetsprestasjon gjennom hele undersøkelsesperioden. Regioner som viser mindre ekstreme mobilitetsprestasjoner som et gjennomsnitt gjennom undersøkelsesperioden, har derimot en større tendens til å variere sin totale mobilitetsprestasjon fra år til år. Den største variasjonen i total mobilitetsprestasjon var å finne blant regionene i små arbeidsområder og i mikroarbeidsområdene. - En viktig forklaringsfaktor, som skiller regionene med best mobilitetsprestasjon fra de med svakest mobilitetsprestasjon innen hver regiontype, synes å være tilbøyeligheten til å sysselsette personer rett fra utdanningssystemet. Dette reflekterer optimismen eller pessimismen med hensyn til å bli fortsatt boende eller ikke innenfor de lokale arbeidsmarkedene. Svak prestasjon med hensyn til å ansette yngre og nyutdannet arbeidskraft er derfor knyttet til høyere enn gjennomsnittlig utflytting fra jobb. Spesielt om den kunnskapsbaserte tjenesteytingen (KIFT-sektorene): 6

7 - De fire største byregionene har om lag 60 prosent av den totale nasjonale sysselsettingen i KIFT-næringene. I løpet av 1990-tallet har det vært en gradvis tendens til ytterligere konsentrasjon. - Sysselsettingsøkningen i KIFT-næringene har vært betydelig sterkere enn i økonomien for øvrig i løpet av 1990-tallet, og sterkest vekst har det vært i hovedstadsregionen Oslo/Akershus. - Det er observert klart høyere bruttomobilitet i KIFT-næringene enn i økonomien for øvrig, og denne tendensen er positivt korrelert med konjunkturutviklingen. - Jobb-til-jobb mobiliteten utgjorde mer enn 50 prosent av den totale bruttomobiliteten til KIFT-næringene i slutten av 1990-tallet. Overganger direkte fra utdanningssystemet er helt klart av betydning, men rekruttering gjennom innflytting til jobb er generelt av enda større betydning. - Det er hovedstaden Oslo og regionen Stavanger/Sandnes som viser den største bruttomobiliteten i KIFT-næringene av de største byregionene, mens Trondheim viser den laveste bruttomobiliteten. Den største forskjellen mellom storbyregionene er å finne i innflytting til KIFT-næringene, som helt klart er av størst betydning i Oslo. Rekruttering av personer fra andre bransjer, fra utenfor arbeidsstyrken og gjennom innvandring er klart større i Oslo og Stavanger/Sandnes enn i Bergen og Trondheim. - Den største bruttomobiliteten til KIFT-næringene kommer fra finanssektoren, varehandel, IKT-engros, maskin og transportproduksjon, bygg og anlegg og fra offentlig tjenesteyting som helse og sosialsektoren og offentlig administrasjon. - Overgangen fra utdanning til jobb øker sin betydning betraktelig når vi går fra brutto til netto rekruttering til KIFT-næringene. Den meget sterke betydningen av rekruttering gjennom brutto jobb-til-jobb mobilitet ble balansert av en meget stor bruttoovergang til andre sektorer i perioden Mot slutten av 1990-tallet økte imidlertid nettorekrutteringen til KIFTsektorene gjennom jobb-til-jobb mobilitet, i et etter hvert meget stramt arbeidsmarked. Sektorer som varehandel, hotell og restaurantvirksomhet, post og offentlig tjenesteyting bidro nesten generelt til positiv netto jobb-til-jobb rekruttering i KIFT-næringene, mens sektorer som finans, maskin og transportproduksjon, bygg og anlegg og IKT-engros bidro meget sterkt til nettorekrutteringen til KIFT, men i varierende retning avhengig av tidsperiode. - En sentraliserende tendens er klart dokumentert gjennom generell positiv netto effekt av innenlandsk flytting for KIFT-næringene i de fire største byregionene. Hovedstadsregionen Oslo/Akershus viser generelt positiv netto innflytting til KIFT-næringene fra alle andre fylker gjennom hele undersøkelsesperioden En stor andel av flytterne til KIFTnæringene blir rekruttert fra de største universitets- og høyskoleregionene, men en positiv naboskapseffekt er også klart til stede i storbyregionene. - Sysselsatte i KIFT-næringene har i gjennomsnitt om lag 1,5 år lengre utdanning enn det gjennomsnittlige utdanningsnivået for alle sysselsatte i Norge. Trondheim og Oslo viser det høyeste utdanningsnivået hos sysselsatte i KIFT-næringene, mens Stavanger/Sandnes viser lavest utdanningsnivå av storbyregionene. Effektene av både arbeidsmarkedsmobilitet og utdanningsmobilitet er generelt positive, med sterkes effekt i hovedstadsregionen og i mellomstore byer og regioner. - I løpet av 1990-tallet falt gjennomsnittsalderen i KIFT-næringene både absolutt sett og sammenliknet med øvrige sektorer. Trondheim og Bergen viste en gjennomsnittlig alder på sysselsatte i KIFT-næringene som lå over det nasjonale gjennomsnittet, mens Stavanger/Sandnes og især Oslo viste tilsvarende lavere alder på de sysselsatte. - Hovedstadsregionen Oslo/Akershus viste den beste totale mobilitetsprestasjonen i KIFTnæringene både for middels og høyere utdannet arbeidskraft. For lavt utdannet arbeidskraft var det kun regionen Stavanger/Sandnes av storbyregionene som viste mobilitetsprestasjon 7

8 over landsgjennomsnittet. Regionen Trondheim viste svakere enn gjennomsnittlig total mobilitetsprestasjon for samtlige utdanningsnivåer. Arbeidsmarkedsmobilitet etter nasjonalitet: - Nivået på bruttomobiliteten til jobb er generelt lavere blant norske statsborgere sammenliknet med andre hovedgrupper etter statsborgerskap. Den høyeste bruttomobiliteten er generelt å finne blant ikke-vestlige statsborgere, noe som gjenspeiler en høy fleksibilitet men også en mer marginal og således mindre stabil posisjon i arbeidsmarkedet. - Den generelt høyere totale bruttomobiliteten i Oslo/Akershus og Stavanger/Sandnes enn i andre regioner er hovedsakelig å finne i relativt høyere mobilitet til jobb blant norske statsborgere. - Det er store forskjeller i mobilitetsatferd mellom de forskjellige nasjonalitetsgrupper. Sannsynligheten for å forlate en jobb i de lokale arbeidsmarkedene er mye høyere blant ikkevestlige statsborgere sammenliknet med alle andre nasjonalitetsgrupper. Norske statsborgere viser en mye større tilbøyelighet til å gå rett fra utdanningssystemet til jobb enn andre grupper. Den høyeste overgangsraten fra arbeidsledighet til jobb ble observert blant andre vestlige statsborgere. Andre nordiske statsborgere viser størst tilbøyelighet til overgang fra utenfor arbeidsstyrken til jobb. De høyeste ratene for innenlandsk flytting er helt klart å finne blant ikke vestlige statsborgere, det være seg innflytting til jobb så vel som utflytting fra jobb. Norske statsborgere er mer geografisk stabile enn alle andre nasjonalitetsgrupper. Innvandring til jobb og utvandring fra jobb er som man kunne forvente større hos ikke-norske statsborgere. - Hovedstadsregionen Oslo/Akershus og Stavanger/Sandnes viser positiv total mobilitetsprestasjon for samtlige nasjonalitetsgrupper. I Oslo/Akershus er den beste totale mobilitetsprestasjonen å finne blant andre nordiske og norske statsborgere, mens i Stavanger/Sandnes viser andre nordiske statsborgere den beste mobilitetsprestasjonen etterfulgt av en jevnt fordelt prestasjon hos de øvrige nasjonalitetsgruppene. Bergen viser over gjennomsnittlig mobilitetsprestasjon for norske statsborgere, men under gjennomsnittlig prestasjon for alle øvrige nasjonalitetsgrupper. I Trondheim er den totale mobilitetsprestasjonen under det nasjonale gjennomsnitt for samtlige nasjonalitetsgrupper. "Brain gain" eller "brain-drain" i den regionale arbeidsmarkedsmobiliteten: - Med "brain-gain" menes en netto utdanningsgevinst gjennom lokal mobilitet og flytting mellom regioner. Med "brain-drain" menes et tilsvarende utdanningstap gjennom de samme prosesser. - Det høyeste utdanningsnivået ble funnet i offentlige tjenesteytende sektorer som grunnskole og høyere utdanning, forskning og utvikling, informasjonsteknologi, øvrig forretningsmessig tjenesteyting, offentlig administrasjon og farmasi. Det laveste utdanningsnivået ble observert i primærnæringene, arbeidskraftintensiv industri og i postvirksomhet. - De høyeste utdanningsnivåene i de fleste bransjer ble funnet i hovedstadsregionen og andre storbyregioner, mens vise-versa de laveste utdanningsnivåene ble observert i mellomstore byer og regioner, små arbeidsområder og mikroarbeidsområder. - De mest uttalte "brain-gain" sektorer gjennom lokal jobb-til-jobb mobilitet ble funnet i telekommunikasjon, grafisk produksjon og høyere utdanningsinstitusjoner, mens sektorer som overveiende opplevde de-kvalifisering gjennom lokal mobilitet var farmasi, hotell og restaurantvirksomhet og varehandel. - Det var en del regionale forskjeller i utdanningsforbedring gjennom total lokal arbeidsmarkedsmobilitet med en "brain-gain" i alle regionene bortsett fra i Oslo/Akershus. Dette må sees i lys av et meget stramt arbeidsmarked i hovedstadsregionen, som tvang 8

9 arbeidsgiverne å søke etter arbeidskraft i den mer marginale delen av arbeidsstyrken, men delvis også på grunn av "brain-gain" effekt gjennom flytteprosessen. - Resultatene viser en meget sterk "brain-gain" effekt i hovedstadsregionen gjennom den innenlandske flytteprosessen. Alle øvrige typer av regioner viser for det meste "brain-drain" gjennom flytteprosessen. Sterkest "brain-drain" gjennom flytting ble observert i mellomstore byer og regioner, små arbeidsområder og i mikroarbeidsområder. De nasjonale tallene indikerer imidlertid at nettoeffekten av all innenlandsk bruttoflytting bidro til en samlet utdanningsøkning i sysselsettingen i samtlige år i undersøkelsesperioden. - Av sektorene opplevde utleie av kontorutstyr, elekto, maskin- og transportproduksjon, energi og farmasi den største "brain-gain" gjennom flytteprosessen, mens de mest uttalte "brain-drain" sektorer gjennom flytting var forskning og utvikling, postvirksomhet, hotell- og restaurantvirksomhet, primærnæringene og grunnskoleundervisning. - Det var bare 3 av totalt 86 regioner som opplevde både en positiv netto innflytting og en høyere enn gjennomsnittlig "brain-gain" effekt gjennom flytting. 13 andre regioner viste positiv netto innflytting men samtidig en lavere utdanningsøkning gjennom flytting enn det nasjonale gjennomsnittet. Videre viste 19 regioner negativ netto innflytting, men kompenserte noe av dette gjennom høyere enn gjennomsnittlig "brain-gain" effekt gjennom flytting. Det resterende flertall av 51 regioner erfarte alle både negativ netto innflytting og lavere enn gjennomsnittlig utdanningsøkning gjennom flytting. Inntektsendring etter utdanning og regional arbeidsmarkedsmobilitet: - Resultatene viser en klar tendens til at ikke-mobile sysselsatte hadde en svakere inntektsvekst sammenliknet med sysselsatte som var mobile innen eller mellom de regionale arbeidsmarkedene. Videre viser resultatene en meget sterk inntektsvekst blant sysselsatte som øker sitt utdanningsnivå uavhengig av om de er arbeidsmarkedsmobile eller ikke. - Ikke overraskende er den sterkeste inntektsveksten å finne i hovedstadsregionen. Noe mer overraskende viste også små arbeidsmarkedsområder en inntektsøkning over landsgjennomsnittet, delvis på grunn av relativt høy inntektsvekst blant sysselsatte som økte sitt utdanningsnivå. - Utdanningsmobile menn hadde en noe sterkere inntektsøkning enn utdanningsmobile kvinner, mens inntektsendringene blant ikke utdanningsmobile sysselsatte viste små kjønnsmessige forskjeller. En sterkere inntektsvekst hos menn enn kvinner var mest utbredt i hovedstadsregionen, og for utdanningsmobile også i de øvrige storbyregionene og andre regionale sentre, og for ikke utdanningsmobile i regionale sentre med universitet. I mellomstore byer og regioner og i små arbeidsområder indikerer inntektsøkningen hos kvinner en noe sterkere avkastning av utdanning enn hos menn. Den årlige inntektsøkningen blant lokalt mobile sysselsatte er klart omvendt proporsjonal med alderen og proporsjonal med utdanningsnivået. - Inntektsøkningen blant innflyttere til jobb er nesten generelt større enn hos lokalt mobile. Avkastningen av utdanning hos innflyttere er høy i regionale sentre med universitet, hovedstadregionen og i de øvrige storbyregionene, mens mellomstore byer og regioner har den laveste avkastningen. For ikke utdanningsmobile innflyttere var inntektsøkningen størst i Oslo/Akershus. - Det er en klar tendens til at utflyttere fra de mer desentraliserte regionene viser den beste avkastning på utdanning. Utflyttere fra mikroarbeidsområder viser både høyere avkastning av utdanning så vell som større inntektsøkning for ikke utdanningsmobile enn utflyttere fra noen annen regiontype. Selv utflyttere fra hovedstadsregionen viser høyere inntektsøkning enn gjennomsnittet for alle sysselsatte i landet, men lavere inntektsøkning enn de fleste utflyttere fra andre regiontyper. 9

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Rapport 7/2003 Nyutdannedes regionale tilpasning En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Clara Åse Arnesen ISBN 82-7218-478-8 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Notater. Erik H. Nymoen, Lars Østby og Anders Barstad. Flytting og pendling i storbyregionene Utredninger til Storbymeldingen, del 3

Notater. Erik H. Nymoen, Lars Østby og Anders Barstad. Flytting og pendling i storbyregionene Utredninger til Storbymeldingen, del 3 2003/35 Notater 2003 Erik H. Nymoen, Lars Østby og Anders Barstad Notater Flytting og pendling i storbyregionene Utredninger til Storbymeldingen, del 3 Avdeling for personstatistikk/seksjon for demografi

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater 2007/36 Notater Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen Notater Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd Innhold Sammendrag... 2 Kapittel

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31

Notater. Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm. Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft 2007/31 7/31 Notater Torbjørn Hægeland og Jens Fredrik Baumgarten Skogstrøm Notater Kunnskap som grunnlag for verdiskaping tilgang på kvalifisert arbeidskraft Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal. Lasse Sigbjørn Stambøl

PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal. Lasse Sigbjørn Stambøl Statistisk sentralbyrå Forskningsavdelingen Lasse Sigbjørn Stambøl 24.11.2007 PROSJEKT: Effekter på sysselsetting og bruttoprodukt av en styrking av kronekursen, med spesiell vekt på Møre og Romsdal Av

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

FoU rapport nr. 12/2009

FoU rapport nr. 12/2009 FoU rapport nr. 12/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet i Agder fylkene Omfang, strategier og migrasjonsløp Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen Arild Vangstad 1 Tittel Forfattere Internasjonalisering

Detaljer

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe

For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Roger Bjørnstad og Marit L. Gjelsvik For få tar utdannelse, men finanskrisen vil hjelpe Fremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå viser at behovet for høyt utdannet arbeidskraft vil øke de neste tiårene.

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr.

Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken. Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer. NIFU skriftserie nr. Lars Nerdrum, Inge Ramberg og Bo Sarpebakken Inngående forskermobilitet til Norge Omfang og erfaringer NIFU skriftserie nr. 10/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research.

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research. RAPPORT 2002:10 Nettversjon Pål Børing Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research ISF 2002 Institutt for samfunnsforskning Munthes

Detaljer

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt?

Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Mina V. Grindland og Arne Mastekaasa Studenters arbeid utenom studiene: Kvalitetsreform uten effekt? Kvalitetsreformen i høyere utdanning som ble gjennomført i 2002 2003, innebar endringer i studieopplegg

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet

Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet RAPPORT 27/2010 Akademikernes nye arbeidsmarked i kunnskapssamfunnet Fordelingen av nyutdannede humanister, jurister, økonomer og teknologer på næring og sektor 1989-2007 Terje Næss NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer