Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering"

Transkript

1 Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken : Trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: Rapport fra prosjekt sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering (KSR) Tabell som inneholder nå situasjonen, nedbemanning og konsekvenser for ansatte, pasienter og organisatoriske konsekvenser. Saksbehandlers kommentar: Styret fattet i sak 12/2008 vedtak om sammenslåing av nevrologisk avdeling og KSR. Vedtaket innbefattet at etableringen skulle skje innenfor dagens sengetall ved nevrologisk avdeling, dvs 25 senger. Det forutsettes at 5 senger avsettes til rehabilitering. Vedtaket om reduksjon av senger skal kunne gi en reduksjon av bemanningen med om lag 12 årsverk i forhold til budsjettet for Denne saken er oppfølging av dette vedtaket. Det er gjennomført et omfattende prosjektarbeid med prosjektgruppe og bredt sammensatt arbeidsgrupper, som har utreddet bakgrunnsmateriale for rapporten samt konsekvenser av sammenslåingen. I tillegg til ansatte fra Nevrologisk avdeling og KSR har oppnevnte tillitsvalgte og verneombud deltatt. Rapporten inneholder behandling av følgende punkter: Plan for gjennomføring Konsekvenser for tjenestetilbudet Driftsøkonomiske konsekvenser Vurdering av konsekvenser for ansatte, herunder arbeidsmiljøet og andre nødvendige risikovurderinger knyttet til AMU behandlingen. Konsekvenser for organisering Behov for fysisk tilpasninger Andre relevante forhold som ikke inngår i punktene foran Navn på den sammenslåtte avdelingen. Styresak nr 32/08 19 juni 1

2 Av styrevedtaket fremgår det at tilbudet skal opprettholdes. I rapporten kommer det frem at ved en reduksjon av senger både ved nevrologisk avdeling og FMR, vil en kunne påvente en økning av ventelister for tilbud innen disse spesialitetene. Det er planlagt å legge om driften for elektive pasienter ved dagpost og poliklinikk, og slik unngå unødige innleggelser i sykehuset. Pasientene vil få samme tilbud hos spesialist som dag - eller poliklinisk pasient. Styrets vedtak i sak 12/2008 legger til grunn at den sammenslåtte avdelingen skal ha 25 senger, dvs. en reduksjon på 7 senger. Nevrologisk avdeling ivaretar også innlagte pasienter fra ØNØR i helgene. Det vurderes at Ø-hjelpsfunksjonen innenfor Nevrologi ikke kan opprettholdes fullt ut ved en reduksjon til 25 senger (hvorav 5 er avsatt til rehabilitering) og samtidig ivareta ØNØR i helgene. Det foreslås derfor et sengetall på 28 for den sammenslåtte avdelingen. Omleggingen iverksettes med virkning fra Ved KSF enheten (Kliniske ServiceFunksjoner) har vi fått tildelt to turnusfysioterapeuter fra 15. august. De har turnus tid ut året, og iverksettelse av nedbemanning turnusfysioterapeut blir derfor først effektuert fra Driftsøkonomiske konsekvenser ved en reduksjon på 10,45 årsverk vil gi en kostnadsreduksjon på om lag 4,3 mill kroner. Med iverksettelse blir effekten i 2008 på i overkant av 1 mill kr. Bemanningsreduksjonen fordeler seg slik på avdelingene: FMR 4,65 Nevrologisk avdeling 3,00 KSR 2,80 Når det gjelder konsekvenser for arbeidsmiljøet som følger av sammenslåing av to avdelinger til en, og nedbemanning planlegges en rekke tiltak for å kunne ivareta ansatte og motvirke eventuelle negative konsekvenser. Det er blant annet etablert dialog med Enhet for Kunnskapsbygging i forhold til kompetanseheving. Det vil bli arbeidet med kulturbygging rundt ny avdeling. Regelverket for omstilling og nedbemanning i NLSH vil bli fulgt. Det er etablert samarbeid for oppfølging av overtallige. Avdelingens navn vil bli Avdeling for nevrologi, FMR og KSF hvor FMR står for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering. Styresak nr 32/08 19 juni 2

3 Tilrådning: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner at antall senger i Nevrologisk avdeling og FMR reduseres til 28. Styret aksepterer økt ventetid som konsekvens av sengetallsreduksjonen. 2. Bemanningen reduseres med 10,45 årsverk som vil gi en kostnadsreduksjon på årsbasis med om lag 4.3 mill kr. Reduksjonen i 2008 utgjør om lag 1,1 mill kr. 3. Tiltakene vil iverksettes med virkning fra med unntak for turnusfysioterapeut som iverksettes fra Avstemming: Vedtak: Styresak nr 32/08 19 juni 3

4 Rapport fra prosjekt Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering (KSR). Mai Styresak nr 32/08 19 juni 4

5 Bakgrunn Styret for NLSH vedtok i sak 12/2008 at nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering(KSR) skulle slåes sammen med en kapasitet på 25 senger. Det forutsettes 5 senger til rehabilitering. Følende premisser er lagt til grunn for prosjektarbeidet: Etableringen skal skje innenfor dagens sengetall ved nevrologisk avdeling, dvs 25 senger Det skal settes av 5 senger til rehabilitering Bemanningen reduseres med om lag 12 årsverk i forhold til budsjett for 2008 Tilbudet skal opprettholdes Sluttarbeidet skal inneholde følgende: Plan for gjennomføring Konsekvenser for tjenestetilbudet Driftøkonomiske konsekvenser Vurdering av konsekvenser for ansatte, herunder arbeidsmiljøet og andre nødvendige risikovurderinger knyttet til AMU- behandlingen Konsekvenser for organisering Bemanningsplan for sengeposten Behov for fysisk tilpasninger Andre relevante forhold som ikke inngår i punktene foran Navn på den sammenslåtte avdelingen. Direktør understreket at videre drift som 2 selvstendige avdelinger ikke var alternativ i det videre arbeidet. Prosjektarbeidet fikk en ramme på seks uker. Ved prosjektoppstart hadde vi et allmannamøte fredag den 18. april, der styrevedtak og mandat ble presentert. Det ble etablert en prosjektgruppe med representanter fra Nevrologen, KSR, oppnevnte representanter for tillitsvalgte og verneombud, samt fire arbeidsgrupper. Arbeidsmetodikk, deltakere i arbeidsgrupper og fremdrift av prosjektet ble presentert og drøftet i prosjektgruppemøte. Dette ble gjort før oppstart av arbeidsgruppenes arbeid. For hver arbeidsgruppe ble det oppnevnt en gruppeleder som har møtt i Arbeidsgruppene har hatt en bred deltagelse fra de ulike faggruppene i begge avdelinger. De har hatt delmål som de har jobbet med mellom prosjektgruppemøtene. Resultatene er blitt presenteret og drøftet av gruppelederne på prosjektgruppemøtene. Vi har hatt hjelp fra OU avdelingen underveis i prosjektet. Prosjektgruppen har hatt seks møter. Resultatene fra arbeidsgruppene og innspill fra prosjektgruppemøtene er lagt til grunn for de vurderinger som er gjort, både når det gjelder sammenslåing og forslag til nedbemanning. Styresak nr 32/08 19 juni 5

6 a. Plan for gjennomføring: Prosjektskisse ble levert i henhold til plan 30. mai. Prosjektplan fremmes for AMU og styret i juni måned Vi går i gang med konkret planlegging av sammenslåing etter styrevedtak. Den totale implementeringen skal være gjort innen 1. oktober. Implementering av 1 færre turnusfysioterapeut vil tre i kraft fra Dreiningen fra å ha færre nevrologiske senger er avhengig av hvor fort vi klarer å få effekt av dagpost og poliklinikken. b. Organisering Avdelingens navn blir følgende; Avdeling for nevrologi, FMR og Klinisk Servicefunksjoner (KSF) Vi etablerer en ny avdeling som får følgende struktur: Avdelingssjef Avdelingsoverlege Nevrologi Avdelingsoverlege FMR Legestab Legestab Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Sengepost,dag/pol Nevro Sengepost,dag/pol FMR Klinisk Servicefunksjoner (KSF) Merkantil Tjeneste 20 5 Sengeplasser Stillingshjemler - budsjett 2008 Nevro,KSR,FMR avd. UTKAST Styresak x/08 Styresak nr 32/08 19 juni 6

7 Medisinsk ansvarslinje Avdelingssjef Avdelingsoverlege Nevrologi Avdelingsoverlege FMR Legestab Legestab Sengepost,dag/pol Nevro Sengepost,dag/pol FMR Klinisk Servicefunksjoner Merkantil Tjeneste Nevro,KSR,FMR avd. UTKAST Styresak x/08 Administrativ ansvarslinje: Enhetsleder for KSF skal være stedsfortreder for avdelingssjef. Det etableres en ledergruppe som består av; avdelingssjef, avdelingsoverlege Nevrologi, avdelingsoverlege FMR, enhetsleder merkantil, enhetsleder nevrologi, enhetsleder FMR og enhetsleder KSF. Medisinske ansvarslinje: Når det gjelder den medisinske ansvarslinje for KSF, følger den pasientansvarlige lege for enkelt pasienter henvist faggruppene. Avdelingsoverlegenes medisinske ansvarslinje er innen for deres respektive spesialiteter. Styresak nr 32/08 19 juni 7

8 Bemanningsplan Med det utgangspunket at vi skal opprettholde tjenestetilbud, men samtidig redusere med om lag 12 årsverk, forslår vi følgende nedbemanning: 1 lederstilling 1 nevropsykolog 4 pleieressurser 0,50 logoped 0,25 sosionom 1 fysioterapeut og 0,80 assistent 1 turnus stilling fysioterapi 0,40 psykiatrisk sykepleier 0,50 ergo Til sammen utgjør dette 10,45 årsverk. De to profesjoner det har vært mest bekymring for med hensyn til foreslått nedbemanning, er fysioterapi, logoped og nevropsykolog. Nevropsykologer vurderer at det er potensiale for å kunne benytte deres fagkompetanse overfor en rekke andre pasientgrupper i NLSH. Det vil bli etablert et tett samarbeid med personlavdelingen og regelverket for omstilling og nedbemanning skal følges. Vi har etter styrevedtaket sak 12 / 2008 holdt en del stillinger vakant i påvente av nedbemanningsplan. For de som ikke vil få videre tilbud i den nye avdelingen, blir det gjort vurderinger i forhold til NLSH som helhet. Sengeposter: Vi har vurdert ytterlige reduksjoner, men ser at det vanskeliggjør videre opprettholdelse av tilbud, spesialiteter og utdanningsfunksjoner. Arbeidsgruppene har vurdert ulike former for turnusjobbing. Et av forslagene har vært felles turnus for Rehabilitering og Nevrologi, hvor personale skulle rullere mellom fem grupper i en felles avdeling. Alle tilbakemeldinger som er gitt omhandler at dette blir for krevende og det vanskeliggjør opprettholdelse av spesialisert rehabilitering. En velger å gå for to delt turnus innenfor rehabilitering og tre delt turnus ved nevrologen. I turnusen velger vi å ha samkjøring av personalet ved ferieavvikling, helger, netter og høytidsdager. Det vil bli et langt tettere samarbeid mellom faggruppene, og dette forankres i daglige samarbeidsmøter mellom enhetsleder nevrologi og FMR. Det vil bli lagt en omfattende plan i samarbeid med Seksjon for kompetansebygging for å sikre etterspurt kompetanse hos personalet. Vi forventer effekter i form av redusert innleie av pleiepersonell. Styresak nr 32/08 19 juni 8

9 Merkantil: Det foreslås at merkantilt personell fra Nevrologisk avdeling, FMR og KSR slås sammen til en enhet med en enhetsleder. Enhetsleder merkantil skal være med i avdelingens lederteam. Enheten skal sørge for at alle dagens oppgaver blir ivaretatt og levere en best mulig tjeneste til alle brukergruppene. Gruppen selv får ansvaret for å finne ut hvordan dette kan gjøres ut fra eksisterende ressurser ved for eksempel: - merkantil personell kan på sikt kan rullere mellom arbeidsoppgavene innen de ulike fagfelt. Slik blir man mindre sårbar ved sykdom og ferie. Her er det viktig å merke seg på sikt. I første omgang er det viktig å ivareta den spesialkompetansen hver og en sitter på slik at arbeidet flyter godt også i omstillingsperioden. Dagpost / Poliklinikker Nevrologi og FMR: Det er blitt vurdert en felles dagpost / poliklinikk for nevrologi og FMR. I utgangspunktet har FMR hatt få senger til spesialisert rehabilitering, men har hatt høy dagpostvirksomhet med behandlingstilbud i grupper. En del av nedbemanningsplanen vil få følger for poliklinikk og dagposttilbudet. En beregner å kunne øke virksomheten ved Nevrologisk dagpost og poliklinikk som en følge av redusert sengekapasitet. Dagpost og poliklinikk vil bli organisert ut ifra fagspesialiteter, men volum og tilbud må vurderes i henhold til ny bemanningsplan og felles bruk av ressurser. KSF: KSF omhandler nå fem forskjellige faggrupper som gir tilbud til hele NLSH, somatikk, og til en viss grad også psykiatrien. KSF`s faggrupper er: fysioterapeuter, ergoterapeuter, klinisk ernæringsfysiologer, sosionomer og prester. Ved etablering av nye tilbud i NLSH har er det i liten grad tilført stillingshjemler for disse faggruppene. Det er per i dag et gap mellom etterspørsel og tilbud. Ressursene er så små at vi velger å holde en sentralisering av faggruppene lik tidligere. I tillegg er det ønskelig å sentralisere fysioterapi ressursene ytterligere i ny avdeling. Dette for å kunne benytte ressursene mest mulig fleksibelt, beholde tilbudet i helgene, og sikre forsvarlig tilbud under ferieavvikling. Vi beholder foreløpig en modell for øvrige faggrupper lik tidligere. Dette innebærer at vi ikke sentraliser ergoterapeutene, sosionomene og logopedene ved nevrologen og FMR. Vi har lagt inn 1 turnusstilling for fysioterapeut i nedbemanningsplanen. Denne vil bli vurdert årlig opp imot eventuelt øvrige vakanser i den nye avdelingen som helhet. c. Konsekvenser for tjenestetilbud Denne sammenslåing vil i størst grad få konsekvenser for tjenestetilbudet ved nevrologisk avdeling og FMR. I den nye avdelingen vil det bli færre rehabiliteringssenger og nevrologiske senger enn tidligere. Det vil også merkes ved ulike avdelinger i NLSH, innbefattet Lofoten og Vesterålen. Muligheten for å ta inn elektive pasienter til spesialisert rehabilitering fra kommunene vil bli noe redusert. En tilstreber seg å videreføre tverrfaglig arbeidsmetodikk innenfor de krav som ligger for å opprettholde spesialisert rehabilitering. En vil prøve til en hver tid å utnytte samlet sengekapasitet maksimalt. Ved å få et godt og bredt tilbud i dagposten og poliklinikken, vil det sannsynligvis frigjøre sengekapasitet ved nevrologisk enhet, men det vil ta en tid for å klare en dreining av pasientbehandlingen. Styresak nr 32/08 19 juni 9

10 Samtidig har vi andre utfordringer. I forbindelse med at ØNØR ble fem dagers post har nevrologisk avdeling fra 8/2 08 overtatt deres inneliggende og Ø-hjelps pasienter i helger og høytider. Pasientgrunnlaget ble stipulert til å utgjøre jevnt over 0-2 pasienter. Erfaringsmessing utgjør ØNØRpasientene 4 6 pr dag i helgene. Dette er pasienter som er relativt ressurskrevende. Ved redusert sengetall og bemanning, vil det være vanskelig å betjene disse pasientene i tillegg til nevrologiske og FMR- pasienter. Dette øker risikoen for korridorpasienter og ekstra innleie i helger, høytider og ferie. For å kunne håndtere Ø hjelps pasienter og ØNØR pasienter vil det være behov for 23 senger ved nevrologisk enhet, og 5 senger ved FMR. Til sammen 28 senger. Vi kan forvente at ved en økning av dagpost og poliklinisk behandling vil vi ha behov for flere senger ved hotell. Det vil også få konsekvenser for tilbud for andre avdelinger på grunn av noe nedbemanning av fysioterapien, men vi håper gjennom sentralisering av fysioterapi- ressursene å kunne dempe dette. Det kan påregnes lavere poliklinisk aktivitet ved fysioterapien. Ved uvikling av nye tilbud i NLSH må en styrke ressursene i KSF. Ved reduksjon i turnusstilling KSF kan vanskeliggjøre rekrutteringer. Ved å ha en felles enhetsleder for KSF og fagkoordinatorer for de ulike faggruppene, vil vi kunne frigjøre noe mer tid til pasientbehandling. e. Driftsøkonomiske konsekvenser Vi vil få endring i plantall og stipulert inntjening både nevrologisk avdeling og FMR / KSR. Plantallene for sengepostene er basert på tidligere sengetall. Ved en dreining mot økt dagpost og poliklinisk virksomhet ved nevrologisk avdeling, må en påregne reduserte inntekter. Vi kan få en endring i dagpostvirksomhet FMR i form av færre /endret behandlingstilbud i grupper. Færre pasientbehandlinger kan kodes kompleks rehabilitering. Det må arbeides videre i samarbeid med kontaktpersoner ved Plan og Analyse for å få gjort mer nøyaktige beregninger på inntektssiden. Plantallene for Poliklinikk fysioterapi må sannsynligvis også justeres ned. f. Konsekvenser for ansatte, arbeidsmiljø og andre nødvendige risikovurderinger Sammenslåingen, av disse avdelingene og stillingsreduksjoner kan få konsekvenser både for ansatte, for arbeidsmiljø og for pasienter. Det planlegges tiltak for kulturbygging i ny avdeling. Ved færre senger ved nevrologen vil vi kunne risikere å få korridorpasienter. Dette er noe som vil øke belastningen for pleiepersonalet, og kan forårsake økning i sykefraværet. Det redegjøres nærmere for konsekvensene i vedlegg. g. Behov for fysiske tilpasninger Nåværende lokaliteter vanskeliggjør en felles dagpost og poliklinikk, Det lar seg ikke gjennomføre en utvidelse av pasienttilbudene for nevrologiske pasienter i en dagpost innenfor dagens lokaliteter. Dette må utredes nærmere. Klarer vi ikke å få til et utvidet dagposttilbud, kan vi risikere å få korridorpasienter ved nevrologisk enhet. Dagens skrivestue ved nevrologisk avdeling ligger i K-fløy midt i mellom nevrologisk sengepost og FMR. Det må gjøres tilrettelegging av nåværende lokaler for å kunne drive en dagpost og poliklinikk, både felles og adskilt. Det må gjøres tilpassninger i forhold til den fysiske plassering for merkantilt personell. Styresak nr 32/08 19 juni 10

11 I utbyggingsplanene og omrokkeringsplaner for NLSH er det ikke tatt høyde for sammenslåing av nevrologisk avdeling og KSR. Vi vil få en stor utfordring når K fløyen etter planen skal rives i løpet av FMR sengepost er planlagt å forbli i nåværende lokaler, N2 fløy, og Nevrologisk enhet i stort planlagt flyttet til fjerde etasje AB fløyen. Dette vil komme til å påvirke felles bruk av personell. h. Andre relevante forhold På grunn av tidligere negative lønnskrav er det nødvendig med en grundig gjennomgang av budsjetter for virksomheten for å sikre realistiske budsjetter tilpasset planlagt drift. Konklusjon: Det har vært stor og aktiv deltakelse fra alle faggrupper i begge avdelinger. Tillitsvalgte og verneombud har bidratt konstruktivt. På bakgrunn av alle innspill og forslag finner vi det forsvarlig å gjennomføre sammenslåing av avdelingene i tråd med det gitte mandat fra styrevedtaket. Det er et ankepunkt i gjennomføringen av styrevedtaket der vi ser at en reduksjon fra 25 til 20 senger ved nevrologisk enhet er vanskelig å gjennomføre. Vi ser oss ikke i stand til å ivareta ØNØR pasienter innen for 25 senger i en ny sammenslått avdeling med færre pleieressurser og sengekapasitet. Bodø. 29 mai 2008 Elisabeth M Larsen Prosjektleder Styresak nr 32/08 19 juni 11

12 Bemanning pr dag dato: Sengepost Nevrologen Dag / poliklinikk Nevrologen Sengepost FMR Dag / poliklinikk FMR Leder 1 avd.spl. 1 avd leder, 1 seksjonsleder Nevropsykologer 0,5 stilling 1,5 stilling Leger 6 overleger og 8 ass. Leger. Sum sengeposten og polikl. Alle leger har vakttjeneste. 2,5 overlege og 0,60 ass lege. Sum sengepost og polikl. Sykepleierstillinger i 24 (tre delt turnus) 10 (to delt turnus) turnus Hjelpepleiere 12 (tre delt turnus) 0,5 ( to delt turnus) Fysioterapeuter 2 x 100% 1,5 16 Ergoterapeuter 1 1,75 0,50 3,8 Fysio assistent 2 Prest 1,5 Sosionom 0,75 0,50 3 Merkantil tjeneste 7 2 0,63 Klinisk ernærings 4 fysiologer MS spl 0,50 ALS spl 0,10 Epilepsi spl 0,20 Parkinson spl 0,20 Driftspl. 1 Driftskoordinator 1 Logoped 1 2 Slagsykepleier 1 KNF lab. 3 teknikere Bemanning i Turnus, D: 12, A: 8, N: 3 D: 4, A: 3, N: 1 ukedager Bemanning i turnus, helg D:8, A:7, N: 3 D:2, A :2, N: 1 Kliniske service avdelinger 1 seksjonsleder Merkantil enhet 1 kontorleder Nevro, 1 kontor leder FMR Styresak nr 32/08 19 juni 12

13 Sammenslåing og reduksjon i sengetall. Forventet gjennomført innen 1. oktober Tiltak: Konsekvenser for ansatte Konsekvenser for pasienter Organisatoriske konsekvenser Sammenslåing Ny avdeling og større avd. Noen får smidigere Endring i ledelse pasientforløp fra nevrologi til Færre ledere rehabilitering. Mindre ledergruppe på en større avd. Noe endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområde. lønn etc. Reduksjon av 5 senger Nevrologi Overtallighet på pleieressurser Økning av korridorpasienter i perioder av året Ressurskrevende pasienter i avdelingen Elektive pasienter kan oppleve å få økt ventetid Korridorplass Reduksjon av 2 senger FMR Overtallighet i KSR Færre disponible rehabiliteringssenger Ny avdelingsstruktur Nye møtearenaer Andre ansvarsområder Endringer i attestasjonsfullmakt. Felles kontaktperson ved plan og analyse, personal og Dreining av pasientbehandling mot økt dagpost og poliklinikk behandling. DRG inntekter vil bli svekket Færre heldøgns innleggelser Sammorganisering av dagpost, poliklinikk og sengepost Sammorganisering av dagpost, poliklinikk og sengepost Vernetjenesten tillitsvalgte Nye verneområder Ny KVAM gruppe Felles HMS planer Nye tillitsvalgte Bred deltagelse av tillitsvalgte og vernetjeneste i prosessen. Bred deltagelse av tillitsvalgte og vernetjeneste i prosessen Styresak nr 32/08 19 juni 13

14 Nedbemanning Nedbemanning Konsekvenser for ansatte 1 Nevropsykolog Mindre fagmiljø i avdelingen. Sårbarhet som følge at det er en rekrutterings vanskelig gruppe. Overtallig medarbeider må få tilbud om alternativ stilling i NLSH. 4 pleieressurser Nevrologen og FMR Ny turnus. Endring i bemanningsplan. Kompetanseheving Mer forutsigbarhet Fast personale, mindre innleie. Arbeidsmiljø Nye medarbeidere i større avdeling. Ingen fra egen faggruppe. Bedre samarbeid. Lettere å be om bistand. Organisatoriske konsekvenser Svekket tilbud ved ferieavviking. Bruk av kompleks rehabilitering forutsetter seks faggrupper. Tverrfaglig team kan bli vanskelig å dekke opp. Utvidet fagområde ved sammenslåing. Krever koordinering og dgl.samarbeid ml. enhetsledere for FMR og nevrologen. Etableres sammarbeidsarenar. Pasientkonsekvenser Ventelistene kan øke. Mer kontinuitet over året ikke sommerstenging. Vernetjenesten tillitsvalgte underveis i prosessen. underveis i prosessen. 1 lederstilling Overtallig medarbeider må få tilbud om alternativ stilling i NLSH. Enhetsledere får mer ansvar. 0,25 sosionom Har hatt 75 % stilling for sosionom ved FMR. Stilling er ledig fra 1/8-08, 50 5 stilling lyses ut. Ny medarbeider Nye oppgaver Færre ledere å forholde seg til for de ansatte Færre ledd som må involveres i beslutninger. Ny kollega Nytt organisasjonskart Ny lederstruktur Breier pasientgruppe å jobbe med. Nevrologen kommer til å legge mindre beslag på KSF ressurs Ingen Mindre sosionom tilbud. underveis i prosessen. underveis i prosessen Styresak nr 32/08 19 juni 14

15 0,50 Logoped Stilling hold vakant Vi har 2 søker som ikke får tilbud Mer oppgaver på ansatte logopeder. Stor belastning for ansatte logopeder Mindre fagmiljø Mer samarbeid på tvers Kan ha noe å si for DRG kodingen kompleks rehabilitering Ikke alle får tilbud underveis i prosessen 0,40 Psykiatrisk sykepleier 1 fysioterapeut ass. Fysio Ingen overtallig Ny stilling lyses ikke ut. Vakanser pr i dag Foreløpig ingen overtallige Vi må finne permanent tilbud på sikt. Ved kutt i ass stilling vil det kreve at pleieressurser deltar mer aktivt på avdeling i fysio behandlingen. 1 turnus fysioterapeut Større arbeidsbelastning for fysioterapeutene Svekker rekruttering Og kontakt med utdanningsinstitusjon 0,50 ergoterapeut Færre ergoterapeuter på FMR/ nevrologi Arbeide på tvers av sengeposter, dagpost og poliklinikk Større belasting for øvrige psyk.spl. En mindre å fordele oppgaver på. Samtidig sentralisering for å kunne fordele ressurser etter behov. Styrke det faglige miljøet ved KSF. Større arbeidsbelastning på ergoterapeuter. Kan gi redusert tilbud dagpost og poliklinikk. Tetter samarbeid med nevrologen, FMR og KSF om fysioterapi. Færre polikliniske konsultasjoner. Utdanningstilbudet i NLSH vil bli svekket Koorigering av inngått avtale med utdanningsansvarlige. Fylkeslegekontoret må varsles Kan få følger for DRG kodingen. Ikke alle får tilbud Færre pasienter vil få tilbud om behandling. Grovt beregnet ca 2000 færre behandlinger Begrensning i behandlingstilbudet Minde tilgang på ergoterapeuter. underveis i prosessen underveis i prosessen underveis i prosessen underveis i prosessen Styresak nr 32/08 19 juni 15

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Direktøren Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Saksbehandler: Elisabeth M Larsen, Tove Beyer Saksnr.: 2013/279 Dato: 06.02.2013 Dokumenter i saken: Trykte dokumenter:

Detaljer

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Slagenhetsbehandling i En statusbeskrivelse slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Nasjonale, faglige retningslinjer i behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Behandling i slagenhet Reduserer død, alvorlig funksjonshemming

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT: Utvikle klinikkens ledergruppe til å få bedre arbeidsvilkår og felles forståelse for helheten.

UTVIKLINGSPROSJEKT: Utvikle klinikkens ledergruppe til å få bedre arbeidsvilkår og felles forståelse for helheten. UTVIKLINGSPROSJEKT: Utvikle klinikkens ledergruppe til å få bedre arbeidsvilkår og felles forståelse for helheten. Nasjonalt topplederprogram kull vår - 2012 Elisabeth Marie Larsen Klinikksjef Hode- og

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo

Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Vedlegg sak 52/2013 Plan for områdefunksjon innen alderspsykiatri i Oslo Beslutningsgrunnlag for virksomhetsoverdragelse av alderspsykiatrisk avdeling Oslo Universitetssykehus til alderspsykiatrisk avdeling

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles Rapport arbeidsgruppe 8 strategiplan 2015-2017 - Vedlegg 2 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSK med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2011/2134 Dato: 07.11.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Nytt sykehus ny kompetanse. -Tverrfaglig kompetanseplan i akutt slagbehandling og rehabilitering for Nordlandssykehuset Vesterålen

Nytt sykehus ny kompetanse. -Tverrfaglig kompetanseplan i akutt slagbehandling og rehabilitering for Nordlandssykehuset Vesterålen Nytt sykehus ny kompetanse -Tverrfaglig kompetanseplan i akutt slagbehandling og rehabilitering for Nordlandssykehuset Vesterålen Bakgrunn Avviklingen av Lødingen Rehabiliteringssenter Felles lokalisasjon

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Styresak nr. 36/08. Godkjenning av Protokoll fra styremøte 19 juni 2008. Saksnr.: 2008/894. Dato: 24.07.2008. Saksbehandler: Rolf Inge Jensen

Styresak nr. 36/08. Godkjenning av Protokoll fra styremøte 19 juni 2008. Saksnr.: 2008/894. Dato: 24.07.2008. Saksbehandler: Rolf Inge Jensen Direktøren Styresak nr. 36/08 Godkjenning av Protokoll fra styremøte 19 juni 2008 Rolf Inge Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 19 juni 2008. Saksbehandlers kommentar :

Detaljer

ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET

ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET . Styresaknr. 27/06 REF: 2006/000201 ETABLERING AV PALLIATIVT TEAM I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert palliativ

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Alternativ forside. Laila Nemeth, Helse Fonna HF

Alternativ forside. Laila Nemeth, Helse Fonna HF Alternativ forside Laila Nemeth, Helse Fonna HF Bakgrunn Stor økning i påtrykk medisinske pasienter Erkjennelse-begrensede ressurser nå og i framtida Utvikling på at alle skal gjøre alt Utvikling større

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Styremøte, 14 april 2008

Styremøte, 14 april 2008 Administrasjon Bodø Styremøte, 14 april 2008 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom S-fløya. Møtestart : 08:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF på Agder Foretaket dekker 30 kommuner og leverer spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk

Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk Rus i Kroppen Prosjekt TSB/somatikk ERFARINGER OG MULIGHETER TSB-NLSH avdeling Bodø Psykiatrisk Sykepleier 1 Vibeke Imøy Oslo 14.10.15 Historikk Forts. Historikk Nordlandsprosjektet 1986-90 1987 Planlagt

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak 1 Generell ivisering 1.1 Klinikk Hammerfest Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk 1.1.1 Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting.

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten

Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten DPS har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten Handlingsplan del 1: Må/strate Salten s 1 Eier Strategi Beskrivelse Konsekvenser Antatte kostnader Salten har et ambulant akutteam organisert i egen enhet. Dette teamet Salten utvides fra 4 behandlerstillinger

Detaljer

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Direktøren Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Saksbehandler: Randi Marie Larsen Øystein Reksen Johansen Saksnr.: 2012/1365 Dato: 12.03.2015

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK

Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Endringsoppgave: Bedre sengekapasiteten på Ahus og samtidig sikre forsvarlig og god drift i BUK Nasjonalt topplederprogram Jan-Petter Odden Oslo 08.04.16 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Fungerer avdelingens ledelsesmodell optimalt både for lederne og legene? Nasjonalt topplederprogram Siren Hoven Avdelingsleder Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Universitetssykehuset

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Basert på UNNs strategiplan for geriatri:

Basert på UNNs strategiplan for geriatri: (01.07.11) Handlingsplan for geriatri i UNN HF 2011-2014 Basert på UNNs strategiplan for geriatri: Geriatrisk virksomhet i UNN HF: Styrking og utvikling av det geriatriske fagfeltet i Nord-Norge i perioden

Detaljer

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU

Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak. HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Prosjekt poliklinikk og dagbehandling - felles henvisningsmottak HSØ erfaringsseminar 20. mai 2014 Thea Ekren Koren, prosjektleder OU Ny sykehusstruktur Østfold 2015 Nøkkeltall Sykehuset Østfold 2013 DPS

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Barthold Vonen, Jan Terje Henriksen, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1610 Dato: 04.12.2014

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA 1 Bakgrunn for prosjektet MOBA består av følgende enheter Akuttmottak Skade poliklinikk Kortidspost (OBA)med 24

Detaljer

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester

Statusrapport TRUST. Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester Statusrapport TRUST Tiltak for Regional Utvikling av SamhandlingsTjenester 1. juni 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 INNLEDNING... 2 3 STATUS... 2 3.1 KOM-UT SENGENE... 2 3.2 FELLES

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Oppfølging styresak 12/08 - Endring av organisasjonsstruktur og økonomisk tilpassning ved kirurgisk avd. Bodø.

Oppfølging styresak 12/08 - Endring av organisasjonsstruktur og økonomisk tilpassning ved kirurgisk avd. Bodø. Direktøren Styresak nr. 31/08 Oppfølging styresak 12/08 - Endring av organisasjonsstruktur og økonomisk tilpassning ved kirurgisk avd. Bodø. Saksbehandler: Hans T. Ryddningen,Jørn Stemland Dokumenter i

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR

UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Styresaknr. 21/05 REF: 2002/100146 UTVIDELSE AV MODERNISERINGSPROSJEKTET I LOFOTEN - ANSKAFFELSE MR Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Vedlegg 1:Rapport fra prosjektgruppen

Detaljer

Dato: 02.03.2011. Prosjektmandat

Dato: 02.03.2011. Prosjektmandat 1 / 8 sykehus og vurdere etablering av observasjonspost Våren 2011 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Nils Fr. Wisløff Prosjekteier Administrerende direktør 02.03.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen Endringsoppgave Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger Nasjonalt topplederprogram Gro Jensen Tromsø, 2.11.2015 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven I styrevedtak

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget.

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom med egne bad, felles stuer med TV, radio,

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad

Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad Nasjonalt topplederprogram Elin Myrvoll UNN Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nevro- og ortopediklinikken

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

fellesfunksjoner Senter for kliniske Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sosionomer Kliniske ernæringsfysiologer Prester

fellesfunksjoner Senter for kliniske Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sosionomer Kliniske ernæringsfysiologer Prester Prester Senter for kliniske fellesfunksjoner Vi jobber sammen - for din helse Fysioterapeuter Sosionomer Ergoterapeuter Prester Kliniske ernæringsfysiologer Pastoralklinisk tjeneste (prestetjeneste) Prestetjenesten

Detaljer

Endringsoppgave: Riktig opplæring av personell på sengeposten i bruk av prosedyrer

Endringsoppgave: Riktig opplæring av personell på sengeposten i bruk av prosedyrer Endringsoppgave: Riktig opplæring av personell på sengeposten i bruk av prosedyrer Nasjonalt topplederprogram Tove Elise Johansen Helse Fonna HF Haugesund, høsten 2015 DISPOSISJON: 1. Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune

Sluttrapport. Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Sluttrapport Organisering av videre bassengdrift- muligheter for overdragelse til Kristiansund kommune Anbefalt: Elisabeth Fahsing Dato: 29.01.2010 Godkjent: Dato: Innhold 1. Bakgrunn for arbeidet 2. Mål

Detaljer

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra 20.06.15, dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, Pasientskade Pasientsikkerhet 1 Rjukan sykehus mangler relevant, forsvarlig medisinskhelsefaglig

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013

23.05.2013 15:00 QuestBack eksport - Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Medarbeiderundersøkelse ved OUS 2013 Publisert fra 12.03.2013 til 20.05.2013 766 respondenter (766 unike) 1. Ved hvilken klinikk arbeider du? 1 Psykisk helse og avhengighet 8,7 % 64 2 Medisinsk klinikk

Detaljer

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen

Utvikling innen rehabiliteringsfeltet. Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Utvikling innen rehabiliteringsfeltet Fylkesmannens Høstmøtet i Vrådal 9. oktober 2014 Anne Kari Thomassen Hva er rehabilitering? «Googlet» Bilder og rehabilitering - 359 000 treff Fysisk aktivitet og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid. Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode

Tverrfaglig samarbeid. Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode Tverrfaglig samarbeid Roller og funksjon Hva er tverrfaglig samarbeid? En arbeidsform, en metode Når flere faggrupper arbeider sammen på tvers av faggrenser og tilstreber en helhetlig tilnærming for å

Detaljer

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan

Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2012 - tiltaksplan Sted/dato Forbedringsområder Tiltak Ansvarlig Frist Evaluering RMN 1 Sikkerhetskultur Gjennomført møte med oppfølging av undersøkelsen (få tilstede).

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fra en gruppe ledere til en prestasjonsgruppe for HBEV. Nasjonalt topplederprogram. Tove Kaspersen Beyer. Bodø, 03.03.2015.

Utviklingsprosjekt: Fra en gruppe ledere til en prestasjonsgruppe for HBEV. Nasjonalt topplederprogram. Tove Kaspersen Beyer. Bodø, 03.03.2015. Utviklingsprosjekt: Fra en gruppe ledere til en prestasjonsgruppe for HBEV Nasjonalt topplederprogram Tove Kaspersen Beyer Bodø, 03.03.2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Hode- og bevegelsesklinikken

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller

Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller Nasjonalt topplederprogram Lene Kristine Seland Oslo 03.09.15 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Denne oppgaven har utgangspunkt

Detaljer