Råd og tips til deg som vil redusere ufrivillig deltid i varehandelen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råd og tips til deg som vil redusere ufrivillig deltid i varehandelen."

Transkript

1 Råd og tips til deg som vil redusere ufrivillig deltid i varehandelen. Utgitt av Virke og Handel og Kontor 2013

2 Vi vil redusere ufrivillig deltid Norge er et land der både menn og kvinner i stor grad deltar i yrkeslivet. Vår undersøkelse viser at deltidsandelen i varehandelen varierer mellom 60 og 90 prosent avhengig av bransje. Mange er fornøyd med egen arbeidstid men 20 prosent av de deltidsansatte ønsker å jobbe mer. Dette er alvorlig for dem det gjelder. 70 prosent av de som jobber ufrivillig deltid er kvinner. Å redusere ufrivillig deltid handler om å ta alle ressurser i bruk. I 2010 startet Virke og Handel og Kontor et samarbeid for å gjøre noe med dette. Sammen søkte vi om midler til et eget prosjekt gjennom Regjeringens satsning «Krafttak mot ufrivillig deltid». Arbeidet bygger på to rapporter fra forskningsstiftelsen FAFO. Vi har samarbeidet med tillitsvalgte og ledere sentralt og lokalt. Ulike tiltak har blitt prøvd ut i flere varehandelsvirksomheter. Målet har vært å identifisere suksessfaktorer som bidrar til å redusere ufrivillig deltid i varehandel. Fellestiltakene LO - Virke finansierte rapportene fra FAFO, og Arbeidsdepartementet finansierer den praktiske delen av prosjektet. Den veilederen du sitter med nå er et produkt av samarbeidet. Heftet tar utgangspunkt i det regelverket vi har gjennom arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. Erfaringer fra bedrifter som har jobbet systematisk med å redusere ufrivillig deltid, viser at enkle kartlegginger gir grunnlag for felles dialog, klare målsettinger og praktiske løsninger. Dette har vært en viktig del av suksessoppskriften. Vi tror at både ledere, tillitsvalgte og ansatte vil finne Hva mener HK og Virke? Virke og Handel og Kontor er enige om at det er viktig å arbeide for å unngå ufrivillig deltid. Det er et mål å gi de ansatte som ønsker det muligheten til økt stillingsandel. HK og Virke oppfordrer de lokale parter til å ta i bruk overenskomstens bestemmelser om fortrinnsrett og drøftelser om dette, se 15-2 og Hovedavtalen Deltidsansatte skal gis merarbeid av midlertidig karakter framfor ekstrahjelp. I tillegg gis også fortrinnsrett til heltidsstillinger. nyttige tips og forslag til metoder på hvordan dere kan jobbe sammen for å redusere antall ufrivillig deltidsansatte på din arbeidsplass. Lykke til! Landsoverenskomsten HK og Virke Runa Bolstad Laune Peggy Hessen Følsvik Inger Lise Blyverket Sissel Weholdt Anders Aarskog 2 3

3 De gode eksemplene Målet med prosjektet er å finne tiltak som bidrar til å redusere ufrivillig deltid i varehandel. Vi har funnet flere suksessfaktorer som bidrar til dette. Her er noen gode eksempler: Tillitsvalgt Hege Brandhaug, varehussjef Merete Sandberg Fyhn og konserntillitsvalgt Birgit Kildal Lorentzen hos Plantasjen Hvam. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid Plantasjen Hvam satte ufrivillig deltid på sin formelle agenda sommeren Mange løsninger var med i vurderingen og alle har sammenheng med bemanningsplanleggingen. Vår største utfordring er store sesongmessige svingninger. Vi konsentrerte oss derfor om kjernestaben som er her hele året, sier varehussjef Merete Sandberg Fyhn og tillitsvalgt Hege Brandhaug. Gjennomsnittsberegningen er basert på ett års arbeidsplaner og sikrer virksomheten forutsigbare kostnader og den ansatte stabile inntekter. Ikke minst bidrar stabilitet til at de ansatte blir i virksomheten. Fjernet ufrivillig deltid på kort tid Meny Vika brukte ca. 4 måneder fra første spadetak til ufrivillig deltid var fjernet. Løsningen lå i grunnbemanningen, sier butikksjef Monica Bertelsen. Det å se ansattønsker, kundepågang og andre arbeidsoppgaver i sammenheng med budsjett, var nøkkelen til praktisk løsning. Tillitsvalgt Karin Hamansen sier at en god tone mellom tillitsvalgt og butikksjef er viktig for samarbeidet. Nå har alle de ufrivillig deltidsansatte i vår butikk fått ønsket brøk, sier hun. Fagfolk på jobb i hele åpningstiden I løpet av en 5-månedersperiode våren og sommeren 2012 utarbeidet Ultra på Ski ny grunnbemanning uten å øke verken timeeller lønnsbudsjett. Av 105 ansatte fikk 11 personer oppjustert sin stillingsbrøk til 100 prosent. Ultra Ski fjernet dermed ufrivillig deltid. - Når kundene ønsket å handle, var våre fagansatte hjemme. Det ønsket vi å gjøre noe med, og løsningen ble å omorganisere i grunnbemanningen, sier varehussjef Henning Kalstad Nilsen. Tillitsvalgt Ole Kristian Johannessen forteller at det har vært viktig å gjøre endringene på en riktig måte, og at lov- og avtaleverket er brukt som veiviser i arbeidet. - Det er deilig endelig å ha fått hel stilling, sier ferskvaremedarbeider Emilie Kristiansen. Større butikk gir muligheter Skeidar Trondheim så muligheter i at butikken skulle flytte og doble arealet sitt. I hvor stor grad benytter din virksomhet seg av lov- og avtaleverket knyttet til fortrinnsrett og mertid? Varehussjef Henning Kalstad Nilsen og tillitsvalgt Ole Kristian Johanessen på Ultra Ski. Slik fikk vi muligheten til økt timeantall, sier varehussjef Ingerid K.A. Olsvik. Fortrinnsrett har vært ledestjernen vår for å fordele timene, sier tillitsvalgt Lill Anita Berg. De praktiske løsningene fant sted i grunnbemanningen. Økt omsetning reduserte ufrivillig deltid Flytting av butikken til nye og større lokaler og tøffe salgsbudsjetter fordrer at de ansatte leverer, sier varehussjef Kine Olsen hos Skeidar Fredrikstad. Vi ønsket å sette ufrivillig deltid på sakskartet tidlig i prosessen, sier tillitsvalgt Ann Kathrine Ohrstrand. Det har bidratt til bedre bemanningsplaner. De er begge enige om at å ta i bruk lov- og avtaleverk er god personalpolitikk. Godt omdømme kan ikke kjøpes for penger, sier de. 4 5

4 Det er videre et mål for Regjeringen å redusere ufrivillig deltid, og at de som ønsker det får arbeide heltid. Det er nødvendig med et krafttak mot ufrivillig deltid og for mer heltid.» Stortingsmelding 29 ( ) Metoden Motivasjon og positiv holdning er av stor betydning for å lykkes i arbeidet med å redusere ufrivillig deltid. Det å løse oppgaver i tur og orden bidrar til å redusere unødig tidsbruk. Systematisk oppgaveløsning forbedrer løsningene. Metoden vi har benyttet i prosjektet er enkel, og prosessen består av følgende faser: 11. Erkjenne Våre virksomheter har lykkes i arbeidet med å redusere ufrivillig deltid fordi de ser muligheter for forbedringer. De har sett fordeler med å redusere ufrivillig deltid både for den enkelte ansatte, virksomheten og samfunnet. Erkjennelsene har funnet sted på mange nivåer i organisasjonene. 2. Forankre Virkes rolle som brobygger mellom kjedene og prosjektet har vært avgjørende. HK har 2vært døråpner inn til tillitsvalgtapparatet. Formelle møter hvor ufrivillig deltid har stått på dagsordenen er kanalen som har blitt brukt. Toveis kommunikasjon som form fungerer best. Innsatsen har ført til at mange ledd er involvert og kjent med prosjektet. 3. Kartlegge Innsamling av informasjon gir grunnlag for gode beslutninger. Personallistene er velegnet til å avdekke omfanget av ufrivillig deltid. Også arbeidsoppgaver, kundepå- kundebehov, ansattønsker, ansattbe- 3gang, hov og budsjett, er kriterier du trenger kjennskap til i arbeidet med å redusere ufrivillig deltid. Kartlegging av kunnskapsnivå i virksomheten avdekker behov for intern opplæring. 4. Analysere Sjansen for at du finner noen som er ufrivillig deltidsansatt i din virksomhet er stor. 4Det materiellet du samlet inn under kartleggingen er grunnlaget for videre arbeid. Samtaler med de som er ufrivillig deltidsansatt, er nøkkelen. 5. Beslutte Så kommer øyeblikket når du må komme til 5handling og få noe gjort. Beslutninger bygges på det faktagrunnlaget som er opparbeidet tidligere i prosessen. Beslutningsevne og beslutningsvilje er ikke nødvendigvis det samme, men like fullt nødvendig for å lykkes i arbeidet med å oppnå utvikling, endring og nyskaping. Vær konkret; få og gode tiltak er bra. 66. Iverksette En vellykket gjennomføring forutsetter deltagelse og medbestemmelse på alle plan. Partssamarbeidet er en fin måte å samle alle innspill på. Sett handling bak ordene. Lov- og avtaleverket gir deg kjørereglene. 7. Evaluere 7Statusvurdering underveis påvirker resultatet. Å korrigere kursen før man er på ville veier, er smart. Evalueringen hjelper til med å holde tiltakene levende. 6 7

5 Suksessfaktorene Lov- og avtaleverket På tross av virksomhetenes ulike særtrekk har vi funnet flere felles suksessfaktorer som bidrar til å redusere ufrivillig deltid: Formell agenda Det snakkes lite om ufrivillig deltid, bemanningsplaner og organisering av arbeid ute i virksomhetene. Det å løfte fram temaet er i seg selv et viktig virkemiddel for å redusere ufrivillig deltid. Fakta Prosjektet har bygget sitt arbeid på Fafo s undersøkelse «Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel» fra Rapporten stadfester fakta på en måte som ikke har blitt gjort før. fafo.no/pub/rapp/20268/index.html 70 % av de ufrivillig deltidsansatte er kvinner i alderen år. Partssamarbeid Samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte har vært en forutsetning for deltagelse i prosjektet. Dette fører til godt samarbeidsklima i virksomheten. Kartlegging og intern analyse Det å skaffe seg oversikt over nåsituasjonen forteller oss om det er behov for å iverksette tiltak. Prosjektet har ikke vært involvert i noen virksomheter hvor vi ikke har avdekket ufrivillig deltid. Lov- og avtaleverket Arbeidslivets kjøreregler og juridiske rettesnorer gjør det enklere for oss alle å trå riktig i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven kalles ofte arbeidslivets grunnlov og gjelder for alle. Hovedavtalen og Landsoverenskomsten er tillegg i tariffbundende virksomheter. Kunnskap og intern opplæring Virksomheter som lykkes er trofaste mot eget konsept, men tilpasser seg endringer. Våre virksomheter har utviklet sin kunnskap I 3. kvartal 2012 tilsvarte den totale tiden de ufrivillig deltid ønsket å jobbe mer, heltidsjobber knyttet til lov- og avtaleverk. De har også hatt opplæring på tvers av avdelinger Bemanningssystemer og planer Gode bemanningssystemer hjelper oss å lage gode bemanningsplaner. God planlegging er bra personalpolitikk og et kriterium som definerer bra lederskap. Handlingsplaner Å samle tiltak i en handlingsplan fører til forpliktelse og er en medvirkende årsak til at noe blir gjort. Legger vi til «hårete mål», tidsfrister og ansvarlige, er vi godt på vei mot endring og utvikling. Arbeidsmiljøloven forkortes gjerne AML, og kalles også arbeidslivets grunnlov. AML gjelder for alle, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Arbeidslivet er i stadig endring og utvikling. AML har gått fra å tenke vernesko og hjelm til psykososialt arbeidsmiljø. For at AML hele tiden skal gjenspeile arbeidsliv og samfunn slik det virkelig er, endrer Stortinget loven med jevne mellomrom. Hovedavtalen gjelder for tre år om gangen, og forteller partene hvordan man skal skikke seg og hvilke kjøreregler som gjelder. Det skal være gjensidig korrekt og tillitsfull opptreden mellom partene i arbeidslivet. Landsoverenskomsten mellom HK og Virke fastslår at partene er enige om at det er viktig å arbeide for å unngå ufrivillig deltid. Overenskomsten reforhandles annethvert år og omhandler lønn og arbeidstid. Det er et mål å gi de ansatte som ønsker det mulighet til økt stillingsandel. Deltidsansatte skal gis merarbeid av midlertidig karakter framfor ekstrahjelp. I tillegg gis også fortrinnsrett til heltidsstillinger. Tariffavtalen består av Hovedavtalen og Landsoverenskomsten. Tariffavtale kan opprettes i bedrifter hvor de ansatte har organisert seg. Tariffavtalen kan inngås mellom et fagforbund og en bedrift eller arbeidsgiverorganisasjon. AML 14-3 (1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. (2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. LandsoverEnskomsten Deltidsansatte som er i arbeid og som har vært beskjeftiget fast minst 1/2 år i sammenheng, gis fortrinnsrett til å utvide sin arbeidstid når bedriften har behov for mer arbeidskraft eller når timer blir ledige ved f.eks. oppsigelser o.l. Ved valg mellom flere fortrinnsberettigede deltidsansatte, skal bedriften ta hensyn til ansiennitet, kvalifikasjoner, øvrige ansattes arbeidstidsordninger og den ansattes eget forhold. Deltidsansatte skal gis merarbeid av midlertidig karakter fram for ekstrahjelp. I tillegg gis også fortrinnsrett til heltidsstillinger. Hvem kan hjelpe meg? Saker løses ofte beste der de oppstår. Varehandel kjennetegnes av kort lederspenn hvor leder og ansatt både møtes og jobber tett sammen i det daglige. God kommunikasjon og dialog på alle nivåer i virksomheten er ofte den beste løsningen. Verneombudet er din talsperson i arbeidsmiljøspørsmål, og skal velges på alle arbeidsplasser. Det kan gjøres unntak for mindre bedrifter. Tillitsvalgt er talsperson for medlemmene, og bindeledd mellom ledelsen og medlemmene i saker som dreier seg om lønns- og arbeidsvilkår. Den tillitsvalgte er en viktig bidragsyter til god kommunikasjon på arbeidsplassen. Han eller hun skal snakke gruppens interesser som krever forhandlinger. Den tillitsvalgte har plikt til å gjøre sitt beste for å bidra til et rolig og godt samarbeid på arbeidsplassen sin. Butikksjef eller varehussjefen er den lokale virksomhetens øverste leder og derfor hovedansvarlig for at gjeldende lover og regler blir fulgt. Hos de større virksomhetene finner du gjerne mellomledere eller avdelingsledere i tillegg. Henvend deg først til din nærmeste overordnede. 8 9

6 Handlingsplan OVERORDNET MÅL: Eksempel, redusere eller fjerne ufrivillig deltid innen en gitt dato. tiltak hensikt AnSVarlig tid Status Introduksjonmøte Sette ufrivillig deltid på formell agenda Partssamarbeid Samarbeid, kommunikasjon og demokrati Intern kartlegging og analyse Avdekke omfang av ufrivillig deltid Oppfølgingsmøte Lage handlingsplan Ny grunnbemanning Beholde kompetanse Intern opplæring Lov- og avtaleverk Bemanningssystemet ditt og de planer du legger inn, er nøkkelen til praktisk arbeid for å redusere ufrivillig deltid. Gode bemanningssystemer og systematisk arbeid letter arbeidet og bidrar til bedre kvalitet på grunnbemanningen. Lov- og avtaleverket er kjøreregler og juridiske retningslinjer for arbeidslivet. Eksempel på bestemmelser er fortrinnsrett, kunngjøring og drøftinger. Forklaring på status: For at tiltakene dine fortsatt skal virke, vil systematisk statussjekk hjelpe deg. Eksempel: Sett inn ok, hake eller hva du måtte ønske eller sett inn nytt mål alt etter hva du har oppnådd i forhold til dine oppsatte planer. Å redusere ufrivillig deltid bidrar til likestilling. Evalueringsmøte Kartlegge hva som har blitt gjort og hva som må gjøres Veloverveide mål fungerer både som «pisk og gulrot». Du må ha noe å strekke deg etter og samtidig må målet være realistisk å nå. Overordnet mål beskriver hva du i hovedsak ønsker å oppnå med tiltakene dine. Eksempel på tiltak: Vi ønsker å fjerne eller redusere ufrivillig deltid innen en gitt dato. For å få ting gjort må du konkretisere tiltaket ditt. Er du ikke i mål som planlagt, sett deg nytt mål mennesker var definert som ufrivillig deltidsansatte i hele Formelle møter er verktøy, ikke tidstyv. Bruk møtet effektivt ved å ha en plan. Partssamarbeid betyr at ledelsen og de tillitsvalgte snakker sammen og at begge parter får ytre seg og blir hørt. Eksempel på tiltak: Tillitsvalgt og leder drøfter bemanningsplaner på møtet en gang pr. måned. Kartleggingens formål er å samle informasjon slik at beslutningene blir gode. Eksempel på tiltak: Stillingsbrøker, oppgaver,kundepågang og budsjett. Analysen tar utgangspunkt i hva du finner i kartleggingen. Eksempel på tiltak: Hvor mange ufrivillig deltid har vi? Se sammenhengene mellom faktorene i eksemplet ovenfor

7 Lov- og avtaleverket Arbeidsmiljøloven 4-1(2) Arbeidstidsordninger 4-2(1) Informasjon og opplæring 8-2 (B) Informasjon og drøfting 10-3 Arbeidsplan 10-7 Mertid 14-1 Informasjon 14-3 Fortrinnsrett for deltidsansatte 14-6(J) Skriftlig avtale L 14-8 Endringer i arbeidsforholdet Hovedavtalen Samarbeid Tillitstvalgt Utstyr Lokalt samarbeid a) Drøftinger b) Informasjon Prosjekt UfriviLLig deltid i varehandelen Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Virke og Handel og Kontor i Norge. Arbeidsdepartementet finansierer prosjektet. Innhold: Runa Bolstad Laume Redigering og layout: LO Media illustrasjoner: Lene Ask. Foto: Dorthe Karlsen, LO Media og Geir Otto Johansen opplag: Landsoverenskomsten 2-3 Arbeidstiden inndeling og plassering 2-8 Midlertidige endringer 15-1 Mertid 15-2 Fortrinnsrett for deltidsansatte 15-3 Sammensetting sysselsatte 16-5 Kunngjøringer 17 Kompetanse 18-2 Likestilling 18-4 Likestilling = lederansvar Likestillingsloven 1 A Plikt til å arbeide for likestilling 3 Forskjellsbehandling Lenker og kilder: Arbeidsforskningsinstituttet Arbeidskraftundersøkelsen Arbeidsmiljøsenteret Arbeidernes opplysningsforbund Arbeidstilsynet Arbeidslivstelefonen Dytt Fellestiltakene Fafo Google Handel og Kontor HR Norge Idébanken Infotjenester Inkluderende arbeidsliv Landsorganisasjonen LO Lovdata NAV Regelhjelp Regjeringen Sintef Statens arbeidsmiljøinstitutt Statistisk sentralbyrå Stortinget Virke Vox Wikipedia MILJØMERKET 241 Trykkeri 683

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland. Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland Fortrinnsretten for deltidsansatte til større

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering

Ringer i Vannet. Magne Bråthen og Lise Lien. Ringer i Vannet. NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering Ringer i Vannet Magne Bråthen og Lise Lien NHO-prosjektet Ringer i Vannet ønsker å motivere medlemsbedriftene til å bidra i arbeidet med å inkludere personer med redusert arbeidsevne i større grad enn

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser

Heidi Enehaug og Steinar Widding. Språkopplæring i bedrift En veiviser Heidi Enehaug og Steinar Widding 2011 Språkopplæring i bedrift En veiviser 2 Forord Sånn gikk det med Corinaris Språkopplæring på arbeidsplassen er en prosess i flere trinn Trinn 1. Avklare problemer og

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer