En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter"

Transkript

1 En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008

2

3 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING Problemstilling Gjennomføring, metode og avgrensning STRATEGI OG ARBEID MED ELDREOMSORGEN Prosess Oppsummering ØKONOMI, FREMTIDIGE BEHOV FOR OMSORGSPLASSER Historikk Beskrivelse av dagens situasjon og fremtidige planer og behov Utskrivningsklare pasienter Oppsummering Vedlegg BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 3

4 1 Bakgrunn Kontrollutvalget i Hitra kommune behandlet i sak 24/2008 "Oversendelse til kontrollutvalget - Nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter i nåværende driftsform.". I vedtaket står følgende: Kontrollutvalget viser til protokoll fra kommunestyrets møte , og ber Revisjon Midt- Norge IKS om å gjennomgå beslutningsunderlaget for kommunestyrets vedtak sak KS- 50/2008, samt undersøke om kommunestyret hadde riktig og tilstrekkelig informasjon da beslutningen om å nedlegge Kvenvær omsorgssenter ble fattet. Utvalget forutsetter at Kvenvær omsorgssenter ikke selges før revisors gjennomgang av saken er behandlet i kontrollutvalget. I bestilling av undersøkelse fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek) vises det til brev av fra "Kvenværsgruppa" til Hitra kommune v/ordføreren med anmodning om at saken og premissene for saken blir oversendt kontrollutvalget, samt protokoll fra kommunestyrets møte der saken oversendes kontrollutvalget for vurdering. I bestilling presiserer KonSek at i en undersøkelse av beslutningsgrunnlaget som ligger til grunn for vedtak om avvikling av Kvenvær omsorgssenter, siktes det særlig til om vedtaket er basert på riktig økonomisk grunnlag og om nedleggelsen passer inn i strategiene Hitra kommune har for å møte fremtidige omsorgsutfordringer. I saksutredning vises det til at målsettingen for arbeidet vil ligge i om kommunestyret hadde riktig og tilstrekkelig informasjon da beslutningen om å nedlegge Kvenvær omsorgssenter i sin nåværende driftsform ble fattet. For å besvare hovedmålsettingen presiseres det i bestillingsbrevet fra KonSek at undersøkelsen må gi svar på følgende: 1. Er kommunestyrets vedtak basert på et riktig økonomisk grunnlag? Vi sikter her til beregninger av kostnader knyttet til driften ved Kvenvær omsorgssenter kontra driften ved en mer sentralisert løsning på Fillan. Videre vil det være aktuelt å se på kostnader ved å ivareta utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, eventuelt kostnadene ved å la Helse Midt-Norge RHF ivareta utskrivningsklare pasienter i en periode frem mot utskriving. 2. Tar beslutningen om nedlegging tilstrekkelig hensyn til den kommende eldrebølgen? Kommunene står overfor utfordringer fremover knyttet til en aldrende befolkning og nye brukergrupper med et større spekter av sosiale og helsemessige problemer. En optimal balanse mellom sykehjem, omsorgsboliger, dagtilbud og hjemmetjenester er således av avgjørende betydning. Gjennom St.mld. nr 25 ( ) Mestring, muligheter og mening Fremtidas omsorgsutfordringer gir Helse- og omsorgsdepartementet en oversikt over utfordringer og strategier for å utforme morgendagens omsorgstilbud i kommunene. Det vil her være aktuelt å kartlegge hvilke strategier Hitra kommune har for å møte fremtidige omsorgsutfordringer og om nedlegging av Kvenvær omsorgssenter passer inn i denne strategien. Vi viser også til brev datert fra Kvenværsgruppa adressert til ordfører og varaordfører i Hitra hvor det bes om å utsette avviklingen av Kvenvær omsorgsenter til det foreligger ny avtale med kommunen om plan for videre drift. 2 Problemstilling, metode og datainnsamling 2.1 Problemstilling Bestillingen fra Kontrollutvalget viser til klart definerte problemstillinger og revisor har med dette som utgangspunkt utarbeidet følgende problemstillinger: 4 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

5 UNDERSØKELSE FRA REVISJON MIDT-NORGE IKS Hovedproblemstilling: Hadde kommunestyret riktig og tilstrekkelig informasjon da beslutningen om å legge ned Kvenvær omsorgssenter i sin nåværende driftsform ble fattet? For å kunne svare på hovedproblemstillingen har vi formulert følgende delproblemstillinger: Delproblemstilling 1: Har Hitra kommune en klar og helhetlig strategi for eldreomsorgen? Vi har fokus på følgende tema: Kartlegging av Hitra kommunes strategi for eldreomsorg og kommunens tjenestetilbud til aktuell målgruppe Delproblemstilling 2: Er kommunestyrets vedtak basert på et riktig økonomisk grunnlag og tar beslutningen om nedlegging tilstrekkelig hensyn til fremtidens behov for omsorgsplasser? Følgende tema er omfattet i denne problemstillingen: Gjennomgang av kostnader knyttet til driften ved Kvenvær omsorgssenter kontra driften ved en mer sentralisert løsning på Fillan. Dekningsgrad for institusjonsplasser Kostnader ved å ivareta utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, eventuelt kostnadene ved å la Helse Midt-Norge RHF ivareta utskrivningsklare pasienter i en periode frem mot utskriving. 2.2 Gjennomføring, metode og avgrensning Hovedfokuset i denne undersøkelsen er Hitra kommunes strategi vedrørende eldreomsorg og grunnlag for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter. Undersøkelsen bygger i all hovedsak på gjennomgang av dokumenter og tallmateriale; herunder regnskapstall og KOSTRA-tall. Vi har også sett på sentrale føringer gitt av Stortinget mht befolkningens fremtidige behov for antall institusjonsplasser. Vi har gjennomført intervju med ordfører, kommunalsjef helse og omsorg og sentrale aktører fra Kvenværsgruppa. Vi har også hatt utfyllende samtaler i forbindelse med informasjonsinnhenting med pleie- og omsorgsleder. Revisor har i tillegg hatt kontakt med fylkesmannen i Sør-Trøndelag på generelt grunnlag, og med spesialkonsulent/prosjektleder ved St. Olavs hospital vedrørende innsamling av data i tilknytning til spørsmål om utskrivningsklare pasienter. I rapporten benyttes som nevnt ovenfor, KOSTRA-tall. Disse er basert på data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin database for kommunal virksomhet; KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Samlet sett omfatter tallmaterialet i KOSTRA det meste av virksomheten i kommunene, herunder økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Ved bruk av KOSTRA-tall belyses prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet for tjenesteområdene. KOSTRA veilederen for 2007 i kommuner og fylkeskommuner ble endret ihht 2006-veilederen. I dokumenter fra Hitra kommune er det brukt talldata t.o.m Disse er da også sammenlignbare over tid i den grad rapportering er utført korrekt. Vi har begrenset gjennomgangen til å omfatte politisk behandling fra februar 1999 da organisasjonsutviklingsprosjektet fikk politisk godkjenning, og fram til og med juni 2008 hvor Hitra kommune oversender brev til Kontrollutvalget vedrørende brev fra Kvenværsgruppa om å legge ned Kvenvær omsorgssenter. I forhold til nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter er det selve beslutningen og datamaterialet i tilknytning til denne som er utgangspunktet. Revisor ønsker å presisere at undersøkelsen i stor grad vil fremlegge og synliggjøre fakta, kun i begrenset omfang vil revisor foreta vurderinger. Undersøkelsen omhandler prosess for strategiske valg, og er ikke en vurdering av kvaliteten på tjenesten. - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 5

6 3 Strategi og arbeid med eldreomsorgen Delproblemstilling 1 omhandler hvorvidt beslutningen om å legge ned Kvenvær omsorgssenter tar tilstrekkelig hensyn til fremtidas behov for omsorgsplasser. For å kunne belyse dette synliggjør vi den prosessen og den omstilling Hitra kommune har gjennomført innen pleie- og omsorg. 3.1 Prosess I tabell 1 gir vi en kronologisk, skjematisk framstilling av saksbilde vedrørende utvikling av pleie og omsorgssektoren i Hitra kommune fra 1999 til Et spesielt fokus er på forhold knyttet til Kvenvær omsorgssenter. Tabellen viser i all hovedsak politisk behandling i kommunestyret og prosesser i tilknytning til dette. Behandling i andre råd og utvalg er tatt med avslutningsvis i direkte tilknytning til nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter. Tabell 1: Saksbilde Dato Sak nr. Hva behandles Vedrørende 1997 St. melding nr. 50. Handlingsplan for eldreomsorgen 1999 Organisasjonsutviklingsprosjektet fikk politisk godkjenning K.sak Kommunestyre Utkast til serviceerklæring samt kvalitetsbeskrivelser for kommunale helse- og omsorgstjenester /00 Kommunestyre Organisering av helse- og omsorgstjenester /01 Kommunestyre Prosjektarbeid innen institusjonsbasert /åpen omsorg /01 Kommunestyre Prosjekt- omstilling pleie og omsorgstjenesten /02 Kommunestyre Prosjekt- omstilling pleie- og omsorgstjenesten -virkninger/ konsekvenser for tjenesteproduksjon i en omstillingsperiode Kommunestyre Organisering av pleie- og omsorgstjenestene i Hitra kommune, herunder omgjøring av Kvenvær eldresenter til omsorgssenter Vår 06 Rapport fra RO-sentret Evaluering av omlegging og endring av pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune Orientering Kommunestyre Ro-rapport: Evaluering av omlegging og endring av pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune St.meld. nr. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer /06 Kommunestyre Prosess for balansert utvikling i Hitra kommune; Hitra /07 Kommunestyre Tjenestebeskrivelse for pleie- og omsorgstjenestene i Hitra 196/07 Kommunestyre Budsjett 2008/Økonomiplan /2008 Kommunestyre Tiltak og modeller for ressursfrigjøring i Hitra kommune. Sluttbehandling Orientering Kommunestyre Målsetting om nedleggelse innen 1/ Folkemøte på Kvenvær Brev Fra Kvenværsgr. til ordfører Ber om å utsette avviklingen av Kvenvær omsorgssenter til det foreligger en ny avtale med kommunen om videre drift Brev Fra Kvenværsgr. Ber om vurdering av KU, og evt. ny sak i KST. til ordfører /2008 HOK Omstilling i Hitra kommune Konsekvenser av budsjettvedtak (innspill) - forespørsel om å utsette avviklingen av Kvenvær omsorgssenter FS-87/2008 Formannskap Omstilling i Hitra kommune Konsekvenser av budsjettvedtak (innspill) - forespørsel om å utsette avviklingen av Kvenvær omsorgssenter Orientering Kommunestyre Ordfører orienterer om å oversende sak til Kontrollutvalget Hitra kommune Evaluering av prosessen nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Brev Fra Hitra kommune til KU Brev fra Kvenværegruppa - oversendelse til kontrollutvalget Revisor vil i det følgende foreta en mer utførlig gjennomgang av hovedtrekkene i prosessen til og med KS-sak 50/2008 med henvisning til ovenstående tabell. Dette for å dra linjene og kartlegge hvilke strategier Hitra kommune har for å møte fremtidige omsorgsutfordringer, og om nedlegging av Kvenvær omsorgssenter passer inn i denne strategien. 6 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

7 Våren Stortingsmelding nr 50 Handlingsplan for eldreomsorgen ble lagt fram for Stortinget våren 1997 i St.melding nr. 50 og ble iverksatt allerede fra I følge saksopplysninger til kommunestyresak i Hitra kommune den ga handlingsplanen Hitra kommune mulighet til å finansiere et sykehjem med 54 plasser og 36 omsorgsboliger. Handlingsplanen for eldreomsorgen hadde en målsetting om 25 % dekning av heldøgns pleie- og omsorgstilbud innen Tilbudet kunne gis i omsorgsboliger eller sykehjem. Det vises og til at det siden våren 2000 har vært arbeidet med organisasjonsutvikling innenfor helse- og sosialtjenesten Kommunestyret Organisasjonsutviklingsprosjektet innenfor helse- og sosialtjenesten i Hitra kommune fikk i følge saksopplysninger for sak 101/00 Organisering av helse- og omsorgstjenestene av politisk godkjenning i februar/mars Ledere, ansatte og tillitsvalgte ble invitert til startsamlinger som ble gjennomført i mars/april Det står videre at: Som et ledd i Utviklingsprosjektet er det nå utarbeidet er del forslag til endringer i eksisterende organisasjonsmodell med utgangspunkt i nye forutsetninger som nytt Helse- og sosialsenter og sykehjem. Modellen har vært presentert i personalmøte på Kvenvær Eldresenter, Hitra Helsehus og hjemmetjenestene Kommunestyret Utkast til serviceerklæring samt kvalitetsbeskrivelser for kommunale helse- og omsorgstjenester. I vurdering til saken pekes det på at utkast til serviceerklæring samt kvalitetsbeskrivelser er en god begynnelse på et mer langsiktig arbeid som går ut på å bli tydeligere og mer forutsigbar på volum og kvalitet på kommunale tjenester. Utkastet til serviceerklæring og kvalitetsbeskrivelser ble sendt til aktuelle for høring. Vedtaket i kommunestyret var som følger: 1. Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester vedtas, slik som framlagt. 2. Gjennomførers brukerundersøkelser...med utgangspunkt i de vedtatt serviceerklæringene 3. Kvalitetsbeskrivelser... tas i denne omgang til orientering Kommunestyret sak 101/00 Organisering av helse- og omsorgstjenestene. I saken ble prinsippene som skulle være styrende ved valg av organisasjonsmodell for helse- og omsorgstjenestene vedtatt. I saksopplysninger vises det til at disse hensyn og prinsipper skulle være bærende for valg av organisasjonsmodell for helse- og omsorgstjenestene: 1. Likt tilbud med lik kvalitet på tjenestene uansett hvor brukeren bor 2. Oppmøtested som gir kort vei og kortest mulig kjøretid til den enkelt bruker 3. Fleksibilitet til å møte nye og endrede utfordringer, oppgaver og rammebetingelser 4. Utnytte fagkompetansen best mulig og bygge opp gode fagmiljø 5. Samla fagkompetansen i tverrfaglige miljøer for å kunne gi helhetlige tilbud til den enkelte bruker 6. Organisasjons- og ledelsesmodeller som gjør lederne tilgjengelige for medarbeiderne Prinsipper ved ny organisering: 1. Flat struktur 2. En fast adresse 3. Modellen må ivareta fleksibilitet 4. Enhetsledere må ha et håndterlig antall brukere og ansatte å ha ansvar for å lede 5. Modellen må legge til rette for teamledelse og tverrfaglighet 6. Modellen gjelder ikke evig, må stadig evalueres og finpusses I saksopplysningene vises det blant annet til at nytt regionsykehus med færre liggedøgn for pasientene vil føre til: o Økt behov for kortidsplasser før og etter sykehusopphold o Behov for høy sykepleiefaglig kompetanse - på døgnbasis o Økt vektlegging på medisinsk rehabilitering og habiliteringsarbeid. - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 7

8 Det påpekes at planer for nye Hitra Helsetun forventes å ivareta arealbehov både for korttidsplasser og arbeidsplasser for nødvendig fagkompetanse som bør inngå i et rehabiliteringsteam Kommunestyret sak 20/01 Prosjektarbeid innen institusjonsbasert /åpen omsorg I saksopplysningene påpekes det blant annet at ved budsjettbehandlingen i Helse- og omsorgskomiteen innså man at det må foregå omfattende strukturendringer innenfor området, dersom man skal møte utfordringen - å dekke framtidas behov innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Kommunestyret sa seg enig i at det ble gjennomført et prosjektarbeid der mandatet var å: Utarbeide omstillingstiltak slik at framtidas behov kan dekkes innenfor eksisterende rammer og med fortsatt god kvalitet på tjenestene. Det må legges spesielt vekt på best mulig utnytting av de muligheter og ressurser som følger av utbyggingen av Hitra Helsetun. Mål for prosjektet: 1. Tjenester skal ytes etter BEON-prinsippet (Beste effektivt omsorgsnivå) 2. Kapasiteten i Hitra Helsetun utnyttes på best mulig måte, spesielt med tanke på forebyggende og rehabiliterende arbeid. 3. Rett person på rett sted innenfor kommunens samlede helse- og sosialtjeneste Kommunestyret sak 142/01 Prosjekt- omstilling pleie- og omsorgstjenesten Prosjektgruppa la fram sin rapport om framtidig organisering av pleie- og omsorgssektoren. I sluttrapporten kommenteres hovedutfordringer/strukturelle endringer i forhold til: o Endringer i oppgavefordelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som følge av sykehusreformen og bygging av RIT 2000 o Befolkningsutvikling o Ressursinnsats og dekningsgrad for eldreomsorgen på Hitra Det gis på følgende måte en kort beskrivelse av dagens situasjon i pleie- og omsorgstjenesten: o Stort press på plasser både til Hitra helsehus og Kvenvær eldresenter o Få og i perioder ingen kortidsplass ved institusjonene o For liten kapasitet i hjemmetjenestene for å imøtekomme behovene hos befolkningen o Hitra kommune har i perioder ferdigbehandlede pasienter som ikke kan utskrives fra sykehuset pga manglende tilbud/kapasitet i tjenestetilbudet o Tilbud blir ikke gitt ut fra individuelle behov, men ut fra de tjenester/ressurser vi har o Stor fysisk og psykisk slitasje på arbeidstakerne I kapitlet om Forslag til omstilling/organisasjonsmodell står det at målet for omstillingen er å skape en tiltakskjede eller pleie- og omsorgstrapp som består av tre hovednivå for tjenesteyting: 1. Sykehjemmet er høyeste nivå og er en institusjon der bemanning og tjenester dimensjoneres ut fra beregning av totalbehovet Omsorgsboliger er nest høyeste nivå og er et rent botilbud som kan suppleres med tjenester som doseres etter behov og ut fra individuell vurdering. Modellen forutsetter en grunnbemanning ved omsorgssentrene Kvenvær, Sandstad, Melandsjø og Fillan. Omsorgssentrene bør fungere som et senter der alle i nærmiljøet kan henvende seg med spørsmål og få tjenester fra - slik det fungerer omkring Kvenvær omsorgssenter i dag Tjenester i egne boliger er laveste nivå... I bunnen må det finnes en solid hjemmesykepleie og tilstrekkelig med hjemmehjelpsressurser. 4. Rehabiliteringsenheten/korttidsavdelingen ved Hitra helsetun er å være "hjertet" i modellen. Ved denne enheten skal det skje en vurdering/kartlegging av behov for å kunne gi rett tilbud til rett tid. Avdelingen vil også være et tilbud til hjemmeboende som ved akutt sykdom har behov for innleggelse. Figur 1 illustrer organisasjonsmodellen. 8 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

9 Figur 1: Organisasjonsmodell Pleie- og omsorgsmodellen Sykehus o.l. Nye brukere Korttidsavdeling Plasser for rehab. Avlastning, observ. Utredning m.m. Koordineringsansvar for tildeling av helseog omsorgstjenester ReHabiliteringsavd eling Aktivitører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykolog, ped. personell, og andre etter behov Målgruppe: barn / Trinn 3 Bomiljø I -II Plasser for lengre opphold, og utredning demens Bomiljø III Plasser for lengre opphold med behov for heldøgns pleie Trinn 2 Omsorgssenter Kvenvær Melandsjø Fillan Sandstad - Knausen/Lyngheia Trinn1 Hjemmetjenester i nærområde Kilde: Hitra kommune Det står videre i sluttrapporten at rent økonomisk vil besparelsen ved å redusere 13 sykehjemsplasser og erstatte disse med like mange omsorgsleiligheter, bety en reduksjon av driftsutgiftene ved mer bruk av egenomsorg og mindre forbruk av pleiere i omsorgsboliger enn i sykehjem. Videre at fordi forbruket av tjenester i de hjemmebaserte tjenestene er basert på behov, vil de mest hjelpetrengende få et stort omfang av direkte pleietid, nesten på høyde med gjennomsnittstilbudet i sykehjem. Det pekes og på at ved en dreining mot at de med stort pleiebehov får tilbud om omsorgsbolig, vil kjøretid og reiseutgifter gi en besparelse. Det vises videre til at det i økonomiplanen er forsøkt å synliggjøre dreiningen fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester. I forslag til tiltaksplan/framdrift er Kvenvær nevnt spesielt i pkt. 4. Her står følgende: Antall plasser ved Kvenvær eldresenter reduseres med i alt 7-9 plasser. Reduksjonen vil skje ved "naturlig avgang" og evt. overflytting til eget hjem, et annet omsorgssenter eller Hitra helsetun. Ved reduksjon av plasser kan personalet frigjøres for å øke tilbudet i hjemmetjenestene og evt. ved Hitra helsetun. Vedtaket i saken lyder som følger: o Hitra kommunestyre legger organisasjonsmodellen for pleie- og omsorgstjenestene til grunn for den framtidige organisering av pleie- og omsorgstjenestene i Hitra kommunen. o Vedtar å iverksette prosjektets framdriftsplan pkt. 1 og 2 fra BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 9

10 o På bakgrunn av at dette dreier seg om betydelig omlegging av dagens pleie- og omsorgstjenester, og noe usikkerhet om virkninger/konsekvenser særlig i forhold til beboere ved Kvenvær eldresentret, vil helse- og omsorgskomiteen anbefale at prosjektgruppa klargjør nærmere virkninger/konsekvenser for tjenesteytinga i en omstillingsperiode fram mot at Hitra helsetun tas i bruk Kommunestyret sak 13/02 Prosjekt- omstilling pleie- og omsorgstjenesten -virkninger/konsekvenser for tjenesteproduksjon i en omstillingsperiode. Det ble fattet vedtak om framdriftsplan for iverksetting av tiltak med forutsetninger knytta til drift ved Kvenvær. Vedtaket var som følger: 1. Hitra kommunestyre vedtar den videre framdriftsplan for iverksetting av tiltak for omstilling i pleie- og omsorgstjenestene som framlagt, men med følgende forutsetninger: a. Kvenvær eldresenter opprettholdes som institusjon for mennesker som trenger pleie- og omsorg hele døgnet (erstatter sykehjemsplasser), inntil nye Hitra helsetun er tatt i bruk. b. Eventuelle flyttinger av beboere må skje på frivillig basis, og etter avtale med pasienter/beboere og /eller deres pårørende. c. Annekset ved Kvenvær eldresenter søkes avviklet så snart dette kan skje ved "naturlig avgang" eller ved frivillig flytting til annet omsorgssenter eller Hitra Helsehus. De økonomiske konsekvensene forutsettes innarbeidet i økonomiplanen til enhver tid. 2. Ved rullering av økonomiplan våren 2002 må realiteten for innsparing på kroner ved Kvenvær eldresenter inneværende år vurderes med bakgrunn i faktisk framdrift av omstillingene. 3. Vedrørende orienteringskrav til rådmann 4. KST forutsetter at rådmannen snarest mulig sørger for å bemanne opp hjemmetjenesten med de forutsatte 5 årsverk. I saksopplysningene dras linjene til St.melding nr 50 Handlingsplan for eldreomsorg ( ) og de satsningsområdene som det fokuseres på der. Konkrete satsningsområder er blant annet styrking av hjemmetjenesten, satsing på omsorgsboliger, flere plasser med heldøgns pleie og omsorg, samt utbygging av enerom. Det vises videre til opptrappingsplanen for psykisk helse hvor formålet er å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser ved ulike tiltak. Det pekes og på at kommunen i framtiden kommer til å få økte krav til å dekke behov for rehabilitering og pleie ved tidligere utskrivelse av "ferdigbehandlede" pasienter. Videre gis det en beskrivelse av de utfordringene Hitra kommune står overfor på dette området, og en beskrivelse av dagens situasjon både ift hjemmebaserte tjenester og institusjoner, herunder "innhold" og situasjon ved Kvenvær Eldresenter. Konsekvenser for Kvenværsområdet ved omstilling til omsorgssenter er behandlet som eget punkt, herunder forandringer for beboerne ved sentret. Det gis og en oversikt over den eldre delen av befolkningen per januar 2002 og videre befolkningsutvikling knyttet til tjenestebehov. Det vises både til undersøkelser i andre kommuner og material fra SSB. Det konkluderes med at en kartlegging av brukernes reelle behov må ligge til grunn for beregning av ressursbehov og ressursfordeling innen pleie- og omsorgssektoren. Det foreslås en videre framdriftsplan i tillegg til allerede vedtatte punkter i framdriftsplan Kommunestyret sak 051/03 Organisering av pleie- og omsorgstjenestene i Hitra kommune, herunder omgjøring av Kvenvær eldresenter til omsorgssenter. I saksopplysningene dras også linjene tilbake til handlingsplan for eldreomsorg som ble lagt fram for stortinget våren 1997 i St. melding nr 50, og det gis en oversikt over historikk vedrørende pleie- og omsorgstjenestene i Hitra kommune. Det legges fram faktakunnskap om institusjonsplasser og dekningsgrad ift til planer på området. Det vises til at arbeidsgrupper bestående av ledere, øvrig ansatte og tillitsvalgte, siden mai 2002 har arbeidet med å utrede bemanningsbehov og ledelse av en samordnet helse-, pleie- og omsorgstjeneste i et nytt Hitra helsetun. Arbeidet tok, i følge saksopplysningene, utgangspunkt i en pleie- og omsorgsmodell som ivaretar målsettingene i handlingsplanen for eldreomsorg. Den vesentligste forskjellen var at ny modell skulle være en desentralisert modell med døgnbaserte tjenester i omsorgsboliger/omsorgssenter. Med døgnbaserte 10 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

11 tjenester ville Hitra ha en dekningsgrad på 38,3 % når det gjelder antall institusjonsplasser og omsorgsboliger per 100 innbyggere 80 år og over. Det pekes videre på at Kvenvær eldresenter skal gi et annet tilbud enn et sykehjem og at Kvenvær eldresenter har omtrent samme driftsutgifter som sykehjemmet Hitra helsehus. Videre står det at eldre fra hele Hitra med behov for heldøgns tjenester har fått tilbud ved Kvenvær eldresenter og at ved bemanning av alle omsorgssentra i kommunen vil de eldre i større grad kunne tilbys tjenester i eget miljø. I vurderingene i saken påpekes det at Hitra kommune står foran store utfordringer for å tilpasse tjenestetilbudet og de økonomiske rammebetingelsene til befolkningens behov til enhver tid. Videre presiseres det at: For å imøtekomme alle de ulike behovene som finnes, fra enkle tjenester i eget hjem til mer kompliserte og omfattende behandlings- og rehabiliteringsoppgaver, er det nødvendig å ha et spekter av tjenestetilbud og et fleksibelt personale. Det står videre at den vedtatte pleie- og omsorgsmodellen er lagt opp slik for å kunne imøtekomme flere eldre med behov for heldøgns tjenester, og at ikke alle med like behov nødvendigvis trenger en sykehjemsplass med høyt kvalifisert personale rundt seg til enhver tid. Det påpekes at ved omgjøring til Kvenvær omsorgssenter vil de samme tjenestene bli gitt med det samme personale til de som er pasienter ved Kvenvær eldresenter. Det vises til at dette er i tråd med vedtak i KST sak 13/02. ( se ovenfor). Kvenvær omsorgssenter skal kunne gi tilbud til 14 beboere ved senteret og til 5 beboere i omsorgsboligene ved senteret. Kommunen bruker tall fra KOSTRA som viser at Hitra gir tjenester til mange brukere per årsverk sammenlignet med andre kommuner. Det står videre at den framtidige bemanningsplanen som er foreslått for hele pleie- og omsorgstjenesten, legger opp til en styrket bemanning i sykehjemmet på grunn av en prioritering av plasser til demente og større fokus på behandling og rehabilitering. Videre at hjemmetjenestene styrkes ved bemanning av Kvenvær hele døgnet. Det pekes på at konsekvensene ved opprettholdelse av Kvenvær eldresenter som institusjon kan antas å bli: o Opprettholdelse av 54 (Helsetunet) + 14 (Kvenvær) (23) (inkl. korttidsavd.) institusjonsplasser må nødvendigvis føre til mindre ressurser til hjemmebaserte tjenester. o Det vil ved opprettholdelse av Kvenvær som institusjon være behov for flere nye årsverk utover det som er skissert i foreslåtte bemanningsplan. Ved mindre ressurser til hjemmetjenestene kan det ikke gis heldøgns tjenester i omsorgssentrene. o Å opprettholde to institusjoner med til enhver tid godkjent faglig bemanning synes vanskelig med bakgrunn i de erfaringer som er gjort med hensyn til kravet om sykepleiefaglig dekning ved Kvenvær eldresenter på kort og lang sikt. o En faglig samlet og integrert pleie og omsorgstjeneste i helsetunet vil ha muligheten for både å disponere fagpersonell og økonomiske ressurser til det beste for brukeren. Ved oppsplitting i to institusjoner vil noe av denne samordningseffekten falle bort. I vedtaket i kommunestyret står følgende: 1. Hitra kommunestyre opprettholder vedtak i sak 142/01 og 13/02, som har følgende hovedinnhold i tjenesteorganisering av de kommunale pleie- og omsorgstjenestene, som følger: a. Sykehjem med 54 plasser, lokalisert til Hitra helsetun b. Kvenvær eldresenter som ett av flere helsesentre med mål; heldøgns omsorgstjenester c. Hjemmetjenester i egen bolig 2. Kvenvær eldresenter gir er utvidet tilbud i omstillingsfasen 2003/2004, så langt det er behov blant brukerne - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 11

12 Vår Evaluering av valgt tjenestemodell Rammeområde 3 hadde en evaluering av valgt tjenestemodell og organisering våren Evalueringen ble gjennomført av Ressurssenter for omstilling i kommunene 1 (RO). Som et resultat av arbeidet forelå en egen rapport i slutten av mai Kommunestyret ble orientert om rapporten fra RO-sentret i møte den Rapporten beskriver i fem punkt sentrale problemstillinger som ønskes evaluert: 1. Er vedtatte 3-trinnsmodell realisert? 2. Hvilke mangler finnes jfr. målsettingen med modellen? 3. Hva trengs av evt. justeringer? 4. Brukes rammeforutsetningene hensiktsmessig? 5. Hvilke evt. justeringer anbefales for at tjenesten skal kunne møte framtidas utfordringer, kvalitativt og økonomisk? Revisor vil ikke gå nærmere inn på analysemetode og data, men i grove trekk skissere de utfordringer og problemstillinger som RO mener vil være sentrale for vurdering av behov og endringsforslag. Dette vil bli ytterligere beskrevet under problemstilling 2. Likeså presenteres forslag til områder for endring, for Pleie- - rehabilitering og omsorg. Rapporten ble omtalt i kommunestyre den Vi vil presentere resultatet fra RO-senterets arbeid i forbindelse med sak 150/ Kommunestyret sak 150/06 Prosess for balansert utvikling i Hitra kommune Hitra kommune Kommunestyret behandlet sluttrapport fra RO; Hitra kommune Hitra I saksvurderingene vises det til at RO er bedt om å foreta en ekstern gjennomgang av hele den administrative kommuneorganisasjon. Oppdraget skulle være støttende for kommunen i nødvendig lokal gjennomgang i arbeidet med å: o Utvikle en hensiktsmessig struktur for sine tjenesteområder for å realisere politisk gitte mål på en mest mulig hensiktsmessig måte. o Skissere tiltak og forslag til evt. endringer for å sikre effektiv drift. Rapporten Hitra 2010 gir en samla oversikt over de ulike rammeområdenes forslag til tiltak for å redusere driftskostnadene fram til Den viser til at rammeområde 3 hadde en evaluering av valgt tjenestemodell og organisering våren På det tidspunktet evalueringen ble presentert for kommunestyret forelå ikke konkrete innsparingskrav. Det ble derfor gjennomført 2 dagsamlinger for ledere og tillitsvalgte med utgangspunkt i vårens (2006) tiltaksplan samt nye rammeforutsetninger. Tiltaksforslagene bygger i hovedsak på tiltaksforslagene fra våren 2006, delvis på forslag til nye områder for tiltak. I rapporten presiseres det at alle gruppene har drøftet og foreslått tiltak med utgangspunkt i følgende: o Angitte krav til rammereduksjoner for 2007 på kr 13 mill stigende til 23 mill i Hovedårsak til behov for rammekutt er vedtatt investeringsprogram for kommunen i perioden. o RO har foretatt egen analyse av driftssituasjon og potensialet for omstilling og effektivisering innenfor alle rammeområdene. Egne delrapporter foreligger. o Deltagerne i rammeområdenes arbeidsgrupper har vært ledere, tillitsvalgte, sentrale fagpersoner og utvalgspolitikere. Deres innsikt i de enkelte rammeområdenes status og muligheter for endring har vært vesentlig for hvilke tiltak som nå fremmes som forslag. o RO har ledet arbeidet i alle gruppene. Det påpekes og at ikke alle tiltaksforslagene er like populære, men at en ser at de fleste tiltakene er nødvendige for å realisere effektivitetskravet de nærmeste årene. Likeså vurderer RO innsparingsanslagene som realistiske og gjennomførbare. For rammeområde gis det følgende beskrivelse av tiltak: 1 Ressurssenter for omstilling i kommunene med utvikling av omsorgstjenesten som spesialområde er en stiftelse etablert av Sosialdepartementet og Kommunenes sentralforbund i BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

13 Tabell 2: Tiltaksbeskrivelse Beskrivelse av tiltak 1 Utarbeide tjenestebeskrivelse og serviceerklæring. Hvorfor: Hitra yter tjenester ut over det kommunen er forpliktet til i følge lov Mål: Redusere samla ressursbruk og samtidig sikre trygghet og kvalitet for innbyggerne med reelle behov for tjenester Gevinst: Redusert tjenestenivå * Avklarte forventninger hos befolkning * Lavere sykefravær grunnet tydeligere grenser for oppgaver 2 Kvalifisering av bestiller-funksjon eller forvaltningskompetansen for å ivareta rettssikkerhetskravet Mål: Tydeligere og mer tverrfaglig funderte enkeltvedtak som viser hvordan tjenesten skal møte individuelle og reelle behov Gevinst: Støtte opp under tiltak 1 og ytterligere redusert tjenestebehov 3 Sykepleierkompetansen samles til en gruppe underlagt korttidsplassene. Kompetansen skal være tilgjengelig for alle Mål: Sikre medisinskfaglig behandling som korttidsplasser skal ha for å redusere press mot heldøgnsplassene fra hjemmetjenesten, unngå kø ved utskriving fra sykehus og unngå unødige sykehusinnleggelse Resultat: Redusere behov for heldøgnsplasser 4 Tilbud om heldøgns omsorgstjeneste sentraliseres til Fillan, til Helsetunet og omsorgsboligene på Fillan Resultat: * Kvenvær omsorgsenter får rollen som tilrettelagte boliger, men der hjemmetjenesten yter tjenester som for øvrig i kommunen. * For Sandstad, Melandsjø og Fillan omsorgssentre foreslås ulike løsninger. 5 Diverse tiltak som: * Redusere utgifter til skyss * Øke egneandeler * Redusere subsidiering av matleveranse * Endre aktivitetstilbud 6 Avhjemling av inntil 14 sykehjemsplasser, omdefinering til omsorgsboliger med garanti for heldøgns tjenester. Begrunnelse: Å få normalisert og boliggjort langtidsomsorgen, samt reindyrket sykehjemmet som helseinstitusjon for behandling og rehabilitering. 7 Nærlederens rolle og oppgaver tydeliggjøres. Gevinst: Enklere rammevilkår kan gi færre antall enhetsledere og arbeidslagsledere. 8 Større tverrfaglighet i organisering og drift av de ulike deltjenestene 9 Redusert sykefravær 10 Oppstramming av møtepraksis Mål: Redusert interntid 11 Voksenopplæringens rolle og funksjon, samt organisatorisk plassering vurderes opp mot framtidig organisering av evt. egen barne- og familieenhet og NAV. 12 Organisering og funksjon av helsesøstertjenesten vurderes 13 Utrede bygging av bofellesskap for yngre innbyggere med tjenestebehov 14 Redusere tid til overlapping og rapport ved vaktskifte gjennom hele døgnet Totalt er innsparingene stipulert til: 2007: : : I en kommentar fra RO står følgende: Rammeområde 3 legger per i dag beslag på ca. 40 % av kommunens totale driftsbudsjett, og bør redusere driftskostnadene for at kostnadsnivået skal være bærekraftig i årene framover. Kommunen har gjennomført store investeringer innenfor rammeområdet, og har en hensiktsmessig modell for sine tjenester, men bør foreta noen justeringer. Ut fra dette mener RO at tiltakene som foreslås er hensiktsmessig og gjennomførbare. I vurderingen i tilknytning til saken vises det til at det er betydelige økonomiske utfordringer knytta til rullering av budsjett 2007 og økonomiplan for Videre at rådmannen har fått i oppdrag - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 13

14 fra formannskapet å fremme forslag til balansert budsjett og økonomiplan for formannskapet til budsjettmøtedag i november. Videre at rådmannen vil benytte en vesentlig del av innholdet i sluttrapporten fra RO for å oppnå økonomisk balanse i fremlegget. Det påpekes også at rådmannen legger til grunn at det kan sendes med rådmannen politiske signaler forut for rådmannens sluttarbeider for å få frem balansert budsjett og videre: Det vil da være slik at hvis tiltak som inngår i sluttrapporten fra RO tas bort, må det finnes nye og alternative forslag som kan gi økonomisk innsparing. Det vises og en tiltaksoversikt med tilhørende tidsplan. Vedtaket til kommunestyret var som følger: 1. Hitra kommunestyre tar sluttrapport fra Ressurssenter for omstilling til orientering. 2. Hitra kommunestyre ber rådmannen arbeide videre for å fremlegge et forslag til balansert budsjett 2007 og økonomiplan Kommunestyret forutsetter at vesentlig del av tiltakene i rapporten blir innarbeidet i dette balanserte forslaget. 3. Prosessen for balansert utvikling i Hitra kommunen gis navnet Hitra kommune Hitra kommunestyre legger til at tiltakene blir så vidt omfattende at det er riktig å tydeliggjøre en egen prosjektstyring for gjennomføring av tiltak. 5. Hitra formannskap delegeres oppgaven som styringsgruppe. 6. Rådmannen forestår gjennomføring Kommunestyret sak 190/07 Tjenestebeskrivelse for pleie- og omsorgstjenestene i Hitra kommune. Det ble fattet vedtak om tjenestebeskrivelser. Tjenestebeskrivelsene omfatter følgende områder: o Avlastning utenfor hjemmet o Brukerstyrt personlig assistanse o Hjemmehjelp o Hjemmesykepleien o Ledsagerbevis for funksjonshemmede o Matombringing o Omsorgsbolig o Omsorgslønn o Parkeringstillatelse o Støttekontakt o Hitra sykehjem hhv avlastningsopphold, korttidsopphold og skjermede enheter o Terminal pleie i hjemmet o TT-ordning o Trygghetsalarm I bakgrunn for saken vises det til evaluering og tiltaksrapport. En gruppe skulle utarbeide forslag til tjenestebeskrivelser som skal sette standard for hva kommunen er forpliktet til å gi av nivå og innhold i de ulike deltjenestene. Tjenestebeskrivelsene skal tydeliggjøre hva befolkningen kan forvente av tjenester etter fastsatte myndighetskrav. Sak 196/07: Budsjett 2008/Økonomiplan , I samme møte den vedtas Årsbudsjett 2008 og økonomiplan I dokumentet vises det til evalueringen og at en helhetlig tiltakspakke skal legges fram for kommunestyret. I årsbudsjettet står det videre at Hitra kommune i løpet av noen år har bygd 36 omsorgsboliger og Hitra sykehjem med 54 institusjonsplasser, og at Hitra langt på vei har oppfylt målsettingene i Handlingsplan for eldreomsorgen. Det vises imidlertid til at utbygging av tjenestetilbudet har medført økning på drift. Videre pekes det på at: Ressursøkningen har kommet de sykeste syke til gode i større grad enn tidligere, der hjelp til å mestre og bevare funksjoner er en framtredende arbeidsideologi. Dette vises gjennom antall personer som er innlagt og utskrevet fra korttidsbehandlingen i løpet av ett år, og at vi ikke har utgifter for ferdigbehandlede pasienter i sykehus BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

15 Det presenteres tallmateriale vedrørende framskriving av befolkning, antall enheter, ansatte mm. Dette blir grundigere beskrevet under problemstilling 2, kapitel 4. Det påpekes videre at de økonomiske rammene i planperioden vil ha en nedgang i forhold til beskrevet behov for tjenesteområdene, og at nedgangen fra og med 2008 vil gi store utfordringer innenfor helse- pleie- og omsorgstjenestene og ikke kan løses ved å redusere driftsbudsjettet. Videre pekes det på at lønnsutgiftene innenfor området utgjør størstedelen av kostnadene. Andre driftsutgifter utgjør en svært liten del og er meget knappe. Strukturelle endringer med redusering av omfang på tjenester er nødvendig for å tilpasse tjenestene til økonomisk ramme. I pkt Utfyllende kommentarer/konsekvensanalyse av foreslåtte tiltak utdypes blant annet: 1. Kvalifisering av bestiller - utfører funksjon 2. Heldøgns omsorgstjeneste sentraliseres til Helsetunet og omsorgsboliger i Fillan. Det vises til de tre omsorgsnivåene som omsorgsmodellen har og at: Vi har innsett at vi ikke har ressurser til å bemanne og gi det samme tilbudet ved våre omsorgssentre nivå 2, som ved sykehjem/bofellesskap nivå 3 i omsorgsmodellen. Vi har differensiert tilbudet, slik at beboere med behov for heldøgns pleie og omsorg som krever høyere bemanning ut fra individuell kartlegging, må få sitt tilbud ved sykehjem/bofelleskap ved Helsetunet i nivå 3. Fem beboere ved Kvenvær omsorgssenter fikk derfor tilbud om plass ved Hitra sykehjem våren Økt nærvær 4. Omgjøring av sykehjem til bofellesskap med garanti for heldøgn tjenester 5. Satsing på arbeidslagslederen som lederressurs 6. Realisering utbygging av Øytun bofelleskap 7. Rapportering - overlapping 8. Skyssutgifter 9. Redusere subsidieringen av matleveranser for hjemmeboende 10. Endret avtale om aktivitetstilbud Videre skisseres nye tiltak for å nå økonomisk ramme: 1. Omgjøring av bomiljø til bofellesskap; se pkt 4 ovenfor 2. Strukturendringer innen for pleie- og omsorg. Her står følgende: Hitra kommune må redusere omfanget av tjenester på nivå 1, 2 eller 3 i pleie- og omsorgsmodellen... En utarming av tjenestene ved å redusere litt over hele linjen vil redusere kvaliteten på tjenestene. Reduksjon av tjenesteomfang kan føre til ventetid på tjenester på nivå 3, flere ferdigbehandlede på sykehus som vi må betale for og avslag på tjenester til hjemmeboende som ikke fyller lovens krav. 3. Redusere aktivitet 4. Interkommunalt samarbeid Linjene dras til St.melding nr 25; Mestring, muligheter og mening, som beskriver framtidas omsorgsutfordringer. Det påpekes at Hitra langt på vei har de samme målsettingene for tjenesten som skisseres i stortingsmeldingen: o Kvalitetsutvikling/kvalitetskrav o Kompetanseheving o Bedre tverrfaglig samhandling og medisinsk oppfølging o Aktiv omsorg - forebygging o Styrket forvaltningskompetanse o Brukermedvirkning/brukerråd Kommunestyret sak 50/08 Tiltak og modeller for ressursfrigjøring i Hitra kommune. Sluttbehandling I dette møtet vedtok kommunestyret i Hitra kommune å godkjenne de beskrevne tiltakene for budsjett/kostnadsreduksjoner slik det framgår i vedlegg 1 Tiltaksoversikt. I vedtaket vises det til at tiltakene inneholder blant annet følgende strukturelle endringer: o Tilbudet ved Kvenvær omsorgssenter avvikles i sin nåværende form og innhold, medio o Videre bruk av fasilitetene som i dag inneholder Kvenvær omsorgsenter, søkes sikret gjennom å vurdere alternative behov og muligheter. Til slik utredning ble det bevilget BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 15

16 o Det vises og til vedtatt årsbudsjett som har som konsekvens en reduksjon på 18,0 årsverk i rammeområde 3. I saksopplysningene gis følgende korte oppsummering av bakgrunn for ressursfrigjøringsprosessen: o Bygd opp et høyt tjenestenivå i Hitra over tid o Oppretthold og over tid bygd opp tjenestetilbud i grendene, men små enheter og forholdsvis høye kostnader per bruker o Betydelig reell nedgang i rammeoverføringene fra Staten til Hitra kommune over tid. o Økning i rente og avdrag på 15 mill kroner fra 2006 til Revisor viser til at dette kommenteres ytterligere under problemstilling 2. Det vises forøvrig til detaljert oversikt på tiltakssida i tilleggsutredninger. I vedlegg Forslag til tiltak for ressursfrigjøring gis det en økonomisk oversikt over tiltak og innsparingspotensialet på de ulike områdene. Det vises til rapport fra RO og at det er gjennomført tiltak etter anbefalinger på følgende områder: Tabell 3: Gjennomførte tiltak Område Nivåene i pleie- og omsorgstrappa bør videreføres, men med bedre forståelse av forskjellene i tjenestenivået på de ulike trinnene. Følges opp med individuell kartlegging av behov for å gi rett bruker rett tilbud til rett tid Nivåene på øvrige tjenester bør også tydeliggjøres for å avklare forventninger og beskrive hvordan kommunen oppfyller myndighetskravene Tiltak Følges opp gjennom IPLOS registrering av brukerdata på funksjonsnivå på de forskjellige trinnene Standarder på pleie- og omsorgsnivå vedtatt i kommunestyret desember 2007 Kortidsavdelingen oppgraderes med sykepleiefaglig spisskompetanse for å hindre sykehusinnleggelser av eldre og for å møte økende praksis med hurtig hjemsending av utskrivningsklare pasienter fra sykehus En tverrfaglig gruppe kvalifiseres til å utføre forvaltningsoppgaver, det vil si vurdere brukerbehovene samt saksbehandle fram til enkeltvedtak Tiltak for å sikre mer fleksibel bruk av kompetanse og ressurser Må velge strategi for videreføring av pleie- og omsorgsmodellen slik at antallet plasser med garantert heldøgns trygghet ligger på anbefalt nivå - ca. 25 % av antallet innbyggere over 80 år All sykepleiefaglig kompetanse er ledermessig forankret ved korttidsavdelingen Etablere tverrfaglig kartleggingsteam Hele pleie- og omsorg underlagt felles ledelse og kompetansen styres til brukere og områder med behov Hitra har per i dag heldøgns omsorg i omsorgssenter og sykehjem på 106 plasser - en dekningsgrad på 44 % av befolkning over 80 år. Strukturelle tiltak vil gi dekningsgrad på 37 % Revisor presiserer at tabellen ikke er utfyllende. Strukturelle endringer og hva dette innebærer for pleie- og omsorgstjenestene beskrives, og det påpekes at omlegging innebærer valg. Det gis en beskrivelse av omsorgsmodell; "hjerte-modellen" og tjenestene; målsettinger, bemanning, brukere mm. Utredningen omhandler også nasjonale strategier og styringsdokumenter. Utredningen viser framtidas befolkningsutvikling fram til 2025 og bosettingsmønster. Det vises også til forskning på området vedrørende utvikling i eldres evne til å klare seg selv og spesielle levekårsindikatorer blant 16 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

17 befolkning i Hitra. Det brukes også tallmateriale for å sammenligne mottakere av tjenester i Hitra med andre kommuner. Utfordringer er knytta til Hitra som en stor hyttekommune der fritidseiendommene brukes i større grad enn før av en mulig pleietrengende gruppe, og en tendens i retning av at pasienter utskrives fra sykehus stadig tidligere. Beskrivelse av forhold knytta til hjemmetjenester versus institusjonstjenester. Det gis og en beskrivelse av økonomiske forhold. Personellsituasjon beskrives og KOSTRA brukes som analysegrunnlag. Det gis og en oversikt over Tiltak for å redusere aktivitet og økonomisk ramme - konsekvenser. Her fremkommer forslag til framtidig struktur i pleie- og omsorgstjenesten ved å ha: 1. Hitra helsetun trinn 3: o Bofellesskap bomiljø 1, 2 og 3: 41 boenheter o Hitra sykehjem - Kortidsavdelingen - institusjon: 8-13 plasser Totalt: 49/54 plasser 2. Omsorgsenter trinn 2 o Fillan omsorgsenter: 25 boenheter o Øytun bofellesskap: 24 boenheter o Avlastningsbolig for barn: 4 plasser Totalt: plasser 3. Hjemmetjenesten trinn 1: Hjemmesykepleie og praktisk bistand i eget hjem etter standard vedtatt for tjenester i Hitra kommune og individuelle behov. I dokumentet Tiltak og modeller for ressursfrigjøring Tilleggsutredning nr. 1 Helse- og omsorg - pr 17. mars 2008 gis en beskrivelse av tjenesteområdet og konsekvenser ved reduksjon av årsverk. I dokumentet Ressursfrigjørende tiltak Pleie og omsorg Framdriftsplaner Tiltak synliggjøres resultatmål og økonomiske konsekvenser, også konsekvenser av nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter. Det gis en oversikt over framdrift vedrørende nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter. Dette innbefatter plan for møte med beboere, planleggingsmøte med ledere og tillitsvalgte, informasjon til ansatte mm Kommunestyre Orientering fra rådmannen om målsetting om å avvikle Kvenvær omsorgssenter innen Det ble fra rådmannens side orientert om målsetting om å avvikle Kvenvær omsorgssenter innen Oppsummering Delproblemstilling 1 omhandler hvorvidt Hitra kommune har en klar og helhetlig strategi for eldreomsorgen. Fokus har vært på kartlegging av Hitra kommunes strategi for eldreomsorg og kommunens tjenestetilbud til aktuell målgruppe Siden organisasjonsutviklingsprosjektet fikk politisk godkjenning i 1999 har kommunen gjennomført en prosess innen eldreomsorgen med fokus på økonomi, kvalitet og kompetanse. Prosessen har innbefattet både strukturelle og innholdsmessige endringer. Arbeidet har vært preget av å ta utgangspunkt i beskrevet situasjon og mål for ønsket tjeneste. Prosessen er basert på utredninger, og fremstår som åpen, ryddig og klar, og er så langt revisor kan se, i samsvar med nasjonale føringer på området. 4 Økonomi, fremtidige behov for omsorgsplasser Delproblemstilling 2 omhandler om kommunestyrets vedtak er basert på et riktig økonomisk grunnlag og om beslutningen om nedlegging tar tilstrekkelig hensyn til fremtidens behov for omsorgsplasser. Følgende tema er omfattet i denne problemstillingen: - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 17

18 UNDERSØKELSE FRA REVISJON MIDT-NORGE IKS Gjennomgang av kostnader knyttet til driften ved Kvenvær omsorgssenter kontra driften ved en mer sentralisert løsning på Fillan. Dekningsgrad for institusjonsplasser Kostnader ved å ivareta utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, eventuelt kostnadene ved å la Helse Midt-Norge RHF ivareta utskrivningsklare pasienter i en periode frem mot utskriving. 4.1 Historikk Stortinget vedtok i 1997 en fireårig handlingsplan 2 som skulle styrke den kommunale pleie- og omsorgstjenesten og spesielt tilbudet til befolkningen over 67 år. Det ble for planperioden lagt til grunn et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg i egnet bolig tilsvarende ca. 25 prosent av befolkningen som er 80 år og eldre. For å oppnå en heldøgns dekning på 25 prosent mener regjeringen at den samlede dekningen av aldershjem, sykehjem og omsorgsboliger må ligge noe høyere. Et operativt mål for den samlede dekningsgrad anslås til å ligge nærmere 30 prosent, jf. St.meld. nr. 31 ( ). RO la i mai 2006, som vist tidligere, frem en rapport på Evaluering av omlegging og endring av pleieog omsorgstjenesten i Hitra kommune. Rapporten bygger på kommunens uttrykte målsetting med omlegging til 3-trinnsmodell i 2003 etter vedtak i kommunestyret i sak 051/03. RO har også sammenholdt de funnene de har gjort blant annet med statlige føringer gitt i lov, offentlige utredninger og ROs erfaringer fra omstilling i kommunal pleie og omsorg de senere år. På bakgrunn av denne evalueringen har vi valgt å ta inn noen tabeller og kommentarer fra rapporten for å vise hvilke utfordringer kommunen har stått over for. Tabell 4: Andelen av befolkningen som er 67 år og eldre og 80 år og eldre i prosent. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i kroner per innbygger per år og i prosent av kommunens samlede budsjett. Tall fra Tall i parentes er hentet fra KOSTRA og viser 2007-tall (befolkning ). Hitra Frøya Re 3 Fylket Kom. Landet gruppe Andel av befolkningen 67 år+ 16,9 (16,7) 18,1 (17,7) 10,9 (10,8) 12,7 (12,4) 16,9 13,1 (12,9) Andel av befolkningen 80 år + 6,1 (5,6) 6,1 (6,3) 4,2 (4,3) 4,5 (4,4) 6,3 4,7 (4,6) Netto driftsutgift samlet i kroner per innbygger/år (14 752) (11 259) (10 788) (10 422) (13 597) (11 397) Netto driftsutgift samlet i prosent av kommunens budsjett Kilde: Statistisk sentralbyrå/ro-rapport 40,1 (36,7) 35,3 (32,0) 28,7 (32,7) 32,8 (33,5) 35,8 (37,1) 32,4 (35,2) Som det vises av tabell 4 har Hitra kommune vesentlig større innsats innen pleie og omsorg sammenlignet med andre kommuner. RO-rapporten nevner også at både gjennomsnittet for kommunegruppen samt Frøya kommune har høyere eller like stor andel av befolkningen over 67 år og over 80 år. Utviklingen i netto driftsutgifter i perioden er fra 30,9 % til 40,1 %, med andre ord en markant vekst i andel netto driftsutgifter for Hitra kommune (jf. RO-rapporten). Tallene fra 2007 i parentes i tabell 4 viser at kommunen har hatt en positiv utvikling mht. netto driftsresultat. Likevel ser en at Hitra kommune ligger høyere enn de andre kommunene. 2 St. melding 25 3 Kommune i Vestfold 18 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

19 Tabell 5: Fordeling av netto driftsutgifter i prosent i pleie og omsorg (2005-tall) Hitra Frøya Re Kom. Fylket Landet gruppe Andel netto driftsutgifter, 48,7 53,7 83, ,2 45 hjemmetjenester Andel netto driftsutgifter, 48,6 46,3 15,7 47,2 53,2 49,7 Institusjonstjenester Andel netto driftsutgifter til 2,6 0 1,1 5,8 3,7 5,3 aktivisering Dekningsgrad 80 år + i prosent 22,5 20,6 6,3 20,1 18,8 18,4 Kilde: Statistisk sentralbyrå /RO-rapport Tabell 5 viser at Hitra i 2005 brukte ca. halvparten av tilgjengelige ressurser til institusjon og den andre halvparten til hjemmetjeneste. Dette viser i følge RO at Hitra følger intensjonen i lovgivning og andre nasjonale føringer om økt satsning på hjemmebaserte tjenester, i opprinnelig bolig og ulike typer omsorgsboliger. Re kommune bruker over 80 % av totale ressurser til hjemmebasert omsorg, noe som skyldes at Re yter langtidsomsorgen både for demente og innenfor somatikken, i bofellesskap utenfor institusjon. Hitra kommune hadde i 2005 høyere dekningsgrad institusjon enn de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget til RO. I RO-rapporten er det også henvist til en egen rapport fra Senter for økonomisk forskning AS fra 2005, en utredning foretatt på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. Den viser at hjemmetjenesteorienterte kommuner (som Re) fremstår som mer effektive (bruker mindre ressurser) i den forstand at flere får et tilbud med mindre bruk av ressurser, og uten at det kan dokumenteres at tilbudet blir dårligere. I følge RO-rapporten har Hitra kommune følgende utfordringer og problemstillinger; o Hitra kommune prioriterer i dag langt større ressursinnsats til pleie og omsorg enn andre kommuner det kan være rimelig å sammenligne seg med. RO tviler på at økonomien vil være bærekraftig i årene framover med dagens tjenestepraksis og nivellering av tjenester. o Hitra kommune bør gjennomgå og beskrive mer detaljert hvilket innhold og på hvilket nivå kommunens innbyggere kan forvente å få bistand. Mye tyder på at terskelen for å få hjelp er relativt lav, at det kan være eksempler på overhjelping og at tjenesten faktisk utfører oppgaver som kommunen etter lov ikke er pålagt å utføre. Det kan være spørsmål om det ytes for mye hjelp og på for høyt nivå på Kvenvær og Melandsjø. o Å opprettholde heldøgns bemanning ved alle omsorgssentrene og drifte heldøgns trygghet som ved helsetunet, gir en heldøgns dekningsgrad for 80+ på godt over 50 %. Dette er både urealistisk og ikke ønskelig. Effekten av 3-trinnsmodellen slik den fungerte ved ROs evaluering, var en total vekst i rammene fra 2003 til 2005 på nærmere 20 mill. kroner. Noe av årsakene til veksten kan i følge RO være; o endringer og økninger i behov hos kommunens innbyggere o enkelte brukere er tidligere innvilget tjenester og tilbud de reelt sett ikke har behov for o kommunen økte antall heldøgnsplasser utenfor institusjon mer enn reduksjonen i antallet institusjonsplasser. Dekningsgraden for heldøgnsplasser per 80+ er derfor høyere enn anbefalt norm på ca 25 % for 80+ o Terskelen for å få hjelp er ikke høynet, snarere videreført eller senket ut fra at tilbudet er økt. o Ny modell innført kan ha ført til økte forventninger hos kommunens innbyggere og samtidig påvirket "snillismen" i daglig tjenestepraksis. o Generell romslighet i bemanning i tjenesten i forhold til behov. o Ikke gitt forventninger om en mer effektiv tjeneste ved innføring av ny omsorgsmodell. Forslag til områder for endring i RO-rapporten var blant annet følgende: o Gjeldende organisasjonsform og 3-nivå-modell videreføres o Kommunen bør velge strategi for videreføring av 3-nivå-modellen innenfor omsorg, slik at antall plasser med garantert heldøgns trygghet ligger på anbefalt nivå - ca. 25 % av antall innbyggere over 80 år. - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 19

20 o Øvrige tjenester bør også tydeliggjøres for å avklare forventningene og beskrive hvordan kommunen oppfyller myndighetskravene. o Korttidsavdelingen ved sykehjemmet (Helsetunet) oppgraderes med sykepleiefaglig spisskompetanse for å hindre sykehusinnleggelser særlig av eldre, og for å møte økende praksis med hurtig hjemsending av utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Med bakgrunn i evalueringen av pleie og omsorg våren 2006, gjennomført RO en analyse av driftssituasjonen og potensialet for omstilling og effektivisering innenfor alle rammeområdene, jfr. kapitel 3. Tiltaksforslagene etter denne gjennomgangen bygger i hovedsak på tiltaksforslagene fra evalueringsrapporten, delvis på forslag til nye områder for tiltak. Ett av hovedtiltakene var: Tilbudet om heldøgns omsorgstjeneste sentraliseres til Fillan, til Helsetunet og omsorgsboligene på Fillan. Forslag til tiltak for ressursfrigjøring (vedlegg til K-sak 50/08) bygger videre på de forslagene til tiltak RO har kommet med. Begrunnelsen for å gå videre med tiltakene er kravet til økonomiske innsparinger. I november 2007 la fylkesmannen i Sør-Trøndelag frem Kommunebilde 2007 Hitra kommune, et grunnlag for dialog mellom Hitra kommune og fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Dokumentet tar for seg de ulike tjenestene i kommunen, deriblant pleie og omsorg. Fylkesmannens bilde av kommunen er følgende: o Kommunens antall eldre 80+ beregnes rimelig stabilt de nærmeste 15 åra. Kommunen har bra sykehjemsdekning i forhold til innbyggere 80+ med 22,2. 50 % av plassene er særlig tilrettelagt for demente, noe som gir fylkets beste dekningsgrad... Kommunen scorer over gjennomsnitt i fylket på indikatoren samsvar mellom tjenester og behov (1,2). o Kommunen har høy andel ufaglærte i pleie- og omsorgstjenesten med 38 %. Andelen ufaglærte har vist økende tendens de siste åra. DIALOGPUNKTER (bl.a.) o Har kommunen lagt planer eller iverksatt tiltak for å øke fagkompetansen i pleie- og omsorgstjenestene, samt å rekruttere nødvendig antall ansatte? I kommunestyresak 13/02 Prosjekt - omstilling pleie- og omsorgstjenesten..., er det gitt en beskrivelse av Kvenvær Eldresenter og konsekvenser ved omstilling til omsorgssenter....av den nyere delens 14 enkeltrom er 12 knapt 14m 2 og to tilpasset på ca. 16m 2 for rullestolbrukere. De siste brukes i dag som dobbeltrom....samtlige rom har toalett, dusj og doble klesskap. Arbeidsstue, TV-stue, spisesal, røykerom og spesialutrustet baderom utgjør fellesarealet. Godt utrustet kjøkken, et vaskeri godkjent for vask av privat tøy, gjesterom, lagerrom og kontorlokaler dekker dagens behov. Eldresenteret er i dag ikke utrustet slik at hver enkelt kan lage og oppbevare mat, vaske sine klær, oppbevare rengjøringsartikler etc. Rommene kommer derfor ikke å kunne fungere som tradisjonelle omsorgsboliger. Beboerne må evt. få tilbud om helpensjon i møblerte rom inklusive sengetøy, der mat, vask av privat tøy, renhold av rom etc. inngår. Årsbudsjett 2008/Økonomiplan angir nye tiltak for å nå økonomisk ramme: 2) Strukturendringer innenfor pleie og omsorg Hitra kommune må redusere omfanget av tjenester på nivå 1, 2 eller 3 i pleie- og omsorgsmodellen. En reduksjon i omfang vil si reduksjon av årsverk. En utarming av tjenestene ved å redusere litt over hele linjen vil redusere kvaliteten på tjenestene. Reduksjon av tjenesteomfang kan føre til ventetid på tjenester på nivå 3, flere ferdigbehandlede på sykehus som vi må betale for og avslag på tjenester til hjemmeboende som ikke oppfyller lovens krav BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2017/716-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 11/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/1377-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Kriterier

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES

STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Arkivsaksnr.: 14/503-1 Arkivnr.: Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET FOR PROSJEKTETS ARBEID MED LOKALISERING BØR JUSTERES Rådmannens innstilling(med

Detaljer

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020

Forslag til ny helse og omsorgsplan. Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Forslag til ny helse og omsorgsplan Aktive helse og omsorgstjenester i Fauske fram mot år 2020 Vi står ved et veivalg: Hvordan vil vi at framtidens helse og omsorgstjenester skal være? Hvordan ser framtiden

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: 031 &25 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: INNSTILLING TIL ELDREOMSORGSUTVALGET/ BYSTYRET

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: 031 &25 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: INNSTILLING TIL ELDREOMSORGSUTVALGET/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: 031 &25 Arkivsaksnr.: 04/00443-058 Dato: 11.07.05 STRUKTURELLE ENDRINGER I OMSORGSTJENESTEN SYKEHJEM OG SERVICEBOLIGER INNSTILLING TIL ELDREOMSORGSUTVALGET/

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ SA~KOMMUNE fit MARS 2006 Deres ref: Vår dato: 22.02.2006 SaJ~sbeJ~andJer:Kirsti K. MØrkVCd Vår ref: 2006/618 Aikivnr: 731.0 Helse- og omsorgsdeparteinentet

Detaljer

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse)

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse) Songdalen kommune Helse og omsorg Helse og omsrogsdepermentet MOTTATT ~9DESZ015 DSS: Skanning Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/01820-1 Songdalen, 07.12.2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) Høringsuttalelse

Detaljer

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE

OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Ark.: 144 Lnr.: 8319/09 Arkivsaksnr.: 09/345-12 Saksbehandler: Ole Edgar Sveen OMSORG 2020 STRATEGISK PLAN FOR OMSORGSTJENESTENE Vedlegg: 1. Omsorg 2020, strategisk plan for omsorgstjenestene 2. Høringsuttalelsene

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

MØTEINNKALLING MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 11. juni 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler : Rådhuset, Formannskapssalen Arkivsak :

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 ( ) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 ( ) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Råd for funksjonshemmede Eldrerådet Kommunestyret. Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Råd for funksjonshemmede Eldrerådet Kommunestyret. Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr. Snu omsorgstrappen - mål og strategiske veivalg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Råd for funksjonshemmede Eldrerådet Kommunestyret Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2016/2821-1

Detaljer

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Frosta kommune. Forprosjekt helsehus Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1961-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Forprosjekt helsehus 2015-2016 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.

Saksframlegg. PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr. Saksframlegg PLAN FOR FYSIOTERAPITJENESTEN 2006-2009 Privatpraktiserende og fastlønte fysioterapeuter i Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 06/14822 Forslag til vedtak: Formannskapet godkjenner Plan for fysioterapitjenesten

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015

En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter. ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 En kost-nytte analyse av endringer i botilbudet ved Enan trygdesenter ved Karl-Johan Johansen Tynset barneskole 27.01.2015 1 Oppdrag Kvikne utvikling har bedt om bistand til å: Gå gjennom mulige endringer

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Innhold Om riksrevisjonen, mandat, arbeid og rapporter Bakgrunn, mål og

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kontrollutvalget 22.4.2015 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at det

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/06 Sakstittel: BUDSJETT 2007 FOR SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 06/3947 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 Saksnummer Utvalg

Detaljer

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014.

Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 2014. Til effektiviseringsprosjektet i Steigen kommune v/ styringsgruppa Notat 11.desember 214. Kostra- iplos uttrekk for pleie- og omsorgtjenesten Steigen kommune er basert på kommunens rapportering juni 214.

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Berit Otnes. Pleie og omsorg Hjelp til flere utenfor institusjon

Berit Otnes. Pleie og omsorg Hjelp til flere utenfor institusjon Hjelp til flere utenfor institusjon Det er ikke blitt flere institusjonsplasser innenfor pleie og omsorg de siste årene. Stadig flere eldre og funksjonshemmede får imidlertid hjelp hjemme, enten de bor

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Kommunestyret 01.03.2017 007/17 Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth Arkiv: FE - 031, FA - H12 Arkivsaknr: 16/1575-13 Forprosjekt -

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2016 26. oktober 2016 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 2016/15059-5 I N N S T I L L I N G S a k 12/ 2 0 1 6 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO - FØRSTE TRINN

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO - FØRSTE TRINN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 20.03.2014 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO -

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening Mestring, muligheter og mening Framtidas omsorgsutfordringer Presentasjon av ny stortingsmelding Statssekretær Rigmor Aasrud oktober 2006 3 UTFORDRINGENE Utfordringer 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Presentasjon 16. mars 2016 Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Foto: Carl-Erik Eriksson Vedtak fattet i Bystyrets møte den 17. desember 2015 Rådmannen bes framlegge en sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer