En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter"

Transkript

1 En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008

2

3 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING Problemstilling Gjennomføring, metode og avgrensning STRATEGI OG ARBEID MED ELDREOMSORGEN Prosess Oppsummering ØKONOMI, FREMTIDIGE BEHOV FOR OMSORGSPLASSER Historikk Beskrivelse av dagens situasjon og fremtidige planer og behov Utskrivningsklare pasienter Oppsummering Vedlegg BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 3

4 1 Bakgrunn Kontrollutvalget i Hitra kommune behandlet i sak 24/2008 "Oversendelse til kontrollutvalget - Nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter i nåværende driftsform.". I vedtaket står følgende: Kontrollutvalget viser til protokoll fra kommunestyrets møte , og ber Revisjon Midt- Norge IKS om å gjennomgå beslutningsunderlaget for kommunestyrets vedtak sak KS- 50/2008, samt undersøke om kommunestyret hadde riktig og tilstrekkelig informasjon da beslutningen om å nedlegge Kvenvær omsorgssenter ble fattet. Utvalget forutsetter at Kvenvær omsorgssenter ikke selges før revisors gjennomgang av saken er behandlet i kontrollutvalget. I bestilling av undersøkelse fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (KonSek) vises det til brev av fra "Kvenværsgruppa" til Hitra kommune v/ordføreren med anmodning om at saken og premissene for saken blir oversendt kontrollutvalget, samt protokoll fra kommunestyrets møte der saken oversendes kontrollutvalget for vurdering. I bestilling presiserer KonSek at i en undersøkelse av beslutningsgrunnlaget som ligger til grunn for vedtak om avvikling av Kvenvær omsorgssenter, siktes det særlig til om vedtaket er basert på riktig økonomisk grunnlag og om nedleggelsen passer inn i strategiene Hitra kommune har for å møte fremtidige omsorgsutfordringer. I saksutredning vises det til at målsettingen for arbeidet vil ligge i om kommunestyret hadde riktig og tilstrekkelig informasjon da beslutningen om å nedlegge Kvenvær omsorgssenter i sin nåværende driftsform ble fattet. For å besvare hovedmålsettingen presiseres det i bestillingsbrevet fra KonSek at undersøkelsen må gi svar på følgende: 1. Er kommunestyrets vedtak basert på et riktig økonomisk grunnlag? Vi sikter her til beregninger av kostnader knyttet til driften ved Kvenvær omsorgssenter kontra driften ved en mer sentralisert løsning på Fillan. Videre vil det være aktuelt å se på kostnader ved å ivareta utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, eventuelt kostnadene ved å la Helse Midt-Norge RHF ivareta utskrivningsklare pasienter i en periode frem mot utskriving. 2. Tar beslutningen om nedlegging tilstrekkelig hensyn til den kommende eldrebølgen? Kommunene står overfor utfordringer fremover knyttet til en aldrende befolkning og nye brukergrupper med et større spekter av sosiale og helsemessige problemer. En optimal balanse mellom sykehjem, omsorgsboliger, dagtilbud og hjemmetjenester er således av avgjørende betydning. Gjennom St.mld. nr 25 ( ) Mestring, muligheter og mening Fremtidas omsorgsutfordringer gir Helse- og omsorgsdepartementet en oversikt over utfordringer og strategier for å utforme morgendagens omsorgstilbud i kommunene. Det vil her være aktuelt å kartlegge hvilke strategier Hitra kommune har for å møte fremtidige omsorgsutfordringer og om nedlegging av Kvenvær omsorgssenter passer inn i denne strategien. Vi viser også til brev datert fra Kvenværsgruppa adressert til ordfører og varaordfører i Hitra hvor det bes om å utsette avviklingen av Kvenvær omsorgsenter til det foreligger ny avtale med kommunen om plan for videre drift. 2 Problemstilling, metode og datainnsamling 2.1 Problemstilling Bestillingen fra Kontrollutvalget viser til klart definerte problemstillinger og revisor har med dette som utgangspunkt utarbeidet følgende problemstillinger: 4 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

5 UNDERSØKELSE FRA REVISJON MIDT-NORGE IKS Hovedproblemstilling: Hadde kommunestyret riktig og tilstrekkelig informasjon da beslutningen om å legge ned Kvenvær omsorgssenter i sin nåværende driftsform ble fattet? For å kunne svare på hovedproblemstillingen har vi formulert følgende delproblemstillinger: Delproblemstilling 1: Har Hitra kommune en klar og helhetlig strategi for eldreomsorgen? Vi har fokus på følgende tema: Kartlegging av Hitra kommunes strategi for eldreomsorg og kommunens tjenestetilbud til aktuell målgruppe Delproblemstilling 2: Er kommunestyrets vedtak basert på et riktig økonomisk grunnlag og tar beslutningen om nedlegging tilstrekkelig hensyn til fremtidens behov for omsorgsplasser? Følgende tema er omfattet i denne problemstillingen: Gjennomgang av kostnader knyttet til driften ved Kvenvær omsorgssenter kontra driften ved en mer sentralisert løsning på Fillan. Dekningsgrad for institusjonsplasser Kostnader ved å ivareta utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, eventuelt kostnadene ved å la Helse Midt-Norge RHF ivareta utskrivningsklare pasienter i en periode frem mot utskriving. 2.2 Gjennomføring, metode og avgrensning Hovedfokuset i denne undersøkelsen er Hitra kommunes strategi vedrørende eldreomsorg og grunnlag for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter. Undersøkelsen bygger i all hovedsak på gjennomgang av dokumenter og tallmateriale; herunder regnskapstall og KOSTRA-tall. Vi har også sett på sentrale føringer gitt av Stortinget mht befolkningens fremtidige behov for antall institusjonsplasser. Vi har gjennomført intervju med ordfører, kommunalsjef helse og omsorg og sentrale aktører fra Kvenværsgruppa. Vi har også hatt utfyllende samtaler i forbindelse med informasjonsinnhenting med pleie- og omsorgsleder. Revisor har i tillegg hatt kontakt med fylkesmannen i Sør-Trøndelag på generelt grunnlag, og med spesialkonsulent/prosjektleder ved St. Olavs hospital vedrørende innsamling av data i tilknytning til spørsmål om utskrivningsklare pasienter. I rapporten benyttes som nevnt ovenfor, KOSTRA-tall. Disse er basert på data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin database for kommunal virksomhet; KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering). Samlet sett omfatter tallmaterialet i KOSTRA det meste av virksomheten i kommunene, herunder økonomi, skoler, helse, kultur, miljø, sosiale tjenester, boliger, tekniske tjenester og samferdsel. Ved bruk av KOSTRA-tall belyses prioriteringer, dekningsgrader og produktivitet for tjenesteområdene. KOSTRA veilederen for 2007 i kommuner og fylkeskommuner ble endret ihht 2006-veilederen. I dokumenter fra Hitra kommune er det brukt talldata t.o.m Disse er da også sammenlignbare over tid i den grad rapportering er utført korrekt. Vi har begrenset gjennomgangen til å omfatte politisk behandling fra februar 1999 da organisasjonsutviklingsprosjektet fikk politisk godkjenning, og fram til og med juni 2008 hvor Hitra kommune oversender brev til Kontrollutvalget vedrørende brev fra Kvenværsgruppa om å legge ned Kvenvær omsorgssenter. I forhold til nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter er det selve beslutningen og datamaterialet i tilknytning til denne som er utgangspunktet. Revisor ønsker å presisere at undersøkelsen i stor grad vil fremlegge og synliggjøre fakta, kun i begrenset omfang vil revisor foreta vurderinger. Undersøkelsen omhandler prosess for strategiske valg, og er ikke en vurdering av kvaliteten på tjenesten. - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 5

6 3 Strategi og arbeid med eldreomsorgen Delproblemstilling 1 omhandler hvorvidt beslutningen om å legge ned Kvenvær omsorgssenter tar tilstrekkelig hensyn til fremtidas behov for omsorgsplasser. For å kunne belyse dette synliggjør vi den prosessen og den omstilling Hitra kommune har gjennomført innen pleie- og omsorg. 3.1 Prosess I tabell 1 gir vi en kronologisk, skjematisk framstilling av saksbilde vedrørende utvikling av pleie og omsorgssektoren i Hitra kommune fra 1999 til Et spesielt fokus er på forhold knyttet til Kvenvær omsorgssenter. Tabellen viser i all hovedsak politisk behandling i kommunestyret og prosesser i tilknytning til dette. Behandling i andre råd og utvalg er tatt med avslutningsvis i direkte tilknytning til nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter. Tabell 1: Saksbilde Dato Sak nr. Hva behandles Vedrørende 1997 St. melding nr. 50. Handlingsplan for eldreomsorgen 1999 Organisasjonsutviklingsprosjektet fikk politisk godkjenning K.sak Kommunestyre Utkast til serviceerklæring samt kvalitetsbeskrivelser for kommunale helse- og omsorgstjenester /00 Kommunestyre Organisering av helse- og omsorgstjenester /01 Kommunestyre Prosjektarbeid innen institusjonsbasert /åpen omsorg /01 Kommunestyre Prosjekt- omstilling pleie og omsorgstjenesten /02 Kommunestyre Prosjekt- omstilling pleie- og omsorgstjenesten -virkninger/ konsekvenser for tjenesteproduksjon i en omstillingsperiode Kommunestyre Organisering av pleie- og omsorgstjenestene i Hitra kommune, herunder omgjøring av Kvenvær eldresenter til omsorgssenter Vår 06 Rapport fra RO-sentret Evaluering av omlegging og endring av pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune Orientering Kommunestyre Ro-rapport: Evaluering av omlegging og endring av pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune St.meld. nr. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer /06 Kommunestyre Prosess for balansert utvikling i Hitra kommune; Hitra /07 Kommunestyre Tjenestebeskrivelse for pleie- og omsorgstjenestene i Hitra 196/07 Kommunestyre Budsjett 2008/Økonomiplan /2008 Kommunestyre Tiltak og modeller for ressursfrigjøring i Hitra kommune. Sluttbehandling Orientering Kommunestyre Målsetting om nedleggelse innen 1/ Folkemøte på Kvenvær Brev Fra Kvenværsgr. til ordfører Ber om å utsette avviklingen av Kvenvær omsorgssenter til det foreligger en ny avtale med kommunen om videre drift Brev Fra Kvenværsgr. Ber om vurdering av KU, og evt. ny sak i KST. til ordfører /2008 HOK Omstilling i Hitra kommune Konsekvenser av budsjettvedtak (innspill) - forespørsel om å utsette avviklingen av Kvenvær omsorgssenter FS-87/2008 Formannskap Omstilling i Hitra kommune Konsekvenser av budsjettvedtak (innspill) - forespørsel om å utsette avviklingen av Kvenvær omsorgssenter Orientering Kommunestyre Ordfører orienterer om å oversende sak til Kontrollutvalget Hitra kommune Evaluering av prosessen nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Brev Fra Hitra kommune til KU Brev fra Kvenværegruppa - oversendelse til kontrollutvalget Revisor vil i det følgende foreta en mer utførlig gjennomgang av hovedtrekkene i prosessen til og med KS-sak 50/2008 med henvisning til ovenstående tabell. Dette for å dra linjene og kartlegge hvilke strategier Hitra kommune har for å møte fremtidige omsorgsutfordringer, og om nedlegging av Kvenvær omsorgssenter passer inn i denne strategien. 6 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

7 Våren Stortingsmelding nr 50 Handlingsplan for eldreomsorgen ble lagt fram for Stortinget våren 1997 i St.melding nr. 50 og ble iverksatt allerede fra I følge saksopplysninger til kommunestyresak i Hitra kommune den ga handlingsplanen Hitra kommune mulighet til å finansiere et sykehjem med 54 plasser og 36 omsorgsboliger. Handlingsplanen for eldreomsorgen hadde en målsetting om 25 % dekning av heldøgns pleie- og omsorgstilbud innen Tilbudet kunne gis i omsorgsboliger eller sykehjem. Det vises og til at det siden våren 2000 har vært arbeidet med organisasjonsutvikling innenfor helse- og sosialtjenesten Kommunestyret Organisasjonsutviklingsprosjektet innenfor helse- og sosialtjenesten i Hitra kommune fikk i følge saksopplysninger for sak 101/00 Organisering av helse- og omsorgstjenestene av politisk godkjenning i februar/mars Ledere, ansatte og tillitsvalgte ble invitert til startsamlinger som ble gjennomført i mars/april Det står videre at: Som et ledd i Utviklingsprosjektet er det nå utarbeidet er del forslag til endringer i eksisterende organisasjonsmodell med utgangspunkt i nye forutsetninger som nytt Helse- og sosialsenter og sykehjem. Modellen har vært presentert i personalmøte på Kvenvær Eldresenter, Hitra Helsehus og hjemmetjenestene Kommunestyret Utkast til serviceerklæring samt kvalitetsbeskrivelser for kommunale helse- og omsorgstjenester. I vurdering til saken pekes det på at utkast til serviceerklæring samt kvalitetsbeskrivelser er en god begynnelse på et mer langsiktig arbeid som går ut på å bli tydeligere og mer forutsigbar på volum og kvalitet på kommunale tjenester. Utkastet til serviceerklæring og kvalitetsbeskrivelser ble sendt til aktuelle for høring. Vedtaket i kommunestyret var som følger: 1. Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester vedtas, slik som framlagt. 2. Gjennomførers brukerundersøkelser...med utgangspunkt i de vedtatt serviceerklæringene 3. Kvalitetsbeskrivelser... tas i denne omgang til orientering Kommunestyret sak 101/00 Organisering av helse- og omsorgstjenestene. I saken ble prinsippene som skulle være styrende ved valg av organisasjonsmodell for helse- og omsorgstjenestene vedtatt. I saksopplysninger vises det til at disse hensyn og prinsipper skulle være bærende for valg av organisasjonsmodell for helse- og omsorgstjenestene: 1. Likt tilbud med lik kvalitet på tjenestene uansett hvor brukeren bor 2. Oppmøtested som gir kort vei og kortest mulig kjøretid til den enkelt bruker 3. Fleksibilitet til å møte nye og endrede utfordringer, oppgaver og rammebetingelser 4. Utnytte fagkompetansen best mulig og bygge opp gode fagmiljø 5. Samla fagkompetansen i tverrfaglige miljøer for å kunne gi helhetlige tilbud til den enkelte bruker 6. Organisasjons- og ledelsesmodeller som gjør lederne tilgjengelige for medarbeiderne Prinsipper ved ny organisering: 1. Flat struktur 2. En fast adresse 3. Modellen må ivareta fleksibilitet 4. Enhetsledere må ha et håndterlig antall brukere og ansatte å ha ansvar for å lede 5. Modellen må legge til rette for teamledelse og tverrfaglighet 6. Modellen gjelder ikke evig, må stadig evalueres og finpusses I saksopplysningene vises det blant annet til at nytt regionsykehus med færre liggedøgn for pasientene vil føre til: o Økt behov for kortidsplasser før og etter sykehusopphold o Behov for høy sykepleiefaglig kompetanse - på døgnbasis o Økt vektlegging på medisinsk rehabilitering og habiliteringsarbeid. - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 7

8 Det påpekes at planer for nye Hitra Helsetun forventes å ivareta arealbehov både for korttidsplasser og arbeidsplasser for nødvendig fagkompetanse som bør inngå i et rehabiliteringsteam Kommunestyret sak 20/01 Prosjektarbeid innen institusjonsbasert /åpen omsorg I saksopplysningene påpekes det blant annet at ved budsjettbehandlingen i Helse- og omsorgskomiteen innså man at det må foregå omfattende strukturendringer innenfor området, dersom man skal møte utfordringen - å dekke framtidas behov innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. Kommunestyret sa seg enig i at det ble gjennomført et prosjektarbeid der mandatet var å: Utarbeide omstillingstiltak slik at framtidas behov kan dekkes innenfor eksisterende rammer og med fortsatt god kvalitet på tjenestene. Det må legges spesielt vekt på best mulig utnytting av de muligheter og ressurser som følger av utbyggingen av Hitra Helsetun. Mål for prosjektet: 1. Tjenester skal ytes etter BEON-prinsippet (Beste effektivt omsorgsnivå) 2. Kapasiteten i Hitra Helsetun utnyttes på best mulig måte, spesielt med tanke på forebyggende og rehabiliterende arbeid. 3. Rett person på rett sted innenfor kommunens samlede helse- og sosialtjeneste Kommunestyret sak 142/01 Prosjekt- omstilling pleie- og omsorgstjenesten Prosjektgruppa la fram sin rapport om framtidig organisering av pleie- og omsorgssektoren. I sluttrapporten kommenteres hovedutfordringer/strukturelle endringer i forhold til: o Endringer i oppgavefordelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som følge av sykehusreformen og bygging av RIT 2000 o Befolkningsutvikling o Ressursinnsats og dekningsgrad for eldreomsorgen på Hitra Det gis på følgende måte en kort beskrivelse av dagens situasjon i pleie- og omsorgstjenesten: o Stort press på plasser både til Hitra helsehus og Kvenvær eldresenter o Få og i perioder ingen kortidsplass ved institusjonene o For liten kapasitet i hjemmetjenestene for å imøtekomme behovene hos befolkningen o Hitra kommune har i perioder ferdigbehandlede pasienter som ikke kan utskrives fra sykehuset pga manglende tilbud/kapasitet i tjenestetilbudet o Tilbud blir ikke gitt ut fra individuelle behov, men ut fra de tjenester/ressurser vi har o Stor fysisk og psykisk slitasje på arbeidstakerne I kapitlet om Forslag til omstilling/organisasjonsmodell står det at målet for omstillingen er å skape en tiltakskjede eller pleie- og omsorgstrapp som består av tre hovednivå for tjenesteyting: 1. Sykehjemmet er høyeste nivå og er en institusjon der bemanning og tjenester dimensjoneres ut fra beregning av totalbehovet Omsorgsboliger er nest høyeste nivå og er et rent botilbud som kan suppleres med tjenester som doseres etter behov og ut fra individuell vurdering. Modellen forutsetter en grunnbemanning ved omsorgssentrene Kvenvær, Sandstad, Melandsjø og Fillan. Omsorgssentrene bør fungere som et senter der alle i nærmiljøet kan henvende seg med spørsmål og få tjenester fra - slik det fungerer omkring Kvenvær omsorgssenter i dag Tjenester i egne boliger er laveste nivå... I bunnen må det finnes en solid hjemmesykepleie og tilstrekkelig med hjemmehjelpsressurser. 4. Rehabiliteringsenheten/korttidsavdelingen ved Hitra helsetun er å være "hjertet" i modellen. Ved denne enheten skal det skje en vurdering/kartlegging av behov for å kunne gi rett tilbud til rett tid. Avdelingen vil også være et tilbud til hjemmeboende som ved akutt sykdom har behov for innleggelse. Figur 1 illustrer organisasjonsmodellen. 8 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

9 Figur 1: Organisasjonsmodell Pleie- og omsorgsmodellen Sykehus o.l. Nye brukere Korttidsavdeling Plasser for rehab. Avlastning, observ. Utredning m.m. Koordineringsansvar for tildeling av helseog omsorgstjenester ReHabiliteringsavd eling Aktivitører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykolog, ped. personell, og andre etter behov Målgruppe: barn / Trinn 3 Bomiljø I -II Plasser for lengre opphold, og utredning demens Bomiljø III Plasser for lengre opphold med behov for heldøgns pleie Trinn 2 Omsorgssenter Kvenvær Melandsjø Fillan Sandstad - Knausen/Lyngheia Trinn1 Hjemmetjenester i nærområde Kilde: Hitra kommune Det står videre i sluttrapporten at rent økonomisk vil besparelsen ved å redusere 13 sykehjemsplasser og erstatte disse med like mange omsorgsleiligheter, bety en reduksjon av driftsutgiftene ved mer bruk av egenomsorg og mindre forbruk av pleiere i omsorgsboliger enn i sykehjem. Videre at fordi forbruket av tjenester i de hjemmebaserte tjenestene er basert på behov, vil de mest hjelpetrengende få et stort omfang av direkte pleietid, nesten på høyde med gjennomsnittstilbudet i sykehjem. Det pekes og på at ved en dreining mot at de med stort pleiebehov får tilbud om omsorgsbolig, vil kjøretid og reiseutgifter gi en besparelse. Det vises videre til at det i økonomiplanen er forsøkt å synliggjøre dreiningen fra institusjonsbaserte til hjemmebaserte tjenester. I forslag til tiltaksplan/framdrift er Kvenvær nevnt spesielt i pkt. 4. Her står følgende: Antall plasser ved Kvenvær eldresenter reduseres med i alt 7-9 plasser. Reduksjonen vil skje ved "naturlig avgang" og evt. overflytting til eget hjem, et annet omsorgssenter eller Hitra helsetun. Ved reduksjon av plasser kan personalet frigjøres for å øke tilbudet i hjemmetjenestene og evt. ved Hitra helsetun. Vedtaket i saken lyder som følger: o Hitra kommunestyre legger organisasjonsmodellen for pleie- og omsorgstjenestene til grunn for den framtidige organisering av pleie- og omsorgstjenestene i Hitra kommunen. o Vedtar å iverksette prosjektets framdriftsplan pkt. 1 og 2 fra BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 9

10 o På bakgrunn av at dette dreier seg om betydelig omlegging av dagens pleie- og omsorgstjenester, og noe usikkerhet om virkninger/konsekvenser særlig i forhold til beboere ved Kvenvær eldresentret, vil helse- og omsorgskomiteen anbefale at prosjektgruppa klargjør nærmere virkninger/konsekvenser for tjenesteytinga i en omstillingsperiode fram mot at Hitra helsetun tas i bruk Kommunestyret sak 13/02 Prosjekt- omstilling pleie- og omsorgstjenesten -virkninger/konsekvenser for tjenesteproduksjon i en omstillingsperiode. Det ble fattet vedtak om framdriftsplan for iverksetting av tiltak med forutsetninger knytta til drift ved Kvenvær. Vedtaket var som følger: 1. Hitra kommunestyre vedtar den videre framdriftsplan for iverksetting av tiltak for omstilling i pleie- og omsorgstjenestene som framlagt, men med følgende forutsetninger: a. Kvenvær eldresenter opprettholdes som institusjon for mennesker som trenger pleie- og omsorg hele døgnet (erstatter sykehjemsplasser), inntil nye Hitra helsetun er tatt i bruk. b. Eventuelle flyttinger av beboere må skje på frivillig basis, og etter avtale med pasienter/beboere og /eller deres pårørende. c. Annekset ved Kvenvær eldresenter søkes avviklet så snart dette kan skje ved "naturlig avgang" eller ved frivillig flytting til annet omsorgssenter eller Hitra Helsehus. De økonomiske konsekvensene forutsettes innarbeidet i økonomiplanen til enhver tid. 2. Ved rullering av økonomiplan våren 2002 må realiteten for innsparing på kroner ved Kvenvær eldresenter inneværende år vurderes med bakgrunn i faktisk framdrift av omstillingene. 3. Vedrørende orienteringskrav til rådmann 4. KST forutsetter at rådmannen snarest mulig sørger for å bemanne opp hjemmetjenesten med de forutsatte 5 årsverk. I saksopplysningene dras linjene til St.melding nr 50 Handlingsplan for eldreomsorg ( ) og de satsningsområdene som det fokuseres på der. Konkrete satsningsområder er blant annet styrking av hjemmetjenesten, satsing på omsorgsboliger, flere plasser med heldøgns pleie og omsorg, samt utbygging av enerom. Det vises videre til opptrappingsplanen for psykisk helse hvor formålet er å styrke tilbudet til mennesker med psykiske lidelser ved ulike tiltak. Det pekes og på at kommunen i framtiden kommer til å få økte krav til å dekke behov for rehabilitering og pleie ved tidligere utskrivelse av "ferdigbehandlede" pasienter. Videre gis det en beskrivelse av de utfordringene Hitra kommune står overfor på dette området, og en beskrivelse av dagens situasjon både ift hjemmebaserte tjenester og institusjoner, herunder "innhold" og situasjon ved Kvenvær Eldresenter. Konsekvenser for Kvenværsområdet ved omstilling til omsorgssenter er behandlet som eget punkt, herunder forandringer for beboerne ved sentret. Det gis og en oversikt over den eldre delen av befolkningen per januar 2002 og videre befolkningsutvikling knyttet til tjenestebehov. Det vises både til undersøkelser i andre kommuner og material fra SSB. Det konkluderes med at en kartlegging av brukernes reelle behov må ligge til grunn for beregning av ressursbehov og ressursfordeling innen pleie- og omsorgssektoren. Det foreslås en videre framdriftsplan i tillegg til allerede vedtatte punkter i framdriftsplan Kommunestyret sak 051/03 Organisering av pleie- og omsorgstjenestene i Hitra kommune, herunder omgjøring av Kvenvær eldresenter til omsorgssenter. I saksopplysningene dras også linjene tilbake til handlingsplan for eldreomsorg som ble lagt fram for stortinget våren 1997 i St. melding nr 50, og det gis en oversikt over historikk vedrørende pleie- og omsorgstjenestene i Hitra kommune. Det legges fram faktakunnskap om institusjonsplasser og dekningsgrad ift til planer på området. Det vises til at arbeidsgrupper bestående av ledere, øvrig ansatte og tillitsvalgte, siden mai 2002 har arbeidet med å utrede bemanningsbehov og ledelse av en samordnet helse-, pleie- og omsorgstjeneste i et nytt Hitra helsetun. Arbeidet tok, i følge saksopplysningene, utgangspunkt i en pleie- og omsorgsmodell som ivaretar målsettingene i handlingsplanen for eldreomsorg. Den vesentligste forskjellen var at ny modell skulle være en desentralisert modell med døgnbaserte tjenester i omsorgsboliger/omsorgssenter. Med døgnbaserte 10 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

11 tjenester ville Hitra ha en dekningsgrad på 38,3 % når det gjelder antall institusjonsplasser og omsorgsboliger per 100 innbyggere 80 år og over. Det pekes videre på at Kvenvær eldresenter skal gi et annet tilbud enn et sykehjem og at Kvenvær eldresenter har omtrent samme driftsutgifter som sykehjemmet Hitra helsehus. Videre står det at eldre fra hele Hitra med behov for heldøgns tjenester har fått tilbud ved Kvenvær eldresenter og at ved bemanning av alle omsorgssentra i kommunen vil de eldre i større grad kunne tilbys tjenester i eget miljø. I vurderingene i saken påpekes det at Hitra kommune står foran store utfordringer for å tilpasse tjenestetilbudet og de økonomiske rammebetingelsene til befolkningens behov til enhver tid. Videre presiseres det at: For å imøtekomme alle de ulike behovene som finnes, fra enkle tjenester i eget hjem til mer kompliserte og omfattende behandlings- og rehabiliteringsoppgaver, er det nødvendig å ha et spekter av tjenestetilbud og et fleksibelt personale. Det står videre at den vedtatte pleie- og omsorgsmodellen er lagt opp slik for å kunne imøtekomme flere eldre med behov for heldøgns tjenester, og at ikke alle med like behov nødvendigvis trenger en sykehjemsplass med høyt kvalifisert personale rundt seg til enhver tid. Det påpekes at ved omgjøring til Kvenvær omsorgssenter vil de samme tjenestene bli gitt med det samme personale til de som er pasienter ved Kvenvær eldresenter. Det vises til at dette er i tråd med vedtak i KST sak 13/02. ( se ovenfor). Kvenvær omsorgssenter skal kunne gi tilbud til 14 beboere ved senteret og til 5 beboere i omsorgsboligene ved senteret. Kommunen bruker tall fra KOSTRA som viser at Hitra gir tjenester til mange brukere per årsverk sammenlignet med andre kommuner. Det står videre at den framtidige bemanningsplanen som er foreslått for hele pleie- og omsorgstjenesten, legger opp til en styrket bemanning i sykehjemmet på grunn av en prioritering av plasser til demente og større fokus på behandling og rehabilitering. Videre at hjemmetjenestene styrkes ved bemanning av Kvenvær hele døgnet. Det pekes på at konsekvensene ved opprettholdelse av Kvenvær eldresenter som institusjon kan antas å bli: o Opprettholdelse av 54 (Helsetunet) + 14 (Kvenvær) (23) (inkl. korttidsavd.) institusjonsplasser må nødvendigvis føre til mindre ressurser til hjemmebaserte tjenester. o Det vil ved opprettholdelse av Kvenvær som institusjon være behov for flere nye årsverk utover det som er skissert i foreslåtte bemanningsplan. Ved mindre ressurser til hjemmetjenestene kan det ikke gis heldøgns tjenester i omsorgssentrene. o Å opprettholde to institusjoner med til enhver tid godkjent faglig bemanning synes vanskelig med bakgrunn i de erfaringer som er gjort med hensyn til kravet om sykepleiefaglig dekning ved Kvenvær eldresenter på kort og lang sikt. o En faglig samlet og integrert pleie og omsorgstjeneste i helsetunet vil ha muligheten for både å disponere fagpersonell og økonomiske ressurser til det beste for brukeren. Ved oppsplitting i to institusjoner vil noe av denne samordningseffekten falle bort. I vedtaket i kommunestyret står følgende: 1. Hitra kommunestyre opprettholder vedtak i sak 142/01 og 13/02, som har følgende hovedinnhold i tjenesteorganisering av de kommunale pleie- og omsorgstjenestene, som følger: a. Sykehjem med 54 plasser, lokalisert til Hitra helsetun b. Kvenvær eldresenter som ett av flere helsesentre med mål; heldøgns omsorgstjenester c. Hjemmetjenester i egen bolig 2. Kvenvær eldresenter gir er utvidet tilbud i omstillingsfasen 2003/2004, så langt det er behov blant brukerne - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 11

12 Vår Evaluering av valgt tjenestemodell Rammeområde 3 hadde en evaluering av valgt tjenestemodell og organisering våren Evalueringen ble gjennomført av Ressurssenter for omstilling i kommunene 1 (RO). Som et resultat av arbeidet forelå en egen rapport i slutten av mai Kommunestyret ble orientert om rapporten fra RO-sentret i møte den Rapporten beskriver i fem punkt sentrale problemstillinger som ønskes evaluert: 1. Er vedtatte 3-trinnsmodell realisert? 2. Hvilke mangler finnes jfr. målsettingen med modellen? 3. Hva trengs av evt. justeringer? 4. Brukes rammeforutsetningene hensiktsmessig? 5. Hvilke evt. justeringer anbefales for at tjenesten skal kunne møte framtidas utfordringer, kvalitativt og økonomisk? Revisor vil ikke gå nærmere inn på analysemetode og data, men i grove trekk skissere de utfordringer og problemstillinger som RO mener vil være sentrale for vurdering av behov og endringsforslag. Dette vil bli ytterligere beskrevet under problemstilling 2. Likeså presenteres forslag til områder for endring, for Pleie- - rehabilitering og omsorg. Rapporten ble omtalt i kommunestyre den Vi vil presentere resultatet fra RO-senterets arbeid i forbindelse med sak 150/ Kommunestyret sak 150/06 Prosess for balansert utvikling i Hitra kommune Hitra kommune Kommunestyret behandlet sluttrapport fra RO; Hitra kommune Hitra I saksvurderingene vises det til at RO er bedt om å foreta en ekstern gjennomgang av hele den administrative kommuneorganisasjon. Oppdraget skulle være støttende for kommunen i nødvendig lokal gjennomgang i arbeidet med å: o Utvikle en hensiktsmessig struktur for sine tjenesteområder for å realisere politisk gitte mål på en mest mulig hensiktsmessig måte. o Skissere tiltak og forslag til evt. endringer for å sikre effektiv drift. Rapporten Hitra 2010 gir en samla oversikt over de ulike rammeområdenes forslag til tiltak for å redusere driftskostnadene fram til Den viser til at rammeområde 3 hadde en evaluering av valgt tjenestemodell og organisering våren På det tidspunktet evalueringen ble presentert for kommunestyret forelå ikke konkrete innsparingskrav. Det ble derfor gjennomført 2 dagsamlinger for ledere og tillitsvalgte med utgangspunkt i vårens (2006) tiltaksplan samt nye rammeforutsetninger. Tiltaksforslagene bygger i hovedsak på tiltaksforslagene fra våren 2006, delvis på forslag til nye områder for tiltak. I rapporten presiseres det at alle gruppene har drøftet og foreslått tiltak med utgangspunkt i følgende: o Angitte krav til rammereduksjoner for 2007 på kr 13 mill stigende til 23 mill i Hovedårsak til behov for rammekutt er vedtatt investeringsprogram for kommunen i perioden. o RO har foretatt egen analyse av driftssituasjon og potensialet for omstilling og effektivisering innenfor alle rammeområdene. Egne delrapporter foreligger. o Deltagerne i rammeområdenes arbeidsgrupper har vært ledere, tillitsvalgte, sentrale fagpersoner og utvalgspolitikere. Deres innsikt i de enkelte rammeområdenes status og muligheter for endring har vært vesentlig for hvilke tiltak som nå fremmes som forslag. o RO har ledet arbeidet i alle gruppene. Det påpekes og at ikke alle tiltaksforslagene er like populære, men at en ser at de fleste tiltakene er nødvendige for å realisere effektivitetskravet de nærmeste årene. Likeså vurderer RO innsparingsanslagene som realistiske og gjennomførbare. For rammeområde gis det følgende beskrivelse av tiltak: 1 Ressurssenter for omstilling i kommunene med utvikling av omsorgstjenesten som spesialområde er en stiftelse etablert av Sosialdepartementet og Kommunenes sentralforbund i BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

13 Tabell 2: Tiltaksbeskrivelse Beskrivelse av tiltak 1 Utarbeide tjenestebeskrivelse og serviceerklæring. Hvorfor: Hitra yter tjenester ut over det kommunen er forpliktet til i følge lov Mål: Redusere samla ressursbruk og samtidig sikre trygghet og kvalitet for innbyggerne med reelle behov for tjenester Gevinst: Redusert tjenestenivå * Avklarte forventninger hos befolkning * Lavere sykefravær grunnet tydeligere grenser for oppgaver 2 Kvalifisering av bestiller-funksjon eller forvaltningskompetansen for å ivareta rettssikkerhetskravet Mål: Tydeligere og mer tverrfaglig funderte enkeltvedtak som viser hvordan tjenesten skal møte individuelle og reelle behov Gevinst: Støtte opp under tiltak 1 og ytterligere redusert tjenestebehov 3 Sykepleierkompetansen samles til en gruppe underlagt korttidsplassene. Kompetansen skal være tilgjengelig for alle Mål: Sikre medisinskfaglig behandling som korttidsplasser skal ha for å redusere press mot heldøgnsplassene fra hjemmetjenesten, unngå kø ved utskriving fra sykehus og unngå unødige sykehusinnleggelse Resultat: Redusere behov for heldøgnsplasser 4 Tilbud om heldøgns omsorgstjeneste sentraliseres til Fillan, til Helsetunet og omsorgsboligene på Fillan Resultat: * Kvenvær omsorgsenter får rollen som tilrettelagte boliger, men der hjemmetjenesten yter tjenester som for øvrig i kommunen. * For Sandstad, Melandsjø og Fillan omsorgssentre foreslås ulike løsninger. 5 Diverse tiltak som: * Redusere utgifter til skyss * Øke egneandeler * Redusere subsidiering av matleveranse * Endre aktivitetstilbud 6 Avhjemling av inntil 14 sykehjemsplasser, omdefinering til omsorgsboliger med garanti for heldøgns tjenester. Begrunnelse: Å få normalisert og boliggjort langtidsomsorgen, samt reindyrket sykehjemmet som helseinstitusjon for behandling og rehabilitering. 7 Nærlederens rolle og oppgaver tydeliggjøres. Gevinst: Enklere rammevilkår kan gi færre antall enhetsledere og arbeidslagsledere. 8 Større tverrfaglighet i organisering og drift av de ulike deltjenestene 9 Redusert sykefravær 10 Oppstramming av møtepraksis Mål: Redusert interntid 11 Voksenopplæringens rolle og funksjon, samt organisatorisk plassering vurderes opp mot framtidig organisering av evt. egen barne- og familieenhet og NAV. 12 Organisering og funksjon av helsesøstertjenesten vurderes 13 Utrede bygging av bofellesskap for yngre innbyggere med tjenestebehov 14 Redusere tid til overlapping og rapport ved vaktskifte gjennom hele døgnet Totalt er innsparingene stipulert til: 2007: : : I en kommentar fra RO står følgende: Rammeområde 3 legger per i dag beslag på ca. 40 % av kommunens totale driftsbudsjett, og bør redusere driftskostnadene for at kostnadsnivået skal være bærekraftig i årene framover. Kommunen har gjennomført store investeringer innenfor rammeområdet, og har en hensiktsmessig modell for sine tjenester, men bør foreta noen justeringer. Ut fra dette mener RO at tiltakene som foreslås er hensiktsmessig og gjennomførbare. I vurderingen i tilknytning til saken vises det til at det er betydelige økonomiske utfordringer knytta til rullering av budsjett 2007 og økonomiplan for Videre at rådmannen har fått i oppdrag - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 13

14 fra formannskapet å fremme forslag til balansert budsjett og økonomiplan for formannskapet til budsjettmøtedag i november. Videre at rådmannen vil benytte en vesentlig del av innholdet i sluttrapporten fra RO for å oppnå økonomisk balanse i fremlegget. Det påpekes også at rådmannen legger til grunn at det kan sendes med rådmannen politiske signaler forut for rådmannens sluttarbeider for å få frem balansert budsjett og videre: Det vil da være slik at hvis tiltak som inngår i sluttrapporten fra RO tas bort, må det finnes nye og alternative forslag som kan gi økonomisk innsparing. Det vises og en tiltaksoversikt med tilhørende tidsplan. Vedtaket til kommunestyret var som følger: 1. Hitra kommunestyre tar sluttrapport fra Ressurssenter for omstilling til orientering. 2. Hitra kommunestyre ber rådmannen arbeide videre for å fremlegge et forslag til balansert budsjett 2007 og økonomiplan Kommunestyret forutsetter at vesentlig del av tiltakene i rapporten blir innarbeidet i dette balanserte forslaget. 3. Prosessen for balansert utvikling i Hitra kommunen gis navnet Hitra kommune Hitra kommunestyre legger til at tiltakene blir så vidt omfattende at det er riktig å tydeliggjøre en egen prosjektstyring for gjennomføring av tiltak. 5. Hitra formannskap delegeres oppgaven som styringsgruppe. 6. Rådmannen forestår gjennomføring Kommunestyret sak 190/07 Tjenestebeskrivelse for pleie- og omsorgstjenestene i Hitra kommune. Det ble fattet vedtak om tjenestebeskrivelser. Tjenestebeskrivelsene omfatter følgende områder: o Avlastning utenfor hjemmet o Brukerstyrt personlig assistanse o Hjemmehjelp o Hjemmesykepleien o Ledsagerbevis for funksjonshemmede o Matombringing o Omsorgsbolig o Omsorgslønn o Parkeringstillatelse o Støttekontakt o Hitra sykehjem hhv avlastningsopphold, korttidsopphold og skjermede enheter o Terminal pleie i hjemmet o TT-ordning o Trygghetsalarm I bakgrunn for saken vises det til evaluering og tiltaksrapport. En gruppe skulle utarbeide forslag til tjenestebeskrivelser som skal sette standard for hva kommunen er forpliktet til å gi av nivå og innhold i de ulike deltjenestene. Tjenestebeskrivelsene skal tydeliggjøre hva befolkningen kan forvente av tjenester etter fastsatte myndighetskrav. Sak 196/07: Budsjett 2008/Økonomiplan , I samme møte den vedtas Årsbudsjett 2008 og økonomiplan I dokumentet vises det til evalueringen og at en helhetlig tiltakspakke skal legges fram for kommunestyret. I årsbudsjettet står det videre at Hitra kommune i løpet av noen år har bygd 36 omsorgsboliger og Hitra sykehjem med 54 institusjonsplasser, og at Hitra langt på vei har oppfylt målsettingene i Handlingsplan for eldreomsorgen. Det vises imidlertid til at utbygging av tjenestetilbudet har medført økning på drift. Videre pekes det på at: Ressursøkningen har kommet de sykeste syke til gode i større grad enn tidligere, der hjelp til å mestre og bevare funksjoner er en framtredende arbeidsideologi. Dette vises gjennom antall personer som er innlagt og utskrevet fra korttidsbehandlingen i løpet av ett år, og at vi ikke har utgifter for ferdigbehandlede pasienter i sykehus BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

15 Det presenteres tallmateriale vedrørende framskriving av befolkning, antall enheter, ansatte mm. Dette blir grundigere beskrevet under problemstilling 2, kapitel 4. Det påpekes videre at de økonomiske rammene i planperioden vil ha en nedgang i forhold til beskrevet behov for tjenesteområdene, og at nedgangen fra og med 2008 vil gi store utfordringer innenfor helse- pleie- og omsorgstjenestene og ikke kan løses ved å redusere driftsbudsjettet. Videre pekes det på at lønnsutgiftene innenfor området utgjør størstedelen av kostnadene. Andre driftsutgifter utgjør en svært liten del og er meget knappe. Strukturelle endringer med redusering av omfang på tjenester er nødvendig for å tilpasse tjenestene til økonomisk ramme. I pkt Utfyllende kommentarer/konsekvensanalyse av foreslåtte tiltak utdypes blant annet: 1. Kvalifisering av bestiller - utfører funksjon 2. Heldøgns omsorgstjeneste sentraliseres til Helsetunet og omsorgsboliger i Fillan. Det vises til de tre omsorgsnivåene som omsorgsmodellen har og at: Vi har innsett at vi ikke har ressurser til å bemanne og gi det samme tilbudet ved våre omsorgssentre nivå 2, som ved sykehjem/bofellesskap nivå 3 i omsorgsmodellen. Vi har differensiert tilbudet, slik at beboere med behov for heldøgns pleie og omsorg som krever høyere bemanning ut fra individuell kartlegging, må få sitt tilbud ved sykehjem/bofelleskap ved Helsetunet i nivå 3. Fem beboere ved Kvenvær omsorgssenter fikk derfor tilbud om plass ved Hitra sykehjem våren Økt nærvær 4. Omgjøring av sykehjem til bofellesskap med garanti for heldøgn tjenester 5. Satsing på arbeidslagslederen som lederressurs 6. Realisering utbygging av Øytun bofelleskap 7. Rapportering - overlapping 8. Skyssutgifter 9. Redusere subsidieringen av matleveranser for hjemmeboende 10. Endret avtale om aktivitetstilbud Videre skisseres nye tiltak for å nå økonomisk ramme: 1. Omgjøring av bomiljø til bofellesskap; se pkt 4 ovenfor 2. Strukturendringer innen for pleie- og omsorg. Her står følgende: Hitra kommune må redusere omfanget av tjenester på nivå 1, 2 eller 3 i pleie- og omsorgsmodellen... En utarming av tjenestene ved å redusere litt over hele linjen vil redusere kvaliteten på tjenestene. Reduksjon av tjenesteomfang kan føre til ventetid på tjenester på nivå 3, flere ferdigbehandlede på sykehus som vi må betale for og avslag på tjenester til hjemmeboende som ikke fyller lovens krav. 3. Redusere aktivitet 4. Interkommunalt samarbeid Linjene dras til St.melding nr 25; Mestring, muligheter og mening, som beskriver framtidas omsorgsutfordringer. Det påpekes at Hitra langt på vei har de samme målsettingene for tjenesten som skisseres i stortingsmeldingen: o Kvalitetsutvikling/kvalitetskrav o Kompetanseheving o Bedre tverrfaglig samhandling og medisinsk oppfølging o Aktiv omsorg - forebygging o Styrket forvaltningskompetanse o Brukermedvirkning/brukerråd Kommunestyret sak 50/08 Tiltak og modeller for ressursfrigjøring i Hitra kommune. Sluttbehandling I dette møtet vedtok kommunestyret i Hitra kommune å godkjenne de beskrevne tiltakene for budsjett/kostnadsreduksjoner slik det framgår i vedlegg 1 Tiltaksoversikt. I vedtaket vises det til at tiltakene inneholder blant annet følgende strukturelle endringer: o Tilbudet ved Kvenvær omsorgssenter avvikles i sin nåværende form og innhold, medio o Videre bruk av fasilitetene som i dag inneholder Kvenvær omsorgsenter, søkes sikret gjennom å vurdere alternative behov og muligheter. Til slik utredning ble det bevilget BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 15

16 o Det vises og til vedtatt årsbudsjett som har som konsekvens en reduksjon på 18,0 årsverk i rammeområde 3. I saksopplysningene gis følgende korte oppsummering av bakgrunn for ressursfrigjøringsprosessen: o Bygd opp et høyt tjenestenivå i Hitra over tid o Oppretthold og over tid bygd opp tjenestetilbud i grendene, men små enheter og forholdsvis høye kostnader per bruker o Betydelig reell nedgang i rammeoverføringene fra Staten til Hitra kommune over tid. o Økning i rente og avdrag på 15 mill kroner fra 2006 til Revisor viser til at dette kommenteres ytterligere under problemstilling 2. Det vises forøvrig til detaljert oversikt på tiltakssida i tilleggsutredninger. I vedlegg Forslag til tiltak for ressursfrigjøring gis det en økonomisk oversikt over tiltak og innsparingspotensialet på de ulike områdene. Det vises til rapport fra RO og at det er gjennomført tiltak etter anbefalinger på følgende områder: Tabell 3: Gjennomførte tiltak Område Nivåene i pleie- og omsorgstrappa bør videreføres, men med bedre forståelse av forskjellene i tjenestenivået på de ulike trinnene. Følges opp med individuell kartlegging av behov for å gi rett bruker rett tilbud til rett tid Nivåene på øvrige tjenester bør også tydeliggjøres for å avklare forventninger og beskrive hvordan kommunen oppfyller myndighetskravene Tiltak Følges opp gjennom IPLOS registrering av brukerdata på funksjonsnivå på de forskjellige trinnene Standarder på pleie- og omsorgsnivå vedtatt i kommunestyret desember 2007 Kortidsavdelingen oppgraderes med sykepleiefaglig spisskompetanse for å hindre sykehusinnleggelser av eldre og for å møte økende praksis med hurtig hjemsending av utskrivningsklare pasienter fra sykehus En tverrfaglig gruppe kvalifiseres til å utføre forvaltningsoppgaver, det vil si vurdere brukerbehovene samt saksbehandle fram til enkeltvedtak Tiltak for å sikre mer fleksibel bruk av kompetanse og ressurser Må velge strategi for videreføring av pleie- og omsorgsmodellen slik at antallet plasser med garantert heldøgns trygghet ligger på anbefalt nivå - ca. 25 % av antallet innbyggere over 80 år All sykepleiefaglig kompetanse er ledermessig forankret ved korttidsavdelingen Etablere tverrfaglig kartleggingsteam Hele pleie- og omsorg underlagt felles ledelse og kompetansen styres til brukere og områder med behov Hitra har per i dag heldøgns omsorg i omsorgssenter og sykehjem på 106 plasser - en dekningsgrad på 44 % av befolkning over 80 år. Strukturelle tiltak vil gi dekningsgrad på 37 % Revisor presiserer at tabellen ikke er utfyllende. Strukturelle endringer og hva dette innebærer for pleie- og omsorgstjenestene beskrives, og det påpekes at omlegging innebærer valg. Det gis en beskrivelse av omsorgsmodell; "hjerte-modellen" og tjenestene; målsettinger, bemanning, brukere mm. Utredningen omhandler også nasjonale strategier og styringsdokumenter. Utredningen viser framtidas befolkningsutvikling fram til 2025 og bosettingsmønster. Det vises også til forskning på området vedrørende utvikling i eldres evne til å klare seg selv og spesielle levekårsindikatorer blant 16 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

17 befolkning i Hitra. Det brukes også tallmateriale for å sammenligne mottakere av tjenester i Hitra med andre kommuner. Utfordringer er knytta til Hitra som en stor hyttekommune der fritidseiendommene brukes i større grad enn før av en mulig pleietrengende gruppe, og en tendens i retning av at pasienter utskrives fra sykehus stadig tidligere. Beskrivelse av forhold knytta til hjemmetjenester versus institusjonstjenester. Det gis og en beskrivelse av økonomiske forhold. Personellsituasjon beskrives og KOSTRA brukes som analysegrunnlag. Det gis og en oversikt over Tiltak for å redusere aktivitet og økonomisk ramme - konsekvenser. Her fremkommer forslag til framtidig struktur i pleie- og omsorgstjenesten ved å ha: 1. Hitra helsetun trinn 3: o Bofellesskap bomiljø 1, 2 og 3: 41 boenheter o Hitra sykehjem - Kortidsavdelingen - institusjon: 8-13 plasser Totalt: 49/54 plasser 2. Omsorgsenter trinn 2 o Fillan omsorgsenter: 25 boenheter o Øytun bofellesskap: 24 boenheter o Avlastningsbolig for barn: 4 plasser Totalt: plasser 3. Hjemmetjenesten trinn 1: Hjemmesykepleie og praktisk bistand i eget hjem etter standard vedtatt for tjenester i Hitra kommune og individuelle behov. I dokumentet Tiltak og modeller for ressursfrigjøring Tilleggsutredning nr. 1 Helse- og omsorg - pr 17. mars 2008 gis en beskrivelse av tjenesteområdet og konsekvenser ved reduksjon av årsverk. I dokumentet Ressursfrigjørende tiltak Pleie og omsorg Framdriftsplaner Tiltak synliggjøres resultatmål og økonomiske konsekvenser, også konsekvenser av nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter. Det gis en oversikt over framdrift vedrørende nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter. Dette innbefatter plan for møte med beboere, planleggingsmøte med ledere og tillitsvalgte, informasjon til ansatte mm Kommunestyre Orientering fra rådmannen om målsetting om å avvikle Kvenvær omsorgssenter innen Det ble fra rådmannens side orientert om målsetting om å avvikle Kvenvær omsorgssenter innen Oppsummering Delproblemstilling 1 omhandler hvorvidt Hitra kommune har en klar og helhetlig strategi for eldreomsorgen. Fokus har vært på kartlegging av Hitra kommunes strategi for eldreomsorg og kommunens tjenestetilbud til aktuell målgruppe Siden organisasjonsutviklingsprosjektet fikk politisk godkjenning i 1999 har kommunen gjennomført en prosess innen eldreomsorgen med fokus på økonomi, kvalitet og kompetanse. Prosessen har innbefattet både strukturelle og innholdsmessige endringer. Arbeidet har vært preget av å ta utgangspunkt i beskrevet situasjon og mål for ønsket tjeneste. Prosessen er basert på utredninger, og fremstår som åpen, ryddig og klar, og er så langt revisor kan se, i samsvar med nasjonale føringer på området. 4 Økonomi, fremtidige behov for omsorgsplasser Delproblemstilling 2 omhandler om kommunestyrets vedtak er basert på et riktig økonomisk grunnlag og om beslutningen om nedlegging tar tilstrekkelig hensyn til fremtidens behov for omsorgsplasser. Følgende tema er omfattet i denne problemstillingen: - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 17

18 UNDERSØKELSE FRA REVISJON MIDT-NORGE IKS Gjennomgang av kostnader knyttet til driften ved Kvenvær omsorgssenter kontra driften ved en mer sentralisert løsning på Fillan. Dekningsgrad for institusjonsplasser Kostnader ved å ivareta utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten, eventuelt kostnadene ved å la Helse Midt-Norge RHF ivareta utskrivningsklare pasienter i en periode frem mot utskriving. 4.1 Historikk Stortinget vedtok i 1997 en fireårig handlingsplan 2 som skulle styrke den kommunale pleie- og omsorgstjenesten og spesielt tilbudet til befolkningen over 67 år. Det ble for planperioden lagt til grunn et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg i egnet bolig tilsvarende ca. 25 prosent av befolkningen som er 80 år og eldre. For å oppnå en heldøgns dekning på 25 prosent mener regjeringen at den samlede dekningen av aldershjem, sykehjem og omsorgsboliger må ligge noe høyere. Et operativt mål for den samlede dekningsgrad anslås til å ligge nærmere 30 prosent, jf. St.meld. nr. 31 ( ). RO la i mai 2006, som vist tidligere, frem en rapport på Evaluering av omlegging og endring av pleieog omsorgstjenesten i Hitra kommune. Rapporten bygger på kommunens uttrykte målsetting med omlegging til 3-trinnsmodell i 2003 etter vedtak i kommunestyret i sak 051/03. RO har også sammenholdt de funnene de har gjort blant annet med statlige føringer gitt i lov, offentlige utredninger og ROs erfaringer fra omstilling i kommunal pleie og omsorg de senere år. På bakgrunn av denne evalueringen har vi valgt å ta inn noen tabeller og kommentarer fra rapporten for å vise hvilke utfordringer kommunen har stått over for. Tabell 4: Andelen av befolkningen som er 67 år og eldre og 80 år og eldre i prosent. Netto driftsutgifter til pleie og omsorg i kroner per innbygger per år og i prosent av kommunens samlede budsjett. Tall fra Tall i parentes er hentet fra KOSTRA og viser 2007-tall (befolkning ). Hitra Frøya Re 3 Fylket Kom. Landet gruppe Andel av befolkningen 67 år+ 16,9 (16,7) 18,1 (17,7) 10,9 (10,8) 12,7 (12,4) 16,9 13,1 (12,9) Andel av befolkningen 80 år + 6,1 (5,6) 6,1 (6,3) 4,2 (4,3) 4,5 (4,4) 6,3 4,7 (4,6) Netto driftsutgift samlet i kroner per innbygger/år (14 752) (11 259) (10 788) (10 422) (13 597) (11 397) Netto driftsutgift samlet i prosent av kommunens budsjett Kilde: Statistisk sentralbyrå/ro-rapport 40,1 (36,7) 35,3 (32,0) 28,7 (32,7) 32,8 (33,5) 35,8 (37,1) 32,4 (35,2) Som det vises av tabell 4 har Hitra kommune vesentlig større innsats innen pleie og omsorg sammenlignet med andre kommuner. RO-rapporten nevner også at både gjennomsnittet for kommunegruppen samt Frøya kommune har høyere eller like stor andel av befolkningen over 67 år og over 80 år. Utviklingen i netto driftsutgifter i perioden er fra 30,9 % til 40,1 %, med andre ord en markant vekst i andel netto driftsutgifter for Hitra kommune (jf. RO-rapporten). Tallene fra 2007 i parentes i tabell 4 viser at kommunen har hatt en positiv utvikling mht. netto driftsresultat. Likevel ser en at Hitra kommune ligger høyere enn de andre kommunene. 2 St. melding 25 3 Kommune i Vestfold 18 - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

19 Tabell 5: Fordeling av netto driftsutgifter i prosent i pleie og omsorg (2005-tall) Hitra Frøya Re Kom. Fylket Landet gruppe Andel netto driftsutgifter, 48,7 53,7 83, ,2 45 hjemmetjenester Andel netto driftsutgifter, 48,6 46,3 15,7 47,2 53,2 49,7 Institusjonstjenester Andel netto driftsutgifter til 2,6 0 1,1 5,8 3,7 5,3 aktivisering Dekningsgrad 80 år + i prosent 22,5 20,6 6,3 20,1 18,8 18,4 Kilde: Statistisk sentralbyrå /RO-rapport Tabell 5 viser at Hitra i 2005 brukte ca. halvparten av tilgjengelige ressurser til institusjon og den andre halvparten til hjemmetjeneste. Dette viser i følge RO at Hitra følger intensjonen i lovgivning og andre nasjonale føringer om økt satsning på hjemmebaserte tjenester, i opprinnelig bolig og ulike typer omsorgsboliger. Re kommune bruker over 80 % av totale ressurser til hjemmebasert omsorg, noe som skyldes at Re yter langtidsomsorgen både for demente og innenfor somatikken, i bofellesskap utenfor institusjon. Hitra kommune hadde i 2005 høyere dekningsgrad institusjon enn de andre kommunene i sammenligningsgrunnlaget til RO. I RO-rapporten er det også henvist til en egen rapport fra Senter for økonomisk forskning AS fra 2005, en utredning foretatt på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet. Den viser at hjemmetjenesteorienterte kommuner (som Re) fremstår som mer effektive (bruker mindre ressurser) i den forstand at flere får et tilbud med mindre bruk av ressurser, og uten at det kan dokumenteres at tilbudet blir dårligere. I følge RO-rapporten har Hitra kommune følgende utfordringer og problemstillinger; o Hitra kommune prioriterer i dag langt større ressursinnsats til pleie og omsorg enn andre kommuner det kan være rimelig å sammenligne seg med. RO tviler på at økonomien vil være bærekraftig i årene framover med dagens tjenestepraksis og nivellering av tjenester. o Hitra kommune bør gjennomgå og beskrive mer detaljert hvilket innhold og på hvilket nivå kommunens innbyggere kan forvente å få bistand. Mye tyder på at terskelen for å få hjelp er relativt lav, at det kan være eksempler på overhjelping og at tjenesten faktisk utfører oppgaver som kommunen etter lov ikke er pålagt å utføre. Det kan være spørsmål om det ytes for mye hjelp og på for høyt nivå på Kvenvær og Melandsjø. o Å opprettholde heldøgns bemanning ved alle omsorgssentrene og drifte heldøgns trygghet som ved helsetunet, gir en heldøgns dekningsgrad for 80+ på godt over 50 %. Dette er både urealistisk og ikke ønskelig. Effekten av 3-trinnsmodellen slik den fungerte ved ROs evaluering, var en total vekst i rammene fra 2003 til 2005 på nærmere 20 mill. kroner. Noe av årsakene til veksten kan i følge RO være; o endringer og økninger i behov hos kommunens innbyggere o enkelte brukere er tidligere innvilget tjenester og tilbud de reelt sett ikke har behov for o kommunen økte antall heldøgnsplasser utenfor institusjon mer enn reduksjonen i antallet institusjonsplasser. Dekningsgraden for heldøgnsplasser per 80+ er derfor høyere enn anbefalt norm på ca 25 % for 80+ o Terskelen for å få hjelp er ikke høynet, snarere videreført eller senket ut fra at tilbudet er økt. o Ny modell innført kan ha ført til økte forventninger hos kommunens innbyggere og samtidig påvirket "snillismen" i daglig tjenestepraksis. o Generell romslighet i bemanning i tjenesten i forhold til behov. o Ikke gitt forventninger om en mer effektiv tjeneste ved innføring av ny omsorgsmodell. Forslag til områder for endring i RO-rapporten var blant annet følgende: o Gjeldende organisasjonsform og 3-nivå-modell videreføres o Kommunen bør velge strategi for videreføring av 3-nivå-modellen innenfor omsorg, slik at antall plasser med garantert heldøgns trygghet ligger på anbefalt nivå - ca. 25 % av antall innbyggere over 80 år. - BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER - 19

20 o Øvrige tjenester bør også tydeliggjøres for å avklare forventningene og beskrive hvordan kommunen oppfyller myndighetskravene. o Korttidsavdelingen ved sykehjemmet (Helsetunet) oppgraderes med sykepleiefaglig spisskompetanse for å hindre sykehusinnleggelser særlig av eldre, og for å møte økende praksis med hurtig hjemsending av utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Med bakgrunn i evalueringen av pleie og omsorg våren 2006, gjennomført RO en analyse av driftssituasjonen og potensialet for omstilling og effektivisering innenfor alle rammeområdene, jfr. kapitel 3. Tiltaksforslagene etter denne gjennomgangen bygger i hovedsak på tiltaksforslagene fra evalueringsrapporten, delvis på forslag til nye områder for tiltak. Ett av hovedtiltakene var: Tilbudet om heldøgns omsorgstjeneste sentraliseres til Fillan, til Helsetunet og omsorgsboligene på Fillan. Forslag til tiltak for ressursfrigjøring (vedlegg til K-sak 50/08) bygger videre på de forslagene til tiltak RO har kommet med. Begrunnelsen for å gå videre med tiltakene er kravet til økonomiske innsparinger. I november 2007 la fylkesmannen i Sør-Trøndelag frem Kommunebilde 2007 Hitra kommune, et grunnlag for dialog mellom Hitra kommune og fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Dokumentet tar for seg de ulike tjenestene i kommunen, deriblant pleie og omsorg. Fylkesmannens bilde av kommunen er følgende: o Kommunens antall eldre 80+ beregnes rimelig stabilt de nærmeste 15 åra. Kommunen har bra sykehjemsdekning i forhold til innbyggere 80+ med 22,2. 50 % av plassene er særlig tilrettelagt for demente, noe som gir fylkets beste dekningsgrad... Kommunen scorer over gjennomsnitt i fylket på indikatoren samsvar mellom tjenester og behov (1,2). o Kommunen har høy andel ufaglærte i pleie- og omsorgstjenesten med 38 %. Andelen ufaglærte har vist økende tendens de siste åra. DIALOGPUNKTER (bl.a.) o Har kommunen lagt planer eller iverksatt tiltak for å øke fagkompetansen i pleie- og omsorgstjenestene, samt å rekruttere nødvendig antall ansatte? I kommunestyresak 13/02 Prosjekt - omstilling pleie- og omsorgstjenesten..., er det gitt en beskrivelse av Kvenvær Eldresenter og konsekvenser ved omstilling til omsorgssenter....av den nyere delens 14 enkeltrom er 12 knapt 14m 2 og to tilpasset på ca. 16m 2 for rullestolbrukere. De siste brukes i dag som dobbeltrom....samtlige rom har toalett, dusj og doble klesskap. Arbeidsstue, TV-stue, spisesal, røykerom og spesialutrustet baderom utgjør fellesarealet. Godt utrustet kjøkken, et vaskeri godkjent for vask av privat tøy, gjesterom, lagerrom og kontorlokaler dekker dagens behov. Eldresenteret er i dag ikke utrustet slik at hver enkelt kan lage og oppbevare mat, vaske sine klær, oppbevare rengjøringsartikler etc. Rommene kommer derfor ikke å kunne fungere som tradisjonelle omsorgsboliger. Beboerne må evt. få tilbud om helpensjon i møblerte rom inklusive sengetøy, der mat, vask av privat tøy, renhold av rom etc. inngår. Årsbudsjett 2008/Økonomiplan angir nye tiltak for å nå økonomisk ramme: 2) Strukturendringer innenfor pleie og omsorg Hitra kommune må redusere omfanget av tjenester på nivå 1, 2 eller 3 i pleie- og omsorgsmodellen. En reduksjon i omfang vil si reduksjon av årsverk. En utarming av tjenestene ved å redusere litt over hele linjen vil redusere kvaliteten på tjenestene. Reduksjon av tjenesteomfang kan føre til ventetid på tjenester på nivå 3, flere ferdigbehandlede på sykehus som vi må betale for og avslag på tjenester til hjemmeboende som ikke oppfyller lovens krav BESLUTNINGSGRUNNLAGET FOR NEDLEGGELSE AV KVENVÆR OMSORGSSENTER -

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

Kvalitet ved sykehjemmene

Kvalitet ved sykehjemmene Kvalitet ved sykehjemmene Melhus kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden november 2006 - mai 2007. Undersøkelsen er

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 Kartlegging av dagens status innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Agdenes kommune med mål om en framtidig bærekraftig omsorgstjeneste "Vi skal bli best på pleie- og omsorgstjenester" Arbeidsdokument fra

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. mai 2015 Østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014

Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester. Rapport 13. juni 2014 Gjennomgang av organisering og ledelse i Stange kommunes helse og omsorgstjenester Rapport 13. juni 2014 Innholdsfortegnelse Del 1: Prosjektets formål, organisering og gjennomføring Del 2: Nåsituasjonsbeskrivelse

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer