Individbasert KOmpetanseStyring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Individbasert KOmpetanseStyring"

Transkript

1 Individbasert KOmpetanseStyring FREMTIDENS SYGEPLEJE I KOMMUNERNE okt København og Aalborg Marit Strandquist

2 Utvikling i kommunene Flere og sykere pasienter Behov for koordinering og sammenhengende behandlingsforløp Begrensede økonomiske ressurser Hva skal være hjemmesykepleiernes rolle? HVA TRENGER BRUKERNE / KOMMUNENE SYKEPLEIERE TIL?

3 Historikk - utvikling av IKOS Løsning Prosjekt Utfordring Løsning Prosjekt Behovsanalyse Prosjekter Kompetanse i hjemmetjenesten Kompass og flere Konsens AS fra 2010 Lederes og ansattes kompetanse koblet med kunnskap om Brukerbehov Ansattes utdanning Kommunale tjenester Helseledelse

4 Publikasjoner på 1. Strandquist, M. (2002) Som man roper på sykehjem får man svar. Behovsundersøkelse om eldreomsorg. Senter for helseadministrasjon, Universitetet i Oslo. Working paper 2002:2. 2. Strandquist, M. (2005). Stokkeprosjektet. Kompetent omsorg. Forsvarlige, motiverende og effektive tjenester. Høgskolen i Vestfold. Rapport 8/ Strandquist, M. (2005). Pasientansvarlig sykepleier i kommunen. Stokkeprosjektet. Stokke kommune. Rapport Adal, L. og Strandquist, M. (2004). Bemanningsplan. Fordeling av kompetanse i hjemmetjenesten. Stokkeprosjektet og NSF Vestfold. Høgskolen i Vestfold. Rapport 7/ Strandquist, M., Næss, G., Andersson, A.M., Stigen, A.M., Adal, L. og Kirkevold, M. (2005). Kompetansebasert bemanningsplan. Verktøy for kategorisering av pasientsituasjoner og beregning av bemanningsbehov. Norsk Sykepleierforbund Vestfold. Høgskolen i Vestfold. Rapport 7/ Strandquist, M. (2007). Kompetanse i hjemmetjenesten. Kvalitet og forutsigbarhet for pasienten. Norsk Sykepleierforbund. Høgskolen i Vestfold. Rapport 01/ Adal, L. (2007). Opplevelse av sammenheng. En kartlegging av turnusarbeidernes opplevelse av sammenheng i arbeidssituasjonen før og etter innføring av Kompass. Høgskolen i Vestfold. Masteroppgave i helsefremmende arbeid Norsk Sykepleierforbund (2009). Kompass rapport Oslo.

5 Boken om IKOS 2011 presenterer IKOS redegjør for teoriene som ligger bak viser erfaringer fra kommuner beskriver hvordan en kommune kan styre med IKOS

6 Tjenester som krever IKOS Hjemmetjenester Hjemmesykepleie, inkl. psykiatrisk sykepleie Praktisk bistand og opplæring til utviklingshemmede i bemannede boliger Institusjonstjenester (DK: Plejehjem?) Korttidsopphold for utredning, behandling, rehabilitering, avlastning Langtidsopphold Tjenester som ikke krever IKOS DK: Hjemmepleje?

7 Mål Kvalitet Arbeidsmotivasjon Effektivitet gjennom riktig bruk av kompetanse

8 Individbasert fordi utgangspunktet er brukeres behov Brukere er barn, unge og eldre med behov for bistand på grunn av utviklingshemning, diabetes, KOLS, kreft, overvekt, demens, psykiske lidelser, rusavhengighet, akutte hendelser, alvorlig sykdom eller at de er døende

9 Kompetansestyring Formalkompetanse Bachelorutdanning: sykepleier, vernepleier (DK: socialpedagog?), fysio- og ergoterapeut, andre Fagutdanning: helsefagarbeider (DK: Social- og Sundheds [SOSU]- assistenter og hjælpere?) Ingen formell helsefaglig utdanning: assistent Realkompetanse Kunnskaper, holdninger, ferdigheter, evner og erfaringsbasert innsikt som kommer til uttrykk gjennom arbeidet

10 Hva er IKOS Individbasert kompetansestyring Styrings- og beslutningsstøtte Riktig kompetanse i grunnbemanningen Tjenesteansvarlig og primærkontakt

11 Tjenesteansvarlig* og primærkontakt * tidligere Pasientansvarlig sykepleier PRIMÆRKONTAKT Samarbeider med tjenesteansvarlig og sørger for kvalitet og kontinuitet på tjenestene ved hyppig direkte tjenesteyting SPESIALKOMPETANSE ut fra brukernes behov lindrende behandling psykisk helse og rus aldring og eldreomsorg re-/habilitering TJENESTEANSVARLIG Har faglig beslutnings- og fremdriftsansvar for bruker og vurderer ofte behovene ved direkte tjenesteyting Omsetter lovverk, kommunale retn.linjer og fagkunnskap til praktiske tjenester 3 fokus Brukermedvirkning Praksis i utførerenheten Samarbeid for sammenhengende behandlingsforløp

12 Riktig kompetanse i grunnbemanningen Krav til tjenesteansvarlige og primærkontakter Utdanning Stillingsstørrelse Antall brukere man kan ha ansvar for Krav til kompetanse i turnus

13 Krav til kompetanse i turnus Diagnoser Pleietyngde Funksjonsvariabler i IPLOS Personens helse- og livssituasjon avgjør kompetansebehov i direkte hjelp

14 Helse- og livssituasjon Totalsituasjonen (kroppslig, psykisk, sosialt) til person med et helseproblem En person kan veksle mellom situasjonstyper Situasjonene krever i ulik grad vurderings-, samhandlings-, tiltaksog forvaltningskompetanse

15 Brukeres helse- og livssituasjon avgjør sammensetning av kompetanse i turnus

16 Forekomst av helse- og livssituasjoner varierer mellom avdelinger og over tid Demensavdeling Somatisk avdeling 4 % 4 % 3 % 3 % Uavklart 21 % 29 % Avklart stabil Avklart ustabil grad 1 45 % 48 % 43 % Avklart ustabil grad 2 Avansert

17 Brukernes behov for sykepleiere 1. Være Tjenesteansvarlig 2. Håndtere uavklarte og ustabile situasjoner hele døgnet Behov for en kommunal sykepleierprofil Styrings- og beslutningsstøtte med IKOS Funksjonsbeskrivelser for tjenesteansvarlig (TA) og primærkontakt (PK) Standard minstekrav Statusoversikt om TA, PK og bemanningsgrunnlag Rapport resultat og effekt Etterspørsel fra overordnet helseledelse

18 Styrings- og beslutningsstøtte IKOS.no utvikles nå av Kommuneforlaget og Konsens. Abonnement tilgjengelig før jul 2011 Abonnementet selges sammen med obligatorisk innføringspakke med kurs og veiledning over et år IKOS.no vil være et verktøy for den enkelte avdeling i hjemmesykepleie, bemannede boliger og sykehjem o o o o informasjon og verktøy spørsmål, svar og diskusjon statusoversikt resultater

19

20 IKOS obligatorisk innføringspakke Tilpasninger i kommunens systemer Avklare IKOS-avdelinger Trinn 1: Start alle avdelinger ift standard kompetansekrav Evt. justere bemanning Tilrettelegge pleie- og omsorgssystemet (Gerica, CosDoc, Visma Profil) Lederkurs og veiledning Trinn 2: tjenesteansvarlige og primærkontakter. Kurs for ledere og superbrukere. Resultatmåling Trinn 3: effektmåling Trinn 4: IKOS bemanningsplan

21 Resultater fra utprøving Horten kommune er pilot for utprøving Oslo kommune innfører fundamentet for IKOS gjennom prosjektet Behovsstyrt Bemanning BOB i samarbeid med Konsens AS. Prosjektet omfatter hjemmesykepleie og bemannede boliger i alle femten bydeler og alle kommunale sykehjem.

22 Resultater når TA og PK innføres Sum for 51 sykehjemsavdelinger i Oslo 100 % 90 % 80 % TA oppnevnt PK oppnevnt 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % N=577 N=580 N=550 Begynnelsen Midtveis Slutten Helse- og livssituasjon registrert IPLOS oppdatert Andre tjenesteytere kartlagt Tiltaksplan oppdatert Tekniske hjelpem i orden

23 Prosent av svar Brukerundersøkelse Hjemmesykepleie Oslo vår 2009 Prosent svært fornøyd 2008 og 2009 i Distrikt Ekeberg Tjenesten har god nok kvalitet? Tjenesten gir deg en bedre hverdag, slik at du kan bo hjemme? Tjenesten gir deg den hjelpen du har behov for? Plan utarbeidet i samarbeid med deg Mulighet for hjelp ved endret behov Bestemme hvilken type hjelp Bestemme når motta hjelp Antall forskjellige hjelpere Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med tjenesten? Svært fornøyd 2008 Svært fornøyd 2009

24 Effekter arbeidsmotivasjon Sykehjem Horten

25 Effekter overtid og vikarleie Lønnsrapport sykehjem Horten Perioden i kroner Art Endring Sykevikar ,4 % Ekstrahjelp ,1 % Overtid ,7 %

26 Effekter overtid og vikarleie Lønnsrapport hjemmesykepleie Oslo Perioden i kroner Art Endring Innleid helsepersonell vikarbyrå ,5 % Overtid ,0 %

27 Kvalitet Hva sier ansatte om Sykehjem Horten: Systemet sikrer kvalitet og har økt pasientenes trygghet. Det er bedre samarbeid med leger og sykehus. Spl og hj.pl Hjemmesykepleie Oslo: Det har vært et helhetlig faglig løft rundt brukerne. Hj.pl Ting blir tatt tak i med en gang og bruker får dermed bedre oppfølging. Spl

28 Hva sier ansatte om Arbeidsmotivasjon Bemannet bolig Oslo: Ordningen med tjenesteansvarlig og primærkontakt er veldig positiv. Vi er som et team rundt bruker. Hj.pl Sykehjem Horten: Ansatte får mer eierfølelse til arbeidsoppgavene og man ser virkelig at man trengs på jobben. Spl Jeg opplever å ha mer tid. Hj.pl Spennende å følge opp over tid og se effekter av tiltak. Hj.pl

29 Effektivitet Hva sier ansatte om Hjemmesykepleie Oslo: Arbeidsdagen har blitt mer oversiktlig og oppgaver forskyves ikke videre. Spl og hj.pl Ansatte har blitt mer selvstendige. Det er enklere å lede personalet. Leder Sykehjem Horten: Det er tydelig for alle hvem som har ansvar. Ledere kan styre ansatte til bedre oppfølging av pasientene. Spl

30 Hva handler IKOS EGENTLIG om? Helse- og omsorgskulturen har fokus på forholdet og dialogen mellom bruker og tjenesteyter kombinert med faglig gode tjenester New Public Management representerer kultur for effektivitet, nytte og resultater IKOS er et konstruktivt møte mellom kulturene En kultur- og en strukturendring

31 Takk for meg E-post:

Marit Strandquist KOMPETANSE I HJEMMETJENESTEN

Marit Strandquist KOMPETANSE I HJEMMETJENESTEN Marit Strandquist KOMPETANSE I HJEMMETJENESTEN Kvalitet og forutsigbarhet for pasienten Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2007 Rapport 1 / 2007 Rapport nr 1 / 2007 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen

Detaljer

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem Marit Strandquist og Toril Sund Struktur og kompetanse i sykehjem Rapport 4/2004 Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004 Rapport 4/2004 Rapport 4 / 2004 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold/

Detaljer

Marit Strandquist. Pasientansvarlig sykepleier i kommunen

Marit Strandquist. Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Marit Strandquist Pasientansvarlig sykepleier i kommunen Stokke kommune Rapport 23.06.2005 1 FORORD Prosjektet Pasientansvarlig sykepleier i kommunen ble ledet av Marit Strandquist og er ett av flere delprosjekter

Detaljer

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid

Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens. Sammen om kvalitet. Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu Holmestrand Horten Lardal Re Konsens Sammen om kvalitet Kvalitets- og ressursstyring i rus- og psykisk helsearbeid Andebu, Holmestrand, Horten, Lardal, Re og Konsens 2014-2016 Delrapport 09.02.2015

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6.

5.5 Samarbeid med fastleger og vaktleger... 87 5.6 Sammendrag... 91 Kapittel 6. IKT og velferdsteknologi i hjemmetjenesten... 94 6. Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 Hjemmetjenesten etter samhandlingsreformen... 5 Samhandling mellom hjemmetjenesten og sykehusene... 9 Kommuneintern samhandling... 12 Velferdsteknologi og IKT i hjemmetjenesten...

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015

SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 SOLLIHEIMEN SYKEHJEM VIRKSOMHETSPLAN 2012 2015 1 FREDRIKSTAD KOMMUNE SOLLIHEIMEN SYKEHJEM INNHOLD Sammendrag s. 3 Kjerneoppgaver s. 4 Organisering s. 4 Endrede styringssignaler s. 5 Prioriterte oppgaver

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis Rapport februar 2014 Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis 1 Forord Denne rapporten handler om arbeidslag som organisasjonsmodell og om innføring av funksjonsinndelte

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg

SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR. Behovsundersøkelse om eldreomsorg SOM MAN ROPER PÅ SYKEHJEM FÅR MAN SVAR Behovsundersøkelse om eldreomsorg Marit Strandquist Senter for helseadministrasjon Universitetet i Oslo 2002 INNHOLD: 1.0 BAKGRUNN OG MANDAT FOR UNDERSØKELSEN...

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer