Tertialrapport for FSAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport for FSAT"

Transkript

1 Tertialrapport for FSAT Første tertial

2

3 Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for første tertial Punktene i rapporten refererer til dokument FS Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett Styret for FSAT har valgt følgende hovedprioriteringer for 2015: 1. Ferdigstille organisasjonsprosessen. 2. Utarbeide en strategi for det nye senteret. 3. Samlokalisering 4. Etablere et samarbeidsforum med brukerinstitusjonene på mer overordnet nivå. 5. Sørge for støttetjenester som sikrer effektiv ressursbruk 6. Gjennomføre opptaket til studieåret 2015/ Ferdigstille SO 3.0-prosjektet 8. Forvalte FS 9. Videreutvikle FS i henhold til plan 10. Levere utviklingstjenester til CRIStin, ITAR og Datavarehusprosjektet i henhold til avtale 11. Forvalte og videreutvikle NVB, GAUS og RUST 12. Arbeide med vitnemålsbanken I etterkant er det kommet til nye oppgaver FSAT må løse i forbindelse med institusjonsfusjonene som gjennomføres i tiden fremover. I det følgende kommenteres og vurderes status for hovedprioriteringer for FSAT for FSAT Tertialrapport 1. tertial 2015 FSAT 1

4 Aktiviteter 1. Ferdigstille organisasjonsprosessen Rapporten fra organisasjonsprosjektet for intern organisering av FSAT ble levert og vedtatt på styremøte I første tertial ble det nedsatt flere mindre arbeidsgrupper som jobbet videre med interne rutiner for den nye organisasjonen: - Flyttegruppen: gruppen har ansvar for planlegging av flytting av de to miljøene inn i felles lokaler ved Fr. Nansens vei 19. Gruppen har ansvar for å koordinere oppussing av de nye lokalene samt romkabal for alle FSATs ansatte. - Gruppe for personaladministrasjon: gruppen har ansvar for å etablere rutiner for arbeid med personaladministrasjon på FSAT. - Gruppe for avtaleverket: gruppen har ansvar for utredning av hvilke avtaler som må inngås på nytt og hvilke som må oppdateres grunnet sammenslåingen. - Gruppe for nytt navn for FSAT: gruppen har ansvar for å utrede ulike alternativer for navnet FSAT og foreslå tre/fem navn for styret for FSAT. Det ble samtidig jobbet med å lage funksjonsplan for FSAT og deretter bemanningsplan. Organisasjonskartet ble ferdigstilt i januar og forhandlet med sentrale tillitsvalgte ved Universitetet i Oslo Arbeidet med bemanningsplan starter i andre tertial og ferdigstilles innen utgangen av juni. Det er planlagt at innplassering av ledere og ansatte er gjennomført innen utgangen av juni. Arbeidet med å etablere en velfungerende organisasjon vil i 2016 gå utover de ordinære forvaltningsoppgaver i FSAT. 2. Utarbeide en strategi for det nye senteret Gjennom organisasjonsprosjektet høsten 2014 har FSAT utviklet et målbilde for organisasjonen og styret har på bakgrunn av dette arbeidet vedtatt en målstruktur for FSAT. Målbildet ble definert som beskrivelse av ønsket fremtid for FSAT og ble bygget rundt seks dimensjoner som dekker ulike aspekter av organisasjonen: tjenestesenterets rolle, leveranser, samspillet med brukerne, det indre liv, effektiv drift av organisasjonen og innovasjon og nyskapning. I første tertial 2015 ble det utarbeidet virksomhetsmål for FSAT med utgangspunkt i målbildet. Styret for FSAT har vedtatt virksomhetsmål for FSAT i april Som et ledd i styrets videre arbeid med strategi for FSAT har styret gjennomført en SWOT-analyse av FSATs målbilde og organisasjonsmodell for å få oversikt over virksomhetens styrker, svakheter, muligheter og farer. Med utgangspunkt i SWOT-analysen, ble det identifisert følgende fokusområder for FSAT: - Videreutvikle samarbeidet med sektoren og andre aktører - Være pådriver for standardisering og digitalisering av prosesser - Være innovativ FSAT Tertialrapport 1. tertial 2015 FSAT 2

5 - Være profesjonell totalleverandør - Investere i kompetanse - Arbeide med internasjonalisering - Sørge for brukermedvirkning - FSAT historien som veien til gevinst Basert på dette arbeidet skal det i andre tertial utarbeides en første skisse for Strategisk Plan for FSAT. Det er planlagt en bred forankring av utkastet med sektoren i løpet av august og september 2015 før en første behandling i FSATs styre Samlokalisering UiO og FSAT har hatt tett dialog under utredning av flere alternative lokaler for FSAT. Teknisk avdeling v/uio har utredet tre ulike lokaliseringer og det ble i første tertial inngått en leiekontrakt med UiO om leie av Fr. Nansens vei 17/19. Flyttedato er desember Etablere et samarbeidsforum med brukerinstitusjonene på mer overordnet nivå Det ble ikke jobbet med samarbeidsforum i første tertial. Arbeidet starter etter sommeren Sørge for støttetjenester som sikrer effektiv ressursbruk De administrative funksjonene har hittil blitt ulikt ivaretatt i SO og SUN/SFS. I første tertial ble det påbegynt et arbeid for å etableres løsninger som sikrer at senterets administrative oppgaver blir ivaretatt på en effektiv og god måte. Etter at arbeidet med bemanningsplan er avsluttet vil dette området prioriteres høyt da det er et behov for samordning av oppgaver på tvers av de gamle enhetene. En del oppgaver vil ivaretas på et overordnet nivå. Eksempler er personvern og sikkerhet, kontakt med USIT/drift, besvarelse av høringsuttalelser og kontakt med KD og andre myndigheter og organisasjoner. 6. Gjennomføre opptaket til studieåret 2105/2016 Samordna opptaks avdeling for systemforvaltning og informasjon har i perioden 1. januar til 30. april hatt aktiviteter på mange områder. Hoveddelen har vært aktiviteter knyttet til gjennomføring av det samordnete opptaket til grunnutdanninger, men det er også lagt ned mye arbeid i drift og vedlikehold av Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) og prosjektet SO3.0. De enkelte aktiviteter i SOs seksjon for systemforvaltning Opptaket til grunnutdanninger. Opptaket er gjennomført etter samme tidsplan og prosedyrer som tidligere år. Ettersom utviklingsressursene som er tilgjengelig for opptaket i hovedsak var disponert for prosjektet SO3.0, og SO3.0 ikke gjorde noen delleveranser forut for årets opptak, så har det ikke blitt gjort nevneverdig utvikling innenfor det samordnete opptaket. De små utviklingsressursene som var tilgjengelig, har i sin helhet blitt brukt til drift og vedlikehold innenfor den eksisterende opptaksmodellen. FSAT har besvart omkring henvendelser fra søkere på epost og på telefon. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2015 FSAT 3

6 Ingen nye læresteder kom med i opptaket i 2015 og det var heller ingen fusjoner mellom eksisterende deltakerinstitusjoner. Det ble meldt inn 1348 studier (mot 1351 i 2014) og det ble registrert søkere innen fristen 15. april. Noen nye opptaksregelverk var kommet til siden 2014, men de var utelukkende rekombinasjoner av allerede eksisterende kravelementer, og medførte ikke vesentlig arbeid. FSAT har som vanlig produsert en stor mengde rapporter for media om søking til grunnutdanninger, ofte mht. geografi og kjønn. Det har ikke vært noen større mediesaker i perioden. Kontakt med Kunnskapsdepartementet. Vi har hatt omfattende kontakt med Kunnskapsdepartementet. Med data fra saksbehandlingen i det samordnete opptaket og elektroniske vitnemål i NVB har vi beregnet hvordan ulike vedtatte og eventuelle endringer i kvalifikasjonsregelverket vil slå ut i opptaket. I hovedsak i hvor stor grad skjerping av regelverkene vil redusere antallet kvalifiserte studenter til de aktuelle studiene. Brorparten av rapportene har hatt fokus på lærerutdanningene. FST har også blitt konsultert av KD om ulike løsninger for å gjennomføre egne forkurs i matematikk ved opptak til lærerutdanningene. Klagenemder. Det har vært to møter «Felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler 4-7 til 4-10». Nemnda behandlet 17 saker. Det har, som normalt for årstiden, ikke vært møter i «Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak.» Utvalg. Det har vært gjennomført ett møte i Brukerstøtte- og saksbehandlingsutvalget, men ingen møter i Informasjonsutvalget. Dette er begge utvalg der representanter for lærestedene (i hovedsak) gir Samordna opptak råd i aktuelle saker. Møteaktiviteten er normalt sterkest om høsten. Høringer. Vi har utarbeidet høringsuttalelser for følgende: «NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg», endringer i «Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning» og endringer i «Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte». Opptak til mastergradsutdanninger. Avdelingen har deltatt i en arbeidsgruppe under Utdanningsutvalget (UU) til UHR, som 18. mai i år la frem for UU et forslag til samordning av opptaket til mastergradsutdanninger. Omorganisering. De ansatte har deltatt i på seminarer, i møter og i utvalg angående fusjonen og omorganiseringen. De enkelte aktiviteter i SOs seksjon for kompetansevurdering Vurderingssaker. Avdeling for kompetansevurdering (ASK) har så langt i år arbeidet med vurderingssaker fra potensielle søkere til høyere utdanning. Så langt i år har det kommet inn 385 saker. Pr 1. april avsluttet vi dette arbeidet som følge av oppstart av årets opptaksarbeid. Vi har gjennom høst 2014 og vårsemesteret 2015 forberedt oss på årets opptak av søkere med utenlandsk videregående opplæring eller en kombinasjon av utenlandsk og norsk utdanningsbakgrunn ved å innhente informasjon fra ulike land, bearbeidet denne informasjonen, utarbeidet omregningstabeller mv. Vurderingshåndboka er oppdatert i tråd med ny informasjon og avdelingen har publisert denne informasjonen på nettet slik at den er tilgjengelig for potensielle søkere, læresteder samt andre interessenter. ASK har i vårsemesteret oppdatert Boka vår og publisert denne på SODA til bruk for FSAT Tertialrapport 1. tertial 2015 FSAT 4

7 lærestedene som er med i det samordnede opptaket. For at søkere til høyere utdanning skal få mest mulig lik behandling gjør vi disse to saksbehandlingsverktøyene også tilgjengelig for private institusjoner som BI og Westerdals Oslo School of Arts. Vurderingshåndboka og Boka vår er viktige saksbehandlerverktøy som krever et omfattende internt utviklingsarbeid og stor arbeidsinnsats fra avdelingens side. ASK behandler følgende søkergrupper i opptaket: søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn, søkere med IB og EB, Steinerskole, søkere som ber om tidlig opptak, særskilt vurdering samt søknader om dispensasjon i forhold til kravene til generell studiekompetanse. Til sammen er dette en søkermasse på omlag 4000 søknader. Disse søkergruppene har søknadsfrist 1. mars og behandlingen av søknadene starter opp før søknadsfristen for hovedopptaket den 15. april. Parallelt med disse oppgavene svarer avdelingen på en stor andel henvendelser fra søkere og læresteder via epost og telefon. Seminarer. Representanter fra ASK deltar på og bidrar med kompetanse på de regionale saksbehandlerseminarene som holdes i region sør-øst, vest og nord. Disse seminarene er en forberedelse til årets opptak og har som mål å sørge for likebehandling av søknader i opptaket gjennom felles tolkning av regelverk og bruk av felles kodeverk. Utvalg. Hovedaktiviteten i Brukerstøtteutvalget, Omregningsutvalget og Dispensasjonsutvalget skjer primært i høstsemesteret. Mellom møtene foregår kommunikasjonen pr e-post. Nasjonal klagenemnd gjennomfører i hovedsak møter etter at årets opptak er avsluttet og klagesaker kommer inn. Det kan bli et møte før juli dersom det blir et tilstrekkelig antall saker etter tidlig opptaket. Kontakt med andre aktører. Avdelingen har jevnlig kontakt med Utdanningsdirektoratet, Nokut, Voksenopplæringskontorer, IMDi, Flyktningmottak og lignende. 7. Ferdigstille SO 3.0-prosjektet Prosjektets mål er å fornye teknisk plattform og system for opptak til høyere utdanning som gjør systemet helhetlig, robust, dynamisk og sikkert. Prosjektet skal muliggjøre for søker å dokumentere elektronisk. Dette skal sikre et mindre personavhengig system. Aktivitetene må ses i lys av dette målbilde. I første tertial er det arbeidet med portal og søknad med tilhørende systemer: Søknad om opptak (søknadsprosessen) Forvaltning av studier og institusjon Dokumentasjon (Opplasting, informasjon, meldingstjenester) Grensesnitt for Samordna opptak for å forvalte søkere (baksiden) Aktivitetene fremover fokuserer på disse områdene. Dette må på plass for å lansere portal og søknad for opptaket 2016 (Versjon 1.0). Lansering av tjenester (wiki, tilgangskontroll) gjøres så fort driftsmiljøet er etablert. Da vil også mer omfattende testing utføres. Testing er en aktivitet som må fortsette utover høsten og frem til neste års opptak. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2015 FSAT 5

8 Prioriteringer. Vekten av arbeidet legges på portal og søknadsprosessen og støttesystemene SO og lærestedene trenger for å hjelpe søkere. Tjenester mot søker har høyest prioritet. Støtte for lærested gis høyere prioritet enn tjenester for SO. Forutsetninger. Utfordringen for linjeorganisasjonen fremover blir å ta i mot leveranser fra SO30. Driftsmiljø, rutiner og prosesshåndtering for overtagelse må på plass for at dette skal bli vellykket. For å sikre en smidig overtagelse er linjen med på planlegging og gjennomføring i SO30-prosjektet. Risiko. Etablering av driftsmiljø er i første tertial ikke på plass. 8. Forvalte FS FS-Brukerforum. Målgruppen for FS-Brukerforum er FS-kontaktpersoner og mellomledernivå ved Studieavdelinger ved FS-institusjoner. Målet med forumet er å skape en arena for kontakt mellom brukere av FS og utveksling av erfaring og kompetanse samt informasjon og faglig påfyll. FSsekretariatet arrangerte FS-Brukerforum Stedet for seminaret var Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo og det var over 200 deltakere på seminaret. Temaer for sesjonene var: FSAT og nye utfordringer v/kunnskapsdepartementet, Presentasjon av FSAT og konsekvenser og muligheter av sammenslåingen av SO og FS v/direktør FSAT, Vitnemålsbanken, Nytt fra FS, Masteropptak, Hvordan innføre Studentbevisappen, Studenter med behov for konfidensialitet, Ny versjon av Søknadsweb, Emrex og Resultatutveksling, STAR og Tableau, Presentasjon av SIU og forventninger SiU-UH-sektoren, GAUS, Lokale opptak, Ny Studentweb, Digital eksamen, Vitnemål med ny mal, Flettefiler og filtrering, Digital postkasse. FS-Planleggingsgruppe og ekspertgrupper. Det ble avholdt 2 møter i FS-Planleggingsgruppe for FS. Det ble i tillegg avholdt møter i følgende ekspertgrupper: gruppen for Etter- og videreutdanning, gruppen for StudentWeb, gruppen for Vurdering, gruppen for Doktorgradsmodulen. Det ble i tillegg avholdt to to-dagers møter i prosjektgruppen for STAR. Fusjoner. FSAT har nedsatt et fusjonsteam på 4 personer. Arbeidet med fusjoner gjennomføres samtidig med prosjektet for flytting av drift av NTNU fra NTNU til USIT. Arbeidet med dette vil gå utover ordinære driftsoppgaver i FSAT. Gruppe for FS-støtte er sterkt berørt av arbeidet og det vurderes tilsettinger i gruppen for å kompensere frikjøp av ressurser som er satt av til prosjektledelse av fusjonsarbeidet. Behovet vil også bli aktuelt utover 2015 dersom fusjonene i kategori 2 og 3 vedtas. Drift av FS. FSAT har overtatt driftsansvar for FS fra og det er i første tertial 2015 forhandlet og inngått en ny driftsavtale mellom FSAT og USIT med en økonomisk ramme på NOK 14 mill. Omfanget og kompleksiteten i driftsleveransene stiller krav til kundeforholdet mellom FSAT-USIT. For å profesjonalisere kundeforholdet har FSAT nedsatt en arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra ulike deler av FSAT for å foreslå nødvendige tiltak. Arbeidet i gruppen fortsetter i andre tertial Kontakt med andre aktører. Sekretariatet har jevnlig kontakt med Kunnskapsdepartementet, Datatilsynet, Lånekassen, NOKUT og NSD. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2015 FSAT 6

9 9. Videreutvikle FS i henhold til plan I 2015 vil en rekke moduler og applikasjoner ferdigstilles og produksjonssettes. Dette omfatter Studentweb, Fagpersonweb, Søknadsweb, START og undervisningsmodul. Det arbeides også kontinuerlig med digitalisering av prosesser. I 2015 vil det spesielt være fokus på eksamensprosessen og digitalisering av karakterutskrifter og vitnemål. GAUS og RUST tas i bruk ved flere institusjoner. I tillegg vil styret tilby tjeneste for digitalisering av semesterkvitteringen til alle institusjoner, noe som gir en innsparing mangedoblet kostnaden med denne. Generelt Strukturmeldingen fra KD. Etter at budsjett og planer for 2015 ble lagt, er ressurssituasjonen noe endret i FSAT pga strukturmeldingen. I 2015 må FSAT (FS) avgi rundt tre årsverk til arbeid med fusjoner. Avtale med UiO om kjøp av administrasjon er ikke på plass enda, og ferdigstilles før sommeren. FS gikk også inn i FSAT med et underskudd på 0,5 mill. Videre har personalkostnader økt mer enn fs-kontigenten fra 2015 til Det er dermed ikke rom pr i dag for å erstatte personale som benyttes til fusjoner. Dette vil dermed gå ut over oppgaver som er planlagt for 2015, både driftsog videreutviklingsoppgaver. Også i en situasjon der en kan sette inn midlertidig ansatte, vil dette gå utover planlagte oppgaver, da opplæringsperioden ofte er lang. Prioriteringen er nå: Generell drift Bistå i arbeidet med fusjoner, som skal ferdigstilles rundt Studentweb i full produksjon EMREX og Vitnemålsbanken Arbeidet med integrasjoner vil gå som normalt, det samme gjelder for Studentweb og Søknadsweb. De oppgavene som blir prioritert ned nå er oppgaver som gjelder dokumentasjon, brukerstøtte og spesifikasjoner. Dette vil i noen grad også gå utover utvikling av web-applikasjoner, da mer av spesifikasjonsarbeidet må gjøres av utviklerne. Fusjonsarbeidet omhandler mye databasekompetanse, og dette forsinker arbeidet med innføring av UTF-8 og ny undervisningsmodul. De enkelte aktiviteter Digital eksamen (løsning for sensur, begrunnelse, klage, tilrettelegging): Integrasjon med digitale eksamenssystemer benyttes nå av flere institusjoner, og tjenesten er stabil. Det er spesifisert et grensesnitt for tilbakeføring av informasjon til FS fra det digitale eksamenssystemet. Dette gjelder informasjon om oppmøte til eksamen og sensur. Grensesnittet vil ferdigstilles før sommeren. Løsning for å be om begrunnelse og klage på eksamen vil være videreutvikling av Studentweb når den er i full produksjon. Arbeidet går etter planen. Studentweb: Ny Studentweb ble satt i produksjon i desember 2014 ved tre institusjoner. Innføringen ved disse institusjonene har vært vellykket, og tilbakemelding fra studentene har vært svært gode. I første tertial har det vært jobbet med feilretting og forbedring av applikasjonen. Flere institusjoner har tatt i bruk applikasjonen, og det er mål om at alle tar i bruk ny Studentweb innen utgangen av året. Feilretting og forbedring av ny Studentweb har førsteprioritet i teamet som utvikler denne applikasjonen. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2015 FSAT 7

10 Søknadsweb: Ny versjon av Søknadsweb er distribuert for test i slutten av første tertial. Applikasjonen er helt nyskrevet, og baserer seg på nytt grafisk (universelt) design. Applikasjonen er mer brukervennlig og inneholder en del ny og etterspurt funksjonalitet. EVUweb: Det er i første tertial arbeidet med kravspesifikasjon for EVUweb, og overordnede krav er i hovedsak på plass. Det vil arbeides videre med detaljer for løsningen. Utvikling av ny EVUweb vil ikke starte før StudentWeb er i full produksjon. Arbeidet går etter planen. Om vi klarer å påbegynne utvikling i 2015 er noe usikkert pr nå. Studentmobilitet EMREX: FSAT er ansvarlig for utviklings- og standardiseringsaktivitetene i EMREX. I første tertial er alle felleskomponenter for EMREX ferdigstillet. Arbeidet går etter planen (noe foran planen). Saksflytsystem: Denne er ikke påbegynt, er planlagt for høsten Integrasjon med TimeEdit: Spesifikasjon er laget i 1 tertial, og det arbeides med å få opp et utviklingsmiljø sammen med leverandør av TimeEdit. Arbeidet går etter planen. Integrasjon med kortsystemer: Integrasjonen er utviklet, men ikke tatt i bruk av noen institusjon enda. Løsningen er utviklet for å forenkle arbeidet institusjonene har med å føre inn bilder av studenter i FS, noe som bør gjøres for å utnytte Studentbevisappen best mulig. Integrasjon med folkeregisteret: Det er utviklet en generell tjeneste for integrasjon med folkeregisteret i regi av SO3.0, og denne løsningen vil også benyttes av FS. Det arbeides med å avklare mulighetene for å bruke folkeregisterdata, og hvilke avtaler som må på plass for å gjøre dette. Pilottjenester for (Feide) Connect: FS deltar i pilotprosjekt for Connect, og før sommeren 2015 skal det på plass flere tjenester fra FS side. Spesifikasjoner er ferdigstilt, og utviklingen er startet. Arbeidet går etter planen. Ny betalingsmodul: Det er planlagt å spesifisere ny løsning høsten Det vurderes å skyve spesifikasjonen til 2016 pga ressursene som går til fusjoner. Studentbevisapp: Videreutvikling av løsningen er bestilt, for å få en helt generell løsning som alle institusjoner kan benytte. Løsningen driftes i dag av HIOA, og det er ønskelig å beholde denne driftsløsningen inntil en kan få en permanent løsning f eks i den nye UH-skyen. I dag kjører deler av løsningen i Microsoft Azure (Irland). Det arbeides med nødvendige databehandleravtaler. Teknisk sett kan løsningen tas i bruk av alle, men det kreves noen juridiske avklaringer før den kan tas i bruk. Videre vil FSAT gjennomføre en sikkerhetstest av løsningen før den tilbys flere. Integrasjon med beredskapssystemet kunnskapscim: Dette er en integrasjon som ikke har stått på planen for Flere (15-20?) institusjoner har anskaffet beredskapssystemet CiM. Hvordan denne skal integreres med de administrative systemene for å få tilgang til informasjon om studenter og ansatte er ikke klart. Det er heller ikke noen koordinering av dette arbeidet på tvers av institusjonene, og det er ikke laget noen spesifikasjoner. Hvilken rolle skal FS spille i dette arbeidet? FSAT Tertialrapport 1. tertial 2015 FSAT 8

11 10. Levere utviklingstjenester til CRIStin, ITAR og Datavarehusprosjektet i henhold til avtale CRIStin Hovedfokus i 2015 har vært på arbeid knyttet til utviklingen av det nye Cristin 2.0. I fase 1 av utviklingen av Cristin 2.0 jobbes det med realisering av en ny digital strategi for Cristin. Dette har for 1. tertial av 2015 innbefattet implementasjon av nytt grafisk design, design av nye brukerinteraksjonsmønstre og bistand til sekretariatet i spesifikasjonsarbeidet. Videre har det vært jobbet med utarbeidelse av spesifikasjon for systemintegrasjon med portalen SPREK og Biobankregisteret samt tilpasning av prosjektkatalogen til å støtte helseprosjekter og utvidelse av datamodellen for registrering av infrastrukturer. Som del av arbeidet med å klargjøre Cristin for integrasjon med eksterne systemer har vi jobbet med design og implementasjon av et nytt REST-basert API. Vi har i tillegg etablert en tjenestebuss (Enterprice Service Bus) for integrasjon og har i den forbindelse jobbet med oppsett og konfigurasjon av Apache Camel som en lettvekts-tjenestebuss. Det har blitt jobbet med å integrere en tidligere utviklet prototype for en søkemotor som skal brukes av Cristin 2.0 webapplikasjonen og tilbys eksterne konsumenter via det nye REST-baserte API-et. Cristin har forvaltningansvaret for Nora-tjenesten og oppdraget med videreutvikling og vedlikehold av denne tjenesten er lagt til Cristin-utvikler i FSAT. I løpet av 1. tertial har arbeidet i hovedsak dreid seg om kompetanseoverføring. Det har blitt brukt noe timer til vedlikehold av databaser, webapplikasjonene og webservicene som er i produksjon i form av utvidet eller endret funksjonalitet, feilrettinger, datakonverteringer, datarydding, uthenting av rapporter, samt arbeid i forbindelse med oppgraderinger av servermiljøene. ITAR Det er i første tertial utført omlegging av importtjenesten fra kilden ISI World of Science til Scopus fra Elsevier. Det er startet arbeid med omskriving av hele ITAR-applikasjonen til ny teknisk plattform. Det ble jobbet med løpende drift av importtjenesten og løpende import av data om publikasjoner fra bibliografiske datakilder (Scopus og Bibsys). Datavarehusprosjektet Datavarehus har i inneværende tertial fokusert på å få presentasjonsverktøyet Tableau til å fungere tilfredsstillende på ny plattform. I tillegg har det vært lagt ned mye arbeid i å få Tableau oppgradert til ny versjon. Datavarehus har to medlemmer i STAR-gruppen. I STAR har fokus dette tertial vært å bli enige om at rapporter og de data som presenteres. Dette arbeidet er krevende for alle parter og det er nå i stor grad oppnådd enighet om de vanskeligste tingene. Dette er et arbeid som krever fokus også fremover. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2015 FSAT 9

12 Datavarehus har en datavarehusløsning for Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Bergen (UiB) for flere av deres systemer. For økonomi har datavarehus først og fremst vedlikeholdt eksisterende løsning som gjelder data for eiendom, økonomi, innkjøp, budsjett og lønnstransaksjoner. I tillegg har datavarehus forberedt styringsgruppemøter og bistått UiO og UiB i deres evaluering av verktøyet Tableau. Datavarehus gjennomfører våren en oppgradering av plattform som gjelder infrastruktur og nødvendige oppgraderinger. Den første delen avsluttes før midten av juni. Siste del foregår til høsten (databaseoppgradering). 11. Forvalte og videreutvikle NVB, GAUS og RUST Nasjonal vitnemålsdatabase Driftsoppgavene har som vanlig i første rekke vært brukeradministrasjon, førstelinjetjeneste og opplæringstiltak rettet mot skoleeiere (fylkeskommunale og private), fagopplæringskontorer og utstederskoler. Vi har holdt lengre innlegg på seminarer i fire fylker om NVB. Hovedtemaet har vært bruken av og informasjonen på NBs åpne og lukkede nettsider, gjennomgang av de vanligste feilene i vitnemålsføringen og hvordan elektroniske vitnemål brukes i saksbehandling ved opptak av studenter og til ulike statistikkformål. Målsettingen for både førstelinjetjenesten, opplæringstiltakene og brukeradministrasjonen er å bedre kvaliteten på vitnemål i NVB og å øke volumet, slik at NVB kan gi grunnlag for et mest mulig effektivt og korrekt studentopptak. Kontrollprogrammet for vitnemål for videregående opplæring har blitt vedlikeholdt i takt med nye regler vedtatt av Utdanningsdirektoratet (UDIR). Disse regelendringene gjelder både nye programområder, nye fag, endringer i fag- og timefordelingen og endringer i føringsreglene. Vi har vært i stadig kontakt med UDIR om endringene i regelverket og tolkingen av samme. Det er gjort enkelte endringer i kontrollprogrammet mht. beregning av realfagspoeng og språkpoeng, jfr. regelverket for opptak til universiteter og høyskoler. Vi har i perioden fortsatt arbeidet med «reimport» av vitnemål til NVB. Det vil i praksis si å få renset vekk vitnemål som ikke burde ha vært importert og importere vitnemål som ble feilaktig avvist ved tidligere importforsøk. Dette arbeidet er svært ressurskrevende og er til tross for våre intensjoner ennå ikke sluttført. GAUS Det ble i første tertial arbeidet videre med rutinebeskrivelser for registrering av godkjenningssaker i Godkjenningsmodulen for rapportering til GAUS. Det ble i tillegg jobbet med å utrede behov for oppdatering av Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning for å sikre hjemmelsgrunnlaget for avlevering av data fra FS til GAUS. RUST RUST ble tatt i bruk i oktober Det er siden lanseringstidspunktet en stor medieoppmerksomhet rundt funksjonalitet i RUST og konsekvenser for studenter. RUST ble i første tertial omtalt i Bergens Tidende, Universitas (tilknyttet UiO), Unikum (tilknyttet Uria), Radio 5 og Dag og Tid. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2015 FSAT 10

13 12. Arbeide med vitnemålsbanken Styret prioriterer utviklingen av en vitnemålsbank, som vil gi stor besparing ved institusjonene, en god og etterspurt tjeneste for norske borgere, og kvalitetssikret informasjon til bruk i ansettelsesprosesser m.m. Det er for 2015 tildelt kr 2,2 mill for å starte utvikling av en vitnemålsbank. I 1. tertial har det vært arbeidet med planer for denne, med mål om produksjonssetting , forutsatt fullfinansiering av prosjektet i Det har vært arbeidet med hjemmelsgrunnlag for tjenesten, og konklusjon på møte med KD og Datatilsynet var at denne bør hjemles i lov. I 2015 vil det meste av ressursinnsatsen for Vitnemålsbanken omhandle utvikling. Utviklingen ses i sammenheng med EMREX-prosjektet, der Vitnemålsbanken vil inngå i EMREX som den norske tjenesten for videreformidling av resultatinformasjon. EMREX vil trenge samme funksjonalitet i Vitnemålsbanken som en trenger i forbindelse med rekrutteringssystemer. Vitnemålsbanken for bruk i EMREX skal være klar for pilot i oktober Regnskap pr Kommentar til regnskapet: Prognosen viser et overskudd på 1,7 mill for 2015 og er i henhold til plan er et midlertidig år før endelig organisering blir lagt, prognosen for 2016 vil derfor kunne legges inn først når organisering er bestemt. Overskudd på 25 mill per er i henhold til plan. Årsaken til overskuddet er at FS-institusjonene betaler inn FS-avgift og FS-drift en gang i året, mens kostnadene påløper mer jevnt utover i året. FSAT Tertialrapport 1. tertial 2015 FSAT 11

I etterkant er det kommet til nye oppgaver FSAT må løse i forbindelse med institusjonsfusjonene som gjennomføres i tiden fremover.

I etterkant er det kommet til nye oppgaver FSAT må løse i forbindelse med institusjonsfusjonene som gjennomføres i tiden fremover. Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for andre tertial 2015. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-010-10 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016. Styret for FSAT har valgt

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT)

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) Tina Lingjærde Direktør Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter (FSAT) FS Brukerforum 14.april 2015 Formål Felles studieadministrativt tjenestesenter

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Forberedelse til gjennomføring av opptaket 2017

Forberedelse til gjennomføring av opptaket 2017 Forberedelse til gjennomføring av opptaket 2017 FSAT-16-104 KFH Bakgrunn Opptaket er en viktig del av FSATs oppgaver, slik at vi i dette dokumentet beskriver hva som må planlegges for neste års opptak.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi. Styreleder Christen Soleim Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016

Oppgaver og prioriteringer i Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Oppgaver og prioriteringer i 2017 Kathy Haugen Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Kontaktforum nov. 2016 Forslag meldes inn Fra institusjonene via studiedirektører Fra institusjonene via

Detaljer

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og 2016 2015 er første året det skal utarbeides en felles

Detaljer

FSAT, FS og digital eksamen. SUHS 2015 Spor: Digitalt læringsmiljø

FSAT, FS og digital eksamen. SUHS 2015 Spor: Digitalt læringsmiljø FSAT, FS og digital eksamen SUHS 2015 Spor: Digitalt læringsmiljø Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Etablert 1.7.2014 Enhet organisert etter 1-4.(4) i UH-loven - Eget styre 85 ansatte -

Detaljer

Tertialrapport for FSAT

Tertialrapport for FSAT Tertialrapport for FSAT Første tertial 2016 30.05.2016 Innhold: I. Generelt II. III. Aktiviteter 1. Starte arbeidet med implementeringen av ny strategi 2. Bidra i institusjonenes fusjonsarbeid 3. Implementere

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Tertialrapport for FSAT

Tertialrapport for FSAT Tertialrapport for FSAT Andre tertial 2016 12.9.2016 I. Generelt Dette er tertialrapport for FSAT for andre tertial 2016. Punktene i rapporten refererer til plandelen (side 30-38) av dokumentet «Årsrapport

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2013. 03.06.2013 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 03.06. Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial Dette er en tertialrapport for FS for første tertial. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-13-003

Detaljer

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM

ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM ARBEIDSOPPGAVER 2014 NY STUDENTWEB DIGITALISERING INTEGRASJON SAKSFLYTSYSTEM Felles studentsystem Arbeidsoppgaver 2014 Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HOVEDAKTIVITETER I 2014... 4 1. FORVALTNING OG

Detaljer

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2016-2017

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2016-2017 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2016-2017 Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2016 og 2017 Innledning I 2016 disponerer organisasjonen 82,43

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for første. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

FELLES STUDIEADMINISTRATIVT TJENESTESENTER FSAT. STRATEGI

FELLES STUDIEADMINISTRATIVT TJENESTESENTER FSAT.  STRATEGI FELLES STUDIEADMINISTRATIVT TJENESTESENTER FSAT www.fsat.no STRATEGI 2016-2019 OM FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) ble etablert 1.7.2014, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. FSAT

Detaljer

Nyheter FS. Geir Vangen

Nyheter FS. Geir Vangen Nyheter FS Geir Vangen Nytt fra FS Integrasjoner Webapplikasjoner Connect EU-prosjekter FS7.7 TAM TAM: Tjensteadministrasjonsmodul «Brukeradministrasjon for Web Services» Nytt verktøy under utvikling Institusjonene

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt.

FS skal være det ledende studieadministrative systemet i Norge, og langt framme internasjonalt. Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 26. november 2012 1 1. Innledning Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med det formål

Detaljer

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016

Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2015-2016 Felles Studieadministrativt Tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT 2015 og 2016 2015 er første året det skal utarbeides en felles

Detaljer

Arbeidsoppgaver og prioriteringer 2017

Arbeidsoppgaver og prioriteringer 2017 Arbeidsoppgaver og prioriteringer 2017 Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver FSAT 2017 I FSATs planlegging av arbeidet med de ulike systemene og tjenestene, så er det viktig

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Årsrapport 2014, mål og planer for 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT I. Styrets beretning (to sider) 1. Styrets overordnede vurdering av samlede resultater,

Detaljer

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014.

Dette er en tertialrapport for FS for andre tertial 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Generelt Dette er en rapport for FS for andre. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver. Styret har valgt følgende hovedprioriteringer for : 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem

Tertialrapport for FS Første tertial 2012. 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 14.06.2012 Felles studentsystem Tertialrapport for FS Første tertial 2012 Dette er en tertialrapport for FS for første tertial 2012. Punktene i rapporten refererer

Detaljer

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014

FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014 Generelt Dette er årsrapport for FS for 2014. Punktene i rapporten refererer til dokument FS-14-003 Arbeidsoppgaver 2014. Styret valgte følgende hovedprioriteringer for 2014: 1. Ferdigstillelse av ny StudentWeb

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

Arbeidsoppgaver og prioriteringer 2017

Arbeidsoppgaver og prioriteringer 2017 Arbeidsoppgaver og prioriteringer 2017 Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver FSAT 2017 I dette dokumentet presenteres oppgaver knyttet til de fem strategiskemålene for 2017.

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 7. desember 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Gunnar Bendheim, NTNU Marianne Øhrn

Detaljer

Årsrapport ( )

Årsrapport ( ) Årsrapport (2015-2016) Årsrapport 2015, mål og planer for 2016 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Innhold: I. Styrets beretning II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall II.1. Introduksjon

Detaljer

Forslag til arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2017

Forslag til arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2017 Forslag til arbeidsoppgaver, prioriteringer og budsjett 2017 Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Arbeidsoppgaver og ressurser for FSAT i 2017 I dette dokumentet presenteres oppgaver knyttet

Detaljer

Velkommen v/tina Lingjærde

Velkommen v/tina Lingjærde FS-kontaktforum Velkommen v/tina Lingjærde 1 Innhold Presentasjon av CERES Tjenesteorganet Digitaliseringsstrategien 2 CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier National

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013

Referat. Møte i styret for FS 13. november 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 FSAT-15-068. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 18. juni 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Årsrapport ( )

Årsrapport ( ) Årsrapport (2015-2016) Årsrapport 2015, mål og planer for 2016 Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Innhold: I. Styrets beretning II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall II.1. Introduksjon

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-16-103 OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

IT forum Solstrand 3/5 Kjell Bernstrøm Universitetsdirektør

IT forum Solstrand 3/5 Kjell Bernstrøm Universitetsdirektør IT forum Solstrand 3/5 Kjell Bernstrøm Universitetsdirektør IT et område i endring Utfordringer i sektoren Litt historikk Veien videre Noen begreper BOTT - Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø U5 BOTT + NMBU

Detaljer

Status fusjoner i og risikovurdering

Status fusjoner i og risikovurdering Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering FSAT-16-018-2 OMN Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen inneholder de samme risikoene som i tidligere

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011

Referat. Møte i styret for FS 19. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Kontaktforum, november 2016 Marte Holhjem, produkteier ved FSAT

Kontaktforum, november 2016 Marte Holhjem, produkteier ved FSAT Kontaktforum, november 2016 Marte Holhjem, produkteier ved FSAT Agenda Generelt Arkitektur Sikkerhet og standarder «Demonstrasjon» Greit å vite Planlagt videreutvikling Gevinster for institusjonene Behov

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2016-2017, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering

Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-029 OMN Notat Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt og svarer på de problemstillingene

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-117 OMN Til styret Sak 3b Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon

Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon Beskrivelse av gjennomføringstiltak og opplegg for gjennomføring og oppfølging Jmf. notat for gjennomføringsplan for Universitetsstyrets vedtak

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

Hva skjer a? Status for CRIStin 2. Oppstartsmøte NVI-rapportering 20. oktober 2016

Hva skjer a? Status for CRIStin 2. Oppstartsmøte NVI-rapportering 20. oktober 2016 Hva skjer a? Status for CRIStin 2 Oppstartsmøte NVI-rapportering 20. oktober 2016 Vi jobber på fire områder Integrasjon med REK/SPREK «CRISt-UT» = API og Tableau Resten av CRIStin 2 = Brukergrensesnitt,

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 23. april 2015 FSAT-15-043. Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 23. april 2015 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Kjetil Solvik, NMH Marianne Øhrn Johannessen,

Detaljer

Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon

Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon Beskrivelse av gjennomføringstiltak og opplegg for gjennomføring og oppfølging Jmf. notat for gjennomføringsplan for Universitetsstyrets vedtak

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering. Risikovurderingen

Detaljer

Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon

Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon Organisering og standardisering innenfor studieadministrasjon Beskrivelse av gjennomføringstiltak og opplegg for gjennomføring og oppfølging Jmf. notat for gjennomføringsplan for Universitetsstyrets vedtak

Detaljer

UTKAST. Brukermedvirkning i FSAT. Felles studieadministrativt tjenestesenter. Opprettelse av FSAT

UTKAST. Brukermedvirkning i FSAT. Felles studieadministrativt tjenestesenter. Opprettelse av FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT-16-115 KFH UTKAST Brukermedvirkning i FSAT Opprettelse av FSAT FSAT ble etablert 1. juli 2014 som følge av sammenslåing av tre enheter: Samordna opptak,

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013

Referat. Møte i styret for FS 17. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011

Referat. Møte i styret for FS 28. mars 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Årsrapport ( )

Årsrapport ( ) CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier CERES National Center for Systems and Services for Research and Studies Årsrapport (2016-2017) Årsrapport 2016 fra Felles

Detaljer

Organiseringsprosjektet innspill til skisser til modeller

Organiseringsprosjektet innspill til skisser til modeller CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 14.02.2017 Deres ref.: 16/5526 Vår ref.: 2016/12515 Organiseringsprosjektet

Detaljer

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg

Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Forkurs i matematikk til lærerutdanninger vedlegg Bakgrunn I regjeringens strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen, som ble lagt frem i 2014 fremgår det at Regjeringen vil skjerpe kravene for opptak

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 11.4.2015 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 11. juni 2015 Møte i styret for CRIStin 10. april 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier

CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier FSAT og CRISTIN har blitt CERES Nasjonalt senter for felles systemer og studier for forskning og studier National Center

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Brukerstyring og brukermedvirkning i utvikling av tjenester og systemer i FSAT

Brukerstyring og brukermedvirkning i utvikling av tjenester og systemer i FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT-16-115 KFH Brukerstyring og brukermedvirkning i utvikling av tjenester og systemer i FSAT Brukerstyring og brukermedvirkning er en viktig og sentral faktor

Detaljer

Arbeidsoppgaver for FSAT i 2017

Arbeidsoppgaver for FSAT i 2017 Arbeidsoppgaver for FSAT i 2017 Dette dokumentet gir oversikt over oppgaver for FSAT i 2017. I framstillingen skilles det mellom løpende drift og forvaltning og videreutviklingen og nye oppgaver. Hovedfokus

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016, konsekvenser og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter

Felles studieadministrativt tjenestesenter Felles studieadministrativt tjenestesenter Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 13.11.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/13545 Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen

Digital eksamen. Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Digital eksamen Hva skjer nasjonalt Ekspertgruppe for Digital eksamen ecampus Hva skjer rundt FS FS-brukerforum 28 og 29 oktober 2013 2 Ekspertgruppe

Detaljer

Oslo, Referat. Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015

Oslo, Referat. Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015 Oslo, 4.2.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 28. januar 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanns Sundnes Anne Lise Fimreite (på telefon) Reidar Thorstensen Rune R.

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen UiO)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen UiO) Blindern, 25.4.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 23. april 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar Thorstensen

Detaljer

2012 arbeidsoppgaver

2012 arbeidsoppgaver evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning semesterregistrering webservice kvalifikasjon

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK

PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK PROSJEKTMANDAT FOR DELPROSJEKT 1 - ORGANISERINGSPROSJEKTET BARNEHAGE, GRUNNOPPLÆRING OG KOMPETANSEPOLITIKK 1 1. OVERORDNET OM MANDATET OG DELPROSJEKTET Organiseringsprosjektet skal vurdere organiseringen

Detaljer

UTKAST. Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem. Rød skrift=uferdig tekst

UTKAST. Arbeidsoppgaver Innholdsfortegnelse. Felles Studentsystem. Rød skrift=uferdig tekst UTKAST Arbeidsoppgaver 2013 Felles Studentsystem Rød skrift=uferdig tekst Innholdsfortegnelse GENERELT... 2 HOVEDAKTIVITETER I 2013... 5 1. SYSTEMVEDLIKEHOLD... 7 2. BRUKERSTØTTE OG DOKUMENTASJON... 9

Detaljer

Videreutvikling av CRIStin

Videreutvikling av CRIStin Current Research Information SysTem In Norway Videreutvikling av CRIStin Møte i RHFenes strategigruppe for forskning 15.02.2012 Agnethe Sidselrud Hovedmål og effektmål for prosjektet Hovedmål Utvikle CRIStin-systemet

Detaljer

CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet. Oppstartseminar 22. Oktober 2013

CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet. Oppstartseminar 22. Oktober 2013 CRIStin 2.0 Om videreutvikling av CRIStin-systemet Oppstartseminar 22. Oktober 2013 CRIStin og de gode hjelperne Mål for CRIStin-systemet Nav i norsk forskning Gi oversikt og pekere til mer detaljer Koblinger

Detaljer

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl

Referat. Majorstua, Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag kl Majorstua, 15.06.16 Referat Møte i Styringsgruppe for CRIStin 2.0 tirsdag 31.05.2016 kl. 15-18 Deltagere: Katrine Weisteen Bjerde Daglig leder i CRIStin og leder for styringsgruppen) Grete Christina Lingjærde

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 17. desember 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer

Kunnskapssektoren sett utenfra

Kunnskapssektoren sett utenfra Kunnskapssektoren sett utenfra Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren Trond Risa sekretariatet UHRs biblioteksutvalgs lederforum 14. mars 2016 1 Bakgrunn

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT

Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT FSAT-15-085 OMN Til styret Sak 3 Status fusjoner i 2015-2016 og risikovurdering Bakgrunn Dette notatet er todelt, en statusrapport og en risikovurdering.

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 12. desember 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 21. september 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 21. september 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 21. september 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Marianne Øhrn Johannessen, UiA Kjetil Solvik, NMH Gunnar

Detaljer

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT Felles Studieadministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-16-100 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen)

Katrine Weisteen Bjerde (Daglig leder) Gudleik Grimstad (observatør fra vertsinstitusjonen) Oslo, 20.10.2015 Referat Møte i styret for CRIStin 19. oktober 2015 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Anne Lise Fimreite Reidar Thorstensen

Detaljer

BUDSJETT 2014. Felles studentsystem. Felles Studentsystem og Samordna opptak

BUDSJETT 2014. Felles studentsystem. Felles Studentsystem og Samordna opptak BUDSJETT 2014 Felles Studentsystem og Samordna opptak Dette notatet gir en samlet oversikt over de vedtatte budsjetter, arbeidsoppgaver og prioriteringer for 2014, som styrene til Felles studentsystem

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse 1 Ny funksjonalitet høsten 2014 Alle baser er satt opp slik at data kan hentes av andre institusjoner Vedtak i

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper

FSAT. Oversikt over gruppenes mandat m.m. Planleggingsgruppen. Ekspertgrupper FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@fsat.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til:

Innkalling. Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter. Til: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

FBF, Bristol,

FBF, Bristol, Hvordan legge til rette og få til et godt samarbeid med kvalitetssikring og deling av data mellom CRIStin og «nye» BIBSYS FBF, Bristol, 18.4.2012 Katrine Weisteen Bjerde, Daglig leder CRIStin Om CRIStin

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 FSAT-14-053. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 FSAT-14-053. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 22. oktober 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Heidi Adolfsen, UiT Marianne Øhrn Johannesen, UiA Kjetil

Detaljer