2014 Budsjettprinsipper og metoder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014 Budsjettprinsipper og metoder"

Transkript

1 2014 er og metoder Budsjettverktøy og metoder Prognosemodellen og tiltak Budsjettering foregår i prognosemodellen ved bruk av tiltak. Budsjettet tar utgangspunkt i prognosen for 2013, korrigert for forventet endringer i 2014 som innarbeides i budsjettverktøyet ved bruk av tiltak. Budsjett 2014 er summen av prognosen for 2013 pluss/minus kartlagte endringer (tiltak). Dette er samme metode om er benyttet i forbindelse med utarbeiding av budsjettene for 2012 og Tiltak er definert i forskjellig kategorier for å gjøre der mulig til å gruppere dem gi bedre oversikt over årsakssammenheng i budsjettet. For 2014 budsjett, skal følgende tiltakskategorier tas i bruk: 0 Justering av prognose 00 Justering av prognose 1 Endring i basis Sentrale justeringer 11 Endring basistilskudd intern i klinikken 2 Pris- og lønnsjusteringer 20 Sentrale prisjusteringer 21 Lokale prisjusteringer 22 Lønnsendringer uten BTO mnd.verk effekt 24 Endring BTO mnd.verk uten økonomieffekt 3 Helårseffekter av iverksatte endringer i Samhandlingsreform med oppstart i Hovedstadsprosess med oppstart i Justering av driftsmessig karakter med oppstart i Justering bemanningsplan i 2014 som følge av iverksatte endringer i Omstillingsprosjekter med oppstart i Nye omstillinger og endring av drift i Samhandlingsreformen med oppstart i Endringer i opptaksområdet i 2014 (Sande/Svelvik) 43 Justering av driftsmessig karakter i Justering av bemanningsplan som følge av endring i vakanser i Omstillingsprosjekter med oppstart i Uløst utfordring i Uløst utfordring i Prognoseavvik Avvik regnskap 2013 og prognose 2013

2 Bruttoårsverks budsjettering Endringer i kostnadsnivå på lønnsområdet vil automatisk beregnes om og gi endringer i bruttoårsverk i budsjettet. Budsjettet for bruttoårsverk, i like het med budsjettert lønnskostnader, tar utgangspunkt i faktisk årsverk i år pluss/minus kartlagte endringer (tiltak). Årsverkseffekt av tiltak/endret kostnadsnivå beregnes basert på gjennomsnittlig årsverkskostnad for det berørte ansvar. Fordi gjennomsnittsberegninger ikke alltid er representativ for de faktiske forhold ved budsjettert endringer, kan årsverkseffekten overstyres/korrigeres etter behov. Det er viktig å oppnå god samsvar mellom budsjetterte lønnskostnader og utvikling av brutto årsverk i klinikkene. Det er derfor viktig at klinikkene er nøye med å kvalitetssikre bruttoårsverks budsjett, og sikre at utvikling i budsjetter er i tråd med forventet utvikling fremover. Lønns- og prisvekst VVHF kompenseres for lønns- og prisvekst gjennom rammetildeling fra HSØ. Kompensasjonen er basert på forutsetninger i Statsbudsjettet, som legges frem i oktober hvert år. Kompensasjon for lønns- og prisvekst fordeles til klinikkene i sluttfasen av budsjetteringen som kostnads- /inntektsøkning, med tilsvarende endring i basisramme. På denne måten er lønns- og prisvekst budsjettnøytrale for klinikkene, dvs. at det ikke endrer utfordringsbildet i klinikken. Lønns- og prisvekst komponenten styres sentralt. Periodiseringsnøkler Standard periodiseringsnøkler for hver budsjettlinje eller AP-4 art (se tabell nedenfor) utarbeides sentralt. Standard periodiseringsnøkler utarbeides basert på faktisk utvikling de siste 2 år for hele foretaket, korrigert for kjent endringer (for eksempel når helligdager treffer). Fordi standard periodiseringsnøkler er basert på utvikling på foretaksnivå, er disse ikke nødvendigvis representativ for utvikling i de enkelte klinikker. Det er derfor viktig at klinikkene vurderer nøye bruk av standardnøkler, og lage egne periodiseringsnøkler tilpasset utvikling i klinikken etter behov. Klinikken kan utvikle egne periodiseringsnøkler pr konto/ansvar, eller pr tiltak. Det er klinikkens ansvar til å sørge for korrekte periodisering av budsjettet. Periodisering er ikke påkrevd ved første budsjettleveranse fra klinikkene, og normalt jobbes ved etter at årsbudsjettet er innlevert. Det er egen frist i fremdriftsplan for innlevering av periodisert budsjett. Overskuddskrav Det skal budsjetteres med et overskudd på 90 MNOK i 2014 for Vester Viken samlet sett, i tråd med styringsignaler i økonomisk langtidsplan Overskuddet skal budsjetteres i sin helhet sentralt. Klinikkene vil få krav om drift i balanse i 2014, i tråd med tidligere års praksis. For å møte felles utfordringer og sikre 90 MNOK sentralt, kan det være nødvendig å trekke midler fra klinikkenes rammer. Beløpet skal fordeles forholdsvis basert på totale budsjettert kostnadsrammer i klinikkene i 2013 (eks. fellesområdet). Forutsatt at Vestre Viken HF oppnår budsjettert resultatkrav vil klinikkene som oppnår bedre resultater enn budsjettert i 2014 få anledning til å disponere sitt overskudd til investeringer i etterfølgende regnskapsår.

3 Budsjetteringsnivå og praksis I tråd med tidligere praksis, er det ikke påkrevd med budsjettering på hver hovedbokskonto. Minimumsnivå for budsjettering er på AP-4 nivå i prognosemodellen. AP-4 nivå tilsvarer linjene i regnskapsrapporten, og er det nivå som klinikkene følges opp på i forbindelse med løpende rapportering. Hver AP-4 nivå kan inneholde flere hovedbokskonti. Merarbeid med å splitte budsjettbeløpene ned på hver enkelt hovedbokskonto gir i de fleste tilfeller ikke bedre styringsinformasjon. Men, det gis anledning å budsjettere ned på det hovedbokskontonivå der klinikkene mener det er viktig med mer detaljert budsjettering enn AP-4 nivå tilsier. Tabellen nedenfor gir prinsippene for budsjettering på de mest vesentlige områder. Området Basisramme Basisramme fordeles klinikkene av ledelsen i henhold til inntektsfordelingsmodell beskrevet i budsjettsaken. Klinikkene må selv fordele basisrammene innenfor klinikken, og må sørge for at kostnadsnivå avstemmes med basisrammen slik at hvert enkelt ansvar har et resultat i balanse i Basisramme skal periodiseres slik at hvert ansvar går i null pr måned i tråd med tidligere års praksis. Aktivitet somatikk og ISF-inntekter ISF-inntekter budsjetteres i de somatiske klinikker ved bruk av aktivitetsmal for somatikk. Det er kun klinikkene Kongsberg Sykehus, Drammen Sykehus, Bærum Sykehus og Ringerike Sykehus som skal budsjettere ISF-relaterte inntekter. Aktiviteten budsjetteres i aktivitetsmalen pr NIMES avdeling. Her budsjetteres det bl.a. antall behandlinger innenfor døgn-, dag og poliklinisk behandling, antall DRG-poeng og ISF-relaterte inntekter (ISF-inntekter egne pasienter, gjestepasientinntekter, inntekter i- fm kommunal finansiering og inntekter for utskrivningsklare pasienter). Aktivitetsmalen tar utgangspunkt i prognose pr 2. tertial (etter stenging/kvalitetssikring av koding). VVHF tildeles en DRG-kvote fra HSØ i-fm budsjettet, som videre fordeles klinikkene. Antall sørge for DRG-poeng i budsjett skal stemme nøyaktig med tildelt DRG-kvote. ISF-relaterte inntekter i budsjettet må avstemmes mot antall DRGpoeng i aktivetsmalen (antall DRG-poeng * DRG-enhetspris = ISF inntekter i budsjett). Det skal være et 1 til 1 forhold i mellom NIMES avdeling og ansvar. Det vil si at det kun kan budsjetteres inntekter for en NIMES avdeling på et ansvar. Eventuell endring i DRG-vekter ( grouper-effekt ) beregnes sentralt og fordeles klinikkene fra sentralt hold. Klinikkene skal lage egen periodiseringsnøkler pr ansvar i aktivitetsmalen.

4 Området Kommunal medfinansiering Utskrivningsklare pasienter Gjestepasientinntekter Nivået for inntekter fra kommunal medfinansiering skal beregnes og budsjetteres sentralt med tilsvarende reduksjon i ISF-inntekter på overordnet nivå (null i sum). Dette er i tråd tidligere års praksis. Kommunale medfinansiering beholdes sentralt fordi budsjettering på klinikknivå vil gi mer komplisert bokføring i 2013, og vil gjør det mer vanskelig for klinikkene å avstemme sin aktivitet mot resultatregnskapet. Inntekter budsjetteres i de somatiske klinikker ved bruk av aktivitetsmal for somatikk. Totale inntekter må i budsjettet må avstemmes mot antall døgn i malen. Gjestepasientinntekter budsjetteres i klinikkene. For somatiske klinikker budsjetteres gjestepasientinntekter ved bruk av aktivitetsmal for somatikk. Klinikk for Psykisk Helse og Rus budsjetterer basert på forventet utvikling og egne beregninger. Dette gjelder både interne og eksterne gjestepasientinntekter. Konserninterne gjestepasientinntekter må avstemmes innenfor HSØ som en del av intern handel avstemning. Raskere tilbake ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler Polikliniske inntekter, inntekter fra selvbetalende pasienter, egenandeler og lignende Husleieinntekter Gevinst ved salg anleggsmidler Øvrige inntekter Inntekter for Raskere tilbake budsjetteres i klinikkene i tråd med tidligere år. Totalt beløp må avstemmes mot mottatt tilsagnsbrev fra HSØ. Både kostnader og inntekter for hjemmebaserte biologiske legemidler (H-resepter) budsjetteres sentralt. Kostnader for sykehus administrerte biologisk legemidler (for eksempel Remicade) budsjetteres også sentralt. Budsjetteres i klinikkene basert på forventet utvikling. Inntekter for selvbetalende pasienter innenfor somatikk budsjetteres i aktivitetsmalen (sammen med ISF-inntekter). Budsjetteres hovedsaklig i Klinikk for Intern Service, unntaksvis i klinikkene basert på gjeldende praksis. Budsjetteres kun sentralt. Forskningsmidler, øremerket tilskudd, gaver og øvrige inntekter budsjetteres i klinikkene. Forskningsavdelingen har ansvaret for fordeling av sentrale forskningsmidler i-ht tildelinger.

5 Området Varekostnader Budsjetteres hovedsakelig i klinikkene basert på forventet forbruk. Klinikkene må huske å ta hensyn til forventede endringer i aktivitetsnivå. Det minnes om at kostnader for dyre biologisk legemidler budsjetteres sentralt (se eget avsnitt ovenfor). Kjøp av helsetjenester Konserninterne gjestepasientkostnader inkl. kostnader i-fm bruk av pasient hotell/reiser i- fm gjestepasient opphold Kostnader budsjetteres både i klinikkene og sentralt basert på gjeldene praksis. Kun somatiske gjestepasientkostnader budsjetteres sentralt. Konserninterne gjestepasientkostnader for psykisk helse og rus budsjetteres i klinikken basert på forventet forbruk. Kostnader for somatiske behandlinger budsjetteres sentralt. For opphold ved OUS, bokføres også kostnader i-fm bruk av pasienthotell og pasient reiser sentralt. Kjøp av konserninterne gjestepasienter må avstemmes innenfor HSØ som en del av intern handel i-fm budsjettprosessen. Lønnsområdet Lønnskostnader tar utgangspunkt i prognose for 2013 pluss/minus kjente endringer (tiltak). Det er ikke påkrevd med bruk av en lønnsmal for budsjettering innenfor lønnsområdet. Klinikkene anmodes om å bruke de detaljerte opplysninger som finnes i prognosekuben som grunnlagsinformasjon i-fm budsjettering på lønnsområdet. Forventet lønnsvekst tilskrives klinikkenes budsjetter fra sentralt hold (styres sentralt) både som kostnads- og basisrammeendring (se avsnitt om lønns- og prisstigning ovenfor). Det er viktig at endringer i lønnsområdet avstemmes mot bruttoårsverksutvikling i budsjettet. Pensjonskostnader Pensjonskostnader fastsettes basert på juni 2013 aktuarberegningen for VVHF. Fordi totale pensjonskostnader fastsettes basert på juni aktuarberegning, vil ikke evt. planlagte endringer i bemanning i løpet av budsjett året påvirke totale pensjonskostnader før året etterpå. For å redusere denne effekten, skal pensjonskostnader belastes klinikkene etter den første budsjettleveransen. Pensjonskostnader vil tildeles klinikkene som en fast prosent (23 %) av budsjettert lønnsnivå for Differansen i mellom beregnet pensjonskostnader i klinikkene og aktuar beregningen budsjetteres sentralt. Pensjonskostnader tildeles klinikkenes budsjetter fra sentralt hold både som kostnads- og basisrammeendring. I løpet av året vil pensjonskostnader belastes klinikkene basert på budsjett. Det er derfor ingen risiko i klinikkene resultater knyttet til pensjonskkostnader.

6 Området 2 % trekk pensjon De ansattes andel av pensjonskostnader (2% trekk) budsjetteres kun sentralt i Pensjonstrekk reduserer arbeidsgiveravgift på totale pensjonskostnader. For å fornekle avstemninger og redusere antall bokføringer i regnskapet, flyttes derfor dette sentral fra og med Avskrivninger Budsjetteres sentralt for hele VVHF. Finansområdet Ferieuttak konto 5091 Budsjetteres sentralt for hele VVHF. Periodisering av ferieuttak kun foretas for foretaksnivå. Fristbrudd Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Senior Politikk Fakturaer i forbindelse med fristbruddpasienter belastes klinikkene, og klinikkene må selv ta stilling til evt. budsjettering av slike beløp. Klinikkene belastes i året fakturaen mottas, uavhengig av når fristbrudd har oppstått. Det gis ikke basisrammekompensasjon for dekning av kostnader i-fm fristbrudd. Fakturaer i forbindelse med NPE belastes klinikkene, og klinikkene må selv ta stilling til evt. budsjettering av slike beløp. Klinikkene belastes i året fakturaen mottas, uavhengig av når skaden har oppstått. Det gis ikke basisrammekompensasjon for dekning av kostnader i-fm NPE. Den 12.juni 2012 vedtok LM forslag fra HR om innføring av ekstra "fridager" for seniorer med virkning fra og med Kostnader i- fm ekstra fridager for seniorer må tas hensyn til i budsjettene til klinikkene. Merkostnader for klinikkene er evt. vikarkostnader ved fravær: Det gis 4 arbeidsdager fri med lønn fra året fyller 62 år Det gis 6 arbeidsdager fri med lønn fra året fyller 65 år I budsjettet skal det legges til grunn at ca. 75 % av seniorer vil benytte seg av tilbudet. Klinikkene må selv sette forventet kostnadsnivå for vikarer avhengig av stilling, behov for vikar ved fravær osv. Det gis ingen basis kompensasjon i-fm økte kostnader Telefonikostnader Kostnader knyttet til mobiltelefoni, inklusiv innkjøp av mobiltelefoner til de ansatte, budsjetteres i klinikkene. Kostnader i-fm fast telefoner sentraliseres i KIS fra og med 2014.

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010

Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Styresak 42/2010: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2010 Møtedato: 17.06.10 Møtested: Mo i Rana Resultatutvikling Resultatet per 05/2010 for viser et akkumulert underskudd på 2,889 mill. kr. Det er en

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Rapport 2009-056 Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Econ-rapport nr. 2009-056, Prosjekt nr. 5Z080151.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-061-0 GLU/MSV/pil, EBO, 8. juni 2009 Offentlig Ressursbruk

Detaljer