Hovedprogram for forbedring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprogram for forbedring 2012-2016"

Transkript

1 Hovedprogram for forbedring Handlingsplan 2012 INNLEDNING

2 Innhold: Innledning Universitetssykehusfunksjonen Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger Universitetssykehusets rolle i forskning Felles IKT-løsninger mellom St. Olavs Hospital og NTNU/ høyskolene Pasient- og personallogistikk Standardiserte pasientforløp Evaluering og videreutvikling av standardiserte pasientforløp Aktivitets - og bemanningsplanlegging Prioritering Intensiv og tung overvåkning Organisering og kapasitet ved operasjonsstuene Akuttstueprosjektet Bruk av forberedelsesrom i operasjonsavdelinger Vurdere driftsmodellen for bildediagnostiske tjenester i nytt sykehus Akuttfunksjonen ved St. Olavs Hospital Den somatiske akuttmottaksfunksjonen i Trondheim Styrke medisinsk faglig beslutningsstøtte i akuttmottaket samt sikre kompetanseutvikling innen akuttmedisin Kompetanseutvikling og forskning innen akuttmedisin Observasjonsenheten Samarbeid om aktiviteten i Akuttavdelingen Samhandling med primærhelsetjenesten Akuttkjeden i psykisk helsevern Psykisk Helsevern for Voksne Psykisk Helsevern for Barn og Unge Kvalitet - Pasientsikkerhet Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Oppfølging av pasientsikkerhetskampanjen ved St. Olavs Hospital INNFRI - Kampanje for reduksjon av sykehusinfeksjoner ved St. Olavs Hospital Innføringsprosjektet automatisert legemiddelforsyning (ALFinn) ing og læring Meldekultur SAPOS Pre Incidental Investigation Pasienterfaringsundersøkelse Ernæring og Mattrygghet Klart språk i all pasient informasjon

3 Innledning St. Olavs Hospital tilbyr spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca og er lokalsykehus for ca Vi har en tilgjenglig driftsramme på 7,5 milliarder kroner årlig. St. Olavs Hospital er Universitetssykehuset i Midt-Norge og våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Dette er vårt fundament for videre utvikling og forbedring. Vår eier Helse Midt-Norge RHF, gir sine styringssignaler gjennom styringsdokument, foretaksmøteprotokoll og årsbudsjett. Rapportering av resultater i henhold til styringsdokumentene til styre og eier skjer i månedsrapporter, tertialrapporter og årlig melding. Fremtidens helsetjenester må tilpasses endrede rammebetingelser. Den medisinske utviklingen vil fortsette å skape nye muligheter. Samtidig må vi være forberedt på at den økonomiske veksten vil bremses samtidig med at vi er inne i en varig befolkningsendring med flere eldre og knappere tilgang på arbeidskraft. For å kunne opprettholde omfang og kvalitet i helsetjenesten, må vi stadig forbedre og utvikle innholdet i våre tjenester og organiseringen av virksomheten. Erfaring viser at forutsetninger for et vellykket kvalitets- og forbedringsarbeid er sterk forankring i styret og ledergruppen. Vi vil bygge en felles kvalitetskultur ved St. Olavs Hospital. En kvalitetskultur som innebærer et systematisk og kontinuerlig kvalitets- og forbedringsarbeid basert på våre felles verdier, holdninger og normer. Arbeidet for å bygge kvalitetskultur skal ledes ovenfra, men bygges nedenfra. Ledere på alle nivå skal gå foran og sikre gode arenaer for dialog og refleksjon mellom ansatte og ledelse om tema som prioritering, faglige standarder, kvalitet, forbedring, arbeidsmiljø og etikk. Fag, forskning og innovasjon skal legge grunnlaget for hvordan vi skal utvikle og yte tjenester av bedre kvalitet, mer effektivt. Det mest stilte spørsmålet ved St. Olavs Hospital skal være: Kan dette gjøres bedre? Hovedprogram for forbedring (HPFF) er vår handlingsplan for store sykehusovergripende forbedringsprosesser som skal vedtas av og rapporteres til Styret. I handlingsplanen for 2012 prioriteres satsingsområder som har potensialet for bedre kvalitet, bedre logistikk og mer effektiv ressursutnyttelse. Gjennomføring av handlingsplanen følges opp av administrerende direktør og avvik rapporteres tertialvis til Styret i henhold til vedtatt milepælsplan. St. Olavs Hospital en kilde til helse og utvikling er visjonen vi strekker oss etter. Vårt verdigrunnlag, helhet, likeverd, respekt og medbestemmelse danner grunnlaget for vårt systematiske kvalitets- og forbedringsarbeid slik at vi sammen skal bli litt bedre i dag enn i går. 3

4 2. Universitetssykehusfunksjonen Ambisjonene for universitetssykehusfunksjonen er et integrert sykehus som yter diagnostikk og behandling på høyt faglig nivå. øker sin forskningsproduksjon med 15 % årlig tilbyr spesialistutdanning av så god kvalitet at St. Olavs hospital fremstår som et førstevalg blant spesialistkandidater prioriterer fag og kompetansebygging så sterkt at det i løpet av en femårsperiode er fire nye kompetansesentre ved sykehuset 2.1 Grunnutdanning og spesialistutdanning for leger. For at St. Olavs Hospital skal fremstå som førstevalget blant spesialistkandidater, må man gjennomgå og kartlegge status for grunnutdanningen og spesialistutdanningen, slik den fremstår i dag. Avdekke forbedringspotensial ved grunnutdanningen og spesialistutdanningen for leger Utdanningsutvalgene i de enkelte klinikker pålegges å ha en gjennomgang av utfordringer de enkelte har knyttet til spesialistutdanningen. Spesielt skal B- gren utdanningen vektlegges da denne også har stor betydning for andre sykehus i region/i andre regioner. Gjennomgangen skal være ferdigstilt innen Samtlige klinikker pålegges å utarbeide en kompetanseplan for sine overleger/spesialister. et med dette er å synliggjøre hvilke kompetansebehov St. Olavs Hospital har og må forholde seg til om universitetssykehusfunksjonen skal sikres på adekvat nivå. Gjennomføres innen Universitetssykehusets rolle i forskning. En av hovedoppgavene til St. Olavs Hospital er å bidra til bedre pasientnær, klinisk forskning. Dette krever god infrastruktur for forskning. Sikre god struktur på forskningsadministrasjonen ved St. Olavs Hospital i den hensikt å bedre vilkårene for pasientnær klinisk forskning. Avklare Ressurser til forskning inn i klinisk drift Bedre samarbeidet mellom forskningsaktive miljøer innen pasientnær, klinisk forskning, både på St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Ta stilling til i hvor stor grad sykehuset skal bygge opp en egen forskningsadministrasjon eller om man kan bygge opp en felles forskningsadministrasjon for sykehus og fakultet. Vurdere muligheten for å formalisere forskningssamarbeidet internt på St. Olavs Hospital innen 31. mai Felles IKT-løsninger mellom St. Olavs Hospital og NTNU/ høyskolene Ulike dataløsninger mellom St. Olavs Hospital og NTNU/ høyskolene hindrer optimal samhandling i forbindelse med forskning og utdanning. 4

5 Bidra til felles dataløsninger mellom NTNU/ høyskolene og St. Olavs Hospital for å sikre god samhandling om forskning og utdanning. Øve press på arbeidet for å få felles dataløsninger mellom NTNU/høyskolene og mellom de ulike helseforetak i Helse Midt-Norge. Øve press på arbeidet med å bedre tilgjengeligheten til og kvaliteten på utstyr for videokonferanse mellom universitetssykehuset og andre institusjoner i inn- og utland. Kontinuerlig prosess 3. Pasient- og personallogistikk Ved bedre planlegging og logistikk er målet å øke kvalitet, effektivitet og sikkerhet for pasienter og ansatte ved St. Olavs Hospital. Særlig vil man fokusere på hvordan aktivitet og tilgjengelige personalressurser bedre kan tilpasses hverandre. St. Olavs Hospital sitt viktigste virkemiddel er å standardisere flest mulig av sine pasientforløp. Standardiserte pasientforløp er i denne sammenheng et verktøy som benytter på forhånd etablerte kliniske standarder (basert på den best tilgjengelig dokumentasjon) for behandling av spesifikke grupper av pasienter. Å standardisere forløpene har effekt på alle elementer i foretakets virksomhet og kan brukes som styringsverktøy i hele organisasjonen samtidig som man sikrer at pasientens beste er i fokus. 3.1 Standardiserte pasientforløp Evaluering og videreutvikling av standardiserte pasientforløp St. Olavs Hospital har siden 2008 arbeidet med å standardisere pasientforløp for alle større pasientgrupper. Foretaket har i dag 27 godkjente standardiserte forløp og 35 under utarbeidelse. Godkjente forløp er en del av kvalitetsstyringssystemet ved foretaket og avvik fra et standardisert pasientforløp skal dokumenteres. Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer har gjennomført et prosjekt med Fast-track surgery (ERAS, akselererte pasientforløp, rapid recovery) som har vist gode resultater. Fast-track surgery fokuserer på den perioperative prosessen. setningen er nedsatt komplikasjonsrisiko og raskere rekonvalesens. Et standardisert pasientforløp dekker alle aktivitetene knyttet til henvisning og utredning, gjennomføring og etterbehandling og oppfølging. Fast-track surgery bidrar til å få pasienten gjennom operasjonen på best mulig måte. Den akutt syke pasienten i akuttmottaket stiller krav til samarbeid og koordinert behandlingsinnsats mellom faget akuttmedisin og de øvrige klinikker og det er ønskelig å definere optimale pasientforløp for denne pasientgruppen. Ved utarbeidelse av standardiserte pasientforløp, er det viktig å synliggjøre støttefunksjonenes rolle. Dette for å sikre at f.eks. bildediagnostikk ikke skal være en flaskehals i pasientforløpet. Standardiserte pasientforløp skal sikre at pasientene får riktig behandling til riktig tid og med riktig innsats. Verifisere at standardiserte pasientforløp er implementert og følges med en 5

6 kontinuerlig evaluering av effekt ved gjennomføring av minst en årlig intern revisjon ved alle klinikker som har godkjente pasientforløp. Gjennomføres kontinuerlig. De kirurgiske fagområdene vil etter hvert som forløpene revideres, vurdere å implementere fast-track surgery som del av det standardiserte pasientforløpet. Ved utarbeidelse av nye kirurgiske forløp ved St. Olavs Hospital, skal fasttrack metodikk vurderes. Revidering og utvikling av forløpene skjer kontinuerlig. Fast-track surgery som del av standardiserte pasientforløp for kirurgiske fagområder anbefales integrert i opplæringsprogrammet for prosessveiledere som er utviklet av sykehusene i HMN innen for fagdirektør HMN RHF. Utvikle generiske forløp for den akutt syke pasienten i akuttmottaket innen Pilotprosjekt for å sikre at bildediagnostikk ikke medfører forsinkelse i pasientforløpet, gjennomføres ved Kvinneklinikken, gynekologisk poliklinikk hvor det avsettes faste timer til MR og CT til poliklinikkens disposisjon. Bredding av tiltak vil vurderes i løpet av første halvdel Aktivitets - og bemanningsplanlegging Prinsippet om aktivitets - og bemanningsplanlegging er vedtatt innført ved St. Olavs Hospital. Det er utarbeidet et årshjul for aktivitet - og bemanningsplanlegging basert på planlagt fravær, planlagt aktivitet, bemanningsplan og individuelle arbeidsplaner. Det savnes imidlertid et hensiktsmessig verktøy for planlegging, særlig av legeressursene. Det er ønskelig å sikre stor grad av koordinering av de mange sentrale og lokale prosjekter ved St. Olavs Hospital som har fokus på pasient- og personallogistikk. Det foreligger imidlertid ingen samlet oversikt over pågående prosjekter ved foretaket. Optimal ressursutnyttelse samt større forutsigbarhet for de ansatte og virksomheten. Sikre koordinering av pågående og planlagte prosjekter med fokus på pasientog personallogistikk. Implementere årshjul for aktivitets- og bemanningsplanlegging. Implementering følges kontinuerlig. Gjennomføre pilotprosjekt ved Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer sammen med NTNU/ SINTEF for å utvikle et verktøy for planlegging, særlig av legeressursen innen Et nytt verktøy må kunne integreres i ressursstyringssystemet. Utarbeide og tilgjengeliggjøre en oversikt over alle pågående sentrale og lokale prosjekter knyttet til pasient og personallogistikk innen 1. juni

7 3.3 Prioritering Prioritering av pasienters rett til nødvendig helsehjelp reguleres av lov- og forskrift. Det er også utarbeidet nasjonale prioriteringsveiledere for å bidra til enhetlig rettighetsvurdering på tvers av helseforetak. Den generelle prioriteringen av pasienter er: 1. Øyeblikkelig hjelp 2. Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 3. Kontrollpasienter under behandling og oppfølging på grunn av risiko for eller eksisterende alvorlige/ livstruende tilstander hvor det finnes nasjonale eller internasjonale faglige standarder for behandling og kontroll i spesialisthelsetjenesten. 4. Pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 5. Øvrige kontroller Pasienter skal gis rett til nødvendig helsehjelp i tråd med nasjonale faglige standarder for behandling og nasjonale prioriteringsveiledere. Fristbrudd for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp skal ikke forekomme ved St. Olavs Hospital. Sikre at pasienter med rett til nødvendig helsehjelp får behandling innen angitt frist. Arbeidet følges kontinuerlig. Arrangere et seminar om prioritering med grunnlag i gjeldende regelverk og de nasjonale prioriteringsveilederne for leger som prioriterer søknader om behandling og utredning innen Gjennomføre en analyse basert på praksis med hensyn til tildeling av rett til nødvendig helsehjelp ved utvalgte klinikker, og relatere dette til situasjonen ved andre sykehus i landet. Analysen bør ikke kun relateres til et landsgjennomsnitt, men må også vurdere den variasjonen som foreligger i håp om å komme fram til en anbefalt målsetning for St. Olavs Hospital. Gjennomføres innen Etablere samarbeid med NEL (Norsk elektronisk legehåndbok) for å sikre kunnskapsdeling med primærhelsetjenesten innen Etablere standardiserte henvisninger for hver spesialitet på bakgrunn av krav i prioriteringsveilederne, samt med tilstrekkelig klinisk informasjon for å legge til rette for en bedre og raskere vurdering av henvisninger ved St. Olavs Hospital i løpet av første halvdel Kontrollpasienter som ikke har behov for oppfølging i spesialisthelsetjenesten skal overføres til fastlegene. Det skal legges til rett for slik overføring ved å tilgjengeliggjøre standardiserte oppfølgingsrutiner og anbefalinger for fastlegene (i NEL) slik at kontroller kan overtas så tidlig som mulig, - eventuelt som mellomkontroller i løpet av første halvdel Gjennomføre pilotprosjekt - Effektiv pasientbehandling ved Kirurgisk klinikk. et er at alle kirurgisk pasienter skal ha tilbud om behandling innenfor nasjonale standarder for behandlingsgaranti 7

8 pasientene skal som hovedregel gis time samtidig med at søknad behandles Kontroller som av medisinske - eller undervisningsmessige årsaker ikke må gjøres ved St. Olavs Hospital, skal overføres til fastlegene. Prosjektet starter opp i desember 2011 og planlegges avsluttet til Intensiv og tung overvåkning Intensiv og tung overvåkning er en av sykehusets mest ressurs- og kompetansetunge funksjoner og behandler de mest kritisk syke pasientene. Kapasitet og pasientflyt i disse enhetene har også betydning for både akutte og elektive forløp, både for kirurgiske og medisinske fag. Høsten 2008 ble organisering og kapasitet for intensiv og tung overvåkning i nytt sykehus utredet og besluttet. 2 år etter innflytting i nytt sykehus vurderes det hensiktsmessig å gjennomføre en evaluering for å vurdere i hvilken grad planene og målene som ble satt før flytting er innfridd som forventet. Erfaring viser videre at man i dag mangler en egnet enhet for den generelle indremedisinske pasienten som faller utenfor intensivavdeling og hjerte-/ lungeovervåkning. Sikre god organisering, kapasitet og pasientflyt for intensiv og tung overvåkning. Gjennomføre en evaluering av organisering og kapasitet for intensiv og tung overvåkning i andre halvdel av Evalueringen må særlig fokusere på eventuelle svakheter ved dagens organisering og identifisere konkrete forbedringstiltak. Utrede og konsekvensvurdere opprettelse av en generell medisinsk overvåkningsenhet. Konsekvensvurderingen vil ferdigstilles innen Organisering og kapasitet ved operasjonsstuene Akuttstueprosjektet Akuttsenteret inneholder 3 operasjonsstuer som er beregnet å operere akutte pasienter gjennom hele døgnet. Akuttstuene er planlagt brukt til alle akuttoperasjoner på ubekvem tid. Unntatt er foreløpig keisersnitt og operasjoner som må gjøres på moderavdelingene av utstyrsmessige årsaker. Fra 2.april 2008 har det vært gjennomført en pilot hvor ortopediske og kirurgiske akuttpasienter har blitt operert på øremerkede stuer av eget akutteam gjennom hele døgnet. Dette ble evaluert våren 2011 og evalueringsrapporten skal legges til grunn når nå arbeidet videreføres til å gjelde hele sykehuset. Øke kvaliteten på pasientbehandlingen ved at de akutt innlagte pasientene blir operert uten unødig venting. Redusere andelen pasienter som blir strøket fra elektivt operasjonsprogram ved å samle akuttkirurgi på akuttstuene. 8

9 Redusere operativ virksomhet på ubekvem tid/ natt. Videreføre pilotprosjektet ved Kirurgisk klinikk, Klinikk for ortopedi, revmatologi og hudsykdommer og Klinikk for anestesi og akuttmedisin. Evalueres innen Inkludere Kvinneklinikken, Klinikk for øre-nese-hals, kjeve og øye og Nevroklinikken i Akuttstueprosjektet innen Bruk av forberedelsesrom i operasjonsavdelinger I det nye sykehuset har alle operasjonsavdelinger forberedelsesrom for operasjon. På grunn av anestesibemanning er disse tatt i bruk i varierende grad. Sikre effektiv logistikk på operasjonsstuene ved parallell prosessering av operasjonspasienter. Gjennomføre et pilotprosjekt på grunnlag fra resultatene fra operasjonsstuelogistikkprosjektet, for å vurdere bruk av forberedelsesrom i forbindelse med operasjon i andre halvdel Vurdere driftsmodellen for bildediagnostiske tjenester i nytt sykehus I nytt sykehus er det innført en desentralisert modell for bildediagnostiske tjenester. Dette gir store utfordringer både faglig, logistisk og driftsmessig. Utrede og konsekvensvurdere driftsmodellen for bildediagnostiske tjenester i nytt sykehus Konsekvensvurderingen ferdigstilles innen Akuttfunksjonen ved St. Olavs Hospital Administrerende direktør ønsker å utrede akuttfunksjonens omfang, organisering og innhold med tanke på å utarbeide en helhetlig plan for ivaretakelse av akuttfunksjonen ved St. Olavs Hospital. Handlingsplanen for 2012 avgrenses imidlertid til å gjelde tiltak som gjelder akuttmottaket i Trondheim for voksne (>16 år) og dets relasjon til samarbeidende klinikker. Tiltakene skal sikre klar ansvarsplassering, forsvarlig kompetanse, behandling og pasientflyt i Akuttmottaket. I tillegg skisseres tiltak for akuttkjeden i psykisk helsevern. 4.1 Den somatiske akuttmottaksfunksjonen i Trondheim Styrke medisinsk faglig beslutningsstøtte i akuttmottaket samt sikre kompetanseutvikling innen akuttmedisin Det er ønskelig å styrke ledergruppen i Akuttavdelingen med legefaglig kompetanse. Dette for å legge til rette for økt grad av samarbeid mellom de samarbeidende klinikker og Akuttavdelingen i akuttmedisinske problemstillinger og drøftinger, samt definere kompetansebehov og krav for de ulike faggrupper og funksjoner knyttet til aktiviteten i Akuttavdelingen. Sikre kontinuerlig legefaglig kompetanse og logistisk støtte i akuttmottaket både for medisinske og kirurgiske pasienter. Tilstedeværende legeressurs i 9

10 akuttmottaket vil utgjøre en klinisk og logistisk beslutningsstøtte for vakthavende leger fra samarbeidende klinikker samt sykepleiegruppen. Dette vil være et viktig bidrag ikke bare for oppstart av den medisinske behandlingen, men også for riktig plassering i et spesialisert og seksjonert sykehus. Fast tilgjengelig legeressurs i Akuttmottaket vil også legge til rette for et mer utredende og behandlende akuttmottak og dermed mulighet for større poliklinisk aktivitet. Sikre medisinskfaglig kompetanse i ledergruppen i Akuttavdelingen, samt sikre kontinuerlig og tilstedeværende medisinskfaglig beslutningsstøtte og logistisk støtte i Akuttmottaket. Inkludere lege i ledergruppgen i Akuttavdelingen innen Utrede og konsekvensvurdere opprettelse av en ny gruppe leger Koordinerende akuttmedisinsk vakt (KAV) som sikrer fast tilstedeværelse av erfaren lege i Akuttmottaket fra samt muligheten for Kirurgisk klinikk å opprette fast legefunksjon i Akuttavdelingen mellom kl innen Kompetanseutvikling og forskning innen akuttmedisin Tidlig eksponering for akutt syke eller skadde pasienter vil forberede medisinstudentene på akuttmedisinske utfordringer senere i karrieren. Alle leger skal kunne grunnleggende akuttmedisin. Utdanningsplanen innen det akuttmedisinsk fagfeltet på medisinstudiet er fragmentert med lite praksis i Akuttmottaket. Dette bør styrkes. Turnusleger ved St. Olavs Hospital utgjør en mindre klinisk ressurs enn ønsket, hovedsakelig på grunn av tredelt tjeneste. Lite tjenestetid kombinert med suboptimal supervisjon begrenser mulighet for kompetansebygging og sekundært produktiviteten i vaktfunksjon. Etablere faglige og forskningsmessige miljøer innen akuttmedisin. Inkludere akuttmedisin som egen del av turnusordningen. I samarbeid med NTNU, DMF å etablere et lektorat innen akuttmedisin for veiledning av studenter og leger i spesialisering. Lektorstillingen bør tilknyttes Akuttavdelingen. Avklaringen med NTNU skal gjennomføres innen Utrede mulighet for å etablere 3 måneders kontinuerlig tjeneste i akuttmottaket som del av den nye turnusordningen i løpet av Styrke fokus på akuttmedisinsk forskning med prioritering av de store pasientgrupper og samhandling i løpet av Observasjonsenheten Studier viser kortere liggetid og lavere kostnader ved at pasientene blir raskere diagnostisert og behandlet ved en Observasjonsenhet. Dette forutsetter rask tilgang til diagnostiske ressurser, tilgjengelig kompetent legeressurs samt en proaktiv atferd hos sykepleiere. Observasjonsenheten har i dag strenge kriterier for innleggelse av pasienter ved enheten. St. Olavs Hospital har i løpet av 2011 hatt flere tilfeller hvor 10

11 beleggssituasjonen ved sykehuset har vært svært utfordrende, men hvor man manglet en fleksibel bufferkapasitet i forhold til sengetall. Vurdere Observasjonsposten som del av mottaksfunksjonen ved sykehuset og hvorvidt den kan fungere som et lokalsykehus i det høyspesialiserte sykehuset. Utrede og konsekvensvurdere - hvilke pasienter som skal ligge ved Observasjonsposten - sengekapasiteten ved Observasjonsposten - kompetansekrav til ansatte ved Observasjonsposten Utredningen skal ferdigstilles innen Samarbeid om aktiviteten i Akuttavdelingen I 2010 ble det opprettet en Samarbeidsgruppe for virksomheten i Akuttavdelingen bestående av klinikksjef i Klinikk for anestesi og akuttmedisin samt klinikksjefene i de samarbeidende klinikker. Samarbeidsgruppen har ikke fungert etter sin intensjon. Det er ikke etablert parametere for styring og evaluering av aktiviteten og kvalitet på pasientbehandlingen i Akuttmottaket. Prosedyrene for den faglige og logistiske aktiviteten knyttet til akuttmottaket og akuttfunksjonen er fragmenterte og i ulik grad implementert. Etablere et reelt koordinerende organ for å utvikle struktur og samarbeid, sikre forsvarlig behandling og effektiv pasientflyt gjennom akuttmottaket. Revidere mandat og sammensetning av Samarbeidsgruppen for virksomheten i Akuttavdelingen. Opprettelse av en endret styringsgruppe for Akuttavdelingen med endret representasjon og agenda innen Etablere styrings- og kvalitetsparametere for akuttmottaket innen Revidere relevante prosedyrer innen Samhandling med primærhelsetjenesten 33 % av pasientene som henvises til Akuttmottaket i AHL-senteret kommer fra Legevakten eller skadepoliklinikken. Prosentandelen øker lørdag/søndag og utgjør da omtrent 50 %. Legge til rette for et bedre og sikrest mulig pasientforløp ved å samarbeide med primærhelsetjenesten samt styrke kompetanse innen akuttmedisin i primærhelsetjenesten. Økt samarbeid ved at det etableres flere samarbeidsarenaer med Legevakten for Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim. Opprette en stilling for lege og en stilling for sykepleier i Akuttmottaket for kompetanseheving innen akuttmedisin for ansatte i Trondheim kommune. Tjenesten forutsettes godkjent som sideutdannelse i spesialiteten allmennmedisin. St. Olavs Hospital vil så tidlig som mulig inngå i et faglig og organisatorisk samarbeid med Legevakten for Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim, i deres arbeid med opprettelse av storbylegevakt. 11

12 St. Olavs Hospital vil søke prosjektmidler for utvikling av optimale kvalitative samarbeidsformer med primærhelsetjenesten. Samarbeidsavtaler skal være etablert innen Akuttkjeden i psykisk helsevern Psykisk Helsevern for Voksne Overføringsavtalen mellom avdeling Østmarka og de distriktspsykiatriske sentrene omfatter personer med alvorlig psykisk lidelse som har behov for langvarig oppfølging fra Psykisk Helsevern og kommuner. Avtalen gir retningslinjer for informasjon og dialog mellom Østmarka og DPS fra og med pasienten er innlagt i akuttpost på Østmarka til overføring til DPS. God kunnskap om akuttkjeden og felles forståelse av rolle- og oppgavefordeling er et viktig grunnlag for samarbeid. Systematisk kunnskapsutvikling om akuttfunksjonen inngår som eget delområde. De fleste innleggelser på tvungent psykisk helsevern skjer via akuttpost på Østmarka, men DPSene er også rustet til å ta imot tvangsinnleggelser direkte. For å forebygge innleggelser mot pasientens vilje, er det avgjørende å sette inn tiltak i tide, d.v.s. før situasjonen er så tilspisset at tvangsinnleggelse er eneste alternativ. Sikre godt samarbeid mellom avdelingene og smidige og raske overføring til videre behandling etter akuttfasen Kontinuerlig prosess Redusert og riktig bruk av tvang Akutte krisetjenester i DPS skal styrkes både gjennom økt tilgjengelighet for ambulante akutt team og vridning av oppgaver fra vakttjenesten og akuttpostene på Østmarka etter følgende prioritering: a) styrke AAT på dagtid, slik at teamet kan ta alle henvisninger for ø- hjelp på dagtid.. b) styrke døgnfunksjonen for akutt-kriseplasser i DPS c) styrke AAT på ettermiddags- og kveldstid. Oppfølging skjer i løpet av Redusere behov for tvang og utvikle tiltak for å øke frivillighet gjennom gode rutiner og samarbeidsrelasjoner. I samarbeid med Rådet for psykisk helse planlegges en samhandlingsprosess mellom Nidaros DPS og kommunene i opptaksområdet som har som formål å utvikle tiltak for å øke frivilligheten gjennom gode rutiner og samarbeidsrelasjoner i løpet av Psykisk Helsevern for Barn og Unge Det er utarbeidet en utviklingsplan for BUP-klinikk hvor det blant annet særlig er sett på akuttfunksjonen. Sikre hensiktsmessig organisering og tilgjengelighet for akuttfunksjonen i psykiske helsevern for barn og unge. BUP -klinikk etablerer ett telefonnummer til øyeblikkelig 12

13 hjelphenvendelser, som gjøres synlig i telefonkatalog og på hjemmeside. Vurdering av pasienter (nye og kjente), som kommer som øyeblikkelig hjelp, gjøres på allmennpoliklinikker, BUP/BUK, AAT og Akuttenheten. Seksjonsleder vurderer hvor mange fagpersoner som skal være involvert i ø-hjelpsordningen til enhver tid. Enheter som over en periode mangler personell til å vurdere pasienter som kommer som øyeblikkelig hjelp, gjør avtaler med andre enheter. Avtaler kan drøftes i BUP-klinikks lederteam. Avdelingssjefen tar beslutninger når nødvendig. BUP -klinikk fortsetter med regelmessig opplæring av alle ansatte med tanke på vurdering av ø-hjelpshenvendelser. AAT fortsetter med samme opptaksområde og samme aldersgruppe som før. Det startes et arbeid med å dokumentere ambulant virksomhet/ forespørsler i de enheter som ikke har tilgang til AAT, og omfordeling av personalressurser vurderes for å kunne tilby ambulante tjenester i hele Sør-Trøndelag. Tiltakene følges kontinuerlig i løpet av Kvalitet - Pasientsikkerhet Kvalitet er en grunnleggende drivkraft for alle aktørene i helsetjenestene. Kvalitet er selve ryggraden i profesjonsutdanning og fagutvikling. Til tross for dette, får en stor andel av pasientene ikke behandling med dokumentert effekt, og en betydelig andel får behandling som er unødvendig og potensielt skadelig Forskning viser blant annet at det tar for lang tid fra ny kunnskap erverves til den er implementert i virksomhetene. Kvalitet skapes som resultatet av mange faktorer som gjerne virker sammen med hverandre. Nasjonal kvalitetsstrategi for helse- og sosialtjenesten og bedre skal det bli ( ) har valgt å gi kvalitetsbegrepet et mer konkret innhold som bygger på samfunnets føringer, som oppfyller kravene i lov- og forskriftsverk og hva som ut fra et faglig perspektiv gir best mulige tjenester til brukerne. Kvalitet betyr at tjenestene - er virkningsfulle - har god utnyttelse av ressursene - er tilgjengelig og rettferdig fordelt - involverer brukerne og gir dem innflytelse - er samordnet og preget av kontinuitet - er trygge og sikre Pasientsikkehet Pasientsikkerhet er en viktig del av kvalitetsbegrepet, men kan ikke ses isolert fra de andre faktorene som er nødvendige for å skape kvalitet. St. Olavs Hospital overordnede visjon for pasientsikkerhetsarbeidet er at ingen pasient skal oppleve unødig skade eller negativ følgetilstand som følge av ytelse eller mangel på ytelse av helsehjelp. 13

14 5.1 Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Oppfølging av pasientsikkerhetskampanjen ved St. Olavs Hospital Kampanjens resultatmål er o Redusere antall pasientskader o Bygge varige systemer og strukturer for pasientsikkerhet o Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten I 2011 er det definert 4 innsatsområder Reduksjon av sykehusinfeksjoner ved innføring av sjekklisten Trygg kirurgi Reduksjon av legemiddelskader Slagbehandling Psykisk helse Som grunnlag for kampanjen skal forekomst av pasientskader måles. Ved bruk av metoden strukturert journalgranskning, GTT, er 480 journaler fra 2010 og 2011 gjennomgått. I hele kampanjeperioden skal foretaket gjennomgå 20 journaler månedlig for å måle forekomst av pasientskader. For psykisk helse er følgende satsingsområder identifisert: Forebygging av selvmord, tidlig oppdagelse av psykose, tvang og reduksjon av overdoser. St. Olavs Hospital har sagt seg villig til å være pilotsykehus innen satsingsområdet behandling av hjerneslag. Kampanjesekretariatet etablerer nasjonale læringsnettverk for - samstemming av legemiddellister - innføring av Trygg kirurgi Videre er det skissert nye satsingsområder for 2012: Fall, trykksår, urinveisinfeksjoner og infeksjoner ved sentralt venekateter Det er videre varslet at det vil gjennomføres en nasjonal måling av pasientsikkerhetskultur ved de enkelte helseforetak. ingen skal gjennomføres i henhold til mal for Safety Attitude Questionnaire. St. Olavs Hospital skal koordinere foretaksinterne mål for kvalitet og pasientsikkerhet med satsingsområdene i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender slik at disse gjensidig forsterker hverandre. St. Olavs Hospital skal månedlig gjennomgå 20 journaler etter metoden strukturert journalgranskning for objektivt å måle forekomst av pasientskader. Sjekklisten Trygg kirurgi skal benyttes ved alle opererende klinikker ved St. Olavs Hospital. St. Olavs Hospital skal følge opp identifiserte satsingsområder innen psykisk helsevern. St. Olavs Hospital skal delta som pilotsykehus i satsingsområdet behandling av hjerneslag. 14

15 St. Olavs Hospital vil etablere et eget prosjekt for å sette fokus på trykksår som kvalitetsindikator på sykepleie og forebygge forekomst av trykksår ved sykehuset. St. Olavs Hospital skal sikre representasjon i de nasjonale læringsnettverkene. Informasjon og kunnskap ervervet i de nasjonale læringsnettverkene skal formidles til hele organisasjonen slik at man kan bidra til læring på tvers. Det skal etableres et eget område på virksomhetsportalen hvor informasjon om status og tiltak vil gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen. Tiltakene følges kontinuerlig i løpet av INNFRI - Kampanje for reduksjon av sykehusinfeksjoner ved St. Olavs Hospital 5-10 % av innlagte pasienter får en sykehusinfeksjon. Konsekvenser av dette er forlenget sykehusopphold, økt lidelse, økt dødelighet, hyppigere reinnleggelser og økte kostnader. St. Olavs Hospital HF ligger ved de regelmessige prevalensundersøkelsene av sykehusinfeksjoner relativt høyt. Nytt sykehus med gode fasiliteter er et godt utgangspunkt for å forebygge sykehusinfeksjoner. Prosjektet skal bidra til å redusere sykehusinfeksjoner og dermed øke pasientsikkerheten ved St. Olavs Hospital slik at sykehuset i løpet av en treårsperiode blir et av de beste og sikreste i landet. Reduksjon av sykehusinfeksjoner til en prevalens under 3 % og reduksjon av insidens av postoperative sårinfeksjoner. 0-visjon for bruk av ringer og klokker samt 100% etterlevelse av utførelse av håndhygiene hos ansatte som er i sykehusets arbeidsantrekk eller i kontakt med pasienter og/eller pasientomgivelser. Infeksjoner skal meldes i kvalitetssystemet Prosjektperiode Det skal gjennomføres 2 prevalensmålinger per år. Øke antall målinger til 4 per når elektronisk registreringsverktøy er tilgjengelig.1.des Utvide registrering og innrapportering av postoperative sårinfeksjoner ved hoftekirurgi, keisersnitt og hjerteoperasjoner til Folkehelseinstituttet fra 3 mnd til kontinuerlig.1.jan Klinikkene som deltar i NOIS definerer sitt individuelle insidensmål i løpet av 2011 To ganger årlig gjennomføres umeldt kontroll/ telling av klokker og ringer 15

16 på ca 1000 ansatte. Gjennomføres vår og høst 2012 Verdenes håndhygiendag markeres 5.mai 2012 Rapportere antall meldte sykehusinfeksjoner i avvikssystemet som del av den ordinære tertialrapporteringen Innføringsprosjektet automatisert legemiddelforsyning (ALFinn) Automatisert legemiddelforsyning defineres som Anvendelse av elektroniske hjelpemidler som computere/dataprogrammer og roboter til å utføre aktiviteter i legemiddelforsyningen. For å gjennomføre innføringa at automatisert legemiddelforsyning er det etablert et prosjekt ved St. Olavs Hospital. Prosjektet er igangsatt med bakgrunn i vedtak om innføring av automatisert legemiddelforsyning ved St. Olavs Hospital og Sykehusapoteket. Innføring av automatisert legemiddelforsyning (ALF) skal bidra til økt pasientsikkerhet gjennom økt kvalitet på legemiddelhåndteringen. Forprosjektet for ALF forutsetter reduserte kostnader gjennom mindre tidsbruk og reduserte utgifter til legemidler. ALFINN skal bidra til at St. Olavs Hospitals overordnede målsetting om økt kvalitet på legemiddelhåndtering og dermed økt pasientsikkerhet oppnås. ALFINN skal legge til rette for en mer effektiv ressursbruk gjennom mindre tidsbruk og reduserte feilmedisinering. ALFINN skal sørge for en koordinert, kvalitetsmessig god og kostnadseffektiv innføring av automatisert legemiddelforsyning. Det skal gjennomføres en pilot for leveranse av medikamenter til lokalt lager med bestilling i Delta. Forberedelse til innføring av endoser bestilt i Delta til resten av sykehuset igangsettes høsten Beslutning om innføring i resten av sykehuset tas når evaluering av pilot er avsluttet. Pilot for innføring av pasientmerket endose starter når KMF er gjennomført vellykket i en eller flere avdelinger. Bredding av pasientmerket endose gjennomføres når pilot er gjennomført og alle avvik er lukket. Medisinsk klinikk og Føde Øst og Føde Vest deltar i pilot for bestilling av endoser til medisinrom ved bruk av Delta Deltagelse i pilot innebærer at avdelingen går over til endoser og at endoser bestilles i Delta. Endosene leveres til medisinrom. Pilot er gjennomført. Innføringen er vellykket og avdelingene som har deltatt i pilot rapporterer at systemet fungerer godt. Styringsgruppen anbefaler utrulling i resten av sykehuset. Utrulling i resten av sykehuset har planlagt oppstart i februar 2012, og vil etter foreløpige planer skje klinikkvis. Forventet aktivitet i 2012 er at 60 medisinrom (avdelinger) får automatisert legemiddelforsyning. Rapporteres tertialvis. 16

17 5.2 ing og læring Meldekultur St. Olavs Hospital er opptatt av at det skal være en lav terskel for å melde avvik. Ansatte skal oppfordres til å registrere og dokumentere uønskede hendelser og avvik. Uønskede hendelser og avvik oppstår ikke p.g.a. enkeltpersoner, men skyldes sammenfall av mange bidragende systemfaktorer, som hver for seg er nødvendige og til sammen tilstrekkelige. Ledelsen har ansvar for å sikre at avvikshåndtering skal være et utgangspunkt for læring og forbedring av foretakets prosedyrer og rutiner. Meldeordningen for pasientskader endres fra Meldinger om pasientskade, nesten-uhell skal fra dette tidspunktet sendes Kunnskapssenteret og ikke Helsetilsynet i fylket. Endringen er begrunnet i et ønske om å dreie fokus fra sanksjon til læring. Uønskede hendelser skal registreres, analyseres, rapporteres og benyttes som kilde til læring og forbedring. Det elektroniske meldesystemet ved St. Olavs Hospital skal gjennomgås og forbedres. Gjennomgangen skal bidra til å sikre større grad av fleksibel saksbehandling basert på meldingens alvorlighetsgrad, økt brukervennlighet samt mulighet til å ta ut statistikk og trendanalyser. Det skal utvikles metodikk for enkel hendelsesanalyse slik at man avdekker de bakenforliggende årsakene til uønskede hendelser og identifisere tiltak for å hindre gjentakelse. Vurdering og håndtering av uønskede hendelser og avvik skal være tema i møter mellom ledelse og ansatte hvor det sikres tid og rom for refleksjon som grunnlag for læring. Rapporteres tertialvis SAPOS Pre Incidental Investigation Ved uønskede hendelser, brukes mye det mye ressurser i etterkant av hendelsen. St. Olavs Hospital ønsker å flytte fokus og ressurser til før en eventuell hendelse oppstår. Ved å sette fokus på forbedring av systemfaktorer, vil man forebygge forekomsten av uønskede hendelser. Istedenfor å fokusere på feil som noen har begått, flyttes fokuset til forbedring. Dette vil også bidra til å bygge pasientsikkerhetskultur. St. Olavs Hospital har sammen med SafeTec gjennomført et pilotprosjekt ved akuttstuene. Ved hjelp av metodikken Pre-Incidental Investigation, PII, har man gransket uønskede hendelser før de har inntrådt. Erfaringene fra pilotprosjektet var svært gode og deltakerne mente at metodikken ville bidra til å høyne sikkerhetsnivået ved St. Olavs Hospital samt legge grunnlaget for å skreddersy indikatorer for å følge utviklingen. Redusere forekomsten av uønskede hendelser og pasientskader. 17

18 Bidra til å bygge pasientsikkerhetskultur ved at ledelse og ansatte sammen identifiserer de sikkerhetskritiske faktorene og utvikler indikatorer for å overvåke disse. Gjennomføre prosjekt for å videreutvikle metodikken tilpasset standardiserte pasientforløp. Utdanne en faggruppe som kan veilede det enkelte forløp ved implementering av metodikken. Utvikle et rammeverk for indikatorer og skreddersy indikatorrapportering Identifisere kurs i verktøykasse for lederutvikling koblet mot pasientsikkerhet og PII-metodikken. Gjennomføres første halvdel Pasienterfaringsundersøkelse Analyseresultat fra pasienterfaringsundersøkelser angis å være en av de sterkeste motivasjonsfaktorer for kvalitetsforbedring i sykehus. Etterspørre pasientenes tilbakemelding både på den konkrete helsetjenesten de har mottatt, og hvordan de har blitt møtt som pasient og pårørende av sykehusets ansatte. Dette omfatter både faglige, relasjonelle og etiske forhold. Resultater skal presenteres slik at forbedringsområder avdekkes og tiltak iverksettes på klinikk og seksjonsnivå. Metoden skal oppleves effektiv av den enkelte klinikk/seksjon for å følge utviklingen over tid. Metoden (spørreskjema) ble utviklet og brukt ved somatiske sengeposter i 2011 Utnytte resultatene fra pasienterfaringsundersøkelsen som ble gjort i 2011 (ved somatiske sengeposter) til kvalitetsforbedring av tjenestene. Gjenta undersøkelsen etter ca 1 år (dvs. høsten 2012) Tilpasse metoden til Psykisk helsevern, inkl BUP. Gjennomføring i februar/mars Tilpasse metoden til poliklinikker og dagenheter i februar/mars Videreføre samarbeidet med Kunnskapssenteret om utvikling av metoden. Oppnevning av nye kontaktpersoner og arbeidsgrupper for hver seksjon som blir inkludert. Opplæring i av ressurspersoner ved behov, dette for klinikkvis bearbeiding av resultater. Styringsgruppe og prosjektgruppe videreføres. Følge opp plan for håndtering av resultatene, som grunnlag for læring og forbedring. Rapporteres tertialvis. 18

19 5.3 Ernæring og Mattrygghet Styringsdokument 2011 stadfester bl.a. at gode rutiner og kompetanse skal sikre at ernæring er en integrert del av behandlingstilbudet. Eldres ernæringssituasjon skal ha spesiell oppmerksomhet. St. Olavs Hospital HF skal også sørge for at kompetanse og rutiner innen hygiene og mattrygghet ivaretas. St. Olavs Hospital har vedtatt en overordnet ernæringsstrategi for sykehuset. Strategien er imidlertid ikke implementert. Implementere den overordnede ernæringsstrategien for St. Olavs Hospital. Etablere et ernæringsutvalg ved foretaket. Sikre god ernæringsstatus og riktig ernæringstilbud til den enkelte pasient for å bidra til god effekt av behandling og redusere risikoen for komplikasjoner. Etablere et ernæringsutvalg i St. Olavs Hospital med representanter fra flere klinikker i tråd med tidligere avtalte planer innen Kvalitetssikre og evt. å etablere nye retningslinjer innenfor de 6 ansvarsområdene nevnt over innen Det skal etableres retningslinjer for ernæring i hver klinikk innen 31. desember Retningslinjene skal sikre at pasienters behov for energi og protein blir dekket ved å følge gjeldende nasjonale retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. 5.4 Klart språk i all pasient informasjon Brev og informasjon som sendes til pasienter oppleves ofte vanskelig og ufullstendig. Styret har bedt om at St. Olav forbedrer brev og vedlegg. En arbeidsgruppe jobber nå med standardisering av brevene og en enhetlig utforming på vedlegg. et er at alle generelle vedlegg skal være tilgjengelig på St. Olav sin hjemmeside og ha et godt utskriftsformat. Det er gjennomført workshops med avdelinger og arbeidet med bedret utskriftsfunksjon er satt i gang. et er først og fremst god informasjon til pasientene, men reduksjon av henvendelser til sykehuset er en viktig tilleggsgevinst. Pasientinformasjon skal tilpasses målgruppen og utformes i et enkelt og lett forståelig språk. Språkrådets nettsted klarspråk.no vil være en viktig kilde for forbedringsarbeidet. klarspråk.no har som mål å bidra til bedre og enklere språk i offentlig virksomhet. et må være en videreutvikling av pågående arbeid. Kontinuerlig prosess. 19

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF

Oppdragsdokument 2013. Helse Sør-Øst RHF Oppdragsdokument 2013 Helse Sør-Øst RHF Innhold 1. Overordnede føringer 3 2. Tildeling av midler 4 3. Aktivitet 7 4. Satsingsområder 2013 7 4.1 Tilgjengelighet og brukerorientering 7 4.2 Kvalitetsforbedring

Detaljer

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten

Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Rapport IS-XXXX Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten Utredning av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Publikasjonens tittel: Oppgavedeling

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015

Saker til behandling. Handlingsplan for idrett og friluftsliv 2015 2018. Spillemidler 2015 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 27.11.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer