Siljan kommune. Personalplan januar 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siljan kommune. Personalplan 2005. 31. januar 2005"

Transkript

1 Siljan kommune Personalplan januar 2005

2 Personalplan 2005 Innledning (2) Organisasjonsfilosofi (2) Rekruttering (3) Ansettelse (4) Arbeidstidsordninger(5) Lønn (5) Godtgjøringer (7) Sykefraværsoppfølging (7) Permisjon (7) Personalutvikling (8) Etikk (9) Velferd (9) Livsfasetilpasset arbeidsgiverpolitikk (9) Opphør av arbeidsforhold (10) Vedlegg (10)

3 2 1. INNLEDNING Personalet er kommunens viktigste ressurs. For at de samfunnsoppgaver kommunen er pålagt, skal kunne løses på best mulig måte, er det viktig at kommunen har en aktiv og bevisst personalpolitikk. For å kunne innfri denne målsettingen, vil kommunen legge vekt på medvirkning fra de ansatte og deres organisasjoner. Personalplanen er sammen med bemanningsplan, opplæringsplan og HMS styringsdel kommunens strategiske dokumenter for overordnet personalpolitikk. Alle ledere med personalansvar skal sette av nødvendig tid til personalarbeidet, og følger opp de retningslinjer kommunen har for personalarbeid. Kommunestyret har det formelle arbeidsgiveransvaret, som er videredelegert til administrasjonsutvalget og rådmannen for praktisk tilrettelegging og gjennomføring. 2. ORGANISASJONSFILOSOFI Kommuneplanens visjon om at Siljan i utvikling - den beste bostedskommunen i Telemark ligger over alle kommunal virksomhet. Organisasjonsfilosofien er både utledet av denne og skal bygge opp om visjonen gjennom 5 fokusområder. Strategi som innehar en stimulerende endringsvilje med et resultatorientert fokus, og som i alt preges av lojalitet. Kommunikasjon som framstår tydelig og konstruktiv, og samtidig blir relasjonsbyggende. Delegering slik at flest mulig blir gjort dyktige og deri multiplisere lederskapet og utvikle samarbeidsånden. Ledelse som er synlig og innehar tryggheten som gir rom for nye utfordringer. Brukerorientering som tjener brukernes interesser og fokuserer de oppgavene som skal utføres. Den kommunale lederen er drømmeren med visjoner, som inspirer og bygger team, staker ut retningen og får de ansatte med seg. Derigjennom framelskes motivasjon og drivkraft, samarbeid og skaperglede i jobben. Ved å tilrettelegge for at et godt teamarbeid vokser fram, vil kreativiteten gro, med mulighet for å skape et gjensidig, åpent og tillitsfullt forhold i arbeidssituasjonen. Siljan kommune har valgt 3 metoder i arbeidet med å realisere organisasjonsfilosofien. Som et alternativ til problemløsning nyttes Løsningsfokusert Tilnærming 1 (Løft) i de utfordringer vi står overfor. Prosjektarbeid skjer etter Prosjektlederprosessen 2 (PLP) som arbeidsmodell og begrepsapparat. Balansert Målstyring 3 er den metode som benyttes til å måle styringsinformasjonen og rapporteringssystemene i flere perspektiver. Siljan kommune skal være en sunn og dynamisk organisasjon som søker utvikling til innbyggernes beste. 1 Gro Johnsrud Langslet: LØFT løsningsfokusert tilnæring til organisasjonsutvikling, ledelsesutvikling og konfliktløsning. Gyldendal Norsk Forlag (1999). 2 Prosjektlederprosessen Fra idé til resultat. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (1996). 3 Balansert målstyring i kommunal sektor Resultat og dialog. Kommunal- og regionaldepartementet (2002).

4 3 3. REKRUTTERING 3.1. Stillingsvurdering Når det oppstår ledighet i en stilling, skal kommunalsjefen, i samråd med rådmannen og de ansattes organisasjoner, foreta en analyse av behovet for å besette stillingen på ny, for omorganisering og for omplassering av allerede tilsatt personale. I de avdelinger det finnes tjenestesteder med egne ledere, skal disse også delta i vurderingene. Saker om omplassering behandles og vedtas i tilsettingsutvalget i de berørte avdelinger. Inndragning av stillinger vedtas av kommunestyret selv. Siljan kommune har en egen bemanningsplan som vedtas årlig, som viser eksisterende bemanning og avdelingenes endringsbehov Utlysning av stilling Kunngjøring av ledig stilling skal skje i TA og Varden, Siljan kommunes hjemmeside og Aetats nettsider. For øvrig vurderer avdelingen hvor det er nødvendig å kunngjøre stillinger for å nå den søkermasse en ønsker, for eksempel i fagblader. Utarbeidelse av annonsetekst og hvor annonsering skal skje, kan gjøres i samråd med personalkontoret. I en stillingsannonse må kommunen markedsføres positivt. Det er viktig med gode annonser, både når det gjelder utforming og innhold. Annonseteksten må være korrekt og gi best mulige opplysninger om arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrav og andre forhold av interesse for søkeren. Annonseteksten baseres på utarbeidet mal fra personalkontoret. Søknadsfristen skal vanligvis være minst 14 dager. Tilsettingsutvalget eller administrasjonsutvalget kan bestemme om søknader som er kommet etter fristens utløp, skal behandles på lik linje med de andre søkerne. Tilsettingsutvalget eller administrasjonsutvalget kan bestemme at stillinger skal utlyses på ny. Reglement for stillingsutlysning 3.3. Intern og ekstern rekruttering I Siljan kommune bør i prinsippet alle stillinger lyses ut eksternt. Når kvalifiserte søkere finnes blant de ansatte, kan intern utlysning være aktuell. Siljan kommune har imidlertid som målsetting å tilby sine ansatte høyst mulig stillingsbrøk, jmfr. også HTA kapittel om deltidsansattes rett til å kunne søke, via intern utlysning, om større stillingsbrøk opp til hel stilling ved ledighet. Tilsettingsutvalget/administrasjonsutvalget må godkjenne dette på forhånd. Intern rekruttering kan likeledes være et viktig personalpolitisk virkemiddel for å stimulere og motivere de ansatte for videre opplæring. Det kan også gi mer stabile arbeidsforhold. Intern rekruttering betinger en oppdatert og målrettet opplæringsplan. Hovedprinsippet om ekstern utlysning rokkes ikke ved en bevisst holdning til intern karriereutvikling.

5 Inntak av vikarer Engasjement i vikariater og til sesongarbeid for inntil 6 måneder., foretas av vedkommende kommunalsjef, evt. leder av tjenestested i samråd med kommunalsjefen. Engasjement i vikariater som skal vare utover 6 måneder., foretas av tilsettingsutvalget/administrasjonsutvalget, jmfr. delegeringsreglementet 3.5. Rekrutteringstiltak Kommunens rekrutteringspolitikk har som siktemål å knytte til seg, og beholde medarbeidere med de kvalifikasjoner og den erfaring, som det er behov for. Rekrutteringsfremmende tiltak kan være både generelle og konkrete. Rekrutteringstiltak rettet mot enkelte arbeidstakergrupper kan benyttes når rekrutteringen til enkeltstillinger viser seg spesielt vanskelig. Slike tiltak må drøftes med forhandlingsutvalget og de tillitsvalgte og må tidsbegrenses. Kommunen må generelt vise til et aktivt arbeid for et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold, med godt utstyr og nødvendige hjelpemidler i alle deler av organisasjonen. Igjen er gode, oppdaterte og målrettede opplæringsplaner med intern karriereutvikling et godt redskap. Nærmere retningslinjer for rekrutteringstiltak vurderes kontinuerlig og utarbeides ved behov Likestillingsarbeid Siljan kommune skal arbeide for likestilling i alle deler av organisasjoner. Gjennom stillingsannonser oppmodes kvinner og menn til å søke stillinger, der disse er dårlig representert. Likestillingsarbeidet knyttes opp mot opplæringsplanen og de individuelle karrieremuligheter Yrkeshemmede m.v. I den grad kommunen har mulighet, skal den tilrettelegge for at grupper som har problemer med å etablere seg i arbeidslivet får et tilbud. 4. ANSETTELSE Ansettelser foretas av kommunestyret, administrasjonsutvalget, tilsettingsutvalget eller, i vikariater/engasjementer inntil 6 måneder av kommunalsjef eller tjenestestedsleder. Det videre arbeid med ansettelser er regulert i eget reglement. Reglement for tilsettinger

6 5 5. ARBEIDSTIDSORDNINGER 5.1. Arbeidstid Arbeidstidsordninger praktiseres etter sentrale og lokale avtaler Redusert arbeidstid Redusert arbeidstid vurderes med utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens 46 A. Under henvisning til personalplanens pkt , skal kommunen bestrebe seg på å tilby de ansatte så stor stillingsbrøk som mulig og å, i den grad det lar seg gjøre, unngå uønsket deltid Fleksibel arbeidstid Det gjennomføres fleksibel arbeidstid for de stillinger det er praktisk gjennomførbart. Ordningen gjennomføres ved manuell registrering og kontroll av den enkelte kommunalsjef/ tjenestestedsleder. Fleksibel arbeidstid reguleres i eget reglement. Reglement for fleksitid 5.4. Introduksjon Introduksjon av nyansatte er et viktig ledd i å få arbeidstakerne til å trives i stillingen og å få den rette innstillingen til arbeidsoppgaver og arbeidssted. Det er laget egen introduksjonsperm for nyansatte. Det videre arbeid med introduksjon er regulert i tilsettingsreglementet. 6. LØNN Kommunens lønnspolitikk er et av mange virkemidler i personalpolitikken. Lønn fastsettes for noen grupper både sentralt gjennom forhandlinger mellom Kommunenes Sentralforbund og de store forhandlingssammenslutningene i offentlig sektor og via lokale lønnsforhandlinger. For enkelte grupper fastsettes all lønn lokalt. I begge tilfellene kreves det en lokal lønnspolitikk. Det er viktig å forankre lønnspolitikken over tid, som vil gi større forutsigbarhet og forståelse for resultatet av framtidige oppgjør. For at lønn skal bli et helhetlig virkemiddel, må lønnspolitikken ha en helhetlig forankring. For å lykkes i den lokale lønnspolitikken, må det legges vekt på å formidle innholdet så langt opp og så langt ut i organisasjonen som mulig. Skal en få til det, er det særdeles viktig at mellomlederne inntar lederroller og formidler arbeidsgivers holdninger og muligheter i denne sammenhengen. Lønnspolitikken vil bidra til å styrke oss i konkurransen om kompetent arbeidskraft og er et viktig virkemiddel for å høyne kommunens resultater. Siljan kommune har som mål å følge nedenstående hovedtrekk: 6.1. Lønnspolitisk drøftingsmøte Det er vesentlig å oppnå en god dialog mellom partene i den lokale lønnspolitikken. Derfor er det utarbeidet eget reglement for det lønnspolitiske drøftingsmøte.

7 6 Lønnspolitisk drøftingsmøte gjennomføres minimum en gang pr. år. Reglement for lønnspolitisk drøftingsmøte 6.2. Lokal lønnsdannelse Den lokale lønnsdannelsen skal avspeile lokale forhold. For de gruppene som får hele sin lønn fastsatt lokalt, skal det foretas en årlig lønnsvurdering. For de andre gruppene, som får sin lønn fastsatt både sentralt og lokalt, vil de økonomiske rammene styres fra sentralt hold. Økonomien i det lokale lønnsoppgjøret avspeiles i en pott, beregnet ut fra lønnsmasse og hvor stor andel av det totale lønnsoppgjøret som avtales skal brukes lokalt. I selve fordelingen av potten har partene lokalt stor grad av frihet. Objektive kriterier legges til grunn for lønnsfastsettelse. Personlige tillegg unngås i størst mulig grad. Det tilstrebes lik lønn for sammenlignbare stillinger. Bonuslønn kan gis til nærmere definerte ansatte eller grupper av ansatte, basert på tiltak som gir økt produktivitet/effektivitet eller økt brukerorientering. Mål og resultatindikatorer som legges til grunn for denne godtgjøringsformen og hva godtgjøringen innebærer, skal på forhånd være drøftet med de berørte ansattes organisasjoner. Bonuslønn er ikke pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningen. Reglement for individuell lønnsfastsetting 6.3. Lønn som rekrutteringstiltak Lønn er sannsynligvis det viktigste rekrutteringstiltaket kommunen rår over. Det er viktig å ta hensyn til lønnsnivået i sammenlignbare kommuner, både i forhold til lokalisering, størrelse og kompetansebehov. Dessuten må vi se nærmere på avlønning i privat sektor i stillinger som er konkurranseutsatt Evaluering Evaluering av den lokale lønnspolitikken og kommunens lønnsnivå foregår fortløpende, og minst en gang pr år i forbindelse med det lønnspolitiske drøftingsmøtet.

8 7 7. GODTGJØRINGER Godtgjøringer tilstås etter hovedtariffavtalen og sentrale særavtaler, samt lokale reglement og avtaler. Hovedtariffavtalen Reglement for flyttegodtgjøring Reglement for telefon Sentral og lokal avtale for arbeidstøy Sentral særavtaler for reisegodtgjøring - SG SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING Sykefraværsoppfølgingen er, på linje med flere andre temaer i personalplanen, underlagt både sentral og lokal styring. Folketrygdloven og arbeidsmiljøloven er de styrende lovene på dette området og oppfølging av sykmeldte er knyttet direkte opp mot Internkontrollforskriften, men også til bestemmeleser ledet ut av folketrygdloven. Siljan kommune har underskrevet avtalen om et inkluderende arbeidsliv, og er således en IAbedrift. Det betinger et uforbeholdent fokus på arbeidsplassen som den viktigste arena for å forebygge og redusere sykefravær. IA-avtalen strekker seg til ut år 2005 og Siljan kommune har som målsetting å komme ned på 5 % sykefravær innen utgangen av avtaleperioden. Den målsettingen er vi ikke i stand til å klare alene. Et samspill med arbeidstakeren, trygdekontor og legestanden er nødvendige virkemidler i å nå målsettingen. Den enkelte arbeidstakers lege må kjenne regelverket og må bruke gradert sykemelding der det er mulig, før det tas i bruk aktiv sykemelding. Hver enkelt arbeidstaker er forpliktet til å samarbeide med arbeidsgiver om hva som skal til for at vedkommende fortsatt kan stå i arbeid. Ledere på alle nivå i kommunen må gå i dialog med arbeidstakere som står i fare for å bli eller allerede er gradert eller helt sykmeldt. Reglement for AKAN-arbeidet Reglement for fysioterapibehandling ved yrkessykdom eller -skade Reglement for sykefraværsoppfølging Reglement for terminalbriller 9. PERMISJON Generelle permisjonsregler finnes i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen. Disse permisjonsbestemmelsene er innarbeidet i eget reglement. Prinsipielt gis dessuten permisjon i kommunen ved engasjementer for å tilføre kunnskap i egen organisasjon og ved tidsbegrenset internasjonalt humanitært arbeid. Som hovedregel gis det ikke permisjon ved overgang til ny fast stilling. Reglement for permisjon

9 8 10. PERSONALUTVIKLING Personalutvikling er alle de tiltak som settes i verk for å stimulere og øke arbeidstakernes faglige og personlige utvikling. Det er et mål at de ansatte skal være stolte av å jobbe i Siljan kommune og at vi har en solidarisk holdning i organisasjonen. Viktige virkemidler i dette arbeidet er følgende Holdningsskaping og informasjon Opplæring, jobbrotasjon og jobbutvikling Lederutvikling Det er nødvendig å tilpasse personalutviklingen til den enkelte medarbeiders forutsetninger og ønsker. Det er likeledes nødvendig at arbeidsgivere i alle ledd har et bevisst forhold til hvordan virkemidlene benyttes. Ansvaret for personalutviklingen ligger hos rådmannen og lederteamet. I praksis vil ansvaret utøves på hvert tjenestested, med nærmeste leder som viktigste utøver. Reglement for pensjonsdekning ved etter- og videreutdanning Holdningsskaping og informasjon Det er viktig med holdningsskapende arbeid i kommunen. Kommunens visjon om det gode bosted må kommuniseres ut til alle ansatte, både via introduksjonsrutiner for nyansatte og via informasjonsarbeid gjennom året. Organisasjonsfilosofien må, gjennom en enkel og kortfattet presentasjon for de ansatte, gis mulighet til å gjennomsyre organisasjonen. De folkevalgte har en viktig rolle som arbeidsgiverrepresentanter. Gjennom informasjon og opplæring og deltakelse i beslutningstakende organer som behandler arbeidsgiverspørsmål, gis de muligheter til å utøve sitt arbeidsgiveransvar Opplæring, jobbrotasjon og jobbutvikling De ansatte i kommunen har krav på en tilfredsstillende innføring og opplæring i arbeidet. Gjennom årlig vedtatte opplæringsplaner, pekes kursen ut for mer langsiktige opplæringstiltak, hvor kompetanseheving er målet. Opplæring i det arbeidet hver enkelt utfører til daglig, må foregå på arbeidsplassen, hvor den nærmeste leder er ansvarlig. Nærmeste leder er også ansvarlig for å hente inn bistand fra andre steder i kommunen, eller ekstern bistand der det er nødvendig. Opplæring over avdelingsgrensene eller for hele organisasjonen samlet, er rådmannens og lederteamets ansvar. Kommunen stiller seg positiv til jobbrotasjon, hospitering og utveksling. f. eks. er dette svært aktuelt for stillinger i små fagmiljø.

10 Lederutvikling Gode ledere er en nødvendighet for at organisasjonen skal fungere tilfredsstillende. Leder- og mellomlederopplæring (LMO) må fokuseres og gjennomføres fortløpende, minimum 1 gang hvert halvår, planlagt. Gruppa av ledere og mellomledere bør kunne samles på kort varsel til informasjon og opplæring i nye lover og regler som gjøres gjeldende for hele organisasjonen og som påvirker deres rolle som ledere. 11. ETIKK Med etikk forstås læren om fellesskapsverdier og de normer og regler som må etterleves for at fellesverdiene skal realiseres. Kommunens etiske regler forteller oss hvordan vi skal opptre som forutsetning for å være en del av vårt fellesskap og bidra til å realisere vårt verdisyn. Både ansatte og folkevalgte skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avstand fra, og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. Det finnes 2 reglementer for etikk som berører oss som ansatte. Det ene er Reglement for etikk, som beskriver hvordan ansatte og folkevalgte skal opptre i situasjoner der kommunens og den enkeltes personlige interesser kan komme i konflikt med hverandre. Det andre er Reglement for etikk ved innkjøp, som tar opp de samme temaene i forbindelse med ansatte som er involvert i anskaffelsesprosesser og det videre samarbeidet med leverandører. Reglement for etikk Reglement for innkjøpsetikk 12. VELFERD Med velferdstiltak forstås aktiviteter og tiltak som settes i verk for å skape trivsel på arbeidsplassen. Slike tiltak kan bidra til å tiltrekke og beholde arbeidstakere. Trivsel er helt nødvendig for å motvirke farlig stress og kan bidra til å holde det høye arbeidstempoet de fleste føler å ha i Siljan kommune. Det er viktig å finne fram til velferdstiltak som kan virke miljøskapende og binde de ansatte bedre sammen. Der det er naturlig, kan det legges opp til velferdstiltak som kan samle arbeidstakerne med familier. Samtidig er det viktig å samle de ansatte på de enkelte tjenestestedene til sammenkomster for å ivareta arbeidsmiljøet. Det vises for øvrig til Personalhåndboka. Reglement for tildeling av gaver og hedersbevisninger til ansatte 13. LIVSFASETILPASSET ARBEIDSGIVERPOLITIKK Siljan kommunes målsetting er å legge til rette for at enkeltarbeidstakere skal kunne stå så lenge som mulig i arbeid. Det betyr at arbeidstakere over år har glede av jobben sin og ønsker å

11 10 stå i yrkesaktivt arbeid lengst mulig. Dette forutsetter bl.a. tilpasning av arbeidet i forhold til livets ulike faser, slik det for øvrig er lagt til rette for i Hovedtariffavtalen, folketrygdloven, ferieloven og lokale reglementer. Det er viktig at ledere på alle nivåer kjenner til disse ulike livsfasetilpassede virkemidler. Eksempler på lokale virkemidler er fleksibel arbeidstid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, som må gjøres på hvert enkelt tjenestested, lønn, jobbrotasjon m.m. 14. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD Ved opphør av arbeidsforhold må kommunen følge bestemmelser i lover, inngåtte avtaler og reglement, jmfr. arbeidsmiljøloven, kommunenes personalhåndbok og boka Opphør av arbeidsforhold i kommunesektoren utgitt av kommuneforlaget. Ved fratreden har arbeidstakeren krav på sluttattest. Ved oppsigelse fra arbeidstaker bør kommunalsjef/tjenestestedsleder så vidt mulig bringe årsaken til oppsigelsen på det rene, for eksempel ved sluttintervju. Arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget bør informeres hvis oppsigelsen har sammenheng med kommunens personalforvaltning eller andre forhold innen kommunen. 15. VEDLEGG Følgende reglement er utarbeidet for bruk innen personalarbeidet: Reglement for AKAN-arbeidet Reglement for delegering Reglement for etikk Reglement for fleksitid Reglement for flyttegodtgjøring Reglement for fysioterapibehandling ved yrkessykdom eller -skade Reglement for individuell lønnsfastsetting Reglement for innkjøpsetikk Reglement for lønnspolitisk drøftingsmøte Reglement for pensjonsdekning ved etter- og videreutdanning Reglement for permisjon Reglement for stillingsutlysning Reglement for sykefraværsoppfølging Reglement for telefon Reglement for tildeling av gaver og hedersbevisninger til ansatte Reglement for tilsettinger Reglement for flyttegodtgjøring Reglement for terminalbriller Reglementene finnes tilgjengelig og oppdatert på kommunens intranett.

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014

PERSONALHA NDBOK. For Leka kommune 2014 ONALHA NDBOK For Leka kommune 2014 18.12.2013 Innhold Kap 1... 7 Tilsettingssaker-saksgang-beslutningsmyndighet m.m... 7 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 7 Kap 2... 8 Hovedlinjer for Leka kommunes

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13.

PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. PERSONALHÅNDBOK FOR LØTEN KOMMUNE Vedtatt av Partssammensatt utvalg 27. mai 2013, sak 2/13. 1.0 Verdigrunnlag og ledelsesnormer... 5 2.0 Hovedlinjer for Løten kommunes personalpolitikk... 6 2.1 Personalpolitiske

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram

Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram Dagsorden punkt 7 Forbundets handlingsprogram N F F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND 1 Dagsorden punkt 7 Forslag til NFFs Handlingsprogram for perioden 2014-2018 Sentralstyrets innstilling Innhold

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2013

Håndbok. Statens personalhåndbok 2013 Håndbok Statens personalhåndbok 2013 Håndbok Statens personalhåndbok 2013 Forord Forord 5 Statens personalhåndbok 2013-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Staten er avhengig av kompetente

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst

Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Omstillingsavtale for Helse Sør-Øst Avtalen er inngått mellom Helse Sør-Øst RHF og arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO, Akademikerne, YS og SAN. Denne avtalen supplerer eksisterende lover og avtaler.

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015

Arbeidsgiverstrategi. Frogn kommune 2012-2015 Arbeidsgiverstrategi Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold 1. Sammendrag bakgrunn mandat 2. Strategier 3. Utfordringer knyttet til implementering av strategien 4. Vedlegg: 1. Delmål, strategier og tiltak fra

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Utgave 2.0 November 2004

Utgave 2.0 November 2004 Utgave 2.0 November 2004 PERSONALHÅNDBOK FOR SIFO SIFO er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter underlagt Barne- og familiedepartementet. Personalhåndboken er utarbeidet i tett samarbeid

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2010

Håndbok. Statens personalhåndbok 2010 Håndbok Statens personalhåndbok 2010 Håndbok Statens personalhåndbok 2010 Forord Forord 5 Statens personalhåndbok 2010-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Personalhåndboka skal være en bruksbok

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten ARBEIDSGIVERHÅNDBOK for Steinkjer kommune Revidert Personaltjenesten Personaltjenesten 0 Innholdsfortegnelse I Arbeidsgiverrollen II Rekruttering, introduksjon og avvikling III Lønn, pensjon, forsikringer

Detaljer