Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging"

Transkript

1 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 30/2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen Saksbehandler: Mai-Liss Larsen Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar saken om aktivitetsbasert bemanningsplanlegging til orientering. 2. Styret ber om at orienteringen inklusive prognosene for økonomisk inntil videre oppdateres og forelegges styret månedlig. Sammendrag Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtok høsten 2012 at det skulle innføres aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP) i UNN. Det ble budsjettert med at innføring av ABP skulle ha en samlet økonomisk på 30 mill kr i 2013 og 132,3 mill kr i Den forventede økonomiske en ble ikke realisert i 2013, og regnskapet hittil i år viser også lav gjennomføringsgrad. Styret ba derfor i sak 19/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport januar-februar 2014 om å få seg forelagt en skriftlig orientering om status i arbeidet. Gjennomgangen i denne saken viser at arbeidet med nå ABP er intensivert. Det er dokumentert gjennomførte eller planlagte tiltak med en beregnet økonomisk på 51,4 mill kr i 2014 og ytterligere 22,3 mill kr i Det foreligger videre god dokumentasjon for at ytterligere er vil bli realisert både i 2014 og 2015, men det har på det nåværende tidspunkt ikke vært mulig å tallfeste disse. Gjennomgangen viser videre at de fleste pleieenheter er godt i gang med å innføre ABP, mens arbeidet er kommet kort når det gjelder legenes tjenesteplaner. Direktøren konstaterer at innføring av ABP er mer krevende og tar lengre tid enn forutsatt, men mener at det fortsatt foreligger et betydelig ikke-realisert økonomisk potensial. Direktøren anbefaler derfor at arbeidet videreføres med hovedvekt på følgende tiltak: Ny gjennomgang av enheter der innføring av ABP ikke har gitt forventede gevinster. Innføring av felles bemanningsnormer og felles regler for vikarbruk vil i denne sammenhengen på ny bli vurdert som mulige virkemidler. Reorganisering og samordning på tvers av klinikkene av arbeidet med å innføre ABP for legene. Sak 30 side 1

2 Styrking av lederstøtten for ressursstyring og ABP Sentralisering av forhandlingsfullmakter for særavtaler til HR-senteret Direktøren foreslår at det inntil videre stilles krav om månedelig oppdatering av denne saken med rapportering av oppdaterte prognoser til direktøren og styret. Saken viser samtidig at det også er behov for å utvikle ytterligere innsparingstiltak med varig økonomisk. Det vises i denne sammenhengen til styresak 31/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars Bakgrunn Det er forventet at budsjetterte tiltak innenfor aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP) ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal ha en samlet økonomisk på 132,3 mill kr i På styremøtet ble det gitt en muntlig orientering om måten UNN innretter arbeidet med ABP. Styret har vært urolig for at arbeidet til nå ikke har gitt forventet. Styret ba derfor direktøren om å få seg forelagt en skriftlig orientering om status i arbeidet, samt en vurdering av om det er nødvendig å foreslå ytterligere innsparingstiltak. Formål Formålet med saken er å orientere styret om status i arbeidet med ABP samt å gi en vurdering av om det er nødvendig å foreslå ytterligere tiltak for å nå innsparingsmålene. Saksutredning God aktivitets- og arbeidsplanlegging skal være av de viktigste lederoppgavene på alle nivå ved UNN. Her dannes grunnlaget for gode pasientforløp, godt arbeidsmiljø og rasjonell bruk av personalressurser. Arbeidsplanprosessen består av følgende aktiviteter: 1 Utarbeide aktivitetsplan Utarbeide bemanningsplan Utarbeide arbeidsplan Dag til dag styring Tidligere saksutredninger har vist at arbeidsplanleggingen på UNN står sterkest i de siste aktivitetene i arbeidsplanprosessen (utarbeide arbeidsplan og dag til dag styring) og har minst 1 Figuren er hentet fra Helse Bergen. Sak 30 side 2

3 feste i aktivitetene som burde skje i starten av prosessen (utarbeide aktivitetsplan og utarbeide bemanningsplan). 2 Dette svekker styringen av personellressursene med bakgrunn i forventet aktivitet. Styret vedtok i 2012 at det skulle innføres ABP i foretaket. En aktivitetsbasert arbeidsplan tar utgangspunkt i de oppgaver som skal løses i den enkelte enhet, noe som vil variere innenfor døgnet, måneden og året. Den tar hensyn til kjente svingninger i aktiviteten, kjent fravær og kjent ressurstilgang, og man får derfor bedre samsvar mellom bemanning og arbeidsoppgaver (se vedlegg 1 for mer utfyllende beskrivelse av aktivitetene i en arbeidsplanprosess). Erfaringer fra andre foretak som har aktivitetsbaserte arbeidsplaner er en reduksjon av overtid, vikarinnleie og ikke minst uforutsette vakter. Dette gir både arbeidsmiljømessige og driftsmessige gevinster. 3 Det ble forventet at innføring av ABP skulle gi en samlet økonomisk på 30 mill kr i 2013 og betydelig større er fra 2014 (jfr. styresak 96/2012 Virksomhetsplan 2013). Den forventede økonomiske en ble ikke realisert i ABP innebærer en omfattende endring i forhold til etablert praksis for arbeidsplanlegging. En slik endring har tatt tid blant annet fordi den har blitt møtt med motstand flere steder i foretaket. Videre har det tatt langt tid å få alle til å forstå hva ABP innebærer og hva det i praksis betyr for den enkelte enhet. I budsjett for 2014 er det forventet at ABP skal ha en økonomisk på 132 mill kr. På styremøtet fikk styret en muntlig orientering om måten UNN for tiden innretter sitt arbeid med ABP på. Styret vedtok i samme møte i sak 21/2014 Budsjett 2014 ny behandling følgende: 2. Styret viser til orienteringen om status i arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Styret er sterkt urolig for at arbeidet til nå ikke har gitt forventet, med de negative økonomiske konsekvenser dette gir. En manglende måloppnåelse på dette området vil få store konsekvenser for alle planlagte investeringer i medisinsk teknisk utstyr og bygg, og vil også påvirke drifta i sykehuset fremover. Styret ber direktøren om å få seg forelagt en skriftlig orientering om status i arbeidet til neste møte, samt en vurdering av om det er nødvendig å foreslå ytterligere innsparingstiltak. Status i arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Arbeidet med ABP er intensivert. Ledere fra samtlige klinikker, senter og staber gjennomgår innretningen av eget arbeid knyttet til ABP. Gjennomgangen startet i uke 11 og vil være ferdig i uke 19. Ledere i klinikkene samt rådgivere i HR-senteret og Økonomi- og analysesenteret går gjennom arbeidsplanleggingen i den enkelte enhet, status og utfordringer i arbeidet med ABP, forventet økonomisk av budsjetterte tiltak innenfor ABP samt nye tiltak innenfor området. 2 Ledermøtesak 80/12 Langtidsbudsjett, arbeidsgruppe 11, Bruk av personellressurser og lønnskostnader og ledermøtesak 175/12: Bemanningsnormer og legeårsverk. 3 Viser her til erfaringer i Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Førde, Helse Fonna og Helse Nord-Trøndelag. Sak 30 side 3

4 Vedlegg 2 viser status i arbeidet med ABP i de klinikker og sentra som er ferdig med gjennomgangen. Tabell 1viser brutto månedsverk, budsjetterte tiltak ABP 2014, prognose ABP 2014 og prognose 2015 fordelt på den enkelte klinikk/senter/stab. Arbeidet med å konkretisere og beregne økonomisk av alle planlagte og nye tiltak er ikke ferdigstilt og gir usikkerhet i prognosene, spesielt for Tabell 1: Prognose ABP per klinikk Klinikk Brutto månedsverk 4 Budsjetterte tiltak ABP 2014 Prognose ABP 2014 Prognose ABP 2015 Barne- og ungdomsklinikken 344 6,3 2,2 3,1 Hjerte-, lunge- og karklinikken ,4 1,2 1,5 Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken ,0 4,5 9,1 Diagnostisk klinikk 556 9,0 9,3 10,0 Operasjons- og intensivklinikken ,0 4,8 8,0 Nevro- og ortopediklinikken ,5 6,8 6,8 Medisinsk klinikk ,0 6,8 16,6 Rehabiliteringsklinikken 258 3,6 0,8 3,6 Akuttmedisinsk klinikk ,0 2,5 2,5 Drifts- og eiendomssenteret 386 2,1 2,1 2,1 Allmennpsykiatrisk klinikk 648 2,8 2,8 2,8 Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk 349 1,6 1,6 1,6 HR senteret 92 1,5 1,5 1,5 Økonomi- og analysesenteret 77 1,5 1,5 1,5 Fag- og forskningssenteret 55 1,5 1,5 1,5 Nasjonalt senter for telemedisin 196 1,0 1,0 1,0 Longyearbyen sykehus 0,5 0,5 0,5 0, ,3 51,4 73,7 Oversikten viser at prognosen for konkrete tiltak med tilhørende beregnet økonomisk er 51,4 mill kr i Helårsen er 22,3 mill kr mer i 2015 i forhold til Det gjenstår fremdeles et betydelig arbeid med å konkretisere ytterligere tiltak (se vedlegg 2). Den økonomiske en av ABP forventes derfor å være høyere enn foreløpig prognose. Medvirkning I prosessen generelt har det vært bred deltakelse fra de ansattes organisasjoner og vernetjenesten. Foreliggende styresak har ikke vært gjenstand for drøftinger ettersom den ble avsluttet like før gjennomføring av styremøtet. Vurdering Vedleggene i denne saken viser at de fleste pleieenheter har innført tiltak for å sikre aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (kalenderplan, hinkehelg, personell i poliklinikk 4 Gjennomsnitt for januar og februar Sak 30 side 4

5 arbeider helg i sengepost med mer). Det er i de fleste av disse enhetene beregnet konkrete økonomiske er og dokumentert at disse vil bli realisert i løpet av De dokumenterte ene er summert til 51,4 mill kr i 2014 og nye 22,3 mill kr i Det foreligger videre god dokumentasjon for at ytterligere er vil bli realisert både i 2014 og Det pågår et omfattende utredningsarbeid for å konkretisere disse ene, men det er på det nåværende tidspunkt ikke mulig å tallfeste disse nøyaktig. Direktøren forutsetter en forløpende oppdatering av de klinikkvise vedleggene i denne saken slik at både direktøren og styret fra måned til måned kan legge oppdaterte prognoser til grunn for økonomistyringen. I enkelte enheter er arbeidet gjennomført uten at dette har ført til forventede gevinster. Ansvarlige ledere forklarer dette med at overbelegg og høyt sykefravær medfører mangel på personell. Direktøren vurderer det som nødvendig å gå nye runder i disse enhetene, og har stilt krav om nok en grundig gjennomgang av arbeidsplanleggingen i disse enhetene innen 1.september. Innføring av felles bemanningsnormer og felles regler for vikarbruk vil i denne sammenhengen på ny bli vurdert som mulige virkemidler. Den klinikkvise gjennomgangen har vist at ABP ikke er kommet like godt i gang for legene. ABP innebærer blant annet krav om langsiktig planlegging av aktivitet og bemanning samt innskrenkning i individuelle friheter knyttet til arbeidsplanlegging. Alt dette har tidligere vært delvis delegert til legene selv, og i noen tilfeller til plasstillitsvalgte. Det er avdekket at lederne har liten erfaring med arbeidsplanlegging for leger, og at lederstyring av dette arbeidet utfordrer tradisjonell autonomi. Direktøren mener fortsatt at bedre styring av legenes arbeidsplaner vil gi betydelige økonomiske er. Gjennomgangen i denne saken avdekker et behov for å reorganisere og samordne dette arbeidet på tvers av klinikkene. Innhenting av erfaringer fra andre helseforetak viser at arbeidstid og ressursstyring er komplisert og etter hvert har utviklet seg til å bli et eget spesialfelt. Flere foretak har egne stillinger og enheter knyttet opp mot ressursstyring. Direktøren vil derfor ta initiativ til en snarlig styrking lederstøtten på dette området, særlig når det gjelder arbeidsplanlegging for legene. Gjennomgangen viser videre at UNN har et stort antall særavtaler/beredskapsavtaler som ikke er harmonisert på tvers av klinikkene. I dag ligger forhandlingsansvaret for slike avtaler i den enkelte klinikk og til dels i den enkelte avdeling. Å gjennomføre slike forhandlinger krever inngående kunnskap om arbeidstidsordninger og om hva som vil tjene UNN som helhet. For å sikre god og ensartet ressursstyring i hele foretaket, vil direktøren inndra gitte fullmakter og sentralisere forhandlingsfullmakten til HR-senteret. Administrerende direktør konstaterer at innføring av ABP er mer krevende og tar lengre tid enn forutsatt. Det er direktørens vurdering at det fortsatt foreligger et betydelig ikke-realisert økonomisk potensial. Direktøren understreker at det relativt høye kostnadsnivået i UNN (sammenlignet med de andre universitetssykehusene) i stor grad skyldes høye bemanningskostnader, og anbefaler derfor at arbeidet med ABP videreføres. Det er i denne sammenhengen et mål å utarbeide et langt mer konkret grunnlag for å budsjettere er i 2015 og 2016 enn det vi har hatt for 2013 og Saken viser samtidig at det også er behov for å utvikle ytterligere innsparingstiltak med varig økonomisk. Det vises i denne sammenhengen til styresak 31/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport mars 2014 der det er foreslått videre utredning av alternative tiltak på en rekke andre områder. Sak 30 side 5

6 Konklusjon Direktøren mener at det fortsatt er et stort uforløst potensial i ABP og anbefaler at arbeidet videreføres, supplert med andre utvikling av andre økonomiske omstillingstiltak. Tromsø, Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør Vedlegg: 1. Aktiviteter i en arbeidsplanprosess: Definisjoner, hensikt og innhentning av informasjon 2. Gjennomgang av status i arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i klinikker, senter og staber Sak 30 side 6

7 Vedlegg 1 Aktiviteter i en arbeidsplanprosess: Definisjoner, hensikt og innhenting av informasjon Aktivitet Definisjon Hensikt Innhenting av informasjon 1) Utarbeide aktivitetsplan En aktivitetsplan er en oversikt over oppgaver og aktiviteter som skal gjennomføres på en enhet i en gitt periode. 2) Utarbeide bemanningsplan En bemanningsplan er en oversikt over hvor mange personer og hvilken kompetanse som trengs til ulike tider på døgnet, fra dag til dag og fra uke til uke i henhold til aktivitetsplan. Få oversikt over faktisk ressursbehov Sikre forsvarlig drift for pasient og ansatt samt bruke tilgjengelige ressurser på best mulig måte. Plantall Budsjett Historiske aktivitetsdata (produksjonsstatistikk, fraværsmønster, studentaktivitet med mer) Kjente aktivitetssvingninger (ambulering, hospitering, faste oppdrag, aktivitetsendringer i samarbeidende avdelinger med mer) Tilgang på personell Kjent fravær Bemanningsplanen bygger på aktivitetsplan Tilgjengelig personell innenfor de ulike yrkesgrupper og profesjoner Tilgang på spesiell kompetanse Tilgjengelige fasiliteter 3) Utarbeide arbeidsplan En arbeidsplan er en samlet oversikt over de ansattes arbeidstid i en gitt periode i henhold til bemanningsplan. 4) Dag til dag styring Håndtering av uforutsette endringer i hverdagen utover arbeidsplanen (fravær, endring i aktivitet eller behov i egen eller annen avdeling mm). Sikre forsvarlig drift for pasient og ansatt i henhold til lov og avtaleverk, sikre gode og forutsigbare arbeidsforhold for ansatte samt bruke tilgjengelige ressurser på best mulig måte. Sikre forsvarlig daglig drift Arbeidsplan bygger på bemanningsplan Valg av metodikk (rullerende plan eller kalenderplan) Kan gi rom for individuelle tilpasninger i forhold til ønsker og behov Sykdom, annet uforutsett fravær Uforutsette hendelser Sak 30 side 7

8 Vedlegg 2 Gjennomgang av aktivitetsbasert bemanningsplanlegging i klinikker, senter og staber i UNN Oversikt over tidspunkt for gjennomgang Klinikk/senter/stab Uke Kommentar Barne- og ungdomsklinikken og Hjerte-, lunge- og karklinikken 11 Gjennomført Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken og Diagnostisk klinikk 12 Gjennomført i Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken, noen avdelinger gjenstår i Diagnostisk klinikk Operasjons- og intensivklinikken og Nevro- og ortopediklinikken 13 Gjennomført i Operasjons- og intensivklinikken, noen avdelinger gjenstår i Nevro- og ortopediklinikken Medisinsk klinikk og Rehabiliteringsklinikken 14 Gjennomført Akuttmedisinsk klinikk og Drifts- og eiendomssenteret 15 Gjennomført Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 17 Gjennomføres etter påske Nevro- ortopediklinikken - Leger 18 Gjennomføres etter påske HR senteret og Økonomi- og analysesenteret 19 Gjennomføres etter påske Fag- og forskningssenteret og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 19 Gjennomføres etter påske Kommunikasjonssenteret og Administrasjonssenteret 19 Gjennomføres etter påske 1 Sak 30 side 8

9 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP) Barne- og ungdomsklinikken (uke 11) Omstillingskrav ABP 2014: Prognose ABP 2014: Prognose ABP 2015: 6,3 mill kr 2.2 mill kr 3.1 mill kr Oppsummering av tiltak ABP etter gjennomgang med samtlige ledere i BUK innslag av Ikke innført hinkehelg Nyfødt Intensiv Ikke helgearbeid i sengepost for spl på Barnepoliklinikk Ledere bruker mye tid på turnus arbeid Nyfødt Intensiv (NI)/Barne- og ungd seksjonen (BUS) 10 overleger får honorering for 9-delt vakt Innføre hinkehelg (1344 færre overtidstimer 100 %) Innføre arbeid i sengepost hver 4.helg (13 vakterx6splx8timer=624t) Har ønsketurnus pt. Besluttet av det skal innføres kalenderplan eller rullerende turnus. Innføre korrekt avlønning ved overføring av tjenesteplanene i GAT Har hatt møte med verneombud og tillitsvalgte Personalmøte 27.mars Drøftinger med tillitsvalgte, orienteringsmøte spl. Kalenderplan NI 16. juni BUS planlegges 16.juni Trolig kalenderplan Legene inn i GAT i løpet av mai : Års 16.juni september juni 2014 Usikkert, men de som allerede har kalenderplan har færre overtids/innleie timer. Skal overvåkes kontinuerlig Usikkert, men de som allerede har kalenderplan har færre overtids/innleie timer. Skal overvåkes kontinuerlig 1.juni Sak 30 side 9

10 innslag av Mye overføring av ferie ved årets slutt, og ferieuttak spredt ut over året. Medfører innleie av vikarer i ordinær drift Fri før vakans leger Vakansvakter i forbindelse med opplæring av nye leger Kursplanlegging leger planlagt uke 12,13,14 vakanser pga sein tilbakemelding om plass på kur 4- månedersperspektiv på pasientplanlegging innført i BUK, men samarbeidende avdelinger gjør ikke dette. Vanskeliggjør langtidsplanlegging. Økning inntekter Medisinsk genetikk Hovedferie deles i to puljer. 4 uker avvikling i hovedferieperioden. De som har tidlig ferie avvikler som hovedregel siste ferieuke på høsten og vice versa. Vurdere endring innenfor arbeidstidsbestemmelsene. Vurdere om overlegene skal ha en mer aktiv rolle Planlegge som om LIS-legene får plass på kurs for å unngå vakanser. Alle klinikker må forholde seg til det som er besluttet i dir. ledermøte Umiddelbart 1.juli 2014 Vanskelig å beregne pt Skal følge med utviklingen Umiddelbart 2 vakansvakter pr nytilsatte lege. Antallet varierer i takt med turnover Vanskelig å beregne : Års Vanskelig å beregne pt Skal følge med utviklingen Vanskelig å beregne Umiddelbart 20. august 2014 Usikker Usikker Vanskelig å beregne Vanskelig å beregne Planlagt tiltak 2014 I rute Januar Sum BUK Sak 30 side 10

11 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP) Hjerte- og lungeklinikken (HLK) uke 11 Omstillingskrav ABP 2014: Prognose ABP 2014: Prognose ABP 2015: 21,4 mill kr 1.2 mill kr 1,5 mill kr Oppsummering av tiltak ABP etter gjennomgang med samtlige ledere i HLK innslag av Lungemedisin Bruker ekstravakter, har høyt sykefravær, stort behov for fastvakter Planlegging legeressurser 4 Kalenderplan innført (6 mnd. varighet) Nye vaktkoder vurderes Ukelister for legene: komme klart frem hvem som har ansvar for hvaeks: All elektiv drift kommer til B3- må komme godt frem på oversikten /rutine på hvem som skal ta i mot de elektive pas som skal legges inn B1/B2 Ferie tidlig/sein, 4 uker på sommer. 5 uke tas vår eller høst alt etter om tidlig eller sein ferie. Jobb søndager før og etter ferie er under kontroll. Innført fra 16/ Januar 2014 Se eget punkt side 12 : Års Se eget punkt side 12 Innført i kalenderplan med oppstart 16/ utvidet med flere vaktkoder for kalenderplan med oppstart 23/6 14 Juni 2014 Må utredes Må utredes Innført pr mai 2014 Mai 2014 Innført med forrige kalenderplan oppstart 16/ Når det gjelder jobb søndag før eller etter ferien så er dette noe vi har praktisert i alle år Sak 30 side 11

12 innslag av Oppgaveglidning Innført fra tidligere fleksibilitet mellom sengpost-lab/pol.kl /B3 Hjerteoppvåkning og intermediær Grunnturnus i Hjerteoppvåkning (6mnd.) Innført Kalenderplan på intermediær (6 mnd.) Vurdere innføring av e kalenderplan med 6 mnd intervall på Hjerteoppvåkning Avventer ny avtale mellom fagorganisasjonene og UNN. Når den foreligger planlegges det å i samarbeid med plasstillitsvalgte for hjerteoppvåkninga/interme diær å se på muligheten for overgang til kalenderplan. Når det skal sies går vi i dag i halv års planer (grunnturnus) og disse er godt justert med tanke på planlagt aktivitet i perioden. Det forventes at man er over på kalenderplan fom Dette har vært gjort over lengre tid. På bakgrunn av at turnusen er aktivitetsbasert unngår vi at personellet står på ubekvemme vakter som ikke er reelle. For eksempel natt og aften vakter alle røde og inneklemte dager gjennom året. Besparelsen i ubekvemstillegg er omtrent i underkant av 1000 kroner per ansatt per måned i 100% stilling. Totalt 12 stillinger i turnus. I tillegg kan inneklemte dager planlegges til fag og man unngår innleie. : Års Sak 30 side 12

13 innslag av Hinkehelg ikke innført Hjerteoppvåkingen er 5 dagers post med stengt på røde dager. Intermediær arbeid hver 6. helg. Ferie tidlig/sein, 4 uker på sommer. 5 uke tas vår eller høst alt etter om tidlig eller sein ferie. Jobb søndager før og etter ferie er under kontroll. Noe vikarinnleie Innføre hinkehelg? Nye vaktkoder? Vanskelig å opprettholde vår elektive virksomhet man-fre. Det samme gjelder i forhold til å benytte intensiv ressursene på røde dager etter turnus. Det vil i så fall ramme elektiv drift på sorte dager. Det avvikles i hovedsak 4 uker ferie på sommeren. 5. ferieuke planlegges i turnus, enten med innleie av vikar eller ved at vi har lavdrift perioder. Eks jul. I de tilfeller vi planlegger uttak av færre enn 4 ferieuker på sommeren er det for å sikre drift i mangel av vikarer. Enheten har allerede et innarbeidet system med en tilpasset vakt fra for å ivareta økt behov for personell i gitte tidspunkt. VI holder stilling vakant til vikar innleie. Dette er gunstig da vikarene er fleksible mtp vakttyper og endring av vakt. Sparer inn noe på forskjøvne vakter. Ikke aktuelt Avdelingen har alltid vært svært driftstilpasset, og dette er ikke i så måte et nytt tiltak. : Års 6 Sak 30 side 13

14 innslag av Operasjon hjerte, lunge kar Aktivitetsstyrt turnus (grunnturnus og hjelpeturnus) Helgearbeid hver 5. helg, hjemmevakter. Usikkerhet rundt hviletid? Ferie tidlig/sein, 4 uker på sommer. 5 uke tas vår eller høst alt etter om tidlig eller sein ferie. Jobb søndager før og etter ferie er under kontroll. Rapport skal være ferdig til kl. 14:00 og 20:30, slik at man ikke blir sittende utenfor arbeidstid med rapportskriving Innføre kalenderplan med 6 mnd intervall? Pågår arbeid i samarbeid med HR mtp å utarbeide ny hjemmevaktsavtale Ikke riktig referert. Vi tilpasser ferie etter avdelingens behov. Vi er også avhengig av hvilken kapasitet ANOP gir ut mtp drift som pr i dag kommer alt for sent til at drift kan planlegges på en god måte. Mye adhoc løsninger mtp drift i ferie og høytider som følge av dette Ikke riktig referert. Vår morgenrapport er fra og ettermiddag fra og fungerer på en god måte. Pasientrapporter skrives fortløpende under operasjonene Venter på avklaring fra HR?? mht turnusarbeidere i 37,5 t/uke Snarest? : Års En del overtid på ikke planlagt aktivitet Vår overtidsaktivitet styres av , vi forholder oss til hva de bestemmer vi skal være med på av operasjoner 7 Sak 30 side 14

15 innslag av Noe vikarinnleie På ferieavvikling og ved sykdom, umulig å unngå med de krav som ligger til drift av avdelingen. Alternativet er å stryke pasienter Hjerte-, lunge og karkirurgisk sengepost Kalenderplan innført 6 mnd. intervall Hinkehelg ikke innført Innføre hinkehelg Starter opp neste turnusperiode, Bedre planlegging mellom lege og sykepleieressurser Skriftlige rapporter skal være ferdig til kl 14 på dagvakt, og kl på kveldsvakt. Ferie tidlig/sein, 4 uker på sommer. 5 uke tas vår eller høst alt etter om tidlig eller sein ferie. Jobb søndager før og etter ferie er under kontroll. Visitt tar for lang tid Nye vaktkoder vurderes Se på andre måter å gjennomføre visitt på? : Års 16. desember 2013 Januar 2014 Se eget punkt Se eget punkt side 12 side 12 Juni Er iverksatt, men kan innskjerpes. Vurderes i løpet av Sak 30 side 15

16 innslag av Hjertemedisinsk Intensiv Fordelt personale på helgevakter etter kompetanse Innført kalenderplan med 6 mnd intervall Ansatt 9 scoopvakter(legestudenter) i helgene, i intensivhjemler, som dekker D. A og N hver helg. Innført 16. desember 2013 Januar 2014 Se eget punkt side 12 ok Er igangsatt Blir billigere unngår overtid og vikarbruk : Års Se eget punkt side 12 Ferie tidlig/sein, 4 uker på sommer. 5 uke tas vår eller høst alt etter om tidlig eller sein ferie. Jobb søndager før og etter ferie er under kontroll. Vikarinnleie Planlegging for leger og sykepleiere sett samlet kan bli bedre Er satt i verk i kalenderplan fra des.13 og videreføres i 2014 Private spesialspl.jobber på tvers i klinikken. Lege og koordinator, felles driftsmøte på formiddag og planlegge ut fra hva skal flytte ut,telemetrier osv. samt hvilke ressurser som er tilgjengelige ok Høst2014 Bedre styring på 5.te ferieuke med at den planlegges i kalenderplan unngår å leie inn A og N. Samarbeid om private vikarer til klinikken. Driftsmøter hver mandag med Mia og Hjerteoppvåkningen. Gjennomføres umiddelbart. Avd.spl lager er kort funksjonsbeskrivelse hva som er viktig i forhold til drift Reduserte reiseutgifter og bruk av overtid på egne ansatte 9 Sak 30 side 16

17 innslag av Hjertemedisinsk sengepost og utredning Innført kalenderplan Har lagt inn mellomvakter på med 6 mnd intervall ukedagene Hinkehelg ikke innført Pre visitt og visitt tar for lang tid. Skriftlig rapport kontra muntlig rapport 10 Sykepleier fra utredning og poliklinikk dekker opp helger. Medfører noe mangel på personell ved fravær på poliklinikken og det har ført til forskyving av helg For få leger og en overfylt sengepost med komplekse pasienter. Planlegging av skriftlig rapport i god tid før vaktskiftene og gode rutiner for hva rapporteres. Avdelingssykepleier følger dette opp. ok Kalendeplan høst 2014 innføres ekstra lørdag/søndag. Redusert til tre sykepleier på N i helg. Flere overleger Umiddelbart Hjertemedisinsk laboratorium Turnus 7 uker, 37,5 t/uke Hviletid etter 11 timer Har godkjent avtale beredskapsvakt Service på lab Legges i lavdriftsperioder. Fortsette med det. Legeressurser tilgjengelig Personale tar ut ferie/avspasering Kursplanlegging Starte tidligere på morgenen Vanskelig å si på grunn av en stadig overfylt sengepost Innsparingskrav på ca Gruppeledere frigjøres tidligere til postens drift. Ikke overtid for å skrive rapport. Legger dagvaktene til kl i kalenderplan for gruppeledere : Års Se eget punkt side 12 Sak 30 side 17

18 innslag av Antall personer tilsted på enkelte prosedyrer for eksempel. TAVI Tre stillinger tilknyttet Ekko, to teknikere og en assistent. Det er ikke budsjett fordisse stillingene Hjerte og karpoliklinikken Arbeidsplan over 6 uker som videreføres Rett på time og rett på helsehjelp er fokusområder Ventelister Se på rutinene. Nå går to sykepleiere fra lab ned på denne prosedyren Stillingene er kommet inn på bakgrunn av økt arbeidsbelastning på legene. Prosjekt rett på time Kommer inn under Lean prosessen høst 2014 Sees på raskt Ut 2014,det er lange ventelister så dette er en krevende jobb, vil komme inn under Lean prosjektet. Gjennomgang av alle rutiner, pasientførløp, ventelister, arbeidsplanlegging osv. Nye vaktkoder Utvidet åpningstid Poliklinikken er åpen fra kl til kl Oppstart nå i vår Unngå innleie av ekstra personale( eget personale) på lab på Tavi dagene Bedring for pasientene Får inn ekstra pasienter mellom og : Års 11 Sak 30 side 18

19 innslag av Kursplanlegging lite planlagt og i perioder uforutsig bare legeressurser Årshjul i avdelingen Oversikt over kurs konferanser, fagdager for personell i avdelingen Satt i drift fra mars 2014 tilgjengelig på fellesområde hjertemed. Bedre forutsigbarhet. F.eks planlegging av avspasering og ferie i disse perioder : Års Mange samarbeidsavdelinger Vil ha dette med i Leanprosessen til høsten Innføring av kalenderplaner (se tidligere punkter) SUM HLK Sak 30 side 19

20 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP) Kreft-, kirurgi- og kvinnehelseklinikken (K3K) uke 12 Omstillingskrav ABP 2014: Prognose ABP 2014: Prognose ABP 2015: 19 mill kr 4,5 mill kr 9,1 mill kr Oppsummering av tiltak ABP etter gjennomgang med samtlige ledere i K3K innslag av Kreftavd/Stråleterapien Beredskapsplan som ikke står i henhold til regler eller drift og som er svært dyr Beredskapsplaner sies opp og ny ordning for beredskap etableres Ny beredskapsplan forhandles. Start Gammel avtale sies opp fra Ny plan fra : Års Kreftavd/Stråleterapien Bemanningsplanlegging Kreftavd/Stråleterapien Ferieplanlegging Skal bemanne mer forutsigbart uten bruk av overtid på kompensasjonsdager, også lørdager. CT kan evt betjenes av radiografer. Normal arbeidstid for dagansatte er fra 07:00-17:00 Overtid skal unngås Analysere pasientstrømmen for å optimalisere Unngå innleie Unngå dyre ferieavtaler. Spre ferie til de ansatte utover hele ferien. Se over. Forslag om at kompensasjonsdager bakes inn i vaktordning. I tillegg vaktteam er på vakt til kl på hverdager. NB! Dette må forhandles m/tillitsvalgte og verneombud. Vi må ha innleie i ferien, da driften som regel er høy ila sommeren. Kun pasienter m/prostatakreft som kan forskyves. Se over Se over Se over Se over Se over Se over 13 Sak 30 side 20

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen Endringsoppgave Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger Nasjonalt topplederprogram Gro Jensen Tromsø, 2.11.2015 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven I styrevedtak

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Vedlegg 1. Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (underskudd 10,4 mill kr) Halvparten av økningen i månedsverk

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Styresak 37/2010: Ferieavvikling

Styresak 37/2010: Ferieavvikling Styresak 37/2010: Ferieavvikling Møtedato: 31.05.10 Møtested: Bodø INNLEDNING I forkant av sommern 2010 ønsker administrasjonen å orientere styret i Helgelandssykehuset om forberedelser, ressurstilgang

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

Et eksempel på helhetlig ledelse. som grunnmur i helhetlig ledelse

Et eksempel på helhetlig ledelse. som grunnmur i helhetlig ledelse Et eksempel på helhetlig ledelse Turnusplanlegging som grunnmur i helhetlig ledelse Turnusen er et viktig virkemiddel for Oppfylle oppdragsdokument fra Helse Nord Overholde dialogavtaler på alle nivå i

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011

Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak 146-2011 Møtedato: 21. mars 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haakon Eichler, 75 51 29 86 Bodø, 8.3.2013 Styresak 32-2013 Praktisering av vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser førstelinjelederes arbeidssituasjon Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Frode Eidset Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Nasjonalt topplederprogram 31.10.13 Bakgrunn for prosjektet. HR-avdelingen ved Ahus har i dag systemansvar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder 3.tertial 0 Risikoområde Faktagrunnlag Tiltak Effekt Det er fortsatt behov for flere spesialister innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger

Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Direktøren Styresak 33-2015 Modernisering av kirurgiske pasientforløp - Operasjonsplanlegging og strykninger Saksbehandler: Randi Marie Larsen Øystein Reksen Johansen Saksnr.: 2012/1365 Dato: 12.03.2015

Detaljer

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid.

Svarene fra klinikkene som har størst utfordringer er konkrete og gir et godt utgangspunkt for videre arbeid. Helse Midt Norge RHF Oppfølging av Styringsdokumentet for 2015 I foretaksmøte som ble holdt den 12.2.2015 ble St. Olavs Hospital bedt om å legge fram planer for å redusere ventetider, implementere standardiserte

Detaljer

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Vedlegg 1. Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering.

VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 019 2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2015 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av samarbeidstiltak sommeren 2015 til

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering.

1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.12.15 SAK NR 093-2015 SOMMERFERIEAVVIKLING 2016 - SAMARBEIDSTILTAK Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar beskrivelsen av samarbeidsordninger internt i de ulike divisjoner

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 041/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Fristbrudd og ventetider Bakgrunn for saken Det er et eierkrav at norske sykehus skal øke tilgjengeligheten,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK:

SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 01.04.11 SAK NR 028 2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene

Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene Vedlegg 1 Utviklingen i fristbrudd i divisjonene med kommentar fra divisjonsdirektørene I det følgende vil en presentere utviklingen for de siste månedene innenfor hver divisjon. Kommentarene fra divisjonsdirektørene

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

EVALUERING AV VIKARTJENESTEN I ALTA KOMMUNE Februar 2012

EVALUERING AV VIKARTJENESTEN I ALTA KOMMUNE Februar 2012 EVALUERING AV VIKARTJENESTEN I ALTA KOMMUNE Februar 2012 1 Forord: Denne evalueringsrapporten viser utviklingen i Vikartjenesten fra etableringen i 2009 til og med desember. Evalueringen baseres på målene

Detaljer

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm

Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område. Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Oppgavefordeling og samarbeid - i vårt område Samhandlingskonferanse Sundvolden 1. desember 2015 Samhandlingsdirektør Tor Åm Disposisjon 1. Utfordringer i samhandlingssonen 2. Hva gjør vi med dette Mediedekning

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter Nasjonalt topplederprogram Randi Hansen Vikhammer vår 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Barne- og ungdomsklinikken består

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Alternativ forside. Laila Nemeth, Helse Fonna HF

Alternativ forside. Laila Nemeth, Helse Fonna HF Alternativ forside Laila Nemeth, Helse Fonna HF Bakgrunn Stor økning i påtrykk medisinske pasienter Erkjennelse-begrensede ressurser nå og i framtida Utvikling på at alle skal gjøre alt Utvikling større

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Q1: Er sykehuset du er ansatt ved offentlig eller privat? Offentlig Privat Note: if you have answered/chosen item [1] in question 1, skip

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Forslag til organisering

Forslag til organisering Hovedprinsipp Forslag til organisering Alle medarbeidere rapporterer til avdelingsleder eller apoteker Avdelingsleder jobber/er til stede minimum 20% i drift Begrunnelse for den valgte Endringer løsningen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707, Tromsø Dato: 03.09.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016

Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016 Strategi for St. Olavs Hospital Forbedringsprogram 2016 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

LGG Handlingsplan ifb ROSanalyse. Foretak

LGG Handlingsplan ifb ROSanalyse. Foretak LGG Handlingsplan ifb ROSanalyse 1.tertial 2015 Foretak Mål Målbeskrivelse Tiltak Måltall Ansvarlig Frist Kommentar/status måloppnåelse 1 Gjennomsnittlig ventetid alle pasienter < 65 dager < 65 Høy risiko:

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder:

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Solgunn Marie Haddeland m.fl. Styresak 84/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Arkivsak

Detaljer

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter

Oppfølging av styresak 42/2010 pkt. i Tverrfaglige møter Direktøren Styresak 109-2013 Orienteringssak - Tverrfaglige møter for kreftpasienter Saksbehandler: Ellinor Haukland, seksjon for pasientsikkerhet Saksnr.: 2013/2421 Dato: 05.12.2013 Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA 1 Bakgrunn for prosjektet MOBA består av følgende enheter Akuttmottak Skade poliklinikk Kortidspost (OBA)med 24

Detaljer

Ledelsens gjennomgang

Ledelsens gjennomgang Ledelsens gjennomgang Risikovurdering Vedlegg 1 1. Tertial 2011 Vedlegg til styresak 47/2011 Ledelsens gjennomgang Oslo universitetssykehus 1. tertial 2011 - risikovurdering. Side 1. Risikovurdering 1.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12

Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Dato Saksbehandler 21.06.12 Hilde S. Moen Saksfremlegg Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Risikovurdering 1 tertial 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 052/2012 28.06.12 Trykte vedlegg:

Detaljer

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles Rapport arbeidsgruppe 8 strategiplan 2015-2017 - Vedlegg 2 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSK med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer