VEDLEGG 1 Stillingsreduksjon intensivavdeling, Klinikk Kirkenes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 1 Stillingsreduksjon intensivavdeling, Klinikk Kirkenes"

Transkript

1 VEDLEGG 1 Stillingsreduksjon intensivavdeling, Klinikk Kirkenes Vedlagt: 1 A Bemanningsplan 1 B Konsekvensanalyser 1 C Handlingsplan 1 D Høringsuttalelse vedrørende handlingsplan for intensivmed. fra legene ved med. avd. 1 E Høringsuttalelse vedrørende handlingsplan for intensivmed fra anestesilegene 1 F Konsekvenser av foreslåtte stillingsreduksjoner på int. av Helge Søndenå

2 Vedlegg 1 A BEMANNINGSPLAN INTENSIV Reduksjon 4 stillinger Overlappstid redusert med 15 min og innføring av hinkehelger. Planen gir redusert drift hver mandag og øhj hver fredag. Ingen samarbeid om akuttmottaket. Ant stillinger: 18x35,5 = 639timer Ant personer: 21 ( 19 stk dekker helg/ 2 stk dekker helg AMK + intensiv helg) Vakter Man Tirs Ons Tor Fre Lør Søn Vaktlengde Sum timer N ( ) ,75 204,75 A M D ,75 186t ,5 22,5t ,75 224,75 FRI /12 11/12 638t

3 Liten sannsynlighet Middels sannsynlighet Stor sannsynlighet Ingen konsekvenser for menneske eller miljø Liten grad konsekvenser for mennesker eller miljø Store konsekvenser for mennesker eller miljø Vedlegg 1 B RISIKOANALYSE Faktorer som ligger til grunne for analysen: - Akuttmottak legges i sin helhet under AMK - Sykepleiere som per i dag dekker helger i AMK sin turnus jobber sine helger på intensiv.(sissel, Kirsti, Carina) - 2 sykepleiere som i dag jobber 50% på AMK, har halvparten av sine arbeidshelger på Intensiv.(Jan Fredrik, Magda) - Avd.asistent, portører og vasker DKI må legges under andre avdelinger grunnet økt arbeidsmengde på avd.spl Fremgangsmåte : Se prosedyre for riskovurdering Vurderingen dokumenteres og nødvendige tiltak utarbeides og iverksettes. Hvor stor sannsynlighet er det for at det kan skje? Konsekvenser Sett ett kryss i de aktuelle feltene for hver horisontal linje Multipliser tallene i sannsynlighetsfeltet med tallene i konsekvensfeltet og før opp summen under verdi Høy verdi indikerer behov for tiltak lav verdi ikke samme behov for tiltak Til slutt prioritere etter høyeste verdi Kan skje Kan føre til

4 RISIKOFAKTORER Verdi Prioritet 1 Ass.avd.sykepleier må i drift 2 Fagutviklingsykepleier må i drift. 3 Sannsynlighet for strykninger i operasjonsprogram. 4 Antall DKI opr vil gå ned i forhold til måltall 5 Å få riktig sammen setning av personellgruppa til int/dki/postopr ved fravær og ferier. 6 Rekruttering /stablisering av pers. til jobb i turnus med jobb hver 2./2./3. helg blir vanskelig 7 Sannsynlig mer bruk av overtid. 8 Mulghet for mer bruk av begrenset inntak utenom Sør_varanger 9 Fare for økt samtidskonflikter 10 Redusert intensivkapasitet svekker tilbud til sengepostene 11 Ingen samarbeid med AMK om x 9 1 akuttmottaket 12 Sykehuset som samarbeidspartner i x x 6 2 barentsregion, svekkes 13 Økt fysisk og psykisk arbeidsbelastning x x Redusert overlapping x x Manglende frigjøring av tid til tillitsvalgt-, HMS- og arbeidsmiljøarbeid x x 6 2 Carlo Mortensen/Anne Grønvold Jan Fredrik Andersen 7/ Utført av: (LEDER) (VERNEOMBUD) Anita Johnsen HVT NSF

5 Liten sannsynlighet Middels sannsynlighet Stor sannsynlighet Ingen konsekvenser for menneske eller miljø Liten grad konsekvenser for mennesker eller miljø Store konsekvenser for mennesker eller miljø RISIKOANALYSE VED OMSTILLINGSTILTAK OG/ELLER NEDBEMANNINGSTILTAK Før beslutning om gjennomføring av omstillings nedbemanningstiltak må det foretaes en risikovurdering. Vurderingen dokumenteres og nødvendige tiltak utarbeides / iverksettes etter drøftinger Hvor stor sannsynlighet er det for at det kan skje? Konsekvenser Sett ett kryss i de aktuelle feltene for hver horisontal linje Multipliser tallene i sannsynlighetsfeltet med tallene i konsekvensfeltet og før opp summen under verdi Høy verdi indikerer behov for tiltak lav verdi ikke samme behov for tiltak Til slutt prioritere etter høyeste verdi Kan skje Kan føre til RISIKOFAKTORER Ver di Hvor sannsynlig er det at vi ikke har nok folk til oppgaver som videreføres? x x Hvor sannsynlig er det at vi mister nødvendig kompetanse i forhold til x x oppgaver som videreføres? Hvor sannsynlig er det at vi ikke har oversikt over framtidig personalbehov x x (6-12 mnd.) Hvor sannsynlig er det at lederen mangler kompetanse og ressurser til å x x håndtere de ekstra belastninger avdelinga utsettes for? Hvor sannsynlig er det at det blir en ekstra oppgavebelastning under selve x x omstillingen? Hvor sannsynlig er det at den ekstra oppgavebelastning vil vare over en x x lengre periode? Hvor sannsynlig er det at det får konsekvenser i forholde til de ansattes x x velferd og trivsel ifb. med omstilling? Hvor sannsynlig er det at det får konsekvenser i forholde til de ansattes helse x x og sikkerhet ifb. med omstilling? Hvor sannsynlig er det at lederen ikke klarer å sikre god nok informasjon før, x x under og etter omstilling? Hvor sannsynlig er det at lederen ikke klarer å ivareta de ansatte under x x omstilling? Hvor sannsynlig er det at vernetjenesten (VO) ikke har kompetanse til å x x følge opp arbeidsmiljøet under omstilling? Hvor sannsynlig er det at verne og helsepersonalet ikke kan bistå i x x prosessen? Hvor sannsynlig er det at lederen ikke klarer å ivareta personalrettslige x x prosedyrer i forhold til de overtallige? Blir ingen overtallige, men utlyste stillinger må inndraes. Mister verdifull kompetanse i form av spesial spl.. Prio ritet Carlo Mortensen Jan Fredrik Andersen 7/ Utført av: (LEDER) DATO: (VERNEOMBUD)

6 Vedlegg 1 C Handlingsplan og Tiltak basert på Risikoanalyse omstilling/ombygging Risikoforhold Verdi - Prioritet Beskrivelse av handling - TILTAK Ass.avd.sykepleier 9 Flere arbeidsoppgaver til avd.spl - må i drift større gap mellom arbeidsoppgaver som skal løses og tildelte ressurser. Jmf God vakt rapport Avd leder får økt psykisk og fysisk arbeidspress Avd leder stilling bli mindre attraktiv. Avd spl mister fast stedfortreder ved fravær. IA avtale sies opp Vaskeassistert,portører fjernes Fagutviklingsykeple ier må i drift fra int 9 Avd spl mister fagkompetanse i lederteamet. Faglig utvikling og oppdatering blir nedprioritert. Ansatte får ikke tilstrekklig opplæring og videreutvikling knyttet til egen arbeidssituasjon Utvikling av avd mht bruk av nye arbeidsmetoder reduseres Mindre attraktivt fagmiljø betyd for rekruttering. Opplæring av vikarer blir tilfeldig Ansvar og Frist Utført Evalue ring Sannsynlighet for strykninger i operasjonsprogram. 9 Aktiviteten til intensiv kan ikke planlegges. Plassering og utforming av lokalitetene reduserer kapasiteten ved bemanningsreduksjon Prioritering av personell til intensiv fremfor postopr.avd ved samtidskonflikter.

7 Reduksjon av personell fører til færre personer å ta av ved behov for ekstra ressurser. Ventelistene øker da kapasiteten på mottaksavd er redusert. Risikere at flere pas velger annet sykehus. Antall DKI opr vil gå ned i forhold til måltall Å få riktig sammen setning av personellgruppa til int/dki/postopr INNTEKTSTAP 9 Antall planlagte operasjoner må reduseres hver mandg Øhjelp hver fredag Ventelister øker Risikere at flere pas velger annet sykehus INNTEKTSTAP 9 DKI/postopr/intensiv krever ulik kompetanse. Faglig uforsvarlighet ved fravær når det blir misforhold mellom krav og kompetanse. Færre personer som skal dekke opp fravær. Pr idag med mange vikarer er dette et stort problem både å få rett kompetanse og hvem kan ta ansvarsvakt. Rekruttering /stablisering av pers. til jobb i turnus med jobb hver 2./2./3. helg blir vanskelig Sannsynlig mer bruk av overtid. 9 Flere ansatte signaliserer at de slutter Kompetanse forsvinner med nøkkelpersonell Større turnover Belastning på arbeidsmiljøet Mangel på intensivspl i markedet Mindre attraktivt med dårligere fagmiljø Økte kostnader til rekruttering /stabilisering Pr i dag er det ingen søkere til utlyste ledige spesialsykepleiere. 9 Stigende antall døgn respirator/cpap/bi-pap pas siste halvår sammenlignet med 07. Aktiviteten kan ikke styres Flere pas må sendes.

8 Ambulansetransportutgifter øker Vet at vi må behandle dårlige pas da det ikke alltid er fysisk mulig å sende pas videre pga intensivkapasitet ved UNN el andre sykehus + værforhold. Ved mangel på fast ansatte spl vil vikarbehovet være stort. Se vedlegg Høringsuttalelse vedr handlingsplan for Intensivmedisin fra med leger Konsekvenser av foreslåtte stillingsreduksjoner ved Helge Søndenå Muilghet for mer bruk av begrenset inntak utenom Sør_varanger 9 Redusert intensivkapasiteten fører til at pas må transporteres til andre sykehus. Dårligere helsetilbud i Øst-Finnmark Fare for økt samtidskonflikter 9 Mindre grunnbemanning gir svekket akuttberedskap Gir økt stress for personale som føler at det er misforhold mellom oppgaver som skal ivaretaes. Redusert intensivkapasitet svekker tilbud til sengepostene Ingen samarbeid med AMK om akuttmottaket 9 Flesteparten av intensiv pas er fra medisinsk avd. Med avd skal ikke berøres av kuttforslaget. Pasienttilbudet dårligere da det vil bli større trykk på sengepostene om overflytting til post. Sykpleierne på post utsatt for større belastning. Pasientsikkerheten vil svekkes. Samarbeid med kir A om avhjelping ved mangel på ressurser forsvinner. Påfører sengeavdelingene overtid Økt konfliktnivå mellom avd pga kapasitetsproblemer 9 Samarbeid om turnus ang helgearbeid med AMK bortfaller Samarbeid om akuttmottak bortfaller Påfører AMK kostnader

9 Sykehuset som samarbeidspartner i barentsregion 6 Behov å se Kirkenes i et internasjonalt perspektiv Nedbemanning av intensiv svekker det norsk/finske-russiske samarbeidet. Vedlegg Høringsuttalelse10/5-08 Avd overlege anestesi Igor Burceff Økt arbeidsbelastning fysisk og psykisk Redusert overlappingstid Manglende frigjøring av tid til tillitsvalgt-hms- og arbeidsmiljøarbeid 6 Høyere arbeidstempo fører til mer slitasje på enkelte ansatte og det mellommenneskelige miljøet i avd Jfr God vakt rapport vanskeligheter med avvikling av spisepauser ansatte får ikke nødvendig faglig oppdatering Fare for økt arbeidsrelatert fravær 6 Viktig pasientinformasjon kan gå tapt slik at det kan gå ut over kvaliteten på pasientbehandlinga. Kan bli mer bruk av overtid i forbindelse med vaktskiftene. 6 Pasientarbeid prioriteres Dårligere forutsetninger for systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid Carlo Mortensen avd spl intensiv Anne Grønvold konst avd sjef Jan Fredrik Andersen VO int Anita Johnsen HVT NSF

10 Vedlegg 1 D Høringsudtalelse fra legene ved anestesi afd. Kirkenes sykehus angående Handlingsplan for intensiv medisin: Kapasitet og struktur i Helse Nord. 10 mai I det store og det hele er vi enig med uttalelse fra legene ved Medisinsk klinikk og sygeplejersker fra intensiv avdeling. Vi er også enig i problem stilling i Handlingsplan for intensiv medisin: Kapasitet og struktur i Helse Nord. Inntil videre betrakter vi nåværende samarbeidet med UNN som tilfredstillende. Hvis Kirkenes ITA bliver nedgradert til niveau 1 til kun stabilisering av ITA pasienter og videretransport av pasienter til Hammerfest og UNN, så vil det give store problemer med kvalificeret håndtering av pasienter, da litt intensiv behandling eksisterer ikke. Selv stabilisering av den kritiske syke pasient inneholder i Kirkenes: 1. behandling i op til flere døgn (taget i betraktning store afstande, mulig dårlig vejret og de ikke transportable pasienter) og 2. avanceret maksimal innsats ved behandlingspåbegynnelse, da mindre optimal behandling i begynnelse av flere kritiske tilstander fører uundgåelligt til øket mortalitet og morbiditet senere i ITA forløpet. Den avancerede moderne terapi skal trenes daglig, personalet skal have rutine i den det er også afspejlet i Handlingsplan for intensiv medisin: Kapasitet og struktur i Helse Nord. Alt det betyder, enten man må tilstreber at ITA personale i Kirkenes vil være i stand til at levere den slags avanceret moderne behandling eller man må lukke intensiv avdeling helt, da videre ITA-drift på lavt blus vil være uforsvarlig medisinsk set (det bliver med andre ord: planlagt suboptimal behandling). Vores forslag er: Kirkenes ITA må beholde 1 konstant respirator plass med 1 ekstra respirator plass i reserve mhp opretholdelse av rutiner, som er nødvendige for avanceret moderne intensiv terapi. Neurokirurgiske, kar kirurgiske samt dialyse pasienter vil være fortsatt overflyttet til UNN ved første mulighet. ITA Kirkenes vil være behjelpelig til UNN avlastning for andre end Neurokirurgiske, karkirurgiske samt dialyse pasienter. Opretholdelse av moderne ITA Kirkenes skal også ses i internationel perspektiv: 1. Der er stigende behov for samarbeidet mellom Rusland og Norge i helse sektor som er en logisk følge av stigende flow av skandinaver over grensen ved Kirkenes. Hver år mennesker krysser den norske russiske grense. Kirkenes hospital er blevet til et reference hospital til Pechenga hospital bestående af 2 del i Zapoljarnij og Nikel by. Pechenga hospital har 7 aktive respirator plasser til befolknings grunnlag på mennesker. Anestesi og ITA overlege fra Pechenga hospital har været til opplæring på Kirkenes anestesi og ITA i april Nu jobber vi på at Kirkenes anestesi avdeling vil overføre Skandinavisk teknologi til de russiske grense områder

11 for at sikre avanceret behandlings niveau til skandinaviske pasienter i grense områdene samt under transport over den russisk-norsk grense. Den russiske side forventer det samme avanceret behandlings niveau fra den norske side i Kirkenes. Nedgradering af Kirkenes ITA vil ikke kun svikte de norske pasienter lokalt, den vil svekke norsk russisk samarbeidet i de grense områdene, som har en stor politisk og strategisk betydning. 2. Juni 2008 møde mellom den Norsk og Russisk undenriksministre vil politisk og økonomisk åpne grunnlag for øket samarbeidet mellom Norge og Rusland i Barents industri område. Shtokman prosjekt, som blev stiftet af Hydro-Gazprom i 2006 Well#7, har behov for Kirkenes, som den første Norsk stasjon for stabilisering og for avanceret behandling av Scandinavere involvert i Shtokman prosjekt. Den afgørende rolle av Kirkenes sykehuset vil være markant svekket ved nedgradering av ITA avdeling. Dette kan føre til endring av politisk og økonomisk fokus på den russiske side av grensen, da den Norske helsevesen vil ikke kunne i stand at levere den behandlings niveau og beredskaps kvalitet som Shtokman s befolkning hadde i 2006 og som de vil have krav på i fremtiden. Den faktum vil kunne have de store negative politiske og økonomiske konsekvenser. 3. Allerede nu Kirkenes hospital er blevet stabiliserings og vurderings sted for alle scandinavere, som oppholder sig i Nord Rusland. Uhell med de svenske pasienter i Kirovsk den 8 marts 2008, som blev overflyttet fra Kirovsk by (200 km syd for Murmansk) til Kirkenes med ambu-biler av vores Partnere fra Petchenga hospital, er begynnelse på den store samarbeids prosjekt mhp at involvere Kirkenes hospital og naer-grense nettverk til evakuering og stabilisering av alle Scandinavisjke pasienter, som dekkes av SOS Internasjonal A/S. Svekkelse av mulighet for avanceret ITA behandling i Kirkenes vil kunne flytte SOS fokus til vores nabo Finland, som er meget aktiv i den samme utvikling i den sydlige region. 4. Det har også de siste årene vært flere hendelser i Nord-Finland der ambulancer fra Finnmark har hentet pasienter til Kirkenes sykehus. Stadig økende trafikk med turister og godstrafikk fra Ivalo, Finland og nordover øker risikoen for alvorlige hendelser på veiene. Det her det siste året vært møter mellom norske og finske helsemyndigheter der det særligt er lagt vekt på samarbeid ved ulykker og akutt beredskap. En reduksjon i intensivkapasitet samt nedgradering af intensiv kvalitets niveau vil ikke styrke dette samarbeidet videre. Konklusjon: Kirkenes by med sin strategisk posisjon på den russiske/finske grense har en unik rolle ikke kun til lokal befolkning, men stort set for hele Skandinavien - med sin første norske hospital, som ligger nært Rusland og Finland. Svekkelsen av Kirkenes faglig rolle vil logisk kunne følge til svekkelse av den Norsk- Russisk- Finsk samarbeide i regionen på flere viktige område, og den vil have de store negative konsekvenser. Tryghed i den lokale befolkning, tryghed av alle skandinaver, som ser i Kirkenes hospital sin redning ved mulig alvorlig sykdom/ulykke i Rusland og Nord Finland, tryghed hos Russere som besøker/arbeider i Norge og russere, som samarbeider med Norge den tryghed er basert på Kirkenes hospital, som leverer avanceret moderne behandling hvis der oppstår akutt behov for den. Ved nedgradering av Kirkenes ITA den tryghed vil være svekket med mange negative konsekvenser både for Kirnenes sykehuset faglig miljø, for den lokale befolkning og for den viktige internationel samarbeide, hvor Kirkenes ligger centralt både geografisk og logistisk. Med vennlig hilsen

12 Dr. Igor Burceff, Avdelingsoverlege, akutt avdeling Kirkenes Sykehus Head of Medical Services, Shtokman Well#7 Norwegian-Russian Project Medical Consultant - responsibility area: former Soviet Union countries, SOS Int. A/S

13 Vedlegg 1 E Med.avd Konsekvenser av foreslåtte stillingsreduksjoner på Intensivavd. Etter styrevedtak om å redusere med 8 stillinger i klinisk virksomhet på Kirkenes sykehus, har klinikksjefen foreslått at 4 av disse skal tas fra Intensivavdelingen. Konsekvensene av dette for den kliniske virksomheten har allerede i stor grad blitt beskrevet i høringsuttalelsen vår til Intensivutredningen fra Helse-Nord. Dette fordi personellreduksjonen vil medføre at vi i mye større grad enn grad enn nå vil måtte sende pasientene videre til annet sykehus på tidlig tidspunkt ( - med dyr ambulanseflytransport!) og vår pasientrettede virksomhet må justeres ned mht til hvilke pasienter vi kan ta imot til innleggelse her. Jeg vedlegger den ovennevnte høringsuttalelsen fordi den inneholder de samme argumenter som er aktuelle nå. Det virker egentlig absurd at det aktuelle forslag er kommet på bordet. Allerede pr i dag prøver vi å eksportere en del av de tyngre pasienene våre fordi vi ikke har personellmessige ressurser til å ha dem selv. Disse pasientene reiser konsekvent med ambulansefly med de omkostninger det medfører. På tross av at vi sender bort en del pasienter vi tidligere ville ha beholdt, er det stort overtidsforbruk og høyt forbruk av innleide vikarer på Int.avd. Det krever ingen fantasi å forutsi at utgiftene på dette feltet vil øke kraftig fordi vi er nødt til å ta imot de dårlige pasientene som kommer hit og ofte må beholde dem fordi det ikke er fysisk mulig å få sendt dem til Hammerfest, UNN eller annet sted pga manglende intensivkapasitet, eller klima. Resultatet av stillingskutt antas derfor å bli: 1) Betydelig økt forbruk av innleide vikarer og overtidstimer. 2) Økt forbruk av ambulanseflytransport, med tilhørende utgifter. Fjerning av sykepleierstillinger på poliklinikkene vil medføre færre pasientkonsultasjoner og dermed lavere inntekter fordi mye av den virksomheten som foregår på alle poliklinikkene er avhengig av sykepleierbistand. Jeg tror både klinikksjef, direktør og styre må ta innover seg at sykehuset som virksomhet egentlig har nådd kritisk masse og at de foreslåtte reduksjoner vil ha utilsiktede negative konsekvenser for pasienttilbud og økonomi. Dette er virkelig å tisse i buksa for å holde seg varm! Med vennlig hilsen Helge Søndenå Konst. avd.overlege Med.avd.

14 Vedlegg 1 F Vedrørende Handlingsplan for intensivmedisin Høringsuttalelse fra legene v/med.avd. Kirkenes Vi har forståelse for at det er stort behov for økning av intensivkapasiteten på UNN og i Bodø, men har mindre forståelse for at det er fornuftig å nedgradere vår nåværende intensivavdeling til nivå 1 (intermediærenhet uten respiratorpasienter). En nedgradering som skissert vil ha en rekke konsekvenser både når det gjelder økonomi, kvalitet på pasientbehandling, personellstabilitet og utdanningsvirksomhet for leger. Kvalitet på pasientbehandling. I følge rapporten skal nedgraderingen av intensivavdelingen ikke berøre den akuttmedisinske beredskapen. Pasienter skal fremdeles kunne legges på respirator og behandles i ett (til to) døgn. Dette krever like mye erfaring og kompetanse som vi i dag må ha for å behandle våre repiratorpasienter. De kompliserte pasientene blir allerede i dag sendt videre til høyere nivå (UNN) utfra individuell vurdering. Dersom vi i teorien kun skal kunne innlede respiratorbehandling før videreforsendelse med ambulansefly vil fagpersonellet få mindre mulighet til å opprettholde den nødvendige kompetanse. Litt repiratorbehandling krever mer enn litt kompetanse. Nedgradering har åpenbart det overordnede mål å redusere bemanning og lønnsutgifter slik at ressurser kan kanaliseres til de store. Imidlertid er det lett å se for seg at vi pga værforhold og kapasitetsmangel på høyere nivå likevel må behandle respiratorpasienter over vesentlig lengre tid enn ett til to døgn, men da med betydelig reduserte personellressurser noe som ikke gagner kvaliteten på behandlingen. Nedgradering og redusert antall senger på dagens intensivavdeling hos oss, vil uvegerlig føre til at sengeavdelingene må ta imot dårligere pasienter enn det er bemanning til å observere tett og gi nødvendig oppfølging. Det er lett å tenke seg at også dette vil gå utover kvaliteten og pasientsikkerheten. En vesentlig del av våre respiratorpasienter er eldre kronikere med lungesykdom. Disse kan ha behov for kortvarig (3 5 døgn) respiratorbehandling i forbindelse med akutte infeksjoner etc. Det vil fortone seg medisinsk meningsløst, til dels uetisk, å sende disse med ambulansefly til annet sykehus for så å få dem tilbake få dager senere med ambulansefly men uten respirator. Det eneste fornuftige, både faglig, menneskelig og økonomisk er å behandle disse ferdig på samme sted. Imidlertid vil dette være vanskelig dersom nedgradering med tilhørende bemanningsreduksjon er gjennomført. Det er ingen holdepunkter for at kvaliteten på dagens behandling av intensivpasienter på sykehuset er av lavere kvalitet enn ønskelig. Anslag over hvor mange respiratorpasientr/respiratordøgn en enhet må ha for å opprettholde kompetanse og kvalitet er i stor grad arbitrære og kan ikke tolkes blindt. Det er ganske sikkert en sammenheng mellom volum og kvalitet i en viss grad, men det kan da virke ulogisk at man går inn for å redusere volumet samtidig som man forutsetter at kompetansen skal være den samme (ikke nok med litt kompetanse).befolkningsutvikling (flere eldre multisyke) og forventet økonomisk utvikling (ny gruvedrift, olje/gass) gir grunnlag for å tro at at behovet for kvalifiserte helsetjenester i sykehuset (inkl. intensivmedisin) ikke vil avta i årene som kommer. Konsekvenser for legeutdanningen. Medisinsk avdeling har i svært mange år hatt god stabilitet blant assistentlegene og har ikke hatt rekrutteringsproblemer. Avdelingen gir en bred og god basisutdannelse i indremedisin og er godkjent som utdanningsavdeling gruppe to med

15 full opptjeningstid. Dersom intensivavdelingen nedgraderes vil dette sannsynligvis endres. Spesialitetskomiteen for indremedisin er klar over de forslag som ligger i utredningen og skal behandle dette i møte senere på våren. Vi har imidlertid vært i telefonkontakt med medlem i komiteen og fått vite at en nedgradering med stor sannsynlighet vil medføre at godkjent tjenestetid for assistentleger vil bli redusert til to år. Dersom dette blir resultatet vil det sannsynligvis bli atskillig vanskeligere å rekruttere til assistenlegestillingene. Det vil også ha betydning for den samlede faglige legekompetanse på avdelingen. Assistentlegene er i dag en vesentlig del av fundamentet for legebemanningen. Deres kompetanse og evne til selvstendig arbeid bygges gradvis opp over tid, og en erfaren ass.lege utfører betydelig mer arbeid med høyere faglig nivå enn en uerfaren kollega. Dette har betydning for effektivitet og faglig kvalitet både på poliklinikk og i avdelingen. Turnuslegene er også svært viktige for legevirksomheten totalt. Sykehuset har et godt rykte som utdanningssted og turnusleger er, og har vært en svært viktig gruppe vi har rekruttert kompetente assistentleger fra. Vi har ikke fått klarlagt om en formell fjerning av intensivavdeling vil ha betydning for utdanningsvirksomhet/godkjent tjeneste men vi tar det som en selvfølge at Helse-Nord/Helse-Finnmark får brakt dette på det rene i prosessen videre. Personellstabilitet. Vi har i dag en stabil stab med ansatte sykepleiere på intensivavdelingen, og i tillegg faste vikarer. En nedgradering kan fryktes å gjøre avdelingen mindre attraktiv for spesialsykepleiere og anestesileger, med større grad av turnover og vikarbruk til følge. Dette vil svekke det faglige miljøet og økt vikarbruk vil ha negative økonomiske konsekvenser. For medisinsk avdelings leger er det også grunn til å frykte svekket stabilitet og vesentlig høyere turnover på ass.legesiden med negative følger både faglig og økonomisk (som skissert over). Et større trøkk av ressurskrevende pasienter på medisinsk avdeling pga redusert kapasitet for å ta overvåkingspasienter kan tenkes å ha negative konsekvenser for sykepleierbemanningen på en allerede overfylt og underbemannet avdeling. Vi har en stabil sykepleierstab pr i dag, men vi ser at en del sykepleiere som har vært der over tid søker seg bort pga arbeidspresset. Det er svært tenkelig at en slik utvikling kan aksellerere, med de negative følger det kan få faglig og økonomisk. Rekruttering og opplæring koster. Økonomi. Utgangspunktet for Handlingsplan for intensivmedisin er økonomi. UNN og Bodø trenger mer ressurser for å utvide sin intensivkapasitet og man har en forventning om at ressurser kan hentes fra småsykehusene ved å redusere personellbruken knyttet til intensiv- og overvåkingspasienter ved å fly pasientene omkring til sentraliserte enheter. De beregninger som er gjort i utredningen mht sengetall/sengenavn/antall stillinger er sjablonmessige og tar ikke utgangspunkt i den reelle virksomhet og arbeidsoppgaver for sykepleierne på de enkelte sykehus. Omkostninger ved økt ambulanseflyaktivitet og utgifter som følge av personellmessig destabilisering og økt turnover er heller ikke berørt i noen grad. Vi tar det for gitt at utredningen av oppdragsgiverne bare oppfattes som et grunnlagsdokument for videre utredninger og konsekvensanalyser for det enkelte sykehus, både faglig og økonomisk. Det motsatte vil være en ledelsesmessig fallitt. Kirkenes Sykehus For legene ved Medisinsk avdeling Helge Søndenå Kst. avd.overlege

16 VEDLEGG 2 Stillingsreduksjon sykepleietjenesten, Klinikk Kirkenes Vedlagt: 2 A Risikoanalyse. Reduksjon 1 stilling gyn.pol., Klinikk Kirkenes 2 B reduksjon 1 stilling med.pol, Klinikk Kirkenes 2 C Risikoanalyse ved reduksjon av en stilling ved kirurgisk avdeling, Klinikk Kirkenes 2 D Reduksjon 2 årsverk kir.pol, Klinikk kirkenes - 2 sykepleiere 2 E Reduksjon 2 årsverk kir.pol, Klinikk kirkenes - 1 sykepleier/1sekretær 2 F Ass.lege kir.avd, Klinikk Kirkenes

17 Liten sannsynlighet Middels sannsynlighet Stor sannsynlighet Ingen konsekvenser for menneske eller miljø Liten grad konsekvenser for mennesker eller miljø Store konsekvenser for mennesker eller miljø Vedlegg 2 A RISIKOANALYSE Reduksjon av 1 stilling på føde/gynekologisk seksjon. Fortrinnsvis poliklinikk ( Innebærer reduksjon fra 2 til 1 stilling med tilføring av resurser i turnus fra fødeavdelingen.) Hvor stor sannsynlighet er det for at det kan skje? Kan skje Konsekvenser PSYKO- SOSIALT/ DRIFT/FAG Kan føre til RISIKOFAKTORER Verdi Prioritet 1. Redusere poliklinisk aktivitet. x x Stressfaktor omstillingstretthet økt x x 6 1 arbeidsrelatert sykefraværøkt bruk av overtid. 3. Ikke iverksetting av planlagt x x 6 2 ammepoliklinikk 4. Flere i hinkehelger/hjemmevakt x x Ikke ressurser til fagutvikling. Ingen pr i x x 6 4 dag. Må fordeles innimellom drift. Ass stilling ment til fag benyttes til UL screening i 40% samt avhjelpe gynekologer der kompetansen mangler samt drift av poliklinikk. 6. Fravær av engasjement, lojalitet og x x 6 5 tilhørighet. 7. Konfliktøkning mellom avdeling./ansatte x x 6 6 imellom 8.Vanskelig å la nyutdannede jordmødre gå x x 6 8 turnuser der det er 2 jordmødre på vakt. 9. Ytterligere arbeidsmengde på x x 6 9 avdelingsjordmor. Må også mer inn i drift. 10. HMS arbeidsmiljø arbeid svekkes ytterligere x x 6 10 Utført av: Maj-Lis Klingan (LEDER) Unni Pettersen, Heidi Thoresen (VERNEOMBUD) (Tillitsvalgte) DATO:

18 Utkast til utprøving Handlingsplan og Tiltak basert på Risikoanalyse omstilling/ombygging Risikoforhold Verdi - Prioritet Redusere poliklinisk aktivitet. Beskrivelse av handling - TILTAK 1 Redusere bemanning på poliklinikk fra 2 til 1 person. Reduksjon av 1 stilling fra poliklinikk med bemanningsplan hvor avdelingen server poliklinisk virksomhet. Redusere poliklinisk virksomhet fra 70 pasienter til 50 pasienter i uken. Dki pasienter må ivaretaes i sin helhet med personell fra DKI. Poliklinisk Personell benyttes i avdelingen til kl Sekretær i avdelingen må serve alle telefoner i poliklinisk virksomhet. Arbeidsbelastningen pr i dag er stor nok med en sekretær på hele seksjonen. Sekretær poliklinikk ble omplassert i forbindelse med omorganisering av koordineringstjenesten. Sykefravær 2 Oppfølging av sykemeldte som en IA bedrift lar seg vanskelig gjennomføre. Bort fra dagens ordning med ønsketurnus. Krever for mye tid i organisering av denne Ansvar og Frist Utført Evaluering

19 Utsette iverksetting av ammepoliklinikk Utsette iverksetting av svangerskapspoliklinikk med samlokalisering og samorganisering i poliklinikk. Minimalt med fagutvikling type turnus for å ivareta personalet spesielt med tanke på å forhindre sykefravær. Arbeidsstaben har en høy gjennomsnittalder. Kan ikke ta hensyn til seniorpolitikk. 3 Ut ifra ny bemanningsplan med iverksetting fra 23/6 lar det seg vaskelig gjøre å starte ammepoliklinikk. 4 Fortsette svangerskapspoliklinikk i avdelingen. Arbeidet med økende oppfølging av fødselsangst og reduksjon av sectiofrekvens utsettes. Pasienter henvises til Tromsø for oppfølging med samtaler. 5 Pålegg fra arbeidstilsynet jmf God Vakt rapporten kan ikke etterfølges vedrørende samsvar oppgaver og resurser for avdelingsledere. (Etterfølges ikke pr i dag og svekkes ytterligere) Avdelingsjordmor ut i drift ytterligere. Være administrator og ikke leder. Er og blir da en jobb som er vanskelig å rekruttere til. Avdelingslederstillingen på Gynekologisk poliklinikk ble omgjort til ass. avd.jm. i februar 08 dette i forbindelse med pålegg fra arbeidstilsynet jmf God vakt rapporten. Skulle spesielt avhjelpe

20 Minimalt med HMS oppfølging Fravær av engasjement, 7 situasjonen med resurser til fagutvikling og oppføling av HMS. Stillingen benyttes til 40% UL screening og 10-20% UL for gynekologer der kompetansen mangler hos vikarene. Stillingen går også inn i drift og organisering av poliklinikk. Opplæring av ansatte i organisering av poliklinikk for å frigjøre stilling fra organisatoriske oppgaver i den daglige driften tar tid pga sykemeldinger og omplasseringer i avdelingen i forbindelse med oppfølging av IA avtalen. Oppfølging av etablert kompetanse i forhold til ammeveiledning og ivaretakelse av mor/barn vennlig sykehus stå i fare for å svekkes.. Siste godkjenning Kan ved neste gjennomgang av kriteriene stå i fare for å miste godkjenning. 6 Pålegg fra arbeidstilsynet jmf God Vakt rapporten kan ikke etterfølges vedrørende samsvar oppgaver og resurser for avdelingsledere.( etterfølges ikke pr i dag og svekkes ytterligere) Avdelingsjordmor ut i drift ytterligere. Kan heller ikke benytte ass avdelingsjordmor pga (se punktet ovenfor) Minimalt med

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt. Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt Nyfødt intensiv og Barn Intensiv samhandlende enheter Nasjonalt topplederprogram Randi Hansen Vikhammer vår 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring Barne- og ungdomsklinikken består

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk

Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk Vår dato: Saksbehandler: Kristine Brevik, Ståle Ackermann, Jan-Erik Hansen Dato: 26.06.2008 Styresak 35/2008 Reduksjon av 20 årsverk Bakgrunn I styrevedtak 23/2008 Tertialrapport har styret for Helse Finnmark

Detaljer

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Kristiansand 27.08.2014 Ingjerd Lind Navn Sørlandet sykehus HF Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.05.2015 Ref. nr.: 15/12997 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 29/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus.

Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Frode Eidset Utviklingsprosjekt: Etablering av Sentral bestillerenhet for vikartjenester ved Ahus. Nasjonalt topplederprogram 31.10.13 Bakgrunn for prosjektet. HR-avdelingen ved Ahus har i dag systemansvar

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt

Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser førstelinjelederes arbeidssituasjon Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Detaljer

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak

Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak Budsjett 2007 Oppfølging av styrevedtak 1 Generell ivisering 1.1 Klinikk Hammerfest Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk 1.1.1 Riktig og fullstendig dokumentasjon av behandling, herunder diagnosesetting.

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Styresak 37/2010: Ferieavvikling

Styresak 37/2010: Ferieavvikling Styresak 37/2010: Ferieavvikling Møtedato: 31.05.10 Møtested: Bodø INNLEDNING I forkant av sommern 2010 ønsker administrasjonen å orientere styret i Helgelandssykehuset om forberedelser, ressurstilgang

Detaljer

Endringsoppgave: Organisering av intensivenheten for å øke ledelseskapasitet. Nasjonalt topplederprogram. Astri-Marie M. Blegeberg

Endringsoppgave: Organisering av intensivenheten for å øke ledelseskapasitet. Nasjonalt topplederprogram. Astri-Marie M. Blegeberg Endringsoppgave: Organisering av intensivenheten for å øke ledelseskapasitet Nasjonalt topplederprogram Astri-Marie M. Blegeberg Bodø 9.3.2016 1 Tema/problemstilling: ENDRINGSOPPGAVE Hvordan organisere

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester

Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Veiledning UNIVERSITETET I BERGEN Spørreundersøkelse om pasientsikkerhet i prehospitale tjenester Undersøkelsen kartlegger ditt syn på pasientsikkerhet, uønskede hendelser og hendelsesrapportering i den

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid SAKSFREMLEGG Sak 23/13 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.06.13 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-38 Arkiv:

Detaljer

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling?

Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten Fødeavdeling? Hvordan ivareta kvalitet på en liten fødeavdeling? Maria Normann, jordmor UNN Harstad føde/gyn avdeling Maria Normann, jordmor UNN Harstad, Føde/gyn avdeling

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 3.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, Orto= Ortopedisk klinikk, MD = Medisinsk divisjon, KK = Kvinneklinikken, DPH = Divisjon psykisk helsevern, BUK = Barne

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund

Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram. Terje Bakkelund Omorganisering av driften ved MR seksjonen Stavanger Universitetssjukehus. Nasjonalt topplederprogram Terje Bakkelund Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/33242.html Side 1 av 1 11.09.2012 Fra: Stein Iversen[Stein.Iversen@flakstad.kommune.no] Dato: 10.09.2012 14:04:57 Til: RHF-Postmottak Tittel: 146833_1_P Til

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Arbeidstilsynet. Morten Kjerstad Larsen

Arbeidstilsynet. Morten Kjerstad Larsen Hva jeg skal si noe om! Litt om bakgrunnen for God vakt Første tilsynsrunde 2005/2006 Andre tilsynsrunde 2008 Noen utfordringer Bakgrunnen for God Vakt Prosjektet startet i 2004 Tidligere tilsyn viste

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Skjema for risikoanalyse av omstilling for KIRavd POST 1 & 2 ÅLESUND. dato21.12.2011.

Skjema for risikoanalyse av omstilling for KIRavd POST 1 & 2 ÅLESUND. dato21.12.2011. Skjema for risikoanalyse av omstilling for KIRavd POST 1 & 2 ÅLESUND. dato21.12.2011. For kvartt forhold som kan medføre risiko skal det settast eit kryss for Sannsynligheit og eit for Konsekvens. Sannsynlighet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Oppgavegliding av blodprøvetaking mellom laboratoriene og akuttmottak, Haugesund sjukehus

Oppgavegliding av blodprøvetaking mellom laboratoriene og akuttmottak, Haugesund sjukehus Oppgavegliding av blodprøvetaking mellom laboratoriene og akuttmottak, Haugesund sjukehus Nasjonalt topplederprogram Anna-Marie P. Tveita Haugesund 6. nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Ledelsens gjennomgåelse 1. tertial 2009 Rapportering i ansvarslinjen i divisjoner og stabsområder Dialogmøter mellom administrerende direktør og divisjons- og stabsdirektørene med fokus på risikoområdene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: FREDAG kl. 12:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: FREDAG kl. 12:00 MØTEINNKALLING Utvalg: administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: FREDAG 29.04.2016 kl. 12:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.02.2007 Ref. nr.: 06/14781 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 27/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling. Nasjonalt topplederprogram.

Utviklingsprosjekt: Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling. Nasjonalt topplederprogram. Utviklingsprosjekt: Hvordan redusere turnover av sykepleiere ved Ortopedi- og plastikkirurgisk avdeling. Nasjonalt topplederprogram May-Liss Johansen Tromsø 4. april 2014 Bakgrunn for prosjektet: Ortopedi-

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året

Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Utviklingsprosjekt: Gjennomgå arbeidsplanene i Nordlandssykehuset HF og iverksette nye planer i samsvar med planlagt aktivitet igjennom året Nasjonalt topplederprogram Kerstin Thoresen Bodø, november 2011

Detaljer

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra 20.06.15, dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, Pasientskade Pasientsikkerhet 1 Rjukan sykehus mangler relevant, forsvarlig medisinskhelsefaglig

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Lang erfaring med problemer rundt rekruttering og turnusarbeid Sammenblanding: HTV og arbeidsgiver Har sikker gjort mye dumt og forhåpentlig noe bra

Lang erfaring med problemer rundt rekruttering og turnusarbeid Sammenblanding: HTV og arbeidsgiver Har sikker gjort mye dumt og forhåpentlig noe bra Lang erfaring med problemer rundt rekruttering og turnusarbeid Sammenblanding: HTV og arbeidsgiver Har sikker gjort mye dumt og forhåpentlig noe bra Blir visstnok nevnt i mange sammenhenger. Lange avstander

Detaljer

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 27.9.2012 Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/2797-30 Arkiv: 251 Innstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå

Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå Handlingsplan ifb ROS-analyse 1.tertial 2014 Foretaksnivå KD = Kirurgisk divisjon, = pedisk klinikk, = Medisinsk divisjon, = Kvinneklinikken, PHV =Psykisk helsevern, = Barne og ungdomsklinikken, DST =

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

Omfang. Ledere på avdelingsnivå som ansatte Summen av tilsyn innen HF grunnlag for helhetlig vurdering og foretaksovergripende krav. 24.

Omfang. Ledere på avdelingsnivå som ansatte Summen av tilsyn innen HF grunnlag for helhetlig vurdering og foretaksovergripende krav. 24. Omfang Tilsyn 2005 875 tilsyn i 22 helseforetak og 5 private sykehus, omfatter ca 88000 ansatte i alle helseregioner Somatikk, psykiatri, laboratorier Fokus primært mot yrkesgrupper innen behandling og

Detaljer

Forberedelse til første samtale

Forberedelse til første samtale Forberedelse til første samtale Velkommen til emeistring Raskere Tilbake! Teksten og øvelsene du her får tilbud om er ment som en hjelp til deg som har en arbeidsplass å gå tilbake til og som enten står

Detaljer

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 HELTID DELTID - frihet til å velge Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 Vi har utviklet en arbeidstidsmodell som gjør det mulig tilby heltidsstilling til alle fast ansatte med fagutdanning. 2 Vi

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011.

VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 23. november 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2011 Ref. nr.: 11/18317 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 73/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene.

Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. PROTOKOLL FRA DRØFTINGSMØTE Protokoll fra drøftingsmøte om føringer for organisering av nivå 4 i klinikkene. Hjemmel: HA 31 Dato: 12. Mai 2010 Tilstede: Fra arbeidsgiver: Fra organisasjonene: Viseadministrerende

Detaljer

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013.

Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Mandat: Sektorisering, organisering og omstilling 2013. Fase 2, trinn 1 Sektor: Økonomi Kommunalsjef Anne Hvattum TO/FE Alle Leder Bakgrunn/vedlegg: I sak 12/1489: «Omstilling av Lillehammer kommunes administrasjon

Detaljer

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen

Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Helseberedskap i Nordatlanteren og Barentsregionen Oddvar Larsen Spesialrådgiver Helse Nord RHF Helse Nord RHF Hovedprinsipper og strategi Norsk lovgivning: Ansvar Nærhet Likhet Samvirke Hovedstrategi

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14829 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Akuttmedisinsk klinikk. Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre.

Utviklingsprosjekt: Akuttmedisinsk klinikk. Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre. Utviklingsprosjekt: Akuttmedisinsk klinikk Gi klinikkens ledergruppe gode arbeidsvilkår og muligheter til å yte bedre. Jørgen S Hansen Nordlandssykehuset HF, Bodø Bakgrunnsinformasjon og organisatorisk

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4

Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4 Hovedoppgjøret 2012 Spekter Helse Notat til A2-delen i overenskomstområde 10 og 4 14.05.2012 kl 10.00 Om situasjonen i sykehus I helseforetakene er det en rekke utfordringer knyttet til store omstillinger

Detaljer

Alternativ forside. Laila Nemeth, Helse Fonna HF

Alternativ forside. Laila Nemeth, Helse Fonna HF Alternativ forside Laila Nemeth, Helse Fonna HF Bakgrunn Stor økning i påtrykk medisinske pasienter Erkjennelse-begrensede ressurser nå og i framtida Utvikling på at alle skal gjøre alt Utvikling større

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Utviklingsprosjekt. Nasjonalt topplederprogram. Mette Bratt. Trondheim 20.4.10

Utviklingsprosjekt. Nasjonalt topplederprogram. Mette Bratt. Trondheim 20.4.10 Utviklingsprosjekt Mer fleksibel bruk av den samlede sykepleietjenesten ved ønh/kjeve poliklinikk og sengepost på tvers av de to seksjonene. Dette for optimal logistikk rundt pasienten, styrking av personalets

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på NSFs arbeidstidspolitikk er basert på Turnusarbeiderne jobber etter unntaksbestemmelsene Tillitsvalgte kan avtale: gjennomsnittsberegning av arbeidstiden arbeidstid inntil 12.5 timer pr døgn Kortere enn

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere

Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Arbeidsbetingelser og partssamarbeid i sykehussektoren - ledere Q1: Er sykehuset du er ansatt ved offentlig eller privat? Offentlig Privat Note: if you have answered/chosen item [1] in question 1, skip

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0 RAMMEAVTALE Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten side 0 Innhold 1. Mål og hensikt... 2 2. Protokoll... 4 Unntak;... 4 3. Hjemmelsgrunnlag for utarbeiding av årsplan...

Detaljer

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E

- T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E OPPGAVEDELING VED KVINNEKLINIKKEN - T O E K S E M P L E R PÅ U T V I D E T O P P G AV E R F O R H J E L P E P L E I E R E / B A R N E P L E I E R E L I N D A E R T Z E I D K L I N I K K O V E R S Y K E

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm

VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 18.06.2010 Ref. nr.: 10/8142 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA)

SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) ALTA KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE: BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) Mellom arbeidsleder. (navn) (fødselsdato) og Alta kommune ved virksomhet for bistand 1. FORMÅL Brukerstyrt personlig assistanse er

Detaljer

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse Sentral stab Samhandlingsavdelingen Notat Til: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 STJØRDAL Att.: Inger Mette Nilstad Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/5572-12/TOAM 000 03.10.2016 Oppgis

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I Vedtatt av administrasjonsutvalget 16.10.06 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Tlf. 51

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken. Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Høringsuttalelse. om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus

Høringsuttalelse. om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus 0 Høringsuttalelse om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus 1 KIL er en interesseforening for kommuner som arbeider for å styrke og videreutvikle sine lokalsykehus ut fra lokale forhold. Vi har tro

Detaljer

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Innovasjon i turnus Bergen 17. mars 2015 Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Mitt utgangspunkt: Løsninger på deltidsproblematikken finnes. Ingen løsninger passer alle, ei heller dagens. 2 2 typer mennesker

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Ruth Persen Helse Finnmark HF Lakselv, april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer