Månedsrapport for januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport for januar 2016"

Transkript

1 Månedsrapport for uar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar Norsk økonomi preget av fallende oljepris og svakere arbeidsked Dårlig start på året i aksjekedene Økonomisk tilstand Året har startet med fall i aksjekursene og nedgang i oljeprisene. De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i uar. Markedene viser tegn til usikkerhet og har i perioder vært drevet av flukt inn i mer sikre papirer. Japan kuttet renten og har nå for første gang negative renter Nyhetsstrøm makroindikatorer* Norge Eurosonen USA 2015 USA Den 27. uar holdt som ventet FED (den amerikanske sentralbanken) renten uendret på et nivå mellom 0,25-0,50 prosent (0,38 prosent). Arbeidskedet fortsetter å bedre seg, men den økonomiske aktiviteten har avtatt. Inflasjonen er fortsatt lav grunnet fall i energiprisene, men ventes å ta seg opp på mellomlang sikt. FED forventer å øke renten gradvis, og tempoet vil avhenge av de innkomne økonomiske dataene. I ember var inflasjonen 0,7 prosent på årsbasis. Den lave inflasjonen skyl fallende energipriser. Kjerneinflasjonen økte til 2,1 prosent. Case-Shiller indeksen, som viser utviklingen i de amerikanske boligprisene, har tatt seg noe opp de siste månedene. 12-månedsveksten har i gjennomsnitt vært 5,7 prosent, opp fra 5,5 prosent i forrige måned. Etter et ginalt fall i prisene gjennom sommeren, har de igjen trukket oppover års rente i % Norge Europa USA Japan Arbeidskedet fortsetter å bedre seg, og ember var nok en positiv måned. Arbeidsløsheten er kommet ned i 5 prosent. BNP øke kun med 0,7 prosent annualisert i 4. kvartal, svakere enn de foregående kvartalene. Årsveksten havnet på 2,4 prosent. Veksten ble trukket ned av blant annet fallende oljeinvesteringer og utenrikshandelen. Det private forbruket var høyere enn ventet og landet på 2,2 prosent.

2 I rentebanen til FED er det forventet fire renteøkninger i løpet av Markedet forventer nå kun en økning i løpet av året. Nok en gang tror vi utviklingen i arbeidskedet og prisstigningen vil avgjøre hvor mange renteøkninger vi får i år mnd rente i % Norge Europa USA Japan Europa Den 21. uar holdt som ventet ECB (den europeiske sentralbanken) innskuddsrenten uendret på minus 0,30 prosent. De månedlige kjøpene av verdipapirer på 60 milliarder euro fortsetter til s Sentralbanken viste til at den ekspansive pengepolitikken virker etter hensikten. Økonomien, kredittforholdene og makrotall viser gradvis bedring. Samtidig viste sentralbanksjef Draghi til nedgang i oljepris, fallende aksjekurser og økt risiko i mange keder. Inflasjonen i eurosonen ser ut til å bli lavere enn ventet. De vil derfor vurdere pengepolitikken på møtet i s. Arbeidsledigheten for eurolandene falt til 10,4 prosent i ember. Ledigheten ligger på 4,5 prosent i Tyskland og 10,2 prosent i Frankrike, mens land syd i eurosonen, som Spania og Italia, ligger på henholdsvis 20,8 og 11,4 prosent. Ledigheten har falt med 1 prosentpoeng i løpet av Normal ledighet vil ligge ett sted på 9-tallet og dette vil sannsynligvis nås i løpet av Veksten i pengemengden i euroområdet har de siste månedene vært på normaliserte nivåer, men viste i ember en nedgang til en årlig vekstrate på 4,7 prosent. Husholdningenes kredittvekst økte svakt og er nå på 1,4 prosent, mens bedriftene har en kredittvekst på 0,2 prosent. Prisveksten i uar viste en årsvekst på 0,4 prosent. Det er fall i energiprisene som trekker inflasjonen ned. Kjerneinflasjonen er 1,0 prosent, men ECB vektlegger samlet prisvekst. Markedene venter nå ingen renteendringer fra ECB i første halvår av 2016, men etter sentralbankens uttalelser på møtet i uar tror kedet at det kan komme ytterligere kvantitative lettelser. Vi er usikre på om det kommer ytterligere tiltak, da uttalelsene var meget vage. Norge Norsk økonomi bærer preg av fallende oljepris og svekket arbeidsked. Arbeidsløsheten stiger mest på sørvestlandet, i de regionene som er kraftigst rammet av oljekrisen. Andre deler av landet har fortsatt sysselsettingsvekst og ser økt eksport som følge av svak norsk krone. Forbruket utvikler seg noe svakere enn ventet. Veksten i konsumprisindeksen var på 2,3 prosent på årsbasis i ember, ned fra 2,8 prosent i ember. Kjerneinflasjonen falt til 3,0 prosent, på linje med Norges Banks anslag på 3,0 prosent. Inflasjonstallene er drevet av nedgang i priser på matvarer. I uar styrket kronen seg fra 9,63 til 9,42 mot euro og fra 119,70 til 116,00 i forhold til den handelsvektede indeksen. Sentralbanken annonserte at de ville selge valuta til Statens pensjonsfond utland for 900 millioner kroner pr. dag i ruar. NAVs tall viser nå en sesongjustert ledighet på 3,1 prosent. Legger vi sammen tallene for de arbeidsledige og de på tiltak utgjør summen 101,300 personer. Dette tilsvarer 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten, målt ved arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB var uendret på 4,6 prosent. AKU-tallene svinger mer enn tallene fra NAV. Norges Bank legger mest vekt på NAV-tallene, men det er mulig at AKUtallene gir en tidlig indikasjon på utviklingen i arbeidskedet. Kredittveksten falt til 5,3 prosent i ember. Husholdningenes kredittvekst falt til en årsvekst på 6,1 prosent. Bedriftenes kredittvekst økte, og er nå på 3,4 prosent. Veksten i detaljhandelen

3 var -1,3 prosent i ember. Etter sterke tall i ember med Black Friday var tallene for ember svake. Ser man ember og ember samlet er fortsatt trenden svak. Disse tallene er volatile, og det er derfor bedre å se på den litt lengre trenden. Denne viser nå en svak utvikling, og sesongjustert er årsveksten på -0,5 prosent. Den nye rentebanen til sentralbanken indikerer ett rentekutt før sommeren. På direkte spørsmål på pressekonferansen svarte sentralbanksjef Olsen at det er sannsynlighetsovervekt for kutt i s. Rentebanen signaliserer 50 prosent sse for ett kutt på høsten til en rente på 0,25 prosent. Rentekedene Internasjonalt og Norge Større usikkerhet internasjonalt og indikasjoner om mer tiltak fra ECB har ført til fallende renter i uar. Alle våre norske fond har gitt en god avkastning som følge av fallende renter og noe lavere kredittspreader. Fondene har gjort det bedre enn sine respektive referanseindekser Kredittpremie CDX USA Europa Kreditt I uar økte kredittpåslaget mellom Barclays Global Aggregate Corporate Index og statsobligasjoner med tilsvarende løpetid med hele 0,25 prosentpoeng. Dette er en større endring enn vi så i hele 2015 samlet. I ust i 2014 begynte en negativ trend i kredittkedet, etter flere år med fall i risikopremiene for globale kredittobligasjoner. Siden i 2014 har vi hatt en negativ utvikling i kredittpremie på 0,80 prosentpoeng. Måneden endte med en rentedifferanse på 1,83 % for Barclays Global Aggregate Corporate Index. Januar 2016 var ingen god måned for de aller fleste aktivaklasser. Frykt for den økonomiske utviklingen i Kina, en ytterligere nedgang i oljeprisene, en generell svakere utvikling i utviklingsland og økende bekymringer for en kommende resesjon i USA, gjorde at investorene fikk minsket risikoappetitt. Det gjorde også at etterspørselen etter statsobligasjoner med god rating økte, og med dette gikk underliggende renter ned og kompenserte langt på vei for økningen i kredittpremie. Avkastningen på Barclays Global Aggregate Corporate Index i USD endte derfor på 0 for måneden. Råvare- og energisektorene hadde som gjennom hele 2015 svakest utvikling i uar, og da disse selskapene har relativt lav rating, hadde de dårligst ratede selskapene også størst økning i rentedifferanse. Det var ingen stor forskjell mellom dollar- og punddenominerte obligasjoner, som hadde samme økning i risikopremie for måneden. Det eurodenominerte kedet gjorde det noe bedre. Markedet for kredittobligasjoner med god kredittkvalitet økte også i uar. Antall emisjoner var betraktelig ned fra samme måned et år tilbake i tid, men på grunn av noen veldig store emisjoner ble volumet relativt likt. Aksjekedene Globalt Aksjekedene startet året svakt. De globale aksjekedene (MSCI World) falt med 5,4 prosent i uar. Den europeiske STOXX 600 indeksen og den amerikanske S&P 500 indeksen falt med henholdsvis 6,4 og 5,1 prosent. Det kinesiske aksjekedet (Shanghai Composite) falt med hele 22,6 prosent. På bransjenivå var materialer og finans svakest med fall på 10,2 og 9,9 prosent. Stabilt konsum, telekommunikasjon og utilities holdt seg omtrent uforandret i måneden. Det er litt vanskelig å forstå hvorfor kedene falt så mye. Mange er som vanlig bekymret for kinesisk økonomi, men det kom ingen store negative nyheter i uar. IMF spår at kinesisk økonomi vil vokse med 6,3 prosent i år. Dette er lavere enn det vi har vært vant til, men langt fra et kollaps. Det har vært knyttet store forhåpninger til fremvoksende økonomier generelt (ikke bare

4 Kina). Til sammen står disse økonomiene for rundt halvparten av verdens BNP. Flere av disse økonomiene sliter nå med lave råvarepriser og ettervirkningene av for høy lånevekst. Det virker som om aksjekedene nå fokuserer mer på risikoen i fremvoksende økonomier Europa, USA og Japan Norden De nordiske børsene ga en avkastning på -7,8 prosent i uar i norske kroner. I lokal valuta gjorde det finske kedet det best, mens det norske kedet var svakest. På sektornivå var stabilt konsum og forsyningsselskaper de to sterkeste sektorene, mens materialer og syklisk konsum var de svakeste. Januar var en svak måned i aksjekedet, selv om det rettet seg opp noe i løpet av de siste dagene. Råvareprisene falt kraftig, og fokus ble flyttet over på en oppbremsing i den kinesiske økonomien. Makrotallene som har kommet i løpet av måneden har vært omtrent som forventet, og det kraftige fallet bør nok heller forklares ved at flere har valgt å se på glasset som halvt tomt i stedet for halvt fullt. Europa STOXX 600 USA S&P 500 Japan Topix Norge De to hovedtemaene fra 2015, oljeprisfall og lavere veksttakt i Kina fortsatte å prege det norske aksjekedet i uar. Prisen på Brent olje falt med 28 prosent til et bunnivå den 20. i måneden før den tok seg opp og avsluttet uar 7 prosent lavere. Offshoreaksjer på Oslo Børs ble hart rammet, og aksjer som riggselskapene Seadrill og Prosafe, seismikkselskapene PGS og Polarcus og offshoreproduksjonsselskapet BW Offshore falt alle med mer enn 20 prosent. Nedjusterte vekstforventninger for den kinesiske økonomien førte til videre fall i sykliske aksjer som Norsk Hydro og Yara. Fondsindeksen endte måneden 8,6 prosent lavere enn ved årsskiftet Norge og Norden Norden VINX Parallellt med oljeprisfallet har, som kjent, den norske kronen svekket seg. For to år siden betalte vi for eksempel kr. 5,50 for en amerikansk dollar, i dag koster den kr. 8,60. Det har gitt selskaper med en stor andel kronekostnader en kraftig forbedret konkurransekraft. Det har for eksempel bidratt til at vi har funnet mange fiskeaksjer på vinnerlisten i det siste. Den relativt høye verdivurderingen av den amerikanske børsen koblet med sentralbankens renteheving i ember, gjør en enda høyere verdivurdering mindre sannsynlig. Dette smitter over på andre børser. Men Oslo Børs kan ikke sies å være veldig dyr. P/E på forventet inntjening et år frem i tid ligger riktig nok på ca 13,5x, hvilket er nær 20 prosent over gjennomsnittet de siste 20 år. Men så er vi også inne i en meget tøff sykel for oljerelaterte aksjer. Multippelen Pris/bok er under 1,3x, hvilket er prosent under det samme gjennomsnittet. Den såkalte aksjerisikopremien er 6,1 prosent, mot et 20 års gjennomsnitt på 5,9 prosent, også det en indikator på at børsen ikke er dyr. Fremover forventes oljeprisen å være styrende for retningen på Oslo Børs. KLP AksjeNorge falt med 8,3% i uar, noe bedre enn Fondsindeksens fall på 8,6%. De største positive bidragene fikk vi fra våre undervekter i offshoreselskapene Prosafe og Seadrill og vår overvekt i fiskeselskapet Lerøy Seafood. På den Norge OSEFX

5 andre siden var det våre overvekter i Norwegian og seismikkselskapet PGS som bidro mest negativt. Aktiv andel i fondet var 29% ved utgangen av måneden. Aktiv andel måler avvik fra indeks (summen av alle over og undervekter delt på 2). Nøkkeltall - indekser Hist PE Est PE Pris/ bok ROE Est utbytte MSCI World % 2.8 % S&P 500 Index % 2.4 % MSCI Europa % 3.9 % DAX Index (Frankfurt) % 3.4 % FTSE 100 Index (London) % 4.4 % CAC 40 Index (Paris) % 3.9 % MSCI Japan % 2.1 % MSCI AC Asia Pacific % 2.9 % Oslo Børs Hovedindeks % 4.4 % Oslo Børs Fondindeks % 4.2 % VINX 30 Index (Norden) % 4.0 % Stockholm 30 Index % 4.5 % Copenhagen 20 Index % 2.3 % Helsinki 25 Index % 4.4 % MSCI Emerging Markets % 3.1 % MSCI Brazil % 4.8 % MSCI Russia % 5.1 % MSCI India % 1.6 % MSCI China % 3.2 % Kilde: Bloomberg

6 Avkastningsinformasjon pr for KLP-fondene Avkastning siste måned Avkastning hittil i år TE** Referanseindeks Rentefond Fond Indeks Diff Fond Indeks Diff KLP Pengeked 0.18% 0.02% 0.16% 0.18% 0.02% 0.16% 0.42% ST1X KLP FRN 0.32% 0.07% 0.25% 0.32% 0.07% 0.25% 1.26% OB Money Market 3m KLP Obligasjon 1 år 0.26% 0.06% 0.20% 0.26% 0.06% 0.20% 0.77% ST3X KLP Obligasjon 3 år 0.63% 0.35% 0.28% 0.63% 0.35% 0.28% 1.23% ST4X KLP Obligasjon 5 år 1.10% 0.63% 0.47% 1.10% 0.63% 0.47% 1.61% ST5X KLP Kort Stat 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.08% ST1X KLP Statsobligasjon 0.62% 0.61% 0.01% 0.62% 0.61% 0.01% 0.18% OB Govt Bonds All KLP Kredittobligasjon 0.65% 0.46% 0.19% 0.65% 0.46% 0.19% 1.09% OB Money Market 3y KLP Obligasjon Global I 0.85% 0.77% 0.08% 0.85% 0.77% 0.08% 0.19% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 0.85% 0.77% 0.08% 0.85% 0.77% 0.08% 0.20% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge -8.26% -8.65% 0.39% -8.26% -8.65% 0.39% 2.59% OSEFX KLP AksjeNorden Indeks -7.60% -7.75% 0.15% -7.60% -7.75% 0.15% 0.26% VINXBNOK KLP AksjeGlobalLavBeta I -4.32% -7.46% 3.13% -4.32% -7.46% 3.13% 4.93% KLP World KLP AksjeGlobal LavBeta II -2.19% -5.39% 3.20% -2.19% -5.39% 3.20% 5.41% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks I -7.43% -7.46% 0.02% -7.43% -7.46% 0.02% 0.08% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II -5.36% -5.39% 0.03% -5.36% -5.39% 0.03% 0.11% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III -5.37% -5.39% 0.02% -5.37% -5.39% 0.02% 0.11% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV -5.37% -5.39% 0.02% -5.37% -5.39% 0.02% 0.11% KLP World valutasikret KLP AksjeFremv. Mark. Indeks I -7.93% -7.94% 0.01% -7.93% -7.94% 0.01% 0.23% KLP Emerging Markets KLP AksjeFremv. Mark. Indeks II -7.93% -7.94% 0.00% -7.93% -7.94% 0.00% 0.24% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks -7.49% -7.50% 0.01% -7.49% -7.50% 0.01% 0.08% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks -8.09% -8.08% -0.01% -8.09% -8.08% -0.01% 0.14% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II -8.09% -8.08% -0.01% -8.09% -8.08% -0.01% 0.14% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I -7.89% -7.90% 0.01% -7.89% -7.90% 0.01% 0.16% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II -4.70% -4.72% 0.02% -4.70% -4.72% 0.02% 0.16% KLP Europe valutasikret KLP AksjeEuropa Indeks III -7.88% -7.90% 0.01% -7.88% -7.90% 0.01% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks IV -4.70% -4.72% 0.02% -4.70% -4.72% 0.02% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD*** -5.54% -5.57% 0.03% -5.54% -5.57% 0.03% 0.14% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II -5.37% -5.44% 0.07% -5.37% -5.44% 0.07% 0.22% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I -9.76% -9.74% -0.03% -9.76% -9.74% -0.03% 0.28% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II -7.23% -7.25% 0.02% -7.23% -7.25% 0.02% 0.31% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon -3.69% -3.74% 0.05% -3.69% -3.74% 0.05% 0.34% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M -3.69% -3.74% 0.05% -3.69% -3.74% 0.05% 0.34% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi -0.54% 0.08% -0.62% -0.54% 0.08% -0.62% 7.15% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente -1.77% 0.08% -1.86% -1.77% 0.08% -1.86% 3.38% 1 uke Nibor Lokal MV-vektet eff. Lokal dur.vektet eff. Rentefond MVvektet eff. rente* rente* rente* Mod. durasjon Mod. kred. dur. KLP Pengeked KLP FRN KLP Obligasjon 1 år KLP Obligasjon 3 år KLP Obligasjon 5 år KLP Kort Stat KLP Statsobligasjon KLP Kredittobligasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II *) Ved kedsverdivektet effektiv rente vektes de enkelte papirene i fondet på bakgrunn av hvor stor verdi de utgjør av totalen. Durasjonsvektet effektiv rente for en portefølje beregnes ved å vekte verdipapirenes effektive rente med dollardurasjon. Ved beregning av lokal effektiv rente er valutasikringskontrakter ekskludert fra beregningen. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. **) Tracking error er ex-post, altså et historisk basert tall basert på 12 månedlige avkastninger i forhold til referanseindeks. ***) Avkastning for KLP AksjeUSA Indeks USD er oppgitt i amerikanske dollar. 1) The KLP World Index, the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index are custom indices calculated by MSCI for, and as requested by, KLP. To calculate these indices MSCI starts with the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index and then exclu those securities selected by KLP on a quarterly basis based on KLPs ethical investing screening criteria. MSCI has no role in developing, reviewing or approving KLPs ethical investing criteria or the list of companies excluded from the MSCI World Index, the MSCI USA Index, the MSCI Europe Index, the MSCI Pacific Index, the MSCI Emerging Markets Index and the MSCI All Country World Index by KLP to create the KLP World Index the KLP USA Index, the KLP Europe Index, the KLP Pacific Index, the KLP Emerging Markets Index and the KLP All Country World Index. 2) Source : MSCI. This information is for internal use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party involved in or related to compiling or creating the MSCI data (the ""MSCI"" Parties) makes any express or implied warranties or representations with rect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, special punitive, consequential or any other damages ( including lost profits) even if notified of the possible damages.

7 OPPLYSNINGER OM KLP-FONDENE Fondets navn Kurser pr. Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd Mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 1 335, ,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 1 339, ,25 0,00/0, KLP Pengeked 997,1605 2,537 0,10 0,00/0, KLP FRN 1 020,9443 1,290 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 1 år 1 003,8287 1,686 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon 3 år 1 030, ,10 0,00/0, KLP Obligasjon 5 år 1 304,0714 1,275 0,10 0,00/0, KLP Kort Stat 1 006,3452 1,556 0,10 0,00/0, KLP Statsobligasjon 1 048,2637 6,384 0,10 0,00/0, KLP Kredittobligasjon 1 076,7218 1,647 0,10 0,00/0, KLP Obligasjon Global I 1 144, ,166 0,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 1 166, ,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge 4 416,1200 4,572 0,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden Indeks 3 456,7906 2,018 0,20 0,05/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta I 1 501, ,250 0,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal LavBeta II 1 150, ,30 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I 2 369, ,692 0,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II 1 753,0863 9,133 0,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 1 739,6442 1,079 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV 1 577,7394 1,644 0,30 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 1 323,4390 6,001 0,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 1 297, ,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 2 132,6650 1,827 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks 1 734,6752 6,613 0,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II 1 502,9524 1,223 0,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I 1 404,6988 2,841 0,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 1, ,246 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks III 907, ,20 0,25/0, KLP AksjeEuropa Indeks IV 926, ,25/0, KLP AksjeUSA Indeks USD 1 992,4299 4,890 0,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 1 535, ,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 1 346, ,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 975, ,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 983, ,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 972,2941 1,152 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum 138,765 * Det er gratis å kjøpe og selge fond for 1 mill. kr. eller lavere beløp. Tegnings- og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at betalingen er identifiserbar på fondets konto innen kl. 15. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak logg inn. Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 3-4 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Kapitalforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Kapitalforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyl forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning.avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

Månedsrapport for mars 2016

Månedsrapport for mars 2016 Månedsrapport for s 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i s Den amerikanske sentralbanken utsatte renteoppgangen Lavere risikopremie for globale kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for desember 2015

Månedsrapport for desember 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Bedring i amerikansk økonomi førte til at FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Norsk økonomi utviklet seg svakt og Norges Bank senket rentebanen Økte kredittpåslag

Detaljer

Månedsrapport for november 2015

Månedsrapport for november 2015 Månedsrapport for ember 2015 Markedskommentar Internasjonal økonomi utvikler seg omtrent som forventet 2,5 prosent vekst i konsumprisindeksen i Norge Ingen store bevegelser i finanskedene Økonomisk tilstand

Detaljer

Månedsrapport for juli 2015

Månedsrapport for juli 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar Svakhetstegn i kinesisk økonomi og lavere råvarepriser Stabil positiv utvikling i amerikansk økonomi Svakere utvikling i norsk økonomi som følge av oljeprisfallet

Detaljer

Månedsrapport for mai 2013

Månedsrapport for mai 2013 Månedsrapport for 2013 Markedskommentar Uendret rente og noe bedre nøkkeltall i USA Senket rente og rekordhøy arbeidsledighet i Europa Uendret rente og noe svekket arbeidsked i Norge Lavere kredittspread

Detaljer

10 års rente i % Markedskommentar

10 års rente i % Markedskommentar Markedskommentar Reduserte obligasjonskjøp fra FED? ECB gir anslag på renteutviklingen Kronen svekker seg Økte lange renter og kredittpremier Aksjer falt mest i fremvoksende keder Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for mai 2016

Månedsrapport for mai 2016 Månedsrapport for 2016 Markedskommentar Positiv utvikling i de fleste aksjekeder i Den europeiske sentralbanken holdt rentene uendret Enighet om ny stor utbetaling til Hellas Forventet at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2014

Månedsrapport for oktober 2014 Månedsrapport for ober 2014 Markedskommentar Sterk vekst og fallende arbeidsledighet i USA Svake signaler fra euroområdet Volatile aksjekeder i ober Økonomisk tilstand USA Den 29. ober holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for april 2016

Månedsrapport for april 2016 Månedsrapport for il 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet i il Det amerikanske og europeiske arbeidskedet fortsetter å bedre seg i arbeidskedet, men ser at

Detaljer

Månedsrapport for november 2014

Månedsrapport for november 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar ECB signaliserer lave renter i lang tid Fallende oljepris og svakere norsk krone Sterke aksjekeder globalt, men svakt i Norge Økonomisk tilstand USA Veksten

Detaljer

Månedsrapport for juni 2015

Månedsrapport for juni 2015 Månedsrapport for i 2015 Markedskommentar De fleste økonomiene utvikler seg omtrent som forventet Fortsatt ingen løsning for Hellas Norges Bank kuttet renten til 1,0 prosent Stort fall i det kinesiske

Detaljer

Månedsrapport for juli 2017

Månedsrapport for juli 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA Sterkere norsk krone Fortsatt oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for august 2016

Månedsrapport for august 2016 Månedsrapport for ust 2016 Markedskommentar Rolige keder i ust Kjerneinflasjon på 3,7 prosent i Norge Inngang i kredittspreadene Økonomisk tilstand Markedene har vært svært stille i ust. Det har kun vært

Detaljer

Månedsrapport for februar 2016

Månedsrapport for februar 2016 Månedsrapport for ruar 2016 Markedskommentar De internasjonale økonomiene utviklet seg noe svakere enn ventet i ruar Fallende renter og økte kredittspreader Volatile aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for juli 2014

Månedsrapport for juli 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Sterk økonomisk vekst i USA i 2. kvartal Svakt fallende arbeidsledighet i Europa Uro i Midtøsten og Ukraina Økonomisk tilstand USA Den 30. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for juni 2012

Månedsrapport for juni 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Nedsiderisiko for den økonomiske veksten Oppkapitalisering av spanske banker Sterkere vekst i norsk økonomi Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for mars 2014

Månedsrapport for mars 2014 Månedsrapport for s 2014 Markedskommentar Fortsatt lave renter Boligprisene stiger i USA Moderat oppsving i Europa Markedene tok Russlands anneksjon av Krim med fatning Økonomisk tilstand USA Den 19. s

Detaljer

Månedsrapport for juli 2013

Månedsrapport for juli 2013 Månedsrapport for i 2013 Markedskommentar Uendret rente fra FED og ECB Lange renter stiger Kredittpremien falt tilbake God avkastning i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 31. i holdt som ventet den

Detaljer

Månedsrapport for mars 2017

Månedsrapport for mars 2017 Månedsrapport for s 2017 MARKEDSKOMMENTAR Lavere arbeidsledighet og høyere inflasjon i USA er positivt for verdensøkonomien Fallende inflasjon i Norge øker sannsynligheten for en lang periode med lave

Detaljer

Månedsrapport for februar 2017

Månedsrapport for februar 2017 Månedsrapport for ruar 2017 MARKEDSKOMMENTAR Sterk utvikling i de globale aksjekedene Lange og korte renter falt noe internasjonalt og i Norge Bedring i amerikansk økonomi kan føre til at sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for februar 2014

Månedsrapport for februar 2014 Månedsrapport for ruar 2014 Markedskommentar Rentene vil hol lave Lavere kredittpremier Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA I referatet fra rentemøtet den 29. uar ble det signalisert at den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2016

Månedsrapport for juni 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Brexit skapte store bevegelser i kedene Rentene falt ytterligere Utgang i kredittspreadene Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent

Detaljer

Månedsrapport for september 2016

Månedsrapport for september 2016 Månedsrapport for tember 2016 Markedskommentar Stort sett rolige keder i tember Sterkere norsk krone Stor bot til Deutsche Bank fra det amerikanske justisdepartementet Økonomisk tilstand Til tross for

Detaljer

Månedsrapport for januar 2017

Månedsrapport for januar 2017 Månedsrapport for uar 2017 Markedskommentar Økonomiske nøkkeltall og indikatorer har vært ginalt bedre enn ventet Sterkere norsk krone Mange utspill fra Trump Økonomisk tilstand Stigende inflasjon og forventninger

Detaljer

Månedsrapport for april 2014

Månedsrapport for april 2014 Månedsrapport for il 2014 Markedskommentar Sterke arbeidskedstall fra USA Bedre ledende indikatorer i Europa Kjerneinflasjonen i Norge på 2,6% Økonomisk tilstand USA Den 30. il holdt som ventet den amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for juni 2017

Månedsrapport for juni 2017 Månedsrapport for i 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske nøkkeltall litt bedre enn ventet både i eurolandene og USA FED hevet renten med 0,25 prosentpoeng Små bevegelser i aksjekedene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for desember 2017

Månedsrapport for desember 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt gode økonomiske nøkkeltall i USA og eurolandene Skattereform i USA Positive aksjekeder også i ember Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for desember 2016

Månedsrapport for desember 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Stigende lange renter i USA Oppgang i aksjekursene Markedene forventer høyere global vekst i 2017 Økonomisk tilstand Trenden med stigende renter og aksjekurser

Detaljer

Månedsrapport for august 2017

Månedsrapport for august 2017 Månedsrapport for ust 2017 MARKEDSKOMMENTAR Rakettoppskytninger fra Nord-Korea Svakere amerikansk dollar mot euro Lavere renter både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene

Detaljer

Månedsrapport for september 2017

Månedsrapport for september 2017 Månedsrapport for tember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Fortsatt lav prisstigning både i USA og eurolandene Sterke aksjekeder Høyere oljepris Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært litt bedre enn

Detaljer

Månedsrapport for desember 2011

Månedsrapport for desember 2011 Månedsrapport for ember 2011 Markedskommentar Moderat økning i økonomisk aktivitet i USA Usikkerhet og nedjusteringer i Europa Aktiviteten i norsk økonomi holder seg oppe Både korte og lange renter faller

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport for november 2017

Månedsrapport for november 2017 Månedsrapport for ember 2017 MARKEDSKOMMENTAR Gode økonomiske nøkkeltall både i USA og eurolandene Svak norsk krone Sterke aksjekeder internasjonalt Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært

Detaljer

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i %

Månedsrapport april. Markedskommentar. Økonomisk tilstand. 10 års rente i % Månedsrapport il Markedskommentar Blandet utvikling i indikatorene i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia God utvikling i Norge Kredittpåslaget steg Nedgang i aksjekedene Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2015

Månedsrapport for oktober 2015 Månedsrapport for ober 2015 Markedskommentar Uendrede renter i USA og EU Økende arbeidsledighet i Norge Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale økonomiene utviklet seg omtrent som ventet

Detaljer

Månedsrapport for november 2013

Månedsrapport for november 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Svakere norsk økonomi Positiv utvikling i kredittked Sterkt aksjeked Økonomisk tilstand USA Referatet fra rentemøtet den 30. ober i den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for april 2017

Månedsrapport for april 2017 Månedsrapport for il 2017 MARKEDSKOMMENTAR Økonomiske indikatorer signaliserer bedre vekst Svakere norsk krone Sterke aksjekeder Økonomisk tilstand De økonomiske nøkkeltallene har vært svakere enn ventet,

Detaljer

Månedsrapport for mars 2015

Månedsrapport for mars 2015 Månedsrapport for s 2015 Markedskommentar Ledende indikatorer tyder på sterkere økonomisk vekst i Europa Norges Bank holdt litt overraskende renten uendret Sterkt aksjeked i Kina på tross av usikkerhet

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2013

Månedsrapport for oktober 2013 Månedsrapport for ober 2013 Markedskommentar Uendret kort rente og lav inflasjon Fallende lange renter Sterkt aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 30. ober holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for januar 2014

Månedsrapport for januar 2014 Månedsrapport for uar 2014 Markedskommentar Svake tall i internasjonal økonomi Nedjusterte anslag for veksten i Norge Uendret kort rente, fallende lang rente Svakt aksjeked i fremvoksende keder med hverandre.

Detaljer

Månedsrapport for mai 2015

Månedsrapport for mai 2015 Månedsrapport for 2015 Markedskommentar Fortsatt ingen løsning for Hellas Noe høyere renter i Europa Sterk kinesisk aksjeked gir økt fallhøyde Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter

Detaljer

Månedsrapport for desember 2013

Månedsrapport for desember 2013 Månedsrapport for ember 2013 Markedskommentar Gradvis bedring i internasjonal økonomi Korte renter vil hol lave lenge Lange renter steg, kredittpremier falt Sterkt år i aksjeked Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for juli 2016

Månedsrapport for juli 2016 Månedsrapport for i 2016 Markedskommentar Ingen store bevegelser i rentekedet Inngang i kredittspreadene internasjonalt Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand Markedene har i i roet seg etter nyhetene

Detaljer

Månedsrapport for mars 2012

Månedsrapport for mars 2012 Månedsrapport for s 2012 Markedskommentar Fortsatt økt økonomisk aktivitet i USA Fokuset i eurolandene er rettet mot Spania og Italia Styringsrenten kuttet med 0,25 prosentpoeng i Norge Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport for juli 2012

Månedsrapport for juli 2012 Månedsrapport for i 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Fortsatt svakt i Europa Fortsatt sterkt i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA I i har nøkkeltall

Detaljer

Månedsrapport for august 2015

Månedsrapport for august 2015 Månedsrapport for ust 2015 Markedskommentar Økende bekymring for kinesisk økonomi Fallende aksjekeder Svakere norsk valuta Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste månedene fortsetter, der økonomiene

Detaljer

Månedsrapport for september 2015

Månedsrapport for september 2015 Månedsrapport for tember 2015 Markedskommentar Svakere global vekst Ingen renteøkninger fra FED og ECB Norges Bank kuttet styringsrenten til 0,75% Fallende aksjekeder Økonomisk tilstand De internasjonale

Detaljer

Månedsrapport for april 2015

Månedsrapport for april 2015 Månedsrapport for il 2015 Markedskommentar Noe svakere nøkkeltall enn ventet i USA Gradvis bedring i europeisk økonomi Svakt stigende arbeidsledighet i Norge Økonomisk tilstand Trenden vi har sett de siste

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2016

Månedsrapport for oktober 2016 Månedsrapport for ober 2016 Markedskommentar Bekymring for at Donald Trump skal vinne presidentvalget Uendrete renter fra FED og ECB Høyere langrenter Økonomisk tilstand Med sentralbanker på hold og stigende

Detaljer

Månedsrapport for august 2012

Månedsrapport for august 2012 Månedsrapport for ust 2012 Markedskommentar Blandet utvikling i USA Arbeidsledigheten stiger i Europa Fortsatt god utvikling i Norge Fall i kredittspreader Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2012

Månedsrapport for oktober 2012 Månedsrapport for ober 2012 Markedskommentar Arbeidskedet bedrer seg i USA Spania har fortsatt ikke søkt om hjelp Tegn på at krisen i euroland påvirker norsk økonomi Stor aktivitet i kredittkedene Sidelengs

Detaljer

Månedsrapport for mai 2014

Månedsrapport for mai 2014 Månedsrapport for 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Forventninger om at ECB kutter renten i i Sterke aksjekeder både internasjonalt og i Norge Økonomisk tilstand USA I referatet fra

Detaljer

Månedsrapport for april 2013

Månedsrapport for april 2013 Månedsrapport for il 2013 Markedskommentar Uendret rente i USA Senket rente i Europa Rentekutt i Norge? Lavere kredittspread Aksjekedet steg med 3 prosent Økonomisk tilstand USA Den 1. holdt som ventet

Detaljer

Månedsrapport for november 2016

Månedsrapport for november 2016 Månedsrapport for ember 2016 Markedskommentar Trump vant presidentvalget i USA Høyere lange renter Oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand Presidentvalget i USA ga en overraskende vinner i Trump, men

Detaljer

Månedsrapport for oktober 2011

Månedsrapport for oktober 2011 Månedsrapport for ober 2011 Markedskommentar De økonomiske utsiktene preges fortsatt av uvanlig stor usikkerhet Omfattende kriakke for å redde Hellas kom mot slutten av måneden Forventning om løsning på

Detaljer

Månedsrapport for juni 2014

Månedsrapport for juni 2014 Månedsrapport for i 2014 Markedskommentar Både positive og negative makrotall i USA ECB kuttet renten med 0,10% i i Sentralbanken senket rentebanen mer enn ventet Sterke aksjekeder både internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for september 2013

Månedsrapport for september 2013 Månedsrapport for tember 2013 Markedskommentar Korte renter hol fortsatt lave Lange renter falt Oppgang i aksjekedet Økonomisk tilstand USA Den 18. tember holdt som ventet den amerikanske sentralbanken

Detaljer

Månedsrapport for november 2012

Månedsrapport for november 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Arbeids- og boligkedet bedrer seg i USA Rekordhøy arbeidsledighet i Europa Industriinvesteringene i Norge kan falle Stor etterspørsel etter kredittobligasjoner

Detaljer

Månedsrapport for desember 2012

Månedsrapport for desember 2012 Månedsrapport for ember 2012 Markedskommentar Unngikk the fiscal cliff Arbeidsledighet i Europa stiger videre Uendret rente i Norge Lavere kredittpremier Oppgang i aksjekedene Økonomisk tilstand USA På

Detaljer

Månedsrapport for januar 2013

Månedsrapport for januar 2013 Månedsrapport for uar 2013 Markedskommentar Sterke globale aksjekeder i uar i det vi ser allokering fra renter til aksjer Inntjeningsestimater nedjusteres og fører til noe dyrere aksjekeder Amerikanske

Detaljer

Månedsrapport for mai 2017

Månedsrapport for mai 2017 Månedsrapport for 2017 MARKEDSKOMMENTAR De lange rentene falt videre Markedene reagerte med lettelse på at Macron vant det franske presidentvalget Fortsatt oppgang i aksjekursene Økonomisk tilstand De

Detaljer

Månedsrapport for februar 2013

Månedsrapport for februar 2013 Månedsrapport for ruar 2013 Markedskommentar FED vil fortsette verdipapirkjøpene Økt arbeidsledighet i Europa Høyt kostnadsnivå i Norge Italia skaper frykt i rentekedet Likviditetsdrevet oppgang i aksjekedet

Detaljer

Månedsrapport for februar 2012

Månedsrapport for februar 2012 Månedsrapport for ruar 2012 Markedskommentar Stimulering av økonomien i USA fortsatt nødvendig Hellas-konkurs mindre sannsynelig Sterk vekst og høyere inflasjon i Norge Kredittpåslaget faller Sterk utvikling

Detaljer

Månedsrapport for desember 2014

Månedsrapport for desember 2014 Månedsrapport for ember 2014 Markedskommentar Positiv utvikling i amerikansk økonomi Nedjustert vekst i eurosonen Lavere oljepris og svakere krone Rentekutt fra Norges Bank Økonomisk tilstand USA Den 17.

Detaljer

Månedsrapport for september 2014

Månedsrapport for september 2014 Månedsrapport for tember 2014 Markedskommentar Fallende arbeidsledighet i USA Lav inflasjon og svak vekst i euroområdet Lavere oljeinvesteringer gir økt risiko for norsk økonomi Økonomisk tilstand USA

Detaljer

Månedsrapport for februar 2015

Månedsrapport for februar 2015 Månedsrapport for ruar 2015 Markedskommentar Midlertidig enighet mellom Hellas og kreditorene Det skapes fortsatt mange nye jobber i USA Sterke aksjekeder over hele verden Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for juni 2011

Månedsrapport for juni 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Fortsatt svake makrotall fra både USA og Europa. Nedjusterte vekstforventninger i fremvoksende økonomier også. Redningsaksjonene til Hellas er ikke på plass ennå

Detaljer

Månedsrapport for mars 2013

Månedsrapport for mars 2013 Månedsrapport for s 2013 Markedskommentar FED signaliserer lave renter til 2015 Arbeidsledighet i Europa øker igjen Lavere inflasjon i Norge Bankkrise på Kypros 10 prosent oppgang i aksjekedet i år Økonomisk

Detaljer

Månedsrapport for januar 2015

Månedsrapport for januar 2015 Månedsrapport for uar 2015 Markedskommentar Store kvantitative lettelser fra ECB Enda lavere renter i Europa Sveitserfranc styrket seg 15 prosent mot euro USD styrket seg mot euro Økonomisk tilstand Internasjonalt

Detaljer

Månedsrapport for juli 2011

Månedsrapport for juli 2011 Månedsrapport for i 2011 Markedskommentar Bekymring for ny resesjon i USA. Fokus flyttet til Spania og Italias gjeldssituasjon og statsfinanser. Lange renter falt siste måned, mens kredittpåslaget økte

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2015

Makrokommentar. Oktober 2015 Makrokommentar Oktober 2015 Aksjer opp i oktober Oktober har lenge hatt et dårlig rykte i finansmarkedene, og flere av de store aksjekrakkene har funnet sted i nettopp denne måneden. I år, derimot, har

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport din egen rådgiver NORCAP Markedsrapport August 2009 din egen rådgiver Sommeren endte litt opp Juni + Juli: Oslo børs: +1,7% S&P 500: +5,5% FTSE World: +6% FTSE Emerging: +6,9% Oljepris: +6,9% Sommeren

Detaljer

Månedsrapport for september 2011

Månedsrapport for september 2011 Månedsrapport for tember 2011 Markedskommentar Stor usikkerhet rundt gjeldssituasjonen i Europa preger de fleste keder. De internasjonale rentekedene fungerer stadig dårligere i påvente av en løsning på

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2016

Makrokommentar. Juli 2016 Makrokommentar Juli 2016 Positive sommermarkeder Juli var en god måned i finansmarkedene. De negative markedsreaksjonene etter britenes «nei til EU» ble reversert, og ytterligere aksjeoppgang fulgte i

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Månedsrapport for august 2011

Månedsrapport for august 2011 Månedsrapport for ust 2011 Markedskommentar Svake makroøkonomiske indikatorer gir lite håp om videre sykeloppgang. Resesjonscenariet prises inn på aksjebørser rundt i verden. Få tegn til konstruktive løsninger

Detaljer

NORCAP Markedsrapport

NORCAP Markedsrapport NORCAP Markedsrapport Juni 2009 Bratt oppgang! Mai: Oslo børs: +15,8% S&P 500: +2,3% FTSE World: +6,9% FTSE Emerging: +14,9% Oljepris: +24,7% Oppgangen fortsatte i mai Historisk bratt oppgang Primært drevet

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer April 2015 Makrokommentar Veksten i den amerikanske økonomien mistet noe momentum i første kvartal. Målt ved bruttonasjonalprodukt var veksten på bare 0,2 prosent målt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015

MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 MARKEDSINFORMASJON Fondskommentarer Januar 2015 Makrokommentar Det har lenge vært en forventning om at den europeiske sentralbanken ville sette i gang kvantitative lettelser, ofte omtalt som pengetrykking.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

NORCAP Markedsrapport Oktober 2009

NORCAP Markedsrapport Oktober 2009 NORCAP Markedsrapport Oktober 2009 September Oslo børs: +7,0% S&P 500: +3,2% MSCI World: +6% MSCI Emerging: +5,3% Oljepris: -0,1% Utvikling i september 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 MSCI World

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2015

Makrokommentar. Desember 2015 Makrokommentar Desember 2015 Svak avslutning på aksjeåret Markedsvolatiliteten var tidvis høy i desember, som illustrert her ved den amerikanske VIXindeksen. Nervøsitet i forkant av renteøkning i USA,

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - September MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - September Makrokommentar Den amerikanske økonomien fortsetter å vise styrke. BNP-tallene for andre kvartal ble nok en gang oppjustert, denne gang til 4,6

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer