COMPACT Air & COMPACT HEAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMPACT Air & COMPACT HEAT"

Transkript

1 INSTALLASJONS- og vedlikeholdsanvisning COMPACT Air & COMPACT HEAT Fra og med programversjon 2.05 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalspråk er svensk Med forbehold om endringer.

2 Innhold GENERELT Bruksområde Mekanisk oppbygning Styresystem Miljødokumentasjon Aggregatets deler COMPACT Air COMPACT Heat SIKKERHETSINSTRUKSJONER Start/stopp av aggregat Risikoer INSTALLASJON Generelt Inntransport/deling Deling av aggregat i separate deler for forenklet inntransport Demontering av dør og frontrist Plassering Montering av sokkel Montering av resirkulasjonsdel/ sjalusispjeld (Bare COMPACT Heat) Kanaltilkopling Ytterveggsdeksel Eksisterende ventilasjon Betjening av flere rom Avtrekksluftsinntak Overluft Elektrisk krafttilkopling Tilkopling av eksterne kabler Innstilling av dyser IGANGSETTING Generelt... 5 STYREDISPLAY OG MENYHÅNDTERING Styredisplay Generelt Display Forkortelser HOVEDMENY Menyoversikt Generelt Valg av språk Normaldrift Overtidsdrift Lufting Oppvarming (Bare COMPACT Heat) Oppvarming + Resirkulasjon (Bare COMPACT Heat) Hovedmeny HOVEDMENY Menyoversikt Endring av drift Innstillinger BRUKERNIVÅ Temperatur Avlesing Innstilling Luftmengde/trykk Avlesing Innstilling Koplingsur Filter Avlesing Kalibrering av filter Kalibrering roterende varmeveksler Luftjustering Alarm INSTALLASJONSNIVÅ Menyoversikt FUNKSJONER Temperatur Temperaturregulering FRT-regulering Luftingsfunksjon Automatisk lufting Manuell lufting Sommernattskjøling Intermittent nattvarme (Bare COMPACT Heat) Morning BOOST (Bare COMPACT Heat) Børverdiforskyvning Oppvarming (Bare COMPACT Heat) Eksterne temperaturgivere Luftmengde/trykk Vifteregulering Luftmengderegulering Behovsstyring Slavestyring Clean Air Control Utekompensering nedregulering av luftmengde Aktivering av filtervakt Drift Koplingsur Forlenget drift Sommertid/Vintertid Varme Varmeveksler Avfrosting, roterende varmeveksler Heating BOOST (Bare COMPACT Heat) Kjøling Drift Kjøleregulering Mosjonskjøring Reguleringshastighet Utetemperaturgrense Gjenstartstid Kjøl minflow Nøytralsone Cooling BOOST Inn-/Utganger IQnomic Plus...39 AUTOMATISKE FUNKSJONER Generelt Startsekvens Kjølegjenvinning Nullpunktskalibrering Etterkjøling varmebatteri el Etterkjøring varmeveksler Densitetskorrigert luftmengde BOOSTER-funksjon (Bare COMPACT Heat) AVLESING MANUELL TEST ALARMINNSTILLINGER Brannalarm Eksterne alarmer Alarmgrenser Alarmprioritet MANÖVERPANEL Språk/Language Luftmengdeenhet Min-/Maks-innstilling Grunninnstilling KOMMUNIKASJON EIA Ethernet SERVICENIVÅ VEDLIKEHOLD Filterbytte Demonter filter Monter nye filtre Rengjøring og kontroll Generelt Filterrom Varmegjenvinner Funksjonskontroll Styreenhet for vekslingsspjeld ALARMER OG FEILSØKING Generelt A- og B-alarmer Tilbakestilling av alarmer Endring av alarminnstillinger Alarmbeskrivelse med fabrikkinnstillinger INFORMASJONSMELDING TEKNISKE DATA Målopplysninger, COMPACT Air Målopplysninger, COMPACT Heat Elskap Interne tilkoplinger, COMPACT Air Interne tilkoplinger, COMPACT Heat Klemmetilkopling Elektriske data Aggregat Vifter Elskap Motor varmeveksler Reguleringsnøyaktighet BILAG Forsikring om overensstemmelse Igangsettingsprotokoll Ecodesign data Med forbehold om endringer.

3 GENERELT. Bruksområde COMPACT Air og COMPACT Heat er komplette luftbehandlingsaggregater som installeres direkte i det rommet som skal ventileres. Kanaler for uteluft og avkast koples direkte på aggregatets overside og føres ut gjennom vegg. Utover det trengs det bare strømtilkopling. Installasjonen er rask og enkel, og dersom hulltaking gjennom vegg ikke er komplisert, kan aggregatet være klart til bruk i løpet av noen timer. Det er også enkelt å flytte aggregatet i tilfelle endring i bruken av lokalet. Ventilasjonen er svært effektiv gjennom det deplasserende ventilasjonsprinsippet. Det innebygde styreutstyret har flere funksjoner for økonomisk drift. COMPACT Air og COMPACT Heat er beregnet for komfortventilasjon og kan brukes til forelesningssaler, barnehager, konferanselokaler, mindre kontorer, arbeidslokaler, butikker, restauranter og liknende offentlige steder. Forskjellen mellom COMPACT Air og COMPACT Heat er at COMPACT Heat også kan brukes til oppvarming. For å oppnå alle fordelene som COMPACT-systemet har å tilby, er det viktig at man tar hensyn til aggregatets spesielle egenskaper ved prosjektering, installering, justering og drift. Aggregatet skal plasseres innendørs. OBS! Les alltid sikkerhetsinstruksjonene i avsnitt 2 om risikoer og kompetanse, og følg nøye de installasjonsanvisningene som gjelder de ulike momentene. Produktskilt er plassert i aggregatet samt på baksiden av aggregatet, se hhv..5. og.5.2. Bruk opplysningene på produktskiltene ved kontakt med Swegon..2 Mekanisk oppbygning COMPACT leveres i én fysisk størrelse og to luftmengdeområder. Utvendig plate er lakkert i hvit farge, NCS S 0502-G. Dekorlister og dekkplate rundt styredisplayer er mørkegrå, NCS S600-R90B. Innvendig materiale er hovedsaklig produsert i alusinkbelagt stålplate. Kabinettet har 30 mm mellomliggende isolering av mineralull, inspeksjonsdørene har 50 mm. COMPACT Air og COMPACT Heat har kompaktfilter i filterklasse F7. Den roterende varmegjenvinneren av typen RECOnomic, er trinnløst turtallsregulert, og har en temperaturvirkningsgrad på opptil 85 %. Tillufts- og avtrekksvifter er direktedrevne kammervifter. Viftene er utstyrt med EC-motorer som gir høy virkningsgrad over hele arbeidsområdet..3 Styresystem Styresystemet IQnomic er mikroprosessorbasert og innebygd i aggregatet. Det styrer og regulerer vifter, varmegjenvinnere, temperaturer, luftmengder, driftstider og et stort antall interne og eksterne funksjoner, samt alarmer..4 Miljødokumentasjon Miljødokumentasjon med demonteringsinstruksjon og miljøvaredeklarasjon kan lastes ned fra vår hjemmeside Aggregatet er konstruert slik at det enkelt kan demonteres i sine naturlige deler. Når aggregatets levetid er over, skal man bruke et godkjent gjenvinningsfirma. Den resirkulerbare vekten for COMPACT er ca. 94 %. Swegon AB er tilsluttet REPA-registeret, nr Kontakt Swegon AB, tlf +46 (0) , for eventuelle spørsmål i forbindelse med denne demonteringsinstruksjonen eller aggregatets miljøeffekt. Med forbehold om endringer. 3

4 .5 Aggregatets deler.5. COMPACT Air Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Delenes plassering og benevnelse Avtrekksvifte med motor og innebygd styring 2 Styredisplay (på inspeksjonsdør) 3 Produktskilt 4 Trykkgiver avtrekksvifte 5 Elskap med styreenhet 6 VOC-giver 7 Giver avtrekksluftstemperatur 8 Avtrekksluftsfilter 9 Giver tilluftstemperatur (plassert i den nedre delen) 0 Tilluftsvifte med motor og innebygd styring Varmegjenvinner 2 Trykkgiver tilluftsvifte 3 Giver rotasjonsvakt 4 Drivmotor varmegjenvinner 5 Giver uteluftstemperatur 6 Tilluftsfilter 0 9 Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast 4 Med forbehold om endringer.

5 .5.2 COMPACT Heat Nedenfor vises enkeltkomponenter hver for seg i en forenklet og skjematisk beskrivelse Delenes plassering og benevnelse Avtrekksvifte med motor og innebygd styring 2 Styredisplay (på inspeksjonsdør) 3 Produktskilt 4 Trykkgiver avtrekksvifte 5 Elskap med styreenhet 6 VOC-giver 7 Giver avtrekksluftstemperatur 8 Avtrekksluftsfilter 9 Luftvarmer, elektrisk (plassert i den nedre delen) 0 Giver tilluftstemperatur (plassert i den nedre delen) Vekslingsspjeld med styreenhet (plassert i den nedre delen) 2 Tilluftsvifte med motor og innebygd styring 3 Varmegjenvinner 4 Trykkgiver tilluftsvifte 5 Giver rotasjonsvakt 6 Drivmotor varmegjenvinner 7 Giver uteluftstemperatur 8 Tilluftsfilter 9 Resirkulasjonsdel med motor 20 Sjalusispjeld 0 Uteluft Tilluft Avtrekksluft Avkast Med forbehold om endringer. 5

6 2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Berørt personell skal gjøre seg kjent med disse instruksjonene før arbeidet med aggregatet påbegynnes. Skader på aggregatet eller aggregatets deler som er grunnet feilaktig håndtering fra kjøpers eller installatørs side, dekkes ikke av garantien dersom disse instruksjonene ikke er fulgt. Advarsel Bare godkjent elektriker eller servicepersonell utdannet av Swegon får utføre inngrep i aggregatet i forbindelse med strøminstallering av aggregatet eller tilkopling av eksterne funksjoner. 2. Start/stopp av aggregat Aggregatet skal normalt startes og stoppes via styredisplayet. Vær oppmerksom på at aggregatets styreutstyr fortsatt er strømførende når det er stoppet via styredisplayet. Dersom ikke noe annet er oppgitt i instruksjonen eller i nødstilfeller, skal stikkontakten dras ut ved servicearbeid. 2.2 Risikoer Advarsel Ved inngrep må man kontrollere at spenningen til aggregatet er brutt. Risikoområder med bevegelige deler De bevegelige delene er viftehjul og drivhjul for roterende varmevekslere. Foran disse er det berøringsvern. Hvis kanaler ikke er koplet til vifteutløp, skal disse utstyres med berøringsvern (trådnett). Berøringsvernet skal bare fjernes av godkjent elektriker eller utdannet servicepersonell. 6 Med forbehold om endringer.

7 3. Generelt Aggregatet leveres pakket, stående på trepall. Sokkelen leveres som monteringssats liggende i esken plassert i aggregatets avtrekksluftskanal. Eventuell resirkuleringsdel og sjalusispjeld leveres umontert. Se 3.5 for montering. Eventuelt bestilt tilbehør leveres umontert. 3.2 Inntransport/deling Compact Air leveres alltid som en enhet. Dersom inntransporten er vanskelig, kan aggregatets deles som nedenfor: 3.2. Deling av aggregat i separate deler for forenklet inntransport 3 INSTALLASJON 5. Demonter isolering og berøringsvern foran tilluftsviften. 6. Kabler til tilluftsviften løsnes ved å dra hurtigkoplingene fra hverandre. 7. Demonter tilluftsviften ved å løsne to skruer i bakre del av tilluftsviftens opphengningsprofil, skruene skal ikke skrus helt ut. Løsne skruer helt i fremre del av opphengningsprofilen. Trekk ut hele viftepakken, opphengningsprofilen løsner da fra de bakre skruene. 8. Vri viftepakken litt og trekk den ut av aggregatet. 9. Dersom man vil senke overdelens vekt ytterligere, gjentas punkt 5 8 for avtrekksluftsviften. 0. Demonter kabelbeskyttelsen på vifterommets bunn.. Dersom aggregatet har montert elektrisk luftvarmer, skal skruene til denne løsnes. Løft opp luftvarmeren og plasser den løst i aggregatet. 2. Løsne skruer til tilluftsgiverens festeprofil. Løft opp festeprofil og tilluftsgiver, og plasser dem løst i aggregatet. 3. Løsne de fire skruene (M8) i bunnen av overdelen. Disse holder de to delene sammen. 4. Løft av overdelen. 5. Nå kan hver del inntransporteres hver for seg. 6 Montering gjøres i motsatt rekkefølge.. Åpne inspeksjonsdøren med nøkkelen som følger med. 2. Demonter berøringsvernet foran varmeveksler. Demonter styredisplayets kommunikasjonskabel ved å løsne hurtigkopling på styreenhetens tilkopling (merket HMI) og buntbånd. Dra kommunikasjonskabelen helt ut til inspeksjonsdøren. 3. Løsne skruene til det øvre hengslet, og løft bort inspeksjonsdøren. 4. Skru fast løftehåndtakene (følger med, under avtrekksfilter), se skisse Demontering av dør og frontrist. Demonter berøringsvernet foran varmeveksleren. 2. Demonter styredisplayets kommunikasjonskabel ved å løsne hurtigkopling på styreenhetens tilkopling (merket HMI) og buntbånd. Dra kommunikasjonskabelen helt ut til inspeksjonsdøren. 3. Løsne skruene til det øvre hengslet, og løft bort inspeksjonsdøren. 4. Løsne de fire skruene som holder underdelens frontrist med en 6 mm unbrakonøkkel. Skruene er plassert innenfor de ytterste hullene i hjørnene. 5. Montering gjøres i motsatt rekkefølge. Løftehåndtak, (4 stk.) Med forbehold om endringer. 7

8 3.3 Plassering For å oppnå best mulig driftsøkonomi er det viktig at kanalsystemet lages med så lavt trykkfall som mulig. Lag kanalene så korte som mulig, og med så få bend som mulig. Kanaltilkoplingene på Compact Air/Heat er plassert slik at de kan trekkes i hvilken retning som helst uten å blokkere hverandre. Utformingen av deksel, rister osv. for uteluft/avkast er også viktige. Det spesialkonstruerte ytterveggsdekselet til Compact Air/Heat er utformet for å minimere trykkfall. Nedenfor vises noen eksempler på alternative plasseringer av Compact Air/Heat i et rom. OBS! For å unngå lydproblemer skal aggregatets sider være minst 400 mm fra vegg eller andre gjenstander. Se skisse nedenfor. Nærmeste arbeidsplass bør av komfortmessige grunner være ca. m fra aggregatet. Vær også oppmerksom på at det kreves minst 200 mm plass for å åpne aggregatets inspeksjonsdør. På COMPACT Heat er det viktig å passe på at luften har fri vei foran aggregatet slik at lange kastelengder kan oppnås ved BOOSTER-drift. Min. 400 mm 3.5 Montering av resirkulasjonsdel/ sjalusispjeld (Bare COMPACT Heat) Medfølgende romtemperaturgiver skal monteres. Se egen instruksjon for romgiver TBLZ Resirkulasjonsdel og sjalusispjeld leveres løse. Styreenheten for spjeld til resirkulasjonsdelen leveres liggende på avtrekksluftsinntakets nett oppå aggregatet. Denne skal monteres på resirkulasjonsdelens spjeldaksel på denne måten:. Løsne styreenheten for spjeld fra avtrekksluftsinntakets nett. Det enkleste er å montere spjeldmotoren på gulvnivå før resirkulasjonsdelen monteres. 2. Løsne den elektriske hurtigtilkoplingen på spjeldmotoren. 3. Monter festeskinnen ved hjelp av medfølgende skruer i forborede hull på resirkulasjonsdelen. Se skisse. 3. Spjeldmotoren skal monteres med spjeldblad i uteluftsposisjon, dvs. at spjeldbladet skal plasseres mot risten. Se skisse. 4. Fest spjeldmotoren med klemme på spjeldaksel. Gangretning stilles inn med pil mot 0. Se skisse. 5. Monter resirkulasjonsdelen på aggregatets overside for uteluft, og kople til den elektriske hurtigtilkoplingen. 6. Monter sjalusispjeld på aggregatets overside for avkast. Klemme til spjeldaksel skal stå i denne endeposisjonen Gangretning i posisjon 0 Festeskinne Eksempler på alternative plasseringer av Compact Air i et rom. Kanaltrekkingen blir enklest og kortest hvis aggregatet kan plasseres mot yttervegg. Forborede hull 3.4 Montering av sokkel Skru inn de seks medfølgende skruene halvveis inn i de gjengede hullene på aggregatets bunnbjelke. Monter deretter sokkelens sideplater (de to korte platene) ved å skyve nøkkelhullsfestene over skruene. Nå skal sideplatene henge løst på skruene. Monter sokkelens framside (den lange platen) på de to skruene foran. Nå skal framsiden henge løst på skruene. Juster platenes posisjon og skru til skruene. Monter de medfølgende dekkpluggene i hullene over skruene. OBS! Dersom aggregatet skal stå med høyre- eller venstresiden nær (min. 400 mm) vegg, kan sokkelen mot denne veggen monteres før aggregatet settes på plass. Resirkulasjonsdel Spjeldbladet skal stå i uteluftsposisjon (gråmarkert) 3.6 Kanaltilkopling Spirokanaler diameter 250 mm koples til utelufts- og avtrekksluftstilkoplinger på aggregatets overside. Kanalene føres gjennom yttervegg og avsluttes kant i kant med fasaden dersom man anvender Swegons ytterveggsdeksel. Kanaler kan også dras gjennom tak (kanaler til COMPACT Heat kan ikke dras rett opp fra aggregatet). Dette medfører et mer komplisert inngrep, og det stilles blant annet større krav til tetting. Kanalene skal isoleres med minst 30 mm isolering og med diffusjonstett yttersjikt. 8 Med forbehold om endringer.

9 3.7 Ytterveggsdeksel Tilbehøret ytterveggsdeksel CACZ--03 er spesielt konstruert for små trykkfall og for å forhindre lekkasje mellom uteluft og avkast. Den er som standard malt i gråsvart farge, NCS 8502-B. Se egen anvisning. 3.8 Eksisterende ventilasjon Rommets eksisterende ventilasjon for tilluft og avtrekksluft skal stenges eller tettes. Dette er en viktig forutsetning for fullgod ventilasjon og varmegjenvinning. 3.9 Betjening av flere rom Compact Air er konstruert for installasjon og tilkopling ifølge anvisningene i 3.3, 3.6 og 3.7. Swegon anbefaler denne prosedyren. Det er også mulig å helt eller delvis ta avtrekksluft fra tilgrensende rom eller å ventilere et annet rom enn det aggregatet er plassert i. Nedenfor forklares eventuelle problemer man må være oppmerksom på. Det bør alltid brukes fagpersoner Avtrekksluftsinntak Dersom avtrekksluften helt eller delvis tas fra naborom, må man passe på at kanaltrykket ikke overstiger disponibelt trykk. Pass også på at tilluftstemperaturen reguleres i forhold til avtrekksluftstemperaturen. Hvis avtrekksluften kommer fra et annet rom med annen temperatur, kan tilluftens temperatur forårsake kortslutning eller gi problemer med trekk. Pass på hvor avtrekksluftsgiveren sitter Overluft Overstrømningsenheten til tilgrensende rom har stor innvirkning på systemets funksjon. Overstrømningsenheten fungerer slik at ubrukt luft føres over til tilgrensende rom og ventilasjonen blir dårligere i det rommet som aggregatet er plassert. Enheter som er plassert høyt medfører en risiko for at brukt luft føres over til tilgrensende rom. Ventilasjonen blir likevel ikke dårligere i det rommet aggregatet er plassert i. OBS! Dersom dører står åpne, ventileres også tilgrensende rom gjennom den deplasserende lufttilførselen. 3.0 Elektrisk krafttilkopling COMPACT-aggregatene leveres fra fabrikk med kabel med stikkontakt. COMPACT Air Kabel, 3 x,5 mm 2. Stikkontakt, 0 AT, -faset 230 V. COMPACT Heat Kabel, 5 x 2,5 mm 2. Stikkontakt, 5-pol Perilex, 6 AT, 3- faset 400 V. OBS! Strømtilkoplingen til COMPACT Heat er ikke barnesikret. Det anbefales å plassere det over 2 meters høyde, for eksempel over aggregatet ved kanaltilkoplingene. Hvis aggregatet skal koples med fast plassering, må det monteres ekstern hovedbryter. 3. Tilkopling av eksterne kabler Elskapet i COMPACT Air og COMPACT Heat er plassert ved varmeveksleren i aggregatet. For at styreenheten skal bli tilgjengelig må berøringsvernet foran varmeveksleren demonteres. For at kraftenheten skal bli tilgjengelig må dekkplaten i aggregatets avtrekksluftskanal demonteres. Eksterne kabler føres inn i aggregatet gjennom gummimembranen ved avtrekksluftsinntaket som er plassert på oversiden av aggregatet. Eksterne kabler legges i eksisterende kabelbeskyttelse sammen med kabel for kraftmating i aggregatets avtrekksluftskanal. Før kabelen inn i åpningen i kabelbeskyttelsens ende eller press den inn mellom kabelbeskyttelsen og isoleringen. Kablene trekkes inn til elskapet gjennom egnede hull i gummimembranen. OBS! Utenfor aggregatet skal eksterne kommunikasjonskabler legges med en minimumsavstand på 00 mm fra strømførende kabler. Kabelbeskyttelse Aggregatets avtrekksluftskanal Avtrekksluftsinntak Dekkplate Elskap Med forbehold om endringer. 9

10 3.2 Innstilling av dyser Innstilling av dyser gjøres ved å demontere underdelens frontrist ved hjelp av en 6 mm umbrakonøkkel. Skruene er plassert innenfor de ytterste hullene i hjørnene. Når frontristen er demontert, kan frontdysene stilles inn fra frontristens bakside ved å vri på dysene med håndkraft. Sidedysene kan nå også stilles inn uten videre demontering. Dysene er tilgjengelige ved å stikke hånden inn i aggregatet. Nedenfor vises fabrikkinnstilt spredningsbilde av tilluften, samt noen eksempler på muligheter til å endre spredningsbildet. Ettersom hver dyse kan stilles inn indiviuelt, er det praktiskt talt en uendelig mengde muligheter for hvordan spredningsbildet skal se ut. Aggregat sett ovenfra. Frontdyser og sidedyser vises fra denne vinkelen nedenfor. Spredningsbilde Frontdyser og sidedyser Dyser i fabrikkinnstilt posisjon Eksempel Eksempel 2 Pilene over tilsvarer posisjon for dysen som er vist her. 0 Med forbehold om endringer.

11 4 IGANGSETTING 4. Generelt Rekkefølge ved igangsetting:. Kontroller at det ikke er noen fremmedlegemer i aggregat, kanalsystem eller funksjonsdeler. COMPACT Heat: resirkulaskjonsdel, sjalusispjeld og romtemperaturgiver skal være montert. Se Kople til stikkontakt. Pass på at aggregatet starter direkte og går på normaldrift. 3. Velg ønsket språk, hvis det ikke er gjort allerede. Se Aggregatet har en fabrikkinnstilling som gjør at det er kjøreklart. Se 22.2 Igangsettingsprotokoll. Disse innstillingene må imidlertid ofte justeres før den aktuelle installasjonen. Programmer koplingsur, driftsfall, temperaturer, luftmengder og funksjoner i henhold til kapittel 6 7. Velg om luftmengden skal være l/s, m 3 /s eller m 3 /h (INSTALLASJONSNIVÅ i menyen STYREDISPLAY). Fyll ut igangsettingsprotokollen og oppbevar den i aggregatets dokumentlomme. 5. Aktiver ved behov manuell drift eller autodrift (HOVED- MENY) eller lås viftenes turtall (meny LUFTJUSTERING). 6. Avslutt med filterkalibrering i henhold til Med forbehold om endringer.

12 5 STYREDISPLAY OG MENYHÅNDTERING 5. Styredisplay 5.. Generelt På styredisplayet er det et belyst display, seks trykknapper og en rød indikeringslampe (lysdiode) for alarmer. NORMALDRIFT OVERTIDSDRIFT LUFTING >> 5..2 Knapper Knappene har følgende funksjoner: ENTER bekrefter valg av markert funksjon og går til neste dypere menynivå. ESCAPE går tilbake til foregående meny. For menyer med REST.TID-visning, går bildet automatisk tilbake til forrige meny etter cirka 0 sekunder. PIL OPP eller VENSTRE. PIL NED eller HØYRE. REDUSERER verdien for den markerte innstillingen. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter. Styredisplayet er montert på aggregatets inspeksjonsdør. ØKER verdien for den markerte innstillingen. Endringer registreres omgående, og trenger ikke bekreftes med Enter Display Displayet har 4 rader. Mange menyer har flere rader, og disse vises rad for rad når man trykker på knappen PIL NED. Posisjonsviseren angir hvor i menyen man befinner seg. NORMALDRIFT OVERTIDSDRIFT LUFTING >> 5..4 Forkortelser Følgende forkortelser brukes generelt i menyene: TL = Tilluft (f.eks: VIFTE TL = Vifte tilluft) AL = Avtrekksluft UTE = Uteluft ROM = Rom FV = Frostvakt VVX = Varmegjenvinner COMPACT-A TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? MAN./AUTO. DRIFT INNSTILLINGER Posisjonsviser 2 Med forbehold om endringer.

13 6 HOVEDMENY 6. Menyoversikt NORMAL DRIFT FORLENGET DRIFT LUFT + RESIRK. >> NORMAL DRIFT FORLENGET DRIFT LUFT NORMAL DRIFT FORLENGET DRIFT LUFT Bare COMPACT Heat NORMAL DRIFT FORLENGET DRIFT LUFT Bare COMPACT Heat FORLENGET DRIFT LUFT + RESIRK. FORLENGET HØY HASTIGHET REST. TID OPPVARMING LUFT REST. TID OPPVARMING REST. TID OPPVARMING + RESIRK. REST. TID OPPVARMING LUFT + RESIRK. >> KODE: 0000 Kode = 0* Til hovedmeny 2 * Det er mulig å endre koden under servicenivå. Med forbehold om endringer. 3

14 6.2 Generelt Hovedmeny vises normalt hvis ingen annen meny er valgt. Programmet går automatisk tilbake til hovedmeny etter 30 minutter. Innholdet i menyen varierer, avhengig av valgt driftstype, andre funksjoner som påvirker det aktuelle driftsfallet, samt eventuelle utløste alarmer. 6.3 Valg av språk Når aggregatet startes for første gang, vises en språkvalgmeny. Velg ønsket språk. Endring av språk senere, eller hvis man valgte feil språk, gjøres på INSTALLASJONSNIVÅ under STYREDISPLAY. Se Normaldrift NORMALDRIFT vises i displayet når aggregatet kjøres på den valgte driftsinnstillingen under hovedmeny 2. Alternativ for drift er stopp (vises vekselvis i menyen når valgt), autodrift, manuell lav hastighet eller manuell høy hastighet. Se 7.2. Valgt driftstype kan kontrolleres under hovedmeny 2. Normaldrift indikerer at aggregatet ikke kjører på noen av de tidsbegrensede, manuelt aktiverte funksjonene. Se 6.5, 6.6, 6.7 og Overtidsdrift Når OVERTIDSDRIFT er aktivert, går aggregatet på den innstilte luftmengden i høy hastighet under brukernivå. Se 8.2. Se for innstilling av tider for overtidsdrift. Funksjonen kan avbrytes ved å trykke på escape-knappen på styredisplayet, og deretter velge normaldrift. 6.6 Lufting Når LUFTING er aktivert, går aggregatet på det innstilte maks. hastighet på luftmengde under brukernivå. Se 8.2. Se avsnitt for innstilling av ønsket tilluftstemperatur og tid for lufting. Funksjonen kan avbrytes ved å trykke på escape-knappen på styredisplayet, og deretter velge normaldrift. 6.7 Oppvarming (Bare COMPACT Heat) COMPACT Heat kan benyttes til oppvarming av lokaler. Når OPPVARMING er aktivert, varmer den elektriske luftvarmeren (7,5 kw) opp luften. Et vekslingsspjeld i aggregatets underdel stilles om, og luften ledes til lavt plasserte luftutslipp. Luften kastes ut med høy hastighet og fester seg mot gulvet gjennom coanda-effekten. Dermed oppnår man lange kastelengder som gir rask oppvarming av hele lokalet. Funksjonen kan også aktiveres manuelt under OPPVAR- MING. Da går aggregatet på innstilte vilkår og tid. Se avsnitt Funksjonen kan avbrytes ved å trykke på escape-knappen på styredisplayet, og deretter velge normaldrift. 6.8 Oppvarming + Resirkulasjon (Bare COMPACT Heat) COMPACT Heat kan benyttes til oppvarming av lokaler. Når OPPVARMING + RESIRK. er aktivert, slås avtrekksluftskanalen og varmeveksleren av. Spjeldet i resikulasjonsdelen stilles om, og romluften sirkuleres. Sjalusispjeld for avkast stenges for å hindre kaldras. Den elektriske luftvarmeren (7,5 kw) varmer opp luften. Et vekslingsspjeld i aggregatets underdel stilles om, og luften ledes til lavt plasserte luftutslipp. Luften kastes ut med høy hastighet og fester seg mot gulvet gjennom coanda-effekten. Dermed oppnår man lange kastelengder som gir rask oppvarming av hele lokalet. Når OPPVARMING + RESIRK. er aktivert, går aggregatet på innstilte vilkår og tid. Se Funksjonen kan avbrytes ved å trykke på escape-knappen på styredisplayet, og deretter velge normaldrift. 6.9 Hovedmeny 2 Man får tilgang til hovedmeny 2 ved å markere >> på den nederste raden og trykke enter. Angi kode, fabrikkinnstilt til 0. Koden kan endres under servicenivå. 4 Med forbehold om endringer.

15 7 HOVED- MENY 2 7. Menyoversikt COMPACT-A TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? COMPACT-A TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOPP? MAN/AUTO. DRIFT COMPACT-A TIR 4:40 STOPP? MAN/AUTO. DRIFT INNSTILLINGER AUTODRIFT MANUELL LAVFART MANUELL HØYFART OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner. BRUKERNIVÅ (Kapittel 8) TEMPERATUR LUFTM./TRYKK *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING KOPLINGSUR *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING FILTER *KOPLINGSUR* TID/DATO TIDSKANAL ÅRSKANAL LUFTJUSTERING *FILTER* AVLESING KALIBRERING ALARM *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTALL TID: 0 h *ALARM* AKTUELL ALARM ALARMHISTORIKK INSTALLASJONSNIVÅ (Kapittel 9-7) INSTALLERING Med forbehold om endringer. 5

16 7.2 Endring av drift Fra hovedmenyen 2 skjer start og stopp av aggregatet eller veksling til manuell eller automatisk drift. Aggregatet skal normalt startes og stoppes via håndterminalen, ikke via sikkerhetsbryteren. Ved start av aggregatet vises menyer for de ulike forsinkelsene som inngår i startsekvensen. Se også.., Startsekvens. 7.3 Innstillinger Ved å velge INNSTILLINGER på hovedmenyen kommer man videre til Brukernivå og Installasjonsnivå. Se Kapittel 8. COMPACT-A TIR 4:40 STOPP MANUELL DRIFT STOPP? COMPACT-A T TIR 4:40 MANUELL DRIFT STOPP? MAN/AUTO. DRIFT COMPACT-A TIR 4:40 STOPP? MAN/AUTO. DRIFT INNSTILLINGER BRUKERNIVÅ AUTODRIFT MANUELL LAVFART MANUELL HØYFART INSTALLASJONSNIVÅ 6 Med forbehold om endringer.

17 8 BRUKERNIVÅ 8. Temperatur Grunnfunksjoner stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 0.2, der funksjoner for temperatur er grundig beskrevet. OBS! Ved store forandringer av temperaturinnstillinger bør aggregatet stoppes før endringen utføres. 8.. Avlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling FRT-REGULERING En fabrikkinnstilt kurve regulerer forholdet mellom tilluftsog avtrekksluftstemperatur. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi Innstillings- Fabrikkområde innstilling Trinn - 3 AL/TL-differanse -5 C* 2 C Knekkpunkt 5-23 C* 20 C (gjelder avtrekksluftstemperatur) *) Innstillingsområde kan endres. Se 5.3, Min.-/Maksinnstilling FRT-REGULERING 2 En individuelt tilpasset kurve regulerer forholdet mellom tillufts- og avtrekksluftstemperatur. Kurven har tre justerbare knekkpunkter. Innstillinger (se også diagram til høyre): Verdi Innstillings- Fabrikkområde innstilling Avtrekksluftstemperatur X 0-40 C 5 C X C 20 C X C 22 C Børverdi tilluftstemperatur Y 0-40 C 20 C Y C 8 C Y C 4 C TEMPERATUR *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING *TEMPERATUR* AVLESING INNSTILLING FRT-REGULERING Børverdi tilluftstemperatur C FRT-regulering FRT-REGULERING 2 OBS! Menyenes utseende varierer avhengig av aggregattype og valgte funksjoner Steg 3 FRT-regulering 2 Steg 2 Steg Avtrekksluftstemperatur C Y = Børverdi tilluftstemperatur C X = Avtrekksluftstemperatur C 2 3 Med forbehold om endringer. 7

18 8.2 Luftmengde/trykk Grunnfunksjoner stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. Se derfor også 0.3, der funksjoner for luftmengde/-trykk er grundig beskrevet. LUFTM./TRYKK *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING 8.2. Avlesing Brukes for funksjonskontroll Innstilling Hvilke verdier som kan stilles inn, avhenger av valgte funksjoner på INSTALLASJONSNIVÅ samt min- og maksluftmengder for de ulike aggregatstørrelsene (se tabell nedenfor). Avhengig av valgt funksjon kan innstilling skje i luftmengde (l/s, m 3 /s, m 3 /t), trykk (Pa) eller størrelse på innsignal (%). LAVFART Skal alltid stilles inn. Verdien for lavfart kan ikke være høyere enn verdien for høyfart. Lavfart kan stilles til 0, noe som innebærer at aggregatet stoppes.. HØYFART Skal alltid stilles inn. Verdien for høyfart kan ikke være lavere enn verdien for lavfart. *LUFTM./TRYKK* AVLESING INNSTILLING LAVFART HØYFART MAKSFART MAKS. HASTIGHET Er bare aktuelt ved funksjonen lufting. Verdien for maks. hastighet kan ikke være lavere enn verdien for høy hastighet. Min./maks. luftmengde Luftmengde min. luftmengde COMPACT Air og COMPACT heat maks. luftmengde COMPACT Air og COMPACT heat størrelse m 3 /h * m 3 /s m 3 /h m 3 /s , , , ,36 * Ved innstilling rundes verdien av til nærmeste innstillbare trinn. 8 Med forbehold om endringer.

19 8.3 Koplingsur Grunnfunksjoner for koplingsuret stilles inn på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT, og verdiene leses av og stilles inn på BRUKERNIVÅ. TID/DATO Aktuell dato og tid kan stilles inn og ved behov justeres. Koplingsuret tar automatisk hensyn til skuddår. Automatisk veksling mellom sommertid/vintertid i henhold til EU-standard er forhåndsinnstilt. Denne vekslingen kan blokkeres på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/ DRIFT. TIDKANAL Tider og dager stilles inn når aggregatet skal gå på høyfart, lavfart eller være stoppet. Åtte ulike tidkanaler kan stilles inn. For samme driftstider hver dag i uken (man søn) holder det å programmere en tidkanal. Ulike driftstider for ulike ukedager programmeres i separate tidkanaler (man fre, lør søn eller man, tir, ons etc.). Tiden stilles inn som 00:00 00:00 hvis den avvikende driftstiden ønskes i hele døgnet. ÅRSKANAL Med årskanaler kan man stille inn avvikende driftstider for deler av døgnet i deler av året. Åtte ulike årskanaler kan stilles inn. Årskanalen overstyrer tidskanalen i de timene på døgnet og de dagene årskanalen er aktiv. Datoene for årskanalen angir mellom hvilke datoer årskanalen skal gjelde, og klokkeslettene for årskanalen angir mellom hvilke tider på døgnet årskanalen skal gå med angitt fart. Utenfor de angitte tidspunktene gjelder fremdeles tidskanalen. Tiden stilles inn som 00:00 00:00 hvis den avvikende driftstiden ønskes i hele døgnet. Funksjoner for sommernattkjøling, forlenget drift med flere fungerer også når årskanalen er aktiv. 8.4 Filter (og avfrostingsfunksjon roterende varmeveksler) Det finnes to ulike typer filterovervåkning. Beregnet filtervakt (fabrikkinnstilling) overvåker viftens turtallsøkning avhengig av filterets tilskitningsgrad. Ved kalibrering avleses mengde og turtall. Når turtallet har økt til 0 % over innstilt alarmgrense, utløses alarmen. Filtervakt med trykkgiver (tilbehør) måler trykkfall over filter. Alarmgrensen er angitt i Pa Avlesing Ved avlesing av filterstatus viser den første verdien aktuell verdi og den andre verdien aktuell alarmgrense Kalibrering av filter Kalibrering av filter skal skje første gang ved igangsetting, når kanalsystem er montert og justert. Deretter hver gang filteret byttes. KOPLINGSUR *KOPLINGSUR* TID/DATO TIDSKANAL ÅRSKANAL Innstillinger: Verdi Innstillings- Fabrikkområde innstilling TID/DATO Dag Man-Søn Automatisk Tid 00:00-23:59 Aktuell Dato Dag/Mnd/År Aktuell TIDKANAL -8 Drift Lavfart/Høyfart* Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Ikke aktiv Ikke aktiv Man, Tir, Ons etc Man-Fre Man-Søn Lør-Søn ÅRSKANAL -8 Drift Ikke aktiv Ikke aktiv Stopp/Lavfart/Høyfart Tid 00:00-23:59 00:00-00:00 Periode Fra Dag/Mnd/År 0/0/2005 Til Dag/Mnd/År 0/0/2005 *) Viser Stopp/Lavfart/Høyfart hvis denne funksjonen er valgt på INSTALLASJONSNIVÅ under FUNKSJONER/DRIFT. Kalibrering skal aktiveres for både tilluft og avtrekksluft hvis begge filtrene er byttet, eller for bare en luftretning hvis bare ett filter er byttet. Når filterkalibrering aktiveres, går aggregatet på høyfart i ca. 3 minutter. Etter at filterkalibrering er utført, tillates en turtallsøkning på 0 %, eller en trykkøkning (=tetting av filtrene) på 00 Pa, hvoretter alarm ved tilsmusset filter avgis. Alarmgrensen kan endres på INSTALLASJONSNIVÅ under ALARMINNSTILLINGER Kalibrering roterende varmeveksler Hvis tilbehøret avfrostingsfunksjon for varmeveksler er installert (se0.6..), skjer kalibrering i denne menyen. Når kalibrering VVX aktiveres, kjøres viftene opp til høy hastighet i ca. 3 minutter. Med forbehold om endringer. 9 FILTER *FILTER* AVLESING KALIBRERING *FILTER* AVLESING KALIBRERING *FILTERKALIBRERING* STD.FILTER VEKSLER

20 8.5 Luftjustering Viftenes turtall kan låses i opptil 72 timer. Dette er praktisk i forbindelse med luftjustering av kanalsystemer. Ønsket tid stilles inn, men kan avbrytes tidligere ved å velge STOPP på menyen eller ved å endre tiden til 0. LUFTJUSTERING *LUFTJUSTERING* LÅSER VIFTE TURTALL TID: 0 h 8.6 Alarm Hvis alarm inntreffer, vises dette i håndterminalen, både i klartekst og med blinkende rød lysdiode. Denne menyen gir en hurtigavlesing av alarmer. AKTUELL ALARM Viser alarmer som er aktive, men ennå ikke har avgitt alarmsignal i displayet. Dette gjelder alarmer som har lang forsinkelsestid, for eksempel luftmengde- eller temperaturalarmer. ALARM *ALARM* AKTUELL ALARM ALARMHISTORIKK ALARMHISTORIKK De 0 sist utløste alarmene vises. Innstillinger av alarmer gjøres på INSTALLASJONS- NIVÅ under ALARMINNSTILLINGER. For komplett beskrivelse av alarmer, se kapittel Med forbehold om endringer.

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80

Drifts- og VEDLIKEHOLDSANVISNING GOLD, størrelse 04-80 NO.GOLDSK.06025 Drifts- og VEDLIKEHOLDSNVISNING GOLD, størrelse 04-80 Fra og med programversjon 3.00 Med forbehold om endringer. www.swegon.com NO.GOLDSK.06025 Innhold GENERELT... 3. Bruksområde...3.2

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat 2076224-NO 07-05-2012V.A004 Innhold 1 Advarsler... 1 2 Produktbeskrivelse... 2 2.1 Komponentbeskrivelse... 2 2.2 Beskrivelse av innvendige komponenter... 3 2.2.1 Vifter for tilluft og avtrekk...

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110674N-08 2015-02. Spirit UNI 4. Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110674N-08 2015-02 Spirit UNI 4 Monteringsveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Planlegging og forberedende arbeid 4 1.1 Snekker / montør 4 1.2 Rørlegger (om anlegget har vannbatteri)

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR

1.10.2013. Exvent eair. Brukerveiledning NOR 1.10.2013 Exvent eair NOR Brukerveiledning Innhold Les meg først...3 Hva skal jeg gjøre først?...3 Hva brukes denne ventilasjonsenheten til?..................... 3 Hvordan fungerer ventilasjonsenheten?...4

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact

Bruks- og vedlikeholdsanvisning Envistar Compact Luftbehandlingsaggregat Bruks- og vedlikeholdsanvisning Best.nr :... Objekt :... Bruksanvisning i original Bruks- og vedlikeholdsanvisning Side 1 Innholdsfortegnelse 1 str. 04 06 10 16 1.1 Sikkerhet 2

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer