Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ"

Transkript

1 Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype Rapport E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ

2 TEMA NATURMILJØ 2 (37) E39 VESTNES - MOLDE TEMA NATURMILJØ Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: E39 Vestnes - Molde Referanse: Langelo, G. F. (2013). E39 Vestnes Molde i Vestnes, Midsund, Aukra og Molde kommuner. Konsekvensutredning tema Naturmiljø Dokument nr.: 001 Filnavn: KU Vestnes - Molde Ferdig.docx Revisjon [Tekst] Dato Utarbeidet av Geir Frode Langelo Kontrollert av Elisabeth Bostrøm Godkjent av Rita Løberg Beskrivelse [Tekst] Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Mellomila 79 P.b Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T F

3 TEMA NATURMILJØ 3 (37) FORORD I forbindelse med kommunedelplan vedrørende fergefri forbindelse mellom Vestnes, Midsund, Aukra og Molde kommuner, er det gjort en konsekvensutredning for temaet naturmiljø. I utredningen gjøres det rede for hvilke konsekvenser tiltaket vil gi for naturmiljøet. Utredningen er gjennomført av AS. Vi har under arbeidet mottatt verdifull informasjon fra flere kilder som takkes for bidragene. Dette gjelder ikke minst offentlige institusjoner som Fylkesmannen i Møre og Romsdal og de involverte kommunene. Ramboll

4 4 (37) TEMA NATURMILJØ INNHOLD 1. SAMMENDRAG INNLEDNING UTBYGGINGSPLANER METODE Datainnsamling Influensområdet Eksisterende informasjon Feltundersøkelser Retningslinjer Konsekvensutredning Vurdering av verdi Vurdering av omfang Vurdering av konsekvens Sammenstilling Avbøtende tiltak NATURVERDIER OG VERDISETTING Naturgrunnlaget Klima og vegetasjonssoner Berggrunn og løsmasser Overordnede karakteristiske trekk Oversikt over registrerte naturverdier Registrerte lokaliteter Rødlistearter INON Verdisetting av influensområdet Delstrekning 1 (Vik-Nautneset) Delstrekning 2 (Nautneset-Julbøen) Delstrekning 3 (Nautneset-Sundsbøen) Delstrekning 4 (Sundsbøen-Aukra) VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER Alternativ Omfang og konsekvens, delstrekning 1 (Vik-Nautneset) Omfang og konsekvens, delstrekning 2 (Nautneset-Julbøen) Omfang og konsekvens, delstrekning 3 (Nautneset-Sundsbøen) Omfang og konsekvens, delstrekning4 (Sundsbøen-Aukra) Usikkerhet Sammenstilling og rangering AVBØTENDE TILTAK OG MILJØOPPFØLGING Oppfølging og avbøtende tiltak FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVENS KAPITTEL II KILDER Skriftlige kilder Muntlige kilder... 31

5 TEMA NATURMILJØ 5 (37) 1. SAMMENDRAG Bakgrunn og formål På oppdrag fra Møreaksen AS har utført en konsekvensutredning på temaet naturmiljø i forbindelse med kommunedelplan for E39 Vestnes Molde, Møre og Romsdal. Utbyggingsplanene Midsund, Vestnes, Aukra og Molde kommuner har utarbeidet planprogram for kommunedelplan med konsekvensvurdering for framtidig vegtrasè for E39 mellom Ørskog og Molde med arm til Gossen i Aukra kommune. Det er vurdert ett alternativ, med bru over Julsundet fra Julholmen til Nautneset, og videre tunell til Vik i Tomrefjorden. I tillegg knyttes Gossen til fastlandet ved bruer og veger/fyllinger fra Aukratangen via Kjerringholmen, Flatholmen, Forholmen og Bollholmen til Sundsbøen på Otrøya. Metoder Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging av naturtyper, vilt og ferskvann fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er lagt vekt på å avgrense og beskrive areal med spesiell naturverdi. Konsekvensvurderingen er gjort etter metode for ikke prissatte konsekvenser beskrevet i håndbok 140 fra Statens vegvesen. Detaljeringsgraden er tilpasset plannivå, men utredningen er utført i en årstid som gjør at et grundig feltarbeid er vanskelig å gjennomføre. Det er foreslått tiltak som kan avbøte/redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. Datagrunnlag Det er utført innsamling av eksisterende data fra Naturbase og Artsdatabankens artskart, samt informasjon fra lokalkjente. I tillegg er det utført feltundersøkelser i deler av området av Geir Langelo Geografisk er utredningsområdet avgrenset av et definert planområde med et influensområde som kan bli indirekte berørt. Feltarbeidet ble konsentrert om områder med ny vegtrase, mens områdene langs eksisterende veg primært ble observert fra vegen med stikkprøver på steder av interesse. Kjerringsundet, området mellom Gossen og Otrøya er ikke undersøkt i felt. Registreringer Selve utredningsområdet ligger i et småkupert landskap i ytre fjordstrøk på Nordmøre. Berggrunnen er fattig, med gneiser i hele utredningsområdet. Landskapet er mosaikkpreget, men dominert av åpent kyst landskap og myr og skog. I Aukra kommune er det registrert naturverdier i myr og kulturlandskapet på Gossen. Over Kjerringsundet mot Otrøya i Midsund kommune er det et kystlandskap med holmer og skjær, med potensiale for sterke saltvannsstrømmer. Området er dårlig undersøkt og kan ha naturverdier i form av prioriterte naturtyper. I tillegg kan området ha verdi som hekkeområde for marint tilknyttede fuglearter. På Otrøya er det registrert en rekke lokaliteter med nordvendte berg og blokkmark, dels med stor verdi, og også en lokalitet med edellauvskog. Innen influensområdet i Molde kommune er det registrert to naturtypelokaliteter, en kystfuruskog samt en rik sumpskog, begge med middels verdi. I Tomrefjorden i Vestnes kommune er det registrert et myrområde med middels verdi, samt at det går en elv med anadrom fisk gjennom utbyggingsområdet. Det varierte landskapet gir grunnlag for et generelt variert naturmangfold, men likevel ikke spesielt stort artsmangfold. Det er likevel viktig å merke seg at noen områder er registrert med stor verdi, og at mye av området ikke er tilstrekkelig kartlagt.

6 6-(37) TEMA NATURMILJØ Det er også gode leveområder for vilt.bestandene av hjortevilt er høye og tette i mye av området, og det ligger flere store viltlokaliteter innenfor influensområdet. Blant annet et beiteområde for hjort og rådyr som strekker seg fra Mordal og nordover til kommunegrensa til Aukra kommune. Videre ligger et stort beiteområde for elg, hjort og rådyr fra Øverås til Ura i Tomrefjorden. I tillegg finnes flere registrerte funksjonsområder for fugl. I Vidåna i Tomrefjorden er det registrert anadrom fisk, og så langt en kjenner til er elva ikke undersøkt for ev forekomst av elvemusling. Tabell 1. Forekomst av rødlistearter i influensområdet for Møreaksen. Av fugl er bare hekkeplasser eller antatt hekkeplasser regnet som funn. Noen registreringer er gamle og bør sjekkes, bl.a. hvitkurle og solblom. Organismegruppe Antall Fordelt på rødlistekategori Antall arter CR EN VU NT A funn Pattedyr Karplanter Lav Sopp 2 2 Fugl Fisk og vannlevende dyr Invertebrater land Sum CR = kritisk truet; EN= sterkt truet; VU = sårbar; NT = nær truet; A = norsk ansvarsart. Figur 1. Kartet viser lokalitetene på Gossen i Aukra kommune.

7 TEMA NATURMILJØ 7 (37) Figur 2. Kartet viser de registrerte lokalitetene i Molde kommune. Figur 3. Kartet viser de registrerte lokalitetene Midsund kommune.

8 8-(37) TEMA NATURMILJØ Figur 4. kartet viser de registrerte lokalitetene i Vestnes kommune. Verdivurdering Tabell 2. Tabellen viser verneområder, naturtypelokaliteter og viltlokaliteter som regnes å ligge innenfor prosjektets influensområde. Nr Navn Kommu ne Type lokalitet Verdi/viltvekt Verdi etter H140 1 Aukratangen Aukra Naturbeitemark Lokalt viktig Middels verdi 2 Halingshaugen øst Aukra Kystmyr Viktig Middels verdi 3 Julsundet Aukra Korallforekomst Svært viktig Stor verdi 4 Julsundet Aukra Israndavsetninger Viktig Middels verdi 5 Nybø Aukra Hekkeplass for grågås Viltvekt 1 Liten verdi 6 Krabbeteinholmen Aukra Hekkeplass for måker Viltvekt 1 Liten verdi og rødnebbterne 7 BA Aukra Trekkvei for hjort Viltvekt 3 Middels verdi 8 Otrøya: Sundsbøen: N for Holten 9 Otrøya: Sundsbøen: N for Nakken 10 Otrøya: Sundsbøen: SØ for Nakken 11 Otrøya, N for Nautneset 12 Otrøya: Under Rognkallheia SV for Nautneset Midsund Midsund Nordvendte kystberg og blokkmark Nordvendte kystberg og blokkmark Viktig Svært viktig Middels verdi Stor verdi Midsund Rik edellauvskog Viktig Middels verdi Midsund Nordvendte kystberg Lokalt viktig Middels verdi og blokkmark Midsund Rik edellauvskog Viktig Middels verdi 13 Hansholmen Midsund Hekkeplass for vade-, Viltvekt 2 Middels verdi måke- og alkefugler 14 Molde Molde Israndavsetninger Viktig Middels verdi 15 Julbøhamran Molde Kystfuruskog Lokalt viktig Middels verdi 16 Julbøen Molde Rik sumpskog Viktig Middels verdi 17 Mordalsvågen, v Molde Hekkeplass dvergspett Viltvekt 3 Middels verdi Julneset 18 Julbøen Molde Beiteområde for hjort Viltvekt 1-2 Middels verdi og rådyr 19 Julneset- Molde Beiteområde rådyr Viltvekt 1 Liten verdi Haukebøen 20 BA Molde Trekkvei hjort Viltvekt 3 Middels verdi 21 Øverås/Furland Vestnes Intakte lavlandsmyrer Lokalt viktig Middels verdi 22 BA Vestnes Beiteområde elg, hjort rådyr Viltvekt 2-3 Middels verdi

9 TEMA NATURMILJØ 9 (37) De største registrerte verdiene i utredningsområdet er spredd og knyttet til noen terrestriske naturtyper som nordvendte berg og blokkmarker, edellauvskog og rik sumpskog. I tillegg er det registrert noen viktige funksjonsområder for vilt. Til sammen er det registrert 12 naturtypelokaliteter, der èn har stor verdi og 11 middels verdi. I tillegg er det registrert 10 viltområder/artsforekomster, der èn har stor verdi, 6 har middels verdi og tre har liten verdi. Konsekvenser De største konsekvensene for de registrerte naturverdiene er knyttet til nedbygging av verdifull kulturmark, samt risiko for negativ påvirkning på fisk. I tillegg er fragmentering av viltområder og inngrep i trekkveier for vilt negativt. Delstrekning 1 (Vik-Nautneset) vil krysse en bekk (Vidåna) som har anadrom fisk og muligens elvemusling. Kryssing av bekken vil medføre fare for nedslamming av gyteområder i tillegg til økt forurensing i bekken. Delstrekning 2 (Nautneset Julbøen) vil berøre to naturtypelokaliteter, en kystfuruskog og en rik sumpskog, i tillegg til å gå gjennom et beiteområde og en trekkrute for hjort og rådyr. Delstrekning 3 (Nautneset-Sundsbøen) berører minst to naturtypelokaliteter, der en av dem har verdi svært viktig A. Delstrekning 4 (Sundsbøen Aukra) Fører til nedbygging av en registrert naturbeitemark i tillegg til mulig påvirkning av en registrert kystmyr. Denne delstrekningen går gjennom Kjerringsundet, en strømrik skjærgård der naturverdiene ikke er tilstrekkelig kartlagt. Det vil være viktig å kartlegge verdiene ved en eventuell videreføring av planene til neste planfase. Rangering Tabell 3. Konsekvenser og rangering av de ulike delstrekningene for vegplanene. Alt. 0 Delstr. 1 Delstr. 2 Delstr. 3 Delstr. 4 Samlet alt. 1 Samlet konsekvens / Strekningsvis rangering Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Stor Middels Middels Stor Stor Avbøtende tiltak En beskrivelse av avbøtende tiltak på dette plannivået må nødvendigvis bli noe overordnet, da det er mange deler av prosjektet som ikke er godt nok avklart. I tillegg er det flere områder som bør kartlegges bedre ved en ev utarbeidelse av reguleringsplan. Områder som bør kartlegges bedre: Kjerringsundet bør besøkes i hekketiden slik at ev hekkende sjøfugl kan kartlegges. I tillegg bør en gjøre en kartlegging av marine naturtyper, samt terrestrisk kartlegging på holmene.

10 10-(37) TEMA NATURMILJØ Vidåna bør undersøkes med elektrisk fiskeapparat for å kartlegge ev forekomster av sjøørret, laks og elvemusling. Den registrerte naturbeitemarka på Gossen bør undersøkes på en årstid der både karplanter og sopp kan identifiseres, dvs på høsten. Beiteområdene for hjortevilt, da spesielt i Vestnes og Molde kommuner bør kartlegges/oppdateres slik at viltoverganger kan plasseres med god presisjon. Figur 5. Bildet viser et utsnitt av lokalitet 1, en naturbeitemark på Gossen. Avbøtende tiltak Generelt vil det være en fordel å unngå høy aktivitet i nærområdet til hekkende fugl. I dette tilfellet peker vi spesielt på områder med hekkende sjøfugl, samt lokalitetene med hønsehauk og havørn. Ved bygging av veg over Kjerringsundet vil det være en fordel å bygge mest mulig av sjøstrekkene med bruer, og bruke minst mulig fyllinger. I Vidåna er det i tillegg til elvemusling viktig å ta hensyn til den lokale ørretstammen i bekken og tilliggende vatn, da elvemuslingen er avhengig av fisken for å kunne overleve. Bekken må derfor tas vare på som gyte og oppvekstområde for ørret. En må unngå nedslamming av gyteområder, og kulvert må utformes slik at fisk kan vandre gjennom den. Det beste er å bygge kulvert, ev

11 TEMA NATURMILJØ 11 (37) bro, slik at et brukbart bunnsubstrat kan opprettholdes som gyte og leveområde for både fisk og musling. Før tiltaket settes i gang må ev musling som lever nær og nedstrøms tiltaket flyttes oppstrøms eller til annen god lokalitet, og settes tilbake etter at tiltaket er over og forholdene igjen er gode og stabile. For viltområdene er det generelt viktig å begrense fragmentering så mye som mulig. Med økende trafikkmengde over E39 vil det derfor være viktig å bygge faunapassasjer. Hvor disse skal plasseres bør inngå i plan for ytre miljø og avklares etter at det er gjort nye vurderinger viltområdene. Generelt må det ved anleggsarbeid gjennomføres tiltak for å unngå forurensning til luft, vann og jord. Usikkerhet Datagrunnlag Datagrunnlaget for naturtyper og rødlistearter vurderes som dårlig i enkelte områder som direkte berøres av inngrep knyttet til vegutbyggingen. Dette skyldes dels årstiden feltarbeidet er utført i, og dels at traseen over Kjerringsundet ikke er undersøkt. Også for vilt anses datausikkerheten for å være stor i den forstand at mange av registreringene er gamle ( ) og basert på intervju og ikke systematiske feltregistreringer. Nye inngrep og ellers dynamiske endringer i økosystemene som f.eks. økning av elgbestanden siden den gang, gjør at disse dataene ikke nødvendigvis gjenspeiler situasjonen i dag. Verdisetting Det er gjennomført naturtypekartlegginger i alle tre kommuner de siste årene, og dataene er derfor for det meste oppdatert. Det er likevel knyttet usikkerhet til en ny naturtypelokalitet som ble registrert i feltarbeidet for dette prosjektet, en beitemark på Gossen. På grunn av årstiden ble flora og sopp ikke undersøkt i denne utredningen. En inventering av denne i en egnet årstid ville kunne føre til at lokaliteten blir oppgradert til høyere verdi. I tillegg er Kjerringsundet ikke undersøkt, noe som fører til at verdisettingen for delstrekning Sundsbøen-Aukra blir usikker. Omfang Usikkerhet i datagrunnlaget og verdisetting, gjør at usikkerheten i vurderingen av omfanget av prosjektet for naturmiljøet generelt er stort. Konsekvenser Da det er knyttet usikkerhet til både verdisettingen av naturmiljøene og omfangsvurderingene, vil det også være knyttet usikkerhet til konsekvensvurderingene. 2. INNLEDNING På oppdrag fra Møreaksen AS, er det utarbeidet et planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for fastlandsforbindelse for Gossen i Aukra kommune, samt fergefri strekning fra Molde til Vestnes kommune. Hensikten er å sette av en veikorridorer i kommunedelplaner for senere å kunne detaljregulere den aktuelle vegen i reguleringsplaner. I planprogrammet stilles det følgende krav til tema naturmiljø: Det skal gjøres en kartlegging av naturverdier i planområdet. Kartleggingen skal gjennomføres etter metodikk fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) for kartlegging av vilt og biologisk

12 12-(37) TEMA NATURMILJØ mangfold på land og i sjø (DN-håndbok , , ); se Kartleggingen skal fokusere på spesielt viktige lokaliteter for biologisk mangfold (naturtyper og vilt), dvs. t.d. leveområde for trua arter. Det er den permanente situasjonen som skal utredes. Men dersom det blir store inngrep og forstyrrelser i anleggsfasen med hensyn til driftsveger og deponier skal dette også beskrives. Naturmiljøet i Kjerringsundet vektlegges særskilt i utredningen. Utredningen har ikke lagt særskilt vekt på Kjerringsundet i den betydning at det er foretatt naturfaglige registreringer der. Feltarbeidet var over når dette punktet ble tatt inn i planprogrammet. Årstiden tillater heller ikke at naturverdiene i Kjerringsundet kunne blitt kartlagt, da med unntak av ev marine naturtyper. De årstidsmessige utfordringene ble forelagt oppdragsgiver, og det ble besluttet å gjennomføre utredningene tross disse. Utredningen er basert på metodikk etter vegvesenets håndbok nr 140. I tillegg er prosjektet vurdert i forhold til naturmangfoldlovens kapittel 2 om alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. 3. UTBYGGINGSPLANER Utbyggingsplanene er i utgangspunktet redegjort for i bl.a. planprogrammet, og vegtrasèene er ytterligere detaljert gjennom arbeidet med denne kommunedelplanen. I korthet er det planer om gjøre veglinjen fra Molde og sør til Vestnes fergefri, i tillegg til fastlandsforbindelse for Gossen i Aukra kommune. For å sikre fremdriften i de videre planarbeider for E39 på den aktuelle strekningen er det ønskelig å få fastlagt korridorene for den nye vegen i kommunedelplaner for Vestnes, Midsund, Aukra og Molde kommuner. Figur 6. Kart over utredningsområdets nordre del.

13 TEMA NATURMILJØ 13 (37) Figur 7. Kart over utredningsområdets midtre del. Figur 8. Kart over utredningsområdets søndre del. Det er kun ett alternativ som skal utredes i tillegg til 0-alternativet. Alternativ 0 er dagens vei med fergesambandene Molde-Furneset, Solholmen-Mordalsvågen og Aukra Hollingsholmen.

14 14-(37) TEMA NATURMILJØ 4. METODE 4.1 Datainnsamling Influensområdet Tiltaksområdet består av alle områder som blir direkte fysisk påvirket ved gjennomføring av det planlagte tiltaket og tilhørende virksomhet, mens influensområdet også omfatter de tilstøtende områdene der tiltaket vil kunne ha en effekt. For vegetasjon og flora er influensområdet først og fremst knytt til tiltaksområdet, men det kan også tenkes at vegetasjonen kan bli påvirket en sone rundt dette, bl.a. som følge av dreneringseffekter, avrenning osv. En hensiktsmessig buffersone kan derfor være et om lag 40 meter bredt belte på hver side av vegtraseene. For fugl og pattedyr defineres denne sona noe bredere, da disse gruppene er mer arealkrevende. Vanligvis kan 100 meter fra tekniske inngrep være tilstrekkelig, men for enkelte arter, spesielt rovfugl, er influensområdet mye større, kanskje opp til 1 km. For akvatisk miljø er det i stor grad de hydrologiske forholdene som bestemmer influensområdet. For eksempel er avstanden for risiko for nedslamming av rogn eller muslinger avhengig av vannhastigheten i bekken eller elva Eksisterende informasjon Det er søkt i flere relevante, nasjonale databaser, primært Artsdatabankens tjeneste Artskart og DNs Naturbase. Det er i tillegg tatt kontakt med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelingen, samt miljøansvarlige i de berørte kommunene. Det er også gjort søk etter støttelitteratur som utredninger, naturtypekartlegginger m.m. i området, samt tatt kontakt med ressurspersoner som har kunnskap om området. Både Aukra, Molde, Midsund og Vestnes kommuner har gjennomført naturtypekartlegginger (inkludert supplerende undersøkelser de siste årene) som er lagt ut på Naturbase, slik at mye data har blitt gjort tilgjengelig også på den måten. Figur 9. Bildet viser en del av Vidåna.

15 TEMA NATURMILJØ 15 (37) Feltundersøkelser Det er gjennomført feltundersøkelser hvor aktuelle utbyggingsstrekninger er undersøkt, naturmiljøet vurdert generelt og spesielt verdifulle forekomster nærmere beskrevet. Feltundersøkelsene ble utført november 2012 av Geir Langelo. Undersøkelsene ble gjort sent på året etter tidligere snøfall, noe som vanskeliggjorde god artsidentifisering av planter. Hovedvekten ble derfor lagt på undersøkelser av naturtyper og lav, og i mindre grad forekommende plantearter. På grunn av årstiden ble heller ikke virvelløse dyr og sopp fanget opp. Vurderingene av vilt er først og fremst bygget på kjent kunnskap. Geografisk ble alle nye vegstrekninger, unntatt øyer og sjøområder mellom Gossen og Otrøya prioritert, mens der eksisterende veier skal opprustes ble undersøkelsene gjort ved observasjoner fra vei, samt stikkprøver i marka der potensialet for verdifulle naturmiljøer virket lovende. 4.2 Retningslinjer Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL 33-1). Her er kravet til konsekvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal utføres (Miljøverndepartementet 1999). Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene for naturmiljøet ved realisering av utbyggingsalternativet. Figur 10. Utsikt fra Gossen mot Otrøya.

16 16-(37) TEMA NATURMILJØ 4.3 Konsekvensutredning Vurdering av verdi Vurdering av verdi På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et område. Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2.1. Når det gjelder identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN-håndbok 13 for kartlegging av biologisk mangfold (Direktoratet for naturforvaltning 2007) som metode. For verdisetting av viltområder er kriteriene og vektingen fra DN-håndbok 11 benyttet (Direktoratet for naturforvaltning 2001). Tabell 4. Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi. Liten verdi Middels verdi Stor verdi Prioriterte Områder med Naturtyper i Naturtyper i naturtyper biologisk mangfold verdikategori B eller C verdikategori A for som er for biologisk mangfold biologisk mangfold representativ for Områder med stort Områder med stort distriktet artsmangfold i artsmangfold i Områder med regional målestokk nasjonal målestokk stort artsmangfold i lokal målestokk Viktige viltområder Viltområder og Viltområder og Viltområder og vilttrekk med vilttrekk med viltvekt vilttrekk med viltvekt viltvekt Rødlistearter Leveområder for Leveområder for arter leveområder for arter arter i de laveste i de laveste i de tre strengeste trusselskategorien trusselnivåer på rødlistekategoriene e på regional nasjonal rødliste på nasjonal rødliste rødliste Leveområder for arter Områder med i de tre strengeste forekomst av flere kategoriene på rødlistearter i lavere regional rødliste kategorier og/eller de i strengeste kategoriene på regional rødliste Ferskvanns- Lokaliteter som er Ferskvannslokaliteter i Ferskvannslokaliteter lokaliteter representative for verdikategori B eller C i verdikategori A for ferskvannsmiljøer for biologisk mangfold biologisk mangfold i distriktet For verdisetting av ferskvannslokaliteter (i praksis fisk og elvemusling) er DN-håndbok 15 (Direktoratet for naturforvaltning 2001) benyttet. Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kriterium for å verdsette en lokalitet. Ny norsk rødliste for 2010 ble offentliggjort 9. november 2010, og denne inneholder en del vesentlig endringer for mange organismegrupper i forhold til forrige rødlista, bl.a. pga høyere kunnskapsnivå (dels gjennom økt innsats for å innhente informasjon), ny tolkning av tidligere data eller endring i bruken av retningslinjene for kategorien

17 TEMA NATURMILJØ 17 (37) DD (Kålås m.fl. 2010). IUCNs kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir benyttet i det norske rødlistearbeidet, i likhet med i de aller fleste andre europeiske land. Disse rødlistekategorienes rangering og forkortelser er (med engelsk navn i parentes): RE Regionalt utryddet (Regionally Extinct) CR Kritisk truet (Critically Endangered) EN Sterkt truet (Endangered) VU Sårbar (Vulnerable) NT Nær truet (Near Threatened) DD Datamangel (Data Deficient) For øvrig vises det til Kålås m.fl. (2010) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene lever i samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en glidende skala fra liten til stor verdi Vurdering av omfang Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene som er verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. Tabell 5. Kriterier for vurderinger av et planlagt tiltaks potensielle påvirkning (omfang). Viktige sammenhenger mellom naturområder Naturtyper Artsmangfold Ferskvanns forekomster Stort positivt omfang Tiltaket vil i stor grad styrke viktige biologiske landskapsøkologiske sammenhenger Tiltaket vil i stor grad virke positivt for forekomsten og utbredelsen av prioriterte naturtyper Tiltaket vil i stor grad øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres levevilkår Tiltaket vil i stor grad virke positivt på utbredelsen av viktige, og kvaliteten på ferskvannsforekomster Middels positivt omfang Tiltaket vil styrke viktige biologiske/landskapsøkologiske sammenhenger Tiltaket vil virke positivt for forekomsten og utbredelsen av prioriterte naturtyper Tiltaket vil øke artsmangfoldet eller forekomst av arter eller bedre deres levevilkår Tiltaket vil virke positivt på utbredelsen av og kvaliteten på viktige ferskvannsforekomster Lite/intet omfang Tiltaket vil stort sett ikke endre viktige biologiske/landskapsøkologiske sammenhenger Tiltaket vil stort sett ikke endre forekomsten av eller kvaliteten på naturtyper Tiltaket vil stort sett ikke endre artsmangfoldet eller forekomst av arter eller deres levevilkår Tiltaket vil stort sett ikke endre forekomsten av og kvaliteten på viktige ferskvannsforekomster Middels negativt omfang Tiltaket vil svekke viktige biologiske/landskapsøkologiske sammenhenger Tiltaket vil i noen grad forringe kvaliteten på eller redusere mangfoldet av prioriterte naturtyper Tiltaket vil i noen grad redusere artsmangfoldet eller forekomst av arter eller forringe deres levevilkår Tiltaket vil i noen grad forringe kvaliteten på eller redusere forekomsten av viktige ferskvannsforekomster Omfang angis på en femdelt skala: Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. Stort negativt omfang Tiltaket vil bryte viktige biologiske/landskapsøkologiske sammenhenger Tiltaket vil i stor grad forringe kvaliteten på eller redusere mangfoldet av prioriterte naturtyper Tiltaket vil i stor grad redusere artsmangfoldet eller fjerne forekomst av arter eller ødelegge deres levevilkår Tiltaket vil i stor grad forringe kvaliteten på eller redusere forekomsten av viktige ferskvannsforekomster Vurdering av konsekvens Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 5 er en matrise som angir konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra meget stor positiv konsekvens ( ) til meget stor negativ konsekvens ( ). Midt på figuren er

18 18-(37) TEMA NATURMILJØ en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de positive konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. Figur 11. Konsekvensvifta. Kilde: Håndbok 140 (Statens vegvesen 2006) Sammenstilling For hvert aktuelt alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet og utbyggingsalternativet. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter konsekvensgrad. Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et faglig ståsted. Det beste alternativet rangeres høyest (rang 1). 4.4 Avbøtende tiltak Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad i byggefasen, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige avbøtende tiltak er beskrevet.

19 TEMA NATURMILJØ 19 (37) 5. NATURVERDIER OG VERDISETTING 5.1 Naturgrunnlaget Klima og vegetasjonssoner I følge Moen (1998) tilhører naturen i tiltaksområdet sørboreal vegetasjonssone. Typisk for denne sonen er dominans av barskog, men edelløvskog finnes i sørvendte lier. Vegetasjonsseksjonen tilhører sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (o3h) og klart oseanisk seksjon (O2). Vegetasjon her er i følge Moen (1998) preget av vestlige arter og vegetasjonstyper, men svake østlige trekk kan inngå Berggrunn og løsmasser Berggrunnen i området er dominert av gneiser med belter av mylonitt, fyllonitt og basalt. Alle vegstrekninger i dagen er imidlertid i berggrunn av gneis. (www.ngu.no). Gneis er en hard og sur bergart, som bare gir opphav til en fattig flora. Løsmassene i og nær planområdet er variert. Langs strekninger i dagen er det noe marine strandavsetninger samt bert fjell med stedvis tynt løsmassedekke. Langs strekningen ved Tomrefjorden er det også noe morener og torv og myr. Figur 12. NGUs kart over berggrunn viser at det er gneiser langs vegtraseene i området. Kilde:

20 20-(37) TEMA NATURMILJØ Figur 13. NGUs løsmassekart viser løsmassene i området. Kilde: 5.2 Overordnede karakteristiske trekk Utredningsområdet ligger i et småkupert landskap i ytre fjordstrøk i Romsdal. Berggrunnen er dominert av gneiser, noe som bare gir grunnlag for en fattig flora. Landskapet er mosaikkpreget, men dominert av skog langs deler av vegstrekningene som går i dagen. Mellom Gossen og Otrøya ligger en rekke store og små holmer. Det varierte landskapet gir grunnlag for et generelt variert naturmangfold, der naturmiljøer av ulike typer ligger fordelt utover planområdet. Det er samtidig gode leveområder for vilt og bestandene av hjortevilt er høye og tette i deler av området, da spesielt i Vestnes kommune (NN, 2009). De mange holmene og skjærene i Kjerringsundet representerer også et potensial for gode hekkeområder for sjøtilknyttede fuglearter. Rekkene av holmer og skjær utgjør en dybdeterskel som kan føre til økte vannhastigheter lokalt. Slike områder kan ha et interessant artsinventar. Vegetasjonen inne planområdet på Aukra er preget av trebevokst myr og noe landbruksareal. Myrområdene er en blanding av jordvannsmyr og nedbørsmyr, og deler av området er avgrenset som naturtypelokalitet. Skogsmiljøene innen planområdet er for det meste fattige furu- og løvskoger med innslag av hassel noen steder. På Otrøya ligger en rekke artsrike lokaliteter med nordvendte kystberg og blokkmark med hinnebregne og krevende lav- og mosearter, samt en edelløvskog med hassel og alm. Skogene er likevel gjennomgående preget av lang tids kulturpåvirkning og flere steder er det tette unge til middelaldrende plantefelt med norsk gran, som i disse landskapene er en fremmed art. I Tomrefjorden er mye av denne skogen i ferd med å tas ut, og det ligger store hogstflater innenfor planområdet. Ingen skogsmiljøer er hittil vernet eller under vurdering for vern innenfor eller nær utredningsområdet. Kulturlandskapet i utredningsområdet er i overveiende grad preget av et aktivt, moderne jordbruk, om enn med noe varierende intensivitet. Typisk er nok små gårdsenheter og enger i

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype Rapport 2013.08.19 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ TEMA NATURMILJØ 2 (37) E39 VESTNES - MOLDE TEMA NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6120070 Oppdragsnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør.

TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ. E6 Moelv-Biri. Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør. TYPE PLAN TEMARAPPORT NÆRMILJØ TEMARAPPORT NATURMILJØ E6 Moelv-Biri Supplerende konsekvensutredning for nytt alternativ sør Ringsaker kommune Region øst Hamar kontorsted 19. desember 2014 E6 moelv-biri

Detaljer

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Buvika brygge AS. Rapporttype. Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsgiver Buvika brygge AS Rapporttype Notat 2013.10.24 BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ VURDERING AV NATURMILJØ 2 (12) BUVIKA BRYGGE VURDERING AV NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6131091 Oppdragsnavn:

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro

Verdi og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro og sårbarhetsanalyse E18 Østfold grense Vinterbro Naturmiljø Avgrensning Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsmangfold som har betydning for dyr og planters levegrunnlag, samt geologiske elementer.

Detaljer

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr:

NOTAT. Dato: 28.6.2011. Kvalitetskontr: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Del: Skrevet av: Kvalitetskontr: Balsfjord kommune Konsekvensvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Verdi- og konsekvensvurdering naturmljø/biologisk mangfold Rein

Detaljer

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4

UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 Oppdragsgiver Wilhelmsen Invest AS Rapporttype Fagrapport 2013-04-12 UTREDNING AV BIOLOGISK MANGFOLD OG NATURTYPER/NATURMILJØ GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 GRASMOGRENDA NÆRINGSPARK, FELT N4 3 (15)

Detaljer

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Plan23 AS Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 24.11.2015 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: Harald Kvifte NATURMILJØ INNHOLD Innledning...

Detaljer

Oppdragsgiver. Statens vegvesen. Rapporttype. Rapport KDP FV 717 STADSBYGD KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Statens vegvesen. Rapporttype. Rapport KDP FV 717 STADSBYGD KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Rapport 2014.01.30 KDP FV 717 STADSBYGD KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (47) KDP FV 717 STADSBYGD KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Detaljer

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Odd Henry Johnsen. Naturtypekartlegging for Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-14 Naturtypekartlegging for Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Limkjær Utgave/dato: 1 / 2013-01-14

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

DETALJREGULERING E69 SKARVBERGET KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

DETALJREGULERING E69 SKARVBERGET KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Beregnet til Statens vegvesen Region nord Dokument type Konsekvensutredning Dato 2015.11.11 DETALJREGULERING E69 SKARVBERGET KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (22) E69 SKARVBERGET

Detaljer

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER.

OPPFYLLING AV OMRÅDER VED HOKKSUND BÅT OG CAMPING KONSEKVENSER FOR BIOLOGISKE VERDIER. Deres ref.: Vår ref.: Dato: Thormod Sikkeland 09-153 01.06.2009 Til: Hokksund Båt og Camping v/thormod Sikkeland (thormod.sikkeland@linklandskap.no) Kopi til: - Fra: Leif Simonsen OPPFYLLING AV OMRÅDER

Detaljer

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato:

Frank Jakobsen og Rune Gjernes. Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær. Utgave: 1. Dato: Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær Utgave: 1 Dato: 2013-01-07 Naturtypekartlegging for Vindvik og Limkjær 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Naturtypekartlegging for Vindvik og

Detaljer

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier

Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 1-2013 Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 04.12.2013 Sandane lufthavn, Anda, Gloppen kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 09.06.2013 av Geir Gaarder,

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr

Notat. Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag. BM-notat nr Notat Biologisk mangfold Røros lufthavn Røros kommune, Sør-Trøndelag BM-notat nr 1-2011 Dato: 07.09.2011 Notat Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning, Tingvoll 07.09.2011 Røros lufthavn, Røros kommune vurderinger

Detaljer

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering...

UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED DELIJORDET OG 74/1, 73/1 OG 73/4 VED KJENN. 1 Innledning Metode Verdivurdering... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING AV NATURMILJØ FOR GNR./BNR. 1/11 VED

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG

NOTAT 1. BAKGRUNN 2. METODE OG DATAGRUNNLAG NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Bamble kommune Del: Kartlegging naturmiljø Dato: 31.08.2012 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Kjell Sverre Rogn (Bamble kommune) Oppdrag nr: 527 475 1. BAKGRUNN

Detaljer

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bakgrunnsmateriale LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Ot.prp. Nr 52 (2008-2009)

Detaljer

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato:

Håne Invest AS. Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold. Utgave: 1 Dato: Konsekvensvurdering av utfylling - Naturmangfold Utgave: 1 Dato: 02.06.17 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Konsekvens av utfylling - Natur Utgave/dato: 1/ 1 Filnavn: Konsekvens av utfylling

Detaljer

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato:

Ringerike Kommune. Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø Utgave: 1 Dato: 2014-09-21 Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø 1 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold

Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold NOTAT Vår ref.: TT - 01854 Dato: 10. juli 2013 Røyrmyra vindkraftverk: Virkninger for naturmangfold 1. Innledning Dette notatet gir en oversikt over naturmangfoldet i og ved planområdet for Røyrmyra vindkraftverk

Detaljer

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat

Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune. Øivind Gammelmo. BioFokus-notat Naturverdier ved Lindstadutsikten i Lunner kommune Øivind Gammelmo BioFokus-notat 2016-52 Ekstrakt BioFokus, ved Øivind Gammelmo har på oppdrag for Jenny Mette Høiby vurdert og kartlagt naturverdier ved

Detaljer

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart.

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart. Notat Dato: 17.02.2008 Til: Ragnar Grøsfjeld, Statens vegvesen Region Sør. Fra: Leif Simonsen, Naturplan Kopi til: - Emne: Ny avkjøring til Mørjeveien fra E18 Konsekvenser for naturmiljøet. Bakgrunn Statens

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET...

NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER FOR NATURMILJØ 1 OPPSUMMERING... 2 2 BAKGRUNN... 2 3 METODE... 2 4 DATAGRUNNLAGET... NOTAT Oppdragsgiver: Nidelven Utvikling AS Oppdrag: 532762 Reguleringsplan Hallstein Gård Dato: 2013-09-29 Skrevet av: Anders Breili Kvalitetskontroll: Heiko Liebel NY ATKOMSTVEG TIL SJETNEMARKA - KONSEKVENSER

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Oppdragsgiver. Halsafjordsambandet AS. Rapporttype. Rapport E39 BERGSØYA - LIABØ KONSEKVENSUTREDNING

Oppdragsgiver. Halsafjordsambandet AS. Rapporttype. Rapport E39 BERGSØYA - LIABØ KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Halsafjordsambandet AS Rapporttype Rapport 2012.10.04 E39 BERGSØYA - LIABØ KONSEKVENSUTREDNING KONSEKVENSUTREDNING 2 (63) E39 BERGSØYA - LIABØ KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsnr.: 6120070 Oppdragsnavn:

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost.

Flyttingen bør gjøres skånsomt, trærne bør flyttes i så hel tilstand som mulig, og flyttingen burde gjøres på vinteren gjerne etter frost. NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 536926 Befaring RV23, Dagslett Linnes Dato: 2015-01-14 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Frode Nordang Bye, Statens vegvesen NOTAT NATURMILJØ

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN

NOTAT 1 INNLEDNING VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN Oppdragsgiver: Jarle Viken Oppdrag: 532105 Steinbrot Heggdalene, Leikanger Del: Dato: 2013-05-24 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontroll: VURDERING AV NATURMANGFOLDLOVEN INNHOLD 1 Innledning... 1 2

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

OPPDRAGSANSVARLIG OPPRETTET AV

OPPDRAGSANSVARLIG OPPRETTET AV OPPDRAG SVV Fv 710 Hydrologi og miljø OPPDRAGSNUMMER 14506001 OPPDRAGSANSVARLIG Wolf-Dietrich Marchand OPPRETTET AV Torstein Rød Klausen DATO Kartlegging av naturmiljø ved Klakkselva, Bjugn 1. Bakgrunn

Detaljer

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier

Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier AVINOR-BM-Notat 6-2013 Anders Breili, Asplan Viak AS, Hamar 23.10.2013 Mo i Rana lufthavn, Rana kommune vurderinger av naturverdier Bakgrunn: Området ble kartlagt 30.07.2013 av Anders Breili, Asplan Viak

Detaljer

Reguleringsplan Åsen gård

Reguleringsplan Åsen gård R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Reguleringsplan Åsen gård Grunnlag for ROS-analyse Naturmiljø (flora og fauna) Block Wathne Dato: 24. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet

Detaljer

FV 64 KÅRVÅG-BRUHAGEN

FV 64 KÅRVÅG-BRUHAGEN Oppdragsgiver Snarveien AS Rapporttype Rapport 2016.02.19 FV 64 KÅRVÅG-BRUHAGEN KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 3 (37) FV 64 KÅRVÅG-BRUHAGEN KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Detaljer

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE Kjell Isaksen Natur- og forurensningsavdelingen, Miljødivisjonen, Oslo kommune OSLO IKKE BARE BY Middels stor kommune (454 km 2 ). Byggesonen utgjør kun 1/3 av kommunens

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Plannavn: 20150003 Detaljplan for Haug gård Utført av: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Dato: 08.03.17 1. Hvilke økosystemer, naturtyper

Detaljer

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune

Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune NOTAT Vår ref.: BOD-01695 Dato: 18. september 2012 Biologiske verdier ved Alcoaparken ved Huseby, Farsund kommune På oppdrag fra Farsund kommune har Asplan Viak utarbeidet et forslag til reguleringsplan

Detaljer

Bergene Holm AS. Amundrød syd. Konsekvensutredning. Naturmiljø og naturmangfold Oppdragsnr.:

Bergene Holm AS. Amundrød syd. Konsekvensutredning. Naturmiljø og naturmangfold Oppdragsnr.: Bergene Holm AS Amundrød syd Konsekvensutredning Naturmiljø og naturmangfold 2015-06-30 Oppdragsnr.: 5153977 Fjellhaugen kraftverk Konsekvensutredning Oppdragsnr.: 5153977 E 01 2015-06-30 For godkjennelse

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK

GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK Beregnet til Reguleringsplan med KU for utbygging av Gardermoen Vest Næringspark Dokument type Fagrapport naturmangfold Dato Juni 2017 GARDERMOEN VEST NÆRINGSPARK KONSEKVENSUTREDNING OG UTREDNING I HENHOLD

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke

U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Ecofact rapport 384 U tvidelse av avfallsdeponi ved Esval, Nes kommune, Akershus fylke Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82 - 8262-382 - 7 Utvidelse

Detaljer

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype ROS-analyse 2012-02-15 KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ENKEL RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 3 (12) KDP E39 VESTNES - MOLDE ENKEL RISIKO OG

Detaljer

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus

KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Ecofact rapport 264 KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø Bjarne Oddane www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: KU for nytt avfallssorteringsanlegg på Forus Temarapport naturmiljø

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL

NOTAT OPPDRAGET BEGRENSNINGER PLANOMRÅDET OG VURDERT AREAL NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Skrevet av: Referanse: WS Atkins Int. Ltd Flytting av Spikkestad stasjon, vurdering av konsekvenser for naturmiljøet Biolog Rein Midteng og kvalitetssikret av biolog Oddmund

Detaljer

NOTAT VURDERING AV NATURVERDIER

NOTAT VURDERING AV NATURVERDIER NOTAT Oppdrag Massedeponi Øvre Bratsberg Kunde Brende AS Notat nr. 1 Til John Thorgård Fra Kopi Langelo, Geir Frode VURDERING AV NATURVERDIER Dato 2014-07-05 Det planlegges å etablere et massedeponi på

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold

Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Kartlegging ogdokumentasjonav biologiskmangfold Dvalåssyd Utarbeidetav: PlankontoretHalvardHommeAS.Prosjektnr:2620 Vednaturforvalter IdaLarsen,juni 2014 Sammendrag Grunneier ønsker å få utarbeidet en detaljreguleringsplan

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010

Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Ecofact notat Ullsfjordprosjektet -Troms Kraft Produksjon AS 23. desember 2010 Tilleggsnotat rødlistevurdering flora, fugl og pattedyr Ingve Birkeland og Kristine Bakke Westergaard www.ecofact.no Ullsfjordprosjektet

Detaljer

Raviner i Sør-Trøndelag Naturverdier og kunnskapsnivå. Geir Gaarder,

Raviner i Sør-Trøndelag Naturverdier og kunnskapsnivå. Geir Gaarder, Raviner i Sør-Trøndelag Naturverdier og kunnskapsnivå Geir Gaarder, 25.11.2015 Viktige avklaringer En ravinedal er en geotop og et geomorfologisk system. De er knyttet til tykke og helst finkornede,

Detaljer

Miljødirektoratet Veileder 02:2013; Klassifisering av miljøtilstand i vann. Befaring av området.

Miljødirektoratet Veileder 02:2013; Klassifisering av miljøtilstand i vann. Befaring av området. NOTAT Oppdrag Detaljregulering- vei til Bia-1350013208- UTREDNING NATURMIJØ Kunde Alta kommune Notat nr. 1 Dato 2016/08/16 rev. 2016/10/07 afwnor Til Fra Kopi Alta kommune Cathrine Henaug 1. Sammendrag

Detaljer

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog November. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Hvorfor er naturtyper i skog viktig? Skog er den hovednaturtypen

Detaljer

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget [Dobbelklikk her og skriv inn filnavn]konsekvenser for biologisk mangfoldkonsekvenser for biologisk mangfold Heggvin avfall og gjenvinning konsekvenser for biologisk mangfold ved utvidelse av anlegget

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Notat Litra Grus AS Anders Breili

Notat Litra Grus AS Anders Breili Notat Til: Fra: Kopi til: Litra Grus AS Anders Breili Rambøll Norge AS Saknr. Arkivkode Dato 14/4775-4 PLAN 2014p 03.09.2014 NATURMILJØ OG STILLBRUBERGET MASSETAK I forbindelse med søknad om dispensasjon

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Lom og Skjåk kommuner 14. september 2017

Foto: Thor Østbye. Kunnskapsgrunnlaget Lom og Skjåk kommuner 14. september 2017 Foto: Thor Østbye Kunnskapsgrunnlaget Lom og Skjåk kommuner 14. september 2017 Kunnskap er viktig for vurderinger etter NML Hvilket naturmangfold kan bli påvirket av et tiltak? Hva er relevant for den

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø

Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema naturmiljø Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken kommune. Naturverdier og konsekvensvurdering, deltema Utgave: 1 Dato: 2015-06-15 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Brøholtskogen, Spikkestad. Røyken

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet og kan vi hjelpe dem? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver

Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hvorfor er noen arter truet? Inge Hafstad Seniorrådgiver Hva er en rødlistet art kontra truet art? Alle artene på rødlista kalles «rødlistede arter». Rødlistede arter kategoriseres under seks forskjellige

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter

Tema Konsekvens Forklaring, kunnskapsgrunnlag, usikkerheter 1 Vikan - Konsekvensutredning (Eksempel) Dagens formål: Foreslått formål: Arealstørrelse: Forslagsstiller: LNF LNF b) Spredt bolig Ca. 150 daa Per Ottar Beskrivelse: Området er en utvidelse av eksisterende

Detaljer

Skjersholmane båthotell

Skjersholmane båthotell Ecofact rapport 397 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-395-7 Skjersholmane båthotell Temarapport naturmangfold Ecofact rapport

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Stad skipstunnel Vurdering av naturmangfold i sjø i forhold til naturmangfoldloven Notat Reguleringsplan med konsekvensutredning

Stad skipstunnel Vurdering av naturmangfold i sjø i forhold til naturmangfoldloven Notat Reguleringsplan med konsekvensutredning Stad skipstunnel Vurdering av naturmangfold i sjø i forhold til naturmangfoldloven 8-12 Notat Reguleringsplan med konsekvensutredning NOTAT Oppdragsgiver: Dr Techn Olav Olsen As Oppdrag: 604253-06 Kystverket

Detaljer

Høringsuttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Vigeland-Lyngdal vest

Høringsuttalelse til kommunedelplan med konsekvensutredning E39 Vigeland-Lyngdal vest Forum for natur og friluftsliv Agder Postboks 101 4662 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 24.06.16 Statens vegvesen Region Sør Postboks 723 Stoa 4808 Arendal (e-post: firmapost-sor@vegvesen.no)

Detaljer

Kunnskapsgrunnlaget - hvor finner vi naturdata? Status for naturtypekartlegging i Oslo og Akershus

Kunnskapsgrunnlaget - hvor finner vi naturdata? Status for naturtypekartlegging i Oslo og Akershus Kunnskapsgrunnlaget - hvor finner vi naturdata? Status for naturtypekartlegging i Oslo og Akershus Karoline Bredland Fylkesmannen miljøvernavdelingen Hvor finner vi kunnskap om naturverdier? Presentasjon

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: Arnegård & Fossgard Oppdrag: Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 20.02.2014 Skrevet av: Heiko Liebel og Anders Breili Arkiv: Kvalitetskontr: Hallvard Holtung Oppdrag nr: 529210

Detaljer

NOTAT NATURMANGFOLDSVURDERING LINDERUD

NOTAT NATURMANGFOLDSVURDERING LINDERUD NOTAT Oppdrag Kunde Til Anleggsutredninger Oslo Ol 2022 Anleggsutredning skiskyting (1120932E) Metier AS Jarle Svanæs i Opak AS Fra Lundsbakken, Nils-Ener NATURMANGFOLDSVURDERING LINDERUD Dato 2013-01-09

Detaljer

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.:

Del: Naturmiljøvurderinger Dato: Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen Del: Naturmiljøvurderinger Dato: 19.12.2011 Skrevet av: Rein Midteng Kvalitetskontr: Nils Husabø Oppdrag nr.: 526323 1. BAKGRUNN I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

Vinddalen turvei, Forsand kommune

Vinddalen turvei, Forsand kommune Ecofact rapport 316 Vinddalen turvei, Forsand kommune Konsekvenser for naturmangfold Leif Appelgren & Knut Børge Strøm www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-314-8 Vinddalen turvei, Forsand kommune

Detaljer

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune

Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Kartlegging av biologisk mangfold i forbindelse med Vollen VA anlegg i Asker kommune Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-7 Ekstrakt BioFokus har undersøkt verdier for biologisk mangfold langs trasé

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven

En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven En vurdering av Rissa Kolonihage iht. Naturmangfoldsloven INNLEDNING Denne rapporten er utarbeidet av Rose Haugen, som på oppdrag fra Kystplan AS har gjennomført en vurdering etter Naturmangfoldsloven

Detaljer

Oppdrag: Reguleringsplan for Sylteosen betong Skrevet av: Biolog Rein Midteng Dato:

Oppdrag: Reguleringsplan for Sylteosen betong Skrevet av: Biolog Rein Midteng Dato: NOTAT Oppdragsgiver: Sylteosen eiendom A.S. Oppdrag: Reguleringsplan for Sylteosen betong Skrevet av: Biolog Rein Midteng Dato: 22.6.2012 Referanse: Midteng, R. 2012. Reguleringsplan for Sylteosen betong,

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET

NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER TILKNYTTET PLANLAGT KRAFTSTASJON VED SUPPAM I LEIKANGER KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 13.10.2010 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS

Detaljer

Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12

Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12 Fylkesmannen i Hedmark Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12 Bjørn Murvold Innlegg på fagsamling 17.10.2013 1 Naturmangfoldlovens hovedgrep verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven utvalgte

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området.

Det antas at tiltaket vil ha en liten negativ konsekvens for biologisk mangfold i området. NOTAT Oppdragsgiver: GE Røyken Terrasse AS Oppdrag: Detaljregulering Spikkestadveien 3-5 Del: Konsekvensvurdering naturmiljø Dato: 4.6.2013 Skrevet av: Heiko Liebel Arkiv: Kvalitetskontr: Rein Midteng,

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN

REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN PLASSEN 5 REDEGJØRELSE FOR BIOLOGISK MANGFOLD OG VURDERING ETTER NATURMANGFOLDSLOVEN Paragrafer som blir berørt i forslaget: 8. (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet

Detaljer