F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G D E S E M B E R

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G D E S E M B E R"

Transkript

1 Årgang 10 F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G D E S E M B E R Av innholdet: Jubileumsmarkering I 1979 startet det formaliserte samarbeidet for å redusere langtransportert forurensing. side 3 Norske utslipp De nasjonale utslippene av både svovel og nitrogen økte i fjor. side 4 og 5 Forsuringsstatus Resultater fra overvåkingen viser fortsatt forbedringer. side 6 Svensk - norsk seminar Oppdatering over kunnskaper og utviklingstrekk for sur nedbør og kalking. side 7 Laksen er nå på plass Utviklingen i laksebestandene i kalkede vassdrag har vært svært god, og fangstene vil fortsatt øke. side 10 Effekter av nitrogentilførslene Utslippene av nitrogen er fortsatt store. Effektene er kompliserte. side 12 Nytt fra Tefa Godt fornøyd med statsbudsjettet. side 14 Seminar om kalking Miljøkalks årlige møtearena for kalkentreprenører og øvrige kalkaktører. side 16 Som følge av blant annet endringer på kullkraftverkene i Sentral-Europa, er svovelutslippene over Norge kraftig redusert. Jubileum for sur nedbørkonvensjonen Det er 25 år siden konvensjonen om langtransporterte grenseoverskridende luftforurensinger ble undertegnet. Konvensjonen dannet grunnlaget for flere protokoller om ytterligere utslippsreduksjoner de påfølgende årene. Norge og Sverige var pådrivere for at man fikk en internasjonal avtale om å redusere utslipp av blant annet sur nedbør. I høst var det en markering av konvensjonen, både politisk og faglig. Les mer om dette på side 3 inne i bladet.

2 2 ph-status nr Utkommer med 4 nummer i året med stoff om kalking og forsuring. ph-status gis ut som gratisabonnement til offentlig forvaltning, forskning, organisasjoner og politikere. Utgiver: Norges Jeger- og Fiskerforbund. Finansiering: Direktoratet for naturforvaltning. Ansvarlig redaktør: Øyvind Fjeldseth. Redaktør: Helge B. Pedersen. Redaksjon: Jorunn Vikan Larsen, DN. Tlf Trygve Hesthagen, NINA. Tlf Atle Hindar, NIVA-Sørl.avd. Tlf Svein D. Elnan, FM Rogaland. Tlf Roar Flatland, Tefa/Teft. Tlf Opplag: Trykk: Prinfo Porsgrunn. Trykket på svanemerket papir. Redaksjonens adresse: ph-status Sentrumsgården, 2022 Gjerdrum. Tlf: Fax: Tips om stoff, fagrapporter ol. bes sendt til redaksjonen. Stoff uten forfatterhenvisning er skrevet av redaktøren. Bilder uten fotograf oppgitt, er tatt av redaktøren. ISSN Redaktørens spalte Det er virkelig grunn til å slutte seg til gratulantene på 25 års markeringen av sur nedbørkonvensjonen. All ære til både forskere, byråkrater og politikere for det som her er oppnådd. Og ikke minst at disse mekanismene kan fungere som modeller for annet internasjonalt miljøarbeid. Men som miljøovervåkingen viser (side 5) er det langt igjen før summen av utslipp er på et tilfredsstillende nivå. Det er også grunn til å påpeke at per i dag er det kun 12 land som har ratifisert Gøteborgprotokollen (fem år etter signeringen). Den ble signert av 31 land. For at den skal tre i kraft må minst 16 land ratifisere den. Selv når protokollens mål nås, vil det forøvrig være områder med tålegrenseoverskridelser. Den internasjonale innsatsen mot forsuringen må derfor fortsette. Når tiltakene mot forsuringsskadene diskuteres, er det også viktig å ha tidsforsinkelsene i bakhodet. Tiden fra tålegrensene ikke lengre overskrides til naturtilstanden nås, kan ta svært lang tid. På høstens kalkingsseminar (se side 7) ble det opplyst at dette kanskje kunne ta så mye som 100 år (i enkelte områder). Det er også viktig å være klar over at utvaskingen av basekationer gjør at man i dag har historisk lave verdier av kalsium. Det er viktig å huske på dette når opprinnelig ph skal brukes for å vurdere om det er behov for kalktilførsler eller ikke. Ettersom svovelutslippene er så sterkt reduserte, fremstår nitrogen som stadig mer betydningsfullt. Nitrogenets forsurende effekt er langt mer komplisert enn svovelets. Les mer om nitrogentilførsler og -syklus lengre ut i dette nummeret. Vi presenterere i denne utgaven av ph-status også en sammenstilling av kalkingens veldokumenterte positive effekter på laksen. Forskerne har spennende prognoser om fremtiden. I år som tidligere ble det opprinnelig foreslått ytterligere kutt i de nasjonale kalkbevilgningene. Men Fremskrittspartiet hadde blant annet krav om å øke kalkingsbudsjettet til 100 millioner kroner for å inngå et budsjettforlik, og regjeringen aksepterte dette. Så nå er de økonomiske kalkingsrammene tilbake på samme nivå som for et par år siden. Dermed er det igjen håp og forventninger om å kunne starte opp kalking i vassdrag det tidligere ikke har vært økonomisk rom for. ph-status videreformidler lengre ut i bladet gledene fra et av distriktene som nå øyner håp om å starte fullkalking av elva. Noe de har ventet på i mange år. Mange håper og tror at kalkingsbudsjettene nå kan legges på et stabilt og forutsigbart nivå, slik de ulike "kalkingsaktørene" lenge har ivret for.

3 ph-status nr Markering av 25-års jubileum I oktober deltok miljøvernminister Knut Arild Hareide og den svenske miljøministeren Lena Sommestad på en markering sammen med en rekke fagpersoner. Anledningen var sur nedbørkonvensjonens jubileum. Konvensjonen om langtransporterte grenseoverskridende luftforurensinger ble undertegnet 13. november I slutten av oktober var det en markering i Gøteborg, der et 50-talls politikere og eksperter var samlet. I tilknytning til jubileet, var det også et fagseminar. Norge og Sverige var blant de landene som var pådrivere for at man fikk en internasjonal avtale om å redusere utslipp av sur nedbør. Kampen mot sur nedbør er en suksesshistorie om hvordan man skal jobbe innen miljøpolitikken for å få til resultater, sa miljøvernminister Knut Arild Hareide i en pressemelding i sakens anledning. I Norge dreide det seg først om å få aksept for at forurensingen kom med luftstrømmer fra kontinentet og til Norge og spredte fiskedød i norske vann, sa Hareide. Neste steg ble å jobbe for å få en internasjonal avtale som forpliktet landene til å redusere utslippene. Etter at stadig flere land har jobbet med å oppfylle det internasjonale regelverket, opplever vi derfor nå i Norge at lufta og vannet er renere enn på mange tiår, sa miljøvernministeren. Han viste også til den store betydningen som konvensjonen og kalkingen av vassdrag har hatt for sportsfiske. I sitt innlegg roste Hareide det vitenskapelige arbeidet som la grunnlaget for de politiske beslutningene i protokollens utforming. Han viste også til verdien av at vitenskapspersoner og forhandlere jobbet tett sammen i prosessene, og at konvensjonen kan være modell for videre internasjonalt miljøarbeid. Samtidig må vi innse at dagens forpliktelser ikke vil løse problemet. Vi må også sørge for å styrke protokollen. I en ny og revidert protokoll må partikler, som utgjør et betydelig helseproblem, også inkluderes. Det er derfor viktig at vi fortsetter arbeidet for å redusere forsuringen og legger trykk på de landene som ennå ikke har ratifisert Gøteborgprotokollen, understreket Hareide. Den svenske miljøministeren, Lena Sommestad sa seg også godt fornøyd med at det internasjonale luftforurensingsarbeidet har vært så fremgangsrikt. Det har minsket de stoffene som bidrar til forsuring, overgjødsling og negative helseeffekter, uttalte hun i en pressemelding. Også Sommestad påpekte i sitt innlegg at konvensjonen fortsatt trengs for å redusere de grenseoverskridende luftforurensingene. Sur nedbørkonvensjonen Norsk tittel: Konvensjon om langtransportert grenseoverskridende luftforurensing. (ECE-konvensjonen). Engelsk tittel: Convention on longrange transboundary air pollution. Undertegnet: 13. November 1979, i Geneve. Ratifisert (av Norge) Ikrafttredelse: Tillegg/endringer: Protokoll av (EMEP-protokollen, Genéve). Protokoll av (1. svovelprotokollen, Helsinki). Protokoll av (NOx-protokollen, Sofia). Protokoll av (VOC-protokollen, Genéve). Samtidig må vi innse at dagens forpliktelser ikke vil løse problemet. På fagseminaret og i påfølgende diskusjoner, ble det lagt vekt på at fokus fortsatt må holdes på forsuringsproblemet, og at det er behov for å opprettholde kalkingsaktiviteten i flere tiår fremover. Foto: Ian Britton - FreeFoto.com. Protokoll av (2. svovelprotokollen, Oslo). Protokoll av (Persistente organiske forbindelser - protokollen, Århus) Protokoll av (Multieffekt-protokollen, Gøteborg). Hensikt: Beskytte mennesker og miljø mot luftforurensing. Den skal begrense og så langt som mulig gradvis redusere og forebygge luftforurensinger og langtransportert, grensekryssende luftforurensing. Her har de fleste europeiske land forpliktet seg til å samarbeide om å redusere sine utslipp av forsurende komponenter.

4 4 ph-status nr Svovelutslippene økte i fjor Etter nesten 20 år med sammenhengende reduksjoner, var det i 2003 en økning på 3 prosent i forhold til året før. Økningen skyldtes økt salg av drivstoff til innenriks sjøfart og en overgang til drivstofftyper med høyere svovelinnhold. Svovelinnholdet i den enkelte drivstofftype som ble brukt til skip økte også i fjor. Dette viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT). I Gøteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til å redusere utslippene av svoveldioksyd (SO 2 ) til maksimalt tonn innen Det er en nedgang på 58 prosent i forhold til nivået i Utslippene økte med 3 % Helt siden 1986 har de norske utslippene av SO 2 avtatt hvert eneste år. I 2003 økte imidlertid utslippene med 700 tonn, eller 3 prosent, i forhold til året før og lå på tonn. Likevel ligger Norge godt an til å nå målsettingen. En nedgang på bare 800 tonn de neste 7 årene er tilstrekkelig for at forpliktelsen skal nås. På vegne av regjeringen inngikk miljøverndepartementet i 2001 en intensjonsavtale med Prosess- industriens landsforening (PIL) om å redusere utslippene av SO 2 innen Det antas at denne avtalen, sammen med blant annet lavere svovelinnhold i bensin og diesel, fører til at Norge vil oppfylle kravene i Gøteborgprotokollen. Innenriks sjøfart og oljefyring ga økte utslipp Årsaken til de økte svovelutslippene i 2003 er endret bruk av drivstoff i innenriks sjøfart. Videre bidro økt salg av marin gassolje og økt svovelinnhold i oljen også til økte utslipp. Disse effektene ga en utslippsøkning fra mobil forbrenning på ca tonn. Utslippene fra det som kalles stasjonær forbrenning (for eksempel oppvarming av industribygg og boliger) økte samlet sett med nesten 200 tonn. Økningen skyldes blant annet at høye strømpriser førte til en overgang fra el-basert til oljebasert oppvarming. Økningen dempet av andre effekter Den totale utslippsøkningen ville vært enda større dersom det ikke hadde vært forhold som virket i motsatt retning. Svovelinnholdet i lett fyringsolje ble redusert med en tredel. Svovelinnholdet i bilbensin ble halvert. Prosessutslippene fra industrien gikk tilbake med 900 tonn, først og fremst som følge av redusert aktivitet. Industrien står for de største utslippene Industri og bergverk stod for om lag 80 prosent av SO 2 -utslippene. 60 prosent stammet fra ulike industri-prosesser, som for eksempel produksjon av ferrolegeringer og aluminium, mens 18 prosent skyldtes forbrenning i industrien. Videre stod innenriks sjøfart og fiske for 11 prosent, mens bolig-oppvarming og veitrafikk stod for henholdsvis 3 og 2 prosent av SO 2 -utslippene. Resten av utslippene (5 prosent) kom fra forbrenning innenfor luftfart, olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen og andre næringer. Utslipp fra utenriks luftfart og sjøfart er ikke inkludert i Gøteborgprotokollen. Stoffet er hentet fra: agassn/main.html, svoveln/main.html, agassn/tab html

5 ph-status nr Økning også for nitrogenutslippene Utslippene av nitrogenoksider økte i 2003 med 3 prosent i forhold til Utslippene må reduseres betydelig innen 2010 hvis Norge skal overholde forpliktelsene i Gøteborg-protokollen. Foto: FreeFoto.com Dette viser foreløpige beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT). Økning fra flere kilder Årsakene til økningen er sammensatte og kommer hovedsakelig som en følge av økt bruk av petroleumsprodukter og økte utslipp fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen. Størstedelen av utslippene på sokkelen stammer fra gassturbinene som produserer elektrisk kraft til olje- og gassutvinningen. Produksjonen av naturgass i fjor steg med 11 prosent i forhold til året før, mens oljeproduksjonen hadde en nedgang. Siden det generelt kreves mer energi å produsere gass enn olje, økte utslippene på sokkelen kraftig også i Høye strømprisene og fokus på kraftsituasjonen ga økt bruk av fyringsoljer og dermed også større utslipp. Økt forbruk gir også økte utslipp av NO X hvis ikke forbruksøkningen kompenseres med teknologiforbedringer. En økning i forbruket av drivstoff til innenriks sjøfart ga også økte utslipp. Lavere utslipp fra veitrafikk og prosessindustri Utslippsøkningen for NO X dempes noe av reduserte utslipp fra veitrafikken som følge av utfasingen av gamle biler uten katalysator. Prosessutslippene fra industrien sank også og da særlig på grunn av lavere aktivitetsnivå innen produksjon av jern, stål og ferrolegeringer. Sjøfart bidro mest til NO X -utslippene Kildefordelingen av utslippene i 2003 er usikker. Derfor viser SSB/SFT til foreløpige tall fra Da sto innenriks sjøfart og fiske for 40 prosent av NO X -utslippene i Norge. Veitrafikk bidro med 21 prosent og olje- og gassvirksomheten 20 prosent, mens 10 prosent av utslippene skyldtes prosesser og forbrenning innenfor industrien. Utenriks sjøfart og luftfart er holdt utenfor den offisielle statistikken over NO X -utslipp fordi disse ikke omfattes av internasjonale miljøforpliktelser. Utslippstak i 2010 ifølge Gøteborg-protokollen. Status Tonn (prosent) Komponent Utslipp i Utslipp i Mål i Nødvendig reduksjon SO tonn (3 %) NO X tonn (29 %) NH Under målet. NO X -utslippene må ned 29 prosent I henhold til Gøteborg-protokollen skal Norge redusere sine NO X - utslipp fra dagens tonn til tonn i Da kreves betydelige tiltak.

6 6 ph-status nr Forsuringsstatus 2003 En samlet gjennomgang av overvåkingen av sur nedbør i Norge viser fortsatt positive resultater. Men det viser også at det er langt igjen før problemet kan betraktes som løst. Utslippene av svoveldioksyd i Europa er redusert med omlag 61 prosent fra 1980 til Det er ytterligere én prosent forbedring fra året før. Utslippene av nitrogenoksider i Europa var ganske stabile på 1980-tallet, men er redusert med 25 prosent fra 1990 til Endringene av svovel- og nitrogenkomponeneter i luft og nedbør er i samsvar med de rapporterte endringer i utslipp i Europa. I perioden 1980 til 2003 har den gjennomsnittlige konsentrasjonen av sulfat i nedbøren på de norske fastlandsstasjonene avtatt med prosent. Endringene i nitrogenkomponentene i nedbøren er ikke så markante. Årsmiddelkonsentrasjonen av ammonium, ammoniakk, nitrat og salpetersyre i luft, viste samlet ingen markert tendens siden målingene startet i Men nitrogendioksidverdien er tydelig redusert etter Vannkjemi Nedgangen i sulfatdeposisjonene har medført en nedgang i svovelinnholdet i elver og innsjøer på prosent fra Fjoråret viste de laveste sulfatnivåene i vann som er registrert så langt innen overvåkningen, selv om nedgangen de 3 siste årene ikke har vært så stor. I 2003 finner vi de høyeste verdiene av ANC og de laveste verdiene av uorganisk ( giftig ) aluminium som er registrert i overvåkingen. Forbedringene er mest markert i de sterkest forsurede områdene på Sørlandet og noe mindre markert på Vest- og Østlandet. Nitrat viser ingen tydelige nedadgående trend. Økningen i organisk karbon (TOC) som ble registret gjennom en del år på 90-tallet, har flatet ut eller avtatt. Dyreliv i vann Overvåking viser at skadene på bunndyr i rennende vann fortsetter å avta, en trend som startet omkring Bunndyr- og krepsdyrfaunaen i innsjøer indikerer at forsuringssituasjonen fortsatt er alvorlig i sørlige deler av Østlandet, på Sørlandet og Vestlandet (markert - sterkt forsuringsskadet). I nordlige deler av Østlandet og fjellområdene i Sør-Norge er de fleste områdene ubetydelig til moderat skadet, selv om noen er markert skadet. Endringene har vært små i løpet av åtte årene overvåkingen har pågått. I enkeltlokaliteter er det likevel påvist en positiv utvikling. Forsuringen har forårsaket rundt tapte og skadede fiskebestander. Undersøkelsene viser en positiv utvikling i flere regioner. Men enkelte fiskebestander har også hatt en negativ utvikling, spesielt i Sør-Norge og Vestlandet-Sør. Skog Trærnes kronetilstand har vært relativ stabil de siste årene. Kronetilstanden er betingen av en rekke faktorer og ulike stresspåvirkninger, slik som aldring, sjukdommer, vekstbetingelser og klimastress. Tilførsler av luftforurensingen kan komme i tillegg eller i samspill med disse faktorene. Resultatene tyder på at skogøkosystemet er stabilt. I fremtiden vil utslag av endret klima trolig spille en stadig større rolle. Planter og dyr på land Undersøkelser av markvegetasjonen tyder på at endringer i karplantenes sammensetning kan skyldes effekter av forsuringen. Det kan tyde på at denne mengdereduksjonen nå har stoppet opp og/ eller er noe reversert. Samtidig er det begynnende indikasjoner på at nitrogentilførsler påvirker vegetasjonen i sør. Registreringer av lav (epifyttisk) på stammer av bjørk viser en klar sammenheng mellom lavenes forekomst og skadestatus og registrerte forurensningsbelastninger i nedbøren. Det er registrert noe forbedring i disse parameterne ved gjenkartlegging etter fem og ti år. Det er registrert en kraftig økning av algeveksten på trestammer i deler av Rogaland. Overvåkingen av rovfugl (kongeørn og jaktfalk) i TOV-områdene viser god produksjon også i de forurensede områdene i Sør-Norge. For spurvefugl er det ingen tegn til vesentlige endringer, men svart-hvit fluesnapper har tidligere år vist noe lavere klekkesuksess i de sørligste områdene. De siste årene er det ikke registrert noen slik forskjell lengre. Stoffet er hentet fra: Overvåking av langtransporterte forurensinger Rapp. 904/04. TA 2034/2004.

7 ph-status nr Svensk - norsk seminar: Forsuring og kalking 2004 Kraftige forbedringer til tross forsuringsproblemet er ikke løst enda, og det er viktig å fortsette med å holde temaet aktivt i forhold til opinionen. Dette var seminarets røde tråd. Det har blitt en tradisjon at det hvert annet eller tredje år inviteres til et stort kalkingsseminar i fellesskap mellom Norge og Sverige. I år var dette lagt til Umeå (nordøst i Sverige). Over tre dager i september fikk de omkring 280 deltagerne en meget god oppdatering på kunnskapsstatus og utviklingstrekk innen sur nedbør og kalking. Sett med norske øyne, var kanskje deltagelsen under det som var forventet. Herfra kom i underkant av 40 personer, og det var ingen politiske representanter tilstede. Fra den svenske regjeringen stilte miljøvernministeren, både med innlegg og i paneldebatten. Forsuring skal fortsatt være et prioritert område for Regjeringen i Sverige, sa Miljøminister Lena Sommestad. Den politiske agenda Christer Ågren arbeider ved det Internasjonala försurningssekretariatet. Han forklarte at utslippene er betydelig reduserte, men la til at nye modeller viser at problemet er større enn tidligere antatt. Christer Ågren understreket behovet for fortsatte utslippsreduksjoner, særlig fra skipsfart (svovel og nitrogen) og fra jordbruk (ammoniakk). Det er viktig at Norge og Sverige fortsatt er pådrivere overfor Europa forøvrig, presiserte han. Sveriges miljøminister hadde tatt seg tid til å delta på konferansen. I sitt innlegg sa Lena Sommestad at vann og vannforurensing er blitt et stadig viktigere tema. Og vannforurensingen i Sverige handler blant annet om forsuringen, sa hun. Videre vil oppfølgingen av EUs Vanndirektiv henge sammen med vår jobb med kalking, la hun til. Vi har drevet disse spørsmålene internasjonalt og kan nå se resultater, sa hun. Men vi innser at problemet ikke er løst. Det vil vedvare i mange år enda. Fortsett opinionsbyggingen om at dette fremdeles krever oppmerksomhet, sa miljøministeren, og la til at forsuring fortsatt skal være et prioritert område for regjeringen i Sverige. Yngve Svarte (DN) presenterte status for den norske kalkingsplanen (frem til 2010). Svarte understreket at sur nedbør fremdeles utgjør en alvorlig trussel mot biologisk mangfold i Norge. Han orienterte om status og resultater av kalkingsarbeidet. Blant annet at dagens kalkingsvolum er tilstrekkelig til å dekke omkring en tredel av landets kalkbehov. Han beskrev også hvordan kalkbudsjettet de siste årene har vært gjenstand for politiske diskusjoner, og skapt vanskeligheter i forhold til forutsigbarhet og langsiktig planlegging. Videre beskrev han premissene for kalkingsplanen, og orienterte om planens innhold. Den vil senere bli lagt frem for politisk behandling. Yngve Svarte regnet med at kalkingsplanen vil være gjenstand for en kraftig debatt. Dette så vi konturene av allerede på neste foredrag. Tore Larsson fra NJFF mente at ambisjonsnivået i kalkingsplanen er altfor lavt. Han fremhevet betydningen av å holde overvåkingen på et godt nivå, og ha muligheter for å starte nye kalkingsprosjekter også de neste årene. Kalkbevilgningene må forøvrig ta opp i seg kostnadsøkningene, la han til. Larsson beskrev ellers hvordan NJFF har arbeidet i forhold til media, politikere og om det brede lokale engasjementet i kalkingsarbeidet. Han sa også at det er viktig å passe på at politikerne ikke alt nå erklærer krigen mot forsuringen for vunnet. Forsuringsutvikingen Det har skjedd en betydelig forbedring i vassdragene som følge av reduserte utslipp. Karin Sjöberg (IVL) orienterte om status og de svenske målsettingene. Et av målene er at innen år 2010 skal under 5 % av hhv. innsjøene og 15 % av rennende vassdrag være rammet av menneskeskapt forsuring. For at målene skal nås, kreves ytterligere tiltak, understreket hun. Foredragsholderne stilte opp for spørsmål og debatt etter hvert foredragstema. Fra venstre: Christer Ågren, Tore Larsson, Lena Sommestad og Yngve Svarte.

8 8 ph-status nr Også Brit Lisa Skjelkvåle (NIVA) påpekte i sitt foredrag at til tross for de betydelige forbedringene som har skjedd, er det fortsatt mer surt nedfall enn naturen tåler. Hun forklarte at forbedringen har vært rask, men har stagnert de tre siste årene. Den kraftige forbedringen som ble registret i fjor (i ANC) skyldes i stor grad effekter av tidligere sjøsalter, påpekte hun. Og dette er sannsynligvis kun et midlertidig bidrag, la hun til. Skjelkvåle gjorde det også klart at den forbedringen som vi har observert dels kan reverseres og forsinkes av flere typer prosesser, som klimatiske endringer og økt utlekking av nitrogen. I Sverige er nå 11 % av sjøene forsuringsrammet, forklarte Anders Wilander (SLU). Et stort utvalg sjøer prøvetas hvert femte år. Han viste også hvordan vannkvalitetene blir påvirket av kraftige værepisoder. Skogens nåværende tilvekst og hogst gir teoretisk et forsuringsbidrag til skogsmarken som er omtrent like stort som svovelnedfallet, forklarte Olle Westling (IVL). Men fordi trær i vekst binder nitrogen, blir effekten i virkeligheten mindre. Det er i første rekke uttak av greiner, bar og topper som fører til forsuringen. Tilførsel av aske, riktig treslagsvalg og hogstformer vil redusere forsuringseffekten. Det er viktig at skogens produksjon og vitalitet opprettholdes, for det er sannsynlig at det vil ta lang tid før nitrogennedfallet minsker påpekte Westling. Det har ikke skjedd noen dramatisk endring i mengden humus det siste århundret, forklarte Stefan Löfgren (SLU) i sitt foredrag. Men det er en tendens til høyere verdier i Sørøst-Norge og Sør-Sverige. Med fremtidig økt temperatur og nedbørmengder, vil humuskonsentrasjonene øke, forklarte han. Bedømming av forsuringen Atle Hindar (NIVA) orienterte om tålegrenseoverskridelser og konsekvenser for framtidig kalking. Han påpekte at tålegrenseoverskridelser ikke gir tilstrekkelig informasjon om framtidig kalkbehov og at mer dynamiske tilnærminger må gjøres. Avgjørelser om reduksjoner og eventuelle kutt i kalkingen i enkeltlokaliteter kan gjøres på bakgrunn av beregnet ANC. Bruk av ph-verdier blir utilstrekkelige, mente han. Hindar påpekte også at naturen nå er tappet for basekationer, og at man aldri tidligere har hatt så lave verdier av kalsium som nå. Dette må en ta hensyn til når en vurderer fremtidig kalkbehov, sa han. På bakgrunn av flere norske undersøkelse mener man at ANC gir best indikasjon om fiskestatus, og at ph-verdi alene ikke er egnet. Frode Kroglund (NIVA) forklarte i sitt foredrag at særlig humusinnhold, men også kalsium- og aluminiumkonsentrasjoner er av betydning i den sammenheng. I tillegg vil tiden mellom dose og respons ha betydning. Kerstin Holmgren orienterte om undersøkelsen til Fiskeriverket. Surhetsvariablen som gir tydeligst biologisk respons mente hun var median ph, særlig i de sørlige deler av Sverige. Men hun understreket at den ikke var så generell som man skulle ønske, og at også ANC/H + samt ulike kombinasjoner med labilt aluminium ga brukbar respons overfor fisk. MAGIC er en modell som beregner antatt tilstand i vannet i historisk tid, nåtid og framtid. Filip Moldan (IVL) forklarte at det nå bygges opp et bibliotek som kan brukes som referanse-/modelleringsvann til den sjøen som ønskes bedømt. Det åpnes i høst. Arbeidet med biblioteket skjer i samarbeid mellom Sverige og Norge. Jens Fölster (institutt för miljöanalys) og Roger Sedin (Naturvårdsverket) orienterte om det nye svenske bedømmingssystemet for forsuring, som snart er klart for høring. Bakgrunnen er at den tidligere benyttede F-faktoren (SSWC) ikke lengre kan benyttes når svovelmengdene er på retur. Biologiske effekter Resultatene av terrengkalking ble presentert av Per Arild Aarrestad (NINA). Kalkingen kan gi akutte sviskader på sensitive arter av mose og lav. Skadene er størst i ombrogene myrer, mindre i minerotrofe myrer og minst i skogøkosystemet, der artssammensetningen endres ubetydelig. Det skjer en restituering av moseskader i skog. Kalkingen virker veksthemmende på flere arter i de første årene etter kalking. Men over tid, synes endringer som skyldes beite, naturlige suksesjoner og klima-endringer å bli viktigere enn kalkingseffekten, sa Aarrestad. Det har vært en positiv utvikling på biologien i rennende vann siden slutten av 80-tallet, men det er store forskjeller mellom elver i samme region, forklarte Ann Kristin Shartau (NINA) i sitt foredrag. Men hun understreket at flertallet av vassdragene i de mest forsurede områdene fremdeles er moderat til sterkt skadet, og at situasjonen er ustabil (sure episoder). I innsjøer er det ingen/ små forbedring for bunndyr eller småkreps. På Sørvestlandet er det en klar økning i fisketetthet, mens andre områder har uendret eller negativ utvikling. Shartau påpekte at tiden fra en kjemisk forbedring til en biologisk respons kan variere fra umiddelbar til flere tiår. I Nordvest Sverige er det nylig oppdaget skader på furu som følge av våtmarkskalkingen, forklarte Johan Ahlström (Länsstyrelsen i Västerbottens län). På grunn av kalkingen og forhøyet ph, bindes bor hardere til jorda. I områder med lite bor, kan det oppstå bormangel. Furutrærne kan behandles, men det er kostnadskrevende, la han til. Eva Willén (SLU) orienterte om forskjeller mellom kalkede sjøer og nøytrale (referanse) sjøer. Det er mange arter som finnes i begge kategorier, og biomassen av planteplankton er lik. Artsrikdommen er noe større i kalkede sjøer. Den kraftige ubalansen som råder i sterkt sure

9 ph-status nr sjøer, forbedres med kalking. De nøytrale sjøene har større variasjon seg i mellom, enn de kalkede sjøene, som er forholdsvis like. Noen alger finnes ikke i kalkede sjøer, selv etter 20 års kalking. Det er brukt paleolimnologiske studier for å se på endring i biodiversitet. Mathilda Guhrén (Univ. i Umeå) forklarte at endringene for kiselalger var marginale, både i forhold til forsuringen og kalkingen. I noen vann fører kalking likevel til at nye arter etablerer seg, eller artssammensetningen endres. I andre sjøer blir det ingen endringer. I siste gruppen sjøer kommer den oprinnelige artsammensetningen tilbake etter kalking. Kalkingseffekter Effekter av kalkingen ble presentert av Gunnar Raddum (LFI, Univ. i Bergen). Han presenterte ulike organismegruppers respons på kalkingen i Tovdalsvassdraget. Generelt har kalkingen gitt økt biologisk mangfold, spesielt av sensitive organismer grunnet avgifting av vannet, forklarte han. Tilsvarende økning har vært markert lavere i ukalkede referanselokaliteter. Raddum påpekte også at kalkede lokaliteter opptrer som kilder for ytterligere rekolonisering til ukalkede lokaliteter. Kalkingseffektene på laks har vært meget gode, forklarte Bjørn Mejdell Larsen (NINA). Han viste til en kraftig økning både av utbredelse og tetthet på lakseyngel og eldre fisk. For ørret i samme elver, var det mindre endringer, og en tendens til redusert tetthet. Larsen viste hvordan laksefangstene hadde økt fra ca. 2 tonn til ca. 40 tonn i de kalkede vassdragene. Han la til at det er en forventning om at dette vil fortsette å stige, til omtrent det dobbelte. Men poengterte at denne positive utviklingen vil være avhengig av at kalkingene ikke avsluttes for tidlig. Forsuringseffekter for ørreten ble beskrevet av Cecilia Andrén (Univ. i Stockholm). Det er gjellealuminium (Al) som betraktes som dose når det gjelder dødelighet, slo hun fast, selv om det er kombinasjonen lav ph og mye Al som er avgjørende for effektene. Hun viste også til at det var forskjell mellom ulike ørretstammer, og at kalking til ph 6,0 ga raskere tilfredsstillende Al-konsentrasjoner enn kalking til ph 5,5. Effekter av forsuring og kalkingen helt sørøst i Norge ble presentert. Bjørn Walseng (NINA) forklarte at etter kalking er nå 12 fiskearter reetablert. Forsuringsfølsomme fiskearter er tilbake i de kalkete vannene. Alle arter er registrert i regionen tidligere. Avstanden til refugier er viktig, og reetablering av arter i sterkt forsurede lokaliteter går tregt til tross for at ph er blitt akseptabel. ph (i kombinasjon med humus) er den viktigste faktoren for metallers forekomst i ferskvann, sa Hans Borg (Univ. i Stockholm). Konsentrasjonen av de fleste metallene i vannet går ned ved kalking. Kalkingen reduserer opptaget av kvikksølv og kadmium i fisk, forklarte han. Biologisk restaurering Som en del av konferansen var det lagt inn en Workshop, der en del forskere og forvaltere diskuterte relevante problemstillinger. Øvrige deltagere kunne da høre på fire interessante foredrag om biologisk tiltak i vassdragene. Temaer var vassdragsreguleringer/fløtingsdammer osv. i kalkede systemer samt gyting og reetablering av laks. Kalkingsmetoder Kalking av gyteplasser med kalkstein (ca mm) eller skjellsand gir gode effekter på ynglen, forklarte Bjørn Barlaup (LFI-Univ. i Bergen). Men det er viktig å ikke ha mer enn ca. 50 % overflatedekning av kalk, la han til. Kalkingsmetoden gir ikke god nok vannkvalitet ved høy vannføring (flom). For yngel fungerer kalkingene likevel, fordi de kommer opp av grusen etter vårflommen, og da er vannkvaliteten bedre. Det er utarbeidet egne anbefalinger om kalking på gyteplassene. Flytende silikat avgifter vann raskere enn kalk, sa Åse Åtland (NIVA). Bruk av silikat framfor kalk vil være mest aktuelt i vassdrag der hurtig Al-avgiftning er viktig, der det er nok med periodevis avgiftning eller der estuarine blandsoner (i saltvann) er et stort problem, forklarte Åtland. Modeller viser at gjenhentingen fra forsuringen (uten hjelp) kommer til å ta svært lang tid, kanskje over 100 år, selv med reduserte utslipp. Hillevi Eriksson (Skogsstyrelsen) presenterte resultatene fra terrengkalkingen i Sverige, og mente at dette ga en mulighet til å foreta engangsbehandling av rammede områder. Behandlingen fungerer som antatt, sa han. Det gir høyere ph, lavere mengder giftig Al, og mer kalsium og magnesium. Han mente dette er en effektiv metode for å få landskapet tilbake til en naturlig tilstand. Resultatene fra terrengkalkingsprosjektet i Norge er også gode. Vannkvaliteten blir tilfredsstillende ved en dosering på 1 3 tonn per hektar, sa Roy Langåker (DN) i sitt foredrag. Vannkvaliteten stabiliseres over flere år, og skadene på de fleste skogtyper er små og reversible. Terrengkalking har en relativt stor engangskostnad. Dersom bevilgningene over statsbudsjettet gjør det mulig, vil de være aktuelt å benytte terrengkalking i en begrenset antall prosjekter, sa han. Utferd Det var også ekskursjoner for å se på kalkingsmetoder, vegetasjonsskader/ gjenhenting og biologiske tiltak. Ved seminarets slutt, inviterte DN til et tilsvarende seminar i Norge, og antydet september 2006.

Av innholdet: F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R

Av innholdet: F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R 3 2 0 0 3 Årgang 9 F O R U M F O R S U R N E D B Ø R O G K A L K I N G S E P T E M B E R Av innholdet: Forsuringsstatus Resultater fra overvåkningen av sur nedbør. side 3 Svovelutslipp fra skip Europaparlamentet

Detaljer

ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING

ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING 2 2014 Mai 2014 Årgang 20 ph-status FORUM FOR SUR NEDBØR OG KALKING Av innholdet: Redaktørens spalte side 2 Kalkingsplan for Modalselva - sammendrag side 3 Laksen reetableres i den forsurede Modalselva

Detaljer

Transport og luftutslipp

Transport og luftutslipp Bellona Rapport Nr.4: 21 Transport og luftutslipp Fakta, løsninger og strategi Sondre Grinna Alvhild Hedstein Bjørnar Kruse Thor Erik Musæus Utgitt av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Murmansk P. Boks 2141,

Detaljer

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER Forord Dette notatet er utarbeidet av Ad hoc-gruppen for særskilt utlysning innen forurensningsforskning oppnevnt av Divisjon for store satsinger i Norges Forskningsråd.

Detaljer

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver

Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver Laksen er tilbake i kalkede Sørlandselver - informasjon fra prosjektet Reetablering av laks på Sørlandet Miljøsamarbeid Naturområder og arealbruk Dyr og planter Friluftsliv FORSIDEFOTO: ØRNULF HARALDSTAD

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5. Status for norske laksebestander i 2013 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 5 Status for norske laksebestander i 213 1 RAPPORTEN

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag

Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag UTREDNING DN-utredning 5-212 Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel av aluminium til vassdrag Terrengkalkingsprosjektets oppsummeringsrapport Terrengkalking for å redusere surhet og tilførsel

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen

Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura. Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen 275 Krav til vannføring for å reetablere en laksebestand i Aura Arne J. Jensen Bjørn Ove Johnsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Elvemusling i Kampåa Nes kommune i Akershus 2008-2010

Elvemusling i Kampåa Nes kommune i Akershus 2008-2010 Elvemusling i Kampåa Nes kommune i Akershus 2008-2010 RAPPORT NR. X/2011 FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Postboks 8111, Dep. 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 E-post: postmottak@fmoa.no

Detaljer

Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad

Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad NILU: OR../2004 NILU: OR../2004 REFERANSE: O-103063 DATO: JANUAR 2005 ISBN: 82-425-[Skriv ISBN-nr] Konsekvenser for utslipp fra Energiverk ved Statoil Mongstad Karl Idar Gjerstad 1, Svein Knudsen 1 Sverre

Detaljer

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN 87-7827-031-7

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep.

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. 1113 Møte torsdag den 12. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr.

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene

Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene Nr. 1/2000 Norske gasskraftverks innvirkning på de nordiske klimagassutslippene ISBN 82-7478-228-3 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum 0101 Oslo Tlf. 22 40 24 00 Faks 22 40 24 10 www.naturvern.no

Detaljer

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 286 12. feb. 1) Endringer i klimakvoteloven 2) Representantlovforslag fra repr. Korsberg, Solvik-Olsen, 2009 Møte torsdag den 12. februar 2009 kl. 14.47 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s

Detaljer

Vil bygge til havs: Møller til 18 milliarder

Vil bygge til havs: Møller til 18 milliarder NR. 4 2005 Mye å lære av WTO Ap: Regjeringens miljøstøtte Billig lån til miljøhus Vil bygge til havs: Møller til 18 milliarder Innhold Solheim går av som leder Den mangeårige lederen i Norges Naturvernforbund

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 1 [10:00:52] Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. jan. Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig reindrift i Finnmark 2069 Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 45): 1. Innstilling

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Fisk. &Vilt. Villsvinet kommer Skogshøns og skogbruk Tilrettelagt villmark

Fisk. &Vilt. Villsvinet kommer Skogshøns og skogbruk Tilrettelagt villmark Fisk &Vilt &Vilt Nr. 1-2008 Forum for lokal vilt- og fiskeforvaltning Villsvinet kommer Skogshøns og skogbruk Tilrettelagt villmark Fisk &Vilt Innlandsfiske på programmet Nå har vi hørt om det store potensialet

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013

Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Energi- og klimaplan 2008-2013 Energi- og klimaplan for Oppdal 2008-2013 Vedtatt i Oppdal kommunestyre 03.12.08, sak 08/125 1 Innhold Innledning 4 Bakgrunn 4 Prosessen 4 Sammendrag 5 Klimautfordringene

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997 FORFATTERE: Annie Elisabeth Bjørklund & Geir Helge Johnsen OPPDRAGSGIVER: Fylkesmannen

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer