Fellesstyret for NVH og UMB. Rapport 2012 og planer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fellesstyret for NVH og UMB. Rapport 2012 og planer 2013"

Transkript

1 Fellesstyret for NVH og UMB Rapport 2012 og planer

2 Fellesstyrets mandat Kunnskapsdepartementet har gitt fellesstyret for Norges veterinærhøyskole (NVH) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ansvaret for: - Mål og strategier for det nye universitetets samlede virksomhet. - Styring, ledelse og faglig-administrativ organisering og driftsmodeller for den nye institusjonen. - Utviklingsplan og øvrige beslutninger knyttet til samlokalisering, bygg, infrastruktur og tekniske tjenester. - Fremme fellesskap og samarbeid på tvers av de to eksisterende institusjonsgrensene og utarbeide opplegg for nødvendige omstillingsvedtak. Fellesstyret har fått forlenget sin mandatperiode ut Fellesstyret har anbefalt overfor Kunnskapsdepartementet at det nye universitetet skal få navnet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet når det etter planen blir opprettet 1. januar Rapport og planer følger ikke disposisjonen og opplegget som KD har bedt institusjonene om å følge. Fellesstyret har ennå ikke vedtatt en målstruktur for NMBU. Dette dokumentet rapporterer derfor om oppnådde resultater og planer på fellesstyrets hovedområder. Disse hovedområdene er nærmere beskrevet på som er fellesstyrets egen internettside. Styrets arbeid Fellesstyret utarbeidet i 2012 en arbeidsplan for styrets drøftinger og vedtak. På 7 styremøter i 2012 har fellesstyret drøftet ulike modeller for faglig og administrativ organisering, styring og ledelse av det nye universitetet, og fellesstyret har vært opptatt av de store byggeprosjektene som skal gjennomføres i årene fremover. Det var med stor sorg fellesstyret mottok budskapet om at Finn Bergesen jr døde 11. september Han var en drivende kraft i arbeidet med å realisere Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Siri Hatlen overtok som styreleder i juni samme år og har kunnet bygge videre på det grunnlag som Finn Bergesen jr har lagt for det gode samarbeidet i fellesstyret. Styret har i 2012 lagt vekt på å ha grundige drøftinger av faglig organisering, strategi og profilering av NMBU. Fellesstyret har på denne måten involvert ansatte og studenter i utformingen av det nye universitetet. Fellesstyret har lagt vekt på å sikre de ansattes og studentenes medbestemmelse og deltakelse i arbeidet i Samarbeidet med de tillitsvalgte er prioritert. I 2013 vil fellesstyret gjennomføre en ambisiøs arbeidsplan for at NMBUs nye ledelse og styre skal kunne starte opp sin virksomhet på en forsvarlig måte. Det vil være et krevende arbeid som skal utføres, men fellesstyret har reorganisert sekretariatet med sikte på å koordinere ressurser, kompetanse og ledelseskapasitet ved begge institusjoner. Fellesstyret vil nå målene som er fastsatt i arbeidsplanen. Fellesstyret vil framheve begge institusjonenes aktive innsats i 2012, og som forsterkes i 2013, med sikte på at nytt universitet skal være operativt fra og at byggeprosjektene skal holde framdrift i henhold til plan fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Fellesstyret vil spesielt få fram at institusjonene parallelt med å utvikle nytt universitet og planlegge den store utbyggingen skal drifte virksomheten på ordinær måte. Dette har de klart i 2

3 2012, men fellesstyret vil allikevel peke på den risiko man står overfor med denne type ekstraordinære krav og forventninger begge institusjonene har står overfor i forhold til å løse både drift og utvikling på samme tid. Rapport om virksomheten i 2012 Fellesstyret har i 2012 drøftet forslag til faglig og administrativ organisering, samarbeid med institusjonene på Campus Ås og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner, budsjettprinsipper for NMBU og en rekke saker som gjelder informasjon, kommunikasjon og profilering. Det er avholdt en rekke allmøter og seminarer i fellesstyrets regi i Visjon Fellesstyret har valgt denne visjonen for NMBU: Kunnskap for livet Knowledge for life Denne visjonen bygger på samfunnsoppdraget som fellesstyret vedtok i 2011 for det nye universitetet. Fellesstyret mener at denne visjonen gir mål og viser vei for det nye universitetet. Strategi Visjonen har også vært grunnlaget for arbeidet med å utforme en strategi for NMBU. Strategien skal ta utgangspunkt i de retningslinjer som regjeringen, Storting og fellesstyret har lagt til grunn for etableringen av et nytt og integrert universitet. Samfunnsoppdraget er en viktig veiviser i dette arbeidet. Fellesstyret drøftet NMBUs strategi på styreseminaret i oktober 2012, og et høringsutkast ble sendt på høring til NVH, UMB, departementer, direktorater, forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og interesseorganisasjoner. Fellesstyret vedtar NMBUs strategi våren Faglig styring, ledelse og organisering Fellesstyret har i 2012 hatt en grundig gjennomgang av styrings- og ledelsesmodellene for NMBU. Dette arbeidet blir sluttført i Fellesstyret har vedtatt at NMBU skal organisere den faglige virksomheten i tre fakulteter som til sammen har 13 institutter. Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Institutt for: Basalfag og akvamedisin Produksjonsdyrmedisin Mattrygghet og infeksjonsbiologi Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for: Matematiske realfag og teknologi Naturforvaltning Miljøvitenskap (navn ennå ikke fastsatt) Fakultet for samfunnsvitenskap Institutt for: Handelshøyskolen ved NMBU Landskapsplanlegging Internasjonale miljø- og utviklingsstudier, Noragric 3

4 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Sports- og familiedyrmedisin Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Fakultet for samfunnsvitenskap Kjemi, bioteknologi og matvitenskap Husdyr- og akvakuturvitenskap Plantevitenskap (navn ennnå ikke fastsatt) Fakultetene gir NMBU nye muligheter til å skape faglig synergi og tverrfaglig virksomhet. Med nærmere ansatte og 5000 studenter har NMBU ressurser til å utvikle nye tilbud og satsingsområder på fakultetenes fagområder. Sammen med de øvrige forskningsinstituttene på Campus Ås har NMBU en unik mulighet til å være et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssenter på strategisk viktige områder. NMBU vil være et forskningsintensivt universitet innenfor miljø- og biovitenskapene, og universitetet vil ha en viktig rolle i den globale innsatsen for bærekraftig utvikling. Forskning I perioden 2009 til 2012 ble det bevilget 2,7 millioner kroner fra Forskningsrådet samtidig som UMB, NVH og Veterinærinstituttet samlet bevilget tilsvarende beløp, for å stimulere til forskningssamarbeid mellom fagmiljøene ved de tre institusjonene. Det er blitt arrangert årlige forskersamlinger, Soria Moria seminarene, og det ble utlyst midler til forprosjekt, små pilotprosjekt og såkornmidler til nettverksbygging og prosjektsøknadsskriving. Soria-Moria samarbeidet har resultert i flere konkrete samarbeidsprosjekter. Kombinasjonen av forskersamlinger og mulighet for forskerne til å søke om små prosjektmidler og såkornmidler i fellesskap har hatt en svært god virkning på samarbeidsklimaet mellom fagmiljøene Administrasjon Prosjektet Operativ administrasjon 2014 OPAD 2014 ble opprettet høsten 2011 av direktørene ved NVH og UMB for å samordne administrasjonene NVH og UMB til det nye universitetet NMBU. Våren 2012 ble ekstern prosjektleder midlertidig ansatt og OPADs prosjektplan revidert med vekt på større operasjonalisering av resultatmålene og klargjøring av prosjektets rammebetingelser. Av hensyn til omfanget på de administrative oppgavene, ble prosjektet organisert i fire delprosjekter hvor hvert prosjekt fikk oppnevnt en koordinator. Delprosjektene omfattet tre prosjekt innenfor systemer og arbeidsprosesser og ett for 4

5 organisasjon, styring og ledelse. Under de ulike administrative områdene ble det opprettet en rekke arbeidsgrupper etter innspill fra de fagansvarlige administrative lederne ved begge institusjoner. Arbeidsgruppene dekker totalt hele NMBUs administrative felt. Hensynet til likebehandling av institusjonene og medvirkning har stått sentralt i OPADs arbeid. Oversikt over organisering og arbeidsgrupper med mer finnes på OPAD har innhentet erfaringer fra pågående fusjonsarbeid i UH-sektoren fra referansegruppen, fra norske universiteter og høgskoler og fra Københavns universitet. Driftskritiske oppgaver og risikoområder har stått sentralt i OPADs arbeid i Oppgaver, systemer og arbeidsprosesser som må være på plass til for å sikre sikker drift og en robust start for NMBU er identifisert og jobbet med innenfor følgende områder: NMBUs som en organisasjon utad, organisasjon, styring og ledelse, produksjon og rapportering, IKT, personal og økonomi. I 2012 er det besluttet at Paga skal være NMBUs personal og lønnssystem og Compendia plattform for NMBUs personal-, HMS- og lederhåndbøker. Samordning av institusjonenes bruk av Felles studentsystem(fs), valg av lønnssystem, arkivsystem og rekrutteringssystem, samt valg av løsning for åpent vitenarkiv, ble igangsatt i Samarbeidet i OPADs arbeidsgrupper, seminarer og møter mellom de to institusjonene, har bidratt til bygging av en intern samarbeidsplattform som utgjør et viktig grunnlag for videre arbeid og implementering i Bygg og anlegg Fellesstyret har hatt brukeransvaret for tre større prosjekter i 2012: -Samlokaliseringsprosjektet, -Senter for husdyrforsøk og -Brukerutstyrsprosjektet. Statsbygg fikk oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet 6. desember 2011 med følgende føringer: På bakgrunn av skisseprosjektet og de rammer og forutsetninger som der er lagt, ber vi Statsbygg utarbeide forprosjekt for det nye universitetet på Ås som også inkluderer Senter for husdyrforsøk. Forprosjektet ferdigstilles innen utgangen av oktober Fellesstyret har hatt ansvaret for brukerprosessen og etablerte 13 arbeidsgrupper som hver har hatt 3 4 møter. Arbeidsgruppene har gitt sine innspill til prosjekteringsgruppen (PG) som har innarbeidet innspillene i forprosjektet. Forprosjektet ble overlevert fra PG til Statsbygg i juni. Forprosjektet var deretter gjennom en påfølgende bruker- og Statsbygg evaluering. På styremøtet 3. september 2012, i FS-49/12 fattet fellestyret vedtak om sin høringsuttalelse til Forprosjekt samlokalisering av NVH og Veterinærinstituttet med UMB på Campus Ås, (prosjekt 11566). For Senter for husdyrforsøk ble det lagt en øvre ramme for prosjektet på 310 mill. kroner. Dette medførte at det måtte gjennomføres reduksjoner i romprogrammet for at kostnadsrammen kunne opprettholdes. Gjennom en større prosess hvor fellesstyret var sterkt involvert ble det foretatt kutt i størrelsesorden 50 mill. kroner. Fellesstyret leverte sin høringsuttalelse til forprosjektet for SHF I november 2012 ble det startet et forprosjekt for brukerutstyr som skal avsluttes juni Kunnskapsdepartementet vil stå som bestiller av brukerutstyrsprosjektet på vegne av brukerne. Fellesstyret har etablert 9 brukergrupper som skal gi innspill til dette prosjektet. 5

6 Fellesstyret har også vært sterkt involvert i Campusutviklingen og myndighetskontakten i forbindelse med byggeprosjektene. Mål for byggeprosessen, Campus Ås, som skal følge forprosjektet, er utarbeidet etter innspill fra Fellesstyret. Forprosjektet ble overlevert fra Statsbygg til eierne v/statsråd Kristin Halvorsen 29. oktober Etter overleveringen ble det igangsatt en ekstern kvalitetssikring (KS 2) av prosjektet som skal ferdigstilles februar NVH og UMB har gjennom deltakelse i brukergrupper, og på annen måte, bidratt med store ressurser slik at fellesstyret har kunnet ivareta sin rolle som bruker i alle tre prosjektene på en god måte. Profilering og kommunikasjon Fellesstyrets sekretariat har i 2012 sendt ut 9 nyhetsbrev til ansatte og studenter ved NVH og UMB. Sammen med institusjonenes egne nyhets- og informasjonskanaler er det lagt vekt på å informere om fellesstyrets arbeid. I 2012 har fellesstyret inngått samarbeid med Norsk designråd om et helhetlig profilprogram for NMBU. Dette arbeidet blir sluttført i Budsjett og regnskap 2012 Fellesstyret har fått en tildeling i 2012 fra KD på 4,2 mill kroner. Regnskapet er følgende (beløp i 1000 kr): Formål Regnskap Budsjett Differanse Styrehonorar Styremøter Styreseminar Sekretariat Eksterne prosjektkostnader Grafisk profilering Uka i Ås Sommerarrangement ansatte Overført til UMB Overført til NVH SUM Ubrukte midler er ca 1,2 mill kroner pr De ubrukte midlene skyldes blant annet at arbeidet med å utvikle grafisk profil ble overført til 2013 og at fellesstyrets faglige reiser ble avlyst i Midlene som er overført til NVH og UMB (2x0,6 mill kroner) har institusjonene benyttet til dekning av påløpte kostnader i fusjonsarbeidet. 6

7 Planer for 2013 Fellesstyrets arbeidsplan for 2013 Fellesstyret har vedtatt en arbeidsplan for Det er planlagt 9 møter i Arbeidsplanen er et viktig redskap for å sikre at alle saker av betydning for NMBU er avklart før oppstart av det nye universitetet. Fellesstyret skal i 2013 fatte alle vedtak som er nødvendige for at styret og ledelsen av NMBU kan ha sikker og forsvarlig drift fra 1. januar Det er et omfattende organisatorisk arbeid som skal gjennomføres i Ledelse av fusjonsarbeidet i 2013 I 2013 er Fellesstyrets sekretariat blitt reorganisert. På grunn av byggeprosjektenes omfang og kompleksitet har sekretariatsleder for Fellesstyret Knut Moksnes gått inn som prosjektleder med ansvar for å koordinere og følge opp disse byggeprosjektene, inkl brukermedvirkning. Fra 1. februar 2013 er assisterende universitetsdirektør ved UMB, Jan Olav Aasbø, ny sekretariatsleder. I samråd med NVH og UMB har Fellesstyret besluttet å legge all utredning, koordinering og implementering for at NMBU skal fungere tilfredsstillende fra til sekretariatet. For å få dette til blir NVH og UMB trukket nærmere inn i sekretariatets arbeid ved at begge institusjoner avgir ressurser til Fellesstyrets sekretariat. Sekretariatsleder har ansvaret for at alle vedtak blir iverksatt og at fusjonsprosessen gjennomføres etter de retningslinjer og mål som fellesstyret vedtar. Gjennomføring av forberedende tiltak i 2013 Etableringen av en ny IKT-infrastruktur for NMBU er et omfattende prosjekt. Fellesstyret har som mål at følgende IKT-funksjonalitet er på plass ved oppstart av NMBU: Felles e-post-system med NMBU-adresser. All utsendt e-post skal skje via NMBUadresser. Felles nettsted. Tilrettelegging av web-tjeneste. Felles telefonnummer og sentralbord. Samhandlingsplattform for UMB. Felles «desktop» (pålogging, fillagring, utskriftssystem). Felles ID-forvaltning Administrative systemer skal fungere og være operative på «NMBU-nivå». Trådløst nettverk skal være tilgjengelig og fungere på samme nivå på begge campus for både ansatt og studenter. Ansatte og studenter skal kunne velge å arbeide på begge campus og ha tilgang til samme tjenester. Felles utskriftssystem for begge campus basert på «follow me»/ «pull print». Ansatte og studenter skal kunne sende dokumenter til utskrift ved begge campus, og hente utskriften ved fritt valgt printer / multifunksjonsmaskin Det er nødvendig med en prioritering av rekkefølgen for 2013-prosjektene. Punkter i prioritert rekkefølge for 2013: 1. Etablere nettverksinfrastruktur på begge campus som sikrer redundant 10 Gbit/s nettforbindelse 2. Etablere Hardware-site på Campus-ÅS med redundant løsning på Campus-Adamstuen ihht hva som gir best effekt ut fra ROS-vurdering. 7

8 3. Etablere drift for administrative systemer samt en basis for tjenesteredundans på kritiske systemer. 4. Etablere felles e-postsystem 5. Etablere felles sentralbord med felles hovednummer. 6. Etablere felles samhandlingsplattform, både i form av dokumentdeling og sanntidskommunikasjon 7. Etablere en basis for en campusuavhengig arbeidsplass for ansatte. Hovedfokus er utbygd trådløsnett basert på felles plattform, samt tilrettelegging av utskriftstjenester NMBUs nye IKT-infrastruktur skal etableres i henhold til KDs føringer for informasjonssikkerhet. Det benyttes ROS-vurderinger i alle arbeidsgrupper/delprosjekter både som beslutningsstøtte for teknologivalg, og ledd i et styringssystem for informasjonssikkerhet. Satsningen på informasjonssikkerhet medfører at kvaliteten på NMBUs IKT-infrastruktur vil ligge på et høyere nivå enn det institusjonene hadde hver for seg tidligere. Sekretariatet benytter UNINETT som rådgivningspartner og legger UNINETTs anbefalinger til grunn for utforming av NMBUs IKT-infrastruktur. Vedlegg 1 IKT-planer og tiltak 2013I viser hvordan en felles IKT-plattform med optimal informasjonsdatasikkerhet kan etableres i Rekruttering av ledere Fellesstyret skal i 2013 tilsette NMBUs nye faglige og administrative ledelse. Det utarbeides vinteren 2013 en rekrutteringsplan som omfatter følgende: Rektor og prorektor Dekaner for de tre fakulteter Administrativ ledelse av NMBU Andre stillinger (instituttledere m.fl) Fellesstyret har fått fullmakt til å foreta ansettelser i disse lederstillingene. Det er et omfattende rekrutteringsarbeid som skal gjennomføres. I 2013 vil rekruttering av til disse lederstillingene være en viktig oppgave for fellesstyret. Strategi og supplerende planer Fellesstyret vil vedta NMBUs strategi i Strategiarbeidet har vært gjenstand for en grundig prosess som har involvert studenter og ansatte. Høringssvarene fra over 20 høringsinstanser er viktige innspill til den endelige utformingen. Strategien tar utgangspunkt i samfunnsoppdraget og skal profilere NMBU overfor de andre universitetene. Fellesstyret har som mål i 2013 å supplere den overordnete strategien med delstrategier. Dette er utfyllende deler som må være på plass for at det nye universitetsstyret kan ha forsvarlig styring fra dag en. I 2013 vil fellesstyret vedta IKT-strategi, kommunikasjonsstrategi, merkevareplattform og helhetlig design- og profilprogram (grafisk, digital, audiovisuell), markedsføringsplan for rekruttering av studenter til NMBU og andre delstrategier. Økonomistyring Fellesstyret vil i 2013 vedta budsjettfordelingsmodell for NMBU. Det legges opp til et internt resultatbasert finansieringssystem for instituttene hvor KDs incentivsystem videreføres i det interne incentivsystemet på NMBU. 8

9 Pågående utviklingsprosesser innen økonomiforvaltningen, spesielt e-handel og nytt system for beregning av indirekte kostnader ved eksterne oppdrag (TDI), delimplementeres i 2013 og utvikles med sikte på å omfatte hele NMBU fra Reglementer og retningslinjer Fellesstyret har som mål at alle reglementer, forskrifter, retningslinjer m.m. som må være på plass før NMBU starter sin ordinære virksomhet, skal vedtas i Dette gjelder blant annet budsjettfordelingsmodell, økonomireglement, personalreglement og studiereglement. Sikkerhet og beredskap og videreutvikling av internkontrollsystemet inngår i dette arbeidet. Utfyllende bestemmelser og reglement for NMBUs organisatoriske enheter skal også vedtas i Administrasjon Prosjektet OPAD 2014 viderefører arbeidet med å etablere en kompetent, effektiv og målrettet administrasjon for NMBU fra I 2013 vil den administrative infrastrukturen og datasikkerhet være på plass. Dette er en viktig forutsetning for at alle administrative og tekniske systemer kan utformes og være klare fra 1. januar Fellesstyret har som mål at organiseringen og innplassering av de ansatte i den nye administrasjonsmodellen for NMBU blir vedtatt i første halvdel av Kommunikasjon og kultur Fellesstyret har vedtatt en kommunikasjons- og kulturplan for Målgruppene er alle ansatte og studenter ved UMB og NVH, inkludert deres interesseorganisasjoner (studentdemokratiene, Norsk studentorganisasjon og tjenestemannsorganisasjonene). Men også samarbeidspartnere for NVH og UMB innenfor forskning, næringsliv og offentlig sektor er viktige målgrupper, og det vil bli lagt spesiell vekt på å informere virksomhetene på Campus Ås. Design Fellesstyret vil vedta grafisk og visuell profil for NMBU i Fellesstyret samarbeider med Norsk designråd om å finne frem til en ny visuell identitet som kan profilere NMBU som et særpreget universitet. Budsjett 2013 Budsjettet for 2013 har en ramme på 36,1 mill kroner som inkluderer midlene institusjonene har satt av på eget budsjett til fusjonsarbeidet. Institusjonenes bidrag er i hovedsak to typer kostnader; frikjøp av ansatte og investeringsmidler for IKT. I 2013 er det til disposisjon 11,2 mill kroner i SAK-midler (2013-tildelingen fra KD på 10 mill kroner og overførte midler fra 2012 på 1,2 mill kroner). Fellesstyret har vedtatt at det foreløpig skal legges til grunn følgende bruk av disse midlene: 9

10 Formål Beløp (1000 kr) Styrehonorarer Styremøter 220 Driftskostnader sekretariatet 200 Grafisk og visuell profilering Kulturbyggingstiltak for ansatte og studenter 250 Etablering av faglige og strategiske satsingsområder 450 IKT-infrastruktur og systemer SUM

11 Vedlegg 1: IKT- planer og tiltak 2013 Prinsipper og arbeidsmetoder Rådgivning IT-avdelingene innehar betydelig med kompetanse for drift av IKT-miljøer i UH-sektoren. Prosessen med å etablere et IKT-miljø for det nye universitetet NMBU så vidt omfattende at det ved flere anledninger er behov for både rådgivning og innhenting av synspunkter utenfor miljøet. UNINETT er et konsern under KD som driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. UNINETT utvikler og driver det norske forskningsnettet, som forbinder norske utdannings- og forskningsinstitusjoner og knytter dem opp mot internasjonale forskningsnett. UNINETT-konsernet representerer ett av Norges mest avanserte nettmiljøer og har bred internasjonal aktivitet gjennom forskningsprosjekter og standardiseringsarbeid innenfor internettfeltet. IT-avdelingene skal benytte UNINETT som rådgivningspartner og legger UNINETTs anbefalinger til grunn for utforming av NMBUs IKT-infrastruktur. ROS-vurderinger NMBUs nye IKT-infrastruktur må etableres med begrensede rammer, og det er vesentlig at man foruten å gjøre tingene riktig, også fremfor alt gjør de riktige tingene. I tråd med anbefalinger fra KD benyttes ROS-vurderinger (risiko- og sårbarhetsvurderinger) i alle delprosjekter for å fastslå hvilke tiltak som gir best effekt. Verktøy for ROS-vurderinger finnes tilgjengelig i flere varianter. I og med at innholdet ROSvurderinger kan avsløre sårbarheter ved NMBUs infrastruktur er det viktig å benytte verktøy hvor informasjonen holdes internt hos institusjonene, dvs. at nettbaserte verktøy utelukkes. I NMBUs ROS-vurderinger benyttes verktøyet som vi har fått fra UNINETTs informasjonssikkerhets gruppe. Felles driftsmiljø og forenkling av infrastruktur Ved etablering av ny felles infrastruktur for NMBU er målet at denne skal erstatte eksisterende løsninger på hhv Campus-Ås og Campus-Adamstuen. Ny felles infrastruktur skal driftes av et felles driftsmiljø bestående av personale på begge Campus. Av ressursmessige årsaker er det ikke realistisk å ha all ny infrastruktur på plass ved sammenslåingstidspunktet, men målsettingen om å ta ut effektiviseringsgevinster ved avvikling av de gamle, lokale løsningene skal ligge som en viktig føring. Beslutningsstruktur Forslag til tekniske beslutninger gjøres så langt mulig i arbeidsgruppene. En IT-koordineringsgruppe bestående av Gjermund Holden (NVH), Ola-Gunnar Juelsrud (UMB) og Geir Tutturen (FS-Sekretariatet) fatter beslutninger om investeringer og prioriteringer innenfor rammene av dette dokumentet. Det er en føring at enighet som hovedregel skal oppnås innen arbeidsgruppene. I den grad enighet ikke oppnås i arbeidsgruppene, tas beslutningene i IT-koordineringsgruppa. 11

12 Hvis enighet heller ikke oppnås i IT-koordineringsgruppa, legges saken fram for FSsekretariatet, som lager en sak til FS-KG. Prioritering av oppgaver Etableringen av en ny IKT-infrastruktur for NMBU er et omfattende prosjekt, og krever stor innsats både i form av arbeidstid og penger til investeringer. For året 2013 eksisterer det rammer både i form av tid og penger som vi må forholde oss til og det kan være er nødvendig med en hard og nøktern prioritering. Ved mangelfull tildeling vil mulighetene for måloppnåelse i forhold til bestillingen påvirkes. I prosjektdokumentasjonen estimeres ressursbehov både mht. tid og investeringskostnader. Dette er til dels dynamisk informasjon, og selv om mange av estimatene er godt funderte vil man for flere av prosjektene oppleve at de må justeres underveis. Det er derfor nødvendig med en prioritering av rekkefølgen for 2013-prosjektene. Punkter i prioritert rekkefølge for 2013: 8. Etablere nettverksinfrastruktur på begge campus som sikrer redundant 10 Gbit/s nettforbindelse 9. Etablere Hardware-site på Campus-ÅS med redundant løsning på Campus-Adamstuen ihht hva som gir best effekt ut fra ROS-vurdering. 10. Etablere drift for administrative systemer samt en basis for tjenesteredundans på kritiske systemer. (Systemeierne må si noe om hvor kritiske systemene er i forhold til kostnader). 11. Etablere felles e-postsystem 12. Etablere felles sentralbord med felles hovednummer. 13. Etablere felles samhandlingsplattform, både i form av dokumentdeling og sanntidskommunikasjon 14. Etablere en basis for en campusuavhengig arbeidsplass for ansatte. Hovedfokus er utbygd trådløsnett basert på felles plattform, samt tilrettelegging av utskriftstjenester Prioriteringene angir rekkefølge for arbeidsoppgaver og investeringer. De er ikke begrensende for arbeidet som skal gjøres i Prosjekter som ikke finner plass i 2013 vil imidlertid fortsette i Bestilling og forventninger Ved sammenslåingstidspunktet skal følgende IKT-funksjonalitet være på plass: Felles e-post-system med NMBU-adresser. All utsendt e-post skal skje via NMBUadresser. Mottak av e-post til NVH- og UMB-adresser rutes til NMBU-server. Grafisk profil indirekte bestilling som krever tilrettelegging fra IT-avdelingen på flere tjenester. Felles nettsted. Tilrettelegging av web-tjeneste med avhengigheter Felles telefonnummer og sentralbord med tilhørende tjenester. Samhandlingsplattform for UMB. (Bestillingen er konkretisert i eget prosjektdokument, og gjenspeiles i beskrivelsen nedenfor) Felles «desktop» (pålogging, fillagring, utskriftssystem). Felles ID-forvaltning 12

13 Administrative systemer skal fungere og være operative på «NMBU-nivå». Forventninger (framkommet på seminar og ledermøter): Trådløst nettverk skal være tilgjengelig og fungere på samme nivå på begge campus for både ansatt og studenter. Ansatte og studenter skal kunne velge å arbeide på begge campus og ha tilgang til samme tjenester. Felles utskriftssystem for begge campus basert på «follow me»/ «pull print». Ansatte og studenter skal kunne sende dokumenter til utskrift ved begge campus, og hente utskriften ved fritt valgt printer / multifunksjonsmaskin Bestillingene er konkretisert i egne dokumenter. I avsnittet «Arbeidsområder og oppgaver» ligger det også estimater på antatt tidsforbruk. Arbeidsområder og oppgaver Generelt for IKT-prosjektene IT-infrastrukturen utgjør «grunnmuren» for alle arbeidsverktøy som benyttes i en moderne organisasjon. I de NMBU/OPAD-prosessene som er oppført i arbeidsdokumentene er noen prosesser med sine områder og strukturer veldig synlige, mens andre utgjør grunnleggende infrastruktur som er veldig lite synlig, men likevel nødvendig for at helheten skal fungere. Figur: Sammenhengen mellom prosessene/områdene i OPAD-IT. Områder lenger opp er avhengige av de på nivåene under Noen av prosjektene er nært relatert til bestillingene, men som man ser av figuren henger de ulike delområdene tett sammen og er innbyrdes avhengige. Det er viktig for IT-avdelingene ved NVH og UMB å få fram at man ikke kan velge ut enkelte områder for satsning på disse uten at også de underliggende områdene får tilstrekkelig finansiering. 13

14 Arbeidsgrupper med prosjekter på IKT-området Følgende arbeidsgrupper er etablert for å arbeide med IKT-prosessene fra om sammenslåingen, og mange av gruppene vil være i funksjon i lang tid etter sammenslåingstidspunktet også. Gjermund Holden Geir Tutturen Ola-Gunnar Juelsrud Dennis Lundh Anne-Marthe Leinebø Håvard Myhrer Stein Hanstad Bård Holtbakk Lars Øimoen Mikhail Lilleøren Jostein Taksdal Bernhard Krogh Riiser Anders Nilsen Bjørn Hansen Kjetil Olsen Ruben Orholt Morten Petterson Kenneth Isaksen Student S3.1 IKT-strategi L X S3.2 IKT-reglement X L X S3.3 Informasjonssikkerhetspolicy X X X X X S3.4 Rammeverk og internkontroll L K K S3.4.1 Internkontroll X L X S3.4.2 Rammeverk for drift x X L X S3.5 BAS-løsning X K L X X S3.6 Fysiske fasiliteter og infrastruktur S3.6.1 Maskin rom - klargjøring S3.6.2 Hardware Servere og lagring S3.7 Kommunikasjon og nettverksarkitektur x L K X L K X L X X L X X S3.7.1 Kommunikasjon (fysisk) x X X X L X X X X S3.7.2 Nettverksarkitektur x K X X X L S3.7.3 Trådløst nettverk L K X X S3.8 - Samarbeidsplattformer L K S3.8.1 Lync X X L X X S3.8.2 Sharepoint L X S3.8.3 Exchange X L S3.9 Felles telefoniløsning og X støttesystem for sentralbord L X X S3.10 Basistjenester og ADstruktur L K S Basistjenester (VMløsning mm) X X X L S AD-struktur L X X X 14

15 S3.11 Felles systemer og klientdrift L K S Klientdrift mm X X X L X X S Printerdrift X L X X X S Sikkerhetskopiering L X X X S3.12 Samkjøring av ITplattformer L K X X for adm. verktøy S ROS-analyser og X tilrettelegging S Omlegging av kritiske systemer X Tabell: Arbeidsgrupper på IKT-området i OPAD-prosessen L: Leder for arbeidsgruppen, K: Gruppekoordinator på NVH eller UMB, X: Deltager Arbeidsgruppene er dynamisk organisert i den forstand at det løpende behovet avgjør om det gjøres endringer i prosjektene og om det kan bli opprettet nye undergrupper. 15

16 Tidsskjema 2013: Start Wed Qtr 1, 2013 Today Qtr 2, S3.1 - IKT-201strategi Mon S3.2 - IKTregleme S3.3 - Informasjonssikkerh etspolicy S3.4 - Rammeverk og internkontroll Mon Tue S Basistjenester og AD-struktur Thu Thu S3.5 - BAS-løsning Wed Mon S3.6 - Fysiske fasiliteter og infrastruktur Thu Tue S Maskinrom - klargjøring Fri Tue S Hardware - S3.7 - Kommunikasj on og S Kommunikasj on (fysisk) S 3. S ADstruktur S Intern Qtr 3, 2013 S3.8 - Samarbeidsplattformer Fri Mon S Lync S Sharepoint Fri Mon S Exchange Mon Wed S3.9 - Felles telefoniløsning og Qtr 4, 2013 støttesystemer S Samkjøring av IT-plattformer for administrative verktøy Mon Thu S Basistjen ester S Fellessystemer og klientdrift Thu Tue S Klientdrift mm Thu S Printerdrift Thu Tue S Sikkerhetskopiering Thu Tue Finish Thu Etablering av ADstruktur Tue Deploying av endelig PKIdesign Thu

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB

Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for NVH og UMB Kommunikasjons- og kulturplan for 2013 for fellesstyret for Fastsatt av fellesstyret i sak FS-10/13, 30. januar 2013 Formål Dekke fellesstyrets behov for å informere om fusjonsprosessen internt ved UMB

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU

Kunnskap for livet. Visjonen for NMBU Kunnskap for livet Visjonen for NMBU 1 Milepæler 2013 - Forberdelser til opprettelsen av NMBU Revidert nasjonalbudsjett 1. januar 2014 - NMBU opprettes med to campuser Våren 2019 - Samlokalisering på Campus

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Marius Seljedal, prosjektleder Forskningsavdelingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 15. oktober 2013 langtidsplan@kd.dep.no Vår ref.: 13/24 Innspill fra NMBU til regjeringens langtidsplan

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret?

Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Faglig organisering av det nye universitetet: Hvilken anbefaling skal UMB gi fellesstyret? Ruth Haug (med innspill fra Knut Fægri og Elizabeth de Jong) Rapporten om faglig organisering - framdrift Nov

Detaljer

Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap

Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedlegg Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering av Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap Vedtatt på fellesstyrets møte 11. oktober 2010 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fellestyret for NMBU 17. oktober 2012 Stabsdirektør Rolf Larsen

Fellestyret for NMBU 17. oktober 2012 Stabsdirektør Rolf Larsen Fellestyret for NMBU 17. oktober 2012 Stabsdirektør Rolf Larsen Parallelle prosesser Nytt universitet (NMBU) strategi og styringsordning - Fellesstyrets ansvar Veterinærinstituttet - VIs styre Byggeprosessen

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Samorganiseringen av NVH og UMB vil føre til en reorganisering av virksomhetene

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

nyhetsbrev Nr. 18, 18. desember 2012 6 Vi er på rett vei

nyhetsbrev Nr. 18, 18. desember 2012 6 Vi er på rett vei nyhetsbrev DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Nr. 18, 18. desember 2012 2 informasjon 3 KUNNSKAP FOR LIVET 4 Innkjøp av brukerutstyr for én milliard kroner 5 Takker for

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 78/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206- Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 31.08.2016 Mari Sundli

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017

Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 22.mars 2017 SAK NR 023-2017 IKT driftsplattform for Sykehusinnkjøp HF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag

Høringsuttalelse om det nye universitetets samfunnsoppdrag US-SAK NR:59 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR:2011/571 Høringsuttalelse om det nye

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 3, 11. FEBRUAR 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 LEDER VED HANS FREDRIK HOEN OG YNGVILD WASTESON 5 FELLESSTYRETS HØRINGSMØTE MED ANSATTE OG STUDENTER 6 PROGRAM FOR 1.

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 10/1095 Styrets evaluering av eget arbeid

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016

S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13. Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 S T Y R E S A K # 22/13 STYREMØTET DEN 23.04.13 Vedrørende: IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret tar IKT-strategi for perioden 2013 2016 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Idé, design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Grafisk design og trykk: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Produksjon: Tapir Uttrykk Nasjonalt sertifikat: 1660 Tapir Uttrykk Nasjonalt

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon

VEDLEGG 2. Beregningsteknisk dokumentasjon VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Innhold 1. FASTSETTING AV BASISBEVILGNING... 2 1.1. BEREGNING AV NY BASIS... 2 1.2. RESULTATGRUNNLAG FASTSETTING AV BASIS... 3 2. BUDSJETTMODELLEN 2015... 4 2.1.

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Velkommen v/tina Lingjærde

Velkommen v/tina Lingjærde FS-kontaktforum Velkommen v/tina Lingjærde 1 Innhold Presentasjon av CERES Tjenesteorganet Digitaliseringsstrategien 2 CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier National

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

FUGE-videreføring av UiBs satsing

FUGE-videreføring av UiBs satsing FUGE-videreføring av UiBs satsing Planarbeidet i FUGE og strategi for videre satsing. Berit Rokne Møte mellom FUGE-styret og UiB Tilbakeblikk på FUGE ved UiB Intern prosess ved etablering og drift av FUGE

Detaljer

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00

S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 S TYRES AK u nntatt o ffe n t lig h et 0. 00 Styremøte - 09-22. oktober 2007 Saksnr.: 105/07 Byggetrinn 2 organisering av arbeidet KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47)

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB

Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB 1302 1901 FON-SAK NR:26/2011 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 26/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Saken legges fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. US-SAK NR: 3/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: REKTOR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: Styrets evaluering av eget arbeid Dokumenter:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere

Operativ administrasjon 2014. Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Operativ administrasjon 2014 Presentasjon for delprosjekt 1,2 og 3: Koordinatorer og faglig ansvarlige administrative ledere Resultatmål for OPAD S Systemer, rutiner arbeidsprosesser K - Kommunikasjon

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås Allmøte UMB 18/3 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences innebærer muligheter

Detaljer

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD

Mandat informasjonssikkerhet. Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Mandat informasjonssikkerhet Avdelingsdirektør Arne Lunde Uh-avdelingen KD Definisjoner Informasjonssikkerhet handler om hvordan informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB

INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB INTERIMSSTYRET FOR SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING AV NVH OG UMB Dato: tirsdag 27. januar 2009 Tid: Kl. 09.00 17.00 Sted: Cirkus, UMB PROTOKOLL 01/09 Til stede: Arild Underdal (leder), Karen Johanne

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) 1 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 3. september 2012 Tid: 10:30 15:00 Sted: NVH PROTOKOLL 05/12 Til stede: Styremedlemmer: Siri Hatlen

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Diskusjonsutkast #1 UNIVERSITETET I OSLO NOTAT Til Fra Direktørnettverket IS-direktøren Notatdato: 18. januar 2011 Saksbehandler: Arne Laukholm Saksnr.: PROSJEKTBESKRIVELSE FOR PROSESSEN INTERNT

Detaljer

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting.

I samråd med rektor utformer universitetsdirektøren de endelige spørsmålene på bakgrunn av universitetsstyrets drøfting. US-SAK NR: 32/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 12/576 Etatsstyringsmøtet

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB

94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen ved UMB US-SAK NR: 94/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/913 94/2011 Implementering av TVERRforsk-ordningen

Detaljer