DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER"

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse. Vi anbefaler at du tester opptaksfunksjonen og volumet før bruk for å sikre vellykkede opptak.

2 Introduksjon Innholdet i dette dokumentet kan endres i fremtiden uten forvarsel. Kontakt vårt Kundeservicesenter for siste informasjon om produktnavn og modellnummer. Illustrasjonen av skjermen og diktafonen som vises i denne bruksanvisningen kan variere fra det faktiske produktet. Den best mulige forsiktighet har blitt gjort for å bevare dette dokumentets integritet, men dersom du oppdager et tvilsomt element, feil eller utelatelser, kontakt vårt kundeservicesenter. Ethvert ansvar for følgeskader eller skader av noe slag som oppstår som en følge av tap av data grunnet en produktdefekt, reparasjoner utført av en tredje part, andre enn Olympus eller et Olympus-autorisert servicesenter, eller annen grunn ekskluderes. Varemerker og registrerte varemerker IBM og PC/AT er varemerker eller registrerte varemerker for International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Macintosh og itunes er varemerker for Apple Inc. microsd og microsdhc er varemerker for SD card Association. MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson. Produktet ble utviklet basert på støyreduserende teknologi under lisens fra NEC Corporation. Andre produkt- og merkenavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. 2

3 In n ho l d s fo r teg ne l s e Introduksjon Innholdsfortegnelse... 3 Sikkerhetsanvisninger... 4 Forsiktighetsregler vedrørende bruksomgivelser... 4 Håndtering av diktafonen... 5 Forsiktighetsregler for håndtering av batterier Komme i gang Hovedfunksjoner... 7 Identifisering av deler... 8 Skjerm (LCD-skjerm)... 9 Strømforsyning...10 Sette inn batterier...10 Slå på/av strømmen...11 HOLD...11 Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date]...12 Sette inn og ta ut et microsd-kort...13 Sette inn et microsd-kort...13 Ta ut et microsd-kort...14 Velge mapper og filer...15 Søke etter en fil Om opptak Opptak...16 Endre opptaksscenen [Rec Scene]...17 Ta opp fra ekstern mikrofon eller andre enheter Om avspilling Avspilling...19 Endre avspillingshastigheten...21 Sette et index- eller temp-merke Hvordan begynne repetert avspilling av segment Fjerne Innstillingsmeny Menyinnstillingsmetode File Menu Rec Menu Play Menu LCD/lydmeny Device Menu Bruke diktafonen på datamaskinen Operativmiljø Koble til datamaskinen Koble fra datamaskinen Annen informasjon Feilsøking Ekstrautstyr (valgfritt) Spesifikasjoner...41 Teknisk hjelp og støtte

4 4 Sikkerhetsanvisninger Før du bruker den nye diktafonen, les nøye gjennom denne veiledningen slik at du er sikker på at du kjenner trygg og korrekt bruk av enheten. Oppbevar denne veiledningen på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. Varselsymbolene angir viktig sikkerhetsrelatert informasjon. Det er viktig at du leser advarslene og informasjonen som medfølger for å kunne beskytte deg selv og andre mot personskade eller skade på eiendom. f Fare Hvis produktet brukes uten at den angitte informasjonen under dette symbolet overholdes, kan det føre til alvorlig skade eller død. f Advarsel Hvis produktet brukes uten at den angitte informasjonen under dette symbolet overholdes, kan det føre til skade eller død. f Forsiktig Hvis produktet brukes uten at den angitte informasjonen under dette symbolet overholdes, kan det føre til mindre personskader, skade på utstyr eller tap av verdifulle data. Forsiktighetsregler vedrørende bruksomgivelser For å beskytte høypresisjonsteknologien i dette produktet bør du aldri ha diktafonen i omgivelsene som er oppført nedenfor, verken for bruk eller oppbevaring: Steder hvor temperaturen og/eller fuktigheten er høy eller gjennomgår ekstreme svingninger. Direkte sollys, strender, låste biler eller andre varmekilder (peis, varmeovn etc.) eller luftfuktere. I sandete eller støvete omgivelser. I nærheten av brennbare objekter eller eksplosiver. På fuktige steder, så som baderom eller i regn. På steder som utsettes for sterke vibrasjoner. Slipp aldri diktafonen og utsett den ikke for sterke støt eller vibrasjoner. Diktafonen kan slutte å fungere som det skal dersom den brukes på et sted hvor den utsettes for magnetiske/elektromagnetiske felter, radiobølger eller høy spenning, som for eksempel i nærheten av en TV, mikroovn, videospill, høyttalere, stor skjermenhet, TV/radio-tårn eller sendetårn. I slike tilfeller må diktafonen slås av og på før den kan brukes igjen. Unngå opptak eller avspilling nær mobiltelefoner eller annet trådløst utstyr, da disse kan forårsake forstyrrelse og støy. Hvis du opplever støy, flytt til et annet sted, eller flytt diktafonen lenger unna slikt utstyr. Ikke bruk organiske løsemidler som alkohol og lakktynner for å rengjøre enheten.

5 Sikkerhetsanvisninger Advarsel om tap av data: Innspilt innhold i minnet kan ødelegges eller slettes av operasjonsfeil, feil på enheten eller under reparasjon. Det anbefales at du sikkerhetskopierer og lagrer viktig innhold på et annet media som en datamaskinharddisk. Ethvert ansvar for følgeskader eller skader av noe slag som oppstår som en følge av tap av data grunnet en produktdefekt, reparasjoner utført av en tredje part andre enn Olympus eller et Olympus-autorisert servicesenter, eller andre grunner ekskluderes fra Olympus ansvar. Håndtering av diktafonen f Advarsel: Bruk aldri diktafonen i nærheten av brannfarlige eller eksplosive gasser. Hold små barn borte fra diktafonen. Diktafonen må alltid brukes og oppbevares utenfor rekkevidden til små barn for å unngå at følgende farlige situasjoner, og dermed fare for liv og helse, oppstår: 1 Kvelning som følge av at diktafonstroppen blir viklet rundt halsen. 2 Svelging av batteri, minnekort eller andre små deler. 3 Skader som skyldes diktafonens bevegelige deler. Diktafonen må ikke brukes eller oppbevares på støvete eller fuktige steder. Ikke demonter, reparer eller tilpass enheten selv. Bruk bare microsd/microsdhckort. Bruk aldri andre typer kort. Kontakt en autorisert forhandler eller et servicesenter hvis du ved et uhell setter inn feil type kort i diktafonen. Bruk aldri kraft for å ta ut kortet. Ikke bruk enheten mens du betjener et kjøretøy (som en sykkel, motorsykkel eller bil). f Forsiktig: Stans å bruke diktafonen umiddelbart dersom du merker at det kommer uvanlig lukt, uvanlige lyder eller røyk fra den. Ikke fjern batteriene direkte med hendene. Dette kan forårsake brann eller forbrenning av hendene. Vær forsiktig med stroppen. Vær forsiktig med stroppen når du bærer diktafonen. Den kan lett feste seg i løse objekter og forårsake alvorlige skader. Ikke la diktafonen ligge på steder hvor den kan utsettes for ekstremt høye temperaturer. Deler på diktafonen vil kunne ta skade av det, og brann kan oppstå. Ikke bruk laderen eller AC-adapteren hvis de er tildekket (f.eks. av et stykke tøy). Det kan forårsake overoppheting og brann. Håndter diktafonen forsiktig for å unngå lette brannskader. Diktafonen inneholder metalldeler og overoppheting kan derfor føre til lette brannskader. Vær oppmerksom på følgende: Diktafonen blir svært varm når den brukes over lengre tid. Hvis du fortsetter å holde i diktafonen i denne tilstanden, kan det oppstå lette brannskader. På steder som er utsatt for ekstremt kalde temperaturer, kan diktafonens temperatur bli lavere enn omgivelsestemperaturen. Hvis det er mulig, bør du ha på hansker når du bruker diktafonen i lave temperaturer. 5

6 Sikkerhetsanvisninger Forsiktighetsregler for håndtering av batterier Følg disse viktige anvisningene for å hindre at batterier lekker, blir overopphetet, tar fyr, eksploderer eller forårsaker elektriske støt eller brannskader. f Fare: Batteriene bør aldri utsettes for flammer, varmes opp, kortsluttes eller demonteres. Ikke varm opp eller brenn batteriene. Vær forsiktig når du har med deg eller oppbevarer batterier, slik at de ikke kommer i kontakt med metallgjenstander som smykker, nåler, knapper, glidelåser osv. Oppbevar aldri batterier på et sted hvor de kan utsettes for direkte sollys, eller utsettes for høye temperaturer som for eksempel i et varmt kjøretøy, nære en varmekilde osv. Følg alle instruksjoner for bruk av batterier for å unngå at batteriene lekker eller at batteripolene ødelegges. Forsøk aldri å demontere et batteri eller å foreta noen som helst slags endringer på det, ved lodding osv. Ikke koble batteriet direkte til et strømuttak eller en sigarettenner i en bil. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øynene, skyll straks øynene med rent, kaldt vann og oppsøk legehjelp umiddelbart. f Advarsel: Batterier må holdes tørre til enhver tid. Ikke bruk batterier som er sprukket eller ødelagt. Utsett aldri batterier for kraftige støt eller vedvarende risting. Hvis et batteri lekker, blir misfarget eller deformert eller på noen annen måte avviker fra normalen under bruk, må du slutte å bruke diktafonen. Hvis du får batterivæske på klærne eller huden, fjern klærne og skyll stedet umiddelbart med rent, rennende vann. Oppsøk umiddelbart lege hvis væsken forbrenner huden. Oppbevar batterier utenfor barns rekkevidde. Dersom du legger merke til noe uvanlig mens du bruker produktet, som for eksempel unormal støy, varme, røyk eller brent lukt: 1 fjern batteriet umiddelbart med omhu så du ikke brenner deg, og; 2 ring forhandleren din eller din lokale Olympus-representant for service. f Forsiktig: Ta ansvar for jordens ressurser ved å resirkulere brukte batterier. Når du kaster tomme batterier, må du sørge for å dekke til batteripolene. Overhold alltid lokale lover og forskrifter. 6

7 Hovedfunksjoner Komme i gang s Støtter mange typer opptaksformater. Støtter MP3- formatet (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) og formatet Windows Media Audio (WMA) ( s. 29). * Bare VN-713PC og VN-712PC. s Støtter høykapasitets opptaksmedia. Du kan lagre data i det interne minnet og på et microsd-kort (bare VN-713PC og VN-712PC) ( s. 13). s Den har en innebygd variabel stemmestyringsfunksjon (VCVA) ( s. 30). s Basskuttfilteret reduserer støy fra airconditionanlegg og andre lignende lyder under opptak ( s. 29). s En støyreduserende funksjon*1 ( s. 33) og en stemmefilterfunksjon*2 ( s. 33) fjerner støy og gir en tydelig lydavspilling. *1 Bare VN-713PC. *2 Bare VN-713PC og VN-712PC. s Den har innebygde funksjoner for innstilling av opptaksscene for registrering av den beste innstillingen i henhold til ulike bruksområder ( s. 32). s Utstyrt med en funksjon for kalendersøk som er nyttig når du skal søke etter filer (bare VN- 713PC og VN-712PC) ( s. 15). s Den har flere funksjoner for repetert avspilling ( s. 23, s. 33). s Du kan dele inn en fil (MP3) som har blitt spilt inn med denne diktafonen, i to filer* ( s. 28). * Bare VN-713PC og VN-712PC. s Index- og tempmerke gjør at du lett kan finne igjen et ønsket sted ( s. 22). s Avspillingshastigheten kan kontrolleres etter behov ( s. 21). s Teksten på skjermen er større slik at den er lettere å lese. Du kan også redusere tekststørrelsen som du vil. s Denne diktafonen er kompatibel med USB 2.0, noe som muliggjør rask dataoverføring til en d a t a m a s k i n. 1 Hovedfunksjoner 7

8 Identifisering av deler * & ( 1 Identifisering av deler ^ % $ # Innebygd mikrofon 2 MIC (Mikrofon)-kontakt 3 EAR (Øretelefon)-kontakt 4 CALENDAR/SCENE-knapp*1 SCENE-knapp*2 5 Kortdeksel*1 6 LED-lampe 7 Innebygd høytaler 8 +-knapp 9 REC (s) (Opptak)-knapp 0 9-knapp! -knapp q # ERASE-knapp $ `OK-knapp % 0-knapp ^ STOP (4)-knapp & MENU-knapp * Skjerm (LCD-skjerm) ( Stativ ) POWER/HOLD-bryter - USB-inngang = Batterideksel q Hull til rem *1 Bare VN-713PC og VN-712PC. *2 Bare VN-711PC. - = ) 8 Bruk stativet ved behov. Fjern skjermbeskytteren på skjermen.

9 Identifisering av deler Skjerm (LCD-skjerm) Du kan endre størrelsen på skriften som vises på skjermen. Se «[Font Size]» ( s. 34). Når [Font Size] er stilt til [Large] Nåværende filnummer/totalt antall opptaksfiler i mappen 2 Indikator for opptaksmedia*1 [ ] [l]: Innebygd flashminne [m]: microsd-kort Mappeindikator 3 Statusindikator for opptak [ ] (K): Opptaksindikator [ ] ( ): Pause-indikator [ ] (L): Stoppindikator [ ] ( ): Avspillingsindikator (N): F. Play-indikator (M): S. Play-indikator [ ] (ß): Spoling fremover-indikator [ ] ( ): Spoling bakover-indikator 4 Medgått opptakstid, Forløpt avspillingstid Når [Font Size] er stilt til [Small] ! 5 Ikonvisning [?]: Opptaksnivå [û]: VCVA [Æ]: Stemmesynkronisering*2 [0]: Basskuttfilter [%]: Støyreduksjon*2 [$]: Stemmefilter*1 [ ] [ ]: Avspillingsmodus 6 Indikator for opptaksmodus 7 Indikator for batteriet 8 Fillåsindikator 9 Gjenværende opptakstid, Fillengde 0 Nåværende filnavn*3! Indikatorlinje for gjenværende minne*3, Indikatorlinje for Opptaksdato og opptakstid*3 1 Identifisering av deler *1 Bare VN-713PC og VN-712PC. *2 Bare VN-713PC. *3 Disse elementene vises bare når [Font Size] er stilt til [Small]. 9

10 Strømforsyning Sette inn batterier 1 Trykk lett ned på pilen og skyv batteridekslet åpent. 3 Lukk batteridekslet helt ved å skyve i retning A. 1 Strømforsyning Indikator for batteriet 2 Sett inn batteriene, observer korrekte = og - polariteter. Skift ut batteriene så snart som mulig når [ ] vises på skjermen. Når batteriet er for svakt, vises [ ] og [Battery Low] på skjermen, og diktafonen slås av. Notater Skift bare ut batteriene med AAA alkaliske batterier. Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke d i k t a f o n e n f o r e n l e n g r e p e r i o d e. 10

11 Strømforsyning HOLD Slå på/av strømmen Slå på strømmen Når diktafonen er slått av, skyver du bryteren POWER/HOLD i pilens retning. Sett diktafonen i modusen HOLD (A) Skyv bryteren POWER/HOLD til posisjonen [HOLD]. C A B Når [Hold] vises på skjermen er diktafonen stilt til modusen HOLD. 1 Strømforsyning/HOLD Slå av strømmen Skyv bryteren POWER/HOLD i pilens retning, og hold den i 0,5 sekunder eller lenger. Funksjonen gjenoppta husker stoppposisjonen for før strømmen ble slått av. Strømsparingsmodus Hvis opptakeren ikke benyttes i 5 minutter eller mer, slukkes skjermen og opptakeren går i strømsparingsmodus. For å avslutte strømsparingsmodus, t r y k k p å hv i l k e n s o m h e l s t k n a p p. Avslutte modusen HOLD (B) Skyv bryteren POWER/HOLD til posisjonen c. Notater Hvis du trykker på en hvilken som helst knapp i HOLD-modus, vil klokken som vises tennes i 2 sekunder, men den vil ikke drive diktafonen. Dersom HOLD brukes under avspilling (opptak) deaktiveres bruken og statusen for avspilling (opptak) forblir uendret (når avspillingen er ferdig eller opptaket er avsluttet på grunn av at gjenværende m i n n e e r b r u k t o p p, v i l d e t s t o p p e). 11

12 Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date] Hvis du forhåndsstiller klokkeslettet og datoen, vil informasjonen automatisk lagres for hver fil når filen tas opp. Forhåndsstilling av tidspunkt og data muliggjør enklere filadministrering. 3 Gjenta trinn 1 og 2 for å stille de andre elementene. 1 Stille inn klokkeslett og dato 12 Når du setter i batterier for første gang eller hver gang du bytter ut batteriene, blinker «Hour»- indikatoren. 1 Trykk på 9 eller 0-knappen for å velge elementet som du vil stille inn. Velg elementet fra «Hour», «Minute», «Year», «Month» og «Day» med en blinkende markør. 2 Trykk på knappen + eller for å stille inn. 9 - eller 0-knapp: Flytt til forrige eller neste element. knappen + eller Endre verdien. Du kan velge mellom 12- og 24-timers visning ved å trykke på knappen FOLDER/INDEX mens du stiller inn time og minutter. Du kan velge rekkefølgen for «Month», «Day» og «Year» ved å trykke på FOLDER/INDEX-knappen under innstilling. 4 Trykk på knappen `OK for å fullføre innstillingen. Klokken starter fra den innstilte datoen og klokkeslettet. Trykk på `OK-knappen i henhold til tidssignalet. Notater Dersom du trykker på `OK-knappen under oppsettet, vil diktafonen lagre elementene som ble stilt ved det tidspunktet. Mens diktafonen er i stoppmodus, trykker og holder du nede knappen STOP (4) for å vise [Time & date] og [Remain]. Endre dato og klokkeslett Velg [Time & Date] fra menyen i [Device Menu]. Se «[Menyinnstillingsmetode]» ( s. 26)

13 Sette inn og ta ut et microsd-kort For VN-713PC og VN-712PC: «microsd» i brukerveiledningen henviser til både microsd og microsdhc. Med denne diktafonen, kan du i tillegg til det interne minnet lagre data på kommersielt tilgjengelige microsd-kort. Sette inn et microsd-kort 1 Åpne kortdekslet når opptakeren er i stoppmodus. 2 Vend microsd-kortet riktig vei og sett det inn i kortplassen, som vist på bildet. Hold microsd-kortet rett når du setter det inn. Hvis du setter inn microsd-kortet feil vei eller i en vinkel, kan dette skade kontaktområdet eller få microsdkortet til å sette seg fast. Data kan ikke tas opp på microsdkortet hvis du ikke skyver det helt inn til du hører et klikk. 3 Lukk kortdekslet godt. Når du setter inn microsd-kortet vil overgangsskjermen for opptaksmedia vises. 4 For å ta opp til et microsd-kort, trykk på knappen + eller og velg [Yes]. 1 Sette inn og ta ut et microsd-kort 5 Trykk på knappen `OK for å fullføre innstillingen. 13

14 Sette inn og ta ut et microsd-kort 1 Sette inn og ta ut et microsd-kort Notater Du kan skifte opptaksmedia til det interne minnet ( s. 35). I noen tilfeller kan microsd-kort som har blitt formatert (initialisert) med en annen enhet, slik som en datamaskin, ikke gjenkjennes. Formater microsd-kort med denne diktafonen før bruk ( s. 36). Ta ut et microsd-kort 1 Åpne kortdekslet når opptakeren er i stoppmodus. 2 Skyv microsd-kortet fremover for å låse opp kortet, og la det støtes ut delvis. microsd-kortet stikker nå synlig ut av kortplassen og kan trygt tas ut. Hvis du løser ut microsd-kortet når [Memory Select] er satt til [microsd card], skifter innstillingen automatisk til [Internal memory selected]. 3 Lukk kortdekslet godt. Notater Hvis du slipper microsd-kortet med fingeren for fort når du trykker kortet innover, kan dette føre til at det løses ut av kortplassen med kraft. Avhengig av produsent eller type kort kan det hende at enkelte microsd- eller microsdhc-kort ikke gjenkjennes riktig på grunn av kompatibilitetsproblemer med denne diktafonen. Nettstedet til Olympus inneholder en liste over microsd-kort som fungerer med denne diktafonen, under forhold beskrevet av Olympus. Nettstedet presenterer produsenter av og typer microsd-kort som er bekreftet kompatible. Men vær oppmerksom på at dette ikke innebærer noen garanti for at microsd-kortene fungerer. Endringer i produsentens spesifikasjoner er én av årsakene til at enkelte microsd-kort ikke gjenkjennes riktig. Hvis microsd-kortet ikke gjenkjennes, ta ut kortet og sett det inn på nytt for å se om diktafonen gjenkjenner microsdkortet. Les alltid instruksjonene som følger med microsd-kortet før bruk. Behandlingen kan bli langsommere med enkelte typer microsd-kort. Behandlingsytelsen kan også bli redusert på grunn av gjentatte opptak og sletting av opptak. Hvis dette skjer, må du formatere microsd-kortet på nytt. ( s. 36) Alle handlinger kan ikke garanteres for microsd-kort som ikke er bekreftet k o m p a t i b l e. 14

15 Velge mapper og filer Opptakeren har fem mapper, [&], ['], [(], [)] og [*]. Du kan lagre opptil 200 filer i hver mappe. 1 Trykk på knappen FOLDER/ INDEX mens diktafonen er i stoppmodus. Mappen endres hver gang du trykker på knappen FOLDER/INDEX. a b a Mappeindikator b Nåværende filnummer 2 Trykk på 9- eller 0- knappen for å velge en fil. 2 Trykk på knappen +,, 9 eller 0 for å velge dato. c c Valgt dato 9-, 0-knappen: Flytt til forrige eller neste dag. +- og -knappen: Flytt til forrige eller neste uke. Datoer med opptaksfiler vises med understreking. 3 Trykk på knappen `OK. Filer tatt opp på den valgte datoen, vises i en liste. 1 Velge mapper og filer Søke etter en fil For VN-713PC og VN-712PC: Du kan søke etter lydfiler basert på datoen som de ble spilt inn på. Når du kjenner datoen, kan du rask finne filer igjen, selv om du har glemt hvilken mappe de ligger i. 1 Trykk på CALENDAR/SCENEknappen mens diktafonen er i stoppmodus. 4 Trykk på +- eller -knappen for å velge en fil. 5 Trykk på knappen `OK for å starte avspillingen. a b a Nåværende dato b Datoen da en fil ble spilt inn Merk Støtter ikke visning av nasjonale helligdager. 15

16 Om opptak Opptak Velg en mappe mellom [&] til [*] før du starter opptak. Disse fem mappene kan selektivt brukes til å skille mellom opptakstyper. Mappe [&] kan for eksempel brukes til å lagre personlig informasjon mens mappe ['] kan velges til å lagre forretningsinformasjon. 3 Trykk på STOP (4)-knappen for å stoppe opptaket. d Fillengde 2 d Opptak 16 1 Velg opptaksmappen ( s. 15). 2 Trykk på REC (s)-knappen for å starte opptaket. Vend mikrofonen i retning av kilden som skal tas opp. a b c a Indikator for opptaksmodus b Medgått opptakstid c Gjenværende opptakstid [Rec Mode] kan ikke endres i standbymodus eller under opptak. Konfigurer dette mens diktafonen er stanset ( s. 29). Notater Start opptaket når du ser skjermen og LED-lampen lyser så du er sikker på at alt blir tatt opp. Når gjenværende opptakstid er mindre enn 60 sekunder, blinker LED-lampen. Når opptakstiden synker til 30 eller 10 sekunder, blinker lyset raskere. [Folder Full] vises når du ikke kan ta opp mer. Velg en annen mappe eller slett unødvendige filer før opptak ( s. 25). [Memory Full] vises når minnet er fullt. Slett unødvendige filer før du tar opp videre ( s. 25). For VN-713PC og VN-712PC: Når et microsd-kort er satt inn i opptakeren, må du bekrefte opptaksmediet som enten [Internal memory] eller [microsd card] slik at ingen feil oppstår ( s. 35). Hvis du gjør opptak i stereomodus ([192 kbps] eller [128 kbps]), vil dette være et monoopptak med den innebygde mikrofonen og det samme lydsignalet spilles inn i både venstre (Lch) og høyre (Rch) kanal.

17 Opptak Pause Trykk på REC (s)-knappen mens opptakeren er i opptaksmodus. Endre opptaksscenen [Rec Scene] Du kan enkelt endre opptaksinnstillingene ved å velge den scenen som best passer ditt bruksområde ( s. 32). 2 Diktafonen stopper hvis den står på pause i over 60 minutter. 4 Gjenoppta opptak: Trykk på REC (s) på nytt. Opptaket gjenopptas der det ble avbrutt. Kontroller raskt innholdet som er tatt opp Trykk på `OK-knappen mens diktafonen er i opptaksmodus. 1 Trykk på CALENDAR/SCENEknappen mens diktafonen er i stoppmodus. For VN-711PC: Trykk på knappen SCENE mens diktafonen er i stoppmodus. Opptak Opptaket vil stoppe, og filen som akkurat b l e t a t t o p p v i l s p i l l e s a v. 2 Trykk på knappen + eller for å velge opptaksscenen. 3 Trykk på knappen `OK. 17

18 Opptak 2 Ta opp fra ekstern mikrofon eller andre enheter Den eksterne mikrofonen og andre enheter kan kobles til diktafonen, og lyden kan tas opp. Ikke koble enheter til og fra diktafonens inngang mens opptak pågår. Koble en ekstern mikrofon til MICinngangen på diktafonen. For VN-713PC og VN-712PC: Når en ekstern monomikrofon brukes mens [Rec Mode] er stilt til en modus for stereoopptak, vil lyd kun tas opp til L-kanalen ( s. 29). Opptak Til MIC-inngang 18 Notater Den innebygde mikrofonen vil deaktiveres når en ekstern mikrofon kobles til diktafonens MIC-inngang. Mikrofoner som støtter pluggtilkobling kan også brukes. Når eksterne enheter er koblet til, utfør et prøveopptak og juster deretter nivået på utgangseffekten for de eksterne enhetene. Ved opptak med eksterne mikrofoner kan mikrofonledningen forårsake støy hvis den plasseres i for nært skjermen på diktafonen. Når en ekstern stereomikrofon brukes mens [Rec Mode] er stilt til en modus for monoopptak, kan lyd kun tas opp med L-kanals mikrofonen ( s. 29).

19 Om avspilling Avspilling 4 Trykk på STOP (4)-knappen der du vil stoppe avspillingen. Filen som spilles av vil stoppes midt i. Når funksjonen gjenoppta aktiveres, vil stedet filen ble stoppet registreres, selv om strømmen er slått av. Neste gang strømmen slås på kan avspillingen fortsette fra der den stanset. 3 1 Velg filen som skal spilles av fra mappen som filen ligger i ( s. 15). 2 Trykk på knappen `OK for å starte avspillingen. Spille av gjennom hodetelefonene Hodetelefonene kan kobles til diktafonens EAR-utgang for lytting. Når hodetelefonene er i bruk, vil diktafonens høyttaler være slått av. Avspilling a b c a Mappeindikator b Forløpt avspillingstid c Fillengde Til EAR-kontakt 3 Trykk på knappen + eller for å justere volumet til et behagelig lyttenivå. Volumet kan justeres innenfor et område fra [00] til [30]. Notater Sett inn hodetelefonen etter å ha senket volumet for å unngå å irritere ørene. Når du bruker hodetelefonene til avspilling, er det viktig å ikke øke volumet for mye. Det kan forårsake hørselskade og redusere hørselsevnen. 19

20 Avspilling Spole frem og tilbake Lokalisere begynnelsen av en fil 3 Avspilling Trykk på og hold 9- eller 0- knappen mens diktafonen er i stoppmodus. Hvis du slipper 9- eller 0-knappen, vil den stoppe. Trykk på knappen `OK for å starte avspillingen der den ble stoppet. Trykk på og hold 9- eller 0- knappen mens diktafonen er i avspillingsmodus. Når du slipper 9- eller 0-knappen, vil diktafonen gjenoppta den vanlige avspillingen. Hvis det finnes et index- eller tempmerke i midten av filen, stopper diktafonen der ( s. 22). 9: Hvis du holder inne 9-knappen, spoler diktafonen til neste fil. 0: Hvis du holder inne 0-knappen, spoler diktafonen tilbake til forrige fil. Trykk på knappen 9 mens diktafonen er i stoppmodus eller avspillingsmodus. Diktafonen hopper til begynnelsen av den neste filen. Trykk på knappen 0 mens diktafonen er i avspillingsmodus. Diktafonen hopper til begynnelsen av den nåværende filen. Trykk på knappen 0 mens diktafonen er i stoppmodus. Diktafonen hopper til begynnelsen av den forrige filen. Hvis diktafonen er midt i en fil, vil den gå tilbake til begynnelsen av filen. Trykk på knappen 0 to ganger mens diktafonen er i avspillingsmodus. Diktafonen hopper til begynnelsen av den forrige filen. 20

21 Avspilling Notater Når du forsøker å hoppe til begynnelsen av en fil under avspilling, starter diktafonen avspillingen ved posisjonen til et eventuelt index- eller temp-merke. Du hopper til begynnelsen av filen hvis du gjør dette i stoppmodus ( s. 22). Når [Skip Space] er satt til en annen innstilling enn [File Skip], vil diktafonen hoppe fremover/bakover den angitte tiden. Deretter starter avspillingen ( s. 34). Endre avspillingshastigheten Hastigheten kan endres i henhold til dine behov. Du kan for eksempel bruke rask hastighet for å lytte til hva som ble sagt på et møte, eller du kan bruke langsom hastighet for å gå gjennom punkter du ikke klarte å få med deg på et språkkurs. Om musikkfiler Dersom diktafonen ikke kan spille av overførte musikkfiler, må du kontrollere og påse at samplingsfrekvensen og bithastigheten ligger innenfor området hvor avspilling er mulig. Nedenfor vises kombinasjoner av samplingsfrekvenser og bithastigheter for musikkfiler som diktafonen kan spille av. 3 Avspilling Filformat MP3-format WMA-format Sampling frekvens MPEG1 Layer3: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz MPEG2 Layer3: 16 khz, 2 2, 0 5 k H z, 24 k H z 8 khz, 11 khz, 16 khz, 22 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Bithastighet Fra 8 kbps til 320 kbps Fra 5 kbps til 320 kbps 1 Trykk på knappen `OK mens opptakeren er i avspillingsmodus. 2 Trykk på knappen + eller for å velge avspillingshastighet. Variabel bithastighet for MP3-filer (hvor konvertering av bithastigheter kan variere) spilles muligens ikke av ordentlig. Selv om filformatet er kompatibelt for avspilling på denne diktafonen, støtter i k k e d i k t a f o n e n hv e r k o d e r. [x1.0 Play] (normal avspilling): Avspilling ved normal hastighet. [x0.5 Play] [x0.9 Play] (langsom avspilling): Avspillingshastigheten blir langsommere. [x1.1 Play] [x2.0 Play] (rask avspilling): Avspillingshastigheten blir raskere. 21

22 Avspilling 3 Avspilling 3 Trykk på knappen `OK. Selv om avspillingen er stoppet, bevares endringen til avspillingshastigheten. Neste avspilling vil bruke samme hastighet. Om grensene for rask avspilling Vanlig operasjon er muligens ikke tilgjengelig, avhengig av samplingsfrekvensen og bithastigheten til filen som skal spilles av. I slike tilfeller må du redusere hastigheten for rask avspilling. Sette et index- eller temp-merke Hvis index- og temp-merker plasseres, kan du raskt finne en plassering som du vil lytte til når du spoler raskt fremover og bakover og når begynnelsen på en fil fremhentes. Index-merker kan ikke plasser i filer som er opprettet på andre maskiner enn denne diktafonen, men i stedet kan temp-merker brukes for å midlertidig huske viktige plasseringer. 22 Notater Som i normal avspillingsmodus kan du også i langsom avspillingsmodus og rask avspillingsmodus stanse avspillingen, hente frem begynnelsen på neste fil eller sette inn et index- eller temp-merke. Langsom eller rask avspilling er tilgjengelig selv om [Voice Filter] ( s. 33) er satt. Når du bruker den trege eller raske avspillingsfunksjonen, er ikke følgende funksjoner tilgjengelige. [Noise Cancel] ( s. 33) ( b a r e V N - 713PC) 1 Trykk på knappen FOLDER/ INDEX mens diktafonen er i opptaksmodus eller avspillingsmodus. Opptaket eller avspillingen fortsetter slik at du kan plassere flere indexeller temp-merker etter behov.

23 Avspilling Fjerne et index- eller temp-merke 1 Velg en fil som inneholder indexeller temp-merker som du vil slette. 2 Trykk på knappen 9 eller 0 for å velge index- eller temp-merket som skal slettes. Notater Temp-merker er midlertidige merker. Hvis du går til en annen fil eller kobler diktafonen til en datamaskin, slettes merkene automatisk. Opptil 99 index- og temp-merker kan settes i en fil. Hvis du prøver å sette inn flere enn 99 index- eller temp-merker, vises meldingen [No more can be set] for index-merker og [No more can be set] for temp-merker. Index- eller temp-merker kan ikke settes eller slettes i en låst fil ( s. 2 8). Hvordan begynne repetert avspilling av segment Med denne funksjonen kan du repetere avspillingen av en del av den filen som spilles av. 3 Avspilling 3 Trykk på ERASE-knappen mens index- eller temp-nummeret vises i omtrent 2 sekunder på skjermen. Index- eller temp-merket fjernes. 1 Velg en fil som har et segment du ønsker å spille av flere ganger, og start avspillingen. Index- eller temp-merker etter det slettede index- eller temp-nummeret reduseres automatisk med 1. 23

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning

Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerveiledning INNHOLD Innledning...5 Opphavsrett til bilder...5 Viktig...5 Merknader til brukere som viser

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier.

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier Feilsøking Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-41(1) Merknad Avhengig av hvilket land/område

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 212 Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Milestone 212 Brukerhåndbok Milestone 212 Brukerhåndbok... 2 1. Introduksjon... 4 1.1 Spillerens funksjoner... 4 1.1.1

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer