DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER"

Transkript

1 DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse. Vi anbefaler at du tester opptaksfunksjonen og volumet før bruk for å sikre vellykkede opptak.

2 Introduksjon Innholdet i dette dokumentet kan endres i fremtiden uten forvarsel. Kontakt vårt Kundeservicesenter for siste informasjon om produktnavn og modellnummer. Illustrasjonen av skjermen og diktafonen som vises i denne bruksanvisningen kan variere fra det faktiske produktet. Den best mulige forsiktighet har blitt gjort for å bevare dette dokumentets integritet, men dersom du oppdager et tvilsomt element, feil eller utelatelser, kontakt vårt kundeservicesenter. Ethvert ansvar for følgeskader eller skader av noe slag som oppstår som en følge av tap av data grunnet en produktdefekt, reparasjoner utført av en tredje part, andre enn Olympus eller et Olympus-autorisert servicesenter, eller annen grunn ekskluderes. Varemerker og registrerte varemerker IBM og PC/AT er varemerker eller registrerte varemerker for International Business Machines Corporation. Microsoft, Windows og Windows Media er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Macintosh og itunes er varemerker for Apple Inc. microsd og microsdhc er varemerker for SD card Association. MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson. Produktet ble utviklet basert på støyreduserende teknologi under lisens fra NEC Corporation. Andre produkt- og merkenavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. 2

3 In n ho l d s fo r teg ne l s e Introduksjon Innholdsfortegnelse... 3 Sikkerhetsanvisninger... 4 Forsiktighetsregler vedrørende bruksomgivelser... 4 Håndtering av diktafonen... 5 Forsiktighetsregler for håndtering av batterier Komme i gang Hovedfunksjoner... 7 Identifisering av deler... 8 Skjerm (LCD-skjerm)... 9 Strømforsyning...10 Sette inn batterier...10 Slå på/av strømmen...11 HOLD...11 Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date]...12 Sette inn og ta ut et microsd-kort...13 Sette inn et microsd-kort...13 Ta ut et microsd-kort...14 Velge mapper og filer...15 Søke etter en fil Om opptak Opptak...16 Endre opptaksscenen [Rec Scene]...17 Ta opp fra ekstern mikrofon eller andre enheter Om avspilling Avspilling...19 Endre avspillingshastigheten...21 Sette et index- eller temp-merke Hvordan begynne repetert avspilling av segment Fjerne Innstillingsmeny Menyinnstillingsmetode File Menu Rec Menu Play Menu LCD/lydmeny Device Menu Bruke diktafonen på datamaskinen Operativmiljø Koble til datamaskinen Koble fra datamaskinen Annen informasjon Feilsøking Ekstrautstyr (valgfritt) Spesifikasjoner...41 Teknisk hjelp og støtte

4 4 Sikkerhetsanvisninger Før du bruker den nye diktafonen, les nøye gjennom denne veiledningen slik at du er sikker på at du kjenner trygg og korrekt bruk av enheten. Oppbevar denne veiledningen på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. Varselsymbolene angir viktig sikkerhetsrelatert informasjon. Det er viktig at du leser advarslene og informasjonen som medfølger for å kunne beskytte deg selv og andre mot personskade eller skade på eiendom. f Fare Hvis produktet brukes uten at den angitte informasjonen under dette symbolet overholdes, kan det føre til alvorlig skade eller død. f Advarsel Hvis produktet brukes uten at den angitte informasjonen under dette symbolet overholdes, kan det føre til skade eller død. f Forsiktig Hvis produktet brukes uten at den angitte informasjonen under dette symbolet overholdes, kan det føre til mindre personskader, skade på utstyr eller tap av verdifulle data. Forsiktighetsregler vedrørende bruksomgivelser For å beskytte høypresisjonsteknologien i dette produktet bør du aldri ha diktafonen i omgivelsene som er oppført nedenfor, verken for bruk eller oppbevaring: Steder hvor temperaturen og/eller fuktigheten er høy eller gjennomgår ekstreme svingninger. Direkte sollys, strender, låste biler eller andre varmekilder (peis, varmeovn etc.) eller luftfuktere. I sandete eller støvete omgivelser. I nærheten av brennbare objekter eller eksplosiver. På fuktige steder, så som baderom eller i regn. På steder som utsettes for sterke vibrasjoner. Slipp aldri diktafonen og utsett den ikke for sterke støt eller vibrasjoner. Diktafonen kan slutte å fungere som det skal dersom den brukes på et sted hvor den utsettes for magnetiske/elektromagnetiske felter, radiobølger eller høy spenning, som for eksempel i nærheten av en TV, mikroovn, videospill, høyttalere, stor skjermenhet, TV/radio-tårn eller sendetårn. I slike tilfeller må diktafonen slås av og på før den kan brukes igjen. Unngå opptak eller avspilling nær mobiltelefoner eller annet trådløst utstyr, da disse kan forårsake forstyrrelse og støy. Hvis du opplever støy, flytt til et annet sted, eller flytt diktafonen lenger unna slikt utstyr. Ikke bruk organiske løsemidler som alkohol og lakktynner for å rengjøre enheten.

5 Sikkerhetsanvisninger Advarsel om tap av data: Innspilt innhold i minnet kan ødelegges eller slettes av operasjonsfeil, feil på enheten eller under reparasjon. Det anbefales at du sikkerhetskopierer og lagrer viktig innhold på et annet media som en datamaskinharddisk. Ethvert ansvar for følgeskader eller skader av noe slag som oppstår som en følge av tap av data grunnet en produktdefekt, reparasjoner utført av en tredje part andre enn Olympus eller et Olympus-autorisert servicesenter, eller andre grunner ekskluderes fra Olympus ansvar. Håndtering av diktafonen f Advarsel: Bruk aldri diktafonen i nærheten av brannfarlige eller eksplosive gasser. Hold små barn borte fra diktafonen. Diktafonen må alltid brukes og oppbevares utenfor rekkevidden til små barn for å unngå at følgende farlige situasjoner, og dermed fare for liv og helse, oppstår: 1 Kvelning som følge av at diktafonstroppen blir viklet rundt halsen. 2 Svelging av batteri, minnekort eller andre små deler. 3 Skader som skyldes diktafonens bevegelige deler. Diktafonen må ikke brukes eller oppbevares på støvete eller fuktige steder. Ikke demonter, reparer eller tilpass enheten selv. Bruk bare microsd/microsdhckort. Bruk aldri andre typer kort. Kontakt en autorisert forhandler eller et servicesenter hvis du ved et uhell setter inn feil type kort i diktafonen. Bruk aldri kraft for å ta ut kortet. Ikke bruk enheten mens du betjener et kjøretøy (som en sykkel, motorsykkel eller bil). f Forsiktig: Stans å bruke diktafonen umiddelbart dersom du merker at det kommer uvanlig lukt, uvanlige lyder eller røyk fra den. Ikke fjern batteriene direkte med hendene. Dette kan forårsake brann eller forbrenning av hendene. Vær forsiktig med stroppen. Vær forsiktig med stroppen når du bærer diktafonen. Den kan lett feste seg i løse objekter og forårsake alvorlige skader. Ikke la diktafonen ligge på steder hvor den kan utsettes for ekstremt høye temperaturer. Deler på diktafonen vil kunne ta skade av det, og brann kan oppstå. Ikke bruk laderen eller AC-adapteren hvis de er tildekket (f.eks. av et stykke tøy). Det kan forårsake overoppheting og brann. Håndter diktafonen forsiktig for å unngå lette brannskader. Diktafonen inneholder metalldeler og overoppheting kan derfor føre til lette brannskader. Vær oppmerksom på følgende: Diktafonen blir svært varm når den brukes over lengre tid. Hvis du fortsetter å holde i diktafonen i denne tilstanden, kan det oppstå lette brannskader. På steder som er utsatt for ekstremt kalde temperaturer, kan diktafonens temperatur bli lavere enn omgivelsestemperaturen. Hvis det er mulig, bør du ha på hansker når du bruker diktafonen i lave temperaturer. 5

6 Sikkerhetsanvisninger Forsiktighetsregler for håndtering av batterier Følg disse viktige anvisningene for å hindre at batterier lekker, blir overopphetet, tar fyr, eksploderer eller forårsaker elektriske støt eller brannskader. f Fare: Batteriene bør aldri utsettes for flammer, varmes opp, kortsluttes eller demonteres. Ikke varm opp eller brenn batteriene. Vær forsiktig når du har med deg eller oppbevarer batterier, slik at de ikke kommer i kontakt med metallgjenstander som smykker, nåler, knapper, glidelåser osv. Oppbevar aldri batterier på et sted hvor de kan utsettes for direkte sollys, eller utsettes for høye temperaturer som for eksempel i et varmt kjøretøy, nære en varmekilde osv. Følg alle instruksjoner for bruk av batterier for å unngå at batteriene lekker eller at batteripolene ødelegges. Forsøk aldri å demontere et batteri eller å foreta noen som helst slags endringer på det, ved lodding osv. Ikke koble batteriet direkte til et strømuttak eller en sigarettenner i en bil. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øynene, skyll straks øynene med rent, kaldt vann og oppsøk legehjelp umiddelbart. f Advarsel: Batterier må holdes tørre til enhver tid. Ikke bruk batterier som er sprukket eller ødelagt. Utsett aldri batterier for kraftige støt eller vedvarende risting. Hvis et batteri lekker, blir misfarget eller deformert eller på noen annen måte avviker fra normalen under bruk, må du slutte å bruke diktafonen. Hvis du får batterivæske på klærne eller huden, fjern klærne og skyll stedet umiddelbart med rent, rennende vann. Oppsøk umiddelbart lege hvis væsken forbrenner huden. Oppbevar batterier utenfor barns rekkevidde. Dersom du legger merke til noe uvanlig mens du bruker produktet, som for eksempel unormal støy, varme, røyk eller brent lukt: 1 fjern batteriet umiddelbart med omhu så du ikke brenner deg, og; 2 ring forhandleren din eller din lokale Olympus-representant for service. f Forsiktig: Ta ansvar for jordens ressurser ved å resirkulere brukte batterier. Når du kaster tomme batterier, må du sørge for å dekke til batteripolene. Overhold alltid lokale lover og forskrifter. 6

7 Hovedfunksjoner Komme i gang s Støtter mange typer opptaksformater. Støtter MP3- formatet (MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) og formatet Windows Media Audio (WMA) ( s. 29). * Bare VN-713PC og VN-712PC. s Støtter høykapasitets opptaksmedia. Du kan lagre data i det interne minnet og på et microsd-kort (bare VN-713PC og VN-712PC) ( s. 13). s Den har en innebygd variabel stemmestyringsfunksjon (VCVA) ( s. 30). s Basskuttfilteret reduserer støy fra airconditionanlegg og andre lignende lyder under opptak ( s. 29). s En støyreduserende funksjon*1 ( s. 33) og en stemmefilterfunksjon*2 ( s. 33) fjerner støy og gir en tydelig lydavspilling. *1 Bare VN-713PC. *2 Bare VN-713PC og VN-712PC. s Den har innebygde funksjoner for innstilling av opptaksscene for registrering av den beste innstillingen i henhold til ulike bruksområder ( s. 32). s Utstyrt med en funksjon for kalendersøk som er nyttig når du skal søke etter filer (bare VN- 713PC og VN-712PC) ( s. 15). s Den har flere funksjoner for repetert avspilling ( s. 23, s. 33). s Du kan dele inn en fil (MP3) som har blitt spilt inn med denne diktafonen, i to filer* ( s. 28). * Bare VN-713PC og VN-712PC. s Index- og tempmerke gjør at du lett kan finne igjen et ønsket sted ( s. 22). s Avspillingshastigheten kan kontrolleres etter behov ( s. 21). s Teksten på skjermen er større slik at den er lettere å lese. Du kan også redusere tekststørrelsen som du vil. s Denne diktafonen er kompatibel med USB 2.0, noe som muliggjør rask dataoverføring til en d a t a m a s k i n. 1 Hovedfunksjoner 7

8 Identifisering av deler * & ( 1 Identifisering av deler ^ % $ # Innebygd mikrofon 2 MIC (Mikrofon)-kontakt 3 EAR (Øretelefon)-kontakt 4 CALENDAR/SCENE-knapp*1 SCENE-knapp*2 5 Kortdeksel*1 6 LED-lampe 7 Innebygd høytaler 8 +-knapp 9 REC (s) (Opptak)-knapp 0 9-knapp! -knapp q # ERASE-knapp $ `OK-knapp % 0-knapp ^ STOP (4)-knapp & MENU-knapp * Skjerm (LCD-skjerm) ( Stativ ) POWER/HOLD-bryter - USB-inngang = Batterideksel q Hull til rem *1 Bare VN-713PC og VN-712PC. *2 Bare VN-711PC. - = ) 8 Bruk stativet ved behov. Fjern skjermbeskytteren på skjermen.

9 Identifisering av deler Skjerm (LCD-skjerm) Du kan endre størrelsen på skriften som vises på skjermen. Se «[Font Size]» ( s. 34). Når [Font Size] er stilt til [Large] Nåværende filnummer/totalt antall opptaksfiler i mappen 2 Indikator for opptaksmedia*1 [ ] [l]: Innebygd flashminne [m]: microsd-kort Mappeindikator 3 Statusindikator for opptak [ ] (K): Opptaksindikator [ ] ( ): Pause-indikator [ ] (L): Stoppindikator [ ] ( ): Avspillingsindikator (N): F. Play-indikator (M): S. Play-indikator [ ] (ß): Spoling fremover-indikator [ ] ( ): Spoling bakover-indikator 4 Medgått opptakstid, Forløpt avspillingstid Når [Font Size] er stilt til [Small] ! 5 Ikonvisning [?]: Opptaksnivå [û]: VCVA [Æ]: Stemmesynkronisering*2 [0]: Basskuttfilter [%]: Støyreduksjon*2 [$]: Stemmefilter*1 [ ] [ ]: Avspillingsmodus 6 Indikator for opptaksmodus 7 Indikator for batteriet 8 Fillåsindikator 9 Gjenværende opptakstid, Fillengde 0 Nåværende filnavn*3! Indikatorlinje for gjenværende minne*3, Indikatorlinje for Opptaksdato og opptakstid*3 1 Identifisering av deler *1 Bare VN-713PC og VN-712PC. *2 Bare VN-713PC. *3 Disse elementene vises bare når [Font Size] er stilt til [Small]. 9

10 Strømforsyning Sette inn batterier 1 Trykk lett ned på pilen og skyv batteridekslet åpent. 3 Lukk batteridekslet helt ved å skyve i retning A. 1 Strømforsyning Indikator for batteriet 2 Sett inn batteriene, observer korrekte = og - polariteter. Skift ut batteriene så snart som mulig når [ ] vises på skjermen. Når batteriet er for svakt, vises [ ] og [Battery Low] på skjermen, og diktafonen slås av. Notater Skift bare ut batteriene med AAA alkaliske batterier. Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke d i k t a f o n e n f o r e n l e n g r e p e r i o d e. 10

11 Strømforsyning HOLD Slå på/av strømmen Slå på strømmen Når diktafonen er slått av, skyver du bryteren POWER/HOLD i pilens retning. Sett diktafonen i modusen HOLD (A) Skyv bryteren POWER/HOLD til posisjonen [HOLD]. C A B Når [Hold] vises på skjermen er diktafonen stilt til modusen HOLD. 1 Strømforsyning/HOLD Slå av strømmen Skyv bryteren POWER/HOLD i pilens retning, og hold den i 0,5 sekunder eller lenger. Funksjonen gjenoppta husker stoppposisjonen for før strømmen ble slått av. Strømsparingsmodus Hvis opptakeren ikke benyttes i 5 minutter eller mer, slukkes skjermen og opptakeren går i strømsparingsmodus. For å avslutte strømsparingsmodus, t r y k k p å hv i l k e n s o m h e l s t k n a p p. Avslutte modusen HOLD (B) Skyv bryteren POWER/HOLD til posisjonen c. Notater Hvis du trykker på en hvilken som helst knapp i HOLD-modus, vil klokken som vises tennes i 2 sekunder, men den vil ikke drive diktafonen. Dersom HOLD brukes under avspilling (opptak) deaktiveres bruken og statusen for avspilling (opptak) forblir uendret (når avspillingen er ferdig eller opptaket er avsluttet på grunn av at gjenværende m i n n e e r b r u k t o p p, v i l d e t s t o p p e). 11

12 Stille inn dato og klokkeslett [Time & Date] Hvis du forhåndsstiller klokkeslettet og datoen, vil informasjonen automatisk lagres for hver fil når filen tas opp. Forhåndsstilling av tidspunkt og data muliggjør enklere filadministrering. 3 Gjenta trinn 1 og 2 for å stille de andre elementene. 1 Stille inn klokkeslett og dato 12 Når du setter i batterier for første gang eller hver gang du bytter ut batteriene, blinker «Hour»- indikatoren. 1 Trykk på 9 eller 0-knappen for å velge elementet som du vil stille inn. Velg elementet fra «Hour», «Minute», «Year», «Month» og «Day» med en blinkende markør. 2 Trykk på knappen + eller for å stille inn. 9 - eller 0-knapp: Flytt til forrige eller neste element. knappen + eller Endre verdien. Du kan velge mellom 12- og 24-timers visning ved å trykke på knappen FOLDER/INDEX mens du stiller inn time og minutter. Du kan velge rekkefølgen for «Month», «Day» og «Year» ved å trykke på FOLDER/INDEX-knappen under innstilling. 4 Trykk på knappen `OK for å fullføre innstillingen. Klokken starter fra den innstilte datoen og klokkeslettet. Trykk på `OK-knappen i henhold til tidssignalet. Notater Dersom du trykker på `OK-knappen under oppsettet, vil diktafonen lagre elementene som ble stilt ved det tidspunktet. Mens diktafonen er i stoppmodus, trykker og holder du nede knappen STOP (4) for å vise [Time & date] og [Remain]. Endre dato og klokkeslett Velg [Time & Date] fra menyen i [Device Menu]. Se «[Menyinnstillingsmetode]» ( s. 26)

13 Sette inn og ta ut et microsd-kort For VN-713PC og VN-712PC: «microsd» i brukerveiledningen henviser til både microsd og microsdhc. Med denne diktafonen, kan du i tillegg til det interne minnet lagre data på kommersielt tilgjengelige microsd-kort. Sette inn et microsd-kort 1 Åpne kortdekslet når opptakeren er i stoppmodus. 2 Vend microsd-kortet riktig vei og sett det inn i kortplassen, som vist på bildet. Hold microsd-kortet rett når du setter det inn. Hvis du setter inn microsd-kortet feil vei eller i en vinkel, kan dette skade kontaktområdet eller få microsdkortet til å sette seg fast. Data kan ikke tas opp på microsdkortet hvis du ikke skyver det helt inn til du hører et klikk. 3 Lukk kortdekslet godt. Når du setter inn microsd-kortet vil overgangsskjermen for opptaksmedia vises. 4 For å ta opp til et microsd-kort, trykk på knappen + eller og velg [Yes]. 1 Sette inn og ta ut et microsd-kort 5 Trykk på knappen `OK for å fullføre innstillingen. 13

14 Sette inn og ta ut et microsd-kort 1 Sette inn og ta ut et microsd-kort Notater Du kan skifte opptaksmedia til det interne minnet ( s. 35). I noen tilfeller kan microsd-kort som har blitt formatert (initialisert) med en annen enhet, slik som en datamaskin, ikke gjenkjennes. Formater microsd-kort med denne diktafonen før bruk ( s. 36). Ta ut et microsd-kort 1 Åpne kortdekslet når opptakeren er i stoppmodus. 2 Skyv microsd-kortet fremover for å låse opp kortet, og la det støtes ut delvis. microsd-kortet stikker nå synlig ut av kortplassen og kan trygt tas ut. Hvis du løser ut microsd-kortet når [Memory Select] er satt til [microsd card], skifter innstillingen automatisk til [Internal memory selected]. 3 Lukk kortdekslet godt. Notater Hvis du slipper microsd-kortet med fingeren for fort når du trykker kortet innover, kan dette føre til at det løses ut av kortplassen med kraft. Avhengig av produsent eller type kort kan det hende at enkelte microsd- eller microsdhc-kort ikke gjenkjennes riktig på grunn av kompatibilitetsproblemer med denne diktafonen. Nettstedet til Olympus inneholder en liste over microsd-kort som fungerer med denne diktafonen, under forhold beskrevet av Olympus. Nettstedet presenterer produsenter av og typer microsd-kort som er bekreftet kompatible. Men vær oppmerksom på at dette ikke innebærer noen garanti for at microsd-kortene fungerer. Endringer i produsentens spesifikasjoner er én av årsakene til at enkelte microsd-kort ikke gjenkjennes riktig. Hvis microsd-kortet ikke gjenkjennes, ta ut kortet og sett det inn på nytt for å se om diktafonen gjenkjenner microsdkortet. Les alltid instruksjonene som følger med microsd-kortet før bruk. Behandlingen kan bli langsommere med enkelte typer microsd-kort. Behandlingsytelsen kan også bli redusert på grunn av gjentatte opptak og sletting av opptak. Hvis dette skjer, må du formatere microsd-kortet på nytt. ( s. 36) Alle handlinger kan ikke garanteres for microsd-kort som ikke er bekreftet k o m p a t i b l e. 14

15 Velge mapper og filer Opptakeren har fem mapper, [&], ['], [(], [)] og [*]. Du kan lagre opptil 200 filer i hver mappe. 1 Trykk på knappen FOLDER/ INDEX mens diktafonen er i stoppmodus. Mappen endres hver gang du trykker på knappen FOLDER/INDEX. a b a Mappeindikator b Nåværende filnummer 2 Trykk på 9- eller 0- knappen for å velge en fil. 2 Trykk på knappen +,, 9 eller 0 for å velge dato. c c Valgt dato 9-, 0-knappen: Flytt til forrige eller neste dag. +- og -knappen: Flytt til forrige eller neste uke. Datoer med opptaksfiler vises med understreking. 3 Trykk på knappen `OK. Filer tatt opp på den valgte datoen, vises i en liste. 1 Velge mapper og filer Søke etter en fil For VN-713PC og VN-712PC: Du kan søke etter lydfiler basert på datoen som de ble spilt inn på. Når du kjenner datoen, kan du rask finne filer igjen, selv om du har glemt hvilken mappe de ligger i. 1 Trykk på CALENDAR/SCENEknappen mens diktafonen er i stoppmodus. 4 Trykk på +- eller -knappen for å velge en fil. 5 Trykk på knappen `OK for å starte avspillingen. a b a Nåværende dato b Datoen da en fil ble spilt inn Merk Støtter ikke visning av nasjonale helligdager. 15

16 Om opptak Opptak Velg en mappe mellom [&] til [*] før du starter opptak. Disse fem mappene kan selektivt brukes til å skille mellom opptakstyper. Mappe [&] kan for eksempel brukes til å lagre personlig informasjon mens mappe ['] kan velges til å lagre forretningsinformasjon. 3 Trykk på STOP (4)-knappen for å stoppe opptaket. d Fillengde 2 d Opptak 16 1 Velg opptaksmappen ( s. 15). 2 Trykk på REC (s)-knappen for å starte opptaket. Vend mikrofonen i retning av kilden som skal tas opp. a b c a Indikator for opptaksmodus b Medgått opptakstid c Gjenværende opptakstid [Rec Mode] kan ikke endres i standbymodus eller under opptak. Konfigurer dette mens diktafonen er stanset ( s. 29). Notater Start opptaket når du ser skjermen og LED-lampen lyser så du er sikker på at alt blir tatt opp. Når gjenværende opptakstid er mindre enn 60 sekunder, blinker LED-lampen. Når opptakstiden synker til 30 eller 10 sekunder, blinker lyset raskere. [Folder Full] vises når du ikke kan ta opp mer. Velg en annen mappe eller slett unødvendige filer før opptak ( s. 25). [Memory Full] vises når minnet er fullt. Slett unødvendige filer før du tar opp videre ( s. 25). For VN-713PC og VN-712PC: Når et microsd-kort er satt inn i opptakeren, må du bekrefte opptaksmediet som enten [Internal memory] eller [microsd card] slik at ingen feil oppstår ( s. 35). Hvis du gjør opptak i stereomodus ([192 kbps] eller [128 kbps]), vil dette være et monoopptak med den innebygde mikrofonen og det samme lydsignalet spilles inn i både venstre (Lch) og høyre (Rch) kanal.

17 Opptak Pause Trykk på REC (s)-knappen mens opptakeren er i opptaksmodus. Endre opptaksscenen [Rec Scene] Du kan enkelt endre opptaksinnstillingene ved å velge den scenen som best passer ditt bruksområde ( s. 32). 2 Diktafonen stopper hvis den står på pause i over 60 minutter. 4 Gjenoppta opptak: Trykk på REC (s) på nytt. Opptaket gjenopptas der det ble avbrutt. Kontroller raskt innholdet som er tatt opp Trykk på `OK-knappen mens diktafonen er i opptaksmodus. 1 Trykk på CALENDAR/SCENEknappen mens diktafonen er i stoppmodus. For VN-711PC: Trykk på knappen SCENE mens diktafonen er i stoppmodus. Opptak Opptaket vil stoppe, og filen som akkurat b l e t a t t o p p v i l s p i l l e s a v. 2 Trykk på knappen + eller for å velge opptaksscenen. 3 Trykk på knappen `OK. 17

18 Opptak 2 Ta opp fra ekstern mikrofon eller andre enheter Den eksterne mikrofonen og andre enheter kan kobles til diktafonen, og lyden kan tas opp. Ikke koble enheter til og fra diktafonens inngang mens opptak pågår. Koble en ekstern mikrofon til MICinngangen på diktafonen. For VN-713PC og VN-712PC: Når en ekstern monomikrofon brukes mens [Rec Mode] er stilt til en modus for stereoopptak, vil lyd kun tas opp til L-kanalen ( s. 29). Opptak Til MIC-inngang 18 Notater Den innebygde mikrofonen vil deaktiveres når en ekstern mikrofon kobles til diktafonens MIC-inngang. Mikrofoner som støtter pluggtilkobling kan også brukes. Når eksterne enheter er koblet til, utfør et prøveopptak og juster deretter nivået på utgangseffekten for de eksterne enhetene. Ved opptak med eksterne mikrofoner kan mikrofonledningen forårsake støy hvis den plasseres i for nært skjermen på diktafonen. Når en ekstern stereomikrofon brukes mens [Rec Mode] er stilt til en modus for monoopptak, kan lyd kun tas opp med L-kanals mikrofonen ( s. 29).

19 Om avspilling Avspilling 4 Trykk på STOP (4)-knappen der du vil stoppe avspillingen. Filen som spilles av vil stoppes midt i. Når funksjonen gjenoppta aktiveres, vil stedet filen ble stoppet registreres, selv om strømmen er slått av. Neste gang strømmen slås på kan avspillingen fortsette fra der den stanset. 3 1 Velg filen som skal spilles av fra mappen som filen ligger i ( s. 15). 2 Trykk på knappen `OK for å starte avspillingen. Spille av gjennom hodetelefonene Hodetelefonene kan kobles til diktafonens EAR-utgang for lytting. Når hodetelefonene er i bruk, vil diktafonens høyttaler være slått av. Avspilling a b c a Mappeindikator b Forløpt avspillingstid c Fillengde Til EAR-kontakt 3 Trykk på knappen + eller for å justere volumet til et behagelig lyttenivå. Volumet kan justeres innenfor et område fra [00] til [30]. Notater Sett inn hodetelefonen etter å ha senket volumet for å unngå å irritere ørene. Når du bruker hodetelefonene til avspilling, er det viktig å ikke øke volumet for mye. Det kan forårsake hørselskade og redusere hørselsevnen. 19

20 Avspilling Spole frem og tilbake Lokalisere begynnelsen av en fil 3 Avspilling Trykk på og hold 9- eller 0- knappen mens diktafonen er i stoppmodus. Hvis du slipper 9- eller 0-knappen, vil den stoppe. Trykk på knappen `OK for å starte avspillingen der den ble stoppet. Trykk på og hold 9- eller 0- knappen mens diktafonen er i avspillingsmodus. Når du slipper 9- eller 0-knappen, vil diktafonen gjenoppta den vanlige avspillingen. Hvis det finnes et index- eller tempmerke i midten av filen, stopper diktafonen der ( s. 22). 9: Hvis du holder inne 9-knappen, spoler diktafonen til neste fil. 0: Hvis du holder inne 0-knappen, spoler diktafonen tilbake til forrige fil. Trykk på knappen 9 mens diktafonen er i stoppmodus eller avspillingsmodus. Diktafonen hopper til begynnelsen av den neste filen. Trykk på knappen 0 mens diktafonen er i avspillingsmodus. Diktafonen hopper til begynnelsen av den nåværende filen. Trykk på knappen 0 mens diktafonen er i stoppmodus. Diktafonen hopper til begynnelsen av den forrige filen. Hvis diktafonen er midt i en fil, vil den gå tilbake til begynnelsen av filen. Trykk på knappen 0 to ganger mens diktafonen er i avspillingsmodus. Diktafonen hopper til begynnelsen av den forrige filen. 20

21 Avspilling Notater Når du forsøker å hoppe til begynnelsen av en fil under avspilling, starter diktafonen avspillingen ved posisjonen til et eventuelt index- eller temp-merke. Du hopper til begynnelsen av filen hvis du gjør dette i stoppmodus ( s. 22). Når [Skip Space] er satt til en annen innstilling enn [File Skip], vil diktafonen hoppe fremover/bakover den angitte tiden. Deretter starter avspillingen ( s. 34). Endre avspillingshastigheten Hastigheten kan endres i henhold til dine behov. Du kan for eksempel bruke rask hastighet for å lytte til hva som ble sagt på et møte, eller du kan bruke langsom hastighet for å gå gjennom punkter du ikke klarte å få med deg på et språkkurs. Om musikkfiler Dersom diktafonen ikke kan spille av overførte musikkfiler, må du kontrollere og påse at samplingsfrekvensen og bithastigheten ligger innenfor området hvor avspilling er mulig. Nedenfor vises kombinasjoner av samplingsfrekvenser og bithastigheter for musikkfiler som diktafonen kan spille av. 3 Avspilling Filformat MP3-format WMA-format Sampling frekvens MPEG1 Layer3: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz MPEG2 Layer3: 16 khz, 2 2, 0 5 k H z, 24 k H z 8 khz, 11 khz, 16 khz, 22 khz, 32 khz, 44,1 khz, 48 khz Bithastighet Fra 8 kbps til 320 kbps Fra 5 kbps til 320 kbps 1 Trykk på knappen `OK mens opptakeren er i avspillingsmodus. 2 Trykk på knappen + eller for å velge avspillingshastighet. Variabel bithastighet for MP3-filer (hvor konvertering av bithastigheter kan variere) spilles muligens ikke av ordentlig. Selv om filformatet er kompatibelt for avspilling på denne diktafonen, støtter i k k e d i k t a f o n e n hv e r k o d e r. [x1.0 Play] (normal avspilling): Avspilling ved normal hastighet. [x0.5 Play] [x0.9 Play] (langsom avspilling): Avspillingshastigheten blir langsommere. [x1.1 Play] [x2.0 Play] (rask avspilling): Avspillingshastigheten blir raskere. 21

22 Avspilling 3 Avspilling 3 Trykk på knappen `OK. Selv om avspillingen er stoppet, bevares endringen til avspillingshastigheten. Neste avspilling vil bruke samme hastighet. Om grensene for rask avspilling Vanlig operasjon er muligens ikke tilgjengelig, avhengig av samplingsfrekvensen og bithastigheten til filen som skal spilles av. I slike tilfeller må du redusere hastigheten for rask avspilling. Sette et index- eller temp-merke Hvis index- og temp-merker plasseres, kan du raskt finne en plassering som du vil lytte til når du spoler raskt fremover og bakover og når begynnelsen på en fil fremhentes. Index-merker kan ikke plasser i filer som er opprettet på andre maskiner enn denne diktafonen, men i stedet kan temp-merker brukes for å midlertidig huske viktige plasseringer. 22 Notater Som i normal avspillingsmodus kan du også i langsom avspillingsmodus og rask avspillingsmodus stanse avspillingen, hente frem begynnelsen på neste fil eller sette inn et index- eller temp-merke. Langsom eller rask avspilling er tilgjengelig selv om [Voice Filter] ( s. 33) er satt. Når du bruker den trege eller raske avspillingsfunksjonen, er ikke følgende funksjoner tilgjengelige. [Noise Cancel] ( s. 33) ( b a r e V N - 713PC) 1 Trykk på knappen FOLDER/ INDEX mens diktafonen er i opptaksmodus eller avspillingsmodus. Opptaket eller avspillingen fortsetter slik at du kan plassere flere indexeller temp-merker etter behov.

23 Avspilling Fjerne et index- eller temp-merke 1 Velg en fil som inneholder indexeller temp-merker som du vil slette. 2 Trykk på knappen 9 eller 0 for å velge index- eller temp-merket som skal slettes. Notater Temp-merker er midlertidige merker. Hvis du går til en annen fil eller kobler diktafonen til en datamaskin, slettes merkene automatisk. Opptil 99 index- og temp-merker kan settes i en fil. Hvis du prøver å sette inn flere enn 99 index- eller temp-merker, vises meldingen [No more can be set] for index-merker og [No more can be set] for temp-merker. Index- eller temp-merker kan ikke settes eller slettes i en låst fil ( s. 2 8). Hvordan begynne repetert avspilling av segment Med denne funksjonen kan du repetere avspillingen av en del av den filen som spilles av. 3 Avspilling 3 Trykk på ERASE-knappen mens index- eller temp-nummeret vises i omtrent 2 sekunder på skjermen. Index- eller temp-merket fjernes. 1 Velg en fil som har et segment du ønsker å spille av flere ganger, og start avspillingen. Index- eller temp-merker etter det slettede index- eller temp-nummeret reduseres automatisk med 1. 23

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS VN-712PC http://no.yourpdfguides.com/dref/4292914

Din bruksanvisning OLYMPUS VN-712PC http://no.yourpdfguides.com/dref/4292914 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 INSTRUKSJONER. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 INSTRUKSJONER. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITAL DIKTAFON VN-7700/VN-7600 INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! Introduksjon Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

DIKTAFON LOMMEMINNE DP-20 INSTRUKSJONER

DIKTAFON LOMMEMINNE DP-20 INSTRUKSJONER DIKTAFON LOMMEMINNE DP-20 INSTRUKSJONER NO Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! 2 NO Introduksjon Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

DIKTAFON NOTE CORDER DP-311 INSTRUKSJONER

DIKTAFON NOTE CORDER DP-311 INSTRUKSJONER DIKTAFON TE CORDER DP-311 INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus.eu/register-product og få ekstra fordeler med Olympus! 2 Introduksjon Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus.

Detaljer

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC NO INSTRUKSJONER

VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC NO INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON VN-7800PC VN-6800PC VN-6500PC VN-5500PC VN-3500PC NO INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS DM-670 http://no.yourpdfguides.com/dref/4292836

Din bruksanvisning OLYMPUS DM-670 http://no.yourpdfguides.com/dref/4292836 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-3 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295438

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-3 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIKTAFON LOMMEMINNE DP-211 INSTRUKSJONER. Registrer ditt produkt på og få ekstra fordeler med Olympus!

DIKTAFON LOMMEMINNE DP-211 INSTRUKSJONER. Registrer ditt produkt på  og få ekstra fordeler med Olympus! DIKTAFON LOMMEMINNE DP-211 INSTRUKSJONER NO Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! 2 NO Introduksjon Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

LS-11 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-11 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS- Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

LS-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-3 Lineær PCM-opptaker DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus. Les disse instruksjonene for informasjon vedrørende korrekt og sikker bruk av

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-10 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295366

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-10 http://no.yourpdfguides.com/dref/4295366 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DM-5 DM-3 DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

DIGITAL OPPTAKER INSTRUKSJONER

DIGITAL OPPTAKER INSTRUKSJONER DIGITAL OPPTAKER DS-2500 INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon vedrørende korrekt og sikker bruk av produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-20M http://no.yourpdfguides.com/dref/3959958

Din bruksanvisning OLYMPUS LS-20M http://no.yourpdfguides.com/dref/3959958 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Din bruksanvisning OLYMPUS VN-8600PC

Din bruksanvisning OLYMPUS VN-8600PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LS-20M DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-20M DETALJERTE INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-20M Lineær PCM-opptaker DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra Olympus. Les disse instruksjonene for informasjon vedrørende korrekt og sikker bruk

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter Misong MP3-spiller Innledning Denne bruksanvisningen er laget slik at du skal få mest mulig glede og nytte av produktet ditt. Les derfor denne nøye før du tar i bruk produktet! Misong står ikke ansvarlig

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på  SHL3855NC. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SHL3855NC Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Kom i gang raskt. Drive Pro bilkamera. (Versjon 0.1)

Kom i gang raskt. Drive Pro bilkamera. (Versjon 0.1) Kom i gang raskt Drive Pro bilkamera (Versjon 0.1) Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger...3 Dette følger med i leveransen...3 Drive Pro oversikt...3 Kom igang...4 Sett inn et SD minnekort... 4 Monter

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer