Anskaffelse av programvare for balansert målstyring KONKURRANSEGRUNNLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anskaffelse av programvare for balansert målstyring KONKURRANSEGRUNNLAG"

Transkript

1 Anskaffelse av programvare for balansert målstyring KONKURRANSEGRUNNLAG Trondheim, 26.mai 2004

2 SAMMENDRAG NGU skal anskaffe programvare for balansert målstyring. Anskaffelsen gjennomføres etter prosedyren konkurranse med forhandlinger iht. lov om offentlige anskaffelser m/forskrifter. Anskaffelsen kunngjøres i Norsk Lysningsblad. Frist for mottak av tilbud er 10.juli 2004 kl Tilbud merkes "Balansert målstyring" og sendes til Norges geologiske undersøkelse Att: Helge Hugdahl 7491 Trondheim Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av tilbudene (kriteriene er satt opp i vilkårlig rekkefølge): Tilbudte priser, løsningens totaløkonomi og betalingsbetingelser Systemenes brukervennlighet og grad av oppfyllelse av funksjonelle behov Grad av oppfyllelse av krav og anbefalinger Tekniske plattformer systemene kan kjøres på Omfang av utviklet web-basert brukergrensesnitt og integrasjonsmuligheter i intranett Tillit til tilbyder og tilbyders økonomiske soliditet Omfang av fagmiljø rundt systemet, og systemets posisjon hos tilbyderen Grad av utbredelse i markedet og systemets velprøvethet Referanseuttalelser Tilbyderens planer for videreutvikling, herunder evne og vilje til å videreutvikle systemene Omfang av tilbyderens forbehold til kjøp- og vedlikeholdsavtalen Tilbyders forståelse for utfordringene knyttet til prosjektet Tilbyder skal, innen tilbudsfristens utløp, legge frem skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt som ikke er eldre enn 6 måneder, regnet fra tilbudsfristens utløp. Tilbud som ikke oppfyller dette kravet forkastes. Tilbyder skal, innen tilbudsfristens utløp, legge fram en erklæring om at leverandøren oppfyller lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette er krav iht. vedlegg 3 i forskrift om offentlige anskaffelser. Tilbyder bes om å oppgi referanser til andre sammenlignbare prosjekter. Videre skal tilbyder legge frem foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette. Inntil bindende avtale er inngått har NGU rett til å velge hvilket som helst tilbud, alternativt forkaste samtlige tilbud. Eventuelle spørsmål kan rettes til Ola Vikhammer eller Helge Hugdahl på telefon Det vil ikke bli anledning til å presentere produkter/løsninger før tilbudsfristens utløp. NGU NGU er en etat under Nærings- og handelsdepartementet (NHD). NGU er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann og skal aktivt bidra til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø. Hovedkontoret ligger på Østmarkneset i Trondheim. NGU har ca 200 ansatte, hvorav 130 er vitenskapelig personale. ORGANISASJON NGUs organisasjon fremgår av vedlegg til dette dokument. Virksomheten er organisert i 4 programmer. Hvert program har en programleder og et antall lag som har en samling prosjekter. For nærmere informasjon henvises det til TEKNISK STATUS NGU har et datanett som er skissert i vedlegg. Lokalnettet er koblet til UNINETT med fiberkabel. Tromsøkontoret er koblet sammen med hovedkontoret via en VPN-forbindelse over Internett. 2

3 I nettverket har NGU 12 servere av forskjellig størrelse. De aller fleste kjører Windows 2k. Datanettet har ca. 220 arbeidsstasjoner av forskjellig størrelse. Alle kjører Windows av en eller annen type. Normalt vil en arbeidsstasjon kjøre samme Windows-versjon i hele sin levetid. WEB er det strategiske valg når det gjelder å gjøre NGUs data og kunnskap tilgjengelig for brukerne. Her brukes Microsoft IIS som verktøy. Det foregår nå et omfattende arbeid med å klargjøre systemene for kartbasert aksess til NGUs informasjon. Andre viktige valg er: Oracle v9i MS Office 2000 Exchange 2000 Agresso Financials Public 360 KRAV TIL TILBUDET Tilbudet skal leveres i tre eksemplarer på papir. Tilbyder plikter å vedstå seg tilbudet i fire måneder etter tilbudsfristen. Ved inngåelse av kontrakt skal statens standardkontrakter benyttes (se Tilbudet skal inneholde forslag til utfylte bilag til avtalen, jfr. beskrivelse nedenfor. SAMLET PRIS OG PRISBESTEMMELSER Alle priser på tilbudt programvare og systemavhengige tjenester skal samles og spesifiseres i tilbudet. Tilbudet skal således inneholde totale kostnader for prosjektet: Anskaffelse programvare maskinvare prosjektbistand tilpasning/utvikling integrasjon opplæring eventuelt andre kostnader Løpende utgifter vedlikeholdskostnader brukerstøtte konsulentbistand BETALINGSBETINGELSER De deler av leveransen som er fast og avtalt på forhånd betales med 1/3 av kontraktsbeløpet ved avtaleinngåelse, 1/3 ved godkjenning av installasjon og 1/3 ved godkjenning av akseptansetest. Betalingsbetingelsene for øvrig er fri leveringsmåned + 30 dager etter mottatt og godkjent faktura. Det skal ikke beregnes gebyrer eller tillegg på fakturaene. Alle priser er faste i avtaleperioden. Tilbyderen kan likevel med virkning fra hvert årsskifte kreve justeringer av prisene i henhold til endringer i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks over siste 12 måneder. Tilbyderens justering av prisene i henhold til konsumprisindeksen skal fremgå i tilbudet. Endringer i norske toll- og avgiftssatser som påvirker prosjektet vil bli godtgjort i sin helhet. Tilbyderens utgifter til ekspedisjon og fakturering, samt intern organisering av arbeidet med leveransen skal være innkalkulert i de oppgitte prisene. 3

4 KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjonen er basert på at NGU ønsker å anskaffe et standardsystem ( hyllevare ), som allerede er i bruk hos kunder med tilsvarende behov som NGU. De to kolonnene til venstre angir om kravet Må eller Bør oppfylles. 1. GENERELLE KRAV TIL SYSTEMET Systemet skal være en versjonert standardløsning. NGU skal selv kunne oppgradere tilbudt løsning når ny versjon utgis. Systemet må enkelt kunne utveksle data med Agresso Financials, kontorstøtteverkøy i MS Officepakken og sak/arkivsystemet Public360. Løsningen må være web-basert. Samtlige moduler i tilbudt løsning skal være totalintegrert slik at data kun registreres én gang. Systemet skal være basert på anerkjent teknologi og internasjonale standarder. Systemet skal ha solid markedsposisjon, med dokumenterte referanser. Systemet skal benytte norsk språk i alle deler av systemet med brukergrensesnitt. Leverandør skal redegjøre for kvalitetssikringssystemet som er benyttet i systemutviklingsarbeidet Leverandør skal redegjøre for organisering av kundesupport (teknisk support og brukerstøtte), herunder dokumentere den kapasitet og kompetanse som anses nødvendig. Leverandør skal redegjøre for eventuelle utviklingsplaner som innebærer endringer i grunnleggende oppbygging, funksjonalitet, teknologi, arkitektur, database/verktøy mv. Konsekvenser endringene vil medføre for en leveranse til NGU skal beskrives. 2. FUNKSJONALITET 2.1. Modellmessig oppbygging Løsningen skal være organisert i.h.h.t. BSCol s krav til en BSC-applikasjon. Løsningen støtter at en kan sette inn forskjellige grenseverdier (for beregning av trafikklys) for forskjellige måneder (innenfor et år) Ved beregning av trafikklys bør det være mulig å regelstyre trafikklysberegningen ved hjelp av formler. Målekortet bør støtte forskjellige tidsfrekvenser. Løsning må ha drill-down funksjonalitet. I hvilken grad har bruker/ administrator mulighet til å konfigurere egne drilldown rapporter. Løsningen bør ha en intutitiv navieringslogikk. Det må være mulig å legge inn beskrivelser for det enkelte nøkkeltall. Løsningen bør ha mulighet for å kunne operere med flere målekort for en organisasjon/ enhet. Det må være mulig å generere alarmrapporter slik at en på overordnet nivå kan få rapportert alle indikatorer som viser rødt signal. Løsningen bør enkelt kunne gi tall for denne periode og hittil i år. Under utarbeidelse av målekort er det ønskelig med en publiseringsfunksjon som gjør at en kan sette nøkkeltallene i Aktive / inaktive modus. Løsningen bør inneholde vekting av nøkkeltall slik at en får vektede trafikklysresultater på overliggende nivåer. 4

5 Løsningen bør ha en fleksibel håndtering av tidsperioder. Angi i hvilken grad tidsperiodebegrepet stiller krav til lagringsstrukturer. Funksjonalitet for å vise trender Handlingsplaner Løsningen må ha funksjonalitet for oppfølgning av handlingsplaner. En handlingsplan bør bestå av aktiviteter og milepæler. Det går an å definere eiere/ansvarlige for handlingsplaner eller deler av en handlingsplan. Løsningen varsler ansvarlige om oppfølgningsdatoer via Strategikart Løsningen har funksjonalitet for å definere årsaks- og virkningskart (strategikart) Manuell datafangst Løsningen inneholder egen funksjonalitet for manuell datafangst. Bruker som skal gi inn manuelle data blir varslet via . Løsning inneholder funksjonalitet for verifikasjon av manuellt ingitt verdier. Løsning purrer ved manglende datainput. Løsning gir administrator oversikt over manglende datainput. Manuell datafangst kan styres ut mot enkeltbrukere. Når avgitte data er registrert oppdateres nøkkeltallsverdier automatisk Kommentarer Det skal være mulig å knytte kommentarer til det enkelte nøkkeltall. Det skal være mulig å generere egne kommentarkategorier innenfor hvert av nøkkeltallene. Det skal være mulig å begense tilgang på hvem som skal kunne legge inn kommmentarer/ se kommentarer. Løsningen må ha funksjonalitet for å se hvem som har registrert en kommentar. Løsning må ha funksjonalitet for å vise kommentarer for flere perioder på en gang Forvaltning av løsning Det er ønskelig å operere med målekortmaler som distribueres til den enkelte enhet slik at en ikke trenger å opprette all målekortlogikk flere ganger (når det er lik behandling). Administrator kan enkelt klippe og lime nøkkeltall og strategiske fokusområder. Adminstrator kan enkelt gå inn og lese, oppdatere og slette data fra løsningen. Administrasjonsverktøyet (etablering og vedlikehold av løsningen) bør være en flerbrukerløsning. Det skal være mulig å gi forskjellige tilganger til de forskjellige administratorene. 5

6 2.7. Grafisk grensesnitt Løsningen bør ha et fleksibelt grafisk grensesnitt. Administrator styrer selv hvilke informasjonselementer (grafer, tabeller, kommentarer mm.) som skal vises for det enkelte nøkkeltall. Det skal være mulig selv å definere språk på sluttbrukergrensesnitt Spørreundersøkelser Har løsningen funksjonalitet for spørreundersøkelser? Spørreundersøkelsesfunksjonaliteten er en integrert del av målstyringssystemet Endringer/ dynamikk i strukturer Det skal være mulig å legge til nøkkeltall underveis i løsningen. Løsningen skal ha stor grad av dynamikk med hensyn til oppdatering av datastrukturer. Hvordan håndterer løsningen nye begreper? Automatisert datafangst Løsningen innbefatter automatisert datafangst fra andre datasystemer. Beskriv hvilke kilder som det leses fra. Datafangst kan scheduleres opp til å hente data fra forskjellige kildesystemer til forskjellige tidspunkt. Det finnes roll-back funksjonalitet for å tilbakeføre overførte data. Løsningen har varslingsmekanismer ved feil i dataoverføring/ oppdatering. Løsningen har logg funksjonalitet. 3. TEKNISK MILJØ 3.1. Generelle teknisk krav Alle data for alle enheter som benytter systemet må kunne lagres i en sentral database. Angi krav til op.system, database og versjon, evt. odbc- drivere, etc. Angi maskinvarekrav server(e). Angi maskinvarekrav til klienter. Angi hvilket verktøy applikasjonen er utviklet i, både på klient- og tjenersiden. Systemet må kunne driftes på Windows 2000 Systemet bør kunne benytte Oracle database. Systemet bør kunne benytte MS SQL database Ved tegning av vedlikeholdsavtale bør systemet kunne leveres på ny versjon av operativsystem og database i løpet av maksimalt et halvt år etter at kommersiell versjon av operativsystemet/databasen foreligger. Angi hvilke brukergrensesnitt som benyttes. Angi hvilken systemarkitektur applikasjonen har. Angi hvilke programvarelisenser som forutsettes på klient- og tjenerside. 6

7 4. SIKKERHET/AUTENTISERING 4.1. Krav til pålogging NGU har standardisert på operativsystemet Windows Leverandøren må skissere hvilke planer/løsninger som foreligger m.h.t. å tilpasse løsningen til katalogtjenesten Active directory i Win2000 for at brukerne skal slippe pålogging til selve fagsystemet. Den ansattes brukerid må kunne registreres i fagsystemet for å kunne skille tilgangen til den ansatte. Når en oppretter påloggingsid er skal påloggingsid gis en default minimums tilgang (eks bare lesetilgang) på database nivå. Enhver bruker av løsningen skal autentiseres individuelt før han/hun gis tilgang til systemet. Autentisering skal skje ved at brukeren oppgir et passord. Enhver brukeridentitet i systemet skal være entydig knyttet til en - og bare en - fysisk person. Systemet skal etter en periode - definert av systemadministrator - uten aktivitet fra en bruker, gjennomføre ny autentisering før brukeren får tilgang til systemet. Brukeridentiteten skal være nøkkelen for tilgang til moduler, skjermbilder, funksjoner, menyer, felt og organisasjonsnivå. Adgangen må kunne reguleres i forhold til hva den enkelte bruker kan gjøre med datafelt (lese, skrive, endre eller slette). Mulighet for å begrense/sladde menyer/bilder i forhold til de funksjoner brukeren skal ha tilgang til. Systemet må kunne autorisere brukerne etter roller Krav til loggføring Systemet skal logge endringer i brukernes autorisasjon. Loggen skal inneholde utførende brukers id, id for bruker med endret autorisasjon og tidspunkt for endring. Opprettelse og sletting av brukerkonto regnes som endring i autorisasjon. Systemet skal logge forsøk på uautorisert tilgang, feil i autentisering og andre hendelser som har betydning for sikkerheten. Loggen skal inneholde de opplysninger som er nødvendig for dette formålet, og systemadministrator skal enkelt kunne hente ut rapporter fra loggen. Systemet må kunne logge endringer som utføres av bruker vedr. enkeltpersoner. Loggen må dokumentere når og hvem som har utført endringen Krav til validering/datakvalitet Ved import av data skal det skrives ut en feilliste som viser hvilke transaksjoner som er avvist og hvilke feil som er oppdaget i transaksjonene Sikkerhetslogikk Uansett aksessmetode og aksessverktøy til databasen, skal definerte sikkerhetskrav være ivaretatt. Forretningslogikk som angår sikkerhet skal ligge i databasen. 5. KRAV TIL DOKUMENTASJON 5.1. Generelle krav til dokumentasjon Alle applikasjoner skal inneholde overordnet IT-rutinebeskrivelse, referanse til bibliotek/rutiner som den enkelte rutine er avhengig av/bruker. 7

8 Oversikt over manuelle og maskinelle kontroller i systemet med henvisning til flytdiagrammet. Dokumentasjon av i hvilken grad regler er realisert i databasesystemet - i form av triggere, lagrede prosedyrer eller views. Beskrivelse av adgangskontrollsystemet. Beskrivelse av systemutviklingsmetode. Beskrivelse av prosjektstyringsmetode. Beskrivelse av utviklingsmiljø/utviklingsspråk. Beskrivelse av rutiner for vedlikehold og videreutvikling av systemet. Beskrivelse av testplan med modultester og integrasjonstester. Beskrivelse av hvordan systemet er designet mht. klient-/tjener-løsning. Beskrivelse av hvilke standarder som er anvendt ved design av brukergrensesnitt. Brukerhåndbok. Må kunne legges på intranett og nås fra applikasjonen. Systemdokumentasjon og driftsdokumentasjon skal kunne gjøres tilgjengelig for revisjonen ved forespørsel - eventuelt på maskinlesbart medium Krav til dokumentasjon av backuprutiner Teknisk beskrivelse (systemkrav og maskin/utstyrskrav). Brukermanual, bør også finnes online. Driftshåndbok - feilmeldingsoversikt med aksjoner. 5.3 Kontrakt Lisensieres 3 parts programvare inn i løsningen? Alle aktuelle kontrakter som gjelder for systemet skal legges ved. 6. TJENESTER I FORBINDELSE MED LEVERANSEN 7.1. Installasjon Leverandør skal gjennomføre installasjon hos kunden ved anskaffelse av system Opplæring Leverandør skal levere forslag til komplett opplæringsprogram med nødvendig kursmateriell. Forslaget skal inneholde pris pr. kursdag, basert på det antall kursdeltagere som leverandør mener er hensiktsmessig. Prisene baseres på kurslokaler hos kunde. Det må oppgis om prisene forutsetter et visst volum Innføringsprosjekt Leverandør skal med utgangspunkt i de overordnede målsettinger for prosjektet skissere: Eventuelle særlige krav til kunden i forbindelse med innføringen. Fremlegge forslag til innføringsprosjekt med angivelse av aktivitets- og ansvarskart (kunde/leverandør) med tidsplan, estimert timeforbruk pr. aktivitet for hhv. kunde og leverandør totalt. 8

9 6.4. Godkjenningstest Leverandøren skal levere forslag til godkjenningsprosedyre og godkjenningstest med blanketter for testene Konsulentbistand Det kan oppstå behov for konsulentbistand i tillegg til de tjenester som er beskrevet ovenfor. Leverandør må redegjøre for hvilken type bistand som kan tilbys samt oppgi prismatrise etter personellkategori og uttak av timer. Oppgi også eventuelle andre kostnader Support, brukerstøtte og vedlikehold Leverandør skal beskrive opplegg for telefonisk brukerstøtte og teknisk support, der leverandør skal kunne dokumentere tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for nødvendig bistand til kunden. Det er en fordel om leverandør har kvalifisert personell fast til stede i Trondheim for nødvendig bistand. Leverandør skal tilby avtale om brukerstøtte basert på Statens standardavtale. Regler om omfanget skal oppgis. Leverandør skal tilby avtale om telefonisk teknisk support for kundens tekniske driftspersonell og systemansvarlige basert på Statens standardavtale. Teknisk support skal kunne eskaleres til support hos kunden. Regler knyttet til omfanget skal oppgis. Leverandør skal tilby avtale om programvareoppgradering basert på Statens standardavtale. Leverandør skal kunne tilby deltagelse i brukerforum/fagutvalg. Kursmateriell og system- og brukerdokumentasjon skal fritt kunne kopieres av kunden Support avtale Ved oppgraderinger/versjonsendring eller lignende, skal leverandøren levere ny oppdatert dokumentasjon samtidig. 9

10 Internet Router mot internet (Står hos Uninett) SonicWall VPN konsentrator Oslo / Hemmelig_1 IP: / / Hemmelig_2 IP: / BV IP: / DMZ Sone IP: / SonicWall VPN konsentrator FW Løkken ISDN/Analog dial-in DMZ-2 IP: / ArcIMS ArcIMS seismo Radius DNS aps Versjon 2.0 Terje Nonås ETERRA Versjon 3.0 Jostein Holthe NGU Sept Internt nett /8 AD/NT Compaq Fil/print Compaq Agresso Compaq Mail Compaq Intranett Compaq PDC Compaq6 ArcIMS1 Compaq7 ArcIMS2 Compaq ArcSDE Compaq Oracle Compaq Citrix Radius Dell Backup Dell3 www Dell Diverse Dell Oracle test

11 11

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT. 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse - KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE - RAMMEAVTALE PÅ SERVERE TIL NGUS DATANETT 3 årig rammeavtale med mulighet for 2 år (1 + 1) forlengelse Innhold 1 OM KONKURRANSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS)

Konkurransegrunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) Konkurransegrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFOR M(LMS) TIL HEDMARK FYLKESKOMMUNE Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist 17.4. 2009 kl 12:00. 1 INNHOLD 1. GENERELL

Detaljer

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

Nettstedet data.norge.no. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Nettstedet data.norge.no For levering til

Detaljer

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur.

Løsningen skal ha høy sikkerhet og lav sårbarhet både i sin tekniske og organisatoriske struktur. edlegg 1 data.norge.no spesifikasjon for en ny allmenn tjeneste for publisering av informasjon om offentlige datasett som er gjort tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette er en foreløpig skisse til

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for

Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015. for KONKURRANSEGRUNNLAG Banktjenester - Hovedbankavtale 2011-2015 for Bergen kommune Tilbudsfrist: 22. november 2010 Rådgiver: Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 4 2.0 Generell konkurranseinformasjon...

Detaljer

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD

STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 1 STEINKJER KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE ANBUD 2/09 Arbeidstøy Åpen anbudskonkurranse Steinkjer februar 2009 2 1. GENERELLT 1.1 Innledning Oppdragsgiver: Oppdragsgiver er: Steinkjer kommune, heretter kalt

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11

Konkurransegrunnlag. fåíéêåéíí=~âëéëë. Side 1 av 11 Konkurransegrunnlag fåíéêåéíí=~âëéëë Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren

KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV e-læringsprogram basert på Prosjektveiviseren Anskaffelsens nummer: 2014/00380 Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi

Detaljer

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse

Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Vedlegg 8: Løsningsbeskrivelse Krav nr. Beskrivelse av krav Status Leverandøren sitt svar 1.1 Generelle krav 1.1.1 Løsningen skal bestå av et rammeverk som ivaretar design og navigasjon mellom de forskjellige

Detaljer

Kundens krav til leveransen

Kundens krav til leveransen Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Hovedbankavtale for Bergen kommune

Hovedbankavtale for Bergen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Hovedbankavtale for Bergen kommune (Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III) Tilbudsfrist: 30.12.2014, kl. 12.00. Rådgiver: FINANSinnkjøp AS Innhold A. Generelle tilbudsregler...

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten

Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten Personvern og informasjonssikkerhet for virksomheter i tannhelsetjenesten - en veileder Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 1.3 www.normen.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket.

Konkurransegrunnlag for. utvidelse av AV-Løsninger. i Nasjonalbiblioteket. Konkurransegrunnlag for utvidelse av AV-Løsninger i Nasjonalbiblioteket. NB-IKT-032006 NASJONALBIBLIOTEKET 14.09.2006 12.10.2006 Nasjonalbiblioteket Side 1 av 13 KAPITTEL 1 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1

Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 Brukerhåndbok QSM EE v.5.0.1 QS Manager AS This manual was produced using ComponentOne Doc-To-Help. Innhold Innledning 1 Oppbygning av brukerhåndboka... 1 Modulene i QS Manager... 2 Systemkrav/Installasjon

Detaljer

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud

Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Invitasjon til å levere inn endelig tilbud Anskaffelse av nytt skoleadministrativt system Dato: 9.8.2013 Saksnr: 2012/11 Innhold Side 1 Innledning... 2 1.1 Invitasjon til å levere inn endelig tilbud...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester. Helseforetakenes innkjøpsservice AS Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling Anskaffelse av hotelltjenester Helseforetakenes innkjøpsservice AS på vegne av Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Bilag 1 Behovsspesifikasjon

Bilag 1 Behovsspesifikasjon 2013 Bilag 1 Behovsspesifikasjon Rammeavtale på konsulenttjenester ifm innføring av Microsoft infrastruktur ved Høgskolen i Lillehammer BJØRNULF HAFSTAD 27.9.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 1.1

Detaljer