Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3"

Transkript

1 ..x Norges vassdrage-og energidirektorat 'IIIIl W E GL ;:Opt Bakgrunn for utredningsprogram r-r -i u Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane Søkerlsak: energi IKS/Steinsland vindpark Ame Olsen. KTE Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3 Dato: 1 a 07 )nnr Vår ref.: NVE KTE: 38/05 Sendes til: Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi IKS, alle hørings- og orienteringsinstanser Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi IKS -- melding om Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Tei faks: L-po Internett: Org. nr.: NO MVA Bankkonto: Innhold r1 L J 1. Innledning Behandlingsprosessen Høring Møter Innkomne merknader Lokale og regionale myndigheter Sentrale myndigheter Interesseorganisasjoner og andre organisasjoner/selskaper Merknader fra Miljøverndepartementet Generelt om utredningsprogram for vindkraftverk NVEs kommentarer til utredningsprogrammet Supplerende utredningskrav til det foreslåtte utredningsprogrammet Utredningskrav som ikke er tatt med i utredningsprogrammet Kommunedelplan for vindkraft i Bjerkreim kommune... 12

2 n Side 2 xve 1. Innledning Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi IKS meldte Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune i Rogaland. Tiltakshaverne planlegger å bygge en vindpark med en samlet installert effekt på inntil 60 MW, avhengig av valg av type, antall og størrelse (installert effekt pr vindturbin) på vindturbinene. Hver enkelt vindturbin vil kunne få en installert effekt på mellom. 2,5 og 3 MW. Planområdet grenser i sør til planområdet for Eikeland vindpark i regi av Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon og Dalane energi IKS. Planområdet for Eikeland vindpark grenser videre i sør til Gravdal vindpark i regi av Fred. Olsen Renewables AS. Tiltakshaverne planlegger å knytte vindparken til det eksisterende 300 kv kraftledningsnettet som går gjennom planområdet. Vindparken med tilhørende nettilknytinger berører Bjerkreim kommune. I dette notatet sammenfattes og drøftes de høringsuttalelser som har kommet inn til meldingen. På grunnlag av det foreslåtte utredningsprogrammet i meldingen, innkomne merknader og NVEs egne 19 vurderinger, fastsetter NVE et utredningsprogram for tiltaket. Dette gjøres i eget brev til tiltakskaverne. 2. Behandlingsprosessen Den nye forskriften om konsekvensutredninger ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 1. april NVE finner det hensiktsmessig at bestemmelser i denne forskriften legges til grunn ved den videre behandlingen av saken, jf. 18 i den nye forskriften. NVE behandler derfor meldingen etter plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning av 1. april Høring Meldingen om Steinsland vindpark ble sendt på høring til berørte instanser den Meldingen ble sendt på høring til følgende instanser/organisasjoner: Bjerkreim kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Norges Naturvernforbund, Naturvernforbundet i Rogaland, Natur og Ungdom,. Bellona, Norges Miljøvernforbund, Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening. Rogaland, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Statens landbruksforvaltning, Rogaland Bondelag, Bjerkreim Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Bjerkreim Bonde- og småbrukarlag, Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland, IVAR IKS, Forsvarsbygg, Telenor, Luftfartstilsynet, Avinor, Lyse Nett AS og Statuett SF. Meldingen ble sendt til orientering til: Egersund kommune; Hå kommune, Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet, Norsk institutt for by- og regionsforskning, Direktoratet for brann- og elsikkerhet og Enova SF. Utsending av melding, utlegging til offentlig ettersyn og innbydelse til offentlig møte ble kunngjort i Norsk Lysingsblad, Stavanger Aftenbalg og DalaneTidende. NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet.

3 f!! Side 3 NYE 2.2 Møter NVE arrangerte offentlig møte i kommunehuset på Vikeså den NVE orienterte om behandlingsprosessen for meldingene både på Steinsland og Eikeland og tiltakshaverne orienterte om selve prosjektene og planene for gjennomføring. Det deltok ca. 35 personer på møtet. Samme dag arrangerte NYE møte med Bjerkreim kommune og regionale myndigheter. 3. Innkomne merknader Det har kommet inn xx merknader til meldingen og forslaget til utredningsprogram for vindparken og tilhørende nettilknytning. 3.1 Lokale og regionale myndigheter Bjerkreim kommune oversender i brev av følgende vedtak fattet i formannskapet;. «Bjerkreim kommune er godt nøgd med det framlagde forslaget til utgreiingsprogram for bygging av Steinsland vindpark. Kommunen vil likevel tilføya at det skal vena jordkablar mellom vindlurhinane og fram til trafostasjon før tilkopling til 300 kv lina. Alle planar for vindparker i området må samordnast slik at ein får eit felles påkoplingspunkt for 300 kv lina. Vegane skal leggjast skånsamt i terrenget og det skal være minst mogleg skjeringar og fyllingar. Bjerkreim kommune vil også i samband med dette prosjektet ha btydelege kostnader til planlegging o.a. og vil på den bakgrunn be om forhandlingar om kompensasjon». Rogaland fylkeskommune avgir sin uttalelse i brev av De har vurdert saken som regional planmyndighet og sektormyndighet innen friluftsliv. Fylkeskommunen sier at planområdet for vindparken ligger mellom to store områder som i fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturminnevern (FINK) er klassifisert som turoimåder hvor all menne frilu tslivsinteresser bør gis prioritet. De sier videre at deler av planområdet også ligger nært et større, regionalt friluftsområde som er offentlig sikret (Hetlandsskogen). Fylkeskommunen mener forholdet mellom bruken av disse områdene og eventuell etablering av vindparken må belyses i konsekvensutredningen. Deler av planområdet berører også et støne lyng- og gxasheiomxåde som i FINK ex klassifssext som et. område som bør vurderes sikret/vernet. Fylkeskommunen sier det er viktig at konsekvensutredningen gir en grundig vurdering av konfliktgraden mellom tiltaket og de verdier som dette området inneholder. Fylkeskommunen mener det er viktig at planene om vindparker ved Gravdal, Eikeland og Steinsland sees i sammenheng for å få et realistisk bilde av de landskapstnessige virkningene. Fylkeskommunen mener det er fornuftig at det skal utarbeides en kommunedelplan for vindkraft i Bjerkreim kommune. Fylkesmannen i Rogaland sier innledningsvis i brev av at det er en stor utfordring å håndtere den betydelige interessen for vindkraftutbygging i Dalane slik at negative virkninger for friluftsliv, landskap og biologisk mangfold blir redusert til et akseptabelt minimum. Samtidig konstaterer fylkesmannen at det er et nasjonalt mål å utnytte vindkraft som bidrag til fornybare energikilder. Fylkesmannen mener derfor at det er viktig at alle planer i området vurderes samla. Fylkesmannen mener at større og færre vindkraftprosjekter på gode, velegna lokaliteter er langt å foretrekke fremfor spredt utbygging i mer eller mindre vilkårlig valgte områder. Fylkesmannen sier at det derfor er positivt at NVE har signalisert at direktoratet vil samle opp alle aktuelle prosjekter i området før videre behandling av meldingene.

4 x:n Side 4 MVE I forbindelse med tematisk konfliktvurdering og retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraft anbefaler fylkesmannen at Bjerkreim kommune starter arbeidet med kommunedelplan for vindkraft så snart som mulig, for slik å kunne være mest mulig synkronisert i forhold til prosessen etter energiloven. Fylkesmannen sier at det meste av Steinsland er karakterisert som verdifulle, prioriterte naturområder i tidligere nevnte fylkesdelplan (FINK). Fylkesmannen sier at området er et småkupert hei landskap dominert av en mosaikk av myr, gress og lynghei, og at arealet er forholdsvis lite påvirket av inngrep. Etter fylkesmannens vurdering er det derfor stor sannsynlighet for at deler av området har viktige naturtyper eller leveområder for biologisk mangfold. Fylkesmannen mener kommunes kartlegging av viktige områder for biologisk mangfold er svært mangelfulle, og at det er et stort behov for å gjennomføre supplerende registreringer av viktige områder for biologisk mangfold i området og kommunen for Øvrig. Fylkesmannen understreker derfor behovet for både nye fe]tregistreringer og konsekvensanalyser for biologisk mangfold i konsekvensutredningen.. Fylkesmannen viser til sin uttalelse i forbindelse med melding om Gravdal vindpark, og mener det er viktig at konsekvensene for anorthosittlandskapet vurderes også i denne saken. Den aktuelle landskapstypen er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er i ferd med å fragmenteres av ulike typer inngrep. For Øvrig mener fylkesmannen at de tema som er foreslått i utredningsprogrammet er godt dekkende. 3.2 Sentrale myndigheter Direktoratet for naturforvaltning (DN) avgir i brev av uttalelse til meldingene av Steinsland og Eikeland vi ndparker. De sier at det i tillegg til de utredningskrav som formulert under temaet landskap også bør stilles krav om avgrensing av influensområde for visuelle virkninger. DN viser i denne forbindelse til NVEs rapport «Vindkraft - en generell innføring». DN viser til fylkesmannen i Rogaland sin uttalelse av hva gleder merknader til planen. DN viser også generelle anbefalinger til utredningsprogram som følger vedlagt uttalelsen. le DN konstaterer at det planlegges flere prosjekter i tilgrensende områder og vil på generelt grunnlag peke på at konsekvensene av den enkelte vindparkutbygging vil i stor grad påvirkes av hva som skjer med utbygging ellers i området. DN mener også på generelt grunnlag at det er hensiktsmessig å plassere flere vindparker i samme område, eller helst en større utbygging, fremfor spedt utbygging. DN konstater også at tiltakskaverne er positive til samarbeid med andre de andre prosjektene i området, og sier at når flere prosjekter planlegges i samme region vil det være av vesentlig betydning at det enkelte prosjekt er tilpasset de andre prosjektene i størst mulig grad, slik at totalbelastningen for landskap, miljø og friluftsliv blir minst mulig. DN påpeker at dette sannsynlig vil gi miljømessig og Økonomisk gevinst. Riksantikvaren sier i brev av at de har hentet inn faglige merknader fra Rogaland fylkeskommune, og disse følger vedlagt uttalelsen. Riksantikvaren påpeker i sin uttalelse at det er mangelfulle opplysninger om kulturminner og kulturmiljø og mulige konsekvenser for slike i meldingen. Riksantikvaren mener det i forbindelse med fastsetting av utredingsprogrammet må stilles krav om at tiltaket konkretiseres og at turbinstørrelse, plassering, interne veier og nettilknytning må være fastlagt som grunnlag for konsekvensutredningen. Riksantikvaren sier det gjerne kan presenteres klart definerte alternativ. Etter Riksantikvarens mening er konkretisering og kartfesting nødvendig

5 alix Side 5 MYE som grunnlag for å gjennomføre realistiske visualiseringer for å kunne ta stilling til konsekvensene for blant annet landskap og kulturmiljø og for å kunne vurdere konflikt. med kulturminner innenfor planområdet. Etter Riksantikvarens mening bør det legges opp til utredninger av temaet landskap der flere fagfelt er integrerte, både naturfaglige og kulturminnefaglige. En slik tilnærming vil etter Riksantikvarens vurdering bygge opp under en forståelse av landskapet som en helhet med en naturkomponent og en kulturkomponent, der menneskets bruk av landskapet over tid er viktig. Riksantikvaren mener det likevel er viktig at de enkelte komponentene blir behandlet faglig tilfredsstillende og med bruk av kulturminuefaglig kompetanse. Riksantikvaren ber om at følgende punkt inngår i utredningsprogrammet under tetraet landskap; Det visuelle influensområdet må avgrenses ut fra den visuelle virkningen Det må utarbeides en synlighetskart for vindparken og dette må sees i sammenheng med andre nærliggende vindparker. Visualiseringer av vindparken må skje fra ulike stanspunkt blant annet fra viktige kulturmiljø Landskapet og den kulturhistoriske dimensjon må beskrives og verdivurderes Landskapet sårbarhet ovenfor tiltaket må vurderes Virkninger på landskapet må vurderes sammen med virkninger av nærliggende vindparker Vedrørende temaet kulturminner og kulturmiljø synes Riksantikvaren at forslaget til utredninger er for knapt, og at det er behov for presiseringer. Riksantikvaren mener det må gå klart fram at temaet kulturminner og kulturmiljø må utredes innenfor et influensområde som bør avgrenses i sammenheng med temaet landskap, og at utredningene omfatter alle typer kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren har følgende forslag til konkretisering av utredningsprogrammet under temaet kulturminner og kulturmiljø; Det visuelle influensområdet må avgrenses ut fra den visuelle virkningen Det må gis en kortfattet beskrivelse av influensområdets kulturhistorie Eventuelle kulturmiljø må omtales og avgrenses. Det må gjøres en vurdering av hvor sårbart området og viktige kulturmiljø er for den planlagte vindparken Området og viktige kulturmiljø må verdivurderes Riksantikvaren påpeker at det innenfor planområdet, herunder infrastruktur og andre tiltak, må gjennomføres mer detaljerte undersøkelser av kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren ber om at følgende utredes; Automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete og andre nyere tids kulturminner saint kulturmiljø innenfor planområdet må karfestes og beskrives Det må gjennomføres registreringer av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet Det må gjennomføres sårbarhets- og verdivurderinger av området og eventuelle avgrensede kulturmiljø og kulturminner Riksantikvaren ber videre om at direkte og indirekte konsekvenser av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø vurderes. Riksantikvaren ber også om at behovet for og eventuelt forslag til oppfølgende

6 Krr Side 6 nve undersøkelser med sikte på å overvåke virkningene av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø, avbøtende tiltak og plantilpasninger vurderes. Riksantikvaren viser videre til fylkeskommunens uttalelse, der det ansees som tilstrekkelig at undersøkelsesplikten i kulturminnelovens 9 gjennomføres i tilknytning til reguleringsplanen. Riksantikvaren konstaterer at Bjerkreim kommune har lagt opp til at det skal utarbeides en kommunedelplan for vindkraft, og Riksantikvaren legger til grunn av denne blir fulgt opp med reguleringsplaner. Dersom dette ikke skjer mener Riksantikvaren at undersøkelsesplikten etter kulturntinnelovens 9 må oppfylles før et eventuelt konsesjonsvedtak. Luftfartstilsynet påpeker i brev av at forholdet til sivil luftfart ikke er omhandlet i meldingen med forslag til utredningsprogram, og ber om at følgende utredes: om vindparken påvirker omkringliggende radaranlegg, navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten, om vindparken eventuelt påvirker inn- og utflygingsprosedyrer til nærliggende flyplasser, om vindparken og tilhørende ledningsnett utgjør andre hindringer for luftfarten, spesielt lavflygende fly og helikopter. Luftfartstilsynet sier at tiltakshaver i forbindelse med utredningene bør ta kontakt med Avinor AS og eventuelt aktuelle operatører av lavtflygende fly og helikopter. 3.3 Interesseorganisasjoner og andre organisasjoner/selskaper Bjerkreim Bondelag ønsker i brev av å støtte opp om planene om å bygge vindparken på Steinsland. De sier at landbrukseiendommene i området består av aktive gårder som blir drevet som familiebruk. Bondelaget kan ikke se at driften på gårdene vil kunne få ulemper ved en slik utbygging og mener vindparken er planlagt i et område som gjør en eventuell utbygging ikke vil være til sjenanse. De mener infrastrukturen burde ligge godt til rette for utbygging. Videre sier bondelaget at mange i landbruket opplever framtida som utrygg og at det mange steder kan være vanskelig å få nye generasjoner til å satse på dette som levevei. Bjerkreim Bondelag mener en utbygging av vindparken vil kunne styrke driften på gårdene, sikre bosettingen og dermed opprettholde et rikt kulturlandskap for framtida. IVAR IKS er et interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk. I brev av sier de at Hagavatn sørvest for planområdet til vindparken er reservevannskilde i IVARs vannforsyningssystem. IVAR sier at forsyningsområdet omfatter 11 kommuner og mennesker. De sier videre at Hagavatn er klausulert med beskyttelsestiltak mot aktiviteter som kan forurense drikkevatnet, og at det i følge klausuleringsbestemmelsenet generelt forbud mot ny bebyggelse og etablering av veier i nedbørsfeltet. IVAR påpeker at noen av vindturbinene er plassert innenfor nedbørsfeltet til reservedrikkevannskilden, og at oljeforurensninger en mulighet. De ber om at planene endres slik at vindparken ikke kommer i konflikt med deres drikkevannsinteresser. Lyse Nett AS gir sin uttalelse i brev av De konstaterer at vindparken er planlagt å tilknyttes det eksisterende kraftledningsnettet ved å bygge en ny 300 kv transformatorstasjon og knytte denne til 300 kv linjen fra Kjelland til Stokkeland transformatorstasjoner. Lyse Nett påpeker at de eier denne linjen og at den er en viktig sentralnettslinje til Sandnes og Stavanger. Lyse vil derfor kreve robuste løsninger med godt fungerende vern.

7 Side 7 Q,MYE Videre sier Lyse Nett at det ikke er Ønskelig med for mange 300 kv transformatorer i det samme området, og at transformatorstasjonen derfor må bygges slik at den kan utvides til å kunne transformere all fremtidig vindkraftproduksjon i området. Lyse Nett forutsetter at NVEs forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet oppfylles. De stiller dessuten en del krav til tekniske løsninger, spenningskvalitet, reaktiv effekt og stabilitet i kraftnettet. De krever at kraftverkeierne må kunne dokumentere at disse kravene kan overholdes. Dersom kravene bli tilfredstilt ser Lyse Nett positivt på å få nye kraftverk tilknyttet nettet i dette området. Lyse Nett sier av vindparkene kan redusere tap i sentralnettet og periodevis bedre effektbalansen og sikre jevnere fordeling av lastflyten mellom 300 kv linjene mellom Kjelland og Stokkeland og mellom Tonstad og Stokkeland. Lyse Nett sier videre at andre løsninger for nettilknytning også må vurderes, enten til Kjelland eller filetland transformatorstasjoner, dersom det viser seg at en liten del av vindkraftprosjektene blir realisert. Lyse Nett påpeker at 300 kv linjen fra Kjelland til Stokkeland går i ytterkant av planområdet for 19 Steinsland vindpark, og at vindturbinene må plasseres så langt fra linjen at de ikke kan velte over linjen. Statuett skriver i brev av at i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, 14, kan nye anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. Dokumentet «Retningslinjer for tekniske krav til anlegg i norsk hovednett» beskriver hvilke krav nye anlegg må oppfylle. Statnett legger dette dokumentet til grunn for deres vurderinger når slike vedtak skal fattes. Statnett forutsetter at vindparkens forbruk av reaktiv effekt kompenseres slik at vindparken ikke påvirker nettet negativt. Rapporten «Retningslinjer for nettilkobling av vindkraftverk», utarbeidet av Sintef Energiforskning, identifiserer et sett av problemstillinger som er viktige ved tilknytning av vindkraftverk til nettet. Rapporten omhandler tema som flimmer, spenningsdip og overharmoniske strømmer og spenninger. Statuett ber om at kravene formulert gjennom krav til anleggsdeler (KtA) og den ovennevnte rapport legges til grunn ved dimensjonering av vindparken. Statnett sier at vindparken ved Steinsland vil bedre effekt- og energibalansen i området i tunglast, og vil ved enkelte feilsituasjoner bidra til å avlaste ledninger i sentralnettet. Statnett har ikke vurdert eventuelle konsekvenser for regionalnett i området. Statnett påpeker videre at det for tiden planlegges mange vindparken i Rogaland, og at de sammen med vindkraftaktørene, lokale e-verk og regionalt planansvarlig i området, er i ferd med å starte opp et prosjekt der man søker å finne en optimal nettløsning for innpassing av ulike mengder vindkraft i området mellom Stavanger og Åna Sira. I følge Statnett skal det foreligge en rapport med skisse til løsning i 1. halvår Merknader fra Miljøverndepartementet 4. Generelt om utredningsprogram for vindkraftverk På bakgrunn av meldingen, høringsuttalelsene og egne vurderinger, har NVE utformet et utredningspiogcam for den planlagte vindparken ved Steinsland med tilhørende inftasttuktui, jf. eget brev til tiltakshaveme om dette.

8 EA, Side 8 Et utredningsprogram skal, inneholde de punkter som er l istet opp i vedlegg II i forskriften om konsekvensutredninger, men skal avgrenses til forhold som er vesentlige i forhold til miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen skal fokusere på det som er beslutningsrelevant, og skal sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning når man skal ta stilling til om, eller på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. Konsekvensutredningen skal i nødvendig grad omfatte utredningskrav i vedlegg II i den nye forskriften om konsekvensutredninger. I stedet for punkt ej i forskriftens vedlegg II fastsetter NVE nærmere hva som skal utredes i et eget utredningsprogram. De spesifikke utredningskravene vil variere mellom ulike tiltak, og NVE avgjør hvilke temaer som er beslutningsrelevante for den omsøkte vindparken. Utredningsprogrammet er tematisk oppdelt, og omtaler både problemstillinger som skal belyses og framgangsmåte. Med de tillegg og presiseringer som er tatt inn i utredningsprogrammet, antar NVE at konsekvensutredningen vil gi et godt grunnlag for å ta beslutninger om vindkraft bør etableres i området. 5. NVEs kommentarer til utredningsprogrammet NVE har tatt utgangspunkt i det forslaget til utredningsprogram som tiltakshaverne la frem i meldingen. I tillegg er høringsinnspill, egne vurderinger og erfaring fra fastsettelse av andre utredningsprogram lagt til grunn..5.1 Supplerende utredningskrav til det foreslåtte utredningsprogrammet Landskap og kulturminner /kulturmiljø Fylkesmannen i Rogaland ber om at konsekvensene for anorthosittlandskapet vurderes også i denne saken, på samme måte som for Gravdal vindpark. NVE legger til grunn at konsekvensene for denne landskapstypen inngår under punkt 1 om Landskap i utredningsprogrammet, der det skal gis en beskrivelse av landskapet i planområdet samt vurderes hvordan tiltaket vil påvirke oppfattelsen av landskap, natur- og kulturmiljøet. Kravet fremmes også i utredningsprogrammet for Eikeland vindpark.. Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Riksantikvaren ber om at de visuelle virkningene av de tre planlagte i Bjerkreim vurderes samlet. NVE finner det naturlig at vindparkene Gravdal, Steinsland og Eikeland vurderes i sammenheng. NVE ber om at visualiseringen omfatter de tre vindparkene, slik at virkningene på landskapet kan vurderes samlet. Kravet tas inn under punkt 1 om Landskap i utredningsprogrammet. Det bes også om at det utarbeides et synlighetskart som avklarer de planlagte vindparkenes synlighetsområde og visuelle påvirkning. Riksantikvaren fremmer en rekke spesifikke utredningskrav knyttet til landskap, kulturminner og kulturmiljø. Etter NVEs vurdering inngår flere av disse kravene i utredningsprogrammets punkt i om Landskap og punkt 2 om Kulturminner og kulurmiljø. NVE vil kommentere enkelte av de krav Riksantikvaren har fremmet. Riksantikvarens krav om at eventuelle kulturmiljø omtales og avgrenses er etter NVEs vurdering omfattet at utredningsprogrammets punkt 2 om Kulturminner og kulturmiljø. Etter NVEs vurdering gjelder dette også kravet om at tiltaket skal visualiseres fra viktige kulturmiljø.

9 xxx Side 9 NVE Riksantikvaren mener det må gis en kortfattet beskrivelse av influensområdets kulturhistorie. NVE finner det naturlig at dette inngår som en del av utredningene knyttet til temaet kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren mener at en vurdering av landskapets og viktige kulturmiljøs sårbarhet overfor det planlagte anlegget må inngå i konsekvensutredningen. Etter NVEs vurdering vil en beskrivelse av landskapet sammen med fotorealistisk visualisering, synlighetskart og vurderinger knyttet til tiltakets og de andre planlagte vindparkenes visuelle påvirkning av landskapet danne et tilstrekelig grunnlag for å vurdere de visuelle konsekvensene av tiltaket på landskapet, kulturntinner/kulturntiljø og friluftslivet. Friluftsliv og ferdsel Fylkesmannen og fylkeskommunen sier at planområdet berører områder som er klassifisert som turområder i fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturminnevern (FINK) og et større regionalt friluftsområde, og ber om at konsekvensene av tiltaket for disse områdene belyses i. konsekvensutredningen. NVE ber under punkt 3 om Friluftsliv og ferdsel i utredningsprogrammet om at viktige friluftsområder som berøres av tiltaket skal beskrives. NVE legger til grunn at ovennevnte fylkesdelplan tas i betrakting under arbeidet med konsekvensutredningen. Under punkt 3 om Friluftsliv og ferdsel ber NVE om at sannsynligheten for isen og behov for sikring av anlegget vurderes kortfattet og generelt. Biologisk mangfold Fylkesmannen påpeker at nåværende registreringer av biologisk mangfold i Bjerkreim kommune er svært mangelfulle, og at det er behov for både nye feltregistreringer og konsekvensanalyser for. biologisk mangfold i konsekvensutredningen. NVE påpeker at det er fastsatt en rekke spesifikke utredningskrav vedrørende biologisk mangfold i utredningsprogrammet. NVE konstaterer at fylkesmannen mener eksisterende opplysninger er mangelfulle. På bakgrunn av dette finner NVE det naturlig at det gjennomføres feltundersøkelser av biologisk mangfold som kan gi et godt bilde på hvilke naturverdier som finnes i området. Annen arealbruk I sine generelle anbefalinger til utredningsprogram ber DN om at det bør slå fast at konsekvensutredningen skal tallfeste og kartfeste tapet av inngrepsfrie områder. NVE ber under punkt 6 i utredningsprogrammet om Annen arealbruk at tiltakets virkninger for inngrepsfrie områder (!NON) beskrives, Det bes også om at reduksjonen i inngrepsfrie områder tall- og kartfestes. Nedbørsfelt for drikkevannskilden Hagavatn og justering av planområdet NAR påpeker at deler av planområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til reservedrikkevannskilden Hagavatn, og påpeker at tiltaket vil kunne påvirke drikkevannet ved for eksempel oljesøl. IVAR ber om at planområdet for vindparken justeres slik at den ikke kommer i konflikt med drikkevannsinteressene. NVE vil på det nåværende stadium i behandlingsprosessen ikke anmode tiltakshave-me å justere det fremlagte planforslaget. NVE legger til grunn at eventuelle konsekvenser av det planlagte tiltaket på nedbørsfeltet/reservedrikkevannskilden vurderes i konsekvensutredningen. NVE ber derfor under punkt 6 i utredningsprogrammet om Annen arealbruk om at det gjøres en vurdering av risikoen for forurensning fra anlegget i drifts- og anleggsfasen. Mengden av olje i

10 L] Side 10 vindturbinene under drift og omfanget av lagring av oljeldrivstoff i forbindelse medanleggsarbeidene skal anslås. Det skal gjøres en vurdering av hvordan uhell eller uforutsette hendelser i anleggs- og driftsfasen vil eventuelt påvirke nedbørsfeltet/drikkevannskilden. NVE ber også om at aktuelle avbøtende tiltak beskrives. Infrastruktur Statneti, aktuelle vindkraftaktører, lokale e-verk og regionalt kraftsystemansvarlig i området, er i ferd med å starte opp et prosjekt for å finne optimale nettløsninger for å mate vindkraften inn i området. NVE konstaterer at dette arbeidet er i gang. NVE deltok, sammen tred Statnett og flere vindkraftaktører på et møte hos regionalnettseier Lyse Nett På møtet ble det diskutert ulike scenarioer for utbygging av vindkraft i området_ Det ble bestemt at det skal gjennomføres dynamiske analyser knyttet til innmating av vindkraft i området. I følge Statnett skal en rapport med skisse til løsning foreligge 1. halvår Luftfart. Tiltakshaverne legger til grunn at eventuelle konsekvenser av tiltaket for flytrafikk beskrives. Luftfartstilsynet ber om dette spesifiserer og at følgende forhold utredes: Om vindparken påvirker omkringliggende radaranlegg, navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten Om vindparken påvirker inn- og utflygingsprosedyrene til omkringliggende flyplasser, Om vindparken og tilhørende kraftledning utgjør andre hindringer for luftfarten, spesielt for lavt flygende fly og helikopter. NVE har tatt inn de ovennevnte utredningskravene under punkt 7 i utredningsprogrammet om Luftfart. Vindforhold og Økonomi I konsekvensutredningen skal tiltakshavene legge frem prosjektets antatte investeringskostnader, driftskostnader (øre/kwh) og driftkostnader (øre/kwh). Ut fra vindmålinger skal antall vindtimer (på merkeeffekt) oppgis. Ut fra disse opplysningene skal prosjektets antatte produksjonskostnad i Øre/kWh beregnes. Det skal benyttes en kalkulasjonsrente på 8 % og en levetid på 20 år. OppfØlgende undersøkelser Riksantikvarens og DNs krav om at forslag til oppfølgende undersøkelser med sikte på å overvåke virkningene av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø tas inn som eget punkt i utredningsprogrammet. NVE påpeker at utredningsprogrammet omfatter et eget punkt 12 om OppfØlgende undersøkelser, jf. vedlegg II i ny forskrift om konsekvensutredninger. 0-alternativet NVE legger til grunn at 0-alternativet beskrives jf. vedlegg II i ny forskrift om konsekvensutredninger. 5.2 Utredningskrav som ikke er tatt med i utredningsprogrammet Landskap Etter Riksantikvarens mening bør det legges opp til utredninger av temaet landskap der flere fagfelt er integrerte, både naturfaglige og kulturminnefaglige. En slik tilnærming vil etter Riksantikvarens

11 nr. Side 11 nve vurdering bygge opp under en forståelse av landskapet som en helhet med en naturkomponent og en kulturkomponent, der menneskets bruk av landskapet over tid er viktig. NVE mener at de spesifikke utredningskravene knyttet til landskap, kulturminner og kultrmiljø vil få frem de vesentligste virkningene av tiltaket på disse interessene, og vil ikke pålegge en samordnet utredning som skissert over. NVE påpeker imidlertid at det forutsettes at de enkelte delutredninger ses i sammenheng der disse bygger på hverandrelhenger sammen for eksempel landskap/kulturminnerlkulturmiljølfriluftsliv og verneområder/floralfauna med mer. Kulturminner og kulturminner Riksantikvaren ber om at det gjennomføres mer detaljerte undersøkelser av kulturmunner og kulturmiljø. NVE er usikker på hav Riksantikvaren mener med dette kravet, men forutsetter at tiltakshaver beskriver kjente automatisk fredede kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids kulturminner og kulturmiljøer innenfor planområdet. NVE ber også om at potensialet for funn av ukjente automatisk fredede kulturminner angis. Riksantikvaren viser til Rogaland fylkeskommunes uttalelse, som anser at undersøkelsesplikten etter. kulturminnelovens 9 gjennomføres i tilknytning til reguleringsplanarbeidet. Riksantikvaren legger til grunn at det planlagte kommunedelplanen for vindkraft følges opp av reguleringsplaner, og dersom dette ikke, skjer forutsetter de at undersøkelsesplikten skjer før et eventuelt konsesjonsvedtak. NVE er av den oppfatning at det vanligvis vil være hensiktsmessig at undersøkelsesplikten i kulturminnelovens 9 gjennomføres i etterkant av et endelig konsesjonsvedtak. Dette fordi detaljert plassering av vindturbiner, veier og annen infrastruktur da vil bli avklart, jf. punkt infrastruktur i kapittel 5.1. NVE finner det derfor heller ikke hensiktsmessig at oppfyllelse av undersøkelsesplikten tas inn i utredningsprogrammet, Friluftsliv I sine generelle anbefalinger ber DN om at utredningen beskriver tilgangen på alternative friluftslivsområder. NVE ber under punkt 3 om Friluftsliv og ferdsel i utredningsprogranunet om en vurdering av hvordan tiltaket, blant annet som følge av påvirkning av opplevelsesverdien i området, vil påvirke dagens bruk av området. Etter NVEs vurdering skal konsekvensutredningen for tiltaket fokusere på konsekvenser for friluftslivet i planområdet, og eventuelt hvordan dette blir påvirket. Vurdering av tilgangen på alternative friluftsområder anses ikke beslutningsrelevant. Biologisk mangfold DN sier i sine generelle anbefalinger til utredningsprogram i forbindelse med vindkraftprosjekter at konsekvensutredningen bør omfatte en kartlegging av naturtyper og arter, og deres Økologiske funksjon enkeltvis og i Økosystemet. Kravet er etter NVEs vurdering til en viss grad dekket av utredningsprogrammets punkt 4 om Biologisk mangfold, med underpunkt Fugl, Annenfauna og Naturtyper, flora og vegetasjon. NVE mener at utredningskravene under punkt 4 om Biologisk mangfold i utredningsprogrammet vil få frem alle vesentlige konsekvenser som tiltaket vil ha for dette temaet. NVE mener at det er tilstrekkelig med en kort beskrivelse av det generelle dyrelivet, mens det vil kreves en grundigere beskrivelse av sjeldne, truede eller sårbare arter og ansvarsarter som finnes i planområdet og tiltakets eventuelle påvirkning på disse. Irrngrepsfrie rurturomrøer

12 Side 12 NVE DN mener at utredningsprogrammet bør tallfeste bortfallet av inngrepsfrie områder som andel av disse områdene i kommunen, fylket eller regionen. NVE finner ikke dette beslutningsrelevant, og vil ikke pålegge tiltakhaver dette utredningskravet, Konkretisering av prosjektet Riksantikvaren mener det bør stilles krav om konkretisering av tiltaket og at plassering, interne veier og nettilknytning må være fastlagt som grunnlag for konsekvensutredningen. NVE finner det ikke naturlig at vindturbiner, veier og annen infrastruktur fastlåses på dette stadiet. i prosessen. NVE vil imidlertid påpeke at det i konsekvensutredningen skal utarbeides aktuelle løsninger for en vindpark med intern infrastruktur, herunder aktuelle plasseringer av vindturbiner, nettilknytning, atkomstvei og interne veier. Gode vindforhold er avgjørende for produksjonen i en vindpark. I Norge er terrenget på mange vindkraftlokaliteter kupert, og en god plassering av vindturbinene er nødvendig for å øke energiproduksjonen og forlenge levetiden til vindturbinene. Etter NVEs vurdering bør derfor endelig. plassering av vindturbinene skje etter detaljerte vindmålinger og simulering av vindforholdene i planområdet. På grunn av de omfattende kostnadene ved dette finner NVE det hensiktsmessig at dette skjer etter at det eventuelt er gitt konsesjon til vindparken. Dersom endelig plassering av vindturbinene eller nødvendige veier, bygninger og konstruksjoner avviker fra det som er lagt til grunn for konsekvensutredningene, vil det til en eventuell konsesjon bli stilt vilkår om at det skal utarbeides en detaljplan som viser endelig utbyggingsløsning. Detaljplanen skal utarbeides i samarbeid med berørt kommune. Riksantikvaren mener også det bør stilles krav til konkretisering av nettilknytningen av vindparken. NVE forutsetter at dette avklares og samordnes mellom Statnett, vindkraftaktørene og regionalnettseier. 5.3 Kommunedelplan for vindkraft i Bjerkreim kommune i NVE konstaterer at Bjerkreim Ønsker å utarbeide en kommunedelplan for vindkraft og at flere høringsinstanser er positive til dette. NVE konstaterer at det nå er fremmet i alt 5 vindkraftprosjekter som berører kommunen. NVE viser i denne sammenhengen til Regjeringens Ønske om å etablere et opplegg for en tematisk konfliktvurdering av vindkraftanlegg og utarbeide retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. Av Stortingsmelding nr. 11 ( ) Om Sametingets virksomhet i 2003, går det frem at tematiske konfliktvurderinger skal bidra til at meldte og konsekvensutredete vindkraftprosjekter kan ses i sammenheng, håndtere både foreliggende pl ner og nye prosjekt som meldes, tilrettelegge for en mer samlet vurdering av konsekvensene av de. planlagte vindmølleparkene og inngå i grunnlaget for konsesjons- og planbehandlingen av vindkraftanlegg. Etter NVEs vurdering vil disse vurderingene være nyttige for arbeidet med en kommunedelplan for vindkraft.

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram.

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram. A L Norges vassdrags-og energidirektorat N V E Agder Energi Produksjon AS Lyse Produksjon AS Dalane energi IKS Middeithuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 2295 95 95 Telefaks: 22 95

Detaljer

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato:

Fylker/ Telefaks: 22 95 90 00 kommuner: Nordland /Tysfjord kommune E-post: nve@nve.no. 0 970 205 039 MVA Dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Bakgrunn for utredningsprogram Middelthuns gate 29 Selskaper/saker: Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Nordkraft Vind AS / Sørfjord vind ark Telefon: 22 95 95 95

Detaljer

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak.

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak. Norges vassdrags-og energidirektorat NVE Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Vesterålskraft Vind AS / Anstadblåheia vindkraftverk Fylke/kommune: Nordland / Sortland Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk.

Nord-norsk vindkraft AS søknad om konsesjon for Vardøya vindkraftverk. Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Nord-Norsk vindkraft AS Fylke/kommune: Nordland/Træna Ansvarlig: Arne Olsen, KE Sign.: Saksbehandler: Gudmund Synnevåg Sydness, KE Sign.: Dato: Vår ref.: NVE 200804920-42

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: Vår ref.: 200500913-103 kte/nhj Arkiv: 912-513.1/Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: 4.7.2005 Nils Henrik Johnson Deres ref.: 71 20 05 90 Statnett

Detaljer

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram

Statnett SF - 420 kv kraftledning Ørskog Fardal: Bakgrunn for utredningsprogram 1 Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Fylke/kommune: Statnett SF/ 420 kv kraftledning Ørskog - Fardal Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane / Ørskog, Stordal, Sykkylven, Ørsta, Volda, Stranda, Hornindal,

Detaljer

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006 Karmøy vindkraftverk Utgitt august 2006 Karmøy kommune, Rogaland Konsesjonssøknad og konsekvensutredning August 2006 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Søknad om konsesjon for Karmøy vindkraftverk 3 1.2 Haugaland

Detaljer

Nylandselva kraftverk

Nylandselva kraftverk Bakgrunn for vedtak Nylandselva kraftverk Leirfjord kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200900314-28 Dato 02.12.2014 Notatnummer KSK-notat 84/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

DEL II: Retningslinjer

DEL II: Retningslinjer Fylkesdelplan Vindkraft Sør-Trøndelag 2008-2020 Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16.12.2008 DEL II: Retningslinjer for vindkraftutbygging i Sør-Trøndelag Vedtatt av Sør-Trøndelag Fylkesting 16. des.2008

Detaljer

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark

Del 2. Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark Del 2 Retningslinjer for utbygging av vindkraft i Finnmark 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Hovedmål for planen... 3 1.3 Planprosess... 4 2. Strategiske vurderinger... 5 3.

Detaljer

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING

Austri Vind DA. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING Austri Vind DA Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune, Hedmark KONSEKVENSUTREDNING 2 Oppdrag 167860; RAPPORT RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 Kunde: Austri Vind

Detaljer

Haugshornet vindkraftverk Søknad

Haugshornet vindkraftverk Søknad 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 1 Olje & Energi Haugshornet vindkraftverk Søknad Partner 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 2 Haugshornet Vindkraftverk 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 6 1.1 FORMÅL OG INNHOLD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke

Bakgrunn for vedtak. Skrondal kraftverk. Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Bakgrunn for vedtak Skrondal kraftverk Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Clemens Kraft AS Referanse 200906090-37 Dato 11.12.2014 Notatnummer KSK-notat 97/2014 Ansvarlig Øystein Grundt

Detaljer

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt.

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt. Vedlegg B Konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse, ble sendt på høring 4. februar 2014. Fristen for å komme med merknader ble satt til 24. mars 2014. Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal,

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

HØRINGSVERSJON 12.11.09

HØRINGSVERSJON 12.11.09 Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftverk - til bruk for hovedaktørene i en revisjonsprosess (kravstillere, konsesjonærer og NVE) HØRINGSVERSJON 12.11.09 Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

Sandøy, Brosviksåta og Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune. Uttalelse til søknader med konsekvensutredning.

Sandøy, Brosviksåta og Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen kommune. Uttalelse til søknader med konsekvensutredning. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 200706728-39, 201102476-49 2011/5647 NAK-ES-MLS 12.3.2012 Arkivkode: 361.6/2

Detaljer

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Tilleggsssøknad og tilleggsutredning 300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Namsos Roan Januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 OPPBYGNING AV DOKUMENTET... 2 1.3 PRESENTASJON

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer

Retningslinjer. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Retningslinjer Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer Innhold 1 Forord... 5

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer