Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3"

Transkript

1 ..x Norges vassdrage-og energidirektorat 'IIIIl W E GL ;:Opt Bakgrunn for utredningsprogram r-r -i u Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane Søkerlsak: energi IKS/Steinsland vindpark Ame Olsen. KTE Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3 Dato: 1 a 07 )nnr Vår ref.: NVE KTE: 38/05 Sendes til: Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi IKS, alle hørings- og orienteringsinstanser Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi IKS -- melding om Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Tei faks: L-po Internett: Org. nr.: NO MVA Bankkonto: Innhold r1 L J 1. Innledning Behandlingsprosessen Høring Møter Innkomne merknader Lokale og regionale myndigheter Sentrale myndigheter Interesseorganisasjoner og andre organisasjoner/selskaper Merknader fra Miljøverndepartementet Generelt om utredningsprogram for vindkraftverk NVEs kommentarer til utredningsprogrammet Supplerende utredningskrav til det foreslåtte utredningsprogrammet Utredningskrav som ikke er tatt med i utredningsprogrammet Kommunedelplan for vindkraft i Bjerkreim kommune... 12

2 n Side 2 xve 1. Innledning Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi IKS meldte Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune i Rogaland. Tiltakshaverne planlegger å bygge en vindpark med en samlet installert effekt på inntil 60 MW, avhengig av valg av type, antall og størrelse (installert effekt pr vindturbin) på vindturbinene. Hver enkelt vindturbin vil kunne få en installert effekt på mellom. 2,5 og 3 MW. Planområdet grenser i sør til planområdet for Eikeland vindpark i regi av Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon og Dalane energi IKS. Planområdet for Eikeland vindpark grenser videre i sør til Gravdal vindpark i regi av Fred. Olsen Renewables AS. Tiltakshaverne planlegger å knytte vindparken til det eksisterende 300 kv kraftledningsnettet som går gjennom planområdet. Vindparken med tilhørende nettilknytinger berører Bjerkreim kommune. I dette notatet sammenfattes og drøftes de høringsuttalelser som har kommet inn til meldingen. På grunnlag av det foreslåtte utredningsprogrammet i meldingen, innkomne merknader og NVEs egne 19 vurderinger, fastsetter NVE et utredningsprogram for tiltaket. Dette gjøres i eget brev til tiltakskaverne. 2. Behandlingsprosessen Den nye forskriften om konsekvensutredninger ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 1. april NVE finner det hensiktsmessig at bestemmelser i denne forskriften legges til grunn ved den videre behandlingen av saken, jf. 18 i den nye forskriften. NVE behandler derfor meldingen etter plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning av 1. april Høring Meldingen om Steinsland vindpark ble sendt på høring til berørte instanser den Meldingen ble sendt på høring til følgende instanser/organisasjoner: Bjerkreim kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Norges Naturvernforbund, Naturvernforbundet i Rogaland, Natur og Ungdom,. Bellona, Norges Miljøvernforbund, Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening. Rogaland, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Statens landbruksforvaltning, Rogaland Bondelag, Bjerkreim Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Bjerkreim Bonde- og småbrukarlag, Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland, IVAR IKS, Forsvarsbygg, Telenor, Luftfartstilsynet, Avinor, Lyse Nett AS og Statuett SF. Meldingen ble sendt til orientering til: Egersund kommune; Hå kommune, Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet, Norsk institutt for by- og regionsforskning, Direktoratet for brann- og elsikkerhet og Enova SF. Utsending av melding, utlegging til offentlig ettersyn og innbydelse til offentlig møte ble kunngjort i Norsk Lysingsblad, Stavanger Aftenbalg og DalaneTidende. NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet.

3 f!! Side 3 NYE 2.2 Møter NVE arrangerte offentlig møte i kommunehuset på Vikeså den NVE orienterte om behandlingsprosessen for meldingene både på Steinsland og Eikeland og tiltakshaverne orienterte om selve prosjektene og planene for gjennomføring. Det deltok ca. 35 personer på møtet. Samme dag arrangerte NYE møte med Bjerkreim kommune og regionale myndigheter. 3. Innkomne merknader Det har kommet inn xx merknader til meldingen og forslaget til utredningsprogram for vindparken og tilhørende nettilknytning. 3.1 Lokale og regionale myndigheter Bjerkreim kommune oversender i brev av følgende vedtak fattet i formannskapet;. «Bjerkreim kommune er godt nøgd med det framlagde forslaget til utgreiingsprogram for bygging av Steinsland vindpark. Kommunen vil likevel tilføya at det skal vena jordkablar mellom vindlurhinane og fram til trafostasjon før tilkopling til 300 kv lina. Alle planar for vindparker i området må samordnast slik at ein får eit felles påkoplingspunkt for 300 kv lina. Vegane skal leggjast skånsamt i terrenget og det skal være minst mogleg skjeringar og fyllingar. Bjerkreim kommune vil også i samband med dette prosjektet ha btydelege kostnader til planlegging o.a. og vil på den bakgrunn be om forhandlingar om kompensasjon». Rogaland fylkeskommune avgir sin uttalelse i brev av De har vurdert saken som regional planmyndighet og sektormyndighet innen friluftsliv. Fylkeskommunen sier at planområdet for vindparken ligger mellom to store områder som i fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturminnevern (FINK) er klassifisert som turoimåder hvor all menne frilu tslivsinteresser bør gis prioritet. De sier videre at deler av planområdet også ligger nært et større, regionalt friluftsområde som er offentlig sikret (Hetlandsskogen). Fylkeskommunen mener forholdet mellom bruken av disse områdene og eventuell etablering av vindparken må belyses i konsekvensutredningen. Deler av planområdet berører også et støne lyng- og gxasheiomxåde som i FINK ex klassifssext som et. område som bør vurderes sikret/vernet. Fylkeskommunen sier det er viktig at konsekvensutredningen gir en grundig vurdering av konfliktgraden mellom tiltaket og de verdier som dette området inneholder. Fylkeskommunen mener det er viktig at planene om vindparker ved Gravdal, Eikeland og Steinsland sees i sammenheng for å få et realistisk bilde av de landskapstnessige virkningene. Fylkeskommunen mener det er fornuftig at det skal utarbeides en kommunedelplan for vindkraft i Bjerkreim kommune. Fylkesmannen i Rogaland sier innledningsvis i brev av at det er en stor utfordring å håndtere den betydelige interessen for vindkraftutbygging i Dalane slik at negative virkninger for friluftsliv, landskap og biologisk mangfold blir redusert til et akseptabelt minimum. Samtidig konstaterer fylkesmannen at det er et nasjonalt mål å utnytte vindkraft som bidrag til fornybare energikilder. Fylkesmannen mener derfor at det er viktig at alle planer i området vurderes samla. Fylkesmannen mener at større og færre vindkraftprosjekter på gode, velegna lokaliteter er langt å foretrekke fremfor spredt utbygging i mer eller mindre vilkårlig valgte områder. Fylkesmannen sier at det derfor er positivt at NVE har signalisert at direktoratet vil samle opp alle aktuelle prosjekter i området før videre behandling av meldingene.

4 x:n Side 4 MVE I forbindelse med tematisk konfliktvurdering og retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraft anbefaler fylkesmannen at Bjerkreim kommune starter arbeidet med kommunedelplan for vindkraft så snart som mulig, for slik å kunne være mest mulig synkronisert i forhold til prosessen etter energiloven. Fylkesmannen sier at det meste av Steinsland er karakterisert som verdifulle, prioriterte naturområder i tidligere nevnte fylkesdelplan (FINK). Fylkesmannen sier at området er et småkupert hei landskap dominert av en mosaikk av myr, gress og lynghei, og at arealet er forholdsvis lite påvirket av inngrep. Etter fylkesmannens vurdering er det derfor stor sannsynlighet for at deler av området har viktige naturtyper eller leveområder for biologisk mangfold. Fylkesmannen mener kommunes kartlegging av viktige områder for biologisk mangfold er svært mangelfulle, og at det er et stort behov for å gjennomføre supplerende registreringer av viktige områder for biologisk mangfold i området og kommunen for Øvrig. Fylkesmannen understreker derfor behovet for både nye fe]tregistreringer og konsekvensanalyser for biologisk mangfold i konsekvensutredningen.. Fylkesmannen viser til sin uttalelse i forbindelse med melding om Gravdal vindpark, og mener det er viktig at konsekvensene for anorthosittlandskapet vurderes også i denne saken. Den aktuelle landskapstypen er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er i ferd med å fragmenteres av ulike typer inngrep. For Øvrig mener fylkesmannen at de tema som er foreslått i utredningsprogrammet er godt dekkende. 3.2 Sentrale myndigheter Direktoratet for naturforvaltning (DN) avgir i brev av uttalelse til meldingene av Steinsland og Eikeland vi ndparker. De sier at det i tillegg til de utredningskrav som formulert under temaet landskap også bør stilles krav om avgrensing av influensområde for visuelle virkninger. DN viser i denne forbindelse til NVEs rapport «Vindkraft - en generell innføring». DN viser til fylkesmannen i Rogaland sin uttalelse av hva gleder merknader til planen. DN viser også generelle anbefalinger til utredningsprogram som følger vedlagt uttalelsen. le DN konstaterer at det planlegges flere prosjekter i tilgrensende områder og vil på generelt grunnlag peke på at konsekvensene av den enkelte vindparkutbygging vil i stor grad påvirkes av hva som skjer med utbygging ellers i området. DN mener også på generelt grunnlag at det er hensiktsmessig å plassere flere vindparker i samme område, eller helst en større utbygging, fremfor spedt utbygging. DN konstater også at tiltakskaverne er positive til samarbeid med andre de andre prosjektene i området, og sier at når flere prosjekter planlegges i samme region vil det være av vesentlig betydning at det enkelte prosjekt er tilpasset de andre prosjektene i størst mulig grad, slik at totalbelastningen for landskap, miljø og friluftsliv blir minst mulig. DN påpeker at dette sannsynlig vil gi miljømessig og Økonomisk gevinst. Riksantikvaren sier i brev av at de har hentet inn faglige merknader fra Rogaland fylkeskommune, og disse følger vedlagt uttalelsen. Riksantikvaren påpeker i sin uttalelse at det er mangelfulle opplysninger om kulturminner og kulturmiljø og mulige konsekvenser for slike i meldingen. Riksantikvaren mener det i forbindelse med fastsetting av utredingsprogrammet må stilles krav om at tiltaket konkretiseres og at turbinstørrelse, plassering, interne veier og nettilknytning må være fastlagt som grunnlag for konsekvensutredningen. Riksantikvaren sier det gjerne kan presenteres klart definerte alternativ. Etter Riksantikvarens mening er konkretisering og kartfesting nødvendig

5 alix Side 5 MYE som grunnlag for å gjennomføre realistiske visualiseringer for å kunne ta stilling til konsekvensene for blant annet landskap og kulturmiljø og for å kunne vurdere konflikt. med kulturminner innenfor planområdet. Etter Riksantikvarens mening bør det legges opp til utredninger av temaet landskap der flere fagfelt er integrerte, både naturfaglige og kulturminnefaglige. En slik tilnærming vil etter Riksantikvarens vurdering bygge opp under en forståelse av landskapet som en helhet med en naturkomponent og en kulturkomponent, der menneskets bruk av landskapet over tid er viktig. Riksantikvaren mener det likevel er viktig at de enkelte komponentene blir behandlet faglig tilfredsstillende og med bruk av kulturminuefaglig kompetanse. Riksantikvaren ber om at følgende punkt inngår i utredningsprogrammet under tetraet landskap; Det visuelle influensområdet må avgrenses ut fra den visuelle virkningen Det må utarbeides en synlighetskart for vindparken og dette må sees i sammenheng med andre nærliggende vindparker. Visualiseringer av vindparken må skje fra ulike stanspunkt blant annet fra viktige kulturmiljø Landskapet og den kulturhistoriske dimensjon må beskrives og verdivurderes Landskapet sårbarhet ovenfor tiltaket må vurderes Virkninger på landskapet må vurderes sammen med virkninger av nærliggende vindparker Vedrørende temaet kulturminner og kulturmiljø synes Riksantikvaren at forslaget til utredninger er for knapt, og at det er behov for presiseringer. Riksantikvaren mener det må gå klart fram at temaet kulturminner og kulturmiljø må utredes innenfor et influensområde som bør avgrenses i sammenheng med temaet landskap, og at utredningene omfatter alle typer kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren har følgende forslag til konkretisering av utredningsprogrammet under temaet kulturminner og kulturmiljø; Det visuelle influensområdet må avgrenses ut fra den visuelle virkningen Det må gis en kortfattet beskrivelse av influensområdets kulturhistorie Eventuelle kulturmiljø må omtales og avgrenses. Det må gjøres en vurdering av hvor sårbart området og viktige kulturmiljø er for den planlagte vindparken Området og viktige kulturmiljø må verdivurderes Riksantikvaren påpeker at det innenfor planområdet, herunder infrastruktur og andre tiltak, må gjennomføres mer detaljerte undersøkelser av kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren ber om at følgende utredes; Automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete og andre nyere tids kulturminner saint kulturmiljø innenfor planområdet må karfestes og beskrives Det må gjennomføres registreringer av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet Det må gjennomføres sårbarhets- og verdivurderinger av området og eventuelle avgrensede kulturmiljø og kulturminner Riksantikvaren ber videre om at direkte og indirekte konsekvenser av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø vurderes. Riksantikvaren ber også om at behovet for og eventuelt forslag til oppfølgende

6 Krr Side 6 nve undersøkelser med sikte på å overvåke virkningene av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø, avbøtende tiltak og plantilpasninger vurderes. Riksantikvaren viser videre til fylkeskommunens uttalelse, der det ansees som tilstrekkelig at undersøkelsesplikten i kulturminnelovens 9 gjennomføres i tilknytning til reguleringsplanen. Riksantikvaren konstaterer at Bjerkreim kommune har lagt opp til at det skal utarbeides en kommunedelplan for vindkraft, og Riksantikvaren legger til grunn av denne blir fulgt opp med reguleringsplaner. Dersom dette ikke skjer mener Riksantikvaren at undersøkelsesplikten etter kulturntinnelovens 9 må oppfylles før et eventuelt konsesjonsvedtak. Luftfartstilsynet påpeker i brev av at forholdet til sivil luftfart ikke er omhandlet i meldingen med forslag til utredningsprogram, og ber om at følgende utredes: om vindparken påvirker omkringliggende radaranlegg, navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten, om vindparken eventuelt påvirker inn- og utflygingsprosedyrer til nærliggende flyplasser, om vindparken og tilhørende ledningsnett utgjør andre hindringer for luftfarten, spesielt lavflygende fly og helikopter. Luftfartstilsynet sier at tiltakshaver i forbindelse med utredningene bør ta kontakt med Avinor AS og eventuelt aktuelle operatører av lavtflygende fly og helikopter. 3.3 Interesseorganisasjoner og andre organisasjoner/selskaper Bjerkreim Bondelag ønsker i brev av å støtte opp om planene om å bygge vindparken på Steinsland. De sier at landbrukseiendommene i området består av aktive gårder som blir drevet som familiebruk. Bondelaget kan ikke se at driften på gårdene vil kunne få ulemper ved en slik utbygging og mener vindparken er planlagt i et område som gjør en eventuell utbygging ikke vil være til sjenanse. De mener infrastrukturen burde ligge godt til rette for utbygging. Videre sier bondelaget at mange i landbruket opplever framtida som utrygg og at det mange steder kan være vanskelig å få nye generasjoner til å satse på dette som levevei. Bjerkreim Bondelag mener en utbygging av vindparken vil kunne styrke driften på gårdene, sikre bosettingen og dermed opprettholde et rikt kulturlandskap for framtida. IVAR IKS er et interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk. I brev av sier de at Hagavatn sørvest for planområdet til vindparken er reservevannskilde i IVARs vannforsyningssystem. IVAR sier at forsyningsområdet omfatter 11 kommuner og mennesker. De sier videre at Hagavatn er klausulert med beskyttelsestiltak mot aktiviteter som kan forurense drikkevatnet, og at det i følge klausuleringsbestemmelsenet generelt forbud mot ny bebyggelse og etablering av veier i nedbørsfeltet. IVAR påpeker at noen av vindturbinene er plassert innenfor nedbørsfeltet til reservedrikkevannskilden, og at oljeforurensninger en mulighet. De ber om at planene endres slik at vindparken ikke kommer i konflikt med deres drikkevannsinteresser. Lyse Nett AS gir sin uttalelse i brev av De konstaterer at vindparken er planlagt å tilknyttes det eksisterende kraftledningsnettet ved å bygge en ny 300 kv transformatorstasjon og knytte denne til 300 kv linjen fra Kjelland til Stokkeland transformatorstasjoner. Lyse Nett påpeker at de eier denne linjen og at den er en viktig sentralnettslinje til Sandnes og Stavanger. Lyse vil derfor kreve robuste løsninger med godt fungerende vern.

7 Side 7 Q,MYE Videre sier Lyse Nett at det ikke er Ønskelig med for mange 300 kv transformatorer i det samme området, og at transformatorstasjonen derfor må bygges slik at den kan utvides til å kunne transformere all fremtidig vindkraftproduksjon i området. Lyse Nett forutsetter at NVEs forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet oppfylles. De stiller dessuten en del krav til tekniske løsninger, spenningskvalitet, reaktiv effekt og stabilitet i kraftnettet. De krever at kraftverkeierne må kunne dokumentere at disse kravene kan overholdes. Dersom kravene bli tilfredstilt ser Lyse Nett positivt på å få nye kraftverk tilknyttet nettet i dette området. Lyse Nett sier av vindparkene kan redusere tap i sentralnettet og periodevis bedre effektbalansen og sikre jevnere fordeling av lastflyten mellom 300 kv linjene mellom Kjelland og Stokkeland og mellom Tonstad og Stokkeland. Lyse Nett sier videre at andre løsninger for nettilknytning også må vurderes, enten til Kjelland eller filetland transformatorstasjoner, dersom det viser seg at en liten del av vindkraftprosjektene blir realisert. Lyse Nett påpeker at 300 kv linjen fra Kjelland til Stokkeland går i ytterkant av planområdet for 19 Steinsland vindpark, og at vindturbinene må plasseres så langt fra linjen at de ikke kan velte over linjen. Statuett skriver i brev av at i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, 14, kan nye anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. Dokumentet «Retningslinjer for tekniske krav til anlegg i norsk hovednett» beskriver hvilke krav nye anlegg må oppfylle. Statnett legger dette dokumentet til grunn for deres vurderinger når slike vedtak skal fattes. Statnett forutsetter at vindparkens forbruk av reaktiv effekt kompenseres slik at vindparken ikke påvirker nettet negativt. Rapporten «Retningslinjer for nettilkobling av vindkraftverk», utarbeidet av Sintef Energiforskning, identifiserer et sett av problemstillinger som er viktige ved tilknytning av vindkraftverk til nettet. Rapporten omhandler tema som flimmer, spenningsdip og overharmoniske strømmer og spenninger. Statuett ber om at kravene formulert gjennom krav til anleggsdeler (KtA) og den ovennevnte rapport legges til grunn ved dimensjonering av vindparken. Statnett sier at vindparken ved Steinsland vil bedre effekt- og energibalansen i området i tunglast, og vil ved enkelte feilsituasjoner bidra til å avlaste ledninger i sentralnettet. Statnett har ikke vurdert eventuelle konsekvenser for regionalnett i området. Statnett påpeker videre at det for tiden planlegges mange vindparken i Rogaland, og at de sammen med vindkraftaktørene, lokale e-verk og regionalt planansvarlig i området, er i ferd med å starte opp et prosjekt der man søker å finne en optimal nettløsning for innpassing av ulike mengder vindkraft i området mellom Stavanger og Åna Sira. I følge Statnett skal det foreligge en rapport med skisse til løsning i 1. halvår Merknader fra Miljøverndepartementet 4. Generelt om utredningsprogram for vindkraftverk På bakgrunn av meldingen, høringsuttalelsene og egne vurderinger, har NVE utformet et utredningspiogcam for den planlagte vindparken ved Steinsland med tilhørende inftasttuktui, jf. eget brev til tiltakshaveme om dette.

8 EA, Side 8 Et utredningsprogram skal, inneholde de punkter som er l istet opp i vedlegg II i forskriften om konsekvensutredninger, men skal avgrenses til forhold som er vesentlige i forhold til miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen skal fokusere på det som er beslutningsrelevant, og skal sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning når man skal ta stilling til om, eller på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. Konsekvensutredningen skal i nødvendig grad omfatte utredningskrav i vedlegg II i den nye forskriften om konsekvensutredninger. I stedet for punkt ej i forskriftens vedlegg II fastsetter NVE nærmere hva som skal utredes i et eget utredningsprogram. De spesifikke utredningskravene vil variere mellom ulike tiltak, og NVE avgjør hvilke temaer som er beslutningsrelevante for den omsøkte vindparken. Utredningsprogrammet er tematisk oppdelt, og omtaler både problemstillinger som skal belyses og framgangsmåte. Med de tillegg og presiseringer som er tatt inn i utredningsprogrammet, antar NVE at konsekvensutredningen vil gi et godt grunnlag for å ta beslutninger om vindkraft bør etableres i området. 5. NVEs kommentarer til utredningsprogrammet NVE har tatt utgangspunkt i det forslaget til utredningsprogram som tiltakshaverne la frem i meldingen. I tillegg er høringsinnspill, egne vurderinger og erfaring fra fastsettelse av andre utredningsprogram lagt til grunn..5.1 Supplerende utredningskrav til det foreslåtte utredningsprogrammet Landskap og kulturminner /kulturmiljø Fylkesmannen i Rogaland ber om at konsekvensene for anorthosittlandskapet vurderes også i denne saken, på samme måte som for Gravdal vindpark. NVE legger til grunn at konsekvensene for denne landskapstypen inngår under punkt 1 om Landskap i utredningsprogrammet, der det skal gis en beskrivelse av landskapet i planområdet samt vurderes hvordan tiltaket vil påvirke oppfattelsen av landskap, natur- og kulturmiljøet. Kravet fremmes også i utredningsprogrammet for Eikeland vindpark.. Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Riksantikvaren ber om at de visuelle virkningene av de tre planlagte i Bjerkreim vurderes samlet. NVE finner det naturlig at vindparkene Gravdal, Steinsland og Eikeland vurderes i sammenheng. NVE ber om at visualiseringen omfatter de tre vindparkene, slik at virkningene på landskapet kan vurderes samlet. Kravet tas inn under punkt 1 om Landskap i utredningsprogrammet. Det bes også om at det utarbeides et synlighetskart som avklarer de planlagte vindparkenes synlighetsområde og visuelle påvirkning. Riksantikvaren fremmer en rekke spesifikke utredningskrav knyttet til landskap, kulturminner og kulturmiljø. Etter NVEs vurdering inngår flere av disse kravene i utredningsprogrammets punkt i om Landskap og punkt 2 om Kulturminner og kulurmiljø. NVE vil kommentere enkelte av de krav Riksantikvaren har fremmet. Riksantikvarens krav om at eventuelle kulturmiljø omtales og avgrenses er etter NVEs vurdering omfattet at utredningsprogrammets punkt 2 om Kulturminner og kulturmiljø. Etter NVEs vurdering gjelder dette også kravet om at tiltaket skal visualiseres fra viktige kulturmiljø.

9 xxx Side 9 NVE Riksantikvaren mener det må gis en kortfattet beskrivelse av influensområdets kulturhistorie. NVE finner det naturlig at dette inngår som en del av utredningene knyttet til temaet kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren mener at en vurdering av landskapets og viktige kulturmiljøs sårbarhet overfor det planlagte anlegget må inngå i konsekvensutredningen. Etter NVEs vurdering vil en beskrivelse av landskapet sammen med fotorealistisk visualisering, synlighetskart og vurderinger knyttet til tiltakets og de andre planlagte vindparkenes visuelle påvirkning av landskapet danne et tilstrekelig grunnlag for å vurdere de visuelle konsekvensene av tiltaket på landskapet, kulturntinner/kulturntiljø og friluftslivet. Friluftsliv og ferdsel Fylkesmannen og fylkeskommunen sier at planområdet berører områder som er klassifisert som turområder i fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturminnevern (FINK) og et større regionalt friluftsområde, og ber om at konsekvensene av tiltaket for disse områdene belyses i. konsekvensutredningen. NVE ber under punkt 3 om Friluftsliv og ferdsel i utredningsprogrammet om at viktige friluftsområder som berøres av tiltaket skal beskrives. NVE legger til grunn at ovennevnte fylkesdelplan tas i betrakting under arbeidet med konsekvensutredningen. Under punkt 3 om Friluftsliv og ferdsel ber NVE om at sannsynligheten for isen og behov for sikring av anlegget vurderes kortfattet og generelt. Biologisk mangfold Fylkesmannen påpeker at nåværende registreringer av biologisk mangfold i Bjerkreim kommune er svært mangelfulle, og at det er behov for både nye feltregistreringer og konsekvensanalyser for. biologisk mangfold i konsekvensutredningen. NVE påpeker at det er fastsatt en rekke spesifikke utredningskrav vedrørende biologisk mangfold i utredningsprogrammet. NVE konstaterer at fylkesmannen mener eksisterende opplysninger er mangelfulle. På bakgrunn av dette finner NVE det naturlig at det gjennomføres feltundersøkelser av biologisk mangfold som kan gi et godt bilde på hvilke naturverdier som finnes i området. Annen arealbruk I sine generelle anbefalinger til utredningsprogram ber DN om at det bør slå fast at konsekvensutredningen skal tallfeste og kartfeste tapet av inngrepsfrie områder. NVE ber under punkt 6 i utredningsprogrammet om Annen arealbruk at tiltakets virkninger for inngrepsfrie områder (!NON) beskrives, Det bes også om at reduksjonen i inngrepsfrie områder tall- og kartfestes. Nedbørsfelt for drikkevannskilden Hagavatn og justering av planområdet NAR påpeker at deler av planområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til reservedrikkevannskilden Hagavatn, og påpeker at tiltaket vil kunne påvirke drikkevannet ved for eksempel oljesøl. IVAR ber om at planområdet for vindparken justeres slik at den ikke kommer i konflikt med drikkevannsinteressene. NVE vil på det nåværende stadium i behandlingsprosessen ikke anmode tiltakshave-me å justere det fremlagte planforslaget. NVE legger til grunn at eventuelle konsekvenser av det planlagte tiltaket på nedbørsfeltet/reservedrikkevannskilden vurderes i konsekvensutredningen. NVE ber derfor under punkt 6 i utredningsprogrammet om Annen arealbruk om at det gjøres en vurdering av risikoen for forurensning fra anlegget i drifts- og anleggsfasen. Mengden av olje i

10 L] Side 10 vindturbinene under drift og omfanget av lagring av oljeldrivstoff i forbindelse medanleggsarbeidene skal anslås. Det skal gjøres en vurdering av hvordan uhell eller uforutsette hendelser i anleggs- og driftsfasen vil eventuelt påvirke nedbørsfeltet/drikkevannskilden. NVE ber også om at aktuelle avbøtende tiltak beskrives. Infrastruktur Statneti, aktuelle vindkraftaktører, lokale e-verk og regionalt kraftsystemansvarlig i området, er i ferd med å starte opp et prosjekt for å finne optimale nettløsninger for å mate vindkraften inn i området. NVE konstaterer at dette arbeidet er i gang. NVE deltok, sammen tred Statnett og flere vindkraftaktører på et møte hos regionalnettseier Lyse Nett På møtet ble det diskutert ulike scenarioer for utbygging av vindkraft i området_ Det ble bestemt at det skal gjennomføres dynamiske analyser knyttet til innmating av vindkraft i området. I følge Statnett skal en rapport med skisse til løsning foreligge 1. halvår Luftfart. Tiltakshaverne legger til grunn at eventuelle konsekvenser av tiltaket for flytrafikk beskrives. Luftfartstilsynet ber om dette spesifiserer og at følgende forhold utredes: Om vindparken påvirker omkringliggende radaranlegg, navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten Om vindparken påvirker inn- og utflygingsprosedyrene til omkringliggende flyplasser, Om vindparken og tilhørende kraftledning utgjør andre hindringer for luftfarten, spesielt for lavt flygende fly og helikopter. NVE har tatt inn de ovennevnte utredningskravene under punkt 7 i utredningsprogrammet om Luftfart. Vindforhold og Økonomi I konsekvensutredningen skal tiltakshavene legge frem prosjektets antatte investeringskostnader, driftskostnader (øre/kwh) og driftkostnader (øre/kwh). Ut fra vindmålinger skal antall vindtimer (på merkeeffekt) oppgis. Ut fra disse opplysningene skal prosjektets antatte produksjonskostnad i Øre/kWh beregnes. Det skal benyttes en kalkulasjonsrente på 8 % og en levetid på 20 år. OppfØlgende undersøkelser Riksantikvarens og DNs krav om at forslag til oppfølgende undersøkelser med sikte på å overvåke virkningene av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø tas inn som eget punkt i utredningsprogrammet. NVE påpeker at utredningsprogrammet omfatter et eget punkt 12 om OppfØlgende undersøkelser, jf. vedlegg II i ny forskrift om konsekvensutredninger. 0-alternativet NVE legger til grunn at 0-alternativet beskrives jf. vedlegg II i ny forskrift om konsekvensutredninger. 5.2 Utredningskrav som ikke er tatt med i utredningsprogrammet Landskap Etter Riksantikvarens mening bør det legges opp til utredninger av temaet landskap der flere fagfelt er integrerte, både naturfaglige og kulturminnefaglige. En slik tilnærming vil etter Riksantikvarens

11 nr. Side 11 nve vurdering bygge opp under en forståelse av landskapet som en helhet med en naturkomponent og en kulturkomponent, der menneskets bruk av landskapet over tid er viktig. NVE mener at de spesifikke utredningskravene knyttet til landskap, kulturminner og kultrmiljø vil få frem de vesentligste virkningene av tiltaket på disse interessene, og vil ikke pålegge en samordnet utredning som skissert over. NVE påpeker imidlertid at det forutsettes at de enkelte delutredninger ses i sammenheng der disse bygger på hverandrelhenger sammen for eksempel landskap/kulturminnerlkulturmiljølfriluftsliv og verneområder/floralfauna med mer. Kulturminner og kulturminner Riksantikvaren ber om at det gjennomføres mer detaljerte undersøkelser av kulturmunner og kulturmiljø. NVE er usikker på hav Riksantikvaren mener med dette kravet, men forutsetter at tiltakshaver beskriver kjente automatisk fredede kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids kulturminner og kulturmiljøer innenfor planområdet. NVE ber også om at potensialet for funn av ukjente automatisk fredede kulturminner angis. Riksantikvaren viser til Rogaland fylkeskommunes uttalelse, som anser at undersøkelsesplikten etter. kulturminnelovens 9 gjennomføres i tilknytning til reguleringsplanarbeidet. Riksantikvaren legger til grunn at det planlagte kommunedelplanen for vindkraft følges opp av reguleringsplaner, og dersom dette ikke, skjer forutsetter de at undersøkelsesplikten skjer før et eventuelt konsesjonsvedtak. NVE er av den oppfatning at det vanligvis vil være hensiktsmessig at undersøkelsesplikten i kulturminnelovens 9 gjennomføres i etterkant av et endelig konsesjonsvedtak. Dette fordi detaljert plassering av vindturbiner, veier og annen infrastruktur da vil bli avklart, jf. punkt infrastruktur i kapittel 5.1. NVE finner det derfor heller ikke hensiktsmessig at oppfyllelse av undersøkelsesplikten tas inn i utredningsprogrammet, Friluftsliv I sine generelle anbefalinger ber DN om at utredningen beskriver tilgangen på alternative friluftslivsområder. NVE ber under punkt 3 om Friluftsliv og ferdsel i utredningsprogranunet om en vurdering av hvordan tiltaket, blant annet som følge av påvirkning av opplevelsesverdien i området, vil påvirke dagens bruk av området. Etter NVEs vurdering skal konsekvensutredningen for tiltaket fokusere på konsekvenser for friluftslivet i planområdet, og eventuelt hvordan dette blir påvirket. Vurdering av tilgangen på alternative friluftsområder anses ikke beslutningsrelevant. Biologisk mangfold DN sier i sine generelle anbefalinger til utredningsprogram i forbindelse med vindkraftprosjekter at konsekvensutredningen bør omfatte en kartlegging av naturtyper og arter, og deres Økologiske funksjon enkeltvis og i Økosystemet. Kravet er etter NVEs vurdering til en viss grad dekket av utredningsprogrammets punkt 4 om Biologisk mangfold, med underpunkt Fugl, Annenfauna og Naturtyper, flora og vegetasjon. NVE mener at utredningskravene under punkt 4 om Biologisk mangfold i utredningsprogrammet vil få frem alle vesentlige konsekvenser som tiltaket vil ha for dette temaet. NVE mener at det er tilstrekkelig med en kort beskrivelse av det generelle dyrelivet, mens det vil kreves en grundigere beskrivelse av sjeldne, truede eller sårbare arter og ansvarsarter som finnes i planområdet og tiltakets eventuelle påvirkning på disse. Irrngrepsfrie rurturomrøer

12 Side 12 NVE DN mener at utredningsprogrammet bør tallfeste bortfallet av inngrepsfrie områder som andel av disse områdene i kommunen, fylket eller regionen. NVE finner ikke dette beslutningsrelevant, og vil ikke pålegge tiltakhaver dette utredningskravet, Konkretisering av prosjektet Riksantikvaren mener det bør stilles krav om konkretisering av tiltaket og at plassering, interne veier og nettilknytning må være fastlagt som grunnlag for konsekvensutredningen. NVE finner det ikke naturlig at vindturbiner, veier og annen infrastruktur fastlåses på dette stadiet. i prosessen. NVE vil imidlertid påpeke at det i konsekvensutredningen skal utarbeides aktuelle løsninger for en vindpark med intern infrastruktur, herunder aktuelle plasseringer av vindturbiner, nettilknytning, atkomstvei og interne veier. Gode vindforhold er avgjørende for produksjonen i en vindpark. I Norge er terrenget på mange vindkraftlokaliteter kupert, og en god plassering av vindturbinene er nødvendig for å øke energiproduksjonen og forlenge levetiden til vindturbinene. Etter NVEs vurdering bør derfor endelig. plassering av vindturbinene skje etter detaljerte vindmålinger og simulering av vindforholdene i planområdet. På grunn av de omfattende kostnadene ved dette finner NVE det hensiktsmessig at dette skjer etter at det eventuelt er gitt konsesjon til vindparken. Dersom endelig plassering av vindturbinene eller nødvendige veier, bygninger og konstruksjoner avviker fra det som er lagt til grunn for konsekvensutredningene, vil det til en eventuell konsesjon bli stilt vilkår om at det skal utarbeides en detaljplan som viser endelig utbyggingsløsning. Detaljplanen skal utarbeides i samarbeid med berørt kommune. Riksantikvaren mener også det bør stilles krav til konkretisering av nettilknytningen av vindparken. NVE forutsetter at dette avklares og samordnes mellom Statnett, vindkraftaktørene og regionalnettseier. 5.3 Kommunedelplan for vindkraft i Bjerkreim kommune i NVE konstaterer at Bjerkreim Ønsker å utarbeide en kommunedelplan for vindkraft og at flere høringsinstanser er positive til dette. NVE konstaterer at det nå er fremmet i alt 5 vindkraftprosjekter som berører kommunen. NVE viser i denne sammenhengen til Regjeringens Ønske om å etablere et opplegg for en tematisk konfliktvurdering av vindkraftanlegg og utarbeide retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. Av Stortingsmelding nr. 11 ( ) Om Sametingets virksomhet i 2003, går det frem at tematiske konfliktvurderinger skal bidra til at meldte og konsekvensutredete vindkraftprosjekter kan ses i sammenheng, håndtere både foreliggende pl ner og nye prosjekt som meldes, tilrettelegge for en mer samlet vurdering av konsekvensene av de. planlagte vindmølleparkene og inngå i grunnlaget for konsesjons- og planbehandlingen av vindkraftanlegg. Etter NVEs vurdering vil disse vurderingene være nyttige for arbeidet med en kommunedelplan for vindkraft.

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram.

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram. A L Norges vassdrags-og energidirektorat N V E Agder Energi Produksjon AS Lyse Produksjon AS Dalane energi IKS Middeithuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 2295 95 95 Telefaks: 22 95

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norsk Vind Energi AS Esterveien 6 4056 TANANGER Vår dato: Vår ref.: NVE 200503299-24 kte/lsu Arkiv: 912-513.4 /Norsk Vind Energi Saksbehandler: Deres dato: 6.9.2005 Linn Silje Undem Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT 1. Utredningsprogram 2. Felles kart 3. Støy 4. Skyggekast Adresseliste VEDLEGG 1 Vår dato: Vår ref.: 200703107-95 ke/mbe, 200703409-72 ke/mbe, 200703210-81 ke/mbe, 200706554-52

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet, jf. forskrift om konsekvensutredning av 1, april

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet, jf. forskrift om konsekvensutredning av 1, april Norges r!i E vassdrags. og energidirektorat N V E CU/ rcqpf Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF Hydro Olje og Energi Middelthuns gate 29 Postkoks 5091 Mdjorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks:

Detaljer

Statkraft Development AS - Benkheia vindkraftverk på grensen mellom Rissa og Leksvik kommuner. Fastsetting av utredningsprogram.

Statkraft Development AS - Benkheia vindkraftverk på grensen mellom Rissa og Leksvik kommuner. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat Statkraft Development AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: Vår ref.: 200500913-103 kte/nhj Arkiv: 912-513.1/Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: 4.7.2005 Nils Henrik Johnson Deres ref.: 71 20 05 90 Statnett

Detaljer

Norsk Vind Energi AS - Melding om Skorveheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS - Melding om Skorveheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. ' S"-'_E Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Vind Energi AS / Skorveheia vindpark Fylke/kommune : Vest-Aeder/Flekkefiord % Ansvarlig: Arne Olsen,

Detaljer

Dalane Vind AS og Dalane Miljøverk IKS - Svåheia vindpark og avfallsanlegg i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Dalane Vind AS og Dalane Miljøverk IKS - Svåheia vindpark og avfallsanlegg i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Dalane Vind AS Serviceboks 603 4606 KRISTIANSAND Vår dato: 0 6. 12. 2005 Vår ref.: NVE 200501700-23 kte/lhb Arkiv: 912-513.4/ Dalane Vind

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7.

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7. Sarepta AS Agder Energi Produksjon AS Statskog SF Ulvig Kiær AS Zephyr AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200709375-87 ktn/ssa Arkiv: 611 Deres dato: 13.11.07 Saksbehandler: Siv Sannem Inderberg 22 95 94 38 Sarepta

Detaljer

Bakgrunn for utredningsprogram

Bakgrunn for utredningsprogram irellnorges vassdrags-og energidirektorat Bakgrunn for utredningsprogram Selskaper/saker Fred. Olsen Renewables AS og Haugaland Kraft AS Fylker/ kommuner: Ansvarlig: Saksbehandler Dato: Vår ref.: Sendes

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-54 kte/lhb Arkiv: 912-513.4/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Vår dato: 2 8 JAN 2008 Vår ref.: NVE 200704252-9 kte/iro Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato:

Vår dato: 2 8 JAN 2008 Vår ref.: NVE 200704252-9 kte/iro Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Norges vassdrags- og energidirektorat Sande kommune (Møre og Romsdal) 6084 LARSNES Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Telefon : 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune Norsk Hydro ASA 0246 OSLO Vår dato: Vår ref.: NVE 200400263-43 kte/chf Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: Christian Færø Deres ref.: 22 95 94 41 Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark

Detaljer

Sign.: Statoilllydro ASA, Tussa Energi AS, Sande kommune

Sign.: Statoilllydro ASA, Tussa Energi AS, Sande kommune t? Norges vassdrags- og energidirektorat N V E KTE-notat 47/2008 Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: 511 Kopi: e- og ener id artementet 1na Ro erud Arne Olsen 12.09.2008 NVE 200704252-60 Sign.:

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Syv vindkraftverk i området Høg-Jæren/Dalane og Bjerkreim transformatorstasjon. Bjerkreim, Time, Hå og Gjesdal kommuner i Rogaland Bakgrunn for vedtak

Syv vindkraftverk i området Høg-Jæren/Dalane og Bjerkreim transformatorstasjon. Bjerkreim, Time, Hå og Gjesdal kommuner i Rogaland Bakgrunn for vedtak Norges vassdrags- og energldlrektorat Bakgrunn for vedtak Søkere/saker: Fylke/kommuner: Ansvarlig: Saksbehandlere: Dato: Vår ref.: Sendes til: Lyse Elnett AS/ Bjerkreim transformatorstasjon, Lyse Produksjon

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om

Velkommen til NVEs møte om Velkommen til NVEs møte om Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk 5. oktober 2011 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen NVEs saksbehandling v/ Erlend Bjerkestrand Orientering om forslag til utredning fra tiltakshaver

Detaljer

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesion Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Hydro ASA/ Håskogheia vindpark Fylke/kommune: Vest-Agder/Flekkefjord Ansvarlig: Arne Olsen, KTE Sign.: Saksbehandler: Tanja Midtsian, KTE Sign.: Dato: 3.6.2005

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune Norges vassdrags-og energidirektorat NVE KE-notat Søker/sak: Solvind Prosjekt AS/ Storøy vindkraftverk Fylke/kommune: Rogaland/Karmøy Ansvarlig: Arne Olsen Saksbehandler: MarteNyheim Dato: Vår ref.: Sendes

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Nødvendig høyspennings apparatanlegg"

Nødvendig høyspennings apparatanlegg vassdrags- og energ idirektorat NaNorges V E Hamnefjell Vindkraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 2 2 OKI2013' Vår ref.: 200701187-132 ke/mbe Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Mathilde Berg Deres

Detaljer

Anleggskonsesjon. Dalane Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 988 034 347.

Anleggskonsesjon. Dalane Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 988 034 347. 121 Norges iassdrags- og energidirektorat N E Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND http://vindenergi.no Kristin Uleberg, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Bakgrunn: Fylkesplan for Rogaland 2006-2009: Lokalisere vind- og bølgekraftanlegg basert

Detaljer

Sarepta Energi AS - Haraheia vindkraftverk i Roan kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Sarepta Energi AS - Haraheia vindkraftverk i Roan kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat Sarepta Energi AS 7736 STEINKJER Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Vår dato: A & 07. 2007 Vår ref.: NVE 200705374-3 kte/lhb Arkiv: 511 Deres dato:

Detaljer

Austri Vind DA Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune, Hedmark fylke - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Austri Vind DA Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune, Hedmark fylke - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat Austri Vind DA Postboks 64 2801 Gjøvik 2 2 APR2013 Vår dato: Vår ref.: 201206641-35 ke/jboe Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Jørgen Kocbach Bølling

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Gardermoen 26. oktober 2009 Harald Noreik Seniorrådgiver Avd. for regional planlegging, Miljøverndepartementet Disposisjon Mål og status for vindkraftutbyggingen

Detaljer

Vindmyran AS Melding om Arafjellet vindkraftverk i Karmøy kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Vindmyran AS Melding om Arafjellet vindkraftverk i Karmøy kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Fylke/kommune: Ansvarlig: Saksbehandler: Dato: Vår ref.: Sendes til: Vindm ran AS/ Arafellet vindkraftverk Rogaland/

Detaljer

tillatelse til i Eigersund kommune i Rogaland å bygge og drive Svåheia vindkraftverk med følgende elektriske anlegg:

tillatelse til i Eigersund kommune i Rogaland å bygge og drive Svåheia vindkraftverk med følgende elektriske anlegg: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE ii Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Dalane Vind AS Organisasjonsnummer: 988 034 347 Dato: 2 4 JUN 2011 Varighet:

Detaljer

Norsk Hydro ASA - Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund kommuner. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Hydro ASA - Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund kommuner. Fastsetting av utredningsprogram. flfl Norges vassdrags-og energidirektorat 13 N V E Norsk Hydro ASA v/ Svein Solhjell 0240 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: 0 & 10. 2005 Vår ref.: 20050136 4-33 kte/isu

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Norsk Hydro ASA Melding om Tellenes vindpark i Sokndal og Lund kommuner. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Hydro ASA Melding om Tellenes vindpark i Sokndal og Lund kommuner. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Hydro ASA/Tellenes vindpark Fylke/kommune: Rogaland/Sokndal og Lund Ansvarlig: Arne Olsen, KTE Sign.: Saksbehandler: Linn Silje Undem, KTE Sign.: Dato: 6.10.2005

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram

Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram Austri Vind DA Merkantilvegen 2 2815 Gjøvik Vår dato: Vår ref.: NVE 201101984-65 ke/erbj Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Erlend Bjerkestrand Deres ref.: 22 95

Detaljer

Offshore Vindenergi AS - Fosen Offshore vindkraftverk fase 2 og 3. Fastsetting av utredningsprogram.

Offshore Vindenergi AS - Fosen Offshore vindkraftverk fase 2 og 3. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat Offshore Vindenergi AS Postboks 204 3603 KONGSBERG Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Bakgrunn for utredningsprogram

Bakgrunn for utredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Sira runnen AS/ Sira runnen offshore vindkraftverk Fylke/kommune: Flekkefjord Rogaland og Vest-Agder/ Sokndal og Ansvarlig:

Detaljer

Deres ref.: /

Deres ref.: / Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 12.06.2014 Vår ref.: 201400345-3 Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 07.05.2014 Olav Haaverstad Deres ref.: 22959774 / 41679196 olah@nve.no1 Godkjenning

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Statskog SF Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune, Nordland fylke Vedtak om avslag på soknad om konsesjon

Statskog SF Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune, Nordland fylke Vedtak om avslag på soknad om konsesjon Norges vassdrags- og energidkektorat 131N V E Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos 2 0 DES2012 Vår dato: Vår ref.: 200904233-100 ke/jboe Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Jørgen

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO Vår dato: 28.04.2017 Vår ref.: 201604596-16 Arkiv: 510 Deres dato: Deres ref.: Prosjektleder: Erlend Bjerkestrand 911 29 413/erbj@nve.no Nasjonal ramme for

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Lyse Neo AS Organisasjonsnummer: 982929733 Dato: 03.11.2016 Varighet: 01.12.2035 Ref: 201603434-16 Kommuner: Sandnes, Stavanger og Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014

REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND HANDLINGSPROGRAM 2014 REGIONAL PLAN OM VINDKRAFT I NORDLAND 2009-2021 HANDLINGSPROGRAM 2014 Beskrivelse av planen Regional plan om vindkraft i Nordland- arealmessige vurderinger ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 155/09).

Detaljer

Austri Vind DA Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Austri Vind DA Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Austri Vind DA Merkantilvegen 2 2815 Gjøvik Vår dato: Vår ref.: NVE 201102774-40 ke/erbj Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Erlend Bjerkestrand Deres ref.:

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

Statnett SF har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i den norske plan- og bygningsloven med forskrifter.

Statnett SF har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i den norske plan- og bygningsloven med forskrifter. Norges vassdrags- og energidireictorat N v E Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Sverige Vår dato: 2 5 OKT 2011 Vår ref.: NVE 201105907-9 kn/tcm Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref: Saksbehandler: Tänja Midtsian

Detaljer

Sandnes vindkraftverk - Vurdering av klage på vedtak om avslag

Sandnes vindkraftverk - Vurdering av klage på vedtak om avslag Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 01.02.2016 Vår ref.: 200906346-90 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Ane Næsset Ramtvedt Sandnes vindkraftverk - Vurdering

Detaljer

Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret.

Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret. Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2010/7671-10 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Utbygging av vindkraft på Innvordfjellet. Ønske om ny behandling i kommunestyret. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

Uttalelse - Høring av melding - Brungfjellet vindkraftverk - Klæbu og Melhus kommuner

Uttalelse - Høring av melding - Brungfjellet vindkraftverk - Klæbu og Melhus kommuner e SÅMEDIGGI SAMETINGET NVE Konsesjonsavdelingen Postboks5091Majorstua 0301OSLO Avjovårgeaidnu 50 9730 Kara-S johka/karasjok Teelefovne +47 78 47 40 00 Teelefaakse +47 78 47 40 90 Samediggi@samediggi.no

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Att: Arne Olsen YOUR REF./DATE: OUR REF.: PLACE/DATE: Oslo, 30. november 2015 Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk

Detaljer

Midtfjellet Vindkraft AS

Midtfjellet Vindkraft AS Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Middelthuns gate 29 P.O. Box 5091 Majorstua N-0301 OSLO NORWAY Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telephone: +47

Detaljer

E.ON Vind Sverige AB Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

E.ON Vind Sverige AB Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat E.ON Vind Sverige AB v/lise Toll 205 09 Malmø Sverige Vår dato: Vår ref.: 201203315-50 ke/sbja Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: 0 3 OKT2a13 Saksbehandler: SisselJakobsen

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Av: Håvard Bjordal Miljørådgiver, Lyse Produksjon AS Søknadsprosess Forhåndsmelding: Formål: Å informere

Detaljer

Klage på konsesjonsvedtak Hovatn Aust vindkraftverk, saksnr

Klage på konsesjonsvedtak Hovatn Aust vindkraftverk, saksnr Forum for natur og friluftsliv Agder Postboks 101 4662 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 12.08.16 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post: nve@nve.no)

Detaljer

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS Konsesjonssøknad Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune Utarbeidet av Lyse Nett AS 07.juli 2005 1 Generelle opplysninger... 3 1.1 Søknadens omfang... 3 1.2 Anleggets

Detaljer

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER

METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Vedlegg METODISK TILNÆRMING PÅ MILJØ OG KULTURMINNER Undertemaene naturmiljø, kulturmiljø og landskap danner grunnlaget for det felles temaet miljø og kulturminner som DN og RA har fått ansvaret for i

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Landskap Konsekvensutredning Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Statkraft Development AS Side 37 av 338 Konsekvensutredning Landskap Vedlegg 2.2 Viktige landskapsrom

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Ipark Pb STAVANGER. Vår dato: Vår ref.:

Norsk Vind Energi AS Ipark Pb STAVANGER. Vår dato: Vår ref.: Norsk Vind Energi AS Ipark Pb. 8034 4068 STAVANGER Vår dato: 04.11.2016 Vår ref.: 201603097-11 Arkiv: 517 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Ane Næsset Ramtvedt aera@nve.no/22959458 Norsk Vind Energi

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Lyse Produksjon AS/ 132 kv nettilknytning Måkaknuten og. Sign.: Sign.:

Lyse Produksjon AS/ 132 kv nettilknytning Måkaknuten og. Sign.: Sign.: Norges vassdrags-og energidirektorat NVE KE-notat Lyse Produksjon AS/ 132 kv nettilknytning Måkaknuten og Søker/sak: Stigaljellet vindkraftverk Fylke/kommune: Rogaland/Bjerkreim, Time og Hå Ansvarlig:

Detaljer

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 06.07.2016 Vår ref.: 201602801-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no Skifte av line på fjordspenn

Detaljer

Eolus Vind Norge AS Kjerringlia vindkraftverk i Gjemnes og Nesset kommuner. Fastsetting av utredningsprogram

Eolus Vind Norge AS Kjerringlia vindkraftverk i Gjemnes og Nesset kommuner. Fastsetting av utredningsprogram Eolus Vind Norge AS Kjøpmannsgata 50 7500 STJØRDAL Vår dato: 10.08.2015 Vår ref.: 201500399-12 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Mathilde Berg 22959221/mbe@nve.no Eolus Vind Norge AS Kjerringlia

Detaljer

Lyse Sentralnett AS. 420 kv kraftledning Lyse-Stølaheia. Utkast til oppdatert utredningsprogram

Lyse Sentralnett AS. 420 kv kraftledning Lyse-Stølaheia. Utkast til oppdatert utredningsprogram Lyse Sentralnett AS Postboks 8124 4069 Stavanger Vår dato: 12.11.2012 Vår ref.: NVE 200902400-4 kn/tcm Arkiv: 611 Deres dato: 29.8.2012 Deres ref.: Saksbehandler: Tanja Midtsian 22 95 94 93, tcm@nve.no

Detaljer

Deres ref.: / TronderEnergi Kraft AS - Krokstadfjellet vindkraftverk, Snillfjord kommune - Fastsetting av utredningsprogram

Deres ref.: / TronderEnergi Kraft AS - Krokstadfjellet vindkraftverk, Snillfjord kommune - Fastsetting av utredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat N V E TrønderEnergi Kraft AS 7496 TRONDHEINI Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 1 7 DES 2008 Vår dato: Vår ref.: 200801792-36 kte/dovk Arkiv:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 16.04.2015 Varighet: 15.04.2045 Ref: 201305330-145 Kommuner: Surnadal og Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av

Detaljer

Zephyr AS Holmafjellet vindkraftverk, Gjesdal og Bjerkreim kommuner. Fastsetting av utreclningsprogram.

Zephyr AS Holmafjellet vindkraftverk, Gjesdal og Bjerkreim kommuner. Fastsetting av utreclningsprogram. IE!1. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Zephyr AS Glengsgata 19 1706 SARPSBORG Vår dato: O 7 JUL 2009 Vår ref.: NVE 200802227-35 ke/mbe Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Mathilde

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT (AN.l f DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT lfølge liste Deres ref Vår ref Dato 201305169 13/1427 8 JUL2014 Klagesak - testturbin på Haugøya i Smøla Bakgrunn Den 16. desember 2013 ga Norges vassdrags-

Detaljer

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

Davvi vindpark, Lebesby/Tana

Davvi vindpark, Lebesby/Tana Davvi vindpark, Lebesby/Tana Raggovidda vindkraftverk, som har mange fellestrekk med planområdet til Davvi vindpark. Foto: Bjarne Riesto. Informasjonsbrosjyre Mai 2017 INNLEDNING Grenselandet AS har planer

Detaljer

HybridTech AS. Faurefjellet vindkraftverk, Bjerkreim kommune. NVE ber om en oppdatert konsesjonssøknad og konsekvensutredning.

HybridTech AS. Faurefjellet vindkraftverk, Bjerkreim kommune. NVE ber om en oppdatert konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Norges vassdrags- og energidirektorat HybridTech AS Postboks 45 1751 Halden Vår dato: 2;9 AUG2013 Vår ref.: 20070319 ke/mbe Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Mathilde Berg/Lars Håkon Bjugan Deres ref.:

Detaljer