Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3"

Transkript

1 ..x Norges vassdrage-og energidirektorat 'IIIIl W E GL ;:Opt Bakgrunn for utredningsprogram r-r -i u Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane Søkerlsak: energi IKS/Steinsland vindpark Ame Olsen. KTE Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3 Dato: 1 a 07 )nnr Vår ref.: NVE KTE: 38/05 Sendes til: Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi IKS, alle hørings- og orienteringsinstanser Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi IKS -- melding om Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Tei faks: L-po Internett: Org. nr.: NO MVA Bankkonto: Innhold r1 L J 1. Innledning Behandlingsprosessen Høring Møter Innkomne merknader Lokale og regionale myndigheter Sentrale myndigheter Interesseorganisasjoner og andre organisasjoner/selskaper Merknader fra Miljøverndepartementet Generelt om utredningsprogram for vindkraftverk NVEs kommentarer til utredningsprogrammet Supplerende utredningskrav til det foreslåtte utredningsprogrammet Utredningskrav som ikke er tatt med i utredningsprogrammet Kommunedelplan for vindkraft i Bjerkreim kommune... 12

2 n Side 2 xve 1. Innledning Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi IKS meldte Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune i Rogaland. Tiltakshaverne planlegger å bygge en vindpark med en samlet installert effekt på inntil 60 MW, avhengig av valg av type, antall og størrelse (installert effekt pr vindturbin) på vindturbinene. Hver enkelt vindturbin vil kunne få en installert effekt på mellom. 2,5 og 3 MW. Planområdet grenser i sør til planområdet for Eikeland vindpark i regi av Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon og Dalane energi IKS. Planområdet for Eikeland vindpark grenser videre i sør til Gravdal vindpark i regi av Fred. Olsen Renewables AS. Tiltakshaverne planlegger å knytte vindparken til det eksisterende 300 kv kraftledningsnettet som går gjennom planområdet. Vindparken med tilhørende nettilknytinger berører Bjerkreim kommune. I dette notatet sammenfattes og drøftes de høringsuttalelser som har kommet inn til meldingen. På grunnlag av det foreslåtte utredningsprogrammet i meldingen, innkomne merknader og NVEs egne 19 vurderinger, fastsetter NVE et utredningsprogram for tiltaket. Dette gjøres i eget brev til tiltakskaverne. 2. Behandlingsprosessen Den nye forskriften om konsekvensutredninger ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 1. april NVE finner det hensiktsmessig at bestemmelser i denne forskriften legges til grunn ved den videre behandlingen av saken, jf. 18 i den nye forskriften. NVE behandler derfor meldingen etter plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning av 1. april Høring Meldingen om Steinsland vindpark ble sendt på høring til berørte instanser den Meldingen ble sendt på høring til følgende instanser/organisasjoner: Bjerkreim kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Norges Naturvernforbund, Naturvernforbundet i Rogaland, Natur og Ungdom,. Bellona, Norges Miljøvernforbund, Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Ornitologisk Forening. Rogaland, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Statens landbruksforvaltning, Rogaland Bondelag, Bjerkreim Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Bjerkreim Bonde- og småbrukarlag, Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland, IVAR IKS, Forsvarsbygg, Telenor, Luftfartstilsynet, Avinor, Lyse Nett AS og Statuett SF. Meldingen ble sendt til orientering til: Egersund kommune; Hå kommune, Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, Landbruksdepartementet, Norsk institutt for by- og regionsforskning, Direktoratet for brann- og elsikkerhet og Enova SF. Utsending av melding, utlegging til offentlig ettersyn og innbydelse til offentlig møte ble kunngjort i Norsk Lysingsblad, Stavanger Aftenbalg og DalaneTidende. NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet.

3 f!! Side 3 NYE 2.2 Møter NVE arrangerte offentlig møte i kommunehuset på Vikeså den NVE orienterte om behandlingsprosessen for meldingene både på Steinsland og Eikeland og tiltakshaverne orienterte om selve prosjektene og planene for gjennomføring. Det deltok ca. 35 personer på møtet. Samme dag arrangerte NYE møte med Bjerkreim kommune og regionale myndigheter. 3. Innkomne merknader Det har kommet inn xx merknader til meldingen og forslaget til utredningsprogram for vindparken og tilhørende nettilknytning. 3.1 Lokale og regionale myndigheter Bjerkreim kommune oversender i brev av følgende vedtak fattet i formannskapet;. «Bjerkreim kommune er godt nøgd med det framlagde forslaget til utgreiingsprogram for bygging av Steinsland vindpark. Kommunen vil likevel tilføya at det skal vena jordkablar mellom vindlurhinane og fram til trafostasjon før tilkopling til 300 kv lina. Alle planar for vindparker i området må samordnast slik at ein får eit felles påkoplingspunkt for 300 kv lina. Vegane skal leggjast skånsamt i terrenget og det skal være minst mogleg skjeringar og fyllingar. Bjerkreim kommune vil også i samband med dette prosjektet ha btydelege kostnader til planlegging o.a. og vil på den bakgrunn be om forhandlingar om kompensasjon». Rogaland fylkeskommune avgir sin uttalelse i brev av De har vurdert saken som regional planmyndighet og sektormyndighet innen friluftsliv. Fylkeskommunen sier at planområdet for vindparken ligger mellom to store områder som i fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturminnevern (FINK) er klassifisert som turoimåder hvor all menne frilu tslivsinteresser bør gis prioritet. De sier videre at deler av planområdet også ligger nært et større, regionalt friluftsområde som er offentlig sikret (Hetlandsskogen). Fylkeskommunen mener forholdet mellom bruken av disse områdene og eventuell etablering av vindparken må belyses i konsekvensutredningen. Deler av planområdet berører også et støne lyng- og gxasheiomxåde som i FINK ex klassifssext som et. område som bør vurderes sikret/vernet. Fylkeskommunen sier det er viktig at konsekvensutredningen gir en grundig vurdering av konfliktgraden mellom tiltaket og de verdier som dette området inneholder. Fylkeskommunen mener det er viktig at planene om vindparker ved Gravdal, Eikeland og Steinsland sees i sammenheng for å få et realistisk bilde av de landskapstnessige virkningene. Fylkeskommunen mener det er fornuftig at det skal utarbeides en kommunedelplan for vindkraft i Bjerkreim kommune. Fylkesmannen i Rogaland sier innledningsvis i brev av at det er en stor utfordring å håndtere den betydelige interessen for vindkraftutbygging i Dalane slik at negative virkninger for friluftsliv, landskap og biologisk mangfold blir redusert til et akseptabelt minimum. Samtidig konstaterer fylkesmannen at det er et nasjonalt mål å utnytte vindkraft som bidrag til fornybare energikilder. Fylkesmannen mener derfor at det er viktig at alle planer i området vurderes samla. Fylkesmannen mener at større og færre vindkraftprosjekter på gode, velegna lokaliteter er langt å foretrekke fremfor spredt utbygging i mer eller mindre vilkårlig valgte områder. Fylkesmannen sier at det derfor er positivt at NVE har signalisert at direktoratet vil samle opp alle aktuelle prosjekter i området før videre behandling av meldingene.

4 x:n Side 4 MVE I forbindelse med tematisk konfliktvurdering og retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraft anbefaler fylkesmannen at Bjerkreim kommune starter arbeidet med kommunedelplan for vindkraft så snart som mulig, for slik å kunne være mest mulig synkronisert i forhold til prosessen etter energiloven. Fylkesmannen sier at det meste av Steinsland er karakterisert som verdifulle, prioriterte naturområder i tidligere nevnte fylkesdelplan (FINK). Fylkesmannen sier at området er et småkupert hei landskap dominert av en mosaikk av myr, gress og lynghei, og at arealet er forholdsvis lite påvirket av inngrep. Etter fylkesmannens vurdering er det derfor stor sannsynlighet for at deler av området har viktige naturtyper eller leveområder for biologisk mangfold. Fylkesmannen mener kommunes kartlegging av viktige områder for biologisk mangfold er svært mangelfulle, og at det er et stort behov for å gjennomføre supplerende registreringer av viktige områder for biologisk mangfold i området og kommunen for Øvrig. Fylkesmannen understreker derfor behovet for både nye fe]tregistreringer og konsekvensanalyser for biologisk mangfold i konsekvensutredningen.. Fylkesmannen viser til sin uttalelse i forbindelse med melding om Gravdal vindpark, og mener det er viktig at konsekvensene for anorthosittlandskapet vurderes også i denne saken. Den aktuelle landskapstypen er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, og er i ferd med å fragmenteres av ulike typer inngrep. For Øvrig mener fylkesmannen at de tema som er foreslått i utredningsprogrammet er godt dekkende. 3.2 Sentrale myndigheter Direktoratet for naturforvaltning (DN) avgir i brev av uttalelse til meldingene av Steinsland og Eikeland vi ndparker. De sier at det i tillegg til de utredningskrav som formulert under temaet landskap også bør stilles krav om avgrensing av influensområde for visuelle virkninger. DN viser i denne forbindelse til NVEs rapport «Vindkraft - en generell innføring». DN viser til fylkesmannen i Rogaland sin uttalelse av hva gleder merknader til planen. DN viser også generelle anbefalinger til utredningsprogram som følger vedlagt uttalelsen. le DN konstaterer at det planlegges flere prosjekter i tilgrensende områder og vil på generelt grunnlag peke på at konsekvensene av den enkelte vindparkutbygging vil i stor grad påvirkes av hva som skjer med utbygging ellers i området. DN mener også på generelt grunnlag at det er hensiktsmessig å plassere flere vindparker i samme område, eller helst en større utbygging, fremfor spedt utbygging. DN konstater også at tiltakskaverne er positive til samarbeid med andre de andre prosjektene i området, og sier at når flere prosjekter planlegges i samme region vil det være av vesentlig betydning at det enkelte prosjekt er tilpasset de andre prosjektene i størst mulig grad, slik at totalbelastningen for landskap, miljø og friluftsliv blir minst mulig. DN påpeker at dette sannsynlig vil gi miljømessig og Økonomisk gevinst. Riksantikvaren sier i brev av at de har hentet inn faglige merknader fra Rogaland fylkeskommune, og disse følger vedlagt uttalelsen. Riksantikvaren påpeker i sin uttalelse at det er mangelfulle opplysninger om kulturminner og kulturmiljø og mulige konsekvenser for slike i meldingen. Riksantikvaren mener det i forbindelse med fastsetting av utredingsprogrammet må stilles krav om at tiltaket konkretiseres og at turbinstørrelse, plassering, interne veier og nettilknytning må være fastlagt som grunnlag for konsekvensutredningen. Riksantikvaren sier det gjerne kan presenteres klart definerte alternativ. Etter Riksantikvarens mening er konkretisering og kartfesting nødvendig

5 alix Side 5 MYE som grunnlag for å gjennomføre realistiske visualiseringer for å kunne ta stilling til konsekvensene for blant annet landskap og kulturmiljø og for å kunne vurdere konflikt. med kulturminner innenfor planområdet. Etter Riksantikvarens mening bør det legges opp til utredninger av temaet landskap der flere fagfelt er integrerte, både naturfaglige og kulturminnefaglige. En slik tilnærming vil etter Riksantikvarens vurdering bygge opp under en forståelse av landskapet som en helhet med en naturkomponent og en kulturkomponent, der menneskets bruk av landskapet over tid er viktig. Riksantikvaren mener det likevel er viktig at de enkelte komponentene blir behandlet faglig tilfredsstillende og med bruk av kulturminuefaglig kompetanse. Riksantikvaren ber om at følgende punkt inngår i utredningsprogrammet under tetraet landskap; Det visuelle influensområdet må avgrenses ut fra den visuelle virkningen Det må utarbeides en synlighetskart for vindparken og dette må sees i sammenheng med andre nærliggende vindparker. Visualiseringer av vindparken må skje fra ulike stanspunkt blant annet fra viktige kulturmiljø Landskapet og den kulturhistoriske dimensjon må beskrives og verdivurderes Landskapet sårbarhet ovenfor tiltaket må vurderes Virkninger på landskapet må vurderes sammen med virkninger av nærliggende vindparker Vedrørende temaet kulturminner og kulturmiljø synes Riksantikvaren at forslaget til utredninger er for knapt, og at det er behov for presiseringer. Riksantikvaren mener det må gå klart fram at temaet kulturminner og kulturmiljø må utredes innenfor et influensområde som bør avgrenses i sammenheng med temaet landskap, og at utredningene omfatter alle typer kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren har følgende forslag til konkretisering av utredningsprogrammet under temaet kulturminner og kulturmiljø; Det visuelle influensområdet må avgrenses ut fra den visuelle virkningen Det må gis en kortfattet beskrivelse av influensområdets kulturhistorie Eventuelle kulturmiljø må omtales og avgrenses. Det må gjøres en vurdering av hvor sårbart området og viktige kulturmiljø er for den planlagte vindparken Området og viktige kulturmiljø må verdivurderes Riksantikvaren påpeker at det innenfor planområdet, herunder infrastruktur og andre tiltak, må gjennomføres mer detaljerte undersøkelser av kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren ber om at følgende utredes; Automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete og andre nyere tids kulturminner saint kulturmiljø innenfor planområdet må karfestes og beskrives Det må gjennomføres registreringer av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet Det må gjennomføres sårbarhets- og verdivurderinger av området og eventuelle avgrensede kulturmiljø og kulturminner Riksantikvaren ber videre om at direkte og indirekte konsekvenser av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø vurderes. Riksantikvaren ber også om at behovet for og eventuelt forslag til oppfølgende

6 Krr Side 6 nve undersøkelser med sikte på å overvåke virkningene av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø, avbøtende tiltak og plantilpasninger vurderes. Riksantikvaren viser videre til fylkeskommunens uttalelse, der det ansees som tilstrekkelig at undersøkelsesplikten i kulturminnelovens 9 gjennomføres i tilknytning til reguleringsplanen. Riksantikvaren konstaterer at Bjerkreim kommune har lagt opp til at det skal utarbeides en kommunedelplan for vindkraft, og Riksantikvaren legger til grunn av denne blir fulgt opp med reguleringsplaner. Dersom dette ikke skjer mener Riksantikvaren at undersøkelsesplikten etter kulturntinnelovens 9 må oppfylles før et eventuelt konsesjonsvedtak. Luftfartstilsynet påpeker i brev av at forholdet til sivil luftfart ikke er omhandlet i meldingen med forslag til utredningsprogram, og ber om at følgende utredes: om vindparken påvirker omkringliggende radaranlegg, navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten, om vindparken eventuelt påvirker inn- og utflygingsprosedyrer til nærliggende flyplasser, om vindparken og tilhørende ledningsnett utgjør andre hindringer for luftfarten, spesielt lavflygende fly og helikopter. Luftfartstilsynet sier at tiltakshaver i forbindelse med utredningene bør ta kontakt med Avinor AS og eventuelt aktuelle operatører av lavtflygende fly og helikopter. 3.3 Interesseorganisasjoner og andre organisasjoner/selskaper Bjerkreim Bondelag ønsker i brev av å støtte opp om planene om å bygge vindparken på Steinsland. De sier at landbrukseiendommene i området består av aktive gårder som blir drevet som familiebruk. Bondelaget kan ikke se at driften på gårdene vil kunne få ulemper ved en slik utbygging og mener vindparken er planlagt i et område som gjør en eventuell utbygging ikke vil være til sjenanse. De mener infrastrukturen burde ligge godt til rette for utbygging. Videre sier bondelaget at mange i landbruket opplever framtida som utrygg og at det mange steder kan være vanskelig å få nye generasjoner til å satse på dette som levevei. Bjerkreim Bondelag mener en utbygging av vindparken vil kunne styrke driften på gårdene, sikre bosettingen og dermed opprettholde et rikt kulturlandskap for framtida. IVAR IKS er et interkommunalt vann-, avløps- og renovasjonsverk. I brev av sier de at Hagavatn sørvest for planområdet til vindparken er reservevannskilde i IVARs vannforsyningssystem. IVAR sier at forsyningsområdet omfatter 11 kommuner og mennesker. De sier videre at Hagavatn er klausulert med beskyttelsestiltak mot aktiviteter som kan forurense drikkevatnet, og at det i følge klausuleringsbestemmelsenet generelt forbud mot ny bebyggelse og etablering av veier i nedbørsfeltet. IVAR påpeker at noen av vindturbinene er plassert innenfor nedbørsfeltet til reservedrikkevannskilden, og at oljeforurensninger en mulighet. De ber om at planene endres slik at vindparken ikke kommer i konflikt med deres drikkevannsinteresser. Lyse Nett AS gir sin uttalelse i brev av De konstaterer at vindparken er planlagt å tilknyttes det eksisterende kraftledningsnettet ved å bygge en ny 300 kv transformatorstasjon og knytte denne til 300 kv linjen fra Kjelland til Stokkeland transformatorstasjoner. Lyse Nett påpeker at de eier denne linjen og at den er en viktig sentralnettslinje til Sandnes og Stavanger. Lyse vil derfor kreve robuste løsninger med godt fungerende vern.

7 Side 7 Q,MYE Videre sier Lyse Nett at det ikke er Ønskelig med for mange 300 kv transformatorer i det samme området, og at transformatorstasjonen derfor må bygges slik at den kan utvides til å kunne transformere all fremtidig vindkraftproduksjon i området. Lyse Nett forutsetter at NVEs forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet oppfylles. De stiller dessuten en del krav til tekniske løsninger, spenningskvalitet, reaktiv effekt og stabilitet i kraftnettet. De krever at kraftverkeierne må kunne dokumentere at disse kravene kan overholdes. Dersom kravene bli tilfredstilt ser Lyse Nett positivt på å få nye kraftverk tilknyttet nettet i dette området. Lyse Nett sier av vindparkene kan redusere tap i sentralnettet og periodevis bedre effektbalansen og sikre jevnere fordeling av lastflyten mellom 300 kv linjene mellom Kjelland og Stokkeland og mellom Tonstad og Stokkeland. Lyse Nett sier videre at andre løsninger for nettilknytning også må vurderes, enten til Kjelland eller filetland transformatorstasjoner, dersom det viser seg at en liten del av vindkraftprosjektene blir realisert. Lyse Nett påpeker at 300 kv linjen fra Kjelland til Stokkeland går i ytterkant av planområdet for 19 Steinsland vindpark, og at vindturbinene må plasseres så langt fra linjen at de ikke kan velte over linjen. Statuett skriver i brev av at i henhold til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, 14, kan nye anlegg tilknyttet regional- og sentralnettet ikke idriftsettes uten etter vedtak fra systemansvarlig. Dokumentet «Retningslinjer for tekniske krav til anlegg i norsk hovednett» beskriver hvilke krav nye anlegg må oppfylle. Statnett legger dette dokumentet til grunn for deres vurderinger når slike vedtak skal fattes. Statnett forutsetter at vindparkens forbruk av reaktiv effekt kompenseres slik at vindparken ikke påvirker nettet negativt. Rapporten «Retningslinjer for nettilkobling av vindkraftverk», utarbeidet av Sintef Energiforskning, identifiserer et sett av problemstillinger som er viktige ved tilknytning av vindkraftverk til nettet. Rapporten omhandler tema som flimmer, spenningsdip og overharmoniske strømmer og spenninger. Statuett ber om at kravene formulert gjennom krav til anleggsdeler (KtA) og den ovennevnte rapport legges til grunn ved dimensjonering av vindparken. Statnett sier at vindparken ved Steinsland vil bedre effekt- og energibalansen i området i tunglast, og vil ved enkelte feilsituasjoner bidra til å avlaste ledninger i sentralnettet. Statnett har ikke vurdert eventuelle konsekvenser for regionalnett i området. Statnett påpeker videre at det for tiden planlegges mange vindparken i Rogaland, og at de sammen med vindkraftaktørene, lokale e-verk og regionalt planansvarlig i området, er i ferd med å starte opp et prosjekt der man søker å finne en optimal nettløsning for innpassing av ulike mengder vindkraft i området mellom Stavanger og Åna Sira. I følge Statnett skal det foreligge en rapport med skisse til løsning i 1. halvår Merknader fra Miljøverndepartementet 4. Generelt om utredningsprogram for vindkraftverk På bakgrunn av meldingen, høringsuttalelsene og egne vurderinger, har NVE utformet et utredningspiogcam for den planlagte vindparken ved Steinsland med tilhørende inftasttuktui, jf. eget brev til tiltakshaveme om dette.

8 EA, Side 8 Et utredningsprogram skal, inneholde de punkter som er l istet opp i vedlegg II i forskriften om konsekvensutredninger, men skal avgrenses til forhold som er vesentlige i forhold til miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen skal fokusere på det som er beslutningsrelevant, og skal sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning når man skal ta stilling til om, eller på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. Konsekvensutredningen skal i nødvendig grad omfatte utredningskrav i vedlegg II i den nye forskriften om konsekvensutredninger. I stedet for punkt ej i forskriftens vedlegg II fastsetter NVE nærmere hva som skal utredes i et eget utredningsprogram. De spesifikke utredningskravene vil variere mellom ulike tiltak, og NVE avgjør hvilke temaer som er beslutningsrelevante for den omsøkte vindparken. Utredningsprogrammet er tematisk oppdelt, og omtaler både problemstillinger som skal belyses og framgangsmåte. Med de tillegg og presiseringer som er tatt inn i utredningsprogrammet, antar NVE at konsekvensutredningen vil gi et godt grunnlag for å ta beslutninger om vindkraft bør etableres i området. 5. NVEs kommentarer til utredningsprogrammet NVE har tatt utgangspunkt i det forslaget til utredningsprogram som tiltakshaverne la frem i meldingen. I tillegg er høringsinnspill, egne vurderinger og erfaring fra fastsettelse av andre utredningsprogram lagt til grunn..5.1 Supplerende utredningskrav til det foreslåtte utredningsprogrammet Landskap og kulturminner /kulturmiljø Fylkesmannen i Rogaland ber om at konsekvensene for anorthosittlandskapet vurderes også i denne saken, på samme måte som for Gravdal vindpark. NVE legger til grunn at konsekvensene for denne landskapstypen inngår under punkt 1 om Landskap i utredningsprogrammet, der det skal gis en beskrivelse av landskapet i planområdet samt vurderes hvordan tiltaket vil påvirke oppfattelsen av landskap, natur- og kulturmiljøet. Kravet fremmes også i utredningsprogrammet for Eikeland vindpark.. Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Riksantikvaren ber om at de visuelle virkningene av de tre planlagte i Bjerkreim vurderes samlet. NVE finner det naturlig at vindparkene Gravdal, Steinsland og Eikeland vurderes i sammenheng. NVE ber om at visualiseringen omfatter de tre vindparkene, slik at virkningene på landskapet kan vurderes samlet. Kravet tas inn under punkt 1 om Landskap i utredningsprogrammet. Det bes også om at det utarbeides et synlighetskart som avklarer de planlagte vindparkenes synlighetsområde og visuelle påvirkning. Riksantikvaren fremmer en rekke spesifikke utredningskrav knyttet til landskap, kulturminner og kulturmiljø. Etter NVEs vurdering inngår flere av disse kravene i utredningsprogrammets punkt i om Landskap og punkt 2 om Kulturminner og kulurmiljø. NVE vil kommentere enkelte av de krav Riksantikvaren har fremmet. Riksantikvarens krav om at eventuelle kulturmiljø omtales og avgrenses er etter NVEs vurdering omfattet at utredningsprogrammets punkt 2 om Kulturminner og kulturmiljø. Etter NVEs vurdering gjelder dette også kravet om at tiltaket skal visualiseres fra viktige kulturmiljø.

9 xxx Side 9 NVE Riksantikvaren mener det må gis en kortfattet beskrivelse av influensområdets kulturhistorie. NVE finner det naturlig at dette inngår som en del av utredningene knyttet til temaet kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren mener at en vurdering av landskapets og viktige kulturmiljøs sårbarhet overfor det planlagte anlegget må inngå i konsekvensutredningen. Etter NVEs vurdering vil en beskrivelse av landskapet sammen med fotorealistisk visualisering, synlighetskart og vurderinger knyttet til tiltakets og de andre planlagte vindparkenes visuelle påvirkning av landskapet danne et tilstrekelig grunnlag for å vurdere de visuelle konsekvensene av tiltaket på landskapet, kulturntinner/kulturntiljø og friluftslivet. Friluftsliv og ferdsel Fylkesmannen og fylkeskommunen sier at planområdet berører områder som er klassifisert som turområder i fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturminnevern (FINK) og et større regionalt friluftsområde, og ber om at konsekvensene av tiltaket for disse områdene belyses i. konsekvensutredningen. NVE ber under punkt 3 om Friluftsliv og ferdsel i utredningsprogrammet om at viktige friluftsområder som berøres av tiltaket skal beskrives. NVE legger til grunn at ovennevnte fylkesdelplan tas i betrakting under arbeidet med konsekvensutredningen. Under punkt 3 om Friluftsliv og ferdsel ber NVE om at sannsynligheten for isen og behov for sikring av anlegget vurderes kortfattet og generelt. Biologisk mangfold Fylkesmannen påpeker at nåværende registreringer av biologisk mangfold i Bjerkreim kommune er svært mangelfulle, og at det er behov for både nye feltregistreringer og konsekvensanalyser for. biologisk mangfold i konsekvensutredningen. NVE påpeker at det er fastsatt en rekke spesifikke utredningskrav vedrørende biologisk mangfold i utredningsprogrammet. NVE konstaterer at fylkesmannen mener eksisterende opplysninger er mangelfulle. På bakgrunn av dette finner NVE det naturlig at det gjennomføres feltundersøkelser av biologisk mangfold som kan gi et godt bilde på hvilke naturverdier som finnes i området. Annen arealbruk I sine generelle anbefalinger til utredningsprogram ber DN om at det bør slå fast at konsekvensutredningen skal tallfeste og kartfeste tapet av inngrepsfrie områder. NVE ber under punkt 6 i utredningsprogrammet om Annen arealbruk at tiltakets virkninger for inngrepsfrie områder (!NON) beskrives, Det bes også om at reduksjonen i inngrepsfrie områder tall- og kartfestes. Nedbørsfelt for drikkevannskilden Hagavatn og justering av planområdet NAR påpeker at deler av planområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til reservedrikkevannskilden Hagavatn, og påpeker at tiltaket vil kunne påvirke drikkevannet ved for eksempel oljesøl. IVAR ber om at planområdet for vindparken justeres slik at den ikke kommer i konflikt med drikkevannsinteressene. NVE vil på det nåværende stadium i behandlingsprosessen ikke anmode tiltakshave-me å justere det fremlagte planforslaget. NVE legger til grunn at eventuelle konsekvenser av det planlagte tiltaket på nedbørsfeltet/reservedrikkevannskilden vurderes i konsekvensutredningen. NVE ber derfor under punkt 6 i utredningsprogrammet om Annen arealbruk om at det gjøres en vurdering av risikoen for forurensning fra anlegget i drifts- og anleggsfasen. Mengden av olje i

10 L] Side 10 vindturbinene under drift og omfanget av lagring av oljeldrivstoff i forbindelse medanleggsarbeidene skal anslås. Det skal gjøres en vurdering av hvordan uhell eller uforutsette hendelser i anleggs- og driftsfasen vil eventuelt påvirke nedbørsfeltet/drikkevannskilden. NVE ber også om at aktuelle avbøtende tiltak beskrives. Infrastruktur Statneti, aktuelle vindkraftaktører, lokale e-verk og regionalt kraftsystemansvarlig i området, er i ferd med å starte opp et prosjekt for å finne optimale nettløsninger for å mate vindkraften inn i området. NVE konstaterer at dette arbeidet er i gang. NVE deltok, sammen tred Statnett og flere vindkraftaktører på et møte hos regionalnettseier Lyse Nett På møtet ble det diskutert ulike scenarioer for utbygging av vindkraft i området_ Det ble bestemt at det skal gjennomføres dynamiske analyser knyttet til innmating av vindkraft i området. I følge Statnett skal en rapport med skisse til løsning foreligge 1. halvår Luftfart. Tiltakshaverne legger til grunn at eventuelle konsekvenser av tiltaket for flytrafikk beskrives. Luftfartstilsynet ber om dette spesifiserer og at følgende forhold utredes: Om vindparken påvirker omkringliggende radaranlegg, navigasjonsanlegg og kommunikasjonsanlegg for luftfarten Om vindparken påvirker inn- og utflygingsprosedyrene til omkringliggende flyplasser, Om vindparken og tilhørende kraftledning utgjør andre hindringer for luftfarten, spesielt for lavt flygende fly og helikopter. NVE har tatt inn de ovennevnte utredningskravene under punkt 7 i utredningsprogrammet om Luftfart. Vindforhold og Økonomi I konsekvensutredningen skal tiltakshavene legge frem prosjektets antatte investeringskostnader, driftskostnader (øre/kwh) og driftkostnader (øre/kwh). Ut fra vindmålinger skal antall vindtimer (på merkeeffekt) oppgis. Ut fra disse opplysningene skal prosjektets antatte produksjonskostnad i Øre/kWh beregnes. Det skal benyttes en kalkulasjonsrente på 8 % og en levetid på 20 år. OppfØlgende undersøkelser Riksantikvarens og DNs krav om at forslag til oppfølgende undersøkelser med sikte på å overvåke virkningene av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø tas inn som eget punkt i utredningsprogrammet. NVE påpeker at utredningsprogrammet omfatter et eget punkt 12 om OppfØlgende undersøkelser, jf. vedlegg II i ny forskrift om konsekvensutredninger. 0-alternativet NVE legger til grunn at 0-alternativet beskrives jf. vedlegg II i ny forskrift om konsekvensutredninger. 5.2 Utredningskrav som ikke er tatt med i utredningsprogrammet Landskap Etter Riksantikvarens mening bør det legges opp til utredninger av temaet landskap der flere fagfelt er integrerte, både naturfaglige og kulturminnefaglige. En slik tilnærming vil etter Riksantikvarens

11 nr. Side 11 nve vurdering bygge opp under en forståelse av landskapet som en helhet med en naturkomponent og en kulturkomponent, der menneskets bruk av landskapet over tid er viktig. NVE mener at de spesifikke utredningskravene knyttet til landskap, kulturminner og kultrmiljø vil få frem de vesentligste virkningene av tiltaket på disse interessene, og vil ikke pålegge en samordnet utredning som skissert over. NVE påpeker imidlertid at det forutsettes at de enkelte delutredninger ses i sammenheng der disse bygger på hverandrelhenger sammen for eksempel landskap/kulturminnerlkulturmiljølfriluftsliv og verneområder/floralfauna med mer. Kulturminner og kulturminner Riksantikvaren ber om at det gjennomføres mer detaljerte undersøkelser av kulturmunner og kulturmiljø. NVE er usikker på hav Riksantikvaren mener med dette kravet, men forutsetter at tiltakshaver beskriver kjente automatisk fredede kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids kulturminner og kulturmiljøer innenfor planområdet. NVE ber også om at potensialet for funn av ukjente automatisk fredede kulturminner angis. Riksantikvaren viser til Rogaland fylkeskommunes uttalelse, som anser at undersøkelsesplikten etter. kulturminnelovens 9 gjennomføres i tilknytning til reguleringsplanarbeidet. Riksantikvaren legger til grunn at det planlagte kommunedelplanen for vindkraft følges opp av reguleringsplaner, og dersom dette ikke, skjer forutsetter de at undersøkelsesplikten skjer før et eventuelt konsesjonsvedtak. NVE er av den oppfatning at det vanligvis vil være hensiktsmessig at undersøkelsesplikten i kulturminnelovens 9 gjennomføres i etterkant av et endelig konsesjonsvedtak. Dette fordi detaljert plassering av vindturbiner, veier og annen infrastruktur da vil bli avklart, jf. punkt infrastruktur i kapittel 5.1. NVE finner det derfor heller ikke hensiktsmessig at oppfyllelse av undersøkelsesplikten tas inn i utredningsprogrammet, Friluftsliv I sine generelle anbefalinger ber DN om at utredningen beskriver tilgangen på alternative friluftslivsområder. NVE ber under punkt 3 om Friluftsliv og ferdsel i utredningsprogranunet om en vurdering av hvordan tiltaket, blant annet som følge av påvirkning av opplevelsesverdien i området, vil påvirke dagens bruk av området. Etter NVEs vurdering skal konsekvensutredningen for tiltaket fokusere på konsekvenser for friluftslivet i planområdet, og eventuelt hvordan dette blir påvirket. Vurdering av tilgangen på alternative friluftsområder anses ikke beslutningsrelevant. Biologisk mangfold DN sier i sine generelle anbefalinger til utredningsprogram i forbindelse med vindkraftprosjekter at konsekvensutredningen bør omfatte en kartlegging av naturtyper og arter, og deres Økologiske funksjon enkeltvis og i Økosystemet. Kravet er etter NVEs vurdering til en viss grad dekket av utredningsprogrammets punkt 4 om Biologisk mangfold, med underpunkt Fugl, Annenfauna og Naturtyper, flora og vegetasjon. NVE mener at utredningskravene under punkt 4 om Biologisk mangfold i utredningsprogrammet vil få frem alle vesentlige konsekvenser som tiltaket vil ha for dette temaet. NVE mener at det er tilstrekkelig med en kort beskrivelse av det generelle dyrelivet, mens det vil kreves en grundigere beskrivelse av sjeldne, truede eller sårbare arter og ansvarsarter som finnes i planområdet og tiltakets eventuelle påvirkning på disse. Irrngrepsfrie rurturomrøer

12 Side 12 NVE DN mener at utredningsprogrammet bør tallfeste bortfallet av inngrepsfrie områder som andel av disse områdene i kommunen, fylket eller regionen. NVE finner ikke dette beslutningsrelevant, og vil ikke pålegge tiltakhaver dette utredningskravet, Konkretisering av prosjektet Riksantikvaren mener det bør stilles krav om konkretisering av tiltaket og at plassering, interne veier og nettilknytning må være fastlagt som grunnlag for konsekvensutredningen. NVE finner det ikke naturlig at vindturbiner, veier og annen infrastruktur fastlåses på dette stadiet. i prosessen. NVE vil imidlertid påpeke at det i konsekvensutredningen skal utarbeides aktuelle løsninger for en vindpark med intern infrastruktur, herunder aktuelle plasseringer av vindturbiner, nettilknytning, atkomstvei og interne veier. Gode vindforhold er avgjørende for produksjonen i en vindpark. I Norge er terrenget på mange vindkraftlokaliteter kupert, og en god plassering av vindturbinene er nødvendig for å øke energiproduksjonen og forlenge levetiden til vindturbinene. Etter NVEs vurdering bør derfor endelig. plassering av vindturbinene skje etter detaljerte vindmålinger og simulering av vindforholdene i planområdet. På grunn av de omfattende kostnadene ved dette finner NVE det hensiktsmessig at dette skjer etter at det eventuelt er gitt konsesjon til vindparken. Dersom endelig plassering av vindturbinene eller nødvendige veier, bygninger og konstruksjoner avviker fra det som er lagt til grunn for konsekvensutredningene, vil det til en eventuell konsesjon bli stilt vilkår om at det skal utarbeides en detaljplan som viser endelig utbyggingsløsning. Detaljplanen skal utarbeides i samarbeid med berørt kommune. Riksantikvaren mener også det bør stilles krav til konkretisering av nettilknytningen av vindparken. NVE forutsetter at dette avklares og samordnes mellom Statnett, vindkraftaktørene og regionalnettseier. 5.3 Kommunedelplan for vindkraft i Bjerkreim kommune i NVE konstaterer at Bjerkreim Ønsker å utarbeide en kommunedelplan for vindkraft og at flere høringsinstanser er positive til dette. NVE konstaterer at det nå er fremmet i alt 5 vindkraftprosjekter som berører kommunen. NVE viser i denne sammenhengen til Regjeringens Ønske om å etablere et opplegg for en tematisk konfliktvurdering av vindkraftanlegg og utarbeide retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg. Av Stortingsmelding nr. 11 ( ) Om Sametingets virksomhet i 2003, går det frem at tematiske konfliktvurderinger skal bidra til at meldte og konsekvensutredete vindkraftprosjekter kan ses i sammenheng, håndtere både foreliggende pl ner og nye prosjekt som meldes, tilrettelegge for en mer samlet vurdering av konsekvensene av de. planlagte vindmølleparkene og inngå i grunnlaget for konsesjons- og planbehandlingen av vindkraftanlegg. Etter NVEs vurdering vil disse vurderingene være nyttige for arbeidet med en kommunedelplan for vindkraft.

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram.

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram. A L Norges vassdrags-og energidirektorat N V E Agder Energi Produksjon AS Lyse Produksjon AS Dalane energi IKS Middeithuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 2295 95 95 Telefaks: 22 95

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norsk Vind Energi AS Esterveien 6 4056 TANANGER Vår dato: Vår ref.: NVE 200503299-24 kte/lsu Arkiv: 912-513.4 /Norsk Vind Energi Saksbehandler: Deres dato: 6.9.2005 Linn Silje Undem Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: Vår ref.: 200500913-103 kte/nhj Arkiv: 912-513.1/Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: 4.7.2005 Nils Henrik Johnson Deres ref.: 71 20 05 90 Statnett

Detaljer

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7.

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7. Sarepta AS Agder Energi Produksjon AS Statskog SF Ulvig Kiær AS Zephyr AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200709375-87 ktn/ssa Arkiv: 611 Deres dato: 13.11.07 Saksbehandler: Siv Sannem Inderberg 22 95 94 38 Sarepta

Detaljer

Norsk Vind Energi AS - Melding om Skorveheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS - Melding om Skorveheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. ' S"-'_E Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Vind Energi AS / Skorveheia vindpark Fylke/kommune : Vest-Aeder/Flekkefiord % Ansvarlig: Arne Olsen,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-54 kte/lhb Arkiv: 912-513.4/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Vår dato: 2 8 JAN 2008 Vår ref.: NVE 200704252-9 kte/iro Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato:

Vår dato: 2 8 JAN 2008 Vår ref.: NVE 200704252-9 kte/iro Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Norges vassdrags- og energidirektorat Sande kommune (Møre og Romsdal) 6084 LARSNES Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Telefon : 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Hydro ASA/ Håskogheia vindpark Fylke/kommune: Vest-Agder/Flekkefjord Ansvarlig: Arne Olsen, KTE Sign.: Saksbehandler: Tanja Midtsian, KTE Sign.: Dato: 3.6.2005

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

Syv vindkraftverk i området Høg-Jæren/Dalane og Bjerkreim transformatorstasjon. Bjerkreim, Time, Hå og Gjesdal kommuner i Rogaland Bakgrunn for vedtak

Syv vindkraftverk i området Høg-Jæren/Dalane og Bjerkreim transformatorstasjon. Bjerkreim, Time, Hå og Gjesdal kommuner i Rogaland Bakgrunn for vedtak Norges vassdrags- og energldlrektorat Bakgrunn for vedtak Søkere/saker: Fylke/kommuner: Ansvarlig: Saksbehandlere: Dato: Vår ref.: Sendes til: Lyse Elnett AS/ Bjerkreim transformatorstasjon, Lyse Produksjon

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Anleggskonsesjon. Dalane Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 988 034 347.

Anleggskonsesjon. Dalane Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 988 034 347. 121 Norges iassdrags- og energidirektorat N E Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Nødvendig høyspennings apparatanlegg"

Nødvendig høyspennings apparatanlegg vassdrags- og energ idirektorat NaNorges V E Hamnefjell Vindkraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 2 2 OKI2013' Vår ref.: 200701187-132 ke/mbe Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Mathilde Berg Deres

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Norsk Hydro ASA Melding om Tellenes vindpark i Sokndal og Lund kommuner. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Hydro ASA Melding om Tellenes vindpark i Sokndal og Lund kommuner. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Hydro ASA/Tellenes vindpark Fylke/kommune: Rogaland/Sokndal og Lund Ansvarlig: Arne Olsen, KTE Sign.: Saksbehandler: Linn Silje Undem, KTE Sign.: Dato: 6.10.2005

Detaljer

Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram

Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram Austri Vind DA Merkantilvegen 2 2815 Gjøvik Vår dato: Vår ref.: NVE 201101984-65 ke/erbj Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Erlend Bjerkestrand Deres ref.: 22 95

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

Austri Vind DA Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune, Hedmark fylke - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Austri Vind DA Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune, Hedmark fylke - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat Austri Vind DA Postboks 64 2801 Gjøvik 2 2 APR2013 Vår dato: Vår ref.: 201206641-35 ke/jboe Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Jørgen Kocbach Bølling

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

Bakgrunn for utredningsprogram

Bakgrunn for utredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Sira runnen AS/ Sira runnen offshore vindkraftverk Fylke/kommune: Flekkefjord Rogaland og Vest-Agder/ Sokndal og Ansvarlig:

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring

Vestvågøy kommune - Søknad om økt uttak av vann til drikkevannsforsyning fra Vervatnet i Vestvågøy kommune, Nordland - høring 1[311. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Adresseliste Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Vår dato: 2,9 JAN 2009 Vår ref.: NVE 200806723-2 ki/mbi Arkiv: 313 / 180.612 Saksbehandler:

Detaljer

Statnett SF har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i den norske plan- og bygningsloven med forskrifter.

Statnett SF har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i den norske plan- og bygningsloven med forskrifter. Norges vassdrags- og energidireictorat N v E Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Sverige Vår dato: 2 5 OKT 2011 Vår ref.: NVE 201105907-9 kn/tcm Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref: Saksbehandler: Tänja Midtsian

Detaljer

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring

Hasvik kommune - Søknad om utvidet uttak av vann fra Hasvik vannverk i Hasvik kommune, Finnmark - høring vassdrags- og energidirektorat lanorges N V E Til adresseliste Vår dato: 2 3 SEPT2011 Vår ref.: 201103565-3 ki/frgm Arkiv: 313 Saksbehandler: Deres dato: 01.09.2011 Fredrik Glenne Myhre Deres ref.: 22

Detaljer

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS Konsesjonssøknad Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune Utarbeidet av Lyse Nett AS 07.juli 2005 1 Generelle opplysninger... 3 1.1 Søknadens omfang... 3 1.2 Anleggets

Detaljer

E.ON Vind Sverige AB Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

E.ON Vind Sverige AB Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat E.ON Vind Sverige AB v/lise Toll 205 09 Malmø Sverige Vår dato: Vår ref.: 201203315-50 ke/sbja Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: 0 3 OKT2a13 Saksbehandler: SisselJakobsen

Detaljer

Austri Vind DA Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Austri Vind DA Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Austri Vind DA Merkantilvegen 2 2815 Gjøvik Vår dato: Vår ref.: NVE 201102774-40 ke/erbj Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Erlend Bjerkestrand Deres ref.:

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Landskap Konsekvensutredning Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Statkraft Development AS Side 37 av 338 Konsekvensutredning Landskap Vedlegg 2.2 Viktige landskapsrom

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

Lyse Sentralnett AS. 420 kv kraftledning Lyse-Stølaheia. Utkast til oppdatert utredningsprogram

Lyse Sentralnett AS. 420 kv kraftledning Lyse-Stølaheia. Utkast til oppdatert utredningsprogram Lyse Sentralnett AS Postboks 8124 4069 Stavanger Vår dato: 12.11.2012 Vår ref.: NVE 200902400-4 kn/tcm Arkiv: 611 Deres dato: 29.8.2012 Deres ref.: Saksbehandler: Tanja Midtsian 22 95 94 93, tcm@nve.no

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn

Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Forslag til utredningsprogram for: Europipe II; - alternative traséer Kårstø - Vestre Bokn Desember 1997 1 1 Bakgrunn for tilleggsutredningen Foreliggende forslag til utredningsprogram omhandler alternative

Detaljer

Eolus Vind Norge AS Kjerringlia vindkraftverk i Gjemnes og Nesset kommuner. Fastsetting av utredningsprogram

Eolus Vind Norge AS Kjerringlia vindkraftverk i Gjemnes og Nesset kommuner. Fastsetting av utredningsprogram Eolus Vind Norge AS Kjøpmannsgata 50 7500 STJØRDAL Vår dato: 10.08.2015 Vår ref.: 201500399-12 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Mathilde Berg 22959221/mbe@nve.no Eolus Vind Norge AS Kjerringlia

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS/ Slettheia og Storheia vindkraftverk

Agder Energi Produksjon AS/ Slettheia og Storheia vindkraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Agder Energi Produksjon AS/ Slettheia og Storheia vindkraftverk Fylke/kommune: Vest-Agder/ Kvinesdal, Lyngdal Ansvarlig:

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftprosjekt. E.ON Vind

Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftprosjekt. E.ON Vind Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftprosjekt E.ON Vind Oppstart av planleggingsarbeid, 2011 Selbu kommune Melding med forslag til utredningsprogram Bilde: Eggjafjellet sett fra riksvei 705 vid Granby i Selbu

Detaljer

Veileder for utforming av melding om bygging av kraftoverføringsanlegg

Veileder for utforming av melding om bygging av kraftoverføringsanlegg Veileder for utforming av melding om bygging av kraftoverføringsanlegg Meldinger etter plan- og bygningsloven kap. 14 og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger 5 2014 V E I L E D E R Veileder nr

Detaljer

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke

Høring av melding med forslag til konsekvensutredningsprogram for Nye Svean kraftverk i Klæbu kommune, Sør-Trøndelag fylke Norges vassdrags- og energidirektorat Til adresseliste Vår dato: 18 NOV 2010 Vår ref.: NVE 200905518-5 kv/swj Arkiv: 312 / 123.Z Saksbehandler: Deres dato: Stein Wisthus Johansen Deres ref.: 22 95 98 34

Detaljer

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk INf O r MASJON kvitvola/gråhøgda vindkraftverk bakgrunn Austri Kvitvola DA ønsker å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Raskiftet. Vindkraftverk

Raskiftet. Vindkraftverk informasjon Raskiftet Vindkraftverk Bakgrunn Austri Raskiftet DA ønsker å bygge Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk

Detaljer

OM PLANLEGGINGSARBEIDET FOR KVITVOLA/ GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 3 KVITVOLA/GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 4. Hvorfor et vindkraftverk her? 4

OM PLANLEGGINGSARBEIDET FOR KVITVOLA/ GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 3 KVITVOLA/GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 4. Hvorfor et vindkraftverk her? 4 Innhold OM PLANLEGGINGSARBEIDET FOR KVITVOLA/ GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 3 KVITVOLA/GRÅHØGDA VINDKRAFTVERK 4 Hvorfor et vindkraftverk her? 4 Om Engerdal kommune 4 Om vindkraftverket 6 Litt om det tekniske

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Til adressater i henhold til vedlagte lister Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: 1534 Sted, dato: Sandnes, 24.06.2010 MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID Dimensjon Rådgivning AS, på vegne av Eiane

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref 08/00648-1

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref 08/00648-1 DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 08/00648-1 Dato 2 0AUG. 2008 Nordkraft Vind AS - Vindkraftverk på Nygårdsfiellet i Narvik kommune i Nordland - trinn

Detaljer

Lyse Neo AS Sammenslåing av konsesjonsområdene Forus og Jåttåvågen - Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon

Lyse Neo AS Sammenslåing av konsesjonsområdene Forus og Jåttåvågen - Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon ti? NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Lyse Neo AS Postboks 8124 4069 Stavanger Vår dato: 3 0 JUN 2011 Vår ref.: NVE 201002959-24 ke/sbja Arkiv: Saksbehandler: Deres dato: Sissel Belgen Jakobsen

Detaljer

Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6

Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6 Utvalg for byutvikling 19.01.11 sak 3/11 vedlegg 6 Sandnes kommune v/ miljøvernleder Hans Ivar Sømme Postboks 583 4305 Sandnes Kjosavik 5.11.2010 Melding angående Sandnes vindkraftverk og Vardafjellet

Detaljer

NVE har behandlet meldingen i medhold av plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger.

NVE har behandlet meldingen i medhold av plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredninger. Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Austri Vind DA - Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk Fylke/kommune: Hedmark/Engerdal Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler: Erlend Bjerkestrand Sign.: Dato: Vår

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd Møtestad Møtedato utvalg m v Styret Vefsn 17.og 18. september 2009 Sak nr. 53/09 Høring Framlegg til fylkesdelplan Vindkraft i Nordland. Bakgrunn: Nordland

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger:

Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger: Til: Fra: Hybrid Tech Skveneheii AS Norconsult v/franziska Ludescher Dato: 2013-05-15 Konsekvensutredningsprogram Konsekvensutredningsprogrammet, som NVE har fastsatt den 1.sept. 2011 krever følgende utredninger:

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

StatoilHydro ASA og Tussa Energi AS/Haugshornet vindkraftverk og 66 kv kraftledning fra vindkraftverket til Gursken transformatorstasjon

StatoilHydro ASA og Tussa Energi AS/Haugshornet vindkraftverk og 66 kv kraftledning fra vindkraftverket til Gursken transformatorstasjon Bakgrunn for vedtak Søker/sak: StatoilHydro ASA og Tussa Energi AS/Haugshornet vindkraftverk og 66 kv kraftledning fra vindkraftverket til Gursken transformatorstasjon Fylke/kommune: Møre og Romsdal/Sande

Detaljer

Kjerringlia vindkraftverk

Kjerringlia vindkraftverk Bakgrunn for utredningsprogram Kjerringlia vindkraftverk Gjemnes og Nesset kommuner i Møre og Romsdal fylke Tiltakshaver Eolus Vind Norge AS Referanse 201500399-11 Dato 10.08.2015 Notatnummer KE-notat

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke

Statkraft Energi AS Oversendelse av endret anleggskonsesjon for Jostedal kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke Statkraft Energi AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Vår dato: 21.03.2016 Vår ref.: 201601561-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 14.03.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Edvard Leirdal 22959160/ gaj@nve.no

Detaljer

E.ON Vind. Songkjølen og Engerfjellet. vindkraftprosjekter

E.ON Vind. Songkjølen og Engerfjellet. vindkraftprosjekter E.ON Vind Songkjølen og Engerfjellet vindkraftprosjekter Melding med forslag til utredningsprogram Mars 2012 Nord-Odal og Nes kommuner i Hedmark og Akershus fylker Bilde: Sæterberget fra toppen av Songkjølen.

Detaljer

VEDLEGG 2 KRAV OM TILLEGGSUTREDNINGER

VEDLEGG 2 KRAV OM TILLEGGSUTREDNINGER VEDLEGG 2 KRAV OM TILLEGGSUTREDNINGER NVE Norges vassdrags- og energidirektorat /0/00 0G_S 22. j Stduiett SF Mottatt Arkivet 27FEB 2011 Statnett SF LJK., v/ole Johan Hjemås Pb 5192 Majorstua 0302 Oslo

Detaljer

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Vår dato: 13.06.2016 Vår ref.: 201601358-12 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Anleggskonsesjon. Finnmark Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 994 345 486. Dato: 2 9 FEB2012. Varighet: 1.1.2045. Ref: NVE 200701187-118

Anleggskonsesjon. Finnmark Kraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: 994 345 486. Dato: 2 9 FEB2012. Varighet: 1.1.2045. Ref: NVE 200701187-118 Norges vassdrags-og energidirektorat [:1[ Anleggskonsesjon Meddelt: Finnmark Kraft AS Organisasjonsnummer: 994 345 486 Dato: 2 9 FEB2012 Varighet: 1.1.2045 Ref: 200701187-118 Kommune: Båtsfjord Fylke:

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

Høyring av melding for "Nye Etne" Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke

Høyring av melding for Nye Etne Haugaland Kraft AS, Etne kommune, Hordaland fylke IraliNoregs N V E vassdrags- og energidirektorat Adresseliste Vår dato: 30 OKT2013 Vår ref.: NVE 201304021-3 kv/mcpr Arkiv: 312 /041.Z Dykkar dato: Dykkar ref.: Sakshandsamar: Marthe Cecilie Pramli Høyring

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41.

scanergy nformasjon om planlagt utbygging av i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke Norges Småkraftverk AS 41. scanergy nformasjon om planlagt utbygging av Vindøla kraftverk i Vindøla Surnadal kommune Møre og Romsdal fylke 41. Norges Småkraftverk AS Kort om søker Norges Småkraftverk AS er datterselskap av Scanergy,

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET - SAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Møtedato/sted: 13.06.2012 Gjensidige, Storgt 13 kl: 09.30 SAKLISTE:

Detaljer

Revidert forslag til planprogram

Revidert forslag til planprogram Revidert forslag til planprogram Rv. 80 gang- og sykkelveg Stranda Røvik Reguleringsplan for balansefylling ved Klungset Fauske kommune Mai 2012 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva

Detaljer

22959774-41679196/olah@nve.no 1

22959774-41679196/olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 11.02.2015 Vår ref.: 201403130-19 Arkiv: 617 Deres dato: 09.01.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Uttalelse etter plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 19-1.

Uttalelse etter plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 19-1. Sviland bydelsutvalg 15.09.10 sak 34/10 Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen, postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland fylkeskommune, regionalplanseksjonen, postboks 130, 4001 Stavanger Sviland bydelsutvalg

Detaljer

Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco.

Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere. LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco. Siste årets erfaringer med forhandlinger mellom vertskommuner og utbyggere LNVKs landskonferanse 6. mai 2014 Tine Larsen Advokat tl@lundogco.no Kostnadsdekning juridisk bistand og kommunens saksbehandling

Detaljer

Lista, den 16.1.2007. Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO. Att. Norges vassdrags- og energidirektorat

Lista, den 16.1.2007. Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO. Att. Norges vassdrags- og energidirektorat Olje- og Energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Lista, den 16.1.2007 Att. Norges vassdrags- og energidirektorat Påklaging av Norges vassdrags- og energidirektorats vedtak om å gi Norsk Energi

Detaljer

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner

Melding om oppstart av reguleringsendring for Høg-Jæren Energipark i Hå og Time kommuner Jæren Energi AS. Jæren Energi Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034, 4068 Stavanger Tel. +47 51 69 00 00 Faks: +47 51 69 00 01 E-post: torstein@vind.no helvig@vind.no Berørte myndigheter, grunneiere og

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK

SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK SIKVALANDSKULA VINDKRAFTVERK BAKGRUNN OG TILPASSNINGER var tidligere en del av vindkraftprosjektet Ulvarudla som var under konsesjonsbehandling i perioden 2007-2012. I Olje

Detaljer

3.2.10 Samiske rettigheter... 11 4. NVES BEHANDLINGSPROSESS... 14 5. INNKOMNE MERKNADER OG TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER... 17

3.2.10 Samiske rettigheter... 11 4. NVES BEHANDLINGSPROSESS... 14 5. INNKOMNE MERKNADER OG TEMATISKE KONFLIKTVURDERINGER... 17 Side 2 3.2.10 Samiske rettigheter... 11 4. NVES BEHANDLINGSPROSESS... 14 4.1 HØRING AV MELDING OG FORSLAG TIL KONSEKVENSUTREDNINGSPROGRAM... 15 4.2 HØRING AV KONSESJONSSØKNAD MED KONSEKVENSUTREDNINGER...

Detaljer

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune.

Uttalelse til søknad fra Småkraft A/S innsigelse til 5 prosjekt i Valldalen, Odda kommune. Saksbehandler, innvalgstelefon John Olav Hisdal, 5557 2324 Anniken Friis, 5557 2323 Vår dato 14.03.2012 Deres dato 31.08.2011 Vår referanse 2006/7771 561 Deres referanse 07/2906 NVE - Norges vassdrags-

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer