Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram."

Transkript

1 Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Hydro ASA/ Håskogheia vindpark Fylke/kommune: Vest-Agder/Flekkefjord Ansvarlig: Arne Olsen, KTE Sign.: Saksbehandler: Tanja Midtsian, KTE Sign.: Dato: Vår ref.: NVE kte/tcm KTE 27/2005 Sendes til: Norsk Hydro ASA, alle hørings- og orienteringsinstanser Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Org. nr.: NO MVA Norsk Hydro ASA Melding om Håskogheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Innhold 1 Innledning Behandlingsprosessen Høring Møter Innkomne merknader Lokale myndigheter Regionale myndigheter Sentrale myndigheter og interesseorganisasjoner Tekniske instanser og selskap Grunneiere og privatpersoner NVEs vurdering Supplerende utredningskrav til det foreslåtte utredningsprogrammet Utredningskrav som ikke er tatt med i utredningsprogrammet Annet... 15

2 Side 2 1 Innledning Norsk Hydro ASA meldte den Håskogheia vindpark, lokalisert i området på nordsiden av Rv 44 mot grensen til Rogaland og i Flekkefjord kommune i Vest-Agder, i medhold av plan- og bygningsloven kap VII-a 3. Det planlegges å bygge en park med en samlet installert effekt på 50 MW. Hver enkelt vindturbin vil kunne få en installert effekt på mellom 2 og 5 MW. Avhengig av størrelsen på vindturbinene vil det kunne bygges mellom 15 og 25 vindturbiner innenfor det meldte området. Tiltakshaver planlegger å knytte vindparken til det eksisterende kraftledningsnettet i Åna-Sira, via en 1,5-2 km lang 66 kv kraftledning fra vindparkens transformatorstasjon. Alternativt vurderes det i samarbeid med netteier å kombinere nettilknytningen med en oppgradering av eksisterende 66 kv kraftledning, som går gjennom planområdet, slik at vindparken kan knyttes direkte til denne linjen. I dette notatet sammenfattes og drøftes de høringsuttalelser som har kommet inn til meldingen. På grunnlag av det foreslåtte utredningsprogrammet i meldingen, innkomne merknader og NVEs egne vurderinger, fastsetter NVE et utredningsprogram for tiltaket. Dette gjøres i eget brev til Norsk Hydro ASA. 2 Behandlingsprosessen NVE behandler meldingen etter plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning. 2.1 Høring Meldingen om Håskogheia vindpark ble sendt på høring til berørte instanser den Meldingen ble sendt på høring til følgende instanser/organisasjoner: Flekkefjord kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Statens landbruksforvaltning, Norges Naturvernforbund, Naturvernforbundet i Vest- Agder, Natur og Ungdom, Norges Miljøvernforbund, Bellona, Norsk Ornitologisk Forening, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag Agderkontoret, Vest- Agder Bonde- og småbrukarlag, Norsk Ornitologisk Forening Vest-Agder, Luftfartstilsynet, Forsvarsbygg, Telenor, Statnett SF, Agder Energi AS. Meldingen ble sendt til orientering til: Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet, Norsk institutt for by- og regionforskning, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Enova SF og Sokndal kommune. Noe senere ble meldingen også sendt på høring til Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland og Lyse Nett AS. Utsending av melding, utlegging til offentlig ettersyn og invitasjon til offentlig møte ble kunngjort i Norsk Lysingsblad, Agder, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Flekkefjord kommune fikk den oversendt et utkast til utredningsprogram for eventuelle ytterligere kommentarer. NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredning av 1. april

3 Side Møter NVE arrangerte offentlig møte om saken i Bedehuset på Midtbø i Åna-Sira NVE orienterte om behandlingsprosessen for meldingen og Norsk Hydro ASA orienterte om selve prosjektet og planene for gjennomføring. På møtet deltok det ca 50 personer. 3 Innkomne merknader Det har kommet inn 18 merknader til meldingen og forslaget til utredningsprogram for vindparken. 3.1 Lokale myndigheter Flekkefjord kommune oversendte i brev til NVE av følgende enstemmige vedtak i formannskapet den : Flekkefjord kommune er i utgangspunktet positiv til etablering av et vindkraftverk og er av den oppfatning at innholdet i det foreslåtte konsekvensutredningsprogrammet vil gi et godt grunnlag for å vurdere om anlegget bør etableres eller ikke. Når det gjelder visualisering av vindkraftverket bør det tas i bruk tredimensjonale modeller for på den måten sikre et best mulig grunnlag for å vurdere de landskapsmessige virkningene av en eventuell vindpark. Modellene må utformes slik at de gir et helhetlig inntrykk og ikke utelater sentrale punkter i terrenget for det konkrete området hvor vindparken ønsker etablert. Tiltaket er av en slik karakter at det må behandles etter plan- og bygningslovens bestemmelser, og en eventuell utbygging kan bare skje etter reguleringsplan. Etter å ha blitt forelagt utredningsprogrammet, gjentar Flekkefjord kommune sin anmodning om at det må kreves tredimensjonal visualisering av tiltaket, i brev til NVE av Sokndal kommune sier i en uttalelse til NVE av at den vestlige delen av den planlagte vindparken vil kunne berøre beboere i Åna-Sira på Sokndalsiden av vassdraget. Dette gjelder særlig bebyggelsen nær idrettsbanen og på øvre Log. Friluftsliv i Sokndal vil også kunne bli berørt. Kommunen ber om at vurderinger av mulig virkninger, bl.a. for beboere og for friluftsliv i Sokndal blir tatt med i konsekvensutredningen. Sokndal kommune har ikke informasjon om at spesielle fuglearter vil bli berørt av tiltaket innenfor en radius på 2 km fra Åna-Sira. 3.2 Regionale myndigheter Vest-Agder fylkeskommune sier i brev til NVE av at de i 2001 gjennomførte en mulighetsstudie av områder sør for E39 fra Lindesnes til Flekkefjord, for å se på muligheter for etablering av vindmøller. Utredningen peker på en del områder som ut fra vindforholdene kan være aktuelle for vindmølleetablering. Videre sier fylkesplanen 2002 følgende om vindmøller: Det bør ikke bygges flere vindmøller i Vest-Agder før det i plansammenheng og gjennom analyser av visuell virkning i forhold til landskap og natur, er dokumentert at det er områder som er egnet for vindmøller. Fylkeskommunen forutsetter at det utarbeides reguleringsplaner for områdene før eventuell utbygging kan finne sted. Fylkeskommunen sier at behovet for oppfølgende undersøkelser må fastsettes som vilkår ved sluttbehandlingen saken, og ønsker å komme tilbake til dette når konsekvensutredningen foreligger. Det samme gjelder behovet for avbøtende tiltak.

4 Side 4 Til det foreslåtte utredningsprogrammet har fylkeskommunen følgende kommentarer: Utbyggingsalternativer og tiltaksbeskrivelse Utredningen må ta utgangspunkt i utbyggingsalternativet med flest vindmøller som er realistisk ut fra dagens teknologiske løsninger. Det må også vise alternativer med redusert antall turbiner og reduserte dimensjoner. Konsekvensutredningen må omfatte alternative lokaliseringer internt i området (vertikalt og horisontalt) og hvilke inngrep alternativene medfører av infrastrukturtiltak (veier, kabelgrøfter og kraftledninger). Tiltak i utbyggingsfasen, også tiltak utenfor planområdet som veiutbedringer og havneforhold, må beskrives i utredningen. Beskrivelser av driftsfasen og tilbakeføringsfasen må også inkluderes i utredningen. Landskap, kulturminner/kulturmiljø og friluftsliv Fylkesplanen peker på at en må klargjøre de visuelle virkningene for landskapet, noe som best kan gjøres gjennom en tredimensjonal visualisering, mener fylkeskommunen. Visualiseringen må omfatte nødvendige bygg og tiltak, herunder veier som må etableres i forbindelse med vindparken. Det må være med kjente referansepunkt/objekt i visualiseringen, og den må vise de samlete anleggene. Sentrale utsynspunkter vil for eksempel være områdene langs Rv 44/Botnevatnet mellom Kvanvik og Berrefjord, et område i nærheten av avkjøringen til Berrefjord, Hålandsheia/Orreknuten, ved Allestad og Hidraheia. Utredningen må klarlegge hvilke arealer/områder som vil bli utsatt for blinking/refleksjon fra installasjonene, ved varierende solhøyde, vindretning og rotorhastighet. Anlegget er planlagt i et område med lite inngrep, og en har derfor liten oversikt over kulturminner. Det må derfor foretas arkeologiske registreringer i området, også når det gjelder nyere tids kulturminner. Eventuelle restriksjoner på friluftslivet, inkludert jaktutøvelse, som følge av anlegget må beskrives i utbyggingsfasen, i driftsfasen og i tilbakeføringsfasen. Eventuell omlegging av turstier/veier må utredes. Støy og forurensning Det må utarbeides støysonekart til ulike lokaliseringsalternativer, mulige endringer i støybildet over tid og støy fra transformatorstasjonen må beregnes. Videre må støykonsekvensene for friluftslivet utredes. Det må foretas skyggekastberegninger. Eventuelle avbøtende tiltak må presenteres både for bosetting og for friluftslivet. Samfunnsmessige virkninger Virkninger av nye veier må klarlegges, herunder om veiene skal være åpne for alle eller om det blir restriksjoner på bruken av dem. Økonomiske forhold Konsekvensutredningen må beskrive de økonomiske forholdene knyttet til de ulike alternativene, dvs. kostnader ved utbygging, drift og tilbakeføring. Inntjeningen fra prosjektet må også beskrives. Det bør utredes en ordning med konsesjonskraft fra vindkraft, tilsvarende den som gjelder for vannkraft. Konsekvensutredningen må klargjøre hvordan man kan sørge for tilbakeføring av naturen til opprinnelig tilstand, både praktisk og økonomisk, etter at anlegget legges ned. Fylkesmannen i Vest-Agder sier i en uttalelse til NVE av at de i hovedsak er positive til planer for etablering av vindkraftverk, som er fornybar energi med oftest relativt små krav til direkte naturinngrep.

5 Side 5 Fylkesmannen mener at meldingen i for liten grad formidler informasjon om størrelsen av og naturvirkninger av den planlagte vindparken og tilhørende infrastruktur. Landskapet hvor vindparken er planlagt beskriver Fylkesmannen som et åpent heilandskap som er lite berørt av inngrep, med unntak av de to kryssende kraftlinjene. På grunn av sin høyde og bevegelse, vil vindmøllene blir et mer eller mindre iøynefallende element fra heiområdene i sør og vest, fra Åna-Sira og fra Lundevatn. Vindparken forventes å redusere opplevelsen av landskapet i negativ retning. Områdets kvaliteter gjør at det er verdifullt for naturopplevelser og er egnet for turgåing, og Fylkesmannen mener at områdets verdi for tradisjonelt friluftsliv vil bli vesentlig redusert. Ut fra planområdets beskaffenhet og urørthet er det sannsynlig at planområdet er i bruk av orrfugl og annen fuglefauna tilknyttet heiområdene. Verdien av området for vilt vil ifølge Fylkesmannen bli redusert som følge av tiltaket. Området er dessuten i korridoren for sørgående rovfugltrekk. Bebyggelsen på Håskog, Allestad, Gumpefjell og Åna-Sira vil kunne bli plaget av støy fra vindparken. Kommunen er gjennom kopi av uttalelsen gitt det rådet å kreve at utbygger utarbeider reguleringsplan for anlegget. Til forslaget til utredningsprogram har Fylkesmannen følgende kommentarer: Landskap For å få en formening om inntrykket av de store vindmøllekonstruksjonene i landskapet, mener Fylkesmannen at tredimensjonal animasjon av den planlagte vindparken med innsyn fra relevante ståsted tas i bruk. Visualiseringen må dekke standpunkter fra Rv 44/Botnevatnet, fra innenfor planlagt landskapsvernområde sør for Rv44, fra gården/atkomstvei Allestad, fra sør i Lundevatnet og fra Åna- Sira. I tillegg vil det være viktig å visualisere anlegget fra gangveien opp fra Åna-Sira til Eikeli og fra Gjersdalområdet, begge i Rogaland fylke. Biologi Det eksisterer lite informasjon områdets flora og fauna, herunder fugl, og Fylkesmannen mer derfor at det ikke er tilstrekkelig at konsekvensutredningen baserer seg på informasjon fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, lokale organisasjoner og jaktlag. Det forutsettes at konsekvensutredningen inkluderer feltundersøkelser som i tilstrekkelig grad avklarer disse forholdene. Særlig er det viktig at konflikter med rovfugltrekket og evt. andre fugletrekk, samt hekkefugl utredes gjennom en egen undersøkelse. Støy Det forutsettes at støyutredningen, i tillegg til utarbeidelse av støysonekart, tar opp problematikken omkring støy i vindskyggeområder. Andre forhold Det må redegjøres for hvor og hvordan adkomst til fjellplatået og internveiene i området skal opparbeides. Områdets beskaffenhet og topografi kan bidra til at terrenginngrepene blir større enn det man forventer ved etablering av en vindpark. Riggområder og forurensningsvurderinger forventes beskrevet i tilstrekkelig grad. Rogaland fylkeskommune sier følgende i brev til NVE av : Håskogheia vindkraftpark er planlagt plassert nær riksvei 44. Denne veien er viktig i reiselivssammenheng, både i forhold til bilturister og ikke minst for sykkelturister, da den er trasé for den internasjonale Nordsjøsykkelruta (North Sea Cycle Route). Det er derfor viktig at de visuelle virkningene av vindkraftparken fra riksvei 44 blir grundig vurdert i konsekvensutredningen.

6 Side Sentrale myndigheter og interesseorganisasjoner Direktoratet for naturforvaltning (DN) sier i en uttalelse til NVE av at beskrivelsen av tiltaket må være mer konkret dersom det skal være mulig å drøfte konsekvensene av tiltaket, fordi virkningene for mange fagfelt vil variere med omfanget av utbyggingen og utformingen av anlegget. Til det foreslåtte utredningsprogrammet har DN følgende kommentarer: - Konsekvensutredningen må gi mer eksakt informasjon om tiltaket, særlig hva angår antall og størrelse på vindturbinene og totalt planlagt utbyggingsomfang. Det kan gjerne angis flere alternative løsninger, og nullalternativet (ingen utbygging) må konsekvensutredes. DN viser til faktaarket Melding om planlegging av vindkraftverk generelle anbefalinger til utredningsprogram, som er vedlagt uttalelsen, når det gjelder krav til utredning av miljøkonsekvenser. - For landskap må utredningsprogrammet utvides med et krav om en landskapsfaglig analyse, en beskrivelse av landskapets visuelle kvaliteter, særtrekk og verdier og en vurdering av tiltakets landskapsmessige påvirkning. - Konsekvensutredningen må gi en beskrivelse av opplevelseskvalitetene i området og inneholde en vurdering av hvordan tiltaket vil påvirke dem, i tillegg til beskrivelsen av faktisk bruk av området til friluftsliv. - Det bør gjennomføres nye feltregistreringer for å kartlegge biologisk mangfold i influensområdet, og det må vurderes hvilken økologisk funksjon området har for de artene som har tilhold der. DN anbefaler at metodikken i DNs håndbøker om kartlegging av biologisk mangfold og vilt blir brukt i kartleggingen. - Reduksjonen av inngrepsfrie områder bør tallfestes og kartfestes i konsekvensutredningen, som også bør beskrive verdien av slike gjenværende inngrepsfrie områder langs kysten. DN presiserer til slutt at vindkraftverk er en type anlegg som er underlagt reguleringsplikt etter 23 i plan- og bygningsloven. Riksantikvaren sier i brev til NVE av at det er viktig at utbyggingsplanene blir konkretisert og kartfestet tidlig i prosessen med utarbeidelse av konsekvensutredningen. Vedlagt uttalelsen er en faglig vurdering fra Vest-Agder fylkeskommune, som bl.a. beskriver planområdet som et av få i Vest- Agder hvor det fremdeles drives skjøtsel av lyngheiene, og at heiene her fortsatt er bare og i hovedsak uten kratt og trær. Videre har fylkeskommunen gitt opplysninger om kjente kulturminner i planområdet, bl.a. middelalderbosetninger. Som grunnlag for konsekvensutredningen må turbinstørrelse og plassering av vindmøllene, samt intern infrastruktur og nettilknytning være fastlagt, men det må gjerne presenteres klart definerte alternativer. Konkretisering og kartfesting er nødvendig som grunnlag for realistiske visualiseringer, slik at konsekvensene for landskap og kulturmiljø kan vurderes. Tilsvarende detaljeringsnivå er nødvendig for å kunne vurdere eventuelle konflikter med kulturminner innenfor planområdet, bl.a. gjennom undersøkelser av automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven 9. Riksantikvaren understreker at det ved fastsetting av utredningsprogram bør presiseres at vindkraftverk er større anleggstiltak som er underlatt reguleringsplikt etter plan- og bygningsloven 23. Riksantikvaren har følgende forslag til konkretisering av utredningsprogrammet for kulturminner og kulturmiljø:

7 Side 7 Områdebeskrivelse og verdivurdering: - Det avgrenses et influensområde med den visuelle fjernvirkningen som utgangspunkt (i samarbeid med landskapstema). - Det gis en kortfattet beskrivelse av influensområdets kulturhistorie. - Evt. kulturmiljøer omtales og avgrenses. - Det gjøres verdivurderinger av området og evt. avgrensede kulturmiljøer. Innenfor planområdet må det gjøres mer detaljerte undersøkelser av kulturminner og kulturmiljø. Det gjelder også infrastruktur og andre tiltak i tilknytning til realisering av tiltaket. - Automatisk fredete kulturminner, vedtaksfredete og andre nyere tids kulturminner samt kulturmiljøer innen planområdet kartfestes og beskrives. - Det foretas registreringer av automatisk fredete kulturminner innen planområdet. Det bør gjennomføres undersøkelser etter kulturminnelovens 9. - Det gjøres verdivurderinger av området og evt. avgrensede kulturmiljøer og kulturminner. Vurdering av konsekvenser: - Tiltakets direkte og indirekte konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i forhold til grad av berøring, skjemming, reduksjon av kilde- og opplevelsesverdi vurderes, herunder visuell påvirkning. - Vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, nærmere undersøkelser av kulturminner og kulturmiljø før gjennomføring av tiltaket. - Vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø. - Avbøtende tiltak og plantilpasninger i forhold til kulturminner og kulturmiljø vurderes. For øvrig mener Riksantikvaren at de kulturhistoriske elementene i landskapet må behandles av fagfolk og på lik linje med øvrige aspekter. Standpunkt for visualisering må også velges med kulturmiljø som utgangspunkt, i samarbeid med fylkeskommunens kulturminneetat. Det er viktig at tiltakshaver holder god kontakt med Vest-Agder fylkeskommune om konsekvensturedningen. Statens landbruksforvaltning ber i sin uttalelse til NVE av om at konsekvenser for landbruksinteressene også tas med i konsekvensutredningen, da området nyttes til beiting, ifølge meldingen. Norsk Ornitologisk Forening, Lista lokallag representerer fugleinteressene i de vestre delene av Vest-Agder, og kommer med sine merknader i brev til NVE av De sier at kunnskapen om fuglefaunaen i det planlagte området for vindparken er forholdsvis dårlig. Derfor anbefaler de derfor at det i konsekvensutredningen gjennomføres en fullstendig taksering/kartlegging av hekkefuglene i planområdet, slik at hekke- og tilholdsområder for rødlistede arter og eventuelle rike områder kan skånes både for vindmøller og tilførselsveier. Feltundersøkelser må fortrinnsvis utføres i tiden fra april til juli. Planområdet har trolig tilknytning til hovedtrekkruten for rovfugl langs Sørvestlandet. Det kan i så fall antas at en betydelig del av Norges bestand av hauker, våker, kjerrhauker og falker trekker gjennom området. Det bør derfor gjennomføres grundige feltundersøkelser for å kartlegge hvilke trekkveier/- korridorer rovfugler og eventuelle truede eller sårbare arter benytter gjennom området. Feltundersøkelsene må utføres i perioden fra august til oktober.

8 Side 8 Åna-Sira velforening kommer med en uttalelse til NVE oversendt per epost Den generelle innstillingen til fornybar energi i bygda er positiv, men de finner det paradoksalt at slike prosjekter ikke kan bygges uten økonomisk støtte i form av elsertifikater. Det planlagte anlegget vil berøre Åna-Sira både som et enormt inngrep i naturen og enkelte vil få utsikt til deler av anlegget fra sine boliger. Dette vil komme i tillegg til Titania sitt anlegg for malmproduksjon og Sira-Kvina sitt kraftverk, som også er store naturinngrep. Videre foreligger det planer om lagring av radioaktivt avfall i Jøssingfjord minutter fra Åna-Sira. Velforeningen mener det er grenser for hva en så liten bygd kan tolerere av industri og ødelagt natur, uten å få fordeler av å gi til fellesskapet. Arbeidsplasser og eiendomsskatt i forbindelse med vindkraftprosjektet vil være goder som tilfaller Flekkefjord kommune, framholder Åna-Sira velforening. Derimot er det innbyggerne på Sokndal-siden av Åna-Sira som vil påføres visuelle konsekvenser og støy. Velforeningen frykter at bygging av vindmøller vil kunne føre til at Åna-Sira vil oppleve mer fraflytting, og at eiendommer vil bli mindre attraktive og dermed mindre verdt. Turistnæringen er i vekst i Åna-Sira. Nordsjøvegen som passerer bygda, og det er planer for satsing på turistnæring som kan skaffe inntekter til bygda. Man er redd for hvilken innvirkning vindkraftprosjektet vil ha på disse planene. Vindkraftprosjektet vil ikke føre med seg noe positivt for Åna-Sira, avslutter Åna-Sira velforening. Mattilsynet sier i en uttalelse til NVE av at nedre del av Lundevatnet er drikkevannskilde for Åna-Sira vannverk, som er eid av Sokndal kommune. Vannverket forsyner ca 260 personer i Åna-Sira og en stor næringsmiddelbedrift, Finny Sirevåg AS. Vannverket har inntak i utløpet av Lundevatn og har kun enkelt vannbehandling (siling, alkalisering og desinfeksjon med UV). Det er ikke gjort klausuleringer eller spesielle beskyttelsestiltak knyttet til vannkilden eller området der vanninntaket skjer. Den planlagte vindparken på Håskogheia vil grense tett opp til den delen av Lundevatnet hvor vanninntaket til Åna-Sira ligger. Mattilsynet viser til forskrift nr 1372 om vannforsyning og drikkevann 4 (forbud mot forurensning av vannforsyningssystem dersom dette kan medføre fare for forurensning av drikkevannet), og ber om at det klarlegges hvilken eventuell fare for forurensning av drikkevannet både bygging og drift av vindmølleparken vil kunne representere. 3.4 Tekniske instanser og selskap Luftfartstilsynet sier i brev av at de forventer at Norsk Hydro ASA må utrede konsekvenser for luftfarten som følge av det planlagte tiltaket. Statnett SF sier i brev til NVE av at vindkraftverket på Håskogheia vil bedre effekt- og energibalansen i området i tunglast, og vil ved enkelte feilsituasjoner bidra til å avlaste ledninger i sentralnettet. Det vil være systemmessig riktig å se denne vindparken i sammenheng med de andre vindkraftplanene i området. Det er startet opp et prosjekt som har som formål å finne en optimal nettløsning for innpassing av ulike mengder vindkraft i området mellom Stavanger og Åna-Sira. Prosjektet ledes av Lyse Nett AS, og Statnett deltar i prosjektet sammen med aktuelle vindkraftaktører og lokale everk. Statnett forutsetter at kraftverkets forbruk av reaktiv effekt kompenseres slik at vindkraftverket ikke påvirker nettet negativt. Det vises til Forskrift om systemansvaret (FoS), Retningslinjer for tekniske krav til anlegg i norsk hovednett (KtA) og Sintef Energiforsknings rapport TR A5329, Retningslinjer for nettilkobling av vindkraftverk. Statnett forutsetter at vindkraftverket oppfyller kravene i FoS og KtA.

9 Side 9 Lyse Nett AS sier i en uttalelse per epost av at 50 MW vindkraftproduksjon ut på 60 kvnettet ut fra Åna-Sira vil føre til at de to 60/11 kv-transformatorene i Åna-Sira kraftverk vil blir forholdsvis hardt belastet. 300/11 kv-transformatoren i kraftverket kan også bli litt overbelastet ved full produksjon i Åna-Sira kraftverk og alle kraftverk tilknyttet 60 kv-nettet og underliggende distribusjonsnett samtidig. Det er derfor viktig med god kontroll på reaktiv effektproduksjon og forbruk i vindparken, slik at reaktiv effekt ikke fører til større overbelastning av transformatorene enn nødvendig. Videre kan det i sjeldne og kortvarige situasjoner, ved feil i nettet og kanskje ved stor produksjon i mange kraftverk samtidig, bli nødvendig å redusere den totale produksjonen. Lyse Nett forutsetter at Håskogheia vindpark utstyres for å kunne delta i en slik reduksjon av total kraftproduksjon når det er nødvendig. Lyse Nett viser til Statnetts veiledende spesifikasjon av systemkrav til vindkraftanlegg i Norge (VtV), foreløpig i høringsversjon. Det opplyses om at det er i ferd med å utarbeides en dynamisk analyse for å vurdere krav til vindkraftverk tilknyttet regionalnett og sentralnett i Sør-Rogaland, som skal være ferdig i løpet av juni då. Resultatene fra denne analysen bør inngå i konsekvensutredningen for Håskogheia vindpark. Agder Energi Nett AS (AEN) kommer med sine merknader til meldingen i brev til NVE av Her går det fram at selskapet som netteier er positiv til etablering av vindparker så fremt vindparkene tilfredsstiller de funksjonskrav og anbefalinger som er gitt i IEC Wind turbine generator systems, SEfAS rapport TR A5329 Retningslinjer for nettilkopling av vindkraftverk og NVEs forskrift om Krav til leveringskvalitet i kraftsystemet. AEN forventer at konsekvensutredningen vil dokumentere at følgende forhold ved nettilknytningen av vindparken ivaretas: - Krav til spenningsgrenser og termisk overføringskapasitet i regionalnettet - Krav til stabilitet i regionalnettet - Krav til spenningskvalitet i regionalnettet AEN anser det som viktig at tiltakshaver innhenter og utveksler informasjon med de aktuelle aktørene som berøres av nettilknytningen, dvs. Lyse Nett, Sira Kvina kraftselskap, Dalane Energi, Statnett og AEN. For disse selskapene vil det være spesielt viktig å motta informasjon om planlagt nettilknytning og tilhørende driftsbilde i regionalnettet. Dersom Norsk Hydro skal knytte seg til nettet via AENs eksisterende 66 kv kraftledning gjennom planområdet, forutsetter dette at AEN får konsesjon for oppgradering denne kraftledningen, som går mellom Søyland transformatorstasjon og Åna-Sira kraftstasjon. Oppgraderingen av denne kraftledningen, som er gammel og i dårlig forfatning, innebærer en tverrsnittsøkning som var allerede planlagt før vindparkplanene var kjent. Videre vil det forutsette at tiltakshaver og AEN kommer til enighet om forutsetningene for nettilknytningen, herunder anleggsbidrag og evt. restriksjoner for bruk av linjen. AEN anser det ikke som hensiktsmessig at vindparken mater inn på 66 kv-nettet mot Øye transformatorstasjon, fordi dette nettet ikke har tilstrekkelig termisk overføringskapasitet for et vindkraftanlegg av denne størrelsen. Løsningen med egen produksjonslinje fra vindparken til Åna-Sira kraftstasjon er den beste systemtekniske løsningen, mener AEN. Sira-Kvina kraftselskap opplyser i brev til NVE av om at de har produksjon og innmating på 150 MW fra Åna-Sira kraftverk til sentralnettet (300 kv) og regionalnettet (66 kv). Videre

10 Side 10 opplyser de om at oljeselskapet BP planlegger et likeretteranlegg på 100 MW til forsyning av oljefeltet Valhall i Nordsjøen. Innmating av 50 MW vindkraft vil i spesielle lastsituasjoner kunne medføre begrensninger og flaskehalser i eksisterende nettsystem. Dersom planene om vindpark videreføres, bør det i konsekvensutredningen gjennomføres en samlet teknisk/økonomisk vurdering av nettforholdene, spesielt konsekvensene for eksisterende linjenett og kraftanlegg. 3.5 Grunneiere og privatpersoner Kjell Ove Elve bor i Elve, sør i Lund kommune og sier i brev til NVE av at har i utgangspunktet er positiv til prosjektet. Han sier videre at eventuell bygging av vindmøller på Allestad og Gumpefjellheia vil føre til at vindturbinene vil bli visuelt dominerende for beboerne på Elve. Dersom vindturbinene trekkes vestover mot Lundevannet som følge av motstand mot prosjektet i området Kvanvik Hogstad, vil de bli mer sjenerende for beboerne på Elve. Kjell Ove Elve ønsker på denne bakgrunn at det utarbeides en datasimulert skisse som viser vindturbinenes grad av dominans i terrenget. Arne Hogstad opplyser i brev til NVE om at han vil være den mest skadelidende av naboene til det planlagte vindkraftverket, fordi han eiendom ligger for en stor del langs sørsiden av Botnevann. Han vurderer å satse på turisme og opplevelsestilbud i naturen, spesielt i tilknytning til vannet. Det finnes også hyttetomter ved Botnevann som kan være aktuelle for salg. Selv har han hytte ved Botnevann, som gir ro og avkobling i hverdagen. Han mener at etablering av en vindpark på Håskogheia vil ødelegge rekreasjonsverdien og inntektsmulighetene på mer enn halve eiendommen hans. Fra før går det en 300 kv kraftledning over den. Vindparken vil medføre både visuell og lydmessig forurensning. Mange andre grunneiere i området og store deler av bygda Åna-Sira vil få ulemper fra vindparken. Hogstad mener at det skulle værer unødvendig å plassere slike anlegg i nærheten av bebyggelse, men at man heller burde satse på opprustning av eksisterende vannkraftverk. Han frykter dessuten at den storstilte satsingen på vindkraftutbygging vil medføre behov for nye, store kraftledninger. På denne bakgrunn håper Hogstad at denne utviklingen stanses, og at dette prosjektet ikke blir tillatt bygget. Vedlegg til uttalelsen er Hogstads leserinnlegg om saken i lokalavisen, egne visualiseringer og kart over området. 4 NVEs vurdering På bakgrunn av meldingen, høringsuttalelsene og egne vurderinger, har NVE utformet et utredningsprogram for det planlagte Håskogheia vindkraftverk med tilhørende infrastruktur, jf eget brev til Norsk Hydro ASA om dette. Et utredningsprogram skal inneholde de punkter som er listet opp i vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005, men skal avgrenses til forhold som er vesentlige i forhold til miljø, naturressurser og samfunn. Konsekvensutredningen skal fokusere på det som er beslutningsrelevant og skal sikre at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning når man skal ta stilling til om, eller på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres. Konsekvensutredningen skal i nødvendig grad omfatte utredningskrav i vedlegg II i den nye forskriften om konsekvensutredninger. I stedet for punkt e) i forskriftens vedlegg II fastsetter NVE nærmere hva som skal utredes i et eget utredningsprogram. De spesifikke utredningskravene vil variere mellom ulike tiltak, og NVE avgjør hvilke temaer som er beslutningsrelevante for den planlagte vindparken.

11 Side 11 Utredningsprogrammet er tematisk oppdelt, og omtaler både problemstillinger som skal belyses og framgangsmåte. Med de tillegg og presiseringer som er tatt inn i utredningsprogrammet, antar NVE at konsekvensutredningen vil gi et godt grunnlag for å ta beslutninger om vindkraft bør etableres i området. 4.1 Supplerende utredningskrav til det foreslåtte utredningsprogrammet NVE har tatt utgangspunkt i det forslaget til utredningsprogrammet som Norsk Hydro ASA la frem i meldingen. I tillegg er høringsinnspill, egne vurderinger og erfaring fra fastsettelse av andre utredningsprogram lagt til grunn. Forslaget til utredningsprogram er supplert og presisert med blant annet følgende utredningskrav: Landskap Vest-Agder og Rogaland fylkeskommuner og Fylkesmannen i Vest-Agder peker på en del konkrete punkter som tiltaket bør visualiseres fra. NVE ber om at nær- og fjernvirkning av inngrepet synliggjøres fra representative steder ved hjelp av fotorealistiske teknikker, og viser spesielt til de standpunktene som er foreslått. Valg av fotostandpunkter for visualiseringene bør foretas i samråd med regionale og lokale myndigheter. Vest-Agder fylkeskommune sier at visualiseringene må omfatte nødvendig bygg og tiltak, herunder veier, og at de må inneholde kjente referansepunkt/objekter. De bør også vise de samlede anleggene. NVE vil utredningsprogrammet kreve at estetiske/visuelle virkninger av tiltaket, herunder tilhørende kraftledninger og veier, beskrives og vurderes, og at tiltaket visualiseres fra representative steder. Visualiseringene skal også omfatte nødvendige bygg og konstruksjoner tilknyttet vindparken. Utover dette anbefaler NVE at tiltakshaver utarbeider visualiseringene i samråd med lokale og regionale myndigheter. Med bakgrunn i innspill fra Riksantikvaren og NVEs egne vurderinger, ber NVE om at det utarbeides et synlighetskart som avklarer tiltakets synlighetsområde og visuelle påvirkning. NVE ber også om at det utarbeides aktuelle løsninger for en vindpark med intern infrastruktur, herunder aktuelle plasseringer av vindmøller, nettilknytning, interne veier i parken og nødvendig innkjøringsvei. Direktoratet for naturforvaltning ønsker at utredningsprogrammet utvides med et krav om landskapsfaglig analyse og at opplevelseskvalitetene i området beskrives. NVE ber om at utredningene under temaet Landskap, gir en omtale av områdets landskapstype og dens tåleevne overfor fysiske inngrep. Det bes i tillegg om en omtale av hvordan tiltaket vil påvirke oppfattelsen av landskap, naturog kulturmiljøet. Kulturminner og kulturmiljø Riksantikvaren påpeker at standpunkt for visualiseringene også må velges med kulturmiljø som utgangspunkt, og ber om at tiltakshaver samarbeider med fylkeskommunens kulturminneetat om dette. NVE forutsetter at Norsk Hydro i samråd med Vest-Agder fylkeskommune velger relevante standpunkter for visualiseringer med utgangspunkt i verdifulle kulturminner/kulturmiljø. Riksantikvarens krav om at kjente automatisk fredete og nyere tids kulturminner, samt potensialet for funn av ukjente automatisk fredete kulturminner skal beskrives og vurderes, tas inn i utredningsprogrammet. NVE er positiv til at disse vises på kart. NVE ber også om at verdien av kulturminnene vurderes. I tråd med ønske fra Riksantikvaren, ber NVE om at direkte og indirekte konsekvenser av tiltaket for kulturminner og kulturmiljø beskrives og vurderes. NVE ber videre om at det redegjøres for hvordan eventuelle konflikter med automatisk fredete og nyere tids kulturminner kan unngås ved plantilpasning.

12 Side 12 Videre ber Riksantikvaren om at konsekvensutredningen inneholder en vurdering av behovet for og eventuelt foreslår undersøkelse med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av tiltaket på kulturminner og kulturmiljø. Under et eget tema kalt Oppfølgende undersøkelser ber NVE om at det gis en vurdering av og eventuelt foreslås oppfølgende undersøkelser for de fagtemaer hvor dette anses relevant. Friluftsliv og ferdsel Sokndal kommune ber i sin uttalelse om at virkningene av tiltaket for beboere og friluftsliv i Sokndal kommune også blir tatt med i konsekvensutredningen. NVE forutsetter at utredningene som omhandler temaene friluftsliv og bebyggelse også omfatter berørte interesser i Sokndal kommune. Direktoratet for naturforvaltning ber om at konsekvensutredningen beskriver den faktiske bruken av området til friluftsliv. Dette er et utredningskrav som NVE finner det naturlig å ta inn i utredningsprogrammet under temaet Friluftsliv, i tillegg til vurderinger av tiltakets påvirkning på utøvelsen av friluftsliv, sannsynligheten for ising og behov for sikring mot isingsproblemer. Denne utredningen skal skje ved gjennomgang av eksisterende dokumentasjon og eventuelt kompletteres med samtaler med lokal og regionale myndigheter og andre lokale interesser. Vest-Agder fylkeskommune ber om en beskrivelse av eventuelle restriksjoner på friluftslivet som følge av tiltaket i utbyggingsfasen, i driftsfasen og i tilbakeføringsfasen, og at eventuell omlegging av turstier/-veier må utredes. Disse utredningskravene blir ivaretatt under temaet som omhandler Friluftsliv og ferdsel, hvor NVE bl.a. ber om at tiltaket vil påvirke dagens bruk av området, herunder eventuelle restriksjoner for friluftslivet, vurderes. Biologisk mangfold Fylkesmannen i Vest-Agder forutsetter at det foretas feltundersøkelser i forbindelse med innhentingen av informasjon om flora og fauna, herunder fugl. Mulige konflikter med rovfugltrekket, andre eventuelle fugletrekk og hekkefugl er særlig viktig å få utredet. Direktoratet for naturforvaltning mener også det bør gjennomføres feltregistreringer for å kartlegge biologisk mangfold i influensområdet. DN mener at det dessuten må vurderes hvilken økologisk funksjon området har for artene med tilhold i området. Norsk Ornitologisk Forening ved Lista lokallag anbefaler at det gjennomføres en fullstendig takseing/kartlegging av hekkefuglene i planområdet, og at det gjennomføres grundige feltundersøkelser for å kartlegge trekkveier og korridorer for rovfugl og eventuelle truede eller sårbare arter gjennom området. Utredningsprogrammet omfatter krav om at fugle- og dyrelivet i området skal beskrives, og tiltakets påvirkning på sjeldne, truede eller sårbare arter og vilt i planområdet skal vurderes. Herunder omfattes også trekkveier og hekkende fugl og fuglebiotoper i planområdet. I den grad eksisterende informasjon ikke er tilstrekklig for å foreta en forsvarlig kartlegging og vurdering av konsekvenser for biologisk mangfold i henhold til utredningsprogrammet, må det gjennomføres feltbefaringer. DN anbefaler videre at metodikken i DNs håndbøker om kartlegging av biologisk mangfold og vilt blir brukt i kartleggingen. NVE mener at det er opp til fagutreder å finne den mest hensiktsmessige metoden for utredningsarbeidet, men vil anbefale at det vurderes om utredningene skal følge metodikken fra DNs håndbøker. Støy og skyggekast Støypåvirkning for bebyggelse og friluftsliv som følge av vindparken med tilhørende anlegg skal vurderes, herunder forventet støynivå ved nærmeste bebyggelse og mulige endringer i støynivået over tid. Fylkesmannen i Vest-Agder mener at støyutredningen også må ta opp problematikken omkring

13 Side 13 støy i vindskyggeområder. NVE ber om at det gjøres en vurdering av hvorvidt vindskygge kan forventes å påvirke utbredelsen av støy. Vest-Agder fylkeskommune krever at utredningen klarlegger hvilke områder som vil bli utsatt for refleksblink fra vindturbinene. NVE ber om at en vurdering av hvorvidt skyggekast og refleksblink kan påvirke bebyggelse og friluftsliv, og eventuelt hvor stort omfanget vil bli i forhold til variasjon gjennom året og døgnet. Landbruk På bakgrunn av Statens landbruksforvaltnings uttalelse og NVEs egne vurderinger, innføres det i utredningsprogrammet et eget tema om landbruk. Her skal landbruksinteressene beskrives, og tiltakets eventuelle virkninger for landbruket vurderes. Avbøtende tiltak skal også vurderes. Annen arealbruk Mattilsynet ber om at konsekvensutredningen klargjør hvilken eventuell fare for forurensning av drikkevannet som bygging og drift av vindparken vil kunne utgjøre. NVE har på bakgrunn av dette innspillet og egne vurderinger inkludert er krav om at tiltakets påvirkning på andre arealbruksinteresser, herunder områder båndlagt til drikkevannsformål, beskrives. Direktoratet for naturforvaltning ber om en tall- og kartfesting av tapet av villmarkspregede og inngrepsfrie områder, og at verdien av slike gjenværende inngrepsfrie områder langs kysten beskrives. NVE ber om at tiltakets virkning for inngrepsfrie områder beskrives kort. Luftfartstilsynets krav om at konsekvenser for luftfarten som følge av tiltaket må utredes tas til følge ved at utredningsprogrammet får et eget tema om luftfart. NVE ber om at tiltakets eventuelle påvirkning på omkringliggende anlegg og aktivitet knyttet til luftfart skal beskrives under temaet Annen arealbruk. Infrastruktur / Samfunnsmessige virkninger Fylkesmannen i Vest-Agder krever at konsekvensutredningen redegjør for hvor og hvordan adkomst til fjellplatået og internveiene i området skal opparbeides, samt at riggområder og forurensningsvurderinger beskrives i tilstrekkelig grad. Dette er, etter NVEs vurdering, relevante utredningskrav som det er naturlig å ta inn i utredningsprogrammet under et eget tema kalt Infrastruktur. Kravet om forurensningsvurderinger inkluderes under utredningstemaet Samfunnsmessige virkninger. Agder Energi Nett peker på forhold vedrørende tekniske forhold i forbindelse med nettilknytningen av vindparken som de mener bør dokumenteres gjennom konsekvensutredningen. Dette gjelder krav til spenningsgrenser, termisk overføringskapasitet, stabilitet og spenningskvalitet i regionalnettet. Sira Kvina kraftselskap mener at en samlet teknisk/økonomisk vurdering av nettforholdene, spesielt konsekvensene for eksisterende linjenett og kraftanlegg må gjennomføres. NVE ber i utredningsprogrammet om at det skal gis en kortfattet beskrivelse av nettmessige begrensninger i området, og behov for forsterkninger i regional- og sentralnettet skal beskrives. NVE vil imidlertid opplyse om at Norsk Hydro ASA inngår i en prosjektgruppe som skal vurdere slike tekniske og økonomiske forhold i forbindelse med de mange vindkraftprosjektene som planlegges i Sør-Rogaland og tilgrensende områder i Vest-Agder. Gruppen ledes av Lyse Nett AS, og NVE har bedt Lyse Nett AS om å invitere Agder Energi Nett AS inn i denne prosjektgruppen, sammen med andre berørte nettog produksjonsselskaper. NVE forutsetter at gruppens sluttrapport vil avklare de forholdene som etterlyses i forbindelse med nettilknytningen av denne og andre vindparker i området. Vest-Agder fylkeskommune mener at konsekvensutredningen må gi en beskrivelse av hvordan tilbakeføringen av naturen til opprinnelig tilstand etter nedlegging av anlegget skal skje, praktisk og

14 Side 14 økonomisk. NVE ber om at det redegjøres for hvordan anlegget skal fjernes og terrenget istandsettes etter nedlegging av vindparken, samt at antatte kostnader ved nedleggingen oppgis. Vindforhold og økonomi Under temaet Vindforhold og økonomi ber NVE bl.a. om at vindressursene i planområdet beskrives med middelvindhastighet gjennom året, at prosjektets antatte investeringskostnad, drifts- og vedlikeholdskostnader beregnes og at antall vindtimer og anleggets forventede levetid oppgis. Vest- Agder fylkeskommune ønsker at inntjeningen fra prosjektet beskrives. NVE finner ikke grunnlag for å pålegge tiltakshaver å gjøre antagelser om fremtidig kraftpris, da slike antagelser vil være for usikre til at de kan tillegges vekt. Annet Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren mener det må stilles krav om konkretisering og kartfesting av tiltaket, blant annet for å kunne få realistiske visualiseringer og vurdere konflikter med kulturminner. Turbinstørrelse og -plassering, intern infrastruktur, nettilknytning og utbyggingsomfant må være fastlagt, men det må gjerne presenteres klart definerte alternativer. NVE ber i utredningsprogrammet om at det fremlegges kart over aktuelle plasseringer av hver enkelt vindmølle, kabelfremføring, nødvendige bygg og konstruksjoner knyttet til vindparken og veinettet i vindparken. NVE legger imidlertid opp til at en eventuell konsesjonssøknad med konsekvensutredninger kan omfatte utbyggingsløsninger innenfor et avgrenset område som er fleksibel med hensyn på valg av type, størrelse og antall vindmøller. Størrelsen på vindmøller øker stadig, og det er ikke mulig å si hvilke vindmøller som er tilgjengelig på markedet ved utbyggelsestidspunktet. Mange aktuelle vindparklokaliteter i Norge, slik som Håskogheia, er også planlagt i kupert terreng. Detaljplassering av vindmøllene vil derfor være svært avgjørende både for energiproduksjonen til vindparken og for belastningene på vindmøllene og dermed deres levetid. For å oppnå optimal utnyttelse av et område må det normalt gjøres omfattende vindmålinger og simuleringer. NVE ser det derfor som hensiktsmessig med en viss fleksibilitet med hensyn på vindmøllestørrelse og plassering av møllepunkter innenfor det avgrensede planområdet. Aktuelle alternativer for møllestørrelse og møllepunkter skal imidlertid fremgå av utredningene. Eventuelle forskjeller i virkninger for natur, miljø og samfunn for ulike aktuelle utbyggingsløsninger skal også beskrives i konsekvensutredningen. Dersom endelig plassering av vindturbinene eller nødvendige veier, bygninger og konstruksjoner avviker fra det som er lagt til grunn for konsekvensutredningene, vil det til en eventuell konsesjon bli stilt vilkår om at det skal utarbeides en detaljplan som viser endelig utbyggingsløsning. Detaljplanen skal utarbeides i samarbeid med berørt kommune. 4.2 Utredningskrav som ikke er tatt med i utredningsprogrammet Noen høringsinstanser har i sine uttalelser fremmet utredningskrav som NVE ikke finner beslutningsrelevante. Andre utredningskrav vil etter NVEs vurdering fanges opp av mer generelt formulerte utredningskrav i utredningsprogrammet. Landskap Flere høringsinstanser, herunder Flekkefjord kommune, påpeker at visualisering ved hjelp av tredimensjonal animasjon vil gi et bedre grunnlag for å kunne vurdere anleggenes visuelle påvirkning på omgivelsene. Det er NVEs erfaring at visualisering basert på fotografier gir et godt inntrykk av tiltakets visuelle effekter. Vi vil imidlertid be om at Norsk Hydro vurderer å gjennomføre visualisering

15 Side 15 ved hjelp av tredimensjonal animasjon, dersom det forventes at dette vil bidra vesentlig til å illustrere anleggenes faktiske visuelle virkninger. Kulturminner og kulturmiljø Vest-Agder fylkeskommune mener det må foretas arkeologiske registreringer i området, også når det gjelder nyere tids kulturminner, mens Riksantikvaren sier at det bør gjennomføres undersøkelser etter kulturminnelovens 9 i forbindelse med konsekvensutredningen. Forholdet til undersøkelsesplikten i kulturminnelovens 9 bør avklares i samarbeid mellom tiltakshaver og kulturminnemyndighetene. NVE er av den oppfatning at det vanligvis vil være hensiktsmessig at undersøkelsesplikten oppfylles i etterkant av endelig konsesjonsvedtak, fordi ønsket plassering av vindmøller, veier og annen infrastruktur da vil være avklart. Etter Riksantikvarens oppfatning er det nødvendig med en kortfattet beskrivelse områdets kulturhistorie. NVE mener at utredningskravene under temaet Kulturminner og kulturmiljø er tilstrekkelige for å vurdere konsekvensene av tiltaket på dette området, og vil derfor ikke be om en historisk beskrivelse som omtalt over. 4.3 Annet Reguleringsplan etter plan- og bygningsloven Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren sier i sine uttalelser at det bør utarbeides reguleringsplan for tiltaket. Flekkefjord kommune, som planmyndighet har uttalt at tiltaket er av en slik karakter at en eventuell utbygging bare kan skje etter reguleringsplan. Det er den berørte kommune som må ta stilling til hvordan tiltaket skal behandles etter planbestemmelsene i plan- og bygningsloven. NVE har, som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredning, et koordineringsansvar. Det betyr at det er ønskelig at en eventuell reguleringsplanprosess samordnes i tid med behandlingsprosessen etter energiloven og forskrift om konsekvensutredning. 0-alternativ Direktoratet for naturforvaltning ber om en beskrivelse av 0-alternativet, dvs. videre utvikling dersom tiltaket ikke realiseres. NVE ber om at det gis en kort beskrivelse av 0-alternativet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg II, bokstav a). Nettilknytning Norsk Hydro informerte NVE i brev av om at det kan være aktuelt å velge 132 kv spenningsnivå for nettilknytningen av vindparken. Dette har sammenheng med Norsk Hydros andre vindkraftprosjekt på Tellenes i Sokndal og Lund kommuner, som vil ha samme tilknytningspunkt som Håskogheia vindpark. Norsk Hydro ser behovet for å kunne vurdere spenningsnivået 132 kv for begge prosjektenes produksjonslinjer, og ber om å kunne konsekvensutrede for et spenningsnivå på inntil 132 kv for kraftledningen fra Håskogheia vindpark til innmatingspunktet i Åna-Sira. NVE ber Norsk Hydro om å legge til grunn for konsekvensutredningen den løsningen for nettilknytning som anses mest hensiktsmessig i en teknisk og økonomisk sammenheng. Det kan eventuelt fremmes og utredes ulike alternativer for nettilknytningen.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

Norsk Hydro ASA: Karmøy vindpark med tilhørende nettilknytning i Karmøy kommune. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. Norsk Hydro ASA 0246 Oslo Vår dato: Vår ref.: NVE 200401089-32 kte/toth Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 Norsk Hydro ASA: Karmøy

Detaljer

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS Egersund vindpark i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norsk Vind Energi AS Esterveien 6 4056 TANANGER Vår dato: Vår ref.: NVE 200503299-24 kte/lsu Arkiv: 912-513.4 /Norsk Vind Energi Saksbehandler: Deres dato: 6.9.2005 Linn Silje Undem Deres ref.: 22 95 92

Detaljer

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram.

NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark i Osen og Flatanger kommuner. Fastsetting av konsekvensutredningsprogram. NTE 7736 Steinkjer Vår dato: Vår ref.: NVE 200401015-35 kte/toth Arkiv: 912-513.4/NTE Saksbehandler: Deres dato: 06.04.04 Torstein Thorsen Deres ref.: 22 95 94 66 NTE/Norsk Hydro ASA - Oksbåsheia vindpark

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram.

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane energi EKS: Steinsland vindpark i Bjerkreim kommune - fastsetting av utredningsprogram. A L Norges vassdrags-og energidirektorat N V E Agder Energi Produksjon AS Lyse Produksjon AS Dalane energi IKS Middeithuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Telefon: 2295 95 95 Telefaks: 22 95

Detaljer

Norsk Vind Energi AS - Melding om Skorveheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Vind Energi AS - Melding om Skorveheia vindpark i Flekkefjord kommune. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. ' S"-'_E Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Vind Energi AS / Skorveheia vindpark Fylke/kommune : Vest-Aeder/Flekkefiord % Ansvarlig: Arne Olsen,

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Nettilknytning fra kraftverket på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-55 kte/lhb Arkiv: 912-513.1/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune

Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark i Måsøy kommune Norsk Hydro ASA 0246 OSLO Vår dato: Vår ref.: NVE 200400263-43 kte/chf Arkiv: 912-513.4/Norsk Hydro ASA Saksbehandler: Deres dato: Christian Færø Deres ref.: 22 95 94 41 Norsk Hydro ASA Snefjord vindpark

Detaljer

Dalane Vind AS og Dalane Miljøverk IKS - Svåheia vindpark og avfallsanlegg i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Dalane Vind AS og Dalane Miljøverk IKS - Svåheia vindpark og avfallsanlegg i Eigersund kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Dalane Vind AS Serviceboks 603 4606 KRISTIANSAND Vår dato: 0 6. 12. 2005 Vår ref.: NVE 200501700-23 kte/lhb Arkiv: 912-513.4/ Dalane Vind

Detaljer

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/1192-3 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Aunkrona - Høring på melding om planlagt vindkraftanlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF og TrønderEnergi AS Vindkraftverk på Frøya Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF TrønderEnergi AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200201726-54 kte/lhb Arkiv: 912-513.4/NTE/TrønderEnergi Saksbehandler: Deres dato: Lars Håkon Bjugan Deres ref.: 22 95 93 58

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3

Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane. Saksbehandler: Lars Håkon Bjugan, KTE Sign.: (susffka 3 ..x Norges vassdrage-og energidirektorat 'IIIIl W E GL ;:Opt Bakgrunn for utredningsprogram r-r -i u Agder Energi Produksjon AS, Lyse Produksjon AS og Dalane Søkerlsak: energi IKS/Steinsland vindpark Ame

Detaljer

Statkraft Development AS - Benkheia vindkraftverk på grensen mellom Rissa og Leksvik kommuner. Fastsetting av utredningsprogram.

Statkraft Development AS - Benkheia vindkraftverk på grensen mellom Rissa og Leksvik kommuner. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat Statkraft Development AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 03010510 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

Norsk Hydro ASA Melding om Tellenes vindpark i Sokndal og Lund kommuner. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Hydro ASA Melding om Tellenes vindpark i Sokndal og Lund kommuner. Sammenfatning av høringsuttalelser og fastsetting av utredningsprogram. Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Norsk Hydro ASA/Tellenes vindpark Fylke/kommune: Rogaland/Sokndal og Lund Ansvarlig: Arne Olsen, KTE Sign.: Saksbehandler: Linn Silje Undem, KTE Sign.: Dato: 6.10.2005

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram

Statnett SF 420 kv kraftledning Sima-Samnanger. Fastsetting av utredningsprogram Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: Vår ref.: 200500913-103 kte/nhj Arkiv: 912-513.1/Statnett SF Saksbehandler: Deres dato: 4.7.2005 Nils Henrik Johnson Deres ref.: 71 20 05 90 Statnett

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark

Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark JournalpostID: 17/11786 Dato: 04.12.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 90/2017 Styremøte 19.12.2017 Høring til melding om forslag til konsekvensutredningsprogram - Davvi vindpark Innledning Grenselandet

Detaljer

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast

VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT. 1. Utredningsprogram. 2. Felles kart. 3. Støy. 4. Skyggekast VEDLEGG VEDLEGGSOVERSIKT 1. Utredningsprogram 2. Felles kart 3. Støy 4. Skyggekast Adresseliste VEDLEGG 1 Vår dato: Vår ref.: 200703107-95 ke/mbe, 200703409-72 ke/mbe, 200703210-81 ke/mbe, 200706554-52

Detaljer

Norsk Hydro ASA - Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund kommuner. Fastsetting av utredningsprogram.

Norsk Hydro ASA - Tellenes vindkraftverk i Sokndal og Lund kommuner. Fastsetting av utredningsprogram. flfl Norges vassdrags-og energidirektorat 13 N V E Norsk Hydro ASA v/ Svein Solhjell 0240 OSLO Middelthuns gate 29 Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Vår dato: 0 & 10. 2005 Vår ref.: 20050136 4-33 kte/isu

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012

Velkommen til NVEs møte om. Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune. 12. og 13. september 2012 Velkommen til NVEs møte om Haugrossåsen vindkraftverk i Steinkjer og Namsos kommune 12. og 13. september 2012 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen, NVE NVEs saksbehandling v/ Hilde Aass, NVE Orientering om

Detaljer

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet, jf. forskrift om konsekvensutredning av 1, april

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet, jf. forskrift om konsekvensutredning av 1, april Norges r!i E vassdrags. og energidirektorat N V E CU/ rcqpf Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk FKF Hydro Olje og Energi Middelthuns gate 29 Postkoks 5091 Mdjorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks:

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om

Velkommen til NVEs møte om Velkommen til NVEs møte om Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk 5. oktober 2011 Møteplan Innledning v/ Arne Olsen NVEs saksbehandling v/ Erlend Bjerkestrand Orientering om forslag til utredning fra tiltakshaver

Detaljer

Vår dato: 2 8 JAN 2008 Vår ref.: NVE 200704252-9 kte/iro Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato:

Vår dato: 2 8 JAN 2008 Vår ref.: NVE 200704252-9 kte/iro Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Norges vassdrags- og energidirektorat Sande kommune (Møre og Romsdal) 6084 LARSNES Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Telefon : 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no

Detaljer

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter

Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Miljøundersøkelser i forbindelse med forhåndsmeldinger og konsesjonssøknader av vindkraftprosjekter Av: Håvard Bjordal Miljørådgiver, Lyse Produksjon AS Søknadsprosess Forhåndsmelding: Formål: Å informere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Svåheia vindkraftanlegg

Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindkraftanlegg Svåheia vindpark Innledning Dalane Vind AS ble etablert våren 2005 og eies av Agder Energi AS og Dalane energi IKS. Agder Energi eies av Statkraft Regional Holding AS og de 30 kommunene

Detaljer

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7.

NVE har forelagt utredningsprogrammet for Miljøverndepartementet iht. forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005 7. Sarepta AS Agder Energi Produksjon AS Statskog SF Ulvig Kiær AS Zephyr AS Vår dato: Vår ref.: NVE 200709375-87 ktn/ssa Arkiv: 611 Deres dato: 13.11.07 Saksbehandler: Siv Sannem Inderberg 22 95 94 38 Sarepta

Detaljer

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer:

Anleggskonsesion. Nord-Norsk Vindkraft AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesion Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no Internett: www.nve.no

Detaljer

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk

Saksnr.201003882: Høringsinnspill til konsesjonssøknad for Buheii vindkraftverk Forum for natur og friluftsliv Agder Skippergata 21 4611 Kristiansand (e-post: agder@fnf-nett.no) Kristiansand, 15.12.14 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo (e-post:

Detaljer

Sign.: Statoilllydro ASA, Tussa Energi AS, Sande kommune

Sign.: Statoilllydro ASA, Tussa Energi AS, Sande kommune t? Norges vassdrags- og energidirektorat N V E KTE-notat 47/2008 Til: Fra: Ansvarlig: Dato: Vår ref.: Arkiv: 511 Kopi: e- og ener id artementet 1na Ro erud Arne Olsen 12.09.2008 NVE 200704252-60 Sign.:

Detaljer

Offshore Vindenergi AS - Fosen Offshore vindkraftverk fase 2 og 3. Fastsetting av utredningsprogram.

Offshore Vindenergi AS - Fosen Offshore vindkraftverk fase 2 og 3. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat Offshore Vindenergi AS Postboks 204 3603 KONGSBERG Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post: nve@nve.no

Detaljer

Bakgrunn for utredningsprogram

Bakgrunn for utredningsprogram irellnorges vassdrags-og energidirektorat Bakgrunn for utredningsprogram Selskaper/saker Fred. Olsen Renewables AS og Haugaland Kraft AS Fylker/ kommuner: Ansvarlig: Saksbehandler Dato: Vår ref.: Sendes

Detaljer

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk

kvitvola/gråhøgda vindkraftverk INf O r MASJON kvitvola/gråhøgda vindkraftverk bakgrunn Austri Kvitvola DA ønsker å bygge Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk i Engerdal kommune. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk på Kvitvola/Gråhøgda

Detaljer

Sarepta Energi AS - Haraheia vindkraftverk i Roan kommune. Fastsetting av utredningsprogram.

Sarepta Energi AS - Haraheia vindkraftverk i Roan kommune. Fastsetting av utredningsprogram. Norges vassdrags- og energidirektorat Sarepta Energi AS 7736 STEINKJER Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstua 0301 OSLO Vår dato: A & 07. 2007 Vår ref.: NVE 200705374-3 kte/lhb Arkiv: 511 Deres dato:

Detaljer

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk

INFORMASJON KJØLBERGET. Vindkraftverk INFORMASJON KJØLBERGET Vindkraftverk BAKGRUNN Austri Vind DA søker om konsesjon for å bygge og drifte Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune. Planområdet er lokalisert ca. 10 km sør for Midtskogberget

Detaljer

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune

Sign.: Sign.: NVE ke/many KE 42/2013 Olje- og energidepartementet, Solvind Prosjekt AS, Karmøy kommune,fnfrogalandog Haugesundkommune Norges vassdrags-og energidirektorat NVE KE-notat Søker/sak: Solvind Prosjekt AS/ Storøy vindkraftverk Fylke/kommune: Rogaland/Karmøy Ansvarlig: Arne Olsen Saksbehandler: MarteNyheim Dato: Vår ref.: Sendes

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning

Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning Raskiftet vindkraftverk konsekvensutredning og omsøkt løsning November 2012 Austri Vind et samarbeid om å utvikle vindkraft basert på lokale ressurser og lokalt eierskap Austri Vind eies av Eidsiva Vekst,

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Austri Vind DA Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune, Hedmark fylke - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Austri Vind DA Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune, Hedmark fylke - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat Austri Vind DA Postboks 64 2801 Gjøvik 2 2 APR2013 Vår dato: Vår ref.: 201206641-35 ke/jboe Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Jørgen Kocbach Bølling

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Konsekvensutredninger (KU)

Konsekvensutredninger (KU) Konsekvensutredninger (KU) KU-program for vindparken av 14.10.2002 KU-program for nettilknytning av 14.10.2002 KU-program (tilleggskrav) av 25.04.2005 Landskap Landskapstype Tiltakets påvirkning av landskap,

Detaljer

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag

Uttalelse til søknad om Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Nord-Trøndelag Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Trondheim, 30.09.2014 Deres ref.: 201203315-53 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/6665 Saksbehandler: Snorre Stener Uttalelse til

Detaljer

Deres ref.: / TronderEnergi Kraft AS - Krokstadfjellet vindkraftverk, Snillfjord kommune - Fastsetting av utredningsprogram

Deres ref.: / TronderEnergi Kraft AS - Krokstadfjellet vindkraftverk, Snillfjord kommune - Fastsetting av utredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat N V E TrønderEnergi Kraft AS 7496 TRONDHEINI Middelthuns gate 29 Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO 1 7 DES 2008 Vår dato: Vår ref.: 200801792-36 kte/dovk Arkiv:

Detaljer

Raskiftet. Vindkraftverk

Raskiftet. Vindkraftverk informasjon Raskiftet Vindkraftverk Bakgrunn Austri Raskiftet DA ønsker å bygge Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil. Behovet for fornybar kraft er stort. Et vindkraftverk

Detaljer

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271.

Anleggskonsesjon. Norsk Hydro ASA. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 914778271. Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Norsk Hydro ASA Organisasjonsnummer: 914778271 Dato: Varighet: 23.11.2029 Ref: Kommuner: Åfjord Fylke: Sør-Trøndelag Side

Detaljer

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen

Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk på Fosen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Att: Arne Olsen YOUR REF./DATE: OUR REF.: PLACE/DATE: Oslo, 30. november 2015 Søknad om endring av installert effekt i vindkraftverk

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftprosjekt. E.ON Vind

Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftprosjekt. E.ON Vind Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftprosjekt E.ON Vind Oppstart av planleggingsarbeid, 2011 Selbu kommune Melding med forslag til utredningsprogram Bilde: Eggjafjellet sett fra riksvei 705 vid Granby i Selbu

Detaljer

Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram

Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram Vedlegg A Fastsatt Utredningsprogram Austri Vind DA Merkantilvegen 2 2815 Gjøvik Vår dato: Vår ref.: NVE 201101984-65 ke/erbj Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Erlend Bjerkestrand Deres ref.: 22 95

Detaljer

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/4196-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Uttalelse til konsesjonssøknad for ny 420 kv ledning Namsos-Roan. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: S82 Arkivsaksnr.: 12/339 KALLURDALSBROTET - UTREDNING AV VINDKRAFT Rådmannens innstilling: Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: TrønderEnergi Kraft AS vil selv

Detaljer

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse

Nasjonal ramme for vindkraft på land - Innspill til metodebeskrivelse Energi Norge Postboks 7184 Majorstuen 0307 OSLO Vår dato: 28.04.2017 Vår ref.: 201604596-16 Arkiv: 510 Deres dato: Deres ref.: Prosjektleder: Erlend Bjerkestrand 911 29 413/erbj@nve.no Nasjonal ramme for

Detaljer

Bakgrunn for utredningsprogram

Bakgrunn for utredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Sira runnen AS/ Sira runnen offshore vindkraftverk Fylke/kommune: Flekkefjord Rogaland og Vest-Agder/ Sokndal og Ansvarlig:

Detaljer

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è

DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è l DET KOGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT í- è Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 200703860 09/709 1 L MAR2011, Nord-Norsk Vindkraft AS - Sleneset vindkraftverk i Lurøy kommune - klage Innledning Norges

Detaljer

Lyse Neo AS Sammenslåing av konsesjonsområdene Forus og Jåttåvågen - Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon

Lyse Neo AS Sammenslåing av konsesjonsområdene Forus og Jåttåvågen - Oversendelse av revidert fjernvarmekonsesjon ti? NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Lyse Neo AS Postboks 8124 4069 Stavanger Vår dato: 3 0 JUN 2011 Vår ref.: NVE 201002959-24 ke/sbja Arkiv: Saksbehandler: Deres dato: Sissel Belgen Jakobsen

Detaljer

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123

NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 1 NVE Konsesjonsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Rosendal/Notodden den 07.08.2014 Deres ref. 200904123 HAREIMA KRAFTVERK, SUNNDAL KOMMUNE (Reg.nr. 5818) SVAR PÅ HØRINGSUTTALELSER I FORBINDELSE

Detaljer

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010

Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal. 1. desember 2010 Presentasjon av vindkraftmuligheter i Engerdal 1. desember 2010 1. Kort om bakgrunn og Austri Vind 2. Hva er vindkraft? Agenda for møtet 3. Kvitvola/Gråhøgda vindkraftprosjekt i Engerdal Visualiseringer

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

Kjølberget vindkraftverk

Kjølberget vindkraftverk 1 Opplegg Kort om planene som utredes Gjennomgang av funn, ulike tema: Landskap Kulturminner Friluftsliv Naturmangfold Inngrepsfrie naturområder og verneområder Støy og skyggekast Verdiskaping Reiseliv

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Tellenes Vindpark DA Godkjenning av endringer i MTA for Tellenes vindkraftverk og MTA for nettilknytning i Åna Sira

Tellenes Vindpark DA Godkjenning av endringer i MTA for Tellenes vindkraftverk og MTA for nettilknytning i Åna Sira Tellenes Vindpark DA Kalnesveien 5 1712 GRÅLUM Vår dato: 20.01.2016 Vår ref.: 201501218-18 Arkiv: 517 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Marthe Laureen Dahl Zimmer Tellenes Vindpark DA Godkjenning

Detaljer

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen

Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Forslag til planprogram for skytebane i Almedalen Siljan kommune, avdeling for teknikk og miljø, august 2008 Innledning Siljan kommune vedtok 19. juni 2007 ny kommuneplan. Prosessen med arealdelen av kommuneplan

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014

Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 021/14 Utval for tekniske saker og næring 04.03.2014 017/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandlar: Ine Woldstad Sak - journalpost: 11/1761-14/5912 Plan 1131 - Reguleringssak

Detaljer

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk

Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Trossovdalen, Middalen og Grøno kraftverk Odda kommune i Hordaland Konsesjonssøknad Side i av i Småkraft AS Solheimsveien 15 Postboks 7050 5020 Bergen Tel.: 55 12 73 20 Faks: 55 12 73 21 Arne.namdal@smaakraft.no

Detaljer

Agder Energi Produksjon AS/ Slettheia og Storheia vindkraftverk

Agder Energi Produksjon AS/ Slettheia og Storheia vindkraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Bakgrunn for utredningsprogram Søker/sak: Agder Energi Produksjon AS/ Slettheia og Storheia vindkraftverk Fylke/kommune: Vest-Agder/ Kvinesdal, Lyngdal Ansvarlig:

Detaljer

April 2005. Melding om planlegging av. Helleheia Vindpark. - Norsk Vind Energi as -

April 2005. Melding om planlegging av. Helleheia Vindpark. - Norsk Vind Energi as - April 2005 Melding om planlegging av Helleheia Vindpark - - -1- Melding om planlegging av Helleheia vindpark 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Det er en stor grad av enighet blant verdens klimaforskere om at

Detaljer

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner

Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Tematisk konfliktvurdering for vindkraft - tema Miljø og kulturminner Prosjekt HÅSKOGHEIA - Kommune FLEKKEFJORD Fylke VEST-AGDER MELDING Utbygger Norsk Hydro Antall møller 15-25 Planområde Produksjon a.

Detaljer

HybridTech AS. Faurefjellet vindkraftverk, Bjerkreim kommune. NVE ber om en oppdatert konsesjonssøknad og konsekvensutredning.

HybridTech AS. Faurefjellet vindkraftverk, Bjerkreim kommune. NVE ber om en oppdatert konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Norges vassdrags- og energidirektorat HybridTech AS Postboks 45 1751 Halden Vår dato: 2;9 AUG2013 Vår ref.: 20070319 ke/mbe Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Mathilde Berg/Lars Håkon Bjugan Deres ref.:

Detaljer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer

Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Vindkraft nasjonale interesser regionale planer Gardermoen 26. oktober 2009 Harald Noreik Seniorrådgiver Avd. for regional planlegging, Miljøverndepartementet Disposisjon Mål og status for vindkraftutbyggingen

Detaljer

Davvi vindpark, Lebesby/Tana

Davvi vindpark, Lebesby/Tana Davvi vindpark, Lebesby/Tana Raggovidda vindkraftverk, som har mange fellestrekk med planområdet til Davvi vindpark. Foto: Bjarne Riesto. Informasjonsbrosjyre Mai 2017 INNLEDNING Grenselandet AS har planer

Detaljer

Statskog SF Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune, Nordland fylke Vedtak om avslag på soknad om konsesjon

Statskog SF Skogvatnet vindkraftverk i Tysfjord kommune, Nordland fylke Vedtak om avslag på soknad om konsesjon Norges vassdrags- og energidkektorat 131N V E Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos 2 0 DES2012 Vår dato: Vår ref.: 200904233-100 ke/jboe Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Jørgen

Detaljer

Austri Vind DA Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

Austri Vind DA Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Austri Vind DA Merkantilvegen 2 2815 Gjøvik Vår dato: Vår ref.: NVE 201102774-40 ke/erbj Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Erlend Bjerkestrand Deres ref.:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Dalane Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 988 034 347.

Anleggskonsesjon. Dalane Vind AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Organisasjonsnummer: 988 034 347. 121 Norges iassdrags- og energidirektorat N E Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telefon: 22 95 95 95 Telefaks: 22 95 90 00 E-post:

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse Mørenett AS Langemyra 6 6160 HOVDEBYGDA Vår dato: 02.03.2017 Vår ref.: 201605755-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Ny transformator i Volda

Detaljer

Eolus Vind Norge AS Kjerringlia vindkraftverk i Gjemnes og Nesset kommuner. Fastsetting av utredningsprogram

Eolus Vind Norge AS Kjerringlia vindkraftverk i Gjemnes og Nesset kommuner. Fastsetting av utredningsprogram Eolus Vind Norge AS Kjøpmannsgata 50 7500 STJØRDAL Vår dato: 10.08.2015 Vår ref.: 201500399-12 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Mathilde Berg 22959221/mbe@nve.no Eolus Vind Norge AS Kjerringlia

Detaljer

Mårberget kraftverk Beiarn kommune

Mårberget kraftverk Beiarn kommune Mårberget kraftverk Beiarn kommune Bakgrunn Norsk Grønnkraft (NGK) søker om konsesjon for å bygge Mårberget kraftverk, med tilhørende kraftlinjer. Mårberget kraftverk ønsker å utnytte elva Steinåga til

Detaljer

Midtfjellet Vindkraft AS

Midtfjellet Vindkraft AS Norwegian Water Resources and Energy Directorate N IE Middelthuns gate 29 P.O. Box 5091 Majorstua N-0301 OSLO NORWAY Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Telephone: +47

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse.

Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/5331-12 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Forhåndsmeldinger av 6 vindkraftverk og nettilknytning i Namdalseid. Uttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND

REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND REGIONAL VINDKRAFTPLANLEGGING I ROGALAND http://vindenergi.no Kristin Uleberg, rådgiver, Rogaland fylkeskommune Bakgrunn: Fylkesplan for Rogaland 2006-2009: Lokalisere vind- og bølgekraftanlegg basert

Detaljer

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010

Vindkraft. Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Vindkraft Utredningsprosjekt om lokale og regionale ringvirkninger av vindkraft 2009-2010 Kunde: SAE Vind, Zephyr as Oppdraget: Gjennomgang av erfaringer fra etablerte vindkraftverk. Intervjuer med vertskommuner.

Detaljer

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger

Konsesjonssøknad for Tellenes. Vedlegg: Nett og nettilknytninger Konsesjonssøknad for Tellenes Vedlegg: Nett og nettilknytninger Vedlegget inneholder: 1 Teknisk underlag fra Sweco Grøner 2 Brev fra Sira Kvina kraftselskap 3 E-post fra Titania A.S. 4 Utdrag fra Kraftsystemutredning

Detaljer

DALBYGDA VINDKRAFTVERK.

DALBYGDA VINDKRAFTVERK. DALBYGDA VINDKRAFTVERK. Presentasjon av prosjektet med sammendrag av konsesjonsøknad og konsekvensutredning. Dalbygda Kraftsenter AS 1 Dalbygda Kraftsenter A/S ønsker å bygge et vindkraftverk i fjellet

Detaljer

Nødvendig høyspennings apparatanlegg"

Nødvendig høyspennings apparatanlegg vassdrags- og energ idirektorat NaNorges V E Hamnefjell Vindkraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 2 2 OKI2013' Vår ref.: 200701187-132 ke/mbe Arkiv: 511 Saksbehandler: Deres dato: Mathilde Berg Deres

Detaljer

Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2. Status september 2013

Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2. Status september 2013 Ytre Vikna Vindkraftverk, trinn 2 Status september 2013 Ytre Vikna vindkraftverk Vikna kommune i Nord Trøndelag Konsesjon 16.03.2009 12,0 (reg.plan) - 2,3 (trinn I) = 9,7 km 2 Totalkostnad søknad 2004:

Detaljer

tillatelse til i Eigersund kommune i Rogaland å bygge og drive Svåheia vindkraftverk med følgende elektriske anlegg:

tillatelse til i Eigersund kommune i Rogaland å bygge og drive Svåheia vindkraftverk med følgende elektriske anlegg: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE ii Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Dalane Vind AS Organisasjonsnummer: 988 034 347 Dato: 2 4 JUN 2011 Varighet:

Detaljer

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17

Anleggskonsesjon. Solvind Prosjekt AS. I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50. Meddelt: Varighet: 1.5.2041. Ref: NVE 200703569-17 Norges vassd rags- og energidirektorat N V E Anleggskonsesjon I medhold av energiloven - lov av 29. juni 1990 nr. 50 Meddelt: Solvind Prosjekt AS Organisasjonsnummer: 990 898 847 Dato: 1 i MAI 2010 Varighet:

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland

Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland Handlingsprogram for Regional plan om vindkraft i Nordland 014 Aktivitet Hovedansvar Medvirkende 014 015 016 1 Rapportere i forhold til regionalt mål om økt produksjon av fornybar energi. Det skal innhentes

Detaljer

Statnett SF har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i den norske plan- og bygningsloven med forskrifter.

Statnett SF har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i den norske plan- og bygningsloven med forskrifter. Norges vassdrags- og energidireictorat N v E Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Sverige Vår dato: 2 5 OKT 2011 Vår ref.: NVE 201105907-9 kn/tcm Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref: Saksbehandler: Tänja Midtsian

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

sandnes vindkraftverk

sandnes vindkraftverk Melding om planlegging av sandnes vindkraftverk sandnes kommune desember 2009 2 Melding om planlegging av Sandnes vindkraftverk 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Det er en stor grad av enighet blant verdens klimaforskere

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref 08/00648-1

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Vår ref 08/00648-1 DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 08/00648-1 Dato 2 0AUG. 2008 Nordkraft Vind AS - Vindkraftverk på Nygårdsfiellet i Narvik kommune i Nordland - trinn

Detaljer

E.ON Vind Sverige AB Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram

E.ON Vind Sverige AB Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk i Verdal kommune - Fastsetting av konsekvensutredningsprogram Norges vassdrags- og energidirektorat E.ON Vind Sverige AB v/lise Toll 205 09 Malmø Sverige Vår dato: Vår ref.: 201203315-50 ke/sbja Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: 0 3 OKT2a13 Saksbehandler: SisselJakobsen

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Byggesak, kart og oppmåling. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Saksmappe: 2008/1337-3 Saksbehandler: Sturla Leirvik Saksframlegg Uttalelse til Melding med forslag til Breivikfjellet vindkraftanlegg og Melding Samordnet nettløsning

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller

Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Landskap Konsekvensutredning Vedlegg 2.1 Viktige landskapsrom utbyggingsversjon med 2 MW vindmøller Statkraft Development AS Side 37 av 338 Konsekvensutredning Landskap Vedlegg 2.2 Viktige landskapsrom

Detaljer

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energilovforskriften

Olje- og energidepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i energilovforskriften Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i energilovforskriften 1. Høringsnotatets hovedinnhold Olje- og energidepartementet fremmer i dette notatet forslag til endring i forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer