Varangerhalvøya som klimaøkologisk observatorium:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varangerhalvøya som klimaøkologisk observatorium:"

Transkript

1 Universitetet i Tromsø Institutt for arktisk og marin biologi Forskningsgruppen for nordlige populasjoner og økosystemer Varangerhalvøya som klimaøkologisk observatorium: Momenter og argumenter for opprettelse av et forsknings- og overvåkningssenter

2 Varangerhalvøya: Norsk fastlandsarktis Den vestligste del av den store kysttundraen på det eurasiske kontinent med: lang, sammenhengende arktisk skoggrense, permafrost i høyereliggende områder, mange genuint arktiske plante- og dyrearter helt ned til havnivå, arealer med sterke kontraster i produktivitet der klimaeffekter forventes å gi ulike utslag, lemenår og migrerende rein er framdeles tilstede som viktige prosesser for kysttundrasystemets naturlige dynamikk, et klimatisk grenseland mellom Arktis og sørligere økosystemer hvor noen av de største og første effektene av klimaendringene forventes å skje Studieområder: 1. Vestre Jakobselv 2. Komagdalen 3. Sandfjorddalen

3 Et velegnet observatorium for effekter av klimaendringer Tundraøkosystemet er blant de økosystemer på landjorda som er mest eksponert og sårbart for klimaendringer. Varanger ligger i randsonen av arktis og grenser opp mot mer sørlige økosystemer og denne grensesonen er forventet å bli et hotspot for raske endringer. Varangerhalvøya er del av den Eurasiske kysttundraen og har store likheter med de enormt omfattende, men svært lite overvåkede, områdene i den russiske sektoren av Arktis. Varangerhalvøya er, ut fra dens geografiske posisjon og økosystemets karakter, mer representativ for store deler av den sirkumpolare tundraen enn Svalbard. Varangerhalvøya har nettopp fått en av Norges største nasjonalparker, fordi den både i norsk og internasjonal sammenheng har særdeles viktige naturverdier. Nasjonalparken gir også gode muligheter for forskning og overvåkning i form av sterke restriksjoner på en rekke faktorer som kan påvirke økosystemet; f. eks. utbygging. I kjølevannet av det nylig avsluttede Internasjonale Polaråret (IPY) planlegges det internasjonalt nå opprettelse av et nettverk av såkalte arktiske observatorier. Disse observatoriene skal være sentre for koordinert overvåkning og forskning med hensikt å gi grunnlag for tidlig oppdagelse av endringer i nordområdenes økosystemer. Et observatorium på Varangerhalvøya kan være et viktig norsk bidrag.

4 Pågående og tidligere UiT-prosjekter Ny viten fra UiT-prosjektene på Varangerhalvøya Fjellrev i Finnmark forsker på årsakene til at fjellreven forsvinner fra den sørlige delen av Arktis og står også for utprøving av et forvaltningstiltak (reduksjon av konkurrerende rødrev). Har pågått siden Arctic Predators, som er et polarårsprosjekt, har bruk av rovdyr som miljøindikatorer som forskningsfokus, der Varangerhalvøya har vært en av flere nøkkellokaliteter langs den Eurasiske kysttundraen. Har pågått siden Økosystem Finnmark og EcoFinn har fokus på rein og reindriftens rolle med Varangerhalvøya som nøkkellokalitet for studier av næringskjeden fra planter til rovdyr. Har pågått siden Lauvmakkprosjektet har overvåket og forsket på et stort utbrudd av bjørkeskogsmålere som har forårsaket omfattende skogsdød langs den alpine og arktiske skoggrensa på Varangerhalvøya. Har pågått siden Resultater trukket fram i en oversiktsartikkel i vitenskapsmagasinet Science (Post m. fl. 2009) som noen av de viktigste klimaøkologiske funnene i arktiske områder: Fjellreven har gått mest tilbake i de produktive delene av Varangerhalvøya, hvor rødreven nå dominerer. Store lauvmakkangrep skyldes en kombinasjon av en invaderende sørlig sommerfuglart, mildere vintre og tidligere vårer. Angrepene er så store og intense at den arktiske skoggrensa kan rykke sørover til tross for et varmere klima. Konsekvensene av dette på økosystemet og lokalklima kan være betydelige, men er framdeles i store trekk ukjente. Andre foreløpige resultater: Det nye forvaltningstiltaket mot rødrev ser ut til å ha en positiv innvirkning på fjellrevens utbredelse. Lemenårene ser ut til å være sterkt klimafølsomme og er mest utpreget i de høyereliggende og kalde delen av tundraen. Bortfall av lemenår kan ha betydelige effekter på vegetasjonen, bl.a. utskifting av engvegetasjon med vierkratt. Gjengroing av tundraen med kratt og skog kan hindres av en stor bestand av rein. Reinen synes dermed å bidra til og opprettholde den åpne tundraen selv i et varmere klima.

5 Problemstillinger nå under aktivt arbeid Langtidsstudier er igangsatt for å skille effektene av endret klima fra effektene av endret bestadstetthet, av rein og smågnagere, på tundravegetasjonens mangfold og produktivitet: Det er arbeides spesielt med å finne en god balanse mellom gunstige og ugunstige effekter av intensiv reindrift. Reinens beiting hindrer gjengroing av tundraen, men overtallig rein kan også redusere mangfoldet av planter og vegetasjonen produktivitet. Høy vinterdødelighet av rein kan kan gi store bestander av åtseletere som kan true mangfoldet av dyr (inkludert fjellrev). Det fokuseres på krekling som en nøkkelart siden den dominerer på lyngkledde vidder. Denne dominansen kan forventes å øke ytterligere med klimaendringer. Dette kan føre til en forringelse av økosystemets produktivitet og biologiske mangfold da krekling er en svært konkurransedyktig plante, som er lite spiselig for beitedyr og som hindrer rekruttering av andre arter. Det forskes på hvilke kaskadeeffekter i næringskjeden bortfall av lemenår kan ha i form av utdøelse av arktiske rovdyrarter (f. eks. fjellrev) og endring i vegetasjon (gjengroing og forringelse av beitekvalitet; spesielt ved at lemen er om så det eneste dyret på tundraen som kan redusere dekket av krekling). Det forskes videre på årsakene til og effektene av de store lauvmakkangrepene på Varangerhalvøya. Prosjektlederen for UiT-prosjektene på Varangerhalvøya, Rolf Anker Ims, er leder for Arktisk råds/caff sitt arbeid med tilstandsvurdering av sirkumpolare tundraøkosystemer (dvs. den pågående Arctic Biodiversity Assessment). To andre sentrale medarbeidere på UiT-prosjektene deltar i DNs arbeide med bevaringsmål for verneområder.

6 Forutsetninger og behov for et observatorium Til nå har forsknings og overvåkningsaktiviteten i Varanger blitt drevet i form av kortvarige prosjekter med ustabil logistikk (bl.a. lån og leie av hytter uten varige kontrakter) og mannskap (dvs. midlertidig ansatte forskere og studenter). Forskningen - og overvåkningsseriene er derfor sårbare for tilfeldige fluktuasjoner i forskningsprogrammer i forskningsråd og tilgang på logistikk. Et observatorium på Varangerhalvøya, som skal representere norsk fastlandsarktisk i en internasjonal sammenheng, krever imidlertid kontinuitet i form av spesielt dedikert logistikk og en stabil mannskapssituasjon. Konkret er behovene: Logistikk: 2-3 små feltstasjoner inne på halvøya. Disse kan etableres ved å ruste opp eksisterende eller bygge nye hytter som dedikeres spesielt til forsknings - og overvåkningsformål. En sentral stasjon f. eks. i tilknytning til et vegnært nasjonalparksenter vil også være viktig for laboratoriefasiliteter, kontorplasser samt koordiering av aktivitetene tilknyttet feltstastasjonene inne på halvøya. Mannskap: 3-4 fast ansatte forskere med forankring til Institutt for Arktisk og Marin biologi ved Universitetet i Tromsø. Disse skal ha arbeidsoppgaver knyttet til observatoriet med tilhørende prosjekter på Varangerhalvøya og tilvarende aktiviteter internasjonalt, med særlig fokus på Russisk Arktis. Det siste er særlig viktig fordi et observatorium på Varangerhalvøya bør knyttes opp mot det som skjer på den enorme russiske tundraen. Det er etablert verdifulle kontakter gjennom det internasjonale polaråret som bør vedlikeholdes og utvikles videre (bl.a. har det vært utdannet russiske doktorgradstudenter i Tromsø). Stillinger tilsvarende 3-4 fast ansatte i tekniske stillinger som skal stå for den daglige driften av observatoriet (logistikk, målingsinstallasjoner og overvåkning). Det vil være av stor betydning for et observatorium på Varangerhalvøya at også fastboende engasjeres i slike stillinger, slik det gjøres i forbindelse med meteorologiske observatorier. Med andre ord, dette bør kunne gi lokale arbeidsplasser. Videre perspektiver: Det som er skissert ovenfor er kun tenkt i et minimumsformat som en videreføring av nåværende aktivitet. Det er imidlertid et stort potensial for å videreutvikle aktiviteten med hensyn på forskning og overvåkning på andre tema enn det som det fokuseres på nå. (Eksempler på annen viktig forsknings- og overvåkningsaktivitet som observatoriet på Varangerhalvøya kan bli et fundament for; gjelder relasjonen mellom permafrost-tining og jordbunnsøkologi med fokus på klimagassproblematikk, samt ferskvannsøkologi og økotoksikologi). Det er også et stort potensial i å øke forskningsformidlingen til allmennheten lokalt og nasjonalt, samt i videre arbeid med å øke kontaktflaten mot Russland.

7 Klimaøkologisk observatorium på Varangerhalvøya - et fyrtårn for forståelse, forutsigelser og varsling av miljøendringer innen det eurasiske fastlandsarktis Norsk miljøovervåkning, forvaltning og forskning har nå en unik mulighet til å utnytte fastlandsarktis som et observatorium av stor potensiell verdi, nasjonalt og internasjonalt. Endringer i fastlandsarktis, i grenseområdene mot sørlige økosystemer, har særlig betydning for spredning av klimaendringseffekter inn i den mer nordlige delen av arktis. Eksempler her er spredning og påvirkning av mer sørlige arter inn i arktiske økosystemer som vi nå følger gjennom studier av fjellrev og lauvmakk. Vi har også en unik anledning til å fange opp andre begynnende endringer gjennom nye og etablerte forsknings- og overvåkningsprosjekter innen Varangerhalvøya nasjonalpark. Etableringen av et observatorium for økologisk klimaeffektforskning i Øst-Finnmark vil være et betimelig tiltak i nordområdesatsningen som kan få stor synlighet for allmennheten, ikke minst for befolkningen i Finnmark. Våre samarbeidspartnere:

8 Copyright: Jarkko Autero Les mer på:

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge Programplan 2004-2013 NORKLIMA: Klimaendringer og konsekvenser for Norge Innhold INNLEDNING... 2 HVORFOR KLIMAFORSKNING?... 2 MÅL OG PRIORITERINGER... 3 HOVEDMÅL... 3 DELMÅL... 4 Faglige delmål... 5 Strategiske

Detaljer

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013

Norsk polarforskning. Forskningsrådets policy for 2010 2013 Norsk polarforskning Forskningsrådets policy for 2010 2013 Om Norges forskningsråd Norges forskningsråd er et nasjonalt forskningsstrategisk og forskningsfinansierende organ. Forskningsrådet er den viktigste

Detaljer

Fjellreven. en truet art i de skandinaviske fjellene. Om fjellrevbiologi, bestandsstatus og tiltak for å redde arten

Fjellreven. en truet art i de skandinaviske fjellene. Om fjellrevbiologi, bestandsstatus og tiltak for å redde arten Fjellreven en truet art i de skandinaviske fjellene Om fjellrevbiologi, bestandsstatus og tiltak for å redde arten Fjellreven en karakterart i de skandinaviske fjellene Fjellreven lever langt mot nord,

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET

KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET KUNNSKAPSBEHOV I BARENTSHAVET En sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåkings-, forsknings og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for Barentshavet 22.

Detaljer

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER

VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER VIDEREFØRING AV FORSKNING OM FORURENSNINGER Forord Dette notatet er utarbeidet av Ad hoc-gruppen for særskilt utlysning innen forurensningsforskning oppnevnt av Divisjon for store satsinger i Norges Forskningsråd.

Detaljer

Magnus Hovind Rognhaug (red.) NORGE I ANTARKTIS

Magnus Hovind Rognhaug (red.) NORGE I ANTARKTIS Magnus Hovind Rognhaug (red.) NORGE I ANTARKTIS 1 Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, 9296 Tromsø. Norwegian Polar Institute, Fram Centre, NO-9296 Tromsø www.npolar.no post@npolar.no Teknisk redaktør:

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard

2015-2024. Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Forvaltningsplan for Nordvest-Spitsbergen, Forlandet og Sør- Spitsbergen nasjonalparker, samt fuglereservater på Svalbard Rapportserie Nr. X/2015 2015-2024 Adresse Sysselmannen på Svalbard, Pb. 633, 9171

Detaljer

Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven).

Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven). Høringsuttalelse fra Greenpeace vedrørende forslag til Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmangfoldsloven). Innholdsfortegnelse 1 Innledning. 2 1.1 Noen gledelige punkter 2 2

Detaljer

h av E t COSMOS Det marine Norge må ta ansvar Det er jo et paradoks at vi vet mer om månens overflate enn vi vet om vår egen havbunn.

h av E t COSMOS Det marine Norge må ta ansvar Det er jo et paradoks at vi vet mer om månens overflate enn vi vet om vår egen havbunn. h av E t Høyteknologi på havbunnen Side 6 Norge må ta ansvar Det er jo et paradoks at vi vet mer om månens overflate enn vi vet om vår egen havbunn. Side 7 Hola-revet kan gi svar Henning Warloe (H) Side

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Statens naturoppsyn. Årsrapport 2010

Statens naturoppsyn. Årsrapport 2010 Statens naturoppsyn Årsrapport 2010 1 Innhold..... Forord... 3 Naturveiledning i villreinens rike... 4 Kulturminner smelter fram fra isen........................... 8 Krafttak for dverggåsa... 12 Fjellreven

Detaljer

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger

Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Rapport fra Klima21-arbeidsgruppe 2: Innspill til prioritering av norsk forskning på konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger Innhold Innledning Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Organisering

Detaljer

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

FAKTA. FELTARBEIDET i undersøkelsen

FAKTA. FELTARBEIDET i undersøkelsen 12/95 Reingjerder 13-06-95 09:37 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

Det internasjonale Finnmark

Det internasjonale Finnmark Sentraladministrasjonen Politisk avdeling Vår dato: 20.4.2006 Arkivkode: 07;X80;&80 Gradering: Ugradert Vår referanse: 06/01193-7/LAEL Deres referanse: Utenriksdepartementet v/ Nordområdekoordinator Robert

Detaljer

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen. Del I - Forskningsmiljøene. Lise Lien Ingrid Bay-Larsen Ole Martin Elvehøi

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen. Del I - Forskningsmiljøene. Lise Lien Ingrid Bay-Larsen Ole Martin Elvehøi Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen Del I - Forskningsmiljøene Lise Lien Ingrid Bay-Larsen Ole Martin Elvehøi 2 N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg

Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Postboks 718 4666 Kristiansand Merknader til konsesjonssøknad for Kvinesheia vindkraftanlegg Behovet for å produsere mer kraft Energieffektivisering Norges Naturvernforbund, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Detaljer

Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad

Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad Forsknings- og utredningsvirksomhet ved Lierne utmarkssenter? Asbjørn Okstad NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FORSKNINGS- OG UTREDNINGSVIRKSOMHET VED LIERNE UTMARKSSENTER (LUS)

Detaljer

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt.

Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. HAVET DEN STORE SKATTEKISTEN. Svolvær 6. mai 2004 Hvordan kan havbruk, fiskeri og olje/gassvirksomhet få likeverdige muligheter til utvikling, samtidig som miljøet blir ivaretatt. Av politisk rådgiver

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima

FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Foto: NGI FLOM OG SKRED i et helhetlig perspektiv fra naturvitenskapelig aktivitet til samfunnsplanlegging, - nå og i et fremtidig klima Hvordan kan FoU-miljøene i Osloregionen bidra? Sammendrag CIENS

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer