Handlingsplan for bevaring av genetiske ressurser hos skogstrær i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for bevaring av genetiske ressurser hos skogstrær i Norge 2003-2006"

Transkript

1 Handlingsplan for bevaring av genetiske ressurser hos skogstrær i Norge Tor Myking og Tore Skrøppa, Skogforsk Vedtatt på møte i Genressursutvalget for skogstrær 29. januar 2003 Innledning Et treslags genetiske ressurser er den samlete genetiske variasjonen som kan ha betydning for både treslagets naturlige evolusjon og målrettet utnyttelse. De kan omfatte både naturlige populasjoner, bestand som er skjøttet i kulturskogbruket og materialer som bevares i foredling og forskning. En strategi for skogfrøforsyning, planteforedling og bevaring av foredlingsmaterialer er allerede utarbeidet (Skogfrøverket 1999), og det forutsettes at den utvikles videre. Foreliggende forslag til handlingsplan er derfor begrenset til genressurser i populasjoner av våre naturlig forekommende treslag og baserer seg på en tidligere utredning om emnet (Myking og Skrøppa 2001). Mål for genressursbevaringen Bevare tilstrekkelige genetiske materialer til å sikre evolusjonær tilpasning til fremtidige miljøforhold og for målrettet utnyttelse. Det er derfor av grunnleggende betydning å ivareta forutsetningene for å opprettholde stor genetisk variasjon. Dette er i første rekke treslagenes utbredelse, populasjonsstørrelse og reproduksjonsevne. Med begrensete ressurser er det avgjørende å identifisere de treslag/populasjoner og tilhørende områder der vi antar sannsynligheten for tap av genetisk variasjon er størst. En slik evaluering er nylig foretatt (Myking og Skrøppa 2001), og foreliggende prioritering er basert på den. Populasjonsgenetisk grunnlag I henhold til populasjonsgenetisk teori vil 20 populasjoner med minimum 50 reproduserende og ubeslektede trær i hver populasjon (totalt ca 1000 trær) bevare det mest verdifulle av et treslags genetiske variasjon. Dette forutsetter at populasjonene i rimelig grad dekker utbredelsen og de klimatiske gradienter arten forekommer i. Denne tilnærmingen er basert på den generelle antagelsen om at sjeldne gener betyr mindre for artenes tilpasningsevne enn vanlige gener (se Namkoong 1984, Eriksson 2001). Bevaring basert på teorigrunnlaget over kommer til anvendelse hos sjeldne og spredt forekommende treslag som kan være utsatt for genetisk erosjon. Bevaring etter et slikt mønster kan knyttes til et sett av metoder dynamisk bevaring i verneområder, i bevaringsbestand eller ved spesielle hensyn i skogbehandlingen. Ordforklaringer in situ-bevaring bevaring på voksestedet, for eksempel i verneområder e situ-bevaring bevaring utenfor voksestedet, for eksempel i klonarkiver 1

2 Aktiviteter i genressursbevaringen I. Organisering og samarbeid På nasjonalt nivå er det nå etablert et genressursråd under Landbruksdepartementet med tre utvalg for henholdsvis planter, husdyr og skogstrær. Genressursutvalget for skogstrær ble konstituert i 2001 og skal etablere seg som et rådgivende organ for forvaltning og næring, bidra til å samordne aktiviteter innen genressursbevaringen og være en lyttepost i forhold til nasjonale og internasjonale signaler på området. Det bør etableres et nasjonalt nettverk for personer og institusjoner som arbeider med eller er interessert i genetiske ressurser hos trær. Dette har betydning både for å opprettholde nasjonal kompetanse, for å spre kunnskap og for å utføre en kostnadseffektiv genressursbevaring. Nettverket kan etableres som et e-post nettverk med adresser til interesserte institusjoner og personer. Det internasjonale samarbeidet innen forskning og forvaltning av genressurser må videreføres, både på nordisk basis via SNS (Samnordisk skogforskning) og NSFP (Nordisk skogbruks frøog planteråd), og på europeisk basis i EUFORGEN (European Forest Genetic Resources Programme). Dersom EUFORGEN avsluttes etter 2004, må Norge søke andre fora for samarbeid på europeisk nivå. II. Forskning Forskningen bør prioritere arter og problemstillinger som har forvaltningsmessig interesse og forankring. Det er viktig å erverve mer kunnskap om fordeling av genetisk variasjon og genflyt hos arter med spredt og begrenset forekomst. For arter med yttergrenser i Norge og endemiske arter har vi et spesielt ansvar. Dette gjelder spesielt flere løvtreslag og barlind. Studiene omkring ettereffekter (betydning av klimaforholdene under frøproduksjonen) i gran videreføres, både på kvantitativt og molekylært nivå. Det er behov for mer genetisk informasjon om furu, spesielt om differensieringen mellom furua på Øst- og Vestlandet og årsaker til denne. III. Database over verneområder, med fordeling av treslag En database over treslag i vernete områder, fordelt på hovedtreslag og assosierte treslag, er etablert ved Skogforsk. I likhet med Naturbasen opprettet ved Direktoratet for naturforvaltning (DN), inneholder den videre informasjon om areal, kategori (naturreservat, landskapsvernområde osv), naturgeografisk region, høyde over havet, kartblad og koordinater for verneområdene. Annen type informasjon kan legges til om ønskelig. Databasen ved Skogforsk er søkbar og nå tilgjengelig via Internett. Naturbasen og Skogforsks base har komplementært innhold, og koblinger bør opprettes for å gjøre informasjonen mest mulig tilgjengelig. Databasene bør oppdateres i samsvar med utvidelser av verneomfanget for skog i et samarbeid mellom DN og Skogforsk. IV. Formidling Formidling av genressursenes betydning og resultater av forvaltningsmessig verdi er svært viktig og må rettes både mot næring, forvaltning, allmennheten og det internasjonale forskersamfunnet i form av foredrag og artikler. 2

3 V. Overvåking Det bør etableres et system for overvåking av genetiske ressurser hos skogstrær. Dette kan gjerne knyttes til eksisterende skogovervåking/skogtaksering på faste flater i regi av NIJOS, for eksempel med inventering av populasjonsstørrelse, foryngelse og blomstring for utvalgte treslag, med revisjon hvert 5-10 år. Tidsserier har uvurderlig verdi for å studere effekter av endringer i klima, andre miljøparametre og naturlige suksesjoner. VI. Bevaring Bevaring av genetiske ressurser kan forgå både in situ i verna populasjoner, i bevaringsbestand, e situ i plantefelt basert på frøplanter, stiklinger eller podninger og ved at det integreres i skogbehandlingen. Genressursbevaring i verna områder kan forutsette skjøtsel som fremmer verneformålet Forutsetninger og begrensninger ved anbefalingene: Genressursbevaring er kun evaluert for skogstrær, ikke genressurser for skogøkosystemet generelt Anbefalingene er videre basert på kvalifiserte gjetninger om treslagenes genetiske variasjon da relevant informasjon med få unntak er fraværende Oversikten over utvalg av treslag i verneområdene er ikke fullstendig Vernestatus er vurdert uten kjennskap til hvor mange reproduktive individer det finnes av hvert treslag innen hvert verneområde Vernets bidrag til genressursbevaringen varierer også fordi vi ikke har oversikt i hvilken grad treslagets genetiske ressurser reelt sett bevares i området. For en del arter er heller ikke dekningen tilfredsstillende, men denne mangelen oppveies delvis av et stort antall verneområder. Anmerkninger om mangler av vern refererer seg til denne tilnærmingen (Eriksson 2001). Vi foreslår at en norsk strategi også baseres på det populasjonsgenetiske grunnlaget beskrevet i innledningen. Vern og arts- og stedstilpasset skogbehandling er to virkemidler som kan brukes enkeltvis eller kombinasjon. Vern alene er ikke tilstrekkelig, men mer å betrakte som en forsikring. Arealene utenfor verneområdene vil i all fremtid være den langt viktigste genressurskapitalen for skogstrær og må derfor forvaltes med innsikt. Våre fleste treslag danner absolutte nordgrenser i Norge (se Tab. 3, Myking og Skrøppa 2001). Dette kan innebære unike genetiske tilpasninger som derved er bevaringsverdige. Randpopulasjonene er imidlertid bare unntaksvis fanget opp i verneområdene (eks. alm og lind i Nordland) og normalt er de spredt og har sjelden frøsetting. Prioritering Strategien omfatter 33 treslag. Artene er svært forskjellige hva angår utbredelse, økologi og historie i Norge, og dette ligger til grunn for en differensiert bevaringsmetodikk (Myking og Skrøppa 2001, Myking 2002). a) Med den kunnskap vi i dag har mener vi at det ikke er faglig grunnlag for å anbefale spesielt vern for arter med vid og kontinuerlig utbredelse og effektiv utveksling av pollen og frø da disse egenskapene bidrar til å opprettholde stor genetisk variasjon innen populasjonene. Dette karakteriserer følgende arter: Furu, selje, einer, osp, hengebjørk, dunbjørk, gråor, svartor, hassel, rogn og hegg, til sammen 11 treslag. Gran tilhører samme kategori, men grunnet det relativt intensive kulturskogbruket med arten, samt en mulig tilbakegang assosiert med en forventet klimaendring, gjør at gran bør ha et nett av 3

4 områder der genetisk materiale bevares in situ. Dette behovet er imidlertid mer enn ivaretatt av eksisterende bevaringstiltak. Per i dag finner ikke utvalget grunnlag for å anbefale ytterligere tiltak for spesifikk bevaring av genressurser for artene i denne gruppen. Reservasjon: Spesielle formvariasjoner av einer (eks. søyleeiner) som trolig representerer genetiske varianter står i fare for å forsvinne. Disse ivaretas best ved skjøtseltiltak på voksestedet eller ved e situ-bevaring i arboreter eller lignende. b) Arter med liten utbredelse og spredt forekomst er mer utsatt for tap av genetisk variasjon enn foregående kategori av trær. Dette gjelder i varierende grad den resterende gruppen av treslag, som derved kvalifiserer for spesielle hensyn i skogbehandling, eventuelt utvidet verneomfang. Særlig har villeple og søtkirsebær beskjeden naturlig forekomst (snever økologisk amplitude, konkurransesvakhet), og utvidelse av in situ-vernet for disse artene er derfor ikke rasjonelt. Det knytter seg også usikkerhet til hvordan søtkirsebær og villeple vil respondere på den omfattende gjengroingen ettersom de er knyttet til landskapstyper som er i sterk endring (skogkanter, skrenter og kulturlandskap). Levende Skogs standarder for et bærekraftig skogbruk forutsetter imidlertid at edellauvskog generelt ikke skal treslagsskiftes, og at hogst i slike områder skal foregå som lukket hogst. Bøk, ask, barlind, kristtorn, alm, lind 1 og spisslønn har et verneomfang sammen med planlagte utvidelser (SF, MR) som trolig dekker utbredelsen tilfredsstillende. Dette gjelder i noe mindre grad sommereik og vintereik, og spesielt ikke villeple og søtkirsebær, selv etter gjennomføring av gjenstående verneplaner (Tabell 1). Utvalget anbefaler at bevaring av genressurser hos artene over sikres gjennom hensyn i skogbehandling og arealforvaltning. Dette gjelder særlig villeple og søtkirsebær (Tabell 1). Subsidiært - og dersom dette viser seg å ikke være tilstrekkelig - bør utvidet vern vurderes der det er rasjonelt ( hot spots ). Utvalget anbefaler videre at det utarbeides informasjonsmateriell myntet på hensyn til villeple og søtkirsebær i skogbehandling og arealforvaltning, som distribueres til fylker, kommuner og skogeierorganisasjoner. 1 Alm på Østlandet kan miste genetisk variasjon på grunn av almesjuken. Foreløpige resultater med et almeforsøk under etablering antyder genetiske forskjeller mellom populasjoner fra forskjellige deler av landet. Dette tilsier at det kan bli aktuelt å foreslå e situ bevaring av alm, som et supplement til eksisterende in situ bevaring. Forsøket vil gi mer pålitelige resultater 3-4 år fra nå. Lind har bare delvis vellykket frøsetting i Nord-Europa på grunn av for lave temperaturer på ettersommer og høst. Vi mener likevel at det ikke per i dag er grunnlag for å anbefale bevaring utover tradisjonell in situ bevaring. 4

5 Tabell 1. Oversikt over arter og tilhørende fylker som ikke, eller i liten grad, er fanget opp av eksisterende vern. Parentesene viser fylker hvor vernestatus vil forbedres etter at gjenstående verneplaner for skog er gjennomført. (Bearbeidet utgave av Tabell 8 hos Myking og Skrøppa (2001)) Fylke eik alm villeple søt-kirsebær lind spp. Øf Ak He Op Bu Vf Te AA VA Ro Ho SF () () () MR () () () ST c) Andre Sorbus-arter. Asalartene er gitt en summarisk behandling av Myking og Skrøppa (2001). Seks av artene er endemiske for Norge. Vi har på den måten et internasjonalt bevaringsansvar. Våre 9 asalarter (fagerrogn, rognasal, sørlandsasal, grenmarasal, småasal, nordlandsasal, smalasal, norsk asal, bergasal) samt fjellrogn (S. aucuparia ssp. glabrata) har begrenset eller marginal utbredelse og spredt forekomst. Hos mange arter i denne gruppen kan en forvente liten genetiske variasjon på grunn av apomiksis og at få individer deltar i reproduksjonen. Det er grunn til å gi bevaring av asalartene høy prioritet. En utredning utarbeides nå av Per H. Salvesen (Arboretet, UiB) for å bringe klarhet i utbredelse, populasjonsstørrelser, hvordan eksisterende vern fanger opp vernebehovet og forslag til ytterligere bevaringstiltak hos sårbare Sorbus-arter. Utredningen forventes å være ferdig før sommeren Basert på utredningen utarbeides informasjonsmateriell jf. søtkirsebær og villeple. I forbindelse med revisjonen av Levende Skogs standard bør samtlige arter under b) og c) nevnes eksplisitt som hensynskrevende med oppfordring/krav om gjensetting ved hogst. d) E situ-bevaring og skjøtsel Behovet for e situ-bevaring bør vurderes fortløpende, men grunnet store kostnader forbundet med slik bevaring er det aktuelt kun i spesielle tilfeller. Spesielt asalarter, men også søtkirsebær, villeple, alm (se over) og former av einer kan være aktuelle. Det er aktuelt å foreslå skjøtsel i en del verneområder. Mange verneområder for edellauvskog ble opprettet da skogen var i en utviklingsfase, og flere treslag som var mål for fredningen er i mange tilfeller dårlig bevart på grunn av naturlige suksesjoner. Eksempler på dette er lind, barlind, kristtorn og svartor. Hjemmel for å utarbeide skjøtselplaner i vernet skog finnes i Naturvernloven. Skjøtselen må være av en slik art at den fremmer verneformålet, og slike planer må godkjennes av Miljøverndepartementet. Forslag: Utvalget vurderer behovet for e situ-bevaring av utvalgte asalarter etter en utredning om artenes status er lagt frem. 5

6 Det anbefales at en endelig strategi rulleres med et fast intervall for å tilpasses ny kunnskap om genetisk variasjon og bevaringsmetodikk. Konklusjon 1. Genressursforvaltningen skal være sterkt faglig forankret og formes gjennom råd fra Genressursutvalget for skogstrær, og ved kontakt med nasjonale og internasjonale fagmiljøer. I den sammenheng må det nasjonale nettverket styrkes. 2. Forskningen er en viktig premissleverandør for forvaltningen og må derfor styrkes hos treslag vi har liten eller ingen kunnskap om. 3. Det opprettes linker/koblinger mellom Skogforsks databasen over sammensetning av treslag i verneområder og DNs Naturbase. 4. Formidlingsaktiviteten opprettholdes. 5. Det bør etableres et system for overvåking av utvalgte treslag i samarbeid med NIJOS. 6. Det er ikke behov for å iverksette spesielle bevaringstiltak for gran, furu, selje, einer (se under), osp, hengebjørk, dunbjørk, gråor, svartor, hassel, rogn, og hegg (12 arter). 7. For bøk, ask, barlind, kristtorn, alm og lind, villeple, søtkirsebær, sommereik, vintereik, spisslønn anbefales spesielle hensyn i skogbehandlingen for å sikre artenes genressurser. Dette gjelder særlig villeple og søtkirsebær som i meget begrenset grad er fanget opp av in situ-bevaring. 8. Bevaringsstrategi for sårbare Sorbus-arter utredes nå spesielt. Dette skal danne grunnlaget for senere informasjonstiltak for å sikre artenes genressurser. Behovet for e situ-bevaring vurderes fortløpende for arter/populasjoner som anses mest sårbare. Behovet anses mest påtrengende for de rødlistete og endemiske asalartene. 9. Strategisk plan for foredling og genressursbevaring føres videre. Referanser: Eriksson, G Conservation of noble hardwoods in Europe. Canadian Journal of Forest Research 31: Myking, T Evaluating genetic resources of forest trees by means of life history traits a Norwegian eample. Biodiversity and Conservation 11: Myking, T. og Skrøppa, T Bevaring av genetiske ressurser hos norske skogstrær. Aktuelt fra skogforskningen 2/01: Namkoong, G A control consept of gene conservation. Silvae Genetica 33: Skogfrøverket Strategisk plan for skogfrøforsyning, planteforedling og genbevaring Det norske skogfrøverk

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken.

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. æ Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. 1 Innledning... 3 Genetiske ressurser... 3 Oppfølging av internasjonale forpliktelser... 3 Norsk genressurssenter

Detaljer

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

Fra statlig styring til grønt partnerskap?

Fra statlig styring til grønt partnerskap? Kjell Harvold, Sissel Hovik og Erling Vindenes Fra statlig styring til grønt partnerskap? Privatrettslige avtaler som virkemiddel for å sikre miljøog naturverdier NOTAT 2006:120 Tittel: Forfatter: Fra

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter

Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vår dato: Vår ref: 2010-06-25 B10121/10-131 Deres dato: Deres ref: Til Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim Høring av forslag til forskrifter om prioriterte arter Vi viser

Detaljer

Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004)

Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004) 44 Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004) Årsrapport for registreringer utført i 2004 Arne Heggland (red.) Siste Sjanse -Stiftelse for bevaring

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

Deler av faggrunnlaget for smalasal Sorbus lancifolia og nordlandsasal Sorbus neglecta Kristine Bakke Westergaard

Deler av faggrunnlaget for smalasal Sorbus lancifolia og nordlandsasal Sorbus neglecta Kristine Bakke Westergaard Deler av faggrunnlaget for smalasal Sorbus lancifolia og nordlan ndsasal Sorbus neglecta Kristine Bakke Westergaard NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

PEFC N 01 Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Organisasjon Skogsertifisering Sporbarhet og Logobruk Vedtekter for PEFC Norge PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Retningslinjer for små vannkraftverk

Retningslinjer for små vannkraftverk Retningslinjer Retningslinjer for små vannkraftverk - til bruk for utarbeidelse av regionale planer og i NVE`s konsesjonsbehandling Innhold Innhold...2 1 Forord...3 2 Sammendrag...4 3 Bakgrunn...6 4 Avgrensing

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Standard for et bærekraftig norsk skogbruk Innhold 4 Levende Skog Kravpunkter: 9 1. Arbeidskraft og kompetanse 10 2. Avfallshåndtering 11 3. Bekyttelse av skogarealet 11 4. Biologisk viktige områder 18

Detaljer

Den norske våtmarksarven

Den norske våtmarksarven DN-utredning 1-2007 Den norske våtmarksarven Styrket forvaltning og utvidelse av nettverket av Ramsarområder og andre vernede våtmarker i Norge. Forslag til tiltak 2007-2010 Den norske våtmarksarven Styrket

Detaljer

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur

Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur 1 Behov for vitenskapelig utstyr, databaser, samlinger av vitenskapelig materiale og annen infrastruktur Delprosjekt 1: Databaser, registre, samlinger Delprosjekt 2: Avansert vitenskapelig utstyr Delprosjekt

Detaljer

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red. 539 Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.) NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie

Detaljer

Truete vegetasjonstyper i Norge

Truete vegetasjonstyper i Norge Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Rapport botanisk serie 2001-4 Truete vegetasjonstyper i Norge Redigert av Eli Fremstad og Asbjørn Moen Rapporten er trykt i 600 eksemplarer

Detaljer

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009

Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 013 KORTRAPPORT/BRIEF REPORT SERIES NORSK POLARINSTITUTT 2009 Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 2009 Rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

816 NINA Oppdragsmelding

816 NINA Oppdragsmelding 816 NINA Oppdragsmelding Biologiske registreringer av 11 skogområder på Østlandet i forbindelse med pilotprosjektet Frivillig vern av skog Tom Hellik Hofton Tor Erik Brandrud Egil Bendiksen L AGSPILL E

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander

TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1. Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 1 Kvalitetsnormer for laks anbefalinger til system for klassifisering av villaksbestander TEMARAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune

Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse til utsetting av sitkagran i Klepp kommune Naturvernforbundet, SABIMA, WWF Trondheim, 22.06.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/1351 Saksbehandler: Ingvild Skorve Endelig avgjørelse i klagesak: klage på tillatelse

Detaljer

Statskog SFs skogvirksomhet

Statskog SFs skogvirksomhet Til statsråden Statskog SFs skogvirksomhet Foretaksmøtets vedtak i sak 14/14 Utredning av privatisering av foretakets skogvirksomhet Oslo, OFFENTLIG Statskog SF Søren R. Thornæs veg 10 7801 NAMSOS Tel:

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer