INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK"

Transkript

1 S T R A T E G I S K H A N D L I N G S P L A N F O R B E R G E N K O M M U N E S INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK

2 Visjon: Den europeiske Kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste arenaer for nyskaping, modighet, åpenhet og kreativitet. Fra Ny Kulturstrategi FORORD Visjonen om at den europeiske Kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste arenaer for nyskaping, modighet, åpenhet og kreativtet er grunnleggende for dette strategiske handlingsdokumentet. Visjonen er hentet fra Ny Kulturstrategi , som ble vedtatt av bystyret 9. desember Kulturbyråden har i arbeidet med den internasjonale planen funnet det nødvendig å justere hovedmålet og de av bystyret vedtatte strategiene slik disse ble formulert i Ny Kulturstrategi. Kulturbyråden vil at Bergen skal videreutvikles som en grensesprengende og nyskapende kulturby, som er dristig, åpen og risikovillig i sin uavhengighet. Hovedmålet for byens internasjonale kunstog kulturpolitikk betoner derfor at Bergen skal være kjent som en nyskapende kulturby i Europa og kulturpolitiske strategier må sikre nyskaping framfor stagnasjon og konservering. Kulturbyråden har formulert en ny strategi med ditto tiltak, som gir mulighet for å realisere denne målsettingen. I tillegg er øvrige 4 hovedstrategiene justert i tråd med de innspill som er kommet fra det bergenske kunstog kulturlivet og de kulturpolitiske vurderinger som er gjort i arbeidsprosessen. Internasjonal kunst- og kulturutveksling bidrar til faglig fornyelse, kulturell og kunstnerisk ry og anerkjennelse og tilgang til de miljøer og instanser som kan fremme, tilføre ressurser og promotere den bergenske kunst- og kulturproduksjonen. De kulturpolitiske strategiene og tiltakene vil bidra til å sikre Kulturbyen Bergens aktører ytterligere økt internasjonalt handlingsrom. Kulturbyråden ser at det er viktig å samordne Bergen kommunes, kunst- og kulturlivets og næringslivets internasjonale virksomhet for slik å få god effekt av de samlede ressurser som byen besitter. Plan for Bergens internasjonale kunst -og kulturpolitikk vektlegger flere forhold med betydning for dette arbeidet og ser med forventning fram til de resultater som kan tjene kunst- og kulturlivet og byen i et internasjonalt marked. Kulturbyråden har en ambisjon om at flere aktører innen det bergenske kunst- og kulturlivet vil framstå som Nordens beste i en presentasjon mot Europa og Verden og håper Strategisk handlingsplan for Bergen kommunes internasjonale kunst- og kulturpolitikk vil være et vesentlig bidrag i realisering av denne ambisjonen. Henning Warloe Kulturbyråd 2 3 Forside: Peer Gynt, Foto: Lesley Leslie-Spinks, DNS. T.v.: xlproduction (fotograf ukjent), BIT Teatergarasjen.

3 INNLEDNING: I vedtatt Kulturstrategi uttrykkes i kunstknagg 7 en offensiv målsetting om at Bergen ytterligere skal forsterkes som kunstnerisk nasjonalt tyngdepunkt for internasjonal kontakt og utveksling og med produksjoner på tvers av sjangrer og landegrenser. Kulturens kraft, energi og nye og etablerte kunstnere og kunst- og kulturinstitusjoner avhenger av kommunikasjon, samarbeid og nettverksutvikling med internasjonale aktører. I denne strategiske handlingsplanen for internasjonal kunst- og kulturpolitikk har det derfor vært viktig å ha fokus på hvor og hvordan Bergen kommune bør orientere seg i veien videre i det internasjonale kunst- og kulturarbeidet og hvilke virkemidler, tiltak og føringer som må vektlegges for å oppnå gode rammebetingelser for det bergenske kunst- og kulturlivet. Tiltak som skisseres i handlingsdelen bygger på fakta fra en kartlegging utført gjennom et samarbeidsprosjekt med Utenriksdepartementet ved Presse-, kultur og informasjonsavdelingen, møter med utvalgte representanter fra det bergenske kulturlivet og innspill fra andre innstanser så som Reiselivslaget og Bergen Næringsråd. Arbeidet har vært ledet av Seksjon for kunst og kultur med seksjonssjef Øyvor Johnson som ansvarlig for planprosessen. Jeg forventer at dette pionerarbeidet på kort sikt skal gi betydelig forbedringer for byens allerede utmerkede kunstmiljøer. Likeså at bergensere nettopp gjennom denne satsingen, skal få flere nye kunstopplevelser i egen by. Bjørn F. Holmvik Kulturdirektør 4 5 T.v.: Bloody Mess, Foto: Hugo Glendinning), BIT Teatergarasjen.

4 Den spenstige byen full av livskraft opplevelser. Fra Bergen Scenarier 2020 AVGRENSING MOT ANDRE KUNST- OG KULTURPOLITISKE PLANER Innenfor kunst og kulturfeltet vil Plan for Bergen kommunes internasjonale kunst- og kulturpolitikk være å betrakte som en tverrgående plan, som vil speile kulturpolitiske satsinger og behov uttrykt i ulike fagplaner. Særskilt vil det internasjonale aspektet i Handlingsplan for rytmisk musikk og Kunstplanen gjenspeiles i denne planen. For øvrig innebærer planens tverrgående karakter at den ikke fokuserer på bestemte målgrupper og sjangre, men på Bergen kommunes internasjonale kunst- og kulturpolitikk for hele politikkområdet. Planen gir grunnlag for å arbeide etter 5+ ambisjonen, som ble et positivt begrep utviklet i Bergen Scenarier prosjekter utvikles der flere aktører trekker i samme retning for å oppnå optimale resultat. Aktivitet avler aktivitet og den internasjonale kontaktflaten er viktig så vel for byens kunst- og kulturliv, som for reiseliv og næringsliv. De samlede synergieffektene og ringvirkninger av de ulike tiltakene vil bidra til å gi byen en solid internasjonal gjennomslagskraft. 6 7 T.v.: Illustrasjon: Lasse Berntzen.

5 INTERNASJONAL DIALOG OG UTVEKSLING Internasjonalisering av det bergenske kulturlivet har gjenspeilet utvikling av faglige nettverk og nettverksproduksjoner i samarbeid med både nasjonale og internasjonale aktører. De bergenske kunstnere, institusjoner og grupper har klart å kombinere det beste lokalt med det beste internasjonalt. Dette har gitt klare signaler på at kulturell tilstedeværelse i verden gjennom individuell og kollektiv nettverksbygging har dannet grunnlag for å videreutvikle en kvalitativ og nyskapende kunstproduksjon i Bergen. STATUS KNYTTET TIL DEN KOMMUNALE INTERNASJONALE VIRKSOMHETEN I forbindelse med lanseringen av storbyen som motor og vekstkraft i den internasjonale konkurransen om verdiskapingevne, forskning, bosetting, opplevelser etc. har det vært svært viktig å ta del i en internasjonal dialog om hvordan byenes rolle i slik samfunnsutvikling best kan stimuleres. For politikkområdet kunst og kultur har kommunal internasjonal deltakelse og utveksling vært viktig for å fremme det bergenske kunst- og kulturlivet, kulturpolitiske strategier og ikke minst kunne påvirke utvikling av en europeisk kunst- og kulturpolitikk. Dette er nylig konkretisert gjennom et strategisk dokument for de europeiske byenes politikkområder vedtatt av Eurocities og hvor Bergen kommune i prosessen jobbet aktivt for implementering av politikkområdet kunst og kultur i dokumentet. I tillegg har det vært viktig å bli presentert for ulike byers og regioners synliggjøring av kunst og kultur som kraft i samfunnsutviklingen. Dette kan eksemplifiseres i flere byer eks.vis i Bilbao, Barcelona, Newcastle/Gateshead, Glasgow mfl. By- og regionsbyggingsprosesser i Europa viser hvordan lokale og nasjonale identitieter har vokst fram med globalisering som bakgrunn. Ulike steders identitet og kulturell ulikhet lanseres nå som et fenomen i Europa og blir dermed og et sammenbindende element i et forsøk på å skape bevissthet rundt Europa som et fellesskap. Bergen kommunes internasjonale engasjement på kulturfeltet er bla. medlemskap i Eurocities, som har som mål bl.a. å sikre at byrelaterte tema står høyt på EU`s agenda. Eurocities arbeid er organisert i ulike komiteer for ulike politikkområder. Kulturkomiteen har igjen nedsatt ulike arbeidsgrupper for å utvikle ulike fagområder i et europeisk perspektiv og for å ha et grunnlag for utvikling av konkrete utvekslingsprosjekter. Bergen har deltatt aktivt i arbeidsgruppen knyttet til kultur og unge mennesker og økt mobilitet blant kunstnere, kuratorer og rådgivere og har her tatt et særlig ansvar for gruppen kuratorer. Bergen kommune er og medlem av Union of Baltic Cities, som er et nettverk bestående av over 100 byer i de 10 baltiske land, medlem av Hansaforbundet og Les Rencontres, som er en internasjonal organisasjon for europeiske byer og regioner og som arbeider for at den kulturelle dimensjonen skal være nærværende og integrert på alle beslutningsnivå. Les Rencontres legger sine møter fortinnsvis til årets kulturhovedstad. Videre er Bergen medlem av organisation of World Heritage Cities, som representerer byer med framstående natur- og kulturarv. Bergen er og nordisk vennskapsby med Gøteborg, Åbo/Turku, Århus og har samarbeid med Reykjavik. I vennskapsbyordningen har særlig ungdom og fritidsfeltet vært vektlagt. I tillegg har Bergen vennskapsbyavtale med Seattle og Newcastle og i forhold til Newcastle ble det i år 2002 inngått en særlig avtale, som gjensidig forplikter byene til konkret kulturutveksling og som skal bidra til internasjonalisering av viktige kunst- og kulturinstitusjoner. Kommunen bruker ca. kr ,- i medlemsavgifter for deltakelse i internasjonale organisasjoner som UBC, Eurocities, Les Rencontres etc. Andre utgifter er knyttet til reiser og til vertskapsfunksjoner de ganger Bergen er arena for konferanser/utveksling og arrangement/prosjekt. I år 2004 utgjorde dette arbeidet arrangøransvar for Forum for Young Citiens; et utvekslingsprosjekt i regi av Eurocities, deltakelse i to møter i Eurocities, ett møte i Les Rencontres og deltakelse i Nordisk Fritidskonferanse. I tillegg har det vært et særskilt møte med Newcastle. Festspillscenografi, foto: Lasse Berntzen. 8 9

6 DET BERGENSKE KULTURLIVETS INTERNASJONALE VIRKSOMHET Over: Peer Gynt, foto: Lesley Leslie-Spinks, DNS. T.h.: foto: Per Platou/BEK. Det gies offentlig tilskudd for å fremme internasjonal deltakelse og internasjonal kunst- og kulturutveksling. Det er en generell oppfatning at Bergens kulturelle ståsted er påvirket av byens historie. Bergen har hele tiden i kraft av sin funksjon som handelsby måtte se utover og ha blikket vendt mot Europa og resten av verden. Beskrivelsen av byen som en tradisjonsrik og internasjonal by kan sees på som elementer i merkevaren Bergen. Kulturimpulser utenfra har bidradd til at bergenserne og kulturaktører stadig har måttet definere seg selv i forhold til andre og trolig har dette lagt til rette for en kulturell åpenhet med mot til å ta nye utfordringer. BIT- Teatergarasjen er for eksempel Norges største co-produsent av internasjonal teater og dans, og samarbeider på fast basis med teaterhus i flere europeiske land. En annen viktig del av virksomheten er å medvirke til at norske kompanier finner samarbeidspartnere i utlandet. BIT Teatergarasjen vil i samarb.m. Nettverk for Scenekunst i desember 2005 presentere fem sceniske produksjoner på PS122 i New York. Forestillingene er blant det beste og mest spennende av norsk samtidsscenekunst. DNS tar Peer Gynt til New York i Flere kulturaktører har utenlandsk kontakt som en stor del av sin samlede virksomhet bl.a. Nattjazz, Music Factory, Autunnalen og BIT20 Ensemblet. Andre har utenlandsk kontakt og formidling som hoveddel av sin virksomhet bl.a. Bergen Internasjonale Teater-Teatergarasjen, Oktoberdans/Meteor, Berg Art festivalen, Festspillene og Bergenfest tidl. Ole Blues. 11 Bergenfest har utv. Grieg Music Education; et nettbasert musikkundervisningsprogrammet, som har høstet internasjonal ry og foreløpig har 11 land meldt interesse for programvaren. Et par tiltak er finansiert utelukkende i forhold til utenlandsk kontakt; gjestekunstnerordningen på USF og formidling av internasjonal samtidskunst-prosjekttilskudd. Mange institusjoner i Bergen får særskilt tilskudd fordi de har et internasjonalt ansvar. For museene gjelder dette prosjekter ved bl.a. Bergen kunstmuseum, Vestlandske kunstindustrimuseum, Edvard Grieg museum, Bryggens museum og Det Hanseatiske museum. Innen billedkunstfeltet har Bergens kunstforening/bergen Kunsthall og Bergen senter for elektronisk kunst (BEK) et systematisk fokus på utlandet med flere prosjekter i året. BEK inviterer kunstnere fra inn- og utland til workshops, forelesninger, artist in residence-programmer og visninger.bek presenterer nasjonale og internasjonale kunstnere på LANDMARK i Bergen Kunsthall.

7 STATENS ORGANISERING AV DET UTENRIKSKULTURELLE ARBEIDET REGIONAL SAMORDNING I INTERNASJONAL UTVEKSLING I noen norske byer og regioner er det i dag en opptrapping av ambisjoner og ressurser i forhold til internasjonal deltakelse og oppmerksomhet for både å fremme interesser, utvikle nettverk og for å kanalisere synspunkter til beste for byenes interesser. Vest Norges kontor i Brussel er et slikt eksempel på samordning både mellom flere fagsektorer og flere forvaltningsnivå og likeledes det regionale utenrikskulturelle samarbeidet med Utenriksdepartementet. Det er knappe administrative ressurser både til oppsøkende og deltakende virksomhet i internasjonalt kultursamarbeid. Ikke minst oppfattes det som ressurskrevende å ta konkrete initiativ og å fange opp eksterne initiativ som kommer fra nye og etablerte kontakter. Ressursknapphet setter og begrenseninger for aktiv deltakelse i EU`s program noe som begrenser tilgang på tilskuddsmidler. Europakommisjonen vil satse mer på kultur i framtiden og har foreslått et nytt kulturprogram for perioden med et totalt budsjett på 3,3 milliarder kroner. Gjennom programmet Kultur 2007 vil Europakommisjonen styrke europeisk kultursamarbeid og målsettingene er å stimulere til kulturutveksling og mobilitet av kunstnere, turnevirksomhet, vandreutstillinger og flerkulturell dialog i Europa. Ansvaret for internasjonalt samarbeid er delt mellom Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Utenriksdepartementet (UD). KKD har ansvar for nordisk kultursamarbeid og for formidling av utenlandsk kultur til Norge. UD v/ Presse-, kultur og informasjonsavdelingen (PKI) har ansvar for presentasjon og formidling av norsk kultur i utlandet. PKI disponerer 59,1 mill (budsjett 2005) til utenrikskulturelle formål hvorav 25,1 mill. er driftsutgifter herunder drift av web- prosjekter hjemme og ute og 34 mill. er tilskuddsmidler fordelt på ulike formål. Det globale nettverket av utenriksstasjoner, som UD disponerer, femner om ca. 150 ambassader og konsulat og står sentralt i praktisk kulturformidling, presse- og informasjonsarbeid. PKI har en bevisst politikk på å delegere midler både til ambassadene og til ulike faglige instanser. Ambassadene/stasjonene har fått delegert tilskuddsordninger for presse og ekspertbesøk innenfor kunst- og kulturområdet. I år 2005 er budsjettet på 3,3 mill. til formålet, 7 mill. er avsatt til profilering i utlandet og i tillegg har stasjonene eget profileringsbudsjett på 12,5 mill. Det er nedsatt fagutvalg som skal styrke kontakten med kunst- og kulturmiljøene i landet. Fagutvalgene er administrert av ulike bemyndigede innstanser, som beslutter fordeling av tilskudd til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle kunstneres offentlige opptredener i utlandet. Office for Contemporary Art (OCA) skal ivareta internasjonal formidling av billedkunst og forvalter i samråd med fagutvalget for billedkunst, UD`s disponible prosjektmidler. Musikkinformasjonssenteret (MIC) har som formål å arbeide for økt bruk av norsk musikk i inn- og utland. MIC administrerer fagutvalget for musikk og forvalter UD`s reisestøtte til profesjonelle musikere i utlandet. På litteraturområdet er det ikke nedsatt eget fagutvalg, men Norwegian Literature Abroad (NORLA) skal informere om og formidle norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet i samarbeid med norske forlag og andre organ. Fagutvalget for scenekunst er under ledelse av Danse- og teatersentrum, fagutvalget for kunsthåndverk under ledelse av Norske Kunsthåndverkere og fagutvalget for arkitektur og design er under ledelse av Norsk Form. Film har ikke eget fagutvalg, men fagområdet ivaretas av Norsk Filminstitutt. Totalt er det i år 2005 fordelt ca. 5,4 mill. gjennom de ulike fagutvalgene. Tre mødre, foto: Yaniv Cohen, NCB

8 FUNN FRA KARTLEGGING I SAMARBEID MED UTENRIKSDEPARTEMENTET Bergen kommune deltok i årene sammen med byene Stavanger, Kristiansand og fylkeskommunene Vest-Agder, Øst-Agder, Rogaland og Sogn og Fjordane, i et samarbeid med Utenriksdepartementet om utenrikskulturelt samarbeid. Ett av de viktigste tiltakene i samarbeidet var en kartlegging om omfanget av internasjonal kunst- og kulturutveksling. Kartleggingen synliggjør en meget stor internasjonal kulturvirksomhet. Det er et økende antall kunst- og kulturinstitusjoner, som har et klart internasjonalt utgangspunkt for sin kunstneriske eller kulturelle aktivitet. Her nevnes trekk som er særskilte for Bergen. Kulturelle nettverk Det bergenske kulturlivet understreker at internasjonal kulturutveksling og virksomhet er meget viktig. Faktisk for mange en forutsetning for egen videreutvikling. Kontakten går gjennom uformelle og private nettverk, som etableres på internasjonale møteplasser/konferanser og gjestespill/festivaler. Nettverkene fungerer som døråpnere for formidling, anerkjennelse, distribusjon etc. Det eksisterer et omfattende nettverk og aktiv dialog via mailing lister og teknologi er et brohode mellom kunstnere her og i utlandet. Scenekunstinstitusjoner/aktører herunder både BIT og Jo Strømgren Kompani deltar bl.a. i Informal European Theatre Meeting-et nettverk for kulturorganisasjoner. BIT er for øvrig aktiv deltakende i Junge Hunde og Baltic Circle. BIT20 deltar og la grunn for Court-Circuit (Frankrike) og Ensemble Recherche (Tyskland) og Opera Vest er medlem av New Op, som er et nettverk bestående av organisasjoner med tilknytning til det moderne operaformatet. I jazzmiljøet er Vestnorsk Jazzsenter sterkt involvert i Europe Jazz Network og har ansvar for å administrere organisasjonen. Europe Jazz Network har vokst fra 15 til 43 medlemmer siden Vest Norsk Jazz Senter overtok sekretariatsfunksjonen T.v.: Nattjazz, Bugge Wesseltoft, foto: CF Wesenberg.

9 Museene deltar i mer formelle nettverksorganisasjoner bl.a. er tidligere direktør for Edvard Grieg Museum, Troldhaugen president i International Committee for Literary Museums (ICLM) under ICOM nedsatt av UNESCO og Bergen Kunstmuseum medvirker i et europeisk utstillingssamarbeid Visual Community Network (VCN). Utstillingen Edvard Grieg Art and Identity, har turnert i 8 land og 14 byer siden år 2000 Bergen Offentlige Bibliotek medvirker i nettverket etablert mellom de 9 europeiske kulturbyene i år 2000 og ikke minst i International Federation of Library Association and Institutions (IFLA). Bergen Off. Bibliotek ledet informasjon og markedsføringskomiteen med promotering av kongressen IFLA 2005 i inn- og utland. Bergen Off. Bibliotek deltar og aktivt i Library of Congress i Washington DC. T.h.: BIT 20, foto: Line Olaisen. 16

10 I tillegg opplyser mange aktører at de deltar i EU finansierte prosjekter som danner basis for ulike faglige nettverk. Kunst- og kulturaktørenes samarbeid med UD v/ Presse, kultur- og informasjonsavdelingen Hovedinntrykket fra besvarelsene fra kunst- og kulturaktørene er at de som har vært i kontakt med UD og ambassadene i forbindelse med arrangementer og prosjekter i utlandet er generelt godt fornøyd. Det er uttrykt ønsker og behov vedrørende avdeling for Presse/Kultur /Informasjon (PKI) og ambassadenes virksomhet, som inkluderes i denne strategiske planen. Utbredelse aktuelle land Virksomheten til aktørene spenner over store deler av verden. Men Europa generelt og Frankrike, Tyskland og England/Storbritannia spesielt, er land som er mest aktuelle for internasjonal utveksling og samarbeid. I tillegg nevnes og USA, Canada, Russland og Japan. Kulturaktørenes samarbeid med næringslivet i internasjonalt arbeid Fra kartleggingsarbeidet framkom at kunst- og kulturlivet generelt sett har liten konkret næringslivserfaring knyttet til internasjonalt arbeid. Norsk eller bergensk næringsliv skaper i liten grad internasjonal aktivitet for kunst- og kulturlivet og inntrykket er at næringslivet bruker lite ressurser på internasjonal kunstutveksling/virksomhet. Bergen mangler og spesialiserte, skreddersydde, utviklingstjenester for internasjonal promotering og markedsføring og tiltak som systematisk selger kunst- og kulturlivet i utlandet, på messer og andre markedsplasser. I denne forbindelse kan kunnskap og erfaringer fra andre byer og særlig britiske byer være viktig å bygge på i det videre utviklingsarbeidet. Kunst og kulturinstitusjoners hindringer for videre internasjonalisering De fleste opplever trange økonomiske rammer og små personalressurser som største hinder for et økt internasjonalt engasjement. Det internasjonale engasjementet må tas ekstra, som oftest uten flere økonomiske eller menneskelige ressurser. Høye transportutgifter og produksjonskostnader ved internasjonale produksjoner er også tyngende. Det er formidlet behov om støtte knyttet til informasjon og markedsføring. Det er bl.a. behov for formidling av informasjon til utlandet om interessante arenaer/festivaler i Norge og markedsføring av interessante bergenske utøvere/kunstnere i utlandet. Det er også behov for drahjelp i forhold til å åpne opp for at bergenske utøvere/ensembler blir invitert til utenlandske festivaler, utstillinger m.v. og sist men ikke minst er det behov for større kjennskap til relevante faglige miljø i utlandet. T.h.: Festspillene i Bergen, foto: Thor Brødreskift. 18

11 VIDEREUTVIKLING OG REORIENTERING AV BERGEN K OMMUNES INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURSATSING Et av formålene med gjennomgangen av det eksisterende internasjonale kultursamarbeidet har vært å få et grunnlag for å vurdere en eventuell reorientering av Bergen kommunes innsats. Med henblikk på kunst- og kulturlivets nettverk og utveksling er det viktig å vurdere om den offentlige innsatsen underbygger og styrker de allianser som er dannet og hvorvidt den internasjonale deltakelsen skaper rammer for den nødvendige og ønskelige internasjonale utvekslingen. Ny helhetlig kjennskap til det bergenske kunstlivets internasjonale nyorientering viser behov for å bli mer offensiv i forhold til nordiske og europeiske miljøer og innstanser med formål om å øke tilgangen til eksterne ressurser og til faglig stimulering og nyskaping. Det nordiske samarbeidet må i langt større grad vinkles mot hovedstedene. Det er kun innenfor enkelte kulturområder så som bl.a. film særlig interessant å samarbeide med de neststørste byene slik praksis har vært. Dermed må det langvarige tradisjonelle nordiske vennskapsbysamarbeidet spisses inn mot utvalgte sjangre og bli mer selektivt. Bergens medlemsskap i Eurocities, vil legge grunnlag for en fruktbar offentlig dialog, som vil være tjenlig for vårt kunst- og kulturliv. Med hensyn til en økt oppmerksomhet mot europiske byer er det åpenbart at Paris, Berlin og London er interessante for kunst- og kulturlivet. Bergen har bla. et meget anerkjent elektronisk miljø, et rytmisk miljø, et scenisk miljø og et jazzmiljø, som kan benyttes for å skape et kreativt og innovativt bilde av byen. Dette bør være noe som både reiseliv og næringsliv kan profitere på parallelt med en strategisk kunst- og kulturpolitisk nyorientering mot Europa. Sist men ikke minst er det aktuelt å revitalisere samarbeidet med Baltikum og særlig fokusere på Latvia og Riga, der vårt kunst- og kulturliv er etterspurt fra et meget vitalt og spennende miljø. Nattjazz, Marc Ducret trio. GEOGRAFI ELLER SJANGRE Internasjonalt samarbeid må ha som formål å styrke kunsten og kulturen i egen by innenfor ulike kunstog kulturtuttrykk og sjangre. Det må og vektlegges at det er økt interesse for eller etterspørsel etter aktører/temaer fra Kulturbyen Bergen eller at det eksisterer et samarbeid som det er naturlig å bygge på. Bergen kommunes internasjonale kulturarbeid bør skape forutsetningene for slik utveksling, og som kan fungere som døråpner inn mot viktige og interessante alliansepartnere så vel av finansiell som av faglig og praktisk karakter uavhengig av geografi og fokuserte byer og land

12 BERGEN KOMMUNES INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK VISJON, HOVEDMÅL OG STRATEGIER I PERIODEN Visjon: Den europeiske Kulturbyen Bergen skal være blant Nordens fremste arenaer for nyskaping, modighet, åpenhet og kreativitet. Hovedmål: Kulturbyen Bergen skal ytterligere forsterkes som kunstnerisk nasjonalt tyngdepunkt for internasjonal kontakt og utveksling på tvers av sjangrer og landegrenser. Bergen skal markere seg på den internasjonale kunstscenen og være kjent som en viktig og nyskapende kulturby i Europa. Fra Ny Kulturstrategi , vedtatt av Bergen bystyre 9. des Strategier: Arbeide for at Bergen videreutvikles som en dynamisk og grensesprengende kulturby. Skape rammer og bidra til å utvikle kunst- og kulturnettverk, som stimulerer det bergenske kunst- og kulturlivet. Delta aktivt i internasjonale organisasjoner, spisse vennskapsbysamarbeidet på særskilte områder og etablere nye samarbeidsrelasjoner, som tjener det bergenske kunst- og kulturliv. Utvikle en sterkere koordinering og bedre samhandling mellom organisasjoner og miljøer med internasjonalt kontaktnett både næringsmessig og kulturelt. Legge til rette for og fremme et globalt mangfold der ulike kulturer, tradisjoner og samtidsuttrykk formidles Peer Gynt, Foto: Lesley Leslie-Spinks, DNS.

13 FØLGENDE STRATEGIER OG TILTAK VEKTLEGGES I ARBEIDET I PERIODEN Arbeide for at Bergen videreutvikles som en dynamisk og grensesprengende kulturby. Dristig, åpen og risikovillig i sin uavhengighet Gi offentlig støtte til smale, nyskapende uttrykk, til frie grupper og tidsavgrensede prosjekt, som skal formidles internasjonalt. 1.2 Ta initiativ til trendforskning i et internasjonalt perspektiv innenfor nyere kunstuttrykk med utgangspunkt i bergenske miljø. 1.3 Styrke støttefunksjonene og øke oppmerksomhet mot kunstutøvere og kunstsjangre, som oppnår internasjonal oppmerksomhet innenfor eksperimentelle og smale kunstsjangre. 2. Skape rammer og bidra til å utvikle kunst- og kulturnettverk, som stimulerer det bergenske kunst- og kulturlivet til økt internasjonalt samarbeid. Forpliktende samarbeid Utarbeide en nærmere samarbeidsform mellom Bergen Kommune, Utenriksdepartementet v/ PKI avdelingen og Kulturdepartementet, som sikrer bergenske kunst- og kulturaktører deltakelse på de mest relevante internasjonale arenaene. 2.2 Økt samarbeid med ambassadene og de av UD bemyndigede innstanser så som MIC (Musikkinformasjonssenteret), NORLA (Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet / Norwegian Literature Abroad) og OCA (Office for Compemtorary Art Norway). 25 T.v.: Galapagos (fotograf ukjent), BIT Teatergarasjen.

14 2.3 Bygge rutiner som sikrer at ambassadene bidrar med å formidle utenlandsk presse og eksperter til Bergen, invitere presse til norske opptredener i utlandet og fungerer kontaktskapende med interessante fagmiljø samt norske bedrifter og sponsorer i utlandet. 2.4 Inngå samarbeidsavtaler for å utnytte potensiale mellom Bergen og andre byer i europeiske organisasjoner. Admn. ressurser og støtteordninger Øke budsjettrammen for prosjekt- og stipendordningen til produksjon, formidling og gjesteopphold i utlandet for bergenske kunstnere, grupper og institusjoner. 2.6 Styrke den internasjonale posisjonen for Festspillene og derigjennom bidra til økt markedsføring av andre bergenske spydspisser med regional og nasjonal betydning. 2.7 Øremerke ressurser til oppfølging av eksterne initiativ og prosjekter bl.a. gjennom Eurocities. 2.8 Øremerke ressurser til bedre service og veiledning over for kunst- og kulturlivet til aktiv deltakelse i EU`s rammeprogram for kultur og til uthenting av turnemidler, prosjektstøtteordninger og gjestespillordninger fra Norsk Kulturråd. 2.9 Støtte deltakelse i internasjonale markeringer basert på bergenske /nasjonale begivenheter Øke kapasitet for gjestekunstnere til Bergen Etablere kompetansegivende nettverk i Bergen, der de institusjoner som ikke har internasjonal erfaring drar nytte av mer internasjonalt aktive kulturorganisasjoner/institusjoner. 27 T.v.: Foto/illustrasjon: Lasse Berntzen.

15 3. Delta aktivt i internasjonale organisasjoner, spisse vennskapsbysamarbeidet på særskilte områder og etablere nye samarbeidsrelasjoner, som tjener det bergenske kunst- og kulturliv. Bergen i en internasjonal kontekst Stille kulturkompetanse til rådighet og være åpen for ulike verv, medlemsoppdrag, representasjonsansvar etc. i viktige internasjonale organisasjoner. 3.2 Synliggjøre Bergens kulturpolitiske dagsorden i europeiske strategi- og plandokument. 3.3 Knytte administrative og politiske kontakter med byer, regioner og myndigheter for å utveksle kompetanse om suksessfaktorer i kunst- og kulturutvikling/byutvikling. 3.4 Arbeide for å legge internasjonale konferanser og markante kulturelle begivenheter på internasjonalt nivå til Bergen. 3.5 Observasjon av og bidra til utarbeiding av rammeverk for gjennomføring av internasjonal og nasjonal kulturpolitisk praksis. 3.6 Bidra til kunnskap om muligheter og virkninger av EØS-avtalen for kulturlivet i samarbeid med Vest Norges Brusselkontor. Med blikket utover Etablere tettere kontakter med regioner, byer og kunst- og kulturmiljøer som har størst betydning for det bergenske kunst- og kulturlivet, særlig Frankrike, Tyskland og England. 3.7 Øke kontakt med Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd for å styrke og utvikle Bergens rolle i det nordiske felleskapet. 3.8 Søke å samordne regionale interesser og storbyinteresser i internasjonalt arbeid. 29 T.v.: Nattjazz, Jason Morgan Bandwagon, foto: Paul Brown.

16 4. Utvikle en sterkere koordinering og bedre samhandling mellom organisasjoner og miljøer med internasjonalt kontaktnett både næringsmessig og kulturelt. Kultur og næring hånd i hånd Utvikle rutiner for samordning av kulturutveksling, reiseliv og eksportsatsing i nye eller eksisterende markeder for å skape synergieffekter, kvalitet og kreativitet. 4.2 Arbeide for at Bergen Næringsråd og kommunens nettverksorganisasjoner skal sikre at flere instanser, firmaer, bedrifter vektlegger kunst og kultur i en bred komunikasjonsstrategi med andre land. 4.3 Utvikle effektive, skreddersydde utviklingstjenester og markedsplasser, showcases for nye kulturbaserte næringer som skaper nye forretningsmuligheter både lokalt og internasjonalt. 4.4 Øke kompetansen på faktorer som bidrar til suksess både på kulturfeltet og næringsfeltet i møte med nye markeder. Eksportering av bergensk kulturbasert næring Avsette ressurser og bedre rammevilkårene for bergensk lansering og distribusjon av kunst- og kulturproduksjon i utlandet. 4.6 Styrke samarbeidet om kultureksport for å skape økt internasjonal oppmerksomhet om bergenske kulturprodukter i samarbeid med bla. Innovasjon Norge og Music Export Norway. 4.7 Iverksette bransjeskolerende tiltak og videreutvikle kompetansestrukturer innen eksport. 4.8 I sterkere grad nytte Vest Norges Brusselkontor som døråpner for promotering og lansering av Bergens kunst- og kulturliv. 4.9 I samarbeid med ulike instanser utarbeide profileringsmateriell om bergensk kunst- og kulturliv på flere språk. 31 T.v.: Tuco s Lounge, foto: Oda Hveem.

17 5. Legge tilrette for og fremme et globalt mangfold der ulike kulturer, tradisjoner og samtidsuttrykk formidles. En åpen og modig by Stimulere til internasjonalisering av det bergenske kunst- og kulturlivet gjennom utveksling, nettverksutvikling og gjennom import og eksport av kunstnere, kulturorganisasjoner og kunstverk. 5.2 Bruke internasjonal kompetanse som det flerkulturelle miljøet i Bergen representerer. 33 T.v.: Illustrasjoner: Lasse Berntzen.

18 AVSETNINGER I BUDSJETTET 2006 OG I ØKONOMIPLANPERIODEN Forslag til avsetninger til nye tiltak og økning av eksisterende: Tiltak kan inndekkes i ordinære budsjettrammer Tiltak med nye midler tilført kulturområdet. Tiltak kan inndekkes innenfor midler fra fondet for kulturbasert næringsutvikling tilført kulturområdetsbudsjettramme eller søkes inndekket fra eksterne ordninger. Planen har 5 fokusområder merket 1 5. Hvert fokusområde er operasjonalisert med en rekke tiltak som igjen er sortert under vignetter, som signaliserer ulike perspektiv og retninger. Budsjettavsetningene er knyttet til de ulike retningene. Tiltak Sum Strategi 1, 0,2 0,2 Dristig, åpen og risikovillig i sin uavhengighet... Tiltak ,1 0,1 Strategi 2, Forpliktende samarbeid... Tiltak ,6 (2005) 0,6 Admn. ressurser og støtteordninger... Tiltak ,0 0,5 0,4 0,4 2,3 Strategi 3, Bergen i en internasjonal kontekst...tiltak ,1 0,1 0,2 Med blikket utover... Tiltak ,1 0,1 0,2 Strategi 4, 0,1 0,1 0,2 Kultur og næring hånd i hånd... Tiltak ,3 0,3 0,2 0,1 0,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,6 Eksportering av kulturbasert næring... Tiltak Strategi 5, 0,1 0,1 En åpen og modig by... Tiltak ,1 0,1 Sum alle tiltak 2,1 1,5 1,0 0,9 5,5 Hvorav økt ramme (nye midler) fra 1,0 0,8 0,7 0,6 3,1 bybudsjettet til formålet Avsetting innenfor dagens ramme, fra fondet for 1,1 0,7 0,3 0,3 2,4 kulturbasert næringsutv. eller andre eksterne ordninger T.h.: Der Tod und das Mädchen, foto Erik Berg, NCB

19 BERGEN BYSTYRE BEHANDLET SAK STRATEGISK HANDLINGSPLAN FOR BERGEN K OMMUNES INTERNASJONALE KUNST- OG KULTURPOLITIKK I MØTET SAK OG FATTET FØLGENDE VEDTAK: B YSTYRETS BEHANDLING: Helen G. Wathle Kongshavn (FrP) tok opp igjen sitt alternative forslag fremsatt i Komite for finans, kultur og næring: 1. Bystyret tar informasjonen om strategisk handlingsplan for Bergen kommunes internasjonale kunst- og kulturpolitikk til orientering. 2. Bystyret finner det ikke formålstjenelig å prioritere internasjonal kunst- og kulturpolitikk i det omfang handlingsplanen legger opp til nå på grunn av kommunens økonomiske situasjon. 3. Bystyret ber byrådet fremme egen sak hvordan innsatsen innen kunst- og kulturpolitikk mot den frivillige sektor i Bergen kommune kan økes. Tina Åsgård (SV) tok opp igjen sitt tilleggsforslag fremsatt i Komite for finans, kultur og næring: 1. Bystyret vil at Bergen ytterligere skal forsterkes som kunstnerisk nasjonalt tyngdepunkt for internasjonal kontakt og utveksling og med produksjoner på tvers av sjangrer og landegrenser. 2. Bystyret slutter seg til Strategisk handlingsplan for Bergen kommunes kunst- og kulturpolitikk med de strategiske grep og tiltak, som planen skisserer. 3. Bystyret ønsker at handlingsplanen for Bergen kommunes internasjonale kunst- og kulturpolitikk rulleres hvert 4. år. Bystyret forutsetter at i forbindelse med rulleringen skal det fremkomme hvilken effekt Bergen kommunes innsats har representert. 4. Bystyret ber byrådet fremme egen sak hvordan innsatsen innen kunst- og kulturpolitikk mot den frivillige sektor i Bergen kommune kan økes. 5. Bystyret vil understreke behovet for også å se østover, mot Sentral- og Øst Europa, og sørover, mot Asia, Afrika og Latin-Amerika, i den internasjonale kulturpolitikken. 6. Bystyret viser til det omfattende kontaktnettet til BIKS (Bergen Internasjonale Kultursenter), og ønsker at dette blir aktivt utnyttet i kommunens internasjonale kulturpolitikk. 7. Bystyret vil advare mot å legge for stor vekt på trendforskning i kulturpolitikken, men ønsker heller å satse på de andre tiltakene i planen som støtter smale og nyskapende kunst- og kulturuttrykk. Torstein Dahle (RV) tok opp igjen sitt tilleggsforslag fremsatt i Komitee for finans, kultur og næring: En revidert versjon av den strategiske handlingsplanen framlegges våren 2006 der følgende områder innpasses og/eller gis en mer omfattende behandling i planen: Den frivillige sektors kulturinnsats Rollen til innvandrerbefolkningen i Bergen og deres internasjonale nett Film og tv-produksjon Rytmisk musikk/rock 36 37

20 VOTERING: Helen G. Wathle Kongshavns alternative forslag fikk 15 stemmer (FrP+Pp+Dem) og var dermed falt. Innstillingens pkt. 1-3 ble vedtatt med 52 stemmer (H+A+SV+KrF+RV+V+Sp). Innstillingens pkt. 4 ble vedtatt enstemmig. Torstein Dahles tilleggsforslag fikk 12 stemmer (SV+RV) og var dermed falt. Tina Åsgårds tilleggsforslag fikk 15 stemmer (SV+RV+V+Sp) og var dermed falt. Komite for finans, kultur og næring behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vil at Bergen ytterligere skal forsterkes som kunstnerisk nasjonalt tyngdepunkt for internasjonal kontakt og utveksling og med produksjoner på tvers av sjangrer og landegrenser. 2. Bystyret slutter seg til Strategisk handlingsplan for Bergen kommunes kunst- og kulturpolitikk med de strategiske grep og tiltak, som planen skisserer. 3. Bystyret slutter seg til byrådets vilje til å prioritere internasjonal kunst- og kulturutveksling i det løpende økonomiplanarbeidet. 4. Bystyret ønsker at handlingsplanen for Bergen kommunes internasjonale kunst- og kulturpolitikk rulleres hvert 4. år. Foto: Bergen Tourist Board/Per Eide. 38

Internasjonal strategi Kulturrådet

Internasjonal strategi Kulturrådet Internasjonal strategi Kulturrådet 2014-2018 INTERN VERSJON Hovedmål for Kulturrådets internasjonale arbeid 2014-2018: Kulturrådet skal støtte og stimulere internasjonalisering av kunst- og kulturlivet

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020

Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd Nordisk ministerråds strategi for det nordiske kultursamarbeidet 2013 2020 Nordisk ministerråd er en sentral

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

Byrådssak 493/10. Dato: 27. september Byrådet

Byrådssak 493/10. Dato: 27. september Byrådet Dato: 27. september 2010 Byrådssak 493/10 Byrådet Internasjonal kunst- og kulturutveksling i Kunstbyen Bergen. Rullering av Bergen kommunes strategiske handlingsplan for internasjonal kunst- og kulturpolitikk

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt?

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Programmet vil kun støtte tiltak og aktiviteter som tilfører en europeisk tilleggsverdi og som kan bidra til å nå målene satt for EUs

Detaljer

Evaluering av strategisk handlingsplan for Bergen kommunes internasjonale kunstog kulturpolitikk 2006-2009.

Evaluering av strategisk handlingsplan for Bergen kommunes internasjonale kunstog kulturpolitikk 2006-2009. Dato: 14. april 2010 Byrådssak /10 Byrådet Evaluering av strategisk handlingsplan for Bergen kommunes internasjonale kunstog kulturpolitikk 2006-2009. OEJO SARK-007-201000097-98 Hva saken gjelder: Bergen

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Internasjonal kunst- og kulturutveksling. i Kunstbyen Bergen

Internasjonal kunst- og kulturutveksling. i Kunstbyen Bergen Internasjonal kunst- og kulturutveksling i Kunstbyen Bergen Bergen kommunes strategiske handlingsplan for internasjonal kunst- og kulturpolitikk 2011-2015 55 FORORD Kulturbyrådens ambisjon Kulturimpulser

Detaljer

Katedral, paviljong og børs

Katedral, paviljong og børs Katedral, paviljong og børs En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway Ole Marius Hylland og Ola K. Berge Mandat og utgangspunkt En evaluering av UDs delegerte

Detaljer

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge

Statsbudsjettet tilskudd til Innovasjon Norge Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/3473-22.02.2017 Statsbudsjettet 2017 - tilskudd til Innovasjon Norge 1. Tilskudd for 2017 Kulturdepartementet tildeler med dette

Detaljer

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Komite for kultur og miljø Sak 072/13 Høring NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vil oversende følgende uttalelse til Kulturdepartementet til høring av NOU

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2009 2014 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim.

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim. Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim. Vedtatt i Trondheim bystyre 28.01.10 Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor tenke internasjonalt? Med Konkurranse sterke kunnskapsmiljøer

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune

Store lille Trondheim i verden. Internasjonal strategi for Trondheim kommune Store lille Trondheim i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Vedtatt av Trondheim bystyre 28.01.2010 Arkivsak 09/40014 STORE LILLE TRONDHEIM I VERDEN 1 INTERNASJONAL STRATEGI FOR TRONDHEIM

Detaljer

Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold. Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek

Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold. Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek Mangfoldsåret 2008 markeringsår for kulturelt mangfold - Foto: Det flerspråklige bibliotek/ Deichmanske bibliotek Kulturen antar forskjellige former gjennom tid og rom. Dette mangfoldet kommer til uttrykk

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

ddd KULTURKONTAKT NORD

ddd KULTURKONTAKT NORD ddd KULTURKONTAKT NORD Prosjektstøtte OPSTART Tematiske prosjekt puls Generelle vurderingskriterier og vilkår. OPSTARTS-kriterier. Kvalitetsløftende formål. Spesifikke kriterier og søknadsfrister. Støtte

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016

Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Strategi for Norsk kulturråd fra 2016 Norsk kulturråd består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon. Denne strategien gjelder rådets ansvarsområde og arbeid. Mandat, rolle, ansvarsområde

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene

Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene Dato: 10. juni 2010 Byrådssak /10 Byrådet Orientering om rapport om statlige virkemidler for kulturnæringene ADME SARK-332-201000099-89 Hva saken gjelder: Oxford Research AS og Bedriftsøkonomisk Institutt

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 ( ) Regjeringens internasjonale kulturinnsats

Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 ( ) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Vår ref.:10/65/st Dato: 19. april 2013 Til Utenriks- og forsvarskomitéen Uttalelse fra Norsk teater- og orkesterforening om Meld. St. 19 (2012-2013) Regjeringens internasjonale kulturinnsats Norsk teater-

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Bull-Hansen Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 01/02902-040 Dato: 30.05.06 KUNST- OG KULTURSTRATEGI 2006-2011 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ FOR KULTUR, MED IDRETT OG KIRKE/ BYSTYRET

Detaljer

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet

Å arbeide i et internasjonalt perspektiv. Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet Å arbeide i et internasjonalt perspektiv Strategi for Riksantikvarens internasjonale virksomhet 2014 2020 Forside: Det Internasjonale Trekonserveringskurset (ICWCT) på Norsk Folkemuseum, juni 2010. Foto:

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014

Saksframlegg. Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 Saksframlegg Store lille Trondheim - i verden Internasjonal strategi for Trondheim kommune Arkivsaksnr.: 09/40014 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1) Bystyret

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

Nye støtteordninger på kulturfeltet

Nye støtteordninger på kulturfeltet Nye støtteordninger på kulturfeltet Roger Johansen fylkeskultursjef Politisk organisasjon Fylkestinget 37 valgte representanter Fylkesutvalget 9 representanter Komiteer etter valget i 2011: - Komité for

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024

Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Planprogram Kulturplan for Trysil kommune 2014-2024 Vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst og kultur 27.08.2013 Fra Kulturskolens forestilling «Off Broadway» 2012 Foto: Ola Matsson 1. Innledning og bakgrunn

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord:

Rammeplan for kulturskolen. Fra forord: Fra forord: Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi tydeligere beskrivelser

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet 28. juni 2013 Oslo Høringsuttalelse: NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 tar et vesentlig skritt videre i utviklingen av kultursektoren i Norge generelt og Norges

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO

bodø KOMMUNE Innspill - Kulturutredningen 2014 fra Bodø kommune MOTTATT OZJUL2013 Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO bodø KOMMUNE Kulturkontoret Det kongelige Kulturdepartementet PB 8030 0030 OSLO MOTTATT OZJUL2013 Dato: 01.07.2013 Saksbehandler: Per Grøtterud Telefon direkte: 75 55 60 93 Deres ref.: Løpenr 46070/2013

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byråd: Julie Andersland Kommunaldirektør: Harm-Christian Tolden Antall årsverk: 313,7 Antall ansatte: 416 Budsjett

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2017 Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Internasjonal utveksling 1. mars Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Østafjelske kompetansesenter for musikk

Østafjelske kompetansesenter for musikk Østafjelske kompetansesenter for musikk Retningslinjer fra statlig hold Det overordnete mål for kompetansesentrene er å drive kompetanseutvikling i hele det frie profesjonelle feltet. De kompetansehevende

Detaljer

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick

Kulturløftet. Forsidefoto: Dmitriy Shironosov Dreamstime.com Bibclick Bokmål Kulturløftet Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss som individer

Detaljer

Tilskuddsordninger musikk

Tilskuddsordninger musikk Tilskuddsordninger musikk Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke, seksjon for kunst og kultur Tine Rude, rådgiver tine.rude@bergen.kommune.no 22. januar 2013 Støtteordninger profesjonell virksomhet

Detaljer

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene)

EØS-midlene. 14 milliarder kroner. 15 land. Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller. Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) EØS-midlene 14 milliarder kroner 15 land Utjevne økonomiske og sosiale forskjeller Styrke bilaterale relasjoner (Norge/mottakerlandene) Mottakerstyrte midler 32 tematiske områder Kulturrådets og Riksantikvarens

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

UIB REGION OG REGIONALISERING. Seminar 21. februar KULTUR VEST AS et regionalt nyskapingsprosjekt

UIB REGION OG REGIONALISERING. Seminar 21. februar KULTUR VEST AS et regionalt nyskapingsprosjekt UIB REGION OG REGIONALISERING Seminar 21. februar 2011 februar 201nar 21. februar 2011 KULTUR VEST AS et regionalt nyskapingsprosjekt 1 Innledning 1.1 Kultur Vest AS profesjonelle institusjoner som aksjonærer:

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN Versjon for region BTV VEDLEGG 12 Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Versjon for region BTV Rev.20.11.2012 Regionalt 06.02.2013 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 ØST FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet 2014

Detaljer

Internasjonalisering i videregående opplæring

Internasjonalisering i videregående opplæring Internasjonalisering i videregående opplæring Strategiplan Buskerud fylkeskommune 2010 2014 Innhold Forord s. 2 Bakgrunn s. 2 Internasjonalisering status Buskerud s. 3 Hva er internasjonalisering i utdanning?

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak: Saksframlegg Disponering av Kulturfondet 2008 Arkivsaksnr.: 07/30132 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar følgende disponering av Kulturfondet for 2008: Utvikling av internasjonal kunstbiennale - MetaMorph

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

Europeisk kulturhovedstad kort orientering om søke kriterier for Dette av EU s utlysing med søknadsfrist 23. oktober 2015.

Europeisk kulturhovedstad kort orientering om søke kriterier for Dette av EU s utlysing med søknadsfrist 23. oktober 2015. 1 Europeisk kulturhovedstad kort orientering om søke kriterier for 2021. Dette av EU s utlysing med søknadsfrist 23. oktober 2015. Generell informasjon Beslutningsgrunnlaget for utlysningen er EU parlamentets

Detaljer

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019

Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Strategi for internasjonalisering av videregående opplæring i Telemark fylkeskommune 2016 2019 Bilde NASA 2004 Innhold Forord... 2 Bakgrunn... 2 Hva er internasjonalisering i utdanningen?... 3 Internasjonalisering

Detaljer

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016

Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 Bergen kommune v/ seksjon for kunst og kultur ÅPNE TILSKUDDSORDNINGER 2016 OFFENTLEGLOVA I henhold til Offentleglova 3, er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter.

Detaljer

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi.

Hedmark fylkeskommune slutter seg til Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Saknr. 13/1552-2 Saksbehandler: Rannveig C. Finsveen Rullering av Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi - høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Regionalt kultursamarbeid

Regionalt kultursamarbeid Regionalt kultursamarbeid Overordna mål Utvikle samarbeid som synliggjør og fremmer kulturområdets betydning lokalt og regionalt. Kultur som kraft i samfunnsutviklingen - eller; kultur i sentrum! Støtte

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDISK KULTURSAMARBEID 2007-2009

HANDLINGSPLAN FOR NORDISK KULTURSAMARBEID 2007-2009 HANDLINGSPLAN FOR NORDISK KULTURSAMARBEID 2007-2009 Innledning Nordisk Ministerråd (MR-K) besluttet den 26. oktober 2005 en omstrukturering av det nordiske kultursamarbeidet. Den nye strukturen for kultursamarbeidet

Detaljer

Kommunedelplan for kunst og kultur

Kommunedelplan for kunst og kultur Kommunedelplan for kunst og kultur Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Ny planstrategi i Trondheim kommune vedtatt 06.12.2012 Planbehov for kultur. 1. Plan for kunst og kultur 2. Kulturminneplan Et levende

Detaljer