VIDEOJET connect 7000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIDEOJET connect 7000"

Transkript

1 VIDEOJET connect 7000 VJC nn Operation Manual

2

3 VIDEOJET connect 7000 Innhold nn 3 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhet Om denne håndboken Juridisk informasjon Sikkerhetsregler Viktige sikkerhetsinstruksjoner Viktige merknader Kundestøtte og service 11 2 Pakke ut Deleliste Ekstra nødvendige verktøy Ekstra maskinvare som er nødvendig Valgfritt tilleggsutstyr 12 3 Produktoversikt Vanlig konfigurasjon grunnleggende Vanlig konfigurasjon kjedekobling Vanlig konfigurasjon flere kameraer til hodeendenettverk Vanlig konfigurasjon mobilvisning 17 4 Tekniske data Spesifikasjoner Tegning med mål 19 5 Installering Montering Kanalinstallasjon PCBA-tilkoblinger Installasjon av strømkabel Installasjon av Ethernet-kabler Fiberinstallasjon Alarminnganger Alarmutganger Skivepumpe Lyd inn og ut Lokalt lagringsmedium (CF-kort) Siste trinn 26 6 Kontroll av tilkoblede enheter Systemkrav Konfigurasjonsoversikt 28 7 Generelle innstillinger Identifikasjon Navngiving ID iscsi-innlederforlengelse Passord Skriv inn passord Bekreft passord Dato/klokkeslett Datoformat Enhetsdato/enhetstid 30 Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

4 4 nn Innhold VIDEOJET connect Tidssone for enhet Sommertid IP-adresse for tidsserver Tidsservertype 31 8 Webgrensesnitt Utseende Språk på webområde Firmalogo Enhetslogo Vis VCA-metadata Vis VCA-kurver Vis overleggsikoner Velg videospiller JPEG-størrelse, intervall og kvalitet SANNTID-funksjoner Overfør lyd Vis alarminnganger Vis alarmutganger Vis hendelseslogg Vis systemlogg Logging Lagre hendelseslogg Lagre systemlogg 33 9 Transkoder Konfigurasjon av transkoder Enhet [nummer] Navn Passord HTTP-port, HTTPS-port Konfigurer ruter Transkoderprofil Profilnavn Maksimal bithastighet Omkodingsintervall Videooppløsning I-frame-avstand Min. QP for P-bilde QP-delta for I/P-bilde Lyd Tar opp Lagringsadministrasjon Enhetsbehandling Opptaksmedium Aktivere og konfigurere lagringsmedier Formatere lagringsmedier Deaktivere lagringsmedier Ekstern videoenhet Status Siste feil F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

5 VIDEOJET connect 7000 Innhold nn Opptaksmål Bithastighet Start opptak Start opptak Stopp opptak Alarm Alarm Task Editor (Redigering av alarmoppgave) Nettverk Nettverkstilgang Automatisk IP-tilordning IP V4-adresse IP V6-adresse DNS-serveradresse Videooverføring HTTP-nettleserport HTTPS-nettleserport RCP+ port Telnet-støtte PoE-grensesnittmodus ETH 1-grensesnittmodus ETH 2-grensesnittmodus Nettverk MSS (byte) iscsi MSS (byte) Nettverks-MTU (byte) DynDNS Aktiver DynDNS Tilbyder Vertsnavn Brukernavn Passord Tving registrering nå Status Avansert Skybaserte tjenester RTSP-port Godkjenning (802.1x) Nettverksbehandling SNMP UPnP Kvalitet på tjeneste Kontoer IPv4-filter Koding Tjeneste Installasjonsmeny Start enhet på nytt Fabrikkinnstillinger Vedlikehold Oppdateringsserver 47 Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

6 6 nn Innhold VIDEOJET connect Firmware Last opp historikk Konfigurasjon Vedlikeholdslogg Lisenser Systemoversikt Drift via nettleser Sanntidsside Oversikt over sanntidsside Digital I/U Systemlogg/Hendelseslogg Opptaksstatus Lagring, CPU og nettverksstatus Statusikoner IP-adresse for tilkoblede enheter Avspilling Velg opptak for avspilling Eksportere spor Søke etter spor Kontrollere avspilling Konfigurere VIDEOJET connect 7000 til å fungere med et MIC7000-kamera Konfigurere alarminnganger og -utganger Konfigurere lyd Konfigurere videoavspilling Feilsøking og vedlikehold Feilsøking Vedlikehold Tekniske data F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

7 VIDEOJET connect 7000 Sikkerhet nn Sikkerhet Om denne håndboken Denne brukerhåndboken er utferdiget med stor omhu, og all informasjonen den inneholder, er blitt grundig verifisert. Teksten var fullstendig og riktig da den gikk i trykken. Den kontinuerlige produktutviklingen kan føre til at innholdet i brukerhåndboken endres uten forvarsel. Bosch Security Systems fraskriver seg alt ansvar for skade som direkte eller indirekte skyldes feil, ufullstendighet eller uoverensstemmelser mellom håndboken og produktet som beskrives. 1.2 Juridisk informasjon Copyright Åndsverksrettighetene til denne brukerhåndboken tilhører Bosch Security Systems, Inc., og brukerhåndboken er beskyttet av lover om opphavsrett. Med enerett. Varemerker Alle produktnavn på hardware og programvare som brukes i dette dokumentet, er mest sannsynlig registrerte varemerker og må behandles deretter. 1.3 Sikkerhetsregler I denne håndboken brukes følgende symboler og betegnelser for å rette oppmerksomheten mot spesielle situasjoner: Fare! Høy risiko: Dette symbolet indikerer en overhengende farlig situasjon, som "Farlig spenning", inne i produktet. Om situasjonen ikke unngås, vil den føre til elektrisk støt, alvorlig skade eller død.!! Forsiktig! Middels risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon. Om situasjonen ikke unngås, kan den føre til lettere eller moderat skade. Gjør brukeren oppmerksom på viktige instruksjoner som følger med enheten. Forsiktig! Lav risiko: Indikerer en potensielt farlig situasjon. Hvis situasjonen ikke unngås, kan den føre til materiell skade eller fare for skade på enheten. Merknad! Dette symbolet gir informasjon eller angir en firmapolitikk som direkte eller indirekte omhandler personellets sikkerhet eller beskyttelse av eiendom. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

8 8 nn Sikkerhet VIDEOJET connect Viktige sikkerhetsinstruksjoner Vedlegg Bruk bare det tilbehøret/tilleggsutstyret som anbefales av produsenten. Endringer eller justeringer av utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Bosch, kan gjøre brukerens garanti eller autorisasjonsavtale ugyldig. Rengjøring koble fra enheten før rengjøring. Det er vanligvis nok å bruke en tørr klut til rengjøring av enheten, men en fuktig, lofri klut kan også brukes. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller spray. Skade som krever service koble enhetene fra vekselstrømkilden, og overlat servicereparasjoner til kvalifisert servicepersonale når det har oppstått skade, for eksempel når: strømkabelen er skadet det har falt en gjenstand inn i enheten enheten har blitt mistet i gulvet, eller at kabinettet er skadet enheten ikke virker som vanlig, selv om brukeren følger bruksanvisningen Elektrostatisk-følsom enhet ta de riktige forholdsreglene for håndtering av CMOS/MOS-FET for å unngå elektrostatisk utlading. MERK: Du må ha på deg jordede håndleddsstropper og overholde sikkerhetsreglene for ESD når du håndterer de elektrostatisk-sensitive trykte kretskortene. Jording: Du må bare koble utendørsutstyr til enhetens innganger etter at jordterminalen til denne enheten er forsvarlig koblet til en jordet kilde. Koble enhetens inngangskontakter fra utendørsutstyret før du kobler fra jordterminalen. Følg gjeldende sikkerhetsregler, for eksempel for jording av en hvilken som helst utendørsenhet som kobles til denne enheten. Gjelder bare modeller fra USA del 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA No.70 gir informasjon om riktig jording av festet og støttestrukturen, størrelsen på jordingslederne, plasseringen av en utladingsenhet, tilkobling til jordingselektroder og kravene til jordingselektroden. Varmekilder ikke installer enheten i nærheten av varmekilder, som radiatorer, sentralvarmeanlegg eller annet varmeproduserende utstyr (inkludert forsterkere). Installasjonssted enheten er ment bare for installasjon på et sted med begrenset adgang. Tordenvær koble fra enheten og kabelsystemet, slik at enheten er ekstra beskyttet i tordenvær og når den skal stå lenge uten oppsyn eller uten å brukes. Dette forhindrer skade på enheten som skyldes lynnedslag og overspenning på strømlinjene. Inntrengning av gjenstander og væske skyv aldri gjenstander av noe slag inn gjennom åpninger på denne enheten. De kan berøre farlige spenningspunkter eller kortslutte deler, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt. Søl eller tøm aldri væske av noe slag på eller i enheten. Ikke plasser væskefylte gjenstander, som vaser eller kopper, på enheten. Utendørssignaler installasjonen for utendørssignaler må være i samsvar med standardene NEC 725 og NEC 800 (CEC-regel og CEC, del 60), spesielt når det gjelder klaring fra strøm- og lynavledere og transient beskyttelse. Overspenning installasjonskategori (også kalt overspenningskategori) som angir nivået av overspenninger i strømnettspenningen som utstyret vil bli utsatt for. Kategorien avhenger av plasseringen av utstyret, og om ekstern overspenningsbeskyttelse er implementert. Utstyr i et industrimiljø, som er direkte koblet til hovedmatere/korte forgreningskoblinger, faller inn under Installasjonskategori III. Hvis dette er tilfellet, kreves det en nedgang til Installasjonskategori II. Dette kan oppnås ved å bruke en isolasjonstransformator med en jordet skjerm mellom primær- og sekundærtransformatoren, eller ved å feste registrerte SPD F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

9 VIDEOJET connect 7000 Sikkerhet nn 9 er (Surge Protective Devices) fra Live til Nøytral og fra Nøytral til Jording. Registrerte SPD-er må være utformet for gjentatt begrensning av transiente overspenninger, og de må være hensiktsmessig rangert for driftsspenning og definert på følgende måte: Type 2 (permanent tilkoblede SPD-er ment for installasjon på belastningssiden av overspenningsenheten for serviceutstyret) Nominell utladingsstrøm (In) på 20 ka min. Eksempel: FERRAZ SHAWMUT, STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-CN-rangert 120/240 VAC, (In=20 ka) Strømfrakobling en forskriftsmessig frakoblingsenhet skal formidles i tillegg til utstyret. Strømkilder bruk bare strømkilden som er angitt i denne brukerhåndboken eller på enhetsetiketten. Sørg for at strømklassifiseringen for strømkabelen er tilstrekkelig for enheten. Før du fortsetter, må du koble fra ledningen som skal settes i enheten. For eksterne strømforsyningsenheter bruker du bare anbefalte eller godkjente strømkilder. For begrensede strømkildeenheter må denne strømkilden være i samsvar med EN Andre deler kan skade enheten eller føre til brann eller støt. For 24 VAC-enheter må spenningen for enhetens strøminngang ikke overskride ±10 % (eller 28 VAC). Brukerkabling må være i samsvar med lokale elektrisitetsforskrifter (strømnivåer i klasse 2). Ikke jord tilførselen ved terminalene eller ved enhetens strømforsyningsterminaler. Kontakt forhandleren eller elverket hvis du er usikker på hva slags strømforsyning du skal bruke. Reservedeler bruk bare reservedeler som er godkjent av produsenten. Bruk av reservedeler som ikke er godkjent, kan føre til brann, elektrisk støt eller andre farer. Sikkerhetskontroll sikkerhetskontroller skal utføres etter service eller reparasjoner på enheten for å sikre at den virker som den skal. Overspenningsvern bruk riktig overspenningsvern på video-, strøm-, lyd- og alarmkabler i nettverket.! Advarsel! Enhet for beskyttelse mot kortslutning (overspenning) er obligatorisk Dette produktet bruker bygningens installasjon for beskyttelse mot kortslutning (overspenning). Kontroller at beskyttelsesenheten er registrert og ikke større enn 20 A. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

10 10 nn Sikkerhet VIDEOJET connect Viktige merknader Merknad! Denne enheten er bare beregnet til bruk i offentlige områder. Føderale lover i USA forbyr på det strengeste uautoriserte opptak av muntlig kommunikasjon. Merknad! Dette er et produkt i klasse A. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radioforstyrrelse, og i slike tilfeller kan brukeren bli bedt om å utføre tilstrekkelige tiltak. FCC- og ICES-informasjon (Gjelder kun modeller for USA og Canada) Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCCs regelverk. Følgende betingelser gjelder for bruk: Enheten må ikke forårsake skadelig interferens. Enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønskede virkninger. MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitalt utstyr i klasse A, slik disse fremgår av del 15 av FCCs regelverk og ICES-003 fra Industry Canada. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret brukes i et bedriftsmiljø. Utstyret genererer, bruker og utstråler radiofrekvensenergi og kan føre til skadelig interferens på radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene. Bruk av utstyret i et boligområde kan forårsake skadelig interferens. I så fall må brukeren rette på dette for egen regning. Det skal ikke foretas verken tilsiktede eller utilsiktede modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av samsvarsansvarlig part. Alle slike modifiseringer kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Om nødvendig bør brukeren kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/tvtekniker for å få utført korrigerende inngrep. Heftet, How to Identify and Resolve Radio-TV Interference, som er laget av Federal Communications Commission, kan være nyttig for brukeren. Dette heftet kan bestilles fra USA Government Printing Office, Washington, DC 20402, lagernr ULs ansvarsfraskrivelse Underwriter Laboratories Inc. (UL) har ikke testet den sikkerhetsmessige ytelsen eller påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet. UL har bare testet brann, støt og/eller ulykker som beskrevet i Standard(s) for Safety for Information Technology Equipment, UL UL-sertifiseringen dekker ikke den sikkerhetsmessige ytelsen eller påliteligheten og heller ikke de signalmessige sidene ved dette produktet. UL GIR INGEN ANBEFALINGER, GARANTIER ELLER SERTIFISERINGER FOR YTELSEN ELLER PÅLITELIGHETEN VED SIKKERHETSMESSIGE ELLER SIGNALRELATERTE FUNKSJONER VED DETTE PRODUKTET F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

11 VIDEOJET connect 7000 Sikkerhet nn Kundestøtte og service Hvis denne enheten trenger service, kan du ta kontakt med nærmeste servicesenter for Bosch Security Systems og få autorisasjon for retur- og forsendelsesinstruksjoner. Servicesentre USA Telefon: eller Faks: E-post: Kundeservice Telefon: Faks: E-post: Teknisk støtte Telefon: Faks: eller E-post: Reparasjonssenter Telefon: Faks: eller E-post: Canada: Telefon: Faks: Region for Europa, Midtøsten og Afrika Ta kontakt med din lokale distributør eller salgskontoret for Bosch. Bruk denne koblingen: Asia og stillehavsområdet: Ta kontakt med din lokale distributør eller salgskontoret for Bosch. Bruk denne koblingen: Mer informasjon Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nærmeste Bosch Security Systemsavdeling eller gå til Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

12 12 nn Pakke ut VIDEOJET connect Pakke ut Dette utstyret skal pakkes opp og håndteres med varsomhet. Kontroller utsiden av pakken for synlige skader. Gi beskjed til transportselskapet med det samme hvis det ser ut til at noe er blitt skadet under transport. Kontroller at alle delene som står oppført i delelisten under, følger med. Hvis det mangler noe, må du gi beskjed til salgs- eller kundeservicerepresentanten din i Bosch Security Systems. Ikke bruk dette produktet hvis en komponent ser ut til å være skadet. Ta kontakt med Bosch Security Systems dersom varene er skadet. Det er tryggest å transportere enheten i den opprinnelige esken, og den må brukes hvis du returnerer enheten til service. Ta vare på den i tilfelle du får bruk for den i fremtiden. 2.1 Deleliste Hver enhet leveres med følgende deler: Ett (1) VIDEOJET connect 7000 kabinett med tre (3) M16-plugger, tre (3) dekselplugger på ¾ tommer, og fem (5) låsemuttere med M16-nippel installert Delepose med: én (1) terminalpluggkontakt, 2-pinnet [for tilkoblinger til valgfri vasker] én (1) terminalpluggkontakt, 3-pinnet [for strøminngang for vekselstrøm] én (1) terminalpluggkontakt, 6-pinnet [for alarminnganger] én (1) terminalpluggkontakt, 7-pinnet [for alarmutganger og sabotasjebryter] tre (3) vanntette M16-kabelnipler med O-ringer Installasjonshåndbok 2.2 Ekstra nødvendige verktøy Montører må formidle følgende elementer for å fullføre installasjonen av VIDEOJET connect Phillips-stjerneskrutrekker, M6, for de fire (4) sikrede skruene på lokket (M6 x 35), og for M6-monteringsskruene (hvis montering er ønskelig) Ringklemmeverktøy (DHCR15 av Davico-typen eller lignende) 2.3 Ekstra maskinvare som er nødvendig Fire (4) M6-monteringsskruer og -skiver, hvis montering er ønskelig Strømledning Ethernet-kabel (Cat5e/Cat6e rangert til 350 MHz) Metallkanal som er egnet for ekstra kabler til kabinettet 2.4 Valgfritt tilleggsutstyr SFP-baserte fiberoptikkmoduler (bare 1 GB) for eksempel: Agilent, SFP-GE-SX-MM850-A HFBR5710LP 7 Cisco, GLC-LH-SM 1300 nm Cisco, GLC-SX-MM 850 nm 8 Finisar, FTLF8519P2BTL 850 nm F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

13 VIDEOJET connect 7000 Produktoversikt nn 13 3 Produktoversikt Enheten VIDEOJET connect 7000 (VJC ) er en nettstrømforsyningsenhet med alle funksjoner som kan bruke en rekke Bosch PTZ-kameraer, for eksempel MIC7000. Enheten inkluderer én (1) HPoE-nettverkstilkobling, to (2) standard nettverksgrensesnitt for tilkoblinger til ekstra IP-enheter, ett (1) lokalt lagringsspor for et CompactFlash-minnekort (CF), to (2) spor for bruk med SFP-baserte fiberoptikkmoduler, kontrollgrensesnitt for alarm/ skive og lyd inn/ut. Transkoderteknologien fra Bosch formidler sømløs integrering med VRMsystemer Video Recording Management), slik at direkte video og opptak/avspilling av scener fra kameraer som er koblet til enheten, kan utføres. Enheten har følgende funksjoner: HD-Base T PoH dedikert for én RJ45 Ethernet-tilkobling mellom enheten og et Bosch IPkamera styrt av PoE/High PoE en trykknapp på PBCA tillater brukere å aktivere/teste en tilkoblet skivepumpetilbehør (valgfri, anskaffes av brukeren) Evne til å kontrollere tilkoblede kameraer ved hjelp av enhetens innebygde nettleser støtte for kjedekobling Merknad! Et MIC7000-kamera som er koblet til VIDEOJET connect 7000, krever firmwareversjon 5.93 eller nyere slik at du får full funksjonalitet. Last ned firmwaren fra https://downloadstore.boschsecurity.com. Merk: Hvis du vil oppnå en avstand på 100 m (328 ft) ved hjelp av Cat5e/Cat6e-kabelen, anbefales det å bruke en kabel med en minimumsklassifisering på 350 MHz. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

14 14 nn Produktoversikt VIDEOJET connect Vanlig konfigurasjon grunnleggende 1 1 Cat5e/Cat6e = 100 m max. Figur 3.1: Grunnleggende konfigurasjon med VIDEOJET connect Ethernet-kabel (nettverkskabel) (Cat5e/Cat6e) (user-supplied) mellom et Bosch-kamera og PoE-porten på VIDEOJET connect IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e) til hodeendenettverket Merk: Kabelen til hodeenden kan også være fiberoptisk fra ett av de to SFP-sporene. 3 Grensesnittkabler for alarminngang/-utgang (user-supplied) 4 Kabler for alarmutgang (user-supplied) 5 120/230 VAC, 50/60 Hz 6 Grensesnittkabler for lydinngang/-utgang (user-supplied) 7 Ekstern skivepumpe (user-supplied) 8 Vaskerutgang, 2 ledere (user-supplied) F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

15 VIDEOJET connect Produktoversikt nn 15 Vanlig konfigurasjon kjedekobling 1 1 Cat5e/Cat6e = 100 m max. 1 1 Cat5e/Cat6e = 100 m max. 1 1 Cat5e/Cat6e = 100 m max. Figur 3.2: Vanlig konfigurasjon av kjedekobling for VIDEOJET connect Ethernet-kabel (nettverkskabel) (Cat5e/Cat6e) (anskaffes av brukeren) mellom et Boschkamera og PoE-porten på VIDEOJET connect IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e) til hodeendenettverket Merk: Kabelen til hodeenden kan også være fiberoptisk fra ett av de to SFP-sporene. 3 Hodeendenettverk 4 IP-kabel bare for data for kjedekobling Merk: Kabelen til hodeenden kan også være fiberoptisk fra ett av de to SFP-sporene /230 VAC, 50/60 Hz 6 IP-kabel bare for data for kjedekobling til den neste VIDEOJET connect 7000-enheten (vises ikke) Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

16 16 nn Produktoversikt VIDEOJET connect Vanlig konfigurasjon flere kameraer til hodeendenettverk 1 1 Cat5e/Cat6e = 100 m max. Figur 3.3: Flere kameraer til VIDEOJET connect Ethernet-kabel (nettverkskabel) (Cat5e/Cat6e) (anskaffes av brukeren) mellom et Boschkamera og PoE-porten på VIDEOJET connect IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e) mellom et Bosch IP-kamera og ETH 2-porten på VIDEOJET connect Hodeendenettverk 4 IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e) mellom et Bosch-kamera og ETH 1-porten på VIDEOJET connect Fiberoptisk kabel til hodeendenettverket 6 Fiberoptisk kabel til den neste VIDEOJET connect 7000-enheten (hvis det er relevant) F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

17 VIDEOJET connect Vanlig konfigurasjon mobilvisning Produktoversikt nn Cat5e/Cat6e = 100 m max. Figur 3.4: Mobilvisning ved hjelp av den integrerte transkoderen for VIDEOJET connect Ethernet-kabel (nettverkskabel) (Cat5e/Cat6e) (anskaffes av brukeren) mellom et Boschkamera og PoE-porten på VIDEOJET connect Nettverkssvitsj (anskaffes av brukeren) 3 Hodeendenettverk 4 Internett ( skyen ) 5 Mobil enhet med app for Bosch-videosikkerhet 6 IP-kabel bare for data til neste VIDEOJET connect 7000-enhet Merk: Kabelen kan også være fiberoptisk fra ett av de to SFP-sporene. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

18 18 nn Tekniske data VIDEOJET connect Tekniske data Spesifikasjoner Spesifikasjon Strømkrav Alarminnganger Alarmutganger Lyd Verdi 100 VAC VAC (90 VAC VAC med toleranse i mente), 50/60 Hz; 56V-utgang Fire (4) normale tørrkontakter (N.O/N.C. kan velges) Én (1) overvåket sabotasjealarminngang, 2,2 K ohm avsluttes ved enden av linjen Tre (3) utganger for åpen kollektor, 32 VDC, 150 ma Én (1) monolinjeinngang, én (1) monolinjeutgang kontakt 3,5 mm stereokontakt signallinjeinngang 9 kohm (vanlig), 5,5 Vpp (maks. 25) signallinjeutgang 3,0 Vpp med 10 kohm (vanlig); 2,3 Vpp med 32 ohm (vanlig); 1,7 Vpp med 16 ohm (vanlig) Driverutgang for visker Kommunikasjon Trykknapp Lokal lagring SFP (small form-factor, pluggbar) Klassifisering/standard for/ inntrengingsbeskyttelse Tørt kontaktrelé, 250 V, 5 A Tre (3) 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-TX Hvis fiberoptiske SFP-moduler installeres: to (2) 1000 BASE-FX Kortvarig bryter for å aktivere viskerrelé Ett (1) spor for valgfritt CompactFlash-minnekort (CF), Type I / Type II, 32 GB maks (anskaffes av brukeren) To (2) spor for bruk med SFP-baserte fiberoptikkmoduler (bare 1 GB), som anbefalt i delen Valgfritt tilleggsutstyr, Side 12 IP66, IP67, Type F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

19 VIDEOJET connect 7000 Tekniske data nn Tegning med mål 250 mm (9.84 in.) 330 mm (13 in.) mm (3.57 in.) Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

20 20 nn Installering VIDEOJET connect Installering!!! Forsiktig! Installasjonen må foretas av kvalifisert personell og i henhold til ANSI/NFPA 70 (National Electrical Code (NEC)), Canadian Electrical Code, del I (også kalt CE-kode eller CSA C22.1) og alle relevante lokale regler. Bosch Security Systems, Inc. påtar seg ikke noe ansvar for skader eller tap forårsaket av feil installasjon. Advarsel! Overspenningsfare Dette produktet krever en SPD (surge protector device) eller overspenningsstopper som en del av installasjonen, for å håndtere overspenninger som overstiger Overspenningskategori II på 2500 Vpk. Advarsel! FØRING AV EKSTERNE KABLER MÅ GJØRES VIA EN PERMANENT JORDET METALLKANAL. Merknad! Hvis du vil opprettholde IP-klassifiseringen for strømforsyningskabinettet, installerer du bare registrerte eller anerkjente kanalsentre eller -beslag med den samme miljøklassifiseringen som kabinettet i samsvar med installasjonsinstruksjonen for sentret eller beslaget. Merk: I denne fremgangsmåten refererer elementnumrene i parentes til numrene i illustrasjonen i PCBA-tilkoblinger, Side Velg en trygg installasjonsplass for enheten. Ideelt sett er dette en plass hvor enheten ikke kan bli forstyrret ved uhell eller med vilje og som vil sikre at miljøforholdene er innenfor de spesifiserte områdene. Bosch anbefaler installerer enheten på et kjølig sted unna direkte sollys. 2. Fjern lokket. Skru løs de fire (4) skruene og fjern dekselet til kabinettet. 5.1 Montering 3. Dersom det er ønskelig, kan du montere enheten på en stabil overflate. Finn de fire (4) monteringshullene. Bor fire (4) hull i monteringsoverflaten for montering av forankringer for M6-skruer hvis det er relevant. Bruk figuren nedenfor som referanse. Fest kabinettet til monteringsoverflaten med fire (4) M6-skruer og skiver i rustfritt stål (følger ikke med), som passer i de store hullene i kabinettet F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

21 VIDEOJET connect 7000 Installering nn 21 Figur 5.1: Mål, monteringshull, VIDEOJET connect 7000 Merknad! Hvis du fester kabinettet i vertikal posisjon (for eksempel på en vegg), bør én person holde kabinettlokket mens en annen person fester kabinetthuset. Dermed unngår man skade på deler av kabinettet og/eller skade på montørene. 5.2 Kanalinstallasjon 4. Installere kabelgjennomføringer. Basert på installasjonskravene må du installere kanal (leveres ikke), kabelnipler med O- ringer, og/eller plugger i kabinetthullene etter behov, ved hjelp av anbefalingene i figurene nedenfor. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

22 22 nn Installering VIDEOJET connect 7000 Figur 5.2: Illustrasjon av VIDEOJET connect 7000-kabinettet 1 Valgfritt hull (størrelse M16 / ½ tommer), plugget i, for kabelnippel ment for tilkoblinger til skive 2 Valgfritt hull (størrelse M25 / ¾ tommer), plugget i, for kanal (anskaffes av brukeren) til vekselstrøm 3 Kabelnippel, størrelse M16 / ½ tommer, for kabel (anskaffes av brukeren) til vekselstrøm 4 Valgfritt hull (størrelse M25 / ¾ tommer), plugget, for kabel (anskaffes av brukeren) for lyd og/eller alarminnganger/-utganger, eller for fiberoptisk kabel (anskaffes av brukeren) 5 Valgfritt hull (størrelse M16 / ½ tommer), plugget i, for kanal (anskaffes av brukeren) for lyd og/eller alarminnganger/-utganger, eller for fiberoptisk kabel (anskaffes av brukeren) 6 Kabelnippel, størrelse M16 / ½ tommer, IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e, anskaffes av brukeren) eller for fiberoptisk kabel (anskaffes av brukeren) 7 Valgfritt hull (størrelse M16 / ½ tommer), plugget i, for kanal (anskaffes av brukeren) for IP-kabel bare for data (Cat5e/Cat6e, anskaffes av brukeren) eller fiberoptisk kabel (anskaffes av brukeren) 8 Valgfritt hull (størrelse M25 / ¾ tommer), plugget i, for kanal (anskaffes av brukeren) for HPoE Ethernetkabel (nettverkskabel) (Cat5e/Cat6e, anskaffes av brukeren) til IP-kamera Fest kanalen som anbefalt av kanalprodusenten. 5.3 PCBA-tilkoblinger Merk: Bruk figuren nedenfor av illustrasjonen av PCBA (Printed Circuit Board Assembly) som referanse når du fullfører trinn 5 til F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

23 VIDEOJET connect 7000 Installering nn 23 Figur 5.3: Illustrasjon av VIDEOJET connect 7000 PCBA 1 Jordingstapp 2 Terminalblokk (2-pinnet) for tilkoblinger til valgfri skive 3 Terminalpluggkontakt (3-pinnet) for strøminngang for vekselstrøm 4 Trykk på knappen for å aktivere/teste skiven 5 Lyd UT 6 Lyd INN 7 Terminalpluggkontakt (7-pinnet) for alarmutganger og sabotasjebryter 8 Terminalpluggkontakt (6-pinnet) for alarminnganger 9 Ett (1) spor for valgfritt CompactFlash-minnekort (CF), Type I / Type II, 32 GB maks (anskaffes av brukeren) 10 To (2) spor for bruk med SFP-baserte fiberoptikkmoduler (bare 1 GB) (anskaffes av brukeren) 11 To (2) RJ45 Ethernet-porter (hunnport) (merket ETH1, ETH2) 12 Én (1) RJ45 HPoE Ethernet-port (hunnport) (merket PoE) Merk: Beskyttelsesmaterialet over PCBA vises ikke. 5.4 Installasjon av strømkabel 5. Koble til strømkabelen. Klargjør kabelen etter behov. Bosch Security Systems Operation Manual F.01U

24 24 nn Installering VIDEOJET connect 7000 Før kabelen gjennom den riktige kabelnippelen eller kanalhullet nær punktet der den 3- pinnede terminalpluggkontakten for nettstrømkabelen installeres på PCBA (element 3). Følg tabellen nedenfor for å koble kabelledningene til kontakten. Pin-kode Beskrivelse / funksjon 1 Nettspenning 2 Ingen tilkobling 3 Nøytralspenning Nå kan du kontrollere at tilkoblingene er sikre. Trykk kontakten forsiktig på plass på riktig sted på PCBA. Jord chassiset. Fjern messingmutteren og kobberskiven fra jordingstermineringsstolpen (element 1 nærmest element 2), og legg dem til side. Fjern ringterminalen (følger med). Sett jordingskjernen fra hovedledningen inn i ringterminalen og klem den på plass. Plasser ringterminalen på jordingstermineringsstolpen. Bytt kobberskiven. Fest med messingmutteren. 5.5 Installasjon av Ethernet-kabler 6. Koble til HPoE Ethernet-kabelen. Før en Ethernet-kabel fra IP-kameraet gjennom en egnet kabelnippel eller kanalhullet nær PoE-porten på PCBA (element 12). Koble kabelen til porten på PCBA. Merk: Ikke fjern beskyttelsesmaterialet over PCBA. 7. Koble til Ethernet-nettverkskabler, hvis det er relevant. Før en Ethernet-kabel (Cat5e/Cat6e-klassifisert til 350 MHz) fra hodeendenettverket gjennom et egnet kabelnippel eller kanalhull nær RJ45 ETH1- og ETH2-porten (element 11). Koble kabelen til én av portene. Hvis du kobler til en annen nettverksenhet (for eksempel en sekundær VIDEOJET connect 7000-enhet), fører du en Ethernet-kabel gjennom en egnet kabelnippel eller kanalhull og kobler den til RJ45 ETH2-porten (element 11). 5.6 Fiberinstallasjon 8. Installer SFP-moduler, hvis det er relevant. Installer SFP-moduler i SFP-kontaktene (element 10). Se installasjonsinstruksjonene fra produsenten av den valgte SFP-modulen. Du finner anbefalinger i Valgfritt tilleggsutstyr, Side 12-delen. Før den fiberoptiske kabelen fra den eksterne enheten gjennom en egnet kabelnippel eller kanalhull nær SFP-kontaktene. Avslutt kabelen. Koble kabelen til de riktige SFP-kontaktene. 5.7 Alarminnganger 9. Koble til alarminnganger, hvis det er relevant. Klargjør kabelen etter behov. Før kabelen gjennom den riktige kabelnippelen eller kanalhullet nær punktet der den 6- pinnede terminalpluggkontakten for alarminnganger installeres på PCBA (element 8) F.01U Operation Manual Bosch Security Systems

DiBos/DiBos Micro. Installeringshåndbok

DiBos/DiBos Micro. Installeringshåndbok DiBos/DiBos Micro no Installeringshåndbok DiBos/DiBos Micro Innhold no 3 Innhold 1 Sikkerhetsinstruksjoner 7 2 Innføring 11 2.1 Systembeskrivelse 11 2.2 Pakke ut 11 2.3 Strømforsyning 11 2.4 Miljøfaktorer

Detaljer

Bosch Recording Station. Installasjonshåndbok

Bosch Recording Station. Installasjonshåndbok Bosch Recording Station no Installasjonshåndbok Bosch Recording Station Innhold no 3 Innhold 1 Sikkerhetsinstruksjoner 6 1.1 Sikkerhetssymboler som brukes 6 1.2 Installasjon/konfigurasjon 6 1.3 Avhending

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

My Book Live Brukerveiledning. Ekstern harddisk

My Book Live Brukerveiledning. Ekstern harddisk My Book Live Brukerveiledning Ekstern harddisk WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet. De fleste tekniske spørsmål kan besvares

Detaljer

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2. Koble produktet fra stikkontakten før rengjøring.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning DVR 3.5 Digital videoopptaker Dokumentversjon 2.0 Mirasys Ltd 1997-2003 Med enerett. Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres for noe som helst formål, selv deler av det.

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok

Ferrari 4000 Series. Brukerhåndbok Ferrari 4000 Series Brukerhåndbok Copyright 2005. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for Ferrari 4000 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2005 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning

WD My Cloud EX4. Personlig skylagring Brukerveiledning WD My Cloud EX4 Personlig skylagring Brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før produktet returneres. De fleste tekniske spørsmål

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Brukerhåndbok For din sikkerhet Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne brukerhåndboken.

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. CE-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i samsvar med følgende direktiver

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405

Din bruksanvisning LG N2R1DD1 http://no.yourpdfguides.com/dref/3904405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG N2R1DD1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG N2R1DD1 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2000/2500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2000/2500 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serie Fargeflerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 1.5-teknologi Brukerhåndbok

Xerox WorkCentre 7800-serie Fargeflerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 1.5-teknologi Brukerhåndbok Xerox WorkCentre 7800-serie Fargeflerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 1.5-teknologi 2013 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer