Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi"

Transkript

1 Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi Veimsvegen 22, 5745 Aurland Meklar Jan Rune Årøy Tlf: / Prisant.: ,- P-rom/bra: 66/84 m² Tomt: m²

2 Innhaldsliste Introduksjon 3 Salgsoppgåve 11 Takst 17 Eigenerklæring 27 Reguleringsplankart 30 Lausøyre 31 Bustadlån 32 Bodskjema 33

3 5745 Aurland Veimsvegen 22 - Tidlegare gardsbruk, regulert til bustad Prisant.: ,- Oppdragsnr.: Matrikkel: Gnr. 18, bnr. 85 Kostnader: ,- Takst: ,- Bustadtype: Einebustad Eigarform: Eigar tomt Byggjeår: 1860 P-rom/bra: 66/84 m² Tomt: 1125 m² Bustad eigedom på tidlegare gardsbruk i Vassbygdi. Omlag 10 km. frå Aurlandsvangen. Jan Rune Årøy Meklar MNEF Heimelshavar: Aurland kommune Kontakt: Telefon: Mobil: E-post: - 3 -

4 Romantisk - Tidlegare gardsbruk, no regulert til bustad. Her finn du mykje historie og flotte omgjevelsar

5 Driftsbygning - 5 -

6

7

8

9

10 VEIMSVEGEN 22 Oppe: eigedomen Nede: bustadhus

11 Aurland ligg ligg i indre sogn, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Dei er omlag 1700 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen, Undredal, Flåm, Gudvangen og Vassbygdi og bygdene Bakka, Styvi og Dyrdal i verdsarvfjorden- Nærøyfjorden Lokalitet Bustad eigedom på tidlegare gardsbruk i Vassbygdi. Omlag 10 km. frå Aurlandsvangen. Innhald Eigedomen er på 1125 kvm. Bebyggelsen består av bustadhus, låve, uthus og 2 stabbur. Bustaden har råkjellar, hovudetasje og loft. Bebyggelsen er aldrande, det må derfor påreknast riving/renovering. Meklar gjer mersam på at fjøs og uthus er freda. Dersom ein vil rive og oppføre nytt bustadhus på eigedomen så vil det vera moglegheit for det, dersom det skjer innanfor gjeldande reguleringsplan som seier: "Nybygg kan tillatast dersom dei ikkje vert plasserte til skade for det eksisterande bygningsmiljøet. Nybygga må tilpassast eksisterande bygningar med omsyn til storleik, materialval, form og farge" Standard Det må påreknast totalrenovering av alle bygningane på eigedomen. Syner elles til vedlagde takst. Kvitevarer Ingenting av kvitevarer føl med. Byggjemåte Garden seljast som renoveringsobjekt. Med omsyn til den tekniske standarden på bygningane vert det elles vist til takst av Kjell Tokvam, datert Kjøpar pliktar å gjere seg kjend med innhaldet i taksten og i eigenerklæring frå seljar som ligg ved salsoppgåva før det vert lagt inn bod på eigedommen. Meklar gjer elles merksam på kjøpar si undersøkingsplikt med heimel i avhendingslova. Arealer og fordeling per etasje Primærrom: 66 kvm Bruksareal: 84 kvm Alle rom er P-rom unnateke: loft. BRA pr. etasje: 1.Etasje: 66 kvm. Loft: 18 kvm. Bygget har og krypkjellar, men pga. av lav takhøgde arealet ikkje målbart. Areala er henta frå takst utført av autorisert takstmann og er i samsvar med NS Meklar har ikkje kontrollert areala. Parkering På eigedomen. Hefter/servituttar Ingen servituttar registrert. Tomt Areal: 1 125, Eigarform: Eigar tomt Regulering/offentleg godkjenning Eigedomen er regulert til bustadføremål i område med bygningsvern(freding). Reguleringsplan for bustadfeltet Veim er gjeldande for dette område. Denne eigedomen er merka V1 i reguleringsplan. Dvs område for bygningsvern. Dette område skal nyttast til bustadføremål med tilhøyrande anlegg. Føremålet er elles å ta vare på bygningar/ bygningsmiljø m.v. Meklar gjer mersam på at fjøs og uthus er freda. Reglar for nybygg m.v.: Nybygg kan tillatast dersom dei ikkje vert plasserte til skade for det eksisterande bygningsmiljøet. Nybygga må tilpassast eksisterande bygningar med omsyn til storleik, materialval, form og farge. Veg, vatn, avløp Offentleg veg, vatn og avløp. Tilkomst Eigedomen er forhaldsvis flat og har god tilkomst for bil. Oppvarming Vedfyring og elektrisk oppvarming. Beregna totalkostnad ,- (Prisantydning) Kostnader 9 200,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Panteattest kjøpar) 525,- (Tingl.gebyr obligasjon) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) ,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: ,-)) ,- (Kostnader totalt) ,- (Totalpris inkl. kostn.) Kommunale avgifter Kr pr. år inkl. eigedomsskatt. Likningsverdi Ikkje fastsett

12 Som kjøpar og seljar hjå Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS vil de få tilsendt bodjournalen etter at bod er akseptert. Det inneber at alle bod vil bli gjort kjent for partane etter aksept. Vi gjer merksam på at ingen bod kan ha akseptfrist før tidlegast kl. 12 første verkedag etter annonserte vising. Ferdigattest Det føreligg ikkje ferdigattest eller bruksløyve frå Aurland kommune. Konsesjon Eigedomen er ikkje konsesjonspliktig. Utleige Eigedomen kan i sin heilhet leigast ut til bustadføremål. Forsikring Eigedomen er forsikra av seljar. Kjøpar må teikne bygg og innbuforsikring frå og med overtakingsdato. Interessentar som ønskjer tilbod om forsikring kan kontakte meklar. Eigarskifteforsikring Bustaden er seld utan eigarskifteforsikring. HELP Bustadkjøparforsikring Meklar rår kjøparar av bustader til å teikne "Boligkjøperforsikring". Dette er ei rettshjelpforsikring som gir kjøpar profesjonell juridisk hjelp dersom det vert oppdaga feil eller manglar ved bustaden dei neste 5 åra. Forsikringa inkluderer skadetakst og har ingen eigendel. Forsikringa må teiknast seinast på kontraktsmøte. Sjå Bustadkjøparforsikring Ein gjer kjøpar merksam på at ein har anledning til å teikne bustadkjøparforsikring. Forsikringa gir kjøpar bistand etter avhendingslova og dekkjer all advokatbistand, skadetakstar og kostnader til rettsapparatt. Forskringa har ingen eigenandel. Forsikringa må teiknast seinast på kontraktsmøte. Les meir om forsikringa i eige vedlegg eller på Finansiering Interessentar som ønskjer tilbod om finansiering i Sparebanken Sogn og Fjordane kan kontakte meklar. Bodgjeving Alle bod skal gjevast skriftleg til meklar. Det første bodet skal gjevast på bodskjema påført bodgjevar sin signatur. I tillegg må bodgjevar ha legitimert seg. Seinare bod kan gjevast per e-post, SMS eller per faks til meklar. Bod kan også gjevast via bodgjevingsplattform på nett eller app. Veljast denne løysinga, er det ikkje krav til å sende det første bodet på bodskjema. Meklar skal så snart som muleg stadfeste skriftleg ovanfor bodgjevar at bod er motteke. Bod som ikkje er skriftleg, eller som har kortare akseptfrist enn til kl dagen etter siste annonserte vising, vil ikkje bli formidla til seljar. Meklar vil heller ikkje formidle bod med atterhald om at bodet er hemmeleg for andre bodgjevarar. Eit bod er bindande for bodgjevar når bodet er blitt gjort kjent for seljar. Seljar står fritt til å akseptere eller forkaste eitkvart bod, og pliktar såleis ikkje å akseptere det høgste bodet på eigedomen. Meklar skal, i den grad det er naudsynt og muleg, informere dei involverte i bodrunden skriftleg om status i bodgjevinga. Meklar pliktar å leggje til rette for ei forsvarleg avvikling av bodrunden. For at boda skal kunne bli handsama og formidla vidare skriftlig til alle involverte partar, må eitkvart bod ha ein tilstrekkeleg lang akseptfrist, og uansett bør ikkje eit bod ha ein akseptfrist på mindre enn 30 minutt frå bodet vert gjeve. Seljar må skriftleg akseptere bodet før bodaksept kan formidlast til bodgjevar. Ein gjer merksam på at bod som vert gjeve etter normal arbeidstid vert handsama/formidla påfølgjande arbeidsdag. Seljar og kjøpar har krav på å få utlevert kopi av bodjournalen straks etter at handel er komt i stand. Alle som har gjeve bod på eigedomen kan på førespurnad få en kopi av anonymisert bodjournal etter at bodrunden er avslutta. Ein syner elles til "Forbrukarinformasjon om bodgjeving", som er teke inn på baksida av bodskjema i salsoppgåva

13 Frå Aurland er det kort avstand til: Oslo 332 km Geilo 105 km Sogndal 60 km Førde 165 km Voss 71 km Bergen 174 km Meglers provisjon og vederlag Marknadspakke 1 (Kr ) Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: ,-) (Kr ) Oppgjersvederlag (Kr.3 900) Visingsvederlag (Kr.990) Totalt kr. (Kr ) I tillegg betalar seljar direkte utlegg dersom ein kan gå ut frå at opplysningane har verka inn på avtalen, og ikkje har vorte retta i tide. Når eigedomen er i vesentleg dårlegare stand enn kjøpar hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og forholda elles. Når tomta har vesentleg mindre areal enn opplyst av seljar. Overtaking Etter avtale med seljar. Seld "som den er" Salet vert regulert av Lov om avhending av fast eigedom. Eigedomen vert seld i den stand den var under synfaring, jf. avhendingslova 3-9, "som den er". Dette avtalepunktet medfører at avhendingslova sine reglar om når eigedomen har mangel vert fråvike til ugunst for kjøpar. Eigedomen har likevel mangel i følgjande tilfelle: Når kjøpar ikkje har fått opplysningar om forhold ved eigedomen som seljar kjende eller måtte kjenne til, og som kjøpar hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut frå at det har verka inn på avtalen at opplysningane ikkje vart gitt. Når seljar har gitt urette opplysningar om eigedomen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje er i samsvar med opplysningar som er gitt i annonse, salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegne av seljar. Dette gjeld likevel berre

14

15

16 VEIMSVEGEN 22 Glimt frå bustadhuset, innvendig

17 Matrikkel: Gnr 18: Bnr 85 Kjell Tokvam AS Kommune: 1421 AURLAND KOMMUNE Fretheimshaugane, 5743 FLÅM Adresse: Veimsvegen 22, 5745 AURLAND Telefon: VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 18: Bnr 85 Kommune: 1421 AURLAND KOMMUNE Betegnelse: Rognhaldshaugen Adresse: Veimsvegen 22, 5745 AURLAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR LÅNEVERDI: KR BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig: 84 m² 66 m² Låve: 95 m² 0 m² M.fl. Utskriftsdato: Oppdrag nr: Dato befaring: Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Kjell Tokvam AS Fretheimshaugane, 5743 FLÅM Telefon: Organisasjonsnr: Sertifisert takstmann: Kjell Tokvam Telefon: E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

18 VEIMSVEGEN 22 Matrikkel: Gnr 18: Bnr 85 Kjell Tokvam AS Kommune: 1421 AURLAND KOMMUNE Fretheimshaugane, 5743 FLÅM Adresse: Veimsvegen 22, 5745 AURLAND Telefon: Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på Forutsetninger Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling'. Det bemerkes at rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS Se forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er ikke flyttet på møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor. Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst. Arealberegning for boenheter: Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Egne forutsetninger Ved denne type oppdrag blir det kun gjennomført en enkel og overfladisk befaring som grunnlag for en verdivurdering. Det er ikke gjort undersøkelser om mangler i forhold til byggeforskriftenes krav, selv om innredningen ellers tilfredsstiller kravene til arealmåling etter reglene i NS 3940 og takstbransjens retningslinjer. Det er ikke undersøkt om ferdigattest foreligger. Heller ikke evt offentlige påbud og krav. Det er ikke foretatt radonmålinger i forbindelse med oppdraget. I eldre bygninger må det påregnes at skjulte feil og mangler vil forekomme, uten at dette er opplyst i en verdi og lånetakst. Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 2 av

19 Matrikkel: Gnr 18: Bnr 85 Kjell Tokvam AS Kommune: 1421 AURLAND KOMMUNE Fretheimshaugane, 5743 FLÅM Adresse: Veimsvegen 22, 5745 AURLAND Telefon: Konklusjon og markedsvurdering Konklusjon Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr Anbefalt låneverdi Kr Markedsvurdering Konklusjonen i taksten er gjort etter beste skjønn, basert på en samlet vurdering av beliggenhet, objekttype og bygningens areal, standard og kvaliteter. På grunn av markedssituasjonen og sammenlignbare salg i området, er normal salgsverdi skjønnsmessig vurdert vesentlig lavere enn teknisk verdi. Boligeiendom i tun på tidligere gårdsbruk i Vassbygdi, ca 10 km fra Aurlandsvangen. Bygningsmassen på eiendommen er svært enkel og aldrende, og har behov for restaurering. Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Kunde: Takstmann: Aurland kommune Kjell Tokvam Befaring/tilstede: Befaringsdato: Kjell Tokvam. Tlf Eiendomsopplysninger Eiendomsbetegnelse: Rognhaldshaugen Beliggenhet: Bebyggelsen: Standard: Om tomten: Regulering: Adkomstvei: Tilknytning vann: Tilknytning avløp: Andre forhold: Servitutter: Boligeiendom på tidligere gårdsbruk i Vassbygdi, ca 10 km fra Aurlandsvangen. Det er bolighus, låve, uthus og 2 stabbur på eiendommen. Boligen inneholder en boenhet med råkjeller, hovedetg og loft. Alderende og enkle uthus, stabbur og låve. Boligen har svært enkel standard, med tidstypiske konstruksjoner og byggemetoder som var vanlige på oppføringstidspunktet. Det er behov for oppgradering og vedlikehold. Boligen er oppført rundt 1860, og tilbygd med stue og bad rundt åra. Vindfang er oppført rundt Det legges til grunn av låven trolig er oppført midt på 1900 tallet, og at uthus og stabbur i utgangspunktet er oppført på slutten av 1800 tallet. Låve, uthus og stabbur er svært enkle og aldrende bygg, med behov for restaurering eller eventuelt riving og gjenoppføring. Det bemerkes at eiendommen er regulert til område for bygningsvern, og dette medfører begrensninger i forhold til tiltak som kan utføres. Tidligere gårdstun. Svakt skrående terreng med i hovedsak gressareal og grusa innkjøring. Noen steinrøyser i tilknytning til uthus, stabbur og låve. Bolig. Område for bygningsvern. Via off vei Offentlig. Offentlig. Bygningen har stått ubebodd, og det må påregnes behov for både tekniske og bygningsmessige tiltak før huset kan brukes til boligformål.. Det er ikke undersøkt om det foreligger servitutter eller bestemmelser om råderett som berører eiendommen. Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 3 av

20 VEIMSVEGEN 22 Matrikkel: Gnr 18: Bnr 85 Kjell Tokvam AS Kommune: 1421 AURLAND KOMMUNE Fretheimshaugane, 5743 FLÅM Adresse: Veimsvegen 22, 5745 AURLAND Telefon: Matrikkeldata Matrikkel: Kommune: 1421 AURLAND Gnr: 18 Bnr: 85 Eiet/festet: Eiet Areal: m² Hjemmelshaver: Aurland kommune Kilder/vedlegg Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt Tidligere takst Innhentet Eiendomsdata.no Eier Bygninger på eiendommen Enebolig Bygningsdata Byggeår: 1860 Kilde: Iflg egne observasjoner. Anvendelse: Står for tiden tom. Tilbygg: År: 1960 Stue, bad og wc. Byggeår er ca. År: 2000 Vindfang Kommentar Vedlikehold: Standard: Generellt behov for vedlikehold og oppgradering. Svært enkel standard, tidstypisk i forhold til byggeår. Arealer Bruttoareal Bruksareal BRA m² Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar Krypekjeller 0 Ikke målbart pga lav høyde. 1. etasje Loft Sum bygning: Regler for arealberegning og måleverdige, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Kommentar areal Areal er målt med lasermåler på stedet. Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 4 av

21 Matrikkel: Gnr 18: Bnr 85 Kjell Tokvam AS Kommune: 1421 AURLAND KOMMUNE Fretheimshaugane, 5743 FLÅM Adresse: Veimsvegen 22, 5745 AURLAND Telefon: Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) Krypekjeller 1. etasje Vindfang, gang, kjøkken, stue, bad, soverom, wc Loft 2 Soverom Konstruksjoner og innvendige forhold - Enebolig Direkte fundamentering Annet fuktutsatt rom Steinmur i eldre del og betongfundament på antatt grus og steinmassar i tilbygg på stue. Det er ikke drenering eller grunnmursplast. Kjelleren er ikke konstruert for å innredes. Gulv på grunn i vf. Yttervegger Antatt tømra vegger med liggende panel i eldre del. Antatt isolert bindingsverk i tilbygg. Enkelfalsa panel. Ukjent omfang på isolering i veggene. Værslitt panel. Tegn på råte der terrenget går opp i trevirket. Det er risiko for skjulte råteskader i veggene. Takkonstruksjoner Saltak bygd av plassbygde trekonstruksjonar. Ikke isolert i eldre del, og ukjent utførelse i tilbygg. Konstruksjon på møna tak over stuetilbygg bør undersøkes i forhold til isolering,luftespalte, kondens og lekkasjer. Noe skjevheter og synlige deformasjoner. Evt skade knytt til lekkasje rundt pipe bør undersøkes. Taktekking og membraner Lappskifer som tekking på eldre del. Ellers bølgeblikk, pappshingel og papptekking. Tegn på lekkasjer i utbygg mot vegen. Evt skader knytt til gavler bør undersøkes bak vannbord. Aldrende takbelegg og det bør vurderes utskifting og omtekking. Vinduer For det meste kobla vindu med enkle glass. Thermopan i vindfang og ett kjøkkenvindu. Eldre vindu er slitte med dårlige isoleringsegenskaper. Ikke tilfredstillende rømningsvindu på loft. Ytterdører og porter Formpressa kompaktdør i hovedinngang. Panelt dør til kjeller, skada. Eldre hovedinngangsdør har råteskade i utv foring. Overflater på innvendige gulv For det meste belegg i 1.etg. Teppe i kammers. Grov plank på loft. Generelt aldrende og slitt. Kanter, sprekker, deformasjoner og helningsavvik flere steder. Skada badegulv, der underklædning og isolasjon i bjelkelag på tilbygg er revet ut. Gulvoverflater bør påregnes utskift i det meste av huset. Overflater på innvendige vegger Tapet på bad. Panel på loft. Elles stort sett malte flater. Generelt aldrende overflater, sprekker, skader og slittasje. Det er behov for innv rehabilitering og oppussing. Trapper og ramper Enkel tretrapp til loft. Balkonger, terrasser ol. Platting ved inngangsparti. Spaltebord. Skader i dekket. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Pipe av teglstein. Ovn i stue og kjøkken. Det er tegn på lekkasjer rundt pipe. Forvitra fuger i murverk utv. Funksjonskontroll er ikke utført, og vedlikehold og utskifting må påregnes. Fast inventar, generelt Enkel plassbygd innredning med finerte fronter. Kott i kjøkken og soverom. Aldrende, utidsmessig og generellt slitt innredning. Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Soil, kobberrør og pvc. Aldrende og enkelt anlegg. Bereder i kjeller. Funksjonskontroll er ikke utført. Utstyr for sanitærinstallasjoner Enkelt bad med kabinett og vask. Klosett i eget wc. Funksjonskontroll er ikke utført. Varme, generelt Vedfyring og elektrisk oppvarming. VK i vf. Funksjonskontroll er ikke utført. Elkraft, generelt Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 5 av

22 VEIMSVEGEN 22 Matrikkel: Gnr 18: Bnr 85 Kjell Tokvam AS Kommune: 1421 AURLAND KOMMUNE Fretheimshaugane, 5743 FLÅM Adresse: Veimsvegen 22, 5745 AURLAND Telefon: Enkelt elektrisk anlegg. Delvis fornya. Sikringsskap med automatsikringer i VF. Funksjonskontroll er ikke utført. Låve Bygningsdata Byggeår: 1950 Kilde: Antatt ca. Anvendelse: Lagring. Kommentar Vedlikehold: Standard: Generellt behov for vedlikehold og restaurering. Enkel låvebygning. Arealer Bruttoareal Bruksareal BRA m² Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar 1. etasje Arealet er kun angitt som grunnflate for en etg. Del av bygning har 2 etasjer i tilknytning til låvebru. Sum bygning: Regler for arealberegning og måleverdige, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje Låve Konstruksjoner og innvendige forhold - Låve Bygning, generelt Løe med betongfundament på antatt stedlige stein og grusmasser. Grovt bindingsverk med låvepanel og saltak med bølgeplater og bølgeeternit som tekking. Labankdører. Bygningen har 2 siloer i tilknytning. Uisolert og enkel bygning med en del skader og elde. Restaureringsbehov. Uthus Bygningsdata Byggeår: 1860 Kilde: Antatt ca. Anvendelse: Lagring Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 6 av

23 Matrikkel: Gnr 18: Bnr 85 Kjell Tokvam AS Kommune: 1421 AURLAND KOMMUNE Fretheimshaugane, 5743 FLÅM Adresse: Veimsvegen 22, 5745 AURLAND Telefon: Kommentar Vedlikehold: Standard: Generellt behov for vedlikehold og evt restaurering. Enkelt uthus. Arealer Bruttoareal Bruksareal BRA m² Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar 1. etasje Sum bygning: Regler for arealberegning og måleverdige, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje Bod 1 Konstruksjoner og innvendige forhold - Uthus Bygning, generelt Uthus på steingrunn. Tømra bygning som er innkledd utvendig. Saltak med bølgeplater, ramtredør. Uisolert bygning uten teknisk installasjon. Bygningen har restaureringsbehov. Stabbur, tømra Bygningsdata Byggeår: 1860 Kilde: Antatt ca. Anvendelse: Lagring Kommentar Vedlikehold: Standard: Generellt behov for vedlikehold og restaurering, evt riving og gjenoppføring. Enkelt stabbur. Arealer Bruttoareal Bruksareal BRA m² Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar 1. etasje Sum bygning: Regler for arealberegning og måleverdige, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 7 av

24 VEIMSVEGEN 22 Matrikkel: Gnr 18: Bnr 85 Kjell Tokvam AS Kommune: 1421 AURLAND KOMMUNE Fretheimshaugane, 5743 FLÅM Adresse: Veimsvegen 22, 5745 AURLAND Telefon: Kommentar areal Areal er oppgitt som grunnflate, men pga lav høyde ved yttervegg er målbart areal etter NS 3940 noe mindre. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje Stabbursrom Konstruksjoner og innvendige forhold - Stabbur, tømra Bygning, generelt Tømra bygning. Saltak med bølgeplater, ramtredør. Uisolert bygning uten teknisk installasjon. Store synlige råteskader i veggene, og bygningen har restaureringsbehov. Stabbur, innkledd Bygningsdata Byggeår: 1860 Kilde: Antatt ca. Anvendelse: Lagring Kommentar Vedlikehold: Standard: Generellt behov for vedlikehold og evt restaurering. Enkelt stabbur. Arealer Bruttoareal Bruksareal BRA m² Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar 1. etasje Sum bygning: Regler for arealberegning og måleverdige, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Kommentar areal Areal er oppgitt som grunnflate, men pga lav høyde ved yttervegg er målbart areal etter NS 3940 noe mindre. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje Stabbursrom Konstruksjoner og innvendige forhold - Stabbur, innkledd Bygning, generelt Tømra bygning. Innkledd utvendig. Saltak med bølgeplater, labankdør. Uisolert bygning uten teknisk installasjon. Bygningen har restaureringsbehov. Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 8 av

25 Matrikkel: Gnr 18: Bnr 85 Kjell Tokvam AS Kommune: 1421 AURLAND KOMMUNE Fretheimshaugane, 5743 FLÅM Adresse: Veimsvegen 22, 5745 AURLAND Telefon: Beregninger Årlige kostnader Driftskostnader Kr Sum årlige kostnader Kr Teknisk verdi bygninger Enebolig Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, Kr tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Enebolig Kr Låve Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, Kr tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Låve Kr Uthus Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, Kr tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Uthus Kr Stabbur, tømra Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, Kr tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Stabbur, tømra Kr Stabbur, innkledd Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, Kr tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Stabbur, innkledd Kr Sum teknisk verdi bygninger Kr Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Tomteverdi: Kr Tomteverdi og teknisk verdi bygninger Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Kr Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 9 av

26 VEIMSVEGEN 22 Matrikkel: Gnr 18: Bnr 85 Kjell Tokvam AS Kommune: 1421 AURLAND KOMMUNE Fretheimshaugane, 5743 FLÅM Adresse: Veimsvegen 22, 5745 AURLAND Telefon: FLÅM, Kjell Tokvam Telefon: Oppdr. nr: Befaringsdato: Side: 10 av

27 - 27 -

28 VEIMSVEGEN

29 - 29 -

30 VEIMSVEGEN

31 7. LAUSØYRE OG TILHØYR, gjeldande frå februar 2012 Lista over lausøyre og tilhøyr som bør følgje med bustader og fritidsbustader ved sal, er utarbeidd av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Eiendomsadvokatenes Servicekontor. Lista er ei vidareføring av Norges Eiendomsmeglerforbunds liste over lausøyre og tilhøyr. Lista har verknad for avtalar inngått 1. februar 2012 eller seinare, og gjeld berre i tilfelle der anna ikkje går fram av marknadsføringa eller av avtale mellom partane. I henhald til avhendingslova 3-4 skal eigedomen, når ikkje anna er avtala, bli overdratt med innreiingar og utstyr som etter lov, forskrift eller anna offentleg vedtak skal følgje med. Det same gjeld varig innreiing og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpassa bygningen, jf avhendingslova 3-5. Partane kan likevel avtale kva som skal følgje med eigedomen ved sal. Dersom det er lausøyre og tilhøyr seljar ikkje ønskjer skal følgje med eigedomen ved sal, må seljar difor syte for at dette blir formidla til kjøpar før bindande avtale vert inngått, til dømes ved at opplysningar om dette vert innteke i salsoppgåva. Tilsvarande må kjøpar ta atterhald i bodet sitt ved ønskje om ei anna løysing enn den som går fram av marknadsføringa. Lista over lausøyre og tilhøyr som skal følgje med eigedomen ved sal når anna ikkje går fram av marknadsføring eller er avtala: 1. KVITEVARER som er i kjøkken følgjer med. Lause småapparat følgjer likevel ikkje med 2. HEILDEKKINGSTEPPER, uansett festemåte 3. VARMEKJELDER, omnar, kaminar, peisar, varmepumper og panelomnar, uansett festemåte. Frittstående biopeisar og varmeomnar på hjul følgjer likevel ikkje med. Dersom bebuelsesrom ikkje har vegg- eller fastmonterte varmekjelder ved vising følgjer dette heller ikkje med. 4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG: TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenner (dersom tuneren ikkje følgjer med skal dette opplysast i salsoppgåva). Veggmontert TV/flatskjerm med tilhøyrande festeordning samt musikkanlegg følger ikkje med. 5. BADEROMSINNREIING: Badekar, dusjkabinett, dusjveggar, alle fastmonterte speglar og hyller, fastmonterte glas- og handklehaldarar, herunder handklevarmarar samt baderomsinnreiing med overskåp. 6. SPEGELFLISER, uansett festemåte 7. GARDEROBESKÅP, sjølv om desse er lause, samt fastmonterte hyller og knaggar KJØKKENINNREIING følgjer med. Dette gjeld også overskåp, åpne hyller og eventuell kjøkkenøy MARKISER, PERSIENNER og anna type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner AVTREKKSVIFTER av alle slag, og fastmonterte aircondition-anlegg SENTRALSTØVSUGAR med komplett anlegg, herunder slange, følgjer med LYSKJELDER: Kuplar, lysstoffarmatur, fastmonterte spotlights, oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysing. Vegglamper, krokhengte lamper, herunder lysekroner, prismelamper og liknande følgjer likevel ikkje med BUSTADALARM (der denne er knytt til ein avtale vert det forutsett at avtalen kan overdragast til kjøpar) UTVENDIGE BOSSPANN og eventuelt haldar/hus til desse POSTKASSE PLANTER, BUSKER OG TRE som er planta på tomta eller i fastmonterte kassar og liknande FLAGGSTANG og fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangement som badestamp, leikestove, utepeis og liknande OLJE-/PARAFINFAT:Eventuell behaldning av parafin/fyringsolje avreknast direkte mellom partene per overtakingsdato GASSBEHALDAR til gasskomfyr og gasspeis BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og liknande der dette er påbudt BRANNSLOKKINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLAR der dette er påbudt. Det er heimelshaver og brukar pliktar å sjå til at utstyret er å finne på einkvar eigedom. Dersom anna ikkje er uttrykkeleg avtala, skal dette dirfor alltid følgje med ved sal av eigedom Eiendomsadvokatenes Servicekontor, Grensen 12 B, 0159 Oslo Eiendomsmeglerforetakenes Forening, PB 1107 Sentrum, 0104 Oslo Norges Eiendomsmeglerforbund, Parkveien 55, 0256 Oslo Tlf: Tlf: Tlf.: Faks: Faks: Faks: Omsett til nynorsk etter løyve frå NEF. Original på bokmål finns på

32 VEIMSVEGEN 22 Ny bustad? Prøv lånekalkulatoren vår på ssf.no Beste rente på lånet inntil 75 % av kjøpesummen Snakk med oss om bustadlån! ssf.no telefon: Mulegheit for avdragsfritak i inntil 3 år Du kan få fast rente på heile eller deler av lånet

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,-

VALNESFJORD. Berglia 3. BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- VALNESFJORD Berglia 3 BRA/P-ROM: 155/139 kvm Prisantydning: Kr. 3 070 000,- Her kan vi presentere en romslig enebolig på et plan beliggende i attraktive Valnesfjord. Boligen ligger fint og fritt med

Detaljer

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62

oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 oslo Ullern / Bestum adresse: Ullernveien 107, 0280 Oslo prisant: 6 900 000,- kontaktperson: Espen Aleksander Lunda mobil: 99 00 75 62 5 fakta om boligen 6 introduksjon 8 meglers vurdering 12 stue 16 kjøkken

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS

SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS SKARBØVIKA ENDEREKKEHUS Hellig Olavs Gate 17 D, 6006 ÅLESUND Oppdrag: 81015026 REKKEHUS OVER TO ETASJER I BARNEVENNLIGE OMGIVELSER. HELLIG OLAVS GATE 17 D INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 24. 27. 31. 33. 34.

Detaljer

VOLSDALEN. Nørvegata 5 a, 6008 ÅLESUND Oppdrag: 81015057 PEN 3-ROMS MED TERRASSE OG FLOTT UTSIKT!

VOLSDALEN. Nørvegata 5 a, 6008 ÅLESUND Oppdrag: 81015057 PEN 3-ROMS MED TERRASSE OG FLOTT UTSIKT! VOLSDALEN Nørvegata 5 a, 6008 ÅLESUND Oppdrag: 81015057 PEN 3-ROMS MED TERRASSE OG FLOTT UTSIKT! NØRVEGATA 5 A INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 24. 28. 30. 32. 33. 34. 36. 56. 57. 58. Fakta om eiendommen

Detaljer

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse.

Industrigata 40. Majorstuen - Industrigata 40. Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Majorstuen - Industrigata 40 Nytt kjøkken, nytt bad, heis, peis og felles takterrasse. Industrigata 40 Prisantydning kr. 2.650.000,- + omk. Selveier leilighet svært sentralt. BTA / BRA / P-rom 61 / 55

Detaljer

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025

SKOTFOSS - SKIEN. Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 SKOTFOSS - SKIEN Pollenvegen 32, 3720 SKIEN Oppdrag: 60914025 ENEBOLIG MED "ALT PÅ EN FLATE" - RENOVERT 1998-2001 POLLENVEGEN 32 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26. 27. 28. 30. 43. 46. 52. 53. 57. 58.

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr.

HOSLE. Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle. Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 60 991,- Totalt kr. HOSLE 4 ROMS GJENNOMGÅENDE LEILIGHET I 2. ETG. - FLOTT UTSIKT - PIPELØP - SENTRALT NÆR OFF.KOMM OG MATBUTIKK - OPPUSSINGSBEHOV Grevlingåsen 1 C, 1362 Hosle Prisantydning kr 2 790 000,- + lave omk. Andel

Detaljer

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr.

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr. KOLSÅS SENIORBOLIG: PENT OPPUSSET 3 ROMS MED VESTVENDT VERANDA OG EGEN INNGANG FRA BALUSTRADE Glitterudveien 113, 1352 Kolsås Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt

Detaljer

SELVEIER LEILIGHET MEGET SENTRALT! KRISTIANSAND. Kvadraturen - Romslig 3 roms selveier med vestvendt balkong Henrik Wergelands gate 69 B

SELVEIER LEILIGHET MEGET SENTRALT! KRISTIANSAND. Kvadraturen - Romslig 3 roms selveier med vestvendt balkong Henrik Wergelands gate 69 B SELVEIER LEILIGHET MEGET SENTRALT! KRISTIANSAND Prisantydning: Kvadraturen - Romslig 3 roms selveier med vestvendt balkong Henrik Wergelands gate 69 B Kr. 2 450 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten

Detaljer

CARL BERNER. Trondheimsveien 111 A, 0565 OSLO Oppdrag: 32214166 LYS & ATTRAKTIV 2(3) ROMS I 4 ETASJE - INGEN FORKJØP!

CARL BERNER. Trondheimsveien 111 A, 0565 OSLO Oppdrag: 32214166 LYS & ATTRAKTIV 2(3) ROMS I 4 ETASJE - INGEN FORKJØP! CARL BERNER Trondheimsveien 111 A, 0565 OSLO Oppdrag: 32214166 LYS & ATTRAKTIV 2(3) ROMS I 4 ETASJE - INGEN FORKJØP! TRONDHEIMSVEIEN 111 A INNHOLD 5. 6. 8. 12. 16. 20. 22. 25. 28. 31. 32. 33. 35. 49. Fakta

Detaljer

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 VEDAVÅGEN Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 Prisantydning: 1750000,- Meget stilig og nyoppusset enebolig! DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

VELLEDALEN. Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST.

VELLEDALEN. Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST. VELLEDALEN Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST. VALLAVEGEN 24 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 30. 36. 38. 39. 41. 72. 73. 74. Fakta om eiendommen

Detaljer

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Omkostninger: kr 2,5% + kr. 3655,Oppdragsnummer: 5411065 2 Nøkkelinformasjon Teknisk verdi 1: (gnr 67 bnr1) Kr 9.020.000,- Teknisk verdi 2: Kr.2.480.000,- (gnr67

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 4, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 4, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER MEGET PEN 2-ROMS - BALKONG - GARASJE. Conradis vei 4, 1338 Sandvika Prisantydning kr 2 150 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 94 304,- Totalt kr. 2 244 304,- Ole Kvigne Megler MNEF

Detaljer

Prestegata 5 - Sentrumsnær enebolig

Prestegata 5 - Sentrumsnær enebolig Prestegata 5 - Sentrumsnær enebolig Romslig enebolig i kort avstand til Vadsø sentrum. Boligen er restaurert og modernisert de senere årene. Boligen ligger i en stille og rolig gate med lite gjennomgangstrafikk.

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 KVELDE - ENEBOLIG SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 Prisantydning: 1490000,- Romslig enebolig med dobbelt garasje DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr.

SANDVIKA / VALLER. Conradis vei 8, 1338 Sandvika. Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. SANDVIKA / VALLER PEN 1 (2)- ROMS LEILIGHET MED STOR USJENERT TERRASSE PLATTING. Conradis vei 8, 1338 Sandvika Prisantydning kr 1 490 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 53 470,- Totalt kr. 1 543 470,-

Detaljer

HASLUM. Bjørnekollen 29, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt kr.

HASLUM. Bjørnekollen 29, 1344 Haslum. Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt kr. HASLUM LYS LEKKER 3-ROMS LEILIGHET MED LANDLIG UTSIKT OVER NÆROMRÅDET, KORT AVSTAND TIL DET MESTE Bjørnekollen 29, 1344 Haslum Prisantydning kr 1 900 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 110 410,- Totalt

Detaljer

FANTASTISK SKITERRENG

FANTASTISK SKITERRENG a SYNNFJELL GEITLIA ENKEL HYTTE SELGES BILLIG- USJENERT BELIGGENHET FANTASTISK SKITERRENG PRISANTYDNING: 300.000 PRIMÆRROM: 40 KVM VISNING: ETTER AVTALE MED SELGER Informasjon om hytta: Beskrivelse: Enkel

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

SLETTHEIA LYS OG FIN LEILIGHET MED STRØKEN UTSIKT!

SLETTHEIA LYS OG FIN LEILIGHET MED STRØKEN UTSIKT! LYS OG FIN LEILIGHET MED STRØKEN UTSIKT! SLETTHEIA Prisantydning: Kr. 1 450 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 599 178,- + omk. Nedre Slettheia - Fin 2-roms utsiktsleilighet i 9. etg. med heis.

Detaljer

TEISEN. Lys og pen 3-roms med vestv. solrik balkong. Meget barnevennlig i blindvei. Prisantydning: 1.990.000,-

TEISEN. Lys og pen 3-roms med vestv. solrik balkong. Meget barnevennlig i blindvei. Prisantydning: 1.990.000,- TEISEN Agmund Bolts vei 32 P-rom/Bra: 61/61 Oppdrag: 30713039 Prisantydning: 1.990.000,- Andel fellesgjeld: 226.000,- Totalt: 2.216.000,- Lys og pen 3-roms med vestv. solrik balkong. Meget barnevennlig

Detaljer