Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer"

Transkript

1 Markedsrapport Q2 29 Transaksjonsmarkedet k Ufordrende fremmedfinansiering, men markedet kan snu raskt når kredittmarkedene normaliseres Side 1 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Klassiske tegn på nedgangskonjunktur Side 13 Andre byer Bergen, Trondheim og Stavanger Side 25 Segmenter Handel, hotell, logistikk og bolig Side 29

2 Oppsummering Markedssyn pr. mai 29 Transaksjonsmarkedet Dyr og begrenset lånefinansiering bremser transaksjonsmarkedet - Min 3 % EK, unntaksvis lavere - Flere banker restriktive med lån utover 3-5 år pkt. margin, dyrt å binde bankenes margin Lettere for norske banker å få lange lån enn før påske Norske banker har tillit og oppnår bedre vilkår Få stressede transaksjoner - Banken unngår tvangssalg sitter heller langsiktig - Brudd på LTV klausuler fremtvinger ikke alene tvangssalg - Lavere renter styrker gjeldsbetjeningsevnen - Svært få muligheter for røverkjøp Gjennomførte transaksjoner - Transaksjonsvolum ca. 2,7 mrd. kr. så langt i år - Høy andel utenfor Oslo Yield forventninger - Prime yield 6,5 % pr. Q2. Større prisvariasjon avhengig av kvalitet, beliggenhet, leietaker risiko Utleiemarkedet kontor Oslo, Asker & Bærum Negativ arealabsorpsjon på ca. 11 m² i 29 Tilførsel av nybygg ygg kontor på ca. 185 m², hvorav 55 m² i Asker / Bærum.og 13 m² i Oslo Arealledigheten har økt fra ca. 4 % primo 28 til 6,6 % i dag, og stiger videre til ca. 9 % (88 m²) på ett års sikt Størst risiko for ledige lokaler i CBD og randsonene i nord, øst og syd. Mindre risiko i sentrum, Oslo vest og Skøyen Fremleie minst 1 % av tilbudet Færre kontrakter tegnes og på mindre snittareal Kostnadsfokus blant bedriftene og økt tilbudsoverskudd har bidratt til fallende leiepriser Topp-prisene (nybygg / totalrehabilitert) har i de fleste områder falt 1 2 % siden toppen Q2 28 Snittprisene har i de fleste områdene sunket 5 1 % siden toppen Q3 28 De fleste reforhandlinger innbærer økt leiepris da snittprisene inflasjonsjustert er ca. 35 % over bunnen i 23/24, og snitt løpetid på kontraktene er ca. 6 år 2

3 Leder Når lånevilkårene normaliseres vil markedet kunne snu raskt! Transaksjonsmarkedet Utfordrende lånefinansiering med krav om 3 4 % egenkapital, kortere låneperioder og minimum 225 punkters margin bremser fortsatt transaksjonsmarkedet. Hittil i år har vi kun notert 14 gjennomførte transaksjoner over 5 MNOK. Bankenes utlånspolitikk speiler høye innlånskostnader og usikkerhet med hensyn til konjunkturutviklingen. I årene var finansieringsvilkårene spesielt gunstige, g og vi befinner oss nå i den andre enden av skalaen. I et normalisert marked vil vilkårene ligge et sted mellom disse to ytterpunktene. Vår forståelse er at det er en stor underliggende interesse for å investere i næringseiendom ved gunstigere lånevilkår. Vi venter derfor at når kredittmarkedene løsner vil markedet kunne snu raskt med høyt transaksjonsvolum og fallende yield som resultat. Vi vet ikke når kredittmarkedene normaliseres, men ettersom det er lettere å være etterpåklok enn å time bunnen kan vi være inne i en gunstig tid for å posisjonere seg for investeringer. Etter påske har bankene erfart at tilgangen til lange lån er blitt bedre, og DnB NOR har nå lånt 2 mrd. euro på fem år (uten gullkortet ). Bankene er samstemte i at de ikke vil presse frem salg, og så langt har svært få eller ingen vært villig til å selge billig. Vi venter få muligheter for røverkjøp og anbefaler ikke å vente på det store prisfallet. Utleiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum De klassiske tegnene på en nedgangskonjunktur fortsetter i utleiemarkedet for kontor med økende arealledighet, fremleie, kreativitet med hensyn til leievilkår, bedriftene etterspør mindre areal og leieprisene faller. I likhet med forrige nedtur øker nå tilførselen av nybygg, men er ventet å synke betydelig allerede neste år. Vi vurderer at markedet blir krevende det kommende året, og det er utfordrende å forutse når leieprisene snur. En viktig indikator i denne sammenheng er sysselsettingen. Vi konstaterer at prognosene for sysselsetting som har blitt publisert de siste par månedene spriker kraftig. Handelsbanken venter marginal nedgang i år og tilsvarende oppgang allerede neste år. Mest pessimistisk er DnB NOR som venter kraftig reduksjon i sysselsettingen og at nedgangen varer tom Denne kvartalsoppdateringen har vi valgt å publisere ut fra vår faste markedspresentasjon. Vi mottar gjerne dine tilbakemeldinger og spørsmål til vårt syn på markedsutviklingen. 3

4 Innhold 1. Oppsummering Side 2 2. Leder Side 3 3. Makro Side 6 4. Transaksjonsmarkedet Side 1 5. Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum Side Bergen, Trondheim og Stavanger Side Handel, hotell, logistikk og bolig Side Ansatte i UNION Gruppen Side 32 4

5 Makro

6 Norsk økonomi Utsikt for 29 Veksten snur fra negativ til positiv mot slutten av året Norge: Liten og åpen økonomi, men arbeidsledigheten vil i følge Norges Bank (ultimo mars) likevel holde seg under 5 %. BNP-veksten for fastlandet snur fra negativ til positiv mot slutten av året. Veksten til være tilbake til normalt (2,5 %) i 21 og høy (3,75 %) i 211. For inneværende år utgjør oljeinvesteringene og offentlig sektor drivkreftene i norsk økonomi. Fra 21 faller oljeinvesteringene, men privat forbruk som utgjør om lag 5 % av økonomien tar seg opp til en veksttakt på 5,3 %, og stiger med ytterligere 4,8 % i 211. Ekspansiv politikk - oljepengebruken i år vil utgjøre 5,7 % av forventet langsiktig avkastning i Pensjonsfondet Utland. Norge bedre utsikter enn øvrige Norden (BNP-vekst) BNP- vekst, årlige endringer E 21E 211E Verdensøkonomien 5,1 3,1 (1,4) 1,4 4,1 USA 2, 1,2 (3,),8 2,5 Japan 2,4 (,1) (6,),3 1,3 Kina 11,9 9,2 6,5 7,8 9,8 Eurosonen 2,6,9 (3,9) (,6) 1,7 UK 3,1,8 (3,5),3 2,3 Norge 6,2 2,4 (1,) 2,5 3,8 Sverige 2,5,7 (4,4) (,2) 4, Danmark 1,6 (,7) (4,), 2, Finland 4,5 1,5 (4,) (1,4) 2,8 Kilde Norges Bank PP1/9, mars og DnBNOR Markets, april Norge Hovedtall ll(åli (årlige prosentuelle endringer) di Pensjonsfond Ab Arbeidsmarkedet dog Valutakurser Pensjonsfondet Utland Markedsverdi Valutakurser - # NOK per valuta Kilde: Norges Bank (mars 9) E 21E 211E BNP - Fastlandet 6,2 2,4 (1,) 2,5 3,8 KPI,8 3,8 2, 2, 2,3 KPI - XE* NA 3,1 2,5 1,8 2, Privat forbruk 6,4 1,5, 5,3 4,8 Offentlig forbruk 3,6 3,7 5,3 4, NA Oljeinvesteringer 4,1 7,1 2,5 (7,5) NA Tradisjonell eksport 9, 4,3 (7,3) (,3) NA NOKm Handlingsregelen: 4.% av pensjonsfondet - utland NOK / # Valuta Styringsrente t (nivå) 44 4,4 53 5,3 18 1,8 13 1,3 25 2,5 Sysselsatte personer 4, 3,2 (1,5) (,3) 1, Arbeidsledige (AKU) 2,5 2,6 4,3 4,8 4,3 **KPI justert for endringer i avgifter og trendvekst i energipriser 1 Kilde: Norges Bank DKK 1 EUR 1 GBP 1 JPY 1 SEK 1 USD 6

7 Norsk økonomi Arbeidsmarkedet Norge / Oslo Sysselsettingen synker 4 5 i Norge Prognosene for sysselsetting spriker vesentlig fra marginal nedgang i år og oppgang allerede neste år (Handelsbanken) til kraftig nedgang til og med 211 (DnB NOR). Arbeid Norge / Oslo Antall sysselsatte personer Norge / Oslo 2 21E Snittet av bankene antyder en samlet nedgang på ca. 43 og at sysselsettingen snur opp i Vi legger til grunn Norges Bank sine prognoser med en samlet reduksjon i sysselsettingen i år og neste år på til sammen ca Offentlig sektor fortsetter å ansette flere, men primært ikke kontorbrukere NAV venter en nedgang i sysselsettingen for Oslo i år på E Norge Oslo Prognoser for årlige endringer i sysselsettingen i Norge Åli Årlig Ab Arbeidsmarkedet endring di i dantall ansatte personer - Oslo Sysselsetting Norge Norges Bank (ultimo mars) 4, 3,1-1,1 -,8 NA Handelsbanken (medio april) 4 4, 31 3,1 -,5 5 5,5 15 1,5 DnB NOR (ultimo april) 4, 3,1 -,6-2,3 -,3 Snitt 4, 3,1 -,7 -,9,6 Årlig endr. ant. sysselsatte (snitt) rge ysselsatte i No (1.) Ant. sy Endring i antall ansatte personer Oslo 21 29E An nt. sysselsatte (3 ) (8 ) Ant.. sysselsatte i O (1.) Oslo Kilde: SSB / UNION / NAV (13 ) E Kilde: UNION / SSB / NAV 7

8 Norsk økonomi Renter Fallende renter Styringsrente og 3M NIBOR Styringsrenten har blitt kuttet med til sammen 4,25 % til 1,5 % i dag, og er ventet å bli satt ned ytterligere. 1-års swaprente: 4.66 % (12.5.9) har falt fra toppnivået 6,1 % sist sommer. 1 års statsobligasjonsrente: 4,12 % (12.5.9). Utfordrende lånevilkår Bankmargin på ca. 225 punkter i trygge og solide kontantstrømprosjekter unntaksvis lavere Krav til egenkapital 3 % - unntaksvis lavere Flere banker restriktive i forhold til å yte lån utover 3 5 år % Handelsb anken 15. apr jul o kt apr. 2 1 Styringsrenten 2, 1,5 1,5 2, 3 mnd NIBOR 2,9 2,75 2,5 3, Spread,9 1,25 1, 1, 1 års swap 4,47 4,45 4,4 4,45 1 års stat 3,94 3,95 3,9 4, Spread,53,5,5, Norges styringsrente Kilde: Norges Bank Swap og pengemarkedsrenter Spread Ab Arbeidsmarkedet 1 års d statsobligasjon t vs. 1 års swap 12M NIBOR. 3, 5, 7 og 1 år swap renter % 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 1 å swap 2 å swap 5 å swap 7 å swap 1 å NOK SEK EUR USD swap Kilde: DnB NOR Markets % Spread 1års statsobligasjon vs. 1 års swap 5, 4,5 4 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 4,66,54 4, , ,67,13,22 Kilde: DnB NOR Markets ,36,13 3,54 3,45 3,23 NOK SEK EUR USD Spread 1y Swap vs Gov. Bond 1y Gov. Bond 8

9 Transaksjonsmarkedet

10 Transaksjonsmarkedet Transaksjonsmarkedet vil ta seg opp når kredittmarkedet løsner Bankene presser ikke frem salg Prime yield og 1-års Swaprente Transaksjonsmarkedet er ikke dødt, og vi har notert 22 transaksjoner over 5 mill. kr. siste halvår, hvorav 14 i år. Vi forventer verken pressede selgere eller mange muligheter for røverkjøp. Utfordringer knyttet til fremmedfinansieringen bremser fortsatt markedet, og uten spesielle hendelser venter vi et volum i år på kun +/- 1 mrd. kr. Vi vurderer prime yield til 6,5 % pr. Q2 29. Vi venter at transaksjonsvolumet tar seg betydelig opp og yield-nivåene faller når kredittmarkedene begynner å fungere normalt igjen. Vi registrerer at det har blitt lettere for norske banker å få lange lån. % Prime netto yield og 1 års Swap Transaksjonsvolum 28 Geografi / Investorer Transaksjonsvolum - Ttlt Totalt års swap-rente Prime yield Kilde: UNION / Reuters EcoWin Transaksjonsvolum på geografi - 28 Transaksjonsvolum på investortyper - 28 Eiendomstransaksjoner (> NOK 5m) 23 29E Resten av landet 2 % Steen & Strøm 38 % Kilde: DnB NOR Næringsmegling Oslo 34 % Porteføljer 8 % Private investorer Livselskap 7 % 4% Utenlandske investorer 49 % Eiendomsselskap 24 % Fond 5 % Syndikater 11 % NOK bn E Kilde: UNION / DnB NOR Næringsmegling 1

11 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser transaksjonsmarkedet Bedre tilgang på lange lån for norske banker Utviklingen i transaksjonsmarkedet har ikke endret seg vesentlig siden mars-rapporten. Noe som innebærer at dyr og begrenset kreditt for kjøperne bremser antall omsetninger. Bankene er samstemte i at de ikke vil presse frem salg, og transaksjonene finner sted på gode priser for selgerne. Vi tror at interessen for å investere i næringseiendom er høy, gitt bedre lånevilkår. Det som skal til for at kredittmarkedet mot næringseiendom, og dermed transaksjonsmarkedet fungerer normalt igjen er, først og fremst lavere innlånskostnader (marginer) for bankene, og dessuten at bankene blir trygge på at konjunkturutviklingen ikke blir vesentlig verre enn prognosene tilsier. Det er derfor gledelig at tilgangen på lange lån er i bedring for norske baker. DnB NOR har lånt ca. 17 mrd. kr. på fem år på 185 punkter over Euribor, og kunne ha lånt vesentlig mer ved behov. Videre er det ventet at veksten i norsk økonomi snur fra negativ til positiv mot slutten av året, noe som vil kunne bidra til økt optimisme. Hittil i år har vi registrert 14 transaksjoner over 5 mill. kr. på til sammen 2,7 mrd. kr hvorav 29 % kontor, 34 % på logistikk/tomt, 32 % på butikk og 6 % på hotell. Av konfidensialitetshensyn er det begrenset hva vi kan publisere. Utvalgte transaksjoner over NOK 5 mill. kr. Solgt (mnd, år): Adresse Kommune Segment Kjøpesum MNOK: Kvm mai-9 Waldemar Thranes gt. 72 (Kiellands hus) Oslo Butikk 222,5 1 apr-9 Sandbrekketoppen 3 Bergen Kontor/kombinasjon 212,5 29 mai-9 Fornebu senter og Arena Handel Bærum Utvikling av butikk og bolig 275, 36 1 mar-9 Hvamsvingen 26 Skedsmo Lager 68,5 6 mar-9 Alfasetveien 11 Oslo Logistikk Konfidensielt Konf. mar-9 Portefølje Bergen Terminalbygg 27,5 (236) mar-9 Drammensveien 144 Oslo Kontor feb-9 Tollbugaten 28 Oslo Hotell rom feb-9 Colosseum Park Nord Oslo Butikkseksjoner 117, jan-9 Portefølje Vestfold, Sarpsborg Kristia 1 terminaler jan-9 Statens t hus Hamar Hamar Kontorbygg Konfidensielt i Konf. des-8 Konfidensiell Oslo Kontor des-8 Konfidensiell Trondheim Lager 79 des-8 Tolbugaten 27 Oslo Kontor des-8 Strandveien 55 Lysaker Kontor des-8 Fjordveien 1 og Sandviksveien 22 Bærum Kontor 111 Ca. 1 des-8 Dronningens gt. 1 Moss Kontor des-8 Bogstadveien 29 (Oslo) og Spannaveien 148 (Haugesund) Handel, bolig 248, des-8 Energivn. 22 Sola Kombinasjon Konfidensielt i 49 nov-8 Konfidensiell Stavanger Større nybygg Konfidensielt Stor okt-8 Birisenteret, Biri Biri, Gjøvik Kommune Kjøpesenter/transport/lager na 13 2 okt-8 Steen & Strøm Flere Kjøpesenter 114 okt-8 Henrik Ibsens gt 4 Oslo Kontor, restaurant 124 ca 5 sep-8 Tolbugaten 35 Oslo Kontor 84,6 3 8 sep-8 Verkseier furulunds vei Oslo Logistikk sep-8 Grev Wedels plass 9 Oslo Kontor 773 aug-8 Risavika Sola Logistikk 621 aug-8 Olav Trygvassons gt 4 Tønsberg Kontor aug-8 Diverse handelseiendommer Flere Handel 28 aug-8 Carlbergveien Moss Rygge Kontor aug.8 Bergenegården Oslo Kontor 215 aug-8 Oksenøyvn. 8 (Norske Skog HQ) Lysaker Kontor, utviklingspotensiale 429,5 14 jul-8 Norske Skogs tomteområde, Ranheim Trondheim Tomt 7 52 mål jul-8 Voll Studenby Trondheim Studentby 25 11

12 Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum

13 Kontormarkedet i Oslo, Asker & Bærum Fallende etterspørsel og økt tilførsel av nybygg på kort sikt Etterspørsel negativ absorpsjon på 11 m² i år Årlige endringer i sysselsettingen i Oslo NAV Oslo venter en nedgang på 8 8 i sysselsettingen i år (prognosene går ikke lenger frem). Sysselsettingen i offentlig sektor stiger, og for offentlig forvaltning (kontor) ventes en vekst på 7 for inneværende år. Sysselsettingsutviklingen i Oslo ligger i forkant av utviklingen i Norge. Basert på beregninger fra nedgangen og sysselsettingsprognoser for Oslo/Akershus forventer vi en negativ arealabsorpsjon på m² for 29 i Oslo, Asker & Bærum via lavere areal i kontraktene, fremleie, nedleggelser, konkurser med mer. Data fra Eiendomsverdi Næring AS viser en nedadgående trend for snitt areal pr. kontrakt, og dessuten færre inngåtte kontrakter. An nt. sysselsatte (3 ) (8 ) (13 ) E Tilførselen l av nybygg i etterkant t av behovsutviklingen Tilførsel Ab Arbeidsmarkedet l av nybygg d (kontor) i 1 m² pr. år. Tilførsel av anslagsvis 185 m² kontor i Oslo, Asker & Bærum i år, hvorav 55 m² i Asker/Bærum og 13 i hovedstaden. Som ved forrige ved nedgang gbidrar betydelig tilførsel av nye kontorbygg til stigende arealledighet på kort sikt. Basert på prosjektinformasjon og prognoser for igangsetting av kontorbygg fra Prognosesenteret har vi fremskrevet ferdigstillelsen av nybygg. På tross av anslagsvis 2 % nedgang i prisene for nybygg faller 15 1 ferdigstillelsen av kontor til ca. 11 m² i 21 og 9 m² i Nye hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika på 8 m² og Statoil på Fornebu (internasjonal virksomhet) på 6 m² ferdigstilles etter Asker & Bærum Oslo

14 Kontormarkedet i Oslo, Asker & Bærum Vekst i tilbudet og arealledigheten Tilbudssiden og arealledigheten vokser raskt Arealledighet og tilbud i 1 m² i Oslo, Asker/Bærum Klart trendvekst i tilbudet. Våre tellinger og beregninger av tilbudt areal viser netto en øking på 12 m² fra november til mai. Arealledigheten har økt fra 5, % i november til 6,3 % i mai. 7 % 6 % 5 % Vi venter at arealledigheten når ca. 9 % på et års sikt. Legger vil til grunn en friksjonsledighet på 3, % har tilbudsoverskuddet økt med ca. 65 % siden november til ca. 3 m² pr. april. Viktigste årsak til økningen er færre inngåtte kontrakter og på mindre areal i snitt. Tilførsel av nybygg og økt fremleie har også bidratt. Nedleggelser og konkurser har så langt hatt en helt marginal effekt. 4 % 3 % 2 % 1 % % nov. 8 des. 8 jan. 9 feb. 9 mar. 9 apr. 9 mai. 9 Sterk vekst i antall tilbud, men få store arealer Hvert Arbeidsmarkedet tredje tilbud d over 1 m² Antall tilbud har steget med 23 % fra november til mai i våre tellinger av annonserte arealer på Finn.no Under 1 m 2 31 % 67 annonserte arealer i Oslo, Asker & Bærum. Hvert tredje tilbud er over 1 m². Kun tre eksisterende bygg kan tilby mer enn 1 m² kontor. I følge Eiendomsverdi Næring sine data for kontrakter som hadde oppstart i fjor ble det betalt et premium på 14 % for lokaler over 1 m², sammenlignet med snittet for alle kontrakter. Under 1 m 2 69 % Kilde: Finn.no 14

15 Leiemarkedet Kontor - Oppsummering Oslo, Asker & Bærum Reforhandlinger på høyere nivåer tross leieprisfall Soner Justert for inflasjon ligger snittprisene i dag ca. 35 % over bunnen i 23/24 i følge data fra Eiendomsverdi Næring. Løpetiden i leie- kontraktene kt er i snitt ca. seks år, og de fleste reforhandlinger gir klar vekst i leienivåene. Snittet av leieprisene i alle løpende kontrakter stiger fortsatt. Kostnadsfokus hos bedriftene, tilbudsoverskudd, psykologi (frykt for tomme lokaler) og økt fremleie har gitt fallende leienivåer i forhold til pristoppen pp i fjor. Størst risiko for tomme lokaler i CBD og randsonene nord, øst og syd. Leieprisene fortsetter å falle i tredje kvartal, og snittprisene har i de fleste områder så langt sunket med 5 1 % siden toppen i Q3 28. Leiepriser i og ledighet Oslo &A Asker / Bærum Gjennomsnittlige kontorleiepriser CBD leiepriser Leiepriser nybygg/toalrehabilitert Q38 Q39 Arealledighet Mai 9 NOK / m Q19 Kilde: Eiendomsverdi Næring AS NOK / m Kilde: UNION NOK / m2 / år Q38 Q48 Q19 Q29 Q39 CBD Øvrig Sentrum Oslo Vest Indre Nord Gamlebyen Skøyen Lysaker Nydalen B ryn / Helsfyr A sker / B ærum Kilde: UNION 16 % 14 % 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % CBD Sentrum inkl. Kilde: UNION Nord Sør Øst Vest Sum m Oslo Asker/Bæ ærum Oslo & Asker/B Bæru 15

16 Våre leieprisvurderinger pr. mai 29 Leiepriser i kr. pr. m²/år Q1 28 Q2 28 Q3 28 Q4 28 Q1 29 Q2 29 Q3 29 Endring fra Q1 28 til Q2 29 Endring fra Q1 28 til Q3 29 Endring fra Q2 29 til Q3 29 Vika / Aker Brygge - topp % -35 % -6% Snitt % -18 % -2 % Øvrige sentrum - topp % -26 % -6 % Snitt % -8 % -3 % Oslo Vest - topp % -19 % -3 % Snitt % -8 % -3 % Indre Nord - topp % -1 % -2 % Snitt % -5 % -2 % Gamlebyen - topp % -6 % -2 % Snitt % -6% -2% Skøyen - topp % -29 % -2 % Snitt % -4 % -1 % Lysaker - topp % -19 % -3 % Snitt % -6 % -2 % Nydalen - topp % -1 % -3 % Snitt % -3 % -2 % Bryn / Helsfyr - topp % -13 % -3 % Snitt % -2 % -2 % Ytre Vest - topp % -13 % -3% Snitt % -6 % -2 % Ytre Nord og øst - topp % -19 % -3 % Snitt % -3 % % Ytre Syd - topp % -15 % -2 % Snitt % -4 % -2 % Asker / Bærum - topp % -13 % -3 % Snitt % -3 % -2 % 16

17 Leiepriser - Kontor Vika / Aker Brygge Øvrig sentrum Økende arealledighet og synkende priser Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 3 25 kr. pr. m²/år ned 31 % siden pristoppen Q1 28. Mai 29 Snitt 2 6 kr. pr. m²/år ned 19 % siden toppen Q2 28. Differansen mellom topp og snitt redusert fra 1 65 kroner til ca. 65 kroner 51 tilbud å velge mellom, anslagsvis 11 % arealledighet. 29 Estimert utløp for kontakter tilsvarende 13 m² (Eiendomsverdi). Store prisvariasjoner Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 2 6 kr. pr. m²/år Mai 29 Snitt 1 7 kr. pr. m²/år Differanse 9 kr. pr. m²/år Topp-prisene har gått ned 24 % siden pristoppen Q2 28 Snittprisene har gått ned 13 % siden toppen Q3 28 Snitt løpetid på kontraktene i databasen til Eiendomsverdi er 6,6 år for Vika / Aker Brygge. Leiepriser i Vika / Aker Brygge Leiepriser i Øvrig sentrum Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 17

18 Leiepriser - Kontor Oslo vest Indre nord Lav arealledighet Lite gap mellom topp og snitt Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 2 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 7 kr. pr. m²/år. Differanse 3 kr. pr. m²/år. Topp-prisene har gått ned 18 % siden pristoppen Q2 28. Snittprisene har gått ned 11 % siden toppen Q3 28. Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 1 6 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 4 kr. pr. m²/år. Differanse 2 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 11 % siden pristoppen Q2/Q3 28. Snittprisene ned 7 % siden toppen Q3 28. Leiepriser i Oslo vest Leiepriser i indre Nord Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 18

19 Leiepriser - Kontor Gamlebyen Skøyen Lave priser gir mindre fallhøyde Store svingninger i topp, fallende gap fra topp til snitt Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 3 kr. pr. m²/år. Differanse 175 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 11 % siden pristoppen Q2/Q3 28. Snittprisene ned 7 % siden toppen Q3 28. Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 2 4 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 8 kr. pr. m²/år. Differanse 6 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 27 % siden pristoppen Q2 28. Snittprisene ned 5 % siden toppen Q3 28. Leiepriser i Gamlebyen Leiepriser i Skøyen Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 19

20 Leiepriser - Kontor Lysaker Nydalen Snittprisene holder seg oppe, flere fremleieforhold Fallende gap mellom topp og snitt Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 2 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt kr. pr. m²/år. Differanse 375 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 18 % siden pristoppen Q2 28. Snittprisene ned 7 % siden toppen Q3 28. Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 1 95 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt kr. pr. m²/år. Differanse 325 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 13 % siden pristoppen Q2/Q3 28. Snittprisene ned 7 % siden toppen Q3 28. Leiepriser i Lysaker Leiepriser i Nydalen Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 2

21 Leiepriser - Kontor Bryn / Helsfyr Ytre vest Snitt beveger seg sent, men risiko for høy ledighet 5-6 m² ledig. 55 tilbud Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 1 7 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 35 kr. pr. m²/år. Differanse 35 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 13 % siden pristoppen Q2 28. Snittprisene ned 4 % siden toppen Q3 28. Stor forskjell fra eiendom til eiendom Liten kontormasse Hele vest har en ledighet på ca. 5 % pr. mai 29. Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 1 8 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt kr. pr. m²/år. Differanse 275 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 18 % siden pristoppen Q2 28. Snittprisene ned 8 % siden toppen Q3 28. Leiepriser i Bryn / Helsfyr Leiepriser i Ytre vest Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 21

22 Leiepriser - Kontor Ytre nord og øst Ytre syd Fare for stor ledighet Lave, men stabile snittpriser Ca. 6 m² ledig (ekskl. Bryn/Helsfyr). Markert oppgang i arealledigheten 7,5 % i hele sonen Øst. Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 1 5 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 18 kr. pr. m²/år. Differanse 32 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 17 % siden pristoppen Q3 28. Snittprisene ned 6 % siden toppen Q3 28. Ca. 3 m² ledig (Oslo sør). 27 tilbud Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt kr. pr. m²/år. Differanse 3 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 14 % ned siden pristoppen Q3 28. Snittprisene ned ca. 6 % siden Q3 28. Leiepriser i Ytre nord og øst Leiepriser i Ytre syd Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 22

23 Leiepriser - Kontor Asker / Bærum 33 % vekst i ledig areal 115 m² ledig 19 tilbud 6,1 % arealledighet Tilførsel 55 m² Mai 29 Topp 1 7 kr. pr. m²/år Mai 29 Snitt kr. pr. m²/år Differanse 225 kr. pr. m²/år Topp prisene ned 15 % siden pristoppen Q2 28 Snittprisene ned 5 % siden toppen Q3 28 Leiepriser i Asker / Bærum Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Kilde: Union / Eiendomsverdi 23

24 Bergen, Trondheim og Stavanger

25 Leiemarkedet - Kontor Bergen Lavere etterspørsel etter kontorarealer Yield på gode eiendommer vurderes til ca. 7 %* Leieprisene for moderne sentrumslokaler steg med ca. 1 % i fjor til 1 55 kr. pr. m²/år i følge DN. Kyte Næringsmegling (april 9) venter 1 % nedgang i leieprisene i år. Arealledigheten er på ca. 6 % eller 1 m² * Vestlandet er mindre konjunkturfølsomt enn resten av landet i følge NHH, og arbeidsledigheten lå pr. april på 2,5 % * Kyte Næringsmegling AS Leiepriser (i kr. pr. m²/år) pr. halvår Moderne og sentrale kontorer i Bergen Sysselsettingsnivå i og årlige endr. i sysselsettingen Tilførsel l av nytt kontorareal Kilde: Dagens Næringsliv NOK / m2 Årlig endring og totalt antall sysselsatte (all næring) Ferdigstilt kontorareal i Bergen 2 28 # Pers (1 ) Kilde: SSB (514) m Kilde: SSB H1 27 H2 28 H1 28 H2 25

26 Leiemarkedet - Kontor Trondheim Leieprisene flater ut og vil mest sannsynlig synke Prime yield er estimert til ca 7,5 %* pr Q1 29. Kvadratmeterprisen på moderne lokaler i sentrum ligger 1 65 kr. pr. m²/år (DN nov. 8). Nybygg ligger nå 1 2 kr. høyere og snittprisen var i fjor ca. 1 1 kr. pr. m²/år*. Ledige lokaler utgjør pr. april 6 9 m² inkl. nybygg i flg. våre tellinger. Tendenser til utflating og sannsynlig med nedgang i prisene på grunn av økt tilbud. * Kilde: DnB NOR Næringsmegling Leiepriser (i kr. pr. m²/år) pr. halvår Moderne og sentrale kontorer i Trondheim Sysselsettingsnivå i og årlige endr. i sysselsettingen Tilførsel l av nytt kontorareal NOK / m Kilde: Dagens Næringsliv Årlig endring og totalt antall sysselsatte (all næring) Ferdigstilt kontorareal i Trondheim 2 28 # Pers Kilde: SSB m H1 Kilde: SSB 27 H2 28 H1 28 H2 26

27 Leiemarkedet - Kontor Stavanger Tilførsel av nybygg bidrar til stigende arealledighet Kvadratmeterprisen på moderne lokaler i sentrum ligger på ca. 1 7 kr. pr. m²/år, og på 1 4 kr. i området Forus knyttet til oljemiljøet (DN nov. 8) Leieprisene steg med 1 % i fjor, og ventes å falle tilsvarende i år med bakgrunn i økt tilførsel av nybygg og økt arealledighet (Vågen Eiendom). Våre tellinger viser 51 m² ledige kontorer pr. april og tilsvarer en arealledighet på 3,1 %. Inkl. planlagte nybygg er det 131 m² ledige kontorer. Leiepriser (i kr. pr. m²/år.) pr. halvår Moderne og sentrale kontorer i Stavanger NOK / m Kilde: Dagens Næringsliv Sysselsettingsnivå i og årlige endr. i sysselsettingen Tilførsel l av nytt kontorareal Årlig endring og totalt antall sysselsatte (all næring) Ferdigstilt kontorareal i Stavanger 2 28 # Pers (1 ) (2 ) Kilde: SSB (762) (1 48) m Kilde: SSB H1 27 H2 28 H1 28 H2 27

28 Andre segmenter

29 Andre segmenter Handel Gode utsikter for privat konsum Tilførselen av nybygg faller 19 % i år og 23 % i 21 4 større transaksjoner hittil i år på til sammen ca. 86 millioner kroner. Gode utsikter for privat konsum fra og med neste år. Norges Bank venter (ultimo mars) vekst på 5,3 % i 21 og 4,8 % i 211. Detaljhandelsindeksene viser utflating i handelen gjennom vinteren HSH venter (pr. april) vekst i detaljhandelen på kun 1, % i år. Ca. 45 m² butikklokaler ledig i Oslo pr. april i følge våre beregninger og tellinger basert på Finn.no Ledig areal har økt 36 % siden november. Antall tilbud har i samme periode økt med 52 %. Kjøpesenterstopp over 3 m² gir markert mindre nybygg fremover. Nytt handelsareal 1, m2 / år 2-21 Norge Kilde: UNION / SSB E Norge Oslo/Akershus Vekst i handelsvolum l Detaljhandelsindekser l d til og med mars 29 Årlig vekst i handelsvolum (%) E Dagligvarer 6,1 7,6 4, Klær 8,4,7, Sko 6,8 1,8, Møbler 8, (,6) (2,) Elektronikk 7,3 (3,1) (5,) Byggevarer 11,4 1,4 (7,) Sportsutstyr 12,2 5, 5, Totalt - Handel 82 8,2 38 3,8 1 1, Sesongjustert butikk- og handelsomsetning 23 mars 29 Indeks Oslo / Ake rshus Kilde: HSH / Finansavisen pr mars 9 Kilde: SSB 9 26M1 26M8 27M3 27M1 28M5 28M12 Butikkhandel, bredt utvalg Detaljhandel 29

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q3 2010 Transaksjonsmarkedet Sterk vekst i antall transaksjoner og svakt synkende yield-nivåer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,0 % i andre kvartal Side 11 Status utleie i Oslo,

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2016 8. november 2016 VOLUMFALL, MEN REKORDHØY AKTIVITET All time high i normalsegmentet! 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50-300 mill. 50-300

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013

Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger. 20. November 2013 Forventninger til eiendomsmarkedet Stavanger 20. November 2013 Agenda Hvem er UNION? Forventninger til eiendom i Norge - Markedsutvikling - Strukturelle endringer for eiendomsinvesteringer Oppsummering

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

kvartalsoppdatering næringseiendom

kvartalsoppdatering næringseiendom kvartalsoppdatering næringseiendom 2 2004 2 2004 Innhold Sammendrag... 3 Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Inflasjon og renter... 5 Investering i næringseiendom Transaksjonsoversikt... 6 Yieldutvikling...

Detaljer

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme

Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme 1/10 NR. 6-7/2005 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKAL-LEIER I OSLO-OMRÅDET OG "KYSTEN RUNDT" Kontormarkedet på vei oppover - betinget optimisme Dagens Næringsliv har på nytt utarbeidet en

Detaljer

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS

Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Kort presentasjon av DNB Næringsmegling AS Oppdrag: Utvikling av Marienlyst-området med ny multifunksjonshall Oppdragsgiver: Drammen kommune Drammen 11. Sept. 2012 Richard Gilde Senioranalytiker Bjørn-Erik

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011

Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene. Citykonferansen 2011 Søt kløe for eiendom i 2011, men den sure svie lurer i kulissene Citykonferansen 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel 15. februar 2011 Christian Ringnes Adm. dir. 2010 gir fin fart inn i 2011. Lite nybygg

Detaljer

Markedsrapport Q4 2008

Markedsrapport Q4 2008 Markedsrapport Q4 28 Gjesteartikkel av Stig L. Bech og Joachim M. Bjerke i advokatfirmaet BAHR Nye regler for ligningsverdi og avskrivning av tekniske installasjoner - endringer og konsekvenser Side 5

Detaljer

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER

RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER RETAIL PROPERTY INVESTERING OG UTVIKLING AV HANDELS- EIENDOMMER JON H. DAHLBERG ÅRSTAD DIREKTØR, NEWSEC ADVICE 8.10.2014 REFERANSER PORTEFØLJEVURDERINGER OLAV THON GRUPPEN Kontorporteføljen og Kjøpesenterporteføljen

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig

Norsk økonomi inn i et nytt år. Sjeføkonom Tor Steig Norsk økonomi inn i et nytt år Sjeføkonom Tor Steig Internasjonalt BNP vekst anslag 2006-2008 2006 2007 2008 2009 6 5 4 3 2 1 0 US Euro zone Asia Pacific Source: Consensus Forecasts janura -2008 Konjunkturtoppen

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012

Sparebanken SØR. Vekst. Rentenetto. Kostnader RESULTATER. Reduserte tap 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 Sparebanken SØR @ Vekst RESULTATER 3. KVARTAL OG 9 MND 2012 % Kostnader Rentenetto Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 4. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 4. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet 20 var stort sett et svakt år på verdens børser. Foruten en svak oppgang i USA, falt de sentrale aksjemarkedene i resten av verden. Målt i NOK var det

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5

Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. 5-dagers glidende gjennomsnitt 1. juni februar ,5 .. Hovedstyremøte. februar Differanse mellom pengemarkedsrenter og forventede styringsrente Prosentenheter. -dagers glidende gjennomsnitt. juni. februar, mnd USA mndeuro mnd Storbritannia mnd Norge, mnd

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008.

I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. 3932.1 NR. 11/2013 Side 1/8 I FØLGE DN S EKSPERTPANEL HAR SAGLSPRISENE FOR KONTORLOKALER I OSLO OG ANDRE STØRRE BYER I NORGE STÅTT STILLE SIDEN 2008. EFFEKTEN AV DETTE ER AT LITE NYE KONTORLOKALER IGANGSETTES.

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling

Markedsrapport Vår 2013. Høyt fokus på eiendomsutvikling Markedsrapport Vår 2013 Høyt fokus på eiendomsutvikling Leder Size matters Vi kan nok en gang registrere at rentene er blitt rekordlave. I store deler av mai måned har 10-års swaprente ligget under 3 %.

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013

Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 UNION Markedspuls Juni 2014 Månedens tema Avkastning for investorer i norske syndikater 1998 febr. 2013 Jon Olav Mjølhus ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold har regnet på avkastningen i norske eiendomssyndikater.

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning

NR. 06-07/2015. Oslo, 07.09.2015. for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder Eiendomsrådgivning Side 1/9 NR. 06-07/2015 Leieprisene er på vei nedover for de fleste segmenter. Ekspertpanelets spådommer for tiden fremover er stort sett uendret, eller med nedgang i leienivå. På tross av synkende leiepriser

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

UNION. Hvor går markedet for handelseiendom? September 2011

UNION. Hvor går markedet for handelseiendom? September 2011 UNION Hvor går markedet for handelseiendom? September 2011 Kort om UNION Gruppen www.union.no UNION Gruppen - En av landets ledende kapitalforvaltere og rådgivere innenfor eiendom 48 ansatte ved kontoret

Detaljer

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE.

STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. NR. 11/2014 Side 1/8 STOR ETTERSPØRSEL ETTER PRESTISJEEIENDOMMER GIR REKORDLAVT AVKASTNINGSKRAV PÅ TROSS AV FLAT UTVIKLING I LEIEPRISENE. DN S EKSPERTPANEL FORVENTER VIDERE VEKST I SALGSPRISENE. En kombinasjon

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008

UKENS HOLBERgRAF. 14. mars 2008 UKENS HOLBERgRAF 14. mars 2008 Norges Bank holdt renten uendret på 5,25 men løftet rentetoppen 0,25 prosentpoeng Norges Bank besluttet på rentemøtet i går å holde folioinnskuddsrenten uendret på 5,25-poeng.

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer