Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer"

Transkript

1 Markedsrapport Q2 29 Transaksjonsmarkedet k Ufordrende fremmedfinansiering, men markedet kan snu raskt når kredittmarkedene normaliseres Side 1 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Klassiske tegn på nedgangskonjunktur Side 13 Andre byer Bergen, Trondheim og Stavanger Side 25 Segmenter Handel, hotell, logistikk og bolig Side 29

2 Oppsummering Markedssyn pr. mai 29 Transaksjonsmarkedet Dyr og begrenset lånefinansiering bremser transaksjonsmarkedet - Min 3 % EK, unntaksvis lavere - Flere banker restriktive med lån utover 3-5 år pkt. margin, dyrt å binde bankenes margin Lettere for norske banker å få lange lån enn før påske Norske banker har tillit og oppnår bedre vilkår Få stressede transaksjoner - Banken unngår tvangssalg sitter heller langsiktig - Brudd på LTV klausuler fremtvinger ikke alene tvangssalg - Lavere renter styrker gjeldsbetjeningsevnen - Svært få muligheter for røverkjøp Gjennomførte transaksjoner - Transaksjonsvolum ca. 2,7 mrd. kr. så langt i år - Høy andel utenfor Oslo Yield forventninger - Prime yield 6,5 % pr. Q2. Større prisvariasjon avhengig av kvalitet, beliggenhet, leietaker risiko Utleiemarkedet kontor Oslo, Asker & Bærum Negativ arealabsorpsjon på ca. 11 m² i 29 Tilførsel av nybygg ygg kontor på ca. 185 m², hvorav 55 m² i Asker / Bærum.og 13 m² i Oslo Arealledigheten har økt fra ca. 4 % primo 28 til 6,6 % i dag, og stiger videre til ca. 9 % (88 m²) på ett års sikt Størst risiko for ledige lokaler i CBD og randsonene i nord, øst og syd. Mindre risiko i sentrum, Oslo vest og Skøyen Fremleie minst 1 % av tilbudet Færre kontrakter tegnes og på mindre snittareal Kostnadsfokus blant bedriftene og økt tilbudsoverskudd har bidratt til fallende leiepriser Topp-prisene (nybygg / totalrehabilitert) har i de fleste områder falt 1 2 % siden toppen Q2 28 Snittprisene har i de fleste områdene sunket 5 1 % siden toppen Q3 28 De fleste reforhandlinger innbærer økt leiepris da snittprisene inflasjonsjustert er ca. 35 % over bunnen i 23/24, og snitt løpetid på kontraktene er ca. 6 år 2

3 Leder Når lånevilkårene normaliseres vil markedet kunne snu raskt! Transaksjonsmarkedet Utfordrende lånefinansiering med krav om 3 4 % egenkapital, kortere låneperioder og minimum 225 punkters margin bremser fortsatt transaksjonsmarkedet. Hittil i år har vi kun notert 14 gjennomførte transaksjoner over 5 MNOK. Bankenes utlånspolitikk speiler høye innlånskostnader og usikkerhet med hensyn til konjunkturutviklingen. I årene var finansieringsvilkårene spesielt gunstige, g og vi befinner oss nå i den andre enden av skalaen. I et normalisert marked vil vilkårene ligge et sted mellom disse to ytterpunktene. Vår forståelse er at det er en stor underliggende interesse for å investere i næringseiendom ved gunstigere lånevilkår. Vi venter derfor at når kredittmarkedene løsner vil markedet kunne snu raskt med høyt transaksjonsvolum og fallende yield som resultat. Vi vet ikke når kredittmarkedene normaliseres, men ettersom det er lettere å være etterpåklok enn å time bunnen kan vi være inne i en gunstig tid for å posisjonere seg for investeringer. Etter påske har bankene erfart at tilgangen til lange lån er blitt bedre, og DnB NOR har nå lånt 2 mrd. euro på fem år (uten gullkortet ). Bankene er samstemte i at de ikke vil presse frem salg, og så langt har svært få eller ingen vært villig til å selge billig. Vi venter få muligheter for røverkjøp og anbefaler ikke å vente på det store prisfallet. Utleiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum De klassiske tegnene på en nedgangskonjunktur fortsetter i utleiemarkedet for kontor med økende arealledighet, fremleie, kreativitet med hensyn til leievilkår, bedriftene etterspør mindre areal og leieprisene faller. I likhet med forrige nedtur øker nå tilførselen av nybygg, men er ventet å synke betydelig allerede neste år. Vi vurderer at markedet blir krevende det kommende året, og det er utfordrende å forutse når leieprisene snur. En viktig indikator i denne sammenheng er sysselsettingen. Vi konstaterer at prognosene for sysselsetting som har blitt publisert de siste par månedene spriker kraftig. Handelsbanken venter marginal nedgang i år og tilsvarende oppgang allerede neste år. Mest pessimistisk er DnB NOR som venter kraftig reduksjon i sysselsettingen og at nedgangen varer tom Denne kvartalsoppdateringen har vi valgt å publisere ut fra vår faste markedspresentasjon. Vi mottar gjerne dine tilbakemeldinger og spørsmål til vårt syn på markedsutviklingen. 3

4 Innhold 1. Oppsummering Side 2 2. Leder Side 3 3. Makro Side 6 4. Transaksjonsmarkedet Side 1 5. Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum Side Bergen, Trondheim og Stavanger Side Handel, hotell, logistikk og bolig Side Ansatte i UNION Gruppen Side 32 4

5 Makro

6 Norsk økonomi Utsikt for 29 Veksten snur fra negativ til positiv mot slutten av året Norge: Liten og åpen økonomi, men arbeidsledigheten vil i følge Norges Bank (ultimo mars) likevel holde seg under 5 %. BNP-veksten for fastlandet snur fra negativ til positiv mot slutten av året. Veksten til være tilbake til normalt (2,5 %) i 21 og høy (3,75 %) i 211. For inneværende år utgjør oljeinvesteringene og offentlig sektor drivkreftene i norsk økonomi. Fra 21 faller oljeinvesteringene, men privat forbruk som utgjør om lag 5 % av økonomien tar seg opp til en veksttakt på 5,3 %, og stiger med ytterligere 4,8 % i 211. Ekspansiv politikk - oljepengebruken i år vil utgjøre 5,7 % av forventet langsiktig avkastning i Pensjonsfondet Utland. Norge bedre utsikter enn øvrige Norden (BNP-vekst) BNP- vekst, årlige endringer E 21E 211E Verdensøkonomien 5,1 3,1 (1,4) 1,4 4,1 USA 2, 1,2 (3,),8 2,5 Japan 2,4 (,1) (6,),3 1,3 Kina 11,9 9,2 6,5 7,8 9,8 Eurosonen 2,6,9 (3,9) (,6) 1,7 UK 3,1,8 (3,5),3 2,3 Norge 6,2 2,4 (1,) 2,5 3,8 Sverige 2,5,7 (4,4) (,2) 4, Danmark 1,6 (,7) (4,), 2, Finland 4,5 1,5 (4,) (1,4) 2,8 Kilde Norges Bank PP1/9, mars og DnBNOR Markets, april Norge Hovedtall ll(åli (årlige prosentuelle endringer) di Pensjonsfond Ab Arbeidsmarkedet dog Valutakurser Pensjonsfondet Utland Markedsverdi Valutakurser - # NOK per valuta Kilde: Norges Bank (mars 9) E 21E 211E BNP - Fastlandet 6,2 2,4 (1,) 2,5 3,8 KPI,8 3,8 2, 2, 2,3 KPI - XE* NA 3,1 2,5 1,8 2, Privat forbruk 6,4 1,5, 5,3 4,8 Offentlig forbruk 3,6 3,7 5,3 4, NA Oljeinvesteringer 4,1 7,1 2,5 (7,5) NA Tradisjonell eksport 9, 4,3 (7,3) (,3) NA NOKm Handlingsregelen: 4.% av pensjonsfondet - utland NOK / # Valuta Styringsrente t (nivå) 44 4,4 53 5,3 18 1,8 13 1,3 25 2,5 Sysselsatte personer 4, 3,2 (1,5) (,3) 1, Arbeidsledige (AKU) 2,5 2,6 4,3 4,8 4,3 **KPI justert for endringer i avgifter og trendvekst i energipriser 1 Kilde: Norges Bank DKK 1 EUR 1 GBP 1 JPY 1 SEK 1 USD 6

7 Norsk økonomi Arbeidsmarkedet Norge / Oslo Sysselsettingen synker 4 5 i Norge Prognosene for sysselsetting spriker vesentlig fra marginal nedgang i år og oppgang allerede neste år (Handelsbanken) til kraftig nedgang til og med 211 (DnB NOR). Arbeid Norge / Oslo Antall sysselsatte personer Norge / Oslo 2 21E Snittet av bankene antyder en samlet nedgang på ca. 43 og at sysselsettingen snur opp i Vi legger til grunn Norges Bank sine prognoser med en samlet reduksjon i sysselsettingen i år og neste år på til sammen ca Offentlig sektor fortsetter å ansette flere, men primært ikke kontorbrukere NAV venter en nedgang i sysselsettingen for Oslo i år på E Norge Oslo Prognoser for årlige endringer i sysselsettingen i Norge Åli Årlig Ab Arbeidsmarkedet endring di i dantall ansatte personer - Oslo Sysselsetting Norge Norges Bank (ultimo mars) 4, 3,1-1,1 -,8 NA Handelsbanken (medio april) 4 4, 31 3,1 -,5 5 5,5 15 1,5 DnB NOR (ultimo april) 4, 3,1 -,6-2,3 -,3 Snitt 4, 3,1 -,7 -,9,6 Årlig endr. ant. sysselsatte (snitt) rge ysselsatte i No (1.) Ant. sy Endring i antall ansatte personer Oslo 21 29E An nt. sysselsatte (3 ) (8 ) Ant.. sysselsatte i O (1.) Oslo Kilde: SSB / UNION / NAV (13 ) E Kilde: UNION / SSB / NAV 7

8 Norsk økonomi Renter Fallende renter Styringsrente og 3M NIBOR Styringsrenten har blitt kuttet med til sammen 4,25 % til 1,5 % i dag, og er ventet å bli satt ned ytterligere. 1-års swaprente: 4.66 % (12.5.9) har falt fra toppnivået 6,1 % sist sommer. 1 års statsobligasjonsrente: 4,12 % (12.5.9). Utfordrende lånevilkår Bankmargin på ca. 225 punkter i trygge og solide kontantstrømprosjekter unntaksvis lavere Krav til egenkapital 3 % - unntaksvis lavere Flere banker restriktive i forhold til å yte lån utover 3 5 år % Handelsb anken 15. apr jul o kt apr. 2 1 Styringsrenten 2, 1,5 1,5 2, 3 mnd NIBOR 2,9 2,75 2,5 3, Spread,9 1,25 1, 1, 1 års swap 4,47 4,45 4,4 4,45 1 års stat 3,94 3,95 3,9 4, Spread,53,5,5, Norges styringsrente Kilde: Norges Bank Swap og pengemarkedsrenter Spread Ab Arbeidsmarkedet 1 års d statsobligasjon t vs. 1 års swap 12M NIBOR. 3, 5, 7 og 1 år swap renter % 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 1 å swap 2 å swap 5 å swap 7 å swap 1 å NOK SEK EUR USD swap Kilde: DnB NOR Markets % Spread 1års statsobligasjon vs. 1 års swap 5, 4,5 4 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 4,66,54 4, , ,67,13,22 Kilde: DnB NOR Markets ,36,13 3,54 3,45 3,23 NOK SEK EUR USD Spread 1y Swap vs Gov. Bond 1y Gov. Bond 8

9 Transaksjonsmarkedet

10 Transaksjonsmarkedet Transaksjonsmarkedet vil ta seg opp når kredittmarkedet løsner Bankene presser ikke frem salg Prime yield og 1-års Swaprente Transaksjonsmarkedet er ikke dødt, og vi har notert 22 transaksjoner over 5 mill. kr. siste halvår, hvorav 14 i år. Vi forventer verken pressede selgere eller mange muligheter for røverkjøp. Utfordringer knyttet til fremmedfinansieringen bremser fortsatt markedet, og uten spesielle hendelser venter vi et volum i år på kun +/- 1 mrd. kr. Vi vurderer prime yield til 6,5 % pr. Q2 29. Vi venter at transaksjonsvolumet tar seg betydelig opp og yield-nivåene faller når kredittmarkedene begynner å fungere normalt igjen. Vi registrerer at det har blitt lettere for norske banker å få lange lån. % Prime netto yield og 1 års Swap Transaksjonsvolum 28 Geografi / Investorer Transaksjonsvolum - Ttlt Totalt års swap-rente Prime yield Kilde: UNION / Reuters EcoWin Transaksjonsvolum på geografi - 28 Transaksjonsvolum på investortyper - 28 Eiendomstransaksjoner (> NOK 5m) 23 29E Resten av landet 2 % Steen & Strøm 38 % Kilde: DnB NOR Næringsmegling Oslo 34 % Porteføljer 8 % Private investorer Livselskap 7 % 4% Utenlandske investorer 49 % Eiendomsselskap 24 % Fond 5 % Syndikater 11 % NOK bn E Kilde: UNION / DnB NOR Næringsmegling 1

11 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser transaksjonsmarkedet Bedre tilgang på lange lån for norske banker Utviklingen i transaksjonsmarkedet har ikke endret seg vesentlig siden mars-rapporten. Noe som innebærer at dyr og begrenset kreditt for kjøperne bremser antall omsetninger. Bankene er samstemte i at de ikke vil presse frem salg, og transaksjonene finner sted på gode priser for selgerne. Vi tror at interessen for å investere i næringseiendom er høy, gitt bedre lånevilkår. Det som skal til for at kredittmarkedet mot næringseiendom, og dermed transaksjonsmarkedet fungerer normalt igjen er, først og fremst lavere innlånskostnader (marginer) for bankene, og dessuten at bankene blir trygge på at konjunkturutviklingen ikke blir vesentlig verre enn prognosene tilsier. Det er derfor gledelig at tilgangen på lange lån er i bedring for norske baker. DnB NOR har lånt ca. 17 mrd. kr. på fem år på 185 punkter over Euribor, og kunne ha lånt vesentlig mer ved behov. Videre er det ventet at veksten i norsk økonomi snur fra negativ til positiv mot slutten av året, noe som vil kunne bidra til økt optimisme. Hittil i år har vi registrert 14 transaksjoner over 5 mill. kr. på til sammen 2,7 mrd. kr hvorav 29 % kontor, 34 % på logistikk/tomt, 32 % på butikk og 6 % på hotell. Av konfidensialitetshensyn er det begrenset hva vi kan publisere. Utvalgte transaksjoner over NOK 5 mill. kr. Solgt (mnd, år): Adresse Kommune Segment Kjøpesum MNOK: Kvm mai-9 Waldemar Thranes gt. 72 (Kiellands hus) Oslo Butikk 222,5 1 apr-9 Sandbrekketoppen 3 Bergen Kontor/kombinasjon 212,5 29 mai-9 Fornebu senter og Arena Handel Bærum Utvikling av butikk og bolig 275, 36 1 mar-9 Hvamsvingen 26 Skedsmo Lager 68,5 6 mar-9 Alfasetveien 11 Oslo Logistikk Konfidensielt Konf. mar-9 Portefølje Bergen Terminalbygg 27,5 (236) mar-9 Drammensveien 144 Oslo Kontor feb-9 Tollbugaten 28 Oslo Hotell rom feb-9 Colosseum Park Nord Oslo Butikkseksjoner 117, jan-9 Portefølje Vestfold, Sarpsborg Kristia 1 terminaler jan-9 Statens t hus Hamar Hamar Kontorbygg Konfidensielt i Konf. des-8 Konfidensiell Oslo Kontor des-8 Konfidensiell Trondheim Lager 79 des-8 Tolbugaten 27 Oslo Kontor des-8 Strandveien 55 Lysaker Kontor des-8 Fjordveien 1 og Sandviksveien 22 Bærum Kontor 111 Ca. 1 des-8 Dronningens gt. 1 Moss Kontor des-8 Bogstadveien 29 (Oslo) og Spannaveien 148 (Haugesund) Handel, bolig 248, des-8 Energivn. 22 Sola Kombinasjon Konfidensielt i 49 nov-8 Konfidensiell Stavanger Større nybygg Konfidensielt Stor okt-8 Birisenteret, Biri Biri, Gjøvik Kommune Kjøpesenter/transport/lager na 13 2 okt-8 Steen & Strøm Flere Kjøpesenter 114 okt-8 Henrik Ibsens gt 4 Oslo Kontor, restaurant 124 ca 5 sep-8 Tolbugaten 35 Oslo Kontor 84,6 3 8 sep-8 Verkseier furulunds vei Oslo Logistikk sep-8 Grev Wedels plass 9 Oslo Kontor 773 aug-8 Risavika Sola Logistikk 621 aug-8 Olav Trygvassons gt 4 Tønsberg Kontor aug-8 Diverse handelseiendommer Flere Handel 28 aug-8 Carlbergveien Moss Rygge Kontor aug.8 Bergenegården Oslo Kontor 215 aug-8 Oksenøyvn. 8 (Norske Skog HQ) Lysaker Kontor, utviklingspotensiale 429,5 14 jul-8 Norske Skogs tomteområde, Ranheim Trondheim Tomt 7 52 mål jul-8 Voll Studenby Trondheim Studentby 25 11

12 Leiemarkedet for kontor i Oslo, Asker og Bærum

13 Kontormarkedet i Oslo, Asker & Bærum Fallende etterspørsel og økt tilførsel av nybygg på kort sikt Etterspørsel negativ absorpsjon på 11 m² i år Årlige endringer i sysselsettingen i Oslo NAV Oslo venter en nedgang på 8 8 i sysselsettingen i år (prognosene går ikke lenger frem). Sysselsettingen i offentlig sektor stiger, og for offentlig forvaltning (kontor) ventes en vekst på 7 for inneværende år. Sysselsettingsutviklingen i Oslo ligger i forkant av utviklingen i Norge. Basert på beregninger fra nedgangen og sysselsettingsprognoser for Oslo/Akershus forventer vi en negativ arealabsorpsjon på m² for 29 i Oslo, Asker & Bærum via lavere areal i kontraktene, fremleie, nedleggelser, konkurser med mer. Data fra Eiendomsverdi Næring AS viser en nedadgående trend for snitt areal pr. kontrakt, og dessuten færre inngåtte kontrakter. An nt. sysselsatte (3 ) (8 ) (13 ) E Tilførselen l av nybygg i etterkant t av behovsutviklingen Tilførsel Ab Arbeidsmarkedet l av nybygg d (kontor) i 1 m² pr. år. Tilførsel av anslagsvis 185 m² kontor i Oslo, Asker & Bærum i år, hvorav 55 m² i Asker/Bærum og 13 i hovedstaden. Som ved forrige ved nedgang gbidrar betydelig tilførsel av nye kontorbygg til stigende arealledighet på kort sikt. Basert på prosjektinformasjon og prognoser for igangsetting av kontorbygg fra Prognosesenteret har vi fremskrevet ferdigstillelsen av nybygg. På tross av anslagsvis 2 % nedgang i prisene for nybygg faller 15 1 ferdigstillelsen av kontor til ca. 11 m² i 21 og 9 m² i Nye hovedkontor for DnB NOR i Bjørvika på 8 m² og Statoil på Fornebu (internasjonal virksomhet) på 6 m² ferdigstilles etter Asker & Bærum Oslo

14 Kontormarkedet i Oslo, Asker & Bærum Vekst i tilbudet og arealledigheten Tilbudssiden og arealledigheten vokser raskt Arealledighet og tilbud i 1 m² i Oslo, Asker/Bærum Klart trendvekst i tilbudet. Våre tellinger og beregninger av tilbudt areal viser netto en øking på 12 m² fra november til mai. Arealledigheten har økt fra 5, % i november til 6,3 % i mai. 7 % 6 % 5 % Vi venter at arealledigheten når ca. 9 % på et års sikt. Legger vil til grunn en friksjonsledighet på 3, % har tilbudsoverskuddet økt med ca. 65 % siden november til ca. 3 m² pr. april. Viktigste årsak til økningen er færre inngåtte kontrakter og på mindre areal i snitt. Tilførsel av nybygg og økt fremleie har også bidratt. Nedleggelser og konkurser har så langt hatt en helt marginal effekt. 4 % 3 % 2 % 1 % % nov. 8 des. 8 jan. 9 feb. 9 mar. 9 apr. 9 mai. 9 Sterk vekst i antall tilbud, men få store arealer Hvert Arbeidsmarkedet tredje tilbud d over 1 m² Antall tilbud har steget med 23 % fra november til mai i våre tellinger av annonserte arealer på Finn.no Under 1 m 2 31 % 67 annonserte arealer i Oslo, Asker & Bærum. Hvert tredje tilbud er over 1 m². Kun tre eksisterende bygg kan tilby mer enn 1 m² kontor. I følge Eiendomsverdi Næring sine data for kontrakter som hadde oppstart i fjor ble det betalt et premium på 14 % for lokaler over 1 m², sammenlignet med snittet for alle kontrakter. Under 1 m 2 69 % Kilde: Finn.no 14

15 Leiemarkedet Kontor - Oppsummering Oslo, Asker & Bærum Reforhandlinger på høyere nivåer tross leieprisfall Soner Justert for inflasjon ligger snittprisene i dag ca. 35 % over bunnen i 23/24 i følge data fra Eiendomsverdi Næring. Løpetiden i leie- kontraktene kt er i snitt ca. seks år, og de fleste reforhandlinger gir klar vekst i leienivåene. Snittet av leieprisene i alle løpende kontrakter stiger fortsatt. Kostnadsfokus hos bedriftene, tilbudsoverskudd, psykologi (frykt for tomme lokaler) og økt fremleie har gitt fallende leienivåer i forhold til pristoppen pp i fjor. Størst risiko for tomme lokaler i CBD og randsonene nord, øst og syd. Leieprisene fortsetter å falle i tredje kvartal, og snittprisene har i de fleste områder så langt sunket med 5 1 % siden toppen i Q3 28. Leiepriser i og ledighet Oslo &A Asker / Bærum Gjennomsnittlige kontorleiepriser CBD leiepriser Leiepriser nybygg/toalrehabilitert Q38 Q39 Arealledighet Mai 9 NOK / m Q19 Kilde: Eiendomsverdi Næring AS NOK / m Kilde: UNION NOK / m2 / år Q38 Q48 Q19 Q29 Q39 CBD Øvrig Sentrum Oslo Vest Indre Nord Gamlebyen Skøyen Lysaker Nydalen B ryn / Helsfyr A sker / B ærum Kilde: UNION 16 % 14 % 12 % 1 % 8 % 6 % 4 % 2 % % CBD Sentrum inkl. Kilde: UNION Nord Sør Øst Vest Sum m Oslo Asker/Bæ ærum Oslo & Asker/B Bæru 15

16 Våre leieprisvurderinger pr. mai 29 Leiepriser i kr. pr. m²/år Q1 28 Q2 28 Q3 28 Q4 28 Q1 29 Q2 29 Q3 29 Endring fra Q1 28 til Q2 29 Endring fra Q1 28 til Q3 29 Endring fra Q2 29 til Q3 29 Vika / Aker Brygge - topp % -35 % -6% Snitt % -18 % -2 % Øvrige sentrum - topp % -26 % -6 % Snitt % -8 % -3 % Oslo Vest - topp % -19 % -3 % Snitt % -8 % -3 % Indre Nord - topp % -1 % -2 % Snitt % -5 % -2 % Gamlebyen - topp % -6 % -2 % Snitt % -6% -2% Skøyen - topp % -29 % -2 % Snitt % -4 % -1 % Lysaker - topp % -19 % -3 % Snitt % -6 % -2 % Nydalen - topp % -1 % -3 % Snitt % -3 % -2 % Bryn / Helsfyr - topp % -13 % -3 % Snitt % -2 % -2 % Ytre Vest - topp % -13 % -3% Snitt % -6 % -2 % Ytre Nord og øst - topp % -19 % -3 % Snitt % -3 % % Ytre Syd - topp % -15 % -2 % Snitt % -4 % -2 % Asker / Bærum - topp % -13 % -3 % Snitt % -3 % -2 % 16

17 Leiepriser - Kontor Vika / Aker Brygge Øvrig sentrum Økende arealledighet og synkende priser Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 3 25 kr. pr. m²/år ned 31 % siden pristoppen Q1 28. Mai 29 Snitt 2 6 kr. pr. m²/år ned 19 % siden toppen Q2 28. Differansen mellom topp og snitt redusert fra 1 65 kroner til ca. 65 kroner 51 tilbud å velge mellom, anslagsvis 11 % arealledighet. 29 Estimert utløp for kontakter tilsvarende 13 m² (Eiendomsverdi). Store prisvariasjoner Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 2 6 kr. pr. m²/år Mai 29 Snitt 1 7 kr. pr. m²/år Differanse 9 kr. pr. m²/år Topp-prisene har gått ned 24 % siden pristoppen Q2 28 Snittprisene har gått ned 13 % siden toppen Q3 28 Snitt løpetid på kontraktene i databasen til Eiendomsverdi er 6,6 år for Vika / Aker Brygge. Leiepriser i Vika / Aker Brygge Leiepriser i Øvrig sentrum Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 17

18 Leiepriser - Kontor Oslo vest Indre nord Lav arealledighet Lite gap mellom topp og snitt Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 2 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 7 kr. pr. m²/år. Differanse 3 kr. pr. m²/år. Topp-prisene har gått ned 18 % siden pristoppen Q2 28. Snittprisene har gått ned 11 % siden toppen Q3 28. Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 1 6 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 4 kr. pr. m²/år. Differanse 2 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 11 % siden pristoppen Q2/Q3 28. Snittprisene ned 7 % siden toppen Q3 28. Leiepriser i Oslo vest Leiepriser i indre Nord Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 18

19 Leiepriser - Kontor Gamlebyen Skøyen Lave priser gir mindre fallhøyde Store svingninger i topp, fallende gap fra topp til snitt Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 3 kr. pr. m²/år. Differanse 175 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 11 % siden pristoppen Q2/Q3 28. Snittprisene ned 7 % siden toppen Q3 28. Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 2 4 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 8 kr. pr. m²/år. Differanse 6 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 27 % siden pristoppen Q2 28. Snittprisene ned 5 % siden toppen Q3 28. Leiepriser i Gamlebyen Leiepriser i Skøyen Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 19

20 Leiepriser - Kontor Lysaker Nydalen Snittprisene holder seg oppe, flere fremleieforhold Fallende gap mellom topp og snitt Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 2 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt kr. pr. m²/år. Differanse 375 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 18 % siden pristoppen Q2 28. Snittprisene ned 7 % siden toppen Q3 28. Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 1 95 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt kr. pr. m²/år. Differanse 325 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 13 % siden pristoppen Q2/Q3 28. Snittprisene ned 7 % siden toppen Q3 28. Leiepriser i Lysaker Leiepriser i Nydalen Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 2

21 Leiepriser - Kontor Bryn / Helsfyr Ytre vest Snitt beveger seg sent, men risiko for høy ledighet 5-6 m² ledig. 55 tilbud Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 1 7 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 35 kr. pr. m²/år. Differanse 35 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 13 % siden pristoppen Q2 28. Snittprisene ned 4 % siden toppen Q3 28. Stor forskjell fra eiendom til eiendom Liten kontormasse Hele vest har en ledighet på ca. 5 % pr. mai 29. Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 1 8 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt kr. pr. m²/år. Differanse 275 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 18 % siden pristoppen Q2 28. Snittprisene ned 8 % siden toppen Q3 28. Leiepriser i Bryn / Helsfyr Leiepriser i Ytre vest Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 21

22 Leiepriser - Kontor Ytre nord og øst Ytre syd Fare for stor ledighet Lave, men stabile snittpriser Ca. 6 m² ledig (ekskl. Bryn/Helsfyr). Markert oppgang i arealledigheten 7,5 % i hele sonen Øst. Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) 1 5 kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt 1 18 kr. pr. m²/år. Differanse 32 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 17 % siden pristoppen Q3 28. Snittprisene ned 6 % siden toppen Q3 28. Ca. 3 m² ledig (Oslo sør). 27 tilbud Mai 29 Topp (nybygg / totalrehabilitert) kr. pr. m²/år. Mai 29 Snitt kr. pr. m²/år. Differanse 3 kr. pr. m²/år. Topp-prisene ned 14 % ned siden pristoppen Q3 28. Snittprisene ned ca. 6 % siden Q3 28. Leiepriser i Ytre nord og øst Leiepriser i Ytre syd Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser 22

23 Leiepriser - Kontor Asker / Bærum 33 % vekst i ledig areal 115 m² ledig 19 tilbud 6,1 % arealledighet Tilførsel 55 m² Mai 29 Topp 1 7 kr. pr. m²/år Mai 29 Snitt kr. pr. m²/år Differanse 225 kr. pr. m²/år Topp prisene ned 15 % siden pristoppen Q2 28 Snittprisene ned 5 % siden toppen Q3 28 Leiepriser i Asker / Bærum Pris pr m 2 / år for nybygg / totalrehabiliterte bygg og snittpriser Kilde: Union / Eiendomsverdi 23

24 Bergen, Trondheim og Stavanger

25 Leiemarkedet - Kontor Bergen Lavere etterspørsel etter kontorarealer Yield på gode eiendommer vurderes til ca. 7 %* Leieprisene for moderne sentrumslokaler steg med ca. 1 % i fjor til 1 55 kr. pr. m²/år i følge DN. Kyte Næringsmegling (april 9) venter 1 % nedgang i leieprisene i år. Arealledigheten er på ca. 6 % eller 1 m² * Vestlandet er mindre konjunkturfølsomt enn resten av landet i følge NHH, og arbeidsledigheten lå pr. april på 2,5 % * Kyte Næringsmegling AS Leiepriser (i kr. pr. m²/år) pr. halvår Moderne og sentrale kontorer i Bergen Sysselsettingsnivå i og årlige endr. i sysselsettingen Tilførsel l av nytt kontorareal Kilde: Dagens Næringsliv NOK / m2 Årlig endring og totalt antall sysselsatte (all næring) Ferdigstilt kontorareal i Bergen 2 28 # Pers (1 ) Kilde: SSB (514) m Kilde: SSB H1 27 H2 28 H1 28 H2 25

26 Leiemarkedet - Kontor Trondheim Leieprisene flater ut og vil mest sannsynlig synke Prime yield er estimert til ca 7,5 %* pr Q1 29. Kvadratmeterprisen på moderne lokaler i sentrum ligger 1 65 kr. pr. m²/år (DN nov. 8). Nybygg ligger nå 1 2 kr. høyere og snittprisen var i fjor ca. 1 1 kr. pr. m²/år*. Ledige lokaler utgjør pr. april 6 9 m² inkl. nybygg i flg. våre tellinger. Tendenser til utflating og sannsynlig med nedgang i prisene på grunn av økt tilbud. * Kilde: DnB NOR Næringsmegling Leiepriser (i kr. pr. m²/år) pr. halvår Moderne og sentrale kontorer i Trondheim Sysselsettingsnivå i og årlige endr. i sysselsettingen Tilførsel l av nytt kontorareal NOK / m Kilde: Dagens Næringsliv Årlig endring og totalt antall sysselsatte (all næring) Ferdigstilt kontorareal i Trondheim 2 28 # Pers Kilde: SSB m H1 Kilde: SSB 27 H2 28 H1 28 H2 26

27 Leiemarkedet - Kontor Stavanger Tilførsel av nybygg bidrar til stigende arealledighet Kvadratmeterprisen på moderne lokaler i sentrum ligger på ca. 1 7 kr. pr. m²/år, og på 1 4 kr. i området Forus knyttet til oljemiljøet (DN nov. 8) Leieprisene steg med 1 % i fjor, og ventes å falle tilsvarende i år med bakgrunn i økt tilførsel av nybygg og økt arealledighet (Vågen Eiendom). Våre tellinger viser 51 m² ledige kontorer pr. april og tilsvarer en arealledighet på 3,1 %. Inkl. planlagte nybygg er det 131 m² ledige kontorer. Leiepriser (i kr. pr. m²/år.) pr. halvår Moderne og sentrale kontorer i Stavanger NOK / m Kilde: Dagens Næringsliv Sysselsettingsnivå i og årlige endr. i sysselsettingen Tilførsel l av nytt kontorareal Årlig endring og totalt antall sysselsatte (all næring) Ferdigstilt kontorareal i Stavanger 2 28 # Pers (1 ) (2 ) Kilde: SSB (762) (1 48) m Kilde: SSB H1 27 H2 28 H1 28 H2 27

28 Andre segmenter

29 Andre segmenter Handel Gode utsikter for privat konsum Tilførselen av nybygg faller 19 % i år og 23 % i 21 4 større transaksjoner hittil i år på til sammen ca. 86 millioner kroner. Gode utsikter for privat konsum fra og med neste år. Norges Bank venter (ultimo mars) vekst på 5,3 % i 21 og 4,8 % i 211. Detaljhandelsindeksene viser utflating i handelen gjennom vinteren HSH venter (pr. april) vekst i detaljhandelen på kun 1, % i år. Ca. 45 m² butikklokaler ledig i Oslo pr. april i følge våre beregninger og tellinger basert på Finn.no Ledig areal har økt 36 % siden november. Antall tilbud har i samme periode økt med 52 %. Kjøpesenterstopp over 3 m² gir markert mindre nybygg fremover. Nytt handelsareal 1, m2 / år 2-21 Norge Kilde: UNION / SSB E Norge Oslo/Akershus Vekst i handelsvolum l Detaljhandelsindekser l d til og med mars 29 Årlig vekst i handelsvolum (%) E Dagligvarer 6,1 7,6 4, Klær 8,4,7, Sko 6,8 1,8, Møbler 8, (,6) (2,) Elektronikk 7,3 (3,1) (5,) Byggevarer 11,4 1,4 (7,) Sportsutstyr 12,2 5, 5, Totalt - Handel 82 8,2 38 3,8 1 1, Sesongjustert butikk- og handelsomsetning 23 mars 29 Indeks Oslo / Ake rshus Kilde: HSH / Finansavisen pr mars 9 Kilde: SSB 9 26M1 26M8 27M3 27M1 28M5 28M12 Butikkhandel, bredt utvalg Detaljhandel 29

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9

Transaksjonsmarkedet. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter. Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Markedsrapport Q1 21 Transaksjonsmarkedet Økende salgsvolum, men selektive investorer Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 7,5 % i fjerde kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum Leieprisene

Detaljer

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter

Transaksjonsmarkedet. Avkastning. Status utleie i Oslo, Asker og Bærum. Andre byer. Segmenter Markedsrapport Q2 2010 Transaksjonsmarkedet Flere transaksjoner og sterkt økende volum for salg Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 3,6 % i første kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

UNION Markedsrapport Q1 2011

UNION Markedsrapport Q1 2011 UNION Markedsrapport Q1 2011 Transaksjonsmarkedet Markedet har åpnet seg for eiendommer flest Side 9 Avkastning Unions Fondsindeks steg med 19,1 % i Q4 2010 Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q1-2005 Q1 UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Corporate ASA UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen INNHOLD Hva blir eiendomsavkastningen de nærmeste tre årene

Detaljer

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005. Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4. UNION Gruppen

MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005. Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4. UNION Gruppen UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT NÆRINGSEIENDOM Q2-2005 Q2 Nytt regime for salg av næringseiendom Side 4 UNION Corporate ASA UNION Norsk Næringsmegling AS UNION Eiendomskapital AS UNION Gruppen FORTSATT FULL

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

Markedsrapport Q2 2008

Markedsrapport Q2 2008 Markedsrapport Q2 2008 Gjesteartikkel av Arne Slettebø i Foreningen Næringseiendom Kjøpesenterstopp neppe veien å gå Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Markedet for salg av næringseiendom Side 6 Glitnir

Detaljer

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/03 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/03 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no Innhold 2 Leder........................................... 2 Oppsummering........................... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning............................

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEDER «ALLE» VIL HA NÆRINGSEIENDOM 2014 har for oss i Malling & Co vært et flott jubileumsår. Til tross for et sterkt

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q4-2005

MARKEDSRAPPORT Q4-2005 UNION Gruppen MARKEDSRAPPORT Q4-25 Q4 Terra Securities: FORVENTER FORTSATT LAV RENTE Side 4 UNION Norsk Næringsmegling: JULERUSH I SALGSMARKEDET Side 6 UNION Corporate: ØKT NORSK TRANSAKSJONSAKTIVITET

Detaljer

Markedsrapport Q1 2007

Markedsrapport Q1 2007 Markedsrapport Q1 2007 Steen & Strøm ved Olav Line Utvikling av nytt og unikt senter på Økern Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Lav yield, tross noe høyere rentenivå Side 6 Glitnir Norsk Næringsmegling

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q2-2006

MARKEDSRAPPORT Q2-2006 MARKEDSRAPPORT Q2-26 Q2 UNION Norsk Næringsmegling MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Side 4 STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Side 8 UNION Real Estate UNION SATSER PÅ INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Side 11 UNION

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge ASA

UNION Eiendomsinvest Norge ASA En attraktiv investeringsmulighet i norsk eiendom Investorpresentasjon Oktober 2010 Tilrettelegger: Disclaimer Denne presentasjonen er utarbeidet i forbindelse med tilbud om investering i (Selskapet).

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

markedsrapport næringseiendom

markedsrapport næringseiendom markedsrapport næringseiendom 1 2004 1 2004 Innhold Makroøkonomi BNP utvikling Norge... 4 Internasjonale konjunkturer... 5 Oslo Børs... 6 Inflasjon... 7 Renter... 8 Arbeidsledighet... 9 Tema: langsiktige

Detaljer

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/02 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/02 3/02 3/02 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Investering i næringseiendom.. 3 Innledning... 3 Konjunkturutvikling... 3 Oljeprisen... 5 Arbeidsledigheten...

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer