Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning"

Transkript

1 Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke Luster allmenning Utkast til verneplan Rapport nr ISBN ISSN

2 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Fylkesmannen er Regjeringa og staten sin fremste representant i fylket, og har ansvar for at Stortinget og Regjeringa sine vedtak, mål og retningsliner vert følgde opp. Fylkesmannen skal fremje fylket sine interesser, og ta initiativ både lokalt og overfor sentrale styringsorgan. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har oppgåver innan helse-, sosial- og familiesektoren, miljøvern, landbruk, bygdeutvikling, rettstryggleik, utdanning, oppvekst og sivil beredskap. Statens helsetilsyn i Sogn og Fjordane sin funksjon når det gjeld tilsyn med helsetenesta og helsepersonell er også lagt til embetet. Fylkesmannsembetet har om lag 110 tilsette, og er organisert slik: HER FINN DU OSS: Tinghus III, Skrivarvegen 3, Leikanger Telefon Telefaks Postadresse: Skrivarvegen 3, 6863 Leikanger Landbruksavdelinga: Hafstadgården, Hafstadvegen 48, Førde Telefon: Telefaks Postadresse: Postboks 14, 6801 Førde E-post: Internett: Framsidefoto: Indre Fureneset sett frå fjorden. Granskogen som vart freda i 1914 som Skogateigen naturreservat er synleg like under fjellet Haugmelen. Foto: Geir Gaarder. 2

3 Tittel: Vern av Statskog SF sin grunn. Område i Sogn og Fjordane fylke. Utkast til verneplan. Utgjevar: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Antall sider: 28 Rapport ISSN ISBN Dato: Februar 2005 Emneord: Skog Naturforvaltning Naturvern TE Keywords: Coniferous forest Nature management Nature Conservation Ekstrakt: Målet med verneplanen er at vern av skogareal som Statskog SF eig skal bidra til å auke andelen med skog verna etter naturvernlova i Norge og slik sikre eit representativt utval av dei typiske og sjeldne/truga elementa i norsk skogsnatur for ettertida. Vern av skog på Statskog SF sin grunn er difor ein viktig del av arbeidet med å sikre det biologiske mangfaldet. Av 3062 artar på den norske raudlista er nær halvparten knytte til skog. Stortinget har gått inn for at Statskog SF sine areal skal brukast aktivt for å auke skogvernet i Norge. Frå før er litt over 1 % av det produktive skogarealet i Norge freda. Det er ei målsetjing å auke dette i samsvar med dei tilrådingane som er gjeve i samband med evalueringa av skogvernet i Norge. Vern av skog på Statskog SF sin grunn vert vurdert i fleire fylke i Norge. I Sogn og Fjordane gjeld det i denne fasen berre eitt område, nemleg Luster allmenning, som med dette vert sendt på høyring. Abstract: The goal with the conservation plan is to protect a representative selection of the typical as well as the rare/threatened elements of Norwegian forest ecosystems. The conservation plan for crown forests, i.e. those owned by Statskog SF, is an important part of the process of protecting the biological diversity. Of 3062 species on the Norwegian red list, nearly half are associated with forests. The parliament has decided that Statskog SF s land is to be considered for forest protection. Of the productive forest in Norway 1 % is protected. It is a goal to increase this in accordance with the recommendations given in the evaluation of forest protection in Norway. Protection of forests on Statskog SF s land is proposed in several counties in Norway. This particular proposal represents the only locality in Sogn og Fjordane county, namely Luster allmenning. 3

4 Forord Vern av område med skog har dei siste 15 åra vore prioritert i verneplanarbeidet i Norge. Grunnlaget for arbeidet har vore St.meld. nr. 68 ( ) Vern av norsk natur, St.meld. nr 46 ( ) Miljø og utvikling, St.meld. nr 40 ( ) Opptrapping av skogvernet fram mot år 2000 og St. meld. nr 25 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Føremålet med denne verneplanen er at vern av skogareal som Statskog SF eig skal bidra til å auke andelen med skog verna etter naturvernlova i Norge og slik sikre eit representativt utval av dei typiske og sjeldne/truga elementa i norsk skogsnatur for ettertida. Verneplanen er knytt til Statskog SF sin grunn. Både rein statsgrunn og område i statsallmenningar inngår i verneplanen. Direktoratet for Naturforvaltning og Statskog SF inngjekk i 2004 ein samarbeidsavtale om vern av skog. Det framgår klart av denne avtalen at Statskog SF i dette arbeidet har rolla som grunneigar, og at det er Direktoratet for Naturforvaltning som representerer miljøvernstyresmakta. Statskog SF si deltaking i prosessen må sjåast i lys av dette. Direktoratet for naturforvaltning har ansvaret for å gjennomføre verneplanen etter dei vedtekne retningslinene. Fylkesmannen har ansvaret for gjennomføringa på fylkesnivå. Med bakgrunn i kjende verneverdige område, eldre naturfaglege registreringar, skogbruksplanar, nøkkelbiotopregistreringar, lokalkunnskap, tips frå miljøvernorganisasjonar og andre, er det avgrensa område der det er gjennomført naturfaglege registreringar. I 2004 vart det prioritert å gjennomføre registreringar i Sør-Norge, men i tillegg er det teke med nokre få prioriterte område i Sør-Trøndelag og i Nordland. Registreringane i 2004 er gjennomførte av NINA, Siste Sjanse og Miljøfaglig utredning. Det er aktuelt å kartleggje fleire område som er venta å innehalde verneverdiar. Kvart fylke utarbeider ein delplan, som vert send på lokal høring. Direktoratet for naturforvaltning samanfattar dei ulike delplanane og sender verneplan for Statskog SF sin grunn på sentral høyring. I denne rapporten vert verneplan for Statskog SF sin grunn fremja, i tråd med Stortinget si handsaming av St. meld. nr 25 ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Rapporten er ein delplan og presenterer område i Sogn og Fjordane fylke, noko som vil seie berre eitt område, nemleg Luster vestre statsallmenning. Andre statskogområde i fylket vil verte vurderte for ein neste verneplanrunde. Fylkesmannen har hatt ei synfaring med allmenningsstyret sommaren 2004, og to møte hausten 2004 og januar 2005 med kommune, fjellstyre og allmenningsstyre, der Statskog var med berre på det siste. Denne kontakten har gjeve nyttige opplysningar i arbeidet. Då det aldri har vore grensegang mellom statsallmenningen og granneeigedomane, må dette skje før eit eventuelt vern vert vedteke. februar 2005, Nils Erling Yndesdal, fylkesmiljøvernsjef 4

5 Innhold 1. Innleiing Skogvern i Norge EVALUERINGA, OMFANG OG DEFINERTE MANGLAR ST. MELD. NR 25 ( ), REGJERINGENS MILJØVERNPOLITIKK OG RIKETS MILJØTILSTAND VERNEFØREMÅL OG VERNEMOTIV Vern av skog på statleg grunn OMFANGET I DAG ANNA VERN PÅ STATSSKOG, JF. NASJONALPARKPLANEN Utvida skogvern BAKGRUNN FOR VERNEPLANEN KVA FOR SKOGTYPAR VERT FANGA OPP AV VERNEPLANEN Kva vernet inneber FORSKRIFTER OG RESTRIKSJONSNIVÅ MED KOMMENTARAR ØKONOMISK ERSTATNING RETTSHAVARAR PÅ STATSGRUNN Verneplan for skog på Statskog SF sin grunn HEIMEL FOR VERN VERNEPROSESSEN REGISTRERINGAR OMFANGET OMRÅDEOVERSIKT Omtale av einskildområde Forklaring av ord og uttrykk Litteraturliste

6 Samandrag Vern av skog er ein viktig del av arbeidet med å sikre det biologiske mangfaldet i Norge. I nasjonale målsetjingar og internasjonale avtalar har Norge forplikta seg til å iverksetje tiltak for vern, restaurering og bærekraftig bruk av dette mangfaldet. Vern av skog er eitt av verkemidla for å sikre det biologiske mangfaldet i skog. Ca 1 prosent av det produktive skogarealet er til no verna. I tillegg til slikt vern må naudsynte omsyn innarbeidast i forvaltinga av andre areal. Ved handsaminga av St.meld. nr 25 ( ) la Stortinget opp til ei styrking av skogvernet. Vern skal prioriterast i samsvar med tilrådingane i den faglige evalueringa. Stortingsmeldinga legg også opp til at Statskog SF sine areal og annan offentleg grunn skal vurderast for å auke andelen verna skog. Direktoratet for naturforvaltning (DN) leier arbeidet med verneplanen. Fylkesmannen har ansvaret for kontakten med partane, utarbeidinga av verneforslag og for gjennomføring av dei lokale høyringane. I førekant av denne høyringsprosessen har Miljøverndepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Direktoratet for Naturforvalting hatt møte med sentrale organisasjonar. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har hatt ansvaret for den lokale prosessen. Det har vore halde 2 møte og ei synfaring. Verneplanen gjeld Statskog SF sin grunn, og femnar om både rein statsgrunn og statsallmenning. Delplanen for Sogn og Fjordane fylke har berre eitt område, nemleg Luster allmenning i Luster, med eit areal på daa (dette arealtalet må temmeleg sikkert korrigerast når ein får nærare avklart grensene for statsallmenningen). Ein omfattande høyringsprosess med lokal og sentral høyring vil gje alle aktuelle partar høve til å fremje synspunkta sine på utkastet til vern av Statskog SF sin grunn. Alle fråsegner vil verte lagde ved saka og følgje med heilt til slutthandsaminga i Regjeringa, som fattar det endelege vernevedtaket. Det er utarbeidd eiga fredingsforskrift tilpassa verneframlegget Luster allmenning, og som vil inngå som del av høyringsdokumenta. Høyringa vil danne grunnlag for eventuelle endringar i dei einskilde forskriftene. I naturreservata vil heile økosystemet verte freda, dvs. alle plantar, sopp og dyr og dei økologiske prosessane i området (nedbryting, vindfelling, insektangrep m.m.). Alle inngrep i området vil i utgangspunktet vere forbodne (nye tekniske inngrep, skogsdrift, dyrking, grøfting, motorferdsel m.m.). Jakt, fiske og sanking av bær og matsopp vil framleis vere tillate. Husdyr- og reinbeite vil framleis vere tillate. I dei ulike reservatframlegga vil det verte gjort lokale tilpassingar, og framlegget for Luster allmenning vil difor kunne avvike noko frå andre framlegg i andre fylke. Ved freding av naturreservat vil eigarar og bruksrettshavarar ha krav på erstatning. Erstatninga skal fastsetjast etter reglene i vederlagslova, slik det er gjort greie for i naturvernlova.. 6

7 1. Innleiing Ein skog er så mykje meir enn tre. Skogen er ikkje berre heim for plantar og dyr, det er dei som er skogen. (Åke Aronsson). Skogane våre dannar økosystem med ein enorm variasjonsrikdom som er under stadig utvikling. Trea er berre ein liten del som er avhengig av resten av systemet for å finne levevilkår. Skog dekkjer ca 37 % ( km 2 ) av totalarealet i Norge. Det meste av skogane våre er ein del av den nordlege (boreale) barskogsona som strekkjer seg gjennom dei skandinaviske landa og dei nordlege delane av Russland og Nord-Amerika. Nord for denne sona ligg den trelause tundraen og i sør ligg ein blandingsskog av bar og lauv som går over i ren lauvskog. Sidan menneska etablerte seg i Norge etter istida har skogane i ulik grad vore utnytta. I byrjinga var skogane viktige jaktområde, og dei gav brensel. Etter kvart vart samfunnet meir utbygd og etter a vi fekk ein meir effektiv sagbruksindustri skaut utnyttinga av skogen fart. På byrjinga av 1900-tallet var det store diskusjonar om situasjonen i norske skogar. Bakgrunnen var at store delar av dei norske skogane var sterkt gjennomhogde. I mange av skogane var det berre att småvyrke av dårleg kvalitet. Frå 1930-talet fekk vi utviklinga av bestandsskogbruket der målet har vore å auke skogproduksjonen. Dette har ein klart, og årleg er det ein tilvekst i norske skogar på ca 22 mill. m 3. Det er truleg fleire hundre år sidan det har stått så stort volum i norske skogar. Store delar av denne skogen er like fullt einsjikta kulturskog som gjev dårlege levevilkår for ei rekkje arter. Som følgje av den harde utnyttinga dei siste hundreåra, har vi i dag svært lite urskog, og i begrensa grad naturskog. Skog er levestad for ei rekkje sjeldne artar, og av 3062 raudlisteartar i Norge er nær halvparten knytte til skog. Under føresetnad at det gjennom ordinært skogbruk vert teke omsyn til viktige område, tilrår Evaluering av skogvernet i Norge (Fremstad et.al 2002) at minimum 4,6 % av det produktive skogarealet i Norge vert verna. I dag er litt over 1 % verna. Gjennom St. meld. nr 25 ( ) er vern av skog vurdert, og Stortingsmeldinga legg opp til at frivillig vern og vern av statsgrunn skal være viktige strategiar for vern av skog i tida framover. I denne verneplanen er ei rekkje område på Statskog SF sin grunn på landsbasis vurdert i høve til vernekvalitetar. Dette inkluderer både rein statsgrunn og statsallmenning. 2. Skogvern i Norge Gjennom handsaminga av St. meld nr. 68 ( ) om Vern av norsk natur, St. meld. nr. 46 ( ) om Miljø og utvikling og St. prp. nr. 1 ( ) slutta Stortinget seg til gjennomføringa av Landsplan for vern av barskog. Gjennom den verneplanen vart til slutt 415 km 2 produktiv skog verna. 7

8 13. desember 2002 vart den siste delplanen av verneplanen for barskog fase II vedteken og med den var ca 1% av den produktive skogen i Norge freda. Dette vedtaket markerte sluttføringa av barskogvernet som Stortinget vedtok i Føremålet med verneplanen har vore å frede eit representativt utval av både det typiske og det sjeldne/truga i den norske barskognaturen. Då Stortinget i juni 2002 handsama St.meld. nr 42 ( ) Biologisk mangfold, vart spørsmålet om auka skogvern sterkt vektlagt. Stortinget slutta seg gjennom handsaminga av denne meldinga til Regjeringa si satsing på styrkt skogvern og la vekt på at det i det vidare vernearbeidet er viktig å redusere konfliktnivået, samstundes som naturfaglege kriterium for vern etter naturvernlova vert oppretthaldne. I vart det utført ei evaluering av det vedtekne skogvernet av NINA og SKOGFORSK på oppdrag frå Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet. I resultata frå denne evalueringa ligg det ei tilråding om å auke verneomfanget til minst 4,6 % av det produktive skogarealet i landet. Evalueringa peikar også på kva for skogtypar som særleg bør prioriterast for vern. Stortinget gav i november 2003 si tilslutning til St. meld nr 25. ( ) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. I denne meldinga går Regjeringa inn for å styrkje skogvernet og prioritere vern av skogtypar i samsvar med tilrådingane frå den faglege evalueringa. Ved handsaming av Innst. S. nr.150 ( ) gjekk fleirtalet i Stortingets inn for at Statskog SF sine areal skal brukast aktivt for å auke skogvernet i Norge. St. meld. nr 25 ( ) slår også fast at regjeringa vil gjennomføre nye konkrete vurderingar av skogareala til Statskog SF og Opplysningsvesenets fond for å identifisere aktuelle verneområde. I møte 23. april 2002 vedtok styret i Statskog SF å stille areal til rådvelde for vern. Blant anna på bakgrunn av dette vedtaket er det utarbeidd ein samarbeidsavtale mellom Direktoratet for naturforvaltning og Statskog SF datert I ei pressemelding gjekk miljøvernminister Knut Arild Hareide og landbruksminister Lars Sponheim inn for ei kraftig opptrapping av skogvernet i Norge. Dei ønskte ein forsterka innsats m.o.t. vern av skog på statlege areal og ei rask framdrift i arbeidet. På denne bakgrunnen og på grunnlag av dei naturfaglege registreringane i 2004 har Direktoratet for naturforvaltning gjeve Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i oppdrag å utarbeide verneforslag for prioriterte skogområde på Statskog SF sin grunn. I Sogn og Fjordane vil det i denne vernerunden seie berre eitt område, nemleg Luster vestre statsallmenning, til vanleg omtalt som Luster allmenning. 2.1 Evalueringa, omfang og definerte manglar På oppdrag frå Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet vart NINA og Skogforsk i 2001 bedne om å evaluere vernet av skog i Norge (NINA Fagrapport 54). Dei sentrale konklusjonane frå evalueringa er: Større sammenhengande skogområde, og ei rekkje truga, sjeldne og andre spesielle skogtypar er mangelfullt dekte med vern pr. i dag. Miljøtiltak i skogbruket er eit viktig verkemiddel for å ta vare på artsmangfaldet. 8

9 Skogområde som ikkje er økonomisk drivverdige i dag omfattar betydelege areal, ikkje minst på Vestlandet og i Nord-Norge. Ut frå overordna mål for vern av skog i Norge er trongen for vern av skog rekna til minst ca. 4,6 prosent av produktivt skogareal, inkl. allereie vedtekne verneområde. Dette tilsvarar ein samla vernetrong på ca. 3360km 2 produktiv skog. Vidare vern av skog bør på kort sikt særleg prioritere vern av attverende, nokolunde intakte og sammenhengande store skogområde, spesielt område med eit skogareal på meir enn km 2, i tillegg til attverande, intakte område av kystbarskog og rikare skogtypar som edellauvskog, kalkskog, lågurtskog, høgstaudeskog og rik sumpskog, og attverande større førekomstar av gammalskog under naturlig dynamikk. Dessutan må det prioriterast å verne store og viktige førekomstar av raudlisteartar. Samla sett må det etterstrevast å få ein god balanse i fordelinga av verna skog, inklusive store område. 2.2 St. meld. nr 25 ( ), Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Stortingsmeldinga oppsummerer tilstand og status og presenterer Regjeringa sin politikk for å møte utfordringane framover. Det framgår av meldinga at Regjeringa vil: styrkje skogvernet. prioritere vern av skogtypar i samsvar med tilrådingane frå den faglege evalueringa. iverksetje ein fagleg gjennomgang for å klarleggje kva for tidligare registrerte verneverdige område som framleis har intakte verneverdiar som tilseier at vern bør vurderast. Vurdere aktuelle førebyggjande tiltak for å forhindre at verneverdiane vert reduserte i påvente av endeleg verneavklaring. på kort sikt avgrense nye kartleggingar til skogtypar som er spesielt viktige for å ta vare på det biologiske mangfaldet eller som Norge har eit særleg internasjonalt ansvar for. leggje opp til aktiv medverknad frå skogeigarane sine organisasjonar i arbeidet for å finne fram til område som kan vere aktuelle for vern («frivillig vern»). gjennomføre nye konkrete vurderingar av skogareala til Statskog og Opplysningsvesenets fond for å identifisere aktuelle verneområde. vidareføre ei makebyteordning med sikte på bruk av staten sine skogar, skogar som Opplysningsvesenets fond eig, og ved kjøp av private skogareal til makebyte. vidareføre høvet til at eigarar av skog som vert verna skal kunne velje å selje arealet til staten. vidareføre ei vederlagsordning for skog som vert bandlagd i verneprosessen. 2.3 Verneføremål og vernemotiv Føremålet med denne verneplanen er at vern av skogareal som Statskog SF eig skal bidra til å auke andelen med skog verna etter naturvernlova i Norge og slik sikre eit representativt utval av dei typiske og sjeldne/truga elementa i norsk skogsnatur for ettertida. Norge har ei målsetjing om å stanse tapet av biologisk mangfald innan Av 3062 raudlisteartar er nær halvparten knytte til skog. Vern av skogområde som er viktige for å ta vare på biologisk mangfald vil difor vere et viktig verkemiddel for å nå målsetjinga. 9

10 Naturskog er genbankar Mange artar knytte til urørte skogsmiljø kan ha økonomisk nytteverdi som vi ikkje kjenner i dag. Eit viktig område er naturlege fiendar av skadegjerande organismar. Spesielt følsame artar kan få funksjon som «indikatorar» på miljøendringar som elles er vanskelege å måle. Avlsarbeidet med skogstre er avhengig av det råmaterialet som ligg i mangfaldet av naturgjevne genotypar. Vern om gena er eit tema som gjeld heile floraen og faunaen. Naturskog er referanseområde Økosystema i naturen er under stadig større påverknad frå menneskeskapte ureiningar og inngrep. For å kunne måle verknadene av skogbruket av i dag, på flora, fauna, vasskvalitet m.m., treng ein representative område med urørt eller lite påverka skog som samanlikningsgrunnlag. Naturovervaking vil bli eit svært viktig arbeidsfelt i tida framover. For å kunne kartleggje følgjene av klimaendringane, og for kontinuerleg miljøovervaking av t.d. sur nedbør og langtransporterte og lokale ureiningar, er naturskogar svært nyttige. Naturskog er «økologiske laboratorium» for forsking og undervisning. Mange grunnforskingsoppgåver er knytte til urørt skog, særleg innanfor økologien. Studium av korleis system veks og utviklar seg, og med fokus på energistraumane, nærings- og stofftransporten, har ein sentral verdi for overvakinga av av miljøet. Dyre- og planteartar, medrekna mange som er sjeldsynte, kan studerast under naturgjevne tilhøve. Grunnforsking kring den naturlege vegetasjons- og suksesjonsdynamikken i skog, medrekna naturleg forynging og vitalitet, og økologien til skade- og nytteorganismane, vil vere av stor praktisk nytte. Naturskog inneheld sjeldsynte og truga plante- og dyreartar Naturskogane er artsrike på plantar og dyr. Mange av artane er sjeldsynte, fordi dei er knytte til sjølve urskogstilstanden. Urskogsrestar kan også vere viktige funksjonsområde for artar som streifar over større område, t.d. hekkeplass for rovfugl eller hiområde for store rovdyr. Vern av skog er eit viktig bidrag til å ta vare på artsrikdomen i skog. Naturskog gjev verdifull naturoppleving Naturskogane gjev ein spesiell naturoppleving, med element av tidløyse og villmark. Her når trea sine største dimensjonar, og vi veit at skogbiletet er forma gjennom naturen sine egne prosessar. Vi vil få eit innblikk i eit skogsmiljø som ein gong var vanleg i Norge. Gjennom vern gjev vi også framtidige generasjonar høvet til å oppleve og studere urørt skog. Naturskog er ein del av naturarven vår Naturskog er naturhistoriske dokument, som høyrer til den felles naturarven vår. På lik line med kulturarven er naturarven ein viktig del av vår nasjonale identitet. Naturskog med innslag av myrområde inneheld m.a. lagra informasjon om skogen si innvandring og historie ved pollen som er konservert i dei ulike djupnelaga i myrane. Naturskog har ein eigenverdi Det er i dag aukande forståing for at lite påverka natur, med tilhøyrande fauna og flora, har ein eigenverdi, og at slik natur bør takast vare på sjølv når det ikkje knyter seg direkte økonomiske nytteverdiar til den. 10

11 Internasjonale miljøkrav. Miljøkrava til skogbruket har vorte større, og det er større etterspurnad etter dokumentasjon på at skogprodukta kjem frå eit berekraftig skogbruk. Miljøspørsmål verkar i aukande grad inn på handel med skogprodukt, og eit tilfredsstillande verneomfang har verdi i konkurransesamanheng. 3. Vern av skog på statleg grunn 3.1 Omfanget i dag I Norge er litt over 1 % av det produktive skogarealet verna. Overslag syner at minst 1/3 av det verna produktive skogarealet ligg på statsgrunn. Det offentlrge (stat/fylke/kommune) eig 12 % av det produktive skogarealet. I høve til eigardelen sin i norske skogar har altså det offentlege ein relativt stor del av det verna arealet. 3.2 Anna vern på statsskog, jf. Nasjonalparkplanen I St. meld. nr. 62 ( ) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområde i Norge Nasjonalparkplanen, er det føreslege å opprette 31 nye nasjonalparkar, der 12 av desse er utviding av eksisterande parkar. Desse framlegga vil også innehalde noko produktiv skog. I evalueringa av skogvernet (Fremstad et.al. 2002) og i Stortingsmelding nr 25 ( ) vert det presisert trongen for store samanhengande skogområde. Slike område mogleggjer naturleg skogdynamikk på ulik skala og gjev grunnlag for sterke populasjonar av truga og sårbare artar, inkludert arealkrevjande artar. Det finst eit fåtal slike attverande område med eldre skog, og desse er generelt sterkt utsette for fragmentering på grunn av menneskelege inngrep. I denne samanhengen kan skogareal nær nasjonalparkar og andre større verneområde vere viktige. I St.meld. nr 25. er det lagt vekt på at gjennomføringa av nasjonalparkplanen bør bidra til å dekkje viktige manglar som er identifiserte ved evalueringa av skogvernet. 4. Utvida skogvern Evalueringa av skogvernet i Norge konkluderer med at vidare vern av skog på kort sikt særleg bør prioritere vern av attverande, nokolunde intakte og samanhengande store skogområde, spesielt område med eit skogareal på meir enn km 2, og også attverande, intakte område av kystbarskog og rikare skogtypar som edellauvskog, kalkskog, lågurtskog, høgstaudeskog og rik sumpskog, og attverande større førekomstar av gammalskog under naturleg dynamikk. Dessutan må det prioriterast å verne store og viktige førekomstar av raudlisteartar. Samla sett må det etterstrevast å få ein god balanse i fordelinga av verna skog, inklusive store område. Ut frå ulike mål med vernet vert trongen for vern av skog rekna til minst 4,6 prosent av produktivt skogareal, inkl. allereie vedteke verna skog. Dette tilsvarar ein samla trong for vern på ca km 2 produktiv skog. 11

12 4.1 Bakgrunn for verneplanen Regjeringa ønskjer auka bruk av offentleg eigde skogområde til vern og makebyte (St. meld. nr 25 ( )). I brev datert 20. mars 2002 til næringskomiteen i Stortinget, vedlegg til Innst S nr 150 ( ), uttrykkjer landbruksministeren forventingar om at Statskog SF skal spele ei viktig rolle i samband med auka barskogvern i Norge. I brev av til landbruksminister Lars Sponheim gjev styret i Statskog SF uttrykk for at dei ønskjer å bidra til utvida vern av barskog i Norge. I brev datert frå Landbruksdepartementet til Miljøverndepartementet bad landbruksministeren om at vernestyresmaktene tek kontakt med Statskog SF for å klarleggje kva for areal som er aktuelle for vern. På denne bakgrunnen vart det starta opp eit arbeid med å kartleggje kva for område som var aktuelle for vern. I startfasen var kartlegginga avgrensa til skogbruksøkonomiske nullområde. I møte mellom Statskog SF, Landbruksdepartementet og DN og MD den vart kartlegginga utvida til å gjelde all skog på statsgrunn. På bakgrunn av dette møtet vart det også utarbeidd ein samarbeidsavtale mellom Statskog SF og Direktoratet for naturforvaltning. Føremålet med avtalen er å sikre ein rasjonell gjennomføring av verneprosessar der Statskog SF er involvert. 4.2 Kva for skogtypar vert fanga opp av verneplanen Statskog SF sine areal er i stor grad knytte til høgareliggjande, lågproduktive område. Av den grunn vil det særleg vere større relativt urørte område og/eller område med gammalskog under naturleg dynamikk som kan dekkjast opp av eit vern på Statskog SF sine areal. Til ein viss grad kan ein likevel også fange opp andre typar. I verneframlegget for Sogn og Fjordane (Luster allmenning) er det berre svak representasjon av rikare skogtypar, og produktiviteten er gjennomgåande låg. Variasjonen i topografi og eksponering er dårleg. Skogen er heller ikkje spesielt grov eller kontinuitetsprega. Området ligg dessutan i den klimaregionen som er sterkast representert med verna skogområde i fylket. Samstundes er det eit velarrondert skogområde med god spennvidd frå fjøre til fjell, utan vegar eller større tekniske inngrep. Det har god førekomst av typiske, men sårbare og arealkrevjande, naturskogsfugleartar som kvitryggspett og hønsehauk, i tillegg til meir regionalt sjeldsynte innslag. Sørboreal sone utgjer ein stor del av verneframlegget, og det sørboreale skogarealet er kanskje større enn i noko naturreservat i fylket. Verneframlegget oppfyller i seg sjølv ikkje kriteriet for store område, men støyter til annan naturskog, og ligg på ei av dei få strekningane der Sognefjorden er veglaus på begge sider. For nokre av dei arealkrevjande fugleartane er det mogleg at området også fungerer som del av eit større naturskogområde på tvers av fjordarmane. Denne høyringa gjeld ca 10 km 2. Produktiv skog utgjer om lag halvparten. Av dei 10 km 2. kan ein rekne at sørboreal sone utgjer ca 4 km 2, mellomboreal ca 3 km 2, og nordboreal og lågalpin samanlagt ca 3 km 2. 12

13 5. Kva vernet inneber Ved vern av skog som naturreservat vert det lagt vekt på å verne heile økosystemet og dei naturlege, økologiske prosessane. Verneføremålet i dei føreslegne reservata byggjer på at det skal skje ei naturleg utvikling dvs. at dei naturlege, økologiske prosessane skal kunne føregå uhindra. Eit vern vil få konsekvensar for utnyttinga og bruken av området. Alle tiltak som kan føre til endringar av naturmiljøet vil vere forbodne. Dette tyder at ulike aktivitetar som skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking o.likn vil vere forbode. Ein del tiltak vil vere søknadspliktige. I fellesskap kan ein ofte finne løysingar som gjer at tiltaket ikkje kjem i konflikt med verneføremålet og dermed kan tillatast gjennomført. For nokre av dei søknadspliktige tiltaka kan det gjevast fleirårige løyve. Vanleg ferdsel og jakt, fiske og bærplukking kan føregå som før. 5.1 Forskrifter og restriksjonsnivå med kommentarar. Tilhøve i det einskilde området, og fråsegner i samband med lokal og sentral høyring, kan føre til at det vert gjort tilpasningar av fredingsforskrifta. Det er difor av stor verdi at høyrings- instansane kjem med merknader til forskrifta sett i lys av tilhøva i det einskilde verneområdet. Eventuelle justeringar av fredingsforskrifta må deretter vurderast opp mot omsynet til verneføremålet i kvart einskilt tilfelle. Generell kommentar til verneforskriftene: Kommentarane under gjeld generelt for heile denne verneplanen, og kan på nokre punkt vere mindre aktuelle for Luster allmenning. Inngrep I reservata er det lagt opp til at ulike tiltak som kan endre naturmiljøet er forbodne. Dette omfattar anlegg av ulike slag (mellombelse eller faste) men også tiltak som drenering, kalking og gjødsling. Eitt unntak for inngrep gjeld oppsetjing av mellombelse, mobile (det vil seie berbare) jakttårn. I dei fleste områda kan slike setjast opp til mellomels bruk i samband med storviltjakt. Med mellombels bruk meiner ein at jakttårnet ikkje kan stå oppe i meir enn ein jaktsesong, eller ut over jaktsesongen. Vedlikehald av anlegg som er i bruk på fredingstidspunktet er tillate. Med anlegg skal ein forstå hytter, seterbygningar, vegar o.likn. Nybygging er ikkje tillate, heller ikkje i tilknyting til eksisterande hytter og anlegg. I område med energi- og kraftanlegg vil vedlikehald av slike verte omtalte særskilt. Fylkesmannen vil i kvart einskilt tilfelle vurdere kva for traktorvegar og eventuelt stiar som skal kunne haldast ved like. For at traktorvegar skal kunne haldast ved like, må dei ha eit lovleg bruksføremål (ut over transport av felt storvilt). Traktorvegar er normalt bygde som driftsvegar i samband med skogsdrift; i verneområda vil det ikkje vere tillate med skogsdrift og trongen for å vedlikehalde traktorvegar fell då bort. Der traktorvegane går gjennom verneområda til bakanforliggjande skog kan det være naudsynt med vedlikehald av slike veganlegg. 13

14 Reglane i plan- og bygningslova gjeld i tillegg til desse reglane, men gjev ikkje rom for løyve som går ut over reglane i verneforskrifta. Plantelivet Det er lagt opp til ei generell freding av planteliv og sopp, men det er gjort unntak for plukking av bær og matsopp. Generelt vil det vere eit hogstforbod innanfor lokalitetane. Det vil likevel kunne opnast for vedhogst til eige bruk i tilknyting til eksisterande hytter. Dette må då skje i samråd med forvaltingsstyresmakta etter ein nærare avtale. Beiting vil være tillate, men Direktoratet for naturforvaltning kan av omsyn til fredingsføremålet ved forskrift regulere beitetrykket i heile eller delar av området. Dyrelivet Det er lagt opp til ei generell dyrelivsfreding. Det er likevel opna for jakt etter reglane i viltlova, og fiske etter lov om laks og innlandsfisk m.v. Ferdsel Ferdsel til fots og på ski er tillate. Ut frå ei generell vurdering av faren for uroing og slitasje på markvegetasjonen, er riding, bruk av hest og kjerre, og bruk av sykkel utanom eksisterende veger, forbode i dei fleste av områda i verneplanen. Bruk av naturreservatet til idrettsarrangement eller andre større arrangement vil være forbode. Nokre få telt eller ein skuleklasse er ikkje vurdert som større arrangement. Det kan gjevast løyve til avgrensa bruk av reservatet i undervisningssamanheng. Døme på brukarar vil her vere lag og foreiningar, universitet, skular eller andre institusjonar. Då det kan vere diskutabelt kvar grensa går for større arrangement, vil det i praksis vere fornuftig å ta kontakt med forvaltingsstyresmakta føreåt. Dersom det i ettertid viser seg at tillaten ferdsel er i strid med verneføremålet, kan Direktoratet for naturforvaltning av omsyn til verneføremålet, ved forskrift forby eller regulere ferdsla i heile eller delar av reservatet. Utarbeiding og eventuell innføring av ei slik forskrift følgjer reglane i forvaltingslova. Motorferdsel I utgangspunktet er all motorisert ferdsel på land og på vatn forbode. I nokre reservat kan det vere aktuelt med tilpassingar, dette gjeld i høve til vedlikehald av anlegg og transport av felt hjortevilt på eksisterande traktorvegar. I reine skogområde med liten fare for køyreskadar, er det aktuelt med eit generelt unntak for bruk av lett terrenggåande køyretøy for uttransport av felt hjortevilt. Lov om motorferdsel gjeld i tillegg til desse reglane, men gjev ikkje rom for løyve som går ut over reglane i verneforskrifta. Det kan vere tilfelle der det også må innhentast løyve etter lov om motorferdsel. Fredingsforskriftene endrar ikkje retten som grunneigarar har til å nekte/regulere motorferdsel på eigen grunn. Skjøtsel og forvaltingsplanar Fredingsføremålet siktar mot å ta vare på alt naturleg dyre- og planteliv i områda. (I samsvar med innarbeidd praksis reknar ein då også sopp med til plantelivet sjølv om biologane 14

15 ikkje lenger reknar dei som plantar). Områda skal sikrast ei «naturleg utvikling» utan inngrep. Skjøtsel vil difor berre i unntaka vere aktuelt for å oppfylle verneføremålet. I nokre av områda er det plantefelt. Desse kan det vere ønskjeleg å fjerne. Framande treslag bør fjernast raskt, då desse kan ha uheldig påverknad på det naturlege plantelivet ein ønskjer å frede. I område der delar er grøfta, kan det vere aktuelt å fylle att grøftene. Retningslinene som vert trekte opp i ein forvaltingsplan må liggje innanfor rammene av fredingsforskrifta. Forvalting av område inneber også at det kan leggjast til rette for ei kanalisert ferdsel slik at området ikkje vert uroa eller slite ned. Etter eit eventuelt vedtak om freding av område som er føreslege i denne verneplanen, vil grensene for området verte merkte i marka med standardiserte grensemerke og skilt. Det kan også verte sett opp informasjonstavler om gjeldande verneforskrifter og avgrensing av området. Det vil verte oppretta oppsynsordningar for alle verneområde. Informasjon om plante- og dyreliv i områda vil vere ei form for forvaltingstiltak. Generelle unntaksreglar Unntak for "vitskaplege undersøkingar" gjeld forskingsaktivitet som held ein viss kvalitet, og som bidreg til kunnskap av verdi for miljøforvaltinga og samfunnet utan å føre til uakseptable inngrep i verneområdet. Arbeid av "vesentleg verdi for samfunnet" gjeld berre tiltak som er av nasjonal verdi å få gjennomført. Unntaket for "andre særlege tilfeller" er ein sikkerheitsventil for tilfelle der det er snakk om så små inngrep, eller tiltak som er så viktige for søkjaren at det overskuggar dei negative verknadene for verneføremålet. Inngrepet eller tiltaket må ikkje vere i strid med verneføremålet. Forvaltingsmynde Fylkesmannen har tradisjonelt vore tillagt forvaltingsansvaret for verneområde i Norge. Direktoratet for naturforvaltning er delegert mynde frå Miljøverndepartementet til å fastsetje kven som skal være forvaltingsstyresmakt for område verna etter naturvernlova. 5.2 Økonomisk erstatning I 1985 vart det gjeve nye reglar for erstatning ved oppretting av naturreservat og naturminne. Etter desse reglane har eigarar og andre rettshavarar i eigedom som vert freda som naturreservat krav på erstatning for økonomisk tap som er ei følgje av vernevedtaket (naturvernlova 20 første ledd). 20. Eiere av og rettighetshavere i eiendom som blir fredet etter 8, 9 og 11 har i samsvar med reglene i annet og tredje ledd krav på erstatning av staten for økonomisk tap som er en følge av vedtaket. Erstatningen fastsettes i samsvar med reglene i lov 6. april 1984 nr. 17 om vederlag ved oreigning av fast eiendom. Ved anvendelsen av nevnte lov 10 er det tidspunktet for fredningen som skal legges til grunn. Blir det ved erstatningens utmåling tatt hensyn til påregnelige fremtidige bruksendringer, skal det ved erstatningsfastsettingen ses bort fra offentlige tilskudd som i tilfelle gis til bruksomleggingen. 15

16 Erstatninga skal etter naturvernlova 20 andre ledd fastsetjast i samsvar med reglane i vederlagslova. Etter 20a i naturvernlova skal krav om erstatning setjast fram skriftleg for fylkesmannen innan eitt år etter at vedtaket vart kunngjort. 5.3 Rettshavarar på statsgrunn Forvaltinga på statsgrunn er samansett. Ein stor del av statsgrunnen i Norge vert forvalta heilt og fullt av Statskog SF. I Sør og Midt-Norge er det like fullt ca km 2 med statsallmenning. I desse områda er forvaltinga delt mellom fleire organ og oppgåvefordelinga er som følgjer: Statskog SF Statskog er grunneigar og avgjer generelt det som gjeld grunndisponeringar. Det skal takast særlege omsyn til bruksrettane. Statskog SF forvaltar vyrkesrettar i samråd med allmenningsstyret. Fjellstyret. Fjellstyret administrerer bruksrettar etter fjellova. I fjellova 3 er oppgåvene til fjellstyret omtalt: Fjellstyret skal administrere bruken og utnyttinga av rettar og lunnende i statsallmenningen så langt ikkje anna er fastsett i eller i medhald av lov. Det skal arbeide for å sikre at allmenningen vert brukt på ein måte som fremjar næringslivet i bygda og tek vare på naturvern- og friluftsinteressene. Blant saksområda fjellstyret har ansvar for er: forvalting av jakt, fangst, fiske, beite, setring, tilrettelegging for friluftsliv og støtte til lokal næringsutvikling. Allmenningsstyret. Allmenningsstyret vert valt av og blant landbrukseigedomane som har vyrkesrett i den aktuelle statsallmenningen. Oppgåva til styret er å forvalte vyrkesretten i samråd med Statskog SF. Statsallmenningar kan i grove trekk delast i tre typar basert på vyrkesrett og vyrkesproduksjon: Overskotsallmenningar Dette er allmenningar der tilveksten er større enn det vyrkesrettshavarane har bruk for. Overskotet tilfell Statskog SF. Underskotsallmenningar Dette er allmenningar der tilveksten er mindre enn det vyrkesrettshavarane har bruk for. Alt vyrke går då til landbrukseigedomane med vyrkesrett. Allmenningar utan vyrkesrett I nokre allmenningar er det ikkje vyrkesrett og alt vyrke tilfell Statskog SF. 6. Verneplan for skog på Statskog SF sin grunn. 6.1 Heimel for vern. Vern av spesielle område eller førekomstar skjer i medhald av lov om naturvern av I lova er det gjeve heimel for oppretting av ulike kategoriar verneområde. Vedtak 16

17 om oppretting av naturreservat vert gjort av Kongen i statsråd etter naturvernlova 8 som lyder slik: Område som har urørt, eller tilnærmet urørt natur eller utgjør spesiell naturtype og som har særskilt vitenskapelig eller pedagogisk betydning eller som skiller seg ut ved sin egenart, kan fredes som naturreservat. Et område kan totalfredes eller fredes for bestemte formål som skogreservat, myrreservat, fuglereservat eller liknende. Vernekategorien naturreservat vil bli brukt for område i verneplanen for skog på statsgrunn. Naturreservat er det strengaste vernet etter naturvernlova. 6.2 Verneprosessen. Det er Direktoratet for naturforvaltning som har ansvaret for gjennomføringa av verneplanarbeidet, men det er fylkesmannen som utarbeider og fremjar fredingsframlegga for sitt fylke. Verneplanprosessen kan delast inn i fleire fasar: (FM = Fylkesmannen, DN = Direktoratet for naturforvaltning, MD = Miljøverndepartementet) Registreringsfase. 1. DN får innspel fra FM, Statskog SF, miljøvernorganisasjonar og andre om skogområde som bør undersøkjast nærare. For nokre område finst det tidlegare registreringar. 2. DN engasjerer fagpersonar som gjennomfører kartlegging i dei aktuelle områda. 3. Dei registrerte områda vert skildra og verdiane vurderte. Melding om oppstart. FM melder oppstart på dei områda som er aktuelle å vurdere for vern. Rettshavarar og andre vert oppfordra til å gje tilbakemelding om bruksinteresser og annan aktuell informasjon om områda. Føermålet med oppstartmeldinga er å få oversikt over verdiar og interesser i dei aktuelle områda. Utarbeiding av verneframlegg. Med bakgrunn i dei tilbakemeldingane som er mottekne etter oppstartmeldinga og dei naturfaglege registreringane, utarbeider FM eitt verneframlegg for kvart einskilt område. DN samlar skildringane frå Fylkesmennene og lagar eit utkast til verneplan i rapportform. Høyringar. Fylkesmannen sender fredingsframlegget for sitt fylke ut på lokal høring. DN samlar verneframlegga for alle fylka og sender eit samla framlegg på sentral høyring. I denne prosessen er det felles lokal og sentral høyring som føregår samtidig, men med forskyvd frist for sentral høyring. Tilråding. I etterkant av den lokale høyringa justerer FM verneframlegga og oversender dei til DN med si tilråding. DN oppsummerer alle kommentarane frå fylkesmennene og frå sentral høyring og gjev si tilråding til MD. 17

18 Vernevedtak. MD går gjennom tilrådinga frå DN og legg fram endeleg framlegg til verneplan. Vernevedtak vert gjort i form av Kongeleg resolusjon i statsråd. 6.3 Registreringar For ein del område er det tidlegare føreteke registreringar. Like fullt var det trong for oppdatert kunnskap etter ny metodikk, slik at desse områda vart registrerte saman med andre område der det ikkje låg føre tilfredsstillande registreringar. Registreringane er gjort av NINAgruppa ved NINA, Siste Sjanse og Miljøfaglig utredning. Førebels rapport vart lagt fram og sluttrapport skal liggje føre 1. mai. 6.4 Omfanget I følgjande fylke er det gjort registreringer i 2004 i samband med verneplan for Statskog SF sin grunn: Hedmark, Oppland, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Samla registrert areal er ca daa.; i tillegg er nokre område synfarne for å vurdere om dei er aktuelle for nærare registreringar. I Sogn og Fjordane fylke er det i denne verneplanrunden registrert berre 1 område, på ca , og dette er det same som med dette vert sendt på høyring. 18

19 # # a) 6.5 Områdeoversikt Fig. Verneframlegget Luster allmenning i høve til vegetasjons-seksjonane i Sogn og Fjordane. Basert på utsnitt av kart frå Moen (1998). Tabell. Områdeoversikt. For Sogn og Fjordane er denne identisk med oversikt over område med totalareal over 10 km 2. Lokalitet nr Lokalitet Kommune Verneverdi M.o.h Totalareal (dekar) Sone Luster allmenning Luster ** SB-LA # a) Merknad: Arealet av statsallmenningen er i følgje digitalt N50-kart dekar, men i følgje papirutgåva av N50 frå 1988 er arealet ca dekar. Til noko anna er avgjort baserer verneframlegget seg på den største kombinasjonen av dei ulike kartkjeldene. Arealet vil såleis truleg verte endra etter ein nærare grensegang som er naudsynt for å avgjere den korrekte grensa for Luster vestre statsallmenning. 19

20 7. Omtale av einskildområde LOKALITET: Luster allmenning KOMMUNE: Luster FYLKE: Sogn og Fjordane KARTBLAD M711: 1417 II, 1417 III UTM-KOORDINATAR: 32VMN VERNEKATEGORI: Spesialområde ** AREAL: a dekar HØGD OVER HAVET: m GJELD EIGEDOMAR: 216/1 OMRÅDESKILDRING: Området er ei relativt einsarta, austvend fjordli som stort sett er skogdekt. Flate parti manglar. Berggrunnen er dominert av anorthositt, som gjev nøysam vegetasjon nesten utan basekrevjande artar. SKOGSTRUKTUR/PÅVERKNAD: Furuskogen er relativt einsaldra, og dei fleste av trea er truleg yngre enn 150 år og komne opp etter harde gjennom- eller flatehogstar for kring 100 år sidan. Dette er eit skogbilete typisk for dei furukledde skogliene i Indre Sogn. Fråvær av både grove læger og gamle, grove stubbar indikerer at hogstpåverknaden strekkjer seg lang tid attende. For lauvskogen er kontinuitet vanskelegare å vurdere, men ein kan merkje seg at tydeleg samanbrotsfase knapt finst. Det er nokre spor etter hogst for nokre få tiår sidan, og plantefelt av gran nede ved fjorden. Det er lite preg av husdyrbeiting. VERNEINTERESSER: Skogen er dominert av furu, men med innslag av ein god del boreale lauvtre, og litt edellauvskog med lind og hassel. Området femnar også om Skogateigen naturreservat (***), freda i 1914, som er ein interessant førekomst med urskogprega gran på om lag 50 daa kring 600 moh. Denne granførekomsten har truleg kome naturleg, og ser ut til å spreie seg sakte, og strekkjer seg truleg i dag utanfor det som er verna etter naturvernlova. Ei utviding av Skogateigen naturreservat er difor svært ønskjeleg. Luster Allmenning har med dette ein særskild pedagogisk og vitskapleg verdi som studieområde for korleis naturleg granskog tilpassar seg på Vestlandet og korleis den naturlege spreiinga føregår i fråvær av menneskelege inngrep. Landskapsøkologisk er området interessant ved å utgjere ei samanhengande fjordli frå fjøre til fjellskog eller fjell, utan moderne tekniske inngrep. Dette er av dei svært få stadene der Sognefjorden er veglaus på begge sider. Kvitryggspett, ein raudlisteart med livskraftig bestand på Vestlandet, er vanleg i området. I området er også observert regionalt sjeldsynte, skogslevande fugleartar som sporveugle og duetrast. Sør i området er den direkte truga soppen prestejordstjerne funnen. Det store omfanget av skog innanfor sørboreal sone, som elles er systematisk underrepresentert i eksisterande verneområde, er ein klar verdi for området, og er truleg ein viktig grunn til den interessante fuglefaunaen og anna biologisk mangfald. Verneframlegget femnar om inngrepsfrie naturområde (INON) sone 2 og 1 (dvs. areal som ligg høvesvis 1-3 km og 3-5 km frå inngrep). 20

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Evaluering av skogvernet i Norge

Evaluering av skogvernet i Norge Evaluering av skogvernet i Norge Erik Framstad, Bjørn Økland, Egil Bendiksen, Vegar Bakkestuen, Hans Blom, Tor Erik Brandrud NINA Norsk institutt for naturforskning NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 Januar 2014 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. Forslag... 3 3. Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59.

Jo fleire kokkar, jo betre søl. medverknad i arkiv, bibliotek og museum #62. Åshild Andrea Brekke. Pantone. Pantone. c72 m64 y62 k59. Jo fleire kokkar, jo betre søl Pantone Pantone Pantone medverknad i arkiv, bibliotek og museum 459 151 484 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 Åshild Andrea

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Eigedomstvistar og matrikkelsystem

Eigedomstvistar og matrikkelsystem Vitenskapelig bedømt (refereed) artikkel Leiv Bjarte Mjøs and Hans Sevatal: Boundary disputes and cadastral systems KART OG PLAN, Vol. 71, pp. 151 171, P.O.B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 In Norway

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer