Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober /015.T14/RORO. Møterom 367

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober /015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet Du vert med dette kalla inn til møte i samferdselsutvalet. Tid: onsdag 23. oktober 2013 Stad: Fylkeshuset, Agnes Movinckelsgt 5, Bergen Møterom 367 Det er lagt opp til slik timeplan for møte: Gruppemøte Oppmøte Orientering om FOU prosjekt for å sjå på ulike løysingar for bru over Masfjorden v/ordførar Karstein Totland Nytt frå Skyss Sakshandsaming Lunsj Sakshandsaming Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å nytte vedlagte forfallskjema. Skjemaet kan hentast på for folkevalde. Returner skjemaet på e-post til eller send det på fax til Innkallinga gjeld valde medlemer i utvalet. Innkallinga vert sendt varamedlemer til orientering. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Gustav Bahus Kopi: Fylkesordføraren, Direktørane, Regionvegsjefen

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Samferdselsutvalet Saknr. Arkivsak Saktittel 69/ Godkjenning av møtebok / Søknad om ruteløyve for strekninga Åsane terminal - Bergen lufthamn 71/ SØKNAD OM OPPRETTING AV 2 NYE DROSJELØYVE TILKNYTT OS TAXI SA 72/ Fv 541 i Bømlo kommune - namn på bru og tunell 73/ SØKNAD OM REVISJON AV SKYSS SINE TRANSPORTVEDTEKTER 74/ Organisering av trafikksikringsarbeidet 75/ Handlingplan for trafikksikring i Hordaland høyringsutkast 76/ Regional plan for folkehelse - Høyringsframlegg 3

3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 69/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 Godkjenning av møtebok Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 6

4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Bertelsen, Mildrid Saksgang Møtedato Samferdselsutvalet GODKJENNING AV MØTEBOK SAMANDRAG Møteboka frå samferdselsutvalet vert med dette lagt fram for godkjenning. FORSLAG TIL VEDTAK Møteboka frå samferdselsutvalet vert godkjend. Rune Haugsdal fylkesrådmann Håkon Rasmussen samferdselssjef Vedlegg: Møteboka frå

5 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 18. september 2013 Kl.: :15 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367, 3. etg. Saknr.: 62/13-68/13 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Kvåle, Atle (A) Innvær, Anne-Line (A) Hansen, Jette Lunemann (A) Nævdal, Helge (A) Ulvund, Inger Signe (FRP) Eidsheim, Torill (H) Lutro, Einar (H) til kl Berland, Eli Årdal (H) Ryssdal, Stein Inge (H) Kårbø, Pål (KRF) Ljones, Jostein (SP) Skauge, Tom (SV) Greaker, Alf Helge (V) Tislevoll, Wenche (H) FORFALL Johansen, Iril Schau (H) DESSUTAN MØTTE Frå Hordaland fylkeskommune Håkon Rasmussen Rolf Rosenlund Oddmund Sylta Frå Statens vegvesen Erling Hodneland Kaisa Tonheim Banne MERKNADER TIL INNKALLINGA Innkallinga vart godkjent utan merknader. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjent utan merknader. 1

6 ORIENTERINGAR Oddmund Sylta orienterte om aktuelt frå Skyss. Stenging i Tokagjelet har ført til at bussrutene er omlagt i området, og det vart orientert om dei aktuelle tiltaka. Ruteendringar i Vest-pakken frå haustrutene. Det er utfordringar knytt til Vest-pakken med køproblematikken. Eit heilt nytt ruteopplegg treng tid til å gå seg til, og det vert gjort rutejusteringar utover hausten. Frå 2. desember kjem det 6 nye bussar i drift på direkterutene til Straume. Eli Berland tok i samband med dette opp at ein del sjåførar kan for lite om det totale rutetilbodet, og kan ikkje opplysa passasjerane om korrespondansetider o.a. Etterlyste meir opplæring av sjåførane. Berland stilte vidare spørsmål om korleis ein skal melda inn gode forslag til endringar i ruter/korrespondansar o.l. Torill Eidsheim tok opp at det er viktig at sjåførane har gode kommunikasjonsliner til Skyss, og ikkje berre til eige selskap. Det kan gjera det lettare å koma fram med forslag til gode løysingar og ta opp problemsaker som ein møter i det daglege arbeidet. Oddmund Sylta opplyste at det er føresett i kontrakten med operatøren at sjåførane skal ha opplæring. Når det gjeld innmelding av forslag kan det gå via mail eller facebook. I Hardangerpakken vart det gjort endringar i samband med opninga av Hardangerbrua. Skyss har fått fleire positive tilbakemeldingar frå publikum. Einar Lutro tok opp at det var problem med korrespondanse mellom buss og tog på Voss og synte til eit konkret døme på det. Det bør gå klart fram av rutehefte når det skal vera korrespondansar. Oddmund Sylta opplyste at når det gjeld korrespondanse buss/tog på Voss så var vestgåande korrespondansar prioriterte. Nedleggjing av Flaggruten. Det vart orientert om prosessen fram til anbodsutsetjing inkludert den kontakten som hadde vore med Kolumbus i saka. Dei nye anboda dekkar alle lokale ruter i området Bergen-Sunnhordland. Det er såleis ikkje lenger aktuelt å kjøpa lokal ruteproduksjon frå Flaggruten. Det faktiske forhold er at Flaggruten går to rundturar Bergen-Stavanger per dag og har om lag passasjerar. Av dette i Rogaland, i Hordaland og over Sletta. Etter avtale med leiaren i utvalet vart pressehandteringa av saka lagt til fylkesordføraren. Det har vore møte på topp politisk nivå med Rogaland. Det er avtala møte med Kolumbus på driftsnivå for å sjå kva som er mogeleg å få til. Tom Skauge gav uttrykk for at denne saka synte at anbodsystemet er for stivbeint. Fleire av utvalet sine medlemmar tok til orde for at det er ynskjeleg å oppretthalda båtrutetilbodet mellom Leirvik og Haugesund. Ut frå dette samla utvalet seg om fylgjande fråsegn. Samferdselsutvalet syner til pressemelding frå fylkesordføraren i høve nedleggjing av Flaggruten, datert Samferdselsutvalet er opptekne av at Skyss, Kolumbus og Norled gjer sitt beste for for å finna gode og tenlege kollektivtilbod på tvers av fylkesgrensene. Torill Eidsheim tok opp problemstillingar rundt ferjeberedskap og øvingsaktivitet. Etterspurde kva krav som var sett i konkurransegrunnlaga til dette og korleis ein eventuelt fylgde opp at operatørane etterkom krava. 2

7 Oddmund Sylta opplyste om at operatørane har beredskapsplanar som skal fylgjast opp og rapporterast på. Skyss gjennomfører tidvis revisjon av kontraktane. Han synte elles til at det er Sjøfartsdirektoratet som har ansvar for å fastsetja og fylgja opp regelverket som gjeld for sjøtransporten. YMSE Atle Kvåle tok opp fylgjande sak. Tellevikvegen ( FV 243 ) - regulering av gjennomgangstrafikk Dette er som kjent ein fylkesveg. Vegen er altfor smal til å ta unna den trafikken som går der idag. Vegen blir nytta som " snarveg ", og dette går ut over dei som bur i området, utrykkingskøyretøy og at det i tillegg er skuleveg. Problemstillingen bør vera kjent for Statens vegvesen. Det bør klart setjast i verk tiltak på denne vegen. Kva tiltak ser Statens vegvesen kan gjennomførast her og kor tid kan tiltaka iverksetjast? Administrasjonen kjem attende med skriftleg svar. Tom Skauge hadde meldt inn fylgjande saker. Flaggruten Det er i pressa kome påstandar om at det er HFK og anbodsordninga som gjer at det er vanskeleg å prioritera Flaggruta og samarbeide på tvers av fylkesgrensene. Kan administrasjonen gjere greie for om dette er rett? Internettbasert system for innmelding av farlege trafikkpunkt Etter at Administrasjonen og det politiske fleirtalet var negativ i sist møte til å gje lokalkunnskap ein enkel veg inn til vegstyresmaktene er det kome to viktige hendingar. Hordaland har fått ei rekkje alvorlege trafikkuhell. Det er og nyleg kome ein rapport som viser at farleg sideterreng har medverka til at 400 personar er drepne langs norske vegar frå Totale tall på drepne er I Hordaland er meir enn 2500 drepne eller alvorleg skadde dei siste 20 år i trafikken. Det er vanskelig å sjå at ikkje HFK skal bidra til å snu kvar stein for å få ned talet på trafikkulukker. Vil Administrasjonen sjå på saka på nytt som ledd i arbeidet for å førebyggja ulukker? Administrasjonen kjem attende med skriftleg svar. Lysregulering av Nautnes bru Tiltaket ligg inne i regional transportplan og har vore særskilt oppe i fylkesutvalet med positivt vedtak. Kor står saka? Administrasjonen kjem attende med skriftleg svar. Trafikktal Det kjem trafikktal for trafikk gjennom bomringen i Bergen kvar månad. Kan adminstrasjonen gje ei fast melding om trafikktala til kvart møte i SAMU? Håkon Rasmussen opplyste om at ein vil orientera om aktuelle statistikkar i det einskilde møte. Ny arbeidsbåt mellom Bergen og Ågotnes BT melde i går at det vert oppretta ei privat pendlarrute mellom Bergen og Ågotnes. Kan administrasjonen leggje fram sak om det er mogeleg å opne ruta også for ålmenta? 3

8 Torill Eidsheim ba om ei orientering om stenginga i Tokagjelet. Erling Hodneland orienterte om den faktiske situasjonen og det arbeidet som vert gjort no. Det er usikkert når vegen kan opnast att. Gustav Bahus peika på at det er ei kjent sak at det er rasfare i Tokagjelet, m.a. på gongvegen på utsida av tunnelopninga, utan at det er gjort noko med det, og mange kjenner på frykt for framtidig ferdsel på vegen. Det må gjerast grep rimeleg raskt for å sikra vegen varig. Jostein Ljones synte til at det ikkje er lenge sidan det gjekk eit mindre ras på same staden. Det var då ei undersøking av geolog, og likevel går det eit nytt ras no. Kva rutinar har ein når det går ras for å sikra at det ikkje skjer på nytt. Erling Hodneland orientert om at det vert føreteke sikring i form av fjerning av lause steinar og eventuelt bolting og spyling med vatn. Området rundt rasstaden vert undersøkt av geolog. Torill Eidsheim spurde om radarovervåking av utsette rasområde kan vera aktuelt, og kva det kostar. Erling Hodneland orientert om at det er gjort ei utgreiing om montering av rasradar på 10 raspunkt på E16. Kostnaden er stipulert til 8,9 mill kr i investering og drift i ein 4-års periode. Stein Inge Ryssdal stilte spørsmål om rassikring er ein del av det etterslepet som er rekna ut for Hordaland. Erling Hodneland stadfesta at dette ligg inn i etterslepet. Utvalet gav uttrykk for å det er ynskjeleg å setja av ein dag for å gå nærare inn på rassikringsproblematikken. Eli Berland synte til den planlagte pendlarbåtruta til Ågotnes, og peika på at denne ville bli eit godt supplement til bussrutene på strekninga. Berland ba om at leiinga ved CCB vert invitert til utvalet for å orientera om planane. Håkon Rasmussen opplyste at ein vil fylgja opp dette. Gustav Bahus stilte spørsmål om korleis reguleringsplanen for Lepsøyvegen og tilgrensande planar ligg og når det kjem til gjennomføring. Administrasjonen kjem attende med skriftleg svar. Gustav Bahus synte til at det for tida er stor massetransport på Osvegen og ventar på svar på spørsmål frå sist møte. Han synte vidare til at trailarar står parkert i stopplommer og hindrar annan trafikk. Kva kan gjerast med det? Gustav Bahus hadde registrert at styrken på lysa ved fotgjengarovergongar er veldig sterk og det kan vera til ulempe for biltrafikken. Håkon Rasmussen orienterte om førebels KVU rapport for ny veg Bergen-Voss som nettopp er offentleggjort. Presiserte at dette er ei konseptsiling der ingen ting er avgjort. Utvalet ba om at fylkesordførar utarbeidar ei pressemelding der det går fram at KVU en ikkje utelukkar ein framtidig Hardangertunnel. 4

9 Avslutning for Torill Eidsheim I samband med at Torill no er valgt inn på det nye Stortinget, og dette er det siste møte ho er med i, vart det servert kake, og på vegne av utvalet overrekte leiaren blomar og takka for samarbeidet og ynskte lukke til med det nye vervet. Også representantar frå A og SP ynskte lukke til og takka for konstruktivt samarbeid. 5

10 MELDINGAR Periode: 21. august september 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 110/ Høringsvar - forslag til endring av gebyrforskriften 1, jf / Møteplan 2014 for folkevalde organ - utkast 112/ Oversendelse av Mulighetsstudie for ny lokalisering av Bergen godsterminal _3_0 113/ Spørsmål om oppfylling av konkurransekrava for ferja Klokkarvik- Hjellestad - Svar på oversendingsforslag 114/ Destinasjonsskilt på snøggbåtterminalen på Leirvik - Svar på oversendingsforslag 115/ Forsøk med sambruksfelt på del av Fjøsangerveien - E 39 - Bergen kommune Tom Skauge sette fram protokollmerknad på vegne av SV SV er kritisk til politiets manglande vilje til å samarbeida om å prøva ut sambruksfelt i Fjøsangerveien. 116/ Spørsmål om planar for bru på Fv 49 mellom Fosse og Tangerås - Svar på oversendingsforslag 117/ Trafikksikringskonferanse for kommunane 14. nov programforslag 118/ Spørsmål om samadrag/evalueringar om miljø-snøggbåt i andre fylkeskommunar - Svar på oversendingsforslag 119/ Elektrisk ferjedrift Valestrand - Breistein Tom Skauge sette fram protokollmerknad på vegne av SV, A, KRF Det er overraskande at fylkesrådmannen avviser ein kvar samanheng mellom det havarerte elprosjektet Bergen-Askøy og el-ferje til Osterøy. Osterøyprosjektet kan gje ny giv til HFK sitt arbeid med ny miljøvenleg motorteknologi basert på straum. 120/ Melding til samferdselsutvalet - Svar på oversendingsforslag A jour / Bonus / Malus ordningane i kollektivdrifta Alf Helge Greaker sette fram fylgjande oversending. Skyss må i sin handlingsplan for 2014 leggja inn at ein vil starta kvalitetsmåling av kollektivtilbodet etter same metodikk og kriteriar som EuroTest/ADAC nyttar for lokal kollektivtransport: D=c50dc7e544c49e662ac486e76f783c7d 6

11 122/ Skyss og sosiale media 123/ Sanntidsinformasjon på mobil-app 124/ Bemanning av terminalar 125/ Utgreiing om fysisk sikring av Askøybrua 126/ Bonus/malus i anbodskontraktane med transportselskapa 127/ Reglar for godtgjering på møte og konferansar. 128/ Samanhengande kollektivfelt på alle innfartsvegane til Bergen 129/ Budsjett for samferdselsutvalet 7

12 SAKNR. 62/13 GODKJENNING AV MØTEBOK SAMFERDSELSUTVALET VEDTAK Møteboka frå samferdselsutvalet vert godkjend. 63/13 E134 STORDALSTUNNELEN - REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSOPPLEGG. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. INNSTILLING Fylkestinget sluttar seg til det reviderte bompengeopplegget for E134 Stordalstunnelen, slik det er omtala i St.prp. 156S ( ). 64/13 SØKNAD OM FORSKOTERING - VEGTILTAK OMFATTA AV REKKEFØLGEKRAV I ÅSANE Tom Skauge sette fram forslag til ny innstilling. 1. SV meiner at saka syner at kollektivtilbodet ikkje vil bli betre av tiltaket. 2. Utbyggjingsavtalen syner at utbyggjar alt har akseptert å ta utgiftene. Gustav Bahus sette fram forslag om å auka forskotteringssummen til 15 mill kr. Røysting Forslaget frå Tom Skauge fekk 1 røyst og fall. Forslaget frå Gustav Bahus fekk 2 røyster og fall. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart vedteke mot 1 røyst (SV). INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner ikkje søknaden frå Coop Åsane Eiendom AS om forskotering av ny rundkøyring VR5 mellom Åsamyrane og Åsane senter/ Myrdalsvegen. 2. Fylkestinget godkjenner forskotering av 6 mill kr av Coop Åsane Eiendom AS til etablering av 4- felts veg mellom ny rundkøyring Åsamyrane Åsane senter/ Myrdalsvegen og Nyborgkrysset. 3. Fylkestinget legg til grunn at tilbakebetaling skal skje innanfor den ordinære økonomiske ramma til Bergensprogrammet. Fylkestinget set ikkje ein konkret tidsramme for tilbakebetaling, tidsramma må i staden avklarast i arbeidet med Regional transportplan /13 SØKNAD FRÅ FLYBUSSBERGEN.NO AS OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA STORAVATNET TERMINAL - BERGEN LUFTHAMN Alf Helge Greaker sette på vegne av V, FRP, H, SP fram forslag om endra ordlyden i innstillinga frå «avslag» til «innvilga». Røysting Alf Helge Greaker sitt forslag til innstilling vart vedteke mot røystene til SV, KRF og Anne-Line Innvær (A). 8

13 INNSTILLING Fylkesutvalet innvilgar søknad av frå Flybussbergen.no AS om ruteløyve for strekninga Storavatnet terminal Bergen lufthamn. 66/13 SØKNAD OM RUTELØYVE FOR PERSONTRANSPORTRUTE PÅ STREKNINGA BONTELABO - HAUKELANDSBAKKEN (ULRIKSBANEN) Alf Helge Greaker sette fram forslag til nytt pkt 6. «Bussmateriell som vert anskaffa etter 16. september 2013 skal tilfredstilla Euro-5 krav eller betre.» Røysting Alf Helge Greaker sitt forslag til nytt pkt 6 vart samrøystes vedteke Fylkesråmannen sitt forslag til innstilling pkt 1-5 vart samrøystes vedteke. INNSTILLING 1. Fylkesutvalet godkjenner søknad av frå Bergens2 AS om ruteløyve for strekninga Bergen sentrum Haukelandsbakken vilkåra i punkt 2-6: 2. Løyvet gjeld til og med 30. september Alle passasjerar skal ha av- eller påstigning i Haukelandsbakken. 4. All bruk av haldeplassar skal vere for snøggast mogleg av- eller påstigning. 5. Stopp i bussterminalar skal berre finne stad etter avtale. 6. Bussmateriell som vert anskaffa etter 16. september 2013 skal tilfredstilla Euro-5 krav eller betre. 67/13 VOSSAPAKKO - UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD - RV 13 JOBERGTUNNELEN Torill Eidsheim er styreleiar i bompengeselskapet for Vossapakken, og stilte spørsmål til habiliteten sin. Utvalet fann Eidsheim ugild og ho gjekk frå møtet. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. INNSTILLING Fylkestinget sluttar seg til bompengesøknaden frå Voss og Omland bompengeselskap AS om utviding av Vossapakko med prosjektet Rv 13 Jobergtunnelen, i samsvar med vedtak i kommunane Voss, Vik, Vaksdal og Granvin. 68/13 REKLAMEFINANSIERT KOLLEKTIVTRANSPORT - ORIENTERING Tom Skauge sette fram fylgjande forslag til innstilling. 9

14 «SV er prinsipielt imot å forurense byrommet med meir reklame. Vi fryktar også at det gode og gjennomførte designarbeid som er gjort for å bygge merkevaren Bybanen kan bli øydelagt med reklameinvasjon.» Torill Eidsheim sette fram forslag til nytt pkt 2. «Fylkesutvalet ber om at sluttrapporten vert lagt fram som eiga sak for samferdselsutvalget hausten 2013 med ei klar tilråding om gjennomføring og bruk av reklame i kollektivtilbodet.» Røysting Forslaget frå Tom Skauge fekk 1 røyst og fall. Forslaget frå Torill Eidsheim til nytt pkt 2 vart vedteke mot 1 røyst (SV) Fylkesråmannen sitt forslag til innstilling pkt 1 vart vedteke mot 1 røyst (SV). INNSTILLING 1. Fylkesutvalet tek saka til orientering. 2. Fylkesutvalet ber om at sluttrapporten vert lagt fram som eiga sak for samferdselsutvalget hausten 2013 med ei klar tilråding om gjennomføring og bruk av reklame i kollektivtilbodet. Rolf Rosenlund sekretær 10

15 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 70/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 Fylkesutvalet Søknad om ruteløyve for strekninga Åsane terminal - Bergen lufthamn Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 8

16 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato SØKNAD OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA ÅSANE TERMINAL - BERGEN LUFTHAMN SAMANDRAG Flybussbergen.no AS har søkt om løyve for direkterute på strekninga Åsane terminal Bergen lufthamn. På tur frå flybussen er det også planlagt stopp i Bergen sentrum. Fylkesrådmannen rår til at søknaden vert imøtekomen. FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkesutvalet godkjenner søknad av frå Flybussbergen.no AS om ruteløyve for strekninga Åsane terminal Bergen lufthamn på vilkåra i punkt 2-6: 2. Ruteløyvet gjeld i ti år. 3. Alle passasjerar skal ha på- eller avstigning ved Bergen lufthamn. 4. All bruk av haldeplassar skal vere for snøggast mogleg på- eller avstigning. 5. Stopp i bussterminalar skal berre finne stad etter avtale. 6. Bussmateriell som vert anskaffa etter 16. september 2013 skal tilfredsstille Euro 5-krav eller betre. Rune Haugsdal Fylkesrådmann Håkon Rasmussen Samferdselssjef 9

17 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Samferdselsavdelinga har i brev av motteke søknad frå Flybussbergen.no AS om ruteløyve for ekspressbussrute på strekninga Åsane terminal Bergen lufthamn. Saksopplysningar Søknaden gjeld ikkje lokaltransport. Det er søkt om å nytte følgjande trasear: På veg frå Åsane direkte frå Ytre Sandviken til flyplassen. På veg frå flyplassen direkte til Bergen Busstasjon, vidare direkte til Ytre Sandviken og deretter til Åsane terminal. Det er søkt om å køyre 8 turar kvar veg på kvardagar, ingen på laurdagar og søndagar 4 turar til flyplassen og 5 i retur. Det er søkt om å nytte følgjande takstregulativ: Einskildbillett kjøpt om bord kr 150, einskildbillett kjøpt med kort eller på førehand kr 100, honnør- og studentbillett kr 70 ein veg og kr 100 tur-retur, barn og tilsette på Flesland kr 40 ein veg og kr 60 tur-retur. Det finst i dag ikkje direkteruter mellom Åsane og Bergen lufthamn. Frå Bergen lufthamn til Bergen sentrum køyrar både Flybussbergen.no og Tide Buss AS med høg frekvens, store deler av kvardagane og søndagane med 15 minutts intervall. Høyring Det har kome inn fire fråsegner i saka. I brev av frå Bergen Taxi heiter det m.a følgjande: «07000 Bergen Taxi er generelt opptatt av at Bergens befolkning skal tilbys et godt kollektivtransporttilbud [ ]. Det må [ ] tilrettelegges for sømløs overgang til/frå taxi i alle trafikknutepunkt og kollektivterminaler. Vi forutsetter at Hordaland fylkeskommune gjør en reell vurdering av behovet for flybusstransport på den aktuelle strekningen, sett i forhold til dagens rutetilbud.» I brev av frå Avinor heiter det m.a følgjande: «I høst vil vi [ ] legge ut en ny konkurranse om de to holdeplassene for kollektivtrafikk som blir tilgjengelig [ ] våren 2014 [ ]. Med bakgrunn i omlegging av trafikkforplassen og den planlagte konkurransen kan vi på nåværende tidspunkt ikkje bekrefte holdeplass for Flybussbergen as på areal eid av Avinor [ ].» I brev av frå Bergen kommune heiter det m.a følgjande: «1. Bergen kommune stiller seg positiv til søknaden frå Flybussbergen.no AS. 2. Bergen kommune forutsetter at Hordaland fylkeskommune i sin vurdering av omsøkte ruteløyve tar særskilt stilling til om holdeplasskapasiteten på traseen til enhver tid, er tilstrekkelig. 3. Bergen kommune mener det i konsesjonsvilkårene må stilles krav om miljøvennlige busser med lavest mulig utslipp av svevestøv, Nox og Co2.» I brev av frå Tide Buss AS heiter det m.a følgjande: 11

18 «Tide Buss AS har ingen innsigelser til at det startes opp flybuss direkte frå Åsane Terminal til Flesland. Vi har imidlertid noen kommentarer til planlagt retur fra Flesland som vil gå innom Bergen sentrum. [...] Etter Tide Buss sin oppfatning er det allereie et tilfredsstillende flybusstilbud fra Flesland til Bergen sentrum (busstasjonen). [ ] Tide Buss kan ikke se behovet for at ytterligere en flybuss skal benytte denne traseen.» Vurdering Fylkesrådmannen er samd med Bergen Taxi i at overgong frå buss til drosje, og også frå buss til privatbil, må finne stad mest mogleg saumlaust, og tek dette aspektet i betraktning i samband med alle nye infrastrukturprosjekt på vegsida. Når det gjeld innspelet frå Avinor om adgong til deira areal, er dette eit spørsmål som må løysast i dialog mellom Avinor og operatørane, dersom den aktuelle søknaden vert imøtekomen. Fylkesrådmannen er merksam på utfordringane med underkapasitet på sentrale haldeplassar og arbeider med å finne løysingar på desse. Bruk av haldeplassar er regulert i skiltforskrifta. Eventuelle avgrensingar i bruken av haldeplassar må frå fylkeskommunen si side difor regulerast gjennom løyvevilkår eller dialog mellom aktuelle partar. På grunnlag av prinsippet om likskap i forvaltninga finn Fylkesrådmannen det ikkje rimeleg å påleggje nye ruteløyvehavarar avgrensingar som dei noverande ikkje har. Fylkesutvalet vedtok i sak 210/13 og 211/13 at bussmateriell som vert anskaffa etter 16. september 2013 skal tilfredsstille Euro-5 krav eller betre. Dette kravet vil bidra til betre luftkvalitet i Bergen, og fylkesrådmannen legg til grunn at same krav skal stillast til nye ruteløyvehavarar. Til Tide Buss AS sin merknad om den aktuelle ruteløyvesøknaden sin planlagte trase på veg frå Bergen lufthamn, er fylkesrådmannen sin kommentar at dersom dette kan vere med på å sikre drifta av ruta til Åsane, så bør ein opne for stopp på Bergen Busstasjon på turar frå flyplassen.. Den omsøkte ruta vil ha avgrensa konkurranseflate mot Skyss sine ruter, men fylkesrådmannen vil peike på at busstaksten tur-retur som Flybussbergen.no ønskjer å tilby tilsette på Flesland, kr 60, er tilnærma den same som Skyss sin einskildbilletttakst, kr 58. Det er fylkesrådmannen sitt syn at det vert sett same vilkår til ruteløyvet som er sett i liknande ruteløyvesaker. Konklusjon På grunnlag av vurderinga ovanfor rår fylkesrådmannen til at søknaden frå Flybussbergen vert imøtekomen på dei vilkåra som går fram av forslaget til innstilling. 12

19 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 71/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 SØKNAD OM OPPRETTING AV 2 NYE DROSJELØYVE TILKNYTT OS TAXI SA Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 13

20 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Møtedato Samferdselsutvalet SØKNAD OM OPPRETTING AV 2 NYE DROSJELØYVE TILKNYTT OS TAXI SA SAMANDRAG Os Taxi SA har i e-post av 18. september 2013 søkt om oppretting av 2 nye drosjeløyve knytt til sentralen. Eit ordinært drosjeløyve med inntil 9 sitteplassar og eit løyve som skal ha inntil 9 sitteplassar og kunne transportera 2 rullestolar. Taxisentralen grunngjev søknaden med at Os Taxi AS har aukande problem med å levera tilstrekkeleg drosjetransport med dagens løyveportefølje fordi kommunen er i sterk vekst og etterspurnaden etter drosjetenester veks. Drosjeløyve er i fylgje yrkestransportregelverket behovsprøvd. Det inneber at det i denne saka skal vurderast om det er ein udekt etterspurnad etter drosjetenester i Os kommune og om ein slik udekt etterspurnad i så tilfelle er stor nok til å gje eit økonomisk inntektsgrunnlag for fleire drosjeløyve. Saka har i samsvar med vanleg praksis vore sendt på høyring til Os kommune samt til Norges Taxiforbund avd. Hordaland. Begge har stilt seg positiv til søknaden frå Os Taxi. FORSLAG TIL VEDTAK Samferdselsutvalet godkjenner at det vert oppretta to nye ordinære drosjeløyve knytt til Os Taxi SA Rune Haugsdal fylkesrådmann Håkon Rasmussen 14

21 Samferdselssjef Vedlegg: Søknad om oppretting av 2 nye løyve tilknytt Os Taxi SA dagsett FYLKESRÅDMANNEN, : Innleiing Os Taxi SA har i e-post av 18. september 2013 søkt om oppretting av 2 nye drosjeløyve knytt til sentralen. Taxisentralen grunngjev søknaden med at Os Taxi AS har aukande problem med å levera tilstrekkeleg drosjetransport med dagens løyveportefølje fordi kommunen er i sterk vekst og etterspurnaden etter drosjetenester veks. Drosjeløyve er i fylgje yrkestransportregelverket behovsprøvd. Det inneber at det i denne saka skal vurderast om det er ein udekt etterspurnad etter drosjetenester i Os kommune og om ein slik udekt etterspurnad i så tilfelle er stor nok til å gje eit økonomisk inntektsgrunnlag for fleire drosjeløyve. Høyringsuttalar Saka har i samsvar med vanleg praksis vore sendt på høyring til Os kommune samt til Norges Taxiforbund avd. Hordaland. Begge har stilt seg positiv til søknaden frå Os Taxi. Os kommune har gjeve fylgjande uttale i saka: Vi vil slutta oss til vurderingane om status for drosjedekning i kommunen, og vi vil også peika på det faktum at folkeauken i Os er etter måten stor. Trongen for eit godt drosjetilbod vil såleis vera stadig stigande. Os kommune vil såleis stø positivt opp om søknaden som ligg føre ( ). Norges Taxiforbund avd. Hordaland har gjeve fylgjande uttale i saka: Os Taxi SA har søkt om å få oppretta 2 nye drosjeløyve ved sentralen ( ) Norges Taxiforbund avd Hordaland har ingen innsigelser til dette. Fylkesrådmannen si vurdering Os Taxi SA har i dag 16 ordinære drosjeløyve knytt til sentralen og leverer drosjetenester i Os kommune der næringslivet og folketalet er i vekst. Med bakgrunn i uttale frå høyringsinstansane legg fylkesrådmannen til grunn at det ligg føre ein udekt etterspurnad etter drosjetenester i Os kommune, og at etterspurnaden er såpass stor at han kan gje eit økonomisk grunnlag for drift av ytterlegare to drosjeløyve. Fylkesrådmannen vil på denne bakgrunn rå til at det vert oppretta to nye ordinære drosjeløyve knytt til Os Taxi SA. 15

22 Fra: Sendt: 18. september :15 Til: Anne Vedvik Emne: Re: Hei Hei har fått det sjekket no og det lar seg gjøre å få kjøpt bil med plass til 2 rullestoler som er godkjent. Så fint dersom det da kan stå det samme i utlysningstekst og i løyvedokumentet som det gjør i løyvedokumentet til R-123. Mvh Tor Anders Hauge Leder Os Taxi SA From: Anne Vedvik Sent: Wednesday, September 18, :57 AM To: Cc: Gerd Eva Napsøy ; Rolf Rosenlund Subject: SV: Hei Hei, Eg viser til telefonsamtale og stadfestar at søknaden er mottatt. Før søknadsbehandlinga blir sett i gang, vil eg få kommentera det me snakka om i telefonsamtalen vedrørande sitteplassar på løyve R-132. Eg har gått tilbake til utlysingsteksten frå 2011 og det står i utlysingsteksten «inntil 9 sitteplassar». Me nyttar tre kategoriar; inntil 9 sitteplassar - inntil 9 sitteplassar/skal kunne transportera rullestol sete. 5 til 8 sitteplassar er såleis ikkje ein kategori me nyttar på løyva. Venleg helsing Anne Vedvik Rådgjevar Samferdselsavdelinga Forvaltningsseksjonen Tlf: Fra: Sendt: 18. september :36 Til: Anne Vedvik Emne: Hei

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsutvalet Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 11. januar 2013 201112482-15/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Medlemene i fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 23. oktober 2013 201111067-102/015/HJEL Innkalling til møte i fylkesutvalet Det

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Rutinar for tildeling og oppfølging av drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory Januar 2011 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT HORDALAND FYLKESKOMM Fylkesordføraren Fylkesutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 26. november 2013 201111067-111/015/MILBERT Innkalling til møte i fylkesutvalet Det vert

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Solstrand Hotel og Bad, Os. Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10. Kl.: 12.00 17.00 09.00 11. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 24. november 2010 25. november 2010 Saknr.: 236/10 259/10 Kl.: 12.00 17.00 09.00 11.30 Stad: Solstrand Hotel og Bad, Os MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030

Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringssvar Klinikkstruktur 2015-2030 Høyringar J Å Kvinnherad eldreråd Kvinnherad kommune Lindås kommune Masfjorden kommune Meland fellesråd Meland kommune Modalen kommune NTF-Hordaland v/irene Ness

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar

Skoleskyss 2010-2011. Reglement & handbok for vidaregåande skolar Skoleskyss 2010-2011 Reglement & handbok for vidaregåande skolar Boka er delt inn i tre delar: DEL 1: Skyssreglement og kommentarar til dette. Reglementet inneheld alle dei sentrale retningslinjene om

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar

Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 10. desember 2009 Samferdselsutvalet Frå: Arkivsak: /OYVSTO Kopi til: Arkivnr.: 822 Rapport om Bybanen - administrativ struktur og styringsrutinar viser til vedlagt rapport

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune MØTEINNKALLING Utval: Møtestad: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen - dialog 23.04.08: Kommunestyreseminar 24.04.08: Kommunestyremøte Tid: frå kl.09:00 begge dagar Eventuelt forfall

Detaljer

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08

Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00. Stad: MØTANDE VARAMEDLEMER. Rosalind Fosse Ragnar J. Tyssebotn 09.12.08 Dag Helge Hellen 10.12.08 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 09. desember 2008 10. desember 2008 Kl.: 11.00 17.10 09.00 12.00 Stad: Bergen Kongress Senter, Bergen Saknr.: 59/08-73/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill

Detaljer