Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober /015.T14/RORO. Møterom 367

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober 2013 201112482-28/015.T14/RORO. Møterom 367"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 15. oktober /015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet Du vert med dette kalla inn til møte i samferdselsutvalet. Tid: onsdag 23. oktober 2013 Stad: Fylkeshuset, Agnes Movinckelsgt 5, Bergen Møterom 367 Det er lagt opp til slik timeplan for møte: Gruppemøte Oppmøte Orientering om FOU prosjekt for å sjå på ulike løysingar for bru over Masfjorden v/ordførar Karstein Totland Nytt frå Skyss Sakshandsaming Lunsj Sakshandsaming Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne om å gjere dette snarast ved å nytte vedlagte forfallskjema. Skjemaet kan hentast på for folkevalde. Returner skjemaet på e-post til eller send det på fax til Innkallinga gjeld valde medlemer i utvalet. Innkallinga vert sendt varamedlemer til orientering. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Gustav Bahus Kopi: Fylkesordføraren, Direktørane, Regionvegsjefen

2 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Samferdselsutvalet Saknr. Arkivsak Saktittel 69/ Godkjenning av møtebok / Søknad om ruteløyve for strekninga Åsane terminal - Bergen lufthamn 71/ SØKNAD OM OPPRETTING AV 2 NYE DROSJELØYVE TILKNYTT OS TAXI SA 72/ Fv 541 i Bømlo kommune - namn på bru og tunell 73/ SØKNAD OM REVISJON AV SKYSS SINE TRANSPORTVEDTEKTER 74/ Organisering av trafikksikringsarbeidet 75/ Handlingplan for trafikksikring i Hordaland høyringsutkast 76/ Regional plan for folkehelse - Høyringsframlegg 3

3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 69/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 Godkjenning av møtebok Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 6

4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Administrasjonsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 015 Saksh. Bertelsen, Mildrid Saksgang Møtedato Samferdselsutvalet GODKJENNING AV MØTEBOK SAMANDRAG Møteboka frå samferdselsutvalet vert med dette lagt fram for godkjenning. FORSLAG TIL VEDTAK Møteboka frå samferdselsutvalet vert godkjend. Rune Haugsdal fylkesrådmann Håkon Rasmussen samferdselssjef Vedlegg: Møteboka frå

5 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 18. september 2013 Kl.: :15 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367, 3. etg. Saknr.: 62/13-68/13 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Kvåle, Atle (A) Innvær, Anne-Line (A) Hansen, Jette Lunemann (A) Nævdal, Helge (A) Ulvund, Inger Signe (FRP) Eidsheim, Torill (H) Lutro, Einar (H) til kl Berland, Eli Årdal (H) Ryssdal, Stein Inge (H) Kårbø, Pål (KRF) Ljones, Jostein (SP) Skauge, Tom (SV) Greaker, Alf Helge (V) Tislevoll, Wenche (H) FORFALL Johansen, Iril Schau (H) DESSUTAN MØTTE Frå Hordaland fylkeskommune Håkon Rasmussen Rolf Rosenlund Oddmund Sylta Frå Statens vegvesen Erling Hodneland Kaisa Tonheim Banne MERKNADER TIL INNKALLINGA Innkallinga vart godkjent utan merknader. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjent utan merknader. 1

6 ORIENTERINGAR Oddmund Sylta orienterte om aktuelt frå Skyss. Stenging i Tokagjelet har ført til at bussrutene er omlagt i området, og det vart orientert om dei aktuelle tiltaka. Ruteendringar i Vest-pakken frå haustrutene. Det er utfordringar knytt til Vest-pakken med køproblematikken. Eit heilt nytt ruteopplegg treng tid til å gå seg til, og det vert gjort rutejusteringar utover hausten. Frå 2. desember kjem det 6 nye bussar i drift på direkterutene til Straume. Eli Berland tok i samband med dette opp at ein del sjåførar kan for lite om det totale rutetilbodet, og kan ikkje opplysa passasjerane om korrespondansetider o.a. Etterlyste meir opplæring av sjåførane. Berland stilte vidare spørsmål om korleis ein skal melda inn gode forslag til endringar i ruter/korrespondansar o.l. Torill Eidsheim tok opp at det er viktig at sjåførane har gode kommunikasjonsliner til Skyss, og ikkje berre til eige selskap. Det kan gjera det lettare å koma fram med forslag til gode løysingar og ta opp problemsaker som ein møter i det daglege arbeidet. Oddmund Sylta opplyste at det er føresett i kontrakten med operatøren at sjåførane skal ha opplæring. Når det gjeld innmelding av forslag kan det gå via mail eller facebook. I Hardangerpakken vart det gjort endringar i samband med opninga av Hardangerbrua. Skyss har fått fleire positive tilbakemeldingar frå publikum. Einar Lutro tok opp at det var problem med korrespondanse mellom buss og tog på Voss og synte til eit konkret døme på det. Det bør gå klart fram av rutehefte når det skal vera korrespondansar. Oddmund Sylta opplyste at når det gjeld korrespondanse buss/tog på Voss så var vestgåande korrespondansar prioriterte. Nedleggjing av Flaggruten. Det vart orientert om prosessen fram til anbodsutsetjing inkludert den kontakten som hadde vore med Kolumbus i saka. Dei nye anboda dekkar alle lokale ruter i området Bergen-Sunnhordland. Det er såleis ikkje lenger aktuelt å kjøpa lokal ruteproduksjon frå Flaggruten. Det faktiske forhold er at Flaggruten går to rundturar Bergen-Stavanger per dag og har om lag passasjerar. Av dette i Rogaland, i Hordaland og over Sletta. Etter avtale med leiaren i utvalet vart pressehandteringa av saka lagt til fylkesordføraren. Det har vore møte på topp politisk nivå med Rogaland. Det er avtala møte med Kolumbus på driftsnivå for å sjå kva som er mogeleg å få til. Tom Skauge gav uttrykk for at denne saka synte at anbodsystemet er for stivbeint. Fleire av utvalet sine medlemmar tok til orde for at det er ynskjeleg å oppretthalda båtrutetilbodet mellom Leirvik og Haugesund. Ut frå dette samla utvalet seg om fylgjande fråsegn. Samferdselsutvalet syner til pressemelding frå fylkesordføraren i høve nedleggjing av Flaggruten, datert Samferdselsutvalet er opptekne av at Skyss, Kolumbus og Norled gjer sitt beste for for å finna gode og tenlege kollektivtilbod på tvers av fylkesgrensene. Torill Eidsheim tok opp problemstillingar rundt ferjeberedskap og øvingsaktivitet. Etterspurde kva krav som var sett i konkurransegrunnlaga til dette og korleis ein eventuelt fylgde opp at operatørane etterkom krava. 2

7 Oddmund Sylta opplyste om at operatørane har beredskapsplanar som skal fylgjast opp og rapporterast på. Skyss gjennomfører tidvis revisjon av kontraktane. Han synte elles til at det er Sjøfartsdirektoratet som har ansvar for å fastsetja og fylgja opp regelverket som gjeld for sjøtransporten. YMSE Atle Kvåle tok opp fylgjande sak. Tellevikvegen ( FV 243 ) - regulering av gjennomgangstrafikk Dette er som kjent ein fylkesveg. Vegen er altfor smal til å ta unna den trafikken som går der idag. Vegen blir nytta som " snarveg ", og dette går ut over dei som bur i området, utrykkingskøyretøy og at det i tillegg er skuleveg. Problemstillingen bør vera kjent for Statens vegvesen. Det bør klart setjast i verk tiltak på denne vegen. Kva tiltak ser Statens vegvesen kan gjennomførast her og kor tid kan tiltaka iverksetjast? Administrasjonen kjem attende med skriftleg svar. Tom Skauge hadde meldt inn fylgjande saker. Flaggruten Det er i pressa kome påstandar om at det er HFK og anbodsordninga som gjer at det er vanskeleg å prioritera Flaggruta og samarbeide på tvers av fylkesgrensene. Kan administrasjonen gjere greie for om dette er rett? Internettbasert system for innmelding av farlege trafikkpunkt Etter at Administrasjonen og det politiske fleirtalet var negativ i sist møte til å gje lokalkunnskap ein enkel veg inn til vegstyresmaktene er det kome to viktige hendingar. Hordaland har fått ei rekkje alvorlege trafikkuhell. Det er og nyleg kome ein rapport som viser at farleg sideterreng har medverka til at 400 personar er drepne langs norske vegar frå Totale tall på drepne er I Hordaland er meir enn 2500 drepne eller alvorleg skadde dei siste 20 år i trafikken. Det er vanskelig å sjå at ikkje HFK skal bidra til å snu kvar stein for å få ned talet på trafikkulukker. Vil Administrasjonen sjå på saka på nytt som ledd i arbeidet for å førebyggja ulukker? Administrasjonen kjem attende med skriftleg svar. Lysregulering av Nautnes bru Tiltaket ligg inne i regional transportplan og har vore særskilt oppe i fylkesutvalet med positivt vedtak. Kor står saka? Administrasjonen kjem attende med skriftleg svar. Trafikktal Det kjem trafikktal for trafikk gjennom bomringen i Bergen kvar månad. Kan adminstrasjonen gje ei fast melding om trafikktala til kvart møte i SAMU? Håkon Rasmussen opplyste om at ein vil orientera om aktuelle statistikkar i det einskilde møte. Ny arbeidsbåt mellom Bergen og Ågotnes BT melde i går at det vert oppretta ei privat pendlarrute mellom Bergen og Ågotnes. Kan administrasjonen leggje fram sak om det er mogeleg å opne ruta også for ålmenta? 3

8 Torill Eidsheim ba om ei orientering om stenginga i Tokagjelet. Erling Hodneland orienterte om den faktiske situasjonen og det arbeidet som vert gjort no. Det er usikkert når vegen kan opnast att. Gustav Bahus peika på at det er ei kjent sak at det er rasfare i Tokagjelet, m.a. på gongvegen på utsida av tunnelopninga, utan at det er gjort noko med det, og mange kjenner på frykt for framtidig ferdsel på vegen. Det må gjerast grep rimeleg raskt for å sikra vegen varig. Jostein Ljones synte til at det ikkje er lenge sidan det gjekk eit mindre ras på same staden. Det var då ei undersøking av geolog, og likevel går det eit nytt ras no. Kva rutinar har ein når det går ras for å sikra at det ikkje skjer på nytt. Erling Hodneland orientert om at det vert føreteke sikring i form av fjerning av lause steinar og eventuelt bolting og spyling med vatn. Området rundt rasstaden vert undersøkt av geolog. Torill Eidsheim spurde om radarovervåking av utsette rasområde kan vera aktuelt, og kva det kostar. Erling Hodneland orientert om at det er gjort ei utgreiing om montering av rasradar på 10 raspunkt på E16. Kostnaden er stipulert til 8,9 mill kr i investering og drift i ein 4-års periode. Stein Inge Ryssdal stilte spørsmål om rassikring er ein del av det etterslepet som er rekna ut for Hordaland. Erling Hodneland stadfesta at dette ligg inn i etterslepet. Utvalet gav uttrykk for å det er ynskjeleg å setja av ein dag for å gå nærare inn på rassikringsproblematikken. Eli Berland synte til den planlagte pendlarbåtruta til Ågotnes, og peika på at denne ville bli eit godt supplement til bussrutene på strekninga. Berland ba om at leiinga ved CCB vert invitert til utvalet for å orientera om planane. Håkon Rasmussen opplyste at ein vil fylgja opp dette. Gustav Bahus stilte spørsmål om korleis reguleringsplanen for Lepsøyvegen og tilgrensande planar ligg og når det kjem til gjennomføring. Administrasjonen kjem attende med skriftleg svar. Gustav Bahus synte til at det for tida er stor massetransport på Osvegen og ventar på svar på spørsmål frå sist møte. Han synte vidare til at trailarar står parkert i stopplommer og hindrar annan trafikk. Kva kan gjerast med det? Gustav Bahus hadde registrert at styrken på lysa ved fotgjengarovergongar er veldig sterk og det kan vera til ulempe for biltrafikken. Håkon Rasmussen orienterte om førebels KVU rapport for ny veg Bergen-Voss som nettopp er offentleggjort. Presiserte at dette er ei konseptsiling der ingen ting er avgjort. Utvalet ba om at fylkesordførar utarbeidar ei pressemelding der det går fram at KVU en ikkje utelukkar ein framtidig Hardangertunnel. 4

9 Avslutning for Torill Eidsheim I samband med at Torill no er valgt inn på det nye Stortinget, og dette er det siste møte ho er med i, vart det servert kake, og på vegne av utvalet overrekte leiaren blomar og takka for samarbeidet og ynskte lukke til med det nye vervet. Også representantar frå A og SP ynskte lukke til og takka for konstruktivt samarbeid. 5

10 MELDINGAR Periode: 21. august september 2013 Nr. Arkivsak Referatsakstittel 110/ Høringsvar - forslag til endring av gebyrforskriften 1, jf / Møteplan 2014 for folkevalde organ - utkast 112/ Oversendelse av Mulighetsstudie for ny lokalisering av Bergen godsterminal _3_0 113/ Spørsmål om oppfylling av konkurransekrava for ferja Klokkarvik- Hjellestad - Svar på oversendingsforslag 114/ Destinasjonsskilt på snøggbåtterminalen på Leirvik - Svar på oversendingsforslag 115/ Forsøk med sambruksfelt på del av Fjøsangerveien - E 39 - Bergen kommune Tom Skauge sette fram protokollmerknad på vegne av SV SV er kritisk til politiets manglande vilje til å samarbeida om å prøva ut sambruksfelt i Fjøsangerveien. 116/ Spørsmål om planar for bru på Fv 49 mellom Fosse og Tangerås - Svar på oversendingsforslag 117/ Trafikksikringskonferanse for kommunane 14. nov programforslag 118/ Spørsmål om samadrag/evalueringar om miljø-snøggbåt i andre fylkeskommunar - Svar på oversendingsforslag 119/ Elektrisk ferjedrift Valestrand - Breistein Tom Skauge sette fram protokollmerknad på vegne av SV, A, KRF Det er overraskande at fylkesrådmannen avviser ein kvar samanheng mellom det havarerte elprosjektet Bergen-Askøy og el-ferje til Osterøy. Osterøyprosjektet kan gje ny giv til HFK sitt arbeid med ny miljøvenleg motorteknologi basert på straum. 120/ Melding til samferdselsutvalet - Svar på oversendingsforslag A jour / Bonus / Malus ordningane i kollektivdrifta Alf Helge Greaker sette fram fylgjande oversending. Skyss må i sin handlingsplan for 2014 leggja inn at ein vil starta kvalitetsmåling av kollektivtilbodet etter same metodikk og kriteriar som EuroTest/ADAC nyttar for lokal kollektivtransport: D=c50dc7e544c49e662ac486e76f783c7d 6

11 122/ Skyss og sosiale media 123/ Sanntidsinformasjon på mobil-app 124/ Bemanning av terminalar 125/ Utgreiing om fysisk sikring av Askøybrua 126/ Bonus/malus i anbodskontraktane med transportselskapa 127/ Reglar for godtgjering på møte og konferansar. 128/ Samanhengande kollektivfelt på alle innfartsvegane til Bergen 129/ Budsjett for samferdselsutvalet 7

12 SAKNR. 62/13 GODKJENNING AV MØTEBOK SAMFERDSELSUTVALET VEDTAK Møteboka frå samferdselsutvalet vert godkjend. 63/13 E134 STORDALSTUNNELEN - REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSOPPLEGG. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. INNSTILLING Fylkestinget sluttar seg til det reviderte bompengeopplegget for E134 Stordalstunnelen, slik det er omtala i St.prp. 156S ( ). 64/13 SØKNAD OM FORSKOTERING - VEGTILTAK OMFATTA AV REKKEFØLGEKRAV I ÅSANE Tom Skauge sette fram forslag til ny innstilling. 1. SV meiner at saka syner at kollektivtilbodet ikkje vil bli betre av tiltaket. 2. Utbyggjingsavtalen syner at utbyggjar alt har akseptert å ta utgiftene. Gustav Bahus sette fram forslag om å auka forskotteringssummen til 15 mill kr. Røysting Forslaget frå Tom Skauge fekk 1 røyst og fall. Forslaget frå Gustav Bahus fekk 2 røyster og fall. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart vedteke mot 1 røyst (SV). INNSTILLING 1. Fylkestinget godkjenner ikkje søknaden frå Coop Åsane Eiendom AS om forskotering av ny rundkøyring VR5 mellom Åsamyrane og Åsane senter/ Myrdalsvegen. 2. Fylkestinget godkjenner forskotering av 6 mill kr av Coop Åsane Eiendom AS til etablering av 4- felts veg mellom ny rundkøyring Åsamyrane Åsane senter/ Myrdalsvegen og Nyborgkrysset. 3. Fylkestinget legg til grunn at tilbakebetaling skal skje innanfor den ordinære økonomiske ramma til Bergensprogrammet. Fylkestinget set ikkje ein konkret tidsramme for tilbakebetaling, tidsramma må i staden avklarast i arbeidet med Regional transportplan /13 SØKNAD FRÅ FLYBUSSBERGEN.NO AS OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA STORAVATNET TERMINAL - BERGEN LUFTHAMN Alf Helge Greaker sette på vegne av V, FRP, H, SP fram forslag om endra ordlyden i innstillinga frå «avslag» til «innvilga». Røysting Alf Helge Greaker sitt forslag til innstilling vart vedteke mot røystene til SV, KRF og Anne-Line Innvær (A). 8

13 INNSTILLING Fylkesutvalet innvilgar søknad av frå Flybussbergen.no AS om ruteløyve for strekninga Storavatnet terminal Bergen lufthamn. 66/13 SØKNAD OM RUTELØYVE FOR PERSONTRANSPORTRUTE PÅ STREKNINGA BONTELABO - HAUKELANDSBAKKEN (ULRIKSBANEN) Alf Helge Greaker sette fram forslag til nytt pkt 6. «Bussmateriell som vert anskaffa etter 16. september 2013 skal tilfredstilla Euro-5 krav eller betre.» Røysting Alf Helge Greaker sitt forslag til nytt pkt 6 vart samrøystes vedteke Fylkesråmannen sitt forslag til innstilling pkt 1-5 vart samrøystes vedteke. INNSTILLING 1. Fylkesutvalet godkjenner søknad av frå Bergens2 AS om ruteløyve for strekninga Bergen sentrum Haukelandsbakken vilkåra i punkt 2-6: 2. Løyvet gjeld til og med 30. september Alle passasjerar skal ha av- eller påstigning i Haukelandsbakken. 4. All bruk av haldeplassar skal vere for snøggast mogleg av- eller påstigning. 5. Stopp i bussterminalar skal berre finne stad etter avtale. 6. Bussmateriell som vert anskaffa etter 16. september 2013 skal tilfredstilla Euro-5 krav eller betre. 67/13 VOSSAPAKKO - UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD - RV 13 JOBERGTUNNELEN Torill Eidsheim er styreleiar i bompengeselskapet for Vossapakken, og stilte spørsmål til habiliteten sin. Utvalet fann Eidsheim ugild og ho gjekk frå møtet. Fylkesrådmannen sitt forslag til innstilling vart samrøystes vedteke. INNSTILLING Fylkestinget sluttar seg til bompengesøknaden frå Voss og Omland bompengeselskap AS om utviding av Vossapakko med prosjektet Rv 13 Jobergtunnelen, i samsvar med vedtak i kommunane Voss, Vik, Vaksdal og Granvin. 68/13 REKLAMEFINANSIERT KOLLEKTIVTRANSPORT - ORIENTERING Tom Skauge sette fram fylgjande forslag til innstilling. 9

14 «SV er prinsipielt imot å forurense byrommet med meir reklame. Vi fryktar også at det gode og gjennomførte designarbeid som er gjort for å bygge merkevaren Bybanen kan bli øydelagt med reklameinvasjon.» Torill Eidsheim sette fram forslag til nytt pkt 2. «Fylkesutvalet ber om at sluttrapporten vert lagt fram som eiga sak for samferdselsutvalget hausten 2013 med ei klar tilråding om gjennomføring og bruk av reklame i kollektivtilbodet.» Røysting Forslaget frå Tom Skauge fekk 1 røyst og fall. Forslaget frå Torill Eidsheim til nytt pkt 2 vart vedteke mot 1 røyst (SV) Fylkesråmannen sitt forslag til innstilling pkt 1 vart vedteke mot 1 røyst (SV). INNSTILLING 1. Fylkesutvalet tek saka til orientering. 2. Fylkesutvalet ber om at sluttrapporten vert lagt fram som eiga sak for samferdselsutvalget hausten 2013 med ei klar tilråding om gjennomføring og bruk av reklame i kollektivtilbodet. Rolf Rosenlund sekretær 10

15 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 70/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 Fylkesutvalet Søknad om ruteløyve for strekninga Åsane terminal - Bergen lufthamn Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 8

16 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato SØKNAD OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA ÅSANE TERMINAL - BERGEN LUFTHAMN SAMANDRAG Flybussbergen.no AS har søkt om løyve for direkterute på strekninga Åsane terminal Bergen lufthamn. På tur frå flybussen er det også planlagt stopp i Bergen sentrum. Fylkesrådmannen rår til at søknaden vert imøtekomen. FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkesutvalet godkjenner søknad av frå Flybussbergen.no AS om ruteløyve for strekninga Åsane terminal Bergen lufthamn på vilkåra i punkt 2-6: 2. Ruteløyvet gjeld i ti år. 3. Alle passasjerar skal ha på- eller avstigning ved Bergen lufthamn. 4. All bruk av haldeplassar skal vere for snøggast mogleg på- eller avstigning. 5. Stopp i bussterminalar skal berre finne stad etter avtale. 6. Bussmateriell som vert anskaffa etter 16. september 2013 skal tilfredsstille Euro 5-krav eller betre. Rune Haugsdal Fylkesrådmann Håkon Rasmussen Samferdselssjef 9

17 FYLKESRÅDMANNEN, : Bakgrunn Samferdselsavdelinga har i brev av motteke søknad frå Flybussbergen.no AS om ruteløyve for ekspressbussrute på strekninga Åsane terminal Bergen lufthamn. Saksopplysningar Søknaden gjeld ikkje lokaltransport. Det er søkt om å nytte følgjande trasear: På veg frå Åsane direkte frå Ytre Sandviken til flyplassen. På veg frå flyplassen direkte til Bergen Busstasjon, vidare direkte til Ytre Sandviken og deretter til Åsane terminal. Det er søkt om å køyre 8 turar kvar veg på kvardagar, ingen på laurdagar og søndagar 4 turar til flyplassen og 5 i retur. Det er søkt om å nytte følgjande takstregulativ: Einskildbillett kjøpt om bord kr 150, einskildbillett kjøpt med kort eller på førehand kr 100, honnør- og studentbillett kr 70 ein veg og kr 100 tur-retur, barn og tilsette på Flesland kr 40 ein veg og kr 60 tur-retur. Det finst i dag ikkje direkteruter mellom Åsane og Bergen lufthamn. Frå Bergen lufthamn til Bergen sentrum køyrar både Flybussbergen.no og Tide Buss AS med høg frekvens, store deler av kvardagane og søndagane med 15 minutts intervall. Høyring Det har kome inn fire fråsegner i saka. I brev av frå Bergen Taxi heiter det m.a følgjande: «07000 Bergen Taxi er generelt opptatt av at Bergens befolkning skal tilbys et godt kollektivtransporttilbud [ ]. Det må [ ] tilrettelegges for sømløs overgang til/frå taxi i alle trafikknutepunkt og kollektivterminaler. Vi forutsetter at Hordaland fylkeskommune gjør en reell vurdering av behovet for flybusstransport på den aktuelle strekningen, sett i forhold til dagens rutetilbud.» I brev av frå Avinor heiter det m.a følgjande: «I høst vil vi [ ] legge ut en ny konkurranse om de to holdeplassene for kollektivtrafikk som blir tilgjengelig [ ] våren 2014 [ ]. Med bakgrunn i omlegging av trafikkforplassen og den planlagte konkurransen kan vi på nåværende tidspunkt ikkje bekrefte holdeplass for Flybussbergen as på areal eid av Avinor [ ].» I brev av frå Bergen kommune heiter det m.a følgjande: «1. Bergen kommune stiller seg positiv til søknaden frå Flybussbergen.no AS. 2. Bergen kommune forutsetter at Hordaland fylkeskommune i sin vurdering av omsøkte ruteløyve tar særskilt stilling til om holdeplasskapasiteten på traseen til enhver tid, er tilstrekkelig. 3. Bergen kommune mener det i konsesjonsvilkårene må stilles krav om miljøvennlige busser med lavest mulig utslipp av svevestøv, Nox og Co2.» I brev av frå Tide Buss AS heiter det m.a følgjande: 11

18 «Tide Buss AS har ingen innsigelser til at det startes opp flybuss direkte frå Åsane Terminal til Flesland. Vi har imidlertid noen kommentarer til planlagt retur fra Flesland som vil gå innom Bergen sentrum. [...] Etter Tide Buss sin oppfatning er det allereie et tilfredsstillende flybusstilbud fra Flesland til Bergen sentrum (busstasjonen). [ ] Tide Buss kan ikke se behovet for at ytterligere en flybuss skal benytte denne traseen.» Vurdering Fylkesrådmannen er samd med Bergen Taxi i at overgong frå buss til drosje, og også frå buss til privatbil, må finne stad mest mogleg saumlaust, og tek dette aspektet i betraktning i samband med alle nye infrastrukturprosjekt på vegsida. Når det gjeld innspelet frå Avinor om adgong til deira areal, er dette eit spørsmål som må løysast i dialog mellom Avinor og operatørane, dersom den aktuelle søknaden vert imøtekomen. Fylkesrådmannen er merksam på utfordringane med underkapasitet på sentrale haldeplassar og arbeider med å finne løysingar på desse. Bruk av haldeplassar er regulert i skiltforskrifta. Eventuelle avgrensingar i bruken av haldeplassar må frå fylkeskommunen si side difor regulerast gjennom løyvevilkår eller dialog mellom aktuelle partar. På grunnlag av prinsippet om likskap i forvaltninga finn Fylkesrådmannen det ikkje rimeleg å påleggje nye ruteløyvehavarar avgrensingar som dei noverande ikkje har. Fylkesutvalet vedtok i sak 210/13 og 211/13 at bussmateriell som vert anskaffa etter 16. september 2013 skal tilfredsstille Euro-5 krav eller betre. Dette kravet vil bidra til betre luftkvalitet i Bergen, og fylkesrådmannen legg til grunn at same krav skal stillast til nye ruteløyvehavarar. Til Tide Buss AS sin merknad om den aktuelle ruteløyvesøknaden sin planlagte trase på veg frå Bergen lufthamn, er fylkesrådmannen sin kommentar at dersom dette kan vere med på å sikre drifta av ruta til Åsane, så bør ein opne for stopp på Bergen Busstasjon på turar frå flyplassen.. Den omsøkte ruta vil ha avgrensa konkurranseflate mot Skyss sine ruter, men fylkesrådmannen vil peike på at busstaksten tur-retur som Flybussbergen.no ønskjer å tilby tilsette på Flesland, kr 60, er tilnærma den same som Skyss sin einskildbilletttakst, kr 58. Det er fylkesrådmannen sitt syn at det vert sett same vilkår til ruteløyvet som er sett i liknande ruteløyvesaker. Konklusjon På grunnlag av vurderinga ovanfor rår fylkesrådmannen til at søknaden frå Flybussbergen vert imøtekomen på dei vilkåra som går fram av forslaget til innstilling. 12

19 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKNR. 71/13 MØTEDATO Saksgang Møtedato Saknr Saksordførar Samferdselsutvalet /13 SØKNAD OM OPPRETTING AV 2 NYE DROSJELØYVE TILKNYTT OS TAXI SA Forslag til innstilling, sjå saksframlegg. 13

20 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Møtedato Samferdselsutvalet SØKNAD OM OPPRETTING AV 2 NYE DROSJELØYVE TILKNYTT OS TAXI SA SAMANDRAG Os Taxi SA har i e-post av 18. september 2013 søkt om oppretting av 2 nye drosjeløyve knytt til sentralen. Eit ordinært drosjeløyve med inntil 9 sitteplassar og eit løyve som skal ha inntil 9 sitteplassar og kunne transportera 2 rullestolar. Taxisentralen grunngjev søknaden med at Os Taxi AS har aukande problem med å levera tilstrekkeleg drosjetransport med dagens løyveportefølje fordi kommunen er i sterk vekst og etterspurnaden etter drosjetenester veks. Drosjeløyve er i fylgje yrkestransportregelverket behovsprøvd. Det inneber at det i denne saka skal vurderast om det er ein udekt etterspurnad etter drosjetenester i Os kommune og om ein slik udekt etterspurnad i så tilfelle er stor nok til å gje eit økonomisk inntektsgrunnlag for fleire drosjeløyve. Saka har i samsvar med vanleg praksis vore sendt på høyring til Os kommune samt til Norges Taxiforbund avd. Hordaland. Begge har stilt seg positiv til søknaden frå Os Taxi. FORSLAG TIL VEDTAK Samferdselsutvalet godkjenner at det vert oppretta to nye ordinære drosjeløyve knytt til Os Taxi SA Rune Haugsdal fylkesrådmann Håkon Rasmussen 14

21 Samferdselssjef Vedlegg: Søknad om oppretting av 2 nye løyve tilknytt Os Taxi SA dagsett FYLKESRÅDMANNEN, : Innleiing Os Taxi SA har i e-post av 18. september 2013 søkt om oppretting av 2 nye drosjeløyve knytt til sentralen. Taxisentralen grunngjev søknaden med at Os Taxi AS har aukande problem med å levera tilstrekkeleg drosjetransport med dagens løyveportefølje fordi kommunen er i sterk vekst og etterspurnaden etter drosjetenester veks. Drosjeløyve er i fylgje yrkestransportregelverket behovsprøvd. Det inneber at det i denne saka skal vurderast om det er ein udekt etterspurnad etter drosjetenester i Os kommune og om ein slik udekt etterspurnad i så tilfelle er stor nok til å gje eit økonomisk inntektsgrunnlag for fleire drosjeløyve. Høyringsuttalar Saka har i samsvar med vanleg praksis vore sendt på høyring til Os kommune samt til Norges Taxiforbund avd. Hordaland. Begge har stilt seg positiv til søknaden frå Os Taxi. Os kommune har gjeve fylgjande uttale i saka: Vi vil slutta oss til vurderingane om status for drosjedekning i kommunen, og vi vil også peika på det faktum at folkeauken i Os er etter måten stor. Trongen for eit godt drosjetilbod vil såleis vera stadig stigande. Os kommune vil såleis stø positivt opp om søknaden som ligg føre ( ). Norges Taxiforbund avd. Hordaland har gjeve fylgjande uttale i saka: Os Taxi SA har søkt om å få oppretta 2 nye drosjeløyve ved sentralen ( ) Norges Taxiforbund avd Hordaland har ingen innsigelser til dette. Fylkesrådmannen si vurdering Os Taxi SA har i dag 16 ordinære drosjeløyve knytt til sentralen og leverer drosjetenester i Os kommune der næringslivet og folketalet er i vekst. Med bakgrunn i uttale frå høyringsinstansane legg fylkesrådmannen til grunn at det ligg føre ein udekt etterspurnad etter drosjetenester i Os kommune, og at etterspurnaden er såpass stor at han kan gje eit økonomisk grunnlag for drift av ytterlegare to drosjeløyve. Fylkesrådmannen vil på denne bakgrunn rå til at det vert oppretta to nye ordinære drosjeløyve knytt til Os Taxi SA. 15

22 Fra: Sendt: 18. september :15 Til: Anne Vedvik Emne: Re: Hei Hei har fått det sjekket no og det lar seg gjøre å få kjøpt bil med plass til 2 rullestoler som er godkjent. Så fint dersom det da kan stå det samme i utlysningstekst og i løyvedokumentet som det gjør i løyvedokumentet til R-123. Mvh Tor Anders Hauge Leder Os Taxi SA From: Anne Vedvik Sent: Wednesday, September 18, :57 AM To: Cc: Gerd Eva Napsøy ; Rolf Rosenlund Subject: SV: Hei Hei, Eg viser til telefonsamtale og stadfestar at søknaden er mottatt. Før søknadsbehandlinga blir sett i gang, vil eg få kommentera det me snakka om i telefonsamtalen vedrørande sitteplassar på løyve R-132. Eg har gått tilbake til utlysingsteksten frå 2011 og det står i utlysingsteksten «inntil 9 sitteplassar». Me nyttar tre kategoriar; inntil 9 sitteplassar - inntil 9 sitteplassar/skal kunne transportera rullestol sete. 5 til 8 sitteplassar er såleis ikkje ein kategori me nyttar på løyva. Venleg helsing Anne Vedvik Rådgjevar Samferdselsavdelinga Forvaltningsseksjonen Tlf: Fra: Sendt: 18. september :36 Til: Anne Vedvik Emne: Hei

TRANSPORTVEDTEKTER FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE V/ SKYSS

TRANSPORTVEDTEKTER FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE V/ SKYSS TRANSPORTVEDTEKTER FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE V/ SKYSS Godkjent av Samferdselsdepartementet xx.xx.2013. Kap. 1 Reisande 1 Kven gjeld vilkåra for Transportvilkåra gjeld som avtale mellom Hordaland Fylkeskommune

Detaljer

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11298-9 Saksbehandlar: Tor Harald Rødseth Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 Søknad frå Tide Buss AS om

Detaljer

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet

Kostnader for bussar i kø i Bergensområdet SKYSS Arkivnr: 2014/278-34 Saksbehandlar: Gudrun Einbu Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 06.09.2016 Fylkesutvalet 21.09.2016 Fylkestinget 04.10.2016 Kostnader for

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN

SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO OM RUTELØYVE FOR STREKNINGA BERGEN SENTRUM - BERGEN LUFTHAVN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201110927-3 Arkivnr. 831 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.11.2011 28.11.2011 SØKNAD FRÅ XPRESSBUSS.NO

Detaljer

Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-2 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal/ Ingrid Holm Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA

FYLKESKOMMUNAL FORSKOTTERING TIL FRAMSKUNDING AV E39 SVEGATJØRN-RÅDAL ANLEGGSVEG TIL ENDELAUSMARKA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200473-2 Arkivnr. 812 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Klage frå Taxi 1 AS på vedtak i PS 141/2017, 142/2017, PS 143/2017 og 144/2017

Klage frå Taxi 1 AS på vedtak i PS 141/2017, 142/2017, PS 143/2017 og 144/2017 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2017/5005-6 Saksbehandlar: Tor Harald Rødseth Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Klage frå Taxi 1 AS på vedtak i PS 141/2017, 142/2017, PS

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-1 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Endringar i «Reglement

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 07. oktober 2009 Kl.: 10.30 14.15 Stad: Bergen lufthavn, Flesland Saknr.: 69/09-70/09 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Hansen, Jette Lunemann

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016

Kollektivstrategi for Hordaland - Årsrapport 2016 Trafikktilbod - Skyss Arkivnr: 2014/278-42 Saksbehandlar: Stine Karoline Olsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Fylkestinget

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune

Oppgradering av Fv 218 til Horsøy - Askøy kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/34309-1 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 01.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Fylkestinget 13.12.2016

Detaljer

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget

Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger som følgje av endring i trafikkgrunnlaget SKYSS Arkivnr: 2015/4465-1 Saksbehandlar: Åshild Fossgard Sandøy Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Tilpassing av ferjetilbodet i Hardanger

Detaljer

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Rødland... 7.43 11.50 10.45ab Lid... 7.55 12.05 11.00ab Dale sentrum... 8.23 12.30 11.25ab

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Tellevikvegen - gjennomkøyring i rushtida

Tellevikvegen - gjennomkøyring i rushtida SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/354-1 Saksbehandlar: Erlend Iversen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 22.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Tellevikvegen - gjennomkøyring

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Klagesak. Klage på vedtak - avvisning av klage - Askøy kommune, Fv. 219 Gnr. 18 Bnr. 22

Klagesak. Klage på vedtak - avvisning av klage - Askøy kommune, Fv. 219 Gnr. 18 Bnr. 22 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2015/293-8 Saksbehandlar: Merethe Helland Nordnæs Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 19.10.2016 Klagesak. Klage på vedtak - avvisning av klage - Askøy

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3

ANSKAFFING AV BYBANEVOGNER OG FORLENGING AV EKSISTERANDE VOGNER - BYGGETRINN 3 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000943-25 Arkivnr. 831 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 05.06.2013 10.06.2013 11.06.2013-12.06.2013

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring

Omklassifisering av eksisterande strekningar på E134 i samband med bygging av Stordalstunnelen i Etne kommune - ny høyring SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/10276-15 Saksbehandlar: Knut Djuve Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 15.03.2017 Fylkesutvalet 30.03.2017 Omklassifisering av eksisterande

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Alf Helge Greaker Medlem V Tom Skauge Medlem SV

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Alf Helge Greaker Medlem V Tom Skauge Medlem SV Møteprotokoll Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Sunnhordland, 4. etg, Fylkeshuset Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: 10:55-14.05 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Gustav Bahus

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune

Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense til Fv 63 på Toftevåg på Halsnøy i Kvinnherad kommune SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/23359-1 Saksbehandlar: Nils E Grude Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 09.12.2014 Klage på avslag om søknad om ny avkjørsle og dispensasjon frå byggegrense

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGRUTE I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGRUTE I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200912210-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 10.02.2010 17.02.2010-18.02.2010 SØKNAD OM

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN

SØKNADER FRÅ HORDALAND FYLKESKOMMUNE OM STATLEGE TILSKOTSMIDLAR FOR 2013 FOR AUKA TILGJENGE TIL KOLLEKTIVTRANSPORTEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201202536-1 Arkivnr. 146 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.04.2012 25.04.2012-26.04.2012 SØKNADER FRÅ HORDALAND

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet.

Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje om innspel til justeringar i busstilbodet. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for næring og samferdsel Møtedato 21.11.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Kl 09:00: Gudrun Einbu frå Skyss presenterer deira ynskje

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL

Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL Frå 16. august 2016 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013

TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN SIN INFRASTRUKTUR 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201007745-19 Arkivnr. 831 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.10.2011 13.10.2011 TILTAKSPLAN KOLLEKTIVTRAFIKKEN

Detaljer

Fysisk sikring av Askøybrua

Fysisk sikring av Askøybrua SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/392-8 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.09.2015 Fylkesutvalet 23.09.2015 Fylkestinget 13.10.2015 Fysisk sikring

Detaljer

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m.

Høyring - Framlegg til endringar i forskrift til opplæringslova - om skulen sitt høve til å regulere sykling på skulevegen m.m. Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 17.06.2015 06.05.2015 15/00907-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 2015/2942 62 24142220

Detaljer

Dato: 21. mars 2013 Kl.: Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 27/13

Dato: 21. mars 2013 Kl.: Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 27/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 21. mars 2013 Kl.: 13.00 14.00 Stad: Møterom Nordhordland, 4 etg. Fylkeshuset, Bergen Saknr.: 27/13 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Kvåle,

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Klagesak - Klage på vedtak av om tildeling av drosjeløyve R-214 knytt til Odda Taxilag AS

Klagesak - Klage på vedtak av om tildeling av drosjeløyve R-214 knytt til Odda Taxilag AS Kommunikasjonsseksjonen - Øk - og Org avd Arkivnr: 2015/8927-12 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Klagenemnda 15.03.2016 Klagesak - Klage på vedtak av 11.01.16

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP

HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT OM REGIONALE BOMPENGESELSKAP HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201210399-2 Arkivnr. 810 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.1.2013 31.1.2013 HØYRINGSUTTALE - TIL RAPPORT

Detaljer

REGLEMENT FOR Utval for Levekår

REGLEMENT FOR Utval for Levekår REGLEMENT FOR Utval for Levekår 1. SAMANSETJING OG VAL Utvalet skal ha 7 medlemar inklusiv leiar og nestleiar. Medlemane og varamedlemane skal veljast blant medlemane i kommunestyret i samsvar med prinsipp

Detaljer

Søknad om samtykke til utviding av handelsareal i Fjord n senter, Eikelandsosen - Fusa kommune

Søknad om samtykke til utviding av handelsareal i Fjord n senter, Eikelandsosen - Fusa kommune REGIONALAVDELINGA Arkivnr: 2014/14561-96 Saksbehandlar: Per Nordmark Saksgang Saksframlegg Utval Saknr. Møtedato Utval for kultur, idrett og regional utvikling 06.12.2016 Fylkesutvalet 08.12.2016 Søknad

Detaljer

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN "BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING"

HØYRINGSUTTALE TIL RAPPORTEN BELØNNINGSORDNINGA FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK - FORSLAG TIL NY INNRETTNING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200507791-161 Arkivnr. 831 Saksh. Eriksrud, Marte Hagen Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.01.2013 31.01.2013 HØYRINGSUTTALE TIL

Detaljer

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid

Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/19360-4 Saksbehandlar: Bente Utne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.11.2014 Fv 550 Kråkevik Syreflot ferdigstilling av planarbeid Samandrag

Detaljer

MERKNADER TIL INNKALLINGA

MERKNADER TIL INNKALLINGA MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.00-11.15 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 15/13-18/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Stenseide,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN

REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Dok. ref. 16/591-2/FE-047, TI-&00, Histsak- 13/270//BEH Dato: 02.01.2017 REGLEMENT FOR SAKSHANDSAMING I FOLKEVALDE ORGAN Reglementet gjeld for folkevalde organ så langt kommunestyret ikkje har vedteke

Detaljer

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland

Retningslinjer for. Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1.November 2014 23.05.2014 Innhald: 1. Formål 3 2. Kven kan nytte ordninga? 3 3. Godkjenningsperiode

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 22. mars 2012 Kl.: 11.00 12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 1/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune

Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune Dato: Avgrensing: Trafikkavviklingsplan: sykkel-vm i Fjell Kommune 23.9.2017 24.9.2017 (laurdag og søndag) Sykkel-VM 2017 vert halde i perioden 16.-24.sept, men det er berre avslutningshelga 23.-24.sept

Detaljer

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING

SAK OM FASTLANDSSAMBAND FOR LERØY-BJELKARØY - FINANSIERING AV OMRÅDEREGULERING MED KONSEKVENSUTGREIING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201003266-29 Arkivnr. 714 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.02.2013 20.02.2013 SAK OM FASTLANDSSAMBAND

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg

Bompengesøknad for Nordhordlandspakken justert opplegg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/166-28 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 03.06.2015 Fylkesutvalet 09.06.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Bompengesøknad

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 19. november 2013 Kl.: 10.00 12.10 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL

Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL Frå 14. august 2017 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Hamlagrøosen... 10.20ab Rødland... 7.43 11.50 10.25a Lid... 7.55 12.05 10.40a Dale sentrum...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE Byggesak

ØRSTA KOMMUNE Byggesak ØRSTA KOMMUNE Byggesak MELDING OM DELEGERT VEDTAK Sakshandsamar: Kåre Hjelle Arkivsak nr: 2013/762 Delegert sak nr: 20/15 Arkiv: 16/21 Vedtaksdato: 23.01.2015 ENKELTVEDTAK med klagerett i samsvar med forvaltningslova

Detaljer