Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel"

Transkript

1 NOREGS TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE UNIVERSITET FAKULTET FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, MATEMATIKK OG ELEKTROTEKNIKK Fordjupningsoppgåve TDT4730 Informasjonssystemer, haust 2004 Eit rammeverk for bekreftande mobilhandel Kay Are Ulvestad, 4. datateknikk Hovudveileder: Claude Marie Davidsen i

2 ii

3 Forord Mobilhandel er for dei fleste ein ny måte å handle på, men der er grunn til å tru at den vil bli meir og meir vanleg i tida framover. Den vil, på samme måte som elektronisk handel over Internett har gjort det, finne sin plass i kvardagen til folk. Sjansen er óg stor for at, på samme måte som med handel over Internett, der vil vere mange satsningar som ikkje lukkast. Dette dokumentet tek for seg bekreftande mobilhandel, ein undertype av mobilhandel som har gode føresetnadar for å lukkast. Gode føresetnadar er imidlertid ikkje nok til å garantere suksess. For å ha ein so god sjanse som mogleg, treng ein å systematisk vurdere ei mengde faktorar, og finne gode retningslinjer. Dette er motivasjonen bak dette dokumentet. Lesaren får presentert eit rammeverk som identifiserar dei viktigaste faktorane som påverkar ei teneste for bekreftande mobilhandel, og diskuterar dei mest sentrale problemstillingane tilknytta kvar av desse. Dette vil gi lesaren ein betre innsikt i kva som skal til for at ei slik teneste skal lukkast. Takk til... Eg vil takke hovudveileder Claude Marie Davidsen for innspel og kritikk undervegs, som har hjulpe meg å skjerpe fokus og rette opp manglar ved oppgåva. iii

4 Samandrag Dette dokumentet diskuterar problemstillingar tilknytta bekreftande mobilhandel. Det blir lagt fram ein påstand om at desse kan grupperast under anten utforminga av sjølve tenesta, marknaden ho er retta mot, eller den tekniske løysninga som blir brukt for å formidle ho. Fokuset i dokumentet er på dei to av desse faktorane ein tenesteleverandør har direkte kontroll over: den tekniske løysninga og sjølve tenesta. For kvar av desse blir dei mest sentrale problemstillingane diskutert, forskjellige alternative løysningar blir vurdert, og retningslinjer blir lagt fram. Diskusjonen blir strukturert i form av eit rammeverk, og det blir lagt fram døme på korleis dette kan brukast til å vurdere nye tenester. iv

5 Innhald 1. Innleiing Om dette dokumentet Om elektronisk handel Om utviklinga av mobilteknologi Om mobilhandel Rammeverk Den tekniske løysinga Underliggjande teknologi Grensesnitt mot brukaren Sikkerheit Eksisterande løysingar Tenesta Utforming og kanalbruk Personlege profilar Juridiske aspekt Ei eksisterande teneste Easypark Oppsummering av rammeverket Døme på moglege tenester Ukens tilbud på mobilen Teknisk løysning Tenesta Produktdetektiven Teknisk løysning Tenesta Skattejakt i sentrum Teknisk løysning Tenesta Konklusjonar Oppsummering/Konklusjon Svakheiter ved oppgåva Vidare arbeid...51 Appendix...52 Appendix A Telenor Mobilhandel...53 Appendix B Oversikt over teknologiar...56 Appendix C WAP og The hype cycle...58 Appendix D Ein arkitektur for distribuerte profilar...59 Appendix E Kjelder...60 v

6 vi

7 1. Innleiing I dette kapitlet vil eg kort gi ei oversikt over bakgrunnen og målsettinga for dette dokumentet, samt litt bakgrunnsinformasjon om bekreftande mobilhandel. 1.1 Om dette dokumentet Dette dokumentet er ei løysning på ei oppgåve som vart gitt som fordjupningsemne i faggruppa Informasjonssystemer for 4.års studentar ved NTNU hausten Oppgåveteksten er som følgjer: Oppgaven bygger på to oppgaver om mobilreklame og lokasjonsbasert mobilhandel. Mobiltelefonen kan benyttes til bekreftende handel. Brukeren får personaliserte tilbud på sin mobil som hun/han kan takke ja eller nei til. Oppgaven går ut på å l age et rammeverk for bekreftende handel kombinert med handel i den fysiske verden. På hvilken måte vil handel i de to kanalene være utfyllende, og hva kreves av personalisering. I hvilke tilfeller vil det være gunstig å benytte begge kanalene sammen? Eksempler på konkrete kjøpsprosesser skal modelleres i detalj og det skal utarbeides en prototype. Med utgangspunkt i dette, er målsettinga for dokumentet å legge fram eit rammeverk for bekreftande mobilhandel. Eg vil gi ein oversikt over dei viktigaste problemstillingane ein støyter på i forbindelse med å lage eit nytt konsept eller ei teneste for bekreftande mobilhandel, og gi generelle retningslinjer der det er mogleg. Begrensningar I forbindelse med bekreftande mobilhandel kjem ein inn på ei mengde fagområde, og det er verdt å merke at dette dokumentet ikkje er meint å utforske kvart av desse i detalj. I staden vil det gi ein oversikt over dei elementa som er mest relevante i høve til bekreftande mobilhandel, og retningslinjer i høve til dei. Det er óg verdt å merke at sjølv om mykje av det som står her er gyldig for mobilhandel generelt, er det kun for bekreftande mobilhandel at dette dokumentet er eit utfyllande rammeverk. 1.2 Om elektronisk handel Over dei siste ti åra har Internett hatt ein eksplosiv vekst. Det er liten tvil om at verdsveven (World Wide Web) har mykje av æra for dette. Faktisk er det ikkje uvanleg at ein del brukarar, når dei snakkar om Internett, eigentleg siktar til verdsveven1. Det å ha heimeside på Internett blir brukt synonymt med å ha 1 Reint teknisk er Internett eigentleg berre den samankoplinga av maskiner som ligg til grunn for tenester som WWW, epost, newsgroups, IRC, o.l. 1

8 Antal millionar brukarar heimeside på WWW, og dersom nokon snakkar om å prøve å finne noko på Internett, er det lite truleg at dei siktar til andre tenester (newsgroups, epost, IRC) enn WWW. Verdsveven og Internett har i løpet av relativt kort tid blitt allemannseige, og er i dag eit av dei viktigaste media i verda. Figuren nedanfor viser veksten i antal millionar tilkopla brukarar frå desember 1995 fram til i oktober 2004 (IWC, 2004) År Figur 1 I tillegg til rein informasjonsformidling, fann ein tidleg ut at verdsveven var svært godt egna for handel og marknadsføring (dei første reklame bannera på nettsider dukka opp i 1994). Dersom ein kan selge ei vare direkte til kunden utan å måtte halde ein fysisk butikk, kan det sparast pengar, i tillegg til at ein kan få ei breiare kundemasse. For kunden sin del er der óg klare fordelar: lågare prisar, breiare utvalg, og rask tilgang til ei mengde butikkar på kort tid, alt utan å måtte bevege seg utanfor huset. Elektronisk handel over Internett har blitt ein gigantisk suksess, og vert i dag brukt av millionar av brukarar over heile verda, gjerne på tvers av landegrenser. I 2003 anslår Forrester Research at 40% av europeiske forbrukarar med tilgong på Internett handla på WWW, i motsetning til 19% i 2000 (Forrester Research, 2004). Og der er ingen grunn til å forvente at veksten vil stagnere med det første. I reine tal vart det i Noreg omsatt for 4,5 milliardar kroner per månad i andre kvartal 2004 (MMI, 2004). 1.3 Om utviklinga av mobilteknologi Eit anna moderne fenomen som ser ut til å ha komt for å bli, er mobil kommunikasjonsteknologi. Historia til mobiltelefonen strekker seg langt attende, so 2

9 langt som til 1940 talet. Dei første mobiltelefonane vart laga for installasjon i bilar, og hadde meir til felles med 2 vegs radioar enn moderne mobiltelefonar, då dei ein trengte ein menneskleg sentralbordsoperatør for å kople samtalane inn i telefon nettet. Moderne mobiltelefoni blir rekna til å ha starta 3.april 1973 når ein Motorola ansatt ringte konkurrenten Bell Labs medan han vandra i gatene i New York. (Wikipedia) Mobiltelefonar har sidan den gongen gått frå å vere noko som vart nytta hovudsakleg av folk med spesielle kommunikasjonsbehov i jobbsamanheng, via å vere eit statussymbol, til å bli noko som nesten alle yrkesaktive, studentar, og skuleborn over 10 år har. Akkurat kva som utløyste denne radikale utviklinga er vanskeleg å seie sikkert. Truleg var det ein kombinasjon av mange faktorar, der ein av dei meir opplagte var teknologiske framsteg som gjorde at ein kunne lage telefonar som var små nok til at ein kunne bere dei på kroppen utan større praktiske problem. Med ei breiare kundmasse kjem lågare produksjonskostnader, noko som bidreg til ei endå større kundemasse, og ein får ein bransje i stadig vekst. Og som vanleg for marknader i vekst, er konkurransen svært stor. Mobiltelefonprodusentar satsar mykje på å utvikle stadig meir teknologisk avanserte telefonar, og nye tenester vert lanserte relativt hyppig. Vanlege mobiltelefonar kjem i dag typisk med gode skjermar, GPRS1 for internett tilkopling, og støtte for trådlaust nettverk. Det finnast óg ein del mobile einingar som er krysningar mellom mobiltelefonar og handholdte datamaskiner. Desse har vanlegvis vesentleg større minne, skjerm, og prosesseringskapasitet. Både for desse hybridprodukta og vanlege mobiltelefonar, er det tydleg at vanleg telefoni ikkje lenger er heile formålet. 1.4 Om mobilhandel Mobilhandel er, i all hovudsak, elektronisk handel som vert gjort gjennom ei mobil eining, vanlegvis ein mobiltelefon. Dette er relativt nytt, og har enno ikkje blitt noko folk flest driv med. Og forsovidt treng det heller ikkje bli det med det første. I ein veksande marknad vert det ofte lansert tenester og teknologiar som ikkje oppnår so stor eller rask aksept som ein trur når dei vert lansert. To gode dømer er Virtual Reality, som skulle revolusjonere måten datamaskiner vert brukt på, men har vore på barndomsstadiet i fleire tiår, og WAP2, som for lenge sidan skulle ha blitt ein vanleg informasjonskanal for folk flest, men først i seinare tid har byrja å bli tatt i bruk av eit breiare publikum (TNS Gallup rapporterar om lag norske wap brukarar i andre kvartal 2004, mot i slutten av 2002). Bekreftande mobilhandel er ein type mobilhandel der kunden blir tilbudt ei teneste som han kan svare ja eller nei til. Kva som utløyser at tilbodet blir gitt kan variere. 1 GPRS General Packet Radio Service er ein standard for dataoverføring med mobile einingar. Sjå Appendix B for fleire detaljar. 2 WAP Wireless Application Protocol er ein eldre standard for dataoverføring med mobile einingar. Sjå Appendix B for fleire detaljar. 3

10 Det kan vere at eit spesielt tilbod på eit produkt kunden har uttrykt interesse for har dukka opp, det kan bli gitt når kunden går forbi ein spesiell butikk (lokasjonsbestemt), eller det kan vere meir eller mindre tilfeldig. Dersom det blir gjennomført på ein god måte, kan bekreftande mobilhandel vere ein svært god kanal for impulskjøp. 4

11 2. Rammeverk For at bekreftande mobilhandel skal kunne foregå, er der tre ting som må eksistere: Ei teneste eller eit produkt som skal selgast Ein marknad som kan kjøpe tenesta eller produktet Ei teknisk løysing som, gjennom mobil teknologi, formidlar tenesta eller produktet til marknaden Figur 2 viser korleis desse heng saman. Den tekniske løysninga er mogleggjort og begrensa av eit sett teknologiske føresetnadar, først og fremst styrt av kva teknologi som er støtta av mobilnettet, og kva som er tilgjengeleg på dei mobile einingane kundane brukar. Desse vert bestemte henholdsvis av nettverksoperatøren si utbygging av mobilnettet, og marknaden sin adopsjon av nytt utstyr og nye teknologiar. Ein annan samanheng som blir vist i figuren er korleis marknaden påverkar tenesteleverandøren gjennom ønsker og behov. Tenesteleverandøren vil produsere ei teneste basert på noko som anten er eit eksplisitt uttrykt ønske eller behov i marknaden, eller noko han trur er eit skjult ønske eller behov. Figur 2 5

12 I dette kapittelet vil eg sjå på nokre av dei viktigaste problemstillingane tilknytta dei to elementa tenesteleverandøren har direkte kontroll over, den tekniske løysninga og tenesta. Den tekniske løysninga Figur 2 viser korleis teknologiske føresetnadar begrensar og moglegjer den tekniske løysninga. Dette er tema for kapittel Eg vil der gi ein oversikt over dei viktigaste teknologiane som kan brukast til tekniske løysningar for bekreftande mobilhandel, og oppsummere fordelar og ulemper med kvar av dei. Dei påverkande faktorane i figur 2, marknaden sin adopsjon av teknologi og nettverksoperatøren si utbygging av det underliggjande nettet, vil bli nemnt der det er naudsynt. Neste delkapittel tek for seg eit anna viktig aspekt ved den tekniske løysninga, nemleg brukargrensesnittet. Dette er den delen av den tekniske løysninga kunden ser når han brukar ei teneste for bekreftande mobilhandel, og den er derfor avgjerande for korleis tenesta blir oppfatta. Det tredje delkapittelet ser på sikkerheit. Dette eit viktig aspekt i all elektronisk handel, og bekreftande mobilhandel er ikkje noko unntak. Eg vil i dette delkapittelet legge fram ein del krav som må vere oppfyllte for å ha ei tilfredsstillande grad av sikkerheit. Til slutt vil eg i kapittel sjå på eit par eksisterande tekniske løysningar. Tenesta For at ei teneste for bekreftande mobilhandel skal kunne lukkast, må må der vere ein grunn til at folk skal ønske å bruke ho. Den må med andre ord kunne tilfredsstille ønsker og behov hos potensielle kundar. Utforminga av ei teneste, med spesielt fokus på riktig bruk av kanalar, blir diskutert i kapittel For å kunne tilfredsstille behov hos kundane, er det i dei fleste tilfelle naudsynt å ha ein del informasjon om dei. Kundar er imidlertid ikkje like, og vil ha forskjellige behov. For å samle informasjon om kvar enkelt kunde, blir det naudsynt med personlege profilar, som er tema for kapittel Innsamling av personopplysningar fører med seg spørsmål om personvern. I kapittel oppsummerar eg raskt kva det norske lovverket seier om dette, samt kva det seier om marknadsføring gjennom mobiltelefon. Kapittel avsluttar denne delen av rammeverket med å sjå på ei eksisterande teneste. 6

13 2.1 Den tekniske løysinga I dette kapittelet vil eg vurdere problemstillingar tilknytta den tekniske løysninga for ei bekreftande mobilhandels teneste. Eg vil først sjå på ei samling underliggjande teknologiar som kan brukast, og vurdere kor egna desse er. Deretter vil eg drøfte kva ein bør gjere, ikkje bør gjere, og kva ein bør tenke gjennom med hensyn på det grafiske brukargrensesnittet. Det nest siste delkapittelet vil drøfte sikkerheitsaspektet ved den tekniske løysninga, og det siste omtalar kort to eksisterande løysningar. Figur 3 viser samanhengen mellom emna som blir gjennomgått i dette kapittelet. Figur 3 7

14 2.1.1 Underliggjande teknologi Dei teknologiske krava for bekreftande mobilhandel er beskjedne. I all hovudsak treng ein to ting: Ein kanal for å sende tilbod til kunden. Ein kanal kunden kan sende svar på dersom han ønsker å takke ja. På dagens mobiltelefonar finst det fleire kanalar som kan brukast for dette formålet, deriblandt SMS1, GPRS, WAP, blåtann2(bluetooth3), og vanleg telefoni. Eg vil dele desse opp i fire grupper, og kort diskutere fordelar og ulemper ved kvar av dei: Telefoni Sjølv om det ikkje blir gjort i Noreg per i dag, er det fullstendig mogleg å bruke vanleg telefoni som medium for bekreftande mobilhandel. Dette vil ha fordelar som : 100% utbreiing, då samtlege mobiltelfonar støttar telefoni. Relativt rask overføring av informasjon. Fangar oppmerksomheita til kunden. Ulempene er imidlertid både mange og alvorlege: 4 Kommunikasjonen er synkron. Medan ein kan svare på asynkrone henvendelsar (t.d. SMS) når ein måtte ønske det, eller dersom tilbodet er uinteressant ikkje i det heile, krever ein inkommande telefonsamtale at ein tek stilling til tilbodet rett etter at ein har motteke det. Ein annan konsekvens av at kommunikasjonen er synkron, er at det skal mykje mindre til før marknadsføring blir oppfatta som påtrengande. Ein innkommande samtale vil i dei fleste tilfelle kreve at ein avbryt det ein held på med for å ta stilling til anropet. Det er vanskeleg å bruke mobiltelefonen til andre ting medan ein samtale er i gong. Dersom ein får eit tilbod på SMS, er det enkelt å ringe eller sende tekstmelding til bekjente for å be om råd, noko som ikkje lett let seg gjere dersom tilbodet vert gitt gjennom telefoni. Kostnadene er normalt mykje høgare. På grunn av dette er ikkje telefoni eit særleg attraktivt medium for bekreftande mobilhandel. Ein skal likevel ikkje sjå bort ifrå at det kan nyttast i spesielle tilfelle, til 1 SMS (Short Message Service) er ei teneste som blir brukt til å sende korte tekstar over mobilnettet (tekstmeldingar). Sjå appendix B for meir informasjon. 2 Blåtann er ein type trådlaust nettverk som hovudsakleg blir brukt til dataoverføring over korte avstandar. Sjå appendix B for meir informasjon. 3 Bluetooth er det riktige namnet på teknologien, og det han blir marknadsført under. Den fornorska versjonen av namnet, Blåtann, er imidlertid svært utbreidt, og vil bli brukt dei fleste stader i dette dokumentet. 4 Synkron kommunikasjon vil seie kommunikasjon der meldingar begge vegar må sendast innan samme tidslomme, som t.d. når ein snakkar i telefonen. Asynkron kommunikasjon vil seie at meldingane kan sendast uavhengig av kvarandre, som t.d. når ein kommuniserar gjennom brevpost. 8

15 dømes dersom ein legg opp ei teneste slik at ho liknar eit spel, og det blir knytta spenning til det at mobilen ringer. SMS/tekstmeldingar Per i dag, er SMS (Short Message Service) den klart mest populære teknologien for mobilhandel i Noreg, og vert brukt både av Telenor Mobilhandel (sjå appendix A) og Payex. SMS er ein enkel overføringsprotokoll som har som funksjon å sende korte tekstsnuttar over mobilnettet. I høve til bekreftande mobilhandel har SMS fordelar som liknar vanleg telefoni: Det er ekstremt utbreidt. So og seie samtlege mobilbrukarar har tilgang på tenesta, og dei fleste bruker den ofte. I september 2004 brukte 2/3 av mobilbrukarane SMS dagleg (NTI2004q2). Det er raskt både å motta og å sende. I dei fleste situasjonar fangar SMS oppmerksomheita til kunden med ein gong. Det er imidlertid ikkje utenkeleg at dette kan endre seg dersom SMS blir hyppig brukt til aggressiv marknadsføring. Det kostar lite å sende meldingar over SMS. Ei svakheit ved SMS at det ikkje er egna for overføring av større mengder data. Ei SMS melding kan ikkje vere større enn 140 bytes, noko som er utilstrekkeleg for multimedia eller større mengder tekst. WAP/GPRS/UMTS 1 /EDGE 2 /etc. På nyare mobiltelefonar er det i dag vanleg å ha støtte for meir avanserte dataoverføringsteknologiar, som gir tilgang til rike informasjonstenester3. WAP (Wireless Application Protocol) kom til Noreg i 1999, og er i dag tilgjengeleg på dei fleste nye mobiltelefonar. WAP er eit godt døme på ein teknologi som vart vist stor interesse før han var tilgjengeleg, og mindre interesse etterpå. Den første tida var prega av skuffande vekst, og fram til slutten av 2002 var det stadig ikkje meir enn WAP brukarar i Noreg (NTI2002). Truleg var sein overføringshastigheit og høge kostnader ein viktig del av grunnen til dette, og det tok ikkje lang tid før uttrykk som Worthless Application Protocol og Wait and Pay vart brukt for å skildre protokollen. Media var heller ikkje nådige når det vart kjent kor få som brukte tenesta, og stempla ho raskt som ein flopp. I dag er situasjon i ferd med å betre seg, både teknologisk og med tanke på utbreiing. 1 UMTS Universal Mobile Telecommunications System, er ein ny standard for mobilnett, som er meint å erstatte GSM. Meir informasjon kan finnast i appendix B. 2 EDGE Enhanced Data rates for GSM Evolution, er ein teknologi for å auke hastigheita på dataoverføring over det eksisterande GSM nettet. Meir informasjon kan finnast i appendix B. 3 Med rike informasjonstenester meinar eg tenester som liknar dei ein har tilgang på gjennom Internett, som t.d. verdsveven. 9

16 TNS Gallup kunne rapportere norske WAP brukarar i andre kvartal 2004 (NTI2004q2). På den tekniske sida har GPRS gitt informasjonstenester på mobil eit løft. Med GPRS kan ein få tilgang både på WAP tenester og det vanlege internettet, og både prisen og hastigheita er meir attraktive. I tillegg er det venta at raskare teknologiar som EDGE og UMTS vil bli bygd ut om ikkje lenge (Telenor er forplikta til å gi UMTS til tettstader med meir enn 2800 innbyggarar innan mars 2005). Gartner Group har ein modell for korleis interessa for nye teknologiar utviklar seg over tid, som passar godt til å forklare kva som skjedde med WAP. Modellen heiter The hype cycle, og blir kort drøfta i appendix C. Med tanke på bekreftande mobilhandel, har WAP og liknande teknologiar tre store fordelar: Meir informasjon kan overførast. Mange forskjellige typar informasjon kan overførast. Til dømes kan det vere aktuelt å sende eit bilde av eit produkt saman med ein tekst. Tenestene kan lett gjerast interaktive, slik at til kunden til dømes kan be om meir detaljert informasjon dersom han ønsker det. Der er óg eit par ulemper: Slett ikkje alle har tilgang på slike tenester, og færre bruker dei. I andre kvartal 2004 estimerer TNS Gallup at 1,6 millionar nordmenn har WAP/GPRS telefon (NTI2004q2). Der er imidlertid to poeng som bør nemnast: Det første er at sidan WAP/GPRS er standard på dei fleste nye mobiltelefonar, vil andelen kundar med tilgang på slik teknologi ganske sikkert fortsette å stige til han nærmar seg 100%. Det andre er at dei kundane som faktisk bruker WAP/GPRS i dag, sannsynlegvis har større interesse for ny mobilteknologi og nye tenester enn gjennomsnittet, og derfor kan vere ei aktuell målgruppe for mobilhandel. Tenestene er normalt i kategorien pull, og ikkje push. Det vil seie at brukaren må be om informasjonen, i staden for at den blir sendt på selgar sitt initiativ. Den sistnemnde ulempa kan vere ganske vesentleg for bekreftande mobilhandel, men det er ikkje umogleg å komme rundt ho. Til dømes kan ein ha ein applikasjon på mobiltelefonen som henter tilbod, anten på kunden si oppfordring, eller automatisk. Blåtann og eventuelle andre kortdistanse nettverk Mange av dei meir avanserte telefonane i dag kjem med utstyr for trådlaust nettverk, vanligvis av typen blåtann. Blåtann har oftast ei rekkevidde på nokre få meter, og skulle derfor kunne passe for lokasjonsbasert bekreftande mobilhandel. Dersom ein til dømes sett opp ein blåtann sendar ved inngangen av ein butikk, kan passerande kundar med blåtann på mobilen motta tilbod frå denne. Figur 3 viser eit døme på korleis dette kan foregå. Dei blå prikkane i figuren representerar blåtannsendarar, som sender ut tilbod til forbipasserande kundar (raude prikkar) i eit kjøpesenter. 10

17 Fordelar med blåtann som underliggjande teknologi for bekreftande mobilhandel: Sannsynlegvis den enklaste måten å få til lokasjonsbasert mobilhandel med dagens teknologi, sidan blåtann allereie er på plass i mange mobiltelefonar. Kan overføre mange forskjellige typer data (både tekst og multimedia), med relativt god overføringshastigheit, i alle fall i teorien. Teoretisk overføringshastigheit for blåtann er 721 kbit/s (tilsvarar om lag bokstavar i sekundet). I praksis er hastigheita ein god del lågare, og varierar frå telefon til telefon. Blåtann er ein vanleg type trådlaust nett på andre einingar Figur 3 enn mobiltelefonar, og ein blåtann sendar kan derfor brukast til fleire føremål om det skulle vere aktuelt (til dømes til å fore informasjon til handholdte datamaskiner). Ulemper ved blåtann: Det er stadig mange mobiltelefonar som manglar støtte for blåtann. I dag er det etterkvart begynt å bli vanleg både på dyrare telefonar og telefonar som er meir midt på treet, men det blir stadig solgt telefonar utan blåtann, og det kan derfor ta ei stund før det er allemannseige. Blåtann er normalt skrudd av på telefonen når den er ny, og må skruast på av brukaren før han kan bruke det. Sidan det å ha blåtann aktivert krever relativt mykje straum, er det ganske vanleg å ha blåtann skrudd av mesteparten av tida for å forlenge batterilevetida til mobiltelefonen. Blåtann er ikkje ansett å vere eit særleg sikkert medium. Det er derfor tilrådeleg å vere forsiktig med kva slags informasjon ein overførar. Sensitiv informasjon bør ikkje overførast. Betalingsinformasjon bør berre overførast dersom denne ikkje kan gjenbrukast. Kombinerte medium Teknologiane ovanfor kan godt kombinerast, og ein kan på den måten komme rundt nokre av ulempene. Som eit døme: Dersom ein butikk på eit kjøpesenter har ein blåtann sender som sender tilbod til mobiltelfonar på kjøpesenteret, kan ein komme rundt sikkerheitsproblema med blåtann ved å la betalinga skje over SMS. Ein sender då berre mobilnummeret over blåtann forbindelsen, og datasystemet til butikken sender deretter ut ein SMS som må bekreftast for å gjennomføre kjøpet. Eit anna døme er å bruke SMS til å gjere kunden oppmerksom på eit tilbod, og WAP/GPRS til å sende meir detaljert informasjon om produktet. Ein kan då kombinere push eigenskapene til SMS med WAP/GPRS sine moglegheiter for å overføre meir allsidig informasjon i større mengder. 11

18 Ei stor utfordring ved denne måten å kombinere teknologiar på, er å unngå at det blir for tungvint å gjennomføre kjøpet. Fleire tastetrykk vil oftast føre til færre salg, sidan impulskjøp faktoren fell bort gradvis dess meir tid det tek å gjennomføre ein transaksjon. Dette vert nærmare drøfta i kapittel Grensesnitt mot brukaren Grensesnittet er fullstendig avgjerande for korleis ein brukar/kunde opplever ei teneste, og er derfor svært viktig for bekreftande mobilhandel. Den konkrete utforminga av eit grensesnitt er sjølvsagt avhengig av kva teneste det er snakk om, men der er ein del punkt som bør tenkast gjennom i alle tilfelle: Rammebetingelsar Ein mobiltelefon har ein del spesielle rammebetingelsar. I forrige kapittel snakka eg om korleis forskjellige typar underliggjande teknologiar kan begrense kva informasjon som kan sendast. Sjølve mobiltelefonen kan imidlertid påføre minst like dramatiske begrensningar. Mobiltelefonar har, per i dag, ganske begrensa moglegheiter for å presentere visuell og tekstleg informasjon. Ein årsak til dette er at skjermane har lav oppløysing, typisk ein stad mellom 100 og 200 punkt i kvar retning på nye telefonar, noko som er mindre enn skjermane på datamaskiner hadde for 30 år sidan. Ein annan årsak er at skjermane, uansett oppløysing, er fysisk små. Sjølv om antal punkt som kan visast utvilsamt vil gå oppover i tida framover, vil det vere begrensa kor mykje informasjon som kan presenterast på 6 18 kvadratcentimeter utan at det vert anstrengande å lese. På ein liknande måte er det begrensa kva informasjon som enkelt kan overførast frå brukaren til mobiltelefonen. Det er til dømes ikkje vanleg at mobiltelefonar har trykkfølsomme skjermar, og inntasting av tekst er óg begrensa. Dei input funksjonane som vanlegvis er tilgjengeleg er: Retningane opp, ned, høgre, venstre 2 knappar som kan ha varierande meining (typisk ja/nei, fram/tilbake, eller liknande) 3 andre knappar som bør ha ei bestemt betydning: Velg/OK, Gå tilbake, og Slett/Fjern Tala frå 0 til 9 Dersom eit grensesnitt ikkje effektivt og intuitivt kan styrast ved hjelp av eit subsett av desse funksjonane, vil det sannsynlegvis by på problem. Det tredje punktet eg vil nemne under rammebetingelsar, er brukaren sine forventningar. Brukaren vil alltid ha ein del forventningar til korleis mobiltelefonen skal brukast. Nokre av desse kan vere spesielle for mobiltelefonen (eller familien av mobiltelefonar), nokre kan vere spesielle for alle mobiltelefonar, andre kan vere 12

19 universelle. Eit døme på ei mobiltelefonspesifikk forventning er at Sony Ericsson typisk bruker valgknappen til venstre for joysticken i ein bekreftande funksjon, og den til høgre for anten å vise ein meny av alternativ eller ekstra informasjon om eit valg. Eit døme på ei forventning som gjeld alle eller dei fleste mobiltelefonar er tydingane til knappane tilbake og slett. Eit døme på forventningar som er universelle, er at pil til høgre skal ha motsatt funksjon av pil til venstre, og pil opp skal ha motsatt funksjon av pil ned. Det kan i mange tilfelle vere fristande å bryte med konvensjonar for å gi eit grensesnitt større uttrykkskraft. Av og til kan ein sleppe unna med det, avhengig av kor alvorleg brotet er, og kor djupt forventninga sit. Forventningar knytta til ein spesifikk mobiltelefon sit truleg ikkje fullt so djupt som forventningar knytta til mobiltelefonar generellt, medan universelle forventningar kan site svært djupt. I alle tilfelle er brukbarheitstesting ein god idé dersom ein skal bruke eit grensesnitt som ikkje er ein etablert standard, og vil ofte avsløre kor alvorleg grensesnittet bryt med forventningane til brukarane. Det siste eg vil nemne når det gjeld rammebetingelsar, er brukskontekst. Kva situasjon befinn brukaren seg i når han vil benytte tenesta? Dette er spesielt viktig for mobile tenester, der brukskonteksten ofte vil variere mykje. Brukaren kan til dømes vere på bussen eller på ein joggetur, noko som vil påverke både kor enkelt det er å lese det som står på skjermen, og kor enkelt det er å taste inn ting. Der er mange faktorar som inngår i brukskonteksten. For å ramse opp nokre av dei: Fysisk lokasjon, støy, brukaren sin sosiale, mentale eller fysiologiske situasjon, aktivitetar som konkurrerar om merksemd, osb. Desse bør vurderast når ein skal utforme grensesnittet. Skilnader mellom brukarane Mobilbrukarar er svært forskjellige. Dette gjeld både deira eigne eigenskapar, som kunnskap, økonomi og bruksmønster, og mobilutstyret dei brukar. Brukarane spenner seg frå personar med både stor teknisk kompetanse og avansert utstyr (som t.d. ein dataingeniør med ein Treo 650 mobil/pda hybrid), til mindre teknisk interesserte menneske med utdatert utstyr (som t.d. ei bestemor med ein mobiltelefon ho arva frå eit barnebarn). Dette gir sjølvsagt utslag i stor variasjon både i behov og moglegheiter. Der er tre forskjellige hovudmåtar å angripe dette på: 1. Satse på minste fellesnemnar. Der er mykje ein Treo 650 kan klare som ikkje ein Nokia 5210 klarar, men dersom ein tilpassar interaksjonen og grensesnittet slik at den fungerar med sistnemnde mobiltelefon, er det høgst sannsynleg at alle nyare og meir avanserte telefonar òg vil klare det. Ein når då fram til den breie massa av brukarar, men risikerar at meir avanserte brukarar får eit dårleg inntrykk av tenesta. Ein annan risiko er at tenesta rett og slett blir dårlegare enn ho kunne ha vore, fordi ein må utelate funksjonalitet som hadde vore fordelaktig. 2. Sette teknologinivået etter ei meir homogen målgruppe eller etter tenesta sine krav. Det vil ofte vere tilfelle at ein sikter etter spesielle målgrupper. Dersom ein ikkje 13

20 reknar med at besteforeldre med 5 år gamle mobiltelefonar er interessert i å kjøpe datautstyr gjennom mobiltelefon, er det heller ikkje so farleg om desse ikkje kan nytte seg av ei teneste som tilbyr dette. I andre tilfelle kan det vere at tenesta rett og slett ikkje kan fungere godt nok med eldre teknologi, og at ein derfor ser seg nødt til å ekskludere enkelte brukarar. 3. Polymorfi. Det kan vere mogleg, til ein viss grad, å lage ei teneste som tilpassar seg brukaren. Ein brukar får då tilgang på so avansert funksjonalitet som han kan eller vil ha. Sjølv om dette kan verke som ei ideéll løysning, vil det ofte vere krevande å gjennomføre i praksis. Minimaliser antal trinn brukaren må gå igjennom I kapittel nemnde eg som eit døme på bruk av kombinerte medium, ei teneste som brukar SMS for varsling om tilbod og sikker betaling, og WAP/GPRS for å gi rikare informasjon om produktet. Eit problem oppstår dersom prosedyra kunden må gjennom for å bruke denne tenesta ser slik ut: 1. Tekstmeldinga med tilbodet kjem, kunden går inn i SMS programmet på mobiltelefonen for å lese ho. 2. Kunden går ut av SMS programmet og attende til menyen. 3. Kunden går inn på WAP programmet. 4. Kunden navigerar seg fram til informasjonen om produktet, og les den. 5. Kunden går ut av WAP programmet og attende til menyen. 6. Kunden går inn i SMS programmet. 7. Kunden takkar ja til tilbodet. Dette er ei tungvint prosedyre, og sjansane for at interessa til kunden skal forsvinne før han kjem til punkt 7 er ganske mykje større enn dersom prosedyra var kortare. Til dømes kunne dette vere eit godt alternativ: 1. Tekstmeldinga med tilbodet kjem, kunden går inn i SMS programmet på mobiltelefonen for å lese ho. 2. Kunden trykker ein tast for å få opp meir informasjon. 3. Kunden takkar ja til tilbodet. I forbindelse med handel på verdsveven, har det blitt sagt at for kvart ekstra museklikk ein kunde må gjere for å gjennomføre ein transaksjon, blir sjansen for at han gjennomfører kjøpet halvert 1. Det er ingen grunn til å tru at dette vil vere mykje annleis for tastetrykk på ein mobiltelefon, og ein bør derfor prøve å halde antal naudsynte steg i ein transaksjon til eit minimum. Dette utgjer ei større utfordring på ei mobil eining enn i ein nettbutikk, sidan den mobile eininga er meir begrensa både med tanke på kor mykje informasjon som kan sendast til brukaren, og kor mykje som kan hentast frå han, gjennom kvart skjermbilete. 1 Forelesningsnotat, Davidsen 14

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen

Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Ein kvalitativ studie av digital mobbing som eit utfordrande fenomen Kva særtrekk finst ved den digitale mobbinga og korleis jobbar skulen med førebygging og samarbeid? Kven har ansvar når det meste går

Detaljer

E-handel for småskala matprodusentar

E-handel for småskala matprodusentar Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 14/2002 E-handel for småskala matprodusentar Av Terje Aaberge og Øyvind Heimset Larsen VF Prosjektrapport

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer

Kampen mot kvitvasking. -ein analyse av bankar sin rapportering av. mistenkelige transaksjonar

Kampen mot kvitvasking. -ein analyse av bankar sin rapportering av. mistenkelige transaksjonar Kampen mot kvitvasking -ein analyse av bankar sin rapportering av mistenkelige transaksjonar av Marianne Haakonsdatter Kvestad Masteroppgåve Masteroppgåva er levert for å fullføra graden Master i samfunnsøkonomi

Detaljer

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid

Essay om søk. Anders Nedland Røneid, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) Anders Nedland Røneid Essay om søk, 040467 (ca 4100 ord utan referanseliste) 1 Innføring i, og utviklinga av søk som hjelpefunksjon Søkjefunksjon har nærast vorte allstadnærverande på nettstader og i operativsystem på ulike

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Strategi for Miside og Norge.no

Strategi for Miside og Norge.no Vestlandsforsking-rapport nr. 3/2008 Strategi for Miside og Norge.no - innspel til strategi for vidareutvikling av tenestene Svein Ølnes, Vestlandsforsking, og Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA Vestlandsforsking,

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 1/2003 KUNNSKAPSOVERSIKT OG STATUS FOR ELEKTRONISK HANDEL: TOLV VERKSEMDER I SOGN OG FJORDANE Ingjerd Skogseid,

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett

Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 9/2005 Å gjere Sognefjorden synleg på Internett Tiltak og resultat 1. tertial 2005 Svein Ølnes Tittel VF Notat

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2009

Årsrapport om betalingssystem 2009 Årsrapport om betalingssystem 2009 mai 2010 Årsrapport om betalingssystem 2009 Noregs Bank Oslo 2010 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22 31 63 83 Telefaks: 22 31

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37

TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER. Regional utvikling ved tusenårsskiftet Ope 37 NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL NOTATNR. DATO Er det håp for Hydroland? 9/03 20.01.2004 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Regional utvikling ved tusenårsskiftet

Detaljer

Moglegheiter for og utfordringar ved implementering av IKT i skulen

Moglegheiter for og utfordringar ved implementering av IKT i skulen Moglegheiter for og utfordringar ved implementering av IKT i skulen Korleis planlegge for vellykka implementering av teknologi i skulen? Frode Kyrkjebø Master i informatikk Innlevert: November 2012 Hovedveiledar:

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583

Digitale tenester i staten statuskartlegging. Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Digitale tenester i staten statuskartlegging Rapport 2013:9 ISSN 1890-6583 Føreord I 2012 lanserte Stoltenberg II eit digitaliseringsprogram frå regjeringa, der det vart varsla eit auka trykk på digitalisering

Detaljer

Med hjartet på rette staden

Med hjartet på rette staden Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om fråfall i vidaregåande skole Med hjartet på rette staden Leiarutfordringar i ein skole for alle Sju forteljingar om

Detaljer

Sjølvbetjent Campingplass

Sjølvbetjent Campingplass Sjølvbetjent Campingplass Automatisk innsjekkingsautomat for campingplass av (12) Roy Arve Hetle (4) Jens Førsund (9) Eivind N. Inderøy (10) Sander Falkenstein Avdeling for ingeniør og naturfag Ingeniørfag

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Korleis opplevast introduksjonsprogrammet. innvandrarar? Jon Kristian Grønli. Masteroppgåve. Masteroppgåve i statsvitskap. Trondheim, våren 2014

Korleis opplevast introduksjonsprogrammet. innvandrarar? Jon Kristian Grønli. Masteroppgåve. Masteroppgåve i statsvitskap. Trondheim, våren 2014 Jon Kristian Grønli Jon Kristian Grønli Korleis opplevast introduksjonsprogrammet for nykomne innvandrarar? Masteroppgåve NTNU Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Fakultet for samfunnskunnskap

Detaljer