BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017"

Transkript

1 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak

2 FORORD I løpet av 2013 fekk vi den gledelege stadfestinga frå fylkesmannen om at vi var ute av ROBEK. Det betyr at vi no igjen er herre i vårt eige hus. Vi skulle eigentleg brukt endå eit år på å dekke underskotet frå tidlegare år, men takka vere iherdig innsats blant alle dei tilsette i kommunen og god oppfølging frå gode, politiske vedtak har vi klart å få dette til på eit tidlegare tidspunkt. Men Flora kommune har fortsatt store økonomiske utfordringar. Det er difor viktig å korkje bruke eller låne over evne. Og det er difor viktig at vi som politikarar er selektive og evnar å prioritere. For det manglar ikkje på gode intensjonar. Men det manglar pengar. Då må vi bruke pengane rett slik at vi får mest mogleg att for kvar kommunale krone. Til det beste for innbyggjarane våre no og i framtida. God økonomistyring er eit mål i seg sjølv. God økonomistyring er avgjerande viktig for å kunne nå dei måla som vi som politikarar set for bykommunen vår. Flora skal vere ein kommune som er attraktiv å etablere seg i, god å vekse opp i, innhaldsrik å leve i og verdig å bli gammal i. Vi skal vere ein kommune for alle og der alle reelt kjenner dei kan bidra som enkeltmenneske for å skape framtidsbyen Florø og tilflyttingskommunen Flora. Viktigast for å gjere kommunen vår stadig betre er å legge forholda til rette for at organisasjonen blir stadig meir kompetent. Eg er stolt over å vere ordførar i ein kommune med så mange flinke, dedikerte og pliktoppfyllande tilsette. Og dei tilsette skal vere stolt av den jobben dei gjer. I dokumentet du no har i handa har bystyret lagt dei beste premissane for ei berekraftig utvikling av kommunen på kort og lengre sikt. Vi ynskjer ein bykommune som kan vekse inn i framtida. Der det er rom for å skape. Og godt å leve. Ein kommune som inkluderer alle i både arbeidsliv og kvardagsliv. Bengt Solheim-Olsen Ordførar 1

3 INNHALD FORORD 1 INNHALD 2 FLORA BYSTYRE SITT BUDSJETTVEDTAK FOR PLANSYSTEMET KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 10 OVERORDNA VISJON OG MÅL OPPVEKST Framtidsbilde Vegval Kjenneteikn Handlingsprogram BUSTADER Framtidsbilde Vegval Kjenneteikn Handlingsprogram NÆRINGSUTVIKLING, VERDISKAPING OG KOMPETANSE Framtidsbilde Vegval Kjenneteikn Handlingsprogram Inkubator Næringsutvikling SAMFERDSLE OG INFRASTRUKTUR Framtidsbilde Vegval Handlingsprogram KULTUR OG IDRETT Framtidsbilde Vegval Handlingsprogram HELSE OG OMSORG Framtidsbilde Vegval Kjenneteikn Handlingsprogram SOSIAL ULIKSKAP Framtidsbilde Vegval Kjenneteikn 36 2

4 1.7.4 Handlingsprogram KOMMUNEN SOM ORGANISASJON Framtidsbilde Vegval Kjenneteikn Handlingsprogram SAMARBEID UTANFOR KOMMUNEN Framtidsbilde Vegval Handlingsprogram NØKKELTAL OG STATISTIKK Kommunebarometeret Demografi Utgiftsnivå i Flora kommune KOSTRA KOMMUNEØKONOMIEN Netto driftsresultat 3 % Omstillingsmål Aksjar og eigardelar Statsbudsjettet Revidering av budsjett 2013 og kommuneøkonomi Investeringsprogram låneopptak finansiert av frie inntekter Investeringsprogram sjølvfinansierande låneopptak Investeringsprogram kjøp av aksjar og eigardelar Samla investeringsprogram TENESTENE SINE HANDLINGSPROGRAM 82 Barn og Unge 82 Brandsøy skule og barnehage 83 Brann og beredskap 84 Flora bygg og eigedom 86 Dalvegen barnehage 87 Eikefjord barne- og ungdomsskule 88 Eikefjord barnehage 89 Flora ungdomsskule 90 Florø barneskole 92 Havrenes barnehage 93 Helse 94 Koordinerande Eining (KE) 95 Krokane barnehage 95 Krokane skule 96 Kultur og fritid 98 Kulturskulen 99 NAV Flora 100 Nepjarhaugen barnehage 102 Nyheimvegen barnehage 103 Omsorgstenesta 104 Plan og samfunn 106 Solheim skule og barnehage 108 Stavang skule og barnehage Steinhovden skule og barnehage 110 Storevatn banehage 111 Teknisk drift og prosjektleiing 112 3

5 Tiltakstenesta 115 Torvmyrane skule 116 GEBYR OG AVGIFTSREGULATIVET ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER 141 4

6 FLORA BYSTYRE SITT BUDSJETTVEDTAK FOR Budsjett og handlingsprogram for 2014, samt kommuneplanen sin samfunnsdel og økonomiplan , vert vedteke slik det går fram av denne saksutgreiinga og budsjettdokument datert 29. oktober Driftsbudsjettet for 2014 vert saldert med kr slik det går fram av økonomitabell 4 i kapittel Priser, avgifter og gebyr for kommunale varer og tenester vert vedtekne i samsvar med vedlagte regulativ og gjeld som lokal forskrift med verknad frå Bystyret godkjenner investeringsprogrammet slik det ligg føre med ei samla brutto investering på kr Nytt låneopptak utgjer kr , der kr er knytt til investeringar finansiert av frie driftsinntekter og kr til sjølvfinansierande investeringar. Momskompensasjonsinntekt utgjer kr , tilskot kr og bruk av frie investeringsfond kr Trekkramme i tråd med gjeldane hovudbankavtale er på kr Budsjett og handlingsprogram for kommunale føretak vert handsama særskild. 7. Budsjettet for 2013 vert revidert slik det går fram av kapittel 3 og 4 i budsjettdokumentet. Detaljane i budsjettrevideringa følgjer i økonomitabellane. 8. Sum opptak av nytt lån i 2013 vert kr Unytta lånemidlar pr vert overført til Det skal leggast fram ei sak knytt til rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2013 er avlagt. 10. Etter eigedomskattelova 2 og 3 vert det utskrive eigedomskatt i heile kommunen. Eigedomskattesatsen vert fastsett til 7 promille. Eigedomskatt frå kr 1000 og oppover skal betalast i 4 årlege terminar. Eigedomskatt under kr 1000 skal betalast i 2 årlege terminar. Nyoppført bygning som heilt eller delvis vert nytta til bustad er fritekne etter eigedomskattelova 7 bokstav c i 3 år, eller til bystyret endrar eller opphevar fritaket. Flytebrygger skal fritakast for eigedomsskatt med heimel i 7 bokstav a i Eigedomsskattelova. Fritaket gjeld ikkje bryggeanlegg som vert drive på kommersiell basis. 11. Det vert å fremje sak til Flora formannskap, som får fullmakt til å ta avgjerd om gebyrfrie terminar for å balansere fondsavsetting i VAR-sektoren (Bunde driftsfond nr Fondsavsetting kloakk). 12. Rådmannen får fullmakt til å inngå nye sjølvfinansierande finansielle leasingavtaler inntil sum kr i Rekneskapsmessig balanserført låneopptak vert å sjå på som sjølvfinansierande ved at respektive tenester skal dekke leasingleige innanfor driftsmessige budsjettrammer. 13. Gebyrregulativet vert justert i tråd med for følgjande oversikt: Maksimalpris for barnehage er sett til kr ,- pr år frå 1. januar Ny månadspris vert kr 2405,- (11 mnd pr år). Reduserte plassar er justert i samsvar med ny maksimalsats Ny sats for foreldrebetaling frå 1. januar 2014 med bakgrunn i vidareføring av reell maksimalpris frå Plasstilbod Oppgaldstid Opphaldstid Kostnad pr i % pr veke pr/dag og dagar pr/veke månad t og meir inntil 9,75 t kvar dag kr 2405, timar 4 dagar i veka kr 2200, timar 3 dagar i veka kr 1700, timar annankvar dag/veke kr 1400, ,5 timar 2 dagar i veka kr 1100,- timebasert 19 t og mindre timebasert opphald/kjøp kr 30,- einskildtimar 14. Førebels satsar for kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar i 2014 vert: Driftstilskot små barn (0-2 år) Driftstilskot store barn (3-6 år) Kapitaltilskot pr barn Endeleg avrekning skjer i årsoppgjeret for Sameige vert likestilt med burettslag i det kommunale avgiftsregulativet. Dette punktet er å sjå som heimel til endring av forskriftene knytt til kommunen sitt avgiftsregulativ. 5

7 16. Bystyret ber om ei sak til Formannskapet der det vert avklart med Avinor og Luftfartstilsynet om forholda kring areal og sikring til ei framtidig 2000 meters bane med tilhøyrande infrastruktur. 17. Kommunestyremøta vert overført på video frå sommaren Rådmannen skal legge fram ei sak om tilrettelegging til dette. 18. Rådmannen skal i løpet av 2014 legge fram ein sak om Flora kommune sin status som Fair Tradekommune, herunder korleis fokuset vert sett på dette i kommunedrifta 19. Rådmannen skal i løpet av 2014 førebu ein sak som gjeld Flora kommune sitt klimaansvar. Saka skal utgreie a. eit system kor ein ved saksframlegg ta inn miljøkonsekvensar som ein del av utgreiinga. b. Kommunens moglegheit til å ta inn miljøkonsekvens ved anbod og kostnadsrekning ved val av leverandørar 20. Flora kommune sine reinhaldstenester vert vurdert konkurranseutsett. Om det vert klarlagt at dette gjev økonomisk lønnsemd skal dette gjennomførast med oppstart frå a. Rådmannen utarbeider sak om organisering som skal politisk handsamast våren I saka skal følgjande moment framkomme: i. Plan for orientering og dialog med dei tilsette. ii. Oppgåvebeskriving basert på kommunen sin bygningsmasse og dagens reinhaldsnivå. iii. Vurdering av totalanbod på heile tenesta, eller inndeling i fleire kontrakter. iv. Framlegg på kvalitetsnivå for reinhald basert på NS-Insta800. v. Framlegg på tilsynsmodell for utarbeiding og oppfølging av anbod, kontrakt og avtaleforhold basert på NS-Insta800. vi. Framlegg på overordna anbodskriterier. 21. Flora kommune sine sine drifts- og vedlikehaldsoppgåver på kommunale formålsbygg og idrettsanlegg med tilknytta areal, samt kommunen sine øvrige uteareal vert vurdert konkurranseutsett. Om det vert klarlagt at dette gjev økonomisk lønnsemd skal dette gjennomførast med oppstart frå a. Rådmannen utarbeider sak om organisering som skal politisk handsamast våren I saka skal følgjande moment framkomme: i. Plan for orientering og dialog med dei tilsette. ii. Oppgåvebeskriving basert på dagens kommunale drift- og vedlikehaldstenester. iii. Vurdering av totalanbod på heile tenesta, eller inndeling i fleire kontrakter. iv. Framlegg på kvalitetsnivå basert på ynskja drifts- og vedlikehaldsnivå. v. Framlegg på tilsynsmodell for utarbeiding og oppfølging av anbod, kontrakt og avtaleforhold. vi. Framlegg på overordna anbodskriterier. 22. Flora kommune stiller seg positiv til etablering av ferjelem på Sør-Skorpa, og tek kontakt med Fylkeskommunen for vidare oppfølging. 23. Flora kommune må utvikle SIS-samarbeidet til eit verkty for å oppnå gjennomslag for viktige saker for kommunen. Det må bety at vi skal jobbe langt meir strategisk i forumet gjennom betre prosessar i våre folkevalde organ. Viktige saker som SIS-samarbeidet gjer vedtak i skal vere grundig handsama lokalt så tidleg at vi kan påverke prosessane. Formannskapet får i oppgåve å utforme rammer for betre prosessar. 24. Flora kommune tek kontakt med Avinor for utarbeiding av vidare utvikling av flyplassen. 25. Det skal greiast ut korleis Flora kommune kan tilby skulemat i ungdomsskulen til sjølvkost. Godt kosthald er avgjerande for elevane sine prestasjonar. 26. Flora kommune har store utfordringar for å løyse sine samferdselprosjekt. Rådmannen får i oppgåve å sjå på ulike løysingar for korleis kommunen kan finansiere dei. 27. Eikefjord barnehage Framdrifta i utbygginga av ny avdeling ved Eikefjord barnehage er sterkt senka. Dette er urovekkande og medfører særs krevjande drift i midlertidige areal over mange år. Situasjonen er dårleg for ungane og personalet. Det er i dag ventelister på ungar som ikkje får plass i barnehagen i Eikefjord. Flora bystyre ber rådmannen jamleg rapportere på framdrifta i saka til formannskapet, i tråd med administrasjonen sin vedtekne framdriftsplan for prosjektet, der saka vert endeleg lagt fram for Flora bystyre i juni

8 Endringar i høve tidlegare framlegg: Havhesten (2,8 mill.) Reduksjon politisk arbeid Sørstrand ut 200 Motorsport inn Parkering Disp.reservert 700 Generelle kutt Rådmannen får i oppgåve å utarbeide ei årleg eigarmelding. Meldinga skal innehalde minimum følgjande: Oversikt over kommunalt eigde og deleigde selskap, føretak og stiftingar, med følgjande: Namn på selskap Generalforsamling Styresamansetting Selskapet, føretaket eller stiftinga sitt vedtektsfesta føremål Flora kommune sitt føremål med eigarskapen Eigarmeldinga skal politisk handsamast kvar haust, første gong hausten Det vert laga ei sak til Bystyret der drifta av kommunale eigedomar vart vurdert endra, der ein greier ut alternativ organisering av sektor for Bygg og eigedom. Ein må og sjå på sal av eldre byggmasse med reinvestering i bustader med mindre vedlikehald der det vil vere hensiktsmessig. 30. For budsjett 2014/økonomiplan vert budsjettprosessen gjennomførd på følgjande måte: Det vert oppretta eit budsjettutval beståande av Formannskapet og gruppeleiarane for det partia som ikkje er med i Formannskapet. Budsjettutvalet vert informert gjennom heile året om saker og situasjonar som får konsekvens for budsjettrammene. Budsjettutvalet kan be om vurderingar og mindre utgreiingar av saker med økonomisk konsekvens. Budsjettutvalet legg førebelse sektorrammer før sommarferien, etter den årlege handsaminga av kommuneproposisjonen i Stortinget, slik at kvart av hovudutvala kan ta stilling til eventuelle endringar på sin sektor og få utgreia konsekvensar av dette. Budsjettutvalet tek stilling til budsjettprinsipp, økonomiske rammer, sektorrammer, investeringar og andre forhold som vedkjem budsjettet etter kvart som dei vert lagt fram frå administrasjonen. Dissensar i budsjettutvalet føl budsjettdokumentet fram til slutthandsaming. Når budsjettutvalet er ferdig med utarbeidinga av budsjettet vert det sendt til hovudutvala for uttale før handsaming i Formannskapet. Formannskapet vedtek innstilling til budsjett/økonomiplan, og legg dette ut til offentleg høyring. 31. Det vert gjennomført eit prosjekt for Flora kommune, med sikte på å auke det økonomiske handlingsrommet. Prosjekteigar er Bystyret og styringsgruppe for prosjektet vert Budsjettutvalet. Prosjektet har som formål å sjå på den totale drifta i Flora kommune, og korleis vi kan frigjere ressursar til viktige tiltak og investeringar i både kortsiktig og langsiktig perspektiv, samt korleis ein skal kunne bygge seg opp ein økonomisk reserve. Tiltak som skal vurderast er: Vurdering av ikkje-lovpålagde oppgåver Kan kommunen organiserast smartare og meir effektivt? Kan tenester og ressursar samordnast betre? Er det oppgåver vi kan samarbeide med andre om? Er det oppgåver andre kan utføre for kommunen? Kan innkjøpsrutinar verte betre? Sal av kommunale eigedommar og aksjar. 7

9 PLANSYSTEMET Budsjett og handlingsprogram for 2014 gjev eit samla oversyn over dei ressursane Flora kommune har til rådvelde med perspektiv på korleis desse ressursane kan utvikle seg i dei næraste åra. Når kommunelova set fokus på bærekraftig utvikling gjennom eit funksjonsdyktig folkestyre og Flora kommune har definert kva som er visjonen for utviklinga av kommunen og regionen så har dette i første rekke å gjere med innbyggjarane i kommunen: Utviklinga av folketalet, samansetting og trendar. Regionale trendar og korleis dei påverkar samfunnsutviklinga. Endringar i livsstil og korleis vi tek omsyn til dei. Kommunen må ta omsyn til kunnskap om desse trendane dersom lokal innsats skal få den verknaden vi ønskjer. Kommunen har ein rekkje planar for ulike tema og område. Desse vert oppdatert etter behov. Figuren nedanfor viser dei overordna systema for kommunal planlegging. Frå og med denne valperioden er det krav om utarbeiding av kommunal planstrategi og arbeidet med samfunnsdelen av kommuneplanen er innarbeida i dette styringsdokumentet. Denne vil gje oss ein moglegheit til å prioritere og ikkje minst rasjonalisere arbeidet og styringa etter kommunale planar. Det årleg handlingsprogrammet tek omsyn til samfunnsdelen av kommuneplanen og eksisterande sektor- og delplanar. Kjelde: Rettleiar for Kommunal planstrategi 8

10 Dokumentinnhald Kapitel 1 er samfunnsdelen til kommuneplanen, slik bystyret vedtok den i desember Vedtaka er retningsgjevande for all planlegging i perioden Kapitel 2 er utvalde nøkkeltal og statistikk. Kapitel 3 handlar om økonomi - korleis budsjetta vert i 2014 og kva verknad dette får for dei neste tre åra. (økonomiplanen) Kapitel 4 omtalar investeringsprogrammet. Kapitel 5 inneheld tenestene sine handlingsprogram med vekt på følgjande: Omtale av tenesta og viktige utfordringar Mål Handling Vedlegg Gebyr og avgiftsregulativet. Her blir alle kommunale gebyr og avgifter fastsett for 2014 Økonomiske hovudoversikter. Her finn du tabellar og oversiktar over økonomien til kommunen. Utvikling av nytt næringsareal er viktig for Flora kommune i framtida. Kjelde: Google Earth 9

11 1.0 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL OVERORDNA VISJON OG MÅL Flora bystyre vil arbeide for at: Flora kommune skal vere ein kommune der menneska trivast. Flora skal vere ein trygg kommune å bu i for alle, og ha hovudfokus på den enkelte sine behov og ønskje. Flora skal vere ein stad der barna lærer og utviklar seg, ein kommune der det er godt å bli gammal. Flora kommune har ambisjonar for Florasamfunnet og Sunnfjordregionen, og vil legge aktivt til rette for eit mangfaldig, innovativt og kompetent næringsliv som står godt rusta til å møte morgondagen sine utfordringar og moglegheiter. Gjennom å utvikle ein felles bu- og arbeidsmarknad saman med våre nabokommunar, skal Flora kommune vekse inn i framtida. Florø skal vere ein moderne og framtidsretta by, og i samarbeid med våre naboar vere det kraftsenteret Sogn og Fjordane og kysten treng. Visjonen skal vere retningsgjevande for alt planarbeid og aktivitetar i Flora kommune innanfor dei rammeføresetnader som gjeld for kommunen. Fokusområde Rasjonell og effektiv forvaltning bruk av moderne teknologi for å betre kvalitet både med omsyn til styring og i høve innhaldet i tenestetilboda. Berekraftig utvikling både klima og energiøkonomisering, og måten vi møter desse utfordringane på, er viktig for utviklinga. Samfunnsutvikling korleis vi nyttar ressursane for å få til eit breitt tenestetilbod, integrering og internasjonalisering som potensiale for næringsutvikling og rekruttering. Senterutvikling utvikling av kommunen som attraktiv bustadkommune som grunnlag for vidareutvikling og etablering av arbeidsplassar, tenestekvalitet og servicefunksjonar. 10

12 1.1 OPPVEKST Framtidsbilde Vi oppmuntrar born og unge til sjølvrespekt og respekt for andre. Vi gjer det klart for dei at den fellesskapen dei tener på å høyre til også stiller krav tilbake, og løner rikeleg den som bidrar. Vi set pris på gode resultat. Men framfor alt rosar vi heilhjarta innsats, vilje til å forbetre seg gjennom nye utfordringar, og styrke til å tole skuffelsar og tilbakeslag. Vi lar barn og unge oppdage at å vere open og nysgjerrig er dei viktigaste vilkåra for å utvikle kritisk tenking og sjølvinnsikt. All kunnskap startar her. Vi skaper læringssituasjonar som gir born og unge lyst til å strekkje seg etter nye mål. Vi oppdagar tidleg dei som av ulike grunnar fell utanfor. Vi viser at dei kan stole på oss ved å gje dei den støtta dei treng inntil dei kan stå på eigne bein Vegval 1. Tenesteeininga: Personalet byggjer vidare på dei prosessane vi har skaffa oss kunnskap og erfaring frå gjennom CDE-læretida på 3 år, og vi er like grundige og disiplinerte i utviklingsarbeidet framover. Vi utviklar felles læringskultur gjennom det daglege arbeidet. Vi formar særpreg og karakter, og brukar det som utgangspunkt når vi gjennomfører læreplanar, lov og forskrift. 2. Opplæringssektoren: Vi styrkjer leiarfellesskapen gjennom nettverksarbeid i skule og barnehage. Vi let felles utviklingsprosessar bli kjernen i dette arbeidet, og tonar ned vane- og profesjonsskapte skilnader mellom barnehage og skule. Vi opptrer samla utover. Vi fortaper oss ikkje i eigne problemstillingar utan vidare relevans. Kvalitet og utvikling har kapasitet til å følgje opp sektoren. 11

13 3. Tverrfagleg: Vi lagar eit enkelt og vedvarande system for jamleg, løysingsorientert samhandling mellom barnehage, skule, Barn og unge og KF Innvandrarsenteret 4. Den kommunale organisasjonen: Tema frå oppvekstplanen blir handsama på kvart KUOP-møte. Det er læringsøkter i bystyret. Dei kommunale foreldreutvala er inviterte til alle KUOP-møte, nettverksmøte. Samarbeidsutval og foreldreråda sine arbeidsutval er aktive. Det er laga kvalitetssystem som er kjent for alle aktørar. Opplæringssektor og skulepolitikarar har årlege dialogmøte. 5. Dei folkevalde: Bystyret i Flora er ein aktiv og synleg skuleeigar. Med ei gjensidig forståing om kva som ligg i skuleeigarrolla kan politikarane vitalisere dette gjennom auka kunnskapsgrunnlag og innsikt i kvalitetssikring. 6. Jamlege drøftingsmøte med dei tillitsvalde i arbeidstakarorganisasjonane sikrar medråderett etter avtaleverket. Arbeidsmiljø for barn og tilsette blir kartlagt gjennom årlege brukarundersøkingar som Elevundersøkinga og Sentio si arbeidsmiljøundersøking. Undersøkingane er tema for elevråd, skulemiljøutval, personalmøte og FAU. 7. Flora kommune utarbeider årlege tilstandsrapportar i tråd med Kunnskapsdepartementet sine føresetnader. Desse skal vere eit verkty for å sikre fokus på kvalitet i skulen, samt styrke Flora bystyre sitt engasjement omkring kvalitet og resultat. 8. Det skal utarbeidast ein bruksplan for skule- og barnehagebygg. Planen skal ta omsyn til kvaliteten på opplæringstilbodet, utnytting av kapasiteten i bygga, føreseielegheit for elevar og foreldre, nærskuleprinsippet og økonomisk forsvarlegheit Kjenneteikn Dekningsgrad og kapasitetsutnytting i barnehage Flora kommune har ein auke i barnehagedekninga frå 2011 til 2012, men har likevel ein dekningsprosent som er lågare enn dei vi samanliknar oss med og landsgjennomsnittet. Kostra-tal for 2012 syner at kommunen har ein større del minoritetsspråklege barn i barnehage enn dei vi samanliknar oss med, og landsgjennomsnittet. Talet på barn med minoritetsspråkleg bakgrunn i barnehage er aukande i

14 97,9 % av barna i aldersgruppa 3-5 år og 75,3 % av barna i aldersgruppa 1-2 år har barnehageplass. Dekningsprosent i aldersgruppa 1-5 år, er 89,3. 87,1 % av dei minoritetsspråklege barna i aldersgruppa 1-5 år har barnehageplass i Dette utgjer 12,6 % av barn med barnehageplass i kommunen. 95,2 % av barna i kommunale barnehagar nyttar ei opningstid på 33 t/v og meir. Samanlikna med gruppe 11, gjennomsnittet i Sogn og Fjordane og landsgjennomsnittet, har færre barn i Flora kommune redusert barnehageplass. Alle barn med rett til barnehageplass etter barnehagelova 12.a, har fått tilbod om barnehageplass Hausten 2013 er det fullt i alle barnehagane, og det er ikkje kapasitet til barn i aldersgruppa 1-5 år som kjem flyttande til kommunen. I Statsbudsjettet for 2014 er det varsla om opptrapping til 2 barnehageinntak frå hausten Det vert også foreslått at barn som fyller 1 år innan 1. november skal vere sikra barnehageplass. Ny regjering har varsla ei opptrapping av kontantstønaden for barn som er 2 år. Då retten til barnehageplass er ein frivillig rett som foreldre kan velje å nytte seg av, er det vanskeleg å seie korleis barnehagekapasiteten vil slå ut for Flora kommune med dei varsla endringane. Fram til nytt barnehageareal er ferdigstilt i Eikefjord og i sentrum, vil kommunen truleg mangle areal til barnehageplassar for barn som nå får rett til plass i Opningstid 86,7 % av barnehagane i kommunen har ei opningstid frå 9 til 10 timar pr. dag. I gruppe 11 har 26 % av barnehagane opningstid på 10 timar eller meir pr. dag, medan landsgjennomsnittet syner at 31 % av barnehagane ei opningstid på 10 timar eller meir pr. dag. Få barnehagar med opningstid 10 timar eller meir pr. dag, gjev Flora kommune lav skår i Kommunebarometeret Innsatsfaktor Med barnegrupper på 10 og 20 plassar og grunnbemanning på 300 % stilling pr. barnegruppe, har Flora kommune korrigerte opphaldstimar pr. årsverk i kommunale barnehagar. Til samanlikning har kommunane i gruppe 11, opphaldstimar og landsgjennomsnittet korrigerte opphaldstimar pr. årsverk. Både kommunale og private barnehagar i Flora kommune har 6,8 barn (korrigert for alder) pr. årsverk til basisverksemd. Dette er høgare enn dei vi samanliknar oss med. Tal på barn pr. årsverk og opphaldstimar pr. årsverk, gjev kommunen lav skår i Kommunebarometeret

15 Flora kommune har ei effektiv barnehagedrift, og nyttar kr ,- i netto driftsutgifter pr. innbyggjar i alderen 1-5 år. Dette er 91 % av landsgjennomsnittet, som utgjer kr ,- pr. barn i aldersgruppa. Tilrettelagde tiltak Medrekna ressurs til tospråkleg assistent, får 16,2 % av barna i barnehage i Flora kommune ekstra ressurs. Dette er ein større del enn i gruppe 11 og gjennomsnittet i Sogn og Fjordane, men under landsgjennomsnittet som er 17,2 %. Ser vi bort frå dei barna som får tospråkleg assistent, får 2,6 % av barna i Flora kommune ekstraressurs til styrking og tilrettelagde tiltak. Gjennomsnittet i Sogn og Fjordan er på 3,3 % og landsgjennomsnittet er på 3,5 %. Utgifter pr. barn som får styrkingsressurs er lågare i Flora kommune enn i samanlikningskommunane og landsgjennomsnittet, men høgare enn gjennomsnittet i Sogn og Fjordane. 4. Kompetansesituasjonen i skule, SFO og barnehage. Barnehagepersonalet sin kompetanse 41 % av dei tilsette i barnehagane i Flora har førskulelærarkompetanse. Kommunen har også ein høg del av styrarar og pedagogiske leiarar med pedagogisk utdanning, noko som gjev kommunen høg skår på Kommunebarometeret

16 Ei opptrapping av talet på barnehageplassar før ferdigstilling av ny barnehageavdeling i Eikefjord og ny barnehage i sentrum, vil gje utfordringar i høve tilgjengeleg og godt areal til barnehagedrift, rekruttering av fagkompetanse og midlar til drift av nye barnehageplassar. Skulestatistikk Tabellar og oversikter er henta frå siste års Tilstandsrapport for grunnskulen Nasjonale prøver trinn Engelsk 2 2 1,9 2 1,7 Lesing 1,9 2 1,9 1,9 1,9 1,7 Rekning 2,1 1,8 2 1,9 1,8 1,8 Grunna feil i det nasjonale registreringssystemet er det ikkje tilgjengelege data for engelsk trinn 5. Nasjonale prøver for trinn 5 nyttar ein skala med 3 nivå der nivå 3 er best. Nasjonale prøver trinn Engelsk 3,1 3,1 3 2,8 3 3,0 Lesing 3,2 3,2 3,2 2,8 3,1 3,1 Rekning 3 3,2 3,1 2,8 3,1 3,1 Nasjonale prøver for ungdomstrinnet nyttar ein skala med 5 nivå der nivå 5 er best. Nasjonale prøver trinn Lesing 3,6 3,1 3,5 Rekning 3,5 3,1 3,4 Eksamensresultat Engelsk skriftleg eksamen 3,4 3,5 3,6 3,9 3,4 Engelsk munnleg eksamen 4,1 4,2 4,2 4 3,9 Matematikk skriftleg eksamen 3,4 3 3,1 2,9 2,9 Matematikk munnleg eksamen 3,7 4,1 3,7 4 3,6 Norsk hovudmål skriftleg eksamen 3,8 3,5 3,3 3,4 Norsk sidemål skriftleg eksamen 3,5 3,7 3,8 3,6 Norsk munnleg eksamen 4,2 4 4,5 4,1 4, Grunnskolepoeng, snitt 40 39,1 40,2 39,9 38,3 Elevundersøkinga trinn Sosial trivsel 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 Trivsel med lærarane 4,2 4 4,1 4,1 4,1 4,0 Meistring 3,8 3,9 3,9 Elevdemokrati 4 3,6 3,9 3,8 3,6 3,5 Fysisk læringsmiljø 3,6 3,2 3,4 3,3 3,2 3,1 Mobbing på skulen 1,4 1,6 1,4 1,4 1,5 1,4 Motivasjon 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Fagleg rettleiing 3,6 3,7 3,6 3,5 3,5 3,3 For spørsmål om mobbing er låg skåre positivt, for dei andre spørsmåla er høg skåre positivt. 15

17 Elevundersøkinga trinn Sosial trivsel 4,2 4,2 4,3 4,4 4,3 4,3 Trivsel med lærarane 3,7 3,7 3,8 3,9 3,6 3,8 Meistring 3,7 3,8 3,7 Fagleg utfordring 4 3,9 4,0 Elevdemokrati 3 3,2 3,2 3,4 3,2 3,0 Fysisk læringsmiljø 2,9 2,9 2,9 2,4 2,9 2,6 Mobbing på skolen 1,4 1,4 1,5 1,3 1,5 1,4 Motivasjon 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 3,7 Fagleg rettleiing 3,2 3, ,2 3,2 Medverknad 2,4 2,3 2,2 2,5 2,4 2,2 Karriererettleiing 3,6 3,3 3,3 3,5 3,5 3,3 For spørsmål om mobbing er låg skåre positivt, for dei andre spørsmåla er høg skåre positivt. Spørsmål om meistring og fagleg utfordring var nye i , vi har difor ikkje samanlikningsgrunnlag frå tidlegare år. Indikatorar og nøkkeltal Prosentdel elevar som får spesialundervisning 7,2 7,4 7,8 7,7 Prosentdel elevar som får spesialundervisning, trinn 4,7 4,3 5,3 5,8 Prosentdel elevar som får spesialundervisning, trinn 9,1 10,6 9,4 6,4 Prosentdel elevar som får spesialundervisning, trinn 8,2 7,8 9,2 10,5 Prosentdel timar spesialundervisning av lærartimar totalt 16,5 16,7 16,9 16 Overgang frå grunnskule til vidaregåande opplæring (prosent) Flora 94,9 96,4 98,2 94,0 97,1 97,9 Gruppe 11 95,8 96,7 97,2 97,4 98,1 Fylket 97,7 98,7 98,2 98,2 98,8 98,7 Landet 97,1 96,2 96,1 96,8 96,6 97,8 Kompetansesituasjonen i skule Det har vore ein nedgang i talet på ufaglærte i Floraskulane. 147,7 årsverk går til undervisning. Av dette blir 2,75 årsverk gitt av personar som ikkje har undervisningskompetanse i dei faga/trinna dei underviser på. Det utgjer ein andel på 1,9 %, mot 2,8 % førre skuleår. Vi har 175 lærarar, 39 menn og 136 kvinner. 128 av lærarane er kontaktlærarar. Vi har 66 assistentar, 9 av desse er menn Handlingsprogram 2014 For 2014 vil Flora bystyret at følgjande skal gjerast: Det vert jobba med desse tiltaka frå Kommunedelplan for oppvekstsektoren Kompetente barn og unge: Tidleg innsats vert sikra gjennom å: 16

18 Implementere "Plan for språkarbeid i Florabarnehagen" i alle barnehagane i Flora, for å sikre alle barn eit godt språkmiljø Vidareføre satsing på skulebibliotek og lesing som grunnleggande ferdigheit, ma Flora Les. Utvikle forpliktande samarbeid og rutinar for tverrfagleg arbeid som inkluderer tenesteområda barnehage, skule, barn og unge, helse, omsorg, sosial og KF Innvandrarsenteret, som del av arbeidet med Sjumilssteget (sjå også punkt under Folkehelse og Sosial ulikskap) Å følgje elevane si læring gjennom opplæringsløpet m.a. ved bruk av verktya Vokal og Puls. Sette inn tidleg hjelp og å sikre tilpassa opplæring og spesialpedagogiske tiltak der det er naudsynt Kompetente vaksne: Kompetanseutviklingstiltak i barnehage skal sjåast i samanheng med "Plan for språkarbeid i Florabarnehagen" Følgje opp "Strategi for framtidens barnehage " i "Kompetanseplan for Florabarnehagen " Auke rekrutteringa av kompetent personale i samsvar med oppretting av nye barnehageplassar Utvikling av god klasseleiing, felles vidareutdanning for personalet ved 6 skular Ungdomstrinnssatsinga, Flora ungdomsskule med frå hausten 2014 med fokus på rekning som grunnleggjande ferdigheit Mentorordning for alle nyutdanna pedagogar Plan for digital kompetanse er oppdatert og tilgjengeleg for alle tilsette i skulen. Planen må implementerast gjennom skolering av tilsette og praktisk bruk. Barnehagen som læringsarena: Elevmiljø Det pedagogiske arbeidet i barnehagane har fokus på venskap, sosial kompetanse, læring og oppleving, danning, trivsel og tillit, og gjennom dette sikre føringar i tråd med Manifest mot mobbing. Zippys venner innført for dei lågaste trinna i skulen MOT for alle elevar på ungdomstrinnet Fysisk aktivitet, Floraskulane blir med i nasjonalt forskingsprosjekt frå hausten

19 Integrering og fleirkulturelt arbeid: Styrke finansieringa med tospråkleg assistent i barnehage Nyttiggjere oss erfaringar frå Nafo-prosjektet Styrke kompetansen og ressursgrunnlaget til skulane til å følgje opp føringar i "Frå flyktning til floraværing". Arbeide med å utvikle ein felles pedagogisk plattform; t.d. gjennom å opprette Fagleg Forum for tilsette som arbeider med fleirspråklege barn og elevar i barnehage og skule. Skape forståings-, forventnings- og praksisfellesskap mellom dei tilsette. Skulefritidsordning Frå hausten 2013 skal alle elevar på trinn få tilbod om ein gratis kulturskuletime. Tilbodet vert gitt i SFO-tid, men er også ope for barn som ikkje nyttar SFO. Ordninga vert administrert av kulturskulen og gjennomført med lærarkrefter derifrå. Kommunale kulturtilbod for barn og unge: Kulturell sikringskost for barnehagar vert vidareført i eit samarbeid mellom barnehagane og tenesta kultur og fritid Den kulturelle skulesekken (DKS) vert vidareført Rett til barnehageplass: Kvalitetssystem: Sikre at alle som har rett til barnehageplass får eit barnehagetilbod Ta i bruk nytt administrativt fagsystem for skule- og barnehagesektoren Utviklar eit styrings- og rapporteringssystem knytt til Kommunedelplan for oppvekstsektoren Skulane nyttar dataverktøya VOKAL og PULS i kvalitetsarbeidet. Flora deltek i eit FoU-prosjektet Evidensinformert kvalitetsarbeid saman med 10 andre kommunar, Conexus og høgskulen i Sogn og Fjordane. Gjennom dette prosjektet vil sektoren bli dyktigare til å nytte tilgjengelege data for å finne tenlege tiltak som styrker læringsarbeidet til elevane. Kvalitetssystem for grunnskulen skal vidareutviklast slik at o Det er mogleg å følgje utviklinga til den enkelte elev, grupper, skular og årskull over tid. o Elevar som treng ekstra støtte vert fanga opp og kan få tidleg hjelp. o Skulane og skuleeigar har data som kan nyttast for å vurdere om tiltak som vert sett inn har tiltenkt effekt. 18

20 1.2 BUSTADER Framtidsbilde Alle skal bu godt i Flora Mål Bustadtilbodet skal til ei kvar tid dekka alle innbyggarane i Flora sine behov. I dette ligg også ei klar satsing på folkevekst og tilflytting Bakgrunn Flora er ein kommune med mykje industri og privat næringsliv prega av til dels store konjunktursvingingar. Historia viser at Flora har takla endringar på ein god måte. Folketalet har vore stabilt jamt stigande over mange år, men ikkje i så stor grad som veksten i næringslivet skulle tilseie. Situasjonen per 2013 er at presset i bustadmarkanden er relativt sterkt, men dette kan fort endre seg. Flora har gode bustadarealreserver. Utfordringa er å tilpasse seg bustadtrendane og folk sine behov, slik ein til ei kvar tid har attraktive og funksjonelle bustader og bumiljø. Kommunen har dei siste 20 åra valt å la den frie marknaden styre bustadbygginga. Kommunen ønskjer framover i større grad å styrke samarbeidet med private aktørar for å få unge i etableringsfasen og andre økonomisk svake gruppe inn på bustadmarknaden Vegval Flora kommune vil føre følgjande to-delte bustadstrategi dei neste 10 åra: Bustadstrategi for den generelle bustadmarknaden Kommunen skal sørgje for at det til ei kvar tid er gode arealreserver i kommuneplanen til bustadbygging. Ein hovudregel er at mest mogeleg av ny utbygging skal skje i/ved eksisterande busetnad og infrastruktur. Nye buområde skal ha høg grad av attraktivitet. Gjennom utbyggingsavtalar skal kommunen medverke til å halde utbyggingskostnadane av nye bustadfelt på eit forsvarleg nivå. Det skal etablerast eit kommersielt kommunalt eigedomsselskap. Det skal bygge seg opp kapitalbase ved hjelp av kommunal eigedom. Selskapet skal medverke til å realisere prosjekt og tiltak som bygger attraktivitet for kommunen, som til dømes attraktive og gode studenthyblar og utleigehyblar, samt bidra i prosjekt som styrkar eit attraktivt og levande sentrum. 19

21 Bustadstrategi for dei som har vanskar med å etablere seg i bustadmarknaden ("sosial bustadbygging") Flora kommune skal gjennom deltaking i Husbanken sitt "Bustadsosialt velferdsprogram" få til ei betre heilskapleg samordning for å hjelpe dei som av ulike grunnar har vanskeleg for å etablere seg i bustadmarknaden. Før programmet er kome i drift må kommunen utarbeide retningslinjer for bruk av startlån, etableringstilskot og andre finansieringsløysingar, samt utarbeide prioriteringar innanfor rammene til Husbanken. Kommunen skal arbeide for å samlokalisere dei mest ressurskrevande gruppene innan helse og omsorg, for å få til mest mogelege rasjonell drift av hjelpetenester. Det er eit mål å integrere flest mogeleg i den ordinære bustadmarknaden. I alle nye større byggeprosjekt bør kommunen vere inne for å kjøpe ein viss andel leiligheter og/eller tomtar. Det må vere eit mål å kombinere buoppfølging med jobboppfølging/jobbtrening. Ressursar til dette arbeidet må prioriterast og styrkast. Kommunen sin bustadaktivitet skal vere sjølvfinansierande, med husleigenivå som speglar marknadsprisen Kjenneteikn Flora kommune eig totalt 218 bustader. I tillegg har kommunen tildelingsrett på 10 husvære i burettslag og leiger inn 18 bustader. KF Innvandrarsenteret har framleigeavtalar med om lag 60 huseigarar. Bustadmassen til kommunen fordeler seg slik: 171 sjølveigande, 30 er i burettslag og 17 er i sameige. Flora kommune står overfor store utfordringar innan busetting og oppfølging av: Flyktningar Eldre i heildøgnsbemanna omsorgsbustad Nyinnflytta familiar og/eller einslege som ønskjer å busette seg Arbeidsinnvandrarar (korttids) Skuleelevar, vidaregåande og framtidig høgskule Psykisk- og fysisk funksjonshemma, yngre og eldre. Rusmisbrukarar og andre sosialt vanskelegstilte Eldre med behov for tilpassa bustad Brukarar med ulike psykiske vanskar 20

22 Kommunen har eit aukande tal arbeidsplassar og stor aktivitet knytt til maritime næringar og oljenæringa. Kommunen har grunn til å tru at dette vil auke endå meir i tida som kjem. Trekk ved dagens situasjon: Høgt press på generelt og bustadsosialt bustadmarknad gir trong for strategisk og målretta planlegging, forvaltning og utnytting av areal og bustadmasse. Låg og varierande sirkulasjon i kommunale utleigebustader påverkar utnyttingsgrad og kostnader Bustadoppfølging er ei ressurskrevjande oppgåve for fleire tenesteområder. Det er eit mål å etablere ei meir effektiv organisering av tenester og oppgåver på dette området Bustadområdet er fragmentert og fordelt på mange aktørar. Det er eit mål å vidareutvikle området og oppnå auka kvalitet i samhandling og informasjonsflyt og betre sluttresultat for brukarar, medarbeidarar og kommune Handlingsprogram 2014 Flora 2014 vil bystyret at følgjande skal gjerast: Lage strategi og handlingsplan for den generelle bustadmarknaden Starte gjennomføring av vedtekne tiltak for generelt bustadmarknad Lage strategi og handlingsplan for bustadsosialt velferdsprogram Starte gjennomføring av vedtekne tiltak for bustadsosialt arbeidsfelt Revidere og ta i bruk nye retningslinjer for bruk av startlån, etableringstilskot og andre finansieringsløysingar i Flora kommune Auke sirkulasjon i kommunale utleigebustader og bistå fleire brukarar i å oppnå overgang frå leigd til eigd bustad Gjere strategisk bruk av bustader/busetnad som verkemiddel for å bidra til mål om auka folketal i Flora kommune Utvikle teneste- og bustadtilbod som raskt kan tilpassast utviklingstrekk i Florasamfunnet 21

23 1.3 NÆRINGSUTVIKLING, VERDISKAPING OG KOMPETANSE Framtidsbilde Visjon «Vi veks på naturgitte ressursar, legg kulturen i botn for utviklinga og har fokus på å bygge kompetanse» Mål Flora kommune skal fram mot 2030 ha ein vekst i innbyggartalet som er tufta på privat og offentleg sektor. « innbyggarar i Flora innan 2020 og innan 2030» Vegval Satsing er primært retta mot dei marine og maritime næringane som er dei viktigaste ressursbaserte noverande og framtidige næringsaktørar i kommunen. Vidare er underskogen av leverandørar og andre næringar som har ein lokal, regional, nasjonal og internasjonal marknad svært viktige aktørar. Etablering av offentlege arbeidsplassar er ein føresetnad for vidare vekst. Sikre ein dynamisk sentrumsutvikling, - forankra i kystkulturen, som gjer Flora til ein attraktiv stad å bu og drive næring der. I dette ligg og satsing på kulturbaserte næringar. Næringsutvikling/verdiskaping Flora skal være ei næringsvennleg kommune som tek vel i mot og sikrar nyskaping og vekst for eksisterande og nye næringsaktørar i kommunen. Marine og Maritime næringar (dette inkluderar olje og gass) skal ha spesiell merksemd. Det skal leggast til rette for framtidige næringsetableringar innan fornybar energi og mineral. 22

24 Felles utfordringar: Arealplaner og tilrettelagde område på sjø og land. Samferdsleløysingar som skapar større overlappande bu- og arbeidsområde, med spesiell fokus på aksen nord/sør. Tilrettelegging av hamner og innsegling som sikrar marknadstilgang for marine og maritime aktørar. Sikre at Flora lufthamn stettar næringslivet sine framtidige behov. Auka kapasitet for mellombels innkvartering av arbeidskraft. Medlemskap i Vestnorsk Brüsselkontor. Senterutvikling Eit levande og aktivt bysenter som er attraktivt for handel, bustadar og kontor. Tilrettelegging og utvikling av bygdesentra gjennom tilgang på areal i strandsona og etablering av infrastruktur. Tilrettelegging av areal for kapasitetsauke på hotell og konferanse. Planlegging og tilrettelegging av areal til bustader, her under sjølvbyggjarprosjekt. På stadar der det egnar seg bør ein bygge i høgda. Parkering i sentrum. Etablering av kommersiell marina. Gjennom kommuneplanen sin arealdel gje tilgang til areal i strandsona. Strategi for vekst og utvikling av handels - og servicenæringane. Kompetanseutvikling (kunnskap, ferdigheiter og haldning) Kompetanse og rekruttering er ein føresetnad for vekst og utvikling i privat og offentleg sektor. Legge til rette og gjere Flora attraktiv som skulestad. Styrke tilbodet i den vidaregåande skulen. Styrke samarbeid mellom skule og næringsliv. Etablere eit strategisk rekrutteringsforum. Sikre eit varig høgskuletilbod innan subsea. Vidareutvikle høgskule og studietilbod i høve næringslivet sitt behov. Etablere kompetansesenter innan redning, beredskap og oljevern Kjenneteikn Handlingsprogram 2014 Flora 2014 vi bystyret at følgjande skal gjerast: 23

25 Inkubator Prosjekt Innhald Oppstart Avsluttast Inkubatorverksemder Kvalitetsystem for inkubasjon Industripark/Næringspark Forprosjekt Engineering miljø/selskap Supply Chain Network Numascale Mentorgruppe Klynge/ NCE / Arena Inkubatoren skal fyrst og fremst halde høg kvalitet på arbeidet med inkubatorverksemdene. Inkubatoren skal sørgje for at inkubatorverksemdene til ei kvar til får den rettleiinga som skal til for og nå si målsetjing. Inkubatoren i Florø skal arbeide for og verte den beste aktøren innan inkubasjon på vestlandet. Dette krev ei vidareføring av vedlikehald og oppdateringa av kvalitet system og verktybase i samarbeid med SIVA. I samarbeid med Westcon skal Fram Flora drifte prosjekt for å skille ut næringsareal ved Westcon og få samarbeidspartar og aktivitet til området som igjen skal bidra til vekst og utvikling i verdiskapinga lokalt. Maritim Forening er i gang med ei kartlegging av behovet for ingeniørar i fylket. Fram Flora vil delta i ei vidareføring for å lukkast i vidareføringa av prosjektet. Maritim Forening startar opp sitt prosjekt SCN, der vi Inkubatoren ha ei rolle for å ivareta utviklinga innan knopskytingsprosjekt for leverandørindustrien i Florø. Statoil insiterte eit prosjekt til Inkubatoren for å nytte lokale kompetansemiljø til utvikling av Numascale sin teknologi innan G&G tenester. Inkubatoren vil i 2014 etablere eit prosjekt i samarbeid med inkubatorverksemd for å oppnå eike utvikla produkt innan denne teknologien. Samle og organisere gruppe med næringslivsaktørar som ynskjer å bidra som mentorar i utvikling av nye forretningsidear. Inkubatoren skal sjå på moglegheita for etablering av klyngesamarbeid i vår region. Inkubatoren skal vere klynga sitt verkty for utvikling av knoppskytingsprosjekt. September 2013 April 2013 Januar 2014 April 2014 November 2013 August 2013 Januar 2014 Desember år 24

26 Næringsutvikling Prosjekt Innhald Oppstart Avsluttast Avtale med Flora kommune ONS 2014 Gründervegen Koplingsaktør Studentar/Næringsliv Subsea studietilbod 2014 Helikopterbase/Flyplass One Stop Shop Det må utarbeidast ei avtale mellom Fram Flora og Flora Kommune som legg føringar for næringsarbeidet i Fram Flora. Fram Flora skal sørgje for at aktørar frå Flora og regionen får ein nettverksarena og samlingsplass i vågen under ONS 2014 som sørgjer for utvikling av offshore satsinga i vår region. Fram Flora skal utvikle fyrstelinetenesten i Flora kommune som kan verte eit føregangseksempel i andre kommunar. Fram Flora skal oppretthalde eit godt samarbeid med Flora VGS, og synleggjere samarbeidsarena for næringslivet og studentar i Flora. Fram Flora deltek i ressursgruppa for Subsea ingeniørstudiet i Florø. Her skal ein sjå til og sette inn dei ressursane som er naudsynt for ei vellukka vidareføring av studiet i Florø. Fram Flora ska sjå på moglegheita for å gjennomføre eit prosjekt som synleggjer naudsynt infrastruktur og kommunikasjon med spesiell merksemd på helikopter/flyplass struktur i Flora. Fram Flora vil i samarbeid med Westcon vidareføre OSS prosjektet til eit forprosjekt med merksemd på å etablere eit kontaktpunkt for handtering av skipstenestene i Florø og regionen. November 2013 September 2013 Januar 2014 August 2013 August 2013 Januar 2014 Januar 2014 Kommunalt Næringfond Fram Flora Skal administrere Flora Kommune sitt kommunale Næringsfond 25

27 1.4 SAMFERDSLE OG INFRASTRUKTUR Framtidsbilde Visjon «Flora skal vere eit knutepunkt for transport og kommunikasjon på sjø, land og i lufta». Mål Tilstrekkelig koordinering og nødvendig utvikling av samferdsle samt heildekkande infrastruktur, for Flora kommune og regionen. Der samferdselsmessige spørsmål og tiltak for å knyte saman større bu og arbeidsområde er viktig for den vidare utviklinga i kommunen Vegval Strategi Flora kommune skal legge til rette for utvikling og vekst i kommunikasjon og transportnæringar. Kommunen skal engasjere seg i fylkeskommunale og statlege prosessar som gjeld samferdsle og ta initiativ til, og vere aktiv samarbeidspart for fylkeskommunen, andre kommunar og for næringslivet når det gjeld utvikling av samferdsle og transportnæringar. Kommunen skal være proaktiv i statlege samt regionale plan og tildelingsprosessar. Sjøtransport I følgje NTP skal det satsast ytterligare på sjøtransport. Hamnene er knutepunkt mellom sjøvegen og vegnettet på land. Flora skal være knutepunktet i fylket for transport mellom veg til sjø. Mål/ strategi for å nå dette: Flora Hamn skal ha anløp av godsruter i kyst og Nordsjø- fart, der farleiene er tilpassa noverande og framtidige fartøy og regelverk. 26

28 Florø hamn skal være utskipingshamn for forsyningar og vedlikehald til oljefelt samt knutepunkt for industrirelaterte produkt frå Sogn og Fjordane. Samarbeidet i Alden hamneområde vært nytta til vidareutvikling av Flora hamn som eit administrativt transportknutepunkt, dette gjeld import/ eksporthamn for varer til/ frå heile fylket dvs. container transitthamn. Framleis anløp i Florø for Hurtigruta Bergen Kirkenes. Vegsamband Det er naudsynt for vidare vekst og utvikling av større nærings- og buareal at vegsamband er i tråd med nasjonale vegnormalar. Mål/ strategi for å nå dette: Realisering av kystvegen Ålesund Bergen som eit Riksveg- prosjekt. Første steget er strekninga Måløy Florø, det andre steget er samband mellom Florø og Dale, med kryssing av Førdefjorden der prioriterte trasear er: Nordover til Måløy via Grønenga og Terdal med tunnel til Vindspollen i Bremanger. Sørover til Askvoll med kryssing av Førdefjorden. Midtvegen vært realisert til Indre Nordfjord via Storebru, Hyen og Sandane. Logisk vegsambinding mellom Riksveg, Fylkesveg og kommunalveg, eksempelvis sambinding av Riksveg 5. med Havrenesvegen/ Kinnvegen. Flora kommune skal inneha eit kommunalt vegnett som er opprusta og funksjonelt, i tråd med vegnormalar, samt tilpassa brukarane sitt behov. Det er eit mål at det skal være fast dekke på alle kommunale vegar. Kollektivtransport Gode korresponderande og konkurransedyktige rutetilbod med buss, båt og fly samt tilrettelegging for elektriske kjøretøy, som er slik utforma at alle kan nytte tilbodet (universell utforming). Mål/ strategi for å nå dette: Florø skal være ein del av ekspressbussnettet. Korresponderande Regionale bussrutetilbod til/ frå Florø. Lokale bussrutetilbod i Flora kommune som koplar bustadområder og grendene til bykjernen, passasjerterminal på hamna og sentrum samt shuttlebuss. Samanhengande ekspressbåtruter mellom Stavanger Molde via Stad Skipstunnel. Gode lokale båtruter i Flora bassenget og Regionale båtruter som knyter Flora og nabokommunane saman til eit sams bu og arbeidsområde. Florø lufthamn 27

29 Lokalisering og tilbodet ved Florø lufthamn har vore og er avgjerande for vidare utviklinga av Flora kommune. Målsetting er at Florø lufthamn skal være hovudlufthamn i Sogn og Fjordane. Mål/ strategi for å nå dette: Regional lufthamn med kommersielle direkteruter til/ frå utvalde destinasjonar aust, nord og sør. Få på plass vedtak om fast etablering av to helikopterbasar i Florø for transport og ferdsel til Nordsjøen samt SAR- beredskap og redning: (fast redningshelikopterbase i Florø). Korresponderande med hurtigbåt og buss. Utviding av terminalkapasitet, rullebane og brann/ beredskap til framtidige behov. Det må være mogleg for Toll- deklarering i Flora. Fly forbindelse direkte til utland samt charterflyging frå fylket. Parkering/ Miljø Florø kommune skal ha høgt fokus på å fremme miljøvennlige og sunne tiltak for ferdsel. Mål/ strategi for å nå dette: Tilrettelegging og satsing på Florø som sykkelby. Tilrettelegging for elektriske kjøretøy med parkering og ladestasjon i Flora kommune. Kartlegging av parkeringsbehov og planlegging for parkeringsløysingar i Flora kommune. Trafikktryggleik Det er eit overordna nasjonalt mål å ivareta O-visjonen (null varig skadde og drepne i trafikken). Det skal leggjast til rette for at flest mogleg skal kunne gå eller nytte sykkel som alternative til personbil. Mål/ strategi for å nå dette: Etablere eit samanhengande gang og sykkelvegnett i, til og frå sentrum. Trygg skuleveg for alle i kommunen. Fokus på utbetring av farlige punkt på veg. Digital infrastruktur (Breiband). Alle i kommunen skal ha tilgang til internett med breibandkapasitet. Det skal være mobil og minst 4G dekning i heile Flora kommune. Mål/ strategi for å nå dette: Det må kartleggjast virkemidlar og samarbeidsaktørar for nett og mobil i Flora kommune Handlingsprogram 2014 Flora 2014 vi bystyret at følgjande skal gjerast: Få på plass resterande digital infrastruktur dvs. mobilnett på følgjande plassar: Steindal, Svardal, Osa, Stavøy og Svanøy. Opprette sykkelbyavtale. (Ei avtale mellom Flora kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Statens Vegvesen). Konsesjonsavtale/SFE og søknad i samband med fylkesveg 548 Krokane - Solheim. Minst ein ladestasjon for elkjøretøy. 28

30 Opprette flybussrute i Florø by. Oppfølging/svinghjulsoppgåver: Følgje opp Regional Transportplan Bussruter og korrespondanse. Trafikkale endringar i køyremønster, i samband med endring eller bygging av nye vegar (Kinnvegen). Båtruter i Florabassenget. Samferdselsutval i Flora kommune Flyplass - Konsesjonsavtale/ kollektiv transport. Kystvegen gjennom Flora kommune. 1.5 KULTUR OG IDRETT Framtidsbilde Flora kommune har eit mangfaldig kultur-, idretts og friluftsliv, som legg til rette for oppleving, opplæring og deltaking for alle. Flora er ein kulturkommune, der minimum 5% av netto driftsbudsjett i kommunen går til kultur- og idrettsføremål. Kystkulturen skal framhevast som viktig for kommunen sin identitet og styrke vårt omdømme. 29

31 1.5.2 Vegval 1. Flora kommune skal ha eit kultursenter, der kulturlivet, næringslivet og sivilsamfunnet møtes. I kraft av sin sterke lokale forankring, skal kultursenteret vere eit regionalt kultursenter. Kultursenteret kan utviklast i samarbeid med næringslivet, og ved ei trinnvis utvikling. Utviklinga av eit nytt kultursenter, med utgangspunkt i rapporten "Det nye kultursenteret i Florø" (2012), er starta opp i Senteret står ferdig i Kultursenteret i Florø har status som regionalt kulturbygg. Dei kommunal kulturtenestene er samlokalisert. Alle i barnehage, skule og på omsorgsinstitusjonane får kulturell sikringskost. Det er innført maksimalpris på kulturskule. Det blir lagt til rette for samarbeid mellom det offentlege (til dømes skule, barnehage osb) og lokale kreative næringar. 2. Kulturminne knytt til kystkultur skal gi oss kunnskap og forvaltast som ein ressurs. Bymiljøet i Florø sentrum er fortsatt del av riksantikvaren sitt NB! Register. Kinn kyrkje, helleristningsfelte i Ausevik, steinkrossen på Svanøy, galeasen Svanhild og båten Atløy er særleg viktige kulturminne. Sjøhusmiljøa i øyane er registreret og prioritert. Fond for utvikling og rehabilitering av kulturminne er etablert. 3. Flora kommune sin kunstpolitikk er framtidsretta og har fokus på produksjon og formidling av samtidskunst innan fleire sjangrar til dømes visuell kunst, scenekunst, musikk og skrivekunst. Det er etablert eit nettverk for kreative næringar i Sunnfjord. Det er gode rammevilkår for kreative næringar. Kunstnarar og andre profesjonelle aktørar innan feltet blir nytta aktivt som ressursar i planprosessar. Det er utvikla eit handlingsporgram for kulturarenaer. 30

32 Det blir sett av frie midlar innan kulturfeltet, kvart år. Kunstprogrammet for den blå promenade er etablert. Det skal utarbeidast ein stipendordning for kunstnarar, der ein vurderer td. verkstadfunksjonar og motytingar. Ved bygging av kommunale bygg, blir det sett av 1% av byggekostnadane til kunst. 4. Flora kommune skal sikre gode rammevilkår for frivillige lag og organisasjonar. Det er skrevet samarbeidsavtalar med frivillige lag og organisasjonar. Dialogen er sikra gjennom årlege møtepunkt mellom det offentlege og frivillige lag organisasjonar. Det blir fordelt kulturmidlar til lag og organisasjonar kvart år. Det er innført gratis lokale til trening og øving i kommunale bygg, for barn og unge under 19 år. Innføringa skjer trinnvis. 5. Flora kommune skal legge til rette for gode miljø og tiltak som stimulerer barn, unge og eldre til fysisk aktivitet. Alle har høve til å drive eigenorganisert fysisk aktivitet ut frå føresetningar, ønske og behov i lokalmiljøet. Det blir gjennomført eit godt vedlikehald og drift av friluftsområda. Det er eit etablert samarbeid omkring merking, gradering o g informasjon av turstiar. Det er eit mangfald av idrettsanlegg, samt sikra rehabilitering av eksisterande anlegg. Det er utvikla eit handlingsprogram for anlegg til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Handlingsprogram 2014 For 2014 vil bystyret at følgjande skal gjerast: 31

33 Gradvis vidareutvikle kulturskuletimen med fleire aktivitetar, i samsvar med grunnskolelova 13-6a. I samarbeid med KF Innvandrarsenteret som del av introdusjonsprogrammet - opprette kulturskuletilbod innan gitar og kunst, legge til rette for deltaking i frivillige lag/organisasjonar/opne ungdomstilbod, tildele kulturmidlar til tverrkulturell aktivitet, sikre at biblioteket har fleirspråklege tilbod. Flora samfunnshus: rehabilitere kinosalen, etablere kombinert skule- og folkebibliotek, oppgradert status til regionalt kulturbygg. Etablere nettverk for kreative næringar i Sunnfjord i samarbeid med Fram Flora. Gjennomføre kompetanseheving om publikumsutvikling og implementere det i det daglege arbeidet. Starte opp arbeid med handlingsprogram for kulturarenaer og idrettsanlegg. Frivilligheitsarbeid: Gjennomføre innspelseminar mellom det offentlege og frivillige lag organisasjonar og gjennomføre arrangementet Frivillige Flora. 1.6 HELSE OG OMSORG Framtidsbilde Gjennom heile livet skal Floraborgaren ta ansvar for eiga helse og eit aktivt liv. Ei større og målretta langsiktig satsing på folkehelse, førebygging og tidleg innsats i alle fasar i livet skal sørgje for at færre treng helse og omsorgstenester ved at ein meistrar eige liv lengre. Betre helse vil bidra til både auka meistring av eigen kvardag og auka sjølvkjensle for pasientar og brukarar, og vil utsette behovet for hjelp. Aktivt informasjonsarbeid er såleis viktig. I møtet med helse og omsorgstenestene skal alle oppleve reell tryggleik, kvardagskvalitet, respekt og verdigheit. Kommunen skal tilby koordinerte helse og omsorgstenester som møter den einskilde pasient og brukar på rett tid, på rett stad og i rett omfang utifrå denne sine behov. Hovudmålsetjinga både no og i framtida vil vere å kunne gje innbyggjarane best mogelege tenester innan dei økonomiske rammene som Flora bystyre fastset. Det offentlege tenestetilbodet er grunnstammen i helse, -og omsorgstenestene, men kommunen kan og samarbeide med private aktørar der kommunen ikkje sjølv kan gje eit godt nok tilpassa tilbod. Tenestetilbodet skal vere på eit forsvarleg nivå utifrå gjeldande reglar i lover og forskrifter. Kommunen skal aktivt legge til rette for at innbyggjarane er bevisste på sine rettigheter og plikter. Innbyggjarane skal kunne bu i eigen bustad lengst mogeleg. Det er difor viktig at innbyggjarane planlegg for eigen alderdom og tar omsyn til dette når dei byggjer bustad. 32

34 Dei tilsette skal kvar for seg og saman ha god og oppdatert kompetanse. Kompetente tilsette er den viktigaste enkeltfaktoren for gode og effektive helse, - og omsorgstenester. Vi skal ha ei grunnbemanning som er tilpassa det samla behovet til brukarane Vegval Samlokalisering av kommunale helse og omsorgstenester, der det er mogleg. Styrke ulike former av kompetanse både gjennom formell utdanning og samarbeidsprosjekt på tvers i eigen organisasjon, og mellom Flora kommune og andre kommunar, helseføretaket m.v. Alle ledige stillingar skal, så langt det er mogleg, lysast ut som heile stillingar. Tilpassa samlokaliserte omsorgsbustader for ulike brukargrupper som bidrar til kvalitativt gode tenester, høg grad av eigenmeistring, førebygging av einsemd og auka trivsel og livsglede. Dag og aktivitetstilbod skal bidra til at alle skal kunne leve aktive liv heile livet. Kommunen skal ha ein institusjonskapasitet som dekker det reelle behovet. Kommunen skal aktivt fremje folkehelse, jobbe førebyggande og vere bevisst viktigheita av tidleg intervensjon. Tiltaka skal individuelt tilpassast den einskilde med utgangspunkt i "tiltakstrappa" Kjenneteikn. Fysisk aktivitet blant 11 og 13 åringar. Innbyggjarane i Flora kommune sin helsetilstand ligg om lag på landsgjennomsnittet. Ein har utfordringar knytt til livsstilssjukdommar, og for lite fysisk aktivitet i det daglege. 33

35 Befolkningsframskriving for aldersgruppa 67 + for Flora kommune syner at den store veksten i tal eldre har starta. Først kjem veksten i aldersgruppa år og noko seinare i aldersgruppa Fram mot 2030 vert talet eldre over 67 år vere nær fordobla i høve til i dag. Framskrevet folkemengde, etter region, kjønn, alder, tid og statistikkvariabel Menn år år år eller eldre Kvinner år år år eller eldre Kjelde: SSB Etter innføring av samhandlingsreforma er liggetida på sjukehus meir enn halvert, noko som fører til fleire og sjukare pasientar og eit auka press på korttidsplassane i kommunen. Men kommunen har meistra utfordringane godt og tatt i mot alle utskrivingsklare pasientar og tek også imot akuttinnleggingar frå heim for ein del pasientgrupper som ikkje treng sjukehusbehandling. Flora kommune har mange heimebuande demente med omfattande hjelpebehov, som har behov for tilpassa bustad med heildøgnsomsorg Handlingsprogram 2014 Flora 2014 vil bystyret at følgjande skal gjerast: Brukar- og pårørandeundersøking i omsorgstenesta, der funna i undersøkinga vert brukt for å sikre brukarmedverknad og tilpassing av tenestene til dei behova som vert belyst. For å legge til rette for at eldre kan bu heime lengst mogleg starter vi opp med førebyggande heimebesøk og kvardagsrehabilitering. Starte planlegging av institusjon som vil dekke behovet for institusjonsplasser for eldre i høve den demografiske utviklinga framover. Starte bygging Docen II som er bustader for eldre på nivå 6 i omsorgstrappa. Lage retningsliner for sunt kosthald og fysisk aktivitet i barnehagar og skular i samarbeid med fysio/ergo, helsestasjon og skulehelsetenesta, undervise og rettleie skular og barnehagar om kosthald og fysisk aktivitet. Starte arbeidet med planlegging og tilrettelegging for ein time dagleg fysisk aktivitet i alle barne- 34

36 og ungdomsskular, i samarbeid med forskingsprosjektet knytt til auka fysisk aktivitet i 5. klassar i Sogn og Fjordane. Gjennomføre helseundersøking i 6., 8, og 10 klasse og UNG DATA-kartlegging i ungdomsskular samt på Flora vidaregåande skule. Vidareutvikle Koordinerande eining (KE) som ein sentral aktør for å skape samhandling mellom tenesteytar og ulike tenestestadar, og mellom kommunen og statlege institusjonar for å sikre brukarane sine behov for re/habilitering. Utvikle og ruste tiltaksavdelinga til eit team med psykososial spisskompetanse, for å møte krava i samhandlingsreforma om å ta større ansvar på eit tidleg tidspunkt for psykisk sjuke, og kunne gje hjelp til yngre brukarar med samansette problem. Tilsette psykolog, samlokalisert med fastlegeordninga. Kvar teneste skal utarbeide kompetanseplan tilpassa overordna føringar og behov i tenesta. Kompetanseplanane skal gje best mogleg kompetanse innafor dei økonomiske rammene til tenestene, og sikre tilsette med rette haldningar, kunnskapar, ferdigheter og evner. Utvikle dagtilboda for eldre i høve trening og rehabilitering, meistring og deltaking, kunst og kultur. Auke avlastningstilbodet for funksjonshemma barn i Maurtua. 1.7 SOSIAL ULIKSKAP Framtidsbilde Alle vil bidra og Flora legg til rette for det. Norge er ein velferdsstat. Det betyr at vi skal forsøke å hindre at det oppstår for store sosiale ulikskapar i samfunnet. Det viktigaste målet på sosioøkonomisk status er utdanning, yrke og inntekt. Vi definerer tre område som hovudkjelder til sosial ulikskap og reproduksjon av marginale grupper i samfunnet: skule, arbeid og bustad Vegval Kommuneplanen i Flora har utjamning av sosial ulikskap som ein overordna verdi og har intensjon om å jamne ut sosial ulikskap ved å løfte dei svake gruppene. Flora kommune legg til rette for eit samfunn som motverkar reproduksjon av sosial ulikskap. For å gje like muligheiter må vi gje ulikt tilbod. Lita sjølvkjensle og svake skuleprestasjonar er i dagens samfunn marginaliserande og er med på å reprodusere sosial ulikskap. Flora kommune må ha ein skule med mot til å identifisere elevar som er i ferd med å falle utanfor og som har behov for ekstra innsats. Flora kommune vil skape 35

37 ein barnehage og skule som er mangfaldig og som har ulike arenaer, der born kan oppleve meistring tilpassa deira evner og styrkar. Det skal vere legitimt å behandle barn ulikt for at dei skal kunne lykkast i skulen, med mål om utjamning av sosial ulikskap Arbeid og arbeidsmiljø er sterkt identitetsskapande, og forsking viser at det å stå utanfor arbeidsmarknaden verkar sterkt marginaliserande. Flora kommune vil jamne ut sosial ulikskap, og vi må stille krav til at offentleg og privat sektor tilbyr arbeidsplassar med meining til dei som ikkje meistrar det ordinære arbeidslivet for kortare eller lengre tid. Kommunen må ha ein tydeleg og ansvarleg bustadpolitikk. Flora kommune må legge til rette for at alle skal kunne eige sin eigen bustad. Flora må kunne tilby mange nok bustadar med ulike storleik og i ulike prisklassar, både privat og offentleg Kjenneteikn Flora kommune si befolkning har lågt utdanningsnivå samanlikna med resten av landet, samstundes som inntektsnivå ligg noko over landsgjennomsnittet (2010-tal). Samanhengen mellom utdanningsnivå, materielle levekår og helse er veldokumentert, der utdanningsnivå er den sterkaste indikatoren. Andel personar i husstandar med låg inntekt er lågare enn landsnivået Flora kommune har eit høgt tal arbeidsledige, noko som kan relaterast til hyppige permitteringar i fiskeindustrien, og manglande samsvar mellom ledig arbeidskraft og kompetansen som marknaden etterspør. Ein høg del av dei arbeidsledige er frå land både innafor og utanfor EØS. Mangel på sosialbustader til grupper som av ulike årsaker ikkje kan skaffe bustad sjølv, og høge prisar som gjer det vanskeleg for unge å komme inn på bustadmarkedet er ei utfordring. Flora har eit relativt høgt tal rusmisbrukarar som treng omfattande tenester for å meistre kvardagen, og for å ha ein meiningsfull tilvære. Flora kommune har mange unge med komplekse problemstillingar og behov for tilpassa oppfølging Handlingsprogram 2014 Flora 2014 vi bystyret at følgjande skal gjerast: Flora kommune skal med sine virkemiddel og ansvar vere ein sentral aktør i arbeidet med å utvikle helsefremjande samfunn og ivareta folkehelseomsyn i i lokalsamfunnet. Samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og på tvers av dei ulike sektorane og tenestane i kommunen, for å førebygge og tidleg fange opp unge som står i fare for å falle ut av skule og arbeidsliv. Tett samarbeid med spesialisthelsetenesta for å fremme den psykiske helsa blant barn og unge, og for å førebygge sosial isolasjon.. Aktivt bruk av "Snu i Døra" som eit tiltak for å hindre at ungdom som søkjer sosialstønad vert passive mottakarar av ytingar. Forlenge dagtilbodet Loftet utover prosjektperioden. 36

38 1.8 KOMMUNEN SOM ORGANISASJON Framtidsbilde Flora kommune er ein utviklingsorientert organisasjon med løysingar for framtida Gjennom vårt interne samarbeid, ofte på tvers av fag og sektorar, arbeider vi for innbyggjarane sitt beste Vegval Avklare politisk styringsform i Flora kommune for neste periode, seinast innan utgangen av Etablere ein fleksibel organisasjon som kan ta innover seg endringar i forvaltningsstrukturen, der vi er proaktive med omsyn til å utvide organisasjonen med nye og andre offentlege tenesteoppgåver. Ein organisasjon med god styring og evne til å prioritere til beste for innbyggjarane Tidleg avklaring om samling av dei administrative tenestene der effekt vil være ein del av vurderinga vert gjort - seinast i 2014 Tidleg avklaring om konkurranseutsetjing av reinhalds- og vaktmeistertenestene seinast i Vertskommuneomgrepet er avgrensa og er i tråd av det som går fram av kommunelova. Evaluering av vertskommuneoppdrag som krisesenter, miljøretta helsevern og eventuelt andre vert å gjennomføre i høvesvis 2014 og Organisasjonsstrukturen ligg fast, med eventuelt mindre justeringar til etter det er teke stilling til den politisk styringsmodell. Generelt vert konkrete vegval å ta opp gjennom Handlingsprogrammet for Kjenneteikn Flora kommune er ein utviklingsorientert organisasjon med god og kompetent arbeidskraft Flora kommune er ein ansvarleg organisasjon med godt arbeidsmiljø. Systematiske brukarundersøkingar, arbeidsmiljøundersøkingar, kompetanseutviklingsplanar, personalmatriser, personalplanlegging og sjukefråvær vil være viktig statistisk grunnlag. 37

39 38

40 39

41 Rekruttere og halde på arbeidsplass: KS/Flora kommune oversyn nokre hovudgrupper Flora kommune: Barnehage 2012/2013 Samla årsverk gruppe Årsverk - 58 Årsverk + 58 Førskulelærar 59,8 59,3 0,5 Barne/ungdomsarbeidar 15,4 13,9 1,5 Assistentar/andre 38,29 29,05 9,24 Tenesteleiar/styrar 9,15 8,47 0,68 Skule 2012/2013 Samla årsverk gruppe Årsverk - 58 Årsverk + 58 Lektor/master 6,14 5,14 1 Adjunkt/lærar 158,36 125,78 32,58 Barne/ungdomsarbeidar 22,95 20,95 2 Assistentar/andre 41,92 31,55 10,4 Tenesteleiar/rektor 7,32 3 4,32 Kommentarar: Leiinga er jamt fordelt mellom unge og seniorar. Stor seniorgruppe lærarar. Pleie og omsorg 2012/2013 Samla årsverk gruppe Årsverk - 58 Årsverk + 58 Spesialsjukepleiar 20,99 20,99 Sjukepleiar 44,31 36,87 7,44 Helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar /hjelpepleiar 110,8 75,94 34,86 Vernepleiarar 22,07 18,07 4 Assistentar/andre 37,73 31,63 6,1 Tenesteleiar/fagl./avd.leiar Kommentarar: Ung leiing. Stor seniorgruppe fagarbeidarar, og i viss grad sjukepleiar. (Tiltak som pågår: Stort inntak lærlingar, praksisplassar, desentraliserte deltidsstudiar, leiarutvikling, kompetanselønssystem, samarbeid med KF-Innvandrarsenteret /NAV fagutdanning) 40

42 Arbeidsmiljø: Sjukefråværet i Flora kommune sektorvis Samla Samla Samla Samla Samla Samla Samla Samla Samla Samla Samla sjukefråvær SENTRALADMINIST. 7,44 3,93 5,46 3,44 5,02 6,14 4,63 4,98 6,3 2,6 SKULE/BARNEHAGE 7,93 6,73 6,11 6,46 6,99 6,59 7,54 7,41 7 7,8 SOSIALE TENESTER/BARNEVERN 12,01 7,03 4,85 11,24 6,88 6,28 6,16 6,81 4,8 8,3 HELSETENESTER 2,22 11,48 5,42 5,04 2,2 3,68 3,21 6,81 13,5 8,3 OMSORGSTENESTA 10,18 9,7 10,07 10,28 10,7 9,74 8,76 10,19 11,2 8,1 KULTUR 10,95 6,16 6,34 9,05 7,98 2,91 2,63 8,44 2,6 8,5 TEKNISKE TENESTER 7,58 6,32 6,61 5,09 5,29 5,55 6,23 7,07 7,6 9,2 FLORA KOMMUNE 8,46 7,42 7,22 7,32 7,6 7,22 7,25 8,04 8,3 7,8 Kommentarar: Sjukefråværet har variert mellom 7,22 8,46 i perioden. Sjukefråværsutvikling kvartalsvis (til og med 3.kvartal) 1kv. 2kv. 3kv. 4kv. 1kv. 2kv. 3kv KvinnerMenn 2013 Kvinner Menn 2013 Kvinner Menn 2013 KvinnerMenn SENTRALADMINIST. 3,9 3 1,2 3,7 2,6 3,1 1,8 3,9 5,4 1,1 3,4 3 4,1 2 2,5 0,9 SKULE/BARNEHAGE 9,9 6,5 6,6 8,2 7,8 8,3 5,3 10,1 10,8 6,6 7,9 8,5 4,6 4,8 5,1 3,1 HELSE-OG SOSIALE TENESTER 8,7 8,5 6,1 8,1 8,3 7,8 10,9 7 5,1 14, ,6 9,9 9,9 11,5 1,3 OMSORGSTENESTA 9,7 6,7 6,1 9,9 8,1 8,3 6, ,4 7,9 8,1 6,8 7,1 6,9 8,1 KULTUR 6,2 7,3 8,2 20,8 8,5 13,6 3,3 12, ,4 14,7 21,3 7,7 11,5 20,9 2,3 TEKNISKE TENESTER 8, ,8 9,2 13,5 6,5 8,8 14,6 4,9 5,2 9,2 2,4 6,3 10 3,9 FLORA KOMMUNE 9,1 6,9 6,3 8,4 7,8 8,3 5,8 9,9 10,6 7,5 7,7 8,5 5 6,1 6,6 4,2 Kommentarar: Sjukefråværet var høgre i 1.og 2. kvartal i 2013 enn i 2012, men redusert i 3. kvartal i 2013 i forhold til Sjukefråværet i omsorgstenestene er redusert i 2013 i forhold til 2012, basert dei tre første kvartala Likestilling: Utvikling likeløn i Flora kommune: Tal Tal Gj.snittl st. Gj.sn Gj.sn. Flora Landet tils. årsv % årsløn årsløn/årsv. kommune 2012 Menn/kvinner Kvinner/menn Menn/kvinner Kvinner/menn Menn ,78 82, % 113,5 Kvinner ,67 79, % 86,5 Totalt ,42 80, Menn ,04 82, % Kvinner ,83 79, % 85% Totalt ,87 79, Menn ,83 82, , , 109% 113,3 Kvinner ,03 79, % 86,6 Totalt ,86 79, Menn ,92 78, ,69 107% 115,3% Kviner ,98 76, ,97 93% 84,7% Total ,60 76,43 291, ,26 Kommentarar: Samanlikna med landet er det større grad av likeløn mellom kvinner og menn i Flora kommune. 41

43 Utvikling: Kjønnsfordeling tilsette/grupper i Flora kommune Kvinner (tal) Kvinner (%) Menn (tal) Menn (%) I alt (tal) Alle , , Rådmannen/stabsleiarar Tenesteleiarar Kvinner (tal) Kvinner (%) Menn (tal) Menn (%) I alt (tal) Alle Rådmannen/stabsleiarar Tenesteleiarar Kvinner (tal) Kvinner (%) Menn (tal) Menn (%) I alt (tal) Alle Rådmannen/stabsleiarar Tenesteleiarar Kvinner (tal) Kvinner (%) Menn (tal) Menn (%) I alt (tal) Alle , , Rådmannen/stabsleiarar 2 33, ,7 6 Tenesteleiarar/fagleiar Integrering: % del med innvandrarbakgrunn i Flora kommune 9,2 9,7% 9,7% % del med innvandrarbakrunn i Flora kommune som verksemd 4,0 6,2 5,2 Kommentarar: I 2013 har vi vi ikkje samla tal, men det ser ut til å vere ein vekst i talet, både ved inntak av lærlingar i fagstillingar i omsorgstenesta. Det blir også sett i verk tiltak med språkpraksisplassar i verksemda Handlingsprogram 2014 For 2014 vil bystyret at følgjande skal gjerast: Arbeide systematisk med HMS, førebygging og reduksjon av sjukefråvær. Avklare politisk styringsform for neste periode innan utgangen av Avklare samlokalisering av administrative tenester. Avklaring av konkurranseutsetjing av reinhalds- og vaktmeistertenesta våren Deltaking KS prosjekt heiltid/deltid. Flora kommune skal arbeide aktivt innanfor områda rekruttering og etterutdanning. 42

44 Tenester og stabar Rådmann/komm.sjef. Tenesteleiar/stabsleiar/ Fagleiar/Avd.leiar/Inspekt./overleg e/advokat Ing./siv.ing. Siv.ark/ikt Fag/plan/sak/øk. Merkantilt/service Helses/jordm./fysi/ergo Legar/turnus Vernepl./sos/barneh. Andre Ped.leiar/førskulel assistent/ufaglærde Lærarar/+PPT Fagarbeidarar Sjukepleiarar Reinhaldarar SUM ÅRSVERK Tal personar Flora kommune Budsjett og handlingsprogram 2014 Økonomiplan Personale/årsverk TENESTER Rådmannen Informasjon og service 1 4,8 3 8,8 9 Organisasjon og personal Kvalitet og utvikling 1 4 9,6 14,6 21 Økonomi/regnsk Dalvegen barneh. 0, ,7 8 Eikefjord barneh. 1 0,4 7,6 6,3 15,3 18 Havrenes barneh. 1 0,4 1,5 8 5,5 1,5 17,9 19 Krokane barneh ,5 11,5 6,75 4,7 27,45 29 Nepjarhaugen b. 0,9 1, , Nyheimsvegen b. 1 1, ,6 9 Storevatn barnehage 1 0,5 1,5 8, ,5 21 Brandsøy sk/bhg/s 1 0,5 2 8,6 4,5 16,6 17 Eikefjord skule 1 1 0,5 0,5 17,61 2,68 23,29 26 Flora ungdomskole. 1 1,5 1 0,8 48,4 8,8 61,5 63 Florø barnesk og SFO ,5 42,5 14,2 67,2 79 Krokane skule og fritidsheim 1 0,8 0,7 4 17,9 1,5 25,9 31 Solheim skule/b 0,63 0,26 0,6 0,59 2,13 4,21 6 Stavang skule/sfo/bhg 0,69 2,6 2,2 5,49 8 Steinhovden sk/ 0,7 2 1,5 3,1 7,3 12 Torvmyrane sk/b 1 2 0,7 14,8 9 20,8 48,3 53 Barn og unge 1 0,9 3 8, ,4 28 NAV kommunal del 0, ,5 11 Helsetenesta 1 0,3 0,5 4,7 3, ,04 28 Tiltaksteam nytt ,6 4,63 12,23 14 Omsorgsteneste ,8 5, ,67 28,59 0, ,6 259, Kultur og fritid 1 4 0,4 3, Kulturskulen 0, ,8 15 Plan og samfunn Flora bygg og eigedom 1 3,5 1 11, ,2 41 Teknisk drift/pr 1 4, ,45 30 Brann og bered FLORA KOMMUNE 4 27,92 46, ,9 13,2 3, ,03 64,2 75,63 179, ,2 17,9 851, Merknader til tabellen: 1. Matrisa syner ressursar i form av fast oppretta årsverk som hovudregel. 2. Kategoriseringa av stillingane kan vere annleis 3. Prosjektfinansierte stillingar er medrekna i Plan- og samfunn, Teknisk drift og Bygg og eigedom 4. I matrisa er ikkje medrekna årsverk for dei kommunale føretaka. 5. Lærlingar er ikkje tekne inn i matrise, vi har no 12 lærlingar 6. I matrisa er det ikkje teke med sysselsetjingsstillingar, vikarar, reservebrannmannskap, oppdragskontrakter, fosterheimar, besøksheimar 43

45 1.9 SAMARBEID UTANFOR KOMMUNEN Framtidsbilde Flora er ein moderne og framtidsretta by, som i samarbeid med våre naboar er det kraftsenteret Sogn og Fjordane og kysten treng Vegval Flora kommune skal vere søkjande når det gjeld å ta over oppgåver som no ligg på statleg eller regionalt nivå. Flora vil vidareutvikle SIS. Flora kommune vil søkje internasjonalt samarbeid mellom anna gjennom Vest-Norges Brüsselkontor. Omfanget av interkommunalt samarbeid er omfattande, dette bandlegg administrativ tid og gjer styring vanskeleg. Det bør vurderast om andre måtar å organisere oppgåvene på vil vere meir tenleg. Vidareutvikling av infrastruktur nord/sør og aust/vest vil gje nye vilkår for å vurdere andre samarbeidsformer og måtar å løyse oppgåver på Handlingsprogram 2014 Flora 2014 vi bystyret at følgjande skal gjerast: Halde frå og vidareutvikle samarbeidet i Sunnfjord (SIS). Fremje sak om medlemskap i Vest-Norges Brüsselkontor Ta del i dei initiativ og arbeid / prosessar som går på framtidig kommunestruktur (jamfør pkt 1 under vegval) 44

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Samferdsleutvalet Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er,

Detaljer

Kommuneplanen sin samfunnsdel

Kommuneplanen sin samfunnsdel FLORA KOMMUNE Kommuneplanen sin samfunnsdel 2014 2018 (2016) Etter vedtak i Bystyret 12.des 2013 1 Innhald Føreord... 3 1. Overordna framtidsbilde vegval... 3 1.1 Framtidsbilde... 3 1.2 Vegval... 3 2.

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Planstrategi Flora kommune

Planstrategi Flora kommune FLORA KOMMUNE Flora kommune 2012 2015 Vedtatt i Bystyret 06. november 2012 1.0 Innleiing...3 1.1 Kvifor planstrategi og planprogram...3 2.0 Visjon og overordna målsettingar...4 3.0 Bustad trivsel og oppvekst...5

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019

VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅGSØY ARBEIDaRPARTI Valprogram 2015-2019 VÅRE VERDIAR arbeide for ei trygg og forutsigbar framtid for innbyggjarar, næringsliv og lag/ organisasjonar. Vi engasjerer oss, jobbar for ansvarlege løysingar

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan 1. Plan og forankring Det bustadsosiale arbeidet er forankra i både samfunns- og arealdelen i kommuneplanen. Programplanen og årlege tiltaksplanar

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre

Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre SKAPA OG DELA Me er stolte av kommunen vår! Me har fått realisert store prosjekt som gjev innbyggjarane gode tenester og betre buforhold. Her kan nemnast ny barnehage, renovering av Lærdalsøyri skule og

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Flora kommune ÅRSRAPPORT 2014 Florø 31.03.2015 FORORD 2014 vart eit år med omfattande aktivitet i Flora kommune. Tenestene sine rapportar fortel om målretta arbeid for å gjere kommunen vår til ein enda

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014

Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Framlegg til statsbudsjett og andre satsingar i 2014 Mål: Samordning FM skal stimulere til samarbeid og samordning på tvers av etatar og fagområde slik at det også skjer på lokalt nivå Samanheng i opplæringsløpet

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Formannskapet 17.09.2013 067/13 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 2013-2016 - HØYRING

Saksgang Møtedato Saksnr Formannskapet 17.09.2013 067/13 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 2013-2016 - HØYRING FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Formannskapet 17.09.2013 067/13 Sakshandsamar: Anders Moen Arkiv: K1-140 Objekt: Arkivsaknr 13/247 KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 2013-2016 - HØYRING Kva saka gjeld:

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2015

Flora kommune ÅRSRAPPORT 2015 Flora kommune ÅRSRAPPORT 2015 Florø 31.03.2016 FORORD På side 90 i denne årsrapporten kan du sjå kulturtenesta meir eller mindre stå på hovudet. Eg meiner det er ein god illustrasjon og metafor på ein

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester

Innleiing. 1. Mål for samanslåinga. 2. Betre tenester Intensjonsavtale kommunesamanslåing mellom Masfjorden, Gulen, og Solund kommunar. Vedteke i Masfjorden (xx.xx.2016), Gulen (xx.xx.2016) og Solund (xx.xx.2016) kommunestyrer. Innleiing Gulen, Solund og

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer