Årsmelding Del 2 Resultatenhetene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene"

Transkript

1 Årsmelding Del 2 enhetene

2

3 Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår og helse...53 Nav...61 Barn og familie...65 Byggesak og oppmåling...72 Teknisk drift og anlegg...76 Kommuneentrepenøren...86 Interkommunalt samarbeid...89 KOSTRA...92 KOSTRA - Finansielle nøkkeltall...93 KOSTRA - Prioritering...94 KOSTRA - Dekningsgrad...96 KOSTRA - Dekningsgrad...97 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader...98 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader

4 Politisk Fakta Ordfører: Morten Aspeli Varaordfører: Geir Byberg Hamar kommunestyre : Arbeiderpartiet: 15 By- og bygdelista: 7 Høyre: 7 Fremskrittspartiet: 2* Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 2 Venstre: 2 ** Senterpartiet: 1 Sos. Venstreparti: 1 *) Begge de faste representantene har i representert Høyre **) En av de faste representantene har i representert Arbeiderpartiet Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret, det tas her ikke høyde for en omfattende rapportering fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i ulike politiske møtefora. Avviksbeskrivelse drift I forhold til budsjett er det et mindreforbruk stort ca kr I forbindelse med regnskapet kan det gjøres følgende noter: Justert for Stortingsvalget er regnskapsresultatet samme nivå som for 2013 Ordfører har brukt kr ,- av sin fullmaktssum på Kr ,-. Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører 100 % Varaordfører 50% Varaordfører 50% (pt ikke i bruk) Oppgaveløsning Antall politiske møter og saker Kommunestyret Ant. Møter Ant. saker Formannskapet Formannskapets arbeidsmøte Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker (inkl. opplæring)

5 Politisk Org- og personalstyret Klagenemda * Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Medhold Utvalg Utvalg Komité for velferd Ant. møter Komité for kommuneutvikling Ant. møter Komité for næring og kultur Ant. møter Komité barn og unge Ant møter Mangfoldsutvalget Ant. møter Alkoholkontrollutvalg Ant. møter Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ant. møter Rådet for eldre Ungdomsrådet Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr Skjenkebevillinger Salgsbevillinger Enkeltanledninger Ambulerende bevillinger 157 Antall kontroller Antall skjenkekontroller Antall salgskontroller Totalt:

6 Rådmannens stab Konstituert rådmann: Terje Halvorsen 6 Avdelinger: Organisasjon og personal - stab Administrasjon - stab - arkiv - kantine - renhold - vaktmester Økonomi - stab - regnskap - lønn - fakturering - innfordring - skatt Strategi - stab IKT-utvikling og bestiller - stab Årsverk, inkl vikarer: 79,6 Suksesshistorier: Godt gjennomførte folkemøter. Weboverføring av kommunestyremøtene. 80 % av lønnsslippene sendes digitalt Legemeldt sykefravær er redusert. Ferdigstilling av flere viktige byromsprosjekter Økonomi Budsjett Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar for barn og unge Barn og unges interesser ivaretas bl.a. gjennom deltakelse i planarbeidet og informasjons-/enkeltsaker i ungdomsrådet. Hamar kommune har besluttet at vi fortsatt skal delta i forsøket med 16 års stemmerett. Det mangler fortsatt avklaring vedrørende barnas talsperson etter endringer i lovverket. Hamar er medvirkning For å sikre god medvirkning har bevisstheten på informasjon og kommunikasjon med omgivelsen blitt ytterligere styrket. Dette gjelder også oppstartfasen i planarbeid for å fange opp medvirkning fra berørte, samt deltakelse i selve planleggingen, jfr. bl.a. prosjektoversikten. Folkemøter har vært avholdt med temaer som byromsplan og jernbane. Et næringsliv i vekst Arbeidet med strategisk næringsplan pågikk for fullt i (sluttbehandles 1. halvår 2015). Næringsarbeidet i Hamar er i stor grad knyttet til Hamarregionen Utvikling (HRU). HRU s primære oppgave er knyttet til implementering av kommunenes næringsplan. Økt integrering inn mot eierkommunenes administrasjoner har økt omfanget av næringsservi-

7 Rådmannens stab cefunksjonen. HRU/Rådmannen har jobbet med aktuelle lokaliseringssaker. HRU gjennomførte flere viktige prosjekter (finansiert med øremerkede midler), bl.a. Nordens beste innlandsregioner 2020 (Interreg), kommunikasjonsplattform og iverksetting, 2020-prosjektene Bolyst Buffet, Dig-it Love-it, Arbeidsinnvandring og kommunespesifikke prosjekter. Generelt har kommunens administrasjon fortsatt fokus på med tettere kontakt med næringslivet gjennom partnerskapsprosjekter, deltakelse i selskaper og møter med/besøk hos enkeltbedrifter. Ny eierstrategi ble vedtatt i. Gode botilbud og tjenester Strategiavdelingens aktivitet/komiteenes aktivitet i har vært preget av arbeidet med ny boligplan, ny næringsplan, ny miljø og klimaplan, samt plan for helhetlig politikk for barn og ungdom og tilrettelegging for folkehelseplanleggingen. Dette er planer som vil bli sluttbehandlet 1. halvår våren Ved siden av egne prosjekter for sluttføring av overformynderiet og fulldigitalisering av arkivet har arkivet innlemmet pleie og omsorg i ESA med digitale personalmapper, det er gjennomført nybegynnerkursing i dokumentforvaltning og bruk av ESA, NAV klientarkiv er periodisert for perioden og arbeidet med arkivplan er godt i gang, men ikke ferdigstilt. Når det gjelder oppfølgingsarbeidet etter Statsarkivets tilsyn 2013 er mye utført, men ikke alle pålegg er lukket. Kommuneadvokaten har i i hovedsak levert juridisk bistand i rådmannens stab og resultatenhetene, i tillegg til ansvar og tjenester til kommunens eiersekretariat: Personal: Håndtering av vanskelige personalsaker og deltakelse organisasjonsprosjektet (ca 0,3 årsverk). Eiersekretariatet: Se egen rapportering. (Utgjorde ca 0,6 årsverk fra kommuneadvokatens side) Barnevernet: Fulgte opp 3 saker for fylkesnemnda. Målsettingen om å føre 25 % av barnevernets saker for fylkesnemnda i ble ikke nådd, primært av kapasitetshensyn, men også pga kompleksiteten i de saker som er ført for nemnda i perioden. (Tjenester til Barneverntjenesten utgjorde i overkant av 0,1 årsverk). Klagenemnda: Saksforberede og gjennomførte 9 møter for klagenemnda. Det ble behandlet 120 saker (111 eiendomskattklager, 5 klager på startlån, og 4 klager på redusert foreldrebetaling SFO og Barnehage ). Utgjorde i overkant av 0,35 årsverk. Arbeidet med å revidere kommunestyrets delegeringsreglement ble utsatt til 2015 som følge av redusert kapasitet i avdelingen. Senter for kompetanse og utdanning Hamar kommune har sammen med HRU arbeidet med å formidle blant annet deler kommunen ut velkomstpakke til alle studenter. Hamar kommune har gjennomført dialogmøter med Wang toppidrettsgymnas med tanke på etablering i Hamar. Hamar kommune og HRU samarbeider fortsatt om formidling av god informasjon på Hamars nettsider om nyttig informasjon til studenter. Kommunen ønsker også nye studenter velkomne til Hamar i forbindelse med skole start. Kommunen har ved to anledninger siste året vært vertskap for deltakere ved brede internasjonale konferanser ved høgskolen, ved besøk i Hamar Rådhus. Her er det orientert om Hamar kommune og det er presentert lokale kulturinnslag, og det har vært omvisning i kulturhuset. Arbeidet ved Midtbyen plass er dessverre utsatt, delvis med bakgrunn i trafikale forhold i byen, men også av finansielle årsaker. Det er etablert faste kvartalsvise informasjonsmøter mellom ledelsen ved Høgskolen og politisk- og administrativledelse i kommunen. Innlandets hovedstad Året ble snorklippingens år for Hamar kommune, etter fem år med stor satsing og innsats for utvikling og utbygging av Hamarsamfunnet. ble året da Hamar sentrum framsto med en mer urban sentrumskjerne med nye opplevelses- og attraksjonskvaliteter. Det er inspirerende at planer og strategier har blitt realisert i forhold til sentrums-, by- og kommuneutvikling. En internasjonal kommune Internasjonalt arbeid i Hamar kommune har i hatt hovedfokus på bl.a. planlegging og gjennomføring av nordisk vennskapsbykonferanse i Hamar i september, samt arbeidet med revideringen av Hamar kommunes internasjonale strategi (sluttbehandles i 2015). Den nordiske vennskapsbykonferansen ble godt mottatt og løftet vennskapsbysamarbeidet inn mot et nytt spor. Med intensjon om å øke Hamar kommunes kompetanse og erfaring med internasjonalt nettverkssamarbeid meldte Hamar kommune seg inn i nettverksprosjektet neulakes Network. Hamar kommune bevilget kr ,- til Khan Younis via Røde Kors til bl.a. medisinsk utstyr. Det internasjonale arbeidet i Hamar kommune har i også hatt en regional tilnærming. 7

8 Rådmannens stab Kommuneorganisasjonen Hamar kommune 2020 har satsingsområdene kompetanse og organisasjon, struktur, teknologi og økonomi og styring. Arbeidet med Hamar kommune 2020 er videreført i, og utviklingstiltak knyttet til kompetanse og organisasjon og struktur er omtalt i del 1; Medarbeidere og organisasjon. Arbeidet med rekrutteringsstrategien er videreført. Omstilling og endring Effektivisering ved hjelp av IKT med bl.a. ny rekrutteringsløsning. Vurdering av styringssystem videreføres. Innstramming av økonomiske rammer vil måtte innebære en mer bevisst prioritering. Målsettingene i Hamar 2020 videreføres. Kvalitetsstyring, EQS. Styringsark - måloppnåelse Brukere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Måloppnåelse Politikertilfredshet totalt * * 4,6 5,2 God kvalitet Helhet og samordning God medvirkning God informasjon enhetens tilfredshet med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, IKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) enhetenes tilfredshet med samordning enhetenes tilfredshet med medvirkning enhetenes tilfredshet med informasjon * * 4,6 * * 4,5 * * 4,6 * * 4,6 * * * 4,6 * * Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse. Medarbeidere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Måloppnåelse Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling God ledelse Likestilling og mangfold Medarbeidertilfredshet totalt * * ** 4,8 * Sykefravær egenmeldt 0,7 % 0,9% 0,9% 1,0 % 0,9% Sykefravær legemeldt 6,9 % 4,5% 5,9% 5,0 % 4,1% Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * * ** 4,8 * 4,7 * ** 4,8 * ** 1 * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse. ** Det er ikke egne resultater for staben i Sykefravær Både det egenmeldte og legemeldte sykefraværet er lavere enn måltallet. Det er særlig gledelig at det legemeldte sykefraværet har gått markert ned, og staben vil fortsette å følge nøye med på utviklingen videre framover. Økonomi 8 Mål God økonomistyring Måleindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål +5,7 +3,0 >/=0,0 % +5,0 Måloppnåelse

9 Rådmannens stab Staben hadde i et mindreforbruk på 3,7 mill kr. Av dette beløpet var 1,7 mill kr ment avsatt til fond for bruk i Dette var midler til vedlikehold og utstyr rådhus, midlertidig styrking av arkivet og forskjøvet planarbeid. Avsetningen ble tilbakeført ved saldering av årsregnskapet og blir brukt som en del av totalsalderingen. Resterende mindreforbruk henger sammen med vakanser i. Nøkkeltall Hamar 2011 Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar Gr. 13 Antall møter i kommunestyret 10* 20*** Antall møter i formannskap 19* Antall skjenkebevillinger Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler * Tall fram til og med Nytt kommunestyre ble konstituert *** Inkludert opplæringsmøter Prosjekter 65 % 65% 65% 65% - Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status IKT-strategi og handlingsplan Utarbeide handlingsplan IKT IKT-strategi vedtatt i 2012,handlingsplan for ble utarbeidet som prosjektliste. Alle mål i IKT-strategien er dekket via pågående prosjekter. Virkeliggjøre ESAK som kommunens dokumentbehandlersystem Registrering og datafangst i Agresso Videreutvikling av Agresso-løsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Opplæring i prosjektarbeid Sikre dokumentasjon av kommunens saksbehandling og aktivitet Effektivisere gjennom papirfri saksbehandling. Dokumentere riktig kontigenter til KS er basert på riktig datafangst Målsettingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene. Øke effektiviteten i det kommunale prosjektarbeidet. Fulldigitalt arkiv satt i drift fra (unntak: elevmapper, Hedmarken Brannvesen og fagapplikasjoner). Prosjektet fortsetter i 2015 med innføring av nødvendige kvalitetssikringsrutiner. Gjennomført Produksjon av lønn i Agresso er endret for å legge til rette for kravene i A-melding. All rapportering på lønn går nå gjennom Altinn. Tilpasset versjon av malene til ble tatt i bruk på IKT prosjekter. Risikovurdering i EQS Dokumentasjon av risikovurderinger Risikomodulen i EQS er tatt i bruk i mindre skala. Oppdatering av kommunens beredskapsplaner. Revidering av ROS-analyse Status tiltak ROS Nødstrømsløsninger Plan for etablering av kriseledelse Beredskapsøving 2. hvert år Årlig gjennomgang 2015 Rekrutteringsløsning Effektiviserer rekrutteringsprosessen Nytt elektronisk rekrutteringsverktøy er tatt i bruk, det vil bli gjennomført opplæring gjennom våren 2015 i hele organisasjonen Svar ut Elektronisk utsendelse av brev for å effektivisere og spare utgifter på bl.a porto. Teknisk er løsningen på plass, nye rutiner gjenstår å utarbeide. 9

10 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Elektronisk lønnslipp Spare utgifter til trykking og porto Integrasjon mot MinGat ble tatt i bruk på høsten. 81 % lønnslippene er nå elektroniske. Timeregisteringsløsning Dokumentasjon av timer Utsatt pga kapasitetsproblemer. Overføring av overformynderi til staten v/fylkesmannen Stab/støtte prosjekt Senarioer for befolkningsutvikling Senarioer for Hamar og Hamar-regionen mot 2030 og 2050 Synliggjøre kommunens helhetlige barne- og ungdomspolitikk. Utarbeide en utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer. Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan. Miljøsertifisering av alle avdelinger i Hamar kommune. Revidering av strategisk næringsplan Folkehelseplan/er. Overført ihht lovendring. Sluttføre alt arbeid på kommunal hånd Evaluere dagens organisering av stab/ støtte funksjoner samt foreslå endringer Grunnlag for handlings- og økonomiplanarbeidet mot 2020 Grunnlag for arbeidet med neste planstrategi (2015/2016) og revidering av kommuneplan (2016/2017) Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gode barnevernstjenester. Etablere miljøforståelse og miljøvennlig produksjon. Sluttført. Overformynderiets arkiv for perioden , pluss noe eldre materiale er listeført og ordnet for bortsetting. Prosjektet er gjennomført og det er vedtatt en rekke tiltak. Disse vil bli igangsatt i løpet av 2015 Hamar kommune har gjennom bistand fra Østlandsforskning, ØF-notat 18/, Befolkning, næringsliv og uviklingstrekk i Hamar, og gjennom ØF-rapport 02/2015, Sammen blir vi større, fremskaffet noen utviklingsstrekk for befolkning i kommune og region. Kommunen har gjennom kontakt med Fylkesmannen fått stilt til disposisjon midler for utviking av ulike scenarier for kommunen og/eller kommunene i Hamarregionen. Det er drøftinger mellom kommunen om gjennomføring av dette, men en har avventet en avklaring om scenariene evt. også skal sees i relasjon i arbeidet med kommunereformarbeidet. Det avklares tidlig i Stategidokumentet Helhetlig barne- og ungdomspolitikk i Hamar er utarbeidet i Komité for barn og unge. Sluttbehandling skjer i løpet av 1. halvår I forbindelse med utarbeidelsen av dokumentet har det vært gjennomført medvirkningsprosesser med Ungdomsrådet, utvalgte elevråd på barnetrinnet, samt ungdomspolitikere på kommune- og fylkesnivå. Plan for barnevernet ble vedtatt Planen inngår som grunnlag for helhetlig politikk for barn og unge (jf mandatet) sammen med andre relevante planer. Forsinket. Sendes på høring 9/3-15. Sluttbehandles i kommunestyret 27/5-15 Startet opp i 2010 og 1. gangs sertifisering avsluttes i I rute. Siste enheter sertifiseres i løpet av Deretter oppfølging / resertifisering etter en bestemt ny modell. Fremdrift etter planen. Høringsutkast til Strategisk næringsplan behandles i formannskapet mars 2015 og sluttbehandling forventet mai Mandat vedtatt : utarbeide oversikt over folkehelsen og deretter et grunnlagsnotat til planstrategien med forslag til mål og hovedsatsingsområder. Oversiktsdokumentet utarbeidet høsten. Frist for grunnlagsnotatet er Føringer for revidering av boligplan Planprogrammet for Boligplan ble fastsatt i formannskapet den 4. juni, sak 121/14. 10

11 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Revidering for KDP for bolig Temaplan for grønnstruktur friluftsliv Boligsosial utviklingsprogram. Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Utviklingsprogram for integrering. Hamar 2020 Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. En oppfølging av vedtatt boligplan Arbeidet er delt i 2 faser. Fase 1 er gjennomført (analyse). Mål og strategier for integreringsarbeidet som er sluttbehandlet politisk. Administrasjonen følger opp notatet gjennom bl.a. et programsamarbeid med IMDi, se nedenfor. Komité for velferd har utarbeidet Boligplan Dokumentet skal etter planen endelig vedtas av Hamar kommunestyre før sommeren I forbindelse med planarbeidet har det vært fellesmøter med 3 andre politiske komiteer, og et møte med utbyggere og meglere. Det er vedtatt at temaene innlemmes i kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som er planlagt igangsatt i Boligsosialt utviklingsprogram gjennomføres med tiltak og prosjekter i Boligsosial avdelingen. Avtalen med Husbanken gjelder fram til Samarbeidet med Husbanken vil fortsette, men finansieringsrammene blir annerledes. Teknisk er løsningen på plass, nye rutiner gjenstår å utarbeide. Partnerskapsavtale inngått mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hamar kommune i Utviklingsmidlene ble i 2013 overført Hamar læringssenter som finansiering av et nytt tiltak, se årsmelding levekår og helse. Målsettingene i Hamar 2020 videreføres. Det jobbes med videreutvikling av gode rekrutteringsstrategier. Heltid ikke stykkevis og deltid Redusere uønsket deltid Første del av prosjektet er gjennomført og avsluttet. Det er vedtatt en videreføring hvor Helse og omsorg overtar prosjektlederansvaret. Lærlinger Øke antall lærlinger Gjennomført. Drift Nesten alle enheter har tatt i bruk kvalitetssystemet EQS. Det rapporteres månedlig på meldingsstatus til ledelsen. Staben gir bistand til oppgradering og utvikling av IKT-prosjekter som foregår i resultatenhetene. Innsparingstiltak stabene inkl service og kommunikasjon Effektiviseringskrav Foreslåtte tiltak (ikke alle har gitt antatt gevinst) Tiltak Status Besparelse E-faktura inn og ut (EHF) 42 % av inngående faktura er nå e-faktura Reduksjon av arbeidet med behandling av inngående faktura. Utgående e-faktura til bedrifter vil gi lavere kostnad på trykking og porto. Effekt først i Elektronisk lønnslipp 81 % av lønnslippene sendes nå elektronisk Lavere kostnader på trykking og porto 11

12 Rådmannens stab Tiltak Status Besparelse Svar ut Vurdere ressursbruken (bemanning) Robust Redusere kommunens utgifter på tjenestemobiler. Redusere antall telefonhenvendelser som handteres av servicekontoret Løsning er installert på kursbasen. Arbeidet med nye rutiner og opplæring gjenstår. Uttak av ressurser i strategiavdelingen. Innsparing i gjennom tilførsel av statlige midler. Vil i slutten av perioden gjennomføres i forbindelse med naturlig avgang. Kommuneadvokatene har bygget opp kompetanse for å ivareta barnevernsakene. Redusert bruk av konsulenter i org/pers. Gjennomført ved uttak av 2020 midler. Uttak av ressurser i økonomiavdelingen. Arbeidet ikke påbegynt. Se også ROBUST Prosjektet er gjennomført og det er vedtatt en rekke tiltak. Disse vil bli igangsatt i løpet av 2015 Samtlige abonnementer er gjennomgått. Abonnementer er justert i forhold til lønnsomhet. Gjennomgått med alle avdelinger. Forbedringer er oppnådd, men foreløpig ikke i stort nok omfang til å ta ut effekt. Vil gi effekt på mindre arbeid med utsending av brev. Lavere kostnad til kopi og porto. Vil gi noe mer kontroll arbeid på arkivet. Effekt først i Effekten tatt ut i. Vurderes senere opp mot naturlig avgang. Ingen effekt i. Innsparing effektueres fra 2015 Effektuert uttak i. Videreføres ut perioden. Ikke beregnet uttak i. Ikke beregnet uttak i. Effekten tatt ut i. Prolongeres med helårseffekt f.o.m Ikke planlagt effekt i. Vurderes nærmere i Diverse abonnementer Gjennomgått og utført. Effekt tatt ut i Økende ut perioden. Effektuert. Bilpool Ordningen prosjektert forkastet. Ny løsning under gjennomføring. Effektmål for ikke oppnådd, Effektmål oppnås eventuelt delvis fra 2015 Kompetanseheving Staben deltar på nødvendige kurs og konferanser knyttet til aktuelle fagområder. Juristene gjennomgår nødvendig opplæring for å kunne håndtere barnevernssaker på vegne av kommunen. Kommunen har i hatt et særlig fokus på opplæring i internkontroll, ROS analyser og risikovurdering. Likestilling/mangfold KS er norsk partner i et EØS-finansiert prosjekt i Spania om balanse mellom familieliv, arbeidsliv og privatliv. KS inviterte i 2013 HR-avdelingen i Hamar inn i dette arbeidet for å bidra med konkrete eksempler på tiltak som sikrer en god balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Hamar kommune var i vertskap for studiebesøk fra 5 spanske kommuner. Hamars engasjement i prosjektet er nå avsluttet. HMS HR-avdelingen har i samarbeid med hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten gjennomført verneombudsopplæring. På vegne av rådmannen har staben ved HR-avdelingen sekretærrollen i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Alle stabsavdelingene har HMS-fokus i det daglige. Det er gjennomført vernerunde med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i. Nytilsatte for hele rådhuset deltar i opplæring vedr brannsikkerhet, og det er gjennomført brannøvelse. Tilsyn og kontroll Statsarkivet har gjennomført arkivtilsyn. Rapporten peker på flere avvik som det må arbeides med over tid for å lukke. Det er gjennomført årlig branntilsyn. Det ble ikke avdekket avvik ved Hamar rådhus. Innkjøp hadde forvaltningsrevisjon. Jobber for å klargjøre ansvar for å forbedre lojaliteten til rammeavtaler. Hva Gjennomført Forbedringer Overordnede risikovurderinger Gjennomført risikovurdering korrupsjon ved de fleste enheter Klargjøre ansvar for oppfølging og iverksetting av tiltak 12

13 Rådmannens stab Interkommunalt samarbeid Gjennom Hedmark IKT deltar nå kommunen i 8 interkommunale forvaltningsteam som blant annet har som oppgave å arbeide med utvikling av fagsystemer. I har kommunen deltatt i 6 interkommunale prosjekter. Hamar og Stange har felles skatteoppkrever og er et av de lavest bemannede kontorene i Regionen i forhold til antall arbeidsgivere og innbyggere. I tillegg ble et utfordrende år grunnet stort sykefravær og vakanse i stillinger. Avdelingen har til tross for lav bemanning en løsningsgrad på linje med region og landet på de fleste innfordringsområder. Samleoversikt over interkommunalt samarbeid og vurdering av samarbeidet behandles regelmessig av kommunestyret. Hamarregionen Utvikling Hamarregionen Utvikling (HRU) ble overført til et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Stange, Hamar og Løten fra HRU s primære oppgave er knyttet til implementering av kommunenes næringsplaner samt gjennomføring av tiltak som kan bidra til å sikre vekst og utvikling i Hamarregionen. Den enkelte kommune i samarbeidet kan velge å legge egne oppgaver og prosjekter til HRU. Næringsutvikling i bred forstand er HRUs mandat. Økt integrering inn mot eierkommunenes administrasjoner har økt omfanget av næringsservicefunksjonen i HRU. Større prosjektene finansiert av øremerkede midler i har inkludert bl.a.: Nordens beste innlandsregioner 2020 (Interreg) Kommunikasjonsplattform og iverksetting prosjektene Bolyst Buffet, Dig-it Love-it, Arbeidsinnvandring Kommunespesifikke prosjekter, f. eks. tomteutviking for Hamar kommune, og driften av Åkershagan Eiendom (Stange kommune) HRU s bemanning har i utgjort 8,2 årsverk. Selskapet omsatte i for nærmere 15,1 mill. eks. mva. Finansiering består av grunnfinansiering fra samarbeidskommunene, samt prosjektmidler omsøkt hovedsakelig fra nasjonale, regionale og lokale offentlige aktører. Driftsresultatet for viser et overskudd på ca ,- kroner. Overskuddet avsettes til fond øremerket fremtidige tiltak for næringsutvikling i Hamarregionen. Tilnærming og integrering av HRU inn i eierkommunens administrasjoner har også i hatt fokus. Det jobbes fortsatt med å få rutiner og velfungerende arbeidsprosesser på plass for at man fullt ut skal kunne profitere på en kommunal verskommunemodell. HRU s ansvar for egeninntjening samt den prosjektorienterte driftsformen har tilpassningsmessig vist seg utfordrende, spesielt i forhold til økonomistyring. Omleggingen til kommunal virksomhet i en vertskommunemodell har derimot ført til at HRU driftsmessig har kommet mye tettere på kommuneadministrasjonene, og de ansatte føler at de har fått en bedre dialog og er mer involvert i samarbeidskommunenes arbeidsprosesser. Hamar kommune har likeså fått en mer synlig næringssjef / næringsavdeling. Investering År Regnskap Revidert Budsjett Opprinnelig budsjett Rådmannens staber og fellesutgifter Investeringer på IKT løsninger har for vært i videokonferanseutstyr for Telemedisin, infrastruktur på ungdomsskolene, innkjøpssystem og telefoni på Klukstuen. ger fra tidligere år. 13

14 Arealplan enhetsleder: Kari Nilssen Årsverk, inkl. vikarer: 10,4 Suksesshistorier: Arealplan har bidratt til god offentlig og politisk debatt i jernbanesaken gjennom informasjon og kommunikasjon i infosenter på Torghjørnet, åpne møter og presentasjon av mulighetsstudier for byutvikling med ulike jernbanealternativer. Arbeid med reguleringsplan for Ringgatas forlengelse er sluttført. Sluttbehandling kommer i Kommunedelplan for Hjellum er vedtatt. Handlingsplan for parkering utarbeidet med kommuneutviklingskomiteen. Økonomi Budsjett Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar for barn og unge Barn og unges interesser er en viktig premiss i all arealplanlegging. Arealplan bidrar til å styrke dette perspektivet i utviklingsplaner. Hamar er medvirkning Hovedfokus i året har vært jernbaneprosessen, Ringgatas forlengelse og firefelts E6. En har lagt vekt på god informasjon og medvirkning i prosessene. Godt miljø og livskvalitet for alle Godt miljø og livskvalitet for alle har generell oppmerksomhet, og både universell utforming og sykkelbysatsingen har vært fokusområder uten øremerkede ressurser. Grønnstruktur, gode byrom og lekeplasser er viktig grunnlag for folkehelse. Risiko og sårbarhet vurderes i alle plansaker. Et næringsliv i vekst Næringslivet imøtekommes gjennom ordinær saksbehandling. Det er fortsatt potensiale for forbedringer, som bl.a. skal støttes av resultatene fra pågående LEAN-arbeid. Arealplan bestreber seg på å være imøtekommende, gi tidlige signaler, forutsigbarhet, likebehandling, tydelighet og å være løsningsorienterte. Løpende dialog med næringslivet i samråd med strategiavdelingen og aktive bidrag i Bolystforum og tilrettelegge for utbygging gjennom utbyggingsavtaler. Gode botilbud Gode botilbud utvikles av arealplan gjennom behandling av reguleringsplaner for boligprosjekter etter føringer fra kommuneplanen. Innlandets hovedstad Samarbeid med Jernbaneverket om dobbeltspor intercitybane. Samarbeid med vegvesenet om regulering av 4-felts E6. Utvikling av handlingsplan for parkering for Hamar med kommuneutviklingskomiteen. Mulighetsstudier for byutvikling med ulike jernbaneløsninger Internasjonal kommune Byutvikling viktig tema på nordisk vennskapsbykonferanse i september. 14

15 Arealplan Omstilling og endring LEAN-arbeid for utvikling av rutinebeskrivelser for planarbeid til internt og ekstern bruk. Videreutviklet samhandling med byggesak gjennom erfaring og dialog. Redusert bemanning har preget deler av året. 3 nye medarbeidere oppstartet medio. Spesielle utfordringer Spesielle utfordringer i har vært: Opplæring av 3 nye planleggere, dvs ca 40 % av aktiv planleggerkapasitet siste halvår har bestått av nyansatte, unge men dyktige. OU-prosess har vært krevende. Flere ressurskrevende prosesser pågår samtidig. Det er til tider vanskelig å få endene til å møtes. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/informasjon Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planlegging og byutvikling. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Miljø og klima Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMATplanen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål.. Måloppnåelse Arealplans egenvurdering er at bruk av internett, 3D og GIS fungerer bra. Plan- Dialog har økt tilgjengeligheten til arealplanprosessene på nett. Arealplan bestreber seg på å være god på kommunikasjon ved å gi tidlige signaler, forutsigbarhet, likebehandling, tydelighet og å være løsningsorienterte. Dette er et pågående utviklingsarbeid. Effekt på miljø og klima er fast vurderingskriterium i forbindelse med arealplansaker. Brukere og tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) Politikertilfredshet totalt * * 4,2 mål Måloppnåelse God kvalitet Helhet og samordning Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) ? 0? Forbedret Forbedrede rutiner på tvers av avdelinger Forbedret *Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2012 og Universell utforming Arealplan vurderer krav om universell utforming i alle plansaker. Arealplan har bidratt i kommunens tverrfaglige ressursgruppe for universell utforming.medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Måleindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål * * 4,7 4,8 * Sykefravær egenmeldt 0,8 % 0,4 % 0,1 % 1,3 % 0,1 % Sykefravær legemeldt 2,3 % 2.4 % 1,6 % 3,8 % 6,2% Måloppnåelse 15

16 Arealplan Mål Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og mål * * 4,7 4,6 * * * 5,0 4,8 * 0 * Måloppnåelse Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Strandsonen mot utbygging. Kommunedelplan og stedsutvikling Hjellum Kommunedelplan for sentrum Ringgatas forlengelse Parkeringspolitikk for Hamar. Midtbyen plass - planer for gjennomføring Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen (FS-sak 169/05) Planarbeid Ingeberg Hamar stasjon og skysstasjon - utviklingsplaner Jernbane intercity Trehørningen - Olrud - Nydalen Mulighetsstudier for utvikling av Fuglsethtomta Tjuvholmen og den sentrumsnære sjøfronten, mulighetsstudier Parkeringshus i Hamar. Planlegging for utvikling av P-hus. Nye barnehagetomter - regulering Regulering av Lundbo til serviceformål, særlig barnehage. Utvikle ny bydel som rommer % av prognostisert boligutvikling i 30-årsperspektiv. Fortetting ihht. SMAT. Styrke stedskvalitet og omdømme på Hjellum, finne nye utbyggingsområder. Finne rom for boligbygging og utvikling av næringslivet og opplevelser. Ferdigstille veglenke i hovedvegsystemet ihht. overordnet plan. Kommuneutviklingskomiteen. Styrke campus og sammenhengen med sentrum Gi retningslinjer for byutvikling langs Vangsvegen. Utvikle tomteareal for boligbygging. Ivareta overordna mål og kortsiktige behov for opprusting. Sikre mål om dobbeltspor og sentralt beliggende stasjon. Ihht. SMAT. Koordinering av arealer og infrastruktur for næring lokalisert ved E6 på aksen Hamar - Brumunddal. Spesielt bilbasert varehandel. Skape felles visjoner for utvikling av to kvartaler ihht. kommuneplanen. Skape nye visjoner for utvikling av Tjuvholmen og sentrums kontakt med Mjøsa. Ihht. kommuneplanen og veg- og transportplanen. Ihht. barnehageplanen. Gjennomføring av kommuneplanen. Usikkerhet om framtidig løsning for jernbane har ført til at investering i ny hovedadkomst til strandsonen har blitt stående på vent. Gjennomført mulighetsstudier i partnerskap med private. KDP vedtatt Bymodellen har vært under utvikling. Prosjektet har ikke blitt prioritert i. Plan vært på off. ettersyn. Klar for sluttbehandling. Ferdig i kommuneutviklingskomiteen. Høring gjennomført. Vedtatt Prosjektert, men regulering gjenstår. Usikkerhet om finansiering av utbygging. Ingen framdrift i. Må vurderes om den fortsatt er aktuell som eget prosjekt. Kan innarbeides kommuneplanen. Områderegulering vestre Ingeberg: Planarbeid pågår. Forventet sluttføring i Dialog om utforming og prosjektering pågår. Pågått arbeid med planprogram. Høring fra desember. Gjennomført i samarbeid med Ringsaker. Gjennomført i henhold til avtale med CC Stadion. Gjennomføring pågår. Vestre torg bygges. Johannensenløkka: Utredning pågår. Dialog om utvikling og regulering av Lundbo pågår. Se over. 16

17 Arealplan Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Kommuneplanens arealdel - revisjon. Reguleringsplan Midtstranda. E6 - saksbehandling og videre planarbeid. Tematisk avgrenset på grunnlag av vedtatt planstrategi. Endret adkomst og videreutvikling av området. Sikre regionale samferdselsinteresser og tilpasning til lokale behov. Oppstart. Har ventet på E6 vedtak. Ble klart for oppstart Trase besluttet i miljøverndepartementet Planlegging følges opp. Rv 25 Ringgata til Torshov - planarbeid Regulering av tomta etter Ankerskogen vg skole til serviceformål Planarbeid Kirkeby i Vangsåsen, turisme og fritidsboliger. Områderegulering. Ihht. mål i kommuneplanen og veg- og transportplanen. Ihht. kommuneplanen Ikke initiert eller igangsatt. Ikke igangsatt. Ihht. kommuneplanens arealdel. Forutsatt oppstart etter Utviklingsplan for om rådet ved OL-amfi. Ihh.t formannskapsvedtak Forutsatt oppstart i Plan for sykkelruter gjennom Hamar Ihht. planstrategi Ikke igangsatt i. Revisjon av veg og transportplan Ihht. planstrategi Som forutsatt: ikke startet i 2015 Regulering Hol gravlund Regulerings Lundbo barnehage, saksbehandling Ikke prioriterte prosjekter Avklare areal for utvidelse av gravlund, ihht. kommunestyrevedtak Planoppgaver som ikke er prioritert i kommunal planstrategi Gjennomført forberedelser til planlegging. Oppstart varsles 1 kvartal Planforslag mottatt for behandling. Ingen omprioriteringer/avvik i. Økonomi Mål Måleindikator God økonomi- Styring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål +0,3 % +0,5% >/= 0,0 +2,0% Måloppnåelse Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar Gr. 13 Vedtatte kommune(del)planer 0 1 Ikke tall Vedtatte reguleringsplaner Ikke tall - etter privat planforslag Ikke tall - kommunale planforslag Ikke tall Klagesaker 9 0 2? Ikke tall - sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet 9 2? Ikke tall - klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen 9 2? Ikke tall Likestilling Arealplan har ikke spesielt fokus på likestilling. UU Universell utforming inngår som kriterium i alle plansaker og ivaretas ved bestemmelser i planene. HMS Gjennomført HMS-dag for arealplan med Frisk HMS Etikk Ingen spesielle kampanjer i, men generelt høyt nivå vedr. rolleforståelse hos saksbehandlerne. 17

18 Service og kommunikasjon enhetsleder: Hilde Huse Årsverk, inkl. vikarer: 9,9 (ved utgangen av, flere endringer i løpet av ) Suksesshistorier: God markedsføring av åpningsarrangementene for Hamar kulturhus, Stortorget og Vestre torg Aktiv bruk av Facebook - topp 10 i Norge Deltagelse i prosjektet Kommune Framtidas digitale kommune Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar er medvirkning Kommunens nettside er en av våre viktigste kanaler for å nå innbyggerne. Nettstedet blir flittig bruk av så vel innbyggere som media, og bruken har gått merkbart opp de siste tre årene fra unike brukere i måneden i 2012 til unike brukere hver måned i. Det ligger inne muligheter for både to-veis-kommunikasjon og selvbetjening via nettsiden, og det jobbes kontinuerlig med forbedringer på dette punktet. Som eksempel kan nevnes at nettsiden ble mobiltilpasset i, og et nytt nettverktøy for ledige stillinger kom på plass og sto klart ved nyttår Vi startet også opp med weboverføring fra kommunestyremøtene i april Hamar kommunes offisielle Facebook-side ble opprettet , og etablerte seg gjennom 2013 som en populær to-veis kanal med innbyggerne, og antall likere har gått kraftig opp i løpet av. Siden hadde cirka 900 likere ved inngangen til, og hele 5783 da vi gikk inn i Hamar kommunes Facebook-side var da på topp-ti-lista i Norge. Våren deltok vi i et prosjekt i regi av KS/KommIT Kommune framtidas digitale kommune. I prosjektet ønsket vi å få innbyggeren til å fortelle oss hvordan de ønsker at kommunen skal digitalisere tjenestene sine. I arbeidet med dette fulgte vi en familie som nettopp har flyttet fra til Hamar kommune. Ved å være tett på familien kunne vi observere deres behov, ønsker og digitale adferd på nært hold. Det ble laget en animasjonsfilm som viser noen av utfordringene kommunene står overfor. I tillegg er det blitt laget en liten film for å forklare hvordan vi jobbet med dette prosjektet. Innlandets hovedstad I utmerket seg som året da vi åpnet og feiret de store investeringene i Hamar. Vi sto for tre arrangementer i egen regi, som alle ble en folkefest: Åpning av kulturhuset: tv-overført åpningsshow, utendørsarrangement på Stortorget, Åpen dag på lørdag. Åpning av Stortorget/Frivilligmønstring: Tre dagers program med gratiskonsert med Bjørn Eidsvåg som høydepunkt. Etablerte samarbeid med aktørene rundt Stortorget for felles engasjement for å skape liv på Stortorget. Sparebanken Hedmark var bidragsyter. Julegrantenning: Arrangement tre steder i sentrum: CC Stadion, Østre Torg og Stortorget. Samarbeid med Hamar Sentrum AS og Eika Forsikring. En felles identitetsplattform for Hamarregionen ble vedtatt og tatt i bruk høsten. Plattformen gir Hamarregionens 18

19 Service og kommunikasjon fire kommuner et felles ståsted og hjelper oss å fremstå mer samlet og tydelig. I tillegg til at kommunene bruker identitetsplattformen, oppfordres næringsliv, reiseliv og akademia til å bruke den som utgangspunkt for sin kommunikasjon. Profileringstiltak høsten på bakgrunn av identitetsplattformen: Midt i matfatet, Tirsdag kveld i Alna (gjentakelse av Torsdag kveld i Nydalen) og profileringskampanjer i trykte og sosiale medier i regi av HrU, bl.a. Jul på Hedmarken. Kommuneorganisasjonen Hamar kommune har vedtatt fire verdier for virksomheten: Åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Kommunikasjonsavdelingen har arbeidet med å få verdigrunnlaget uttrykt visuelt og dernest godt kjent internt i organisasjonen. Det er blitt laget en Powerpoint-visning, en filmvisning, roll-ups, ei brosjyre og en spå som alle viser hvilke verdier vi har og hva de betyr for oss i hverdagen. Det har også pågått et arbeid for å fornye kommunens profilhåndbok, som var fra Som et ledd i dette, har vi blant annet fått nye annonsemaler, nye gatebannere, ny skilt-mal med mer. Omstilling og endring Avdelingen jobber videre med å redusere antall telefonhenvendelser som håndteres av Servicekontoret. Vi har hatt et spesielt fokus på å redusere antall retursamtaler fra fagavdelingene. Antall samtaler i retur (ikke svar eller opptatt) er fortsatt for høyt i forhold til resultatmålene våre. Vi er i gang med ulike tiltak både i egen avdeling og mot resultatenhetene for å nærme oss målet om 20 % samtaler i retur på sentralbordet og 10 % retursamtaler på Servicekontoret. Målene er ambisiøse, men bør nås i løpet av planperioden. Digitalisering og utvikling av selvbetjeningsløsninger er en viktig del av utvikling og omstillingsarbeidet i kommunen. Dette er et område som avdelingen er spesielt opptatt av. Gjennom deltagelsen i prosjektet Kommune 2020 har vi fått mange nyttige innspill til det videre arbeidet med dette området. For å styrke arbeidet med strategisk kommunikasjon, ble stillingen som kommunikasjonsrådgiver flyttet fra Service og kommunikasjon til Strategiavdelingen med virkning fra 1. mai. Fra august ble arbeidet med husleiekontrakter tilbakeført til teknisk drift og anlegg, og antall stillinger ved avdelingen ble redusert med 20 %. Styringsark - måloppnåelse Brukere/tjenester Mål God kvalitet og informasjon Måleindikator (verdiskala 1-6) Tilgjengelighet på telefonen: Sentralbordet Servicekontoret Antall samtaler i retur: Sentralbord Servicekontoret Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon Kvalitetsvurdering nettside, Difis kriterier sek 13 sek sek 13 sek 39 % 35 % mål 20 sek 20 sek 20 % 10 % * * 5,3 * 4 stjerner eller mer 12 sek 12 sek 37 % ** Måloppnåelse Plassering i forbrukerrådets test av kommunal service ** eller bedre ** Helhet og samordning Brukertilfredshet i forhold til å få løst sine oppgaver i Servicekontoret * * 5,3 * * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2012, 2013 og ** Forbrukerrådet har ikke gjennomført testing av kommunal service i 2012 og *** Difi og Norge.no gjennomførte ikke test av offentlige nettsteder i 2012 og ***** Pga av flytting av servere er det kun mulig å hente ut statistikk for sentralbord og servicekontor samlet i. 19

20 Service og kommunikasjon Medarbeidere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Måloppnåelse Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Medarbeidertilfredshet totalt * 4,3 5,0 * Sykefravær egenmeldt 2,0 % 1,5 % 1,0 % 1,24 Sykefravær legemeldt 2,9 % 7,4 % 3,0 % 9,66 Læring og utvikling God ledelse Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Ledelse * 4,8 5,0 * * 4,8 5,0 * * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2011 og Sykefraværstallene viser en negativ utvikling i forhold legemeldte mens det er positiv utvikling i forhold egenmeldt fravær. Årsakene til det legemeldte sykefraværet er ikke relatert til arbeidsmiljø. Det er imidlertid viktig å ha med i betraktning at Servicekontoret er en liten avdeling, slik at små endringer både i positiv og negativ retning i forhold til sykefraværet får stort prosentvis utslag. Kompetanseheving Det har i vært gjennomført kompetansehevende tiltak innen for områdene mediehåndtering, telefonstøttesystem, og håndtering av truende situasjoner.. Økonomi Mål Måleindikator mål Måloppnåelse God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme -4,9% +4,1% >/=0,0 % +3,8% Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar Unike brukere i gjennomsnitt pr mnd på nettsidene Antall følgere på Twitter Antall "likes" på Facebook Antall inngående telefonhenvendelser til Servicekontoret pr dag i gjennomsnitt Antall tapte anrop på sentralbordet 4,2 % 4,3% 3% Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet Ordre med opplysninger til eiendomsmeglere Drift Kommunes fotobase for markedsføring og profilering er fornyet i løpet av. I april startet vi med weboverføringer av kommunestyremøtene. Vi får ikke eksakte tall på hvor mange personer som har fulgt de ulike sendingene eller hvor mange som ser på opptakene i etterkant av møtene. Systemet teller unike IPadresser. Bedrifter har ofte bare en IP-adresse ut, slik at bak en IP-adresse kan det være flere seere, slik som her i Hamar kommune. Totalt er det registrert 180 IP adresser på de 9 direktesendingene av kommunestyremøtene i, mens det har vært 156 unike IP-adresser som vært inne på arkivopptakene av møtene. Innsparingstitakene er gjennomført sammen med rådmannens staber og er rapportert der. HMS Innenfor HMS området har vi jobbet med oppfølging etter vernerunden og medarbeiderundersøkelsen i Hovedfokuset for arbeidet har vært håndtering av truende situasjoner, støy og sikkerhet. Høsten ble det satt i gang arbeid med for å utrede tiltak for å redusere støy og fysiske sikkerhetstiltak. Tiltakene vil bli iverksatt i løpet av

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...15 Service og kommunikasjon...19 Opplæring og oppvekst...23 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Grunnskolesjef Anne-Grete Melby Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Hamar Åpen Modig Pålitelig Helhetlig KRITERIER Hvordan bidrar ledelsen til kommunens og skolenes utvikling og måloppnåelse? Hvilken retning

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 Innhold Politisk 4 Rådmannens stab 5 Arealplan 11 Service og kommunikasjon 15 Opplæring og oppvekst 19 Barnehage 24 Kultur 28 Pleie og omsorg 33 Levekår og helse

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk...4 Rådmannens stab...7 Arealplan... 14 Service og kommunikasjon... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 27 Kultur... 33

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17 Fremdriftsplan for handlingsprogram 2018-2021 Utfordringer og utviklingsområder Utfordringer for Asker kommune Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005

Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005 Veg- og trafikkplan for Hamar Planprogram Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005 K:\felles\VTP\2008_06_Offentlig_ettersyn\Planprogram.doc 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. BAKGRUNN OG MANDAT... 3 1.2

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan... 13 Servicekontor... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 28 Kultur... 33 Pleie og omsorg...

Detaljer

Hvordan utvikle denne byen?

Hvordan utvikle denne byen? Hvordan utvikle denne byen? Hamar Bevaring Forandring Utvikling Rammebetingelsene Konkurranse om bosetting og arbeidskraft Sterk statlig styring av arealbruk (SMAT) E-6 og to-spors jernbane (infrastruktur)

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

Handlings- og økonomiplan. Side 2

Handlings- og økonomiplan. Side 2 Side 2 Innholdsfortegnelse 2015-18 Innholdsfortegnelse 2 Rådmannens staber... 4 Service og kommunikasjon... 12 3 Opplæring og oppvekst... 15 Barnehage... 22 4 Helse og omsorg... 27 5 Kultur og frivillighet...

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Rådmannens forslag Strategidokument 2015 2018 Rådmann Inger Anne Speilberg 06.11.2014 1 Strategidokument 2015-2018 MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

Planprogram for Strategisk næringsplan for Hamar

Planprogram for Strategisk næringsplan for Hamar Planprogram for Strategisk næringsplan for Hamar 2018 2025 Temaplan Forord Hamar kommune har startet arbeidet med Strategisk næringsplan for perioden 2018 2025. Planen vil vurdere mål og utfordringer helt

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2013 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder*

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kvinesdal kommune Kommunal planstrategi 2016-2019 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 140 2015/874 8929/2016 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet 21.06.2016 63/16 Kommunestyret

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer