Årsmelding Del 2 Resultatenhetene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene"

Transkript

1 Årsmelding Del 2 enhetene

2

3 Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår og helse...53 Nav...61 Barn og familie...65 Byggesak og oppmåling...72 Teknisk drift og anlegg...76 Kommuneentrepenøren...86 Interkommunalt samarbeid...89 KOSTRA...92 KOSTRA - Finansielle nøkkeltall...93 KOSTRA - Prioritering...94 KOSTRA - Dekningsgrad...96 KOSTRA - Dekningsgrad...97 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader...98 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader

4 Politisk Fakta Ordfører: Morten Aspeli Varaordfører: Geir Byberg Hamar kommunestyre : Arbeiderpartiet: 15 By- og bygdelista: 7 Høyre: 7 Fremskrittspartiet: 2* Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 2 Venstre: 2 ** Senterpartiet: 1 Sos. Venstreparti: 1 *) Begge de faste representantene har i representert Høyre **) En av de faste representantene har i representert Arbeiderpartiet Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret, det tas her ikke høyde for en omfattende rapportering fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i ulike politiske møtefora. Avviksbeskrivelse drift I forhold til budsjett er det et mindreforbruk stort ca kr I forbindelse med regnskapet kan det gjøres følgende noter: Justert for Stortingsvalget er regnskapsresultatet samme nivå som for 2013 Ordfører har brukt kr ,- av sin fullmaktssum på Kr ,-. Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører 100 % Varaordfører 50% Varaordfører 50% (pt ikke i bruk) Oppgaveløsning Antall politiske møter og saker Kommunestyret Ant. Møter Ant. saker Formannskapet Formannskapets arbeidsmøte Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker (inkl. opplæring)

5 Politisk Org- og personalstyret Klagenemda * Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Medhold Utvalg Utvalg Komité for velferd Ant. møter Komité for kommuneutvikling Ant. møter Komité for næring og kultur Ant. møter Komité barn og unge Ant møter Mangfoldsutvalget Ant. møter Alkoholkontrollutvalg Ant. møter Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ant. møter Rådet for eldre Ungdomsrådet Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr Skjenkebevillinger Salgsbevillinger Enkeltanledninger Ambulerende bevillinger 157 Antall kontroller Antall skjenkekontroller Antall salgskontroller Totalt:

6 Rådmannens stab Konstituert rådmann: Terje Halvorsen 6 Avdelinger: Organisasjon og personal - stab Administrasjon - stab - arkiv - kantine - renhold - vaktmester Økonomi - stab - regnskap - lønn - fakturering - innfordring - skatt Strategi - stab IKT-utvikling og bestiller - stab Årsverk, inkl vikarer: 79,6 Suksesshistorier: Godt gjennomførte folkemøter. Weboverføring av kommunestyremøtene. 80 % av lønnsslippene sendes digitalt Legemeldt sykefravær er redusert. Ferdigstilling av flere viktige byromsprosjekter Økonomi Budsjett Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar for barn og unge Barn og unges interesser ivaretas bl.a. gjennom deltakelse i planarbeidet og informasjons-/enkeltsaker i ungdomsrådet. Hamar kommune har besluttet at vi fortsatt skal delta i forsøket med 16 års stemmerett. Det mangler fortsatt avklaring vedrørende barnas talsperson etter endringer i lovverket. Hamar er medvirkning For å sikre god medvirkning har bevisstheten på informasjon og kommunikasjon med omgivelsen blitt ytterligere styrket. Dette gjelder også oppstartfasen i planarbeid for å fange opp medvirkning fra berørte, samt deltakelse i selve planleggingen, jfr. bl.a. prosjektoversikten. Folkemøter har vært avholdt med temaer som byromsplan og jernbane. Et næringsliv i vekst Arbeidet med strategisk næringsplan pågikk for fullt i (sluttbehandles 1. halvår 2015). Næringsarbeidet i Hamar er i stor grad knyttet til Hamarregionen Utvikling (HRU). HRU s primære oppgave er knyttet til implementering av kommunenes næringsplan. Økt integrering inn mot eierkommunenes administrasjoner har økt omfanget av næringsservi-

7 Rådmannens stab cefunksjonen. HRU/Rådmannen har jobbet med aktuelle lokaliseringssaker. HRU gjennomførte flere viktige prosjekter (finansiert med øremerkede midler), bl.a. Nordens beste innlandsregioner 2020 (Interreg), kommunikasjonsplattform og iverksetting, 2020-prosjektene Bolyst Buffet, Dig-it Love-it, Arbeidsinnvandring og kommunespesifikke prosjekter. Generelt har kommunens administrasjon fortsatt fokus på med tettere kontakt med næringslivet gjennom partnerskapsprosjekter, deltakelse i selskaper og møter med/besøk hos enkeltbedrifter. Ny eierstrategi ble vedtatt i. Gode botilbud og tjenester Strategiavdelingens aktivitet/komiteenes aktivitet i har vært preget av arbeidet med ny boligplan, ny næringsplan, ny miljø og klimaplan, samt plan for helhetlig politikk for barn og ungdom og tilrettelegging for folkehelseplanleggingen. Dette er planer som vil bli sluttbehandlet 1. halvår våren Ved siden av egne prosjekter for sluttføring av overformynderiet og fulldigitalisering av arkivet har arkivet innlemmet pleie og omsorg i ESA med digitale personalmapper, det er gjennomført nybegynnerkursing i dokumentforvaltning og bruk av ESA, NAV klientarkiv er periodisert for perioden og arbeidet med arkivplan er godt i gang, men ikke ferdigstilt. Når det gjelder oppfølgingsarbeidet etter Statsarkivets tilsyn 2013 er mye utført, men ikke alle pålegg er lukket. Kommuneadvokaten har i i hovedsak levert juridisk bistand i rådmannens stab og resultatenhetene, i tillegg til ansvar og tjenester til kommunens eiersekretariat: Personal: Håndtering av vanskelige personalsaker og deltakelse organisasjonsprosjektet (ca 0,3 årsverk). Eiersekretariatet: Se egen rapportering. (Utgjorde ca 0,6 årsverk fra kommuneadvokatens side) Barnevernet: Fulgte opp 3 saker for fylkesnemnda. Målsettingen om å føre 25 % av barnevernets saker for fylkesnemnda i ble ikke nådd, primært av kapasitetshensyn, men også pga kompleksiteten i de saker som er ført for nemnda i perioden. (Tjenester til Barneverntjenesten utgjorde i overkant av 0,1 årsverk). Klagenemnda: Saksforberede og gjennomførte 9 møter for klagenemnda. Det ble behandlet 120 saker (111 eiendomskattklager, 5 klager på startlån, og 4 klager på redusert foreldrebetaling SFO og Barnehage ). Utgjorde i overkant av 0,35 årsverk. Arbeidet med å revidere kommunestyrets delegeringsreglement ble utsatt til 2015 som følge av redusert kapasitet i avdelingen. Senter for kompetanse og utdanning Hamar kommune har sammen med HRU arbeidet med å formidle blant annet deler kommunen ut velkomstpakke til alle studenter. Hamar kommune har gjennomført dialogmøter med Wang toppidrettsgymnas med tanke på etablering i Hamar. Hamar kommune og HRU samarbeider fortsatt om formidling av god informasjon på Hamars nettsider om nyttig informasjon til studenter. Kommunen ønsker også nye studenter velkomne til Hamar i forbindelse med skole start. Kommunen har ved to anledninger siste året vært vertskap for deltakere ved brede internasjonale konferanser ved høgskolen, ved besøk i Hamar Rådhus. Her er det orientert om Hamar kommune og det er presentert lokale kulturinnslag, og det har vært omvisning i kulturhuset. Arbeidet ved Midtbyen plass er dessverre utsatt, delvis med bakgrunn i trafikale forhold i byen, men også av finansielle årsaker. Det er etablert faste kvartalsvise informasjonsmøter mellom ledelsen ved Høgskolen og politisk- og administrativledelse i kommunen. Innlandets hovedstad Året ble snorklippingens år for Hamar kommune, etter fem år med stor satsing og innsats for utvikling og utbygging av Hamarsamfunnet. ble året da Hamar sentrum framsto med en mer urban sentrumskjerne med nye opplevelses- og attraksjonskvaliteter. Det er inspirerende at planer og strategier har blitt realisert i forhold til sentrums-, by- og kommuneutvikling. En internasjonal kommune Internasjonalt arbeid i Hamar kommune har i hatt hovedfokus på bl.a. planlegging og gjennomføring av nordisk vennskapsbykonferanse i Hamar i september, samt arbeidet med revideringen av Hamar kommunes internasjonale strategi (sluttbehandles i 2015). Den nordiske vennskapsbykonferansen ble godt mottatt og løftet vennskapsbysamarbeidet inn mot et nytt spor. Med intensjon om å øke Hamar kommunes kompetanse og erfaring med internasjonalt nettverkssamarbeid meldte Hamar kommune seg inn i nettverksprosjektet neulakes Network. Hamar kommune bevilget kr ,- til Khan Younis via Røde Kors til bl.a. medisinsk utstyr. Det internasjonale arbeidet i Hamar kommune har i også hatt en regional tilnærming. 7

8 Rådmannens stab Kommuneorganisasjonen Hamar kommune 2020 har satsingsområdene kompetanse og organisasjon, struktur, teknologi og økonomi og styring. Arbeidet med Hamar kommune 2020 er videreført i, og utviklingstiltak knyttet til kompetanse og organisasjon og struktur er omtalt i del 1; Medarbeidere og organisasjon. Arbeidet med rekrutteringsstrategien er videreført. Omstilling og endring Effektivisering ved hjelp av IKT med bl.a. ny rekrutteringsløsning. Vurdering av styringssystem videreføres. Innstramming av økonomiske rammer vil måtte innebære en mer bevisst prioritering. Målsettingene i Hamar 2020 videreføres. Kvalitetsstyring, EQS. Styringsark - måloppnåelse Brukere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Måloppnåelse Politikertilfredshet totalt * * 4,6 5,2 God kvalitet Helhet og samordning God medvirkning God informasjon enhetens tilfredshet med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, IKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) enhetenes tilfredshet med samordning enhetenes tilfredshet med medvirkning enhetenes tilfredshet med informasjon * * 4,6 * * 4,5 * * 4,6 * * 4,6 * * * 4,6 * * Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse. Medarbeidere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Måloppnåelse Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling God ledelse Likestilling og mangfold Medarbeidertilfredshet totalt * * ** 4,8 * Sykefravær egenmeldt 0,7 % 0,9% 0,9% 1,0 % 0,9% Sykefravær legemeldt 6,9 % 4,5% 5,9% 5,0 % 4,1% Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * * ** 4,8 * 4,7 * ** 4,8 * ** 1 * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse. ** Det er ikke egne resultater for staben i Sykefravær Både det egenmeldte og legemeldte sykefraværet er lavere enn måltallet. Det er særlig gledelig at det legemeldte sykefraværet har gått markert ned, og staben vil fortsette å følge nøye med på utviklingen videre framover. Økonomi 8 Mål God økonomistyring Måleindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål +5,7 +3,0 >/=0,0 % +5,0 Måloppnåelse

9 Rådmannens stab Staben hadde i et mindreforbruk på 3,7 mill kr. Av dette beløpet var 1,7 mill kr ment avsatt til fond for bruk i Dette var midler til vedlikehold og utstyr rådhus, midlertidig styrking av arkivet og forskjøvet planarbeid. Avsetningen ble tilbakeført ved saldering av årsregnskapet og blir brukt som en del av totalsalderingen. Resterende mindreforbruk henger sammen med vakanser i. Nøkkeltall Hamar 2011 Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar Gr. 13 Antall møter i kommunestyret 10* 20*** Antall møter i formannskap 19* Antall skjenkebevillinger Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler * Tall fram til og med Nytt kommunestyre ble konstituert *** Inkludert opplæringsmøter Prosjekter 65 % 65% 65% 65% - Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status IKT-strategi og handlingsplan Utarbeide handlingsplan IKT IKT-strategi vedtatt i 2012,handlingsplan for ble utarbeidet som prosjektliste. Alle mål i IKT-strategien er dekket via pågående prosjekter. Virkeliggjøre ESAK som kommunens dokumentbehandlersystem Registrering og datafangst i Agresso Videreutvikling av Agresso-løsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Opplæring i prosjektarbeid Sikre dokumentasjon av kommunens saksbehandling og aktivitet Effektivisere gjennom papirfri saksbehandling. Dokumentere riktig kontigenter til KS er basert på riktig datafangst Målsettingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene. Øke effektiviteten i det kommunale prosjektarbeidet. Fulldigitalt arkiv satt i drift fra (unntak: elevmapper, Hedmarken Brannvesen og fagapplikasjoner). Prosjektet fortsetter i 2015 med innføring av nødvendige kvalitetssikringsrutiner. Gjennomført Produksjon av lønn i Agresso er endret for å legge til rette for kravene i A-melding. All rapportering på lønn går nå gjennom Altinn. Tilpasset versjon av malene til ble tatt i bruk på IKT prosjekter. Risikovurdering i EQS Dokumentasjon av risikovurderinger Risikomodulen i EQS er tatt i bruk i mindre skala. Oppdatering av kommunens beredskapsplaner. Revidering av ROS-analyse Status tiltak ROS Nødstrømsløsninger Plan for etablering av kriseledelse Beredskapsøving 2. hvert år Årlig gjennomgang 2015 Rekrutteringsløsning Effektiviserer rekrutteringsprosessen Nytt elektronisk rekrutteringsverktøy er tatt i bruk, det vil bli gjennomført opplæring gjennom våren 2015 i hele organisasjonen Svar ut Elektronisk utsendelse av brev for å effektivisere og spare utgifter på bl.a porto. Teknisk er løsningen på plass, nye rutiner gjenstår å utarbeide. 9

10 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Elektronisk lønnslipp Spare utgifter til trykking og porto Integrasjon mot MinGat ble tatt i bruk på høsten. 81 % lønnslippene er nå elektroniske. Timeregisteringsløsning Dokumentasjon av timer Utsatt pga kapasitetsproblemer. Overføring av overformynderi til staten v/fylkesmannen Stab/støtte prosjekt Senarioer for befolkningsutvikling Senarioer for Hamar og Hamar-regionen mot 2030 og 2050 Synliggjøre kommunens helhetlige barne- og ungdomspolitikk. Utarbeide en utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer. Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan. Miljøsertifisering av alle avdelinger i Hamar kommune. Revidering av strategisk næringsplan Folkehelseplan/er. Overført ihht lovendring. Sluttføre alt arbeid på kommunal hånd Evaluere dagens organisering av stab/ støtte funksjoner samt foreslå endringer Grunnlag for handlings- og økonomiplanarbeidet mot 2020 Grunnlag for arbeidet med neste planstrategi (2015/2016) og revidering av kommuneplan (2016/2017) Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gode barnevernstjenester. Etablere miljøforståelse og miljøvennlig produksjon. Sluttført. Overformynderiets arkiv for perioden , pluss noe eldre materiale er listeført og ordnet for bortsetting. Prosjektet er gjennomført og det er vedtatt en rekke tiltak. Disse vil bli igangsatt i løpet av 2015 Hamar kommune har gjennom bistand fra Østlandsforskning, ØF-notat 18/, Befolkning, næringsliv og uviklingstrekk i Hamar, og gjennom ØF-rapport 02/2015, Sammen blir vi større, fremskaffet noen utviklingsstrekk for befolkning i kommune og region. Kommunen har gjennom kontakt med Fylkesmannen fått stilt til disposisjon midler for utviking av ulike scenarier for kommunen og/eller kommunene i Hamarregionen. Det er drøftinger mellom kommunen om gjennomføring av dette, men en har avventet en avklaring om scenariene evt. også skal sees i relasjon i arbeidet med kommunereformarbeidet. Det avklares tidlig i Stategidokumentet Helhetlig barne- og ungdomspolitikk i Hamar er utarbeidet i Komité for barn og unge. Sluttbehandling skjer i løpet av 1. halvår I forbindelse med utarbeidelsen av dokumentet har det vært gjennomført medvirkningsprosesser med Ungdomsrådet, utvalgte elevråd på barnetrinnet, samt ungdomspolitikere på kommune- og fylkesnivå. Plan for barnevernet ble vedtatt Planen inngår som grunnlag for helhetlig politikk for barn og unge (jf mandatet) sammen med andre relevante planer. Forsinket. Sendes på høring 9/3-15. Sluttbehandles i kommunestyret 27/5-15 Startet opp i 2010 og 1. gangs sertifisering avsluttes i I rute. Siste enheter sertifiseres i løpet av Deretter oppfølging / resertifisering etter en bestemt ny modell. Fremdrift etter planen. Høringsutkast til Strategisk næringsplan behandles i formannskapet mars 2015 og sluttbehandling forventet mai Mandat vedtatt : utarbeide oversikt over folkehelsen og deretter et grunnlagsnotat til planstrategien med forslag til mål og hovedsatsingsområder. Oversiktsdokumentet utarbeidet høsten. Frist for grunnlagsnotatet er Føringer for revidering av boligplan Planprogrammet for Boligplan ble fastsatt i formannskapet den 4. juni, sak 121/14. 10

11 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Revidering for KDP for bolig Temaplan for grønnstruktur friluftsliv Boligsosial utviklingsprogram. Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Utviklingsprogram for integrering. Hamar 2020 Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. En oppfølging av vedtatt boligplan Arbeidet er delt i 2 faser. Fase 1 er gjennomført (analyse). Mål og strategier for integreringsarbeidet som er sluttbehandlet politisk. Administrasjonen følger opp notatet gjennom bl.a. et programsamarbeid med IMDi, se nedenfor. Komité for velferd har utarbeidet Boligplan Dokumentet skal etter planen endelig vedtas av Hamar kommunestyre før sommeren I forbindelse med planarbeidet har det vært fellesmøter med 3 andre politiske komiteer, og et møte med utbyggere og meglere. Det er vedtatt at temaene innlemmes i kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som er planlagt igangsatt i Boligsosialt utviklingsprogram gjennomføres med tiltak og prosjekter i Boligsosial avdelingen. Avtalen med Husbanken gjelder fram til Samarbeidet med Husbanken vil fortsette, men finansieringsrammene blir annerledes. Teknisk er løsningen på plass, nye rutiner gjenstår å utarbeide. Partnerskapsavtale inngått mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hamar kommune i Utviklingsmidlene ble i 2013 overført Hamar læringssenter som finansiering av et nytt tiltak, se årsmelding levekår og helse. Målsettingene i Hamar 2020 videreføres. Det jobbes med videreutvikling av gode rekrutteringsstrategier. Heltid ikke stykkevis og deltid Redusere uønsket deltid Første del av prosjektet er gjennomført og avsluttet. Det er vedtatt en videreføring hvor Helse og omsorg overtar prosjektlederansvaret. Lærlinger Øke antall lærlinger Gjennomført. Drift Nesten alle enheter har tatt i bruk kvalitetssystemet EQS. Det rapporteres månedlig på meldingsstatus til ledelsen. Staben gir bistand til oppgradering og utvikling av IKT-prosjekter som foregår i resultatenhetene. Innsparingstiltak stabene inkl service og kommunikasjon Effektiviseringskrav Foreslåtte tiltak (ikke alle har gitt antatt gevinst) Tiltak Status Besparelse E-faktura inn og ut (EHF) 42 % av inngående faktura er nå e-faktura Reduksjon av arbeidet med behandling av inngående faktura. Utgående e-faktura til bedrifter vil gi lavere kostnad på trykking og porto. Effekt først i Elektronisk lønnslipp 81 % av lønnslippene sendes nå elektronisk Lavere kostnader på trykking og porto 11

12 Rådmannens stab Tiltak Status Besparelse Svar ut Vurdere ressursbruken (bemanning) Robust Redusere kommunens utgifter på tjenestemobiler. Redusere antall telefonhenvendelser som handteres av servicekontoret Løsning er installert på kursbasen. Arbeidet med nye rutiner og opplæring gjenstår. Uttak av ressurser i strategiavdelingen. Innsparing i gjennom tilførsel av statlige midler. Vil i slutten av perioden gjennomføres i forbindelse med naturlig avgang. Kommuneadvokatene har bygget opp kompetanse for å ivareta barnevernsakene. Redusert bruk av konsulenter i org/pers. Gjennomført ved uttak av 2020 midler. Uttak av ressurser i økonomiavdelingen. Arbeidet ikke påbegynt. Se også ROBUST Prosjektet er gjennomført og det er vedtatt en rekke tiltak. Disse vil bli igangsatt i løpet av 2015 Samtlige abonnementer er gjennomgått. Abonnementer er justert i forhold til lønnsomhet. Gjennomgått med alle avdelinger. Forbedringer er oppnådd, men foreløpig ikke i stort nok omfang til å ta ut effekt. Vil gi effekt på mindre arbeid med utsending av brev. Lavere kostnad til kopi og porto. Vil gi noe mer kontroll arbeid på arkivet. Effekt først i Effekten tatt ut i. Vurderes senere opp mot naturlig avgang. Ingen effekt i. Innsparing effektueres fra 2015 Effektuert uttak i. Videreføres ut perioden. Ikke beregnet uttak i. Ikke beregnet uttak i. Effekten tatt ut i. Prolongeres med helårseffekt f.o.m Ikke planlagt effekt i. Vurderes nærmere i Diverse abonnementer Gjennomgått og utført. Effekt tatt ut i Økende ut perioden. Effektuert. Bilpool Ordningen prosjektert forkastet. Ny løsning under gjennomføring. Effektmål for ikke oppnådd, Effektmål oppnås eventuelt delvis fra 2015 Kompetanseheving Staben deltar på nødvendige kurs og konferanser knyttet til aktuelle fagområder. Juristene gjennomgår nødvendig opplæring for å kunne håndtere barnevernssaker på vegne av kommunen. Kommunen har i hatt et særlig fokus på opplæring i internkontroll, ROS analyser og risikovurdering. Likestilling/mangfold KS er norsk partner i et EØS-finansiert prosjekt i Spania om balanse mellom familieliv, arbeidsliv og privatliv. KS inviterte i 2013 HR-avdelingen i Hamar inn i dette arbeidet for å bidra med konkrete eksempler på tiltak som sikrer en god balanse mellom arbeidsliv og familieliv. Hamar kommune var i vertskap for studiebesøk fra 5 spanske kommuner. Hamars engasjement i prosjektet er nå avsluttet. HMS HR-avdelingen har i samarbeid med hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten gjennomført verneombudsopplæring. På vegne av rådmannen har staben ved HR-avdelingen sekretærrollen i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Alle stabsavdelingene har HMS-fokus i det daglige. Det er gjennomført vernerunde med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet i. Nytilsatte for hele rådhuset deltar i opplæring vedr brannsikkerhet, og det er gjennomført brannøvelse. Tilsyn og kontroll Statsarkivet har gjennomført arkivtilsyn. Rapporten peker på flere avvik som det må arbeides med over tid for å lukke. Det er gjennomført årlig branntilsyn. Det ble ikke avdekket avvik ved Hamar rådhus. Innkjøp hadde forvaltningsrevisjon. Jobber for å klargjøre ansvar for å forbedre lojaliteten til rammeavtaler. Hva Gjennomført Forbedringer Overordnede risikovurderinger Gjennomført risikovurdering korrupsjon ved de fleste enheter Klargjøre ansvar for oppfølging og iverksetting av tiltak 12

13 Rådmannens stab Interkommunalt samarbeid Gjennom Hedmark IKT deltar nå kommunen i 8 interkommunale forvaltningsteam som blant annet har som oppgave å arbeide med utvikling av fagsystemer. I har kommunen deltatt i 6 interkommunale prosjekter. Hamar og Stange har felles skatteoppkrever og er et av de lavest bemannede kontorene i Regionen i forhold til antall arbeidsgivere og innbyggere. I tillegg ble et utfordrende år grunnet stort sykefravær og vakanse i stillinger. Avdelingen har til tross for lav bemanning en løsningsgrad på linje med region og landet på de fleste innfordringsområder. Samleoversikt over interkommunalt samarbeid og vurdering av samarbeidet behandles regelmessig av kommunestyret. Hamarregionen Utvikling Hamarregionen Utvikling (HRU) ble overført til et vertskommunesamarbeid mellom kommunene Stange, Hamar og Løten fra HRU s primære oppgave er knyttet til implementering av kommunenes næringsplaner samt gjennomføring av tiltak som kan bidra til å sikre vekst og utvikling i Hamarregionen. Den enkelte kommune i samarbeidet kan velge å legge egne oppgaver og prosjekter til HRU. Næringsutvikling i bred forstand er HRUs mandat. Økt integrering inn mot eierkommunenes administrasjoner har økt omfanget av næringsservicefunksjonen i HRU. Større prosjektene finansiert av øremerkede midler i har inkludert bl.a.: Nordens beste innlandsregioner 2020 (Interreg) Kommunikasjonsplattform og iverksetting prosjektene Bolyst Buffet, Dig-it Love-it, Arbeidsinnvandring Kommunespesifikke prosjekter, f. eks. tomteutviking for Hamar kommune, og driften av Åkershagan Eiendom (Stange kommune) HRU s bemanning har i utgjort 8,2 årsverk. Selskapet omsatte i for nærmere 15,1 mill. eks. mva. Finansiering består av grunnfinansiering fra samarbeidskommunene, samt prosjektmidler omsøkt hovedsakelig fra nasjonale, regionale og lokale offentlige aktører. Driftsresultatet for viser et overskudd på ca ,- kroner. Overskuddet avsettes til fond øremerket fremtidige tiltak for næringsutvikling i Hamarregionen. Tilnærming og integrering av HRU inn i eierkommunens administrasjoner har også i hatt fokus. Det jobbes fortsatt med å få rutiner og velfungerende arbeidsprosesser på plass for at man fullt ut skal kunne profitere på en kommunal verskommunemodell. HRU s ansvar for egeninntjening samt den prosjektorienterte driftsformen har tilpassningsmessig vist seg utfordrende, spesielt i forhold til økonomistyring. Omleggingen til kommunal virksomhet i en vertskommunemodell har derimot ført til at HRU driftsmessig har kommet mye tettere på kommuneadministrasjonene, og de ansatte føler at de har fått en bedre dialog og er mer involvert i samarbeidskommunenes arbeidsprosesser. Hamar kommune har likeså fått en mer synlig næringssjef / næringsavdeling. Investering År Regnskap Revidert Budsjett Opprinnelig budsjett Rådmannens staber og fellesutgifter Investeringer på IKT løsninger har for vært i videokonferanseutstyr for Telemedisin, infrastruktur på ungdomsskolene, innkjøpssystem og telefoni på Klukstuen. ger fra tidligere år. 13

14 Arealplan enhetsleder: Kari Nilssen Årsverk, inkl. vikarer: 10,4 Suksesshistorier: Arealplan har bidratt til god offentlig og politisk debatt i jernbanesaken gjennom informasjon og kommunikasjon i infosenter på Torghjørnet, åpne møter og presentasjon av mulighetsstudier for byutvikling med ulike jernbanealternativer. Arbeid med reguleringsplan for Ringgatas forlengelse er sluttført. Sluttbehandling kommer i Kommunedelplan for Hjellum er vedtatt. Handlingsplan for parkering utarbeidet med kommuneutviklingskomiteen. Økonomi Budsjett Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar for barn og unge Barn og unges interesser er en viktig premiss i all arealplanlegging. Arealplan bidrar til å styrke dette perspektivet i utviklingsplaner. Hamar er medvirkning Hovedfokus i året har vært jernbaneprosessen, Ringgatas forlengelse og firefelts E6. En har lagt vekt på god informasjon og medvirkning i prosessene. Godt miljø og livskvalitet for alle Godt miljø og livskvalitet for alle har generell oppmerksomhet, og både universell utforming og sykkelbysatsingen har vært fokusområder uten øremerkede ressurser. Grønnstruktur, gode byrom og lekeplasser er viktig grunnlag for folkehelse. Risiko og sårbarhet vurderes i alle plansaker. Et næringsliv i vekst Næringslivet imøtekommes gjennom ordinær saksbehandling. Det er fortsatt potensiale for forbedringer, som bl.a. skal støttes av resultatene fra pågående LEAN-arbeid. Arealplan bestreber seg på å være imøtekommende, gi tidlige signaler, forutsigbarhet, likebehandling, tydelighet og å være løsningsorienterte. Løpende dialog med næringslivet i samråd med strategiavdelingen og aktive bidrag i Bolystforum og tilrettelegge for utbygging gjennom utbyggingsavtaler. Gode botilbud Gode botilbud utvikles av arealplan gjennom behandling av reguleringsplaner for boligprosjekter etter føringer fra kommuneplanen. Innlandets hovedstad Samarbeid med Jernbaneverket om dobbeltspor intercitybane. Samarbeid med vegvesenet om regulering av 4-felts E6. Utvikling av handlingsplan for parkering for Hamar med kommuneutviklingskomiteen. Mulighetsstudier for byutvikling med ulike jernbaneløsninger Internasjonal kommune Byutvikling viktig tema på nordisk vennskapsbykonferanse i september. 14

15 Arealplan Omstilling og endring LEAN-arbeid for utvikling av rutinebeskrivelser for planarbeid til internt og ekstern bruk. Videreutviklet samhandling med byggesak gjennom erfaring og dialog. Redusert bemanning har preget deler av året. 3 nye medarbeidere oppstartet medio. Spesielle utfordringer Spesielle utfordringer i har vært: Opplæring av 3 nye planleggere, dvs ca 40 % av aktiv planleggerkapasitet siste halvår har bestått av nyansatte, unge men dyktige. OU-prosess har vært krevende. Flere ressurskrevende prosesser pågår samtidig. Det er til tider vanskelig å få endene til å møtes. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/informasjon Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planlegging og byutvikling. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Miljø og klima Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMATplanen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål.. Måloppnåelse Arealplans egenvurdering er at bruk av internett, 3D og GIS fungerer bra. Plan- Dialog har økt tilgjengeligheten til arealplanprosessene på nett. Arealplan bestreber seg på å være god på kommunikasjon ved å gi tidlige signaler, forutsigbarhet, likebehandling, tydelighet og å være løsningsorienterte. Dette er et pågående utviklingsarbeid. Effekt på miljø og klima er fast vurderingskriterium i forbindelse med arealplansaker. Brukere og tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) Politikertilfredshet totalt * * 4,2 mål Måloppnåelse God kvalitet Helhet og samordning Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) ? 0? Forbedret Forbedrede rutiner på tvers av avdelinger Forbedret *Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2012 og Universell utforming Arealplan vurderer krav om universell utforming i alle plansaker. Arealplan har bidratt i kommunens tverrfaglige ressursgruppe for universell utforming.medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Måleindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål * * 4,7 4,8 * Sykefravær egenmeldt 0,8 % 0,4 % 0,1 % 1,3 % 0,1 % Sykefravær legemeldt 2,3 % 2.4 % 1,6 % 3,8 % 6,2% Måloppnåelse 15

16 Arealplan Mål Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2011, 2012 og mål * * 4,7 4,6 * * * 5,0 4,8 * 0 * Måloppnåelse Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Strandsonen mot utbygging. Kommunedelplan og stedsutvikling Hjellum Kommunedelplan for sentrum Ringgatas forlengelse Parkeringspolitikk for Hamar. Midtbyen plass - planer for gjennomføring Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen (FS-sak 169/05) Planarbeid Ingeberg Hamar stasjon og skysstasjon - utviklingsplaner Jernbane intercity Trehørningen - Olrud - Nydalen Mulighetsstudier for utvikling av Fuglsethtomta Tjuvholmen og den sentrumsnære sjøfronten, mulighetsstudier Parkeringshus i Hamar. Planlegging for utvikling av P-hus. Nye barnehagetomter - regulering Regulering av Lundbo til serviceformål, særlig barnehage. Utvikle ny bydel som rommer % av prognostisert boligutvikling i 30-årsperspektiv. Fortetting ihht. SMAT. Styrke stedskvalitet og omdømme på Hjellum, finne nye utbyggingsområder. Finne rom for boligbygging og utvikling av næringslivet og opplevelser. Ferdigstille veglenke i hovedvegsystemet ihht. overordnet plan. Kommuneutviklingskomiteen. Styrke campus og sammenhengen med sentrum Gi retningslinjer for byutvikling langs Vangsvegen. Utvikle tomteareal for boligbygging. Ivareta overordna mål og kortsiktige behov for opprusting. Sikre mål om dobbeltspor og sentralt beliggende stasjon. Ihht. SMAT. Koordinering av arealer og infrastruktur for næring lokalisert ved E6 på aksen Hamar - Brumunddal. Spesielt bilbasert varehandel. Skape felles visjoner for utvikling av to kvartaler ihht. kommuneplanen. Skape nye visjoner for utvikling av Tjuvholmen og sentrums kontakt med Mjøsa. Ihht. kommuneplanen og veg- og transportplanen. Ihht. barnehageplanen. Gjennomføring av kommuneplanen. Usikkerhet om framtidig løsning for jernbane har ført til at investering i ny hovedadkomst til strandsonen har blitt stående på vent. Gjennomført mulighetsstudier i partnerskap med private. KDP vedtatt Bymodellen har vært under utvikling. Prosjektet har ikke blitt prioritert i. Plan vært på off. ettersyn. Klar for sluttbehandling. Ferdig i kommuneutviklingskomiteen. Høring gjennomført. Vedtatt Prosjektert, men regulering gjenstår. Usikkerhet om finansiering av utbygging. Ingen framdrift i. Må vurderes om den fortsatt er aktuell som eget prosjekt. Kan innarbeides kommuneplanen. Områderegulering vestre Ingeberg: Planarbeid pågår. Forventet sluttføring i Dialog om utforming og prosjektering pågår. Pågått arbeid med planprogram. Høring fra desember. Gjennomført i samarbeid med Ringsaker. Gjennomført i henhold til avtale med CC Stadion. Gjennomføring pågår. Vestre torg bygges. Johannensenløkka: Utredning pågår. Dialog om utvikling og regulering av Lundbo pågår. Se over. 16

17 Arealplan Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Kommuneplanens arealdel - revisjon. Reguleringsplan Midtstranda. E6 - saksbehandling og videre planarbeid. Tematisk avgrenset på grunnlag av vedtatt planstrategi. Endret adkomst og videreutvikling av området. Sikre regionale samferdselsinteresser og tilpasning til lokale behov. Oppstart. Har ventet på E6 vedtak. Ble klart for oppstart Trase besluttet i miljøverndepartementet Planlegging følges opp. Rv 25 Ringgata til Torshov - planarbeid Regulering av tomta etter Ankerskogen vg skole til serviceformål Planarbeid Kirkeby i Vangsåsen, turisme og fritidsboliger. Områderegulering. Ihht. mål i kommuneplanen og veg- og transportplanen. Ihht. kommuneplanen Ikke initiert eller igangsatt. Ikke igangsatt. Ihht. kommuneplanens arealdel. Forutsatt oppstart etter Utviklingsplan for om rådet ved OL-amfi. Ihh.t formannskapsvedtak Forutsatt oppstart i Plan for sykkelruter gjennom Hamar Ihht. planstrategi Ikke igangsatt i. Revisjon av veg og transportplan Ihht. planstrategi Som forutsatt: ikke startet i 2015 Regulering Hol gravlund Regulerings Lundbo barnehage, saksbehandling Ikke prioriterte prosjekter Avklare areal for utvidelse av gravlund, ihht. kommunestyrevedtak Planoppgaver som ikke er prioritert i kommunal planstrategi Gjennomført forberedelser til planlegging. Oppstart varsles 1 kvartal Planforslag mottatt for behandling. Ingen omprioriteringer/avvik i. Økonomi Mål Måleindikator God økonomi- Styring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål +0,3 % +0,5% >/= 0,0 +2,0% Måloppnåelse Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar Gr. 13 Vedtatte kommune(del)planer 0 1 Ikke tall Vedtatte reguleringsplaner Ikke tall - etter privat planforslag Ikke tall - kommunale planforslag Ikke tall Klagesaker 9 0 2? Ikke tall - sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet 9 2? Ikke tall - klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen 9 2? Ikke tall Likestilling Arealplan har ikke spesielt fokus på likestilling. UU Universell utforming inngår som kriterium i alle plansaker og ivaretas ved bestemmelser i planene. HMS Gjennomført HMS-dag for arealplan med Frisk HMS Etikk Ingen spesielle kampanjer i, men generelt høyt nivå vedr. rolleforståelse hos saksbehandlerne. 17

18 Service og kommunikasjon enhetsleder: Hilde Huse Årsverk, inkl. vikarer: 9,9 (ved utgangen av, flere endringer i løpet av ) Suksesshistorier: God markedsføring av åpningsarrangementene for Hamar kulturhus, Stortorget og Vestre torg Aktiv bruk av Facebook - topp 10 i Norge Deltagelse i prosjektet Kommune Framtidas digitale kommune Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar er medvirkning Kommunens nettside er en av våre viktigste kanaler for å nå innbyggerne. Nettstedet blir flittig bruk av så vel innbyggere som media, og bruken har gått merkbart opp de siste tre årene fra unike brukere i måneden i 2012 til unike brukere hver måned i. Det ligger inne muligheter for både to-veis-kommunikasjon og selvbetjening via nettsiden, og det jobbes kontinuerlig med forbedringer på dette punktet. Som eksempel kan nevnes at nettsiden ble mobiltilpasset i, og et nytt nettverktøy for ledige stillinger kom på plass og sto klart ved nyttår Vi startet også opp med weboverføring fra kommunestyremøtene i april Hamar kommunes offisielle Facebook-side ble opprettet , og etablerte seg gjennom 2013 som en populær to-veis kanal med innbyggerne, og antall likere har gått kraftig opp i løpet av. Siden hadde cirka 900 likere ved inngangen til, og hele 5783 da vi gikk inn i Hamar kommunes Facebook-side var da på topp-ti-lista i Norge. Våren deltok vi i et prosjekt i regi av KS/KommIT Kommune framtidas digitale kommune. I prosjektet ønsket vi å få innbyggeren til å fortelle oss hvordan de ønsker at kommunen skal digitalisere tjenestene sine. I arbeidet med dette fulgte vi en familie som nettopp har flyttet fra til Hamar kommune. Ved å være tett på familien kunne vi observere deres behov, ønsker og digitale adferd på nært hold. Det ble laget en animasjonsfilm som viser noen av utfordringene kommunene står overfor. I tillegg er det blitt laget en liten film for å forklare hvordan vi jobbet med dette prosjektet. Innlandets hovedstad I utmerket seg som året da vi åpnet og feiret de store investeringene i Hamar. Vi sto for tre arrangementer i egen regi, som alle ble en folkefest: Åpning av kulturhuset: tv-overført åpningsshow, utendørsarrangement på Stortorget, Åpen dag på lørdag. Åpning av Stortorget/Frivilligmønstring: Tre dagers program med gratiskonsert med Bjørn Eidsvåg som høydepunkt. Etablerte samarbeid med aktørene rundt Stortorget for felles engasjement for å skape liv på Stortorget. Sparebanken Hedmark var bidragsyter. Julegrantenning: Arrangement tre steder i sentrum: CC Stadion, Østre Torg og Stortorget. Samarbeid med Hamar Sentrum AS og Eika Forsikring. En felles identitetsplattform for Hamarregionen ble vedtatt og tatt i bruk høsten. Plattformen gir Hamarregionens 18

19 Service og kommunikasjon fire kommuner et felles ståsted og hjelper oss å fremstå mer samlet og tydelig. I tillegg til at kommunene bruker identitetsplattformen, oppfordres næringsliv, reiseliv og akademia til å bruke den som utgangspunkt for sin kommunikasjon. Profileringstiltak høsten på bakgrunn av identitetsplattformen: Midt i matfatet, Tirsdag kveld i Alna (gjentakelse av Torsdag kveld i Nydalen) og profileringskampanjer i trykte og sosiale medier i regi av HrU, bl.a. Jul på Hedmarken. Kommuneorganisasjonen Hamar kommune har vedtatt fire verdier for virksomheten: Åpen, pålitelig, modig og helhetlig. Kommunikasjonsavdelingen har arbeidet med å få verdigrunnlaget uttrykt visuelt og dernest godt kjent internt i organisasjonen. Det er blitt laget en Powerpoint-visning, en filmvisning, roll-ups, ei brosjyre og en spå som alle viser hvilke verdier vi har og hva de betyr for oss i hverdagen. Det har også pågått et arbeid for å fornye kommunens profilhåndbok, som var fra Som et ledd i dette, har vi blant annet fått nye annonsemaler, nye gatebannere, ny skilt-mal med mer. Omstilling og endring Avdelingen jobber videre med å redusere antall telefonhenvendelser som håndteres av Servicekontoret. Vi har hatt et spesielt fokus på å redusere antall retursamtaler fra fagavdelingene. Antall samtaler i retur (ikke svar eller opptatt) er fortsatt for høyt i forhold til resultatmålene våre. Vi er i gang med ulike tiltak både i egen avdeling og mot resultatenhetene for å nærme oss målet om 20 % samtaler i retur på sentralbordet og 10 % retursamtaler på Servicekontoret. Målene er ambisiøse, men bør nås i løpet av planperioden. Digitalisering og utvikling av selvbetjeningsløsninger er en viktig del av utvikling og omstillingsarbeidet i kommunen. Dette er et område som avdelingen er spesielt opptatt av. Gjennom deltagelsen i prosjektet Kommune 2020 har vi fått mange nyttige innspill til det videre arbeidet med dette området. For å styrke arbeidet med strategisk kommunikasjon, ble stillingen som kommunikasjonsrådgiver flyttet fra Service og kommunikasjon til Strategiavdelingen med virkning fra 1. mai. Fra august ble arbeidet med husleiekontrakter tilbakeført til teknisk drift og anlegg, og antall stillinger ved avdelingen ble redusert med 20 %. Styringsark - måloppnåelse Brukere/tjenester Mål God kvalitet og informasjon Måleindikator (verdiskala 1-6) Tilgjengelighet på telefonen: Sentralbordet Servicekontoret Antall samtaler i retur: Sentralbord Servicekontoret Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon Kvalitetsvurdering nettside, Difis kriterier sek 13 sek sek 13 sek 39 % 35 % mål 20 sek 20 sek 20 % 10 % * * 5,3 * 4 stjerner eller mer 12 sek 12 sek 37 % ** Måloppnåelse Plassering i forbrukerrådets test av kommunal service ** eller bedre ** Helhet og samordning Brukertilfredshet i forhold til å få løst sine oppgaver i Servicekontoret * * 5,3 * * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2012, 2013 og ** Forbrukerrådet har ikke gjennomført testing av kommunal service i 2012 og *** Difi og Norge.no gjennomførte ikke test av offentlige nettsteder i 2012 og ***** Pga av flytting av servere er det kun mulig å hente ut statistikk for sentralbord og servicekontor samlet i. 19

20 Service og kommunikasjon Medarbeidere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Måloppnåelse Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Medarbeidertilfredshet totalt * 4,3 5,0 * Sykefravær egenmeldt 2,0 % 1,5 % 1,0 % 1,24 Sykefravær legemeldt 2,9 % 7,4 % 3,0 % 9,66 Læring og utvikling God ledelse Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Ledelse * 4,8 5,0 * * 4,8 5,0 * * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2011 og Sykefraværstallene viser en negativ utvikling i forhold legemeldte mens det er positiv utvikling i forhold egenmeldt fravær. Årsakene til det legemeldte sykefraværet er ikke relatert til arbeidsmiljø. Det er imidlertid viktig å ha med i betraktning at Servicekontoret er en liten avdeling, slik at små endringer både i positiv og negativ retning i forhold til sykefraværet får stort prosentvis utslag. Kompetanseheving Det har i vært gjennomført kompetansehevende tiltak innen for områdene mediehåndtering, telefonstøttesystem, og håndtering av truende situasjoner.. Økonomi Mål Måleindikator mål Måloppnåelse God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme -4,9% +4,1% >/=0,0 % +3,8% Nøkkeltall Hamar 2012 Hamar 2013 Hamar Unike brukere i gjennomsnitt pr mnd på nettsidene Antall følgere på Twitter Antall "likes" på Facebook Antall inngående telefonhenvendelser til Servicekontoret pr dag i gjennomsnitt Antall tapte anrop på sentralbordet 4,2 % 4,3% 3% Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet Ordre med opplysninger til eiendomsmeglere Drift Kommunes fotobase for markedsføring og profilering er fornyet i løpet av. I april startet vi med weboverføringer av kommunestyremøtene. Vi får ikke eksakte tall på hvor mange personer som har fulgt de ulike sendingene eller hvor mange som ser på opptakene i etterkant av møtene. Systemet teller unike IPadresser. Bedrifter har ofte bare en IP-adresse ut, slik at bak en IP-adresse kan det være flere seere, slik som her i Hamar kommune. Totalt er det registrert 180 IP adresser på de 9 direktesendingene av kommunestyremøtene i, mens det har vært 156 unike IP-adresser som vært inne på arkivopptakene av møtene. Innsparingstitakene er gjennomført sammen med rådmannens staber og er rapportert der. HMS Innenfor HMS området har vi jobbet med oppfølging etter vernerunden og medarbeiderundersøkelsen i Hovedfokuset for arbeidet har vært håndtering av truende situasjoner, støy og sikkerhet. Høsten ble det satt i gang arbeid med for å utrede tiltak for å redusere støy og fysiske sikkerhetstiltak. Tiltakene vil bli iverksatt i løpet av

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan... 13 Servicekontor... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 28 Kultur... 33 Pleie og omsorg...

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Glimt fra 2014 Organisasjonskart 1 En handlekraftig samfunnsutvikler 2 Sammen for en levende by 3 Økonomisk resultat 4 Oppvekst og levekår 5 Bymiljø og utbygging 6 Kultur

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1

2 0 ÅRSRAP 0 PORT 8 1 2 0 0 8 Å R S R A P P O R T 1 INTRODUKSJON Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Molde kommune produserte av tjenester i 2008. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene.

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer