Kapitalistisk demokrati?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitalistisk demokrati?"

Transkript

1 Kapitalistisk demokrati? Norsk næringsliv gjennom 100 år Sverre A. Christensen, Harald Espeli, Eirinn Larsen, Knut Sogner AKADEMISK

2 Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 1. opplag 2003 ISBN Omslagsdesign: Gyldendal Akademisk Sats: AIT Trondheim AS, 2003 Brødtekst: Garamond Light 10,5/13,5 pkt Papir: 90 g Munken Lynx Trykk: AIT e-dit AS, 2003 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Utgivelsen har fått støtte fra Utdannings- og forskningsdepartementet v/lærebokutvalget for høgre utdanning Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

3 INNHOLD FORORD Knut Sogner MAKT OVER BESLUTNINGENE. Norske storbedrifter gjennom 100 år 13 2 Sverre A. Christensen STATLIG EIERSKAP OG NASJONAL KONTROLL Eirinn Larsen KJØNN I NORSK «ELITEUTDANNING» i lys av fransk élitisme Harald Espeli ORGANISERINGENS MAKT. Næringslivets hovedorganisasjoner, deres politiske strategier og innflytelse gjennom 1900-tallet med hovedvekt på industrien LITTERATUR OG KILDER REGISTER OM FORFATTERNE M

4 FORORD Det har vært vanlig å fremheve at Norge utviklet en særegen form for kapitalisme, en kapitalisme forenet med demokratiets prinsipper om likhet og rettferdighet. Næringslivet skulle tjene fellesskapet, og ikke kapitalisten alene. De siste tiårene har en slik demokratisk kapitalistisk tradisjon, best forklart av historikeren Francis Sejersted, kommet under betydelig press. Det er ikke lenger det gode samfunn som settes i sentrum, men de kapitalistiske institusjoner selv med fokus på aksjonærene. Dette har blant annet kommet til uttrykk i en aggressiv «shareholder value»-ideologi, som i sin tur ledet til to finansbobler. Den ene sprakk i Den andre siver luften i skrivende stund fremdeles ut av. Et annet trekk i tiden er at staten har fått svekket sin mulighet til å styre økonomien. Til det er de internasjonale finansmarkedene blitt for sterke. Den nordiske styringsmodellen har dessuten vært under press lenge. Avstanden fra Einar Gerhardsens og Tage Erlanders oppbygging av velferdsstaten og folkhemmet, til Göran Persson og Jens Stoltenbergs hushold med knappe ressurser, fremstår som meget stor. Politikernes reduserte handlingsrom reflekterer at kapitalismen mangler både en ideologisk og en diskursiv konkurrent i dagens samfunn. Berlinmurens fall symboliserer at både statskommunismen og planøkonomien er døde som politisk ideologiske alternativ. En viktig konsekvens av dette er at kapitalismen ikke lenger trenger å legitimere og rettferdiggjøre seg selv som system. Den er blitt sin egen begrunnelse. Hovedspørsmålet som stilles i denne boken er hvorvidt vi de siste tiårene har vært vitne til en skillevei i den økonomiske historien en skillevei der demokratiet ikke lenger er «senior partner» til business, men.7 M

5 Kapitalistisk demokrati? omvendt. Er det en dreining fra en demokratisk kapitalisme mot et kapitalistisk demokrati vi er vitne til? Samtidig er det grunn til å spørre om en eventuell dreining mot et mer kapitalistisk demokrati bare fremstår som negativ. Det er grunnlag for å hevde at finansmarkedenes krav om innsyn og like konkurransevilkår har stor demokratisk verdi. Strengere krav til regnskapsførsel og åpenhet om transaksjoner på børsen gir offentligheten større innsyn i bedriften som samfunnsinstitusjon. Dernest er det vanskeligere og mindre akseptert enn tidligere at offentlige myndigheter forskjellsbehandler bedrifter og bransjer uten eller med et minimum av offentlighet. De fire bidragene som presenteres her diskuterer disse spørsmålene på ulike måter. Fellestrekket for alle er at de tar utgangspunkt i samtidige temaer, enten det nå er debatten om statlig eierskap, kvinner og ledelse, eller industriens storbedrifter og interesseorganisasjoner. Et annet fellestrekk er det lange blikket til fortiden. Gjennom å trekke opp et historisk perspektiv på omkring 100 år, søker de ulike bidragsyterne å gi leserne større forståelse for samtidens problemer og utfordringer. Som historikere er vi selvsagt av den oppfatning at historisk kunnskap er av betydning for å forstå vår samtid. Kjennskap til fortiden er ikke bare viktig med tanke på fremtidige valg. Like viktig er historien som perspektiverende kontekst til vår egen tid, og derav til oss selv. Særlig gjelder dette når kapitalismen ikke lenger kan sies å ha ideologiske konkurrenter i andre samfunnssystem. I en slik tid fremstår derfor historien som en viktig kilde til både erfaring og innsikt, for ikke å glemme klokskap. Politiske problemer med utspring i en mektig kapitalisme er ikke av ny dato. Den som kanskje klarest har gjort maktperspektivet relevant for analyser av det kapitalistiske systemets utvikling over tid, er Karl Polanyi i The Great Transformation. 1 Mens Karl Marx formulerte en kritikk av kapitalismen og en forutsigelse om historiens og kapitalismens gang, gjorde Polanyi makten og avmakten til helt sentrale historiske forklaringsvariabler. Det var kapitalismens fremvekst som ga rom for den økonomiske utviklingen og veksten på og 1900-tallet. På den annen siden stilte den helt nye krav til enkeltmennesket. Det markedsøkonomiske systemet ble tvunget på folk. De ble drevet inn i kapitalismen som fotsoldater. Polanyi skrev historien om hvordan den internasjonale liberale kapitalismen ble bygget 1 Karl Polanyi, The Great Transformation. The political and economic origins of our time, Boston M

6 Forord opp gjennom 1800-tallet, for så å falle sammen under mellomkrigsepoken, hvor den økonomiske krisetiden ødela systemet og dets legitimitet. Da slo den lille mann og kvinne arbeidsledige i tillegg til fattige tilbake mot kapitalismen og det borgerlige demokrati, i form av arbeiderbevegelse, nazisme og kommunisme. Polanyi gir en forklaring på hvordan kapitalistisk maktutøvelse rev opp tradisjonelle samfunn, skapte et nytt, for til slutt å bryte sammen gjennom belastningen på «de små» menneskene. Det er på mange måter Polanyis virkelighet som har dannet utgangspunktet for hvordan norsk kapitalisme har utviklet seg gjennom det 20. århundre. Mens opprøret mot kapitalismen noen steder ledet til statssosialisme og fascisme, tok utviklingen av kapitalismen i Norge en ny retning i mellomkrigsepoken. Dette dreide seg om fremveksten av den statlige politikken i sosialdemokratisk retning. Men kapitalismens konflikter ble også søkt løst på andre områder i økonomien, som gjennom hovedavtalen mellom NAF og LO. Vi har valgt å fokusere på fire områder. For det første tar vi opp spørsmålet om hvordan makten over beslutningene i storindustrien har forflyttet seg gjennom det 20. århundret. For det annet diskuterer vi fremveksten av statlig eierskap og hensynet til nasjonal kontroll slik dette utspilte seg i Norsk Hydro. For det tredje undersøker vi kvinners valg av utdanning for næringslivet, med henblikk på hvordan de ble integrert i arbeidslivet sammenliknet med både norske menn og franske kvinner. Og for det fjerde studerer vi hvordan næringslivets organisasjoner er blitt utformet og har fungert over tid. Vi finner et flerfasettert bilde. Når det gjelder næringslivsbeslutningene, er det opplagt at de i dag avspeiler et allment krav om å skape aksjonærverdier. Dette går på bekostning av synet på bedriften som samfunnsinstitusjon. Slik sett er det berettiget å si at eierskapsperspektivet råder og styrer utviklingen. Det er imidlertid ikke like opplagt at utviklingen styres av eierne. Mange av dem som tar de tøffe beslutningene om å sette lønnsomhet i fokus, er selv ansatte ledere. Enten i bedrifter, eller i aksjefond. Den generelle liberaliseringen av økonomien de siste tiårene har gått hånd i hånd med en internasjonalisering av næringslivet. Det bygges opp nye produksjonssystemer som strekker seg langt utover nasjonalstatens grenser. Norsk storindustri integreres i internasjonal storindustri på linje med andre land. Den økende internasjonale konkurransen har skapt hardere press og større jobbusikkerhet enn før..9 M

7 Kapitalistisk demokrati?. 10 M Det har i Norge vokst frem én organisasjonsmodell som synes godt egnet til å hanskes med dagens utfordringer, Hydro-modellen og det delte eierskapet i Norsk Hydro mellom staten og private interesser. Denne modellen forente det politisk artikulerte motivet om å sikre nasjonalt eierskap til viktig industri, med arbeiderne og arbeidstakerens ønske om å bli tatt hensyn til av bedriften. Samtidig fremstod denne modellen i etterkrigstiden som et alternativ til heleide statsbedrifter. Gjennom å forene målet om effektivitet og nasjonal kontroll ble Hydro-modellen med tiden derfor normen for statlig eierskap i Norge. Fra og med finanskapitalismens fremvekst på 1980-tallet, er Hydro-modellen også blitt et alternativ til privat eierskap. Et særtrekk ved denne modellen er at staten står som garantist for det nasjonale eierskapet. I andre land er det finans- og industriborgerskapet som har påtatt seg denne rollen. I så måte kan en spørre om det er trekk ved det norske finans- og industriborgerskapet som kan forklare det store statlige eierskapet i Norge. Har det norske borgerskapets bånd til Storbritannia gitt det et anglosaksisk preg, hvilket innebærer en sterkere fokusering på aksjonærverdier enn samfunnsansvar? Ligner Norge på USA, i den forstand at likhetsidealet har gjort det vanskeligere for borgerskapet å spille rollen som ansvarlige nasjonale strateger? Kvinners økonomiske rolle i samtiden er også tvetydig. Deres plass i næringslivet står ikke i forhold til kvinners generelt høye utdanningsnivå. Det har for eksempel tatt lang tid før kvinner med næringslivsrettet utdanning, som sivilingeniører og siviløkonomer, fikk lederstillinger i næringslivet. Mye tyder derfor på at mange norske kvinner ikke har villet eller fått anledning til å bruke sin høyere utdanning for hva den er verdt i yrkessammenheng som inngangsbillett til næringslivsmakt og -ansvar. Isteden har mange endt i staten, eller stanget i næringslivets usynlige glasstak. Sammenlignet med Frankrike, som er kjent for sin élitisme, er det mye som tyder på at den høyere utdanningen i Norge ikke har slått opp næringslivets porter for våre egne kvinner. Egalitarianismen synes å ha opprettholdt snarere enn utlignet kjønnsforskjellene. I et lengre tidsperspektiv er det imidlertid klart at norske som franske kvinner har fått sin plass i arbeidslivet styrket ved hjelp av utdanning. Dette er blitt forsterket ytterligere av at den tradisjonelle industrien de siste tiårene til dels har måttet vike for tjeneste- og servicenæringene, næringer som generelt sysselsetter flere kvinner enn menn.

8 Forord I Polanyis perspektiv synes det viktig å påpeke at den økende om langt fra fullkomne integreringen av kvinner på arbeidsmarkedet generelt og i næringslivet spesielt, har gjort økonomien mer demokratisk. Denne utviklingen står i kontrast til vårt innledende spørsmål om at dagens samfunn er i ferd med å vende ryggen til den demokratiske kapitalismen. Næringslivets organisasjoner er talsmenn for kapitalismen. De står slik sett sterkere enn før, selv om de bare unntaksvis har hatt avgjørende innflytelse på utviklingen av den norske kapitalismen de siste 20 år. I 1988 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) dannet på basis av flere eksisterende organisasjoner. NHO innebar at arbeidsgiverfunksjoner og næringspolitisk påvirkning ble forent i én kombinert hovedorganisasjon. Dette var en ny organisasjonsform på et bredt overordnet nivå ikke bare innenfor norsk næringsliv, men også i Europa. Arbeidsgiverforeningen og industriens interesseorganisasjoner i Norge har stått svakere og har hatt mindre innflytelse både internt og eksternt enn i de andre nordiske land på 1900-tallet. NHO har prediket en åpen markedsøkonomi med desentralisert lønnsfastsettelse. I praksis er bildet mer nyansert. Lønnsfastsettelsen har de siste 15 år ikke vært vesentlig mindre sentralisert enn tidligere. Det skyldes revitaliseringen av det inntektspolitiske samarbeidet fra 1988 av, historiske forhandlingstradisjoner og et mye strammere og et til dels mer regulert arbeidsmarked enn i andre OECD-land. Oljeøkonomien har gitt arbeidstakerne mer makt på arbeidsmarkedet enn i andre land. Et av NHOs svar på dette er friere arbeidsinnvandring, som et alternativ til at norske bedrifter etablerer seg i lavkostland. NHO og andre endringer av næringslivets interesseorganisasjoner de siste 15 år har primært hatt et næringspolitisk siktemål. Ønsket om å få større innflytelse over statlig politikkutforming reflekterer at statens betydning for næringslivets utvikling ikke er blitt mindre i en mer åpen og konkurransebasert økonomi. Det indikerer at fremtidspotensialet for en «demokratisk kapitalisme» ikke nødvendigvis er uttømt. Sandvika, januar 2003 Sverre A. Christensen, Harald Espeli, Eirinn Larsen, Knut Sogner.11 M

Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring. Bent Sofus Tranøy. Øyvind Østerud (red.) AKADEMISK

Den fragmenterte staten. Reformer, makt og styring. Bent Sofus Tranøy. Øyvind Østerud (red.) AKADEMISK Den fragmenterte staten Reformer, makt og styring Bent Sofus Tranøy Øyvind Østerud (red.) AKADEMISK Gyldendal Norsk Forlag AS 2001 1. utgave, 1. opplag 2001 ISBN 82-05-28116-5 Omslagsdesign: Gyldendal

Detaljer

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen

samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen samarbeid i arbeidslivet som bidrar til produktivitet den norske modellen Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Ingeborg Rasmussen Tekna, LO og NHO: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Når unntaket blir en del av regelen

Når unntaket blir en del av regelen AFI-rapport 1/2015 Ann Cecilie Bergene, Cathrine Egeland Per Bonde Hansen og Christin Thea Wathne Når unntaket blir en del av regelen En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser Arbeidsforskningsinstituttet,

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

Mot en ny samfunnskontrakt

Mot en ny samfunnskontrakt Mot en ny samfunnskontrakt Rammevilkår, verdivalg og målkonflikter i sjømatsektoren Norges fiskerihøgskole og Nofima 2014 Petter Holm, NFH Edgar Henriksen, Nofima Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag

Detaljer

Rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner IMER Rasisme og diskriminering Begreper, kontroverser og nye perspektiver Jon

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Nye styringsformer i arbeidsmarkedet

Nye styringsformer i arbeidsmarkedet AFIs serie for Hovedfagsoppgaver 2006:1 Nye styringsformer i arbeidsmarkedet IA-avtalen som styringsmetode av Helga Bull Masteroppgave ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Universitetet

Detaljer

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid?

Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? AFI-rapport 4/2014 Cathrine Egeland og Ida Drange Frivillig deltid kun et spørsmål om tid? Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:4 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Frivillig sektor som integreringsarena

Frivillig sektor som integreringsarena Frivillig sektor som integreringsarena En evaluering av intensjonsavtalene mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og seks frivillige organisasjoner Ideas2evidence rapport 8/2011 Malin Dahle

Detaljer

Det moderne barn og den fleksible barnehagen

Det moderne barn og den fleksible barnehagen Monica Seland Det moderne barn og den fleksible barnehagen En etnografisk studie av barnehagens hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim,

Detaljer

MAKT OG MEDIER. Mediene er viktige bindeledd mellom individ og samfunn, og er ofte avgjørende for vår meningsdanning om verden

MAKT OG MEDIER. Mediene er viktige bindeledd mellom individ og samfunn, og er ofte avgjørende for vår meningsdanning om verden Hva vet du om det som foregår i Kina eller i Sør-Afrika for tiden? Det er få av oss som har vært der, det vi vet eller tror vi vet, er oppfatninger som i stor grad er skapt gjennom massemediene. Hva vet

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold

Sissel Trygstad og Marit Skivenes. Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Sissel Trygstad og Marit Skivenes Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

No. 18 2011. Staff Memo. Når staten tar kontroll. Bankkrisen fra 1991 1993. Trond Gram

No. 18 2011. Staff Memo. Når staten tar kontroll. Bankkrisen fra 1991 1993. Trond Gram No. 18 2011 Staff Memo Når staten tar kontroll Bankkrisen fra 1991 1993 Trond Gram Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank

Detaljer

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis

Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis Hvordan formidles læreplanen? En komparativ evaluering av læreplanbaserte virkemidler - deres utforming, konsistens og betydning for læreres praksis Av Kari Bachmann, Kirsten Sivesind, Azita Afsar og

Detaljer