Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Side1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser /2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé /230 PS 12/87 Økonomiplan / Budsjett /2495 PS 12/88 PS 12/89 Søknad om godkjenning av takstsystemet for E39 Astad Knutset Overtakelse av rettigheter til forprosjekt og leieavtale for Folkets hus fra Kongens Plass eiendom AS 2009/ /360 PS 12/90 Justering av investeringsbudsjett /2666 PS 12/91 PS 12/92 PS 12/93 Rapport fra prosjektgruppen for barnehageutvikling i Kristiansund kommune pr desember 2012 Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak PS 11/48 - Kjøp av eiendom Sildevågsnes på Frei. Fylkesmannens svar. Krav om lovlighetskontroll - Reguleringsplan for Atlanten Hotell og Stadion 2012/ / /2623 PS 12/94 Budsjettjustering Årets lønnsoppgjør 2012/2680 Side2

3 Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Bystyret 12/ Betalingsssatser 2013 Vedlegg: Betalingssatser 2013 Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt. 2. Egenandelen for skolekorps forutsetter at det kommunale kulturtilskuddet til skolekorpsene overføres til kulturskolen. Prosentsatsen beregnes endelig når størrelsen på tilskuddet er kjent. 3. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H fra KRD. 4. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger. Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak 5. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt. 6. Egenandelen for skolekorps forutsetter at det kommunale kulturtilskuddet til skolekorpsene overføres til kulturskolen. Prosentsatsen beregnes endelig når størrelsen på tilskuddet er kjent. 7. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-2140 fra KRD. 8. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger. Side3

4 Saksopplysninger Forslagene til betalingssatser er utarbeidet av enhetene/kommunalsjefene og satsene er brukt som grunnlag i rådmannens utarbeidelse av budsjett og økonomiplan Til grunn for forslaget om nye betalingssatser for 2013 ligger lønns- og prisvekst som foreslått i forslag til Statsbudsjett, vektet til en økning på 3,3 %, men alle satser er i tillegg vurdert særskilt. Satser hvor innsatsfaktoren primært er lønnskostnader har en høyere justeringsfaktor enn 3,3 %. Enkelte satser er justert med annen faktor blant annet for å få en mer korrekt sammenheng mellom kommunens inntekter og utgifter. For noen betalingssatser er rentenivå og forventet strømutgift relevant å vurdere. Satsene for kommunale selvkosttjenester følger egen kalkyle. Gebyrområdene OPPVEKST Barnehager Statlige føringer regulerer satsene og de er derfor uforandret fra Skolefritidsordning Prisene foreslås økt med 5 % for å ivareta lønnsveksten. KULTUR, NÆRING OG IDRETT Kristiansund kulturskole Det er nå felles elevavgift for alle tilbud ved kulturskolen. Denne ordningen foreslås videreført for 2013, og det foreslås en forsiktig prisøkning med om lag 2,5 % fra kroner til kroner. Kulturskolen har registrert unormalt høyt frafall ved overgangen til nytt skoleår de 2 siste årene. Dette har i første omgang ført til at ventelistene er blitt vesentlig kortere, men det er grunn til å frykte redusert elevtall om vi ikke lar avgiftsøkningen være beskjeden denne gang. Musikkelever som leier instrumenter fra kulturskolen betaler en årlig leie og må ofte selv kjøpe noter, strenger, rør etc. Avgift for materiell til kunstelever ble i 2012 innført med samme sats som instrumentleie. Denne ordningen foreslås også videreført. Instrumentleie og betaling for materiell til kunstelever foreslås økt med om lag 2 % fra 470 kroner til 480 kroner per år. Nåværende moderasjonsordning innebærer at man får 33 % søskenmoderasjon fra 2. elevplass. Moderasjonen gjelder også for familier der ett eller flere barn er innmeldt gjennom et skolekorps. Ordningen foreslås videreført. Bestemmelsene åpner for at en elev kan ha flere elevplasser. Dette er et ekstra tilbud til noen elever, og utløser ikke søskenmoderasjon. Som i 2012 foreslås det at det kan gis rabatt til medlemmer i Musikk for eldre. Hver søknad behandles individuelt, og det stilles krav til dokumentasjon. Dagens dirigentordning for musikkors innebærer at alle korps dekker 75 % av samlede utgifter til lønn, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. Kulturskolen foreslår en ordning for skolekorpsene, hvor Kultur- og næringsenheten overfører kulturtilskuddet for skolekorpsene til kulturskolen. Deretter reduserer kulturskolen skolekorpsenes dirigentegenandel tilsvarende. Med dagens tilskuddsordning vil dette tilsvare en egenandel på omlag 20 %. Ordningen vil sikre korpsene en mer forutsigbar økonomisk ordning, og kommunens støtte til korpsene vil være øremerket en sentral del av opplæringsordningen - dirigentfunksjonen. Denne ordningen ble vedtatt for 2012, etter at skolekorpsene hadde gitt sin tilslutning til ordningen. Atlanten ungdoms- og kulturskole Leiepris for skolens naust foreslås økt med 50 kroner fra Ordningen med utleie av skolens aula foreslås videreført. Det har vært reaksjoner på noen av prisene, og det foreslås derfor ingen økning av satsene. Kulturskolen bør kunne gi tilbud på eksterne lydjobber, og i slike tilfeller må det gis tilbud som er i samsvar med det som ellers gjelder i markedet. Denne type tilbud vurderes derfor fra gang til gang. Viken gård - Caroline konferansesenter Festiviteten Satsene på Viken gård og Caroline konferansesenter foreslås økt med om lag 3,3 % for å ivareta lønns- og prisveksten. Administrasjonen vil i det kommende året jobbe for å etablere et bedre samspill mellom venneforeningen Viken gårds venner, Kristiansund Frivilligsentral, Frei ungdomsskole samt andre aktører som Side4

5 kan fremme bruken av Viken gård. Det kan dermed bli aktuelt med en endring av prisoppsettet (om ikke det generelle prisnivået) i løpet av året Eventuelle endringer vil bli fremmet som egen sak. Festiviteten foreslås økt med om lag 3,3 % for å ivareta lønns- og prisveksten. Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra publikum med ønsket om et forenklet prisoppsett. Prisene på nye rom som sminke- og musikerrom er satt etter markedspris på tilsvarende rom. Kultur og næring har i løpet av året gjort en avgrenset undersøkelse i forhold til utleiemarkedet på lokaler tilsvarende Festiviteten, og finner at kommunen ligger relativt lavt i markedet med hensyn til priser. Ved innføring av fast dagspris på møter og selskaper på dagtid i Klubben, har en truffet et nytt marked som har ført til økt omsetning. I forhold til leiepriser knyttet til scene/sal, ønsker Kultur og næring å gå inn for at det ved ledig kapasitet eller ved lavsesong for andre typer arrangement, kan gis et prisavslag på inntil 40 % til frivillige lag og organisasjoner. Ved tider hvor det er stor pågang og en kan få leid ut lokaler til fullpris, er det hensiktsmessig også for frivilligheten at så skjer, da det gir enheten mulighet til å gå ned i pris for ikke-kommersielle aktører. Pris på personalbistand foreslås økt med 17 % på bakgrunn av økte lønnskostnader ved ansettelse av teknisk leder i Festiviteten. Økt kompetanse på tekniske tjenester gir mulighet for å levere denne type tjenester til Caroline og eventuelle andre lokaliteter. Kristiansund bibliotek De generelle satsene på purregebyr og erstatningssatser foreslås uendret. Erstatningssatsene gjenspeiler de faktiske utgiftene det medfører når noe må erstattes. Egen sats for konsollspill tilsvarende 600 kroner foreslås innført fra Dette er spill som har svært høy innkjøpspris og egen sats er derfor påkrevd. Atlanterhavsbadet - Atlanten idrettshall - Gymsaler De generelle prisene i badet foreslås økt med 5 kroner på enkeltbilletter og tilsvarende for klippekort. Aktiviteter tilknyttet skolesvømming og varmebasseng har varierende påslag tilpasset markedet. I dette ligger økte lønnskostnader til vaktmester, svømmeinstruktør og livreddere. Prisene som angår idrettslag i gymsaler, idrettshallen og idrettsbassenget foreslås uendret, mens leieprisen til skoler i idrettshallen foreslås økt med 5 % per skoletime fra 190 kroner i 2012 til 200 kroner i HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Satsene er hovedsakelig regulert gjennom statlige føringer. De lovbestemte maksimumssatsene fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet og foreligger ikke før ved årsskiftet. Økningen har de siste årene ligget på 3-5 kroner. Det legges i saken opp til at bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene, og delegerer til rådmannen å fastsette pris og bekjentgjøre dette når forutsetningene er kjent. De kommunale satsene foreslås økt med 5 % fra 2012, med bakgrunn i forventet lønnsvekst. TEKNISKE TJENESTER Brann og redning Som en konsekvens av den negative utviklingen knyttet til kostnadsdekning av feie- og tilsynstjenestene ble prisene i 2012 justert med i overkant 7 %. Med bakgrunn i en beregnet utjevning av kostnadsnivået over en 4-årsperiode, foreslås det derfor ingen økning utover ordinær lønns- og prisvekst tilsvarende 3,3 % for Lettere beredskapsmateriell foreslås uforandret foruten leie av høytrykksspyler og brannslanger. Disse foreslås økt med 25 %, fra 200 kroner i 2012 til 250 kroner i Tjenester levert av Alarmsentralen har varierende påslag fra 1,3 % til 7,7 % for ulike typer brannalarm. Det er også foreslått en økning av langtidsleien for trygghetsalarmer til private med 3,8 % fra 260 kroner i 2012 til 270 kroner i Bak dette ligger en markedsmessig vurdering. Bygg og eiendom Husleie/leie reguleres i henhold til Husleieloven normalt med indeks per Pris for leie av torgplass på årsbasis foreslås derfor økt med 0,5 % tilsvarende indeks per Konsumprisveksten i perioden er så lav at leiepris for dagplasser forslås uendret. Satsen bør være et rundt beløp slik at leien kan betales i automaten på Rådhusplassen. Byingeniøren Side5

6 Grunnlaget for betalingssatsene innenfor VARFS-området fastsettes med utgangspunkt i beregningen av selvkost. De viktigste gebyrene er abonnementsprisene på vann, avløp og husholdningsavfall. I 2013 blir det en stor økning på vann tilsvarende 29,7 %, uendrede gebyr på avløp og en moderat økning på 5,7 % for avfall. Årsaken til den store økningen på vann er at det i 2012 kun er 80,1 % kostnadsdekning finansiert av innbyggerne grunnet bruk av store oppsparte fondsmidler fra tidligere år. For å avdempe økningen i 2013 ved 100 % kostnadsdekning, er det foretatt reduksjoner i både driftskostnader og investeringskostnader. Økningene i vanngebyret for årene etter 2013 forventes å bli svært moderate. Gebyr på avløp holdes uforandret i 2013, men fra 2014 og utover må det forventes økning på grunn av store investeringer for å oppfylle strenge rensekrav til kommunalt avløpsvann. Avfallsgebyrene får en forholdsvis moderat økning selv om anleggene må moderniseres. Tabellen under viser utviklingen av samtlige VAR-gebyr for en bolig på 120 m 2 i perioden Oversikten viser at det er liten gjennomsnittlig endring i perioden Endring i snitt Vann 1572, , , , ,09 2,9 % Avløp 2227, , , , ,20 0,7 % Restavfall 120 l 1620, , , , ,00 1,5 % Papir 120 l 720,00 720,00 720,00 677,00 717,00 0,0 % Sum 6139, , , , ,93 1,4 % Beløp i nominelle kroner eks. mva. Park og idrett Prisene foreslås økt med om lag 3,3 % for å ivareta lønns- og prisveksten. Plan og bygning Betalingssatsene for oppmålingsarbeid er fastsatt etter matrikkelloven 32, forskrift 16 for Betalingssatsene for plan- og byggesaksbehandling er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 33.1 og lov om eierseksjoner 7 for Gebyrsatsene foreslås økt med 5 % i Prisjusteringen er foretatt i forhold til en antatt kostnadsvekst tilsvarende endringene i enhetens lønnskostnader. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget Forslaget har ikke nye klima- og miljøkonsekvenser. Just Ingebrigtsen rådmann Per Sverre Ersvik økonomisjef Side6

7 BETALINGSSATSER 2013 Vedtatt i bystyret xx.xx.2012 PS 12/xx Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2013 Oversikten er ikke fullstendig Ta kontakt med den enkelte enhet for mer detaljerte opplysninger Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Side7

8 INNHOLD OPPVEKST... 3 Kommunale barnehager... 3 Kommunale skolefritidsordninger... 3 KULTUR, NÆRING OG IDRETT... 4 Kristiansund kulturskole... 4 Atlanten ungdoms- og kulturskole... 4 Viken gard... 5 Caroline konferansesenter... 5 Festiviteten... 6 Atlanterhavsbadet... 7 Atlanten idrettshall... 8 Gymsaler på skoler/brannstasjon... 8 Kristiansund bibliotek... 9 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TEKNISKE TJENESTER Brann og redning Bygg og eiendom Byingeniøren Park og idrett Plan og bygning Side 2 av 20 Side8

9 OPPVEKST Kommunale barnehager (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Foreldrebetaling, per måned: Helplass % plass % plass % plass % plass % plass % plass Søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for barn 2 50 % moderasjon for barn 3, 4 osv. Kost Faktisk kostnad Faktisk kostnad Det kan søkes om reduksjon begrunnet med lav inntekt og lav betalingsevne. Kommunale skolefritidsordninger (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Standardtilbud, per måned: Morgentilbud kl Inntil 10 timer Over 10 timer Månedsbeløp betales 11 måneder per kalenderår. Enkeltdager, per dag: Brukere Ukesopphold ferier, per uke: Ikke brukere Dagsopphold ferier/fridager, per dag: Ikke brukere Enkeltdager for øvrig, per dag: Ikke brukere Side 3 av 20 Side9

10 KULTUR, NÆRING OG IDRETT Kristiansund kulturskole (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 En elev kan tildeles flere elevplasser hvis kapasitet/ressurser tillater det. Avgift: Elevavgift, per år Leie av instrument, per år Materiell tegning/maling Elever som begynner inne i et semester betaler fra og med påbegynt måned. Unntak: elever som starter i september og får garantert årstimetall betaler full avgift. Moderasjon: Søskenmoderasjon for barn 2, 3 osv. 33 % 33 % Moderasjonen gjelder ikke når en elev har flere elevplasser. Moderasjonen for en familie gjelder også når 1 eller flere søsken er innmeldt gjennom skolekorps. Medlemmer i Musikk for eldre kan etter søknad innvilges moderasjon. Musikkorps: Dirigentkostnader (andel), voksenkorps 75 % 75 % Dirigentkostnader (andel), skolekorps *) 20 % 20 % Elevavgift Vanlig elevavgift Vanlig elevavgift Søskenmoderasjon 33 % 33 % *) Egenandelen for skolekorps forutsetter at det kommunale kulturtilskuddet til skolekorpsene overføres til kulturskolen. Prosentsatsen beregnes endelig når størrelsen på tilskuddet er kjent. Søskenmoderasjon gis under forutsetning av at korpset praktiserer samme ordning overfor medlemmene. Atlanten ungdoms- og kulturskole (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Naust: Leie (vask ikke inkludert), per dag Aula: Leie av aula, per dag Assistanse ved bruk av aula Reelle timekostn. Reelle timekostn. Leie av utstyr: Leie av flygel (stemming ikke inkludert), per dag Leie av teknisk utstyr: Fullt lydanlegg kun m /tekniker, per dag Lite lydanlegg, per dag Taleanlegg, per dag Trådløse systemer, per stykk/dag Lysanlegg (fast lysrigg +mikser), per system/dag Lyd- og lysteknikker, per time Prisene gjelder bruk av anlegget i aulaen ved AUKS. Dersom anlegget skal flyttes, beregnes transportkostnader i hvert tilfelle. Forbruk av batterier og pærer er ikke inkludert i prisene og kommer i tillegg. Kommunale enheter og kulturskolens samarbeidspartnere innenfor skole og kultur kan bestille anlegg og tekniker direkte fra kulturskolen ved bruk utenfor AUKS. Det kan også leveres tilbud på eksterne lydtjenester, ut fra normalt prisnivå i markedet. Det gis da eget tilbud i hvert enkelt tilfelle. For ikkekommunale brukere kommer 25 % mva i tillegg. Side 4 av 20 Side10

11 Viken gard (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Hovedhuset: Kun i spesielle tilfeller etter egen avtale Naustet: For skoler og barnehager fra kl Overnatting for skoleklasser fortsettelse fra dag fra kl Overnatting for skoleklasser i regi av FAU etc Lag og organisasjoner som arbeider for /med barn Pris etter avtale Pris etter avtale - makspris Andre avdelinger i kommunen, lag og organisasjoner, per dag Bedrifter/privat arrangement (inkl. alle fasiliteter og tilgang på utstyr i klatrejungelen), per dag Sikkerhetsinstruktør, inntil 6 timer per instruktør: - til skoleklasser (krav om 1 instruktør per 10 elever) / / til andre avdelinger i kommunen, lag og organisasjoner til bedrifter/private arrangement Utleie av kanoer, kajakker og lavvo til skoleklasser og andre, kun etter egen avtale med vår sikkerhetsansvarlig og/eller Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal. Caroline konferansesenter (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Helan stor sal 340 plasser: Grunnleie til kl på midtukedager Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Ved dobbel forestilling, påslag 20 % 20 % Halvan liten sal 50 plasser: Grunnleie til kl på midtukedager Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Klubba 220 kvm: Grunnleie til kl på midtukedager Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Goma 68 kvm: Grunnleie til kl på midtukedager Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Heinsa 60 kvm Grunnleie møter, 8 timers periode Vestibyle 180 kvm: Grunnleie utstillinger og lignende til kl på midtukedager alternativt, per utstiller Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Annet: Musikkinstrument, piano På forespørsel På forespørsel LCD-prosjektor med tilhørende utstyr På forespørsel På forespørsel PC inkl. oppmontering, per dag Personalbistand, per time (minimum 2 timer) må avtales: - til kl på midtukedager ut over kl samt helg og helligdager I noen tilfeller benyttes priser per person i stedet for fastpris: Helan - per person (minimum 60 stk. eller tilsvarende kr ,-) 55 Klubba - per person (minimum 25 stk. eller tilsvarende kr ,-) 50 Side 5 av 20 Side11

12 Festiviteten (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Storsalen: Grunnleie enkel forestilling, 7 timer Grunnleie enkel forestilling, 7 timer inkl. foajé, balkong og scenegarderober oppe Grunnleie dobbel forestilling samme dag, påslag 20 % 20 % Prøver/rigging ut over utleieperioden samme dag På forespørsel På forespørsel Prøver/rigging på ekstra dag, per time Prøver/rigging ved langtidsleie, per dag tillegg for scene inkl. scenegarderober oppe Selskaper inkl. anretning og dekketøy, per person minimumsbeløp tillegg for scene, 6 spotter og taleanlegg tillegg for scene inkl. scenegarderober oppe Ekstra leiedag for oppdekking og tilrettelegging Sminkerom, musikerrom o.l: Lokaler 3. etasje (3 stk), per lokale 400 VIP rom - ved foajé (2 stk), per rom umøblert/møblert 400 / 950 Solistgarderober over scene ved prøver/rigging (2 stk), per garderobe 300 Sminkerom i underetasjen, per lokale 500 Øvingslokaler i underetasjen (3 stk), per lokale 400 Orkesterlokale 500 Systue 400 Billettluke inkl. datautstyr og internett 400 Foajé: Grunnleie enkel forestilling/konsert, 7 timer Klubben: Grunnleie møter Selskaper i Klubbens lokalerinkl. anretning og dekketøy, hvor meny og servering administreres av bestiller (f.eks catering), per person minimumsbeløp Selskaper inkl. anretning og dekketøy, hvor meny og servering administreres av K-Forum, per person minimumsbeløp Mindre og enkle selskaper, 1 dag (inn/ut av lokalet samme dag) Ekstra leiedag for oppdekking og tilrettelegging Ved leie av henholdsvis Storsalen og/eller Klubben til bryllup, barnedåp og lignende kan leieforholdet gjelde fra fredag kl til søndag kl mot et tillegg i leieprisen på 30 %. Utleie på helligdager gir et tillegg i leieprisen på kroner per dag. Annet: Platter til cat-walk, ekstra scene, amfi i sal og lignende (2 x 1 m) inkl. oppsett, per platt Konsertflygel Bösendorfer (stemming ikke inkludert) Piano (stemming ikke inkludert) Lysanlegg v /Operaen i Kristiansund (ut over inntil 6 spoter som er inkludert i leiepris for storsalen) På forespørsel På forespørsel Lydanlegg leies inn (ut over talelyd som er inkludert i leiepris for storsalen) På forespørsel På forespørsel Personalbistand, per time (minimum 2 timer): - til kl på midtukedager ut over kl samt helg og helligdager Personalbistand lys/lyd På forespørsel På forespørsel Tillegg på noen utleiepriser i perioden På forespørsel På forespørsel Konferansepakke/landsmøtepakke i Festiviteten skreddersys på forespørsel. Side 6 av 20 Side12

13 Atlanterhavsbadet NB! For sommer-, høst-, jul-, vinter- og påskeferie gjelder helgepriser. GENERELT (beløp i kroner) 2012 Voksen (18 år) Ungdom (10-17 år)* Barn (3-9 år) Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn 1 gang (beløp i kroner) 2013 Voksen (18 år) Ungdom (10-17 år)* Barn (3-9 år) Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn 1 gang *) Studenter og honnør ungdomspris GENERELT (beløp i kroner) Voksen Ungdom Barn Voksen Ungdom Barn Barn (0-2 år), inkl. gratis bleie Gjester i bad som ikke bader Ledsager som følger en annen gjest Gratis Gratis Gratis Gratis Morgenbadere tirsdag og torsdag Siste time ganger (ett klipp per gang) ganger (ett klipp per gang) Halvårskort Helårskort Halvårskort morgenbading Helårskort morgenbading avtalegiro, per mnd Avtalegiro, per måned Chipgebyr - kroner 50 må innbetales hvis chip mistes av kunde. PAKKELØSNING FOR FAMILIER (beløp i kroner) Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn Barnebursdag (5-30 stk) Minimum 1 voksen og barn/ungdom Totalt 10 % rabatt Totalt 10 % rabatt Grupperabatter enkeltbilletter Ved mer enn 10 mennesker - 10 % (en betaler for alle) Ved mer enn 20 mennesker - ta kontakt for avtale BEDRIFTS- ELLER LAGPAKKER (beløp i kroner) Firmabilletten (pakker á 20 stk) Chipgebyr - kroner 50 må innbetales hvis chip mistes av kunde. SVØMMEKLUBBENE I IDRETTSBASSENGET (beløp i kroner) Trening Kurs Stevne Trening Kurs Stevne Hverdager, per bane/time Helg, per bane/time Svømming etter trening, per person Livredder utenom ordinær åpningstid, per time Ved babykurs - vanntettbleie påkrevd, per stk Kursdeltakere må forlate bassenget etter endt kurs. Skoleferiene - tillegg på 50 % i forhold til gjeldende helgepris. Side 7 av 20 Side13

14 TERAPI/VARMVANNSBASSENGET - KURS (beløp i kroner) /1 2/3 1/2 1/1 2/3 1/2 Kurs i åpningstid kun hverdag, per time Badegjester har tilgang til bassenget når 1/2 eller 2/3 av det er utleid. Priser i sommer-, høst-, jul-, vinter- og påskeferie tillegg på 50 %. Mosjonsgrupper og utenom åpningstid kun hverdag, per time Badegjester har tilgang til bassenget når 1/2 eller 2/3 av det er utleid. SKOLESVØMMING I IDRETTSBASSENGET (beløp i kroner) Kommune, per skoletime Andre kommuner, per skoletime 650 utgår Instruktør svømming, per skoletime Ekstra livredder, per skoletime Over 15 elever - aktiveres ekstra livredder med hensyn til sikkerhet fra vaktrom. Over 30 elever - aktiveres ekstra livredder på kanten av bassenget i tillegg til livredder i vaktrom. ELEKTRONISK TIDTAKERANLEGG (beløp i kroner) Dag 1 inkl. montering Dag 2-7, per dag Siste dag ved demontering Fakturagebyr kroner 50,- For andre leieløsninger, ta kontakt for tilbud. Atlanten idrettshall (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Skoler 1 sal, per skoletime (45 minutter) Idrettslag per salenhet (1/4 sal), per time Bedriftslag og mosjonsgrupper, per time Treninger lørdag og søndag, per time Helligdager utenom ordinær åpningstid, påslag leiesats per time 50 % 50 % Vaktmester utenom ordinær åpningstid, per time Stevner/cuper/arrangementer/kamper, per time Bedriftskamper, per time Større arrangement Etter avtale Etter avtale Garderobeleie, per skoletime (45 minutter) Garderobeleie lag og organisasjoner, per time Møterom: Nedre vestibyle, per time Leie prosjektor, per dag/møte 100 Løpebanen: Friidrettsstevner, per time Garderobeleie, per time Fakturagebyr kroner 50,- 25 % merverdiavgift kommer i tillegg på salg av tjenester og utleie av varer. For andre leieløsninger, ta kontakt for tilbud. Gymsaler på skoler/brannstasjon (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Idrettslag, per time Mosjonsgrupper og bedriftsidrettslag, per time Fakturagebyr kroner 50,- Side 8 av 20 Side14

15 Kristiansund bibliotek (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Voksne fra det året låneren fyller 15 år. Erstatningssatser for voksne: Trykte bøker Lydbøker Purrebrev Purrebrev Nytt lånekort Barn til og med det året låneren fyller 14 år. Erstatningssatser for barn: Trykte bøker Lydbøker Purrebrev Purrebrev Nytt lånekort Erstatningssatser felles: DVD, video, CD Enkelt cd Mikrofilm CD-ROM Konsollspill 600 Tegneserier heftet/tynne Små billedbøker Tidsskrifter Fjernlån (innlånt fra andre bibliotek) Nytt (inneværende samt 2 foregående år) Innkjøpspris, om høyere enn standardsatsene Innkjøpspris, om høyere enn standardsatsene Språkkurs Verdifullt eller sjeldent materiale blir taksert i hvert enkelt tilfelle. Lydbøker med mange cd-er vurderes spesielt. Vurderes i hvert enkelt tilfelle Vurderes i hvert enkelt tilfelle Annet: Kopier A4 2 2 Kopier A3 4 4 Kopier mikroleseapparat 5 5 Lånere som er registrert med e-post eller mobil, blir varslet når lånet forfaller. Ved for sen levering sendes to purringer før erstatningskrav sendes. Fakturagebyr kroner 50,- Side 9 av 20 Side15

16 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør per kroner Langtidsopphold i institusjon (lovbestemte regler): Folketrygdens grunnbeløp (G) fratrukket fribeløp 75 % - Andre inntekter (renter og avkastninger) 85 % - Krigspensjon 63 % - Egenandel fastsettes etter fast prosentandel og etterberegnes årlig etter skatteoppgjøret. Korttidsopphold i institusjon: Dagopphold (lovbestemt sats), per dag 70 - Døgnopphold (lovbestemt sats), per døgn Dagsenteropphold, per dag Praktisk bistand hjemmehjelp, beløp per mnd: For inntekt under 2G (lovbestemt sats) For inntekt 2G - 4G For inntekt over 4G Timepris Brukerstyrt praktisk bistand følger samme satser som for praktisk bistand. Trygghetstelefon: Leiepris per måned Middagsombringing: Stor porsjon Vaksinasjon: Influensavaksine, per stk Side 10 av 20 Side16

17 TEKNISKE TJENESTER Brann og redning (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Feie- og tilsynsgebyr: Feie-/tilsynsgebyr, per leilighet Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig Kamerainspeksjon, per time inkl. personell Fresing pipeløp, per time inkl. personell Andre arbeidsoppdrag fakt. etter medgått tid, per personell/time Slokkehjelp, utlån av materiell, utstyr, etc.: Personellskapsbil m /pumpe, per time inkl. sjåfør Stigebil, per time inkl. sjåfør Tankbil, per time inkl. sjåfør Lett varebil/personbil, per time Tilhengersprøyte, per time Bærbar motorsprøyte, per time Vannsuger, per time Elektriske pumper, per time Høytrykkspyler, per time Brannslanger á 25 meter, per stk/døgn Temperaturkamera, per time inkl. person Forbruksmateriell forbruk forbruk Personell/per time Kursinstruktører, per instruktør/time Saksbehandlingsgebyr for søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri kl II, III og IV. For kostnader i tilknytning til tilsyn før og under handel, faktureres kostnader etter medgått tid jfr. timesats personell/per time Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Utrykning i forbindelse med heisalarm Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver. Service og testing av røykdykkerutstyr: Test av luftkvalitet Test av lungeautomat (deler kommer i tillegg) Test av meis og ventiler Fylling luftflasker Alarmsentralens tjenester: Brannalarm fra bedrift/næring med en alarminngang, per år Brannalarm fra bedrift/næring med to el. flere alarminngang, per år Brannalarm fra enebolig grunnpakke, per måned Brannalarm fra bygning m /flere leiligheter, per måned Etter avtale Etter avtale Trygghetsalarmer: Trygghetsalarmer til private langtidsleie (over 3 mnd), per mnd Trygghetsalarmer til private korttidsleie (mindre enn 3), per mnd Programmering og utplassering av trygghetsalarmer Trygghetsalarmer til private egenkjøpt, per måned Trygghetsalarmer andre kommuner Etter avtale Etter avtale Trygghetsalarmer er avgiftsfrie. For resterende tjenester kommer merverdiavgift i tillegg. Bygg og eiendom LEIEPRISER FOR TORGPLASS (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Årspris m 2 per dag m 2 per dag Side 11 av 20 Side17

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 85 MØTEINNKALLING FOR Formannskapet MØTE NR.: 07/4 ETTER KONSTITUERING TID: 20.11.2007 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 17.12.2013 Tidspunkt: NB 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 60 40 / 930 52 149 eller Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2015 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 11.12.14 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2015 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 12.1 Vann- og avløpsgebyrer 12.2 Renovasjonsgebyr 12.3 Priser i svømmehaller 12.4 Feieavgift 12.5 Egenbetalingssatser for barns

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune

Gebyr- og betalingssatser 2010 for Inderøy kommune Gebyr- og betalingssatser for Inderøy kommune - Vedtatt av Inderøy kommunestyre 16.12.2009 GEBYR- OG BETALINGSSATSER 1. Vann- og avløpsgebyr side 2 2. Gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg side

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid:

Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: KOMMUNESTYRE Lekatun 28.11.13 0900-1400 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 GEBYRDEL Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 Forsidebildet: Fra gravearbeid i

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte

BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte 14/2039-1 231 BETALINGSREGULATIV 2015 Vedtatt av Hemne kommunestyre i møte Innholdsfortegnelse I BARNEHAGE... 3... 3 II PLEIE OG OMSORG... 4... 4... 4... 4... 4... 4 III TEKNISKE TJENESTER... 5... 5...

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler

VANNMÅLER Leie av vannmåler, kommunen installerer 346,82 4 % 360,00 450,00 - Ved skade eller tap kreves full erstatning Kjøp av vannmåler KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER/AVGIFTER Vann og avløpsgebyret er delt i to deler, en fast del og en variabel del. Den faste delen beregnes for bolig etter bruksarealet (eiendomskatt) og for næringsbygg etter

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer