Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Side1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Side1

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser /2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé /230 PS 12/87 Økonomiplan / Budsjett /2495 PS 12/88 PS 12/89 Søknad om godkjenning av takstsystemet for E39 Astad Knutset Overtakelse av rettigheter til forprosjekt og leieavtale for Folkets hus fra Kongens Plass eiendom AS 2009/ /360 PS 12/90 Justering av investeringsbudsjett /2666 PS 12/91 PS 12/92 PS 12/93 Rapport fra prosjektgruppen for barnehageutvikling i Kristiansund kommune pr desember 2012 Krav om lovlighetskontroll av bystyrets vedtak i sak PS 11/48 - Kjøp av eiendom Sildevågsnes på Frei. Fylkesmannens svar. Krav om lovlighetskontroll - Reguleringsplan for Atlanten Hotell og Stadion 2012/ / /2623 PS 12/94 Budsjettjustering Årets lønnsoppgjør 2012/2680 Side2

3 Arkiv: Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 12/ Bystyret 12/ Betalingsssatser 2013 Vedlegg: Betalingssatser 2013 Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt. 2. Egenandelen for skolekorps forutsetter at det kommunale kulturtilskuddet til skolekorpsene overføres til kulturskolen. Prosentsatsen beregnes endelig når størrelsen på tilskuddet er kjent. 3. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H fra KRD. 4. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger. Behandling i Formannskapet Rådmannen har redegjort for saken i skriv av I samsvar med innstillingen vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak 5. Bystyret vedtar betalingssatsene i henhold til vedlagte oversikt. 6. Egenandelen for skolekorps forutsetter at det kommunale kulturtilskuddet til skolekorpsene overføres til kulturskolen. Prosentsatsen beregnes endelig når størrelsen på tilskuddet er kjent. 7. Avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing skal baseres på 100 % kostnadsdekning, jfr. rundskriv H-2140 fra KRD. 8. Bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene for helse- og omsorgstjenester der slike fastsettes. Rådmannen delegeres fullmakt til å fastsette og bekjentgjøre pris når statlige forutsetninger foreligger. Side3

4 Saksopplysninger Forslagene til betalingssatser er utarbeidet av enhetene/kommunalsjefene og satsene er brukt som grunnlag i rådmannens utarbeidelse av budsjett og økonomiplan Til grunn for forslaget om nye betalingssatser for 2013 ligger lønns- og prisvekst som foreslått i forslag til Statsbudsjett, vektet til en økning på 3,3 %, men alle satser er i tillegg vurdert særskilt. Satser hvor innsatsfaktoren primært er lønnskostnader har en høyere justeringsfaktor enn 3,3 %. Enkelte satser er justert med annen faktor blant annet for å få en mer korrekt sammenheng mellom kommunens inntekter og utgifter. For noen betalingssatser er rentenivå og forventet strømutgift relevant å vurdere. Satsene for kommunale selvkosttjenester følger egen kalkyle. Gebyrområdene OPPVEKST Barnehager Statlige føringer regulerer satsene og de er derfor uforandret fra Skolefritidsordning Prisene foreslås økt med 5 % for å ivareta lønnsveksten. KULTUR, NÆRING OG IDRETT Kristiansund kulturskole Det er nå felles elevavgift for alle tilbud ved kulturskolen. Denne ordningen foreslås videreført for 2013, og det foreslås en forsiktig prisøkning med om lag 2,5 % fra kroner til kroner. Kulturskolen har registrert unormalt høyt frafall ved overgangen til nytt skoleår de 2 siste årene. Dette har i første omgang ført til at ventelistene er blitt vesentlig kortere, men det er grunn til å frykte redusert elevtall om vi ikke lar avgiftsøkningen være beskjeden denne gang. Musikkelever som leier instrumenter fra kulturskolen betaler en årlig leie og må ofte selv kjøpe noter, strenger, rør etc. Avgift for materiell til kunstelever ble i 2012 innført med samme sats som instrumentleie. Denne ordningen foreslås også videreført. Instrumentleie og betaling for materiell til kunstelever foreslås økt med om lag 2 % fra 470 kroner til 480 kroner per år. Nåværende moderasjonsordning innebærer at man får 33 % søskenmoderasjon fra 2. elevplass. Moderasjonen gjelder også for familier der ett eller flere barn er innmeldt gjennom et skolekorps. Ordningen foreslås videreført. Bestemmelsene åpner for at en elev kan ha flere elevplasser. Dette er et ekstra tilbud til noen elever, og utløser ikke søskenmoderasjon. Som i 2012 foreslås det at det kan gis rabatt til medlemmer i Musikk for eldre. Hver søknad behandles individuelt, og det stilles krav til dokumentasjon. Dagens dirigentordning for musikkors innebærer at alle korps dekker 75 % av samlede utgifter til lønn, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. Kulturskolen foreslår en ordning for skolekorpsene, hvor Kultur- og næringsenheten overfører kulturtilskuddet for skolekorpsene til kulturskolen. Deretter reduserer kulturskolen skolekorpsenes dirigentegenandel tilsvarende. Med dagens tilskuddsordning vil dette tilsvare en egenandel på omlag 20 %. Ordningen vil sikre korpsene en mer forutsigbar økonomisk ordning, og kommunens støtte til korpsene vil være øremerket en sentral del av opplæringsordningen - dirigentfunksjonen. Denne ordningen ble vedtatt for 2012, etter at skolekorpsene hadde gitt sin tilslutning til ordningen. Atlanten ungdoms- og kulturskole Leiepris for skolens naust foreslås økt med 50 kroner fra Ordningen med utleie av skolens aula foreslås videreført. Det har vært reaksjoner på noen av prisene, og det foreslås derfor ingen økning av satsene. Kulturskolen bør kunne gi tilbud på eksterne lydjobber, og i slike tilfeller må det gis tilbud som er i samsvar med det som ellers gjelder i markedet. Denne type tilbud vurderes derfor fra gang til gang. Viken gård - Caroline konferansesenter Festiviteten Satsene på Viken gård og Caroline konferansesenter foreslås økt med om lag 3,3 % for å ivareta lønns- og prisveksten. Administrasjonen vil i det kommende året jobbe for å etablere et bedre samspill mellom venneforeningen Viken gårds venner, Kristiansund Frivilligsentral, Frei ungdomsskole samt andre aktører som Side4

5 kan fremme bruken av Viken gård. Det kan dermed bli aktuelt med en endring av prisoppsettet (om ikke det generelle prisnivået) i løpet av året Eventuelle endringer vil bli fremmet som egen sak. Festiviteten foreslås økt med om lag 3,3 % for å ivareta lønns- og prisveksten. Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra publikum med ønsket om et forenklet prisoppsett. Prisene på nye rom som sminke- og musikerrom er satt etter markedspris på tilsvarende rom. Kultur og næring har i løpet av året gjort en avgrenset undersøkelse i forhold til utleiemarkedet på lokaler tilsvarende Festiviteten, og finner at kommunen ligger relativt lavt i markedet med hensyn til priser. Ved innføring av fast dagspris på møter og selskaper på dagtid i Klubben, har en truffet et nytt marked som har ført til økt omsetning. I forhold til leiepriser knyttet til scene/sal, ønsker Kultur og næring å gå inn for at det ved ledig kapasitet eller ved lavsesong for andre typer arrangement, kan gis et prisavslag på inntil 40 % til frivillige lag og organisasjoner. Ved tider hvor det er stor pågang og en kan få leid ut lokaler til fullpris, er det hensiktsmessig også for frivilligheten at så skjer, da det gir enheten mulighet til å gå ned i pris for ikke-kommersielle aktører. Pris på personalbistand foreslås økt med 17 % på bakgrunn av økte lønnskostnader ved ansettelse av teknisk leder i Festiviteten. Økt kompetanse på tekniske tjenester gir mulighet for å levere denne type tjenester til Caroline og eventuelle andre lokaliteter. Kristiansund bibliotek De generelle satsene på purregebyr og erstatningssatser foreslås uendret. Erstatningssatsene gjenspeiler de faktiske utgiftene det medfører når noe må erstattes. Egen sats for konsollspill tilsvarende 600 kroner foreslås innført fra Dette er spill som har svært høy innkjøpspris og egen sats er derfor påkrevd. Atlanterhavsbadet - Atlanten idrettshall - Gymsaler De generelle prisene i badet foreslås økt med 5 kroner på enkeltbilletter og tilsvarende for klippekort. Aktiviteter tilknyttet skolesvømming og varmebasseng har varierende påslag tilpasset markedet. I dette ligger økte lønnskostnader til vaktmester, svømmeinstruktør og livreddere. Prisene som angår idrettslag i gymsaler, idrettshallen og idrettsbassenget foreslås uendret, mens leieprisen til skoler i idrettshallen foreslås økt med 5 % per skoletime fra 190 kroner i 2012 til 200 kroner i HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Satsene er hovedsakelig regulert gjennom statlige føringer. De lovbestemte maksimumssatsene fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet og foreligger ikke før ved årsskiftet. Økningen har de siste årene ligget på 3-5 kroner. Det legges i saken opp til at bystyret vedtar å følge de statlige maksimumssatsene, og delegerer til rådmannen å fastsette pris og bekjentgjøre dette når forutsetningene er kjent. De kommunale satsene foreslås økt med 5 % fra 2012, med bakgrunn i forventet lønnsvekst. TEKNISKE TJENESTER Brann og redning Som en konsekvens av den negative utviklingen knyttet til kostnadsdekning av feie- og tilsynstjenestene ble prisene i 2012 justert med i overkant 7 %. Med bakgrunn i en beregnet utjevning av kostnadsnivået over en 4-årsperiode, foreslås det derfor ingen økning utover ordinær lønns- og prisvekst tilsvarende 3,3 % for Lettere beredskapsmateriell foreslås uforandret foruten leie av høytrykksspyler og brannslanger. Disse foreslås økt med 25 %, fra 200 kroner i 2012 til 250 kroner i Tjenester levert av Alarmsentralen har varierende påslag fra 1,3 % til 7,7 % for ulike typer brannalarm. Det er også foreslått en økning av langtidsleien for trygghetsalarmer til private med 3,8 % fra 260 kroner i 2012 til 270 kroner i Bak dette ligger en markedsmessig vurdering. Bygg og eiendom Husleie/leie reguleres i henhold til Husleieloven normalt med indeks per Pris for leie av torgplass på årsbasis foreslås derfor økt med 0,5 % tilsvarende indeks per Konsumprisveksten i perioden er så lav at leiepris for dagplasser forslås uendret. Satsen bør være et rundt beløp slik at leien kan betales i automaten på Rådhusplassen. Byingeniøren Side5

6 Grunnlaget for betalingssatsene innenfor VARFS-området fastsettes med utgangspunkt i beregningen av selvkost. De viktigste gebyrene er abonnementsprisene på vann, avløp og husholdningsavfall. I 2013 blir det en stor økning på vann tilsvarende 29,7 %, uendrede gebyr på avløp og en moderat økning på 5,7 % for avfall. Årsaken til den store økningen på vann er at det i 2012 kun er 80,1 % kostnadsdekning finansiert av innbyggerne grunnet bruk av store oppsparte fondsmidler fra tidligere år. For å avdempe økningen i 2013 ved 100 % kostnadsdekning, er det foretatt reduksjoner i både driftskostnader og investeringskostnader. Økningene i vanngebyret for årene etter 2013 forventes å bli svært moderate. Gebyr på avløp holdes uforandret i 2013, men fra 2014 og utover må det forventes økning på grunn av store investeringer for å oppfylle strenge rensekrav til kommunalt avløpsvann. Avfallsgebyrene får en forholdsvis moderat økning selv om anleggene må moderniseres. Tabellen under viser utviklingen av samtlige VAR-gebyr for en bolig på 120 m 2 i perioden Oversikten viser at det er liten gjennomsnittlig endring i perioden Endring i snitt Vann 1572, , , , ,09 2,9 % Avløp 2227, , , , ,20 0,7 % Restavfall 120 l 1620, , , , ,00 1,5 % Papir 120 l 720,00 720,00 720,00 677,00 717,00 0,0 % Sum 6139, , , , ,93 1,4 % Beløp i nominelle kroner eks. mva. Park og idrett Prisene foreslås økt med om lag 3,3 % for å ivareta lønns- og prisveksten. Plan og bygning Betalingssatsene for oppmålingsarbeid er fastsatt etter matrikkelloven 32, forskrift 16 for Betalingssatsene for plan- og byggesaksbehandling er fastsatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 33.1 og lov om eierseksjoner 7 for Gebyrsatsene foreslås økt med 5 % i Prisjusteringen er foretatt i forhold til en antatt kostnadsvekst tilsvarende endringene i enhetens lønnskostnader. Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget Forslaget har ikke nye klima- og miljøkonsekvenser. Just Ingebrigtsen rådmann Per Sverre Ersvik økonomisjef Side6

7 BETALINGSSATSER 2013 Vedtatt i bystyret xx.xx.2012 PS 12/xx Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2013 Oversikten er ikke fullstendig Ta kontakt med den enkelte enhet for mer detaljerte opplysninger Samhandling Nyskaping Optimisme - Raushet Side7

8 INNHOLD OPPVEKST... 3 Kommunale barnehager... 3 Kommunale skolefritidsordninger... 3 KULTUR, NÆRING OG IDRETT... 4 Kristiansund kulturskole... 4 Atlanten ungdoms- og kulturskole... 4 Viken gard... 5 Caroline konferansesenter... 5 Festiviteten... 6 Atlanterhavsbadet... 7 Atlanten idrettshall... 8 Gymsaler på skoler/brannstasjon... 8 Kristiansund bibliotek... 9 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TEKNISKE TJENESTER Brann og redning Bygg og eiendom Byingeniøren Park og idrett Plan og bygning Side 2 av 20 Side8

9 OPPVEKST Kommunale barnehager (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Foreldrebetaling, per måned: Helplass % plass % plass % plass % plass % plass % plass Søskenmoderasjon: 30 % moderasjon for barn 2 50 % moderasjon for barn 3, 4 osv. Kost Faktisk kostnad Faktisk kostnad Det kan søkes om reduksjon begrunnet med lav inntekt og lav betalingsevne. Kommunale skolefritidsordninger (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Standardtilbud, per måned: Morgentilbud kl Inntil 10 timer Over 10 timer Månedsbeløp betales 11 måneder per kalenderår. Enkeltdager, per dag: Brukere Ukesopphold ferier, per uke: Ikke brukere Dagsopphold ferier/fridager, per dag: Ikke brukere Enkeltdager for øvrig, per dag: Ikke brukere Side 3 av 20 Side9

10 KULTUR, NÆRING OG IDRETT Kristiansund kulturskole (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 En elev kan tildeles flere elevplasser hvis kapasitet/ressurser tillater det. Avgift: Elevavgift, per år Leie av instrument, per år Materiell tegning/maling Elever som begynner inne i et semester betaler fra og med påbegynt måned. Unntak: elever som starter i september og får garantert årstimetall betaler full avgift. Moderasjon: Søskenmoderasjon for barn 2, 3 osv. 33 % 33 % Moderasjonen gjelder ikke når en elev har flere elevplasser. Moderasjonen for en familie gjelder også når 1 eller flere søsken er innmeldt gjennom skolekorps. Medlemmer i Musikk for eldre kan etter søknad innvilges moderasjon. Musikkorps: Dirigentkostnader (andel), voksenkorps 75 % 75 % Dirigentkostnader (andel), skolekorps *) 20 % 20 % Elevavgift Vanlig elevavgift Vanlig elevavgift Søskenmoderasjon 33 % 33 % *) Egenandelen for skolekorps forutsetter at det kommunale kulturtilskuddet til skolekorpsene overføres til kulturskolen. Prosentsatsen beregnes endelig når størrelsen på tilskuddet er kjent. Søskenmoderasjon gis under forutsetning av at korpset praktiserer samme ordning overfor medlemmene. Atlanten ungdoms- og kulturskole (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Naust: Leie (vask ikke inkludert), per dag Aula: Leie av aula, per dag Assistanse ved bruk av aula Reelle timekostn. Reelle timekostn. Leie av utstyr: Leie av flygel (stemming ikke inkludert), per dag Leie av teknisk utstyr: Fullt lydanlegg kun m /tekniker, per dag Lite lydanlegg, per dag Taleanlegg, per dag Trådløse systemer, per stykk/dag Lysanlegg (fast lysrigg +mikser), per system/dag Lyd- og lysteknikker, per time Prisene gjelder bruk av anlegget i aulaen ved AUKS. Dersom anlegget skal flyttes, beregnes transportkostnader i hvert tilfelle. Forbruk av batterier og pærer er ikke inkludert i prisene og kommer i tillegg. Kommunale enheter og kulturskolens samarbeidspartnere innenfor skole og kultur kan bestille anlegg og tekniker direkte fra kulturskolen ved bruk utenfor AUKS. Det kan også leveres tilbud på eksterne lydtjenester, ut fra normalt prisnivå i markedet. Det gis da eget tilbud i hvert enkelt tilfelle. For ikkekommunale brukere kommer 25 % mva i tillegg. Side 4 av 20 Side10

11 Viken gard (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Hovedhuset: Kun i spesielle tilfeller etter egen avtale Naustet: For skoler og barnehager fra kl Overnatting for skoleklasser fortsettelse fra dag fra kl Overnatting for skoleklasser i regi av FAU etc Lag og organisasjoner som arbeider for /med barn Pris etter avtale Pris etter avtale - makspris Andre avdelinger i kommunen, lag og organisasjoner, per dag Bedrifter/privat arrangement (inkl. alle fasiliteter og tilgang på utstyr i klatrejungelen), per dag Sikkerhetsinstruktør, inntil 6 timer per instruktør: - til skoleklasser (krav om 1 instruktør per 10 elever) / / til andre avdelinger i kommunen, lag og organisasjoner til bedrifter/private arrangement Utleie av kanoer, kajakker og lavvo til skoleklasser og andre, kun etter egen avtale med vår sikkerhetsansvarlig og/eller Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal. Caroline konferansesenter (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Helan stor sal 340 plasser: Grunnleie til kl på midtukedager Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Ved dobbel forestilling, påslag 20 % 20 % Halvan liten sal 50 plasser: Grunnleie til kl på midtukedager Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Klubba 220 kvm: Grunnleie til kl på midtukedager Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Goma 68 kvm: Grunnleie til kl på midtukedager Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Heinsa 60 kvm Grunnleie møter, 8 timers periode Vestibyle 180 kvm: Grunnleie utstillinger og lignende til kl på midtukedager alternativt, per utstiller Tillegg ut over kl samt helg og helligdager, per time Annet: Musikkinstrument, piano På forespørsel På forespørsel LCD-prosjektor med tilhørende utstyr På forespørsel På forespørsel PC inkl. oppmontering, per dag Personalbistand, per time (minimum 2 timer) må avtales: - til kl på midtukedager ut over kl samt helg og helligdager I noen tilfeller benyttes priser per person i stedet for fastpris: Helan - per person (minimum 60 stk. eller tilsvarende kr ,-) 55 Klubba - per person (minimum 25 stk. eller tilsvarende kr ,-) 50 Side 5 av 20 Side11

12 Festiviteten (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Storsalen: Grunnleie enkel forestilling, 7 timer Grunnleie enkel forestilling, 7 timer inkl. foajé, balkong og scenegarderober oppe Grunnleie dobbel forestilling samme dag, påslag 20 % 20 % Prøver/rigging ut over utleieperioden samme dag På forespørsel På forespørsel Prøver/rigging på ekstra dag, per time Prøver/rigging ved langtidsleie, per dag tillegg for scene inkl. scenegarderober oppe Selskaper inkl. anretning og dekketøy, per person minimumsbeløp tillegg for scene, 6 spotter og taleanlegg tillegg for scene inkl. scenegarderober oppe Ekstra leiedag for oppdekking og tilrettelegging Sminkerom, musikerrom o.l: Lokaler 3. etasje (3 stk), per lokale 400 VIP rom - ved foajé (2 stk), per rom umøblert/møblert 400 / 950 Solistgarderober over scene ved prøver/rigging (2 stk), per garderobe 300 Sminkerom i underetasjen, per lokale 500 Øvingslokaler i underetasjen (3 stk), per lokale 400 Orkesterlokale 500 Systue 400 Billettluke inkl. datautstyr og internett 400 Foajé: Grunnleie enkel forestilling/konsert, 7 timer Klubben: Grunnleie møter Selskaper i Klubbens lokalerinkl. anretning og dekketøy, hvor meny og servering administreres av bestiller (f.eks catering), per person minimumsbeløp Selskaper inkl. anretning og dekketøy, hvor meny og servering administreres av K-Forum, per person minimumsbeløp Mindre og enkle selskaper, 1 dag (inn/ut av lokalet samme dag) Ekstra leiedag for oppdekking og tilrettelegging Ved leie av henholdsvis Storsalen og/eller Klubben til bryllup, barnedåp og lignende kan leieforholdet gjelde fra fredag kl til søndag kl mot et tillegg i leieprisen på 30 %. Utleie på helligdager gir et tillegg i leieprisen på kroner per dag. Annet: Platter til cat-walk, ekstra scene, amfi i sal og lignende (2 x 1 m) inkl. oppsett, per platt Konsertflygel Bösendorfer (stemming ikke inkludert) Piano (stemming ikke inkludert) Lysanlegg v /Operaen i Kristiansund (ut over inntil 6 spoter som er inkludert i leiepris for storsalen) På forespørsel På forespørsel Lydanlegg leies inn (ut over talelyd som er inkludert i leiepris for storsalen) På forespørsel På forespørsel Personalbistand, per time (minimum 2 timer): - til kl på midtukedager ut over kl samt helg og helligdager Personalbistand lys/lyd På forespørsel På forespørsel Tillegg på noen utleiepriser i perioden På forespørsel På forespørsel Konferansepakke/landsmøtepakke i Festiviteten skreddersys på forespørsel. Side 6 av 20 Side12

13 Atlanterhavsbadet NB! For sommer-, høst-, jul-, vinter- og påskeferie gjelder helgepriser. GENERELT (beløp i kroner) 2012 Voksen (18 år) Ungdom (10-17 år)* Barn (3-9 år) Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn 1 gang (beløp i kroner) 2013 Voksen (18 år) Ungdom (10-17 år)* Barn (3-9 år) Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn 1 gang *) Studenter og honnør ungdomspris GENERELT (beløp i kroner) Voksen Ungdom Barn Voksen Ungdom Barn Barn (0-2 år), inkl. gratis bleie Gjester i bad som ikke bader Ledsager som følger en annen gjest Gratis Gratis Gratis Gratis Morgenbadere tirsdag og torsdag Siste time ganger (ett klipp per gang) ganger (ett klipp per gang) Halvårskort Helårskort Halvårskort morgenbading Helårskort morgenbading avtalegiro, per mnd Avtalegiro, per måned Chipgebyr - kroner 50 må innbetales hvis chip mistes av kunde. PAKKELØSNING FOR FAMILIER (beløp i kroner) Man-fre Lør-søn Man-fre Lør-søn Barnebursdag (5-30 stk) Minimum 1 voksen og barn/ungdom Totalt 10 % rabatt Totalt 10 % rabatt Grupperabatter enkeltbilletter Ved mer enn 10 mennesker - 10 % (en betaler for alle) Ved mer enn 20 mennesker - ta kontakt for avtale BEDRIFTS- ELLER LAGPAKKER (beløp i kroner) Firmabilletten (pakker á 20 stk) Chipgebyr - kroner 50 må innbetales hvis chip mistes av kunde. SVØMMEKLUBBENE I IDRETTSBASSENGET (beløp i kroner) Trening Kurs Stevne Trening Kurs Stevne Hverdager, per bane/time Helg, per bane/time Svømming etter trening, per person Livredder utenom ordinær åpningstid, per time Ved babykurs - vanntettbleie påkrevd, per stk Kursdeltakere må forlate bassenget etter endt kurs. Skoleferiene - tillegg på 50 % i forhold til gjeldende helgepris. Side 7 av 20 Side13

14 TERAPI/VARMVANNSBASSENGET - KURS (beløp i kroner) /1 2/3 1/2 1/1 2/3 1/2 Kurs i åpningstid kun hverdag, per time Badegjester har tilgang til bassenget når 1/2 eller 2/3 av det er utleid. Priser i sommer-, høst-, jul-, vinter- og påskeferie tillegg på 50 %. Mosjonsgrupper og utenom åpningstid kun hverdag, per time Badegjester har tilgang til bassenget når 1/2 eller 2/3 av det er utleid. SKOLESVØMMING I IDRETTSBASSENGET (beløp i kroner) Kommune, per skoletime Andre kommuner, per skoletime 650 utgår Instruktør svømming, per skoletime Ekstra livredder, per skoletime Over 15 elever - aktiveres ekstra livredder med hensyn til sikkerhet fra vaktrom. Over 30 elever - aktiveres ekstra livredder på kanten av bassenget i tillegg til livredder i vaktrom. ELEKTRONISK TIDTAKERANLEGG (beløp i kroner) Dag 1 inkl. montering Dag 2-7, per dag Siste dag ved demontering Fakturagebyr kroner 50,- For andre leieløsninger, ta kontakt for tilbud. Atlanten idrettshall (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Skoler 1 sal, per skoletime (45 minutter) Idrettslag per salenhet (1/4 sal), per time Bedriftslag og mosjonsgrupper, per time Treninger lørdag og søndag, per time Helligdager utenom ordinær åpningstid, påslag leiesats per time 50 % 50 % Vaktmester utenom ordinær åpningstid, per time Stevner/cuper/arrangementer/kamper, per time Bedriftskamper, per time Større arrangement Etter avtale Etter avtale Garderobeleie, per skoletime (45 minutter) Garderobeleie lag og organisasjoner, per time Møterom: Nedre vestibyle, per time Leie prosjektor, per dag/møte 100 Løpebanen: Friidrettsstevner, per time Garderobeleie, per time Fakturagebyr kroner 50,- 25 % merverdiavgift kommer i tillegg på salg av tjenester og utleie av varer. For andre leieløsninger, ta kontakt for tilbud. Gymsaler på skoler/brannstasjon (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Idrettslag, per time Mosjonsgrupper og bedriftsidrettslag, per time Fakturagebyr kroner 50,- Side 8 av 20 Side14

15 Kristiansund bibliotek (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Voksne fra det året låneren fyller 15 år. Erstatningssatser for voksne: Trykte bøker Lydbøker Purrebrev Purrebrev Nytt lånekort Barn til og med det året låneren fyller 14 år. Erstatningssatser for barn: Trykte bøker Lydbøker Purrebrev Purrebrev Nytt lånekort Erstatningssatser felles: DVD, video, CD Enkelt cd Mikrofilm CD-ROM Konsollspill 600 Tegneserier heftet/tynne Små billedbøker Tidsskrifter Fjernlån (innlånt fra andre bibliotek) Nytt (inneværende samt 2 foregående år) Innkjøpspris, om høyere enn standardsatsene Innkjøpspris, om høyere enn standardsatsene Språkkurs Verdifullt eller sjeldent materiale blir taksert i hvert enkelt tilfelle. Lydbøker med mange cd-er vurderes spesielt. Vurderes i hvert enkelt tilfelle Vurderes i hvert enkelt tilfelle Annet: Kopier A4 2 2 Kopier A3 4 4 Kopier mikroleseapparat 5 5 Lånere som er registrert med e-post eller mobil, blir varslet når lånet forfaller. Ved for sen levering sendes to purringer før erstatningskrav sendes. Fakturagebyr kroner 50,- Side 9 av 20 Side15

16 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Folketrygdens grunnbeløp (G) utgjør per kroner Langtidsopphold i institusjon (lovbestemte regler): Folketrygdens grunnbeløp (G) fratrukket fribeløp 75 % - Andre inntekter (renter og avkastninger) 85 % - Krigspensjon 63 % - Egenandel fastsettes etter fast prosentandel og etterberegnes årlig etter skatteoppgjøret. Korttidsopphold i institusjon: Dagopphold (lovbestemt sats), per dag 70 - Døgnopphold (lovbestemt sats), per døgn Dagsenteropphold, per dag Praktisk bistand hjemmehjelp, beløp per mnd: For inntekt under 2G (lovbestemt sats) For inntekt 2G - 4G For inntekt over 4G Timepris Brukerstyrt praktisk bistand følger samme satser som for praktisk bistand. Trygghetstelefon: Leiepris per måned Middagsombringing: Stor porsjon Vaksinasjon: Influensavaksine, per stk Side 10 av 20 Side16

17 TEKNISKE TJENESTER Brann og redning (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Feie- og tilsynsgebyr: Feie-/tilsynsgebyr, per leilighet Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig Kamerainspeksjon, per time inkl. personell Fresing pipeløp, per time inkl. personell Andre arbeidsoppdrag fakt. etter medgått tid, per personell/time Slokkehjelp, utlån av materiell, utstyr, etc.: Personellskapsbil m /pumpe, per time inkl. sjåfør Stigebil, per time inkl. sjåfør Tankbil, per time inkl. sjåfør Lett varebil/personbil, per time Tilhengersprøyte, per time Bærbar motorsprøyte, per time Vannsuger, per time Elektriske pumper, per time Høytrykkspyler, per time Brannslanger á 25 meter, per stk/døgn Temperaturkamera, per time inkl. person Forbruksmateriell forbruk forbruk Personell/per time Kursinstruktører, per instruktør/time Saksbehandlingsgebyr for søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri kl II, III og IV. For kostnader i tilknytning til tilsyn før og under handel, faktureres kostnader etter medgått tid jfr. timesats personell/per time Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Utrykning i forbindelse med heisalarm Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver. Service og testing av røykdykkerutstyr: Test av luftkvalitet Test av lungeautomat (deler kommer i tillegg) Test av meis og ventiler Fylling luftflasker Alarmsentralens tjenester: Brannalarm fra bedrift/næring med en alarminngang, per år Brannalarm fra bedrift/næring med to el. flere alarminngang, per år Brannalarm fra enebolig grunnpakke, per måned Brannalarm fra bygning m /flere leiligheter, per måned Etter avtale Etter avtale Trygghetsalarmer: Trygghetsalarmer til private langtidsleie (over 3 mnd), per mnd Trygghetsalarmer til private korttidsleie (mindre enn 3), per mnd Programmering og utplassering av trygghetsalarmer Trygghetsalarmer til private egenkjøpt, per måned Trygghetsalarmer andre kommuner Etter avtale Etter avtale Trygghetsalarmer er avgiftsfrie. For resterende tjenester kommer merverdiavgift i tillegg. Bygg og eiendom LEIEPRISER FOR TORGPLASS (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Årspris m 2 per dag m 2 per dag Side 11 av 20 Side17

18 Byingeniøren VANN- OG AVLØPSGEBYRER (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Utregning av stipulert (antatt) forbruk - kun boliger uten vannmåler: Stipulert forbruk = Bruksareal BRA [m 2 ] x 1,5 [m 3 /m 2 ] Forbr. x forbr.gebyr Forbr. x forbr.gebyr Vann: Abonnementsgebyr, per m 2 2,09 2,71 Forbruksgebyr, per m 3 6,33 8,21 Avløp: Abonnementsgebyr, per m 2 2,96 2,96 Forbruksgebyr, per m 3 10,85 10,85 Andre gebyrer relatert til vann og avløp: Vannmålerleie (inntil 26 mm), per måler Vannmålerleie (27-51 mm), per måler Vannmålerleie (52 med mer og større flensemålere), per måler Spesielle målere (kombimålere), per måler Avlesningsgebyr (avlesning utført av Byingeniøren), per måler Nettgebyr (vannuttak til båt, idrettsplass), per m 3 1,50 2,00 Engangsgebyr for tilknytning vann, per m Engangsgebyr for tilknytning avløp, per m Gebyr for midlertidig tilknytning: Pris for vann, per år Pris for avløp, per år m /vannmåler installert gjelder ordinære priser. Slamgebyr: Bolig, tankvolum inntil 4 m 3, per år Hytte, tankvolum inntil 4 m 3, per år Tankvolum over 4 m 3, per m 3 tømming Merverdiavgift kommer i tillegg. AVFALLSGEBYR HUSHOLDNINGSAVFALL - ÅRSGEBYR 14. DAGERS TØMMING (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Husholdningsavfall Rene masser, stein, jord, betong, per tonn Asbestholdig avfall Minstegebyr husholdninger, inntil 100 kg Avfall, levert selvsortering etter vekt, per tonn Hageavfall, per tonn 0 0 Dunker: 120 liter grå dunk liter grønn dunk liter grå dunk liter grønn/blå dunk liter grå dunk liter grønn/blå dunk liter grå dunk liter grønn/blå dunk liter grå dunk liter grønn/blå dunk Fritidshus Hus på Grip Byttegebyr Hjemmekompostering: Reduksjon for hjemmekompostering Reduksjon for hjemmekompostering egen binge Merverdiavgift kommer i tillegg. Side 12 av 20 Side18

19 AVFALLSGEBYR NÆRINGSAVFALL - ÅRSGEBYR 14. DAGERS TØMMING (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Næringsavfall, per tonn Hageavfall, per tonn Minstegebyr næring Asbestholdig avfall Glass fra annen kommune, per tonn EE-avfall fra næring, per tonn Asfalt salg Klær fra annen kommune, per tonn Dunker: 120 liter grå dunk liter grønn dunk liter grå dunk liter grønn/blå dunk liter grå dunk liter grønn dunk liter grå dunk liter grønn dunk liter grå dunk liter grønn dunk Byttegebyr Merverdiavgift kommer i tillegg. VANNFYLLING - PER M 3 /TONN VANN I INTERVALL (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Tilrigging dag (mandag-fredag) Tilrigging for øvrig m m m m > m Merverdiavgift kommer i tillegg. TØMMING FETTAVSKILLER (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Tømming fettavskiller (mandag-fredag) Tømming fettavskiller forøvrig Merverdiavgift kommer i tillegg. TJENESTER - VEI (beløp i kroner) Priser 2021 Priser 2013 Behandlingsgebyr gravemelding Forringelsesgebyr asfalt, pris per m Byskilt Bjørnehaugen oppsetting bokstaver arrangementer BEHANDLINGSGEBYR FOR PLANER FOR DISPONERING AV BYGGE- OG ANLEGGSAVFALL (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Tiltak fra m Tiltak over m Side 13 av 20 Side19

20 Park og idrett (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Tjeneste, per time eks. mva: Leie av person u /maskin Internleie av person u /maskin Leie av Lundberg 345 m /fører og utstyr (sandskuffe, skjær, palle-gafler) inkl. drivstoff Leie av lastebil m /fører inkl. drivstoff Leie av John Deere m /fører og utstyr *) Klipp u /oppsamling Klipp m /oppsamling Gjødsling og sprøyting (forbruk av middel kommer i tillegg) Sandutlegging Vertikalskjæring Beitekutt Snørydding/snøfres inkl. drivstoff *) Helligdager % av tjenestesats, kveld/helg - 50 % av tjenestesats. Leie av utstyr: Torvskjærer, per døgn Administrasjonsgebyr kroner 50,- UTEANLEGG (beløp i kroner) Priser 2012 Priser 2013 Kunstgressbanen: Eliteserie - 2.divisjon, per kamp Seniorlag alle diverse inkl. damer, per kamp Oldboys og junior 11-er, per kamp Veteran og bedrift ½ bane, per kamp Øvrige aldersbestemte klasser, per kamp Helligdager, påslag leiesats, per kamp 50 % 50 % Stevner/cup/ arrangement, per time Trening, per time Vaktmester utenom ordinær åpningstid, per time Stormyra: Trening, per time Stevner/cup/arrangementer, per time Større arrangement, per time Etter avtale Etter avtale Garderobeutleie, per time Tivoliområdet: Per døgn Atlanten stadion: Eliteserie - 2.divisjon (inkl. garderobeleie), per kamp Seriekamper junior (inkl. garderobeleie), per kamp Seriekamper senior (inkl. garderobeleie), per kamp Aldersbestemte for øvrig (inkl. garderobeleie), per kamp Steven/cup/arrangement, per time Større arrangement, per time Etter avtale Etter avtale Trening, per time Freikollheisen: Leie av Vamestua Fakturagebyr kroner 50,- Side 14 av 20 Side20

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7.

Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1, matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7. Plan og byggesak BETALINGSSATSER 2015 Vedtatt i bystyret 2.6.2015 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2015 Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven

Detaljer

Vedtatt i bystyret PS 13/107 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2014

Vedtatt i bystyret PS 13/107 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2014 BETALINGSSATSER 2014 Vedtatt i bystyret 17.12.2013 PS 13/107 - Enkelte satser kan bli justert i løpet av 2014 Plan og bygning Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5

GEBYRER % Framleggelse med politisk forhåndsvurdering ,5. Behandling av planprogram (pbl tredje ledd) ,5 AREALPLAN GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE PLANFORSLAG Etter ny plan og bygninglov av 27.juni 2008 Gebyrene er fritatt for merverdiavgift. 1. Framlegging av planspørsmål (pbl. 12-8 første ledd) Framleggelse

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

PLAN OG BYGGESAK. 1 S i d e

PLAN OG BYGGESAK. 1 S i d e PLAN OG BYGGESAK Gebyrregulativ for Kristiansund kommune for saksbehandling mm., jf. plan og bygningsloven 33 1,matrikkelloven 32 og eierseksjonsloven 7 Generelt A1 Grunnlag Gebyr etter dette regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017

Verran kommune. Saksframlegg. Forskrift om gebyrregulativ matrikkelloven 2017 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/1827-1 Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter Paulsen Varaordfører H Trude Hagland Medlem AP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven

Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Betalingsregulativ for forvaltningsoppgåver etter Matrikkelloven Gjeldande frå 01.01.2017 Vedtak: Haram kommunestyre 15. desember 2016, sak xx/16. Heimel: Regulativet er fastsett med heimel i matrikkelloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/ Kommunestyret 74/ Leka kommune Utvikling Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-8 Saksbehandler: Annette T. Pettersen Særutskrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 92/14 11.11.2014 Kommunestyret 74/14 11.12.2014 Kommunale

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning

Betalingssatsar Areal- og naturforvaltning vare Etter Plan- og bygningslova, matrikkellova, jordlova og forureingslova: 2016 1000 Medfører oppgradering av off. register kr 2 758 1001 Utan oppgradering av offentlig register kr 1 591 1003 Renovering

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA

GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA GEBYRER, AVGIFTER, LEIEPRISER FRA 01.01.2016 Leiepriser for kommunale boliger og eiendommer (ikke mva-belagt) Leiepriser for kommunale eiendommer, boliger, borettsleiligheter, ungdomsleiligheter og omsorgsboliger/trygdeboliger

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017

GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 GEBYRREGULATIV FOR GEODATATJENESTER 2017 Sortland kommune gjeldende fra og med 15.06.2017 Innhold Kap. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 2 Kap. 2. ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN, jfr. lovens 32 og forskriftens

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2010 Fastsatt av kommunestyret 10.12.07 med hjemmel i

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN

ETNEDAL KOMMUNE 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 2016 1. GEBYRREGULATIV FOR ARBEID ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN) 2. GEBYR FOR ARBEID ETTER Dette gebyrregulativ trer i kraft f.o.m. 1. januar 2016. Rammer for gebyrberegning: For enkelte

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER

BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER BETALINGSREGULATIV FOR BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER ÅR: 2016 INNHOLD Område Side A. Generelt 2 B. Behandling av delingssaker 3 C. Arbeider tilknyttet oppmåling 3 D. Behandling av byggesaker

Detaljer

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER

FREI KOMMUNE BETALINGSSATSER 2007 VED MILJØ- OG TEKNISKE TJENESTER VANN- OG AVLØPSGEBYRER Vann Avgift pr. m³ kr. 8,50 Leie av vannmåler kr. 161,- Tilknytningsavgift: Bolig- og fritidsbolig kr. 11.757,- Annen bebyggelse kr. 17.874,- Avløp Avgift pr. m³ kr. 5,80 Tilknytningsavgift:

Detaljer

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013

FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 Vennesla kommune regulativ 2016 GEBYRER MED HJEMMEL I PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 33-1, MATRIKKELLOVENS 32 OG EIERSEKSJONSLOVENS 7 FORSKRIFT VEDTATT AV VENNESLA KOMMUNESTYRE 12. DESEMBER 2013 GJELDENDE FRA

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2017 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven Tjeneste 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering av eksisterende umatrikulert

Detaljer