Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn"

Transkript

1 2 2 DES2014 AVINOR Luftfartstilsynet Postboks BODØ Norge 2J-i4,) /c) q.5:132: g ; Vår ref. Vår dato: 14/ Deres ref /6023fTEH2 Deres dato: Vår saksbehandler: Cees Bronger Lakselv lufthavn, Banak - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn Det vises til gjeldende konsesjon til å anlegge, inneha og drive Lakselv lufthavn, Banak utstedt av Luftfartstilsynet Gjeldende konsesjon for lufthavna utløper Til orientering kan opplyses at gjeldende teknisk operative godkjenning av Lakselv lufthavn utløper Avinor planlegger å søke om forlengelse av denne inntil lufthavna kan være gjenstand for en EU-sertifisering etter nytt felles europeisk regelverk for flyplassutforming, seinest innen utgangen av Vi forventer at sertifiseringsprosessen kan starte opp i løpet av På bakgrunn av ovenstående søker Avinor om fornyelse av konsesjonen til å drive og inneha Lakselv lufthavn. Dersom det er spørsmål til søknaden kan disse rettes til saksbehandler. Med vennlig hilsen AVINOR AS ar. e e ne kerbak Divionsdirektør Regionale lufthavner Vedlegg

2 9 AVINOR SØKNAD OM FORNYELSE AV KONSESJON FOR LAKSELV LUFTHAVN, BANAK Opplysninger om angjeldende lufthavn og konsesjonssøker Landingsplassens anvendelsesområde og forventet utvikling Orientering om planstatus for landingsplassen og områdene omkring Støyberegninger i henhold til Klima og miljødepartementets retningslinjer T-1442 Kart over flyplassen Orientering om kontakt med Porsanger kommune Oppdatert oversikt over andre myndighetstillatelser Liste over vedleggene Lakselv lufthavn søknad om ny konsesjon Side 1 av 10

3 3 1) Opplvsninger om anqieldende lufthavn oq konsesionssoker Navn: Lakselv lufthavn, Banak Eier: Avinor AS Postboks 150 N-2061 Gardermoen Tlf: Eiendomsforhold: Som vedlegg 4 følger kart med eiendommer på Lakselv lufthavn. Tabell 1. Oversikt over eiendommer på Lakselv lufthavn Gnr Bnr Kommentar Eiet av Avinor Eiet av Forsvaret (Forsvarsbygg) Eiet av Finnmarkseiendommen og festes av North Cape golf club Eiet av Forsvaret (Forsvarsbygg) Selskapsform: Avinor AS er et statlig, heleid aksjeselskap, underlagt Samferdselsdepartementet, med hovedkontor i Oslo Organisasjonsnummer: Administrativ oppbygging: Avinors organisasjon er nærmere redegjort for i vedlagte dokumenter, inkludert administrativ oppbygning. Lufthavnen har egen lufthavnsjef. Flyplassjefen er godkjent i ht. forskrift om bakketjeneste ved flyplasser, BSL E 4-1, 4 (1). Lufthavnen inngår i Avinor divisjon regionale lufthavner. Lakselv lufthavn inngår i gruppen av såkalte regionale lufthavner. Flysikringstjenesten på lufthavna er underlagt Avinor Flysikring AS. Når det gjelder spørsmålet om fremtidig type lufttrafikktjeneste (tjenesteform) på Lakselv lufthavn vil Avinor i løpet av våren 2015 komme tilbake til dette som egen sak/henvendelse til Luftfartstilsynet (se også pkt. 2f nedenfor). økonomisk status: Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde millioner kroner med et resultat etter skatt på 891 millioner kroner. Konsernet hadde i 2013 en driftsmargin på 16,3 prosent sammenlignet med 18,2 prosent i Avkastning på totalkapital etter skatt ble 5,0 prosent sammenlignet med 5,4 prosent i Egenkapitalavkastningen i 2013 ble Lakselv lulthavn søknad om ny konsesjon Side 3 av 10

4 4 8,0 prosent sammenlignet med 8,3 prosent i Innenfor lufthavnvirksomheten økte driftsinntektene i 2013 med 9,1 prosent til millioner kroner. Totalt antall passasjerer økte med 4,2 prosent til 48 millioner, og samlede driftsinntekter per passasjer økte med 4,6 prosent fra 2012 til Trafikkinntekter per passasjer ble redusert med 0,8 prosent mens kommersielle inntekter per passasjer økte med 6,8 prosent. Konsernet hadde i 2013 en netto kontantstrøm på minus 642 millioner kroner, en reduksjon fra minus 794 millioner kroner i Endringen skyldes i hovedsak økte investeringer i varige driftsmidler. Konsernet tok netto opp millioner kroner i ny rentebærende gjeld i 2013 sammenlignet med millioner kroner i Kontantstrøm fra løpende drift utgjorde millioner kroner, mens netto investeringer, renter og utbytte utgjorde millioner kroner. Vesentlige regnskapsposter uten kontantstromeffekt er belastede avskrivninger med millioner kroner. Driftsresultatet før. før skatt var på millioner kroner mot millioner kroner året Konsernet har et høyt investeringsnivå preget av utvidelsen av terminalen på Oslo Lufthavn, ny terminal på Trondheim lufthavn, kapasitetsøkende tiltak ved Stavanger lufthavn, Bergen lufthavn, Bodø lufthavn og flere andre større prosjekter. Innenfor lufthavnvirksomheten økte driftsinntektene i 2013 med 9,1 prosent til millioner kroner. Kommersielle inntekter utgjorde 52,5 prosent av samlede driftsinntekter i 2013, en økning på 1,7 prosent-poeng fra året før. Flysikringstjenesten økte driftsinntektene i 2013 med 3,3 prosent til millioner kroner. For flere detaljer vises til vedlagte utdrag fra Årsrapport for 2013» (vedlegg 2) Selskapet: Avinor AS eier og driver 46 inkl. OSL av landets lufthavner. Gjeldende konsesjon: Gjeldende konsesjon for Lakselv lufthavn er datert og utløper Driftsutgifter ved landingsplassen (regnskapstall fra år 2013): 58 MNOK (se også vedlegg 3) Inntekter ved landingsplassen (regnskapstall fra år 2013): 17 MNOK (se også vedlegg 3) Lakselv lufthavn søknad om ny konsesjon Side 4 av 10

5 5 2) Landinqsplassens anvendelsesområde oq forventet utviklinq Gjeldende teknisk operativ godkjenning datert: og med utløp Type aktiviteter: (regelbundet, skoleflyging, heliport, base for luftfartsforetak, etc.) Tabell 2. Oversikt over flytrafikkaktiviteter på Lakselv lufthavn Type aktivitet Innland Utland Kommentar Regelbundet Daglig Wideroe flyr lokale ruter innenfor ruteflyging Finnmark samt til Tromsø. Norwegian har sommerrute til Oslo Charterflyging Sporadisk Ukentlig Ukentlig charter er knyttet til sommersesongen. Charterflygning cargo helårlig med sesongvariasjon Ambulanse Daglig Skoleflyging Sporadisk Allmennflyging Sporadisk Helikopterflyging Daglig Primært Forsvaret og 330- skvadronen Typer av luftfartøy Tabell 3. Oversikt over de viktigste hovedtypene luftfartøy som opererer på Lakselv lufthavn. ICAO kodebokstav B ICAO kodebokstav C ICAO kodebokstav D/E/F Helikopter Luftfartøytyper Beech 200 DHC / Boeing 747 SK61 F / 300 / Boeing Airbus A 330 Boeing 737- Airbus A Boeing 737- AN Airbus 320 Lakselv lufthavn søknad om ny konsesjon Side 5 av 10

6 6 Antall flybevegelser og antall passasjerer Pr. uke Flybevegelser (tall for uke 10 i 2014): 52 Passasjerer (tall for uke 10 i 2014): 1060 Uke 10 er valgt som en representativ uke. Pr. år (oversikt for perioden ) Tabell 4. Oversikt over flybevegelser og passasjertall for perioden på Lakselv lufthavn Flybevegelser Rute + charter Flybevegelser Ambulanse, skole, GA og andre sivile flybevegelser Flybevegelser Totalt Passasjerer kommet/reist Passasjerer total* * Inkl. transfer som er talt 2 ganger Åpningstider og type tjenester/instrumentforhold/regularitet Det er svært viktig at vilkårene knyttet til lufthavnenes åpningstider gir rom for fleksibilitet. Som opplyst tidligere konsesjonssøknader, er det behov for at Avinor under konsesjonsvilkårene selv har mulighet til å håndtere visse endringer i åpningstider uten å måtte varsle Luftfartstilsynet hver gang slike endringer finner sted. Dette har blant annet sammenheng med at aktuelle operatører som opererer på lufthavnene ofte har sesongmessige variasjoner i sine anløps- og avgangstidspunktene, hvilket direkte påvirker behovet for lufthavntjenester. Videre må det legges vekt på at lufthavnens primære formål vil være å yte lufthavntjenester til regionale og lokale flyruter, og konsesjonsvilkårene i forhold til åpningstider må knyttes til dette. Hensynet til luftambulansen er ivaretatt med vaktordninger også utenfor fastsatte åpningstider. Samferdselsdepartementet har i brev til Avinor av 13. oktober 2011 vektlagt betydningen av kostnadseffektiv drift og stilt seg positive til at Avinor stenger lufthavner i perioder uten rutetrafikk. Det vil ut fra et slikt perspektiv være uforholdsmessig tyngende for lufthavna dersom den skulle bli pålagt å holde åpent utover dette, på tidspunkter hvor det ikke er annen trafikk som kan forsvare merkostnadene. Lakselv lufthavn søknad om ny konsesjon Side 6 av 10

7 7 Ut fra vilkårene som er angitt for konsesjonene som er innvilget det siste året og tilsynets uttalelser i den forbindelse, synes det som tilsynet finner prinsippene rimelige (ref. eksempelvis høringsbrev for Evenes datert ). Tilsynet har utformet en formulering som ivaretar Avinors behov for fleksibilitet, samtidig som tilsynet har full anledning til å pålegge endringer dersom det skulle være nødvendig for en samfunnstjenlig luftfart. Det er ut fra ovenstående naturlig at Avinors konsesjonsvilkår hva gjelder åpningstider på de ulike lufthavnene har lik ordlyd for de ulike lufthavnene, og Avinor ber derfor om at dette punktet i tråd med konsesjonene som er innvilget av tilsynet det siste året utformes som følger: «Landingsplassen skal holdes åpen på de tider som er nødvendig for å betjene luftambulansen og flyruter som er pålagt offentlig trafikkplikt, samt eventuell offshoretrafikk. Luftfartstilsynet kan i konsesjonsperioden pålegge konsesjonshaver andre åpningstidsbestemmelser dersom dette er nødvendig for en samfunnstjenlig luftfart. Ambulanseflyginger skal tillates også utenfor åpningstiden.» I tråd med ovenstående vil lufthavnen selv, til enhver tid, definere gjeldende åpningstider, som kunngjøres på NOTAM i UTC tid. Til orientering er lufthavnens åpningstider per i dag som angitt i tabell 5: Tabell 5. Oversikt over lufthavnas gjeldende åpningstider Bakketjeneste ICAO kategori 7 (kat 9 avblo/r) Mandag-fredag Lørdag Søndag ATS Lufthavna er godkjent for internasjonal trafikk. Lufthavna benyttes både til dag- og mørkeflyging hele året Regularitet: ca. 98,5 % f) Bruk og aktiviteter på lufthavna Lufthavna er til offentlig bruk. Avinor er opptatt av å tilpasse til de enkelte lufthavnenes strategiske rolle og funksjon i forhold til bruken av landingsplassen. For Lakselv lufthavn vil det være nødvendig med en nærmere dialog med Forsvaret omkring hvilken strategisk rolle lufthavna skal ha i fm ulike typer forsvarsaktiviteter i fremtiden. I en slik sammenheng vil det også være naturlig at lufthavnas tjenesteform (type lufttrafikktjeneste) tas opp til nærmere vurdering. Avinor vil komme tilbake til dette i egen ekspedisjon i løpet av våren Laksely lufthavn søknad om ny konsesjon Side 7 av 10

8 8 Prognoser: Avinors prognoser Trafikkutviklingen på Lakselv lufthavn viser i praksis ingen vekst etter år De siste 13 årene har både passasjertrafikken og antallet flybevegelser ligget på omtrent samme nivå, dog med noen enkelte år innimellom med kortvarig oppgang eller nedgang. Avinor er av den oppfatning at det på lang sikt sannsynligvis ikke kan forventes store endringer i trafikktallene på Lakselv lufthavn. Det er utarbeidet et grovt estimat i tabell 6: Tabell 6. Oversikt over trafikkprognoser for Lakselv lufthavn Flybevegelser Passasjerer * *Tallene gjelder kommet/reist Tabell 6 inkluderer ikke flybevegelser som omfatter ambulanseflyginger, skoleflyginger, militære bevegelser og andre typer GA-flyginger. For disse trafikktypene utarbeides det ikke prognoser da disse varierer mye fra år til år. Slike bevegelser er imidlertid tatt med i støyberegningene for den enkelte lufthavn. Nye tiltak på lufthavna Det foreligger planer for å etablere nye snuplattformer i hver rullebaneende. Planene for dette tiltaket har vært gjenstand for vurderinger i en årrekke, men er foreløpig ikke nærmere konkretisert. Fra og med 2015 skal det igangsettes et såkalt snuhavnprosjekt i Lakselv der flypassasjerer som ankommer i store passasjedly skal gå over på store cruisebåter som ligger til kai og visa versa. Det arbeides også med planer for å etablere nye fraktbygg på lufthavna i forbindelse med oppstart for regelmessige fraktflyoperasjoner til fjerne Østen og USA. Andre planlagte tiltak på lufthavna Etablering av senterlinjelys, utbedring av sikkerhetsområdenes overgangshelninger samt reasfaltering. 3) Orienterinq om oppdatert planstatus for landingsplassen, områdene omkring og øvrige relevante planer 2.Tkart Kommuneplan for Porsanger kommune Kommuneplanens arealdel er datert Den inneholder ikke området for lufthavnen. Porsanger kommunestyre vedtok i møte formelt å starte kommuneplanarbeidet for Porsanger kommune. Reguleringsplan Det eksisterer ingen reguleringsplan for Forsvarets arealer/område. Det sivile trafikkområdet er imidlertid regulert i godkjent reguleringsplan , men må gjennom en reguleringsendring for å få inkludert hele driftsbygget. Brannøvelsesområde er regulert inn i reguleringsplan for golf bane ved Banak Flyplass, godkjent Laksely lufthavn søknad om ny konsesjon Side 8 av 10

9 9 Restriksjonsplan Det er utarbeidet en restriksjonsplan for Lakselv lufthavn. Kravene til hinderfrihet for restriksjonsplanens indre områder er innarbeidet i reguleringsplanen for lufthavna. De ytre områdene skal legges til grunn for arealbruk, restriksjoner og bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Dette forholdet er tatt opp med kommunen. Hinderkart Hinderkart type A er kunngjort i AIP Norge. Kartet viser hinderforholdene i nærmeste utflygingssektorer iht. Procedures for air navigation services operational PANS- OPS. Restriksjonsområder navigasjonsanlegg Disse vil framgå av restriksjonsplan for flyplassområdet. Aktuelle / berørte nav-anlegg er også omtalt i planen. Restriksjonene nærmest lufthavna vil for øvrig framgå av planbestemmelsene i reguleringsplanen for lufthavna. Stovbereqninger i henhold til Klima- oq millodepartementets retninqslinjer T-1442 a) Støysonekart: Støysonekart ble utarbeidet siste gang i 2009 (SINTEF A 12289), se vedlegg 8. I siste støykartlegging var det ventet en liten økning i rute-, charter og fraktflyginger. Omfanget av øvrig trafikk var satt til konstant. Totaltrafikk som ligger til grunn i de siste beregningene for perioden 2009 til 2018 er 5217 flybevegelser pr. år (inklusive T&G og militære bevegelser). Med utgangspunkt i ovenstående har Avinor vurdert trafikkomfanget på Lakselv lufthavn i de kommende årene slik at det ikke er behov for å gjennomføre en ny støykartlegging nå. Det gjøres oppmerksom på at støyberegningene også inkluderer flybevegelser knyttet til ambulanseflyginger, skoleflyginger og andre typer GA-flyginger. Kart over flyplassen (A3) a) Se vedlegg 5. Orienterinq om kontakt med Porsanger kommune Avinor avholdt et møte med Porsanger kommune for å gjennomgå planstatus i kommunen og regulering av flyplassområdet. I møtet ble kommunen anmodet om å innarbeide restriksjonsplanens avgrensning i fm rullering av kommuneplanens arealdel samt at arealbruken på bakken tilpasses de høydebegrensningskrav som følger av restriksjonsplanen. Lakselv lufthavn søknad om ny konsesjon Side 9 av 10

10 10 Det er avholdt et oppfølgende møte med Porsanger kommune angående oppstart av arbeid med offentlig arealplan for lufthavnen. I etterkant av dette møtet anbefalte Avinor, i brev til Porsanger kommune datert , at det ble fattet politisk vedtak om at det skulle igangsettes arbeid med en ny reguleringsplan for Avinors arealer på lufthavna. Avinor er ikke kjent med hvordan dette er fulgt opp i kommunen. Oppdatert oversikt over andre myndighetstillatelser Tabell 7. Oversikt over ulike myndighetstillatelser som berører Lakselv lufthavn (jf. vedlegg) Type tillatelse Ansvarlig myndighet Utslippstillatelse for Fylkesmannen i kjemikalier i fm. Finnmark flyavising og baneavising Utslippstillatelse for Fylkesmannen i brannøvingsfelt Finnmark Utslippstillatelse for avløpsvann Porsanger kommune Status / Dato Kommentar / relevant forskrift el. Lovverk Tillatelse datert PIA historisk Tillatelse datert Tillatelse datert PIA historisk PIA 11/05918 Tillatelse til oppbevaring av brannfarlig vare Områder med forurenset grunn Porsanger kommune Miljødirektoratet (overført til FM) Tillatelse datert Flere områder inne på arealene til Forsvarets flystasjon, har registrerte grunnforurensninger i databasen Gjelder liter B- væske Uavklart status Mrk. kun tillatelser / informasjon som er endret etter forrige konsesjonssøknad er vedlagt søknaden. Liste over vedleqqene Avinor organisasjonskart Avinor årsrapport med resultatregnskap for konsernet for 2013 Avinor resultatregnskap for Lakselv lufthavn for 2013 Eiendomskart for Lakselv lufthavn, datert Kart over lufthavna i målestokk (A3 format) Støysoner etter T-1442 for Lakselv lufthavn, Lakselv. SINTEF IKT 2009, A12289 Utslippstillatelse for fly- og baneavisingskjemikalier på Lakselv lufthavn, datert Utslippstillatelse for brannøvingsfelt på Lakselv lufthavn, datert Utslippstillatelse for avløpsvann fra Lakselv lufthavn, datert Lakselv lufthavn søknad om ny konsesjon Side 10 av 10

11 AVINOR AS ORGANISASJONSKART PR AVINOR

12 Avinorkonsernet Styret Konsernsjef Konsernstaber li Divisjon regionale lufthavner Bergen lufthavn, Flesland Stavanger lufthavn, Sola Trondheim lufthavn, Værnes Flysikringsdivisjonen Oslo Lufthavn AS :AVINOR

13 Divisjon regionale lufthavner Regionale lufthavner Margrethe Snekkerbakken Direktør og støttefunksjoner Marg rethe Snekkerbakken II II Nasjonale lufthavner Jonny Andersen 4 lufthavner Regionale lufthavner Hanne Beate Laugerud 9 lufthavner Lokale lufthavner Sør Norge Anette Elstad 7 lufthavner Lokale lufthavner Helgeland og Namdalen Asbjørn Grebstad 6 lufthavner Lokale lufthavner Ofoten, Lofoten og Vesterålen Barry Larsen 7 lufthavner Lokale lufthavner Finnmark og Troms Per Lillemark 9 lufthavner IAVINOR

14 á

15 Hvert år benytter omlag 48 millioner passasjerer Avinors flyplasser Avinor har ansvaret for omkring flybevegelser per år Det er omlag 3300 ansatte i selskapet 4 Konsernsjefens innledning 6 Høydepunkter Årsberetningen Eierstyring og selskapstedelse 29 Hovedtall Avinor konsern 30 Resultatregnskap 31 Utvidet resultatregnskap 32 Balanse 34 Oppstilling over endringer i egenkapital 36 Kontantstrørnoppstilling 37 Noter til regnskapet 77 Erklæring fra styret og daglig leder 78 Revisors beretning :44 pasientreiser Det foretas omlag med rutefly hvert år tonn fersk norsk laks flys til fjerne himmelstrøk hvert år Avinor er et selvfinansiert aksjeselskap

16 .,,J

17 GODTFUNDAMENT FORVIDEREVEKST Avinor har siden selskapet ble etablert i 2003 løst sitt samfunnsoppdrag innenfor de rammene som har vært gitt. I 2013 markerte selskapet en tydelig dreining mot et mer kundeorientert, samspilt og effektivt konsern. Samfunnsoppdraget vi er stolte av å utføre, er en balanse mellom høy sikkerhet, god inntektsgenerering og størst mulig tilfredshet blant våre kunder; passasjerene og flyselskapene. Selskapet samler seg rundt en felles forståelse av hvem vi er og hvordan vi skal fremstå og opptre som konsern. Det er ro i selskapet, og dialogen mellom ledelsen og tillitsvalgte er preget av gjensidig tillit. Jeg opplever at det er godt fundament for videreutvikling av konsernet. Over 48 millioner passasjerer reiste til og fra Avinors lufthavner i vil vi trolig passere 50 millioner. Driftsinntektene var på nesten 10 milliarder kroner. Resultatet etter skatt er på 891 millioner kroner, mot 855 millioner i Dette er gode tall, som reflekterer den økonomiske situasjonen i Norge og et godt luftfartstilbud over hele landet var også preget av en stabil driftssituasjon på tross av en høst med krevende værforhold. Trafikktallene er en god illustrasjon på de kapasitetsog investeringsutfordringene Avinor står overfor. Ved Oslo Lufthavn passerte nesten 23 millioner passasjerer gjennom terminalen i Landets hovedflyplass bygges nå ut for 14 milliarder kroner, slik at den fra og med 2017 vil kunne håndtere rundt 30 millioner passasjerer. De siste årene har Avinor også investert betydelige summer basiselementene en god infrastruktur er avhengig av blant annet utvidede sikkerhets- og lysområder på lufthavnene og nye systemer for trafikkregulering i luftrommet. Framover vil oppmerksomheten være rettet mot å investere i kapasitetsøkende tiltak som møter behovene til kunder og samfunn. I Nasjonal transportplan for perioden legger Avinor opp til investeringer i størrelsesorden 24 milliarder kroner over hele landet. Med tanke på hva dette betyr for sysselsetting, næringsutvikling og befolkning fra sør til nord, er Avinor å betrakte som en nasjonal hjørnesteinsbedrift. Samtidig bidrar konkurransen mellom flyselskapene og den globale finanskrisen til tøffe rammevilkår for aktører som er presset på marginer. Flyselskapene gjennomfører smertefulle omstillinger for å møte nye krav til kostnadseffektivitet. Avinor er en del av denne virkeligheten. Det stilles forventninger til oss - fra både kunder og myndigheter - om å levere tjenester av høy kvalitet til en konkurransedyktig pris. Det tar vi på alvor. VI skal være med på å forme den framtiden vi ønsker å være en del av ikke vente og se hva som skjer vil bli et nytt år i endringens tegn. Vi er i gang med å gjøre organisatoriske tilpasninger, som danner grunnlag for raskere beslutningsprosesser og mindre byråkrati. Vi skal forenlde rapporteringsregimer der dette er hensiktsmessig og identifiserer fortløpende områder der vi kan levere bedre produkter - eller gjøre ting mer effektivt. Når Avinor lover at vi skal bli mer kundeorienterte, ja så må det synes i alle ledd. Og synes gjør det at vi tilbyr rimeligere luftrom enn våre nærmeste naboer i Skandinavia, Sverige og Danmark. Resultatet er en vekst i transatlantiske flygninger gjennom norsk luftrom. Synes gjør det også at de reisende ved våre lufthavner blir tilbudt en stadig mer sørnløs reise, der de kan benytte seg av selvbetjent bagdrop, selvbetjent boarding og stadig mer kundetilpassede digitale flater (Avinor.no). Her er Avinor tungt inne i innovasjonsprosesser og tar ofte mye av kostnadene knyttet til ide- og konseptutvikling. Vi har også satt i gang et større moderniseringsprogram som omfatter alle virksomhetsområder i selskapet. I løpet av året vil også flysikringstjenesten bli skilt ut som et eget heleid datterselskap i Avinor-konsernet. De organisatoriske endringene vil tilføre selskapet kraft og fleksibilitet for å møte det nye konkurranseregimet som er i ferd med å utvilde seg i Europa. Dag Falk-Petersen Konsernsjef 4 ARSPP):::i 2013

18 C Når Avinor lover at vi skal bli mer kundeorienterte, ja så må det synes i alle ledd.

19 HØYDEPU\KTER2013 JANUAR Flyvær for 43 millioner kroner met.no får oppdraget fra Avinor om å levere meteorologiske tjenester de neste to årene. Avtalen som blir inngått, har en verdi på 43 millioner kroner. Ny- miljorapport til Klif Den andre samlingen med rapporter om forurenset grunn overleveres Klima- og forurensnings-direktoratet (Klif). Rapportene er basert på en kartlegging av 42 av Avinors 46 lufthavner. FEBRUAR Ny analyse til Polarsirkelen lufthavnutvikling AS En ny analyse og risikoberegning knyttet til værmessig tilgjengelighet for ny flyplass på Hauan i Mo i Rana er klar. Utenlandske flygeledere til Oslo kontrollsen tral Avta1e inngås om innleie av flygeledere fra det svenske selskapet LFV Aviation Consulting til Oslo kontrollsentral, Røyken. Flygelederne skal være klare til innsats sommeren Tiltaket er et av flere som styrker flygelederbemanningen på Østlandet. CNN på vinterhesøk hos Oslo Lufthavn CNNs Richard Quest besøker Oslo Lufthavn med sitt program «Business Traveller». Målet er å lære hvordan OSL takler krevende vintervær. I løpet av en svært hektisk helg får Richard Quest prøve verdens største snøfreser, avising av et fly, besøke tårnet, og lande et fly i en simulator. MARS Nye innflygningsrutiner ved Osto Lu ft havn Nye innflygningsrutiner som er utarbeidet i samarbeid med flyselskapene og skal gi kortere og mer effektive innflygninger til Oslo Lufthavn, blir lansert. Gronn revolusjon på europeiske lufthavner Over halvparten av flypassasjerene i Europalander nå på flyplasser som enten er - eller ska1bli - karbonnøytrale. De tre Avinorlufthavnene Oslo Lufthavn, Trondheim lufthavn, Værnes og Kristiansand lufthavn, Kjevik har tatt del i programmet Airport Carbon Accreditation siden det ble lansert i Flyplassene jobber målbevisst med dokumentasjon avklimagassutslipp og tiltak for å redusere disse. Easyjet til Bergen Easyjet lanserer sine planer om å etablere seg ved Bergen lufthavn, Flesland. APRIL NTP-perioden : Historisk investeringsloft for luftfarten ny Nasjonal transportplan (NTP) planlegger Avinor investeringer for 37 mrd kroner. Dette er det største investeringsløftet siden Oslo Lufthavn ble bygd, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen. Ny sikkerhelskontroll på Viernes Trondheim lufthavn, Værnes åpner utvidet sikkerhetskontroll med mer plass, økt kapasitet og bedre teknologi. Målet er å forbedre opplevelsen for de reisende. Vellykket plassering av usikrede obligasjonslån Avinor AS har utstedt totalt NOK 2450 millioner i form av nye usikrede obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet. Samarbeidserkleering om lultromsutvikling Samferdselsministerne i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Finland og Latvia forplikter seg i en erklæring til fortsatt samarbeid om å forbedre ytelser til lufttrafikktjenester i de ulike land. Norsk skog kan gi klimaloft for luftfarten En ny rapport viser at norsk skog kan danne grunnlag for storstilt produksjon avbiodrivstoff, som kan bli et viktig bidrag for å redusere klimagassutslippene fra norsk luftfart MAI Avinor avdekker sosial dumping Sosial dumping blir avdekket ved en byggeplass på Oslo Lufthavn. Gode rutiner og samarbeid med fagforeningene førte til at forholdene ble avslørt og at nødvendige tiltak kunne iverksettes. Flyplasser i 50 år Kirkenes lufhavn, Høybuktmoen, Lakselv lufthavn, Banak og Alta lufthavn feirer 50 år med flyplass. Regjeringen stotter opp om Avinors investeringsplan Regjeringen er positiv til Avinors investeringsplan på 20,6 milliarder kroner og åpner for at flysikringsvirksomheten i Avinor blir eget datterselskap. Dette kommer fram i eiermeldingen fra Samferdselsdepartementet. JUNI Nytt tårn i Kristiansand Kristiansand lufthavn, Kjevik får nytt tårn, som gir bedre utsikt og også bedre arbeidsmiljø for flygelederne. Avinor får ny profil Avinors nye grafiske proftl for alle enheter i konsernet blir lansert! Biologisk mangfold Avinor har kartlagt det biologiske mangfoldet på sine lufthavner, og vil sikre at det er plass til blomsterenger blant fly og terminaler. Samarbeid for mer effektive flyginger i Nord-Europa Leverandører av flysikringstjenester i Danmark, Sverige, Finland, Estland, Latvia og Norge beslutter å 6

20 samarbeide om innføringen av Free Route Airspace i landenes luftrom. Nv laneavtale sikrer finansiering for Avinor Avinor sikrer framtidig finansiering ved å inngå en avtale som gir konsernet anledning til å låne opptil 4 mrd. kr ved behov. fraintidens sikkerhelskontroll Avinor presenterer luftfartsbransjens planer om framtidig, selvbetjent sikkerhetskontroll, såkalt «screening in motion». Oker santarbeidet norsk sokkel Avinor og Statoil signerer en utvidet samarbeidsavtale om flysikringstjenester for en sikker og robust flykontroll i luftrommet over norsk sokkel. Avtalen gjelder både flykontroll og teknisk navigasjonsutstyr. JULI Gratis nett for studenter pa 19 flyplasser Studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler får i sommer og ut over høsten enkel og gratis trådløs nettilgang på flyplasser over hele landet gjennom en trådløs tjeneste som heter «eduroam». kvalitetsrapportering Avinor velger selskapet IFS som leverandør av rapporteringssystem for HMS og risikohåndtering. Nye ruter til ETSA Flyselskapet Norwegian lanserer nye ruter med selskapets nye Dreamlinere til Los Angeles (LAX), San Francisco (OAK) og Orlando (MCO) våren BNI1 Regional med direkteruter fra Stavanger til Nord-Norge BMI Regional starter i januar opp direkte flyruter mellom Nord-Norge og Stavanger, som et svar på olje- og gassindustriens behov for effektive forbindelser. Omorganiserer fkkontrolltjenesten og effektiviserer Avinor vedtar å etablere en sentralisert enhet for flykontrollens underveistjeneste, med lokal drift fra enhetene i Bodø, Røyken og Stavanger. NUAllt tok av p Sola. Gatekuntsfestivalen Nuart løftes til nye høyder da tårnet på Stavanger lufthavn blir et kunstverk. OKTOBER 1.tablerer heleid datt er elskiip for flysikring Avinors styre vedtar å omdanne selskapets Flysikringsdivisjon til et heleid aksjeselskap. Datterselskapet blir en integrert del av konsernet, men med klart adskilte økonomier mellom flysikring og øvrig virksomhet i Avinor. Selskapet vil bli etablert i løpet av fra Kristiansand i sør til Svalbard i nord. Selvbetjent bagdrop stadig mer popukert I løpet av året vil drøyt 5 millioner kolli bli sjekket inn og lagt på bagasjebåndet av passasjerene selv ved Avinors lufthavner. Det er over tre millioner fiere enn i Framtidens luttfarl Hvilke trender og utvildingstrekk vil prege luftfarten de neste årene? Spørsmålet er utgangspunktet for årets Avinorkonferanse som avholdes november i Oslo. DESEMBER Utvidet innlandsterminal Trondh eim lufthavn, Værnes åpner utvidet innlandsterminal, og blir dermed en av Norges mest moderne lufthavner. fra Infla Avinors kontrollsentraler leverer underveistjenester i norsk luftrom for 930 millioner kroner i Og 120 millioner er fra flyselskap som aldri setter sine landingshjul i Norge. 33 nye ullandsdestinasjoner i 2013 I løpet av 2013 kunne passasjerene ved Avinors lufthavner velge mellom 33 nye utlandsdestinasjoner. ES.1 godkjente eharterfond EFTA-landenes overvåkingsorgan, ESA, godkjenner charterfond for nordnorske flyplasser. SEPTEMBER Mileinel for norsk Ilsikkei1ie1 Avinor ferdigstiller navigasjonsutstyr for sikrere landinger og økt regularitet i Norge. ved 17 kortbaneflyplasser NOVEMBER I b, ldbud iktigst for meringshl el Flytraftkk er den viktigste transportformen for næringslivet 1Bergen, Trondheim og Stavanger. Det viser en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt som er gjort på oppdrag fra Avinor. Nv kontrakt med Securitas Aviation signerer ny kontrakt med Avinor om sikkerhetskontroll på 45 flyplasser

Førde lufthamn, Bringeland - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Førde lufthamn, Bringeland - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn 9 AVINOR 4 MAI2015 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge ;SKSNR 670/6 ż : Mvu. Vår ref. 15/06878-1 Deres ref. 200601787-9/602/KBH -J Vår dato: 27.04.2015 Deres dato: Vår saksbehandler: Cees Bronger,

Detaljer

SØKNAD OM FORNYELSE AV KONSESJON FOR BÅTSFJORD LUFTHAVN 04.03.2014

SØKNAD OM FORNYELSE AV KONSESJON FOR BÅTSFJORD LUFTHAVN 04.03.2014 AVINOR SØKNAD OM FORNYELSE AV KONSESJON FOR BÅTSFJORD LUFTHAVN 04.03.2014 1. Opplysninger om angjeldende lufthavn og konsesjonssøker 2. Landingsplassens anvendelsesområde og forventet utvikling 3. Orientering

Detaljer

LUF:FARTSTILSYNET ARKIVKWE 603 DOKNA f .; 8 NOV2015

LUF:FARTSTILSYNET ARKIVKWE 603 DOKNA f .; 8 NOV2015 AVINOR LUF:FARTSTILSYNET ARKIVKWE 603 DOKNA f.; 8 NOV2015 1 8 NOV2a15 SAKSNA 6 rsoeh SAK Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 15/12583 Deres ref. 200602279-6/603/LBR Vår dato: 13.11.2015

Detaljer

Berlevåg lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Berlevåg lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn U UKT Z015 9,AVINOR LUFTFARTSTILSYNET ARKIVKODE602, 00K,NR 2 0 OKT2015 SAKSBEH. Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 15/11828-1 Deres ref. 200500329-3/602/FFG Vår dato: 19.10.2015 Deres

Detaljer

Hasvik lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Hasvik lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn AV1NOR 2 0 OKT2015 LUFTFARTSTILSYNET ARKIVKOOE602 DOK.NR. 2 0 OKT2015 SAKSNR. AVD, SAKSBEH, Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 15/11833-1 Deres ref. 200500357-13/602/KBH Vår dato:

Detaljer

1 8 NOV Mo i Rana lufthavn, Røssvoll - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn

1 8 NOV Mo i Rana lufthavn, Røssvoll - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn AVINOR 1 8 NOV21315 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge LUFTFARTST!.. ARKIVKODE / " NF NOV SAKSNR. "in vh a2 AVi?, flj Vår ref. Vår dato: 15/12584 13.11.2015 Deres ref. 200602718-7/603NMA Deres

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Alta lufthavn

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Alta lufthavn Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon: +47 75585000 : 22.04.2016 : 15/03021-3 Deres dato 24.08.2015 Deres referanse: 15/08532 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive

Detaljer

Mehamn lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Mehamn lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn AVINOR 2 5 NOV2014 -_ Hoz?5 NOv?(11/ 4 C(/0 ' S7,:(LEH Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 14/08305 Deres ref. 200601777-2/602NMA Vår dato: 20.11.2014 Deres dato: Vår saksbehandler:

Detaljer

15700130 Vår ref.vår dato: 14/0858419.12.2014. Brønnøysund lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

15700130 Vår ref.vår dato: 14/0858419.12.2014. Brønnøysund lufthavn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn .AVINOR OZ Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge 15700130 Vår ref.vår dato: 14/0858419.12.2014 Deres ref.deres dato: 200402457-18.03.2009 17/603/S HA Vår saksbehandler: Cees Bronger Brønnøysund

Detaljer

Tromsø lufthavn, Langnes - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Tromsø lufthavn, Langnes - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn AVINOR ARKIVKODE..) Inr,.K 1.4)FTFARTS,TILSYNET 7 APR2015 AF'R 215 2 [57-0 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 14/08583 Deres ref. 200404616-5/602/LBR Vår dato: 27.03.2015 Deres dato:

Detaljer

Namsos lufthavn, Høknesøra - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn

Namsos lufthavn, Høknesøra - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn AVINOR LUFFFATTT`,..:1[1,... `.(N=T.KcoE 0. 3 FEB2015 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 15/01551 Deres ref. 200404241-9/602/FFG Vår dato: 28.01 2015 Deres dato: Vår saksbehandler:

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Molde lufthavn, Årø Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 22.04.2016 : 14/00818-2 Deres dato 13.02.2014 Deres referanse: 14/00346 Høring - søknad om fornyet konsesjon for

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Asgeir Fløgum Vågan Telefon direkte: +47 93861691 : 05.10.2016 : 15/03022-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn, Banak Ihht. liste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 19.05.2015 : 14/04513-2 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Lakselv lufthavn,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

ARKIVKODE [730;.NR. SAKSNR.1111~11101 AVD.,, a. Rørvik lufthavn, Ryum - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn

ARKIVKODE [730;.NR. SAKSNR.1111~11101 AVD.,, a. Rørvik lufthavn, Ryum - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn AVINOR LUFTFA, TSTILSYNET ARKIVKODE [730;.NR. - 3 FEB2015 SAKSNR.1111~11101 AVD.,, a 3 FEB2015 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 15/01550 Deres ref. 200602280-8/603/KBH Vår dato:

Detaljer

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13

Avinor. Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor. Flyoperativt Forum 10.04.13 Avinor - Status og planer Dag Falk-Petersen konsernsjef Avinor Flyoperativt Forum 10.04.13 Innhold Uten luftfart stopper Norge! Resultatene Veien framover {2} Uten luftfart stopper Norge! Fly viktigste

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Avinor - god virksomhetsstyring i et samfunnsperspektiv

Avinor - god virksomhetsstyring i et samfunnsperspektiv Avinor - god virksomhetsstyring i et samfunnsperspektiv Konsernsjef: Dag Falk-Petersen Formiddagsseminar 5.mars 2013 i regi av Norges Interne Revisorers Foreining (NIRF) Disposisjon 1. Generelt om Avinor

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Ålesund lufthavn, Vigra - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn

Ålesund lufthavn, Vigra - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn AVINOR & 2 8 AUG2015 5703 02 z g Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 15/04703 Deres ref. 200603163-7/602 /KBH Vår dato: 24.08.2015 Deres dato: 01 12 2006 Vår saksbehandler: Cees Bronger

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Svalbard lufthavn, Longyear - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Svalbard lufthavn, Longyear - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn :AVINOR LUFTFARTSTILSYNET ARKIVKODE 2 DOK NR 5r I/ 26 MAR 2014 2 MAR 2014 8AKSNR. 3 o AVD. -s SAKSBEH Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. Vår dato: 13/00390 18.03.2014 Deres ref. Deres

Detaljer

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012

AVINOR. Finansiell delårsrapport. 1. kvartal 2012 1 AVINOR Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2012 Innholdsfortegnelse Hovedtall konsern side 3 Styrets rapport side 4 Balanse side 9 Resultatregnskap side 10 Oppstilling totalresultat side 11 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 2. kvartal 2007 per

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Balanse 10 Resultatregnskap 11 Oppstilling totalresultat 12 Egenkapitaloppstilling 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

HEADER ÅRSRAPPORT 2013

HEADER ÅRSRAPPORT 2013 HEADER ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 HEADER Hvert år benytter omlag 48 millioner passasjerer Avinors flyplasser Avinor har ansvaret for omkring 730 000 flybevegelser per år Det er omlag 3300 ansatte

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Svalbard lufthavn, Longyear Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 98261644 : 04.06.2015 : 13/00747-11 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT Vedi% `;#1 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL2013 Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjona1 flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport

Avinor Finansiell delårsrapport Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2011 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart

Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023. Kristiansund 20. mars 2012. Margrethe Snekkerbakken. Sammen for framtidens luftfart Avinors anbefalinger i Nasjonal Transportplan 2014-2023 Kristiansund 20. mars 2012 Margrethe Snekkerbakken Divisjonsdirektør DRL Avinor Sammen for framtidens luftfart Befolkningsutviklingen i Norge Byene

Detaljer

Mosjøen lufthavn, Kjærstad - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn

Mosjøen lufthavn, Kjærstad - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn AVINOR 2 9 SEPT2015 Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 15/11125-1 Deres ref. 200501271-14/602/C01 Vår dato: 25.09.2015 Deres dato: Vår saksbehandler: Cees Bronger Mosjøen lufthavn,

Detaljer

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER

INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER INVESTERINGER OG LØNNSOMHET: MED SIDEBLIKK PÅ ANDRE TRANSPORTGRENER Spekters samferdselskonferanse 25. april 2013 Dag Falk-Petersen Konsernsjef Avinor Innhold Avinors rolle i NTP Avinors investeringsplaner

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes

Høring - søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Tromsø lufthavn, Langnes Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 09.03.2016 : 15/01229-11 Deres dato 27.03.2015 Deres referanse: 14/08583 Høring - søknad om fornyet konsesjon for å

Detaljer

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015

AVINOR FLYSIKRING Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Nordområdestrategi overvåkning og beredskap Ved Kyst- og havnekonferansen 2015 Ved Per Julius Helweg, Key Account Manager Bagrunn: pilot, flyplanlegger, simulatortrening, flykart AS Hva er Avinor Flysikring

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2010 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2010 Avinor Q3 2010 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter

Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Norsk luftfart er verdensledende Sikkerhet Punktlighet Dekker hele landet Hovedpunkter Luftfartens samfunnsnytte er stor Internasjonale trender Trafikkvekst skaper kapasitetsutfordringer Store krav til

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Stokmarknes lufthavn, Skagen Ihht. adresseliste (siste side) Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: 0047 977 55 386 : 22.09.2014 : 14/02947-2 Deres dato 28.07.2014 Deres referanse: 200403895-5/602/FFG Høring - søknad

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Mehamn lufthavn

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Mehamn lufthavn Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 22.02.2016 : 14/04126-4 Deres dato 20.11.2014 Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

GA SOM KUNDE AV AVINOR

GA SOM KUNDE AV AVINOR GA SOM KUNDE AV AVINOR Gardermoen, 8.november 2014 Ved Per Julius Helweg AVINOR FLYSIKRING Fra gjerdet til Avinor A-sertifikat i Oslo Flyklubb Fornebu (1988) Formann / flygesjef «nekter å flytte» (1989)

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: V60 &13 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - FORNYET KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA ALTA LUFTHAVN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: V60 &13 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst HØRING - FORNYET KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA ALTA LUFTHAVN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2375-2 Arkiv: V60 &13 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: HØRING - FORNYET KONSESJON FOR Å DRIVE OG INNEHA ALTA LUFTHAVN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for Vardø lufthavn, Svartnes

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for Vardø lufthavn, Svartnes Ihht. adresseliste Norge Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 24.02.2016 : 15/03270-2 Deres dato 17.09.2015 Deres referanse: 15/20569-2 Høring - søknad om fornyelse av konsesjon

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for miljø og næring Møtedato: 16.12.2014 Møtested:

Detaljer

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00

NTP - Luftfart. Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 NTP - Luftfart Sperrefrist 12.april 2013 kl.13.00 Det viktig å minne om at Avinor er organisert som et aksjeselskap og det er styret og ledelsen i Avinor som er ansvarlig for å prioritere selskapets investeringer.

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 3 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING

KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AVINOR FLYSIKRING KLIKK FOR Å REDIGERE ATM KONFERANSEN TITTEL 2016 Anders Kirsebom AS UNDERVEISTJENESTER 2 milliarder i omsetning FLYNAVIGASJONSTJENESTER Kommunikasjonstjenester, navigasjonstjenester, overvåkningstjenester

Detaljer

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Stavanger lufthavn, Sola

Høring - søknad om fornyet konsesjon for Stavanger lufthavn, Sola Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 : 18.10.2017 : 12/01804-41 Høring - søknad om fornyet konsesjon for

Detaljer

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo

Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Luftfartstilsynet Civil Aviation Authority - Norway Postboks 8050 Dep NO-0031 Oslo Besøksadresse: Rådhusgata 2, Oslo Telefon: 23 31 78 00 Telefaks: 23 31 79 95 postmottak@caa.no www.luftfartstilsynet.no

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2012 2 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

LUFTFART KLIMAVENNLIG?

LUFTFART KLIMAVENNLIG? LUFTFART KLIMAVENNLIG? Plankonferansen 2014 Aslak Sverdrup, Lufthavndirektør Avinor AS er ansvarlig for flysikringstjenesten i Norge og 46 lufthavner Et moderne samfunn uten luftfart er utenkelig AVINORS

Detaljer

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Hammerfest lufthavn

Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Hammerfest lufthavn Iht. adresseliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 : 25.11.2015 : 14/00741-8 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha

Detaljer

Vår dato: 23.02.2016 Vår referanse: 11/01974-6. Avinor AS har i brev datert 28. januar 2015 søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og

Vår dato: 23.02.2016 Vår referanse: 11/01974-6. Avinor AS har i brev datert 28. januar 2015 søkt om fornyelse av konsesjon for å drive og I e, Luftfartstilsynet (9025/:81 RHK Ro? J Cats-s å is lhht. adressefiste Saksbehandler: Stian Hangaas Telefon direkte: +47 91826800 : 23.02.2016 : 11/01974-6 Arte ~ HBFP. ~ DOP T«

Detaljer

Finansiell delårsrapport

Finansiell delårsrapport Finansiell delårsrapport 1 kvartal 2013 1 om avinor Avinor har to primære virksomhetsområder, drift av et landsomfattende nett av lufthavner, samt nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart.

Detaljer

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27.

BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING. Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. BETYDNINGEN AV ET STERKT NASJONALT KNUTEPUNKT FOR NORSK LUFTFARTSNÆRING Torbjørn Lothe, Administrerende Direktør NHO Luftfart, 27. august 2014 Luftfart i Norge Luftfarten blir mer og mer globalisert 28.08.2014

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 4 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 17

Detaljer

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk

Nye Avinor Oslo lufthavn. Motoren i Avinors lufthavnnettverk Nye Avinor Oslo lufthavn Motoren i Avinors lufthavnnettverk Dette er Oslo lufthavn DESTINASJONER OG FLYSELSKAP Ankomster og avganger 237 617 Topp destinasjoner 1. Trondheim 2. Bergen Antall flyselskap

Detaljer

Vardø lufthavn, Svartnes - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn

Vardø lufthavn, Svartnes - søknad om fornyelse av konsesjon til å inneha og drive lufthavn e AVINOR 2 2 SEPT2015 f576,32.7o Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref.vår 15/10569-217.09.2015 a2- Deres ref.deres 200602206-8/603/KBH dato: dato: Vår saksbehandler: Cees Bronger Vardø

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /14 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2011 Avinor Q1 2011 1/14 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 3 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass Jf. adresseliste Norge Saksbehandler: Finn O. Meling Telefon direkte: 45427874 : 24.07.2017 : 16/10608-11 Deres dato: 10.03.2017 Deres referanse: Bård Kjesbu Høring - søknad om konsesjon for Sauda helikopterplass

Detaljer

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN

Avinor AS. Vadsø 090316 Per Lillemark OSLO LUFTHAVN Avinor AS Vadsø 090316 Per Lillemark Mine hovedpunkter Først - litt om utviklingen av vår største internasjonal og nasjonale «HUB» - viktig for «ALLE» Den korte historien vs NTP og Finnmark NTP 2014-2023

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Oslo Lufthavn AS Postboks 100 2061 GARDERMOEN Deres ref Vår refdato 09/713- TOV22.12.2010 Oslo, lufthavn, Gardermoen - fornyet konsesjon Vi viser til søknad fra Oslo

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Stokmarknes lufthavn, Skagen - søknad om ny konsesjon til å anlegge, drive og inneha lufthavn

Stokmarknes lufthavn, Skagen - søknad om ny konsesjon til å anlegge, drive og inneha lufthavn AVINOR LUFTFARTSTILSYNET 2014 ARKIVKODE DOKNR. ALIG 2014 SAKSfin AVD SAKS8Ek Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. Vår dato: 14/03065 28 07.2014 Deres ref. Deres dato: 200403895-14.02.2005

Detaljer

Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha ny lufthavn i Mo i Rana

Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha ny lufthavn i Mo i Rana Mottakere iht. høringsliste Norge Saksbehandler: Karl-Erik Skjong Telefon direkte: +47 97755386 : 04.04.2016 : 16/01322-10 Deres dato Deres referanse: Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive

Detaljer

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport April - Juni 2016 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Loomis Foreign Exchange AS er et finansieringsforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet til å

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS

OSL Nåtid og framtid OSLO LUFTHAVN AS OSL Nåtid og framtid HVA GJØR? OSL stiller infrastruktur, bygninger og servicefasiliteter til rådighet for virksomheter som driver forretning på flyplassen Brøyter og vedlikeholder rullebaner Vedlikeholder

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15

Avinor Finansiell delårsrapport. 3. kvartal 2009 1/15 Avinor Finansiell delårsrapport 3. kvartal 2009 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 2 AVINOR Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 11 Balanse 12 Egenkapitaloppstillitng 13 Kontantstrømoppstilling 14

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Risikohåndtering i norsk luftfart

Risikohåndtering i norsk luftfart Risikohåndtering i norsk luftfart Sjøoffiserkonferansen 2015 Aslak Kjølstad Sjefingeniør flysikring Luftfartstilsynet Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse:

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16

Avinor Finansiell delårsrapport. 2. kvartal Avinor Q /16 Avinor Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2010 Avinor Q2 2010 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015

FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FINANSIELL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 2 AVINOR INNHOLD Hovedtall konsern 4 Styrets rapport 5 Resultatregnskap 12 Utvidet resultat 13 Balanse 14 Egenkapitaloppstillitng 15 Kontantstrømoppstilling 16

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15

Avinor Finansiell delårsrapport. 1. kvartal Avinor Q /15 Avinor Finansiell delårsrapport 1. kvartal 2010 Avinor Q1 2010 1/15 Innholdsfortegnelse Styrets delårsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling totalresultat Oppstilling over endringer i egenkapital

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Header. Årsrapport 2012 3

Header. Årsrapport 2012 3 Årsrapport 2012 Innhold 4 Konsernsjefens innledning 5 Høydepunkter 2012 8 Årsberetningen 2012 18 Eierstyring og selskapsledelse 25 Hovedtall Avinor konsern 26 Finansielle hovedtall 27 Resultatregnskap

Detaljer

Styresak Økonomisk status pr

Styresak Økonomisk status pr Styresak 59 Økonomisk status pr 31.10.13 Saksbehandler: Bård Mortensen og Mariann M. Hunstad Vår dato: 01.10.13 Møtedato: 05.12.13 1. Bakgrunn/fakta Avstemming er utført til og med august. Avsetning er

Detaljer

Florø lufthamn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Florø lufthamn - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn AVINOR 2 2 DES2014 i - - r _...:?, r, -ii4 J -.:.)_L._u Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. 14/00671 Deres ref. 200404217-13/602TTEH2 1:-- - F- Vår dato: 17.12.2014 Deres dato: 10.06.2005

Detaljer

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16

Finansiell delårsrapport. 2. kvartal 2009 1/16 Finansiell delårsrapport 2. kvartal 2009 1/16 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Balanse Resultatregnskap Oppstilling over regnskapsførte inntekter, kostnader og verdiendringer Oppstilling over

Detaljer