Kommunestyrets vedtak til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets vedtak til"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Foto Emilie Bølviken Kommunestyrets vedtak til Handlingsprogram Budsjett 2013 K-sak 115/2012 behandlet 17. desember 2012

2 INNHOLD SIDE Kommunestyrets vedtak: 3 Hovedoversikt driftsrammer 4 Nye driftstiltak 5 Investeringstiltak 6 Fondsmidler 8 Langsiktig gjeld 8 Fagavdelingenes målindikatorer og arbeidsprogram 2013: Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner 9 Skole, barnehage og kultur 10 Helse, sosial og barnevern 12 Pleie, rehabilitering og omsorg 15 NAV Numedal 18 Næring, miljø og kommunalteknikk 19 Kulturarv 21 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2013: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 22 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 22 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 23 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 24 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 25 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 26 Kommunale avgifter og gebyrer for 2013: 27 Protokoll K-sak 115/2012 Handlingsprogram og økonomiplan , Budsjettrammer Rådmannens forslag (eget dokument) Nore og Uvdal kommune Side 2

3 Vedtak i Kommunestyret : 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2013 og handlingsprogram, økonomiplan for for Nore og Uvdal kommune vedtas med endringer foretatt i k-sak 115/12. Eiendomsskatt på verker og bruk økes med 4 millioner kroner. 2. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto rammer etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2013 vedtas. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2013 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skriver Nore og Uvdal kommune ut eiendomsskatt i 2013 på: berre på verker og bruk i heile kommunen ( 3 bokstav c). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr eiendomsskatteloven Det foretas låneopptak på kroner i 2013 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 7. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 106/2011 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune. Vedlegg: Budsjettdokument (utlevert på kommunestyremøte 29. oktober) Nore og Uvdal kommune Side 3

4 Intern hovedoversikt drift Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Korrigert økning fra 2011 til 2012 fra 5,1 til 4% Rammetilskudd Eiendomsskatt Momskompensasjon fra investeringer Kompensasjon låneopptak PRO-Rødberg/skole Konsesjonsavgifter Kraft Mykstufoss Konsesjonskraft marked Konesjonskraft e-verk SUM DRIFTSINNTEKTER Premieavvik inkl avgift Amortisering / premieavvik Til fordeling: Lønnsoppgjør i budsjettåret til fordeling Samhandlingsreformen til fordeling ovf ramme PRO Driftsområder ekskl bruk av tidligere avsetninger: Sentrale styringsorganer og fellesutg Kirke Skole, barnehage og kultur Pleie og omsorg Helse, sosial og barnevern NAV - Numedal Næring, miljø og kommunalteknikk eks næringsfond Kulturarvstyret eks næringsfond Sum netto driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Renter og avdrag i økonomiplan RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Bruk av næringsfond Avsatt til næringsfond Bruk av tidligere avsatte midler, kommuneskogen Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til disposisjonsfond - konsesjonskraftfond Overføring investeringsregnskapet momskomp Underskudd/overskudd Netto driftsresultat i % av sum inntekter 5,05 % 5,03 % 4,63 % 4,56 % Nore og Uvdal kommune Side 4

5 Nye driftstiltak: Sentraladministrasjonen: IKA Kongsberg - ombygging arkivlokaler Politisk virksomhet (K-styre) Skole, barnehage og kultur Barnehagetilbud vår Økte inntekter barnehagetilbud vår IKT veileder fra 80% til 100% stilling (K-styre) Idrettsrådet: Tilskudd leder/treneropplæring (K-styre) IKT barnehager (K-styre, infrastruktur og PC er) 100 Kabing strømtilførsel/ladestasjon for elev PC er (innstilling F-skap) 100 Helhetlig læringsmiljø: Ovf undervisning Nore skole til Rødberg fra (2012=3 mill) (Kstyre) Pleie, rehabilitering og omsorg Dagtilbud demente (utløser statstilskudd til etablering) Etablering av dagtilbud demente 100 Statstilskudd etablering dagtilbud demente -100 Medisinsk utstyr/hjelpemidler (endret praksis hjelpemiddelsentralen) 100 Helse, sosial og barnevern Folkehelsekoordinator/Frisklivskoordinator Behandlings- og treningsutstyr som ikke dekkes av hjelpemiddelsentral Næring, miljø og kommunalteknikk Tjenestekjøp kommuneplan arbeidet (150' i ramma+ 150') Kompetanseheving Økning gebyr egne bygg Boligpolitisk handlingsplan 100 Vedlikehold fritidspark (innstilling F-skap) førstegangsetablerere à tilskudd spredt boligbygging à kr (tidl ramme= 120') Gebyrinntekter: Prisstigning feie og tilsynsavgift 20 % Prisstigning årsavgifter vann 10 % Prisstigning årsavgifter avløp 5 % Prisstigning slambehandlingsgebyr 10 % Prisstigning/opptrapping byggesaksgebyrer 20 % Prisreduksjon oppmålingsgebyrer -10 % Utvidet renovasjonsordning fra 2014 utgifter (2013 K-styre) Utvidet renovasjonsordning fra 2014 inntekter (2013 K-styre) Kulturarv Vedlikehold bygninger Sum nye driftstiltak Økt eiendomsskatt på verker og bruk (innstilling F-skap) Nore og Uvdal kommune Side 5

6 Investeringstiltak: Andre tiltak Avdrag Startlån Mottatte avdrag Startlån Egenkapitaltilskudd KLP Sentrale styringsorg. og fellesutg. Investeringer Kongsbergregionen IKT Skole og barnehage og kultur IT-utstyr skolene Forstudie, Utvikling Rødberg Fritidspark, jernbaneområdet Uvdal barnehage Totalpris 6,2 mill ( 2,3 i ,4 i 2012) (K-styret + 6 mill i 2014) Uteområde Rødberg barnehage/skole - prosjektering 200 Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen (K-styret Endret fra 2014 til 2013) Uvdal skole. Toaletter og nytt inngansparti Ombygging/universell tilpassing Rødberg skole Helse 2 Kontorer helseavdeling og lydisolering legekontor 600 Pleie og omsorg Omsorgsboliger (forprosjekt 2015) 300 Ombygging vinterhage Bergtun (0,650 i 2012) utvidet ramme Avlastningsbolig (1,3 mill i 2011) Prosjektering Statstilskudd -916 Uteplass (veranda) for brukerne på rehabliteringsavdeling 500 Nore kirkelige fellesråd Driftsbygning ved Skjønne kirke (garasje/dusj/toalett) Nytt liv i gammelt kirkerom Uvdal Handikapinnganger Nore kirke og Tunhovd kirke Næring, miljø og kommunalteknikk Utvidelse øvre Uvdal avløpsanlegg (bevilgning 3 mill i 2012 ovf til 2013) Mottaksanlegg fra tette tanker Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia Vannforsyning Uvdal Alpinsenter - utvidelse Økt kapasitet/reservebrønn vann øvre Uvdal 250 Økt kapasitet/reservebrønn vann Stormogen 250 Veg og avløp Brøstrudlia/Fjellsnaret Trinn Miljøringen Kommunale bygg: Kommunehuset (ytre kledning) (F-skap Endret fra 2014 til 2013) Forprosjekt rombehov kommunehus + arkiv i kommunehuset (frigjøre bomberom) Radontiltak skoler/barnehager/boliger Uthus ved kommunale boliger Ny heis Bergtun Lift til takarbeider m.v. 540 Toaletter og sanitær kommunehus 335 Boliger Norefjord. 4 leiligheter à 80 m2 Salg 2 boliger Norefjord Prøvebolig nytt boligfelt Hvaale (K-styre, nytt tiltak) Sluttføring oppussing Industribygg Hvammen Nore og Uvdal kommune Side 6

7 Brann/feiing: Ny brannbil ATV - Terrenggående transportkjøretøy 150 Tjenestebil til feier 200 Bytte arbeidsbil 230 Samferdsel: Utbedring komm.veger (8700) Trafikksikring (8706) Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig Andre tiltak: Boligfelt Rødberg, Nordskogen trinn Boligfelt Hvaale, utvidelse Sikring skole og barnehageområder Kjøp av grunn Kulturarv/museum Hovedprosjekt "Immatriell Kulturarv" *) *) herav ekstern finansiering Overtakelse / flytting av privat museum Forprosjekt servicebygg bygdetun 100 Sum investeringer i året Finansiering Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond kraftfond Bruk av næringsfond ovf. fra driftsbudsjett Bruk av lån Ovf fra driftsregnskapet momskompensasjon Sum finansiering i året Nore og Uvdal kommune Side 7

8 Fondsmidler: Fond Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert Forbruk investeringer Avsetning drift Forbruk til drift Saldo Disposisjonsfond - Kraftfond Saldo Bruk til investeringsformål Avsetning i året Saldo Ubundne investeringsfond Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert, øremerket tilskudd Forbruk drift Forbruk investeringer Avsetning Saldo Sum fondsmidler Langsiktig gjeld: Lånegjeld pr Låneopptak i Investeringer i økonomiplan Ekstraordinære avdrag i investeringsregnskapet Avdrag Salodo Nore og Uvdal kommune Side 8

9 Fagavdeling for sentraladministrasjonen og fellesfunksjoner Handlingsprogram : Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Mål Tiltak Periode Pkt. 3.3 Kommuneorganisasjonen Fullelektronisk arkiv Utvikling av servicetjenestene Prosjekt startet opp i 2011som et fellesprosjekt i Numedal, og ventes etablert i Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingen for næring, miljø og kommunalteknikk til servicekontoret. Videreføres i Videre utvikling av internettsidene til kommunen Videre utvikling av kommunens intranettsider Kontinuerlig utvikling og oppdatering av internettsidene Kontinuerlig utvikling og oppdatering av internettsidene Kommunestyrets tillegg: Stortingsvalg -13 Gjennomføring 2013 Utrede og legge fram sak om papirløst Frist Mai kommunestyre. Evt innkjøp av nettbrett til 2013 representantene i kommunestyret legges fram på samme møte som 1. tertialrapport behandles Supplering av tilskudd til lærlinger. Kommunen kompenserer for mindre lærlingstilskudd for elever som har tatt påbygg-yrkesfag før lærlingtid, finansieres av næringsfond. Målindikatorer: Økonomi: Avvik 0,- 0, 0,- 0, 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær i % (pr. 2. tertial -12) 2,56* Under 4,0 Under 4,0 Under 4,0 Under 4,0 Kompetanseutvikling, høyere andel av utdannet personell i organisasjonen Ja Ja Ja Ja Produksjonsfaktor: Årlig utskifting av en viss andel av PC-parken *Tall pr. 2. tertial Nore og Uvdal kommune Side 9

10 Fagavdeling for Skole, barnehage og kultur Handlingsprogram Arbeidsområde Kunstgressbane Rødstubben realiseres i henhold til tegninger og kalkyler ja Ombygging påbygg Uvdal barnehage jfr. Nye kalkyler - Renoveringstiltak II - Uvdal skole ja Kvalitetsutviklingsplan for Numedalskommunene tas i bruk ja Oppvekst Numedal samhandlingsprosjektet med Rollag og Flesberg legge fram sak til politisk behandling. Mulig ja gjennomføring. Rekruttering av høgskoleutdannede til barnehager og skoler ja ja ja ja Utarbeide samlet plan for drift og utvikling av kulturbyggene og aktivitetsområdene ja Økt satsing på kompetanse for alle ansatte ja ja ja Ja 5 dagers skoleuke for klasse legge fram sak til politisk ja behandling og eventuelt gjennomføre Økt fokus på Hjem skole foreldreskolering ja ja ja ja PPT OT: Utarbeide ny selskapsavtale for videre drift sammen med øvrige eierkommuner ja Samordnet arbeid for å integrere flyktninger * ja ja ja ja Utvide samarbeidsområdet for å utvikle Middelalderuka og Kraftkonsertkonseptet ja ja Forebyggende helsearbeid i barnehager og skoler ** ja ja ja Ja Tillegg kommunestyret: Uvdal barnehage: Det settes ned plankomite i kommunestyremøte som skal vurdere tomtealternativ, sette i gang og følge opp prosjektering/planlegging av ny barnehage. Planen legges fram for kommunestyre innen utgangen av juni Det skal også sees på muligheter for satelittavdeling for Uvdal barnehage som kan benyttes frem til ny barnehage står klar, slik at eventuelle nye søkere også kan få plass i Uvdal barnehage. Elevene flyttes midlertidig fra Nore skole til Rødberg skole fra høsten Skolegrensene/skolestrukturen endres ikke nå, men blir avklart i vedtatt i skolestrukturprosjektet jfr kommunestyresak 103/12. Det presiseres at en best mulig skoleskyssordning blir gjennomført for å sikre kortest mulig reisevei for elevene. *Samarbeid med HSB og Frivilligsentralen **Samarbeid med HSB Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 0,- 0,- 0,- Nore og Uvdal kommune Side 10

11 Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær 5,0 % 4.7 % 4.5 % 4.2 % Oppfølging i h.h.til IA`s retningslinjer ja ja ja ja Produksjonsfaktor/tjeneste: Oppvekst Numedal Formalisert samarbeid på skole, Ja Ja Ja Ja barnehage og kulturområdet egen sak Fra 4 til 5 dagers skoleuke på småtrinnet ja Gjennomføre strategiplan for vurdering som planlagt ja ja ja ja Ferdigstille felles Kvalitetsutviklingsplan for Numedalskommunene ja IKT veileder skole fra 60 til 100 % stilling 80 % 100 % Leseferdigheter i grunnskolen Nasjonale prøver som målindikator snittall for kommunen de siste 4 årene -1,82 # Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn med en årlig % - ## Overganger barnehage - grunnskole - Trekantsamtaler gjennomføres hvert år (En fra barnehage, en fra mottakerskole og foreldre) Styrke bemanninga i barnehagene med antall førskolelærere 1 % 1 % 1 % 1 % ja ja ja ja Overgang barnetrinn ungdomsskole: Trekantsamtaler gjennomføres hvert år ja ja ja ja Kulturskolen: Antall positive presseoppslag pr år Kulturskolebrosjyre 5 ja 5 ja 5 ja 5 ja Øke antall elever i planperioden - målt i % 5 % 5 % 5 % 5 % Biblioteket: Øke utlånsfrekvensen i samlet alle media (10 % nedgang fra ) Være aktiv arrangør / medarrangør av ulike kulturtilstelninger Omlegging av tiltaksområder på kulturområdet / Gjennomføre Drømmeuka i regi av Ungdomsrådet ja Informasjon: Aktiv bruker av kommunens nettside ja ja ja ja Aktiv bruker av kommunens FB side ja ja ja ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Barnehageundersøkelsen (Udir) Barns medvirkning barneintervju ja ja ja Ja ja ja Lærerundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Foreldreundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Ståstedsanalysen grunnskole (Udir) ja Ja Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum styrke omdømmet ja ja ja ja # Elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest. 2 representerer snittet. ## Middelen er trinnet over kritisk grense og er området de fleste elevene havner på. ja Ja ja ja ja Nore og Uvdal kommune Side 11

12 Fagavdeling for Helse, sosial og barneverntjenesten Handlingsprogram : Større utredninger/ arbeider Planarbeid Interkommunal samarbeid Internkontroll Nye reformer, lovendringer av betydning Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Folkehelselevekå r som bidrar til å fremme god helse i befolkningen Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapen de arbeid Mål Tiltak Periode Interkommunal plan rus og psykisk helse 1. Felles barnevern-tjeneste i Numedal 2. Styrke legevakten 3. Krisesentertilbud 4. Styrke arbeidet med rus og psykisk helse 1. IK-system på avdelingen med felles struktur 2. Intern arkiv Samhandlingsreformen integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner 1. Økt fokus på husbankens virkemidler 2. Overordnet plan for boligpolitikk i kommunen 1. fokus på folkehelse 2. Lavterskeltilbud fysisk aktivitet 1. økt fokus på MOT 2. Barn og ungdom med overvekt 3. gode avlastningstiltak barn med nedsatt funksjon 1. Utnytte felles ressurser i Numedal 2. rutiner felles vedtaksteam 3. Integrere rusarbeidet 4. Satsing på forebygging 1. Rutiner felles barnevern 2. Felles legevakt Kongsberg/Numedal 1. Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal 2. Samarbeid i Numedal innen psykisk helse og rus 1. -ferdigstille IK innen alle tjenester -innarbeide rutiner for avvik 2. utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid med interkommunalt arkiv (IKA). 1. interkommunal legevakt 2. utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 3. lokalmedisinske tjenester 4. forebyggende helsetiltak 1. satsing på etableringslån og utbedringstilskudd 2. utarbeide boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger 3. deltagelse i prosjektet velkommen til oss 1. Informasjon til innbyggere Felles koordinator Kongsberg/Numedal 2. Øke informasjon og deltagelse på igangsatt aktivitet 1.Satse på info, øke samarbeid mellom fagavd. og lag/foreninger 2. Tverrfaglig satsing på tiltak 3. barnebolig rutiner for avvik foreløpig kun i papirutgave; avventer felles sak i Kongsberg regionen Nore og Uvdal kommune Side 12

13 Satsingsområder utfra kommuneplan Mål Tiltak Periode Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse : En effektiv kommuneorganis asjon Kommunestyret s tillegg: 1. integrering av flyktninger 2. tilby gode helsetjenester flyktninger 3. Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov 1. Koordinerende enhet 2. Individuell plan til alle som har rettigheter 3. Psykisk helse rus 4. øke aktivitetstilbud til brukere innen ruspsykisk helse 1. vektlegge prosjekt- og programorganisering 2. fokus på tverrfaglig samarbeid 1. Samarbeid med lag og foreninger 2. utarbeide rutiner/øke kompetanse 3. aktiv bruk av tverrfaglige team, lage rutiner, prosjekter rundt den enkelte bruker ved behov 1. øke kompetanse i teamet, delegert ansvar 2. informasjon/motivasjon til aktuelle brukere 3. -Nettsider om psykisk helse -Markere verdensdag for psykisk helse 4. -økning av antall dager med tilbud ressurssenter - samarbeid NUPRO 1. prosjekt tverrfaglig boligkontor 2. etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak I utredning av ruslebuss: ta med muligheten for å ta med rullestolbrukere Viser til vedtak i formannskapet i sak 79/2012 som innarbeides i budsjett 2013: Økning i åpningstid slik at legekontoret er åpent en ettermiddag/kveld pr uke For å nå målsettingene må kommunen lage en plan for integrering, med konkrete tiltak og tydelig ansvarsfordeling evaluere etter ett år Frist 2013 Målindikatorer Økonomi: Avvik 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær i % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % Tjenester: Øke tilgjengelighet på legekontoret Bruk av vikarleger i feriene Åpne 5 dager i uken Åpne 5 dager i uken Åpne 5 dager i uken Åpne 5 dager i uken Andel beståtte norskprøver flyktninger 40% 35 % 40 % 50 % 30 % Utvikle MOT / utvide samarbeid rundt MOT m/ lag og foreninger Satset på utdanne ungdom med MOT Utvikle tilbud til 7.klassene Forplikten de avtaler med lag/ foreninger Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig nei Ja Ja ja Nore og Uvdal kommune Side 13

14 Fagavdeling for Pleie, rehabilitering og omsorg Handlingsprogram Kommune-organisasjonen Medarbeidere 1. Kommuneorganisasjonen må til enhver tid være tilpasset samfunnets behov. Det forutsetter en omstillingsdyktig organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som tenker og handler helhetlig og sektorovergripende. Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å forholde seg til endringer i samfunnet og de oppgavene som blir pålagt. Kommune-organisasjonen Internkontroll Mål Tiltak Periode 1 A. Vurdering av uønsket deltid 1 B. Synlig ledelse jamfør K-sak 94/ C. Alternative turnuser. Jamfør K-sak 94/ D. Medarbeidere skal trives 1 A. Følges opp med gjennomgang en gang pr år 1 B. Ledere på alle nivå skal være synlige og tydelige. Det gis ikke rom for uformelt lederskap. 1 C. Det gjøres en forstudie på utredning av alternative turnuser i Nore og Uvdal kommune. Evaluering av tiltaket 1 D. MTM undersøkelse. Oppfølging 1 A B C D Mål Tiltak Periode 2. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å etablere et system som skal søke å sikre kvalitet på pleieog omsorgstjenestene. Dette er et viktig element i et internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3). Internkontrollsystematikken er et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er satt til en virksomhet. 2 A. Infeksjonskontroll 2 B. Forsvarlig avvikshåndtering. 2 C. Viderføring av brannvernledelse 2 E. Økt interkommunalt samarbeid i pleie og omsorg 2 F. Etablere og ta i bruk elektronisk meldingsutveksling med eksterne partnere som sykehus, leger o.l. 2 F. Helseløft Kvalitetsutvikling 2 G. Utvikling av samarbeid smittevern Samarbeid lavterskeltilbud Samarbeidsavtale Vestre Viken og Kongsberg sykehus 2 H. Økt innkjøpssamarbeid 2 A. Innføring 2 B. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 C. Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 E. Forprosjekt interkommunalt samarbeid. 2 E Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling 2 F. Samarbeid i Kongsbergregionen 2 G. I samarbeid med Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus 2 H. Rammeavtale for hjelpemidler. 2 A B C E E F G H Nore og Uvdal kommune Side 14

15 Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode 3. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader. Befolkningsutvikling og bolyst 4. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå 3 A. Helsefremmende arbeid 3 B. Forebyggende arbeid 3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester ut fra individuelle behov 3 B. Forebyggende team. Kurs :Bevar helsa så lenge som mulig. Servicesenter. Pårørendeskole. Utredning, diagnostisering demente. Dagtilbud for demente. Avlastning/avlastningsbolig. 3 A B Mål Tiltak Periode 4 A. Individuelt tilpasset tjeneste 4 B. Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet 4 A. Individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Primær kontakt for brukere med omfattende tjenestetilbud 4 B. Samhandling frivillige lag og foreninger med servicesenteret. 4 A B C. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging 4 C. Kartlegging av behov, hjelpemidler. 4 C. Samarbeid Barnerepresentant 4 C D. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Nye reformer, lovendringer av betydning 5. Samhandlingsreformen 5 A. Rett behandling på rett sted til rett tid. Kommunestyrets tillegg: 4 D. Tildeling av TT billetter, skyssordning med ruslebuss 4 D Mål Tiltak Periode 5 A. Interkommunal legevakt, utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 5 A lokalmedisinske tjenester 5 A forebyggende helsetiltak Fortsetter arbeidet med å redusere ufrivillig deltid. Avlastningsbolig/barnebolig vurderes lagt i tilknytning til ny barnehage i Uvdal 5A Nore og Uvdal kommune Side 15

16 Målindikatorer: Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Tjeneste: Forvaltning - saksbehandlingstid. 100 % 100 % 100 % 100 % 14 dager Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. 100 % 100 % 100 % 100 % Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Medarbeidere: Sykefravær i % Tilbud medarbeidersamtaler i % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet(kostratall) Nore og Uvdal kommune Side 16

17 NAV Numedal Handlingsprogram 2013 til 2016 Satsingsområde Tiltak Hensikt Periode Målstyring Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Målindikator: Målekort Satse på veilederkompetanse Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet. Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Nore og Uvdal kommune Side 17

18 Fagavdeling for Næring, miljø og kommunalteknikk Handlingsprogram Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Folkehelse og bolyst Mål Gode boligforhold Videreutvikle Rødberg sentrum Store boligtomter Boligfelt Tiltak Økt vedlikehold i kommunale boliger. Iverksette tiltak på bakgrunn av prosjektet Tettstedsutvikling Rødberg sentrum Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel Periode Næringsutvikling og arbeidsplasser Lokaldemokrati og inkluderende samfunn Tilrettelegge for næringsutvikling Starte utbygging av Hvaale 2 Sikre universell utforming gjennom planprosesser og byggesaksbehandling Revitalisere barns-, unges- og eldres rolle i planprosesser Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet Etablere en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom 2013 Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Profilere muligheter for jakt og fiske Etterskjøtsel av rydding langs fv.40 Videreutvikle renovasjonsordningen i samarbeid med Kongsbergregionen Igangsette prosjekt for en reinere og ryddigere kommune 2013 Kommunestyrets tillegg: Iverksette tiltak i tråd med vedtatt Energiog Klimaplan Utarbeide boligpolitisk plan, hva finnes, hva er behovet, hva kan en samarbeide med private aktører om? Innarbeide tiltak fra vedtatt energi og klima Nore og Uvdal kommune Side 18

19 Det gjennomføres vegetasjonsrydding og andre trivselstiltak i området som benyttes av beboere på Bergtun og i omsorgsboligene. Utrede hybelhus for elevene ved Numedal vgs. Utvidet renovasjonsordning fra 2013 Utføres sommeren 2013 Arbeidet startes opp i 2013 Målindikatorer: Økonomi: Netto avvik - 3,4 % 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % medarbeidersamtaler Sykefravær i % 6,46 % Maks 5,5 % Maks 5,5 % Maks 5 % Maks 5 % Maks 5 % Oppfølging av IA s Ok Ja Ja Ja Ja Ja retningslinjer Produksjonsfaktor: Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor frister for å kreve gebyr Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av fristen for å kreve gebyr Tilsyn byggesaker Ok. Noen planer på vent grunnet innsigelser fra FM Ok. De fleste sakene ble innenfor fristen for å kreve gebyr Ca 1 % enkle tilsyn Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 % 10 % 20 % 30 % 30 % Brannsyn 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Informasjon: Aktiv bruk av kommunens nettside Ja Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Bedre mottakskontrollen på søknader og gi raske tilbakemeldinger til søker Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nore og Uvdal kommune Side 19

20 Kulturarvstyret: Arbeidsprogram 2013: Mål Tiltak Økt aktivitet/besøk bygdetun Samhandle med Fortidsminneforeningen og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Videreutvikle bygdetunets hjemmeside Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere arrangement Videreføre og utvikle samarbeidet med Fortidsminneforeningen Periode Økt vedlikehold og tilrettelegging bygdetun Museumsplan Utarbeide vedlikeholdsoversikt for bygdetunets bygningsmasse. Sluttføre arbeidene med parkeringsareal Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling, investering og drift av Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs fotosamling Mål indikatorer: Tjeneste Samarbeid Videreføre samarbeidet med barnehagene og skolene. Videreføre samarbeidet med Fortidsminneforeningen. Elektroniske tjenester Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside Nore og Uvdal kommune Side 20

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannens forslag til vedtak: PS 70/11 Økonomiplan 2012-2015 og budsjettrammer for 2012. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Forslag til økonomiplan for Nore og Uvdal kommune for perioden 2012 til 2015 godkjennes. 2. Forslag til budsjettrammer

Detaljer

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010:

Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: Budsjett 2010. Økonomiplan 2010-2013 Vedtak/Formannskapets innstilling til kommunestyret: A: Budsjett for 2010: 1: Det kommunale skattøret for 2009 fastsettes til 12.80 ved utskriving av forskuddsskatt

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 79-88 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.11.2012 Tidspunkt: 13:00 17:30 Møtet startet med en dialog formannskapet, fagavdeling

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

Kommunale avgifter og gebyrer

Kommunale avgifter og gebyrer Kommunale avgifter og gebyrer 1. Kommunale avgifter og gebyrer Barnehage jfr makspris i forslag til statsbudsjettet. Ingen endringer fra 2008. Foreldrebetaling: Kostpenger: 1/1 plass: kr 2.330 Kr 200 4/5

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

L i l l e h a m m e r kommune

L i l l e h a m m e r kommune L i l l e h a m m e r kommune Gebyrer Arealplan, kart og oppmåling, seksjonering Vedtatt i kommunestyret 10.12.2015 GJELDENDE FRA 01.01.2016 1 Gebyrer 2016 AREALPLAN Gebyr GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVATE

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015

Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Gebyr etter matrikkelloven for Flatanger kommune i 2015 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold

Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold Vedlegg 1a: Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker og byggesaker m.m. i Rakkestad kommune, Østfold 1-1. Hjemmel Kapittel 1 - Generelle bestemmelser Med hjemmel i lokal forskrift vedtatt 22.03.2012

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013.

LEKA KOMMUNE. Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven. Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. LEKA KOMMUNE Forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Forslag til forskrift (unntak fra tidsfrister) og gebyrregulativ for 2013. Innhold: Innledning/ bakgrunn Forslag til forskrift om unntak for tidsfrister

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 18:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 18:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 18:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Torkel

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE

GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling GEBYRREGULATIV 2016 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret sak 109/15, den 21.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE GEBYRREGULATIV 2016 FOR

Detaljer

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva

4.1 Plan- og bygningsmyndighet Pris 2015 Pris 2015 Pris 2014 Pris 2014 Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 4.1 Plan- og bygningsmyndighet Byggegebyr Mva. m/mva u/mva m/mva u/mva 1. Generelle bestemmelser 1.1 Om gebyrer 1.1.1 Timeriser Satser for bruk av intern fagkyndig pr. time Nei 1100,00 1095,00 Satser for

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3

For bygg i tiltaksklasse 2 multipliseres gebyr med faktor: 2 2 For bygg i tiltaksklasse 3 multipliseres gebyr med faktor: 3 3 LESJA KOMMUNE GEBYRREGULATIV 2014 Grunngebyr G, fastsettes til kr. 800 BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse a) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012

Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 Gebyrregulativ matrikkelloven inklusiv vinterforskrift - 2012 LOPPA KOMMUNE 1. Gebyr for forvaltningsoppgaver etter Matrikkelloven 2. Lokal forskrift om unntak fra tidsfrister (vinterforskrift) Bakgrunn

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-70 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 67/11 Innløsning av

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE

NORE OG UVDAL KOMMUNE Økonomiplan 2009 2012 Budsjettrammer for 2009 NORE OG UVDAL KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 97/2008 Nore og Uvdal kommune Side 1 INNHOLD SIDE Kommunestyrets vedtak: 3 Hovedoversikt driftsrammer 4 Nye

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune Gjesværstappan med Havørn i horisonten Foto: Børge Grønlund Vedtatt av styre 11.12.2012, PS sak 122/12 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Kommunale avgifter 2016

Kommunale avgifter 2016 Kommunale avgifter 2016 Renovasjon faktureres av Indre Østfold Renovasjon IKS, men gebyret fastsettes av Marker kommune. Avgift/gebyr inkludert mva (vann, avløp, renovasjon, feiing) Vann Vann, abonnementsgebyr

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune 2003. Steinparken ved rådhuset. Vedtatt av styre den 9.12.2014, som PS sak 99/14 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 2.1 Gebyr for vann......3

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer