Kommunestyrets vedtak til

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyrets vedtak til"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Foto Emilie Bølviken Kommunestyrets vedtak til Handlingsprogram Budsjett 2013 K-sak 115/2012 behandlet 17. desember 2012

2 INNHOLD SIDE Kommunestyrets vedtak: 3 Hovedoversikt driftsrammer 4 Nye driftstiltak 5 Investeringstiltak 6 Fondsmidler 8 Langsiktig gjeld 8 Fagavdelingenes målindikatorer og arbeidsprogram 2013: Sentraladministrasjon og fellesfunksjoner 9 Skole, barnehage og kultur 10 Helse, sosial og barnevern 12 Pleie, rehabilitering og omsorg 15 NAV Numedal 18 Næring, miljø og kommunalteknikk 19 Kulturarv 21 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2013: Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 22 Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet 22 Budsjettskjema 3 Økonomisk oversikt Driftsbudsjettet 23 Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet 24 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjettet 25 Budsjettskjema 4 Økonomisk oversikt Investeringsbudsjettet 26 Kommunale avgifter og gebyrer for 2013: 27 Protokoll K-sak 115/2012 Handlingsprogram og økonomiplan , Budsjettrammer Rådmannens forslag (eget dokument) Nore og Uvdal kommune Side 2

3 Vedtak i Kommunestyret : 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2013 og handlingsprogram, økonomiplan for for Nore og Uvdal kommune vedtas med endringer foretatt i k-sak 115/12. Eiendomsskatt på verker og bruk økes med 4 millioner kroner. 2. Hovedutvalgene gis fullmakt til å foreta en videre fordeling av netto rammer etter fullmakter gitt av kommunestyret i eget økonomireglement. 3. Forslag til avgifter, gebyrer og egenbetalinger for år 2013 vedtas. 4. Skatt på formue og inntekt for år 2013 skrives ut etter de høyeste satser som gjelder. 5. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skriver Nore og Uvdal kommune ut eiendomsskatt i 2013 på: berre på verker og bruk i heile kommunen ( 3 bokstav c). Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. Eiendomsskatten skal betales i to terminer, jfr eiendomsskatteloven Det foretas låneopptak på kroner i 2013 som nedbetales over 20 år. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptaket i henhold til kommunens finansreglement. 7. Administrasjonen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter som er finansiert. 8. Ordførerens godtgjørelse fastsettes i tråd med reglement vedtatt av kommunestyre i sak 106/2011 Reglement for godtgjøring og arbeidsvilkår for folkevalgte i Nore og Uvdal kommune. Vedlegg: Budsjettdokument (utlevert på kommunestyremøte 29. oktober) Nore og Uvdal kommune Side 3

4 Intern hovedoversikt drift Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer Skatt Korrigert økning fra 2011 til 2012 fra 5,1 til 4% Rammetilskudd Eiendomsskatt Momskompensasjon fra investeringer Kompensasjon låneopptak PRO-Rødberg/skole Konsesjonsavgifter Kraft Mykstufoss Konsesjonskraft marked Konesjonskraft e-verk SUM DRIFTSINNTEKTER Premieavvik inkl avgift Amortisering / premieavvik Til fordeling: Lønnsoppgjør i budsjettåret til fordeling Samhandlingsreformen til fordeling ovf ramme PRO Driftsområder ekskl bruk av tidligere avsetninger: Sentrale styringsorganer og fellesutg Kirke Skole, barnehage og kultur Pleie og omsorg Helse, sosial og barnevern NAV - Numedal Næring, miljø og kommunalteknikk eks næringsfond Kulturarvstyret eks næringsfond Sum netto driftsutgifter DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Renter og avdrag i økonomiplan RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG Bruk av næringsfond Avsatt til næringsfond Bruk av tidligere avsatte midler, kommuneskogen Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til disposisjonsfond - konsesjonskraftfond Overføring investeringsregnskapet momskomp Underskudd/overskudd Netto driftsresultat i % av sum inntekter 5,05 % 5,03 % 4,63 % 4,56 % Nore og Uvdal kommune Side 4

5 Nye driftstiltak: Sentraladministrasjonen: IKA Kongsberg - ombygging arkivlokaler Politisk virksomhet (K-styre) Skole, barnehage og kultur Barnehagetilbud vår Økte inntekter barnehagetilbud vår IKT veileder fra 80% til 100% stilling (K-styre) Idrettsrådet: Tilskudd leder/treneropplæring (K-styre) IKT barnehager (K-styre, infrastruktur og PC er) 100 Kabing strømtilførsel/ladestasjon for elev PC er (innstilling F-skap) 100 Helhetlig læringsmiljø: Ovf undervisning Nore skole til Rødberg fra (2012=3 mill) (Kstyre) Pleie, rehabilitering og omsorg Dagtilbud demente (utløser statstilskudd til etablering) Etablering av dagtilbud demente 100 Statstilskudd etablering dagtilbud demente -100 Medisinsk utstyr/hjelpemidler (endret praksis hjelpemiddelsentralen) 100 Helse, sosial og barnevern Folkehelsekoordinator/Frisklivskoordinator Behandlings- og treningsutstyr som ikke dekkes av hjelpemiddelsentral Næring, miljø og kommunalteknikk Tjenestekjøp kommuneplan arbeidet (150' i ramma+ 150') Kompetanseheving Økning gebyr egne bygg Boligpolitisk handlingsplan 100 Vedlikehold fritidspark (innstilling F-skap) førstegangsetablerere à tilskudd spredt boligbygging à kr (tidl ramme= 120') Gebyrinntekter: Prisstigning feie og tilsynsavgift 20 % Prisstigning årsavgifter vann 10 % Prisstigning årsavgifter avløp 5 % Prisstigning slambehandlingsgebyr 10 % Prisstigning/opptrapping byggesaksgebyrer 20 % Prisreduksjon oppmålingsgebyrer -10 % Utvidet renovasjonsordning fra 2014 utgifter (2013 K-styre) Utvidet renovasjonsordning fra 2014 inntekter (2013 K-styre) Kulturarv Vedlikehold bygninger Sum nye driftstiltak Økt eiendomsskatt på verker og bruk (innstilling F-skap) Nore og Uvdal kommune Side 5

6 Investeringstiltak: Andre tiltak Avdrag Startlån Mottatte avdrag Startlån Egenkapitaltilskudd KLP Sentrale styringsorg. og fellesutg. Investeringer Kongsbergregionen IKT Skole og barnehage og kultur IT-utstyr skolene Forstudie, Utvikling Rødberg Fritidspark, jernbaneområdet Uvdal barnehage Totalpris 6,2 mill ( 2,3 i ,4 i 2012) (K-styret + 6 mill i 2014) Uteområde Rødberg barnehage/skole - prosjektering 200 Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen (K-styret Endret fra 2014 til 2013) Uvdal skole. Toaletter og nytt inngansparti Ombygging/universell tilpassing Rødberg skole Helse 2 Kontorer helseavdeling og lydisolering legekontor 600 Pleie og omsorg Omsorgsboliger (forprosjekt 2015) 300 Ombygging vinterhage Bergtun (0,650 i 2012) utvidet ramme Avlastningsbolig (1,3 mill i 2011) Prosjektering Statstilskudd -916 Uteplass (veranda) for brukerne på rehabliteringsavdeling 500 Nore kirkelige fellesråd Driftsbygning ved Skjønne kirke (garasje/dusj/toalett) Nytt liv i gammelt kirkerom Uvdal Handikapinnganger Nore kirke og Tunhovd kirke Næring, miljø og kommunalteknikk Utvidelse øvre Uvdal avløpsanlegg (bevilgning 3 mill i 2012 ovf til 2013) Mottaksanlegg fra tette tanker Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia Vannforsyning Uvdal Alpinsenter - utvidelse Økt kapasitet/reservebrønn vann øvre Uvdal 250 Økt kapasitet/reservebrønn vann Stormogen 250 Veg og avløp Brøstrudlia/Fjellsnaret Trinn Miljøringen Kommunale bygg: Kommunehuset (ytre kledning) (F-skap Endret fra 2014 til 2013) Forprosjekt rombehov kommunehus + arkiv i kommunehuset (frigjøre bomberom) Radontiltak skoler/barnehager/boliger Uthus ved kommunale boliger Ny heis Bergtun Lift til takarbeider m.v. 540 Toaletter og sanitær kommunehus 335 Boliger Norefjord. 4 leiligheter à 80 m2 Salg 2 boliger Norefjord Prøvebolig nytt boligfelt Hvaale (K-styre, nytt tiltak) Sluttføring oppussing Industribygg Hvammen Nore og Uvdal kommune Side 6

7 Brann/feiing: Ny brannbil ATV - Terrenggående transportkjøretøy 150 Tjenestebil til feier 200 Bytte arbeidsbil 230 Samferdsel: Utbedring komm.veger (8700) Trafikksikring (8706) Gangveg Bergtun - øvre trygdebolig Andre tiltak: Boligfelt Rødberg, Nordskogen trinn Boligfelt Hvaale, utvidelse Sikring skole og barnehageområder Kjøp av grunn Kulturarv/museum Hovedprosjekt "Immatriell Kulturarv" *) *) herav ekstern finansiering Overtakelse / flytting av privat museum Forprosjekt servicebygg bygdetun 100 Sum investeringer i året Finansiering Bruk av disposisjonsfond Bruk av disposisjonsfond kraftfond Bruk av næringsfond ovf. fra driftsbudsjett Bruk av lån Ovf fra driftsregnskapet momskompensasjon Sum finansiering i året Nore og Uvdal kommune Side 7

8 Fondsmidler: Fond Disposisjonsfond Saldo Tidligere disponert Forbruk investeringer Avsetning drift Forbruk til drift Saldo Disposisjonsfond - Kraftfond Saldo Bruk til investeringsformål Avsetning i året Saldo Ubundne investeringsfond Saldo Bundne driftsfond Saldo Tidligere disponert, øremerket tilskudd Forbruk drift Forbruk investeringer Avsetning Saldo Sum fondsmidler Langsiktig gjeld: Lånegjeld pr Låneopptak i Investeringer i økonomiplan Ekstraordinære avdrag i investeringsregnskapet Avdrag Salodo Nore og Uvdal kommune Side 8

9 Fagavdeling for sentraladministrasjonen og fellesfunksjoner Handlingsprogram : Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Mål Tiltak Periode Pkt. 3.3 Kommuneorganisasjonen Fullelektronisk arkiv Utvikling av servicetjenestene Prosjekt startet opp i 2011som et fellesprosjekt i Numedal, og ventes etablert i Overføring av oppgaver, tjenester til publikum fra fagavdelingen for næring, miljø og kommunalteknikk til servicekontoret. Videreføres i Videre utvikling av internettsidene til kommunen Videre utvikling av kommunens intranettsider Kontinuerlig utvikling og oppdatering av internettsidene Kontinuerlig utvikling og oppdatering av internettsidene Kommunestyrets tillegg: Stortingsvalg -13 Gjennomføring 2013 Utrede og legge fram sak om papirløst Frist Mai kommunestyre. Evt innkjøp av nettbrett til 2013 representantene i kommunestyret legges fram på samme møte som 1. tertialrapport behandles Supplering av tilskudd til lærlinger. Kommunen kompenserer for mindre lærlingstilskudd for elever som har tatt påbygg-yrkesfag før lærlingtid, finansieres av næringsfond. Målindikatorer: Økonomi: Avvik 0,- 0, 0,- 0, 0,- Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær i % (pr. 2. tertial -12) 2,56* Under 4,0 Under 4,0 Under 4,0 Under 4,0 Kompetanseutvikling, høyere andel av utdannet personell i organisasjonen Ja Ja Ja Ja Produksjonsfaktor: Årlig utskifting av en viss andel av PC-parken *Tall pr. 2. tertial Nore og Uvdal kommune Side 9

10 Fagavdeling for Skole, barnehage og kultur Handlingsprogram Arbeidsområde Kunstgressbane Rødstubben realiseres i henhold til tegninger og kalkyler ja Ombygging påbygg Uvdal barnehage jfr. Nye kalkyler - Renoveringstiltak II - Uvdal skole ja Kvalitetsutviklingsplan for Numedalskommunene tas i bruk ja Oppvekst Numedal samhandlingsprosjektet med Rollag og Flesberg legge fram sak til politisk behandling. Mulig ja gjennomføring. Rekruttering av høgskoleutdannede til barnehager og skoler ja ja ja ja Utarbeide samlet plan for drift og utvikling av kulturbyggene og aktivitetsområdene ja Økt satsing på kompetanse for alle ansatte ja ja ja Ja 5 dagers skoleuke for klasse legge fram sak til politisk ja behandling og eventuelt gjennomføre Økt fokus på Hjem skole foreldreskolering ja ja ja ja PPT OT: Utarbeide ny selskapsavtale for videre drift sammen med øvrige eierkommuner ja Samordnet arbeid for å integrere flyktninger * ja ja ja ja Utvide samarbeidsområdet for å utvikle Middelalderuka og Kraftkonsertkonseptet ja ja Forebyggende helsearbeid i barnehager og skoler ** ja ja ja Ja Tillegg kommunestyret: Uvdal barnehage: Det settes ned plankomite i kommunestyremøte som skal vurdere tomtealternativ, sette i gang og følge opp prosjektering/planlegging av ny barnehage. Planen legges fram for kommunestyre innen utgangen av juni Det skal også sees på muligheter for satelittavdeling for Uvdal barnehage som kan benyttes frem til ny barnehage står klar, slik at eventuelle nye søkere også kan få plass i Uvdal barnehage. Elevene flyttes midlertidig fra Nore skole til Rødberg skole fra høsten Skolegrensene/skolestrukturen endres ikke nå, men blir avklart i vedtatt i skolestrukturprosjektet jfr kommunestyresak 103/12. Det presiseres at en best mulig skoleskyssordning blir gjennomført for å sikre kortest mulig reisevei for elevene. *Samarbeid med HSB og Frivilligsentralen **Samarbeid med HSB Målindikatorer: Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0,- 0,- 0,- 0,- Nore og Uvdal kommune Side 10

11 Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær 5,0 % 4.7 % 4.5 % 4.2 % Oppfølging i h.h.til IA`s retningslinjer ja ja ja ja Produksjonsfaktor/tjeneste: Oppvekst Numedal Formalisert samarbeid på skole, Ja Ja Ja Ja barnehage og kulturområdet egen sak Fra 4 til 5 dagers skoleuke på småtrinnet ja Gjennomføre strategiplan for vurdering som planlagt ja ja ja ja Ferdigstille felles Kvalitetsutviklingsplan for Numedalskommunene ja IKT veileder skole fra 60 til 100 % stilling 80 % 100 % Leseferdigheter i grunnskolen Nasjonale prøver som målindikator snittall for kommunen de siste 4 årene -1,82 # Løfte andelen elever som ligger under kritisk grense i lesing 3 trinn med en årlig % - ## Overganger barnehage - grunnskole - Trekantsamtaler gjennomføres hvert år (En fra barnehage, en fra mottakerskole og foreldre) Styrke bemanninga i barnehagene med antall førskolelærere 1 % 1 % 1 % 1 % ja ja ja ja Overgang barnetrinn ungdomsskole: Trekantsamtaler gjennomføres hvert år ja ja ja ja Kulturskolen: Antall positive presseoppslag pr år Kulturskolebrosjyre 5 ja 5 ja 5 ja 5 ja Øke antall elever i planperioden - målt i % 5 % 5 % 5 % 5 % Biblioteket: Øke utlånsfrekvensen i samlet alle media (10 % nedgang fra ) Være aktiv arrangør / medarrangør av ulike kulturtilstelninger Omlegging av tiltaksområder på kulturområdet / Gjennomføre Drømmeuka i regi av Ungdomsrådet ja Informasjon: Aktiv bruker av kommunens nettside ja ja ja ja Aktiv bruker av kommunens FB side ja ja ja ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Barnehageundersøkelsen (Udir) Barns medvirkning barneintervju ja ja ja Ja ja ja Lærerundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Foreldreundersøkelsen grunnskole (Udir) ja ja Ståstedsanalysen grunnskole (Udir) ja Ja Respondere raskt på henvendelser fra brukere og publikum styrke omdømmet ja ja ja ja # Elevenes resultater på nasjonale prøver 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer på, hvor mestringsnivå 1 er lavest og 3 er høyest. 2 representerer snittet. ## Middelen er trinnet over kritisk grense og er området de fleste elevene havner på. ja Ja ja ja ja Nore og Uvdal kommune Side 11

12 Fagavdeling for Helse, sosial og barneverntjenesten Handlingsprogram : Større utredninger/ arbeider Planarbeid Interkommunal samarbeid Internkontroll Nye reformer, lovendringer av betydning Bolyst: profilere kommunen som attraktivt bo- og arbeidssted Folkehelselevekå r som bidrar til å fremme god helse i befolkningen Gode oppvekstvilkår for barn og unge; Holdningsskapen de arbeid Mål Tiltak Periode Interkommunal plan rus og psykisk helse 1. Felles barnevern-tjeneste i Numedal 2. Styrke legevakten 3. Krisesentertilbud 4. Styrke arbeidet med rus og psykisk helse 1. IK-system på avdelingen med felles struktur 2. Intern arkiv Samhandlingsreformen integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner 1. Økt fokus på husbankens virkemidler 2. Overordnet plan for boligpolitikk i kommunen 1. fokus på folkehelse 2. Lavterskeltilbud fysisk aktivitet 1. økt fokus på MOT 2. Barn og ungdom med overvekt 3. gode avlastningstiltak barn med nedsatt funksjon 1. Utnytte felles ressurser i Numedal 2. rutiner felles vedtaksteam 3. Integrere rusarbeidet 4. Satsing på forebygging 1. Rutiner felles barnevern 2. Felles legevakt Kongsberg/Numedal 1. Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal 2. Samarbeid i Numedal innen psykisk helse og rus 1. -ferdigstille IK innen alle tjenester -innarbeide rutiner for avvik 2. utarbeide og ta i bruk rutiner i samarbeid med interkommunalt arkiv (IKA). 1. interkommunal legevakt 2. utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 3. lokalmedisinske tjenester 4. forebyggende helsetiltak 1. satsing på etableringslån og utbedringstilskudd 2. utarbeide boligpolitisk plan i samarbeid med alle fagavdelinger 3. deltagelse i prosjektet velkommen til oss 1. Informasjon til innbyggere Felles koordinator Kongsberg/Numedal 2. Øke informasjon og deltagelse på igangsatt aktivitet 1.Satse på info, øke samarbeid mellom fagavd. og lag/foreninger 2. Tverrfaglig satsing på tiltak 3. barnebolig rutiner for avvik foreløpig kun i papirutgave; avventer felles sak i Kongsberg regionen Nore og Uvdal kommune Side 12

13 Satsingsområder utfra kommuneplan Mål Tiltak Periode Et inkluderende samfunn der alle får oppleve sosial tilhørighet Helsefremmende arbeid: den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse : En effektiv kommuneorganis asjon Kommunestyret s tillegg: 1. integrering av flyktninger 2. tilby gode helsetjenester flyktninger 3. Intern samordning og tilrettelegging overfor personer med særskilte og sammensatte behov 1. Koordinerende enhet 2. Individuell plan til alle som har rettigheter 3. Psykisk helse rus 4. øke aktivitetstilbud til brukere innen ruspsykisk helse 1. vektlegge prosjekt- og programorganisering 2. fokus på tverrfaglig samarbeid 1. Samarbeid med lag og foreninger 2. utarbeide rutiner/øke kompetanse 3. aktiv bruk av tverrfaglige team, lage rutiner, prosjekter rundt den enkelte bruker ved behov 1. øke kompetanse i teamet, delegert ansvar 2. informasjon/motivasjon til aktuelle brukere 3. -Nettsider om psykisk helse -Markere verdensdag for psykisk helse 4. -økning av antall dager med tilbud ressurssenter - samarbeid NUPRO 1. prosjekt tverrfaglig boligkontor 2. etablerte rutiner mellom faggrupper skal gi forutsigbare vedtak I utredning av ruslebuss: ta med muligheten for å ta med rullestolbrukere Viser til vedtak i formannskapet i sak 79/2012 som innarbeides i budsjett 2013: Økning i åpningstid slik at legekontoret er åpent en ettermiddag/kveld pr uke For å nå målsettingene må kommunen lage en plan for integrering, med konkrete tiltak og tydelig ansvarsfordeling evaluere etter ett år Frist 2013 Målindikatorer Økonomi: Avvik 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sykefravær i % 3 % 3 % 3 % 3 % 4 % Tjenester: Øke tilgjengelighet på legekontoret Bruk av vikarleger i feriene Åpne 5 dager i uken Åpne 5 dager i uken Åpne 5 dager i uken Åpne 5 dager i uken Andel beståtte norskprøver flyktninger 40% 35 % 40 % 50 % 30 % Utvikle MOT / utvide samarbeid rundt MOT m/ lag og foreninger Satset på utdanne ungdom med MOT Utvikle tilbud til 7.klassene Forplikten de avtaler med lag/ foreninger Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelser på 2 tjenester årlig nei Ja Ja ja Nore og Uvdal kommune Side 13

14 Fagavdeling for Pleie, rehabilitering og omsorg Handlingsprogram Kommune-organisasjonen Medarbeidere 1. Kommuneorganisasjonen må til enhver tid være tilpasset samfunnets behov. Det forutsetter en omstillingsdyktig organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som tenker og handler helhetlig og sektorovergripende. Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å forholde seg til endringer i samfunnet og de oppgavene som blir pålagt. Kommune-organisasjonen Internkontroll Mål Tiltak Periode 1 A. Vurdering av uønsket deltid 1 B. Synlig ledelse jamfør K-sak 94/ C. Alternative turnuser. Jamfør K-sak 94/ D. Medarbeidere skal trives 1 A. Følges opp med gjennomgang en gang pr år 1 B. Ledere på alle nivå skal være synlige og tydelige. Det gis ikke rom for uformelt lederskap. 1 C. Det gjøres en forstudie på utredning av alternative turnuser i Nore og Uvdal kommune. Evaluering av tiltaket 1 D. MTM undersøkelse. Oppfølging 1 A B C D Mål Tiltak Periode 2. Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å etablere et system som skal søke å sikre kvalitet på pleieog omsorgstjenestene. Dette er et viktig element i et internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester skal etablere internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten 3). Internkontrollsystematikken er et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er satt til en virksomhet. 2 A. Infeksjonskontroll 2 B. Forsvarlig avvikshåndtering. 2 C. Viderføring av brannvernledelse 2 E. Økt interkommunalt samarbeid i pleie og omsorg 2 F. Etablere og ta i bruk elektronisk meldingsutveksling med eksterne partnere som sykehus, leger o.l. 2 F. Helseløft Kvalitetsutvikling 2 G. Utvikling av samarbeid smittevern Samarbeid lavterskeltilbud Samarbeidsavtale Vestre Viken og Kongsberg sykehus 2 H. Økt innkjøpssamarbeid 2 A. Innføring 2 B. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 C. Avvikshåndtering. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 E. Forprosjekt interkommunalt samarbeid. 2 E Kvalitetsgrupper innen, rehabilitering, demens, lindrende behandling 2 F. Samarbeid i Kongsbergregionen 2 G. I samarbeid med Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus 2 H. Rammeavtale for hjelpemidler. 2 A B C E E F G H Nore og Uvdal kommune Side 14

15 Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode 3. Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og styrke det som bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i folkehelsearbeidet det helsefremmende og det som forebygger sykdom og skader. Befolkningsutvikling og bolyst 4. Alle innbyggere med særskilte behov skal få et tilpasset tilbud som forebygger og utvikler egen mestringsevne. Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå 3 A. Helsefremmende arbeid 3 B. Forebyggende arbeid 3 A. Innbyggere med rettslige krav tilbys tjenester ut fra individuelle behov 3 B. Forebyggende team. Kurs :Bevar helsa så lenge som mulig. Servicesenter. Pårørendeskole. Utredning, diagnostisering demente. Dagtilbud for demente. Avlastning/avlastningsbolig. 3 A B Mål Tiltak Periode 4 A. Individuelt tilpasset tjeneste 4 B. Stimulere lag og foreninger til å jobbe aktivt for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet 4 A. Individuell tjenesteplan til brukere. Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Primær kontakt for brukere med omfattende tjenestetilbud 4 B. Samhandling frivillige lag og foreninger med servicesenteret. 4 A B C. Sikre universell utforming og muligheter for fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging 4 C. Kartlegging av behov, hjelpemidler. 4 C. Samarbeid Barnerepresentant 4 C D. Legge til rette for at alle innbyggere i kommunen skal få mulighet til å delta i tilpassede fritidsaktiviteter Nye reformer, lovendringer av betydning 5. Samhandlingsreformen 5 A. Rett behandling på rett sted til rett tid. Kommunestyrets tillegg: 4 D. Tildeling av TT billetter, skyssordning med ruslebuss 4 D Mål Tiltak Periode 5 A. Interkommunal legevakt, utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 5 A lokalmedisinske tjenester 5 A forebyggende helsetiltak Fortsetter arbeidet med å redusere ufrivillig deltid. Avlastningsbolig/barnebolig vurderes lagt i tilknytning til ny barnehage i Uvdal 5A Nore og Uvdal kommune Side 15

16 Målindikatorer: Økonomi: % avvik regnskap/budsjett Tjeneste: Forvaltning - saksbehandlingstid. 100 % 100 % 100 % 100 % 14 dager Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. 100 % 100 % 100 % 100 % Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Medarbeidere: Sykefravær i % Tilbud medarbeidersamtaler i % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra høyskole/universitet(kostratall) Nore og Uvdal kommune Side 16

17 NAV Numedal Handlingsprogram 2013 til 2016 Satsingsområde Tiltak Hensikt Periode Målstyring Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Målindikator: Målekort Satse på veilederkompetanse Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet. Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Nore og Uvdal kommune Side 17

18 Fagavdeling for Næring, miljø og kommunalteknikk Handlingsprogram Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Folkehelse og bolyst Mål Gode boligforhold Videreutvikle Rødberg sentrum Store boligtomter Boligfelt Tiltak Økt vedlikehold i kommunale boliger. Iverksette tiltak på bakgrunn av prosjektet Tettstedsutvikling Rødberg sentrum Informere om de muligheter som ligger i kommuneplanens arealdel Periode Næringsutvikling og arbeidsplasser Lokaldemokrati og inkluderende samfunn Tilrettelegge for næringsutvikling Starte utbygging av Hvaale 2 Sikre universell utforming gjennom planprosesser og byggesaksbehandling Revitalisere barns-, unges- og eldres rolle i planprosesser Videreføre muligheter for støtte fra Næringsfondet Bedre oppfølgingen der det er gitt støtte fra næringsfondet Etablere en årlig jobbmesse for næringslivet rettet spesielt mot ungdom 2013 Stimulere til skogskjøtsel og økt avvirkning, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U Stimulere til økt husdyrproduksjon, jfr. Prosjekt Fremtidslandbruk i N & U Forvalte arealer og naturressurser på en aktiv og bærekraftig måte Profilere muligheter for jakt og fiske Etterskjøtsel av rydding langs fv.40 Videreutvikle renovasjonsordningen i samarbeid med Kongsbergregionen Igangsette prosjekt for en reinere og ryddigere kommune 2013 Kommunestyrets tillegg: Iverksette tiltak i tråd med vedtatt Energiog Klimaplan Utarbeide boligpolitisk plan, hva finnes, hva er behovet, hva kan en samarbeide med private aktører om? Innarbeide tiltak fra vedtatt energi og klima Nore og Uvdal kommune Side 18

19 Det gjennomføres vegetasjonsrydding og andre trivselstiltak i området som benyttes av beboere på Bergtun og i omsorgsboligene. Utrede hybelhus for elevene ved Numedal vgs. Utvidet renovasjonsordning fra 2013 Utføres sommeren 2013 Arbeidet startes opp i 2013 Målindikatorer: Økonomi: Netto avvik - 3,4 % 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- Medarbeidere: Gjennomførte 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % medarbeidersamtaler Sykefravær i % 6,46 % Maks 5,5 % Maks 5,5 % Maks 5 % Maks 5 % Maks 5 % Oppfølging av IA s Ok Ja Ja Ja Ja Ja retningslinjer Produksjonsfaktor: Saksbehandlingstid reguleringsplaner innenfor frister for å kreve gebyr Saksbehandlingstid byggesaker innenfor 2/3 av fristen for å kreve gebyr Tilsyn byggesaker Ok. Noen planer på vent grunnet innsigelser fra FM Ok. De fleste sakene ble innenfor fristen for å kreve gebyr Ca 1 % enkle tilsyn Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 % 10 % 20 % 30 % 30 % Brannsyn 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Informasjon: Aktiv bruk av kommunens nettside Ja Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Bedre mottakskontrollen på søknader og gi raske tilbakemeldinger til søker Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nore og Uvdal kommune Side 19

20 Kulturarvstyret: Arbeidsprogram 2013: Mål Tiltak Økt aktivitet/besøk bygdetun Samhandle med Fortidsminneforeningen og vegvesenet om oppsett av severdighetsskilt/brune skilt. Videreutvikle bygdetunets hjemmeside Legge til rette for at lag og foreninger kan delta på flere arrangement Videreføre og utvikle samarbeidet med Fortidsminneforeningen Periode Økt vedlikehold og tilrettelegging bygdetun Museumsplan Utarbeide vedlikeholdsoversikt for bygdetunets bygningsmasse. Sluttføre arbeidene med parkeringsareal Utarbeide museumsplan og avklare videre utvikling, investering og drift av Rødungsaga, Mølla Øktodden, Kråkefosskverna, samt smia etter Hans Aas og Granhaugs fotosamling Mål indikatorer: Tjeneste Samarbeid Videreføre samarbeidet med barnehagene og skolene. Videreføre samarbeidet med Fortidsminneforeningen. Elektroniske tjenester Videreutvikle Bygdetunets hjemmeside Nore og Uvdal kommune Side 20

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE

Økonomiplan 2010 2013. Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Økonomiplan 2010 2013 Budsjettrammer for 2010 FLESBERG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 44/2009 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 44/2009 Økonomiplan 2010-2013, Budsjettrammer 2010

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. VEDTATT BUDSJETT 2015... 3 2. SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014... 3 2.1 Handlingsprogram for perioden 2015-2018... 3 2.2 Årsbudsjett for 2015... 3 2.3 Endringsforslaget fra samarbeidspartiene

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015

14/1142-28 145. Handlingsplan for perioden 2015-2018 Årsbudsjett 2015 14/1142 28 145 Handlingsplan for perioden 20152018 Årsbudsjett 2015 Vedtatt av kommunestyret i sak 86/14 i møte 09.12.2014 Innhold I INNLEDNING... 5 Mål og resultatstyringsprosessen i Hemne kommune...

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Måsøy kommune Økonomiplan 2010 2013 Årsbudsjett 2010 Side 2 av 46 INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 DEL 1 INNLEDNING OG MÅL... 5 1. Innledning... 5 2. Mål i henhold til kommuneplan...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015 2018 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag 04.11.2014 Drammen kommune Økonomiplan 2015-2018 Leserveiledning Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2015-2018 er bygget opp i seks

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Skoler Eldreomsorgen Barnehager Futurebuilt Strømsø Fjell 2020 prosjektet Rådmannens forslag 01.11.2011 DRAMMEN KOMMUNE Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 11/12070-6

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL BETALINGSREGULATIV 2010 KONGSVINGER KOMMUNE Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2010 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012 KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA NØKKELTALL 2011...

Detaljer

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Handlingsplan for perioden 2012-2015 Årsbudsjett 2012 11/1033 36 145 Handlingsplan for perioden 20122015 Årsbudsjett 2012 Foto O. L. Steinveg Vedtatt av kommunestyret i sak 96/11 i møte 13.12.2011 Innholdsfortegnelse... 9... 10... 11... 13... 17... 18...

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Kommunale betalingssatser

Kommunale betalingssatser Kommunale betalingssatser VARE/TJENESTE KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 2012 2013 Eiendomsskatt Eiendommer med selvstendig boenhet kr 5,50 pr 1.000 kr 5,50 pr 1.000 Jord/skogbruk innenfor bestemt grense kr

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester

NAMDALSEID KOMMUNE. Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015. betalingsregulativ for kommunale tjenester NAMDALSEID KOMMUNE Betalingssatser, gebyr og avgifter 2015 betalingsregulativ for kommunale tjenester Rådmannens forslag utlagt til offentlig ettersyn 25.11.2014 Gebyr og betalingssatser, Tjenesteområder

Detaljer