Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr Innhold PS 45/14 Kjøp av boliger for bosetting av flyktninger i 2014 PS 46/14 PS 47/14 Kjøp av to presteboliger Hybelbygget - Meridiangata 28, bygg A - sluttfaktura PS 48/14 Byggeprosjektoppfølging - juni 2014 PS 49/14 Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel PS 50/14 Serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - fullmakt sommeren 2014 PS 51/14 PS 52/14 PS 53/14 PS 54/14 PS 55/14 PS 56/14 PS 57/14 PS 58/14 PS 59/14 PS 60/14 PS 61/14 PS 62/14 PS 63/14 PS 64/14 TV - aksjon Kirkens nødhjelp NRK kommunekomite og kommunens bidrag Kommunale retningslinjer for startlån Høring av lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen. Overgang til elektroniske utvalgsbehandling - møtedokumenter på nettbrett Kirkeparken omsorgssenter. Driftsorganisering og konsekvenser. Årsrapport Hammerfest parkering KF Årsrapport Hammerfest havn KF Årsrapport Hammerfest eiendom KF Årsrapport Hammerfest kommune Regnskap Hammerfest Parkering KF Regnskap Hammerfest Eiendom KF Regnskap Hammerfest Havn KF Regnskap Hammerfest kommune Økonomiplan Hammerfest kommune. Strategisk analyse

2 PS 65/14 PS 66/14 PS 67/14 Opprettelse av kommunalt heleid Aksjeselskap Godkjenning av protokoll Søknad om alminnelig skjenkebevilling- Finnmark Pizza Restaurant AS Saksdokumentene er unntatt offentlighets jfr. Offl. 13, jf. fvl. 13 første ledd nr. 1. Saken vil også bli behandlet for lukkede dører jfr. kommuneloven 31nr. 2 Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

3 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2014/1328-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Formannskapet Kommunestyret Kjøp av boliger for bosetting av flyktninger i 2014 Saken gjelder Innvandrertjenesten vurderer behov for fem boliger til fagtjenesten i tillegg til de boligene de disponerer i dag. Hammerfest Eiendom KF har ikke realitetsbehandlet saken pr Rådmannen innstiller på kjøp av fem boliger. Saksutredning fra fagtjenesten og Hammerfest Eiendom KF Bestilling fra kommunen på kjøp av 5 utleieboliger i løpet av 2014 for å kunne bosette det vedtatte antallet flyktninger. Det er behov for familieleiligheter på minimum 100 m². Innvandrertjenesten disponerer pr i dag 33 boliger for utleie, av disse er 2 stk på over 100 m² disse er for øvrig i dårlig stand. Dominik Maaβ ved innvandrertjenesten, har utarbeidet et dokument som synliggjør grunnlaget for at innvandrertjenesten foreslår kjøp av boliger til formålet. Hammerfest Eiendom kommenterer de økonomiske forhold som er behandlet her, blant annet husleieberegning for boligene. Sakens bakgrunn og fakta (Dokument utarbeidet av Dominik Maaβ) Hammerfest kommunestyret fattet i møte følgende vedtak i sak PS 42/13: 1. Hammerfest kommune vedtar å bosette 30 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige, årlig i perioden Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette inntil 30 flyktninger i Bosettingen skal skje i takt med fremskaffelsen av boliger.

4 Hammerfest kommune og integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) inngikk en samarbeidsavtale den Hensikten med samarbeidsavtalen er bl.a. å sikre forutsigbar og jevn bosetting i henhold til kommunens bosettingsvedtak. Hammerfest er en av seks kommuner som er nominert til Bosettingsprisen Prisen tildeles en kommune som har gjort en spesielt god innsats for å bosette og integrere flyktninger. På bakgrunn av den boligsosiale handlingsplanen 2011 ble det høsten 2013 opprettet prosjektet «Liten by store boligutfordringer» med kompetansetilskudd fra Husbanken. Et hovedmål i prosjektet er realisering av 20 utleieboliger for barnefamilier og flergenerasjonsfamilier med innvandrerbakgrunn i samarbeid med Husbanken. Innvandrerbefolkning i Hammerfest Hammerfest kommune har en befolkning på innbyggere per Byen har de siste årene hatt relativt stor befolkningsvekst, særlig i forbindelse med utbyggingen av Snøhvit LNG. En stor andel av befolkningsveksten skyldes innvandring fra andre land. Diagrammet nedenfor viser antall innvandrere i Hammerfest fordelt etter verdensdeler. Diagram 1: Innvandrerbefolkning i Hammerfest per Innvandrertjenesten i Hammerfest er ansvarlig for bosetting av flyktninger. Antall bosatte samt familiegjenforeninger de siste 16 årene har vært svingende, og som man ser av diagram 2 var 2009 et toppår når det gjelder både bosetting og familiegjenforeninger. Diagrammet viser tydelig det store antall familier som flyttet til Hammerfest dette året. Diagram 2: Bosatt i Hammerfest kommune

5 Kommunale utleieboliger Stortingsmelding 17 ( ) oppfordrer kommunene å styrke sitt arbeid med å bosette flyktninger samt å øke antallet kommunalt disponerte boliger for vanskeligstilte barnefamilier i egnet bomiljø. Innvandrertjenesten i Hammerfest har i dag tilgjengelig 35 kommunale utleieboliger, hvorav de fleste er mindre enheter med 1-2 soverom. Over halvparten av disse ble realisert i 2006, da Hammerfest kommune med tilskudd fra Husbanken kjøpte og ombygget utleieboliger for flyktninger i etableringsfasen. Disse 35 leilighetene brukes hovedsakelig for nyankomne flyktninger. I de kommunale utleieboligene har bosatte flyktninger en botid på opptil tre år. Målet er at de innen den tid skal være i stand til å leie eller kjøpe egen bolig. For mange er en slik målsetting vanskelig å oppnå, og de blir boende i de kommunale boligene utover botiden. Familieboliger Slik det går frem av boligpolitikkanalysen for Hammerfest kommune, som Husbanken ga ut i januar 2013, har Hammerfest kommune en større andel av boliger mellom 60 kvm og 99 kvm med 2 til 3 rom enn i Norge for øvrig, men leiligheter for enslige og for store familier er det for få i kommunens boligmasse. Erfaringene fra det daglige arbeidet viser at det er boliger i familiestørrelse som det er størst behov for i Hammerfest. Ved utgangen av tredje kvartal 2013 er 67 % av alle 4694 bosettingsklare flyktninger i Norge enslige voksne. Samtidig får mange familiegjenforening i løpet av det første året etter bosettingen. Dette fører ofte til akutt boligmangel etter at flyktningene fikk tildelt en enmannsbolig i første omgang. Interne tall fra Innvandrertjenesten viser at kommunen ikke bosetter trangt, men at boligene fort blir for trange i løpet av noen få år. Hammerfest har i likhet med de fleste andre kommuner gode erfaringer med bosetting av familier i forhold til integreringsarbeid. Familier er mer tilbøyelig til å etablere seg i Hammerfest. Likevel måtte kommunen avvise flere familier i år pga. boligmangel. Med hensyn til kravet om jevn og forutsigbar bosetting ligger det en del fordeler i å bosette familier siden kommunen da ikke må forvente at husholdet vokser ytterligere i løpet av kort tid etter bosettingsfasen. Samtidig kan kommunen spare tid og ressurser

6 ved å bosette enslige flykninger som allerede har igangsatt familiegjenforeningsprosessen i en familiebolig. På den måten oppstår det ikke nye boligproblemer når familien etter hvert ankommer til Norge. Begge løsninger krever tilgjengelighet av familieboliger. Privat boliger I den boligsosiale handlingsplanen ble det fremhevet at Innvandrertjenesten i høyere grad skal bruke det private markedet for bosetting av flyktninger. Innvandrertjenesten bruker både private og kommunale boliger for bosetting av flyktninger. I 2013 ble det bosatt 25 flyktninger i regi av Innvandrertjenesten og kun 2 kommunale leiligheter ble brukt. En slik ensidig satsing på det private markedet medfører en del utfordringer: a) Lite forutsigbar bosetting Fremskaffelse av leiligheter på denne måten er preget av ad-hoc-løsninger. Det skjer etter tilbud og ikke etter behov. b) Useriøse utleiere Det er ofte stor skepsis blant private utleiere til å leie ut til flyktninger. Innvandrertjenesten kan derfor ikke være kresen når det gjelder å finne boliger på det private markedet. c) Ingen varige bopeler Mange utleiere ser det som en midlertidig løsning å leie ut til flyktninger, og innvandrertjenesten opplever ofte at kontrakter sies opp når et bedre alternativ oppstår. Ved utgangen av tredje kvartal 2013 ble fem leiligheter sagt opp på den måten; fire av dem i samme år som bosettingen skjedde. d) Høy husleie Husleienivået i Hammerfest har steget voldsomt de siste ti årene. Utenlandskfødte betaler gjennomsnittlig enda høyere husleie enn norskfødte leietakere. Det kan skyldes at de har mindre sosialt og profesjonelt nettverk som hjelper til å få rimelige boliger. Konsekvensen er at flyktninger som blir bosatt i kommunen ofte blir avhengige av støtteordninger utenfor introduksjonsordningen med en gang, fordi de ikke har høye nok inntekter til å dekke dagens husleier. Det bidrar ikke til at nyankomne på sikt blir selvhjulpne. e) Lite mulighet til å påvirke bosettingsprosessen Når kommunen bruker privat utleide boliger skjer det etter tilbud. De fleste leiligheter som kommunen fikk tilbudt for bosetting av flyktninger ligger i bysentrum. En fortsettelse av dagens bosettingspolitikk vil da føre til en økning av flyktningsandelen i sentrale byområder. Det er ikke nødvendigvis negativt, men en ren satsing på det private markedet begrenser kommunens muligheter til å påvirke denne trenden. f) Lite tilbud På dagens leiemarked finnes veldig få familiehus til leie. Store boliger er vanligvis salgsobjekter. Eller slike boliger blir utleid til bedrifter. Dette medfører en betydelig økning i husleie, slik at det blir uaktuelt å leie dem som privatperson.

7 «Liten by store boligutfordringer» For å møte disse utfordringene fikk Hammerfest kommune innvilget kompetansetilskudd fra Husbanken for prosjektet «Liten by store boligutfordringer». Prosjektet er todelt og skal for det første kartlegge boforholdene til innvandrere i Hammerfest samt konsekvensene av tilflytting for lokalsamfunnet. For det andre skal prosjektet bidra til å realisere tiltak som bedrer boligforholdene for innvandrerbefolkningen. I tråd med dette andre målet skal prosjektet i et koordinerende tiltak mellom Innvandrertjenesten, Service- og Boligkontoret få flere etablerte innvandrere til å kjøpe egen bolig. Ut over det skal kommunen styrke samarbeid med private utleiere. Uansett disse tiltakene vil store familier med lav inntekt i overskuelig fremtid være avhengig av å leie kommunale boliger. Prosjektet har derfor som konkret mål å kjøpe 5 større utleieboliger i 2014 og realisere 15 ytterligere inntil Boligenes beliggenhet skal planlegges i sammenheng med tilknytning til skoler, barnehage og bussforbindelse. Økonomiske vurderinger g) Leie av boliger Tabellen nedenfor viser hva en familie kan forvente i husleie 1 når de blir bosatt ved utgangen av Familien vil da bo kompakt, men ikke trangt. 2 Tabell 1: Husleie i Hammerfest høst 2013 Familie på 5 (100m²) kr Husleie privat bolig Husleie kommunal bolig kr *Gjelder bare eksisterende kommunale boliger, og finnes knapt på denne størrelsen(kommentar HFE) Familie på 9 (117m²) kr kr *Som over(kommentar HFE) Bosatte flyktninger mottar introduksjonsstønad de første to årene etter bosettingen som ligger i 2013 på kr ,50 per voksen person før skatt. Barnetrygd kommer i tillegg. Med dagens husleie på det private markedet vil bosatte flyktninger ikke engang med bostøtte klare å være selvhjulpen uten å bo trangt. 1 Husleie er beregnet etter dagens gjennomsnittlig husleie på tilbudssiden. Gjennomsnittshusleie i utgangen av 2013 på det private boligmarkedet ligger ved kr 150 per m² per måned. I de kommunale boligene som Innvandrertjenesten har til disposisjon ligger husleie rundt kr 100 per m². 2 Tar man som mål at bosatte familier skal ikke bo trangt så må man beregne et arealforbruk av ca. 100 m² for en familie på fem. En familie på ni med en enslig mor som Hammerfest skal bosette i vår 2014 vil etter byggforskningsinstituttets bostandard trenge minst 117 m² boareal. Arealforbruket etter Norges byggforskningsinstitutt, se Bjørn Berge: Arealforbrukets miljøbelastning i boliger. Opsjoner for arealeffektivisering, Rapport fra Gaia Lista AS til Statens Bygningstekniske Etat, mai 2003, S. 47ff.

8 h) Finansiering av boliger Et alternativ er at kommunen kjøper boliger for utleie til bosatte flyktninger. Kommunen vil da dra nytte av Husbankens fordelaktige tilskuddsordninger og kan søke om tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger. Det gis inntil 40 % tilskudd til kjøp av utleieboliger til flyktninger, barnefamilier og andre prioriterte grupper. 3 Tabellen nedenfor viser hva et egnet hus omtrent vil koste for familier i ulike størrelser. 4 Tabell 2: Boligpris i Hammerfest høst 2013 Familie på 5 (100m²) Familie på 9 (117m²) total Pris Nedbetaling pr. måned 5 eksl. 20% tilskudd over 20 år over 30 år kr kr kr kr kr kr kr kr Ser man på nedbetalingssatsene i tabellen ovenfor blir det tydelig at man kan leie ut boligene til en husleie som samsvarer omtrent husleien i de øvrige kommunale boligene som Innvandrertjenesten har til disposisjon. Husleien dekker da renter og avdrag på lånet. Ved høye bokostnader vil det være mulig til å søke/få innvilget bostøtte. Tabellen nedenfor viser hvor mye integreringstilskudd kommunen får for bosetting av en familie per 5 hhv. per 9 personer. Tabell 3: Integreringstilskudd over 5 år År 1 År 2 År 3 År 4-5 Total Integreringstilskudd for 5 Integreringstilskudd for 9 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Maksimalt tilskudd skal ikke overstige differansen mellom kostnadsdekkende husleie og antatt husleie og vil normalt ikke overstige 20 % av godkjente prosjektkostnader. Prosentsatsen kan være inntil 40 % når det gis tilskudd til utleieboliger til flyktninger, barnefamilier og andre prioriterte grupper. Høy tilskuddsutmåling vil særlig være aktuelt ved boliger med spesiell tilpasning, lokalisering eller tilrettelegging av tjenesteareal. Se Veileder for tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger, 4 Tar man ikke i beregningen nybygde leiligheter rundt Batteriparken og i Strandparken så lander man på en kvadratmeterpris på rundt NOK basert på boliger som ligger ute til salgs i november Månedsnedbetalinga etter annuitetsprinsipp basert på faste innbetalinger og en fast rentesats på 4,47% (Husbankens fast rentesats for 20 år).

9 Rådmannens vurdering Hammerfest kommune skal bosette 30 flyktninger hvert år i perioden 2014 til Førstegangsetablering foregår i kommunale og privat innleide boliger. Kommunen ønsker å bosette i større grad familier og vil legge vekt på bedre boliger for familier. Et hovedmål blir å drive informasjonsarbeid og legge til rette for at etablerte familier investerer i egne boliger. Det vil likevel være et stort behov for å finne egnete utleieboliger for familier i etableringsfasen eller med dårlig økonomi. Hammerfest kommune er nominert til IMDIs Bosettingspris for 2013 som tildeles kommuner som gjør en ekstra innsats på bosettings- og integreringsområdet. IMDI peker her på Hammerfest kommunes spesielt sterke satsing innenfor bosettingsarbeid. For å sikre en trygg, forutsigbar og jevn bosetting framover bør et vedtak om bosetting av flyktninger følges opp med vedtak om fremskaffing av tilstrekkelige boliger. Rådmannen vil derfor foreslå at det i 2014 kjøpes 5 større utleieboliger. Boligene finansieres gjennom lån og tilskudd fra Husbanken i tråd med de retningslinjer Husbanken har for finansiering av utleieboliger for denne gruppen. Husleien vil dekke renter og avdrag på lån. Rådmannen vil også se på andre løsninger for å realisere ytterligere utleieboliger for denne gruppen i 2015/2016. (Slutt Dominik s dokument) Hammerfest Eiendom KF s kommentar til fakta i dokumentet Ved kjøp av boliger kan man ikke legge til grunn fast sats pr. m2. Her vil det være kjøpesummen som bestemmer husleien. I tillegg kommer kommunale avgifter og vedlikehold. Det viser seg at det er vanskelig å komme under kr /m2 på nyere boliger i Hammerfest i dag. Videre er det få boliger i akkurat dette størrelsesområdet. Noen få leiligheter ligger i dette arealområdet. For enebolig vil man stort sett havne rundt m2 og oppover. Eneboliger ligger noe under i kvadratmeterpris. Med en totalramme på kr 15 mill og lån etter tilskudd på kr.12 mill, vil en ha sjanse til å skaffe 5 boliger med gjennomsnittspris 3 mill kr til formålet. Husleieeksempler tar høyde for at pris og størrelse vil variere noe. Husleie på disse vil da bli: (forutsetning er 20 % Husbanktilskudd som er trukket fra i beregningen) Kostnad bolig 3,3 mill kr, lån 2,64 mill kr, 3,5 % rente, 30 år. Månedlig husleie kr ,3 mill kr, lån 2,64 mill kr, 2,5 % rente, 30 år. Månedlig husleie kr ,8 mill kr, lån 2,24 mill kr, 3,5 % rente, 30 år. Månedlig husleie kr ,8 mill kr, lån 2,24 mill kr, 2,5 % rente, 30 år. Månedlig husleie kr (kommunale avgifter og vedlikehold er med i beregningen) Vedlikeholdskostnader vil utgjøre ca 400kr/m2 Energikostnader kommer i tillegg. Ved kjøp av eldre hus kan man komme noe ned i pris, men sannsynligvis må man da opp i vedlikeholdsutgifter. Rentesats kan bli høyere enn det som er brukt i eksemplene. Det bør satses på boliger som trenger minimalt med oppgradering før de tas i bruk. Daglig leders anbefaling Styret i Hammerfest Eiendom KF går inn for at Hammerfest eiendom kjøper fem utleieboliger i familiestørrelse i 2014 innenfor en totalramme på kr ihht kommunens bestilling.

10 Boligene finansieres slik: Lån inntil kr Tilskudd Husbanken minimum kr Totalt kr Boligene skal brukes for flyktningfamilier i etableringsfasen eller med svak økonomi. Forutsetningen er at dette er ihht det behov som er signalisert fra kommuneadministrasjonen vedtas i kommunestyret. Husleien beregnes ut fra kostpris på boligen, KPI justeres årlig ihht Husleieloven. Eventuell subsidiering utover Husbankens tilskudd skal ikke belastes foretaket. Videre må det sikres at perioder uten leietakere ikke belastes foretaket. Styrets forslag til vedtak: Styret i Hammerfest Eiendom KF går inn for at Hammerfest eiendom kjøper fem utleieboliger i familiestørrelse i 2014 innenfor en totalramme på kr ihht kommunens bestilling. Boligene finansieres slik: Lån inntil kr Tilskudd Husbanken minimum kr Totalt kr Boligene skal brukes for flyktningfamilier i etableringsfasen eller med svak økonomi. Forutsetningen er at dette er ihht det behov som er signalisert fra kommuneadministrasjonen vedtas i kommunestyret. Husleien beregnes ut fra kostpris på boligen, KPI justeres årlig ihht Husleieloven. Eventuell subsidiering utover Husbankens tilskudd skal ikke belastes foretaket. Videre må det sikres at perioder uten leietakere ikke belastes foretaket. Styret i Hammerfest Eiendom KF behandlet saken Følgende vedtak ble fattet: Styret utsetter saken til neste møte og ber om en ytterligere redegjørelse for mulig finansiering og konsekvenser for leietakerne hensett til kostnadsdekning. Rådmannens vurdering Hammerfest Eiendom KF har utsatt saken. Rådmannen forutsetter at saken behandles i HE KF før formannskapets / kommunestyrets behandling. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommustyret vedtar å anskaffe fem utleieboliger til formål som nevnt i saksutredningen. 2. Investeringsrammen settes til 15 millioner kr. 3. Investeringen finansieres ved låneopptak inntil kr 12 millioner kr og tilskudd inntil 3 millioner kroner. 4. Kostnadene dekkes gjennom ordinær husleie. Kostnader utover Hammerfest Eiendom KF s faktiske kostnader dekkes innenfor flyktningetjenestens budsjettområde.

11 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2014/1327-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/14 Formannskapet Kommunestyret Kjøp av to presteboliger Saken gjelder: Hammerfest Eiendom KF behandlet saken kjøp av to presteboliger Styret i He KF vedtok å gå til anskaffelse av boliger. Rådmannen slutter seg til anbefalingen. Saksutredning: Nedenfor følger HE KF s utredning og vedtak: Saken gjelder I følge Nord-Hålogaland bispedømmeråd tilfredsstiller ikke boligene i Isveien 8 og Isveien 10 de krav som stilles til presteboliger. De ber om at det kjøpes to nye boliger som er i henhold til krav. Sakens bakgrunn og fakta I møte på rådmannens kontor, mellom rådmannen, prost Arve Marton Marthinsen og konst.daglig leder ble det fra prostens side fremlagt at boligene i Isveien 8, som Hammerfest Eiendom KF leier av kirken(kirkekontoret), og Isveien 10, ikke tilfredsstiller de krav som stilles til presteboliger, og at man ber oss om at Isveien 8 sies opp, og at man ser på muligheten til å skaffe andre boliger. I brev av fra Nord-Hålogaland bispedømme, som omhandler samme tema, er konklusjonen den samme. Beboerne i Isveien 10, vil gjerne fortsette å bo der, under forutsetning av at boligen oppgraderes. Etter befaring virker det som en slik oppgraderingn vil bli for omfattende, og at den beste løsningen er å kjøpe ny bolig Statens utgiftsdekning for kommunale presteboliger sier at anskaffelsbeløpet for hver enkelt bolig,justert for årlig nedskrivning over 25 år, skal forrentes i henhold til den aktuelle rentesatsen i Opplysningsvesenets fond. I tillegg vil vedlikeholdstilskudd refunderes med et årlig tilskudd på ca kr 200 pr m2 boligareal, samt dekning av kommunale avgifter.

12 Bispedømmerådet må godkjenne den enkelte bolig i forkant. Daglig leders anbefaling Styret i Hammerfest Eiendom KF går inn for at Hammerfest eiendom kjøper 2 utleieboliger/presteboliger som tilfredsstiller de krav som stilles til slike boliger. Boligene finansieres gjennom lån, og det forutsettes at kostnadene til forrentning av lån, drift og vedlikehold dekkes av refusjon gjennom statens utgiftsdekning. Styrets vedtak: Styret går inn for at Hammerfest Eiendom KF kjøper 2 utleieboliger/presteboliger som tilfredstiller de krav som stilles til slike boliger. Boligene finansieres gjennom lån og det forutsettes at kostnadene til forrentning av lån, drift og vedlikehold dekkes av refusjon gjennom statens utgiftsdekning. Salg av Isveien 10 må vurderes. Rådmannens vurdering Det har over lengre tid vært samtaler mellom He KF, rådmannen og prosten i saken. Rådmannen har ingen kommentarer utover det som framkommer over. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF kan gå til anskaffelse av to presteboliger. 2. Anskaffelsen finansieres med låneopptak, og HE KF må legge fram en budsjettreguleringssak i den forbindelse. 3. Kostnadene (kapitalkostnader og drift) dekkes gjennom refusjonsordningen i staten

13 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2014/1330-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Formannskapet Kommunestyret Hybelbygget - Meridiangata 28, bygg A - sluttfaktura Saken gjelder Hammerfest Eiendom KF har mottatt sluttfaktura for hybelbygget. Det er nødvendig å finansiere 2,1 millioner kr. Hammerfest Eiendom KF og rådmannen innstiller på låneopptak. Hammerfest Eiendom KF s utredning: Det er mottatt et refusjonskrav på 3,1 mill fra Finnmark Fylkeskommune for hybelbygg i Meridiangata. Prosjektet er nå avsluttet og regnskapet viser at de totale prosjektkostnadene er kr 114,7 mill kr. Kostnadsfordelingen er tidligere budsjettert med 112,5 mill som fordeles mellom FFK kr 80,4 mill og Eiendom 32,1 mill. FFK opprettholder den budsjetterte kostnadsmessige fordeling som tidligere varslet selv om regnskapet viser en økning på 2,2 mill. Sakens bakgrunn og fakta Det ble besluttet at kommunen skulle kjøpe bygg A i tilknytning til Finnmark Fylkeskommunens (FFK) nye Elevheim på Fuglenes. Tunet består av 3 bygg hvor Hammerfest Eiendom forvalter utleie av 32 hybler til studenter, ansatte og andre. I 2011 ble det utbetalt 29 mill til FFK av et budsjett på 30 mill. hvor hele beløpet er tatt opp som lån. Det er ingen moms kompensasjon på kommunal utleie. Kommunen vil kunne få en betydelig konkurransefordel i forhold til private ved salg og utleie av fast eiendom til private ikkeavgiftspliktige virksomheter. Kommunal og Moderniseringsdepartementet foreslår derfor at kompensasjonsordningen ikke skal omfatte tilfeller hvor kommunen leier ut eller selger fast eiendom. Private selskaper vil måtte dekke opp for denne skattekostnaden gjennom husleien de krever fra leietakere. Det er et formål å søke å redusere og minimere mulige konkurransevridninger. Dette er løst gjennom to tilpasninger i regelverket.

14 Når kommuner fører opp bygninger, eller foretar anskaffelser til bygninger, får de kun kompensasjon om bygningen nyttes til kommunens egen virksomhet, jf. kompensasjonsloven 4, 1. ledd. Det er også presisert i 4, 2. ledd, at det ikke gis kompensasjon ved oppføring av bygninger for utleie. Som følge av at kommunene ikke gis kompensasjon for denne delen av avgiften, blir kommunene dermed stilt likt økonomisk sett med private eiendomsselskaper, som normalt må gjøre et påslag i husleien for å dekke opp for inngående merverdiavgift. Daglig leders vurdering Prosjektet var i 2011 budsjettert med 30 mill og av dette er kun 29 mill utbetalt, prosjektet har dermed 1 mill i ubrukte lånemidler. Da dette bygget ikke kvalifisere for momskompensasjon vil det være behov for å ta opp et lån på 2,1 mill for å fullfinansiere prosjektet. Styrets forslag til vedtak: Styret i Hammerfest Eiendom KF vedtar et låneopptak på 2,1 mill for fullfinansiering av Meridiangata 28, hybelbygg A. Saken fremlegges for kommunestyret for endelig godkjenning. Styret i Hammerfest Eiendom KF behandlet saken De vedtok følgende: Styret i Hammerfest Eiendom Kf vedtar et låneopptak på 2,1 mill for fullfinansiering av Meridiangata 28, hybelbygg A. Saken fremlegges for kommunestyret for endelig godkjenning. Rådmannens vurdering Rådmannen har ingen kommentarer utover det som framkommer i saksutredningen. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar sluttfinansiering av hybelbygget, Meridiangata 28, bygg A, på 3,1 millioner kr med låneopptak på 2,1 millioner kr og bruk av ubrukte lånemidler på 1 million kr.

15 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2013/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 48/14 Formannskapet Kommunestyret Byggeprosjektoppfølging - juni 2014 Saken gjelder Prosjektavdelingen har rapportert pr Sakens bakgrunn og fakta Kirkeparken parkering INNGÅTTE KONTRAKTER: Følgende kontrakter er inngått: Consto AS: Bygging av parkeringshus 200 plasser pluss 32 tilleggsplasser. Batteriet AS: Kjøp av tomt til 200 plasser pluss 32 tilleggsplasser. Swarco: Kjøp av parkeringsteknikk. SHA: Prosjektleder er SHA koordinator for utførelse og det gjennomføres vernerunder hver 14 dag. Det har til nå ikke vært alvorlige skader. FREMDRIFT: Byggearbeider for det meste ferdigstilt. Det pågår sluttarbeid med montering av VVS, EL, og utenomhus arbeider. Montering av parkeringsteknikk ferdigstilles medio juni måned. FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: Parkeringsanlegget skulle etter kontrakt med endringsavtale overleveres 5. mai Anlegget er ikke overtatt på grunn av manglende ferdigstillelse og pågående byggeaktivitet på resten av bygget som fører til at deler av anlegget må være avsperret. Parkeringsteknikk er egen leveranse utenfor totalentreprisen og vil ferdigstilles midten av juni måned. Anlegget planlegges driftsklart i slutten av juni mnd. men en vannlekkasje i kommunal

16 vannledning medførte vanninntrenging i byggets laveste plan (-2), noe som kan forsinke åpningen. ØKONOMI: Etter det en kan se er det usikkerhet til om nåværende budsjett på 97,5 mill er tilstrekkelig til å bygge 232 plasser inkl. parkeringsteknikk. Årsaken til dette er blant annet kostnader til nødstrøm som ikke var med i opprinnelig budsjett og kostnader for rådgivning parkeringsteknikk. Omsorgssenteret, POS: INNGÅTTE KONTRAKTER: Følgende kontrakter er inngått; Consto AS; Bygging av nytt bygg på Batteriet til pleie og omsorgssenter med 40 sykehjemsplasser og 20 omsorgsboliger for demente. SHA/HMS: Prosjektleder er koordinator for utførelse. Det gjennomføres vernerunder hver 14 dag og det har til nå ikke vært alvorlige skader. Prosjektleder har ved tidligere anledninger påpekt forhold ved sikkerheten og har fortløpende fokus på dette. FREMDRIFT: Fremdriften er i henhold til planen. FERDIGSTILLING/OVERTAGELSE: Det er inngått avtale om brukstakelse for Plan 2 og de 9 kontorene i plan 0 som ligger mot Parkgata. Plan 1 skal brukstas 15/ Resten av plan 0 skal overleveres 6/ / er dato for formell overtakelse av POS. ØKONOMI:

17 Nåværende budsjett på kr ser ut til å være tilstrekkelig 15 Omsorgsboliger over POS: INNGÅTTE KONTRAKTER: Det er inngått kontrakt med Batteriet AS om kjøp av eiendom for bygging av 15 omsorgsboliger. Det er inngått kontrakt med Consto AS om bygging av 15 omsorgsboliger. FREMDRIFT: Etter plan, ferdigstilles mai 2015 ØKONOMI: Det er budsjettert kr 46, 7 mill og det foreligger ingen signaler om avvik. Nye Håja Barnehage: INNGÅTTE KONTRAKTER: Følgende kontrakter er inngått: Nord Norsk Bygg, Bok 2, Bygningsmessig kontrakt. Disse er administrerende sideentreprenør for daglig Drift. Åge Nilsen, Bok 3.1. Rørleggerarbeider, oppvarming og varmepumpe. Gagama Elektro, Bok 4. Elektroinnstallasjon, SD anlegg og adgangskontroll. Jens Jensen, Bok 3.2. Ventilasjonsanlegg. TKS Heis, Bok 5. Montering av heis (løfteplattform). Nord Norsk Bygg, Bok 6. Rivning av eksisterende barnehage.

18 SHA: Byggeleder er SHA koordinator for utførelse og det gjennomføres vernerunder hver 14 dag. Det har ikke vært alvorlige materielle eller personskader. FREMDRIFT: Prosjektet går på stram line for å ferdigstilles innen oppstart av barnehageår, men så langt ser det ut til at vi skal klare å få selve bygget klart. FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: Barnehagen skal, etter kontrakt overleveres 7.juli Det er mulig brukere får noe kortere tid til innflytting og klargjøring enn 14. dager som tiltenkt og det er tett dialog med brukerne. ØKONOMI: Det er budsjettert kr 63,5 mill, noe som sannsynligvis er ca 2 mil for lavt. Skjermet avd. Rypefjord sykehjem: FREMDRIFT: Det gjenstår mindre justering av tegninger før en kan søke om investeringstilskudd i Husbanken og realisere prosjektet. ØKONOMI; Det er budsjettert kr 1,2 mill til prosjektet. Sentralkjøkken, Rypefjord Sykehjem: INNGÅTTE KONTRAKTER: Prosjektet er planlagt gjennomført som totalentreprise og kun tilbud er mottatt fra en entreprenør etter utlysning. SHA; Prosjektleder er SHA koordinator for prosjektering og utførelse FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: Prosjektet kan ferdigstilles medio mars om mottatte tilbud aksepteres. ENDRINGER: Sprinklerproblematikk i bygget er avklart ved at det ikke utløser krav om ytterligere sprinkling. ØKONOMI: Det er budsjettert kr 8 mill til prosjektet. Tilbudet som er innkommet resulterer i en prosjektkostnad på kr 18,4 mill. Det ser ut til at tilbyder har tilbudt et kjøkken med de funksjoner og kvaliteter som ønskes. Tilbygg turnhall: INNGÅTTE KONTRAKTER: Byggtjeneste AS. Prosjektering av grunnarbeider. SHA: Prosjektleder er SHA koordinator for prosjektering og utførelse.

19 FREMDRIFT: prosjektering av grunnarbeider er iverksatt og det planlegges oppstart i løpet av sommer/høst med grunnarbeidene. Videre skal selve hallen prosjekteres i løpet av vinteren og arbeider ut på anbud slik at oppføring av selve hallen kan påbegynnes vår/sommer Litt avhengig av byggets endelige innhold bygget kan en forvente at det kan stå klart til bruk i løpet av vår/sommer ØKONOMI: Det er budsjettert kr 18,5 mill. Allmed Legesenter FREMDRIFT Ny lokaler til Allmed Legesenter har vært vurdert opp mot opprusting/utbygning av nåværende lokaler. Det har også vært interne drøftinger knyttet til å flytte. For å få fremdrift i saken samt få et best mulig beslutningsgrunnlag vil det nå bli bedt om tilbud på leie av lokaler. Forespørselen vil bli lagt i DOFFIN(databasen for offentlige anskaffelser) snarest mulig. Kommunen vil forbeholde seg retten til å forkaste eller godta ethvert tilbud som måtte komme inn. Dette gjøres samtidig som man kvalitets sikrer kostnadene og konsekvensene ved rehabilitering/utbygning. Samlet vil dette gi et bedre beslutningsgrunnlag. ØKONOMI: Det er budsjettert kr 1,85 mill pr år i leiekostnader. Akkarfjord branngarasje: FREMDRIFT: Det har vært gjort vurderinger knyttet til å bruke interne ressurser, kombinert med bygdelaget for å gjennomføre byggeprosjektet. Bygdelaget har ikke kapasitet og byggeoppdraget vil bli lagt i DOFFIN snarest for å få dette ferdigstilt i slutten av ØKONOMI: Det er budsjettert kr ,- til prosjektet. Omsorgsboliger Mellomvannet FREMDRIFT: Det er avhold møte med brukere og planavdelingen og utarbeidet prosjektplan med ansvarsfordelinger og prosess. Idefase og programfase samkjøres. Romprogram er planlagt ferdig august/sept FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: Medio ØKONOMI: Budsjett 1,2 mill i 2014, 51 mill Nye Baksalen Skole FREMDRIFT: Det er avholdt møte med brukerne og planavdelingen. Prosjektplanen legger opp til 1 års prosjektering og 2 års byggeprosess.

20 Ferdigstillelse vil da være høsten Prosjektet er nå i programfase og romprogram, miljøkrav, standarder, inventar etc. vurderes og danner grunnlag for kostnadskalkyle, livssykluskostnader og fremdriftsplan. Dette sammen med forslag til valg av entrepriseform vil fremlegges til politisk behandling høst ØKONOMI: Det er budsjettert kr 3,6 mill i 2014 og 171,6 mill i Krisesenteret FREMDRIFT: Det vurderes ombygging av Menighetshuset på Fuglenes til formålet. ØKONOMI: Det er ikke budsjettert midler. Rådmannens vurdering Rådmannannen har ingen kommentarer utover det som framkommer i rapporten over. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Kommunestyret skal ha framlagt ny rapport i september 2014.

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer