Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post eller telefon som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksliste Saksnr Innhold PS 45/14 Kjøp av boliger for bosetting av flyktninger i 2014 PS 46/14 PS 47/14 Kjøp av to presteboliger Hybelbygget - Meridiangata 28, bygg A - sluttfaktura PS 48/14 Byggeprosjektoppfølging - juni 2014 PS 49/14 Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel PS 50/14 Serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - fullmakt sommeren 2014 PS 51/14 PS 52/14 PS 53/14 PS 54/14 PS 55/14 PS 56/14 PS 57/14 PS 58/14 PS 59/14 PS 60/14 PS 61/14 PS 62/14 PS 63/14 PS 64/14 TV - aksjon Kirkens nødhjelp NRK kommunekomite og kommunens bidrag Kommunale retningslinjer for startlån Høring av lovfremlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og leieavtaler før iverksetting av kommunereformen. Overgang til elektroniske utvalgsbehandling - møtedokumenter på nettbrett Kirkeparken omsorgssenter. Driftsorganisering og konsekvenser. Årsrapport Hammerfest parkering KF Årsrapport Hammerfest havn KF Årsrapport Hammerfest eiendom KF Årsrapport Hammerfest kommune Regnskap Hammerfest Parkering KF Regnskap Hammerfest Eiendom KF Regnskap Hammerfest Havn KF Regnskap Hammerfest kommune Økonomiplan Hammerfest kommune. Strategisk analyse

2 PS 65/14 PS 66/14 PS 67/14 Opprettelse av kommunalt heleid Aksjeselskap Godkjenning av protokoll Søknad om alminnelig skjenkebevilling- Finnmark Pizza Restaurant AS Saksdokumentene er unntatt offentlighets jfr. Offl. 13, jf. fvl. 13 første ledd nr. 1. Saken vil også bli behandlet for lukkede dører jfr. kommuneloven 31nr. 2 Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus - servicekontoret, Hammerfest bibliotek og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

3 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2014/1328-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Formannskapet Kommunestyret Kjøp av boliger for bosetting av flyktninger i 2014 Saken gjelder Innvandrertjenesten vurderer behov for fem boliger til fagtjenesten i tillegg til de boligene de disponerer i dag. Hammerfest Eiendom KF har ikke realitetsbehandlet saken pr Rådmannen innstiller på kjøp av fem boliger. Saksutredning fra fagtjenesten og Hammerfest Eiendom KF Bestilling fra kommunen på kjøp av 5 utleieboliger i løpet av 2014 for å kunne bosette det vedtatte antallet flyktninger. Det er behov for familieleiligheter på minimum 100 m². Innvandrertjenesten disponerer pr i dag 33 boliger for utleie, av disse er 2 stk på over 100 m² disse er for øvrig i dårlig stand. Dominik Maaβ ved innvandrertjenesten, har utarbeidet et dokument som synliggjør grunnlaget for at innvandrertjenesten foreslår kjøp av boliger til formålet. Hammerfest Eiendom kommenterer de økonomiske forhold som er behandlet her, blant annet husleieberegning for boligene. Sakens bakgrunn og fakta (Dokument utarbeidet av Dominik Maaβ) Hammerfest kommunestyret fattet i møte følgende vedtak i sak PS 42/13: 1. Hammerfest kommune vedtar å bosette 30 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige, årlig i perioden Hammerfest kommunestyre vedtar å bosette inntil 30 flyktninger i Bosettingen skal skje i takt med fremskaffelsen av boliger.

4 Hammerfest kommune og integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) inngikk en samarbeidsavtale den Hensikten med samarbeidsavtalen er bl.a. å sikre forutsigbar og jevn bosetting i henhold til kommunens bosettingsvedtak. Hammerfest er en av seks kommuner som er nominert til Bosettingsprisen Prisen tildeles en kommune som har gjort en spesielt god innsats for å bosette og integrere flyktninger. På bakgrunn av den boligsosiale handlingsplanen 2011 ble det høsten 2013 opprettet prosjektet «Liten by store boligutfordringer» med kompetansetilskudd fra Husbanken. Et hovedmål i prosjektet er realisering av 20 utleieboliger for barnefamilier og flergenerasjonsfamilier med innvandrerbakgrunn i samarbeid med Husbanken. Innvandrerbefolkning i Hammerfest Hammerfest kommune har en befolkning på innbyggere per Byen har de siste årene hatt relativt stor befolkningsvekst, særlig i forbindelse med utbyggingen av Snøhvit LNG. En stor andel av befolkningsveksten skyldes innvandring fra andre land. Diagrammet nedenfor viser antall innvandrere i Hammerfest fordelt etter verdensdeler. Diagram 1: Innvandrerbefolkning i Hammerfest per Innvandrertjenesten i Hammerfest er ansvarlig for bosetting av flyktninger. Antall bosatte samt familiegjenforeninger de siste 16 årene har vært svingende, og som man ser av diagram 2 var 2009 et toppår når det gjelder både bosetting og familiegjenforeninger. Diagrammet viser tydelig det store antall familier som flyttet til Hammerfest dette året. Diagram 2: Bosatt i Hammerfest kommune

5 Kommunale utleieboliger Stortingsmelding 17 ( ) oppfordrer kommunene å styrke sitt arbeid med å bosette flyktninger samt å øke antallet kommunalt disponerte boliger for vanskeligstilte barnefamilier i egnet bomiljø. Innvandrertjenesten i Hammerfest har i dag tilgjengelig 35 kommunale utleieboliger, hvorav de fleste er mindre enheter med 1-2 soverom. Over halvparten av disse ble realisert i 2006, da Hammerfest kommune med tilskudd fra Husbanken kjøpte og ombygget utleieboliger for flyktninger i etableringsfasen. Disse 35 leilighetene brukes hovedsakelig for nyankomne flyktninger. I de kommunale utleieboligene har bosatte flyktninger en botid på opptil tre år. Målet er at de innen den tid skal være i stand til å leie eller kjøpe egen bolig. For mange er en slik målsetting vanskelig å oppnå, og de blir boende i de kommunale boligene utover botiden. Familieboliger Slik det går frem av boligpolitikkanalysen for Hammerfest kommune, som Husbanken ga ut i januar 2013, har Hammerfest kommune en større andel av boliger mellom 60 kvm og 99 kvm med 2 til 3 rom enn i Norge for øvrig, men leiligheter for enslige og for store familier er det for få i kommunens boligmasse. Erfaringene fra det daglige arbeidet viser at det er boliger i familiestørrelse som det er størst behov for i Hammerfest. Ved utgangen av tredje kvartal 2013 er 67 % av alle 4694 bosettingsklare flyktninger i Norge enslige voksne. Samtidig får mange familiegjenforening i løpet av det første året etter bosettingen. Dette fører ofte til akutt boligmangel etter at flyktningene fikk tildelt en enmannsbolig i første omgang. Interne tall fra Innvandrertjenesten viser at kommunen ikke bosetter trangt, men at boligene fort blir for trange i løpet av noen få år. Hammerfest har i likhet med de fleste andre kommuner gode erfaringer med bosetting av familier i forhold til integreringsarbeid. Familier er mer tilbøyelig til å etablere seg i Hammerfest. Likevel måtte kommunen avvise flere familier i år pga. boligmangel. Med hensyn til kravet om jevn og forutsigbar bosetting ligger det en del fordeler i å bosette familier siden kommunen da ikke må forvente at husholdet vokser ytterligere i løpet av kort tid etter bosettingsfasen. Samtidig kan kommunen spare tid og ressurser

6 ved å bosette enslige flykninger som allerede har igangsatt familiegjenforeningsprosessen i en familiebolig. På den måten oppstår det ikke nye boligproblemer når familien etter hvert ankommer til Norge. Begge løsninger krever tilgjengelighet av familieboliger. Privat boliger I den boligsosiale handlingsplanen ble det fremhevet at Innvandrertjenesten i høyere grad skal bruke det private markedet for bosetting av flyktninger. Innvandrertjenesten bruker både private og kommunale boliger for bosetting av flyktninger. I 2013 ble det bosatt 25 flyktninger i regi av Innvandrertjenesten og kun 2 kommunale leiligheter ble brukt. En slik ensidig satsing på det private markedet medfører en del utfordringer: a) Lite forutsigbar bosetting Fremskaffelse av leiligheter på denne måten er preget av ad-hoc-løsninger. Det skjer etter tilbud og ikke etter behov. b) Useriøse utleiere Det er ofte stor skepsis blant private utleiere til å leie ut til flyktninger. Innvandrertjenesten kan derfor ikke være kresen når det gjelder å finne boliger på det private markedet. c) Ingen varige bopeler Mange utleiere ser det som en midlertidig løsning å leie ut til flyktninger, og innvandrertjenesten opplever ofte at kontrakter sies opp når et bedre alternativ oppstår. Ved utgangen av tredje kvartal 2013 ble fem leiligheter sagt opp på den måten; fire av dem i samme år som bosettingen skjedde. d) Høy husleie Husleienivået i Hammerfest har steget voldsomt de siste ti årene. Utenlandskfødte betaler gjennomsnittlig enda høyere husleie enn norskfødte leietakere. Det kan skyldes at de har mindre sosialt og profesjonelt nettverk som hjelper til å få rimelige boliger. Konsekvensen er at flyktninger som blir bosatt i kommunen ofte blir avhengige av støtteordninger utenfor introduksjonsordningen med en gang, fordi de ikke har høye nok inntekter til å dekke dagens husleier. Det bidrar ikke til at nyankomne på sikt blir selvhjulpne. e) Lite mulighet til å påvirke bosettingsprosessen Når kommunen bruker privat utleide boliger skjer det etter tilbud. De fleste leiligheter som kommunen fikk tilbudt for bosetting av flyktninger ligger i bysentrum. En fortsettelse av dagens bosettingspolitikk vil da føre til en økning av flyktningsandelen i sentrale byområder. Det er ikke nødvendigvis negativt, men en ren satsing på det private markedet begrenser kommunens muligheter til å påvirke denne trenden. f) Lite tilbud På dagens leiemarked finnes veldig få familiehus til leie. Store boliger er vanligvis salgsobjekter. Eller slike boliger blir utleid til bedrifter. Dette medfører en betydelig økning i husleie, slik at det blir uaktuelt å leie dem som privatperson.

7 «Liten by store boligutfordringer» For å møte disse utfordringene fikk Hammerfest kommune innvilget kompetansetilskudd fra Husbanken for prosjektet «Liten by store boligutfordringer». Prosjektet er todelt og skal for det første kartlegge boforholdene til innvandrere i Hammerfest samt konsekvensene av tilflytting for lokalsamfunnet. For det andre skal prosjektet bidra til å realisere tiltak som bedrer boligforholdene for innvandrerbefolkningen. I tråd med dette andre målet skal prosjektet i et koordinerende tiltak mellom Innvandrertjenesten, Service- og Boligkontoret få flere etablerte innvandrere til å kjøpe egen bolig. Ut over det skal kommunen styrke samarbeid med private utleiere. Uansett disse tiltakene vil store familier med lav inntekt i overskuelig fremtid være avhengig av å leie kommunale boliger. Prosjektet har derfor som konkret mål å kjøpe 5 større utleieboliger i 2014 og realisere 15 ytterligere inntil Boligenes beliggenhet skal planlegges i sammenheng med tilknytning til skoler, barnehage og bussforbindelse. Økonomiske vurderinger g) Leie av boliger Tabellen nedenfor viser hva en familie kan forvente i husleie 1 når de blir bosatt ved utgangen av Familien vil da bo kompakt, men ikke trangt. 2 Tabell 1: Husleie i Hammerfest høst 2013 Familie på 5 (100m²) kr Husleie privat bolig Husleie kommunal bolig kr *Gjelder bare eksisterende kommunale boliger, og finnes knapt på denne størrelsen(kommentar HFE) Familie på 9 (117m²) kr kr *Som over(kommentar HFE) Bosatte flyktninger mottar introduksjonsstønad de første to årene etter bosettingen som ligger i 2013 på kr ,50 per voksen person før skatt. Barnetrygd kommer i tillegg. Med dagens husleie på det private markedet vil bosatte flyktninger ikke engang med bostøtte klare å være selvhjulpen uten å bo trangt. 1 Husleie er beregnet etter dagens gjennomsnittlig husleie på tilbudssiden. Gjennomsnittshusleie i utgangen av 2013 på det private boligmarkedet ligger ved kr 150 per m² per måned. I de kommunale boligene som Innvandrertjenesten har til disposisjon ligger husleie rundt kr 100 per m². 2 Tar man som mål at bosatte familier skal ikke bo trangt så må man beregne et arealforbruk av ca. 100 m² for en familie på fem. En familie på ni med en enslig mor som Hammerfest skal bosette i vår 2014 vil etter byggforskningsinstituttets bostandard trenge minst 117 m² boareal. Arealforbruket etter Norges byggforskningsinstitutt, se Bjørn Berge: Arealforbrukets miljøbelastning i boliger. Opsjoner for arealeffektivisering, Rapport fra Gaia Lista AS til Statens Bygningstekniske Etat, mai 2003, S. 47ff.

8 h) Finansiering av boliger Et alternativ er at kommunen kjøper boliger for utleie til bosatte flyktninger. Kommunen vil da dra nytte av Husbankens fordelaktige tilskuddsordninger og kan søke om tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger. Det gis inntil 40 % tilskudd til kjøp av utleieboliger til flyktninger, barnefamilier og andre prioriterte grupper. 3 Tabellen nedenfor viser hva et egnet hus omtrent vil koste for familier i ulike størrelser. 4 Tabell 2: Boligpris i Hammerfest høst 2013 Familie på 5 (100m²) Familie på 9 (117m²) total Pris Nedbetaling pr. måned 5 eksl. 20% tilskudd over 20 år over 30 år kr kr kr kr kr kr kr kr Ser man på nedbetalingssatsene i tabellen ovenfor blir det tydelig at man kan leie ut boligene til en husleie som samsvarer omtrent husleien i de øvrige kommunale boligene som Innvandrertjenesten har til disposisjon. Husleien dekker da renter og avdrag på lånet. Ved høye bokostnader vil det være mulig til å søke/få innvilget bostøtte. Tabellen nedenfor viser hvor mye integreringstilskudd kommunen får for bosetting av en familie per 5 hhv. per 9 personer. Tabell 3: Integreringstilskudd over 5 år År 1 År 2 År 3 År 4-5 Total Integreringstilskudd for 5 Integreringstilskudd for 9 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Maksimalt tilskudd skal ikke overstige differansen mellom kostnadsdekkende husleie og antatt husleie og vil normalt ikke overstige 20 % av godkjente prosjektkostnader. Prosentsatsen kan være inntil 40 % når det gis tilskudd til utleieboliger til flyktninger, barnefamilier og andre prioriterte grupper. Høy tilskuddsutmåling vil særlig være aktuelt ved boliger med spesiell tilpasning, lokalisering eller tilrettelegging av tjenesteareal. Se Veileder for tilskudd til kommunalt disponerte utleieboliger, 4 Tar man ikke i beregningen nybygde leiligheter rundt Batteriparken og i Strandparken så lander man på en kvadratmeterpris på rundt NOK basert på boliger som ligger ute til salgs i november Månedsnedbetalinga etter annuitetsprinsipp basert på faste innbetalinger og en fast rentesats på 4,47% (Husbankens fast rentesats for 20 år).

9 Rådmannens vurdering Hammerfest kommune skal bosette 30 flyktninger hvert år i perioden 2014 til Førstegangsetablering foregår i kommunale og privat innleide boliger. Kommunen ønsker å bosette i større grad familier og vil legge vekt på bedre boliger for familier. Et hovedmål blir å drive informasjonsarbeid og legge til rette for at etablerte familier investerer i egne boliger. Det vil likevel være et stort behov for å finne egnete utleieboliger for familier i etableringsfasen eller med dårlig økonomi. Hammerfest kommune er nominert til IMDIs Bosettingspris for 2013 som tildeles kommuner som gjør en ekstra innsats på bosettings- og integreringsområdet. IMDI peker her på Hammerfest kommunes spesielt sterke satsing innenfor bosettingsarbeid. For å sikre en trygg, forutsigbar og jevn bosetting framover bør et vedtak om bosetting av flyktninger følges opp med vedtak om fremskaffing av tilstrekkelige boliger. Rådmannen vil derfor foreslå at det i 2014 kjøpes 5 større utleieboliger. Boligene finansieres gjennom lån og tilskudd fra Husbanken i tråd med de retningslinjer Husbanken har for finansiering av utleieboliger for denne gruppen. Husleien vil dekke renter og avdrag på lån. Rådmannen vil også se på andre løsninger for å realisere ytterligere utleieboliger for denne gruppen i 2015/2016. (Slutt Dominik s dokument) Hammerfest Eiendom KF s kommentar til fakta i dokumentet Ved kjøp av boliger kan man ikke legge til grunn fast sats pr. m2. Her vil det være kjøpesummen som bestemmer husleien. I tillegg kommer kommunale avgifter og vedlikehold. Det viser seg at det er vanskelig å komme under kr /m2 på nyere boliger i Hammerfest i dag. Videre er det få boliger i akkurat dette størrelsesområdet. Noen få leiligheter ligger i dette arealområdet. For enebolig vil man stort sett havne rundt m2 og oppover. Eneboliger ligger noe under i kvadratmeterpris. Med en totalramme på kr 15 mill og lån etter tilskudd på kr.12 mill, vil en ha sjanse til å skaffe 5 boliger med gjennomsnittspris 3 mill kr til formålet. Husleieeksempler tar høyde for at pris og størrelse vil variere noe. Husleie på disse vil da bli: (forutsetning er 20 % Husbanktilskudd som er trukket fra i beregningen) Kostnad bolig 3,3 mill kr, lån 2,64 mill kr, 3,5 % rente, 30 år. Månedlig husleie kr ,3 mill kr, lån 2,64 mill kr, 2,5 % rente, 30 år. Månedlig husleie kr ,8 mill kr, lån 2,24 mill kr, 3,5 % rente, 30 år. Månedlig husleie kr ,8 mill kr, lån 2,24 mill kr, 2,5 % rente, 30 år. Månedlig husleie kr (kommunale avgifter og vedlikehold er med i beregningen) Vedlikeholdskostnader vil utgjøre ca 400kr/m2 Energikostnader kommer i tillegg. Ved kjøp av eldre hus kan man komme noe ned i pris, men sannsynligvis må man da opp i vedlikeholdsutgifter. Rentesats kan bli høyere enn det som er brukt i eksemplene. Det bør satses på boliger som trenger minimalt med oppgradering før de tas i bruk. Daglig leders anbefaling Styret i Hammerfest Eiendom KF går inn for at Hammerfest eiendom kjøper fem utleieboliger i familiestørrelse i 2014 innenfor en totalramme på kr ihht kommunens bestilling.

10 Boligene finansieres slik: Lån inntil kr Tilskudd Husbanken minimum kr Totalt kr Boligene skal brukes for flyktningfamilier i etableringsfasen eller med svak økonomi. Forutsetningen er at dette er ihht det behov som er signalisert fra kommuneadministrasjonen vedtas i kommunestyret. Husleien beregnes ut fra kostpris på boligen, KPI justeres årlig ihht Husleieloven. Eventuell subsidiering utover Husbankens tilskudd skal ikke belastes foretaket. Videre må det sikres at perioder uten leietakere ikke belastes foretaket. Styrets forslag til vedtak: Styret i Hammerfest Eiendom KF går inn for at Hammerfest eiendom kjøper fem utleieboliger i familiestørrelse i 2014 innenfor en totalramme på kr ihht kommunens bestilling. Boligene finansieres slik: Lån inntil kr Tilskudd Husbanken minimum kr Totalt kr Boligene skal brukes for flyktningfamilier i etableringsfasen eller med svak økonomi. Forutsetningen er at dette er ihht det behov som er signalisert fra kommuneadministrasjonen vedtas i kommunestyret. Husleien beregnes ut fra kostpris på boligen, KPI justeres årlig ihht Husleieloven. Eventuell subsidiering utover Husbankens tilskudd skal ikke belastes foretaket. Videre må det sikres at perioder uten leietakere ikke belastes foretaket. Styret i Hammerfest Eiendom KF behandlet saken Følgende vedtak ble fattet: Styret utsetter saken til neste møte og ber om en ytterligere redegjørelse for mulig finansiering og konsekvenser for leietakerne hensett til kostnadsdekning. Rådmannens vurdering Hammerfest Eiendom KF har utsatt saken. Rådmannen forutsetter at saken behandles i HE KF før formannskapets / kommunestyrets behandling. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommustyret vedtar å anskaffe fem utleieboliger til formål som nevnt i saksutredningen. 2. Investeringsrammen settes til 15 millioner kr. 3. Investeringen finansieres ved låneopptak inntil kr 12 millioner kr og tilskudd inntil 3 millioner kroner. 4. Kostnadene dekkes gjennom ordinær husleie. Kostnader utover Hammerfest Eiendom KF s faktiske kostnader dekkes innenfor flyktningetjenestens budsjettområde.

11 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2014/1327-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 46/14 Formannskapet Kommunestyret Kjøp av to presteboliger Saken gjelder: Hammerfest Eiendom KF behandlet saken kjøp av to presteboliger Styret i He KF vedtok å gå til anskaffelse av boliger. Rådmannen slutter seg til anbefalingen. Saksutredning: Nedenfor følger HE KF s utredning og vedtak: Saken gjelder I følge Nord-Hålogaland bispedømmeråd tilfredsstiller ikke boligene i Isveien 8 og Isveien 10 de krav som stilles til presteboliger. De ber om at det kjøpes to nye boliger som er i henhold til krav. Sakens bakgrunn og fakta I møte på rådmannens kontor, mellom rådmannen, prost Arve Marton Marthinsen og konst.daglig leder ble det fra prostens side fremlagt at boligene i Isveien 8, som Hammerfest Eiendom KF leier av kirken(kirkekontoret), og Isveien 10, ikke tilfredsstiller de krav som stilles til presteboliger, og at man ber oss om at Isveien 8 sies opp, og at man ser på muligheten til å skaffe andre boliger. I brev av fra Nord-Hålogaland bispedømme, som omhandler samme tema, er konklusjonen den samme. Beboerne i Isveien 10, vil gjerne fortsette å bo der, under forutsetning av at boligen oppgraderes. Etter befaring virker det som en slik oppgraderingn vil bli for omfattende, og at den beste løsningen er å kjøpe ny bolig Statens utgiftsdekning for kommunale presteboliger sier at anskaffelsbeløpet for hver enkelt bolig,justert for årlig nedskrivning over 25 år, skal forrentes i henhold til den aktuelle rentesatsen i Opplysningsvesenets fond. I tillegg vil vedlikeholdstilskudd refunderes med et årlig tilskudd på ca kr 200 pr m2 boligareal, samt dekning av kommunale avgifter.

12 Bispedømmerådet må godkjenne den enkelte bolig i forkant. Daglig leders anbefaling Styret i Hammerfest Eiendom KF går inn for at Hammerfest eiendom kjøper 2 utleieboliger/presteboliger som tilfredsstiller de krav som stilles til slike boliger. Boligene finansieres gjennom lån, og det forutsettes at kostnadene til forrentning av lån, drift og vedlikehold dekkes av refusjon gjennom statens utgiftsdekning. Styrets vedtak: Styret går inn for at Hammerfest Eiendom KF kjøper 2 utleieboliger/presteboliger som tilfredstiller de krav som stilles til slike boliger. Boligene finansieres gjennom lån og det forutsettes at kostnadene til forrentning av lån, drift og vedlikehold dekkes av refusjon gjennom statens utgiftsdekning. Salg av Isveien 10 må vurderes. Rådmannens vurdering Det har over lengre tid vært samtaler mellom He KF, rådmannen og prosten i saken. Rådmannen har ingen kommentarer utover det som framkommer over. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar at Hammerfest Eiendom KF kan gå til anskaffelse av to presteboliger. 2. Anskaffelsen finansieres med låneopptak, og HE KF må legge fram en budsjettreguleringssak i den forbindelse. 3. Kostnadene (kapitalkostnader og drift) dekkes gjennom refusjonsordningen i staten

13 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2014/1330-2/ Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Formannskapet Kommunestyret Hybelbygget - Meridiangata 28, bygg A - sluttfaktura Saken gjelder Hammerfest Eiendom KF har mottatt sluttfaktura for hybelbygget. Det er nødvendig å finansiere 2,1 millioner kr. Hammerfest Eiendom KF og rådmannen innstiller på låneopptak. Hammerfest Eiendom KF s utredning: Det er mottatt et refusjonskrav på 3,1 mill fra Finnmark Fylkeskommune for hybelbygg i Meridiangata. Prosjektet er nå avsluttet og regnskapet viser at de totale prosjektkostnadene er kr 114,7 mill kr. Kostnadsfordelingen er tidligere budsjettert med 112,5 mill som fordeles mellom FFK kr 80,4 mill og Eiendom 32,1 mill. FFK opprettholder den budsjetterte kostnadsmessige fordeling som tidligere varslet selv om regnskapet viser en økning på 2,2 mill. Sakens bakgrunn og fakta Det ble besluttet at kommunen skulle kjøpe bygg A i tilknytning til Finnmark Fylkeskommunens (FFK) nye Elevheim på Fuglenes. Tunet består av 3 bygg hvor Hammerfest Eiendom forvalter utleie av 32 hybler til studenter, ansatte og andre. I 2011 ble det utbetalt 29 mill til FFK av et budsjett på 30 mill. hvor hele beløpet er tatt opp som lån. Det er ingen moms kompensasjon på kommunal utleie. Kommunen vil kunne få en betydelig konkurransefordel i forhold til private ved salg og utleie av fast eiendom til private ikkeavgiftspliktige virksomheter. Kommunal og Moderniseringsdepartementet foreslår derfor at kompensasjonsordningen ikke skal omfatte tilfeller hvor kommunen leier ut eller selger fast eiendom. Private selskaper vil måtte dekke opp for denne skattekostnaden gjennom husleien de krever fra leietakere. Det er et formål å søke å redusere og minimere mulige konkurransevridninger. Dette er løst gjennom to tilpasninger i regelverket.

14 Når kommuner fører opp bygninger, eller foretar anskaffelser til bygninger, får de kun kompensasjon om bygningen nyttes til kommunens egen virksomhet, jf. kompensasjonsloven 4, 1. ledd. Det er også presisert i 4, 2. ledd, at det ikke gis kompensasjon ved oppføring av bygninger for utleie. Som følge av at kommunene ikke gis kompensasjon for denne delen av avgiften, blir kommunene dermed stilt likt økonomisk sett med private eiendomsselskaper, som normalt må gjøre et påslag i husleien for å dekke opp for inngående merverdiavgift. Daglig leders vurdering Prosjektet var i 2011 budsjettert med 30 mill og av dette er kun 29 mill utbetalt, prosjektet har dermed 1 mill i ubrukte lånemidler. Da dette bygget ikke kvalifisere for momskompensasjon vil det være behov for å ta opp et lån på 2,1 mill for å fullfinansiere prosjektet. Styrets forslag til vedtak: Styret i Hammerfest Eiendom KF vedtar et låneopptak på 2,1 mill for fullfinansiering av Meridiangata 28, hybelbygg A. Saken fremlegges for kommunestyret for endelig godkjenning. Styret i Hammerfest Eiendom KF behandlet saken De vedtok følgende: Styret i Hammerfest Eiendom Kf vedtar et låneopptak på 2,1 mill for fullfinansiering av Meridiangata 28, hybelbygg A. Saken fremlegges for kommunestyret for endelig godkjenning. Rådmannens vurdering Rådmannen har ingen kommentarer utover det som framkommer i saksutredningen. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar sluttfinansiering av hybelbygget, Meridiangata 28, bygg A, på 3,1 millioner kr med låneopptak på 2,1 millioner kr og bruk av ubrukte lånemidler på 1 million kr.

15 Saksbehandler: Leif Vidar Olsen Saksnr.: 2013/ / Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 48/14 Formannskapet Kommunestyret Byggeprosjektoppfølging - juni 2014 Saken gjelder Prosjektavdelingen har rapportert pr Sakens bakgrunn og fakta Kirkeparken parkering INNGÅTTE KONTRAKTER: Følgende kontrakter er inngått: Consto AS: Bygging av parkeringshus 200 plasser pluss 32 tilleggsplasser. Batteriet AS: Kjøp av tomt til 200 plasser pluss 32 tilleggsplasser. Swarco: Kjøp av parkeringsteknikk. SHA: Prosjektleder er SHA koordinator for utførelse og det gjennomføres vernerunder hver 14 dag. Det har til nå ikke vært alvorlige skader. FREMDRIFT: Byggearbeider for det meste ferdigstilt. Det pågår sluttarbeid med montering av VVS, EL, og utenomhus arbeider. Montering av parkeringsteknikk ferdigstilles medio juni måned. FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: Parkeringsanlegget skulle etter kontrakt med endringsavtale overleveres 5. mai Anlegget er ikke overtatt på grunn av manglende ferdigstillelse og pågående byggeaktivitet på resten av bygget som fører til at deler av anlegget må være avsperret. Parkeringsteknikk er egen leveranse utenfor totalentreprisen og vil ferdigstilles midten av juni måned. Anlegget planlegges driftsklart i slutten av juni mnd. men en vannlekkasje i kommunal

16 vannledning medførte vanninntrenging i byggets laveste plan (-2), noe som kan forsinke åpningen. ØKONOMI: Etter det en kan se er det usikkerhet til om nåværende budsjett på 97,5 mill er tilstrekkelig til å bygge 232 plasser inkl. parkeringsteknikk. Årsaken til dette er blant annet kostnader til nødstrøm som ikke var med i opprinnelig budsjett og kostnader for rådgivning parkeringsteknikk. Omsorgssenteret, POS: INNGÅTTE KONTRAKTER: Følgende kontrakter er inngått; Consto AS; Bygging av nytt bygg på Batteriet til pleie og omsorgssenter med 40 sykehjemsplasser og 20 omsorgsboliger for demente. SHA/HMS: Prosjektleder er koordinator for utførelse. Det gjennomføres vernerunder hver 14 dag og det har til nå ikke vært alvorlige skader. Prosjektleder har ved tidligere anledninger påpekt forhold ved sikkerheten og har fortløpende fokus på dette. FREMDRIFT: Fremdriften er i henhold til planen. FERDIGSTILLING/OVERTAGELSE: Det er inngått avtale om brukstakelse for Plan 2 og de 9 kontorene i plan 0 som ligger mot Parkgata. Plan 1 skal brukstas 15/ Resten av plan 0 skal overleveres 6/ / er dato for formell overtakelse av POS. ØKONOMI:

17 Nåværende budsjett på kr ser ut til å være tilstrekkelig 15 Omsorgsboliger over POS: INNGÅTTE KONTRAKTER: Det er inngått kontrakt med Batteriet AS om kjøp av eiendom for bygging av 15 omsorgsboliger. Det er inngått kontrakt med Consto AS om bygging av 15 omsorgsboliger. FREMDRIFT: Etter plan, ferdigstilles mai 2015 ØKONOMI: Det er budsjettert kr 46, 7 mill og det foreligger ingen signaler om avvik. Nye Håja Barnehage: INNGÅTTE KONTRAKTER: Følgende kontrakter er inngått: Nord Norsk Bygg, Bok 2, Bygningsmessig kontrakt. Disse er administrerende sideentreprenør for daglig Drift. Åge Nilsen, Bok 3.1. Rørleggerarbeider, oppvarming og varmepumpe. Gagama Elektro, Bok 4. Elektroinnstallasjon, SD anlegg og adgangskontroll. Jens Jensen, Bok 3.2. Ventilasjonsanlegg. TKS Heis, Bok 5. Montering av heis (løfteplattform). Nord Norsk Bygg, Bok 6. Rivning av eksisterende barnehage.

18 SHA: Byggeleder er SHA koordinator for utførelse og det gjennomføres vernerunder hver 14 dag. Det har ikke vært alvorlige materielle eller personskader. FREMDRIFT: Prosjektet går på stram line for å ferdigstilles innen oppstart av barnehageår, men så langt ser det ut til at vi skal klare å få selve bygget klart. FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: Barnehagen skal, etter kontrakt overleveres 7.juli Det er mulig brukere får noe kortere tid til innflytting og klargjøring enn 14. dager som tiltenkt og det er tett dialog med brukerne. ØKONOMI: Det er budsjettert kr 63,5 mill, noe som sannsynligvis er ca 2 mil for lavt. Skjermet avd. Rypefjord sykehjem: FREMDRIFT: Det gjenstår mindre justering av tegninger før en kan søke om investeringstilskudd i Husbanken og realisere prosjektet. ØKONOMI; Det er budsjettert kr 1,2 mill til prosjektet. Sentralkjøkken, Rypefjord Sykehjem: INNGÅTTE KONTRAKTER: Prosjektet er planlagt gjennomført som totalentreprise og kun tilbud er mottatt fra en entreprenør etter utlysning. SHA; Prosjektleder er SHA koordinator for prosjektering og utførelse FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: Prosjektet kan ferdigstilles medio mars om mottatte tilbud aksepteres. ENDRINGER: Sprinklerproblematikk i bygget er avklart ved at det ikke utløser krav om ytterligere sprinkling. ØKONOMI: Det er budsjettert kr 8 mill til prosjektet. Tilbudet som er innkommet resulterer i en prosjektkostnad på kr 18,4 mill. Det ser ut til at tilbyder har tilbudt et kjøkken med de funksjoner og kvaliteter som ønskes. Tilbygg turnhall: INNGÅTTE KONTRAKTER: Byggtjeneste AS. Prosjektering av grunnarbeider. SHA: Prosjektleder er SHA koordinator for prosjektering og utførelse.

19 FREMDRIFT: prosjektering av grunnarbeider er iverksatt og det planlegges oppstart i løpet av sommer/høst med grunnarbeidene. Videre skal selve hallen prosjekteres i løpet av vinteren og arbeider ut på anbud slik at oppføring av selve hallen kan påbegynnes vår/sommer Litt avhengig av byggets endelige innhold bygget kan en forvente at det kan stå klart til bruk i løpet av vår/sommer ØKONOMI: Det er budsjettert kr 18,5 mill. Allmed Legesenter FREMDRIFT Ny lokaler til Allmed Legesenter har vært vurdert opp mot opprusting/utbygning av nåværende lokaler. Det har også vært interne drøftinger knyttet til å flytte. For å få fremdrift i saken samt få et best mulig beslutningsgrunnlag vil det nå bli bedt om tilbud på leie av lokaler. Forespørselen vil bli lagt i DOFFIN(databasen for offentlige anskaffelser) snarest mulig. Kommunen vil forbeholde seg retten til å forkaste eller godta ethvert tilbud som måtte komme inn. Dette gjøres samtidig som man kvalitets sikrer kostnadene og konsekvensene ved rehabilitering/utbygning. Samlet vil dette gi et bedre beslutningsgrunnlag. ØKONOMI: Det er budsjettert kr 1,85 mill pr år i leiekostnader. Akkarfjord branngarasje: FREMDRIFT: Det har vært gjort vurderinger knyttet til å bruke interne ressurser, kombinert med bygdelaget for å gjennomføre byggeprosjektet. Bygdelaget har ikke kapasitet og byggeoppdraget vil bli lagt i DOFFIN snarest for å få dette ferdigstilt i slutten av ØKONOMI: Det er budsjettert kr ,- til prosjektet. Omsorgsboliger Mellomvannet FREMDRIFT: Det er avhold møte med brukere og planavdelingen og utarbeidet prosjektplan med ansvarsfordelinger og prosess. Idefase og programfase samkjøres. Romprogram er planlagt ferdig august/sept FERDIGSTILLING/OVERTAKELSE: Medio ØKONOMI: Budsjett 1,2 mill i 2014, 51 mill Nye Baksalen Skole FREMDRIFT: Det er avholdt møte med brukerne og planavdelingen. Prosjektplanen legger opp til 1 års prosjektering og 2 års byggeprosess.

20 Ferdigstillelse vil da være høsten Prosjektet er nå i programfase og romprogram, miljøkrav, standarder, inventar etc. vurderes og danner grunnlag for kostnadskalkyle, livssykluskostnader og fremdriftsplan. Dette sammen med forslag til valg av entrepriseform vil fremlegges til politisk behandling høst ØKONOMI: Det er budsjettert kr 3,6 mill i 2014 og 171,6 mill i Krisesenteret FREMDRIFT: Det vurderes ombygging av Menighetshuset på Fuglenes til formålet. ØKONOMI: Det er ikke budsjettert midler. Rådmannens vurdering Rådmannannen har ingen kommentarer utover det som framkommer i rapporten over. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar saken til orientering. 2. Kommunestyret skal ha framlagt ny rapport i september 2014.

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 4/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 24.02.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen 21.02.05 på tlf 78 42

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet, Musikkrommet 2. etg. OBS. endring av møtested. Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre.

Muntlig orientering: - om medarbeiderundersøkelsen - 10 faktor, resultat og prosessen videre. Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324. Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksbehandler Alf Thode Skog Arkiv 614 Arkivsaksnr. 17/2324 Saksnr. Utvalg Møtedato / Formannskapet 23.08.2017 OMSORGSBOLIGER PÅ FLADSTAD GÅRD - MELDING Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00)

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.10.2015 Tid: 10:00 14:00 (pause mellom 12:00 og 13:00) Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger 2 ASKER KOMMUNE L.nr.: 18303/11 S.nr.: 09/777 Arkivnr.: /F30/&13 Dato: 27.04.2011 Saksbeh.:Kari Madssen Utvalg Kommunestyret Møtedato 26.04.2011 Utvalgssak 37/11 Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP

Faste medlemmer som har meldt forfall: Navn Tarjei Jensen Bech Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Tarjei Jensen Bech AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.09.2017 Tid: 08:30 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 11:30 ordinært formannskapsmøte Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 03.11.2015 Tid: 09:00 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Anne-Mette Bæivi Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteinnkalling. 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 9/04 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Mandag 12.07.04 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 68/16 16/844 VADSØ HAVN KF - ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2015 Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 20.10.2016 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Rådet for funksjonshemmede

Rådet for funksjonshemmede Rådet for funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2015 Tid: 13:30 15:35 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Eva Gebhardt Sjøtun Mia Hansen Medlem Medlem

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg

Husbankkonferansen 2015. Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg Husbankkonferansen 2015 Dag 2-1. oktober Startlån Vigdis Ulleberg De statlige virkemidlene Kommunale boliger er et kommunalt virkemiddel Startlån Bostøtte Tilskudd til kommunale boliger Grunnlån kommunale

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO - FØRSTE TRINN

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO - FØRSTE TRINN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 20.03.2014 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/14 14/89 UTBYGGING OG FAGUTVIKLING I HRO -

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 27.05.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst

Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Hvordan skaffe gode kommunalt disponerte utleieboliger? Per-Erik Torp avdelingsdirektør Husbanken øst Innbyggernes behov Boligsosiale hensyn integrert i samfunns- og arealplanleggingen Organisering STRATEGI

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet 2. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet 2. etg. Dato: Tidspunkt: 09:00 Eldrerådet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet 2. etg. Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svamoen@hammerfest.kommune.no eller telefon 977

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 425914 Arkivsaksnr: 2013/4387-7 Saksbehandler: Håvard Krislok Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret 425914 - Ole Richters gate 45 finansiering

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer