Sak 07 /2019: Budsjettramme 2020 med langtidsbudsjett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 07 /2019: Budsjettramme 2020 med langtidsbudsjett"

Transkript

1 Sak 07 /2019: Budsjettramme 2020 med langtidsbudsjett Vedtak 1. Representantskapet anbefaler planer og ramme for langtidsbudsjett slik det framgår i saksutredningen. 2. Representantskapet godkjenner ordinær, indeksregulert økning i pris pr. elev i tidsrommet Representantskapet anbefaler foreslåtte ekstratilskudd på kr. 280,- pr. elev i 2020, kr. 230, pr. elev i 2021 og kr 100 pr. elev i 2022 slik det framkommer i tabell 7: inntekter NDLA i saksframlegget. Mål og prioritert aktivitet 2020, og i perioden 2021 til 2023 I representantskapsmøtet 17. november 2018 ble det signalisert ønske om å få framlagt langtidsbudsjett for perioden 2021 til 2023 i forbindelse med vedtak om budsjettrammer for Denne perioden faller sammen med perioden for innføringen av Fagfornyelsen i videregående opplæring. Dette er en av de største og mest omfattende endringene i struktur og innhold i videregående opplæring i nyere tid. For NDLA sin del får dette betydning ved at det blir gjennomført læreplanrevisjoner for alle fag i videregående opplæring, og det får innvirkning på hele NDLA sin portefølje av læremidler og læringsressurser. Mål og prioriterte områder NDLAs formål er nedfelt i vedtektenes 2. Formålet er: å utvikle fritt tilgjengelige digitale læringsressurser etter opplæringslovens 3-1, gratis for alle brukere. å videreutvikle innhold og teknologi gjennom aktiv samhandling og deling. All NDLAs planlagte virksomhet og budsjett bygger på de føringer som er gitt i vedtektenes 2. NDLA har gjennom tidligere styrevedtak fastsatt fire målområder som benyttes som struktur i arbeidet frem til foreslått budsjett. Disse er: 1. Økt besøk og trafikk på NDLAs tjenester 2. Forbedret brukertilfredshet og opplevd læringseffekt

2 3. Økt tilgjengelighet for NDLAs innhold og tjenester der elever og lærere ønsker at NDLA skal være 4. Mer kostnadseffektiv og kvalitetssikret produksjon NDLA skal prioritere aktivitet som gir styrke til å nå våre mål over tid. Forslaget til ramme for 2020, og langtidsbudsjett vil sikre at vi de kommende årene vil: Revidere og utvikle nytt innhold i samtlige fag i forbindelsen med Fagfornyelsen 2020 som NDLA tilbyr fritt til sine eiere og samfunnet Sikre høy kvalitet på innhold, og bruk av NDLA-innhold Fortsatt ha høy administrativ soliditet og trygg personalbehandling Gjennomføre etterlevelse av lovverk om opplæring, opphavsrett, universell utforming og GDPR Sikre og vedlikeholde ny stabil teknologisk plattform, og bruker- og læringsopplevelse Gjennomføre prosess for, og utarbeide ny virksomhetsstrategi for NDLA Fagfornyelsen et stort og viktig løft for NDLA I årene vil NDLA møte utfordringer knyttet til Fagfornyelsen Som følge av nye læreplaner i alle fag i videregående opplæring, vil det være behov for revisjon og ny-utvikling av innhold i alle yrkesfag, fellesfag og programfag i studieforberedende studieretning. Denne omfattende omleggingen over en så kort tidsperiode fordrer betydelig økt kapasitet og vil kreve en midlertidig økt ressursbruk. Det vil være mulig å revidere fagporteføljen over en lengre periode, uten tilleggsbevilgninger. Men ved NDLA tilbyr nye og oppdaterte ressurser ved oppstart av fagfornyelsen, slipper skolene å gjøre midlertidige innkjøp av læremidler. Samtidig gir dette skolene og skoleeier et gunstig utgangspunkt for å få økt utnyttelse av NDLA, og bidra til økt skoleutvikling. Noe som også er et mål med Fagfornyelsen. En midlertidig økt innsats, kan dermed vise seg å bli en verdifull investering både på kortere og ikke minst lengre sikt. Fagfornyelsen for Fellesfag Tabell 1 viser oversikt over når Fagfornyelsen slår inn for de ulike fellesfagene, mens tabell 2 viser når de ulike programfagene på studieforberedende skal være ferdig revidert. Tabell 3 viser tidsplanen for yrkesfagene. Som det går fram av de ulike tabellene, vil det være et betydelig trykk for å ferdigstille/revidere fag til skolestart Arbeidet med dette har alt startet, men den største aktiviteten vil bli satt i gang høsten 2019, og den store arbeidsinnsatsen og de store innkjøpene vil bli tatt fra tidlig vinteren/våren

3 Tabell 1: Oversikt over når Fagfornyelsen 2020 slår inn for fellesfag på ndla.no. Læreplan Fag 2020 Fag 2021 Fag2022 Engelsk Engelsk VG1 Engelsk yrkesfag VG1 Historie Historie 1 Historie 2 Kroppsøving Kroppsøving VG1 Kroppsøving VG2 Kroppsøving VG3 Matematikk Matematikk 1T Matematikk 1P Matematikk yrkesfag (1P) Matematikk yrkesfag påbygging Naturfag Naturfag VG1 Naturfag yrkesfag VG1 Naturfag yrkesfag påbygging Norsk Norsk VG1 Studieforb. Norsk VG2 Studieforb. Norsk yrkesfag VG2 Norsk VG3 Studieforb. Norsk yrkesfag påbygging Samfunnsfag Samfunnskunnskap VG1 (Samfunnskunnskap YF VG2) Religion og etikk Religion og etikk Fremmedspråk Tysk I og Tysk II Kinesisk I og Kinesisk II Fagfornyelsen for programfag studieforberdende For programfagene på studieforberedende er situasjonen en annen. Her skal fagene være revidert til skolestart For å klare det, må arbeidet starte høsten 2020, mens innkjøpsbehovet vil komme fra vinteren/våren

4 Planleggingen av arbeidet med fagene viser at personalbehovene slår inn høsten 2019 for fellesfagene, og høsten 2020 for programfagene for studieforberdende. Innkjøpsbehovet kommer tilsvarende et halvt år senere for de respektive fagområdene. Disse behovene er det tatt hensyn til i langtidsbudsjettet. Tabell 2: Oversikt over når Fagfornyelsen 2020 slår inn for programfag for studieforberedende på ndla.no. Læreplan Fag 2020 Fag 2021 Fag2022 Biologi - programfag Biologi 1 Engelsk - programfag Kommunikasjon og kultur - programfag Internasjonal engelsk Engelskspråklig litteratur og kultur Samfunnsfaglig engelsk Kommunikasjon og kultur 1 Kommunikasjon og kultur 2 Kommunikasjon og kultur 3 Markedsføring og ledelse - programfag Markedsføring og ledelse 1 Matematikk for realfag - programfag Matematikk R1 Matematikk R2 Matematikk for samfunnsfag - programfag Matematikk S1 Matematikk S2 Medie- og informasjonskunnskap - programfag Medie- og informasjonskunnskap 1 Medie- og informasjonskunnskap 2 Politikk, individ og samfunn - programfag Sosiologi og sosialantropologi Mediesamfunnet Mediesamfunnet 1 Mediesamfunnet 2 Mediesamfunnet 3 Medieuttrykk Medieuttrykk 1 Medieuttrykk 2 Medieuttrykk 3 4

5 Fagfornyelsen for yrkesprogram Av tabell 3 ser vi at også i yrkesfagene vil det være et stort aktivitetstrykk inn mot skolestart Personalbehov og innkjøpsbehov vil være som for fellesfagene og programfagene for studieforberedende. For yrkesfagene er læreplanarbeidet kommet kortere enn for fellesfagene og programfagene for studieforberdende. Men de vedtatte strukturendringene løfter derimot fram en annen utfordring. Her vil det skje store endringer i fagområdene Design og tradisjonshåndverk, IKT og medieproduksjon, Salg, service og reiseliv og Frisør-, blomster- og interiørdesign. Tabell 3: Oversikt over når Fagfornyelsen 2020 slår inn for yrkesfag på ndla.no. Yrkesprogram / Læreplan Fag 2020 Fag 2021 Fag 2022 Bygg- og anleggsteknikk Bygg- og anleggsteknikk VG1 Elektrofag Elektrofag VG1 (Romteknologi VG3) Helse- og oppvekstfag Helse- og oppvekstfag VG1 Barne- og ungdomsarbeiderfag VG2 Helsearbeiderfag VG2 Naturbruk Naturbruk VG1 Restaurant- og matfag Restaurant- og matfag Vg1 Kokk- og servitørfag VG2 Teknikk- og industriell produksjon Teknikk- og industriell produksjon VG1 Transport og logistikk VG2 (flyttet fra Salg, service ) Design og tradisjonshåndverk (delvis nytt program) Design- og tradisjonshåndverk VG1 (delvis nytt program) IKT og medieproduksjon (nytt program) IKT og medieproduksjon VG1 (nytt program) IKT servicefag VG2 flyttet fra Salg, service ) Salg, service og reiseliv Salg, service og reiseliv VG1 (delvis nytt program) Salg og reiseliv VG2 -- noe nytt? Service og sikkerhet VG2 -Noe nytt? Frisør-, blomsterog interiørdesign (delvis nytt program) Frisør-, blomster- og interiørdesign VG1 (delvis nytt program) 5

6 Under planleggingen av Fagfornyelsen har NDLA tatt høyde for å utvikle læremidler innenfor de VG1-områdene der det er varslet endringer. Det er per i dag ikke klart hvor store disse endringene blir, og hvordan kompetansemålene i fagene blir utformet. NDLA har som forutsetning i planleggingen å gjennomføre revisjon og nyutvikling også i de yrkesprogrammene som er omfattet av store endringer i Vg1. Dersom læreplanene når de blir vedtatt viser at omfanget av endringene blir større enn forutsatt, kan tidsplanen bli endret. I det tilfellet vil det bli gitt melding til styret. Nye krav til universell utforming vil komme alle elevene til gode Norge var tidlig ute og innførte krav om universell utforming på nettsteder. Senere har EU kommet etter og utformet internasjonale krav og standarder. I juni 2017 ble det bestemt at skole- og utdanningssektoren skulle være omfattet av regelverket for universell utforming. Kravene gjelder for alle typer nettløsninger rettet mot foreldre, elever og studenter. Regelendringen gjaldt fra fra 1. januar 2018, med en innføringstid på ett år. I løpet av de neste tre årene vil de norske reglene bli harmonisert med EU sine krav til universell utforming, og i løpet av den tiden må alle læremidler tilfredsstille krav til universell utforming. Disse kravene krever i praksis at NDLA: tilfredsstiller nye standarder for visning av nettsider (WCAG 2.0, deretter WCAG 2.1 m.v.) utformer produksjonssystemet i tråd med standarder, for å produsere nettsider som ivaretar krav til universell utforming (ATAG 2.0) innfører kvalitetsrutiner som sikrer at innholdet er i tråd med krav til universell utforming Elever med kognitive utfordringer har et spesielt behov for universell utforming. De to største gruppene er elever med dysleksi, og elever med bakgrunn fra minoritetspråk. Tilrettelegging for disse elevene i form av mer visuelt innhold, fokus på lesestrategier og før-forståelse, korte tekster, meningsbærende overskrifter, korte punktlister, begreps- og forklaringstjeneste med mer, vil føre til et bedre læringsutbytte og komme alle elever til gode. Arbeidet med universell utforming vil merkes på alle nivåer i NDLA. Gjennom vår nye plattform (teknisk løsning for visning av innhold) er organisasjonen godt utrustet til å møte mange krav, men ny utvikling må til for å møte nye krav, særlig med tanke på teknisk løsning for produksjon av læremidler. Under revisjonen av eksisterende læremidler vil kravene til universell utforming bli innarbeidet der de ikke alt er gjennomført. I tillegg vil det bli gjort et stort oppfølgingsarbeid på ressurser som ikke blir direkte påvirket av Fagfornyelsen. Høy faglig kvalitet og opplevd brukskvalitet må ivaretas og videreutvikles for å sikre utnyttelse og opplevd læringseffekt hos elev og lærer Skal NDLA bli brukt i skolen må det være høy pedagogisk og faglig kvalitet på innholdet. Digitale læremidler er fremdeles relativt nytt i norsk skole, og har vært gjenstand for skepsis blant lærere, og noen elever. For å motarbeide denne skepsisen har NDLA arbeidet målrettet for å skape høy brukskvalitet på læremidlene for både elever og lærere. 6

7 Fra oppstarten har NDLA stilt krav om høy faglig og pedagogisk kvalitet. Rett nok ble det helt i begynnelsen publisert en del ressurser som ikke holdt den ønskede kvaliteten. Men kritikken var særlig rettet mot språklig kvalitet, og da særlig ved innhold på nynorsk. Dette var en kritikk NDLA tok på alvor, og alt i 2009 ble det inngått avtaler med profesjonelle språkaktører for å bistå både med språkvasking og oversetting. Fra da av har NDLA helt konsekvent oppfylt kravet om publisering av læremidler på begge målformer til samme tid, og NDLA har fått ros av både Noregs Mållag og Språkrådet. Kritikken mot kvaliteten på språket, førte også til en skjerping av kvalitetskravene til både faglig- og pedagogisk innhold. Alle fagredaksjoner knyttet kontakter mot fagmiljøer på universiteter og høyskoler med tanke på gjennomgang av innhold for å sikre kvaliteten før publisering. Dette er rutiner som også blir fulgt i dag, spesielt når det gjelder utvikling av læremidler i nye fag. Brukerundersøkelser I 2012 gjennomførte NDLA for første en kvalitativ undersøkelse blant lærere som brukte læringsressurser og læremidler fra NDLA i opplæringen. Rundt 25 lærere fra ulike videregående skoler rundt om i landet ble intervjuet Figur 1: Læremiddelundersøkelsen for KS, Norgesbarometeret, februar 2017 om sin bruk av læremidlene, og det ble gitt gode tilbakemeldinger både om hva som var godt og hva som kunne forbedres, både med hensyn til faglig innhold og pedagogisk tilnærming. Nye kvalitative undersøkelser ble gjennomført både i 2014 og 2016, blant annet med tanke på å få et bilde av hvordan vi hadde klart å forbedre innholdet med bakgrunn innspillene fra brukerundersøkelsen. 7

8 Tilbakemeldingene i undersøkelsene var meget positive, både med hensyn til den totale kvaliteten, og de forbedringene som kunne spores. På oppdrag fra KS gjennomførte Norgesbarometeret i 2017 en undersøkelse blant 6719 lærere fra hele landet en omfattende undersøkelse om både bruk av, og syn på kvaliteten i digitale læremidler. Denne undersøkelsen omfattet alle typer digitale læremidler, både i grunnskolen og videregående skole. Bildet av ordskyen gir en indikasjon på hvordan lærerne vurderte kvaliteten på læremidlene. Bare de spesialiserte læremidlene Salaby og Multi fikk høyere poengsum enn NDLA. Blant totalleverandørene i videregående skole ble NDLA vurdert som best. (NDLA er ikke ansvarlig for særskrivingsfeil i overskriften). Brukertesting og brukskvalitet NDLA mener at god språklig, faglig og pedagogisk kvalitet er verdiløs dersom elever og lærere ikke opplever god brukskvalitet. Fra 2016 har NDLA årlig gjennomført et omfattende program for brukertesting av både innhold og nytt design/funksjonalitet som følge av ny teknisk løsning. Brukertestingen har blitt gjennomført blant både elever og lærere i pilotklasser ved videregående skoler rundt om i landet. Innspillene og tilbakemeldingene fra elever og lærere har gitt viktige bidrag til å øke brukskvaliteten både på NDLAs tekniske plattform, og på innholdet vårt. Gjennom denne satsingen har vi utviklet vår forståelse for hvordan vi bedre kan tilrettelegge innholdet for elever. Vi ser det som avgjørende viktig å videreføre arbeidet med brukertesting for å få mer kunnskap for å sikre at NDLA også gjennom fagfonyelsen utvikler innhold som støtter nye arbeidsmåter og læringsmål. 8

9 Budsjettrammer 2020 og langtidsbudsjett Inngangen til langtidsbudsjettperioden 2020 til 2023 viser at NDLA møter en rekke krav knyttet til eksterne vedtak og regler, eksempelvis Fagfornyelsen, ny struktur i yrkesfagene og nye regler knyttet til universell utforming. I tillegg kommer forventinger fra fylkeskommunene og lærerne i videregåene opplæring om at NDLA skal levere oppdaterte læremidler av høy kvalitet i takt med innføringen av Fagformyelsen. Dette er forventninger alle medarbeiderne i NDLA har et sterkt ønske om å oppfylle. Tabell 4 gir en oppsummering av antall fagområder som må oppdateres til skolestart hvert år fra 2020 til Antall fag med fagkode og rett til eksamen/karakter er vesentlig høyere. Mange av fagene, som for eksempel norsk, gir elevene rett til karakter i flere fag med fagkode. Det samme gjelder for yrkesprogrammene. Hver faginngang på yrkesfag vg1 dekker flere fag/kurs. Totalt har NDLA en portefølge av læremidler som dekker 104 kurs/fag med egen fagkode, og som gir rett til standpunktkarakter eller eksamenskarakter. Tabell 4: Antall fag/kurs som etter planen skal revideres/nyutvikles til skolestart i årene Fagområde* Fellesfag Yrkesprogram Programfag studieforb Tilsammen Innenfor de tre fagområdene fellesfag, yrkesfag og programfag for studieforberedende er det langt flere fag/kurs med egen fagkode, og som gir karakter på vitnemålet. Særlig er dette synlig på yrkesprogram, vg1. Her fra to til fire fag/kurs med egen fagkode. Hvordan dette vil bli fra 2020 er usikkert, da læreplanene ennå ikke er ferdigstilte. Den totale portefølgjen i NDLA er per 1. januar fag/kurs. Alle fagene på ndla.no får nye læreplaner, og alle fag må derfor revideres. Erfaringsmessig koster det gjennomsnittlig 2,5 Mill kr. å revidere et fag. I de fleste fagene er det behov for en full revisjon. Læreplanene for yrkesfaglige fellesfag har mye felles med fellesfag på studieforberedende, og ressursbehovet for disse fagene er derfor noe redusert. I disse fagene legges det derfor til grunn et behov for 1 Mill. kr. til revisjonsarbeidet. For å fullføre planene for langtidsperioden, og for å nå målene trenger NDLA ekstra midler utover de ordinære overføringene fra fylkeskommunene. Ekstra ressursbehov er oppsummert i tabell 5. Tabell 5: Oppsummering av behovet for ekstra midler til kjernevirksomheten i NDLA for gjennomføre Fagfornyelse og universell utforming Til sammen kr kr kr kr

10 Langtidsbudsjett Tabell 6 viser forslag til budsjett for langtidsperioden Budsjettet er satt opp i samsvar med hovedposter som er presentert i budsjettet for Det er mulig at det kan bli gjennomført mindre justeringer av kontoplanen i forbindelse med endelig forslag til budsjett for Det vil i så fall bli gjennomført innenfor vedtatt totalramme for budsjettåret. Tabell 6: Forslag til budsjettrammer 2020 og langtidsbudsjett Vedtatt budsjett Forslag til langtidsbudsjett på hovedpostnivå Kostnadstype hovedområde Administrasjon, styring og teknisk utvikling Administrasjon Styring Teknisk drift og utvikling Sum administrasjon, styring og teknisk utvikling Produksjon, støtte og utvikling Kjerne Utforske Bygge og bedre fag Utvikling nye fag Fagovergripende prosjekter Bruke Råd og støtte (ROS) Sum Produksjon, støtte og utvikling Sum totalt budsjett Tabell 6 viser vedtatt budsjett for 2019, og forslag til langtidsbudsjett for Forslag til budsjett slik det er presentert vil sikre at at NDLA kan nå målene som er gjort rede for lenger framme i denne saksframstillingen. Med utgangspunkt i behovet som ble presentert i tabell 5, viser forslaget til langtidsbudsjett at aktiviteten vil være høyest i 2020, og da er også størst ressursbehov. Behovene vil gradvis avta i 2021 og 2022, og i 2023 er det forventet at budsjettet vil være tilbake på ordinært nivå. Da er det heller ikke lenger budsjettert med ekstraordinære tilskudd. 10

11 Kommentarer til budsjettpostene Administrasjon, styring og teknisk utvikling Under dette budsjettavsnittet er det lagt opp til noe økning i perioden. Det er gjort for å imøtekomme ønske om administrative støttetjenester i forbindelse med økt aktivitet og økte innkjøp i perioden. Posten for teknisk drift og utvikling er holdt konstant for perioden. Det er forventet at kostnadene til drift av tjenestene vil bli redusert. Denne reduksjonen er da tenkt å gå med til å øke disponible midler til utvikling. I løpet av perioden er det forventet at kostnadene til utvikling vil bli rettet mot utvikling av produksjonsmiljøet. Produksjon, støtte og utvikling Totalbudsjettet for Produksjon, støtte og utvikling er foreslått økt med 45 millioner kroner fra 2019 til 2020, fra 44,8 millioner kroner til 89,8 millioner kroner. Hovudaktiviteten i forbindelse med Fagfornyelsen vil ligge innenfor denne delen av budsjettet, og derfor er størsteparten av budsjettøkningen lagt her. Alle underposter innenfor dette hovedområdet er økt i budsjettforsalget, fordi det på alle områder er forventet økt aktivitet. Den største økningen er likevel lagt til Bygge og bedre fag, da det er her hovedtyngden av arbeidet med Fagfornyelsen vil ligge. Utvikling av nye fag ligger også i prinsippet her, og det satt til 0 for årene 2020 til 2022, fordi alle ressurser innenfor denne avdelingen vil bli brukt til Fagfornyelsen. I 2023 er det foreslått midler til utvikling av læremidler i nye fag. Utforskingteamet vil også få forventet økt aktivitet under Fagfornyelsen. Det samme gjelder for Bruke, som vil få hovedansvaret for kvalitetsarbeid og brukertesting av ulike ressurser. I postene for begge disse teamene er det forslag til økte rammer. Råd og støtte vil få store oppgaver knyttet til implementeringen av universell utforming. Forslaget til økte ressurser på denne underposten er tenkt for å greie de oppgavene. Koordineringen av arbeidet i forbindelse med arbeidet rundt universell utforming vil også ligge til dette teamet. Finansiering av langtidsbudsjett Forslaget til finansiering av budsjett 2020 bygger på en videreføring av forutsetningene og prinsippene for inntektsberegning i tidligere budsjetter. For planperioden blir det i tillegg foreslått en tilleggsbevilgning per elev per år som skal dekke de ekstraordinære utgiftene i forbindelse med læreplanrevisjonene og krav i lovverk knyttet til universell utforming. 11

12 Læremiddelmarkedet Basert på tidligere erfaringer, og omfanget av endringene i FF2020, kan en forvente at skoleeiers utgifter til nye læremidler i videregående opplæring vil være et sted mellom 2 og 2,5 milliarder kroner for hele landet i perioden 2020 til 2023, fordelt på lærebøker og lisenser på digitale læremidler. Læremiddelforlagene har muligheter til å investere i dette markedet, og tjene investeringene inn på salg i markedet i etterkant. NDLA disponerer ikke investeringsmidler. Skal NDLA kunne levere læremidler og læringsressurser av høy kvalitet, som kan tas i bruk til rett tid, er vi avhengig av få tildelt utviklingsmidler i forkant innføringen av FF2020. Ved den forrige store læreplanrevisjonen, Kunnskapsløftet i , ble det fra sentrale myndigheter gjennom statsbudsjettet gitt økte rammer til innkjøp av læremidler. Ved innføring av Kunnskapsløftet ble det årlig bevilget ca. 350 millioner kroner til fylkeskommunene til innkjøp av læremidler i perioden for innfasing. Fylkeskommunene, som eiere av NDLA, la den gang til grunn at NDLA skulle disponere 20 prosent av bevilgningene for å utvikle digitale læremidler. Fra 2011 ble øremerkingen av tilskuddet fjernet i Statsbudsjettet, og det ble innarbeidet i fylkeskommunenes rammeoverføringer. Det ble således en del av fylkenes frie midler. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2011 ble det gjort vedtak om at fylkene skulle betale kr. 400 pr. elev til NDLA. Det tilsvarte anslagsvis 20% av de totale midlene til læremidler. I budsjett 2014 ble det vedtatt å indeksregulere dette beløpet, og dette prinsippet er lagt til grunn for beregning av senere rammer. I forbindelse med arbeidet med Fagfornyelsen 2020 er det varslet at både fylkeskommunene og kommunene gjennom statsbudsjettet vil få ekstraordinære overføringer til innkjøp av læremidler i forbindelse med inneværende læreplanrevisjon. I Kommuneproposisjonen 2019 ble det fra regjeringen varslet om at de i samarbeid med KS ville innarbeidet kompensasjon til skoleeierne for innkjøp av nye læremidler i forbindelsen med innføringen av Fagfornyelsen. Prop. 88 S ( ) - Kommuneproposisjonen 2019: Kapittel Utskifting av læremidler som følge av fagfornyelsen i skolen Signaler fra NDLAs tidligere styre var at en del av disse midlene kunne overføres til NDLA i forbindelse med den forestående revisjonen. Utfordringen er at disse midlene vil tilfalle skoleeier (fylkeskommune) i etterkant, mens NDLA har behov for ressurser i forkant. Modell for finansiering For 2020 er det for NDLA foreslått at fylkene betaler kr.765,- pr. elev. Beløpet er summen av ordinær indeksregulert elevbetaling, og tilleggsbevilgning per elev knyttet til fagfornyelsen og kravene til universell utforming. For årene 2021 vil elevbetalingen per år være som stipulert i tabell 7. I 2023 er det forventet at det ekstra tilskuddet per elev vil falle bort. Tabell 7 viser inntektene for NDLA i perioden Oversikten er beregnet ut fra forutsetningene som er beskrevet i avsnittet ovenfor, og elevtallet i videregående opplæring 2018/2019. En nærmere drøfting av elevtallene blir gjort i kapittlelet Elevtall Den totale elevbetalingen for hvert år i perioden er summen av den ordinære elevbetalingen per år, og en beregnet tilleggsbetaling per elev for å dekke kostnadene ved innføring av FF2020 og kravene til universell utforming. 12

13 Tabell 7: Inntekter NDLA Indeksreguleringen av den ordinære betalingen for hvert år fra 2020 til 2023 er satt til 2,7 prosent per år. Som tidligere forutsetter vi at dette blir regulert i samsvar med signalene gitt i statsbudsjettet for hvert år. Elevtall Beregning av inntektene til budsjettet 2020, og i langtidsbudsjettperioden, tar utgangspunkt i elevtallene for 2018/2019. I og med at elevtallet er holdt konstant for beregningen, vil usikkerheten rundt inntektsestimatet øke utover i perioden, og være størst i Tabell 8: Elevtall i videregående opplæring skoleåret 2018/2019 Tabell 8 viser elevtall i videregående opplæring i 2018/2019. Denne tabellen viser også hvor mye hvert enkelt fylke skal betale basert på betaling per elev. For budsjettåret 2019 er betaling per elev satt til kr. 472, og i tillegg er vist eksempel på utgifter knyttet til elevbetaling på kr. 765 og kr. 611, som representerer forslagene for henholdvis 2020 og

14 Vi har også valgt å vise elevtallene i private videregående skoler i hvert fylke. Våre bakgrunnstall viser at bruken av NDLAs læremidler og læringsressurser er høy i de private videregående skolene. Tabellen viser at elevtallene i private videregående skoler er nesten like stort som elevtallet i de videregående skolene i Oslo. Dersom både Oslo og de private videregående skolene bidrar til NDLA, vil det være et potensiale for en økning i inntektene på rundt 16 millioner kroner på årsbasis basert på elevpris på 472 kr.. Ved tidligere anledninger har det vært reist spørsmål om de private videregående skolene burde bidra til utviklingen av læremidler hos NDLA. Det er er et spørsmål som eventuelt NDLAs styre og representantskap må ta videre. Samlet vil dette gi et ekstra tilskudd til å gjennomføre revisjonen knyttet til fagfornyelsen, og for å oppfylle kravene knyttet til universell utforming, på ca 101 millioner kroner fordelt på årene 2020 til Etter 2022 forventer vi at de ekstraordinære tilskuddene per elev vil falle bort. Prognose elevtall En prognose basert på elevtallene fra grunnskolen viser at det er potensiale for en svak økning i elevtallet i videregående opplæring i perioden. Vi har likevel valgt å ikke bruke en prognose basert på disse elevtallene for beregning av inntekt. Det har sin bakgrunn i det er usikkerhet rundt blant annet hvor mange som går direkte videre til videregående opplæring, hvor mange som går i private videregående skoler, og hvor mange som kommer inn i videregående opplæring etter et opphold i opplæringen. Tabell 9: Prognose for elevtall i videregående opplæring Tabell 9 viser en prognose for elevtallene i de nye regionene basert på elevtall i grunnskolen 2018/2019. Elevtallene for grunnskolen er hentet fra Statistisk sentralbyrås statistikkbank. 14

Tilleggsbevilgning NDLA for gjennomføring av fagfornyelsen og langtidsbudsjett

Tilleggsbevilgning NDLA for gjennomføring av fagfornyelsen og langtidsbudsjett Side 1 av 5 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/35181-1 Saksbehandler: Randi Hummervoll Avdeling: Seksjon for opplæring i skole Tilleggsbevilgning NDLA for gjennomføring av fagfornyelsen og langtidsbudsjett

Detaljer

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009

DIGITALE LÆREMIDLER I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - OVERFØRING AV MIDLER TIL NDLA 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 24.03.2009 2008/2332-5900/2009 / B13 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Hovedsamarbeidsutvalget DIGITALE LÆREMIDLER

Detaljer

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet

Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Saknr. 12/3332-1 Ark.nr. Saksbehandler: Anne Kristin Huse Nasjonal digital læringsarena, NDLA Godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.30: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.30 19.15: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.15 19.30:

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Fagfornyelsen. Karrierenettverk Sandefjord Lise Vestby, Utdanningsavdelingen, VFK

Fagfornyelsen. Karrierenettverk Sandefjord Lise Vestby, Utdanningsavdelingen, VFK Fagfornyelsen Hvorfor fagfornyelse Hva skal fornyes Overordnet del og sentrale begrep Hva skjer når Strukturendringer i YF Eksamen og vurdering Flere utvalg påvirker Aktuelle lenker Karrierenettverk Sandefjord

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2020 2021 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og tradisjonshåndverk

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2011/2012 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/0 Det er fremdeles nedgang i eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer. Jentene

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Velkommen til Polarsirkelen vgs

Velkommen til Polarsirkelen vgs Velkommen til Polarsirkelen vgs Kort om Polarsirkelen vgs Ca 1150 elever. Nærmere 300 ansatte. http://www.polarsirkelen.vgs.no/skolestart/velkomstbrosjyre/ Samlokalisering! Ferdigstilt høst 2015 Areal

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august.

Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Oversikt over ledige skuleplassar per 26. juli 2019, per programområde. Lista vert ikkje oppdatert. Ta kontakt med den aktuelle skulen frå 12. august. Videregående 1 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk

Detaljer

Foreldremøte 22. og 24. januar.

Foreldremøte 22. og 24. januar. Foreldremøte 22. og 24. januar. Informasjon om videregående opplæring. Foto: Kjell Hansen Polarsirkelen videregående skolestudiestedene Mjølan, Moheia og Kongsvegen. 19.02.2018 2 Drømmeskolen Nærværsteam

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret 2019 2020 Kursene starter i august 2019 og januar 2020 på Oslo VO Sinsen. Oppstart

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2018 2019 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 31.01.2018) Kursene starter i august 2018

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 06.03.2017) Kursene starter i august 2017

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret )

Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret ved Oslo VO Sinsen (sist endret ) Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne - opplæringstilbud skoleåret 2017 2018 ved Oslo VO Sinsen (sist endret 26.10.2016) Kursene starter i august 2017

Detaljer

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret 2019 2020 Kursene starter i august 2019 og januar 2020 på Oslo VO Sinsen. Oppstart

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret

Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Voksenopplæring Sinsen Videregående opplæring for voksne på Oslo VO Sinsen skoleåret 2019 2020 Kursene starter i august 2019 og januar 2020 på Oslo VO Sinsen. Oppstart

Detaljer

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova

Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova Beregning av satser for videregående skoler godkjent etter friskolelova - 2020 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskudd til frittstående videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 10. TRINN. Trivsel og læring for alle

Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 10. TRINN. Trivsel og læring for alle Oddemarka skole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 10. TRINN Trivsel og læring for alle Eksamen i grunnskolen På 10. trinn i grunnskolen skal elevene: en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag en lokalt

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Onsdag

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Onsdag Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Onsdag 19.12.2018 Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Når du har fylt 15 år, velger og søker du selv videregående utdanning Inntak

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Notat 4 Vår dato Vår referanse 30.01.2012 2008/454-254 Utdanningsavdelingen 064 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Kartlegging bruk av NDLA i Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Programfagsorientering. Skoleåret

Programfagsorientering. Skoleåret Programfagsorientering Skoleåret 2017-2018 Vg2 Vg3 Valgbare programfag Viktige datoer: 1. mars søkning til fylket/vigo.no på kurs/ programområde 14. februar valg av programfag HVS Fagvalg på nett! Kunnskapsløftet

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

OVERSIKT OVER EKSAMENSFAG STUDIESPESIALISERING

OVERSIKT OVER EKSAMENSFAG STUDIESPESIALISERING OVERSIKT OVER EKSAMENSFAG skoleåret 2018-2019 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING For at du skal få vitnemål må du ha karakteren 2 eller høyere i standpunkt og/eller eksamen i alle fag på vitnemålet!

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 20.04.17 * Fremmedspråk, språklig fordypning eller arbeidslivsfag. * Valgfag. Fremmedspråk Språklig fordypning Arbeidslivsfag Eleven skal ha vurdering med karakter. Karakteren teller ved inntak

Detaljer

2. fremmedspråk /fordypning Valgfag Kriterier for sammensetting av klasser

2. fremmedspråk /fordypning Valgfag Kriterier for sammensetting av klasser Nittedal ungdomsskole Stasjonsveien 10 1482 Nittedal Til foresatte 7. trinn Rotnes og Sørli 2019/20 Informasjon «Overgang barneskole til ungdomsskole» 2. fremmedspråk /fordypning Valgfag Kriterier for

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III

Fremmedspråk i videregående opplæring : Flere elever velger nivå II og III Fremmedspråk i videregående opplæring 2010-2011: Flere elever velger nivå II og III Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2011 (6.5.2011) 1 v/ Gerard Doetjes Innledning I dette notatet

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole

Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Velkommen til foreldremøte Tertnes videregående skole Program Første del (ca. 1 t): Skolen Foreldresamarbeid Elevtjenester Skolens regler og rutiner Andre del klassevis Klassen og klassemiljøet Fagene

Detaljer

Foss videregående skole. Informasjon om fagvalg skoleåret 2019/20

Foss videregående skole. Informasjon om fagvalg skoleåret 2019/20 Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2019/20 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Fagkretsen består av Obligatoriske fag fellesfag Programfag

Detaljer

Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret

Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret Søknadsskjema for fastlandselever skoleåret 2017-2018 Søknadsfrist: 12. mars 2017 Søknad sendes: Longyearbyen skole v/avdelingsleder Vg avdeling, Pb 350, 9171 Longyearbyen Søknadskriterier Elever som ikke

Detaljer

Naturfag i LK20. Realfagkonferansen 2019 Berit Reitan

Naturfag i LK20. Realfagkonferansen 2019 Berit Reitan Naturfag i LK20 Realfagkonferansen 2019 Berit Reitan 07.05.19 Plan for økta Fagfornyelsen - Hva har skjedd med læreplanen i naturfag for yrkesfag? Hvordan skal vi undervise naturfag for de ulike programområdene

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2018 3. Videregående opplæring 3.1 Tilbudsstruktur «Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse

Detaljer

Høring - Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser - Høringsuttalelse fra Asker kommune

Høring - Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser - Høringsuttalelse fra Asker kommune Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: HOPHUS A20 &13 09.10.2015 S15/10403 L65929/15 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S15/10403 Høring - Fremtidens

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Fleksibilitet i fag- og timefordeling 2 Praktiske eksempler på bruk av fleksibiliteten I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende

Detaljer

Fleksibilitet i fag- og timefordeling

Fleksibilitet i fag- og timefordeling Fleksibilitet i fag- og timefordeling 2 Praktiske eksempler på bruk av fleksibiliteten I dette kapitlet presenterer vi eksempler på hvordan fleksibiliteten kan bli brukt både på yrkesfaglige og studieforberedende

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner

Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner Hva er NDLA? Et innkjøpssamarbeid for fylkeskommuner NDLAs visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole

Vi skal snakke om. Opplæringstilbudet i Follo. Utdanningsprogrammene våre. Å være elev på Nesodden videregående skole. Inntaket til videregående skole Vi skal snakke om Opplæringstilbudet i Follo Utdanningsprogrammene våre Å være elev på Nesodden videregående skole Inntaket til videregående skole Utdanningsprogrammer Studieforberedende: Idrettsfag Frogn,

Detaljer

Valg av programområde og programfag til Vg2

Valg av programområde og programfag til Vg2 Valg av programområde og programfag til Vg2 Valg to steder I løpet av februar skal du foreta to valg på to forskjellige steder Søke programområde og skole til Vg2 i www.vigo.no (frist: 1. mars kl. 23:59!!!)

Detaljer

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge

Høring om forslag til læreplan i Norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge Høring om endringer i læreplaner for gjennomgående fag Engelsk Engelsk for døve og sterkt tunghørte Matematikk Naturfag Naturfag samisk Norsk Norsk for elever med samisk som førstespråk Norsk for døve

Detaljer

Videregående opplæring - Muligheter og utfordringer. Oppland fylkeskommune Jørn Olav Bekkelund

Videregående opplæring - Muligheter og utfordringer. Oppland fylkeskommune Jørn Olav Bekkelund Videregående opplæring - Muligheter og utfordringer Oppland fylkeskommune Mulighetenes Jørn Olav Bekkelund Oppland 09.2018 Sluttere Gjennomføring Mangel på læreplasser Ny yrkesfag struktur Fagfornyelsen

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

MEDIER OG KOMMUNIKASJON Hvilke positive forandringer ser vi i endringen til studieforberedende? - Fagene (fellesfagene og programfagene) er jevnere fordelt over tre år. - Vi unngår det teoritunge Vg3-året som medier og kommunikasjon

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Organisering 2 timer i uka i 8. klasse 3 timer

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Bokliste for Glemmen videregående skole

Bokliste for Glemmen videregående skole Bokliste for Glemmen videregående skole 2018-2019 Innhold Design og håndverk Vg1... 2 Design og tekstil Vg2... 3 Frisør Vg2... 4 Interiør og utstillingsdesign Vg2... 5 Elektrofag Vg1... 6 Data og elektronikk

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 23. oktober og onsdag 24. oktober Sted:

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer