Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 20/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 20/"

Transkript

1 Plassproblemer Brønnerud skole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 20/ Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ungdomsrådet Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Avdeling Mjølner flytter til ledige lokaler i Søråsteigen barnehage. 2. Brønnerud skole får disponere lokalene som avdeling Mjølner bruker i dag. Ås, Trine Christensen Rådmann Ellen M. Benestad Kommunalsjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Ungdomsrådet Hovedutvalg oppvekst og kultur Administrasjonsutvalget Formannskap Kommunestyret Saksbehandler sender vedtaket til: Virksomhetsleder for grunnskole Virksomhetsleder barnehage 20/ Side 1 av 7

2 Saksutredning: Sammendrag: Brønnerud skole har pr fått bekreftet at det er 28 skolestartere. I tillegg er det 2 potensielle elever som skolen ikke har fått fatt i. Skolen er bygd som en en-parallell skole med 7 ordinære klasserom. Klasserommene er beregnet for maksimalt 28 elever. Skolen må enten opprette to klasser på 1.trinn, som vil vare i 7 år, eller at det antallet elever som er over 28 må få skoleplass ved Åsgård skole. I kommunestyret ble det vedtatt å redusere med en 100% styrerressurs i Sagaskogen barnehage. Sagaskogen barnehage vil med dette opphøre som enhet fra Enhet Sagaskogen barnehage består i dag av Sagalund og Rustadskogen. Dette betyr at Sagalund og Rustadskogen må legges under to andre eksisterende barnehager. Det er tre kommunale barnehager i sentrum; Tunveien barnehage, Søråsteigen barnehage og Frydenhaug barnehage. Hvilke av disse barnehagene Sagalund og Rustadskogen bør tilknyttes, er avhengig av hva som gjøres med satellittavdelingen Mjølner. Avdeling Mjølner er i dag en satellittavdeling tilknyttet Søråsteigen barnehage. Søråsteigen barnehage har plass til avdeling Mjølner da barnehagen har holdt en avdeling stengt i barnehageåret 2019/20. Da Brønnerud skole pga et uvanlig høyt antall skolestartere trenger lokalene som avdeling Mjølner bruker, anbefales det å flytte avdeling Mjølner til Søråsteigen barnehage. Det vil gi Brønnerud skole plass til å kunne opprette 2 klasser på 1.trinn hvis de 2 siste elevene eller andre nyinnflyttede i skolekretsen som er født i 2014 kommer. Fakta i saken: Kommunestyret ber i K-sak 85/19 verbalvedtak 23 om følgende: Rådmannen bes innen januar/februar 2020 legge fram en sak om og eventuelt hvordan plassproblemene på Brønnerud skole kan løses, uten å endre skolegrenser. Skole: Til skoleåret 2020/21 er det meldt inn 28 skolestartere. Det er tillegg 2 potensielle elever man ikke har fått tak i ennå. I snitt har det de siste årene vært ca 18 skolestartere på Brønnerud skole. Skolen er bygget som 1-parallellskole. SFO er nå i hovedbygget og har sambruk med skolen. I tillegg har skolen velkomstklasse (mottaksklasse for barn som ikke behersker norsk) på trinn. Klasserommene er beregnet for maksimum 28 elever, begrensningene styres av lovregulerte krav om minimum 2 m2/barn i klasserommene. Det er derfor i grenseland til å opprette 2 klasser på 1. trinn neste år da det ikke er fysisk plass til å ha flere enn 28 elever i klasserommene. Dette innebærer at det er store sjanser for at det vil være to paralleller på dette trinnet i 7 år framover, forutsatt at antallet holder seg over 28. Alternativet til 2 klasser er at de 2 elevene skolen ikke har fått kontakt med og andre nyinnflyttede til skolekretsen som er født i 2014 overføres til Åsgård skole. Det er kapasitet på Åsgård skole til å ta imot overskytende elever. De elevene som bor i Brønnerud skolekrets, som eventuelt må starte på Åsgård skole, vil de tre første årene fram til nye Åsgård skole står ferdig, kunne få relativt lang skolevei, noe som vil utløse rett til skoleskyss. Denne retten utløses dersom skoleveien er mer enn 2 km til skolen på 1.trinn, og mer enn 4 km fra 2.trinn. I 2012 laget Norconsult en skolebehovsplan for. Mye i rapporten er ikke lenger like aktuelt, men tallene og vurderingene av Brønnerud skole er stabile. Siden rapporten ble 20/ Side 2 av 7

3 utformet er det opprettet en barnehageavdeling, Mjølner, i det bygget SFO hadde tilholdssted i, og skolen har fått tilført en velkomstklasse. I vedlegget til rapporten står det litt om skolebyggene: Brønnerud skole har gode undervisningsarealer og en elevkapasitet som ikke utnyttes fullt ut i dag (2012). Strukturen i bygget er slik at det er naturlig å beregne kapasiteten ut fra antall klasserom. Med sju ordinære klasserom har skolen kapasitet til en klasse på hvert årstrinn. Det vil si om lag 200 elever ved 100 % utnyttelse (28 elever pr. trinn). I tillegg kan dagens skolebibliotek og ett av musikkrommene benyttes til ordinær undervisning ved behov, noe som vil øke kapasiteten til 250 elever. Norconsult vurderer denne løsningen som aktuell kun dersom elevtallet på to av trinnene over en kort periode skulle tilsi to paralleller. Barnehage: En utfordring de senere årene har vært overkapasitet av barnehageplasser i. En forutsetning for effektiv drift av de kommunale barnehagene er god kapasitetsutnyttelse. På bakgrunn av manglende barnehageplasser høsten 2013 ble det opprettet en satellitt avdeling liggende under Søråsteigen barnehage i daværende Brønnerud SFO sine lokaler - avdeling Mjølner. I kommunestyre ble det vedtatt å redusere 100% styrerressurs i Sagaskogen barnehage. Sagaskogen barnehage vil med dette opphøre som enhet fra Enhet Sagaskogen barnehage består i dag av Sagalund og Rustadskogen, begge med 2 avdelinger. Dette betyr at Sagalund og Rustadskogen må legges under to andre eksisterende barnehager. Det er til sammen tre kommunale barnehager i sentrum; Tunveien barnehage, Søråsteigen barnehage og Frydenhaug barnehage. Hvilke av disse barnehagene Sagalund og Rustadskogen bør tilknyttes, er avhengig av hva som gjøres med satellittavdelingen Mjølner, som i dag er tilknyttet Søråsteigen barnehage. Søråsteigen barnehage er opprinnelig bygget som en 5 avdelings barnehage, men på bakgrunn av nedgang i barneantall har Søråsteigen barnehage holdt en avdeling stengt i 2019/2020, samtidig som avdeling Mjølner har blitt opprettholdt som en satellittavdeling. I dag består avdeling Mjølner av 4 ansatte og 20 barn. De ansatte på Mjølner har i dag personalmøter sammen med de andre avdelingene i Søråsteigen barnehage ca 1 gang/måned. Frydenhaug barnehage er bygget som en fem avdelingsbarnehage. Barnehageåret 2019/2020 har de holdt 1-2 avdelinger stengt på grunn av nedgang i barnetallet. Det har de senere årene blitt et økende behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene. I den forbindelse jobbes det med å etablere Frydenhaug barnehage som en av to ressursbarnehager i kommunen. En ressursbarnehage er en barnehage som har økt kompetanse og ressurser på barn med ekstra behov. Tunveien barnehage er bygget som en fem avdelingsbarnehage, men har hatt stengt 1-2 avdelinger de siste årene pga nedgang i barnetallet. Tunveien barnehage ligger i nærheten av Sagalund. Vurdering: Skole: Hvis Brønnerud skole skal ta imot alle skolestartere for høsten 2020, ser skolen for seg følgende løsninger: Med 28 skolestartere vil det holde med 1 klasse på 1. trinn. Men det vil bli en stor klasse og de må ha muligheten til å dele opp i mindre grupper. Det vil være den største 1. klassegruppen i kommunen. Sannsynligheten for at det blir 30 skolestartere er 20/ Side 3 av 7

4 stor. Med et klassedelingstall på 28, vil det være behov for to-parallelle klasser i 7 år framover. Oppretter man kun en klasse, må de 2 elevene som skolen ikke har kommet i kontakt med og alle fremtidige elever, født i 2014 og som flytter inn i skolekretsen gå på Åsgård skole. Opprettelse av to klasser forutsetter sambruk med SFO i de årene skolen har to paralleller. SFO vil da ikke ha egne lokaler. Alternativt kan skolen dele 1. trinn i ulike gruppestørrelser og bruke biblioteket som klasserom. Dette innebærer at Brønnerud skole ikke har skolebibliotek I Forskrift til Opplæringslova 21-1 presiseres det: Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen. Alternativt kan en liten klasse (neste års 5. trinn) ha klasserom i kjelleren ved gymsalen, der det er kunst & håndverksrom-rom i dag. Dette er ikke ideelt, da denne klassen blir adskilt fra resten av skolen. Rommet er lite egnet til å være et ordinært klasserom, og skolen mister spesialrom for kunst og håndverk for alle skolens elever i 7 år framover. Et høyt antall skolestartere innebærer at antall barn i SFO vil øke. Det er 51 barn på Brønnerud SFO i dag. Pr i dag er det ingen elever fra 4.trinn. Erfaringsmessig har antall elever fra 4.trinn som går på SFO, vært lavt. Av elevene fra 3.trinn inneværende år, er det 21 elever som går på SFO, noe som er uvanlig mange. Det er forventet at mange av disse vil fortsette på SFO på 4.trinn. Dersom disse fortsetter, og dersom alle fra 1.klasse skal gå på SFO, vil det bli en gruppe på ca 76 elever, noe som vil utgjøre en markant økning. Dette vil gi skolen utfordringer med tanke på lokaler for SFO. Fram til 2013 brukte Brønnerud skole lokalene som i dag disponeres av avdeling Mjølner, til SFO. Økt antall elever krever økt antall ansatte. Det er pr i dag ikke ledige arbeidsrom for lærere ved Brønnerud skole. Det er et krav om minimum 6m2 arbeidsplass per lærer. Skolen må se på alternative løsninger for å løse den utfordringen. Dersom Brønnerud skole kunne benyttet lokalene til avdeling Mjølner, kunne Brønnerud SFO og deler av 1.klasseundervisningen og undervisningen for velkomstklassen flyttes dit. 1.klasse hadde fått god plass til sin undervisning. I tillegg hadde skolen fått møterom og/eller flere arbeidsplasser til lærerne. Barnehage: Når Sagaskogen barnehage skal opphøre , må avdeling Sagalund og Rustadskogen tilknyttes to andre barnehager. På bakgrunn av nærheten mellom Tunveien barnehage og Sagalund er det naturlig å tilknytte Sagalund til Tunveien barnehage. Rustadskogen kan derimot tilknyttes både Frydenhaug og Søråsteigen barnehage. Søråsteigen barnehage har i dag erfaring med å drifte satellittavdelingen Mjølner. Det vil imidlertid være svært utfordrende å drifte en barnehage med to satellitter tilknyttet seg. Spesielt med tanke på lederen da må fordele sin tid mellom 3 forskjellige enheter. På bakgrunn av nedgang i barneantall, har alle sentrumsbarnehagene stengte avdelinger. Dette innebærer at det står en ubrukt og ledig avdeling i Søråsteigen barnehage. På tross av ledig kapasitet i Søråsteigen barnehage har avdeling Mjølner blitt opprettholdt. I dag går det 21 barn på avdeling Mjølner. 7 av barna er skolestartere høsten 2020, 2 av disse har søsken som fremdeles vil være i barnehagealder ved nytt barnehageår. Dette innebærer at 20/ Side 4 av 7

5 dersom man innlemmer avdeling Mjølner inn i Søråsteigens lokaler vil dette påvirke 14 barn og fire ansatte. Avdeling Mjølner drives godt ut fra de forutsetningene og rammene en 1-avdeling med stor aldersspredning har. Stort sprik i alder på barna gjør det mer krevende å gi et godt pedagogisk tilbud til alle. I Søråsteigen barnehage er alle avdelingene aldersinndelte, noe som gir gode muligheter for et miljø som er tilpasset alder, barnas behov, vennskap, læring og utvikling. I Søråsteigen er det kjøkkenassistent som utfører arbeidsoppgaver på kjøkkenet, slik at resten av personalet kan arbeide direkte med barna dette mangler på Mjølner. En barnehageavdeling bestående av 4 ansatte, gir utfordringer med tanke på praktisk organisering, sykefravær og utvikling av et fagmiljø i hverdagen. En annen mulighet er å tilknytte Rustadskogen til Frydenhaug barnehage. Frydenhaug barnehage skal starte opp arbeidet med å etablere seg som ressursbarnehage fra nytt barnehageår. Dette innebærer en stor omstilling for personalet i forhold til kompetanseheving og omorganisering av barnehagens strukturer, rutiner og innhold. Dette arbeidet er tid- og ressurskrevende, samtidig som barnehagen vil få ny styrer da nåværende styrer slutter i kommunen. Å tilføre Frydenhaug en satellittbarnehage ved nytt barnehageår vil være svært krevende og anbefales ikke. Dersom lokalene til avdeling Mjølner føres tilbake til Brønnerud skole, vil det være mest hensiktsmessig at avdeling Rustadskogen legges under Søråsteigen barnehage. Søråsteigen barnehage er veldrevet, har erfaring med å drifte satellittavdeling og det er ikke plan om større strukturelle endringer i den barnehagen de nærmeste årene. Økonomiske konsekvenser: Det er i dag kostnader i forbindelse med lokalene på Mjølner som vedlikehold, renhold, strøm og kommunale avgifter. Hvis skolen overtar disse lokalene, må man regne med de samme utgiftene. Det er relativt mer kostbart å drive små barnehageenheter. Man får ikke utnyttet fordelene ved at det er flere avdelinger. Ved sykdom må man f.eks. i små barnehager i mye større grad sette inn vikarer utenfra, mens man i de store barnehagene kan benytte seg av personell som er på andre avdelinger. Avhengig av elevers adresse, vil konsekvensene være at 1.klasse elevene fra Brønnerud skolekrets kan ha rett til skoleskyss når de får skoleplass på Åsgård skole. Men det er ingen rett til skoleskyss til og fra SFO. Det vil si at foreldrene må følge og hente barna til og fra SFO. Miljømessige konsekvenser: Hvis Mjølner opprettholdes, så vil noen elever få skoleplass utenfor sin skolekrets og i sitt naturlige vennemiljø. For at disse skal kunne ha kontakt med skolekamerater, så vil foreldrene de første årene i stor grad måtte transportere/følge barna til og fra vennebesøk. er ett barnehageopptaksområde. I utgangspunktet kan man få barnehageplass i hvilken som helst av kommunens barnehager. Barnehagemyndigheten forsøker å plassere barn i barnehager som foreldrene ønsker, som regel nær bostedet. For noen foreldre vil veien til barnehagen bli lengre hvis Mjølner legges ned. 20/ Side 5 av 7

6 Alternativer: Alternativ 1: Dette opprettes to klasser ved Brønnerud skole for elever født i Avdeling Mjølner forblir barnehagelokale og Rustadskogen tilknyttes Frydenhaug barnehage. Skolen vil da ha kapasitet til å ta imot eventuelle elever som i framtiden flytter inn i Brønnerud skolekrets. En slik løsning vil innebære et dårligere tilbud til elevene, både pedagogisk og organisatorisk. Skolen vil da måtte ta i bruk kunst- og håndverksrommet til ordinært klasserom som vil føre til at alle elever ved Brønnerud skole mister tilgangen til et kunst- og håndverksrom i 7 år framover. Alternativt vil 1.trinn måtte skjevdeles og ha sambruk med SFO, og bruke et grupperom i en annen del av skolen. Dette vil få konsekvenser for hvordan skolen kan bruke sine ressurser og kunne ramme tilbudet til elevene. Hvis skolen ikke kan bruke lokalene Mjølner disponerer i dag, vil skolen måtte se på alternative løsninger for å skaffe nok lærerarbeidsplasser. For Frydenhaug barnehage vil dette alternativet kunne bli en stor belastning da barnehagen i tillegg til å bli ressursbarnehage også har ansvaret for Rustadskogen barnehage. Alternativ 2: Brønnerud skole oppretter en klasse for elever født i 2014 med et maksimalt antall på 28 elever. De elevene som overstiger maksimaltallet får plass på Åsgård skole. Avdeling Mjølner forblir i dagens lokaler og Rustadskogen tilknyttes Frydenhaug barnehage. Alternativ 3: Det foreslås ikke å sette opp modulbygg da kostnaden ved det blir svært høy. Konklusjon med begrunnelse: Brønnerud skole har minimum 28 skolestartere fra høsten 2020 som holder til 1 klasse, men 2 elever i skolekretsen har man foreløpig ikke fått kontakt med. Dette medfører at Brønnerud skole må opprette en ekstra klasse på 1. trinn hvis alle elevene som tilhører Brønnerud skolekrets, skal få plass på nærskolen. Skolen er bygget som 1-parallell skole med plass til en klasse på hvert trinn. Skal skolen ha 2 klasser på 1. trinn trenger skolen mer plass. Det er mulig at skolen kan ta i bruk biblioteket eller kunst- og håndverksrommet. Det første medfører sambruk med SFO og en skjevdeling av 1.klassetrinnet. Ved å bruke kunst- og håndverksrommet må ett klassetrinn ha dette som fast klasserom og skolen vil stå uten kunst- og håndverksrom i 7 år. Det vil også bli for liten plass til SFO pga økning i antall elever på 1. trinn og at 3./4. trinn i større grad enn tidligere bruker SFO. Det er for øyeblikket mye ledig barnehagekapasitet i Ås, og det er lite kostnadseffektivt å drive barnehage i flere bygg når kommunen har kapasitet i de store barnehagene våre. I forbindelse med budsjett 2020 ble det redusert med 1 styrerstilling i Sagaskogen barnehage. Det medfører at 2 av styrerne i Tunveien, Søråsteigen eller Frydenhaug barnehage i tillegg til hovedbarnehagen også må være styrer i en mindre barnehage. Søråsteigen har i dag Mjølner som en satelittavdeling. Det vil derfor være vanskelig for styreren i Søråsteigen barnehage i tillegg å få Sagalund barnehage lagt under seg. Frydenhaug barnehage skal utvikles som en ressursbarnehage og bør ikke ha en mindre barnehage tilknyttet seg de nærmeste årene. Fra rådmannens side er det ønskelig at avdeling Mjølner flyttes fra Brønnerud skole til Søråsteigen barnehage. Da vil skolen kunne ta i bruk huset som Mjølner bruker til skolelokaler/sfo, og skolen vil ha plass til å ha en ekstra klasse på 1. trinn slik at alle elever som tilhører Brønnerud skolekrets vil kunne går på Brønnerud skole. Satelittavdelingen til Søråsteigen barnehage, Mjølner, vil kunne innlemmes i Søråsteigen barnehage. Foreldrene 20/ Side 6 av 7

7 vil evt kunne velge om de ønsker barna sine i Søråsteigen barnehage eller en annen kommunal barnehage i Ås. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: / Side 7 av 7

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor

Saksutskrift. Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Saksutskrift Utredning av behov for barneskole på Dyster-Eldor Arkivsak-dok. 14/02230-68 Saksbehandler Svanhild Bergmo Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.01.2017 1/17 2 Kommunestyret

Detaljer

Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning. Saksbehandler: Jeanette Schou Saksnr.: 18/

Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning. Saksbehandler: Jeanette Schou Saksnr.: 18/ Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning Saksbehandler: Jeanette Schou Saksnr.: 18/01354-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalget 06.06.2018 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/

Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/ Ås kommune Tilstandsrapport for kommunale barnehager og grunnskoler i Ås 2014 Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 15/01487-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015

Detaljer

Ås kommune. Barnehage- og skolerute 2017/18. Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute for 2017/18 godkjennes. Ås,

Ås kommune. Barnehage- og skolerute 2017/18. Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute for 2017/18 godkjennes. Ås, Barnehage- og skolerute 2017/18 Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/02209-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 21.09.2016 Rådmannens innstilling: Barnehage- og skolerute

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/110-1 Arkiv: 614 A2 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: SAGA SKOLE- INNKJØP AV SKOLERIGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

HØRINGSNOTAT Skolebehovsanalyse for Ås Nord

HØRINGSNOTAT Skolebehovsanalyse for Ås Nord HØRINGSNOTAT Skolebehovsanalyse for Ås Nord 1.0 BAKGRUNN Ås kommune står overfor en kraftig befolkningsvekst de neste årene, og den største veksten vil skje i Ås sentrum. I K- sak 7/16 den 16.3.2016, vedtok

Detaljer

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 18/

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 18/ Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 18/01472-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Rådmannens

Detaljer

Alternativer vedrørende videre skolestruktur og drift av Kroer skole fra 2019 sendes med dette ut på høring til aktuelle høringsinstanser.

Alternativer vedrørende videre skolestruktur og drift av Kroer skole fra 2019 sendes med dette ut på høring til aktuelle høringsinstanser. Ås kommune Oppvekst og kultur Saksbehandler Mariann Jøssang Vår ref. 18/00583-2 Dato 09.02.2018 HØRINGSNOTAT - Kroer skole Ås kommune viser til vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 28.02.2018, vedrørende

Detaljer

Lokal forskrift fag- og timefordeling for trinn i Ås kommune. Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/

Lokal forskrift fag- og timefordeling for trinn i Ås kommune. Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/ Ås kommune Lokal forskrift fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/00560-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 30.03.2016

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/ Ås kommune Elevundersøkelsen skoleåret 2013/14 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02223-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: 1 Elevundersøkelsen

Detaljer

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/

Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune. Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/ Ås kommune Norm for ute- og oppholdsareal ved skolene i Ås kommune Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 16/00382-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

Ås kommune. Mal for tilstandsrapport Rådmannens innstilling: Mal for tilstandsrapport barnehage og skole vedtas. Ås,

Ås kommune. Mal for tilstandsrapport Rådmannens innstilling: Mal for tilstandsrapport barnehage og skole vedtas. Ås, Mal for tilstandsrapport 2017 Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 17/02565-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Mal for tilstandsrapport barnehage og skole vedtas. Ås, 15.09.2017

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen

Hei, Vedlagt følger høringssvar fra Slattum skole Samarbeidsutvalg vedrørende skolebehovsplan Vennlig hilsen Fra: christian@christianlund.net Sendt: 29. februar 2016 19:28 Til: E-post Postmottak Kopi: Lisbeth Jørgensen; Karin Leon; ketil.eger@gmail.com; Marianne Mjelva; Frøydis Kleiven; Kristin Fossheim Emne:

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 03.06.2014 kl. 15:00-17.00 Møtested: Rådmannens møtekontor Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02.2013 Sak: PS 25/13 Resultat: Innstilling vedtatt Arkiv: B12 &32 Arkivsak: 13/1186-18 Tittel: SP - FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR - UTREDNING Formannskapets

Detaljer

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1

Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014-2030. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Ås kommune Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skole 2014-2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 04.06.2014

Detaljer

Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/ Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås Saksbehandler: Mariann Jøssang Saksnr.: 16/03581-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Rådmannens innstilling: Felles kommunal rammeplan,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , alt. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , alt. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.2014 Tid: 10:00 - (MERK tiden) Eventuelt

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Endring av vedtekter SFO - høring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-16 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 25.11.2015 Rådmannens innstilling

Detaljer

SKOLEKAPASITET PER GRUNNSKOLE - KAPASITET VURDERT FOR SKOLEÅRET

SKOLEKAPASITET PER GRUNNSKOLE - KAPASITET VURDERT FOR SKOLEÅRET ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 25.03.2019 Hovedutvalg for skole og barnehage 27.03.2019 SKOLEKAPASITET PER GRUNNSKOLE - KAPASITET VURDERT FOR SKOLEÅRET

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås. Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/

Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås. Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/ Ås kommune Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 15/02943-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.10.2015 Rådmannens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 26/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU

Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Skolebehovsanalyse for Å s sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser - Høringssvar fra Å sga rd skoles FÅU Dagens situasjon Åsgård skole har per i dag 374 elever fordelt

Detaljer

Tønsberg kommune. Elevtallsutvikling og rombehov ved Vear skole

Tønsberg kommune. Elevtallsutvikling og rombehov ved Vear skole Tønsberg kommune JournalpostID 19/34480 Saksbehandler: Erik Relander Tømte, telefon: 33 34 83 27 Fagenhet oppvekst skoler Elevtallsutvikling og rombehov ved Vear skole Utvalg Møteddato Saksnummer Ungdomsrådet

Detaljer

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge:

Rådmannens innstilling: «Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2015-2018» godkjennes med følgende innstilling og rekkefølge: Ås kommune Barnehagebehovsplan 2015-2018 Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 14/03600-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.11.2014 Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB)

Akkumulert vekst grunnskoleelever i Bodø kommune % (SSB) Framskrivning elevtall i Bodø kommune med fokus på manglende kapasitet på Bodøsjøen skole. Innledning SSB har utarbeidet prognoser for Bodø kommune basert på middels vekst (mmmm) og høy vekst (hhmh). Disse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 3. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 3. 30.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE FOLLEBU SKOLE OG FORSET SKOLE for elever fra Engjom og Fjerdum 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 21.02.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/ Ås kommune Utbygging av Rustad skole Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 15/02853-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap 2015-2019

Detaljer

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1

Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Ås kommune Solberg skole - flytting av elever skoleårene 2016/17 og 2017/18 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 16/00414-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.03.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2012/867-4 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig kjøp av skoleplasser fra Osen kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7. 2. Det innføres alternative skolegrenser for å utnytte skolekapasiteten på Kroer og Brønnerud skole Ås kommune Skolekapasitet fram mot 2030 Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 14/02230-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16.09.2014 Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune.

Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Orienteringssak - behov for nye barnehageplasser i Ås kommune. Barnetallsutviklingen i Ås kommune Antall barn i aldersgruppen 1 til 5 år har steget jevnt siden 2006 og trenden forventes å fortsette mot

Detaljer

Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Økonomiske konsekvenser og endring av foreldrebetaling i SFO Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00964-58 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.02.2016 Formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 18.08.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/388

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/388 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/388 SKOLEBEHOVSANALYSE - VIDERE PROSESS Rådmannens innstilling 1. Rapport om framtidig skolebehov i Modum tas til orientering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/5259 FRAMTIDIG STRUKTUR OG INVESTERINGER I SKOLEBYGG

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/5259 FRAMTIDIG STRUKTUR OG INVESTERINGER I SKOLEBYGG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 614 A2 Arkivsaksnr.: 18/5259 FRAMTIDIG STRUKTUR OG INVESTERINGER I SKOLEBYGG Rådmannens innstilling 1. Med utgangspunkt i arbeidsgruppas anbefaling

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Ås kommune Voksenopplæring - organisasjonsendring Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01521-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.08.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Mariann Jøssang

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Mariann Jøssang Ås kommune Oppvekst og kultur Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 02.05.2017 kl. 15:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole

Høringsbrev - Forslag om endret skoleplass for elever på 7. trinn ved Flaktveit skole BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2819426-61 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: Fra: Flaktveit skole med rådsorgan Li skole med rådsorgan Åsane bydelsstyre Fagforeninger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/4333 Klassering: 223/A10 Saksbehandler: Trude Christensen UTVIDELSE OG FINANSIERING

Detaljer

FORSKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER ELVERUM

FORSKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER ELVERUM FORSKRIFT OM SKOLEKRETSGRENSER KOMMUNE Hjemmel: Forslag til tekst: Fastsatt av Elverum kommunestyre november 2018 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Fagavdeling barnehage og skole. Høring om skoleplass for elever i Søreide skole sitt opptaksområde

Fagavdeling barnehage og skole. Høring om skoleplass for elever i Søreide skole sitt opptaksområde BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Notat Saksnr.: 2916422-4 Saksbehandler: OLHG Emnekode: SARK-2213 Til: o Skolene Søreide, Skeie, Skjold, Aurdalslia og Skranevatnet o Rådsorgan ved disse

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS. for skoleåret Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS for skoleåret 2014 2015 Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes...

Detaljer

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes:

Estimat antall årsverk alt. 1 og 2. Her er det mulig å disponere annerledes: 0-alternativet, slik det er i dag Kommunestyret vedtok i sak 04/14 å planlegge og bygge aktivitetshus i Våler sentrum. Det var Kommunestyret vedtok i sak 058/14 en felles barne- og ungdomsskole i Våler.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtetid: 18.08.2015 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 09.11.2016 kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune

Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/1550-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Framtidig organisasjonsstruktur innen oppvekstavdelingen i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE

MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN innkalles til møte 14.11.2018 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/18 18/6047 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 10.

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER

ULLENSAKER KOMMUNES UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM ETABLERING AV UNGDOMSSKOLE WANG UNG I ULLENSAKER ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt foreldreutvalg 20.03.2017 Hovedutvalg for skole og barnehage 22.03.2017 Formannskapet 28.03.2017 Kommunestyret 04.04.2017 ULLENSAKER

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer

Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen. Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.

Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen. Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr. Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/00157-15 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 26.09.2018 Hovedutvalg

Detaljer

Tema: Status på forebyggende og tverrfaglig arbeid for barn, unge og familier i Hitra kommune.

Tema: Status på forebyggende og tverrfaglig arbeid for barn, unge og familier i Hitra kommune. HITRA KOMMUNE Fillan den: 09.04.2018 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2015-2019 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Dato: 03.05.2017 kl. 18:30 Sted: Ås kulturhus, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/ Dato: NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 031 A20 16/7603-2 Dato:03.11.2016 NY SKOLE I NORDRE ÅL - SAMMENSLÅING AV EKROM OG KRINGSJÅ SKOLER... &&& Sett inn saksutredningen under &&& Vedlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2010/3690 Klassering: A20/&71 Saksbehandler: Per Helge Fossan ORGANISERING AV OPPLÆRINGSTILBUD TIL FLERSPRÅKLIGE

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 28.03.2017 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 17/ Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017-2030 Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 17/01410-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Ungdomsrådet Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.06.2017 Formannskapet 14.06.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Dato: 23.08.2017 kl. 18:30 Sted: Modulskolen Rustad, Idrettsveien 10, personalrommet i 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: A10 Lnr.: 7554/16 Arkivsaksnr.: 15/

Saksframlegg. Ark.: A10 Lnr.: 7554/16 Arkivsaksnr.: 15/ Saksframlegg Ark.: A10 Lnr.: 7554/16 Arkivsaksnr.: 15/2315-10 Saksbehandlere: Laila Linn og Cathrine Furu FREMTIDIG SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE, SAMT UTLØSNING AV OPSJON I FORBINDELSE

Detaljer

KOMITÉMØTE

KOMITÉMØTE KOMITÉMØTE 07.06.2017 1. Brandengen flerbrukshall - status 2. Brandengen skole nybygg, nærmiljøsenter og bruk av eksisterende skolebygg 3. Aronsløkka skole - nybygg og rehabilitering ILLUSTRASJONER BRANDENGEN

Detaljer

Ås kommune. Bosetting av flyktninger saksfremlegg. Rådmannens innstilling: Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i Ås,

Ås kommune. Bosetting av flyktninger saksfremlegg. Rådmannens innstilling: Ås kommune bosetter 10 nye flyktninger i Ås, Bosetting av flyktninger 2019 - saksfremlegg Saksbehandler: Anders Glette Saksnr.: 19/00067-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet Rådmannens innstilling: bosetter

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/ B10 &60 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/ B10 &60 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/13870-39 B10 &60 DRAMMEN 03.05.2010 MULIGHETER FOR UTVIDELSE AV DANVIK SKOLE Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

Skolestruktur i Kongsberg kommune

Skolestruktur i Kongsberg kommune Skolestruktur i Kongsberg kommune Innhold Del 1 Bakgrunn for prosjektet Del 2 Skolefakta Kongsberg Del 3 Skolefakta generelt Del 4 Eksempler på fremtidens skolestruktur Skolestruktur i Kongsberg kommune

Detaljer

HØRINGSNOTAT Skolebehovsanalyse for Ås sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser

HØRINGSNOTAT Skolebehovsanalyse for Ås sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser HØRINGSNOTAT Skolebehovsanalyse for Ås sentrum med endring av forskrift om skoletilhørighet og endring av skolekretser 1.0 BAKGRUNN Ås kommune står overfor en kraftig befolkningsvekst de neste årene, og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 10/7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 10/7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 10/7 DELEGASJONSSAKER Rådmannens forslag til vedtak: De fremlagte sakene avgjort av administrasjonen tas til orientering. Saken

Detaljer

Forskrift om skolekretsgrenser i Elverum kommune

Forskrift om skolekretsgrenser i Elverum kommune Forskrift om skolekretsgrenser i Elverum kommune Fastsatt av Elverum kommunestyre november 2018 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 8-1.

Detaljer

Saksutskrift. Reduserte behovsprøvede betalingssatser i kulturskolen

Saksutskrift. Reduserte behovsprøvede betalingssatser i kulturskolen Saksutskrift Arkivsak-dok. 16/01591-1 Arkivkode 201 Saksbehandler Alexander Krohg Plur Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08.06.2016 29/16 2 Formannskap 15.06.2016 58/16 3 Kommunestyret

Detaljer

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/

Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole. Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/ Ås kommune Søknad om bruk av vedlikeholdsfondet - Gamle Kroer skole Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 15/03364-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskap F-sak 13/15 Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 19/2166-2

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 19/2166-2 RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 19/21662 Arkiv: A20 Nes barneskole, oppgradering skolebygg Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune bygger om nåværende skolebygg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler Jon Ådalen Arkiv 614 Arkivsaksnr. 16/935 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 06.04.2017 OS SKOLE - ORIENTERING FRA FAST BYGGEKOMITE Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

Vedlegg til sak 17/ Skolebygg. Prioritering av kapasitetstiltak og arbeidsplasser.

Vedlegg til sak 17/ Skolebygg. Prioritering av kapasitetstiltak og arbeidsplasser. Vedlegg til sak 17/00809. Skolebygg. Prioritering av kapasitetstiltak og arbeidsplasser. Vurdering pr skole: Data er hentet fra prognoser av 23.08.17, karlegging og utredning av eksisterende arbeidsplasser

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus kulturhuset, Store sal. 19.01.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus kulturhuset, Store sal. 19.01.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus kulturhuset, Store sal 19.01.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2010/6889-1 Saksbehandler: Bernt Bendiksen Saksframlegg Etablering av Bangsund oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service 11.11.2010 Namsos

Detaljer

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS

Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Informasjonsbrosjyre TILDELING AV SKOLEPLASS OG GRATIS SKOLESKYSS Innhold TILDELING AV SKOLEPLASS... 4 Nærskoleprinsippet... 4 Tildeling av skoleplass - forhold som skal vurderes... 4 Hva skjer hvis skolen

Detaljer

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Delrapport 2. NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE Delrapport 2. 15.01.2013 NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE NY SKOLE PÅ FJERUM NY SKOLE PÅ LINFLÅA 1 1. Bakgrunn og forutsetninger Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 48/12 utredning av nedlegging

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE

BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Arkivsak-dok. 48-15 Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 15.04.2015 BYGGEPROGRAM FOR UTBYGGING AV BUGGELAND BARNESKOLE Bakgrunn for saken: I Bystyrets behandling

Detaljer