Rundskriv 18/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd og avløsning ferie og fritid for søknadsomgangen 20. januar 2003

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rundskriv 18/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd og avløsning ferie og fritid for søknadsomgangen 20. januar 2003"

Transkript

1 Rundskriv 18/2003 Fylkesmannen Kommunene Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: Telefaks: E-post: Web: Vår dato: Vår referanse: 18/2003 Rundskrivet Erstatter 97/2002 Vedlegg: Kopi til: LD, NBS, NB Foretaksregisteret: NO MVA Bankkonto: Kontroll av søknader om produksjonstilskudd og avløsning ferie og fritid for søknadsomgangen 20. januar 2003 Dette rundskrivet gir en nærmere beskrivelse av de maskinelle kontrollene (inputkontrollen) for søknadsomgangen 20. januar Rundskrivet erstatter rundskriv 97/2002. I sist nevnte finnes en beskrivelse av hvordan kontrollene ble lagt om sist høst. Kontrollene som gjennomføres nå er lagt opp på samme måte, med tilpasninger til denne søknadsomgangen. Nytt er kontroll av søknad om distrikts- og kvalitetstilskudd til grøntproduksjon og søknad om distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge mot revisorbekreftede årsoppgaver fra godkjente omsetningsledd (grønttilskudd). Vi viser til rundskriv 113/2002 som kommenterer forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket for søknadsomgangen 20. januar 2003 og rundskriv 120/2002 som omhandler saksbehandlingsrutinene og frister. Merk at fristene er oppdatert i rundskriv 23/2003. Rundskriv 1/2003 vedrørende krav til begrunnelse, avkorting, motretning og utlegg er også aktuelt.

2 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 11 1 INNLEDNING KJØRING AV INPUTKONTROLLENE... 3 Inputkontroll 1A... 3 Inputkontroll 1B... 3 Inputkontroll RETTING AV FEIL NÆRMERE OM KONTROLLER AV SØKNADER OM DISTRIKTS- OG KVALITETSTILSKUDD TIL GRØNTPRODUKSJON OG SØKNAD OM DISTRIKTSTILSKUDD TIL POTETPRODUKSJON I NORD-NORGE FEIL- OG VARSELLISTER VED BEHANDLING AV SØKNADSDATA (PT-1001) OG KONTROLLDATA (PT-1101) FEIL- OG VARSELMELDINGER FEILKODER GRUNNOPPLYSNINGER FEILKODER ANDRE OPPLYSNINGER FOR PRODUKSJONSTILSKUDD FEILKODER AVLØSER KODER FOR VARSELMELDINGER ANDRE LISTER SØKNADER SOM IKKE VIL BLI MASKINELT BEHANDLET (PT-1003) SØKNADER MED FEILOPPLYSNINGER OG AVVIK (PT-4100) TILSKUDD TIL ØKOLOGISK HUSDYRPRODUKSJON... 11

3 Statens landbruksforvaltning Side: 3 av 11 1 Innledning 1.1 Kjøring av inputkontrollene Inputkontroll kjøres pr. telledato , med unntak av kontroll mht. registrering i merverdiavgiftsmanntallet som kjøres pr Inputkontrollen vil bli kjørt i 3 omganger: Inputkontroll 1A Kontrollene mot leveranseregisteret for slakt er ikke implementert. Kjøres både for produksjonstilskudd, iberegnet grønttilskudd, og avløser. Det er anledning til å rette dataene både for produksjonstilskudd og avløser. Inputkontroll 1B Ny kjøring av samme kontroller som i 1A + de kontrollene som ikke var med der. Kjøres kun for produksjonstilskudd. Anledning til å rette data for produksjonstilskudd, men ikke for avløser. Det vil bli sendt ut eget rundskriv i forbindelse med sluttutbetaling for avløser. Inputkontroll 2 Ny fullstendig kjøring for produksjonstilskudd. Ingen anledning til å rette feil. Søknader som er feilmeldt på denne lista, vil ikke gå til sentral utbetaling. Feil- og varsellister, PT-1001 (søknadsdata) og PT-1101 (kontrolldata), gjøres tilgjengelig for fylkesmannen på FM-sambandet og sendes i papirversjon til kommunene. Forsida på de ulike listene inneholder mer informasjon om de ulike kontrollene. 1.2 Retting av feil Prosedyrene for registrering av søknader ble endret f.o.m. søknadsomgangen 20. august 2002 slik at det ligger færre kontroller ved registrering og flere kontroller i inputkontrollen. Kommunen skal gå gjennom feillistene og rette slurvefeil i søknaden, f.eks. manglende eller feil kontrollsum, feil kontonr, feil selskapsform, og feil som har oppstått ved tolking av skannede data o.l. Ved grove feil fra søkers side må kommunen vurdere om søknaden skal rettes direkte eller stoppes ev. avslås. Det viktigste er å sikre at opplysningene i søknaden er riktige. Vi minner om bestemmelsene om avkorting ved feilopplysninger jf. forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 13. Se også kapittel 4.2 nedenfor. Ev. rettinger skal skje i samråd med søker. Rettingene registreres på søknadsskjemaet med kommentarer om hvorfor rettingen er foretatt, hvem som har foretatt den og når den er foretatt. Søknadsskjemaer som er rettet evt. kopi av rettingene, sendes fylkesmannen. Feilretting etter inputkontrollen foretas etter samme prosedyre for søknadsdata og kontrolldata. Fylkesmannen registrerer rettingene i ordinær registreringsrutine.

4 Statens landbruksforvaltning Side: 4 av Nærmere om kontroller av søknader om distrikts- og kvalitetstilskudd til grøntproduksjon og søknad om distriktstilskudd til potetproduksjon i Nord-Norge Ved behandling av søknad om grønttilskudd der det er manglende årsoppgave, eller feil i årsoppgaven fra omsetningsleddene, må søker kontaktes og sørge for at korrigerte og revisorbekreftede årsoppgaver sendes SLF, seksjon pristilskudd. SLF oppdaterer årsoppgavefilene før neste input-kontroll. I de tilfeller der søknad om grønttilskudd er større enn årsoppgaven, og årsoppgaven er korrekt, reduseres søknaden tilsvarende årsoppgaven. Kommunen melder endringen videre til FM for retting. Foretak som tidligere har søkt om distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge og fått utbetalt tilskudd for leveranser fra , blir fratrukket dette kvantum ved beregning av tilskudd ved søknadsomgangen Dette skjer maskinelt. 2 Feil- og varsellister ved behandling av søknadsdata (PT-1001) og kontrolldata (PT-1101) Inputkontrollen, inkludert oppretting, foretas etter samme prosedyre for søknadsdata og kontrolldata. Feillistene PT-1001 (søknadsdata) og PT-1101 (kontrolldata) viser organisasjonsnummer, navn, verdier som er feil, feil-/varselkode og navn på feil- /varselmelding. De ulike feil- og varselmeldingene er forklart nedenfor. Meldinger med kode < 300 er feilmeldinger, dvs. at søknadene blir stoppet for videre maskinell behandling dersom feilen ikke rettes. Meldinger med kode 300 er varselmeldinger, dvs. at søknaden ikke blir stoppet for videre maskinell behandling, men forholdet som utløser varselmeldingen må undersøkes og rettes hvis det som er registrert tidligere er feil. Dette må gjøres uansett om den varselmeldte koden brukes til beregning av tilskudd eller om det er en såkalt statistikk-kode. 3 Feil- og varselmeldinger Kodene er gruppert slik: Feilmeldinger: - Kode , feil i opplysninger, produksjonstilskudd. - Kode , feil i opplysninger avløsertilskudd, ferie og fritid Hvis feil ikke rettes, blir søknaden stoppet. Varselmeldinger: - Kode : Varselmeldinger. I rapport PT-1001 og 1101 er varselmeldingen også kalt *-meldinger. Opplysningene behøver ikke å være feil, men de må undersøkes nærmere, og feil må rettes opp. Søkere som ikke har gyldig organisasjonsnummer pr og/eller ikke er registrert i merverdiavgiftsmanntallet pr , vil bli avslått hvis de ikke har dispensasjon (kode 28) fra bestemmelsene i 3 i forskrift om produksjonstilskudd. Søkere som har ført opp melkekyr (kode 120) og eller melkegeit (kode 140) og som ikke leverer melk til meieri, er feilmeldt med kode 13. En del søkere driver lokal foredling av melk og har fritak for overproduksjonsavgift eller produksjonsrettighet for geitmelk. Disse søkerne har rett på tilskudd for dyr i kode 120/140. I forbindelse med inputkontrollen merkes

5 Statens landbruksforvaltning Side: 5 av 11 disse søkerne med kode 32. Merking med kode 32 erstatter tidligere rutine for oppretting av PT-1008 på FM-sambandet. Kode 32 registreres i registreringsrutina (registreringsbilde for dispensasjoner). Ved inputkontrollen er det oppdaget at det er registrert en del søknader som ikke er godkjent av kommunen. Disse søknadene er feilmeldt med kode 28. Antakelig er de fleste søknadene som er feilmeldt med kode 28 godkjent for videre behandling av kommunen, men saksbehandler har glemt å krysse av for dette på søknadsskjemaet eller avkrysningen er foretatt på en slik måte at det er vanskelig å tolke hva som er ment. Søkere som har levert et antall sau til slakt i januar og februar som er større enn toleransegrensen for leveranser utover oppgitt antall dyr i kode 132, er varselmeldt etter følgende kriterier: - Foretak med mer enn 39 dyr i kode 130 som har levert mer enn 5 % av disse i januar/februar. - Foretak med mindre enn 40 dyr i kode 130 som har levert mer enn 2 av disse i januar/februar. Leverte sauer utover toleransegrensen går til fratrekk i kode 130 og medfører redusert tilskudd. Kommunene avgjør om avviket skal medføre avkorting i tilskudd etter forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 13. Søkere som har glemt å oppgi i kode 132 sauer som foretaket har slaktet i januar/februar og får redusert tilskudd som følge av det, kan eventuelt klage over beregningsgrunnlaget. 3.1 Feilkoder grunnopplysninger 001 Søkerens f.nr / enavn / fnavn er ikke registrert. For selskapsform: 1. Enkeltmannsforetak skal fornavn, etternavn og fødselsnummer være oppført på skjemaet. 002 Ugyldig postnummer Oppført eller registrert postnummer finnes ikke i poststedsregisteret. Dette kan enten skyldes registreringsfeil eller at søkerens postnummer er feil oppført på skjemaet. 003 Ugyldig kommunenummer Oppført eller registrert kommunenummer finnes ikke på kommuneregisteret. Dette kan enten skyldes registreringsfeil eller at søkerens kommunenummer er feil oppført på skjemaet. 004 Ugyldig organisasjonsnummer. Alle søknader skal være utfylt med gyldig organisasjonsnummer som identifikasjon. Dersom organisasjonsnummeret mangler eller er ugyldig etter kontroll mot landbruksregisteret og kontrollsiffertest, kan ikke søknaden registreres. 005 Ugyldig fødselsnummer Dersom selskapsformen er 1. Enkeltmannsforetak skal det være fylt ut et gyldig fødselsnummer. 009 Det er feil i antall medlemmer i samdriften. Søker er registrert som samdrift i melkeproduksjon. Opplysninger om deltakere i selskapet som er oppgitt på SLF-058 stemmer ikke med godkjente medlemmer i henhold til forskrift om kvoteordningen for melk.

6 Statens landbruksforvaltning Side: 6 av Feltet for samdrift i melkeproduksjonen er ugyldig. Gyldig verdi er 1 eller tomt felt. Feilen kan enten skyldes registreringsfeil eller at søker har oppført feil på skjemaet. 011 Ugyldig kode for selskapsform. Kode for selskapsform er feil oppført eller registrert. Gyldige verdier er: 1, 2, 3 og Enkeltmannsforetak kan ikke være Samdrift i melkeproduksjon. Søker som har krysset av for at de er Samdrift i melkeproduksjon kan ikke ha selskapsformen 1. Enkeltmannsforetak. 013 Det er oppgitt dyr i kode 120 eller 140, men melkekvote mangler. 014 Ugyldig dispensasjonsfelt. Manglende utfylling av dispensasjonsfelt. Periode må være utfylt. Dispensasjonen kan gis for inneværende periode og for inntil 3 år fram i tiden. For 2003 gjelder følgende: Disp inntil periode Dispensasjon fra søknadsfrist (01) kan kun gjelde inneværende periode. Dispensasjon fra krav til registrering i merverdiavgiftsmanntallet (disp.kode 28) kan bare gis for inneværende periode og to perioder frem i tid. 015 Foretak mangler tilknytning til landbrukseiendom. Foretaket mangler tilknytning i landbruksregisteret til den landbrukseiendommen som er oppgitt som foretakets driftssenter. 016 Foretak finnes ikke i landbruksregisteret. Foretaket må være registrert i landbruksregisteret for å kunne søke produksjonstilskudd. 017 To eller flere søknader med samme HOVEDNUMMER og LØPENR. Det er oppgitt samme kommune-, gards-, bruks-, feste- og løpenummer på to eller flere søknader. Det kan ikke søkes om flere produksjonstilskudd fra sammen hovednummer og løpenummer. 018 Samdriften må ha enten kode 120 eller 140 > 0. Søker er registrert som samdrift i melkeproduksjon, men mangler opplysninger i kode 120 eller Det er ikke registrert SLF-058. Alle søkere som er selskapsform annet enn 1. Enkeltmannsforetak skal ha registrert skjemaet Oppgaveskjema for deltakere i selskaper - SLF Hver enkelt pkode kan maksimalt være registrert en gang.

7 Statens landbruksforvaltning Side: 7 av Feil eller manglende dispensasjonskode Dispensasjonskoden som er registrert må være gyldig iht. det kodeverket som gjelder for de enkelte periodene. Gyldige koder for perioden er: Kode 1 Søknadsfrist Kode 13 Pålagt nedslakting av sau Kode 14 Frivillig nedslakting av sau Kode 23 Gjødslingsplan Kode 25 Krav om 50% er grønngjødsling Kode 28 Merverdiavgift Kode 29 4 Andelslag m.m. Kode 30 Medlem i samdrift, har egne grovfôrdyr Kode 31 Innmarksbeite disponeres av samdrift Kode 32 Lokal foredling av melk Kode 33 Bedriftsnummer Kode 70 Paratuberkulose 025 Dispensasjon for frivillig nedslakting er avgrenset til maksimalt 3 år. 026 Dispensasjon for pålagt nedslakting, har ikke startet opp igjen med sau. 028 Søknad er registrert som ikke godkjent (komm.avgjørelse < > 1) Godkjent feltet må være utfylt og inneholde gyldig kode = Samdrift og medlem i samdrift har storfe Hvis samdrifta har storfe (dyr i kode ), kan ikke medlemmene i samdriften søke om tilskudd til storfe. 030 Samdrift og medlem i samdrift har geiter Hvis samdrifta har geiter (dyr i kode ), kan ikke medlemmene i samdriften søke om tilskudd til geiter. 036 Søker deltar i flere foretak med husdyr. Et foretak kan ikke søke om produksjonstilskudd for husdyr i kode i flere selskaper. Medlemmer i samdrift i melkeproduksjon kan ha andre husdyr enn de som inngår i samdrifta. 039 Kommunen må ha underskrevet / attestert. 040 Søknaden må være underskrevet. Søknaden må være underskrevet av søker. 041 Dato mottatt, gyldig intervall er til og med Feil org.nr. for innehaver av foretaket Det er uoverensstemmelse mellom org.nr. og innehaver av foretaket etter kontroll mot enhetsregisteret. 045 Foretaket er ikke registrert i merverdiavgiftsmanntallet. Søker er ikke registrert i merverdiavgiftsmanntallet etter kontroll mot enhetsregisteret.

8 Statens landbruksforvaltning Side: 8 av Det er feil i antall medlemmer i selskapet Opplysninger om deltakere i selskapet samsvarer ikke med opplysninger fra SLF-058 og enhetsregisteret. 047 Grønttilskudd manglende årsoppgave Ikke mottatt revisorbekreftet årsoppgave fra godkjent omsetningsledd eller manglende / feil organisasjonsnummer i årsoppgave. 048 Grønttilskudd søknadskvanta er større enn årsoppgavekvanta Det er en forutsetning for utbetaling at søknadskvanta samsvarer med, eller er mindre enn årsoppgavekvanta. 049 Søker deltar i flere foretak med grøntproduksjon Personer kan ikke delta i flere foretak som søker om produksjonstilskudd for pkode Søker deltar i flere foretak med potetproduksjon Gjelder søknad om distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge Personer kan ikke delta i flere foretak som søker om produksjonstilskudd for kode Feilkoder andre opplysninger for produksjonstilskudd 100 Produksjonskoden gjelder ikke for denne perioden. Søknadsskjemaet for aktuell periode viser gyldige produksjonskoder. 103 Ugyldig antall oppgitt for denne kode Hele feltet må være numerisk. Dvs. ikke inneholde bokstaver, andre ikke-numeriske tegn eller blanke. 104 Kontrollsum med angitt kode mangler. En eller flere av kontrollsummene 399, 499 og 599 mangler. 105 Kontrollsum med angitt kode stemmer ikke. Kontrollsummen stemmer ikke med summen for de produksjonskodene den skal gjelde for. 106 Samme søker forekommer mer enn 1 gang/dobbeltregistrert. Det godtas kun én søknad pr. søker pr. periode. Feilmeldingen kan også forekomme hvis samme søker sender inn søknad fra to ulike kommuner/fylker. Feilmeldingen sendes til begge fylkene / kommunene med angivelse av begge kommunenummer. Begge (alle) søknadene forkastes dersom det ikke foretas oppretting. 113 Manuelt utbetalt beløp mangler eller er ugyldig. Gjelder ajourhold. Manuelt utbetalt beløp mangler eller er ufullstendig registrert. Feltet må være numerisk 115 Driftssenteret sitt hovednummer + løpenummer er ugyldig. Kommunenr og/eller gårdsnr og/eller bruksnr og/eller festenr og/eller løpenr er feil oppført eller registrert. Feltene må være numeriske. 116 Nytt bruk, hovednummer finnes ikke i LREG. Det foreligger søknad med hovednummer på driftssenteret som ikke er registrert i landbruksregistret fra før.

9 Statens landbruksforvaltning Side: 9 av Ugyldig kontonummer. Oppgitt kontonummer må være utfylt, numerisk, > 0 og gyldig i henhold til kontrollsiffertest. 176 Antall kode 801 > antall kode 120 Kode 801 > kode 120 (kode 120 kan være 0) 177 Antall kode 802 > antall kode 121 Kode 802 > kode 121 (kode 121 kan være 0) 178 Antall kode 803 > antall kode 119 Kode 803 > kode 119 (kode 119 kan være 0) 179 Antall kode 810 > antall kode 140 Kode 810 > kode 140 (kode 140 kan være 0) 184 Debio har ikke godkjent økologisk husdyrproduksjon. Det er søkt om tilskudd til økologisk husdyrproduksjon (Kode 801, 802, 803, 810, 811 og 820), men Debio har ikke godkjent økologisk husdyrproduksjon. 185 Antall kode 811 > antall kode 142 Kode 811 > kode 142 (kode 142 kan være 0) 186 Antall kode 820 > antall kode 130 Kode 820 > kode 130 (kode 130 kan være 0) 3.3 Feilkoder avløser 200 Fyller ikke kravet til avløsertilskudd. Minstekravet for utbetaling er at en minst har krav på kroner 5000,- 204 Flere foretak søker om forskudd for dette hovednummer. 202 Beløp til utbetaling ugyldig. Beløp til utbetaling er feil oppført eller registrert. Feltet må være numerisk, dvs. ikke inneholde bokstaver, tegn eller blanke. 210 Søkeren er ikke berettiget avløsertilskudd i inneværende år. Søknaden går ikke til utbetaling. 216 Ringen/lagets navn er ikke oppført eller registrert. Dette kan enten skyldes registreringsfeil eller at ringen/lagets navn ikke er oppført på skjemaet. 217 Ugyldig ring-/lagnummer. Oppført eller registrert ring-/lagsnummer består ikke av 11 siffer, eller har feil som gjør at kontrollsifferet ikke stemmer. 220 Utbetaling er stoppet grunnet brukerskifte registrert i landbruksregisteret. 224 Utbetaling stoppet av Statens landbruksforvaltning. 225 Ugyldig organisasjonsnummer for ring/lag. 226 Utbetalingsanmodning under 300 kr aksepteres ikke. 231 Manglende lag/ringnr eller beløp på side 5 i skjema. 232 Ugyldig kode for mottaker av avløsertilskudd. 235 Søker kan ikke stå som avløser. 236 Avløser oppgitt på side 5 i skjema under 16 år. 238 Ugyldig fødselsnummer for avløser. 241 Ring/lag finnes ikke i Landbruksregisteret.

10 Statens landbruksforvaltning Side: 10 av Ugyldig kode for forskuddsanmodning (1=Ja, 0= Nei) 244 Oppgitt org.nr lønnsinnberetning på søknaden er ugyldig. 3.4 Koder for varselmeldinger 300 (Kode / Antall) Antallet er uvanlig høyt. Alle produksjonskoder (unntatt pkodene for grønt ) i aktuelt skjema testes mot høyeste tall i samme fylke i tilsvarende søknadsomgang 1 år tilbake. 301 Større økning enn 25% i produksjonskode fra forrige periode. Sjekker søkerens antall i koden mot søkerens data fra forrige aktuelle periode. Testen foretas kun dersom antallet i forrige periode var større enn null. Den gir utslag dersom antall i angitt dyrekode er mer enn 25 % større enn ved forrige aktuelle søknadsomgang. Kontrollen gjøres for alle dyrekodene som ble registrert ved aktuell søknadsomgang og forrige søknadsomgang, eller ett år tidligere. For kodene 111,113,120,121,140,142,155,156,168, 180,185,186,187,188 og 189 gis meldingen hvis differansen 10 dyr. For kode 119 gis meldingen hvis differansen 20. For kode 130,170,171 og 184 gis meldingen hvis differansen 25. For kodene 160 gis meldingen hvis differansen Økning fra 0 i forhold til forrige periode. Er dette riktig? Kontrollen omfatter kodene 120, 121 og 140. Antall forrige periode/år > Flere foretak har samme kontonummer. 305 Det er ikke søkt fra dette hovednr de to siste perioder. Det foreligger søknad med hovednummer som ikke finnes i inneværende eller forrige periode i produksjonstilskudd. 310 Finner ikke ring/lagnummeret på ajourholdsregisteret. 311 Ring/lag mangler kontonummer. 321 Kode/antall endret for kontrollert søker. Søknaden er tatt ut for kontroll. Ved innsending av bilag for ny registrering etter inputkontroll er det foretatt endringer av koder/antall gangs innsending av søknadsskjema senere enn fristen. På grunn av kontrollrutina er det ikke tillatt å sende inn "nye søknader" i feilrettingsomgangene. Søknaden må sendes Fylkesmannen for manuell behandling. 334 Ugyldig ønske om målform. 359 Beløp til utbetaling > restref. Avgrenset til rest.ref. 378 Kontrolldata ikke forenlig med valg av utbetaling til ring/lag. 379 Søker har ikke akkumulert Sum omsøkt til sluttutbetaling er lavere enn utbetalt forskudd. 381 Søkeren er ikke berettiget avløsertilskudd inneværende år.

11 Statens landbruksforvaltning Side: 11 av Dette personnummer står med status død. Det er ikke anledning å registrere søknad for død person. 397 Foretak med potetproduksjon i sone 1-5 Bare foretak tilhørende i sone 6 og 7 kan søke om distriktstilskudd for potetproduksjon i Nord-Norge 398 Foretaket har slaktet flere sauer enn oppgitt i kode 132 Kontroll mot leveranseregisteret for slakt viser at det er slaktet flere sauer enn søker har oppgitt i kode Andre lister 4.1 Søknader som ikke vil bli maskinelt behandlet (PT-1003) I forkant av sentral utbetaling blir det sendt ut ei liste PT-1003 som viser alle søknader som ikke vil få utbetalt tilskudd direkte. Det vil bli gitt nærmere informasjon om lista i eget rundskriv før utbetaling av tilskuddene. 4.2 Søknader med feilopplysninger og avvik (PT-4100) Etter at inputkontrollen er avsluttet vil det bli produsert rapporter som viser søknader med avvik og hvilke avvik som er avdekket ved 5 %-kontroll eller maskinelle kontroller. Disse rapportene vil danne grunnlag for kommunens vurdering av beløp til avkorting, jf. 13 i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. Etter at kommunen har fastsatt beløp til avkorting, skal fylkesmannen registrere beløpene i ei rutine på FM-sambandet. 5 Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon Søknadene må kontrolleres manuelt, bruk opplysningene i PT PT-2330 på FMsambandet inneholder Debios registreringer for 2002, så langt Debio var à jour pr Supplerende registreringer for 2002, à jour pr , er distribuert via mail til fylkesmannen. Søkere som ikke forekommer i PT-2330, men som kan dokumentere at de driver en Debiogodkjent, økologisk husdyrproduksjon pr , kan få registrert søknad, forutsatt at de fyller øvrige vilkår for produksjonstilskudd. Husdyr er berettiget tilskudd til økologisk husdyrproduksjon fra og med første søknadsomgang etter at omlegging starter. Merk at Debio godkjenner produksjoner uten å registrere antall dyr. Grunnen til dette er at et medlem som hovedregel ikke kan drive samme produksjon parallelt økologisk og konvensjonelt. Et medlem kan f.eks. ha økologisk melkeproduksjon og konvensjonelt svinehold, men kan normalt ikke ha både økologiske og konvensjonelle melkekyr. Om det drives parallellproduksjon må kommunen vurdere om antall dyr i søknad om tilskudd til økologisk husdyrproduksjon virker rimelig. Konvensjonelle dyr som kjøpes inn som rekruttering til en økologisk besetning er tilskuddsberettiget også i karensperioden. Med hilsen for Statens landbruksforvaltning Alf Selnesaunet seksjonssjef Synnøve Kjos Frank seniorrådgiver

Rundskriv 90/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2003

Rundskriv 90/2003. Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2003 Rundskriv 90/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128) Ragnhild Skar (24131151), Hilde Dahler Nordlid (24131252), Synnøve Kjos Frank (24131069)

Detaljer

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no.

57/09. Kommunen. og pristilskudd. Rundskriv. rundskriv. Fylkesmannen. Disse. omtale av. adressat. NO-0033 Oslo, Norway. .dep.no. Rundskriv 57/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi ti Fylkesmannen Kommunen n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd til

Detaljer

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 1/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Håkon Gjerde (24131128) Ole Karsten Kirste (24131102), Monica Tveit (24131169) Synnøve Kjos Frank (24131069) Vår dato:

Detaljer

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr

Utbetaling av produksjonstilskudd i jordbruket etter søknad pr Rundskriv 16/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128), Synnøve Kjos Frank (24131069), Ragnhild Skar (24131151) Vår dato: 13.02.03 Vår referanse:

Detaljer

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene

Rundskriv 41/11. Fylkesmannen Kommunene Rundskriv 41/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen; SLF, Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Seksjon direkte tilskudd Grønttilskudd

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 46/10 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF, produksjonstilskudd og tilskudd

Detaljer

Rundskriv 25/2002. Maskinell kontroll av søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskott til avløysing, ferie og fritid pr 1.1.

Rundskriv 25/2002. Maskinell kontroll av søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskott til avløysing, ferie og fritid pr 1.1. Rundskriv 25/2002 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E-post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2004

Kontroll av søknader om produksjonstilskudd for søknadsomgangen 20. august 2004 Rundskriv 81/2004 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ole Karsten Kirste (24131102), Håkon Gjerde (24131128), Hilde Dahler Nordlid (24131252), Ragnhild Skar (24131151), Synnøve Kjos-Frank (24131069),

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 13/1-20 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 37/12 Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20.

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. Rundskriv 37/12 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunene Vår dato: 20.12.2012 Vår referanse: 201200001-37/046.2 Rundskrivet erstatter: 41/11 Vedlegg: Kopi til: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen;

Detaljer

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA Dette dokumentet gir en oversikt over feil- og varselmeldinger som kan opptre i WESPA. Det gis en forklaring for hver av meldingene. Alle søknader om produksjonstilskudd

Detaljer

Håkon Gjerde ( ), Monica Tveit ( ), Ole Karsten Kirste ( ) Synnøve Kjos Frank ( )

Håkon Gjerde ( ), Monica Tveit ( ), Ole Karsten Kirste ( ) Synnøve Kjos Frank ( ) Rundskriv 17/22 Fylkesmannen kommunen Postadresse: Postboks 814 Dep. NO-33 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 1 Telefaks: +47 24 13 1 5 E-post: postmottak@slf.dep.no Web: www.slf.dep.no

Detaljer

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017

Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1 Opplæring i bruk av estil PT Kommunesamlinger mars/april 2017 1. Nytt fagsystem og ny forvaltningsmodell 2. Grunnprinsippene i ny forvaltningsmodell En søknadsprosess med to registreringer og en utbetaling

Detaljer

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA og ved maskinelle kontroller av produksjons- og avløsertilskuddssøknadene

Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA og ved maskinelle kontroller av produksjons- og avløsertilskuddssøknadene Forklaring på feil- og varselmeldinger i WESPA og ved maskinelle kontroller av produksjons- og avløsertilskuddssøknadene Dette dokumentet gir en oversikt over feil- og varselmeldinger som kan opptre i

Detaljer

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll

Uke (slutten av aug.) - frist for utplukk av stikkprøver 23. september Frist for registrering i WESPA og registrering av stikkprøvekontroll Produksjonstilskudd rutiner august 2012, januar 2013 (kapittelhenvisninger til RS 13/1-2) Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger for foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013. Sole, 10.01.2013 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2013 Sole, 10.01.2013 Søknadsomgangen i januar 2013 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad Wespa eller papir

Detaljer

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o:

17/09. ammekyr. og ammeku. behandlet. og ammekyr på. i at det for. Utdrag av. Telefaks: Kontaktperson. o: Rundskriv 17/09 Kontaktperson Vår dato Vår referanse Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmennene Kommunene n: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Jan Endre Aasmundtveit ( 24131039),

Detaljer

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011

Rundskriv 29/10. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd ved søknadsomgangen i august 2010 og januar 2011 Rundskriv 29/10 Kontaktperson: Fylkesmannen, kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 12.07.2010 Vår referanse: 201000001-29/046.1 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Rundskriv. Utbetaling av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknad pr Produksjonstilskudd

Rundskriv. Utbetaling av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknad pr Produksjonstilskudd Rundskriv Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 814 Dep. NO-33 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Produksjonstilskudd: Håkon Gjerde (24 13 11 28) Ole Karsten Kirste (24 13 11 2), Ragnhild

Detaljer

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august Sole,

Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august Sole, Produksjonstilskudd - søknadsomgangen i august 2013 Sole, 09.01.2014 Gjenstående frister for søknadsomgangen i august 2013 10.1.: Frist for å melde inn søknader som skal stoppes før utbetaling avkortinger

Detaljer

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid

Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Brukerhjelp for foretak til søknad om produksjonstilskudd og søknad om tilskudd til avløsning, ferie og fritid Gjelder for søknadsomgangene i august 2012 og januar 2013 Oppdatert 30. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Foretaksregisteret: NO MVA Bankkonto: Vår dato: Vår referanse: 120/2002 Erstatter: Rundskriv 62/2002

Foretaksregisteret: NO MVA Bankkonto: Vår dato: Vår referanse: 120/2002 Erstatter: Rundskriv 62/2002 Rundskriv 120/2002 Fylkesmennene Kommunene Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Bjørg Mostad (24131120) grønttilskudd,

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017

Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 1 Oppgave for saksbehandlere på kommunesamling om estil PT mars/april 2017 I denne oppgaven skal du legge inn en søknad på samme måte som et foretak ville gjort, sånn at du får et innblikk i hvordan foretak

Detaljer

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd

37 Rundskriv 37/09. Pilotprosjekt for bruk av Husdyrregisteret ved utmåling av produksjonstilskudd 37 Rundskriv 37/09 Fylkesmannen, kommunen Kontaktperson: Vår dato: 13.07.2009 Vår referanse: 200900001-37/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Eidsberg og Trøgstad 10. mai 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2010 Søknaden kan ikke sendes før registreringsdato

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 26/11 Kontaktperson: Fylkesmannen Kommunen For kommunen: Fylkesmannen For Fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 07.07.2011 Vår referanse: 201100001-26/001 Rundskrivet erstatter:

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF-052 B Søknadsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20. januar 2014 1. Grunnopplysninger

Detaljer

Rundskriv 54/2008. Innhold. Forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Rundskriv 54/2008. Innhold. Forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Rundskriv 54/2008 Fylkesmannen Kommunen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Inger Korsnes Hagen

Detaljer

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

1. Grunnopplysninger SLF 052 B. Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2011 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling

Fagsamling tilskotsforvaltning. Avløysartilskot Generell saksbehandling Fagsamling tilskotsforvaltning Avløysartilskot Generell saksbehandling Avløysartilskot Alle også samdrifter - må dokumentere utgifter Foretak som starter med husdyrproduksjon i løpet av året (etter 1.

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid SLF 052 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 1. Grunnopplysninger Søknadsfrist 20.1.2013 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2015 og januar 2016 Oppdatert 1. juli 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2013 og januar 2014 Sist oppdatert: 25. juni 2013 Wespa er en tjeneste hvor søkere kan levere elektronisk

Detaljer

Rundskriv 65/2003. Produksjonstilskudd - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august Fylkesmennene Kommunene

Rundskriv 65/2003. Produksjonstilskudd - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august Fylkesmennene Kommunene Rundskriv 65/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Synnøve Kjos Frank (24131069), Ole Karsten Kirste (24131102) og Håkon Gjerde (24131128) Vår dato: 18.07.03 Vår referanse:

Detaljer

e-stil PT evaluering 2017 og ny søknadsomgang Sole, Ragnhild Skar

e-stil PT evaluering 2017 og ny søknadsomgang Sole, Ragnhild Skar e-stil PT evaluering 2017 og ny søknadsomgang Sole, 6.3.2018 Ragnhild Skar Telledato og søknadsfrist Det er søkers eget ansvar at søknaden leveres i rett tid. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden

Detaljer

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd

Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for saksbehandlere til søknad om produksjonstilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2014 og januar 2015 Sist oppdatert: desember 2014 Wespa er en tjeneste hvor

Detaljer

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014. Sole, 09.01.2014

Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014. Sole, 09.01.2014 Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsomgangen i januar 2014 Sole, 09.01.2014 Søknadsomgangen i januar 2014 - Aktuelle dokumenter - Frister - Søknad - Endringer regelverk

Detaljer

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Rundskriv 58/09. Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Rundskriv 58/09 TINE Råvareprodusentavregning Q-meieriene Kontaktperson: Elin Brekke (tlf. 24 13 12 43) Vår dato: 21.12.2009 Vår referanse: 200900001-58/046.1 Rundskrivet erstatter: 4/09 Vedlegg: Kopi

Detaljer

Side: 2 av 31. Innhold 1 INFORMASJON FRA MATTILSYNET... 5

Side: 2 av 31. Innhold 1 INFORMASJON FRA MATTILSYNET... 5 Rundskriv 59/2006 Fylkesmennene Kommunene Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Ragnhild Skar (24131151),

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland

estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland estil PT Saksbehandling i nytt forvaltningssystem Kommunesamling 9. november 2017 Anne Kari Birkeland Innhold Informasjonsmøter for bønder i vår Datoer og frister del 2 Arkivering Risikobasert kontroll

Detaljer

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk.

Rundskriv nr. 16/13 om pristilskudd melk er rettet mot lokal foredling. Distriktstilskudd utbetales for melk. Grunntilskudd utbetales for geitemelk. Rundskriv «2013-15» Tine Råvare Produsentavregning Q-Meieriene AS Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 19.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 8/13 Pristilskudd melk Pristilskudd

Detaljer

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus

Rundskriv regionalt miljøtilskudd for landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen e i Oslo og Akershus Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Brukerhjelp for foretak. ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Landbruksdirektoratet Brukerhjelp for foretak ved søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Gjelder for søknadsomgangene i august 2016 og januar 2017 Sist oppdatert 8. juli 2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017

Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd. Blæstad 28.mars 2017 Nytt søknadssystem Produksjonstilskudd Blæstad 28.mars 2017 Endringer i bemanningen Anton I. Tøsti sluttet 28.2.17 (50 %) Anne Hval slutter 31.3.17 (50 %) Ny rådgiver i 100 % fra 1.4.2017: Ane Wormdal

Detaljer

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016

Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 2016 Vår dato: 16.08.2016 Vår referanse: 2016/4684 Arkivnr.: 520 Deres referanse: Saksbehandler: Ragnhild Skar Kommunene i Buskerud Innvalgstelefon: 32266737 Rundskriv om regionale miljøtilskudd for jordbruket

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid 21. mars 5. april 2017 Anne Kari Birkeland, Solfrid Mygland og Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust-

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollerte ordninger: - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Kontrollert i 2015 Øksnes kommune STATENS

Detaljer

Informasjon om ordningen, satser og regelverk finnes på våre nettsider

Informasjon om ordningen, satser og regelverk finnes på våre nettsider Rundskriv 43/11 Tine råvare produsentavregning Q-meieriene Kontaktperson: Elin Brekke, tlf. 24 13 12 43 Vår dato: 20.03.2012 Vår referanse: 201100001-43/001 Rundskrivet erstatter: 38/10 Vedlegg: Kopi til:

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Søknad Tilskudd til avløsning Krav og vilkår til søker, kontroll Sarpsborg 18. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017

Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Aktuelt for søknadsomgangen august 2016 og januar 2017 Fagdag 17.1.2017 Inger Skjerve Bjartnes Trude Larsen August 2016 Kopi av begrunnelse for avkorting til sendes til FM enkeltvis. Ca 1. februr Fra ca

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2016 Meløy kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Rundskriv 61/09. Fylkesmannen, kommunen. Meland, Modalen og Radøy. Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Rundskriv 61/09. Fylkesmannen, kommunen. Meland, Modalen og Radøy. Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. Rundskriv 61/09 Fylkesmannen, kommunen Kontaktperson: Vår dato: 18.12.2009 Vår referanse: 200900001-61/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2012 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2012 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Unntatt offentlighet. Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Unntatt offentlighet. Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Unntatt offentlighet Endelige satser for beregning av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Søknadsomgangen 2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Forord...2 1 Areal-

Detaljer

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP

Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP Landbruksavdelingen Vår ref.: 2016/6764 NAA Vår dato: 20.10.2016 Rundskriv 2/2016 Forvaltningsrutiner for tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket i Østfold - RMP - Retningslinjer for saksbehandlingen

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd

For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Rundskriv 2015-46 Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direktetilskudd Vår dato: 16.12.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv

Detaljer

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP)

Rundskriv 2013/8. Fylkesmannsembetene Kommunene. Utbetaling av regionale miljøtilskudd (RMP) Rundskriv 2013/8 Fylkesmannsembetene Kommunene Kontaktperson: Kaja Killingland (tlf: 24131057), Gry Auberg Gulliksen (tlf: 24131136), Turid Asklund Trötscher (tlf 24131252), Rannveig Bø Fløystad (tlf:

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2007 Rundskriv 28/2007 Fylkesmannen Kommunene Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24131199), Ole Karsten Kirste (24131102), Synnøve Kjos Frank (24131069), Raage Jama

Detaljer

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Nytt elektronisk søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid En søknad, to registreringsdatoer 2017 Søknadsperiode 1.-15. mai 2017 Telledato 1. mai 2017 Søknadsfrist

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2009

Produksjonstilskudd i jordbruket - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august 2009 3 Rundskriv 32/09 Fylkesmannen Kommunen Kontaktperson For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: Sverre Saxebøl (24 13 11 99), Ragnhild Williksen (24 13 11 74), Sten Erik Knive (24 13 10 22), Cathrine

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Send søknaden elektronisk på www.slf.dep.no Søknadsfrist 20.8.2013 1. Grunnopplysninger Har du søkt om tilskudd tidligere,

Detaljer

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter

Rundskriv 19/ Kommentarer og retningslinjer til forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjektet Friskere geiter Rundskriv 2014-19 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: For kommunen; fylkesmann. For fylkesmann; Landbruksdirektoratet Vår dato: 01.07.2014 Vår referanse: 14/1 Rundskriv erstatter: Rundskriv 13/1-3 Rundskriv

Detaljer

Rundskriv 21/11. Fylkesmennene, kommunene. For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

Rundskriv 21/11. Fylkesmennene, kommunene. For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 21/11 Fylkesmennene, kommunene Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte

Detaljer

Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd

Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 2014-30 Revidert 22.1.2015 Kontaktperson: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: Landbruksdirektoratet v/seksjon direkte tilskudd Vår dato: 22.01.2015 Vår referanse: For 14/1 fylkesmannen:

Detaljer

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt

For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Rundskriv 13/1-3 Fylkesmenn, kommuner Kontaktperson: Vår referanse: Rundskriv erstatter: For kommunen: Fylkesmannen. For fylkesmannen: SLF v/sdt Vår dato: 05.07.2013 Kommentarer og retningslinjer til forskrift

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Nytt frå jordbruksoppgjeret

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE. Nytt frå jordbruksoppgjeret Nytt frå jordbruksoppgjeret Tilskot for lammeslakt og kjeslakt Tilskot for lammeslakt og kjeslakt skal endrast frå å vere eit produksjonstilskot til å bli utbetalt på slakteoppgjeret. I omleggingsåret

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Dato 22.03.2002 nr. 283 Departement Avd/dir Gjelder fra: 01.01.2012 - HISTORISK VERSJON Landbruks- og matdepartementet Landbrukspolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 3 Ikrafttredelse 01.07.2002 Sist endret

Detaljer

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen

Rundskriv 33/2009. Gårdskartprosessen og ajourhold av arealdata på kart og i Landbruksregisteret. Innhold. Kommunen, Fylkesmannen Rundskriv 33/2009 Kommunen, Fylkesmannen Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Telefon: +47 24 13 10 00 Telefaks: +47 24 13 10 05 E-post: postmottak@slf.dep.no

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving.

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving. Rundskriv 8/12 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2012 Vår referanse: 201200001-8/046.2 Rundskrivet erstatter: 60/07 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Rundskriv 27/10. Fylkesmannen Kommunen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd

Rundskriv 27/10. Fylkesmannen Kommunen. For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Rundskriv 27/10 Fylkesmannen Kommunen Kontaktperson:: For kommunen: Fylkesmannen For fylkesmannen: SLF v/seksjon direkte tilskudd Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt.

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket

Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk. Kontroll av Saltdal kommune. Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket Kontroll av Saltdal kommune Rapport om forvaltningskontroll innen landbruk Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd i jordbruket STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: www.fylkesmannen.no/nordland

Detaljer

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju

JORDBRUKSOPPGJØRET Fagsamling PT Jens Windju JORDBRUKSOPPGJØRET 2016 Fagsamling PT 30.08.2016 Jens Windju ØKONOMISK RAMME TILSKUDD FOR HUSDYR - Satsøkninger i de laveste intervallene for melkeku og sau for å styrke økonomien på små og mellomstore

Detaljer

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd i jordbruket SLF 051 B Søknads- og registreringsskjema for Produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20.8.2010 Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2010 Send søknaden på www.slf.dep.no eller via

Detaljer

For nærmere bestemmelser om pristilskudd for melk som er foredlet lokalt, se rundskriv nr

For nærmere bestemmelser om pristilskudd for melk som er foredlet lokalt, se rundskriv nr Rundskriv «2015-01» Meieri som formidler pristilskudd Kontaktperson: Elin Brekke Vår dato: 29.01.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2013-15 Pristilskudd melk Distriktstilskudd og grunntilskudd

Detaljer

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader:

Det er gjort to innholdsmessige endringer som vil kunne ha konsekvenser for fylkesmannens behandling av tilskuddsøknader: Rundskriv 2013-6 Fylkesmennene Kontaktperson: Mats Petter Sydengen Vår dato: 20.12.2013 Vår referanse: 13/1 Rundskriv erstatter: 10/2013 Tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag

Landbruks- og matdepartementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbukarlag Rundskriv 17/10 Nortura SA Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Arne Magnussen AS Toten Eggpakkeri AS Jonas H. Meling AS Nødland & Gundersen Eftf. AS Kontaktperson: Jing Kjernsvik (tlf 24 13 11 04) og

Detaljer

Søknad om. jordbruket og tilskudd til. produksjonstilskudd i. Grunnopplysninger. Disponert areal. Areal fordelt på vekster. Landbrutjgoirr fixatoratet

Søknad om. jordbruket og tilskudd til. produksjonstilskudd i. Grunnopplysninger. Disponert areal. Areal fordelt på vekster. Landbrutjgoirr fixatoratet Landbrutjgoirr fixatoratet WW Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Søknad sendt 06.10.2017 12:22:31 Søknadsfrist 15.10.2017 Grunnopplysninger Navn på

Detaljer

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar

Endringer som følge av jordbruksoppgjøret Sole, Ragnhild Skar Endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2015 Sole, 2.9.2015 Ragnhild Skar Produksjonstilskudd - regelendringer Innmarksbeite Det har vært et krav om at for innmarksbeitearealer gis det bare tilskudd

Detaljer

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside

Fra og med september 2016 vil du finne informasjon om det nye søknadssystemet og de nye fristene på Landbruksdirektoratets nettside Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2016. Papirskjema sendes kommunen der foretaket har driftssenter. Definisjoner og vilkår finner du i veiledningsheftet.

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Rapport om forvaltningskontroll

Rapport om forvaltningskontroll Rapport om forvaltningskontroll Kontrollert ordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Kontrollert i 2015 Bodø kommune STATENS HUS fmnopost@fylkesmannen.no Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon:

Detaljer

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017

Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Nytt system for søknad om produksjonstilskot frå 2017 Bakgrunn Sikrare og rettare utbetaling av tilskot i tråd med regelverket Søknadsåret følgjer kalenderåret Kortare tid fra søknad til utbetaling Opplysningar

Detaljer

Applikasjon for dispensasjoner i produksjonstilskudd

Applikasjon for dispensasjoner i produksjonstilskudd BRUKERHJELP TIL Applikasjon for dispensasjoner i produksjonstilskudd Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester Oppdatert 13.07.2016 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Pålogging...

Detaljer

Fylkesmennene, kommunene

Fylkesmennene, kommunene Rundskriv Fylkesmennene, kommunene Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo, Norway Besøksadresse: Stortingsgt. 28 Kontaktperson: Arnold Hoddevik (24 13 10 34), Ingeborg Bye (24 23 10 44), Ragnhild

Detaljer

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

Kommunenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. 1. Grunnopplysninger (husk å melde endringer til Enhetsregisteret) Søknad om Produksjonstilskudd i jordbruket Søknaden kan sendes fra og med registreringsdato 31.7.2015. Papirskjema sendes kommunen der

Detaljer

KOMMUNESAMLING. 21. mars 2017, Buskerud

KOMMUNESAMLING. 21. mars 2017, Buskerud KOMMUNESAMLING estil PT 21. mars 2017, Buskerud PROGRAM 10.00-12.00: 12.00-13.00: 13.00-16.00: Orientering om nytt fagsystem for produksjonstilskudd og avløsertilskudd, og demo av saksbehandlerløsningen

Detaljer

Rundskriv 55/2004. Produksjonstilskudd - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 55/2004. Produksjonstilskudd - saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 20. august Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 55/2004 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Ole Karsten Kirste (24131102) Håkon Gjerde (24131128) og Synnøve Kjos Frank (24131069) Postadresse: Postboks 8140 Dep.

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Anne Kari Birkeland / Kjellfrid Straume Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Informasjonsmøter høst 2016 Forvaltning av jordbruksavtalemidlene Riksrevisjonen

Detaljer

Rundskriv 12/2014 - Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd

Rundskriv 12/2014 - Forvaltningsrutiner for regionale miljøtilskudd Rundskriv 14/1-12 Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 4809 ARENDAL Kontaktperson: Lene Røkke Mathisen (tlf: 24 13 11 51) og Gunn Cecilie Timberlid Hundere (tlf: 24 13 10 86) Vår dato: 30.05.2014 Vår

Detaljer

Rundskriv 66/2006. Ny forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Rundskriv 66/2006. Ny forskrift om tilskot til avløysing, kommentarer til reglene om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Rundskriv 66/2006 Kontaktperson: Fylkesmenn Kommuner Inger Korsnes Hagen, Åslaug Nes Vår dato: 20.12.2006 Vår referanse: 200600001-66/046.1 Rundskrivet erstatter: Vedlegg: Kopi til: Postadresse: Postboks

Detaljer

KOMMUNESAMLING ROGALAND 2017 estil PT Del september 2017, Statens hus, Stavanger

KOMMUNESAMLING ROGALAND 2017 estil PT Del september 2017, Statens hus, Stavanger KOMMUNESAMLING ROGALAND 2017 estil PT Del 2 22. september 2017, Statens hus, Stavanger 1. oktober Telledato for andre registrering i nytt søknadsskjema. Det er mulig å registrere søknad om produksjonsog

Detaljer

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket

FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket FAGSAMLING produksjonstilskudd i jordbruket Tema Jordbruksoppgjøret og nytt i PT Tips Vanlig jordbruksproduksjon Utmarksbeite Jordbruksoppgjøret Du kan lese avtalen her Økonomisk ramme DISTRIKTSTILSKUDD

Detaljer