FOR FRIHET OG RETT UOT TEILdOR OG TORTUR :.:TERTR)(-1(K

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR FRIHET OG RETT UOT TEILdOR OG TORTUR :.:TERTR)(-1(K"

Transkript

1 30. april FL/VEELADIL, T FOR FRIHET OG RETT UOT TEILdOR OG TORTUR f' 2. årgang nr. 5, :.:TERTR)(-1(K TILLATT Vi har med glede sett at flere.av v åre kolleger i den fri presse har trykket op enkelte av våre artikler. Fen vi må forlange at vi blir citert ordrett og ikke i. mskreven form. Det er en fornærmelse mot de dyktige forfattere av v åre original-artikler å gjengi dem mere eller mindre forvansket. Eftertrykk er tillatt, med ordrett og med kildeangivelse. DEL SO G.R.tjVLR EN GRLV. FOR ANDhE,. Det har vakt adskillig forvirring og engstelse i Tyskland at der øst-åriske brødre ogkampfellerhar bemektigeti seg endel av verdens rikestc kolonier. Hovedmeningen med den tysk-japanske alliance var at japanerne skulde angripe russerne i øst-asia for å. redde Hitler fra katastrofer. i Russland. Istedet gikk japanerne sydover og tilføiet tys kerne et rent sjokk:ved at ta Yederlandsk India, som tyskerne har betraktet som sin selvskrevne"del av byttet. Enten Tyskland taper eller vinner krigen, vil de vmre avskåret fra å få kolonier i Asia, hvilket alltid har været deres mål: P-YTT FRA KORRUPSJOWBFRONTEN En samlende ida for den berme söm har flokket sig om Quisling, r utnytte situasjonen best mulig for å skaffe sig selv inntekter og fordeler. Ogs i denne benseende er Vidkun Iskariot den Annen det lysende eksempel. Vi har jo alle hørt om hvorledes han har skaffet sig et mil palass til bolig, stjålet kostbart inventar og servise fra Norske Se3. og bevilget sig selv en månediig gasje t. kr. 2o Fra Vinmonopol bar han rekvirert varer for kr. som ckstra-raajon, så vi får være glad at vi har f!sttbeholde vår halvflaske. Vi er jo heller ikke så heldige som Quisling at vi har )1svarte Faria" i huset når vi tar *n tår for meget for tørsten. Når vi videre husker de 5o.000 watt som holdt Gimle strålende oplyst mens befolkningen satt i mørke under ele tricitetsrasjoneringen, mn det innrømmes at det er ikke snå fordele h 1:lar Skaffet sig, efter bare to måneders arbeide i sin nye stilling. Len også. Vidkun Iskariots disiple viser et glimrende nmringsvet Vi har kaffegrosserer Reidar Eånrud, som aldri har handlet med noen s bortsett fra den forbudne, før han fikk tildelt sig for salg, ntørste kvote av jule-appelsinene. Efter at partict hadde skaffet Jfl:1 denne fordel, søkte han optagelse i fruktgrosaistenes forening. vigclig kunde ikke styret i foreningen ancrkjenne ham som branche- mar avslo enstelmnig hans ansøkning. Eånrud, hvis pågåenhet er like stcr hans frekkhet, sørget omg.p,ende for.at det av staten bårne parti..- satte styremedlemmene og opnevnte partimedlemer istedet. Dermed var 2nrud, i henhold til nyordningens krav om fagutdannelse, i en-to-tre, anerkjent som fullt utdannet specialist i frukt-branchen og har en fortjeneste på fruktimport, fullt på høide med de gamle anerkjente firmaer i branchen. BAnrud har er-venn,.som, selv om han er millionær, ikke er noen kostforakter når d-t ï " er å skaf2e sig flere panger. -Dct er den kjente

2 skibsreder og kommisariske president, Johan Stenersen, som blev meget begeistret da han fikk.høre hvorledes faffegrossereren hadde tiltvunget sig fortjeneste på Yorges frukt-import. Bånrud var straks villig ti2 hjelpe Stenersen til en lignende jobb.- fter å ha studert listen over Norges nuværende import, festet de. sig ved sukker.. I sukkcrbranchen fordeles en viss provisjon av den nuværende import på de firmaer som tidligere har importert denne 'v.raa-!e t i forhold til dcres f5r krigs-onsetning.-pånrud ringte til et av"de større sukkerfirmaer og oplyste om.at herr Stenersen nedla krav p$.10% av dcn provisjon_som sukkeragenteneonnebmrer for salg til Yorge. Firmaet blev noe forbauset over at en skibsreder skulde ha- underhold av sukkeragentene og spurte om.grunnen. Herr Stenersen hadde gjort tyskerne så mange tjenester og hadde ofret sig så meget for N.3. at han hadde krav på det og "dessuten cr De et jøssingfirma", sa Bånrud. Samtlige sukkeragenter blev dern å innkallt til møte og besluttet å node Bånrud om en skriftlig begrunnelse forfremsettelsen av kravet. Selv om egennytten går foran fellesnytten for Y.S.,lederne, var jo 10;0 eller ca. kr. 4o pr. år en litt stor lønn fra landets sukkeragenter til den dem_helt uvedkommende herr Stenersen selv om han hadde gjort okkupasjonsmakten og landsforrederne aldri SP store tjencster. Ferr 3tenersen som tidligere har været sakf Psrer; overt6k selv arbeidet med en skriftlig fremstilling av saken. I et brev til Yorske Agenters- Landsforbund av 15. april, skriver han at han ,stattet Stenersens Handelskompani A/S., som efterhånden opnådde et mellem-europcisk agentur i sukker. (Ferr Stenersens stiftelse av dette firma vakte i sin tid pinlig opnrksombet, da det ved sin minimale kapital øiensynlig kun var startet for tjene provisjon p$ leveranser av forskjellig sl3gs til de av han disoonerte skip, provisjoner som en skibsdisponent er forbudt å oppcbmrc. - Sukkerpartier har aldri Handelskompaniet omsatt og det har heller ikkc herr Stenersen gjort, bortsett fra almindelige butikkinnkjøp til husholdningen. fran firner det imidlertid i sitt brev rimelig at-han som hadde tenkt å begynne sukkerimport, får endel av provisjonen, sånn som de gamle firmaer der i en årrekke har drevet i branchen oppebmrer. Han,finner at.det cr et.meget bcskjedent krav at hnns firma får 10 % provisjon fordi det er nasjonalsocialistisk, når 90 % fordeles på ikke nasjonalåocialistiske firmaer. Fah-antyder at han ikke tror det er hans førers mening ut nasjonal socialistiske forretninrsfolk skal stilles i skyggen. Forholdet kan ordnes på en radiknl eller nå en mere lempelig måte,han foretrekker å gå den lempelige vei og har derfor ennu ikke henvent sig til myndighetene, men skriver til agentene, som hvis de ønsker en rimelig ordning, ikke kan avvise et s beskjedent krav. ien han truer med sknrpere forholdpregler hvis han ikke får pengene. De nazistiske kapitalister er sym man vil se av en temlelig grisk type. De har sine for-billeder i de amerikanske gangsterbancger, som krevet årlig avgift av folk for nt "det ikke skulde hende dem neel, Det Er hare den forskjell at i et civilisert land blir denslags utpressning belønnet med tukthus, mcns de i vårt nazistiske paradis driver sin utpressning i forståelse med dc politiske ledere, som formodentlig skal hu sin del, og be,skyttes av politi og hird. Vi skal i nmste nummer holde våre lesere underrettet om skandalens vidcre utvikling. HITLFRS HUK0i.i.ELSE SVIKTER. Et meget opsiktsvekkende avsnitt tale 26. april, omhandlet felttoget i at krigen i Norge varte snaue 6 uker, i Ritlers hittil mest gigantiske Yorge. Han kom med den nye oplysning istedet for 8 som man hittil h..r

3 -3-. antatt. Han fortalte videre at de tyske-tropper,gikk iland i Norge på lyse dagen og ikke i nattens mulm og mørke. ran_fflå ig=1 ut fra at en så sl statsmann ikke uttaler sig mot bedre vitende, når ethvert barn kan korr: gcre uttalelsen. Da han vel neppe kan ha fått gale-rapponter fra feltherrer, tyder denne påstand på at hans hukommelse begynner å,k1hce. Det er jo forståelig, så meget som han har å tenke p4,.men må beklages alle parter. FitIVILLIG JO.WELJU1K3k1,3LIDE. Dagens propaganda går inn for å skaffe 2o.000 mann for å hjelpe bøndene med årets våronn og høst. Folk uten noen som helst øvelse skal ta fatt, mens bygderes folk driver med befestnings- og veianiegg for tyskerne. ily jord skal bry-l.s opn, mens tyske barakker, flyveplaskn og andre anlegg brcr sig over titusencr av mål av vår best opdyrkede På det øk(de areal skal fortrinsvis dyrkes poteter, scri cr omtrent det eneste snisclig vi alltid har hatt nok av. Potcter tyskerne, som iår beslagla ca. en tredjepart ab vår potet rn-ling Største pnrtcn blev ntjcril-ig til menie skeføde, på grunn av skjødesl :yhandling fra tyskernns side. For øieblikket har vi ca. 3oo.000 civile og militære nyr :kere her i 3in7A, s6m har noc annet å gjøre enn å spise og spasen. La disse sclv dtk. (1( not:tene. de har tenkt å spise. Nvis nødven/li.nn ":o.e.jtenk det nye 7.Torges arbeidsløse, som går s,akning i nunkt2rie hird-uniformer.- Vi formrer forilaget gratc, i:rsyn- Ingslcucutet, son gjerne kan taiebre sig med det som dtt 1,14-,GFOLK I nlne 3tat og kommunn har forctatt så. mange opsiktsvekkende ansettelser av udnelige og usakkyndige N.S.-folk at man ikke må forbauses over noe den retning. I Oslo Kommune trodde man bunnen var nådd da den 22-rige "Bombe-petterecn" blev konstituert som lønnsradmann. Len ansettelsen av Laller Poulsen som finansrådmann viser at nan fremdeles holder sig på bunn-nivået. En av de mest fantastiske korrupsjons-ansettelser, er Franklin Knud sens utnevnelse til generalsekretmr i 2cderforbundet. Denne herre har gått fra den ene beskjeftigelse til den annent mcd like lite hell. Tislutt lykkedes det familien å skaffe ham en bensinstasjon i Porsgrunn, hvilket formodentlig, ifølge nyordningens krav til sakkynd het, kvalifiserer ham til specielt å ta sig av Norges tankflåte. 3-.1(Hn 1933 har hans hovedbcskjeftigelsc været å stå i givakt i passende fra mcd tittel av Førerens adjutant. Siden 9. april har cn av lederne for N3.-restaurantfylking og har hatt daglig fac,t kantart CH nnd Par. I den sistc tid bar han gjort tjeneste i Waffin ikke lenger cnn til Berlin, hvor han ranglet et par måneders tid, pengcbcholdningen var slutt og hans herværende partifeller måt e hnns hjemrcise. For dcnne person oprettet partiet en helt ny stilling som gillrtlsekretmr 2ednrforbundet med en årsgnsje av kr Pans Lcs-Vr 1 heve lønn hver 14. dag. I et tiltredelses-intervju i utt,ler hnn sig med den største sikkerhut om norsk skibsfart, si.*..bjj og m den vanvittigc bankpolitikk som har vært drevet her Kneldsen har dårlige erfaringer med bankene, er sikt 07:= tilfellet. De har formodentlig hatt like store med å 11, penger av ham, som bidragsfcgden. Allerede en uke 1Y: kuppet i Rederforbundet var gjort, var det telefonisk forespørsei

4 ham ved Forbundets kontor. Telefonen var fra BidragsfOgden. Således fikk funksjonærene i Rederforblindet en betegnende introduksjon av en av sine nye sjefer. Han representerer pg en ypperlig mate sitt partis krav til sakkyndighet og moral. Franklin Knudsen uttaler sig til avisene om'skibsbygningsindustri og bank-politikk, fdler vi oss like pglitelig orientert som nar Ruisling skriver om kristendom og nmstekjærlighet eller Luse-Frans intervjues om vrens herremoter. ss VOLDSFORE I 1"sken blev pubilkun i nprl-beten av Tryvannet en dar opmerksom 131 en mannsperson son ned-et vellystig ansiktsgttrykk forsøkte å rive klærne av en ung pike. nan heldirvis ikke klart å f å av henne mere enn luen før til-ilende skiløpere fikk reddet henne fra hans videre hensikter. 7.cdningsrennene opdaget til sin forferdelse at mannspersonen var den beryktede ninister for lovldshet og urett, herr fliisnes. Det er virkelicr uh7g^elig at pervcrsiteten med å samle p kvinnelige bckledntwsrjenstade har greret on sig i. det siste. vet aldri når denslai:s degenerte typer kan gp et skritt videre. _ sltl k2. a_ -cichborn-vjenneruds lenge ventede avsettelse som idrettsfører har nu funnet 3ted. c=nunnen er ikke bare den at han ikke har klart å bryte den nor*e Igrettsfront. novedårsaken er revisjonsantegnelser for hans store forbruk rpresentanjon, idet nellem kr og er g-tt mej til g tilfredentille hans selskapelige fordringdr. Dessuten har hn flærn grange v!st sir offentlig i pavirket tilstand, bl.a. på. idrettstevner. Prrtiets straffelov som gir rett til eksklusjon for denslags for&eelser er anvendt, da idrettsføreren ikke vilde følt eksklusjon som non straf f. Derimot er han forvist til den norske legion, som er en -1';p2ift. n-t ren r. t straffekoloni innen partict. Proparandaen slår stort op at ban vil slutte nir til sine tapre landamenn p østfronten. Vi har whrr til tro at han ikke komner til fronten, men at han skal fungere son forsvarcr for de legionmrer som ikke har klart å motta den brutale tyske behandling uten A mukke og som følgelig skal dømmes av den tyske kriy3- rett..15fhldte jdni TERROR.._ReiOcrestriksjonene vil umuliggjøre feriereiser i større utstrekning for Oslo-befolkningen igr. For g øke mulighetene til g. komme litt ut av byen, utvider tyskerne mønsteranlegget pg Det byryes barakker for 2400 nye pensjonmrer i tillegg tii dc 1:200 aom er (Yr. ran regner med fullt belegr, allerede straks eltr at krnnnclnget er "holdt. Quisling arbeider energisk pa A nyori.ne d i Iandet. Pan bar hittil avsatt 45 biskopner, og sine mmbeder uten lov og dom og uten grunn i 2,n1 nekke bar 1-an også kastet i fengsel. Det cr ikke utnn hans ansiktsuttrykk pde senerc fotografier minner mere ou m», keiser :ero. fliktignok har han ennu ikke latt sine, noen kristne til T.S. medlemmcnes fortystelse., men så har han jo p-nster ' Innn: at

5 ikke innehatt sitt embede så lenge Han har hatt store vanskeligheter med å besette de ledige embeder sterlig ille var det at Kristiansands bispestol ikke fristet hverken Wormdal eller Fansteen. Wormdal som bare hadde været prest et halvt år, men i denne tid hadde klart å få fire av sine sognebarn i fengsel, foretraik å fortsette med sin velsignelsesrike virksomhet. Hansteen meldte sig ut av partiet, og noen annen var heller ikke villig. Quisling, som alltid vet huad han skal gjøre i enhver situasjon, nedla lett og elegant hele bispedømmet. Han oprettet istedet Skiens bispdømme, hvdr hahhadde en av Zwilgmeyerne som var villig til å la ham kalle sig btskop. E-x; tingiv.r.,s;lutk;14 1.E.Blandt de notable gjester på Golå Høifjellsho tel før påske, bemerket man konditor Eøllhausen. Fan hadde rovfuglen på jakkeopslak' et og viste en nærgående interessenfor de øvrige gjesters antrekk. Var det. så han rødt. Ved hans avreiee, vinket endel rødkledte et henrykt far til bam, med den følge at statspolitiet noen dage senere henvendte sig til hotellet. Lerkelig nok blev ingen av gjestene arrestert, men herr høllhausea, som forelobig tare er nybegynner i anmelderfaget, vil nok opnå bedre resultater når han bare blir utlært. TALEGL[LBI ALD I UTLAEDET. Norge var nylig representert på aksemaktenes Journalistkongress i Venedig av tyskeren Yoser, Talegulbrand fikk lov til å vmre med og blev overlatt et par manuskripter til oplesning i forswelingen. Ved hjemkomsten ga han en begeistret skildring til pressen om alle de flestående oplevelser han hadde hatt på turen. Vi fikk se en helside i avise; med seks billeder. Gulbrand hadde klart å komme med på hele fem av dem. t åv fotografiene forestillet endel av kongressens med]emmer, betraktende de tanme duer på larkusplassen. Det var n itlers og Lussolinis tankee duer skjgnn forening. En annen oplevelse hadde ha hatt på en operaforestilling, hvor publikum plutsclig begynte å pipe. "Jeg forstod ikke gruhnen", sa Lunde, "mei kanskje publikum mente at en av de optredende sang falsk. "Vi tror snarere det kom.av at publikum gjenkjendte Lunde. Det kan nemlig også pipes for ralsk tale. 3.13E.,JJKG1LN I ITALIEN. En dansk forretningsmann kom nylig bjem fra Italien ch- 3I-c:Vnpurt om hvordan han likte sig der. "Jo, sånastetsrtet mottagels har jeg aldri fått 1 noe land", sa han. "Det var bare å Uttale sig tyskfiendtlig, så blev man så populær at det var ikke grenser." 3V.W3K VITS, t evensk presse har en tegning av Quisling i samtale med Jap keiser- ZWit stor lykke. Quisling tilbyr keiseren å. stille sig til dispos e noen und- sjon for en ny nyordrdng når japanernes har erobret Europa. Svenskene har tatt dette som en vits, men det er igrunnen ikke tsa syn3ligat han også vilde ga i Japans tjeneste hvis han trodde han kunde tjene på det. Han har jo hittil efter tur stått i de fleste btnitakers tjeneste, så det er jo ikke noen grunn til at han Skulde gjør. tagelse for Japans vedkommende. Solkorset har kanskje japansk oprindelse og kan bli til den opgående sols kors. E-ts'EF-eLL'X'anUi--3,101WT Det blir stadig vanskeligere for folk å få ra3jonene til å strcke til. Lgegene kan fortelle om stadig flere sygdomstilfeiley som kommer Lv rnnglende ernæring. De fleste menneeker har tapt fra sin vekt og er lite motstandsdyktige for tygdomme og kan stadig vanskeligere klare hårdt arbeide. Da itasjoteringskortene for aiste periode skulle hentes. besvimte ikke mindre enn fire personer i køen på Torshaug på grunn av sult. De var kommet i forskudd på sine kort tå de ikke hadde hatt M4e å spise de siste dagene.

6 NOI-2K FliONT. ITorges rederc har tatt samme standpunkt mot tvtraget medlenskap i et av $tatfn. stiftet forbund, som lægene lærerne, advok-a.tene og prestene tidligere har gjort. I sj ønæringen s tår fra dekksgutten til ;rederen, fast på det norske standpunkt. LJjÇL PABLiGEi 22iuRIALS. I trevartindustrien går nu 85% av prouksjonen direkte til tyace militære formål, barakker, le mer til flyplasscr, etc. Yderliggre 61; gå r til andre tyske forrcl. Det blir således ikke stort igje4 til gjenopbyggningen av våre krigsherjede strck. LA1.GE SLAGS reril Da quislin:ene ikke klarte tvinge lærerne inn sembandet, steng Le de stolene og kaldte det "brenselsferle" til trots fo at jo dcn v(rste kulda hadde slått sig tå det tidspunkt. Da månedtn var gått, mgtte lærere og elever op, men fant en rekke steder'adgangen til skclebygningen Speriet av politi fra kriminalavdelinren og vi fikk ev ukes "kriminalferie". Derefte? dnnlosjerte nye tyske tropper sig t de fleste gj e nvn -de skolcbwninner og vi fikk en "okkupasjonsferie" i likhet med ro. En kclte Fitedr utenbys har skolene nektet å beatnne igjen fordl barna skal Jelta i vårcnna,.så der har de altså..-jordbruks- feric." I V.3.-propagandaen heter det imidlertid t lærwne streikerg En guislinger samles til foreldremgte bortov4/ i skolekrctsene og vediar indignerte protester mot lærernes skamløde streik. At F".S. alcb't kan la være å lyve. POLITIETS STILLING n avde sgrgeugste foreteelser er a t norsk politi Btadig arrestercr norske borgere tanske utenfor lov og rett, bare på 4ardre fra tysken eller quislinger, rorske borgce blir holdt i feowiel i månedsvis uten å få sin sak tzlchandlet. De blir torturert av N.S.- politifolk. Det norske politi burde for lenge siden ha nektet k være håndlangere for denne tlovlige virksomhet. La tyskere og quislinger selv begå sine ulovligheter uten norsk medvirkning., 0(ieblikket må nu vpm inne til at politiet sier blankt, nei til å overtrede norsk lov, e1ers' svikter de den norske frort. Det kan ikke imre verre for en ponitinamn å bli satt i ftngse 1 fordi han holder på lov og rett, ehm for hmdre stender. Tvertimo; burde de ha gått i spissen. Fen ennu kan eneiq av sknwilen avvaska. Politiet trt _ slutte op om den norske kopm:( WOI,GE 3ELJ

Rusmidler og farer på fest

Rusmidler og farer på fest Ragnhild kom inn på kontoret. Hun holdt hardt i vesken og så hele tiden ut av vinduet. Pasient Jeg lurer på om jeg har blitt voldtatt. Lege Hva er bakgrunnen for at du lurer på dette? Pasient Dette er

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version Jesus krever alt 57

PDF created with pdffactory Pro trial version  Jesus krever alt 57 Kjære dere, Ny uke og nye utfordringer. Mange er glade i teksten om Herren som kaller Samuel, og har sikkert sanger som de tenker er gode til denne teksten. Vanskeligere er det kanskje å finnet tekster

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kjell Askildsen HELT-II, onsd. 18. mai, og onsd. 25. mai. DELT-II, 18. juni KOLLISJONEN . Ca. 930 ord. Scene 1) Han Sc. 2) Han Sc.

Kjell Askildsen HELT-II, onsd. 18. mai, og onsd. 25. mai. DELT-II, 18. juni KOLLISJONEN . Ca. 930 ord. Scene 1) Han Sc. 2) Han Sc. Kjell Askildsen (1929 ). https://no.wikipedia.org/wiki/kjell_askildsen HELT-II, onsd. 18. mai, og onsd. 25. mai. DELT-II, 18. juni KOLLISJONEN I: Et stort øde landskap 1991. Oslo. Ca. 930 ord. Scene 1)

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

Den andre verdenskrig

Den andre verdenskrig Den andre verdenskrig Fordypningsoppgave/Gruppearbeid Periode: Uke 10-15 Fremføring: Uke 16-18 Når gruppene er etablert skal det skrives inn en fremdriftsplan. Her skal det lages en planskisse for hvordan

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE.

HER STÅR SKREVET ORD DU MÅ LÆRE, SPRÅK ER VIKTIG OM VI I VERDEN SKAL VÆRE. Kategori: Fantasiverden Vanskelighetsgrad: 1 Tidsbruk: Varierende. Fungerer som introduksjonsscenario for fremmedspråk, så den enkelte veileder må definere sin tidsbruk selv. Det anbefales å legge litt

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

STYRESETT I ANDRE LAND

STYRESETT I ANDRE LAND Nye ord, sidene 42 46 Norsk Morsmål Setning med ordet en lovgiver lovgivende å bevilge bevilgende å tolke å stride mot noe stred har stridd en virkelighet i virkeligheten å arve en rolle et veto å nedlegge

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

I Italia spiser de. I Kina spiser de. I USA drikker de. I Russland drikker de.

I Italia spiser de. I Kina spiser de. I USA drikker de. I Russland drikker de. 1 Fyll ut setningene 2 dry martini, ris, spaghetti, vodka I Italia spiser de. I Kina spiser de. I USA drikker de. I Russland drikker de. 2 Fyll ut setningene øl, portvin, froskelår, fårikål, paella I Portugal

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Jeg heter Opus Olson. Jeg er t år. Jeg har funnet en skr vemask n.

Jeg heter Opus Olson. Jeg er t år. Jeg har funnet en skr vemask n. 1 Jeg heter Opus Olson. Jeg er t år. Jeg har funnet en skr vemask n. Den v rker ganske bra. Bare man hopper over ord som p zza og pol t b l. Eller så får man fylle nn etterpå. For hånd. 2 Etter siste time

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett.

Zippys venner Partnership for Children. Med enerett. 1 Zippys venner Er du vennen min? Det var blitt vår, varmere i været og mange av blomstene var begynt å springe ut. Tig, Leela og Sandy hadde nå gått på skolen ganske lenge og nærmet seg slutten av første

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

En verdensomspennende konklift nok et eksempel at «krigen» ble ført på andre arenaer.

En verdensomspennende konklift nok et eksempel at «krigen» ble ført på andre arenaer. En verdensomspennende konklift nok et eksempel at «krigen» ble ført på andre arenaer. «Fra Stettin ved Østersjøkysten til Trieste ved Adriaterhavet har et jernteppe senket seg tvers over Kontinentet. Bak

Detaljer

Last ned Ordonnans på Leningradfronten og livet etterpå - Rolf Collin Nielsen. Last ned

Last ned Ordonnans på Leningradfronten og livet etterpå - Rolf Collin Nielsen. Last ned Last ned Ordonnans på Leningradfronten og livet etterpå - Rolf Collin Nielsen Last ned Forfatter: Rolf Collin Nielsen ISBN: 9788283240016 Antall sider: 253 Format: PDF Filstørrelse: 21.83 Mb Rolf Collin

Detaljer

Diskusjon om fellesnordisk "fingeralfabetet" og om å avskaffe ordet "døvstum"

Diskusjon om fellesnordisk fingeralfabetet og om å avskaffe ordet døvstum Tegn og Tale nr. 2 (januar) / 1930: Fingersprog og døvstum Tegn og Tale 2 (januar) / 1930: Diskusjon om fellesnordisk "fingeralfabetet" og om å avskaffe ordet "døvstum" Fra døvekongressen 1929 Artikkelen

Detaljer

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN

STIAN. Du vet PÅL og gutta DENNIS. Ja hva med de? STIAN. Jeg møtte på dem igår DENNIS. Ja og? STIAN. De tilbød oss en jobb DENNIS. Jeg sier nei STIAN INT. STUEN TIL. DAG INT. HUSET TIL. DAG Det banker på døren. åpner opp Du vet og gutta Ja hva med de? Jeg møtte på dem igår Ja og? De tilbød oss en jobb Jeg sier nei Du har ikke hørt oppdraget ennå Trenger

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013

Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 Valgundersøkelsen blant velgere med innvandrerbakgrunn 2013 SPM.1 La oss begynne med et spørsmål om politisk interesse. Vil du si at du i alminnelighet er 1 Meget politisk interessert 2 Ganske interessert

Detaljer

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire

SANTA LUCIA. Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA Spillet er godkjent av Stor Sire til bruk i Ordenssammenheng. 1.april 2014 Morten Buan Stor Sire SANTA LUCIA et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Parkeringsplassene ved Hospital Insular

Parkeringsplassene ved Hospital Insular Parkeringsvakten med «egen» parkeringsplass Det har seg slik at du kan komme over en grusplass med parkeringsvakter her på Gran Canaria. Eller treffe en kar som hjelper deg til å parkere på en offentlig

Detaljer

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006

Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2006 Mat som en del av ferieopplevelsen Forbrukerundersøkelse i Tyskland omnibus Desember 2 Gjennomført for Innovasjon Norge og knyttet til arbeidet med den norske deltakelsen på Grüne Woche 27 i Berlin. Ytterligere

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Elin Mæhle Psykologspesialist

Elin Mæhle Psykologspesialist I dette innlegget velger jeg å fokusere på kvinner som blir voldtatt. Jeg har hørt mange kvinner fortelle om voldtekt, om store psykiske belastninger for dem og om menn som går fri. I over 30 år har jeg

Detaljer

Emmausvandrerne. «Man kan ikke tro kvinner», sa den ene, «de regnes ikke engang som vitner i rettssaker.»

Emmausvandrerne. «Man kan ikke tro kvinner», sa den ene, «de regnes ikke engang som vitner i rettssaker.» Emmausvandrerne Passer godt: I påsketiden Bakgrunn: Evangelisten Lukas forteller at den oppstandne Jesus underviste to disipler som var på vei til Emmaus på den aller første påskedagen, men sier lite om

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Lyttebamsen lærer seg trærnes hemmelighet

Lyttebamsen lærer seg trærnes hemmelighet 1 Lyttebamsen lærer seg trærnes hemmelighet En fortelling for å hjelpe barn til å bære det umulige Skrevet av: Merle Levin www.listenbear.com Illustrert av: Jane Appleby Oversatt av: Marit Eikaas Haavimb

Detaljer

NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA

NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA NORSKE FRONTSØSTRE I TYSK TJENESTE FRA 1940-1945 Norsk sykepleierforbund fikk kommissarisk ledelse i juni 1941, ble «nyordnet» og fikk flere NS-folk i ledelsen. Tidsskriftet Sykepleien kunne siden bringe

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 14. kapittel: Preken 18. nov 2012 25. s i treenighet i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Mange av oss kjenner historien om da Jesus var ute i ødemarken med godt over fem tusen mennesker, og klarte å mette alle

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal

Bjørn Ingvaldsen. Lydighetsprøven. En tenkt fortelling om et barn. Gyldendal Bjørn Ingvaldsen Lydighetsprøven En tenkt fortelling om et barn Gyldendal Til Ellen Katharina Forord Da jeg var sju år, leste min mor Onkel Toms hytte høyt for meg. Hun leste, og jeg grein. For det var

Detaljer

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest?

Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Pierre Bayard Hvordan snakke om bøker du ikke har lest? Oversatt av Christine Amadou Oversetteren er medlem i Norsk Oversetterforening Originalens tittel: Comment parler des livres que l on n a pas lus?

Detaljer

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve Kjære lesere! Vi ber dere innstendig om å ta del i de videodokumentarene vi her har lagt ut, og som belyser hva vi er vitne til i dag, nemlig et økonomisk «krakk» som ligger an til å bli verre enn «krakket»

Detaljer

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet

SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet SOMMERFESTGUDSTJENESTE MED NATTVERD 5. søndag i treenighet PREKEN Fjellhamar kirke 19. juni 2016 Matteus 18,12 18 BIBELTEKSTEN Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill,

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Strikkende Glede - et strikkeprosjekt

Strikkende Glede - et strikkeprosjekt Strikkende Glede - et strikkeprosjekt Innlevert av 4 Alfa ved Gyllenborg skole (Troms, Troms) Årets nysgjerrigper 2014 Hva er det Å FORSKE, lurte vi i 4 Alfa ved Gyllenborg skole på. Og da bestemte vi

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Lesley Koyi Wiehan de Jager Espen Stranger-Johannessen bokmål nivå 5

Lesley Koyi Wiehan de Jager Espen Stranger-Johannessen bokmål nivå 5 Magozwe Lesley Koyi Wiehan de Jager Espen Stranger-Johannessen bokmål nivå 5 I den travle byen Nairobi, langt fra det trygge livet hjemme, bodde det en gjeng hjemløse gutter. De tok hver dag akkurat som

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen

Sammen for alltid. Oversatt av Bodil Engen GUUS KUIJER Sammen for alltid Oversatt av Bodil Engen FØRSTE KAPITTEL om at Mimo gjør det slutt med meg fordi jeg er dikter LÆREREN ER FORELSKET i mamma! Kan man tenke seg noe verre? NEI! Altså, foreldrene

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvordan overleve som PT? - Knekk salgskoden!

Hvordan overleve som PT? - Knekk salgskoden! Din innsikt og analyse begrunner kjøpet/ salget Ta deg tid til å vurdere hvorfor medlemmene er drevet til å kjøpe. Hva er den egentlige og emosjonelle begrunnelsen for å trene. Se behovene i mønster og

Detaljer

9. søndag i treenighetstiden, 22. juli Tekst: Joh 8,2-11

9. søndag i treenighetstiden, 22. juli Tekst: Joh 8,2-11 Har vi sten i våre hender når vi møter den som falt? Har vi dom i våre øyne, så vårt blikk blir hardt og kaldt? Har vi glemt vår egen krise og vårt eget nederlag og det regnskap vi må vise på vår egen

Detaljer

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Johannes i det 12. kapitlet

Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Johannes i det 12. kapitlet KUNSTEN Å DREPE GLEDEN Palmesøndag 2019, Joh 12,1-13 Palmesøndag er kontrastenes søndag. I dag skal vi særlig legge merke til vekslingen mellom glede og vrede, raushet og gjerrighet. Hør nå godt etter:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Bibelen for barn presenterer. Himmelen, Guds herlige hjem

Bibelen for barn presenterer. Himmelen, Guds herlige hjem Bibelen for barn presenterer Himmelen, Guds herlige hjem Skrevet av: Edward Hughes Illustrert av: Lazarus Tilpasset av: Sarah S. Oversatt av: Christian Lingua Produsert av: Bible for Children www.m1914.org

Detaljer

Himmelen, Guds herlige hjem

Himmelen, Guds herlige hjem Bibelen for barn presenterer Himmelen, Guds herlige hjem Skrevet av: Edward Hughes Illustrert av: Lazarus Tilpasset av: Sarah S. Oversatt av: Christian Lingua Produsert av: Bible for Children www.m1914.org

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva får solsikken til å vokse høyest? Vann, Coca-Cola Zero eller Solrik (jordbær og appelsin)?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva får solsikken til å vokse høyest? Vann, Coca-Cola Zero eller Solrik (jordbær og appelsin)? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2018 Hva får solsikken til å vokse høyest? Vann, Coca-Cola Zero eller Solrik (jordbær og appelsin)? Forskere: 4. trinn ved Nesøya skole (Asker, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen

Detaljer

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset

Vegard Sæther. Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Vegard Sæther FRONTSØSTRE Norske kvinner under hakekorset Til Eva Cathrine, Peder, Ida og Ane Innhold Innledning DEL I Oppvekst i mellomkrigsårene

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

FØLGE JESUS MED HODET

FØLGE JESUS MED HODET FØLGE JESUS MED HODET HVA VET VI? Jesus levde og ble verdens mest innflytelsesrike person HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet HVA ER VI UENIG OM? Jesu gudommelighet «Jesus var sannsynlig et godt menneske,

Detaljer

Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie.

Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie. Vasylj Ivanovytsj Rudyk, arbeidsnummer 367167 forteller sin historie. Veteraner fra Årdalstangen samlet for å minnes gamle dager. Lubny, Poltava i Ukraina høsten 2000. Vasilij Rudyk er nr. 2 fra venstre.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Hvilken metode er best og lettest å bruke for å lære gangetabellen?

Hvilken metode er best og lettest å bruke for å lære gangetabellen? Hvilken metode er best og lettest å bruke for å lære gangetabellen? Hvorfor er det så vanskelig å lære seg å huske gangetabellen? I høst har vi arbeidet en god del med gangetabellen. Selv om vi arbeidet

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet?

Statsborgerskapstesten. Quiz Results. Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? Hvem kan delta i introduksjonsprogrammet? Statsborgerskapstesten Quiz Results 01 Hva innebærer en permanent oppholdstillatelse? 56,924 98% 1,030 2% 0% 47.5% 95% COUNT PERCENT Man kan bo og arbeide i Norge så lenge man vil. 53,891 95% Man kan bo

Detaljer

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker Å få henge som en dråpe - kreativ skriving for eldre mennesker GODKJENT UTVALG AV TEKSTER VÅREN 2010 1 Det kreative skriveprosjektet Å få henge som en dråpe startet opp med støtte fra stiftelsen Helse

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

På sporet av Jesus. Øveark

På sporet av Jesus. Øveark På sporet av Jesus. Øveark MÅL: forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller finne fram til sentrale skrifter

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

THOMAS BERNHARD. Fortellinger. Oversatt fra tysk av Sverre Dahl

THOMAS BERNHARD. Fortellinger. Oversatt fra tysk av Sverre Dahl THOMAS BERNHARD GOETHE DAUER Fortellinger Oversatt fra tysk av Sverre Dahl GOETHE DAUER Om formiddagen den toogtyvende, under mitt besøk hos Goethe som var fastsatt til halv to, minnet Riemer meg på å

Detaljer

Himmelen, Guds herlige hjem

Himmelen, Guds herlige hjem Bibelen for barn presenterer Himmelen, Guds herlige hjem Norsk Skrevet av: Edward Hughes Illustrert av: Lazarus Fortelling # 60 av 60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer