Saksutskrift. 1. gangs behandling - Gnr 20 bnr 10 - Høilundlia - Detaljregulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksutskrift. 1. gangs behandling - Gnr 20 bnr 10 - Høilundlia - Detaljregulering"

Transkript

1 Saksutskrift 1. gangs behandling - Gnr 20 bnr 10 - Høilundlia - Detaljregulering Arkivsak-dok. 17/ Saksbehandler Siri Hannestad Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker /20 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 19-23s behandling : Frank Kvinge (H) tok opp spørsmålet om egen habilitet. Han har tidligere vært leder av veilaget. Kvinge fratrådte møtet mens hovedutvalget diskuterte habilitetsspørsmålet. Hovedutvalget kom enstemmig til at Kvinge er habil til å behandle saken. Kvinge tiltrådte møtet. Forslag: På vegne av MDG fremmet Henrik Mathiesen følgende forslag: «Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker sender forslag til detaljregulering tilbake til rådmannen for fornyet behandling. Reguleringsforslaget omarbeides med sikte bevaring av fulldyrka jord og dyrkbar jord i planområdet. Revidert planforslag fremmes til fornyet 1. gangs behandling for hovedutvalget etter ny saksbehandling». Votering: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslaget fra MDG ble rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (9 = 4H, 1 Frp, 1V, 1, SP, 2AP) (2 = 2MDG). Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 19-23s vedtak : I medhold av plan- og bygningsloven slutter hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker seg til vurdering og konklusjon i saksframlegget. Forslag til detaljregulering for Høilundlia, datert , med bestemmelser datert , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Saksutskriften bekreftes Frogn, 9.september 2020 Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks Bankgiro Drøbak 1443 Drøbak Side 1 av 11

2 Aksel Rønningen Dokumentet er elektronisk godkjent Vår ref.: 17/01610 Side 2 av 11

3 Tidligere behandlinger Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven slutter hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker seg til vurdering og konklusjon i saksframlegget. Forslag til detaljregulering for Høilundlia, datert , med bestemmelser datert , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vedlegg: 01 Planbeskrivelse 02 Bestemmelser 03 Plankart 04 Støyrapport 05 Arkeologisk registreringsrapport 06 Avfallsplan 07 Helsefaglig uttalelse 08 Trafikknotat 09 Teknisk plan Bekkenstenveien x FV152 Holtbråtveien 10 Godkjenning av teknisk plan for kryssløsning fv. 152 ved Bekkenstenveien 11 Avkjørsel felt B1 og Høilundveien 12 ROS-analyse Alle mottatte uttalelser - samledokument Vår ref.: 17/01610 Side 3 av 11

4 SAKSUTREDNING: Sammendrag: har mottatt forslag til detaljregulering av nye boliger i Høilundlia. Planforslaget skal tilrettelegge for en variert boligbebyggelse med leiligheter i lavblokker, rekkehus og enebolig. Rådmannen anbefaler å sende planforslag med bestemmelser på høring og offentlig ettersyn. Bakgrunn for saken: HMPB vedtok i sak 6/18 at reguleringsarbeid for Bekkenstenveien 10 skulle igangsettes. Planforslaget har senere byttet navn til Høilundlia. Følgende føringer skulle legges til grunn: i. Nye tiltak skal følge 12 i kommuneplanen om terrengtilpasning ii. Utnyttelse på eiendommen skal være i tråd med gjeldende kommuneplan. iii. Iht. uttalelse fra Statens vegvesen må planavgrensning utvides til å gjelde krysset FV 152 Holtbråtveien/Bekkenstenveien, samt Ottarsrudkrysset. Trafikksituasjonen her må utredes i planarbeidet. iv. Føringer angående leke- og uteoppholdsareal, trafikkforhold og støy nevnt i uttalelse fra Kontoret for miljørettet helsevern må følges. v. Skiløypa som går over eiendommen skal bevares, eventuelt må forslagsstiller utrede og opparbeide alternativ trasé. vi. Iht. uttalelse fra MIK/kommunens veiingeniør må avkjørsler og trygg ferdsel for barn og unge utredes. vii. Matjord skal tas vare på og benyttes til landbruksformål. Hovedutvalget anbefaler at forslagsstiller avklarer privatrettslige forhold angående eiendommen før et eventuelt planforslag fremmes. Vår ref.: 17/01610 Side 4 av 11

5 Petter Bogen arkitekter har på vegne av Verdi eiendomsutvikling sendt inn forslag til detaljregulering av nytt boligområde i Høilundlia. Planforslaget gjelder for gbnr. 20/10, 20/96, 20/147 og 63/1, 94/1, 89/7. Skisseprosjektet som ligger til grunn for planforslaget viser 20 nye boenheter i felt B1, to eksisterende boliger i B2, en ny eneboligtomt i B3 og eksisterende tun med påbyggingsmuligheter i B4. Planforslaget skal muliggjøre en trinnvis utbygging som kan skje før, samtidig med og/eller etter opparbeiding av ny Fv152. Planstatus Planområdet består av arealformål eksisterende og fremtidig boligområde i kommuneplanen og er uregulert. I tillegg er deler av reguleringsplan for Fv. 152 Måna-Gislerud tatt med som bestemmelsesområde for å sikre gangvei til boligområdet, samt bedre kryssløsning for Bekkenstenveien/Fv. 152 Holtbråtveien frem til reguleringsplan for Fv. 152 Måna-Gislerud eventuelt blir gjennomført. Planområdet ligger innenfor hensynssone for bevaring av landskap H550_2 Kulturlandskap av regional/nasjonal verdi, og en ruin er merket av ca midt på eiendommen. Ifølge Askeladden er det ikke registrert noen kulturminner på eiendommen. Akershus fylkeskommune, nå Viken, har utført en registrering på eiendommen og har ikke gjort noen funn. Hensynssone for støy (gul sone) ligger også over deler av eiendommen i dag. Planområdet består i dag av fulldyrka jord, lauvskog og tun rundt eksisterende bebyggelse. Innkomne merknader Det kom inn 11 merknader til oppstartsvarselet. Innkomne merknader ligger vedlagt i sin helhet. Se vedlagt planbeskrivelse for forslagsstillers sammendrag og tilsvar. 1. Akershus fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen, Kontoret for miljø og folkehelse,, Høilundveien veilag, Follo Ren, Hafslund Nett, NVE, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Henning Ottarsrud, Planforslaget Vår ref.: 17/01610 Side 5 av 11

6 Planforslaget er detaljert beskrevet i vedlagte planbeskrivelse, og det henvises til denne for ytterligere detaljer. Innholdet i planforslaget blir kort oppsummert her: Plankartet: Planforslag i mål 1:1000 utarbeidet med bestemmelser datert Planområdets areal omfatter ca. 21 daa. Bebyggelse Det tilrettelegges for én ny enebolig i felt B3, samt åtte boenheter i rekkehus og tolv boenheter fordelt på to lavblokker i felt B1. Utearealer/lekeplass Det tilrettelegges for fire områder for ulik type lek, hvorav en ballplass. Alle enhetene har tilgang på terrasse/balkong, lavblokkene tilrettelegger i tillegg for takterrasse til felles bruk. Renovasjon Vår ref.: 17/01610 Side 6 av 11

7 Det er i samarbeid med Follo Ren planlagt avfallsløsning ved de to avkjørslene til Høilundveien, hvorav den nordlige skal deles med den eksisterende eneboligen. Ved den sørlige avkjørselen er det planlagt nedgravd løsning. Trafikksikkerhet Bestemmelsesområde #1 har en egen teknisk plan for opparbeidelse av en tryggere kryssløsning godkjent av Statens vegvesen. Bestemmelsesområde #2 er en gangvei som munner ut i Høilundveien der det også kommer en ny avkjørsel. Det foreligger en rapport fra Rambøll angående trafikk, som foreslår ulike tiltak for å heve trafikksikkerheten i området. Alternativer: Alt. 1: Rådmannens innstilling Alt. 2: Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker sender forslag til detaljregulering tilbake til rådmannen for fornyet behandling. - Utvalget setter selv føringer Revidert planforslag fremmes til fornyet 1. gangs behandling for hovedutvalget etter ny saksbehandling. Konsekvenser av saken vurdert opp mot de fire satsningsområdene Klima og energi: - Planforslaget skisserer 20 nye boenheter i rekkehus/lavblokk + 1 ny enebolig i området. Dette vil føre til noe mer biltrafikk, men det utgjør liten forskjell i forhold til dagens ÅDT. Beliggenheten legger til rette for bruk av kollektivtrafikk, samt gange og sykkel med nærhet til kollektivtrafikk, barnehage, barneskole og videregående skole. - Med nye boliger vil oppvarming av bygg være nødvendig, det kan eventuelt vurderes tiltak som å bygge passivhus/plusshus e.l. - Det bør vurderes lademulighet for elbiler, slik at småkjøring gir mindre utslipp, ref. rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert Med tanke på overvannshåndtering legges det opp til bruk av permeabelt dekke, regnbed, store grønne flater (lekeplass og skiløypetrasé). Folkehelse og livskvalitet: - God beliggenhet og plassering av nye boliger med tanke på sol-skygge; sørvendt skråning på en bakketopp med utsyn. - En god del uteoppholdsareal, ulike lekeplasser for ulik bruk som gir sosiale møteplasser for uorganisert aktivitet. - Gang- og sykkelveinett som fremmer mer hverdagsaktivitet. - Kort vei til skole, barnehage, matbutikk og skog med utbredt stinett. - Skiløype rett utenfor døra. - Ulike boligtyper i ulike størrelser gir flere grupper mulighet til å komme inn på boligmarkedet, samt gir eldre mulighet til å flytte fra enebolig og frigi disse til barnefamilier. - Boligområdet ligger delvis innenfor gul støysone, men eksisterende boliger nærmere veien ligger som en buffer. - Trafikksikkerhet er et tema som kan ha negative konsekvenser. Det er lite trafikk gjennom planområdet, men det er uttrykt bekymring vedrørende ny avkjørsel fra felt B1 som ligger tett på der gangstien på motsatt side av Høilundveien munner ut. Det er foreslått ulike avbøtende tiltak i rapport fra Rambøll som følger som vedlegg. Anbefalingene er tatt med i bestemmelsene under 6. Stedsutvikling, bolig og nærmiljø: - Skiløypetraseen som hele tiden har vært viktig å ivareta, utgjør også et viktig landskapselement. Det gjør området rundt boligene åpent og grønt, samt ivaretar Vår ref.: 17/01610 Side 7 av 11

8 tilgangen til grønne områder hele året. Den binder også sammen skiløypene øst og vest for boligområdet. - Tilgang til grønne områder er viktige for hverdagsaktivitet og rekreasjon, og har betydning for lokalklima, luftkvalitet og overvannshåndtering. - Det er et lite område i skiløypetraseen som er merket som dyrkbar mark. Eventuell matjord er det satt krav til i bestemmelsene at skal tas vare på og benyttes til landbruksformål. - Mål som særlig ivaretas i denne planen: o Det er attraktivt og effektivt å komme seg til kollektivknutepunkt, skole, jobb og fritidsaktiviteter med sykkel og gange. - Dette ivaretas delvis av beliggenheten, og ellers av at kryssløsningen forbedres midlertidig, frem til fylkesveien eventuelt legges om. o Boliger og bo- og nærmiljø er miljøvennlige, attraktive og inkluderende for ulike alders- og brukergrupper. - Skisseprosjektet i reguleringsplanen er basert på at det nye boligområdet skal passe for ulike målgrupper og legger til rette for ønsket befolkningsutvikling. o Viktige områder for friluftsliv og opplevelse av natur og kulturlandskap sikres, og gjøres tilgjengelig for innbyggerne. - Ivaretas ved at skiløypetraseen opprettholdes. - Det er også et mål for kommunen å sikre sammenhengende og overordnet grønnstruktur og prioriterte nærfriluftsområder. For å ivareta forbindelsene er det viktig for Rådmannen at skiløypetraseen reguleres til grønnstruktur for å understreke formålet. - Planen er i strid med 0-visjon om å omdisponere dyrkbar mark, men det er avklart med Follo landbrukskontor at er snakk om så lite jord at det ikke har verdi på stedet, så lenge matjord flyttes dit det ellers kan brukes på en hensiktsmessig måte. Næringsutvikling: Ikke relevant. Miljømessige konsekvenser: Planforslaget er vurdert etter naturmangfoldloven Det er ikke gjort funn av utvalgte naturtyper eller prioriterte arter. Planområdet ligger innenfor hensynssone for kulturlandskap med regional verdi, og det var merket en ruin på et tidligere kart. Akershus fylkeskommune skrev i sin uttalelse til planinitiativet at planområdet ligger i et gammelt kulturlandskap med spor etter forhistorisk bosetting og graver i nærområdet. De krevde derfor en arkeologisk registering av planområdet, som ble utført i oktober Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete eller nyere tids kulturminner ved registreringen. Økonomiske konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen utover ressursbruk og gebyrinntekter. Vurdering: Planavgrensning Denne ble utvidet etter oppstartsmøtet til å gjelde gangveien mot Heer (bestemmelsesområde #2), krysset Bekkenstenveien/Fv. 152 Holtbråtveien og de tilgrensende boligeiendommene som også var uregulert, samt Høilundveien. Dette for å sikre en god og trygg løsning for trafikken og særlig myke trafikanter. Bebyggelse Bebyggelsen er variert med rekkehus og leiligheter av ulik størrelse. Dette er boligtyper vi trenger mer av i. Boligene er foreslått til to etasjer på det høyeste punktet og tre etasjer på det laveste, i lavblokker som ligger terrassert i en skråning. Landskap/terreng/universell utforming Boligutbyggingen er planlagt i et skrånende og bratt terreng. Rådmannen mener at Vår ref.: 17/01610 Side 8 av 11

9 skisseprosjektet for planforslaget løser dette på en god måte, ved at boligene ligger nærmest i terrasser som følger terrenget langs kotene. Dette innebærer at prosjektet krever lite terrenginngrep for gjennomsnittlig planert terreng. Rampen som er skissert helt øst i felt B1 vil kanskje kreve en større forstøtningsmur, og det samme mellom boligene for å komme mellom de ulike nivåene med trapper. Dette vil ikke være godt synlig utenfor boligområdet, og særlig ikke om eksisterende vegetasjon bevares i størst mulig grad, slik det er ønskelig. Trappene fører til gode forbindelser innad i boligområdet mellom de ulike lekeplassene og uteoppholdsarealene, og rampen gjør det enkelt å komme seg til og fra boligene med sykkel, barnevogn og rullestol. Dette understreker at boligene er tiltenkt alle brukergrupper og at uteområdet er universelt utformet. Lekeplass/uteoppholdsareal Det legges opp til fire lekeplasser i ulik størrelse som skal sikre lek for alle aldersgrupper. Det tilrettelegges også for at skråningen skal kunne brukes som akebakke vinterstid, slik veilaget har gjort oppmerksom på at området brukes til i dag. Det ene lekearealet er tenkt som ballplass med permeabelt dekke for å ta unna overvann. Den er samtidig tenkt å brukes som snuplass. Rådmannen mener at dette må vurderes nærmere, da det ikke er god sambruk av arealer å blande lek og trafikk. Parkering Antall parkeringsplasser for beboere, gjester og HC-plasser er i tråd med kommuneplan. Det er både parkering i garasje/carport og utendørs. Rådmannen mener at det bør tas inn krav til tilrettelegging for lademulighet for elbil i bestemmelsene. Trafikk ÅDT-en i området er forholdsvis lav. Ifølge Rambølls rapport er den nye avkjørselen til rekkehus/lavblokker den optimale for eiendommen, både fordi alternativene gir dårlig sikt eller reduserer utbyggingsomfanget vesentlig og ville ført til større terrenginngrep, mens den foreslåtte løsningen gir innkjøring i samme plan som parkering og inngang til boliger. Det er vanskelig å si om det kan være en fordel eller ulempe at avkjørselen og gangstien på vestsiden av Høilundveien møtes på samme sted. På den ene siden kan det synes som en ulempe at biler og myke trafikanter møtes slik, men på en annen side fordrer det at alle trafikanter er mer bevisst og sørger for å få god oversikt før kryssing av vei. Det er også en fordel av myke trafikanter mellom det nye boligområdet og gangstien kan krysse tvers over veien, og ikke trenger å gå i grøftekanten. Å anlegge fortau ville også krevd inngrep i dyrket mark, samt flere eiendommer som ikke er en del av planområdet. Rådmannen anser ikke at det er stor nok trafikkmengde til å kunne forsvare slike tiltak. Trafikktiltak i henhold til Rambølls rapport Stien bør utvides noe, gruses, avrettes og senkes litt ned i terrenget mot Høilundveien. Dette for å unngå at gående (eller skiløpere) nærmest ramler ut i veien. Tiltaket vil også lette bruk av løypemaskin vinterstid. - Tiltaket virker gjennomførbart, men er avhengig av privat avtale. Grunneier har ved innspill til planinitiativet gitt uttrykk for at han ikke ønsker å være en del av planen eller at den skal få konsekvenser for hans eiendom. Det må derfor vurderes i samarbeid med grunneier hva som kan gjøres. Man kan vurdere å flytte krysningspunktet for gangsti/skiløype 1-2 meter nedover i bakken. Dette vil bedre siktforholdene, i tillegg til tiltakene nevnt i punktet foran. - Det er av interesse hva veilaget og grunneier av Høilundveien 12 tenker om eksisterende og ev. ny situasjon. Rådmannen regner med å få tilbakemelding på dette i høringsperioden. Utsatt granittstein kan erstattes med en sluse som reduserer hastighet for syklende og skiløpere uten at disse hindres. Slusa må være låsbar, og kunne åpnes ved Vår ref.: 17/01610 Side 9 av 11

10 løypepreparering. - Rådmannen mener dette er et bra tiltak. Lavere hastighet gir mer oversikt og reduserer muligheten for ulykker. Vegetasjon kan hugges/ryddes/beskjæres for bedret sikt. - Rådmannen mener også dette er et bra tiltak. Det vil kun gjelde et lite område, for å sikre god oversikt i alle retninger i møtepunktet ved Høilundveien. Det anbefales ikke å merke opp fotgjengerfelt, da trafikkmengden, spesielt av kjørende er liten, i dag anslagsvis ca bilturer i døgnet (sum begge veger). - Rådmannen kan også være enig i dette. Fotgjengerfelt kan i mange tilfeller gi falsk trygghet. I dette tilfellet vil det være tryggere å måtte se seg om før man krysser veien, enn å gå på retten over et fotgjengerfelt. Er føringene fra planinitiativets vedtak fulgt opp? i. Nye tiltak skal følge 12 i kommuneplanen om terrengtilpasning - I stor grad sier også at større forstøtningsmurer skal unngås, og forslaget om sykkelrampe i øst på felt B1 er nok i strid med dette punktet. Det er mulig at dette kan løses på en måte som ser tiltalende ut, slik at det ikke får altfor stor landskapsvirkning. Rådmannen mener at formålet med rampen er positivt, og at det derfor kan tillates, så fremt det tilstrebes å tilpasses terrenget så godt som mulig i utomhusplanen. ii. Utnyttelse på eiendommen skal være i tråd med gjeldende kommuneplan. - Det er det ikke. Utnyttelsesgraden overskrider makskravet i kommuneplanen, og minste uteoppholdsareal per boenhet er satt mye lavere enn i kommuneplanen. Det var klart allerede i planinitiativet at forslagsstiller ønsket relativt høy utnyttelse, og samlet for hele planområdet så er utnyttelsesgraden nesten innenfor kravet i kommuneplanen med 24 %-BYA. Makskrav til BYA er i planforslaget satt til 37%- BYA. For å holde seg innenfor kravet til 23% utnyttelse i felt B1, vil eneste løsning være å ta ut boliger, slik at antall enheter blir lavere. Da blir det nødvendig å vekte utnyttelseskravet mot behovet for denne typen boliger i, og om området tåler denne boligveksten. Rådmannen mener at overskridelsen kan godtas, på bakgrunn av at det er et åpent og luftig landskapsrom som tåler dette, at det er en boligvariasjon som retter seg mot både førstegangsetablerere, småbarnsfamilier og eldre hvilket har stort behov for. Dessuten er beliggenheten god, både med tanke på nærhet til kollektivtrafikk, skole, barnehage, handelssentrum og eksisterende boligområde. iii. Iht. uttalelse fra Statens vegvesen må planavgrensning utvides til å gjelde krysset FV 152 Holtbråtveien/Bekkenstenveien, samt Ottarsrudkrysset. Trafikksituasjonen her må utredes i planarbeidet. - Dette er utført, godkjent teknisk plan for kryssløsning er vedlagt. iv. Føringer angående leke- og uteoppholdsareal, trafikkforhold og støy nevnt i uttalelse fra Kontoret for miljørettet helsevern må følges. - Ivaretas i bestemmelsene. v. Skiløypa som går over eiendommen skal bevares, eventuelt må forslagsstiller utrede og opparbeide alternativ trasé. - Planforslaget ivaretar den eksisterende skiløypetraseen. vi. vii. Iht. uttalelse fra MIK/kommunens veiingeniør må avkjørsler og trygg ferdsel for barn og unge utredes. - Det foreligger en trafikkrapport fra Rambøll. De foreslår ulike tiltak for å sikre trygg trafikk. Se eget punkt. Matjord skal tas vare på og benyttes til landbruksformål. - Ivaretas i bestemmelsene. Hovedutvalget anbefaler at forslagsstiller avklarer privatrettslige forhold. - Forslagsstiller skriver i planbeskrivelsen av avtalen mellom nåværende og tidligere grunneier utgår, og at det privatrettslige forholdet angående dette er avklart. Vår ref.: 17/01610 Side 10 av 11

11 Hva som ikke er i tråd med kplan: - Utnyttelsesgraden er satt til maks 37 % - BYA, istedenfor 23 % - BYA. - Arealkrav til uteopphold er redusert sammenlignet med krav i kommuneplanen, fra 200 m 2 per boenhet til 150 m 2 for rekkehus og 80 m 2 for leiligheter. I sum virker det mye mindre, men det er mye areal til felles bruk på eiendommen. Det er en stor tomt, og Rådmannen mener at det er viktigere å være tydelig i planen på hva man ønsker å ivareta og hva området skal kunne benyttes til og ikke, enn å regulere tilnærmet hele tomten til boligformål for å få regnestykket om utnyttelsesgrad til å stemme. Selv om u- graden blir høy, vil det allikevel være tilrettelagt for mye uteoppholdsareal å boltre seg på, det legges opp til ulik bruk og mye plass til uorganisert aktivitet. Medvirkning: TDF v/vei har uttalt seg til planforslaget. De mener at den nye avkjørselen nær gangstien ved #2 ikke er optimal, men at Rambølls forslag til avbøtende tiltak er gode. De ønsker i tillegg at det skal tas inn i bestemmelsene at vegetasjon må holdes nede og at det ikke plantes vegetasjon i frisiktsone og i krysset ved bestemmelsesområde #1, slik at man ser fotgjengere på god avstand, også når man kommer nordfra på fv. 76. Rådmannen anbefaler at det legges inn en setning om dette i bestemmelsene. Konklusjon: Rådmannen mener at reguleringsplanen med skisseprosjektet som utgangspunkt er den type boligutvikling som er attraktiv for de målgruppene Frogn ønsker, og anbefaler at reguleringsplanen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Rådmannen i Frogn Harald K. Hermansen Øvrige dokumenter på saken: Vår ref.: 17/01610 Side 11 av 11

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04079-47 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

PRINSIPPAVKLARING - OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR VARDEVEGEN 15, MOGREINA

PRINSIPPAVKLARING - OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR VARDEVEGEN 15, MOGREINA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 153/18 Formannskapet 18.09.2018 PRINSIPPAVKLARING - OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR VARDEVEGEN 15, MOGREINA Vedtak Det kan igangsettes planarbeid

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/01296-46 Saksbehandler Maria Skåren Detaljreguleringsplan for Grålumveien 40 A - utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling Arkivsak-dok. 17/07876-100 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019 Detaljreguleringsplan for

Detaljer

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn

Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/08881-12 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Endring av detaljreguleringsplan for Rådhusveien 7 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bjørnemyr - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Bjørnemyr - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/03035-14 Saksbehandler Ole Ringsby Førland Detaljreguleringsplan for Bjørnemyr - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 14.02.2018

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Saksutskrift. Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga

Saksutskrift. Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga Saksutskrift Klagebehandling - Detaljregulering Haneborgenga Arkivsak-dok. 14/03126-56 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker 15-19 30.01.2017

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/07808-41 Saksbehandler Tonje Larsen Detaljreguleringsplan for Hans Børstads vei 10-12, Greåker - Sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-71 Journalpostid: 16/9443 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID

Saksframlegg. Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID Saksframlegg Detaljregulering for eiendommen Kopang gbnr 53/70 m.fl. i Vammaveien, PlanID-20160002 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby GBNR - 53/70, FA - L12 16/2771 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 13/2316-34+33+32+31+29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEI ENGA - HEM, GBNR 132/6,7, 12 M.FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag

Detaljer

Detaljregulering for Vinnesbråtan: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøtet (etter PBL 12-8)

Detaljregulering for Vinnesbråtan: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøtet (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Karina Aasheim Johansen L.nr.: 42619/2017 Arkivnr.: 20170010/L13 Saksnr.: 2017/4915 Utvalgssak Detaljregulering for Vinnesbråtan: politisk behandling

Detaljer

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 51/16 Driftsutvalget

Audnedal kommune SAKSFRAMLEGG. 51/16 Driftsutvalget Audnedal kommune Arkivsak: 2015/370-23 Arkiv: L12 Dato: 28.09.2016 Saksbeh.: Røynlid Kari SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/16 Driftsutvalget 25.10.2016 Offentlig ettersyn - områdereguleringsplan

Detaljer

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Arkivsak-dok. 17/00842-10 Saksbehandler Greta Elin Løkhaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.2017 55/17 Hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /19 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/03758-37 Saksbehandler Petter Sandtangen Detaljreguleringsplan for Jutulveien 52E - utlegging til offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 047/

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 047/ Arkiv: PlanID - 0468.00, K2 - L12 Vår ref: 14/1976-6 Journalpostid: 15/11233 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0468.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Revidert etter 1. gangs behandling i HTM og offentlig høring. Revidert etter 2. gangs behandling i HTM. Saksbehandling

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Richard Sletten Nilsen L.nr.: 23081/2011 Arkivnr.: 20110008/L12 Saksnr.: 2011/1934 Utvalgssak Reguleringsplan for Batteriveien, gbnr 45/1608: politisk

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2783 /52672/15-PLNID Inger Johanne Dehli Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2783 /52672/15-PLNID Inger Johanne Dehli Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2783 /52672/15-PLNID Inger Johanne Dehli 26.10.2015 1809 Telefon: 77 79 01 15 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet PLAN -1809- SOLSTRANDVEGEN

Detaljer

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven

Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1. gangsbehandling etter 12-10, 11 i plan- og bygningsloven NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 3508/2018 Arkivnr.: 20160001/L13 Saksnr.: 2016/386 Utvalgssak Forslag til endring av reguleringsplan for Granittlia - 1.

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2 - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2 - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2012/3752-36774/2018 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 04.09.2018 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering for Kossevigheia 2 - Plan ID 201218 Utv.saksnr

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

SAKSUTSKRIFT. R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

SAKSUTSKRIFT. R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø SAKSUTSKRIFT R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere Arkivsak-dok. 16/03352-8 Saksbehandler Greta Elin Løkhaug Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.06.2017 38/17

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2018/1132-24169/2019 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 31.05.2019 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for deler av Søvigheia - Plan ID 201802

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR LUNDTOMTA

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR LUNDTOMTA ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 42/19 Formannskapet 02.04.2019 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR LUNDTOMTA Vedtak Forslag til detaljreguleringsplan for Lundtomta gnr/bnr

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid Samlet saksfremstilling Arkivsak 1803/17 Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23-144/160 OG 1692/1 Planid 2017007 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 13.11.2018 PS 118/18

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Detaljregulering for Gamle Vinnesgata: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøtet (etter PBL 12-8)

Detaljregulering for Gamle Vinnesgata: politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøtet (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Karina Aasheim Johansen L.nr.: 42630/2017 Arkivnr.: 20170009/L13 Saksnr.: 2017/4913 Utvalgssak Detaljregulering for Gamle Vinnesgata: politisk behandling

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3539-28 Arkiv: 023729300 Saksbehandler: Marco Skotti Dato: 17.11.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 18/3 Planutvalget - Ørland kommune /2 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 18/3 Planutvalget - Ørland kommune /2 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-503/2018 Dato: 11.01.2018 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 18/3 Planutvalget - Ørland kommune 17.01.2018 18/2 Kommunestyret - Ørland kommune 25.01.2018 REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011

Planarbeid for Markveien. Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Planarbeid for Markveien Åpent informasjonsmøte 21.6.2011 Agenda Bakgrunn for arbeidet Planprosessen Rammer og føringer Overordnede myndigheter Aktuelle temaer i planarbeidet Opplysninger Spørsmål og synspunkter

Detaljer

Varsel om oppstart- Detaljregulering Kisatunet

Varsel om oppstart- Detaljregulering Kisatunet Deres ref.: Vår ref.: Dato: 5180584/Brev_Varsel om oppstart av Kisatunet.docx 2018-07-09 Varsel om oppstart- Detaljregulering Kisatunet I henhold til Plan- og bygningslovens 12-8 kunngjøres det herved

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 16/

R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 16/ R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 16/03352-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-100 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Veslemøy Grindvik SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Veslemøy Grindvik SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5515-32 Arkiv: PLNID 20150006 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04031-24 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 08.03.2018 16/18 Utvalg

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Otto Schacht Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge 1 Formannskapet /

Saksutskrift. Saksbehandler: Otto Schacht Saksnr.: 14/ Behandlingsrekkefølge 1 Formannskapet / Saksutskrift Utbyggingsavtale for Vestbyveien Saksbehandler: Otto Schacht Saksnr.: 14/00094-54 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskapet 2015-2019 22/16 09.03.2016 Formannskapets behandling 09.03.2016:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

Forslag til regulering LINÅS, Ski Kommune. Konsentrert småhusbebyggelse i 2 og 3 etasjer ; Illustrasjon fra EFFEKT

Forslag til regulering LINÅS, Ski Kommune. Konsentrert småhusbebyggelse i 2 og 3 etasjer ; Illustrasjon fra EFFEKT Forslag til regulering LINÅS, Ski Kommune. Konsentrert småhusbebyggelse i 2 og 3 etasjer ; Illustrasjon fra EFFEKT Linås- utvidelse av eksisterende boligområde, syd for Langhus stasjon. Arealet er vedtatt

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Tomset, B3, r , sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Tomset, B3, r , sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 14.03.2017 Sak: 27/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Tomset, B3, r20160016, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 15/44096 Vedtak: Bystyret

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Kroken boligområde - Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Kroken boligområde - Sluttbehandling Arkivsak-dok. 16/00292-64 Saksbehandler Tonje Larsen Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 14.02.2018 Bystyret 2015-2019 01.03.2018 Detaljreguleringsplan for Kroken boligområde

Detaljer

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/

Saksutskrift. Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/ Saksutskrift Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Saksbehandler: Magnus Ohren Saksnr.: 13/04371-19 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 1/15 22.01.2015 Hovedutvalg for

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrensen på plankart datert

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrensen på plankart datert FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ÅSLY/HANEHOLMVEIEN gnr 129/78. Plan ID 20150010 Dato: 12.02.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.11.2018 Bystyrets vedtak: Disse bestemmelsene

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-48 Journalpostid: 15/19622 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2016/455-31545/2016 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 17.08.2016 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Vedderheia Nord B22 Plan ID 201602 Utv.saksnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16 2 Bystyret /16

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /16 2 Bystyret /16 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04184-49 Saksbehandler Mette Kristensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 23.11.2016 16/16 2 Bystyret 2015-2019 08.12.2016 105/16 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse ENDRING REGULERINGSPLAN FOR NAUSTGJERDET GNR./BNR174/4. Planid SKAUN KOMMUNE. Forslagsstiller: Børsa Utvikling AS

Planbeskrivelse ENDRING REGULERINGSPLAN FOR NAUSTGJERDET GNR./BNR174/4. Planid SKAUN KOMMUNE. Forslagsstiller: Børsa Utvikling AS Planbeskrivelse ENDRING REGULERINGSPLAN FOR NAUSTGJERDET GNR./BNR174/4 Planid. 201504 SKAUN KOMMUNE Forslagsstiller: Børsa Utvikling AS Utarbeidet av: Dato: 5.7.2019 Sist revidert: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID

Saksframlegg. Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2017/1129-880/2019 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 15.01.2019 Saksframlegg Sluttbehandling - Detaljregulering av Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID 201707

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/11420-44 Dato: 04.02.2016 116/93 og 117/144 M.FL. - Buskerudveien 119-131 REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /18. Arkivsak ID 18/503 Saksbehandler Jochen Caesar

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /18. Arkivsak ID 18/503 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 08.05.2018 025/18 Arkivsak ID 18/503 Saksbehandler Jochen Caesar Planinitiativ - Oppstart av detaljregulering Hemmingodden, Ballstad Saksdokumenter 06.04.2018

Detaljer

Saksprotokoll - Bystyret Behandling: Vedtak: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent.

Saksprotokoll - Bystyret Behandling: Vedtak: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent. Saksprotokoll - Bystyret 01.09.2016 Behandling: Kommuneplanutvalgets innstilling ble enstemmig godkjent. Vedtak: Arendal Bystyre vedtar iht. plan- og bygningsloven 12-12 forslag til detaljregulering for

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2010/977 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17587/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 85/18 Kommunestyret 15.11.2018 41/18

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I O.G. KVERNELANDS VEG 22, 24 OG 26

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I O.G. KVERNELANDS VEG 22, 24 OG 26 Arkiv: PlanID - 0463.00, K2 - L12 Vår ref: 14/765-35 Journalpostid: 15/11608 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0463.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I O.G. KVERNELANDS VEG 22, 24 OG 26 Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id:

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: 2016026 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 25.06.2019 PS 91/19 Innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Ved kommunestyrets behandling av reguleringsplanen vedtok kommunestyret følgende rekkefølgekrav:

Ved kommunestyrets behandling av reguleringsplanen vedtok kommunestyret følgende rekkefølgekrav: Regionalt Planforum Ski, 15.03.2019 Notat: Rekkefølgebestemmelser Linås 1. Bakgrunn Ski kommunestyre vedtok 13.02.2019 detaljreguleringsplan for Linås, gnr. 121 bnr. 3 m/flere. Reguleringsplanen er utarbeidet

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3849-24 Arkiv: 023729200 Saksbehandler: Marco Skotti Dato: 19.09.2018 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Merethe Andresen Arkiv: 504 Arkivsaksnr.: 17/2302

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Merethe Andresen Arkiv: 504 Arkivsaksnr.: 17/2302 Vestre Toten kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Merethe Andresen Arkiv: 504 Arkivsaksnr.: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RUDSLÅTTEN 32-34 Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2017/182 Dato: 30.05.2017 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune 07.06.2017 17/49 Kommunestyret - Ørland kommune 15.06.2017 REGULERINGSPLAN

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID

Saksframlegg. Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID Saksframlegg Detaljregulering for boligområde på gnr/bnr 96/272 vest for Langnesveien, Ødegård Park - Plan ID 20120001 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frøydis Kristiansen GBNR - 96/272, FA - L12, HIST -

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /18 2 Bystyret /18

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk /18 2 Bystyret /18 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04079-81 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Brunsbykollen, Varteig - sluttbehandling Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø og teknikk

Detaljer