VEILEDNINGSHEFTE LOKALLAGSREGNSKAP FOR LOKALLAGENE I INNLANDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDNINGSHEFTE LOKALLAGSREGNSKAP FOR LOKALLAGENE I INNLANDET"

Transkript

1 VEILEDNINGSHEFTE LOKALLAGSREGNSKAP FOR LOKALLAGENE I INNLANDET UTDANNINGSFORBUNDET INNLANDET JUNI 2020

2 Innhold Innledning Generelt Om lokallagsregnskap Brønnøysundregisteret - ajourhold og registrering Styremøteprotokoller Hva kan vi bruke kontingentinntektene til? Budsjett-/økonomiarbeid Hvordan holde oversikt over økonomien i løpet av året Hvordan beregner vi 35%-regelen? Underskrift på alle typer bilag, også lønns- og reisebilag (attestasjon og anvisning) Rutiner ved håndtering av bilag (inn- og utbetalinger, lønn, reise, honorar mm) Hvordan behandles bilagene til regnskapet Liste over data- og kontorutstyr i lokallaget Årsavslutning av regnskap Refusjonskrav fra kommunene frikjøp av tillitsvalgte Dokumentasjon fly/hotell Lønn Hva er lønns- og innberetningspliktig og skal IKKE utbetales av lokallaget? Dette er lønn Skjema for godtgjøringsopplysninger Skattefri grense pr. år ved utbetaling av lønn HONORAR Registrering av honorar i lønn REISE Forskjell på bruken av de forskjellige reiseregningsskjemaene: Huskeliste reise Hvordan behandler vi reiseregningene (disse er beskrevet som «skjema» under her) Legitimasjonskrav Ordliste for kasserere:

3 Innledning Gratulerer med verv som kasserer i lokallaget! Dette heftet er ment som en veiledning til kasserere i lokallagene. Den er ikke utfyllende, så dersom det er noe dere lurer på og ikke finner svaret på her, så ta kontakt med Marit Gylstrøm eller Magny Holmseth på fylkeskontoret eller ). Det er også laget en egen verktøyside for kasserere på hjemmesiden vår. Her vil vi legge aktuelle lenker, skjemaer, årshjul og veiledninger. Bruk denne siden, og gi oss beskjed dersom noe mangler. Utdanningsforbundet sentralt har vedtatt å gå over til å føre konsernregnskap. Dette vil også ha noen konsekvenser for oss, blant annet har vi kortere frister for ferdigstillelse av regnskapene, fristen er nå 25. februar. Til slutt i heftet har vi laget en ordliste. Denne tar for seg ord og uttrykk som har med kassererjobben å gjøre, og vi håper at den kan lette arbeidet noe. Dersom det er uttrykk som burde være med, ta gjerne kontakt med oss så vi kan supplere! Lykke til! 2

4 1. Generelt 1.1 Om lokallagsregnskap Landsmøtet har vedtatt at fylkeslagene skal ha ansvar for regnskapsføring og lønnsregistreringer i lokallagene. Lokallagsstyret har det økonomiske ansvaret i lokallaget, både når det gjelder offentlig lov og regelverk, og Utdanningsforbundet sine interne vedtekter og retningslinjer. Økonomiske prioriteringer skal håndteres i styret. Regnskapet blir revidert av offentlig godkjent revisor. Revidert regnskap og budsjett skal vedtas på årsmøtet. Samtlige fylkes- og lokallagsregnskap blir ført i Agresso. Økonomimappa i arkivsystemet for lokallagene må deles med Magny Holmseth og Marit Gylstrøm. 1.2 Brønnøysundregisteret - ajourhold og registrering Alle lokallag må sørge for at de er registrert med et selvstendig organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Lokallagene skal bare være registrert i enhetsregisteret. Dette er en forutsetning i forhold til kundeforhold i bank, samt til lønnsinnberetning og krav fra enkelte leverandører. Bankkonti skal alltid stå registrert på organisasjonsnummer og aldri kun på navn til tillitsvalgt. Lokallagene må alltid inn på Brønnøysund og registrere følgende: Endringer av tillitsvalgte i lokallagsstyret Ny adresse Nytt telefonnummer Det gjelder spesielt når nytt styre er valgt etter årsmøtet på våren. Endringene må registreres før dere tar sommerferie. Gi også beskjed til banken! For ytterligere opplysninger, se eller ta direkte kontakt på Lenke til registrering (krever innlogging): Tips: I Brønnøysundregisteret kan du sjekke om en foreleser/underholder har «enkeltmannsforetak» ved å søke på enten organisasjonsnummer eller navn. 1.3 Styremøteprotokoller Alle styremøteprotokoller skal lagres i arkivsystemet til lokallaget. Dette gjør at vi blant annet kan se vedtak som er gjort vedrørende økonomi. Har du problemer med å komme inn på arkivløsningen, ta kontakt med fylkeslaget. Mappa med styreprotokoller skal deles med Magny Holmseth og Marit Gylstrøm. Mappa skal også deles med regionkontakten for lokallaget. Det er ikke lenger nødvendig å sende styreprotokollene til fylkeslaget på e-post. Er det viktige vedtak som er fattet, kan disse likevel sendes til Marit eller Magny på e-post. Det er utarbeidet forslag til mal for styremøteprotokoll som ligger på hjemmesiden, under verktøykasse for kasserere. 3

5 1.4 Hva kan vi bruke kontingentinntektene til? Kontingentmidlene blir utbetalt fire ganger pr. år med følgende fordeling: Februar (1/3), april (1/3), september (1/6) og desember (1/6). Ut fra vedtekter og andre vedtak på landsmøtet skal Utdanningsforbundet: Ivareta medlemmene sine lønns og arbeidsvilkår Ivareta medlemmene sine interesser i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål Styrke medlemsengasjementet Styrke kompetansen til de tillitsvalgte på arbeidsplassen Sikre tid slik at tillitsvalgte kan ivareta oppgavene innenfor klare rammer Det betyr at lokallaga skal bruke midlene sine rettet inn mot disse målsetningene. Midlene kan for eksempel brukes til: Møteaktivitet i klubb og lokallag Arrangement som styrker organisasjonen og medlemsengasjementet Frikjøp av tillitsvalgte Budsjett-/økonomiarbeid Utdanningsforbundets vedtekter sier følgende: 62 LOKALLAGSSTYRETS OPPGAVER Lokallagsstyret skal: 62.1 lede den politiske virksomheten i lokallaget i årsmøteperioden utarbeide budsjett disponere lokallagets midler innenfor rammen av vedtekter og vedtak i overordnede organer hvert år legge fram for fylkesstyret årsmelding, regnskap og styreberetning. I Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan står det blant annet om egenkapitalbegrensning (35%-midler): Dette er også vedtatt i representantskapet i 2016, og vil bli behandlet på nytt i 2020/2021. «Lokallaget kan pr ha en egenkapital i balansen som maksimalt utgjør 35% («35% regelen») av regnskapsårets kontingentinntekt. Egenkapital under kr berøres ikke. Begrunnelsen for vedtaket er å stimulere til bruk av oppsparte driftsmidler i lokallagene til relevante organisasjonsformål, samt mulighet til å omfordele overskuddsmidler til lokallag med spesielle behov.» Om egenkapitalen overstiger dette, vil lokallaget bli trukket tilsvarende. Denne summen blir overført til fylkeslaget som skal bruke disse, etter samråd med lokallagslederne, til aktiviteter som styrker lokallagene. For noen lokallag kan det være aktuelt å sette av midler over årsskiftet. Dette gjelder bare: Kortsiktig gjeld, som f.eks. frikjøpsgjeld en har til arbeidsgiver og regninger som har blitt liggende over årsskiftet Lokallag som har 2-årige årsmøter 4

6 1.5 Hvordan holde oversikt over økonomien i løpet av året Det er lokallagsstyret som har det økonomiske ansvaret og som må ha den økonomiske oversikten til enhver tid, selv om det er fylkeslaget som fører regnskapet. Lokallagsstyret må ha oversikt over hvor store kontingentinntektene til lokallaget er. Denne oversikten får dere tilsendt fra fylkeslaget så fort vi har fått den fra sentralt ledd (kommer ofte ikke før i februar/mars). Fylkeslaget fører alle lokallagsregnskapene hver måned etter at bilagene har kommet inn. Det sendes ut regnskapsrapporter i henhold til årshjul. Disse viser hvordan dere ligger an økonomisk. Etter nyttår kommer alle årsavslutningene som gjør at det kan bli vanskelig å gi dere regnskapsoversikt ved oppstart av nytt regnskapsår. Når dere mottar rapportene fra oss bør regnskapet presenteres på neste lokallagsstyremøte slik at styret til enhver tid er oppdatert om økonomien. Er det noe dere lurer på vedrørende rapportene, så ta kontakt med Magny eller Marit på fylkeskontoret Hvordan beregner vi 35%-regelen? Om ønskelig, kan dere finne ut hvor stor egenkapital lokallaget kan ha for inneværende år: Kontingentinntekt x 35/100 = tillatt egenkapital pr I balanserapporten finner dere hvor stor egenkapital dere har pr Om dere kan øke egenkapitalen inneværende år ser dere ved å se på differansen mellom tillatt egenkapital pr og det man hadde i egenkapital pr Kan man øke egenkapital i inneværende år, så kan man i utgangspunktet budsjettere med et overskudd lik det økningen er. 1.6 Underskrift på alle typer bilag, også lønns- og reisebilag (attestasjon og anvisning) Det må være 2 fra styret som underskriver (godkjenner) alle typer bilag for at bilagene skal være godkjente. Dette kreves det ikke vedtak på. Det vil si at alle i styret kan underskrive bilagene. UNNTAK: Man kan ikke skrive under på bilag som gjelder utbetaling til seg selv (f.eks. utlegg man har hatt, reiseregninger, lønn mm). Her skal personen med utlegget signere bilaget, men det må være 2 andre i styret som underskriver og godkjenner bilaget Rutiner ved håndtering av bilag (inn- og utbetalinger, lønn, reise, honorar mm) 1. Alle typer bilag påføres anledning, eventuelt mottaker av gave etc. Bilagene skrives under av 2 fra styret slik at de er godkjente. Faktura legges til utbetaling hos lokallaget. Bilagene samles og sendes sammen med kontoutskriften til fylkeslaget hver måned. 2. Bilag vedrørende lønn, reise og kontantutlegg sendes fylkeslaget. 3. Fylkeslaget legger lønn- og reisebilag inn i Agresso for utbetaling. Bilagene må sendes fylket med en gang dere har bilag som har med lønn og reise å gjøre. Bilagene må være ferdig underskrevet (godkjent) av 2 fra styret før de sendes fylkeslaget. 5

7 1.7 Hvordan behandles bilagene til regnskapet Dette må gjøres i forhold til bilag: TO fra styret SKAL signere alle typer bilag. 1. På alle typer bilag må det påføres: a. Hva beløpet gjelder slik at fylkeslaget kan føre bilaget på riktig konto i regnskapet, f.eks. servering styremøte, kontorrekvisita, klubbmøter osv. b. Dersom dere bruker prosjektnummer må dette føres på hvert enkelt bilag. c. Bilagsnummer blir laget automatisk i regnskapsprogrammet. Dere trenger ikke nummerere bilagene. 2. Regnskapsansvarlig i lokallaget betaler regningene i banken (ikke lønn og reiseregninger). 3. Alle inn- og utbetalinger må dokumenteres med egne bilag. 4. Bilag fra banken (omkostninger, gebyr og renter) er tilgjengelige i nettbanken og må kjøres ut og legges ved kontoutskriften som bilag. 5. Bilag vedrørende kontingentinntekt hentes ut fra nettbanken og legges ved kontoutskriften. Her ser du eventuelle fratrekk for lønns- og reisekostnader. Dette må sjekkes mot resultatrapporter dere mottar fra fylkeslaget. 6. Bilagene pr. måned samles hos regnskapsansvarlig til måneden er over og kontoutskrift fra nettbanken er klar. 7. Når måneden er over og kontoutskrift fra banken er klar til å hentes fra nettbanken, må regnskapsansvarlig skrive ut denne, og kontrollere den mot bilaga. 8. I takt med årshjul må lokallaget sende inn kontoutskrifter og bilag til fylkeslaget. NB! Alle bilaga må ligge bak i riktig rekkefølge ifølge bankutskriften 9. Det er ikke alltid at dere får inn alle regningene før årsskiftet. Skaff dere oversikt over hva som ikke har kommet, slik at dette kan bokføres som gjeld. Har dere frikjøp på tillitsvalgte så må dette også spesifiseres for bokføring. 10. Alle bilag skal oppbevares i 5 år før de blir makulert. Vi oppbevarer disse hos oss og passer på at vi til sammen har 5 år bakover i tid. Bilagene kan etter 5 år kastes/makuleres fortløpende. Fylkeskontoret overtok bilagsarkiveringen fra Liste over data- og kontorutstyr i lokallaget Innkjøp av utstyr krever styremøtevedtak. Det skal føres liste over data- og kontorutstyr i lokallaget. Lista må oppdateres ved kjøp av nytt utstyr, eller ved salg/skroting. Det må gå fram av lista hvor utstyret er plassert, og om det for eksempel er til utlån. Alt PC-utstyr merkes og noteres. Det ligger avtaleskjema for utstyr til utlån og en egen oversiktslite over utstyr på hjemmesiden Årsavslutning av regnskap Årsavslutning av regnskap foretas av fylkeslaget. Vi er avhengig av at dere er ryddige og punktlige for at fylkeslaget skal få gjennomført årsavslutning for alle lokallag innenfor de frister vi har å forholde oss 6

8 til. Som tidligere nevnt har Utdanningsforbundet gått over til konsernregnskap, med de konsekvensene som følger av det. I årshjul for lokallagsregnskap står det veldig viktig informasjon som bør følges for at vi sammen skal klare å overholde frister. Årshjulet ligger også på hjemmesiden. Dere må være nøye med å gi tilbakemelding til fylkeslaget om dere har gjeldsbilag, og om det skal gjøres avsetning i forhold til årsmøte. Dette gjelder lokallag som arrangerer årsmøte annen hvert år. Dette vil påvirke årets resultat og dette må være ført i regnskapene før vi kan foreta årsavslutning! 1.10 Refusjonskrav fra kommunene frikjøp av tillitsvalgte Lokallagene mottar refusjonskrav fra kommunene for frikjøp av tillitsvalgte etter hovedavtalen. Refusjonskravet må kontrolleres nøye før lokallaget betaler kravet. Sjekk nøye at % for arbeidsgiveravgift og pensjon er korrekt. Er den tillitsvalgte over 60 år er det andre satser. Fylkeslaget har sendt ut mal for beregning av frikjøp, en for % frikjøp og en for timer/dager frikjøp. Dersom dere trenger malen for frikjøp av timer, ta kontakt med Marit Gylstrøm. Det er viktig at arbeidsgiver bruker disse skjemaene når de skal beregne frikjøpet og at dere kontrollerer at de er riktige! Malen ligger på hjemmesiden vår: Mal for beregning av % frikjøp finner dere og arbeidsgiver også her: Dokumentasjon fly/hotell Bekreftelse på reisebestilling på flyreise/hotell gjelder som gyldig dokumentasjon. Når reiseregningen skal sendes inn, må boardingkort legges ved på flyreise. Når det gjelder betalt hotellopphold må også kvittering legges ved på samme måte. 2. Lønn Lokallagene skal IKKE utbetale lønnsbilag! 2.1. Hva er lønns- og innberetningspliktig og skal IKKE utbetales av lokallaget? Alt som har med lønn og innberetning å gjøre legges inn av fylkeslaget som lønn og utbetales fra sentralt ledd på neste lønnskjøring (ca. den 12. i måneden). Utbetalingene blir trukket ifra ved neste kontingentoverføring. Lønnsbilag sendes fortløpende til Marit Gylstrøm og Magny Holmseth på fylkeskontoret. Slike bilag skal ikke samles opp før det sendes. Ta gjerne en kopi og send originaler til fylkeskontoret. 7

9 2.1.1 Dette er lønn 1. Møtegodtgjøring til styremedlemmer pr. deltatt styremøte, inntil kr. 500,- pr. møte. Regler for dette er vedtatt av sentralstyret og ligger i «Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte». Fylkeslaget har laget et skjema vedrørende utbetaling. Lokallagene har ansvar for at skjemaet blir sendt inn for at utbetaling skal skje. Lokallaget sender følgende til fylkeslaget: a. Utfylt skjema «møtegodtgjøring» = oversikt over hvilke styremedlemmer som har deltatt på hvilke styremøter. b. Vedtak fra styremøte vedrørende møtegodtgjøring. Skjemaet må være underskrevet av 2 andre i styret enn de som mottar godtgjøringen før det sendes fylkeslaget. 2. Reisetilskudd mellom hjem og arbeid (lokallagskontoret) Det dreier seg om avstand hjemmefra til lokallagskontoret - minus den avstanden du ville hatt hjemmefra og til ordinær jobb. Reisetilskudd hjem arbeid må fylles ut på eget skjema. Denne sendes inn til fylkeskontoret for hver måned og må være underskrevet. Husk å skrive på lokallagets navn. 3. Lønnsgodtgjøring for delvis dekning av mobil og lønnsgodtgjøring for delvis dekning av bredbånd, inntil kr ,- pr. år er skattefritt. Det presiseres at man må ha tjenestlige grunner for å kunne motta en slik godtgjøring. Lokallaget sender følgende til fylkeslaget: a. Oversikt over hvem som skal ha slik utbetaling og styrevedtak for dokumentasjon. 4. Godtgjøring til leder (over 1000 medlemmer). Lokallagsleder i lokallag med over medlemmer kan motta inntil 0,75 G (0,75% av 1G Kr ) = ,- 5. Alle typer honorar til private personer/enkeltmannsforetak/selvstendig næringsdrivende, f. eks foredragsholdere, musikere, underholdere osv. Les utfyllende informasjon vedrørende honorar i punkt 3 i dette heftet. 6. Barnepass Dette gjelder for tillitsvalgte som trenger barnepass for å kunne delta på kurs/møter. Utgiftene må være dokumentert med bilag som er underskrevet av barnepasser før det sendes fylkeslaget. Eget skjema fås tilsendt ved henvendelse til fylkeslaget og satsene er kr. 400,- pr dag og kr. 150,- pr. natt. Dette skjemaet ligger også på hjemmesiden. 7. Kundekort NSB Dette er en såkalt naturalytelse og skal beskattes Skjema for godtgjøringsopplysninger Det må fylles ut skjema for godtgjøringsopplysninger for hver enkelt tillitsvalgt i lokallagene som skal motta godtgjøring. Dette skjemaet får dere tilsendt av fylkeslaget. 8

10 Frist for innsending av slike skjema er 15. mai og 15. november, en gang pr. halvår. Dersom man ønsker tettere utbetalinger, kan skjemaene sendes inn fortløpende Godtgjøringen blir utbetalt sammen med lønnsutbetaling den 12. i hver måned. NB! Skjema må være sendt fylkeslaget i god tid før utbetaling skal skje. Godtgjøringer kan ikke bli utbetalt før disse er registrert i Agresso Skattefri grense pr. år ved utbetaling av lønn Dersom den totale utbetalingen til en person blir over kr ,- i løpet av året (summen av alle punktene over), blir det automatisk trukket skatt fra første krone. Dette er vanlige skatteregler og styres ikke fra fylkeskontoret. 3. HONORAR Honorar er utbetaling til privatpersoner, enkeltmannsforetak eller selvstendig næringsdrivende. Honorar til f. eks foredragsholdere, musikere, underholdere osv. skal sendes fylkeslaget for registrering og utbetaling via lønn. Dersom personene/firmaet har organisasjonsnummer, skal lokallaget utbetale selv. Ta alltid kontakt med Marit Gylstrøm eller Magny Holmseth på fylkeskontoret når dere har personer/firma som skal ha honorar for å utføre diverse aktiviteter i lokallaget. 3.1 Registrering av honorar i lønn Disse reglene MÅ følges for at fylkeslaget kan registrere honorar i lønn: 1. Bruk honorarskjemaet som er utarbeidet av Utdanningsforbundet. Gi alltid et skjema til de som skal ha oppdrag for lokallaget i forkant av kurs/møtet. 2. Honorar er oppgavepliktig i forhold til arbeidsgiveravgift og bør derfor budsjetteres i regnskapet. a. Det må komme tydelig fram hvilket lokallag oppdraget gjelder for. b. Bilagene vedrørende honorar må være underskrevet av 2 i styret. c. Bilagene må være påskrevet «hvilke typer møte/kurs» dette gjelder slik at fylkeslaget vet hvordan de skal kontere bilaget (bruk honorarskjemaene). 3. For at honorar skal kunne utbetales skattefritt ifølge lovverket må følgende legitimasjonskrav være oppfylt på bilaget (dette er dekket opp i honorarskjemaene): a. fornavn, etternavn, adresse b. organisasjonsnummer c. bankkontonummer 9

11 d. hvilket møte/kurs oppdraget gjelder for e. dato f. underskrift 4. Bilagene vedrørende honorar sendes fylkeslaget så fort som mulig etter at de er underskrevet, slik at utbetaling til foredragsholder kan gjøres så raskt som mulig etter foredraget. 5. Fylkeslaget registrerer honoraret inn i Agresso lønn. Utbetalingen til foredragsholder skjer fra sentralt ledd ved neste lønnskjøring. Disse utbetalingene vil bli trukket fra neste kontingentoverføring. 4. REISE Alle typer reiseregninger og kjøreoppgaver til møter, kurs m.m. skal IKKE utbetales av lokallaget. Disse reiseregningene blir registrert i Agresso av fylkeslaget med utbetaling fra sentralt ledd. Utbetalingene blir trukket på neste kontingent-overføring. 4.1 Forskjell på bruken av de forskjellige reiseregningsskjemaene: 1. Reiseregninger til kurs/møter/annet i regi av lokallaget sendes inn fortløpende. Regning/kjøreoppgave til møter, kurs mm er beskrevet under på denne siden. 2. Reiseregninger til eksterne kurs/møter som IKKE er i regi av lokallaget sendes fortløpende til fylkeskontoret/sentralt ledd, og innen fristen som står på skjemaet. Det er viktig at det skilles mellom reiseregning til møter, kurs mm og reisetilskudd mellom hjem-arbeid. Reisetilskudd hjem-arbeid er beskrevet i punkt under lønn Huskeliste reise Lokallaget skal IKKE utbetale noen reiseregninger, alt sendes inn til fylkeslaget for behandling. Bruk kun mal for reiseregning som er sendt lokallagene (ligger også på hjemmesiden) Det skal føres reiseregning for hvert enkelt oppdrag. Bruk av egen bil skal være avtalt, samkjøring bør skje så sant dette er mulig. Det er statens satser som skal legges til grunn ved beregning av kilometergodtgjørelse. Det må ikke utbetales mer enn statens satser Hvordan behandler vi reiseregningene (disse er beskrevet som «skjema» under her) Alle skjemaene må være underskrevet av 2 andre i styret enn den personen skjemaet gjelder for, før de sendes fylkeslaget for registrering og utbetaling. Har man utlegg (bom, parkering, taxi, div. innkjøp) så må disse kvitteringene legges ved skjemaene. Lokallag som bruker prosjektnummer må spesifisere dette på hvert enkelt skjema. Det må stå tydelig på skjemaet hvilket lokallag det gjelder. For å kunne utbetale reisene skattefritt, så må legitimasjonskravene (se ) være oppfylt. Dette kreves av Skattemyndighetene. Er ikke skjemaene korrekt utfylt så vil disse bli sendt i retur og de vil ikke bli utbetalt hvis de går ut over fristen for innsending. 10

12 Legitimasjonskrav a. Arbeidstakers navn, adresse og underskrift b. Personnummer (for å kunne registrere i Agresso) c. Dato for avreise og hjemkomst for hver tjenestereise d. Klokkeslett starts tidspunkt og slutt tidspunkt pr. reise e. Formålet med reisen/hvilket arrangement man deltar på f. Fremstilling av reiserute, da med full adresse Det holder ikke å kun skrive kommune/by. Hvis du i tillegg har lokal kjøring på oppdragsstedet må dette også ha reiserute med full adresse. Har man omkjøringer så må man forklare årsaken til det. g. Totalt kjørt distanse h. Navn på passasjer det kreves passasjertillegg for NB! Avstanden må være den avstanden passasjeren fysisk sitter i bilen. 11

13 5. Ordliste for kasserere: Agresso: Regnskapssystemet som Utdanningsforbundet bruker Anvisning: Den som kontrollerer at utbetalingsgrunnlaget er attestert på riktig måte Arbeidsgiveravgift: En skatt som arbeidsgivere er pliktig til å betale av lønnskostnader Attestasjon: Godkjenning av bilag med underskrift Avsetning: Sette av penger i regnskapet til ubetalte regninger og eventuelt årsmøte Balanserapport: Oversikt over lokallagets økonomiske situasjon Bilag: Dokumentasjon av en postering i regnskapet Bokføring: Bokføring betyr å føre et regnskap Brønnøysundregisteret: En offentlig etat der alle lag og foreninger må registrere styremedlemmer (Br.reg. er også mange andre ting, men det er dette som gjelder for Utdanningsforbundet) Budsjett: Budsjett er en plan for anskaffelse og anvendelse av penger. Egenkapital: Lokallagets eiendeler, penger, pluss tilgodehavende Gjeld: Noe man ikke har betalt, skyldige penger Godtgjøring: Kompensasjon for en jobb, et oppdrag Honorar: Godtgjøring for en jobb IB: Inngående balanse Status ved oppstart av nytt regnskapsår Innberetning: Melde fra om noe til skatte- og ligningsmyndigheter Innberetningsplikt: Melde fra om inntekt e.l. til skattemyndigheter Kontering: Det vil si å spesifisere hvilken konto i kontoplanen et bilag skal føres på i regnskapet Kontingentmidler: Lokallagets utbetaling pr. medlem Kontoplan: Betegnelse på kontoene som brukes i regnskapet Kontoutskrift: Oversikt over posteringer på en konto Konsernregnskap: Alle transaksjoner i sin helhet i Utdanningsforbundet sentralt, fylkeslag og lokallag Kortsiktig gjeld: Ubetalte regninger Lønn: Betaling for utført arbeid Lønnsgodtgjøring: Beløp for dekning av en kostnad ved bruk av f.eks. privat telefon i et verv Lønnskjøring: Lønn overføres din konto Møtegodtgjøring: Møtedeltagelse godtgjøres med et kronebeløp Naturalytelse: F.eks. frynsegode eller fordel i et arbeidsforhold, alt annet enn penger Postering: Bilagsregistrering Rammebudsjett: Grovfordeling av penger med en senere detaljert fordeling Refusjonskrav: Regning fra arbeidsgiver på f. eks et frikjøp som skal betales av lokallaget Resultatrapport: Oversikt over inntekter og kostnader i en bestemt periode Styreberetning: En redegjørelse fra styret for hvordan det går med lokallaget Årsavslutning: Avslutning av regnskapsåret Årsmelding: Styrets rapport til årsmøtet 12

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011 Bernt Bigton organisasjonssekretær Agenda Økonomi og regnskap Utdanningsforbundets portal Utdanningsforbundets logo/ Designmanualen Tillitsvalgt-info

Detaljer

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Til lokallagsleder Rundskriv L 04-2015 Oslo 5. mars 2015 Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014 Hvert år tilbakeføres en del av medlemskontingenten som er overfører til NKF sentralt, tilbake til

Detaljer

NY VIKTIG INFORMASJON VEDR. GAVER OG PROFILERINGSTØY, :

NY VIKTIG INFORMASJON VEDR. GAVER OG PROFILERINGSTØY, : NY VIKTIG INFORMASJON VEDR. GAVER OG PROFILERINGSTØY, 01.01.18: Etter flere samtaler med Skatt Sør og i etterkant med revisor har vi nå fått klarlagt litt mer om hvordan skattemyndighetene tolker regelverket

Detaljer

Veiledning for. kasserer e

Veiledning for. kasserer e Veiledning for kasserer e CP-skolen 2017 Forord Dette er en veileder for kasserere i fylkesavdelingene. Her beskriver vi de viktigste oppgavene som en kasserer har i styret i en fylkesavdeling. Veilederen

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan.

Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan. Retningslinjer, Utdanningsforbundet April 2016 Retningslinjer for bruk av kontingentmidler på lokalplan. Retningslinjene er vedtatt av sentralstyret og skal være til hjelp for lokallagene i bruken av kontingentmidler

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Veiledning for. kasserer e

Veiledning for. kasserer e Veiledning for kasserer e CP-skolen 2018 Forord Dette er en veileder for kasserere i fylkesavdelingene. Her beskriver vi de viktigste oppgavene som en kasserer har i styret i en fylkesavdeling. Veilederen

Detaljer

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND

REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND REGNSKAP TELEPENSJONISTENES LANDSFORBUND Retningslinjer for regnskapsføring Retningslinjer for regnskapsføring vedtatt i Landsstyre 27. februar 2014 Side 1 Innhold 1 Generelt... 3 2 Kontantprinsippet...

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

AUFs økonomireglement Vedtatt på AUFs landsstyre 7-8. juni 2019

AUFs økonomireglement Vedtatt på AUFs landsstyre 7-8. juni 2019 AUFs økonomireglement Vedtatt på AUFs landsstyre 7-8. juni 2019 Innhold: Økonomireglement for AUFs fylkeslag s 2 Økonomireglement for AUFs lokallag s 4 1 Økonomireglement for AUFs fylkeslag Tilsyn med

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR NAAF. Hva omfatter retningslinjene? Rutiner for økonomihåndtering og regnskapspraksis i alle organisasjonsledd.

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR NAAF. Hva omfatter retningslinjene? Rutiner for økonomihåndtering og regnskapspraksis i alle organisasjonsledd. ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR NAAF Hva omfatter retningslinjene? Rutiner for økonomihåndtering og regnskapspraksis i alle organisasjonsledd. Hvem omfatter retningslinjene? Disse retningslinjer er gjeldende

Detaljer

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum

3.2 REGNSKAP. Innledning ved Ellen Stigum 3.2 REGNSKAP Innledning ved Ellen Stigum Kommentar til regnskapene Regnskapene er gjennomgått av fylkeskontoret uten særskilte merknader og er godkjent av revisor. Pga. omlegging av regnskapssystemet er

Detaljer

Drift av lokallagene ulike retningslinjer. Samling for nye LLL - desember 2016

Drift av lokallagene ulike retningslinjer. Samling for nye LLL - desember 2016 Drift av lokallagene ulike retningslinjer Samling for nye LLL - desember 2016 Bergen Hva kan vi bruke kontingentmidlene til? Vurderinger som må gjøres Hva er god bruk av lokallagets midler? Hva kommer

Detaljer

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene

Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene Sak 8 Saker fra sentralstyret og fylkesavdelingene (innkomne saker) Sentralstyrets forslag til retningslinjer for regnskap og revisjon Forslag til vedtak: retningslinjene vedtas Retningslinjer for regnskap

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Rutiner for økonomistyring i Asker Skiklubb

Rutiner for økonomistyring i Asker Skiklubb Rutiner for økonomistyring i Asker Skiklubb Innholdsfortegnelse 1. Økonomisk prinsipp... 2 2. Økonomisk ansvar... 2 3. Budsjettering... 2 4. Økonomistyring... 2 5. Bank/Bankkonti... 2 6. Innkreving av

Detaljer

REISEREGNINGER. Regelverk

REISEREGNINGER. Regelverk REISEREGNINGER Regelverk Regelverk Regelverk SGS 1001 - Reiseregulativet for kommunesektoren 3 fastsetter at vi for tjenestereiser skal følge: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

LM sak 6/2018: c. Retningslinjer honorering

LM sak 6/2018: c. Retningslinjer honorering LM sak 6/2018: c. Retningslinjer honorering Forslag til retningslinjer for godtgjørelser (satser og generell informasjon) Storgata 10A, 0155 Oslo Tlf: 67 12 85 85 Epost: post@adhdnorge.no www.adhdnorge.no

Detaljer

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året.

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året. Økonomistyring 1. Økonomiske prinsipp Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak og egenandeler. Klubben skal til enhver tid

Detaljer

Fagdag Variable lønnsutbetalinger

Fagdag Variable lønnsutbetalinger Fagdag 2017 Variable lønnsutbetalinger Timelønn på web Denne modulen er ikke tilgjengelig for skolene Timelister på web styres av regler for tid, stillingstyper og lønnarter Timeliste - kan kun brukes

Detaljer

Kapittel 6: Økonomi KAPITTEL 6: SENTERUNGDOMMENS. Senterungdommens Organisasjonshåndbok / 35

Kapittel 6: Økonomi KAPITTEL 6: SENTERUNGDOMMENS. Senterungdommens Organisasjonshåndbok / 35 KAPITTEL 6: ØKONOMI SENTERUNGDOMMENS ORGANISASJONSHÅNDBOK Senterungdommens Organisasjonshåndbok / 35 (forrige side) Foto: Kjell Jøran Hansen Økonomistyring i lokal- og fylkeslag Aktiviteten styrer økonomien,

Detaljer

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12

Kassereropplæring. Rotary District 2290 Ingrid Grandum Berget District Governor 2011 12 Kassereropplæring Distriktssamling 2011 Hvorfor et godt regnskap? Rotary er basert på høye etiske normer Aktiviteten i klubben er avhengig ggav god økonomistyring og en sunn økonomi Vervet skal rullere

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

VBK ØKONOMIPLAN Godkjent av styret

VBK ØKONOMIPLAN Godkjent av styret VBK ØKONOMIPLAN Godkjent av styret 08.03.2018 Innhold 1 Økonomiske prinsipp... 2 2 Budsjett... 2 3 Årsregnskap... 2 4 Økonomistyring... 2 5 Kontanthåndtering... 2 6 Bruk av bankkonto... 4 7 Lagkasse...

Detaljer

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen Økonomiforum 27. oktober 2016 Økonomiseksjonen Agenda Web rapportering v/heidi Honorar satser v/knut Engasjement av eksterne v/steinar Info fra regnskap (Basware) v/maria Engasjement Eksterne Hovedregel

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning 1 Aktivering av egen brukerkonto Etter hvert som enheter blir overført til Expense, vil dere motta en e-post fra do.not.reply@visma.net. E-posten er et

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Om økonomireglementet I henhold til vedtektenes

Detaljer

Reise- og møtegodtgjørelse Kompetansedagene april Nasjonalparkforvalter Stein Grevrusten

Reise- og møtegodtgjørelse Kompetansedagene april Nasjonalparkforvalter Stein Grevrusten Reise- og møtegodtgjørelse Kompetansedagene 7. 8. april 2016 Nasjonalparkforvalter Stein Grevrusten Retningslinjer for møtegodtgjøring i verneområde- og nasjonalparkstyrer Utgangspunktet er at møter kan

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig og følger bestemmelsene i regnskapsloven med tilhørende forskrifter.

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig og følger bestemmelsene i regnskapsloven med tilhørende forskrifter. BREMNES IL ØKONOMIPLAN «Klubben skal ha en plan for økonomistyring.» 1. Økonomiske prinsipp Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende

Detaljer

«Nærhet, Inkludering og Likeverd»

«Nærhet, Inkludering og Likeverd» Økonomiplan «Nærhet, Inkludering og Likeverd» Gyldig fra 1. april 2015 Side 1 av 5 NIL Fotball har gjennom denne planen for hvordan økonomiske midler forvaltes, kontroll over hvem som har fullmakt på kontoer,

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Nettobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Gangen i et regnskap

Gangen i et regnskap Gangen i et regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs regnskapskurs

Detaljer

LAGSKASSER Strindheim Håndball

LAGSKASSER Strindheim Håndball LAGSKASSER Strindheim Håndball Alle lag skal ha en lagskasse og økonomiansvarlig. Bankkonti opprettes av Strindheim IL v/avdelingsleder håndball. Alle lag kan få opprettet eget Vippsnr. Det betales 1,7%

Detaljer

God økonomistyring, med gjennomsiktighet og tydelige rutiner er av avgjørende betydning for FRIs omdømme.

God økonomistyring, med gjennomsiktighet og tydelige rutiner er av avgjørende betydning for FRIs omdømme. Regnskap og budsjett God økonomistyring, med gjennomsiktighet og tydelige rutiner er av avgjørende betydning for FRIs omdømme. Gode økonomirutiner letter arbeidet i laget, og enkle regler for håndtering

Detaljer

Brukerveiledning for elektronisk registrering og innsending av krav fra prøvenemndsmedlemmer

Brukerveiledning for elektronisk registrering og innsending av krav fra prøvenemndsmedlemmer Brukerveiledning for elektronisk registrering og innsending av krav fra prøvenemndsmedlemmer Viktig å lese dette før du går videre i brukerveiledningen. -Lag deg god rutine med å sende dine krav til fylkeskommunen

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GRUNNLAG 2 2. ANSVARSFORHOLD I ORGANISASJONEN 2 LANDSMØTET 2 LANDSSTYRET 2 UTDANNINGSFORBUNDETS ØKONIMISEKSJON 2 ARBEIDSUTVALGET 2 LOKALLAGSSTYRET

Detaljer

Registrering av reiseregninger og utlegg i Norsk Sykepleierforbund

Registrering av reiseregninger og utlegg i Norsk Sykepleierforbund Registrering av reiseregninger og utlegg i Norsk Sykepleierforbund 1. Reiseregningstype 1.1 Reise En reiseregning kan være en regning med diettgodtgjørelse, eller det kan være en refusjon av reiseutlegg.

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst

Svart arbeid er en tyv. Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2013 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer

Kasserer. «Lokallagets økonomisjef»

Kasserer. «Lokallagets økonomisjef» Kasserer «Lokallagets økonomisjef» Hva sier organisasjonsveileder om kasserer og revisor? Kasserer Fører regnskap og melder fra om eventuelle budsjettavvik. Bistår i budsjettarbeidet og bidrar til å påse

Detaljer

Økonomihåndbok IL Bjarg Fotball

Økonomihåndbok IL Bjarg Fotball Økonomihåndbok IL Bjarg Fotball 2017 Innhold Side 2 av 6 1 Innledning... 3 2 Økonomistyring... 3 2.1 Regnskapsprinsipp... 3 3 Økonomirutiner i Bjarg Fotball... 4 3.1 Dokumenter... 4 3.2 Rutiner for betaling

Detaljer

Dette bør du vite om tillitsvalgtes vilkår. til deg som vurderer å stille til valg i fylkesstyret eller sentralstyret i 2019

Dette bør du vite om tillitsvalgtes vilkår. til deg som vurderer å stille til valg i fylkesstyret eller sentralstyret i 2019 Dette bør du vite om tillitsvalgtes vilkår til deg som vurderer å stille til valg i fylkesstyret eller sentralstyret i 2019 Innhold Forord...3 Et tillitsverv er ikke et ansettelsesforhold... 4 Generelt...

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

VBK ØKONOMIPLAN Godkjent av styret

VBK ØKONOMIPLAN Godkjent av styret VBK ØKONOMIPLAN Godkjent av styret 02.04.2019 Innhold 1 Økonomiske prinsipp... 2 2 Budsjett... 2 3 Årsregnskap... 2 4 Økonomistyring... 2 5 Kontanthåndtering... 2 6 Bruk av bankkonto... 4 7 Lagkasse...

Detaljer

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet

ØKONOMIPLAN. Dokument ansvarlig(e): Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet Dokument ansvarlig(e): Navn Øyvind Tørlen Rolle Økonomiansvarlig styremedlem Revisjonskontroll: Versjon Dato Revidert av Endring 1.0 15.10.2013 Botholf Stolt-Nielsen Dokument opprettet 3.0 19.11.2015 Øyvind

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll.

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll. GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 15.01.2015 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR NAAF

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR NAAF ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR NAAF Hva omfatter retningslinjene? Rutiner for økonomihåndtering og regnskapspraksis i alle organisasjonsledd. Hvem retningslinjene omfatter? Disse retningslinjer er gjeldende

Detaljer

Bruksanvisning for utfylling av reiseregning for sentrale tillitsvalgte

Bruksanvisning for utfylling av reiseregning for sentrale tillitsvalgte Bruksanvisning for utfylling av reiseregning for sentrale tillitsvalgte Reiseregning for tillitsvalgte i styret og sentrale utvalg. Norsk Folkehjelp har sluttet med papirskjema for utfylling av reiseregninger.

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Vedtatt revidert av Dysleksi Norge v/ Landsstyret 5. februar 2016 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge Storgata 10 a, 0155 Oslo kine@dysleksinorge.no Formål og

Detaljer

Beskrivelse Storm Ballklubb. Økonomistyring. Beskrivelsen skal benyttes i forbindelse klubbens økonomistyring.

Beskrivelse Storm Ballklubb. Økonomistyring. Beskrivelsen skal benyttes i forbindelse klubbens økonomistyring. Beskrivelse Storm Ballklubb Økonomistyring Kort beskrivelse Beskrivelsen skal benyttes i forbindelse klubbens økonomistyring. God økonomistyring gir trygghet for klubben og dens tillitsvalgte. Mange frivillige

Detaljer

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Sør-Trøndelag fylkeskommune 01.01.2017 Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.01.2017. Det understrekes at prøvenemnda

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12

ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 28.03.12 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning Økonomireglementet,

Detaljer

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP)

REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REGLEMENT FOR ØKONOMI OG REGNSKAP FOR STUDENTPARLAMENTET (SP) 1 Definisjoner/forkortelser/informasjon

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2015 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Kontingent 1 83 165 91 000 83 425 Partistøtte

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 MENTAL HELSE SYKKYLVEN. Resultatrapport 2 Balanserapport 4 Noter 5 Revisjonsberetning 6. Side. Organisasjonsnummer:

ÅRSREKNESKAP 2018 MENTAL HELSE SYKKYLVEN. Resultatrapport 2 Balanserapport 4 Noter 5 Revisjonsberetning 6. Side. Organisasjonsnummer: ÅRSREKNESKAP 2018.. MENTAL HELSE SYKKYLVEN Side Resultatrapport 2 Balanserapport 4 Noter 5 Revisjonsberetning 6 Organisasjonsnummer: 995 366 746 Resultatrapport Mental Helse Sykkylven 995366746 Regnskapslk:

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner

Detaljer

(11 siffer) Privatadresse Poststed Vedleggsnr. Post. nr. Utreise (4 ev. 5 siffer) kommune nummer prosent Reisested og - formål Dato Kl.

(11 siffer) Privatadresse Poststed Vedleggsnr. Post. nr. Utreise (4 ev. 5 siffer) kommune nummer prosent Reisested og - formål Dato Kl. Regningen leveres senest 1 måned etter at reisen er avsluttet.reiseregning Bruker- Billettutlegg legies etter reglene i reiseregulativet nummer Etternavn og Fødselsnr. fornavn (11 siffer) R/N Post Privatadresse

Detaljer

Kasserer. «Lokallagets økonomisjef»

Kasserer. «Lokallagets økonomisjef» Kasserer «Lokallagets økonomisjef» Hva sier vedtektene om kasserer og revisor? 10. Kasserer Fører regnskap og melder fra om eventuelle budsjettavvik. Bistår i budsjettarbeidet og bidrar til å påse samsvar

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte

Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte Retningslinjer Juni 2013 Retningslinjer for kompensasjons- og godtgjøringsordninger for tillitsvalgte Følgende retningslinjer inneholder rammer for kompensasjonsordninger til dekning av lønnstap for tillitsvalgte

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER REISEREGNINGSMODULEN Enkleste og beste måten å få tak i reiseregningsmodulen er ved å logge inn på visma enterprise. http://mrfylke.no/visma http://portal.mrfylke.no Endres

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG

BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG Generell informasjon Strand kommune tar nå i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet Visma Expense. Dette programmet

Detaljer

1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt.

1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt. 1. Generelt 1.1 Disse retningslinjene gjelder for alle ledd i Grønn Ungdom, med mindre noe annet er fastsatt. 1.2 Grønn Ungdoms verdigrunnlag skal ligge til grunn for alle økonomiske vurderinger. De økonomiske

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR

ØKONOMIREGLEMENT FOR ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 06.11.2013 ØKONOMIREGLEMENT FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1. Innledning

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon

Retningslinjer for Frifond organisasjon Retningslinjer for Frifond organisasjon Dysleksi Norge, august 2010 Revidert 2013 Søknadsfrist 15. mai Til Dysleksi Norge. Youngstorget 2 B, boks 2, 0181 Oslo Formål og målgruppe Frifond støtten skal bidra

Detaljer

Kasserer «Lokallagets økonomisjef»

Kasserer «Lokallagets økonomisjef» Kasserer «Lokallagets økonomisjef» 10. Kasserer Fører regnskap og melder fra om eventuelle budsjettavvik. Bistår i budsjettarbeidet og bidrar til å påse samsvar mellom lokallagets planer og økonomi. Foretar

Detaljer

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. ANSVARSFORHOLD 2 LANDSMØTET 2 LANDSSTYRET 2 UTDANNINGSFORBUNDETS ØKONOMIFUNKSJON 2 ARBEIDSUTVALGET 2 KONSULENTEN 2 LOKALLAGSSTYRET 2 2. RUTINER

Detaljer

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må vi i gang med en ny reiseregningsmodul da den gamle ikke oppfyller

Detaljer

REGNSKAP Senterpartiet i Sør-Trøndelag Senterpartiet i Nord-Trøndelag

REGNSKAP Senterpartiet i Sør-Trøndelag Senterpartiet i Nord-Trøndelag REGNSKAP 2017 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Senterpartiet i Nord-Trøndelag Sak 10 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Regnskap 2017 Resultatregnskap Inntekter: Regnskap Budsjett Regnskap Noter 2016 2017 2017

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram Fra og med 01.01.2012 går Scan Tech over til elektroniske reiseregninger. Dette er gjort for å kvalitetssikre våre reiseregninger og i tillegg spare den ansatte

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Generelt. Sist endret 16.09.2004. Nødvendig utstyr Utdelte slides. Varighet 15 minutter

Generelt. Sist endret 16.09.2004. Nødvendig utstyr Utdelte slides. Varighet 15 minutter Modul 8- Regnskapsrutiner Modulen handler om å forbedre foreningenes egne rutiner, gi gode råd videre til foreningene samt vise enkelt hvordan man kan lage et system som er svært funksjonelt. Små og enkle

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 28. oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 28. oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 28. oktober 2017 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Økonomihåndbok Gresvik IF

Økonomihåndbok Gresvik IF Økonomihåndbok Gresvik IF Innholdsfortegnelse Grunnleggende regnskapsprinsipp... 2 Plan for økonomistyring... 2 Økonomistrategi... 2 Budsjett... 2 Regnskap... 3 Økonomistyring og kontanthåndtering... 3

Detaljer

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019

Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet Oslo for perioden 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden 2015-2019 til orientering. Forslag til budsjett for Utdanningsforbundet

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER. (med virkning fra 01.01.2016)

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER. (med virkning fra 01.01.2016) REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER (med virkning fra 01.01.2016) FR-sak 361/2015, vedtatt den 17/12-2015 1. INNLEDNING 1.1.Målsetting Reglement for godtgjørelse til prøvenemnder har som formål

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012.

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. 01.03.2012 GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter 01.03.2012. Det understrekes at prøvenemnda skal legge forholdene til

Detaljer

Standardiserte satser og retningslinjer for utbetaling i ND

Standardiserte satser og retningslinjer for utbetaling i ND Standardiserte satser og retningslinjer for utbetaling i ND Honorarer Lisens Kursavgift Sist oppdatert: 30.05.2019 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

LS-sak 21/16 ULLT - Revidering av reise- og diettreglement for tillitsvalgte i FO

LS-sak 21/16 ULLT - Revidering av reise- og diettreglement for tillitsvalgte i FO Arkivsak-dok. 15/00315-13 Saksbehandler Kristine Sandvik FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Saksgang Møtedato Landsstyret 2015-2019 15.03.2016 LS-sak 21/16 ULLT - Revidering av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER BRUKERVEILEDNING Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER Generell informasjon Fra 01.11.16 tar Strand kommune i bruk det nettbaserte reiseregningsprogrammet

Detaljer

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført.

Utløsende hendelse: Når ordinære periodeavslutningsaktiviteter for desember måned er gjennomført. 9.1 Årsavslutningsrutine Bruttobudsjettert virksomhet med SRS Versjon: 2.0 Ansvarlig: Den som har (løpende) ansvar Godkjent av: Regnskapsprogrammet Gyldig fra: 01.12.2014 Utarbeidet av: Regnskapsprogrammet

Detaljer