AKSEPT/FORTSETTELSES- VURDERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKSEPT/FORTSETTELSES- VURDERING"

Transkript

1 KURSDOKUMENTASJON DNR-KONFERANSEN E UTVALGTE TEMAER I REVISJON BASERT PÅ REVISORFORENINGENS SPØRRETJENESTE Statsautorisert revisor Ruben Bjerketveit, Revisorforeningen Den norske Revisorforening AKSEPT/FORTSETTELSES- VURDERING Den norske Revisorforening

2 Kundekontroll HVL Må revisor foreta identitetskontroll av styremedlemmer/styrets leder og/eller daglig leder ved oppdragsaksept av et eksisterende aksjeselskap eller annen juridisk person? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 3 Løsningsmomenter og -forslag Identiteten til daglig leder, styreleder og ev. andre som handler på vegne av kunden i forbindelse med revisors oppdrag, bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Pass, bankkort, førerkort og visse andre dokumenter godtas. Se Veiledning om revisors og revisjonsselskaps etterlevelse av hvitvaskingsregelverket ( edning-om-revisors-og-revisjonsselskaps-etterlevelse-avhvitvaskingsregelverket/) Videre skal det dokumenteres, ved firmaattest, stiftelsesdokument, skriftlig fullmakt eller lignende, at vedkommende er berettiget til å representere kunden utad. FT: «For revisjonsoppdrag legger Finanstilsynet til grunn at dette vil være daglig leder.» 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 4

3 Etterutdanning skjevdeling av timer Revisor har 120 timer etterutdanning siste 3 år, altså mer enn lovens krav på 105 timer, men mangler 8 timer etikk og 2 timer skatt. Kan revisor i denne situasjonen ha oppdragsansvar? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 5 Løsningsmomenter og -forslag Nei, revisor må oppfylle kravene til etterutdanning pr. 1. januar det året revisor skal ha oppdragsansvar. "Overskudd" av timer i ett fagområde kan ikke kompensere for manglende timer i andre fagområder. For at etterutdanningskravet skal være oppfylt, må revisor både ha de nødvendige timene totalt sett og den riktige fordelingen av timer innen hvert fagområde. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 6

4 UAVHENGIGHET Den norske Revisorforening Venneforespørsel på Facebook De fleste revisorer som er på Facebook, har trolig fått venneforespørsel fra personer som eier eller er i ledelsen for selskaper de reviderer. Jeg har diskutert dette med noen kolleger. De yngste mener det er helt uproblematisk å svare ja på en slik venneforespørsel siden de fleste har mange Facebookvenner som ikke er nære venner (som de f.eks. ikke hilser på når de treffes på gaten). På den annen side kan det vel bli oppfattet negativt av f.eks. banker dersom det kommer frem at klient og revisor er venner på Facebook? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 8

5 Løsningsforslag I utgangspunktet rammes dette ikke av de objektive regler i revisorloven kapittel 4. Etter hvert har mange et såpass "avslappet" forhold til "venner" på FB, at man kan ikke kan si at det skaper inhabilitet. Man vil kanskje ofte vegre seg for ikke å akseptere en slik venneforespørsel; derfor er det mange som har "ufrivillige" venner på Facebook? Hva med LinkedIn, losjer, foreninger, vinklubber osv.? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 9 Uavhengighet Problemstilling: 1. Klient (investeringsselskap/holdingselskap) ikke lenger revisjonspliktig. Ønsker oss som regnskapsfører. 2. Samme klient/selskap er eier i annen revisjonsklient (ca. 10 % eierandel). Vil vårt eventuelle engasjement som regnskapsfører for klient under pkt. 1 medføre habilitetsproblemer for vårt revisjonsengasjement under pkt. 2, jf. revl. 4-2, 4. ledd, jf. 4-1? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 10

6 Løsningsforslag 1. At en tidligere klient ønsker revisor som regnskapsfører, er greit. Revisor kan da ikke utføre tjenester som krever uavhengighet for denne klienten. 2. Det står klart i revisorloven at dersom revisor er inhabil i mor, kan han ikke revidere datteren. I et tilknyttet foretak kan det stille seg noe annerledes. Hvor stor er investeringen for holdingselskapet? Annet særlig forhold? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 11 Uavhengighet Vi er revisor for Eliteklubben idrettsforening. Vi har mottatt søknad på revisorstilling her hos oss fra en spiller i Eliteklubben. Vil dette kunne påvirke vår habilitet? Han er bare en spiller, ikke involvert i Eliteklubbens ledelse e.l., men han mottar lønn derfra. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 12

7 Svar Revisorloven 4-3 «Bruk av medarbeidere» første pkt.: «Det kan bare benyttes revisjonsmedarbeidere som oppfyller kravene i 4-1.» Vedkommende medarbeider kan ikke delta i revisjonen av klubben, men en underordnet medarbeiders inhabilitet smitter ikke andre i revisjonsselskapet. Revisjonsselskapet må i tillegg vurdere om subjektive forhold kan ha betydning - «in appearance», jf ledd. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 13 Uavhengighet, bekreftelse kapitalnedsettelse Vi har et case nå hvor kunde av oss har fravalgt revisjon. Selskapet fører regnskapet selv, men vi bistår med teknisk utarbeidelse av likningspapirer og årsregnskap. Vi er registrert som regnskapsfører for selskapet i forbindelse med tilgang i Altinn. Selskapet skal sette ned aksjekapitalen. Kan vi bekrefte denne kapitalnedsettelsen, eller må vi få en annen revisor til å bistå med dette? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 14

8 Løsningsforslag Gjør de kun teknisk bistand? Det de kunne gjøre før AS fikk mulighet til å fravelge revisjon, uten å miste uavhengigheten, kan de fortsatt gjøre uten at habiliteten er påvirket. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 15 Uavhengighet Revisor bør kunne handle med kunde så lenge dette skjer til priser og vilkår som også andre kan handle til. Stiller dette seg annerledes dersom det er kjøp av næringseiendom? (La oss si at kunden har en næringseiendom med 5 seksjoner, hvor revisor kjøper 1 til samme pris og andre vilkår som de andre 4 er solgt for (salg til ikke-nærstående). 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 16

9 Løsningsmomenter og -forslag LRR kapittel 4 Det samme gjelder dersom det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisor. I prinsippet ingen forskjell fra andre kjøp, men viktigheten gjør at det må gjøres med høy grad av aktsomhet. Må sørge for at det ikke kan reises tvil om at det skjer til reell markedspris. Må være tilbudt i markedet. Må også vurdere om det tilsynelatende kan påvirke revisors uavhengighet. Må også vurdere om det ved eventuelt oppslag i pressen kan være ubehagelig og vanskelig å forsvare. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 17 Skyldig honorar En revisjonskunde skylder revisjonshonorar for 2015 og 2016 samlet kr for morselskap og kr for datterselskap. Har ikke likviditet til å betale, men selskapets egenkapitaldekning iht. asl. 3-4 og 3-5 ser grei ut. Revisjonskunden tilbyr nå revisor pant i fast eiendom som sikkerhet for utestående revisjonshonorar. Er dette problematisk? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 18

10 Løsningsforslag Revisorloven 4-1 "3. den som har fordring eller gjeld hos den revisjonspliktige med unntak av utestående honorar for de to siste regnskapsår (det samme gjelder for sikkerhetsstillelser), " 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 19 Uavhengighet Jeg m/ledsager er blitt invitert av min revisjonskunde til å delta på kundens 25-årsjubileum. Selskapet vil avholde sitt 25- årsjubileum i Dublin, fra fredag til søndag. Ingen egenandel blir krevet. Selskapet har om lag 10 ansatte, og det er blitt invitert om lag 10 eksterne forbindelser. I tillegg kommer ledsagere. Hvordan stiller dette seg mht. våre etikkregler og vår uavhengighet? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 20

11 Løsningsmomenter og -forslag LRR 4-1 Det samme gjelder dersom det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisor. Når alt er sponset, er nok forholdet rammet av bestemmelsen ovenfor. Vil anbefale å takke nei. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 21 ISQC 1 og uavhengighet Jeg er valgt revisor for et annet revisjonsselskap. Jeg er anmodet om å foreta syklisk inspeksjon av revisjonsselskapets retningslinjer og rutiner for kvalitetskontroll, ref. ISQC 1. Kan jeg som valgt revisor i dette selskapet foreta denne kontrollen? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 22

12 Løsningsmomenter og -forslag Kvalitetskontrollørene etter ISQC 1 vil identifiseres med ansvarlig revisor. Valgt revisor bør dermed ikke bli involvert i den sykliske kontrollen etter ISQC 1. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 23 Fratreden Fratrådte i et selskap før jul grunnet mye problemer med transaksjoner med nærstående. Dette har selskapet brukt mye tid på å rydde opp i og ønsker at jeg skal tre inn som revisor igjen. Hvilke vurderinger bør jeg gjøre? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 24

13 Løsningsmomenter og -forslag ISA 220 Oppdragsvurdering Revisorloven kap. 7 Er lovbruddet ryddet opp? Endrede rutiner og holdninger? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 25 PRAKTISKE REVISJONSSPØRSMÅL Den norske Revisorforening

14 VARETELLING Den norske Revisorforening Deltagelse på varetelling Et AS har flere butikker som alle skal avholde varetelling ved årsskiftet. Alle undergis samme instrukser for tellingen, og det foretas etterkontroll av daglig leder. Er det krav om at jeg skal delta på alle tellingene, eller kan jeg plukke ut noen som et representativt utvalg? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 28

15 Løsningsmomenter og -forslag ISA 501 Omfatter både deltakelse på varetelling som test av kontroll og substanshandling Sentrale kontroller avgjørende. Bidrar de til Samme prosess Samme teknologi Mislighetsovervåkning av ledelsen Automatiserte rutiner så menneskelige ressurser ikke har samme betydning mht. hvem som utfører kontrollen ISA 530 Gjelder kun representativ testing Omfang av testingen? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 29 Varetelling Vi er revisor for et selskap som driver dagligvarehandel. Per hadde de et varelager som var vesentlig for regnskapet. Ved en feil hos oss ble det ikke foretatt revisorkontroll ved varetelling i forbindelse med årsavslutningen Jeg lurer på hva vi kan gjøre i dag for å veie opp for dette. Jeg ser av ISA 501 pkt. A13 at vi kan kontrollere ekstra for kjøp i desember / salg i januar. Er dere enig i at dette kan veie opp for det at vi ikke var til stede ved varetellingen? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 30

16 Løsningsforslag Revisor må gjøre det som er mulig for å skaffe seg sikkerhet for varelageret Om det ikke er mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må revisor ta forbehold i revisjonsberetningen. Revisor må selv vurdere bevisverdien. Forslag til handlinger: Analytisk vurdering. Hva er gjennomsnittlig lager? Kontrolltelle, ta stikkprøver på annet tidspunkt? Hvor godt kjenner revisor virksomheten? Stor omløpshastighet? Alltid fulle hyller i butikken? Ekstra lagerrom? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 31 REVISJONSBEVIS Den norske Revisorforening

17 Risikovurdering Mange praktiserer at inntekter alltid plasseres i type 2- risiko uavhengig av utfall av risikovurdering i klassen. Er dette korrekt? Mange praktiserer også at type 3 risiko automatisk medfører et utvalg på 100 % av populasjonen. Er dette korrekt? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 33 Løsningsmomenter og -forslag Spørsmål 1 Det er presumpsjon for at det er mislighetsrisiko knyttet til inntekter, jf. ISA 240 Dersom revisor mener det er forhold som tilsier at det ikke er mislighetsrisiko knyttet til inntekter, må dette særskilt dokumenteres Spørsmål 2 Nei, det er ikke riktig En må ha et forhold til hva som er populasjonen, og hvilke egenskaper den består av Kan dekke dette ved analyser og nøkkelposter eller Statistikk representativ testing, jf. ISA 530 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 34

18 Vesentlighetsgrense Eksempel: Vesentlighetsgrense: 1 mill. Arbeidsvesentlighetsgrense: Grense for ubetydelige feil: Ved revisjonen får vi opplyst om en forpliktelse på Eneste posten i annen kortsiktig gjeld. Det er usannsynlig at forpliktelsen er større enn Kan vi basert på fastsatte vesentlighetsgrenser konkludere med at forpliktelsen er uvesentlig, og at vi ikke trenger å gjøre handlinger ift. denne? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 35 Løsningsforslag ISA 540 og artikkel «De nye vesentlighetsstandardene» RR 10/4 «Bruk av standarden betyr at revisor ikke nødvendigvis reviderer transaksjonsklasser eller kontosaldoer som ikke overstiger arbeidsvesentlighetsgrensen. Bufferen man oppnår ved bruk av arbeidsvesentlighet skal bidra til å sikre at eventuelle feil innenfor slike ikke-reviderte transaksjonsklasser eller kontosaldoer ikke innebærer en uakseptabel risiko for at summen av ukorrigert og ikke-avdekket feilinformasjon overstiger vesentlighetsgrensen for regnskapet totalt sett.» 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 36

19 Overtakelse av nytt oppdrag Jeg har overtatt revisjonen av selskap ABC fra og med Hva gjør jeg med revisjon av inngående balanse? Krav, bevis/dokumentasjon. Hvor mye må jeg gjøre? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 37 Løsningsmomenter og -forslag Er sist regnskapsår revidert av en annen revisor? ISA 510 Revisor skal innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for den inngående balansen, minimum: IB/UB kontroll Vurdere regnskapspolicyene som er brukt Utføre en eller flere av følgende handlinger: Hvis mulig gjennomgå den forrige revisorens arbeidspapirer for å innhente revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen, vurdere hvorvidt revisjonshandlinger utført i inneværende periode, gir revisjonsbevis som er relevant for den inngående balansen, eller utføre spesifikke revisjonshandlinger for å innhente revisjonsbevis vedrørende den inngående balansen. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 38

20 Serviceorganisasjon Vi har et spørsmål angående ISA 402 og definisjonen av en serviceorganisasjon; En klient av oss bruker et «Shared Service Center» i utlandet for bokføring, senteret yter tjenester til alle selskaper i konsernet. Vil dette være å anse som en tredjepartsorganisasjon? Og må vi i så fall innhente en ISA 402-rapport fra denne organisasjonens revisor? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 39 Løsningsforslag Er senteret en egen juridisk enhet? Et foretak i utlandet som gjør en del av regnskapsføringen, vil være en tredjepartsorganisasjon iht. ISA 402. Må skaffe revisjonsbevis. Må dessuten vurdere om enheten er autorisert til å utføre regnskap i Norge; eventuelt om den er unntatt fra kravet? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 40

21 Rullering av revisjonshandlinger Kan du gi meg input på gjeldende regler og praksis for rullering av revisjonshandlinger. Gjerne med henvisning til ISA-krav og gode artikler. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 41 Løsningsforslag ISA 333 punkt 13/14 Kun test av kontroller! Revisor må vurdere: andre elementer i den interne kontrollen kontrollens særtrekk generelle IT-kontroller kontrollen og enhetens anvendelse av den manglende endringer i en gitt kontroll utgjør en risiko som følge av endrede omstendigheter risikoen for vesentlig feilinformasjon 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 42

22 RISIKOSTYRING Den norske Revisorforening Forskrift om risikostyring og internkontroll Revisor skal avgi erklæring om risikostyring og internkontroll i et regnskapsførerforetak. Selskapet har ikke utarbeidet dokument om risikostyring og internkontroll innen utgangen av Hva er revisors plikter i en slik situasjon? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 44

23 Momenter som bør vurderes Revisjonsklienten Nummerert brev lovbrudd Vesentlig Avgi ISAE 3000-erklæring med konklusjon om at revisor ikke kan uttale seg ettersom selskapet ikke har fremlagt dokumentasjon Revisjonsberetning Vurdere omtale under andre forhold ansvarsbetinget handling Rapporteringsplikt etter tilsynsloven 3a Fratreden 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 45 KONSERN Den norske Revisorforening

24 Revisjonsplikt Et norsk AS har i 2016 kjøpt et selskap i utlandet. Konsernregnskap består av 4 norske AS (som jeg er revisor for), pluss et selskap i utlandet. Regnskap i utlandet er ikke revidert. Omsetning i Norge er 20 mill. Omsetning i utlandet er 6,5 mill. (+ salg til konsernselskap). Ansatte i utlandet driver med programmering, og selskapet er kjøpt for å være underleverandør til morselskap i Norge. Kan jeg skrive revisjonsberetning for et konsern der ett av selskapene ikke er revidert? Hvordan kan jeg eventuelt presisere i revisjonsberetning (eller f. eks. i note til regnskap) at datterselskap i utlandet ikke er revidert? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 47 Revisjonsplikt Revisor har ansvar som konsernrevisor til å skaffe seg tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis, ISA 600. Er datter vesentlig konsernenhet? Vurdere å engasjere revisor i utlandet? Kan de innhente nok revisjonsbevis selv? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 48

25 Forsvarlig egenkapital og likviditet Et datterselskap har betydelig negativ egenkapital, og driften er finansiert ved innlån fra morselskapet. Hva må/bør kreves for å kunne si at datterselskapet oppfyller kravene i aksjeloven: Vil det være tilstrekkelig at morselskapet garanterer for videre drift? Vil det være tilstrekkelig at innlånet fra morselskapet gjøres om til et ansvarlig lån, slik at egenkapitalen inkl. det ansvarlige lånet, vurderes som forsvarlig? Må det kreves at innlånet konverteres til egenkapital i tilstrekkelig grad til at egenkapitalen er forsvarlig? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 49 Løsningsforslag Skjønnsmessig vurdering: Har selskapet forsvarlig egenkapital og likviditet? Kravet til egenkapital vil reduseres dersom selskapet har ansvarlig lån eller annen gunstig finansiering, jf. Aarbakke et al. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 50

26 ANDRE PRAKTISKE SPØRSMÅL Den norske Revisorforening Fullmakt for signering i Altinn En regnskapsfører må ha fullmakt fra kunden for å kunne gå inn i Altinn og signere på ligningspapirer og offisielt regnskap for sin kunde. Vi som revisor sender over offisielt regnskap for en del av kundene våre til Altinn, og vi går inn og signerer på det offisielle regnskapet i Altinn. Er det samme krav til fullmakt fra kunde for revisor? Er det noe som eventuelt kan tas inn i Uttalelse fra ledelsen? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 52

27 Løsningsforslag Revisor kan gjøre det. Det bør enten foreligge særskilt avtale/fullmakt eller være med i engasjementsbrevet at revisor skal foreta slik innsendelse på kundens vegne. OBS: Ved innsendelse må det oppgis dato for GFbehandling, og revisor bør da ha GF-protokoll som grunnlag. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 53 Engasjementsbrev Vi har sendt ut engasjementsbrev til alle våre klienter, men det er noen år siden. Er det krav om at alle engasjementsbrev skal være signert? Er det et krav at man syklisk sender ut og får kvittert på et slikt brev f.eks. hvert 3. eller 4. år? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 54

28 Løsningsforslag - ISA 210 Bør kunne dokumentere at vilkårene er akseptert vanligst ved underskrift. Revisor må vurdere hvorvidt omstendighetene krever at vilkårene for revisjonsoppdraget må endres, eller om det er behov for å minne enheten på de eksisterende vilkårene for revisjonsoppdraget. Eks. ved: En nylig endring i toppledelsen eller vesentlig endring i eierforhold. En vesentlig endring i type eller størrelse på enhetens virksomhet. En endring i rammeverket for finansiell rapportering som ligger til grunn for utarbeidelsen av regnskapet. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 55 Forespørsel fra ny revisor Vi har fått forespørsel fra en annen revisor om overtagelse av ett av våre oppdrag. Selskapet har ikke betalt vår faktura av Er dette et forhold det skal/bør opplyses om til ny revisor? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 56

29 Løsningsforslag Ny revisor kan ikke forventes å utføre inkassoarbeid for tidligere revisor. Det er ikke krav om å opplyse om dette etter rl Om revisor mener at den manglende betalingen er et «forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør påta seg oppdraget», skal dette opplyses om. Kan vi se for oss et slikt scenario? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 57 Feil i tidligere års regnskap I forbindelse med interimsrevisjon pr kom det frem at fjorårets regnskap inneholder en vesentlig feil. Det viser seg nå at en tomt etter alt å dømme både er registrert på egen balansekonto og inngår på et balanseført prosjekt under prosjekter i arbeid, og har kommet med to ganger i selskapets balanse. Dette medfører at fjorårets resultat før skatt på ca er svakere, og dermed i realiteten et underskudd før skatt på ca Selskapet ligger på en årlig omsetning på 8-10 MNOK og har svake resultater. Selskapet skifter bankforbindelse i disse dager. Har selskapet plikt til å avlegge nytt regnskap for 2016? Hvilken betydning har dette for revisjonsberetningen? Andre forhold som bør vurderes? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 58

30 Løsningsmomenter og -forslag Regnskap Ikke praksis i Norge for å åpne tidligere års regnskap NRS nr 5 Vesentlig? Korrigering av IB Revisjon ISA Vurdere å trekke revisjonsberetningen og utstede ny Forbehold se eks. M1 og se eks. P4 vedr. tilbaketrekking Tilsvarende vurdering mht. SA 3801 om forholdet har betydning for ligningspapirene Husk nr. brev med årsak til trekking av beretning og underskrift Påvirkes vurderingen av om man er fravalgt? Dersom ingen korrigering av IB i årets regnskap Forbehold på IB, jf. ISA 705 Se eks. M8 for veiledning til utarbeidelse av revisjonsberetning 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 59 Revisorskifte Jeg har fått en oppgitt klient som har forsøkt på alle måter å få tak i sin revisor for et (nå) akutt attestasjonsoppdrag ifbm. en søknad. Forrige revisor ga beskjed før sommeren til klienten at han hadde møtt "veggen". Nå har klienten ønske om å skifte revisor. Jeg som potensiell revisor ønsker å få svar på forespørsel om overtakelse av denne nye klienten, men får ikke svar pr. mail eller telefon. Klienten hadde ren beretning i Kan jeg påta meg et slikt oppdrag uten svar på forespørsel? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 60

31 Løsningsmomenter og -forslag Utgangspunktet gjelder LRR kapittel 7 Før en revisor påtar seg å revidere årsregnskap for en revisjonspliktig, skal revisoren be om en uttalelse fra den revisjonspliktiges forrige revisor om hvorvidt det foreligger forhold som tilsier at en ny revisor ikke bør påta seg oppdraget. Den forrige revisoren skal uten ugrunnet opphold opplyse skriftlig om begrunnelsen for sin fratreden. Her er det imidlertid den andre revisoren som ikke følger loven, og det bør derfor være åpning for å utvise skjønn. Det sentrale er at kommunikasjon mellom revisorene skal bidra til at ny revisor kommer raskt inn i problemstillinger og identifiserer risikoer som har betydning for om han ønsker å påta seg oppdraget. Det andre er at det skal gi et effektivt og billigst mulig revisorskifte for klienten. Jeg heller til at revisor bør kunne påta seg oppdraget forutsatt at revisor utfører en tilstrekkelig oppdragsvurdering. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 61 REVISORS KOMMUNIKASJON Som SA3801, nummererte brev og revisjonsberetningen Den norske Revisorforening

32 REVISJONSBERETNING Den norske Revisorforening Revisjonsberetning 28. juni mottok jeg signert årsregnskap og årsberetning for en klient. Alle noter var inkludert. Revisjonen var ikke påbegynt ettersom jeg først mottok materialet i slutten av juni. Selskapet mener at årsregnskapet var behandlet og foreslått av styret. Må jeg da avgi beretning om at årsregnskap og årsberetning ikke er avlagt innen lovens frist? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 64

33 Løsningsforslag Revisor kan avgi beretning om at årsregnskap og årsberetning ikke er avlagt innen lovens frist dersom han ønsker å gi selskapskritikk. Det er ingen automatikk i at han må skrive en slik beretning. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 65 Signering årsberetning I et selskap med fire styremedlemmer er det ett av styremedlemmene som ikke skriver under på årsregnskapet. Følgelig er ikke kravet om signatur med eventuelt forbehold og med omtale i årsberetningen om årsaken til forbeholdet oppfylt (regnskapsloven 3-5). Hvilke følger har dette for revisjonsberetningen? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 66

34 Løsningsforslag Regnskapet er ikke underskrevet i samsvar med regnskapslovens krav. Revisor kan da ikke uttale seg om årsregnskapet og må avgi beretning om at årsregnskapet ikke bør fastsettes, jf. revisorloven 5-6 sjette ledd. Andre relevante momenter? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 67 Bokføringsloven Vi har revidert et snekkerfirma som ikke har ført timelister. De mener at de ikke klarer å oppdrive dette for 2016, men fra 2017 har de timelister. Vi mener at vi ikke kan konkludere på fullstendighet av inntekter eller lønnskostnader. Hvilke konsekvenser får dette for våre rapporteringsplikter mv.? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 68

35 Løsningsmomenter og -forslag Bokføringsloven Krav til timelister - vesentlig lovbrudd? Revisjon Revisjonsberetning Begrensning i utførelse? Vesentlig for regnskapet? Nr. brev? Ja Fratreden? Vurderes Næringsoppgaven Signering? Nei Kopi av nr. brev med begrunnelse sendes til skattemyndighetene 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 69 Øvrig informasjon Jeg har tatt forbehold til årsregnskapet i forbindelse med uenighet rundt verdien av selskapets datterselskap. Dette er et selskap av en viss størrelse, og de redegjør for investeringen og verdien de mener denne har i sin årsberetning (som er øvrig informasjon etter ISA 720). Hva da med min konklusjon om øvrig informasjon? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 70

36 Løsningsforslag ISA 720 punkt 23. «Når revisor gir uttrykk for en konklusjon med forbehold.. skal revisor vurdere virkningen av forholdet som ligger til grunn for modifikasjonen av konklusjonen på uttalelsen som kreves i punkt 22(e).» A54 «En konklusjon med forbehold.. om regnskapet har ikke nødvendigvis en innvirkning på uttalelsen som kreves i punkt 22(e) dersom forholdet som ligger til grunn for modifikasjonen av revisors konklusjon ikke er inkludert eller på annet vis omtalt i «øvrig informasjon», og forholdet ikke påvirker noen del av «øvrig informasjon».» 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 71 SA3801 Den norske Revisorforening

37 Ulovlig lån - signering på ligningspapirene En aksjonær tok i fjor opp et ulovlig aksjonærlån, Vi omtalte dette under forvaltningskritikk i revisjonsberetningen. Lånet ble innrapportert som utbytte i aksjonærregisteroppgaven. Bør dette forholdet få noen konsekvens for vår underskrift på ligningspapirene? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 73 Løsningsforslag Forholdet er korrekt skattemessig behandlet. Fra Skattedirektoratets melding: «Feil og mangler som ikke er vesentlige i forhold til å kunne avgi en normalberetning, vil likevel kunne være vesentlige i forhold til rapporteringen til skattemyndighetene. Det avgjørende vil være hvilken konklusjon skattemyndighetene ville ha trukket dersom opplysningene var kjent.» 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 74

38 Ulovlig lån - signering på ligningspapirene Samme sak, men revisor mistenker at lånet ikke ble innrapportert som utbytte i aksjonærregisteroppgaven. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 75 Løsningsforslag Tvil om at forholdet er korrekt skattemessig behandlet. Revisor har i utgangspunktet ingen plikt til å kontrollere aksjonærregisteroppgaven. Revisors handlinger påvirkes av bakgrunnen for mistanken. Nærliggende ikke å undertegne næringsoppgaven dersom utbyttet ikke er innberettet. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 76

39 Kontrolloppstilling I holdingselskapet jeg reviderer, er det tre ansatte hvorav to er aksjonærer. Pr var skyldig forskuddstrekk i selskapet ca. TNOK 500, mens innestående på skattetrekkskonto var TNOK 350. Arbeidsgiveravgift var ved en feiltagelse blitt betalt fra denne kontoen. Da selskapet oppdaget feilen, ble skyldig beløp overført i januar og korrekt innbetalt innen fristen. Kan jeg underskrive kontrolloppstillingen? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 77 Løsningsforslag Beløpet er opplagt vesentlig, men kvalitative forhold kan være av betydning for feilens vesentlighet forhold som i dette tilfellet ser ut til å være formildende for selskapet. Selskapet avdekket selv feilen og reparerte straks slik det var mulig. Praksis er trolig varierende. Dersom revisor velger ikke å signere, bør det nummererte brevet inneholde info om at forholdet ble rettet opp så langt det var mulig. Det burde da forhåpentligvis ikke skape noe problem for foretaket. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 78

40 Vesentlighetsgrense Tidligere satte vi egen vesentlighetsgrense for skatt/avgift, men jeg finner ikke noe konkret på dette i den nye standarden. Er dette falt bort, eller er det teksten i ISA A12 som er grunnlaget for fastsettelsen? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 79 Løsningsmomenter og -forslag SA 3801 Uthevet tekst (krav) 15. Ved kontroll av den informasjon som omfattes av særattestasjonene i denne standarden må revisor anvende andre og mer omfattende kontrollhandlinger enn vesentlighetsgrensen for revisjon av årsregnskapet nødvendigvis skulle tilsi. 17. Tilnærmingen beskrevet ovenfor i punkt 15, må anvendes ved planlegging og gjennomføring av kontrollhandlinger rettet mot å avdekke feil i foretakets opplysninger som omfattes av særattestasjonene i denne standarden. 18. Ved vurderingen av avdekkede feil i opplysningene som omfattes av særattestasjonene i denne standarden, benyttes en svært lav vesentlighetsgrense. Det avgjørende vil være hvilken konklusjon myndighetene ville ha trukket dersom opplysningene var kjent. Revisor vil normalt kreve korreksjon av kjente feil utover de ubetydelige, i informasjon som omfattes av særattestasjonene i denne standarden. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 80

41 ANDRE RAPPORTERINGER Den norske Revisorforening Rapporteringsplikt hvl. En kunde setter inn kontantbeløp i sin virksomhet på en gang og en annen gang. Jeg har ingen mistanke om at kunden driver med noe han ikke bør, "på si". På forespørsel sier han at dette er penger han har fått fra utleie av eiendom (kjellerleilighet) over en periode på 5 år. Har vi ytterligere undersøkelses- eller rapporteringsplikt? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 82

42 Løsningsmomenter og -forslag Hvl. 17 Dersom rapporteringspliktige har mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c, skal det foretas nærmere undersøkelser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken Hvl. 18 Dersom undersøkelser som nevnt i 17 ikke avkrefter mistanken, skal den rapporteringspliktige av eget tiltak oversende opplysninger til Økokrim om den aktuelle transaksjonen og om de forhold som har medført mistanke 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 83 Finanstilsynsloven Loven 3a, punkt 3, sier «medføre at regnskapene ikke godkjennes eller at det tas forbehold.» I revisjonsberetningen opereres det med punktet «andre forhold». Vil det at vi tar opp forhold under punktet «andre forhold» medføre at vi plikter å rapportere til Finanstilsynet etter denne loven? Skattetrekksmidler Ulovlig lån til aksjonær Andre forhold 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 84

43 Løsningsmomenter og -forslag 3a. Revisor som reviderer årsregnskapet i institusjoner som nevnt i 1 første ledd plikter straks å rapportere til Finanstilsynet ethvert forhold vedrørende virksomheten som denne får kjennskap til under utøvelsen av sin revisjonsvirksomhet som kan 1. innebære en overtredelse av bestemmelser som regulerer institusjonens virksomhet, dersom overtredelsen kan medføre tilbakekall av institusjonens tillatelse til å drive virksomhet, 2. skade den fortsatte drift av institusjonen, eller 3. medføre at regnskapene ikke godkjennes eller at det tas forbehold Andre forhold er ikke det samme som et forbehold. Revisor må allikevel vurdere opp mot lovens 1. og 2. punkt. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 85 Autorisert regnskapsfører En av våre kunder har fått ny regnskapsfører fra Vi sjekket regnskapsfører i Finanstilsynets register da han overtok oppdraget, og informerte vår kunde om at vedkommende ikke var autorisert regnskapsfører. Dette var trolig vår kunde ikke klar over, men forholdet skulle løses ved at regnskapsfører skulle ansettes i selskapet. Selskapet har levert sent til revisjon, og når de er ferdig, viser det seg at regnskapsfører har sendt faktura som selvstendig næringsdrivende gjennom E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 86

44 Løsningsmomenter og -forslag Nummerert brev Har revisjonsklienten begått lovbrudd? Dersom klienten ikke innretter seg: fratreden? Klienten betaler for en tjeneste det er straffbart å selge. Rapportering etter hvitvaskingsloven? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 87 Misligheter Vi sitter med et regnskap for 2016, der eier har funnet ut at det er gjort underslag (nattsafeposer er ikke satt inn i banken). Vi har ingen bekreftelse på dette, så det kan også være eier. Banken er kr for høy. Omsetning på kr 2 mill. Hvordan forholder vi oss til dette, og hva er våre plikter etter revisorloven? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 88

45 Løsningsmomenter og -forslag Regnskap Korrekt behandling av fordringen vil avhenge av situasjonen og hva som forventes å få inn Revisjon Revisjonsmessig Økt aktsomhet og høyere risiko Ytterligere revisjon Mistanker mot ledelsen? Betydning for påliteligheten av informasjon og kvaliteten av bevis Nr. brev ingen vesentlighetsgrense for misligheter Fratreden? Mistanke om utbytte fra straffbar handling? Dersom mistanke ikke avkreftes, rapporteringsplikt 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 89 Rapporteringsplikt? En håndverksbedrift har fått en kontrakt med en kommune. Ved gjennomgang av prosjektregnskapene pr avdekket vi et unormalt høyt bidrag på en kontrakt. Selskapet har tidligere hatt tilsvarende kontrakter med et betydelig lavere bidrag. Etter litt press fra oss som revisor kom forklaringen: Kommunen har satt inn feil beløp i kontrakten, de har tatt kontraktsbeløp inkl. mva. og lagt på mva. en gang til. Åpenbar feil. Selskapet ble muntlig oppfordret i årsoppgjøret til å ta dette opp med kunden. Løsningen på årsregnskapet 2016 ble verdsettelse til kost, ingen fortjeneste (helt i starten av prosjektet). Jeg sitter med en følelse av at selskapet ikke er innstilt på å gi kunden beskjed om feilen. Hva gjør jeg? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 90

46 Løsningsmomenter og -forslag Regnskap Forpliktelse overfor kommunen Revisjon Nr. brev Ingen vesentlighetsgrense for misligheter Ledelsen må informeres om konsekvensene av ikke å få ryddet opp i situasjonen. Dersom kommunen oppdager det, vil de risikere å miste fremtidige oppdrag Fratreden Tillit til ledelsen? Hva med andre forhold? Mistanke om utbytte fra straffbar handling? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 91 TAUSHETSPLIKT Den norske Revisorforening

47 Taushetsplikt Vi har fått spørsmål fra NAV om å gi opplysninger med grunnlag i folketrygdloven 21-4a. Loven sier at "Når det foreligger rimelig grunn til mistanke om at det er skjedd eller vil skje urettmessige utbetalinger fra trygden, kan Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet eller særskilt utpekte enheter pålegge andre enn dem som er nevnt i 21-4 å gi de opplysninger som er nødvendige for å avdekke eller begrense urettmessige utbetalinger fra trygden. Opplysninger kan kreves også om andre enn stønadstakeren. Ved innhentingen av opplysninger gjelder reglene i 21-4 c." Kan vi svare selv om vi ikke kjenner til om det er rimelig grunn til mistanke? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 93 Løsningsmomenter og -forslag Bestemmelsen i ftrl. 21-4a krever at "andre" enn de som er listet opp i folketrygdloven 21-4, kan pålegges å gi opplysninger dersom det foreligger mistanke om trygdemisbruk. Det skal gis opplysninger uhindret av taushetsplikt, så revisor må gi informasjon som anmodet. Bør klienten meddeles at revisor har gitt slike opplysninger? NAV ønsket i utg.pkt. at revisor ikke informerte klienten pga. granskingen/utredningen, og dette bør som hovedregel respekteres. Jeg antar at det ikke er behov for at revisor ber om dokumentasjon av mistankene. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 94

48 SA 3802 Den norske Revisorforening STIFTELSE Den norske Revisorforening

49 Stiftelse AS Vi har fått spørsmål om kriteriet for å anvende eiendom i utlandet som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse i norsk AS. Det er opplyst at hjemmelen ikke vil bli overført. Øvrige forutsetninger er til stede for tingsinnskudd slik at spørsmålet går i korthet ut på hvorvidt vi kan avgi erklæring vedrørende innskuddet så lenge hjemmel ikke overdras (kun avtalerettslig regulert tilbakeståelseserklæring). I det aktuelle landet får en ikke registrert "servitutter" av denne type. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 97 Løsningsforslag SA 3802 pkt. 99. «Av lovforarbeidene følger det at det ikke er et vilkår for overføring av eiendomsrett av realregistrerte eiendeler (fast eiendom, skip, mv.) at man har oppnådd rettsvern, det er tilstrekkelig at det mellom partene er gjennomført en ubetinget overgang av eiendomsretten. For aksjeinnskudd i annet enn penger som består av realregistrerte formuesgoder, kreves i alminnelighet at overdragelsesdokumentet (typisk skjøte) er utferdiget slik at selskapet kan etablere rettsvern uten ytterligere medvirkning fra hjemmelshaver. Dersom innskuddet består av løsøre, kreves i alminnelighet at selskapet har overtatt eierrådigheten eller kontrollen.» Andre risikomomenter? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 98

50 Simultanstiftelser Det kontantstiftes Holding AS med en aksjekapital på Samme dag kontantstiftes A Eiendom AS med aksjekapital Selskap Holding AS under stiftelse står oppført som stifter. Samme dag innbetaler stifteren av holdingselskapet til Holding AS bankkonto, og det blir deretter fra denne bankkontoen umiddelbart overført til Eiendom AS bankkonto. Planen om å stifte Eiendom AS er beskrevet i holdingselskapets stiftelsesdokument. Kan vi bekrefte kapitalinnskuddet i holdingselskapet på ? Hva med innskuddet i Eiendom AS? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 99 Løsningsmomenter og -forslag Aksjeloven Ingen regler om dette. Men lang praksis for at det kan reguleres ved avtale mellom stiftere og selskapet, og at dette er det årelang praksis for at godkjennes i FTR I praksis så sperres innskuddet på kontoen av enkelte banker, men de fleste banker godtar uttak når det er tatt inn i stiftelsesdokumentene. Dersom det sperres, ta kontakt med juridisk i banken. Ved kapitalforhøyelse finnes det en slik åpning når det er tatt inn i GF-vedtaket. Revisjon Midlene som er ytet til Holding AS kan bekreftes ved å innhente bekreftelse fra banken. For Eiendom AS må revisor kontrollere at stiftelsesdokumentet regulerer forholdet. Deretter innhente bekreftelse fra banken på innskuddet. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 100

51 KAPITALFORHØYELSE Den norske Revisorforening Kapitalforhøyelse og lovstridig lån Nåværende aksjonær ga for et år siden et lån til selskapet på kr og som nå ønskes å konvertere til ny aksjekapital i selskapet. Imidlertid har det de siste årene vært en del kassadifferanser og uttak fra selskapet som er belastet og står i balansen som krav mot samme aksjonær med ca. kr Kan også nevne at selskapet har negativ egenkapital pr. i dag og dermed ingen fri egenkapital. Hvilken betydning har dette for våre erklæringer etter SA 3802? Andre forhold av betydning? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 102

52 Løsningsmomenter og -forslag To forhold Konvertering av gjeld motregning Lovstridig lån etter aksjeloven 8-7 Ingen fri egenkapital, så kan ikke motregne mot utbytte Vurdering på utbetalingstidspunktet Motregning Innskudd i annet enn penger Verdi Pålydende av gjelden Oppgjør av aksjeinnskuddet Motregningserklæring Lovstridig lån Nr. brev? Ja, om det ulovlig lånet Fratreden? Ulovlig lån ansees som vesentlig lovbrudd. Tilsier rask handling fra ledelsen. Revisjonsberetning Andre forhold. Se eks. P5 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 103 Oppgjør av aksjeinnskudd Et selskap gjennomfører en kapitalforhøyelse, og vi har mottatt dokumentasjon for dette. Et par av innbetalingene kommer ikke direkte fra aksjonærer, men via selskap som disse disponerer. Er dette greit i forhold til vår bekreftelse? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 104

53 Løsningsmomenter og -forslag Aksjeloven Innskuddet skal være ytet fullt ut før registrering Revisor objektivt ansvar Revisjon Innbetaling har fysisk skjedd til selskapet Lån til selskapet eller kapitalinnskudd? Hva kreves for at det skal ansees som oppgjør av aksjeinnskuddet? Krever at det er et låneforhold mellom tegner og innbetaler. Revisor må ha signert versjon av låneavtale. 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 105 Oppgjør av aksjeinnskudd En advokat til en kunde sier at vi skal bekrefte økningen av aksjekapitalen og ikke overkursen, og at vi dermed kunne ha bekreftet kapitaløkningen etter innbetalingen den 2. september (resten av betalingene mangler). Stemmer dette? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 106

54 Løsningsmomenter og -forslag Aksjeloven 10-9 Hele innskuddet må være ytet fullt ut Omfatter også overkursfondet Revisjon SA Hele innskuddet må være ytet fullt ut Dersom ikke ytet fullt ut, avgis ingen erklæring Kapitalforhøyelsen blir dermed ikke registrert Nr. brev 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side Den norske Revisorforening

55 3-8 og overdragelse av fast eiendom En eneaksjonær ønsker å overdra en eiendom som han eier, til selskapet. Overdragelsen skal følge bestemmelsen i aksjeloven 3-8. Dog ønsker aksjonæren for å spare tinglysingsgebyr å benytte seg av blankoskjøte. Jeg er blitt forespurt om å bekrefte redegjørelsen fra styret. Hva bør jeg være spesielt oppmerksom på i et slikt tilfelle, og er det tilrådelig å ta et slikt oppdrag? 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 109 Løsningsmomenter og -forslag Aksjeloven 3-8 Bekreftelse av redegjørelse av avtalen og rimelig samsvar Gyldighet knyttet til GF-vedtaket Stiftelse og Kapitalforhøyelse Bekreftelse av redegjørelse av tingsinnskuddet og minste verdi Bekreftelse av aksjeinnskuddet Gyldighet knyttet til registrering i FTR Revisjon Revisjonskunde? Oppdragsvurdering Kundekontroll etter hvl. dersom det er ny kunde SA 3802 Vurdering av verdsettelsen av eiendelen som overdras Transaksjon eller kontinuitet For revisjonskunder gjelder i tillegg ISA 700 og Årsregnskapet Vurdering i tillegg om eiendomsretten er overført Dersom ikke tingslysing av skjøte Tinglysing av urådighetserklæring, avtalene og sikringsobligasjon 2E Utvalgte temaer i revisjon basert på Revisorforeningens spørretjeneste Side 110

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Spørreskjema vedrørende intern kvalitetskontroll SPØRRESKJEMA VEDRØRENDE REVISJONSVIRKSOMHETENS ORGANISERING.

Spørreskjema vedrørende intern kvalitetskontroll SPØRRESKJEMA VEDRØRENDE REVISJONSVIRKSOMHETENS ORGANISERING. SPØRRESKJEMA VEDRØRENDE REVISJONSVIRKSOMHETENS ORGANISERING. INNLEDNING Spørreskjemaet er kontrollørens hjelpemiddel i kontrollen av hvorvidt revisjonsselskapet, herunder alenepraktiserende revisor, har

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Revisjonsplikt fra 2011?

Revisjonsplikt fra 2011? Revisjonsplikt fra 2011? Behovet for revisjon endres ikke fordi om revisjonsplikten forsvinner. Bevar tilliten til ditt selskap. Hvem kan velge bort den lovpliktige revisjonen? Må oppfylle følgende tre

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013

Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF. 25. april 2013 Presentasjon for styret Helse Midt-Norge RHF 25. april 2013 Revisors kommunikasjon med styret Revisors oppgaver og plikter Revisor uttaler seg om regnskapet Fritar ikke styret eller ledelsen for sitt ansvar

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 23. november 2017 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER INNHOLD 2 ISA 710 INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 710 SAMMENLIGNBAR INFORMASJON TILSVARENDE TALL OG SAMMENLIGNBARE REGNSKAPER (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som begynner 1. januar 2010 eller

Detaljer

Ny hvitvaskingslov Kort innføring

Ny hvitvaskingslov Kort innføring Ny hvitvaskingslov Kort innføring Ny hvitvaskingslov vedtatt Ny hvitvaskingslov trådte i kraft fra 15. oktober 2018 Ny forskrift trådte i kraft fra samme dato ikke helt ferdig Veilederen er ikke oppdatert

Detaljer

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS

Konsernrevisjon. Effektiv revisjon av konsernregnskapet. Lars Angermo og Stian Bringsjord. statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Konsernrevisjon Effektiv revisjon av konsernregnskapet Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Agenda 1. Mål med revisors arbeide 2. Vesentlighet ved

Detaljer

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning

Revisjonsberetning. Revisjonsberetningen inneholder følgende grunnelementer: Normalberetning Forside / Revisjonsberetning Revisjonsberetning Oppdatert: 30.05.2017 Revisjon innebærer at årsregnskaper og visse andre opplysninger kontrolleres av en godkjent, uavhengig revisor som så gir en skriftlig

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-32 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering BE-32, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 Oppgave (20%) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 2 (25%) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

HELSE VEST OPPSUMMERING AV REVISJONEN FOR 2017 HAUGESUND,

HELSE VEST OPPSUMMERING AV REVISJONEN FOR 2017 HAUGESUND, HELSE VEST OPPSUMMERING AV REVISJONEN FOR 2017 HAUGESUND, 05.04.2018 Alt innhold, inkludert, men ikke begrenset til metoder og analyser i denne presentasjonen tilhører BDO AS eller BDO Advokater AS, og

Detaljer

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet: Oppgave 1 Intern kontroll er en prosess, icenesatt og gjennomført av styret, ledelse og ansatte for å håndtere og identifisere risikoer som truer oppnåelsen av målsettingene innen: mål og kostnadseffektiv

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 017 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon med forbehold Vi har revidert Levanger

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune

Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Side: Cicel T. Aarrestad 4.8.2017 1 av 6 Til Fellesnemda i Nye Stavanger kommune, under etablering/vertskommune Kopi: Kontrollutvalg og kommunestyrene i Finnøy,

Detaljer

Til styret i Sparebankstiftelsen Helgeland Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Sparebankstiftelsen Helgelands årsregnskap som viser et overskudd

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS. Til Formannskapets medlemmer Styret VBS AS Revisor INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Verdal Boligselskap AS. Verdal Boligselskap AS avholder generalforsamling Torsdag 24. mai 2018 kl. 10:30 på Verdal

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling

Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Høringsutkast - SA 3802-2 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen - For andre foretaksformer enn AS og ASA - eksempelsamling Innhold 1. Ansvarlig selskap/delt ansvar... 4 1.1. Stiftelse

Detaljer

Til generalforsamlingen i Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS'

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

Til BDO AS ved Jan Inge Torset Uttalelsene fra ledelsen Oslo, 25.04.2017 Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Designinstituttet AS for året som ble avsluttet den 31. desember

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 705 (REVIDERT) MODIFIKASJONER I KONKLUSJONEN I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016 eller senere.)

Detaljer

Endringer i revisjonsstandardene

Endringer i revisjonsstandardene Endringer i revisjonsstandardene Regnskapsrevisjon Unn H. Aarvold, statsautorisert revisor avdelingsdirektør Oslo Kommune, 1 Claritystandardene - bakgrunn Forbedre lesbarhet og forståelse Beskrive mål

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 2/2019 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 2/2019 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 22. februar 2019 INFORMASJONSSKRIV 2/2019 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til oppdatert

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift 24. november 2016 kl. 09.00 19.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten er

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-312 1 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering Generell info Dokument Automatisk poengsum 1 OPPGAVE 1 (ca. 20 %) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 OPPGAVE 2 (ca. 15 %) Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Spørsmålsliste for enkeltoppdrag. Revisors kontrollnummer:... Klientidentifikasjon (ikke navn)...

Spørsmålsliste for enkeltoppdrag. Revisors kontrollnummer:... Klientidentifikasjon (ikke navn)... Revisors kontrollnummer:... Klientidentifikasjon (ikke navn)... SPØRSMÅLSLISTE FOR ENKELTOPPDRAG Denne spørsmålslisten er detaljert og omfatter en betydelig del av kravene i revisjonsstandardene. Spørsmålslisten

Detaljer

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Sak 01 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Åpning av møtet Aksjeloven 6-35, jf. allmennaksjeloven 5-12, har følgende bestemmelse om åpning av generalforsamlingen: 5-12. Åpning

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

11. RTM FORTSATT DRIFT (FD) Revisjon 0. Referanser

11. RTM FORTSATT DRIFT (FD) Revisjon 0. Referanser 11. RTM FORTSATT DRIFT (FD) Revisjon 0. Referanser BPG: Kapittel 12 ISA 570 - Fortsatt drift med tre eksempler: (1 = P2, 2 = M8, 3 = negativ konklusjon) ISA 700,705, 706 Revisjonsberetningen DnR eksempelsamling

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010

INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 28. januar 2011 INFORMASJONSSKRIV 02/2011 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2010 1. Innledning Som følge av innføringen av nye internasjonale

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS

Konsernrevisjonsinstruks. Varesalg AS Konsernrevisjonsinstruks Varesalg AS Revisjonen av konsernet 2010 Innledning Denne instruksen inneholder viktig informasjon. Det er viktig at du som revisor for Ting og Tang AS, et datterselskap av Varesalg

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014

INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 9. februar 2015 INFORMASJONSSKRIV 02/2015 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2014 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Regnskap Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2018 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning BDO AS Jernbaneveien 69 Postboks

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl.

Oversikt. Trond Kristoffersen. Hva er et konsern? Bestemmende innflytelse. Finansregnskap. Konsernregnskap. Krav til eierandel, jf. rskl. Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap regnskap Et årsregnskap består etter regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling regnskap Kun for morselskap i et konsern Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Den norske Revisorforening Foreleser Harald Brandsås fagdirektør i Revisorforeningen nestleder kontrollutvalget

Detaljer

Finansiell revisjon Frøya kommune Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik

Finansiell revisjon Frøya kommune Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik Finansiell revisjon Frøya kommune 2016 Oppdragsansvarlig revisor Wenche Holt Medarbeider Gunnhild Ramsvik Hva er finansiell revisjon? Revisjonshandlinger som revisor utfører for å kunne bekrefte årsregnskapet

Detaljer

Handlingsplan og ny kontroll (også kalt oppfølgingskontroll)

Handlingsplan og ny kontroll (også kalt oppfølgingskontroll) Resultater og erfaringer fra kvalitetskontrollen 2008 Resultatene fra kvalitetskontrollen 2008 er noe svakere enn tidligere år, målt i antall godkjente sammenlignet med antall ikke-godkjente kontroller.

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon

NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon NKRFs Fagkonferanse 2017 v/statsautorisert revisor Linn Therese Bekken, Vestfold kommunerevisjon 1. Rammeverk 2. Innledning hva er vesentlighet 3. Fastsettelse av vesentlighet 4. Særskilt vesentlighet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS U AV H E N G I G R E V I S O R S B E R E T N I N G 2 016 Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Levanger Fritidspark

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

TIL GENERALFORSAMLINGEN I LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS R E V I S O R S B E R E T N I N G 2014 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Levanger Fritidspark Moan AS, som består av balanse

Detaljer

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00

EKSAMEN I REVISJON R - i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005. Mandag21. mai2012. kl. 09.00 15.00 EKSAMEN I REVISJON R - 3o o i henhold til rammeplan for treårig revisorutdanning av 1.12.2005 Mandag21. mai2012 kl. 09.00 15.00 Oppgavesettet består av i alt 5 oppgaver på 6 sider, inklusive denne siden

Detaljer

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål

RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål RS 700 Side 1 RS 700 (revidert) Uavhengig revisors beretning til et fullstendig regnskap med generelt formål (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

HøgskoleniØ t od EKSAMEN. Oppgavesettet består av 5 oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Begynn på nytt ark for hver oppgave.

HøgskoleniØ t od EKSAMEN. Oppgavesettet består av 5 oppgaver. Alle oppgavene skal besvares. Begynn på nytt ark for hver oppgave. HøgskoleniØ t od EKSAMEN Emnekode: SFBR1203 Emne: Revisjon Dato: Eksamenstid: 16.12.2015 kl. 09.00 til kl. 15.00 Hjelpemidler: Revisors håndbok Norges lover Særtrykk eller samlinger av lover og standarder

Detaljer

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15

1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 Innhold 1 Revisorloven med forskrifter 1.1 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven)... 15 1.2 Forskrifter 1.2.1 Forskrift om revisjon og revisorer (revisorforskriften)... 28 1.2.2 Forskrift om gjennomføring

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 24. mai 2017 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 2/2018 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN

INFORMASJONSSKRIV 2/2018 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, 27. februar 2018 INFORMASJONSSKRIV 2/2018 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til oppdatert

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 31. mai 2018 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene til Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 13. juni 2019 kl. 10.00

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge

Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Veiledning om regnskapsførers kontrollhandlinger rettet mot prosjektregnskaper til Innovasjon Norge Innhold 1. Innovasjon Norges dokumentasjonskrav for utbetaling av lån og tilskudd... 1 2. Forutsetninger

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Uavhengig revisors beretning

Uavhengig revisors beretning BDO AS Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm Postboks 134 N-2001 Lillestrøm Uavhengig revisors beretning Til årsmøtet i Storsalen Menighet Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Storsalen

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 01/2012 ENGASJEMENTSBREV

INFORMASJONSSKRIV 01/2012 ENGASJEMENTSBREV NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 13. januar 2012 INFORMASJONSSKRIV 01/2012 ENGASJEMENTSBREV 1. Innledning Revisjonskomiteen vil i dette informasjonsskrivet diskutere bruken av engasjementsbrev

Detaljer

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA, 8. MAI 2019, KL

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA, 8. MAI 2019, KL VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA, 8. MAI 2019, KL. 10.00. Sak 4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2018 for Wilson ASA og konsern Årsregnskap

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling for Odfjell SE (Org Nr. 930 192 503) avholdes i Conrad Mohrsv. 29, Minde, 5072 Bergen, tirsdag 2. oktober 2012 kl. 14:00.

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Tlf : Fax: Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks BERGEN Oslo, 7.

Tlf : Fax: Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks BERGEN Oslo, 7. Tlf : 23 11 91 00 Fax: 23 11 91 01 www.bdo.no Munkedamsveien 45 Postboks 1704 Vika 0121 Oslo Til Kontrollutvalget i BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Oslo, 7. november 2016 Engasjementsbrev for

Detaljer

Borettslaget Kråkeneset

Borettslaget Kråkeneset Borettslaget Kråkeneset Innkalling til generalforsamling Til andelseier Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og Kommentar til byrådets saksframstilling Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroll for budsjettårene 2010 og 2011 Kommentar til byrådets saksframstilling 1. Hele BKKs frie egenkapital per 31.12.2008 ble utbetalt som utbytte

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tel. +472327 90 00 Fax: +47232790 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i ROM Eiendom AS UAVHENGIG REVISORS

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2016-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2015 - revisjonsforskriftens 4 Forord For regnskapsåret 2015 har Trondheim kommune mottatt en normalberetning,

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Vår referanse 2017/ FORSVARSDEPARTEMENTET Org. nr.: Riksrevisjonens beretning Til Forsvarsdepartementet Uttalelse om revisjonen av å

Vår referanse 2017/ FORSVARSDEPARTEMENTET Org. nr.: Riksrevisjonens beretning Til Forsvarsdepartementet Uttalelse om revisjonen av å Vår referanse 2017/00773-18 FORSVARSDEPARTEMENTET Org. nr.: 972417823 Riksrevisjonens beretning Til Forsvarsdepartementet Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Riksrevisjonen har revidert

Detaljer

Alektum Finans AS Årsregnskap Org.nr.:

Alektum Finans AS Årsregnskap Org.nr.: Alektum Finans AS Årsregnskap 2018 Org.nr.: 985 675 279 KPMG AS Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen 0306 Oslo Telephone +47 04063 Fax +47 22 60 96 01 Internet www.kpmg.no Enterprise

Detaljer

Grunnleggende innføring - fusjoner

Grunnleggende innføring - fusjoner Grunnleggende innføring - fusjoner Agenda Generelt om fusjoner Vanlige fusjonstyper Eksempler på regnskapsføring av fusjoner Fusjonsprosessen herunder nødvendige selskapsrettslige dokumenter Praktiske

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum N0-0103 Oslo Norway Tel.: +47 23 27 90 00 Fax: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til styret i Storebrand Optimer ASA UTTALELSE OM UTKAST

Detaljer