Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 027/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2013 Arkivsak /38/033 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Foretaket leverer noe bedre økonomisk i februar enn i januar, men ligger enda etter budsjett og med et akkumulert negativt resultatavvik som nødvendiggjør fortsatt fullt trykk på økonomisk omstilling. Bildet preges av kostnader utover budsjett, uten ledsagende positive inntektsavvik til å balansere disse kostnadene. Det arbeides nå hardt etter flere spor. Kostnadsfarten har vært for høy i forhold til budsjett siden høsten 2012, og det pågår et omfattende arbeid med omlegging av drift til en driftssituasjon som muliggjør å levere tjenestene vi skal til lavere ressursinnsats. Dette handler om ytterligere overgang til dagbehandling og poliklinikk, der et sentralt element er opprettelsen av ny dagkirurgisk enhet og frigjøring av klinisk areal til blant annet poliklinikk ved utflytting av kontorer fra pasientnære arealer. Videre er det store faglige og økonomiske gevinster å høste på å redusere liggetiden ytterligere. Foretaket reduserte gjennomsnittlig liggetid i 2012, men det er administrerende direktørs vurdering at den må kunne reduseres ytterligere. Dette frigjør ressurser og minske behovet for å plassere senger i korridor. Rent matematisk vil en reduksjon av gjennomsnittlig somatisk liggetid fra dagens 5,3 dager i snitt til 5,0 dager fjerne korridorpasientutfordringen, gitt aktivitet som budsjettert. Det er også nødvendig å gjøre en gjennomgang av personalinnsatsen alle steder i driften for å tilpasse ressursbruken til rammene. Disse omleggingene vil kunne gi effekt på økonomien over noe tid, men slike prosesser er tidkrevende. Det jobbes derfor parallelt med tiltak som vil virke raskere, både strakstiltak knyttet til personalkostnader og varekostnader og en rekke tiltak divisjons- og avdelingsvis som vil kunne gi effekt de nærmeste månedene. Dette redegjøres for i aktivitets- og økonomirapporten. Det er likevel på det rene at kun noen av tiltakene hadde effekt allerede i februar, og at det derfor vil ta noe tid å snu utviklingen tydeligere i riktig retning. Det er svært viktig å nå ta de nødvendige grep for å sikre økonomisk kontroll, og å sikre oppslutning rundt og gjennomføringen av de omstillinger som må til. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Arbeidet med ny strategiplan for Helse Stavanger HF I driftsorienteringene til styret i møte den (sak 020/13 O) ble det opplyst at et nytt utkast til strategiplan for foretaket er sendt ut på intern høring. Det kan her opplyses at dette utkastet nå også er sendt på høring til Helse Vest RHF og de øvrige helseforetakene i Helse Vest. Tidsplanen forutsetter styrebehandling tidligst i april Beredskapsplaner for terror og trusselsituasjoner De siste årene har samfunnet opplevd at det er iverksatt trusler og terrorangrep mot bygninger og institusjoner, hvor en tidligere vurderte det som usannsynlig at slike hendelser kunne inntreffe. Det er nå utarbeidet planer for slike hendelser. Helse Stavanger HF har utarbeidet en risikovurdering for å kartlegge type hendelser som kan føre til behov for evakuering av. De hendelser som er vurdert er delt opp i viljestyrte hendelser (terror, sabotasje og voldelige hendelser) og uforutsette hendelser (brann, gasslekkasjer, radiologisk stråling, samt bortfall av strøm og vann). Foretaket har sett på sannsynlighet og konsekvenser, 2

3 og sammenholdt dette med de risikovurderinger som gjennomføres i kommunene på Nord-Jæren, samt politiets og brannvesenets vurdering av trusselbildet. Det er videre utarbeidet: Overordnet plan for terror og trusselsituasjoner, Intern evakueringsplan for byggene på Våland og sjekkliste ved bombetrussel og annen alvorlig trussel. Det vil bli avholdt ulike typer øvelser hvor trussel og vold vil være en del av scenarioet. Alle overordnede beredskapsplaner for Helse Stavanger HF er nå lagt ut som egen side på foretakets Intranett. Utbyggingsprosjekter Prosjekt Sykehusutbygging Arbeidet med idefasen er i god prosess. Mange ulike oppgaver er under utredning både internt og eksternt. Det mest krevende arbeidet er bearbeiding av mulighetsstudiene samt å klarlegge alle forhold knyttet til tomtealternativer. Prosjektet er for øvrig i rute i forhold til milepælsplanen i idefasen. Prosjekt Stavanger DPS Arbeidet med grunn og betong pågår fortsatt i prosjektet og framdriften er i henhold til planen. Fase 1 av betongarbeidene (døgnposter) vil være klar for tømmerarbeider i uke 18. Prosjektet lyste ut de største entreprisene og tilbudsfristen gikk ut i uke 12. Med unntak av tømmerarbeidene er det få tilbydere og to av entreprisene fikk ingen tilbydere. Selv om det mangler tilbud på to av entreprisene regner en ikke med at det vil føre til forsinkelser i prosjektet. Aktuelle leverandører er kontaktet og en tror at tilbud vil bli levert. Evaluering av tilbudene vil pågå frem til påske og en regner med at innstillingene vil være klare i uken etter påske. Arbeidet med tomtegrensejustering pågår fortsatt. Det er avholdt et møte med kommunen og en håper denne saken kan sluttføres og konkluderes snarest mulig etter påske. Prosjektleder har meldt at en ser på løsninger for å leie mer areal til parkering for anleggsbiler når flere av entreprenørene starter sitt arbeid. Tomten er relativt liten og anleggsarbeidet er plasskrevende. Alle oppgaver er hittil utført i henhold til fremdriftsplanen og det er ikke meldt om spesielle problemstillinger. Det er brukt noe mer ressurser på prosjektledelse og detaljplanlegging enn beregnet i kalkylen. Foreløpig ser det likevel ut til at økonomien balanserer totalt i prosjektet slik at det ikke er grunnlag for økonomisk innstramming på dette tidspunkt. Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA3 Innredningsarbeidet utføres etter ny framdriftsplan som er gjeldende for både byggetrinn 1 og 2. Det er beregnet at innredningsarbeidet skal være sluttført i løpet av mai måned. Opplæring og test av nytt PCI-utstyr er planlagt og avtalt med leverandør til siste uke i mai. Annet utstyr og inventar som er planlagt til lokalene, er nå bestilt hos leverandører. 3

4 Revidert byggebudsjett er nå utarbeidet for begge byggetrinn. Det er totalt på kr. 53,8 mill. og har inkludert kr. 5,1 mill. for utstyr. Dette er i tråd med budsjettmålet i den årlige investeringsplanen. Prosjektleder melder nå at det kan være rom i budsjettet for å bevilge et beløp til kunstutsmykning. Dette vil vurderes og besluttes i løpet av april måned. Prosjektet har fortsatt god prosjekt- og byggeledelse og styringsgruppen har møter månedlig. Det meldes om god kontroll. 2.2 Medarbeidere HMS Blant oppgavene utført i siste periode nevnes: Grunnkurs i kollegastøtte 2 dager Gravid og frisk - kurs for gravide og ledere Sykefraværsoppfølging i praksis kurs for ledere Kurs: Helsefremmende arbeidsmiljø Internundervisning for lærlinger rus, ergonomi, BHT, etc. Varierte HMS enhetstilpassede kurs i regi av BHT. Klinisk spesialist i sykepleie og klinisk spesialist i spesialsykepleie Helse Stavanger ønsker å styrke kompetansen blant sykepleiere blant annet gjennom Kompetanseutviklingsprogrammet for sykepleiere og spesialsykepleiere, klinisk spesialist og klinisk spesialist i spesialsykepleie. Klinisk spesialist-programmet gjennomføres og forutsetter at man er i en klinisk jobb innenfor det fagfelt man ønsker å spesialisere seg innen. Klinisk spesialist har krav om at utdanningsløpet skal fullføres innen en femårsperiode beregnet for 100 % stilling. Ved redusert stilling økes det femårige løpet tilsvarende. Programmet arrangert av Helse Stavanger HF går over 2 år. Det arrangeres 2 undervisningsdager per semester. Programmet avsluttes med en individuell skriftlig oppgave. Lengden på utdanningsløpet vi dermed bli ulikt for den enkelte med bakgrunn i hvor lang ansenitet og hvor mye godkjent undervisning, kurs og veiledning den enkelte har fra tidligere. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samarbeidsavtale («Memorandum Of Cooperation») underskrevet mellom Helse Stavanger HF og Memorial Hermann-Texas Medical Center i Houston Helse Stavanger HF og Memorial Hermann-Texas Medical Center i Houston underskrev den en samarbeidsavtale. Senteret i Houston er verdens største medisinske senter. Hovedpoenget med avtalen for Helse Stavanger HF er, i tillegg til forskningssamarbeid, at foretaket nå kan få overført kompetanse om nye metoder som gir en mer nøyaktig diagnostikk når det gjelder kransåresykdom og blodsirkulasjon i hjertet. I tillegg vil man kunne redusere stråledosene både for pasienter og ansatte. 4

5 Samhandling mellom Helse Stavanger HF og kommunene Oppfølging av samarbeidsavtalene mellom helseforetaket og kommunene Revisjon av samarbeidsavtalene går etter planen. To planlagte møter gjenstår i løpet av mars måned. Flere arbeidsgrupper/fagråd på tvers av kommuner og helseforetak er nedsatt gjennom samhandlingsutvalget, for å følge opp avtalene. Samhandlingskontaktene som er opprettet i de ulike avdelingene/sengepostene samles med jevne mellomrom for å diskutere utfordringer knyttet til prosessen rundt innleggelse og utskriving av pasienter. Det er avholdt møte med representanter for kommunene i opptaksområdet hvor problemstillinger som avdekkes gjennom meldte avvik i overføringen av pasienter har vært tema. Samhandlingsdata som har særlig interesse for kommunene og helseforetaket i vårt opptaksområde er analysert og presentert for aktuelle aktører i møte Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner på tvers av regionale helseforetak Det foregår en prosess knyttet til samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner på tvers av Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. Lund kommune, tilhørende opptaksområdet til Helse Stavanger HF, ønsker å etablere tilbud om ø- hjelp døgntilbud, sammen med kommuner tilhørende Helse Sør-Øst RHF. Årsaken til at sengene ønskes lokalisert der, er at de fleste akuttinnleggelsene via AMK går til Sørlandet sykehus, Flekkefjord. I tillegg benytter storparten av befolkningen i Lund kommune legevakt i Flekkefjord. Sengene skal lokaliseres på Sørlandet sykehus, Flekkefjord og planlagt oppstart er Særavtale er utarbeidet mellom kommuner i Listerregionen og Sørlandet sykehus HF i henhold til delavtale 4 «Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp» som Lund kommune også har inngått med Sørlandet sykehus HF i tillegg til Helse Stavanger HF. I den anledning arbeides det med avtale mellom Helse Stavanger HF og Lund kommune, for å sikre utbetaling av tilskudd etter samme retningslinjer som øvrige kommuner i opptaksområdet til Helse Stavanger HF. Sirdal kommune har henvendt seg til Helse Stavanger HF med ønske om å etablere samarbeidsavtale for sine innbyggere som benytter helseforetaket som lokalsykehus. Behovet er i hovedsak knyttet til avtalene vedrørende pasientflyt, delavtale3 «innleggelse», delavtale 5 «utskrivelse» og eventuelt delavtale 11 «omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden». Kommunestyret i Sirdal kommune avventer signering av overordnet avtale med Sørlandet sykehus HF til dette er avklart og en eventuell avtale med Helse Stavanger HF foreligger. Pasienttransport i Helse Stavanger HF Adm. direktør viser til det forhold at foretaket ikke har kunnet inngå nye kontrakter om pasienttransport gjeldende for kommunene Randaberg, Sandnes og Stavanger, da det ved forrige anbudskonkurranse ikke kom inn tilbud fra drosjenæringen. For de øvrige kommunene i helseforetakets opptaksområde er det inngått kontrakter. Imidlertid dekkes som tidligere alle pasientreiser som foretaket skal dekke, også for disse kommunene, men pasientene må levere regning. Foretaket har lagt stor vekt på å ha kortest mulig saksbehandlingstid slik at pasientenes utlegg for reiser blir så kort som mulig. Saksbehandlingstiden for enkeltoppgjør er p.t. 13 dager. Foretaket har løpende kontakter med brukerorganisasjoner for informasjonsutveksling. Det oppleves for tiden svært få tilbakemeldinger av negativ karakter fra den enkelte pasient. 5

6 Foretaket vurderer fortløpende den videre strategi for hvordan en transporttjeneste i de nevnte kommuner kan ivaretas på best mulig måte, og forbereder nå en ny anbudskonkurranse. Det vil kunne informeres mer muntlig i møtet. Sammenligning av medisinsk kodepraksis og DRG-indeks mellom ulike helseforetak Helse Stavanger HF har engasjert Analysesenteret til å foreta en sammenlignende analyse av bl.a. medisinsk kodepraksis og DRG-indeks ved Helse Fonna HF, Sørlandet sykehus HF og Helse Stavanger HF. Helse Fonna HF og Sørlandet sykehus HF har gitt sin tillatelse til at deres data blir brukt til sammenligning. Det vil den blir avholdt et møte der funn fra analysen vil bli presentert. 2.4 Prosesser Pasientbehandling og relaterte støtteprosesser KOLS-koffert prosjektet Helse Vest RHF har etter søknad fra Helse Stavanger HF bevilget penger til KOLS-prosjektet. Medisinsk divisjon i Helse Stavanger HF har jobbet med å finne en løsning slik at pasientenes bruk av KOLS-koffert ikke stoppet opp i evalueringsperioden. Gjennom søknad til Helse Vest, har en nå fått midler til nettopp dette. KOLS-koffert prosjektet ble startet ved Dalane distriktsmedisinske senter i april 2010, og har vært drevet basert på eksterne prosjektmidler fra forskjellige kilder. Det har vært prosjektets intensjon å prøve ut løsningen klinisk og samtidig utvikle en evalueringsmodell som kunne vurdere brukervennlighet, faglig nytteverdi (f.eks. i forhold til reduksjon av reinnleggelser i sykehus), og om en kan sannsynliggjøre færre liggedøgn i sykehus for pasientgruppen KOLS. Det gjennomføres også evaluering av KOLS-koffert modellen i forhold til hvilket tjenestenivå denne løsningen skal plasseres på, og behov for å se på konseptet uavhengig av en spesifikk teknologisk løsning. Det er beregnet at evalueringen som nå er startet, vil ta ca. 9 måneder slik at en vil kunne ha foreløpige resultater desember Evalueringen skjer i regi av Forskningsavdelingen ved Helse Stavanger HF. Saksbehandlingsprosesser Tilsyn Det vises til vedlagte tilsynsmatrise. Adm. direktør finner grunn til å kommentere følgende tilsyn: Fylkesmannen i Rogalands tilsyn med akuttmottaket 1., 4., 6. og Det vises til informasjon gitt i møte i tilknytning til sak 020/13 O i tilknytning til mottatt 3 mottatt rapport fra Fylkeslegen i Rogaland etter tilsyn ved Akuttmottaket. 6

7 Helse Stavanger HF har i brev den gitt tilsvar til Fylkesmannen i Rogaland vedrørende det prosjektarbeid som er iverksatt for å styrke pasientsikkerheten i akuttmottaket. Brevet er vedlagt denne driftsorientering. Fylkesmannen har i brev av tatt nevnte tilsvar til etterretning. Arbeidet i prosjektet har gått etter planen, og nytt tilsvar til Fylkesmannen i Rogaland vil bli sendt innen Høringsuttalelser Det vises til vedlagte oversikt over avgitte høringsuttalelser til Helse Vest RHF. 3 RESULTATER 3.1 Pasientresultater Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter og interne gjestepasienter Trenden er fortsatt at andelen korridorpasienter i somatikken er synkende, men dette representerer fortsatt en betydelig utfordring for foretaket. Det vises her til den redegjørelse som er gitt i foregående driftsorientering som bl.a. omhandler prosjektet «0 på gangen». Innen psykiatrisk divisjon forekommer det unntaksvis korridorpasienter. Innen somatikken er det som i foregående måneder, gjennomsnittlig bare mellom 2 og 5 betalende utskrivningsklare pasientdøgn pr. dag i uken. Derfor tas ikke denne grafen med i denne rapporten lengre. Innen psykiatrien er fortsatt trenden nedgang i antall utskrivningsklare pasienter. Antallet er imidlertid fortsatt for høyt. Det kreves et aktivt samarbeid med og innsats fra kommunene på det boligsosiale område for å få antallet redusert. Antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon har de siste ukene steget markant. Dette kan i første rekke forklares med prosjektet «0 på gangen». Dersom det er flere pasienter i sengepostene 3B, 3F, 4G eller 4H så flyttes de pasientene med minst risiko til kirurgiske senger eller senger i Klinikk for kreft- og blodsykdommer dersom de har ledig. Hensikten er å redusere korridorpasienter og bruke alle «ledige senger». Dette medfører en risiko for at økt belegg på kirurgiske poster kan komme i konflikt med planlagt, kirurgisk behandling dette er en risiko som må balanseres med risikoen for korridorbelegg. 7

8 % andel korridorpasienter per mnd ved Helse Stavanger HF , ,5 3,5 3,8 3,0 3,4 4,1 4,1 3,8 2,8 4,4 3,3 3,7 3,9 0 jan febr mars apr mai juni juli aug sept okt nov des jan febr SUS Kir.div Kvinne barn div Med.div Med.service Psyk.div Gj.snitt antall utskrivningsklare pasientdøgn (ikke betalende) per dag i uken psykiatri

9 Gj.sn. antall interne gjestepasienter fra medisinsk divisjon per dag i Epikrisetid Resultatet for februar måned 2013 for foretaket samlet med 73 % er en forbedring fra forrige måned på 7 prosentpoeng. Det er en forbedring innen samtlige divisjoner. Som nevnt i foregående driftsorientering (sak 013/13 O) arbeides det fortløpende med å få epikrisetiden redusert. Det er i første rekke godkjenningstiden som er for lang dvs. tiden fra epikrisen er skrevet til den er godkjent av lege. Utrulling av talegjenkjenning som startet i januar 2013 og som skal være innført innen medio 2014, forventes å bidra vesentlig til å redusere nevnte godkjenningstid og dermed epikrisetiden. % andel epikriser sendt innen 7 dager ved Helse Stavanger Psyk.div Helse Stavanger HF (verdi) Somatikk

10 Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 2012 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret. Varslingen til Kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Det gjenstår fortsatt en del tilpasninger i Synergi for at ordningen skal fungere optimalt, og det arbeides fortløpende med dette i en regional arbeidsgruppe, samt i Kunnskapssenteret. Antall meldinger som er videresendt pr. måned fra juli måned 2012: Som vist i grafen over er antall meldinger som blir sendt til Kunnskapssenteret økende. Det er usikkert hva denne økningen skyldes, men kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade. Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Hittil i 2013 har Helse Stavanger HF sendt inn 4 umiddelbare meldinger. Ingen av disse har medført utrykninger fra Statens helsetilsyn. Antall umiddelbare meldinger sendt Statens helsetilsyn og antall utrykninger fra Statens helsetilsyn i 2013 Jan Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Tot Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Fe b

11 Antall pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i Synergi pr. mnd. i Tabellen ovenfor viser at det i 2012 ble det registrert 2863 pasientrelaterte saker i Synergi. Til nå i 2013 er det registrert 521 saker, det tilsvarende tallet i 2012 var 565. De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser, som rapporteres, er fall og legemiddelfeil. I diagrammet under følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Som vist peker trenden på en nedgang i både antall legemiddelfeil og antall fall som er registrert. I 2012 er det meldt om 291 fall i foretaket. Så langt 2013 er det registrert 60 fall. Det tilsvarende tallet for 2012 var 57. Antall legemiddelfeil i 2012 var 684. Til nå i 2013 er det registrert 56 legemiddelfeil, mens det tilsvarende tallet for 2012 var 130. «Legemiddel ikke gitt» og «Feil administrering» er de hyppigste oppgitte årsakene til at legemiddelfeil oppstår. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har innsatsområder som retter seg mot legemiddelbruk og fall i sykehus. Tiltakene for legemiddelbruk er ennå ikke klare fra Kunnskapssenteret, mens tiltakene for å hindre fall piloteres på en post i Helse Stavanger HF. Det regionale prosjektet KULE (Kurve og legemiddelhåndtering) tidligere kalt LOP (Legemidler og pasientsikkerhet) er revitalisert, og vil i tillegg til den nasjonale kampanjen bidra til økt fokus på, samt etablere prosesser og systemer for, å forebygge legemiddelfeil. 11

12 3.2 Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 7,0 % i januar Dette er en økning på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2012 (6,5 %). 12

13 Sykmeldt fravær var 5,2 % (5,1 % 2012). Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn januar Egenmeldt fravær var 1,8 % (1,4 % 2012). Dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort Januar 2013 Januar 2012 tid og lang tid Kort tid 4,0 % 3,6 % 1-3 dager 1,8 % 1,5 % 4-8 dager 1,1 % 0,9 % 9-16 dager 1,1 % 1,2 % Lang tid 3,0 % 2,9 % dager 2,8 % 2,7 % > 56 dager 0,2 % 0,2 % Divisjons- /enhetsvise oversikter 13

14 Det er kun Medisinsk divisjon og administrerende direktørs stabsavdelinger som har hatt et lavere sykefravær i januar 2013 sammenlignet med januar Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for januar 2013 var 59,5 %. Helse Stavanger HF er det helseforetaket i Helse Vest som har det laveste sykefraværet i januar Skadestatistikk ansatte Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr 6. mars

15 Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi: Ryggskade etter at pasient falt mot skadede som tok imot (Januar) Skulderskade etter at pasient tok tak i skulder til skadede for å komme ut av seng Forstuet fot ved bruk av sparkesykkel med defekte bremser Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for februar: 2013: 2 skader med fravær. - Se kommentar under graf. 1 førstehjelpsskade: Kutt i hodet etter å ha dunket hodet i utstikkende gjenstand 2 stikkskader 1 biologisk spytt i ansikt 8 vold trusler 5 vold - skader u/behandling 1 vold førstehjelpsskade: Brannskade i ansikt fra sigarett og kloring Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte ansattskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. Helse Vests kvalitetspris 2013 til TIPS-gruppen Helse Vests kvalitetspris for 2013 er tildelt Tidlig intervensjon ved psykose (TIPS) ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus. En samlet komité innstilte TIPS-gruppen til Kvalitetsprisen I begrunnelsen skriver komiteen: 15

16 «Gruppa har i ei årrekkje vist eit sterkt engasjement og evne til å fornye eiga verksemd for å betre kvaliteten på tenestene, og dei har i fleire omgangar endra og forbetra organiseringa av klinisk virke til det best for pasientane - heile tida mens dei har samla gode kvalitetsindikatorar for å måle og dokumentera forbetringane». Kvalitetsprisen tildeles fagmiljø/grupper eller enkeltpersoner som gjennom sitt forskings- /utviklingsarbeid har økt kvaliteten på tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Prisen er på kr og et kunstverk. Pengene skal benyttes til videre forskings-/utviklingsprosjekter eller til kompetansehevingstiltak innen kunnskap om kvalitetsforbedring eller til å stimulere til dette. Prisen ble utdelt under en Helse Vests årlige kvalitetskonferanse på Solstrand den Forskningsleder professor Tor Ketil Larsen, oppdagelsesteamleder Robert Jørgensen og daglig leder av TIPS, Inge Joa, mottok prisen sammen med sjeflege Jan Olav Johannessen. To til tre ganger så mange blir helt friske fra psykisk sykdom om de kommer i behandling tidlig, i motsetning til om de ikke kommer i behandling tidlig. Dette er selvsagt svært viktig for pasientene og de pårørende, men også for samfunnet generelt. TIPS startet som et forskingsprosjekt i Gjennom arbeidet i TIPS-studien har Stavangermiljøet vist at det er mulig å organisere helsetjenesten på en slik måte at tidlig intervensjon ved psykose kan gjennomføres. I dag er det etablert som en ordinær tjeneste ved Psykiatrisk divisjon med poliklinisk arbeid og en egen sengepost for de som blir lagt inn for første gang. Adm. direktør vil også gratulere TIPS-teamet med prisen og berømme den banebrytende innsatsen som ligger til grunn for at teamet ble tildelt prisen. Hjerneslag-plakat vant Helse Vest-pris I konkurranse med 12 andre plakater fra Helse Vest gikk Helse Stavangers plakat om behandling av hjerneslag av med seieren i Helse Vests kvalitetspriskonkurranse innen postere. Kriteriene for å vinne Helse Vest sin kvalitetspris innen postere var god formidling, vise resultater og at det har overføringsverdi for andre. Premien er på kroner og skal gå til videre arbeid med prosjektet. Vinnerplakaten er vist nedenfor. 16

17 Spesialisthelsetjenestens Miljøpris mars 2013 var St. Olavs Hospital i Trondheim vertskap for spesialisthelsetjenestens femte Miljøog klimakonferanse. Hovedtema for årets konferanse var «fremtidens miljøvennlige sykehus». Under konferansen ble spesialisthelsetjenestens miljøpris utdelt. Spesialisthelsetjenestens miljøpris deles ut annet hvert år til personer som har utmerket seg med sitt miljøengasjement. Av alle innkomne forslag ble det nominert 3 kandidater. Ståle Jårvik fra Helse Stavanger HF var en av de nominerte. Jårvik var nominert for sitt engasjement innen ENØK-arbeidet samt varmepumpeprosjektet som benytter vann i Gandsfjorden til å produsere miljøvennlig varme og kjøling til sykehusområdet på Våland i Stavanger. Jårvik ble også rost for sitt samarbeid med ROM-eiendom slik at anlegget også har kapasitet for videre utbygging i Paradis. Jårvik har også vært initiativtaker til å legge om oppvarming av sykehusets bygg fra fyringsolje til naturgass. Han har også stått bak omleggingen slik at Dalane lokalmedisinske senter nå varmes opp med biovarme. Jårvik er også prosjektleder for «Bygg og miljø» som er et delprosjekt i «Prosjekt ISO 14001» ved Helse Stavanger. 17

18 Prisen gikk til Prosjektleder Randi Hagen Fjellberg ved Sykehuset i Vestfold. Fjellberg er prosjektleder for miljøarbeidet ved sykehuset. 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til vedlagte Forskernytt for mars Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) POSITIVE Røntgenresultat på nettbrett Snart skal helsepersonell ved Helse Stavanger se røntgensvar og prøveresultater på nettbrett. Frem til nå har pasienter kunnet sjekket Facebook, nyheter og sett nett-tv på nettbrett de har fått utdelt på sykehuset. Neste steg er at også helsepersonell skal kunne dra nytte av brettet. Det vil etter hvert komme flere verktøy for helsepersonell på nettbrettene. Det som står øverst på lista er den elektroniske pasientjournalen DIPS. - DIPS på nettbrett vil gjøre hverdagen og arbeidsprosessene lettere, sier Tonje Øderud, prosjektmedarbeider i eseng. eseng har allerede høstet mange lovord landet rundt. Stavanger Aftenblad Mindre skadelig stråling og bedre diagnostikk for hjertepasienter Samarbeidet mellom Helse Stavanger HF og sykehuset Memorial Hermann i Houston kan gi hjertepasienter en mer nøyaktig diagnose og gjøre helsepersonell mindre stråleutsatt. -Det betyr mye at vi får en slik avtale. Hovedpoenget med avtalen er at vi nå kan få kunnskap om nye metoder som gir en mer nøyaktig diagnostikk når det gjelder kransåresykdom og blodsirkulasjon i hjertet. I tillegg vil man kunne redusere stråledosene både for pasienter og ansatte, sier Alf Inge Larsen, professor og seksjonsoverlege ved seksjon for hjerteintervensjon, hjerteavdelingen, ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Helse Stavanger 5.3. Veldedig formål på Viking-drakten Viking kommer denne sesongen til å spille med en logo på drakten som skal styrke innsamlingsaksjonen til en ny Pet-skanner. Sykehuset i våre hender (SIVH) har fått med seg Viking, Stavanger symfoniorkester, fylkeskommunen, en rekke kommuner, bedrifter og kjendiser i innsamlingsaksjonen. 18

19 Ifølge støtteorganisasjonen har den samlet inn halvparten av de 25 millionene en Pet-skanner koster, og målet er å overlevere gaven til Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i løpet av Innsamlingsaksjonen, som har fått navnet «Samspill», skal synliggjøres gjennom fotballkamper, konserter og andre relevante arrangementer. «Samspill» skal være en så viktig del av både SSO og Vikings virksomhet i 2013 at aktørene håper og forventer å komme i mål med planlagt innsamlingssum i løpet av året. Stavanger Aftenblad, Smarttelefon kan erstatte legebesøk Med DiaFOTo kommer en sykepleier hjem til deg og tar bilde av fotsåret ditt med en smarttelefon. På denne måten kan du redusere antall legebesøk fra en gang i uken til en gang hver sjette uke. I Norge har cirka personer diabetes. Er du en av disse øker risikoen for både nerveskade og nedsatt blodsirkulasjon i bena, men slike senkomplikasjoner opptrer som oftest etter flere år med sykdommen. Det anslås at en av ti har eller har hatt fotsår. DiaFOTo er et oppfølgingsprosjekt for diabetikere med fotsår. Det ble nylig startet av endokrinologisk avdeling (diabetes) ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). NRK Nett NØYTRALE Bygge nytt eller bygge ut Det er opplest og vedtatt at Stavanger universitetssykehus (SUS) enten må bygges om eller bygges nytt. Dagens universitetssykehus på Våland er lappet på og utbygd over flere tiår, men vil uansett få for liten kapasitet for en sterkt voksende befolkning. Etter vår mening blir det absurd og motsetningsfylt om legenes evne til å operere knær eller hjerter i et stort nok tempo, skal avgjøre om en stor region får nytt sykehus i vår levetid eller når våre barnebarn blir gamle. På fylkesårsmøtet til Kristelig Folkeparti tok fylkesleder Olaug Bollestad tak i den paradoksale finansieringen av nye sykehus, og krevde at staten betaler fullt ut. Leder i RA Bruken av KOLS-koffert fortsetter i evalueringsfasen av prosjektet Helse Vest RHF har etter søknad fra Helse Stavanger HF bevilget penger til KOLS-prosjektet. Medisinsk divisjon i Helse Stavanger HF har jobbet med å finne en løsning slik at pasientenes bruk av KOLS-koffert ikke stoppet opp i evalueringsperioden. Gjennom søknad til Helse Vest, har en nå fått midler til nettopp dette. - Dette er en god nyhet, sier direktør for medisinsk divisjon i Helse Stavanger HF, Svein Skeie. - Vi har hele tiden understreket at dersom vi kunne finne en løsning for økonomien i prosjektet, ville det føre til at utplassering av KOLS-kofferter kunne gå videre mens prosjektet er i 19

20 evalueringsfasen. Usikkerhet knyttet til dette mens evalueringen pågikk, utløste stort engasjement hos mange. Nå som økonomien er på plass, kan vi fortsette med utlån av kofferten til KOLSpasienter som nylig er skrevet ut fra sykehus, sier Skeie. Helse Stavanger 6.3. KrF: Bygg nytt sjukehus i Stavanger Stavanger Universitetssjukehus (SUS) må byggja heilt nytt, og det må skje i Stavanger. Det var den klare beskjeden frå fylkesleiar og stortingskandidat Olaug Bollestad til fylkesårsmøtet i Rogaland Kristeleg Folkeparti. Folketalet aukar, og alderssamansetninga tilseier også at behovet for spesialisthelsetenester vil overstiga det som er mogleg innan areala sjukehuset har i dag. SUS må enten byggja ut, eller byggja nytt. Då kan ein driva eit sjukehus mens ein byggjer det nye, understreka Bollestad. KrF-leiaren slo samtidig fast at det må gjerast noko med dagens finansieringsordningar for bygging av nye sjukehus. Skal staten byggja nytt sjukehus, så må ein ikkje be helseføretaka spara seg til fant på drifta for å få det til. Det betyr at ventelistene blir lengre og korridorpasientane fleire, sa Bollestad. Stavanger Aftenblad NEGATIVE Kritikk av akuttmottaket i Helse Stavanger I en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Rogaland, blir pasientbehandlingen ved akuttmottaket i Helse Stavanger gjennomgått og vurdert av helsetilsynet. Tilsynet er kritisk i sin konklusjon. Rapporten er basert på gjennomgang av fakta/rapporter i avdelingen samt intervjuer med ansatte. Akuttmottaket ved Helse Stavanger HF og avdelingene i medisinsk og kirurgisk divisjon, har iverksatt en rekke tiltak for å sikre god og trygg pasientbehandling ved akuttmottaket. Tiltak som ble satt inn høsten 2012 og som skulle bidra til en positiv utvikling både for pasienter og ansatte, har ikke hatt tilstrekkelig effekt. Hovedårsaken til utfordringene i akuttmottak er pasienttilstrømmingen til sykehuset øker med 6-7 prosent. Ledere og medarbeidere i de tre involverte divisjonene intensiverer nå arbeidet og vil legge frem ytterligere tiltak for å bedre situasjonen for pasienter i mottak. Helse Stavanger/nett Frykter at psykisk syke ikke tør å søke behandling Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) sliter med å gi alle pasientene den behandlingen de trenger. Problemet er for få sengeplasser og mangel på sykepleiere. Problem på psykiatrisk divisjon ved SUS kan gjøre at syke ikke tør søke om hjelp, frykter Linda Øye i Mental Helse Sør Vest. Oppfordringen hennes er likevel klar: Søk hjelp hvis du trenger det! 20

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen Vårt felles utfordringsbilde Workshop samhandlingsavtalen 7.11.2017 Fra Dialogmøtet og Samhandlingskonferansen Psykisk helse- og rus Barn og unge Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, samt beredskapsevnen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 53/15 Rapportering fra virksomheten april

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 93/15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.03.2016 SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud, Øystein Fjelldal, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per februar 2016 ARKIVSAK:

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

DATO: SAKSBEHANDLER: Stein Tore Nilsen SAKEN GJELDER: Regional internrevisjon, prioritert liste over tema

DATO: SAKSBEHANDLER: Stein Tore Nilsen SAKEN GJELDER: Regional internrevisjon, prioritert liste over tema STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 18.10.2017 SAKSBEHANDLER: Stein Tore Nilsen SAKEN GJELDER: Regional internrevisjon, prioritert liste over tema ARKIVSAK: 2015/8404 STYRESAK:

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli / 90945509 Bodø, 18.8.2017 Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 Formål

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato:.3.1 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 5/1 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/1 Arkivsak 1/33/33

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse HF DATO: 01.12.2016 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen og Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Rapportering av tilsynssaker ARKIVSAK:

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010.

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 024/11 O Årsmelding 2010 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15.4.2010 SAK NR 022-2010 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer