Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 027/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2013 Arkivsak /38/033 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013 til orientering.

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Foretaket leverer noe bedre økonomisk i februar enn i januar, men ligger enda etter budsjett og med et akkumulert negativt resultatavvik som nødvendiggjør fortsatt fullt trykk på økonomisk omstilling. Bildet preges av kostnader utover budsjett, uten ledsagende positive inntektsavvik til å balansere disse kostnadene. Det arbeides nå hardt etter flere spor. Kostnadsfarten har vært for høy i forhold til budsjett siden høsten 2012, og det pågår et omfattende arbeid med omlegging av drift til en driftssituasjon som muliggjør å levere tjenestene vi skal til lavere ressursinnsats. Dette handler om ytterligere overgang til dagbehandling og poliklinikk, der et sentralt element er opprettelsen av ny dagkirurgisk enhet og frigjøring av klinisk areal til blant annet poliklinikk ved utflytting av kontorer fra pasientnære arealer. Videre er det store faglige og økonomiske gevinster å høste på å redusere liggetiden ytterligere. Foretaket reduserte gjennomsnittlig liggetid i 2012, men det er administrerende direktørs vurdering at den må kunne reduseres ytterligere. Dette frigjør ressurser og minske behovet for å plassere senger i korridor. Rent matematisk vil en reduksjon av gjennomsnittlig somatisk liggetid fra dagens 5,3 dager i snitt til 5,0 dager fjerne korridorpasientutfordringen, gitt aktivitet som budsjettert. Det er også nødvendig å gjøre en gjennomgang av personalinnsatsen alle steder i driften for å tilpasse ressursbruken til rammene. Disse omleggingene vil kunne gi effekt på økonomien over noe tid, men slike prosesser er tidkrevende. Det jobbes derfor parallelt med tiltak som vil virke raskere, både strakstiltak knyttet til personalkostnader og varekostnader og en rekke tiltak divisjons- og avdelingsvis som vil kunne gi effekt de nærmeste månedene. Dette redegjøres for i aktivitets- og økonomirapporten. Det er likevel på det rene at kun noen av tiltakene hadde effekt allerede i februar, og at det derfor vil ta noe tid å snu utviklingen tydeligere i riktig retning. Det er svært viktig å nå ta de nødvendige grep for å sikre økonomisk kontroll, og å sikre oppslutning rundt og gjennomføringen av de omstillinger som må til. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Arbeidet med ny strategiplan for Helse Stavanger HF I driftsorienteringene til styret i møte den (sak 020/13 O) ble det opplyst at et nytt utkast til strategiplan for foretaket er sendt ut på intern høring. Det kan her opplyses at dette utkastet nå også er sendt på høring til Helse Vest RHF og de øvrige helseforetakene i Helse Vest. Tidsplanen forutsetter styrebehandling tidligst i april Beredskapsplaner for terror og trusselsituasjoner De siste årene har samfunnet opplevd at det er iverksatt trusler og terrorangrep mot bygninger og institusjoner, hvor en tidligere vurderte det som usannsynlig at slike hendelser kunne inntreffe. Det er nå utarbeidet planer for slike hendelser. Helse Stavanger HF har utarbeidet en risikovurdering for å kartlegge type hendelser som kan føre til behov for evakuering av. De hendelser som er vurdert er delt opp i viljestyrte hendelser (terror, sabotasje og voldelige hendelser) og uforutsette hendelser (brann, gasslekkasjer, radiologisk stråling, samt bortfall av strøm og vann). Foretaket har sett på sannsynlighet og konsekvenser, 2

3 og sammenholdt dette med de risikovurderinger som gjennomføres i kommunene på Nord-Jæren, samt politiets og brannvesenets vurdering av trusselbildet. Det er videre utarbeidet: Overordnet plan for terror og trusselsituasjoner, Intern evakueringsplan for byggene på Våland og sjekkliste ved bombetrussel og annen alvorlig trussel. Det vil bli avholdt ulike typer øvelser hvor trussel og vold vil være en del av scenarioet. Alle overordnede beredskapsplaner for Helse Stavanger HF er nå lagt ut som egen side på foretakets Intranett. Utbyggingsprosjekter Prosjekt Sykehusutbygging Arbeidet med idefasen er i god prosess. Mange ulike oppgaver er under utredning både internt og eksternt. Det mest krevende arbeidet er bearbeiding av mulighetsstudiene samt å klarlegge alle forhold knyttet til tomtealternativer. Prosjektet er for øvrig i rute i forhold til milepælsplanen i idefasen. Prosjekt Stavanger DPS Arbeidet med grunn og betong pågår fortsatt i prosjektet og framdriften er i henhold til planen. Fase 1 av betongarbeidene (døgnposter) vil være klar for tømmerarbeider i uke 18. Prosjektet lyste ut de største entreprisene og tilbudsfristen gikk ut i uke 12. Med unntak av tømmerarbeidene er det få tilbydere og to av entreprisene fikk ingen tilbydere. Selv om det mangler tilbud på to av entreprisene regner en ikke med at det vil føre til forsinkelser i prosjektet. Aktuelle leverandører er kontaktet og en tror at tilbud vil bli levert. Evaluering av tilbudene vil pågå frem til påske og en regner med at innstillingene vil være klare i uken etter påske. Arbeidet med tomtegrensejustering pågår fortsatt. Det er avholdt et møte med kommunen og en håper denne saken kan sluttføres og konkluderes snarest mulig etter påske. Prosjektleder har meldt at en ser på løsninger for å leie mer areal til parkering for anleggsbiler når flere av entreprenørene starter sitt arbeid. Tomten er relativt liten og anleggsarbeidet er plasskrevende. Alle oppgaver er hittil utført i henhold til fremdriftsplanen og det er ikke meldt om spesielle problemstillinger. Det er brukt noe mer ressurser på prosjektledelse og detaljplanlegging enn beregnet i kalkylen. Foreløpig ser det likevel ut til at økonomien balanserer totalt i prosjektet slik at det ikke er grunnlag for økonomisk innstramming på dette tidspunkt. Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA3 Innredningsarbeidet utføres etter ny framdriftsplan som er gjeldende for både byggetrinn 1 og 2. Det er beregnet at innredningsarbeidet skal være sluttført i løpet av mai måned. Opplæring og test av nytt PCI-utstyr er planlagt og avtalt med leverandør til siste uke i mai. Annet utstyr og inventar som er planlagt til lokalene, er nå bestilt hos leverandører. 3

4 Revidert byggebudsjett er nå utarbeidet for begge byggetrinn. Det er totalt på kr. 53,8 mill. og har inkludert kr. 5,1 mill. for utstyr. Dette er i tråd med budsjettmålet i den årlige investeringsplanen. Prosjektleder melder nå at det kan være rom i budsjettet for å bevilge et beløp til kunstutsmykning. Dette vil vurderes og besluttes i løpet av april måned. Prosjektet har fortsatt god prosjekt- og byggeledelse og styringsgruppen har møter månedlig. Det meldes om god kontroll. 2.2 Medarbeidere HMS Blant oppgavene utført i siste periode nevnes: Grunnkurs i kollegastøtte 2 dager Gravid og frisk - kurs for gravide og ledere Sykefraværsoppfølging i praksis kurs for ledere Kurs: Helsefremmende arbeidsmiljø Internundervisning for lærlinger rus, ergonomi, BHT, etc. Varierte HMS enhetstilpassede kurs i regi av BHT. Klinisk spesialist i sykepleie og klinisk spesialist i spesialsykepleie Helse Stavanger ønsker å styrke kompetansen blant sykepleiere blant annet gjennom Kompetanseutviklingsprogrammet for sykepleiere og spesialsykepleiere, klinisk spesialist og klinisk spesialist i spesialsykepleie. Klinisk spesialist-programmet gjennomføres og forutsetter at man er i en klinisk jobb innenfor det fagfelt man ønsker å spesialisere seg innen. Klinisk spesialist har krav om at utdanningsløpet skal fullføres innen en femårsperiode beregnet for 100 % stilling. Ved redusert stilling økes det femårige løpet tilsvarende. Programmet arrangert av Helse Stavanger HF går over 2 år. Det arrangeres 2 undervisningsdager per semester. Programmet avsluttes med en individuell skriftlig oppgave. Lengden på utdanningsløpet vi dermed bli ulikt for den enkelte med bakgrunn i hvor lang ansenitet og hvor mye godkjent undervisning, kurs og veiledning den enkelte har fra tidligere. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samarbeidsavtale («Memorandum Of Cooperation») underskrevet mellom Helse Stavanger HF og Memorial Hermann-Texas Medical Center i Houston Helse Stavanger HF og Memorial Hermann-Texas Medical Center i Houston underskrev den en samarbeidsavtale. Senteret i Houston er verdens største medisinske senter. Hovedpoenget med avtalen for Helse Stavanger HF er, i tillegg til forskningssamarbeid, at foretaket nå kan få overført kompetanse om nye metoder som gir en mer nøyaktig diagnostikk når det gjelder kransåresykdom og blodsirkulasjon i hjertet. I tillegg vil man kunne redusere stråledosene både for pasienter og ansatte. 4

5 Samhandling mellom Helse Stavanger HF og kommunene Oppfølging av samarbeidsavtalene mellom helseforetaket og kommunene Revisjon av samarbeidsavtalene går etter planen. To planlagte møter gjenstår i løpet av mars måned. Flere arbeidsgrupper/fagråd på tvers av kommuner og helseforetak er nedsatt gjennom samhandlingsutvalget, for å følge opp avtalene. Samhandlingskontaktene som er opprettet i de ulike avdelingene/sengepostene samles med jevne mellomrom for å diskutere utfordringer knyttet til prosessen rundt innleggelse og utskriving av pasienter. Det er avholdt møte med representanter for kommunene i opptaksområdet hvor problemstillinger som avdekkes gjennom meldte avvik i overføringen av pasienter har vært tema. Samhandlingsdata som har særlig interesse for kommunene og helseforetaket i vårt opptaksområde er analysert og presentert for aktuelle aktører i møte Samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner på tvers av regionale helseforetak Det foregår en prosess knyttet til samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner på tvers av Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF. Lund kommune, tilhørende opptaksområdet til Helse Stavanger HF, ønsker å etablere tilbud om ø- hjelp døgntilbud, sammen med kommuner tilhørende Helse Sør-Øst RHF. Årsaken til at sengene ønskes lokalisert der, er at de fleste akuttinnleggelsene via AMK går til Sørlandet sykehus, Flekkefjord. I tillegg benytter storparten av befolkningen i Lund kommune legevakt i Flekkefjord. Sengene skal lokaliseres på Sørlandet sykehus, Flekkefjord og planlagt oppstart er Særavtale er utarbeidet mellom kommuner i Listerregionen og Sørlandet sykehus HF i henhold til delavtale 4 «Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp» som Lund kommune også har inngått med Sørlandet sykehus HF i tillegg til Helse Stavanger HF. I den anledning arbeides det med avtale mellom Helse Stavanger HF og Lund kommune, for å sikre utbetaling av tilskudd etter samme retningslinjer som øvrige kommuner i opptaksområdet til Helse Stavanger HF. Sirdal kommune har henvendt seg til Helse Stavanger HF med ønske om å etablere samarbeidsavtale for sine innbyggere som benytter helseforetaket som lokalsykehus. Behovet er i hovedsak knyttet til avtalene vedrørende pasientflyt, delavtale3 «innleggelse», delavtale 5 «utskrivelse» og eventuelt delavtale 11 «omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden». Kommunestyret i Sirdal kommune avventer signering av overordnet avtale med Sørlandet sykehus HF til dette er avklart og en eventuell avtale med Helse Stavanger HF foreligger. Pasienttransport i Helse Stavanger HF Adm. direktør viser til det forhold at foretaket ikke har kunnet inngå nye kontrakter om pasienttransport gjeldende for kommunene Randaberg, Sandnes og Stavanger, da det ved forrige anbudskonkurranse ikke kom inn tilbud fra drosjenæringen. For de øvrige kommunene i helseforetakets opptaksområde er det inngått kontrakter. Imidlertid dekkes som tidligere alle pasientreiser som foretaket skal dekke, også for disse kommunene, men pasientene må levere regning. Foretaket har lagt stor vekt på å ha kortest mulig saksbehandlingstid slik at pasientenes utlegg for reiser blir så kort som mulig. Saksbehandlingstiden for enkeltoppgjør er p.t. 13 dager. Foretaket har løpende kontakter med brukerorganisasjoner for informasjonsutveksling. Det oppleves for tiden svært få tilbakemeldinger av negativ karakter fra den enkelte pasient. 5

6 Foretaket vurderer fortløpende den videre strategi for hvordan en transporttjeneste i de nevnte kommuner kan ivaretas på best mulig måte, og forbereder nå en ny anbudskonkurranse. Det vil kunne informeres mer muntlig i møtet. Sammenligning av medisinsk kodepraksis og DRG-indeks mellom ulike helseforetak Helse Stavanger HF har engasjert Analysesenteret til å foreta en sammenlignende analyse av bl.a. medisinsk kodepraksis og DRG-indeks ved Helse Fonna HF, Sørlandet sykehus HF og Helse Stavanger HF. Helse Fonna HF og Sørlandet sykehus HF har gitt sin tillatelse til at deres data blir brukt til sammenligning. Det vil den blir avholdt et møte der funn fra analysen vil bli presentert. 2.4 Prosesser Pasientbehandling og relaterte støtteprosesser KOLS-koffert prosjektet Helse Vest RHF har etter søknad fra Helse Stavanger HF bevilget penger til KOLS-prosjektet. Medisinsk divisjon i Helse Stavanger HF har jobbet med å finne en løsning slik at pasientenes bruk av KOLS-koffert ikke stoppet opp i evalueringsperioden. Gjennom søknad til Helse Vest, har en nå fått midler til nettopp dette. KOLS-koffert prosjektet ble startet ved Dalane distriktsmedisinske senter i april 2010, og har vært drevet basert på eksterne prosjektmidler fra forskjellige kilder. Det har vært prosjektets intensjon å prøve ut løsningen klinisk og samtidig utvikle en evalueringsmodell som kunne vurdere brukervennlighet, faglig nytteverdi (f.eks. i forhold til reduksjon av reinnleggelser i sykehus), og om en kan sannsynliggjøre færre liggedøgn i sykehus for pasientgruppen KOLS. Det gjennomføres også evaluering av KOLS-koffert modellen i forhold til hvilket tjenestenivå denne løsningen skal plasseres på, og behov for å se på konseptet uavhengig av en spesifikk teknologisk løsning. Det er beregnet at evalueringen som nå er startet, vil ta ca. 9 måneder slik at en vil kunne ha foreløpige resultater desember Evalueringen skjer i regi av Forskningsavdelingen ved Helse Stavanger HF. Saksbehandlingsprosesser Tilsyn Det vises til vedlagte tilsynsmatrise. Adm. direktør finner grunn til å kommentere følgende tilsyn: Fylkesmannen i Rogalands tilsyn med akuttmottaket 1., 4., 6. og Det vises til informasjon gitt i møte i tilknytning til sak 020/13 O i tilknytning til mottatt 3 mottatt rapport fra Fylkeslegen i Rogaland etter tilsyn ved Akuttmottaket. 6

7 Helse Stavanger HF har i brev den gitt tilsvar til Fylkesmannen i Rogaland vedrørende det prosjektarbeid som er iverksatt for å styrke pasientsikkerheten i akuttmottaket. Brevet er vedlagt denne driftsorientering. Fylkesmannen har i brev av tatt nevnte tilsvar til etterretning. Arbeidet i prosjektet har gått etter planen, og nytt tilsvar til Fylkesmannen i Rogaland vil bli sendt innen Høringsuttalelser Det vises til vedlagte oversikt over avgitte høringsuttalelser til Helse Vest RHF. 3 RESULTATER 3.1 Pasientresultater Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter og interne gjestepasienter Trenden er fortsatt at andelen korridorpasienter i somatikken er synkende, men dette representerer fortsatt en betydelig utfordring for foretaket. Det vises her til den redegjørelse som er gitt i foregående driftsorientering som bl.a. omhandler prosjektet «0 på gangen». Innen psykiatrisk divisjon forekommer det unntaksvis korridorpasienter. Innen somatikken er det som i foregående måneder, gjennomsnittlig bare mellom 2 og 5 betalende utskrivningsklare pasientdøgn pr. dag i uken. Derfor tas ikke denne grafen med i denne rapporten lengre. Innen psykiatrien er fortsatt trenden nedgang i antall utskrivningsklare pasienter. Antallet er imidlertid fortsatt for høyt. Det kreves et aktivt samarbeid med og innsats fra kommunene på det boligsosiale område for å få antallet redusert. Antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon har de siste ukene steget markant. Dette kan i første rekke forklares med prosjektet «0 på gangen». Dersom det er flere pasienter i sengepostene 3B, 3F, 4G eller 4H så flyttes de pasientene med minst risiko til kirurgiske senger eller senger i Klinikk for kreft- og blodsykdommer dersom de har ledig. Hensikten er å redusere korridorpasienter og bruke alle «ledige senger». Dette medfører en risiko for at økt belegg på kirurgiske poster kan komme i konflikt med planlagt, kirurgisk behandling dette er en risiko som må balanseres med risikoen for korridorbelegg. 7

8 % andel korridorpasienter per mnd ved Helse Stavanger HF , ,5 3,5 3,8 3,0 3,4 4,1 4,1 3,8 2,8 4,4 3,3 3,7 3,9 0 jan febr mars apr mai juni juli aug sept okt nov des jan febr SUS Kir.div Kvinne barn div Med.div Med.service Psyk.div Gj.snitt antall utskrivningsklare pasientdøgn (ikke betalende) per dag i uken psykiatri

9 Gj.sn. antall interne gjestepasienter fra medisinsk divisjon per dag i Epikrisetid Resultatet for februar måned 2013 for foretaket samlet med 73 % er en forbedring fra forrige måned på 7 prosentpoeng. Det er en forbedring innen samtlige divisjoner. Som nevnt i foregående driftsorientering (sak 013/13 O) arbeides det fortløpende med å få epikrisetiden redusert. Det er i første rekke godkjenningstiden som er for lang dvs. tiden fra epikrisen er skrevet til den er godkjent av lege. Utrulling av talegjenkjenning som startet i januar 2013 og som skal være innført innen medio 2014, forventes å bidra vesentlig til å redusere nevnte godkjenningstid og dermed epikrisetiden. % andel epikriser sendt innen 7 dager ved Helse Stavanger Psyk.div Helse Stavanger HF (verdi) Somatikk

10 Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 2012 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret. Varslingen til Kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Det gjenstår fortsatt en del tilpasninger i Synergi for at ordningen skal fungere optimalt, og det arbeides fortløpende med dette i en regional arbeidsgruppe, samt i Kunnskapssenteret. Antall meldinger som er videresendt pr. måned fra juli måned 2012: Som vist i grafen over er antall meldinger som blir sendt til Kunnskapssenteret økende. Det er usikkert hva denne økningen skyldes, men kun ca % av oversendte saker omhandler betydelig skade på pasient eller forhold som kunne ført til betydelig skade. Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Hittil i 2013 har Helse Stavanger HF sendt inn 4 umiddelbare meldinger. Ingen av disse har medført utrykninger fra Statens helsetilsyn. Antall umiddelbare meldinger sendt Statens helsetilsyn og antall utrykninger fra Statens helsetilsyn i 2013 Jan Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Tot Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn Hendelser hvor Statens helsetilsyn har rykket ut Fe b

11 Antall pasientrelaterte uønskede hendelser registrert i Synergi pr. mnd. i Tabellen ovenfor viser at det i 2012 ble det registrert 2863 pasientrelaterte saker i Synergi. Til nå i 2013 er det registrert 521 saker, det tilsvarende tallet i 2012 var 565. De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser, som rapporteres, er fall og legemiddelfeil. I diagrammet under følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Som vist peker trenden på en nedgang i både antall legemiddelfeil og antall fall som er registrert. I 2012 er det meldt om 291 fall i foretaket. Så langt 2013 er det registrert 60 fall. Det tilsvarende tallet for 2012 var 57. Antall legemiddelfeil i 2012 var 684. Til nå i 2013 er det registrert 56 legemiddelfeil, mens det tilsvarende tallet for 2012 var 130. «Legemiddel ikke gitt» og «Feil administrering» er de hyppigste oppgitte årsakene til at legemiddelfeil oppstår. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender har innsatsområder som retter seg mot legemiddelbruk og fall i sykehus. Tiltakene for legemiddelbruk er ennå ikke klare fra Kunnskapssenteret, mens tiltakene for å hindre fall piloteres på en post i Helse Stavanger HF. Det regionale prosjektet KULE (Kurve og legemiddelhåndtering) tidligere kalt LOP (Legemidler og pasientsikkerhet) er revitalisert, og vil i tillegg til den nasjonale kampanjen bidra til økt fokus på, samt etablere prosesser og systemer for, å forebygge legemiddelfeil. 11

12 3.2 Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 7,0 % i januar Dette er en økning på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2012 (6,5 %). 12

13 Sykmeldt fravær var 5,2 % (5,1 % 2012). Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn januar Egenmeldt fravær var 1,8 % (1,4 % 2012). Dette er 0,4 prosentpoeng høyere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort Januar 2013 Januar 2012 tid og lang tid Kort tid 4,0 % 3,6 % 1-3 dager 1,8 % 1,5 % 4-8 dager 1,1 % 0,9 % 9-16 dager 1,1 % 1,2 % Lang tid 3,0 % 2,9 % dager 2,8 % 2,7 % > 56 dager 0,2 % 0,2 % Divisjons- /enhetsvise oversikter 13

14 Det er kun Medisinsk divisjon og administrerende direktørs stabsavdelinger som har hatt et lavere sykefravær i januar 2013 sammenlignet med januar Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for januar 2013 var 59,5 %. Helse Stavanger HF er det helseforetaket i Helse Vest som har det laveste sykefraværet i januar Skadestatistikk ansatte Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr 6. mars

15 Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi: Ryggskade etter at pasient falt mot skadede som tok imot (Januar) Skulderskade etter at pasient tok tak i skulder til skadede for å komme ut av seng Forstuet fot ved bruk av sparkesykkel med defekte bremser Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for februar: 2013: 2 skader med fravær. - Se kommentar under graf. 1 førstehjelpsskade: Kutt i hodet etter å ha dunket hodet i utstikkende gjenstand 2 stikkskader 1 biologisk spytt i ansikt 8 vold trusler 5 vold - skader u/behandling 1 vold førstehjelpsskade: Brannskade i ansikt fra sigarett og kloring Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte ansattskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. Helse Vests kvalitetspris 2013 til TIPS-gruppen Helse Vests kvalitetspris for 2013 er tildelt Tidlig intervensjon ved psykose (TIPS) ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus. En samlet komité innstilte TIPS-gruppen til Kvalitetsprisen I begrunnelsen skriver komiteen: 15

16 «Gruppa har i ei årrekkje vist eit sterkt engasjement og evne til å fornye eiga verksemd for å betre kvaliteten på tenestene, og dei har i fleire omgangar endra og forbetra organiseringa av klinisk virke til det best for pasientane - heile tida mens dei har samla gode kvalitetsindikatorar for å måle og dokumentera forbetringane». Kvalitetsprisen tildeles fagmiljø/grupper eller enkeltpersoner som gjennom sitt forskings- /utviklingsarbeid har økt kvaliteten på tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Prisen er på kr og et kunstverk. Pengene skal benyttes til videre forskings-/utviklingsprosjekter eller til kompetansehevingstiltak innen kunnskap om kvalitetsforbedring eller til å stimulere til dette. Prisen ble utdelt under en Helse Vests årlige kvalitetskonferanse på Solstrand den Forskningsleder professor Tor Ketil Larsen, oppdagelsesteamleder Robert Jørgensen og daglig leder av TIPS, Inge Joa, mottok prisen sammen med sjeflege Jan Olav Johannessen. To til tre ganger så mange blir helt friske fra psykisk sykdom om de kommer i behandling tidlig, i motsetning til om de ikke kommer i behandling tidlig. Dette er selvsagt svært viktig for pasientene og de pårørende, men også for samfunnet generelt. TIPS startet som et forskingsprosjekt i Gjennom arbeidet i TIPS-studien har Stavangermiljøet vist at det er mulig å organisere helsetjenesten på en slik måte at tidlig intervensjon ved psykose kan gjennomføres. I dag er det etablert som en ordinær tjeneste ved Psykiatrisk divisjon med poliklinisk arbeid og en egen sengepost for de som blir lagt inn for første gang. Adm. direktør vil også gratulere TIPS-teamet med prisen og berømme den banebrytende innsatsen som ligger til grunn for at teamet ble tildelt prisen. Hjerneslag-plakat vant Helse Vest-pris I konkurranse med 12 andre plakater fra Helse Vest gikk Helse Stavangers plakat om behandling av hjerneslag av med seieren i Helse Vests kvalitetspriskonkurranse innen postere. Kriteriene for å vinne Helse Vest sin kvalitetspris innen postere var god formidling, vise resultater og at det har overføringsverdi for andre. Premien er på kroner og skal gå til videre arbeid med prosjektet. Vinnerplakaten er vist nedenfor. 16

17 Spesialisthelsetjenestens Miljøpris mars 2013 var St. Olavs Hospital i Trondheim vertskap for spesialisthelsetjenestens femte Miljøog klimakonferanse. Hovedtema for årets konferanse var «fremtidens miljøvennlige sykehus». Under konferansen ble spesialisthelsetjenestens miljøpris utdelt. Spesialisthelsetjenestens miljøpris deles ut annet hvert år til personer som har utmerket seg med sitt miljøengasjement. Av alle innkomne forslag ble det nominert 3 kandidater. Ståle Jårvik fra Helse Stavanger HF var en av de nominerte. Jårvik var nominert for sitt engasjement innen ENØK-arbeidet samt varmepumpeprosjektet som benytter vann i Gandsfjorden til å produsere miljøvennlig varme og kjøling til sykehusområdet på Våland i Stavanger. Jårvik ble også rost for sitt samarbeid med ROM-eiendom slik at anlegget også har kapasitet for videre utbygging i Paradis. Jårvik har også vært initiativtaker til å legge om oppvarming av sykehusets bygg fra fyringsolje til naturgass. Han har også stått bak omleggingen slik at Dalane lokalmedisinske senter nå varmes opp med biovarme. Jårvik er også prosjektleder for «Bygg og miljø» som er et delprosjekt i «Prosjekt ISO 14001» ved Helse Stavanger. 17

18 Prisen gikk til Prosjektleder Randi Hagen Fjellberg ved Sykehuset i Vestfold. Fjellberg er prosjektleder for miljøarbeidet ved sykehuset. 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til vedlagte Forskernytt for mars Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. (Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte.) POSITIVE Røntgenresultat på nettbrett Snart skal helsepersonell ved Helse Stavanger se røntgensvar og prøveresultater på nettbrett. Frem til nå har pasienter kunnet sjekket Facebook, nyheter og sett nett-tv på nettbrett de har fått utdelt på sykehuset. Neste steg er at også helsepersonell skal kunne dra nytte av brettet. Det vil etter hvert komme flere verktøy for helsepersonell på nettbrettene. Det som står øverst på lista er den elektroniske pasientjournalen DIPS. - DIPS på nettbrett vil gjøre hverdagen og arbeidsprosessene lettere, sier Tonje Øderud, prosjektmedarbeider i eseng. eseng har allerede høstet mange lovord landet rundt. Stavanger Aftenblad Mindre skadelig stråling og bedre diagnostikk for hjertepasienter Samarbeidet mellom Helse Stavanger HF og sykehuset Memorial Hermann i Houston kan gi hjertepasienter en mer nøyaktig diagnose og gjøre helsepersonell mindre stråleutsatt. -Det betyr mye at vi får en slik avtale. Hovedpoenget med avtalen er at vi nå kan få kunnskap om nye metoder som gir en mer nøyaktig diagnostikk når det gjelder kransåresykdom og blodsirkulasjon i hjertet. I tillegg vil man kunne redusere stråledosene både for pasienter og ansatte, sier Alf Inge Larsen, professor og seksjonsoverlege ved seksjon for hjerteintervensjon, hjerteavdelingen, ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Helse Stavanger 5.3. Veldedig formål på Viking-drakten Viking kommer denne sesongen til å spille med en logo på drakten som skal styrke innsamlingsaksjonen til en ny Pet-skanner. Sykehuset i våre hender (SIVH) har fått med seg Viking, Stavanger symfoniorkester, fylkeskommunen, en rekke kommuner, bedrifter og kjendiser i innsamlingsaksjonen. 18

19 Ifølge støtteorganisasjonen har den samlet inn halvparten av de 25 millionene en Pet-skanner koster, og målet er å overlevere gaven til Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i løpet av Innsamlingsaksjonen, som har fått navnet «Samspill», skal synliggjøres gjennom fotballkamper, konserter og andre relevante arrangementer. «Samspill» skal være en så viktig del av både SSO og Vikings virksomhet i 2013 at aktørene håper og forventer å komme i mål med planlagt innsamlingssum i løpet av året. Stavanger Aftenblad, Smarttelefon kan erstatte legebesøk Med DiaFOTo kommer en sykepleier hjem til deg og tar bilde av fotsåret ditt med en smarttelefon. På denne måten kan du redusere antall legebesøk fra en gang i uken til en gang hver sjette uke. I Norge har cirka personer diabetes. Er du en av disse øker risikoen for både nerveskade og nedsatt blodsirkulasjon i bena, men slike senkomplikasjoner opptrer som oftest etter flere år med sykdommen. Det anslås at en av ti har eller har hatt fotsår. DiaFOTo er et oppfølgingsprosjekt for diabetikere med fotsår. Det ble nylig startet av endokrinologisk avdeling (diabetes) ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). NRK Nett NØYTRALE Bygge nytt eller bygge ut Det er opplest og vedtatt at Stavanger universitetssykehus (SUS) enten må bygges om eller bygges nytt. Dagens universitetssykehus på Våland er lappet på og utbygd over flere tiår, men vil uansett få for liten kapasitet for en sterkt voksende befolkning. Etter vår mening blir det absurd og motsetningsfylt om legenes evne til å operere knær eller hjerter i et stort nok tempo, skal avgjøre om en stor region får nytt sykehus i vår levetid eller når våre barnebarn blir gamle. På fylkesårsmøtet til Kristelig Folkeparti tok fylkesleder Olaug Bollestad tak i den paradoksale finansieringen av nye sykehus, og krevde at staten betaler fullt ut. Leder i RA Bruken av KOLS-koffert fortsetter i evalueringsfasen av prosjektet Helse Vest RHF har etter søknad fra Helse Stavanger HF bevilget penger til KOLS-prosjektet. Medisinsk divisjon i Helse Stavanger HF har jobbet med å finne en løsning slik at pasientenes bruk av KOLS-koffert ikke stoppet opp i evalueringsperioden. Gjennom søknad til Helse Vest, har en nå fått midler til nettopp dette. - Dette er en god nyhet, sier direktør for medisinsk divisjon i Helse Stavanger HF, Svein Skeie. - Vi har hele tiden understreket at dersom vi kunne finne en løsning for økonomien i prosjektet, ville det føre til at utplassering av KOLS-kofferter kunne gå videre mens prosjektet er i 19

20 evalueringsfasen. Usikkerhet knyttet til dette mens evalueringen pågikk, utløste stort engasjement hos mange. Nå som økonomien er på plass, kan vi fortsette med utlån av kofferten til KOLSpasienter som nylig er skrevet ut fra sykehus, sier Skeie. Helse Stavanger 6.3. KrF: Bygg nytt sjukehus i Stavanger Stavanger Universitetssjukehus (SUS) må byggja heilt nytt, og det må skje i Stavanger. Det var den klare beskjeden frå fylkesleiar og stortingskandidat Olaug Bollestad til fylkesårsmøtet i Rogaland Kristeleg Folkeparti. Folketalet aukar, og alderssamansetninga tilseier også at behovet for spesialisthelsetenester vil overstiga det som er mogleg innan areala sjukehuset har i dag. SUS må enten byggja ut, eller byggja nytt. Då kan ein driva eit sjukehus mens ein byggjer det nye, understreka Bollestad. KrF-leiaren slo samtidig fast at det må gjerast noko med dagens finansieringsordningar for bygging av nye sjukehus. Skal staten byggja nytt sjukehus, så må ein ikkje be helseføretaka spara seg til fant på drifta for å få det til. Det betyr at ventelistene blir lengre og korridorpasientane fleire, sa Bollestad. Stavanger Aftenblad NEGATIVE Kritikk av akuttmottaket i Helse Stavanger I en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Rogaland, blir pasientbehandlingen ved akuttmottaket i Helse Stavanger gjennomgått og vurdert av helsetilsynet. Tilsynet er kritisk i sin konklusjon. Rapporten er basert på gjennomgang av fakta/rapporter i avdelingen samt intervjuer med ansatte. Akuttmottaket ved Helse Stavanger HF og avdelingene i medisinsk og kirurgisk divisjon, har iverksatt en rekke tiltak for å sikre god og trygg pasientbehandling ved akuttmottaket. Tiltak som ble satt inn høsten 2012 og som skulle bidra til en positiv utvikling både for pasienter og ansatte, har ikke hatt tilstrekkelig effekt. Hovedårsaken til utfordringene i akuttmottak er pasienttilstrømmingen til sykehuset øker med 6-7 prosent. Ledere og medarbeidere i de tre involverte divisjonene intensiverer nå arbeidet og vil legge frem ytterligere tiltak for å bedre situasjonen for pasienter i mottak. Helse Stavanger/nett Frykter at psykisk syke ikke tør å søke behandling Psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) sliter med å gi alle pasientene den behandlingen de trenger. Problemet er for få sengeplasser og mangel på sykepleiere. Problem på psykiatrisk divisjon ved SUS kan gjøre at syke ikke tør søke om hjelp, frykter Linda Øye i Mental Helse Sør Vest. Oppfordringen hennes er likevel klar: Søk hjelp hvis du trenger det! 20

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.03.2016 SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud, Øystein Fjelldal, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per februar 2016 ARKIVSAK:

Detaljer

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015

Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner gjennomført i Helse Sør-Øst i 2015 Fylkesmannen i Aust-Agder Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Vestfold Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato:.3.1 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 5/1 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/1 Arkivsak 1/33/33

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal

Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Fellesseminar for styrene i Møre og Romsdal Orientering fra Helse Nordmøre og Romsdal HF ved konst. adm. direktør Nils H. Eriksson Tirsdag 22. mars 2011 Innhold Status: Økonomi Bemanning Kvalitet Arbeidsmiljø

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012

Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Tiltaksplan etter LGG 2.tertial 2012 Risikoområder Status og utviklingstendens Korrigerende tiltak Ansvarlig Evaluering Kondemnabel bygningsmasse Konseptfasedokument med skisseprosjekt og romfunksjonsprogram

Detaljer

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010.

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 024/11 O Årsmelding 2010 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009

Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 Lederens ansvar for kvalitet er sertifisering/akkreditering veien å gå? Elisabeth Arntzen 29.oktober 2009 HVORFOR? - Poenget er ikke sertifiseringen som sådan, men å få på plass et dynamisk kvalitetssystem

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Kartlegging Region Midt- Norge

Kartlegging Region Midt- Norge tilsynet i Nord Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og Romsdal Kartlegging 2006 basert på skademeldinger fra spesialiserte institusjoner i Region Midt- Rapporten er basert på data som er registrert i Meldesentralen

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010

Utvikling og status for risikoområder 1.tertial 2010 Økt andel samkjøring i 1.tertial til 19% (13% tertial 3 i 2009) Økning i antall pasienter som benytter helseekspressen Merforbruk i forhold til overføring stilt til disposisjon for oppgaven, 3,4 mill kr

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober)

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Totale heldøgnopphold somatikk SUS: 35 601 Antall pasienter heldøgnopphold har en rimelig lik fordeling mellom divisjonene. Totale DRG poeng heldøgnopphold

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunene fra medisinsk avdeling SIHF-Divisjon Gjøvik Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF

Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Til Styrets medlemmer Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 41501084 Dato: 15/09229-5 Ruth Torill Kongtorp e-post: rkon@ahus.no 26.11.2015 Protokoll fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF Vedlagt

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.02.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak015/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 2/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Tryggere helsetjenester hvordan kommer vi dit. Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør

Tryggere helsetjenester hvordan kommer vi dit. Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør Tryggere helsetjenester hvordan kommer vi dit Bjørn-Inge Larsen, Helsedirektør Pasientsikkerhetskonferansen 2010 2 Pasientsikkerhetskonferansen 2010 3 Pasientsikkerhetskonferansen 2010 4 Kompleksiteten

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Delavtale nr. 4 Samarbeidsavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 8 Innhold 1. Parter...

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 2/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 2/2013. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 6.3.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 020/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 2/2013 Arkivsak

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

«Ny sykehusplan kursendring eller alt ved det vante?» xx Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny sykehusplan kursendring eller alt ved

Detaljer

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd Arkivsak Dato 21.11.12 Saksbehandler Per Engstrand Saksframlegg Styre Møtedato 29.11.12 Sørlandet sykehus HF Sak nr 112-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Plan for forbedring av ventelister og fristbrudd

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg

Notat. Styresak 94/14 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 2 Styremøte 19.12.14 1 vedlegg Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 25.11.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Anne Hilde Bjøntegård Tilsyn ved eining for Patologi Styresak 94/14 O Administrerande si orientering notat

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport"

Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport Pasientforløp i lys av tilsynsrapportar og ventelistehandtering i helseføretaket, jfr Riksrevisjonen sin rapport" Føringer om samhandling Bjarne Håkon Hansen Pasientene taper på at samhandling mellom sykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN

Samhandlingsreformen. - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Samhandlingsreformen - Sett fra spesialisthelsetjenestens side - Hvor er vi nå? København 24.04.13 Svanhild Jenssen Direktør for samhandling HMN Helsereformer i Norge 2002: Opprettelse av regionale helseforetak

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer