Utvalg Utvalgssak Møtedato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato"

Transkript

1 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Mette Sörvik Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Medsaksbehandlere Solfrid Ramdal Anniken Nilsen Marianne Horgen Merete Tangen Linda S Bakstad Marit Skauge Johnsen Sissel Beate Lund Astrid Nordstrand Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder Enhetsleder NAV-leder Enhet Helsehuset Enhet sykehjem Enhet hjemmesykepleien Enhet omsorgsboliger Enhet samlokaliserte boliger Enhet rus og psykisk helse Enhet koordinerende fellestjenester NAV Halden Statusrapport, Helse og omsorg, 2. tertial 2018 Sammendrag av saken: Tertialrapport pr Kommunalavdeling helse og omsorg og NAV gir rapport om status og utvikling i tjenestene tre ganger pr. år / tertialrapportering. Rapporten tar utgangspunkt i pasient-/brukersituasjonen i tillegg til en driftsmessig gjennomgang. Kommunalavdeling for helse og omsorg: Bygging av nytt bo og aktivitetssenter på Bergheim er i full gang og kommunalavdelingen planlegger overflytting til nytt senter i februar Det er en omfattende prosess når 80 plasser skal ta i bruk i et stort, nytt bygg og hvor tre avdelinger skal flytte og samles i nye lokaler. Brukere og pasienter skal flytte og få ny bolig, og vårt primære mål er at alle og enhver skal oppleve flytteprosessen som god. Det jobbes i mange arbeidsgrupper med ulikt fokus, på alt fra pasienter, pårørende, ansatte, interiør, driftsavtaler, logistikk med mer. Det er en sårbar brukergruppe som skal flytte og en god prosess er avgjørende for hver og en.

2 Enhet for rus og psykisk helse er opprettet, og enhetsleder har tiltrådt stillingen og er en del av kommunalsjefens ledergruppe. Dette har vært et bevisst strategisk valg for å løfte fokuset på rus og psykisk helse. Tjenesten har også funnet seg godt til rette i sine nye lokaler på St. Joseph, og samling av tjenesten i sentrumsnære lokaler har vært svært positive. Kommunalavdelingen har fått overført sentralkjøkkenet, som blir organisert under enhet sykehjem. Dette vil bidra til et tett og godt samarbeid mellom kjøkkenet, institusjon og hjemmeboende som får mat servert fra sentralkjøkkenet. Overføringen av kjøkkendriften ses som svært positiv og som ledd i kommunalavdelingens satsning på ernæring. Ny kjøkkensjef har tiltrådt stillingen, og det var gledelig å se at Dagbladets journalister omtalte Iddebo og matserveringen der som positiv og god. Maten stod til terningkast 4. Kommunene er innvilget tilskuddsmidler sammen med Sarpsborg og Fredrikstad for utvikling av virtuell avdeling for kronikergrupper med kr. 1,15 mill kr. Det er også innvilget midler for tjenesteinnovasjon på Bergheim med kr. 1 mill kr. I tillegg er Halden kommune plukket ut til å være testkommune for direktorat for e-helse i utprøving av kjernejournal innenfor pleie og omsorg. Første møte med direktoratet er gjennomført, og vi ser frem til fortsettelsen. Samtidig ser vi en fortsatt vekst innenfor alle våre tjenesteområder, og særlig hjemmesykepleien har et voldsomt press på tjenesteleveranse. I tillegg er vi under konstant press pga. knapphet på sykehjemsplasser. Utskrivningspraksisen til sykehuset er krevende og det er en tydelig utvikling i rask utskrivning til kommunene. Politisk bør det vurderes om dette er en ønsket utvikling og konsekvens av samhandlingsreformen. Halden kommune har hatt flere tilfeller hvor pasienter skrives ut fra sykehuset til kommunen ved Helsehuset, hvor dødsfall inntreffer etter kort tid (et døgn) eller hvor reinnleggelse blir aktuelt kort tid etter. Fra kommunens side må vi gjøre det vi kan for å avlaste sykehuset når vi tydelig merker at de er under et konstant press. Samtidig må vi sikre forsvarligheten i tjenestene og ha et bevisst forhold til hvilke tjenester vi kan og skal levere. Økonomisk og kompetansemessig er dette en stor utfordring for kommunalavdelingen. Antall utskrevne pasienter fra sykehuset med behov for tjenester fra kommunen synes å ha økt med % fra 2016 til I 2018 har økningen vært høyest. Det er mange store og tunge prosesser som går parallelt i kommunalavdelingen, og det jobbes med å prioritere ressursene riktig hver eneste dag. Enhet Helsehus Enhet Helsehus består av følgende avdelinger: Avdeling for legetjenestene, avdeling for aktivitet og mestring, legevakten, fengselshelsetjenesten, rehabiliteringsavdelingen, 4. avdeling (langtid/lindrende enhet), 2. avdeling (KAD/korttid). Pasientkoordinator funksjon ble organisert og flyttet til helsehuset i midten av juni måned. Vi tror det er svært hensiktsmessig særlig nærheten til korttidsplassene på helsehuset som er avgjørende for en optimal pasientflyt på tvers av enhetene i kommunalavdelingen. Dette bidrar også til å sikre mer helhetlige pasientforløp. Brukere, pasientlogistikk og drift Det er en økning i antall pasienter som skrives ut fra sykehus og er i behov for kommunale tjenester. Mens det siden samhandlingsreformens oppstart lå på rundt omkring pasienter ut til Halden kommune med behov for en eller annen kommunal tjeneste, skjedde det en økning fra juni 2017 og frem til dags dato der vi ligger på mellom personer hver mnd. ut til kommunale tjenester. Vi ser at dette gir et økt press på både tjenestene ved helsehuset, men også på hjemmesykepleien og omsorgsboligene som må yte tjenester til dårligere pasienter. Det er

3 utfordringer i arbeidet med å koordinere til rett omsorgsnivå i kommunen, da pasientkoordinator opplever at informasjonsflyten fra sykehus til kommune ofte er mangelfull, og kommer for seint i vurderingsprosessen. Dette gjør defineringen av omsorgsnivå mer krevende. Pasientkoordinator har løpende dialog med samhandlingsavdelingen vedr. dette, og deltar også i en arbeidsgruppe sammen med seksjoner i sykehus og andre kommuner, for å se på en standard som sikrer at informasjonsflyten blir tilstrekkelig og riktig. Halden helsehus: Det er fremdeles en utfordrende plassituasjon i andre tertial 2018 både på 2. avdeling (KAD/ korttid) og rehabiliteringsavdelingen (rehab/korttid) med stort trykk på plassene og stadig sykere pasienter som kommer tidligere fra sykehuset. Situasjonen med pasienter som blir inneliggende i påvente av langtidsplasser er bekymringsfull. Det er per 24. september 10 pasienter på rehabiliteringsavdelingen som venter på annet tjenestetilbud (7 pasienter som venter på sykehjem/demensplass), og 8 pasienter på 2 avdeling KAD/korttid som venter på sykehjem og demensplasser. Særlig pasientgruppen med demens er vanskelig å ivareta over tid på disse store hektiske avdelingene uten mulighet til skjerming med mye støy og uro. Dette er uheldig for pasientene, og påvirker pasientlogistikken negativt. Med en så variert og sammensatt pasientgruppe utfordres ressurser og bemanning, og det er viktig å tilstrebe differensierte plasser med rett pasient på rett sted til rett tid. Gjennom 2. tertial har det vært fokus på å opprettholde KAD tilbudet vårt for innleggelser fra fastleger og legevakten. På 4. avd. er alle sengene belagt. Mange av pasientene er medisinsk krevende med tung pleie både på langtidsplassene og på lindrende enhet som krever mye oppfølging av pasientene og pårørende. I 2. tertial har det vært pasienter på lindrende enhet som er inneliggende over lang tid slik at det ikke alltid er ledige senger når det er behov. Det betyr at det i perioder er palliative pasienter på andre avdelinger slik som både 2. avd. og rehabiliteringsavdelingen. Avdeling for Aktivitet og Mestring: Det er fremdeles en jevn strøm av henvisninger til disse tjenestene. Det er litt lavere aktivitet i sommerferieavviklingen, da det ikke settes inn vikarer, slik at tallene i enkelte tjenester er noe lavere enn ved forrige rapportering. Gjennomsnittstallene for 2.tertial: 1. Fysioterapitjenesten har i gjennomsnitt hatt 194 aktive brukere pr. måned i perioden. Da har det ikke vært gruppetilbud fra medio juni til medio august, derfor er tallene litt lavere enn ved forrige tertialrapportering. Gjennomsnittlig antall på venteliste er 10 personer. Gjennomsnittstallene for barnefysioterapi og aktiviteten på helsestasjonen er 52 barn hver måned, herav 16 nye barn hver måned. 2. Ergoterapitjenesten har i gjennomsnitt hatt 156 aktive brukere hver måned. Gjennomsnittlig antall på venteliste er 36 brukere. 3. Hverdagsrehabilitering har i gjennomsnitt hatt 30 aktive brukere hver måned. 4. Kreftkoordinator har i gjennomsnitt hatt 46 aktive brukere hver måned. 5. Demenskoordinator har i gjennomsnitt hatt 57 aktive brukere hver måned. 6. Fagkontakt syn og hørsel har i gjennomsnitt hatt 30 aktive brukere hver måned. 7. Frisklivssentralen har i gjennomsnitt hatt 30 aktive deltakere hver måned. Når det gjelder legetjenestene er det per dato 27 fastleger (pluss 1 lege på deleliste) med til sammen 412 ledige listeplasser fordelt på 6 leger. I samråd med samarbeidsutvalget for fastlegene utlyses det en fastlegehjemmel i oktober i tråd med tidligere kommunestyrevedtak om at slik prosess skal påbegynnes når antall ledige plasser faller under 500. Fastlegehjemmelen utlyses som en kommunal ansettelse i tilknytning til kommunelegekontoret. Dette vil frigjøre ressurser og styrke kommuneoverlegefunksjonen i tillegg til en nødvendig økning i antall listeplasser.

4 Legevakten for Aremark og Halden: I sommer har det vært stor pågang av pasienter til legevakten. Spesielt krevende med mange besøkende og turister. Det merkes fortsatt at svensk helsevesen stenger og/ eller reduserer sine åpningstider for legevakt hvilket fører til et økt trykk både av svenske statsborgere og nordmenn på besøk over grensen. Det er også økt pågang fra innsatte i Halden fengsel og varetektsfanger. Det er en kun en sykepleier i tillegg til avdelingsleder på dagtid, og det dokumenteres økt pågang av oppgaver for sykepleier på vakt på dagtid. Prioriteringene blir derfor mer utfordrende med mange viktige oppgaver slik som telefonkonsultasjon/rådgivning; veilede/ behandle de som kommer direkte til legevakten på dagtid uten varsel; respondere på trygghetsalarmer analoge og digitale alarmer og videosamtaler; ta EKG(hjerterytmeprøver) på pasienter som henvender seg på legevakten; besvare akutt utalarmering av lege til evt. skadested eller akutt syke i hjemmene eller ut i samfunnet. VKA og utrulling av digitale alarmer krever ekstra tid og ressurser da det har vært noen utfordringer med IT klienten som disse alarmene er tilknyttet. Fengselshelsetjenesten Det er stabilitet i antall innsatte i Halden Fengsel, men det oppleves et noe økt trykk på antall henvendelser til helseavdelingen og ønske om timeavtale. Det er fokus på logistikken i avdelingen og det ses på tiltak. Fengselsplasser i Norgerhaven fengsel i Nederland opphørte i september, og i den forbindelse opprettes det inntil 10 dubleringsplasser i Halden fengsel. Helsedirektoratet åpner opp for ekstratilskudd på inntil kr for disse dubleringsplassene. Søknad er sendt til Helsedirektoratet. Venteliste sykehjemsplass Pasientkoordinator i Enhet Helsehus rapporterer pr. tertial (15. april, 15. august og 15. desember) til Helsedirektoratet om antall søkere som oppfyller kritene for korttids- /langtidsplass på sykehjem, og som står på venteliste: Bor i eget hjem i påvente av korttidsplass Bor i eget hjem i påvente av langtidsplass Er på korttidsavdeling i påvente av langtidsplass Pr. 15. august Kompetanse ansattsituasjon Enhet Helsehus har pr ca. 121 årsverk. Fordelingen av årsverk på høyskoleutdannede, faglærte og ufaglærte er slik: Leger Høyskoleutdannede inkl. etterutdanning Faglærte inkl. saksbehandlere og renholdere med fagbrev 10 % 59 % 25 % 6 % Ufaglærte ble det startet et prosjekt med fem øremerkede rehabiliteringsplasser. Det er en prøveperiode på 1 år hvor det skal evaluere underveis og i etterkant. Dette er svært viktig for å rendyrke rehabiliteringstilbudet ved avdelingen og for å danne et riktig grunnlag for å vurdere fremtidig behov for rehabiliteringsplasser i kommunen. De 5 rehabiliteringsplassene blir opprettet som et eget tjenestested i fagprogrammet Gerica slik at det kan hentes ut viktig statistikker og rapporter slik som beleggsprosent. Forberedelser er gjort av en tverrfaglig arbeidsgruppe, og det er utarbeidet innlegges kriterier og tydelige målsettinger for plassene. Det er stort fokus på intern samhandling mellom forskjellige tjenester.

5 Alle nyansatte er på plass i fengselshelseavdelingen, og driften går som normalt etter en krevende sommer med knappe ressurser. Det er fokus på kompetanseheving som er viktige for kvaliteten. Sykepleiere og legevaktsleger gjennomfører obligatoriske kurs i akuttmedisin og vold/overgrepshåndtering (akuttmedisin forskriften). Nesten alle har gjennomført obligatorisk kurs i akuttmedisin. Alle skal ha gjennomført kursene i løpet av Det er fortsatt fokus på kompetansehevingen i legevakttjenesten. Flere er også i ferd med å ta nettkurset som omhandler volds og overgrepshåndtering. Én ansatt har gjennomført toårig deltidsstudium/videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie 60 studiepoeng. Én ansatt har nettopp startet på samme studie. De ansatte er også i gang med diverse nettkurs for å heve sin kompetanse i ulike temaer. Det planlegges en samhandlingstrening med ambulansepersonellet og legevakten i høst. Legevakten har investert i lydlogg av samtaler med pasienter. Dette viser seg å være et godt verktøy til bruk i klagesaker og i de sammenhenger det etterspørres dokumentasjon på dialog og behandling av pasienter. Det er også et velegnet verktøy for opplæring av hvordan man skal/bør kommunisere og veilede pasienter på telefon. Det er mangel på sykepleier ressurser ved 4. avd. på grunn av høyt sykefravær og vakante stillinger. 2. avd. har også samme utfordringen på grunn av vakante stillinger. Avdelingene har dessverre få tilkallingsvikarer som kan bistå oss ved behov. Det er dessverre få søkere ved utlysning av stillingene. Frem til tilsetting i vakante stillinger benyttes eksterne bemanningsbyråer Barnefysioterapitjenesten har store utfordringer ifht ressurser. Det er mange funksjonshemmede barn som får behandling/trening jevnlig. Flere av disse barna har fått forskjellige operasjoner fra spesialisthelsetjenesten, og etter dette trenger intensiv opptrening. Det er krevende å få til. I tillegg er det mange nye henvendelser på premature barn på helsestasjonen, og disse krever mye oppfølging over tid og har ofte langvarige behov. Tjenestene i avdeling for Aktivitet og mestring prøver å starte opp så mange grupper som mulig, slik at vi når mange. Det er grupper både for barn og voksne, samt i frisklivstilbudet. Det er også stor pågang av søknader til bassengtrening. Både ergo- og fysioterapitjenesten bruker mye tid på rehabiliteringsavdelingen, korttidsplassene og hjemmeboende (også omsorgsboliger), og det gjør at tilbudet som gis ved langtidsplass er svært begrenset. Det er etablert et ressursnettverk rundt demenskoordinator som kan bistå og avlaste ifht det store trykket det er på denne tjenesten. Kommunens Hjelpemiddellager har også stor pågang, samt lav bemanning. Etter at de flyttet fra Bergheim til sentrum, er det mange flere som oppsøker Hjelpemiddellageret, og det er bra. Men det krever mer bemanning inne, slik at de som kommer får den hjelpen de trenger. Det gjør at det er andre oppgaver (som vask/desinfisering, reparasjoner og lagerarbeid) er vanskeligere å få utført. Relevante tjenester i enheten er representert i 2 viktige nettverk som starter høsten Det ene er Læringsnettverk Gode pasientforløp i regi av KS hvor kommunalavdelingen har opprettet et team på tvers av enhetene som skal delta i et forbedringsnettverk sammen med sykehuset og de andre kommunene i fylket. Det andre læringsnettverket er i regi av utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester, og er et ledd i Pasientsikkerhetsprogrammet med 2 innsatsområder tidlig oppdagelse av forverring av tilstand og underernæring. Her skal også kommunalavdelingen delta med et team satt sammen på tvers av enhetene.

6 Pågående prosjekter med tilskuddsmidler Det er nå 2 pågående prosjekt i avdelingen. Det ene prosjektet er «Styrking av ambulant rehabiliteringstilbud med fokus på hjemmerehabilitering og hverdagsmestring», og her har vi fått eksterne midler fra Fylkesmannen. I 2017 fikk kommunen kr (som ble overført til 2018 i sin helhet) og i 2018 er det mottatt ytterligere kr Det er ansatt ergoterapeut (100 %), fysioterapeut (100 %) og hjelpepleier (50 %) i prosjektet, og det er innlemmet i det allerede eksisterende Hverdagsrehabiliteringsteamet. Det er ønskelig å gi tilbud til hjemmeboende som har et rehabiliteringspotensiale og som er motivert for trening, for at de skal kunne bo lengst mulig i eget hjem med minst mulig bistand. Det andre prosjektet ble startet opp i slutten av august måned, og dette er et samarbeid med Helsesøstertjenesten og 3 barneskoler. Det er ønskelig å styrke tverrfagligheten i skolehelsetjenesten, og det er 2 x 50 % fysioterapeuter inn i dette prosjektet. Hovedfokus er mer fysisk aktivitet inn i skolen, samt få med alle barna i 1. og 2. klasse på de 3 utvalgte barneskolene. Kommunen har fått eksterne midler, og søknaden har gått via Helsestasjonen. I tillegg har Kreftkoordinator søkt og fått penger fra Berg Sparebank og Sparebankstiftelsen for å invitere Haldens befolkning til et foredrag med professor emeritus Ingvard Wilhelmsen. Temaet er «Hvordan leve til jeg dør?». Foredraget ble gjennomført for fullsatt sal 27.september. Omorganisering/flytting av tjenester i enheten Et forprosjekt er startet i samarbeid med teknisk og arkitekt Moth. Det arbeides med å planlegge omfattende endring av helsehuset, og fokus i planleggingsarbeidet nå er plassering av legevakten. Andre tjenester som planlegges å flytte helsekontoret (inkl. helsekontoret, flytninghelseteamet og vaksinasjonskontoret) og kommunelegekontoret som er lokalisert i Jacob Blochsgt 4. Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager over 40 totalt dager 3. tertial 1,1 0,6 0,9 3,4 6, tertial 1,1 0,9 1,0 6,2 9, tertial 0,8 05 0,8 5,1 7, tertial 2018 Det er store variasjoner i sykefravær i de forskjellige tjenestene, men en nedgang fra 1. tertial med 2 % for enheten. Det er fortsatt langtidsfraværet som er den største utfordringen på tvers i enheten. Særlig 4. avdeling har høyt langtidsfravær. Årsakene til høyt langtidsfravær skyldes blant annet mange kronikere og belastningsskader. Flere er i påvente av operasjon eller er i rehabilitering etter operasjon. Det er også noen som er rammet av alvorlig sykdom med langvarig behandling og uvisst forløp/resultat. Det er flere kronikere som er sykmeldt i perioder. Det tilrettelegges i størst mulig grad, men det er en stor utfordring å ivareta tilretteleggingsbehov for de sykemeldte, ivareta personalet som er nærværende, forebygge økt sykefravær samt drifte innenfor gitte økonomiske rammer. Lederne har fokus på arbeidsmiljøet, tilstedeværelse, sykefraværsoppfølging og tett dialog og oppfølging av de sykmeldte. Flere av tjenestene er godt i gang med NED prosjektet.

7 Enhet sykehjem Fra 1/ ble Enhet sykehjem delt. Halden Helsehus ble egen enhet, sykehjemsenheten består nå av Iddebo sykehjem, Solheim senter, Karrestad sykehjem og eldresenter. Totalt 129 plasser Plass situasjon: Brukere og pasientlogistikk Avdeling: Antall plasser: Beleggsprosent i perioden: Karrestad eldresenter 6 beboere pr 1/ (+2 beredskapsenger) 100 % 100% Karrestad sykehjem langtid for somatikk Karrestad sykehjem % Langtid for personer med demens Iddebo somatisk % langtidsavdeling Iddebo korttidsavdeling inkl. avlastningstilbud 19 rom 22 pasienter (inkl. 2 rom avlastning, som regel to brukere pr rom) 105%, overbelegg av 1-2 brukere på avlastning Solheim Senter Langtid for personer med demens 46 hvorav, 6 er i skjermet enhet 100 % Solheim dagsenter 10 dagplasser. Gir tilbud til ca. 18brukere. Stor etterspørsel. 5 på venteliste pr 31/8 18. Det er fortsatt et meget stort press både fra Kalnes og fra hjemmeboende pasienter. Men det har ikke vært overbelegg på Karrestad i denne perioden. Iddebo korttidsavdeling har hatt 1-2 dobbeltrom i perioder, men som følge av demens diagnose på de som er på avlastning har det vært vanskelig å ha to pasienter på samme rom. Samtlige langtidsavdelinger har fullt belegg, med høyt behandlingsnivå og stor pleietyngde. Det er stor etterspørsel etter langtidsplasser, innenfor både somatikk og demens. Avlastning- og korttids- plassene har en effektiv og god rotasjon, noe som bidrar til at pasienter kan bo lenger hjemme. Dette fører til at pasientene som kommer inn på langtidsplasser er dårlige enn tidligere. Tidligere kunne en pasient bo 4-5 år ved en langtidsavdeling, nå er de oftest der i 1-2 år. Utskrivningsklare pasienter har kort liggetid på sykehus, og det er iverksatt omfattende og kostnadsdrivende behandling som skal videreføres i sykehjem. Som følge av oppstart av dagsenter på Busterud har Solheim dagsenter et noe mindre press på plasser nå enn tidligere, pr 31/8 er det 5 på venteliste for dagsentertilbud i HK. Alle søknader blir vurdert i fellesskap i forhold til hvilket tilbud de skal motta, Busterud eller Solheim. Også her ser vi at de som benytter seg av tilbudet på dagsenteret er dårligere enn tidligere. De sykeste brukerne sluses mot Solheim dagsenter, da det er best tilrettelagt for disse brukerne. Etterspørsel etter langtidsplasser for personer med demens er økende. Vi ser en dreining i pasientgruppen sykdomsbilde. Det oppleves å være flere pasienter som har en kombinasjon av psykiatri- og demenssykdom. Tjenesten møter flere yngre personer med demens. Det oppleves utfordrende å sette sammen bogrupper som kan fungere godt sammen, da enkelte pasienter trenger ekstra skjerming eller et tilbud tilpasset yngre personer med demens.

8 Solheim senter har i en lengre periode hatt behov for styrket bemanning som følge av brukere med behov for 1:1 bemanning og/eller ekstra tilsyn for å unngå utagering/uro i avdelingene. Dette har avdelingen klart å trappe ned i løpet av sommeren. Men når nedtrappingen var gjennomført på på Solheim, fikk Iddebo en pasient som krever styrket bemanning. Så dette er en stor utfordring for enheten. Som nevnt er det en dreining i pasientgruppens sykdomsbilde, hvor det oppleves pasienter med stor uro og utagering. I samarbeid med Nav fikk enheten midler til å kunne styrke kompetansen til ansatte. Ansatte har fått tett oppfølgning og unngikk fravær som følge av utrygge ansatte. Nedskalering av Karrestad eldresenter går sin gang. Her har enheten et innsparingskrav på 4 millioner. Karrestad eldresenter skulle ikke hatt drift i 2018, men som følge av pasient situasjonen jobbes avdelingen sakte, men sikker ned i pasient antall. Pr.31 august 2018 er det 6 beboere i omsorgsboligene, som medfører en reduksjon på 6 pasienter i Bemanningen er redusert tilsvarende og integreres nå med personalet fra 3 avdeling Helsehuset, som kom til Karrestad eldresenter i januar18.dette har vært en omfattende prosess, men hvor avdelingen føler at den har lyktes. Det oppleves fortsatt å være noen utfordringer med bygget, men så lenge den kun skal være her midlertidig i vente på Bergheim bo- og aktivitetssenter så skal det nok gå bra. Flyttingen av 3. avdeling har vært viktig for å få samkjørt avdelingen med Karrestad eldresenter og sykehjem. Sentralkjøkkenet ble overført enhet sykehjem 1 mai i år. Ny kjøkkensjef, Per Arne Gjødalstuen, startet 1/9. Det satses på et tettere samarbeid mellom institusjonene og sentralkjøkkenet i fremtiden. Mattilsynet var på befaring/tilsyn ved sentralkjøkkenet høsten 2017 og de fikk flere mangler som de krever at vi må utbedre for å opprettholde kjøkkendrift i lokalene. Kjøl- og fryse -rom ferdigstilles i løpet av høsten, men lokalene må pusses opp i løpet av våren Estimert kostnad for oppussing av lokaler er på 1,3 millioner. Det er også behov for en ny kjele, da den gamle sluttet å virke etter 25 år. Ny kjele har en kostnad på ca Kompetanse ansattsituasjon (årsverk) Enheten har ca. 126 årsverk Høgskoleutdannede Faglærte inkl. saksbehandlere Ufaglærte inkl. etterutdanning og renholdere med fagbrev 43% 46 % 11% Enheten har hatt god rekruttering, bortsett fra enkelte små sykepleierstillinger, helger og vikariater. Internundervisning gjennomføres i henhold til enhetens kompetanse- og utviklingsplan. Det oppleves meget positivt å ha ressurspersoner som tar et ansvar for intern opplæring. Enheten har ny kompetanseplan som er mer tilpasset den nye enheten. Dokumentasjon, fall og ernæring er fortsatt fokusområder i Enheten har deltatt i Pasientsikkerhetsprogrammet 27/7 og satsningsområdene har vært brukermedvirkning og ledelsesutvikling. Etikkrefleksjon gjennomføres jevnlig på stort sett alle avdelinger. Prosjekter 2018 Ledelsesatsning: alle lederne deltar på satsningen i regi av kommune. Dette er et viktig prosjekt for å kunne motivere og beholde ledere på alle nivåer. Enheten jobber også tett sammen med Nav ved Camilla Sævereid i forhold til motivasjon, relasjonsledelse og coaching. Pasientsikkerhetsprogrammet er en nasjonal satsning som skal bidra til økt kvalitet i helsetjenesten i Norge. Programmet har flere aktuelle områder. Enhet sykehjem har deltatt i samarbeid med Utviklingssenteret i Østfold. Høsten 2017 har enheten deltatt på to

9 satsningsområder. Prosjektene startet i 2017, men vi har brukt våren 2018 til å implementere tiltakene. Brukerråd: Hovedmål med å få i gang et nytt brukerråd er at rådet skal være et bindeledd mellom pasientene, pårørende og ledelsen, samt være et rådgivende organ for ledelsen i enheten. Det har vært et møte i rådet og en brosjyre er utarbeidet. Ledelse i pasient- og brukersikkerhet; Det er innført risiko- og sikkerhetstavler på alle vaktrom som sikrer at god oversikt over oppgaver som skal gjennomføres / er gjennomført. Enheten har fortsatt fokus på personsentrert omsorg, selv om prosjektet ble avsluttet i I samarbeid med Høyskolen i Østfold er det søkt midler til å videreføre prosjektet, men med fokus på de 6 S. Tilbud om Dagaktiviteter for demente (midler fra Helsedirektoratet) gis totalt 5 dager pr uke fordelt på Solheim dagsenter og Karrestad eldresenter. Det er tett samarbeid med dagsenteret på Solheim for å finne brukere som vil nyttiggjøre seg tilbudet. Karrestad eldresenter har også fått innvilget tilskudd for 2 dg pr uke. Enheten fikk ytterligere tilskudd som er rettet mot de frivillige i enheten som skaper en meningsfull hverdag for våre beboere. For å møte dagens og fremtidens utfordringer fortsetter enheten sitt fokus på kompetanse og opplæring, både gjennom prosjekter hvor vi selv organiserer opplæring ved hjelp av egne ansatte og via eksterne forelesere. Det er noe aktivitet blant ansatte til å ta etter- og videreutdanninger, selv uten lønn, deltakelse på interne kurs, aktivitet på ulike e-læringsmoduler og studiesirkler. IKT og dokumentasjon; Enheten har i samarbeid med AOF Østfold fått midler til å gjennomføre kurs for å styrke ansatte i data, observasjon, dokumentasjon og prosedyrer. 1 gruppe av 10 ansatte har gjennomført kurset i perioden februar april. Tilsvarende kurs vil bli gjennomført for 2 grupper til i løpet av året. Tilskuddsmidler Dagaktivitetstilbud for personer med demens, fra Helsedirektoratet, kr Dagaktivitet på Solheim dagsenter (10 plasser), fra Helsedirektoratet, kr Dagaktivitetstilbud på Karrestad eldresenter, fra Helsedirektoratet, kr Dagaktivitetstilbud for beboere, et samspill med trivselskoordinator og frivillige kr Planarbeid Virksomhetsplan er klar og godkjent Kompetanseplan er klar og godkjent Enhetens internkontrollsystem skal implementeres i Risk Management. Dette arbeidet er forsinket. Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager over 40 dager totalt 3. tertial ,5 1,1 0,9 8,1 11,6 1. tertial ,7 1,2 0,7 8,9 12,2 2. tertial ,9 0,9 1 6,1 8,8 3. tertial 2018 Enheten har hatt en reduksjon i fraværet de siste 4 mnd. Det er stor variasjon mellom avdelingene, enkelte avdelinger har tilnærmet 100 % nærvær, mens andre sliter. Det som er gledelig er å se avdelinger som har hatt høyt fravær over tid, lykkes i å få ansatte tilbake i arbeid eller funnet andre muligheter for den ansatte. Enheten har en målsetning å ligge på < 8 % fravær. Som det fremkommer av tabellen over er det langtidsfraværet som er den største utfordringen på

10 de fleste avdelingene, dette er ofte kronikerne. Det jobbes med å finne løsninger for flere av disse, enten i kommunene eller annen bedrift. Ansatte med belastningsskader har som regel store utfordringer da avdelingene har stor pleietyngde og bistandsbehovet er stort med mange daglige forflytninger. Når det er flere som trenger tilrettelegging på samme avdeling, vil det kreve bemanning utover grunnbemanning for at nødvendige oppgaver skal kunne gjennomføres og unngå sykefravær på øvrige ansatte. Stort fokus på oppfølging og tiltak. God samhandling med personalavdeling og bedriftshelsetjenesten. NED prosjektet har kommet i gang og enkelte avdelinger har hatt god nytte av prosjektet. Det søkes og innvilges tilretteleggingstilskudd fra NAV. Enhet rus og psykisk helse Enhet rus og psykisk helse består av: Oppfølgingsboliger psykisk helse (tidligere Konglelundveien boliger) Rustjenesten: Feltteam rus (base Nedre Hola), rusteamet, lavterskel og helsestasjon for rusavhengige. Psykisk helse: Psykisk helseteam og Aktivitetssenteret for psykisk helse Bortsett fra Feltteamet og Oppfølgingsboliger psykisk helse er tjenesten lokalisert i «Senter for rus og psykisk helse» i Busterud gata 3 (St. Joseph). Brukere, pasientlogistikk og drift Psykisk helseteam Bemanningssituasjonen i Psykisk helseteam er den samme som i 1. tertial. Det står pr i dag ledig 2 årsverk i et team som ellers består av 7, inklusive avdelingsleder. Det er ansatt en person i det ene årsverket. Denne begynner 1. oktober, og en stilling til lyses ut i disse dager. Den vil erstatte en psykiatrisk sykepleier som slutter i desember, slik at det fortsatt vil være et årsverk ubesatt. Så langt i år er det mottatt 200 nye søknader (161 i 2017). I dette tertial er det mottatt 102 (76 i 2017). Denne økningen, samt den reduserte bemanningen, har medført at det fortsatt er venteliste for å motta tjenester fra teamet. I gjennomsnitt er det nå ca. 50 personer på venteliste. Dette er en økning fra 1. tertial hvor det i gjennomsnitt var 40. Personer som søker tjenester i dag blir forespeilet oppstart i januar/februar neste år. Teamet yter tjenester til 116 brukere pr nå. I tillegg er søknader fra ca. 50 søkere under saksbehandling eller de venter på kursoppstart. Tjenestene består av individuelle samtaler, gruppebehandling og kurs. Aktivitetssenteret Aktivitetssenteret er et godt benyttet tilbud. Tilbakemeldingene fra brukerne har gått fra bekymring over tap av fleksibilitet og tilgjengelighet til at endringen med gruppeaktiviteter og behandling, samt oppmøtekrav har vært et positivt tiltak som bidrar til økt deltagelse og mestring. Noen av behandlingsgruppene drives sammen med Psykisk helseteam. Det er pr i dag 2,8 årsverk ved senteret, men på grunn av langtidssykemelding har det vært kun delvis bemanning i det ene årsverket. Bemanningen er fra før svært sårbar og dette har medført et noe redusert tilbud. Senteret har holdt sommerstengt i 4 uker i juli for å gjennomføre ferieavvikling. Det er i dag 100 brukere av tilbudet. Rusteamet I rusteamet holdes en 80 % stilling vakant. Det har vært en stabil søknadsmengde, men det er nå flere gravide rusavhengige som trenger tett oppfølging. Vi har mottatt en bekymringsmelding om

11 bruk av tvang etter 10.2 og saken er i undersøkelsesfasen. Ingen har vært sykemeldte i denne perioden. En ansatt har startet på videreutdanning i Veiledning. Dette er en etterspurt og nødvendig kompetanse for Enheten. Rusteamet har 88 pasienter. Feltteamet Det har vært en svært ustabil og krevende personalsituasjon gjennom de siste månedene, og spesielt med sommerferieavviklingen. Årsaken til dette er at vi har flyttet en 80 % stilling fra Feltteamet til Aktivitetssenteret, pga. foreldrepermisjon hvor stillingen holdes vakant og sykemeldinger. I slutten av september begynner en nyansatt i et års vikariat. Det har dessverre vært nødvendig å avlyse og omrokere på avtaler, noe som er uheldig i en pasientgruppe som har behov for forutsigbarhet. På nedre Hola er det rolig med unntak av en bolig hvor det er mye besøk fra byens rusmiljø, mye trafikk på nattestid og hvor politiet har vært jevnlig innom. Feltteamet har 44 pasienter. Helsestasjon for rusavhengige (prosjekt) Helsestasjonen hadde i mai 4 besøk pr dag fordelt på 15 personer. I juni var det et gjennomsnitt på 2,4 besøk pr dag fordelt på 15 personer, og i august ytterligere ned til et gjennomsnitt på 2 besøk pr dag fordelt på 11 personer. Det er en betydelig nedgang fra forrige periode. Det er uvisst hva som er årsaken. Det deles ut brukerutstyr, tar imot brukt utstyr og utfører sårstell samt samtaler. Helstasjonen hadde feriestengt i uke Det er søkt om og innvilget penger, fra Helsedirektoratet, til «overdoseprosjekt» som starter opp høsten Helsestasjon og lavterskeltiltaket vil ha en sentral rolle her. I hovedsak handler prosjektet om opplæring av pasienter, pårørende og ansatte i å bruke en nesespray som kan forhindre overdosedødsfall. Lavterskeltilbud for rusavhengige (prosjekt) Lavterskel ble organisert under rustjenesten fra 1.mai og samtidig gikk man over til å ha stengt en time midt på dagen. Disse endringene har vært positive. Det har allikevel vært en utfordrende arbeidssituasjon med få, men svært krevende brukere. Tilbudet har ikke utviklet seg i tråd med intensjonene og det er besluttet å stenge tiltaket i uke I den tiden skal de ansatte gjøre en brukerundersøkelse og deretter skal prosjektet evalueres. Det var i mai et snitt på 5,68 besøk pr dag. I juni et snitt på 5,3 besøk pr dag og i august har det gått ytterligere ned til 3,73 besøk per dag. Det er også her en betydelig nedgang i besøkstallet, selv om det var forventet noe nedgang i besøkstallet etter sommerferien ble den større enn antatt. Tilbudet består av samtaler, noe samarbeid med Hav(b)rus, matlaging sammen, hobbyaktivitet, støtte og motivasjonsarbeid, samarbeid med andre tjenester, praktisk bistand og krisehåndtering. I tillegg hjelp til å finne søknadsskjemaer og søke ulike tjenester. Aktivitet «tur ut av huset» og samarbeid og dugnadsjobbing på Tons of Rock. Lavterskel hadde feriestengt i uke Oppfølgingsboliger psykisk helse. Alle 22 leiligheter er nå bebodd. Med unntak av tre beboere mottar alle tjenester fra Oppfølgingsboliger psykisk helse. Sommerferieavvikling har gått som planlagt med gode sommervikarer. Det er 9,45 årsverk i turnus inklusive 50% leder. Avdelingen har lavt korttidsfravær men har ansatte med kroniske plager som utgjør en utfordring med tilrettelegging i tillegg til langtidssykemeldinger og AAP. I hovedsak dekkes fraværet opp med egne ansatte som ikke jobber full stilling, og timevikarer. Som beskrevet i forrige rapport øker pleiebelastningen hos de dårligste pasientene. De får nå i større grad somatiske tilleggsplager som gjør hjelpebehovet større. Dette får også konsekvenser for hvordan de klarer å ivareta matlaging,

12 rydding og renhold i egen bolig. Disse renholdsoppgavene faller da på personalet i oppfølgingsboligen. Kompetanse- Ansattsituasjon Enhet rus og psykisk helse har pr ca. 34 årsverk hvorav 3.8 årsverk er ubesatt. Høyskole Høyskole Faglærte Faglærte Assistenter med videreutda nning med videreutda nning 45% 25% 16% 12% 2% Som nevnt i forrige rapport er det konkurranse om sykepleiere generelt og det er enda vanskeligere når det gjelder sykepleiere med videreutdanning. Forrige utlysning gav ingen resultater. Spesialisthelsetjenesten lønner betydelig bedre enn kommunen, noe som kan spille en rolle. Det er fortsatt en stilling utlyst. En vernepleier er ansatt i et vikariat i Feltteamet for et år noe som vil forbedre situasjonen. Det er utfordrende å håndtere personalsituasjonen når ansatte er på AAP over tid. Når det ikke er forutsigbart hvor lenge en AAP vil vare, kan vi heller ikke ansette vikar. Konsekvensen er at flere prosenter blir stående vakant som igjen går utover tjenestetilbudet og de ansatte som er på jobb. Vi har fått tilskuddsmidler fra fylkesmann for å ansette psykolog. Tilskuddsrammen tilsvarer knapt en halv stilling som medfører at kommunen må finne resterende lønnsmidler innenfor egne rammer. Det er besluttet å overføre tilskuddsmidlene til neste år og vente med ansettelsen. Pågående prosjekter med tilskuddsmidler ROPIT er et forskningsprosjekt i samarbeid med høgskolen som omhandler tjenester til ROP pasienter. Helsestasjon og lavterskel tilbud for rusavhengige startet i oktober 2017, og er bemannet med tre årsverk med midler fra fylkesmannen. Tilskuddsmidler Enheten mottar tilskuddsmidler fra fylkesmannen tilsvarende tre årsverk til helsestasjon og lavterskel for rusavhengige. Hvert år reduseres tilskuddet med ,- pr årsverk, som skal kompenseres fra «opptrappingsplan for rus» som inngår i kommunens rammetilskudd. St. Joseph Utvendig oppussing av bygningen startet i mai og er nå ferdig. Det planlegges noe oppussing av 3 etasje. Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager over 40 dager totalt 3. tertial ,9 0,3 0,8 3,6 5,6 1. tertial ,1 1,5 1,7 2,6 7,0 2. tertial ,5 0,9 1,4 6,6 9,4 3. tertial 2018 Sykefraværet i enheten har gått opp med 2,4 %-poeng sammenlignet med 1. kvartal Det er stor variasjon mellom de forskjellige avdelingene/ teamene fra 0,3 til 36%. Prosentutslag blir veldig store i små team. Korttidsfraværet er i hovedsak lavt. Aktivitetssenteret og

13 Oppfølgingsboligene psykisk helse har utfordringer når det gjelder langtidsfraværet. Årsakene er bl.a. belastningsskader. Det tilrettelegges i størst mulig grad, men det er utfordrende å ivareta tilretteleggingsbehov i en liten avdeling uten at det får konsekvenser for andre ansatte. Sykemeldingene er ikke relatert til arbeidsmiljø. Ledere har et generelt fokus på arbeidsmiljø og tilstedeværelse. Ansatte som er sykemeldte har oppfølgingsplan og jevnlige samtaler nærmeste leder. Det er dialogmøter med NAV og podium. Enheten hjemmesykepleien Plassituasjon; brukere og pasientlogistikk Avdeling: Antall brukere Tiltakstid pleie og omsorg Hjemmesykepleien totalt Vedtakstid Praktisk bistand Hjemmehjelpsavdelingen Hverdagsrehabilitering Overført Enhet Helsehus "En meningsfull 16 hverdag" Dagsenter demens (Busterud) "En meningsfull hverdag" Dagsenter Seniorer og eldre (Busterud) 21 Tallene er hentet fra og viser kun aktuell dags tilstand. Gjennom våren/sommeren har det vært variasjoner i antall brukere og tiltakstid, da dette endres daglig. I løpet av en måned kan man således ha ytt mer bistand enn det som vises for aktuell dato, avhengig av pasientenes tilstand og pasientflyten fra spesialisthelsetjeneste og de kommunale institusjonene. I tiltakstiden inngår ikke kjøretiden til og fra pasienten, så tiltakstiden i hjemmesykepleien gir kun et delvis korrekt bilde av hvor "fulle" arbeidslistene er. Det høye trykket mot tjenesten fortsetter i 2. tertial. Vi ligger på en høy ansikt til ansikts-tid» (A til A tid), med 59%. Fra årets begynnelse og fram til har antallet pasienter økt med 60. Til tross for dette ligger den totale tiltakstiden tilnærmet stabil. Dette viser at tjenesten er effektivt drevet, med flere og kortere besøk. Med flere besøk øker også kjøretiden mellom pasientene. Det er suksessivt gjennom året måtte øke antall arbeidslister pr vakt, da en ser en opphopning av pasientbesøk mellom og Pasienter utskrevet fra Helsehus og spesialisthelsetjeneste har et mer komplekst sykdomsbilde, og mange har stort bistandsbehov, både medisinsk og pleiemessig. I tillegg opplever tjenesten økt pågang av pasienter med relativt langtkommen demenssykdom. Tjenesten yter bistand til personer med utfordringer innenfor flere områder; psykiske lidelser, rusproblematikk, demenssykdom, samt både yngre og eldre personer med alvorlig fysisk sykdom. Tjenestetilbudet på natt må sies å være marginalt, og tåler ikke ytterligere økning av oppdrag. Det ble før sommeren lyst ut 3 nye stillinger for sykepleiere på natt for ruste tjenesten til å ta imot flere pasienter med behov for bistand på natt. Dette er i samsvar med økonomiplan og budsjett. Det var dessverre kun en kvalifisert søker til stillingene, og hun takket nei til tilbudt stilling. Hjemmesykepleien har ansvar for pleie- og omsorgstjenestene i overgangsboligen i Halden fengsel. Det har siste året krevd store personalressurser mot en enkelt bruker der.

14 Hverdagsrehabiliteringsteamet ble fra organisert inn i "Avdeling for aktivitet og mestring" i enhet "Helsehus". Dette for at de skal ha en større faglig tilhørighet og enklere kan benytte terapeut-ressursene på tvers i avdelingen. Virtuell korttidsavdeling har fortsatt opplevd noen tekniske utfordringer, spesielt med klienten på Halden legevakt, som er mottakssentral. esmart, som leverandør, har fokus på disse utfordringene, da klienten også skal være mottakssentral for kommunens satsing på digitale trygghetsalarmer. Utrullingen av de digitale trygghetsalarmene er pga. klientutfordringene forsinket ifht fremdriftsplanen, men det er mål om å bytte ut alle analoge alarmer innen utgangen av «Aktivitetstilbud for seniorer og eldre» er lokalisert i Busterudgata Vest. Vi har stor tro på den helsegevinsten et dagsentertilbud gir. Vi har her godt samarbeid med NAV og har tatt imot flyktninger i språkpraksis via NAV sitt prosjekt. Det samarbeides med frivillige og «Halden Arbeid og vekst», som drifter kafeteriaen i lokalene. Kompetanse ansattsituasjon (årsverk): Enheten har 102 årsverk Høgskole Fagarbeider: Ufaglært, inklusiv hjemmehjelpsavd ( 7+9 hj spl/hj hj) Det jobbes mot å øke grunnkompetansen i enheten. Ufaglærte er i utdanningsløp til fagarbeidere i klasser startet av Halden kommune høst To sykepleiere har avsluttet videreutdanning innen sår og nye har startet opp videreutdanninger i diabetssykepleie. Enheten har tre sykepleiere i masterløp i klinisk sykepleie/helsesykepleier (tidl. helsesøster). I tillegg er det et historisk høyt antall som deltar i opplæringsprogrammet "Demensomsorgens ABC". 4 sykepleiere og en helsefagarbeider er med i «Nettverk for ressurssykepleiere i kreftomsorgen», og er gode ressurser på området for kollegaene. I tillegg har enheten kontakter innenfor både etikk, hygiene og smittevern, laboratorievirksomhet og demens. Disse deltar på både interne og eksterne samlinger for å holde seg oppdaterte innenfor fagområdet. Enheten har startet et løp for å heve vurderingskompetansen gjennom opplæring i ProAct. Målet er å oppdage tegn på forverret helsetilstand på et tidligere stadium og forebygge forverring/starte behandling hjemme, og dermed unngå innleggelse i institusjon. Sykepleiergruppa har deltatt i opplæringsprogrammet "Livets siste dager", som er et verktøy for å bedre behandlingen ved livets slutt. I tillegg har enhetens sykepleiere og en del av byens fastlegerastleger deltatt på opplæring i bruken av "medikamentskrin" for bruk i livets siste dager. Ansatte tar månedlige e-læringskurs i aktuelle team, med påfølgende diskusjon i personalgruppa. Ved ledighet vurderes stillinger omgjort til stillinger med krav til høyere kompetanse, fortrinnsvis sykepleier. Pågående prosjekter Dagtilbudet til eldre med demenssykdom som hjemmesykepleien driver anser vi som svært positivt. Tilbudet gis i Busterudgata Vest, og i brukers hjem/ut på tur i nærområdet. Det er tett samarbeid med dagsenteret på Solheim i forhold til å finne egnede brukere, slik at man i dag gir tilbud til ca. 8 brukere pr. dag. Det er svært få nye søkere til Tilbudet for yngre demente og

15 tilbudet er derfor slått sammen med tilbudet til eldre. Det er noen få på ventelistene på dagtilbud til personer med demens, og tilbud om plass behovsprøves med ledighet. Tilskuddsmidler For prosjekt til dagaktiviteter til demente har enheten mottatt i Disse benyttes til å dekke lønnskostnader for prosjektmedarbeiderne. Ressurssykepleiere i kreftomsorgen, midler fra Samhandlings forum kr Samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenestens alle nivåer, som går på å danne nettverk av ressurssykepleiere i kreftomsorgen i kommunen, slik at vi er bedre rustet til å gi et kvalitativt bedre tilbud til kommunens kreftsyke. Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager over 40 dager totalt 3. tertial ,6 2,1 1,1 7,4 12,2 1. tertial ,3 2,1 2,2 9,8 16,4 2. tertial ,2 1 2,3 6,4 10,9 3. tertial 2018 Fraværet har økt sammenlignet med samme periode i fjor. Fraværet var i fjor historisk lavt for hjemmesykepleien. Det har vært et høyt fravær på en del sommervikarer, noe som ikke fremkommer av tallene over. Dette var krevende for driften i sommer. Fravær bunner i både personlige utfordringer og fysiske plager. Man opplever å ha god oversikt over årsaker til sykemelding. NAV er sterkt inne i bildet i noen av sakene. Stort fokus fra lederne på sykefraværsoppfølging, godt samarbeid med personalavdelingen. BHT (bedriftshelsetjenesten) kobles inn ved behov. Tilrettelegging gjennomføres i den grad det er mulig innenfor ordinær drift, men det er utfordrende å få til pga. driftstype og behovsomfang. Tilrettelegging er lettere å gjennomføre for sykepleiergruppa, hvor en stor del av ordinære arbeidsoppgaver er fysisk mindre belastende og utføres inne på basen. Det satses på kompetanseheving for å trygge ansatte i arbeidet ute, både via e-læring og stedlige kurs. Det jobbes godt på tvers for å utjevne arbeidsbelastningen mellom gruppene. Dette er en «balanseøvelse» ifht å ivareta pasientsikkerheten og gi ansatte en god arbeidshverdag. Bemanningen justeres etter driftsnivå, men likevel oppleves det at det er et høyt arbeidspress i enheten. Avdelingslederne er ansvarlige for justeringene. Enheten bidrar aktivt ifht utprøving for å få sykemeldte ansatte tilbake i jobb så raskt som mulig. Vi har en forsøksordning ut 2018 for å redusere belastningen på ansatte og ledere ved akutt fravær på morgen. To ansatte med krav om fast stilling har fått innvilget sine krav i enheten i stillinger som er fleksible mellom gruppene og dekker fravær som meldes på kveld eller samme morgen. Dette oppleves som veldig positivt og stressreduserende for de gruppene som drar nytte av ordningen. Enhet omsorgsboliger Enheten dekker Søsterveien omsorgsboliger, Hagegata og Vaterland omsorgsboliger, Brygga omsorgsboliger, Bergheim Bofellesskap 1-6 og Bergheim Trygdeboliger. Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte. Per i

16 dag har Brygga omsorgsboliger fast bemanning på 2. etg. Brukere boende i etg. bistås i hovedsak av hjemmesykepleien. Det vektlegges at brukere/ beboere i omsorgsboliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Omsorgsboligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad. Plassituasjon; brukere og pasientlogistikk pr Avdeling: Antall plasser: Tiltakstid pleie og omsorg Vedtakstid hjemmehjelp / praktisk bistand opplæring Bergheim timer Trygdeboliger Bergheim bo timer Vaterland / timer Hagegata Søsterveien timer Brygga timer Tallene i tabellen over er pr Det gis forskjellige typer av tjenester ved Bergheim og Brygga omsorgsboliger enn ved Søsterveien og Vaterland/Hagegata omsorgsboliger. Ved Bergheim gis tjenesten som en mer helhetlig tjeneste ut fra behov i løpet av dagen, og tiltaks- og vedtakstid vil derfor ikke alltid gjenspeile den totale pleietyngden i avdelingen ved Bergheim. Ved Brygga gis helhetlige tjenester hovedsakelig i form av vedtak om praktisk bistand og opplæring. Enheten merker godt effekten av samhandlingsreformen i forhold til et økt press til å beholde flere brukere hjemme på grunn av en lav tilgang på korttids- og langtidsplasser i kommunen og en raskere utskrivning fra sykehuset. Det merkes spesielt en økning i tiltakstiden ved Søsterveien og Vaterland / Hagegata der tiltakstiden sammenlignet med april 2018 har steget med 62 timer ved Søsterveien og med 205 timer ved Vaterland / Hagegata. Ved Vaterland / Hagegata har det siden første halvdel av 2017 vært nødvendig med en ekstra arbeidsliste på dagtid + periodevis en ekstraliste på kveldstid for å kunne ivareta brukernes vedtak og behov for pleie og omsorg. Tjenesten har en stor bredde i brukergruppen; psykisk syke brukere, rus, alvorlig syke/multisyke både yngre og eldre. Enheten er fortsatt meget sårbar når det gjelder sykepleiere til vikariater, ekstravakter og helger. De omsorgsboligene som ikke er organisert / bygget for demensomsorg, Søsterveien og Vaterland / Hagegata, også utfordringer i forhold til å møte de behov denne brukergruppen har. Kompetanse ansattsituasjon (årsverk) pr. April 2017 Enheten har 142 årsverk. Høyskole Fagarbeider: Ufaglært: 17 % Enheten har fortsatt en lav andel årsverk med høyskoleutdannede og det arbeides kontinuerlig med å omgjøre hjemler til høyskole. Enheten har som mål å i første omgang nå en dekning med 20 % høyskole sykepleier / vernepleier. Enheten har tidligere ikke hatt sykepleier på natt, men etter omgjøringer av hjemler har vi nå på plass to nattsykepleiere ved Søsterveien og en ved

17 Vaterland / Hagegata. Målet er at Vaterland / Hagegata og Søsterveien skal ha en sykepleier på vakt alle netter. Enheten sliter med å rekruttere til sykepleier- og vernepleierstillinger. Dette kan føre til økt slitasje på øvrige ansatte. Ved sykdom, både kortvarig og langvarig, er det vanskelig å rekruttere høyskoleutdannede vikarer og dette medfører i noen tilfeller at vaktene må dekkes av annen kompetanse. Dekningen med høyskole varierer mellom avdelingene og organiseringen av tjenestene er noe ulik avhengig av hvilken type avdelinger det er. Kompetanseheving og internundervisning: Enheten gjennomfører kompetanseheving innenfor legemiddelhåndtering gjennom regelmessige kurs og e-læringskurs. Fire av enhetens sykepleiere er deltagere i ressurssykepleiernettverket for lindrende behandling og får gjennom dette god opplæring og kursing i lindrende behandling. Avdelingenes hygienekontakter deltar ved SØF s smittevernskurs 2 ganger årlig. E-læring via veilederne.no benyttes til kompetanseheving av ansatte, vikarer og sommervikarer. Etisk kompetanseheving ivaretas av avdelingens etikkveiledere i etiske refleksjonsgrupper i avdelingene. Pågående prosjekt Ernæring er et satsningsområde i enheten. Alle avdelinger har arbeidet aktivt med ernæring og innføring av 4 måltider. De avdelinger som har fellesmåltider har innført 4 måltider om dagen. De avdelinger der beboere organiserer egne måltider / får hjelp til dette i egen leilighet tilbyr hjelp til 4 måltider for de som ønsker dette. I samarbeid med enhet helsehus og hjemmesykepleien arbeides det med et prosjekt for innføring av Livets siste dager for hjemmeboende brukere. Enheten har gjennomført brukerundersøkelse ved Søsterveien og Bergheim trygdeboliger våren Enheten innfører fra høsten 2018 en bemanningspool ved Vaterland / Hagegata for å flytte lønnskostnader fra variabel lønn til fastlønn. Poolen består av heltidsstillinger og skal dekke opp fravær i avdelingen. Dette vil øke kontinuiteten for både brukere og ansatt og frigjøre tid for avdelingsleder til å lede. Tilskuddsmidler Enheten har mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til dagaktiviteter for brukere med demens i omsorgsboligene. Midlene benyttes til å dekke lønnskostnader for prosjektmedarbeiderne. Det er søkt om videreføring av prosjektet i Fire av enhetens sykepleiere er deltagere i ressurssykepleiernettverket for lindrende behandling og får gjennom dette god opplæring og kursing i lindrende behandling. Prosjektet innføring av Livets siste dager er innvilget ,- fra fylkesmannen i 2017 og det er godkjent overføring av midlene til Velferdsteknologi i enhet omsorgsboliger Enheten er og ønsker å være åpen for innovative løsninger og velferdsteknologi. Enheten har pr. i dag allerede mye teknologi i daglig bruk som blant annet:

18 Brygga omsorgsboliger benytter smarthusteknologi. Dette gjør at man kan motta varslinger hver gang noen går ut døren, åpner vindu, åpner verandadør o.l. Dette reguleres av vedtak. Brygga omsorgsboliger har et alarmsystem som er tilknyttet smarttelefoner som personalet bærer med seg. Til dette kan det tilkobles alarmer med snorer, smykkealarm, alarmklokker, epilepsialarmer, lysvarsler på vegg mv. der varslinger går direkte til personalets smarttelefoner. Brygga omsorgsboliger har automatiske døråpnere. Disse benyttes både universelt og enkeltbrukere kan benyttes det via brytere eller innebygd i elektriske rullestoler. Det benyttes kommunikasjonshjelpemidler som Rollertalk og PC. Bergheim demensboliger har døralarmer og sengealarmer som er tidsstyrte for bruk på natt. Ved Søsterveien arbeides det med et prosjekt der det er montert elås på hovedinngang og på 10 av leilighetene. Dette ses i sammenheng med videre satsning på velferdsteknologi i enheten. Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager over 40 dager totalt 3. tertial ,4 1,4 2,8 8 14,5 1. tertial ,8 1,3 2,0 9,4 14,5 2. tertial ,4 1,0 1,0 7,3 10,8 3. tertial 2018 Enhet omsorgsboliger har sykefraværsprosent 10,2 % 2. tertial Tertial 2017 var sykefraværsprosenten 8,9 %. Fraværet over sommermånedene er tradisjonelt lavere enn andre tider på året men i 2018 har enheten hatt et høyere fravær denne perioden enn tidligere år. Enhetens mål for sykefravær er under 10 % og pr nå ligger vi over dette målet. 3 av avdelingene ligger under målet og dette er Bo 1 og 2, Vaterland / Hagegata og Søsterveien. Øvrige avdelinger ligger over målet. Ansatte med belastningsskader har som regel store utfordringer fordi avdelingene har stor pleietyngde og brukerne stort bistandsbehov (mange daglige forflytninger). Noen avdelinger har flere ansatte med behov for tilrettelegging av oppgaver. Dette er en stor utfordring for avdelingene å få til på en god måte uten at det øker belastningen for de øvrige ansatte. Avdelingene i omsorgsboligene har lav sykepleiedekning og dette øker belastningen på sykepleierne. Avdelingsledere bruker mye tid på sykefraværs-oppfølging og jobber forebyggende i den grad dette er mulig. Tilrettelegging benyttes innenfor ordinære oppgaver og det søkes tilretteleggingstilskudd via NAV. Det er et tett og godt samarbeid med NAV, HMS avdelingen og avdelingsledere. Enheten samlokaliserte boliger Plassituasjon; brukere og pasientlogistikk Enheten har stort sett stabilt antall brukere, 110 brukere fordelt på 18 boliger, ambulerende miljøarbeidertjeneste, en BPA ordning (heldøgns tjenester), og en bruker med heldøgns tjenester hvor bistanden gis av privat aktør. Økning av brukere kommer stort sett til avdeling

19 Ambulerende miljøarbeidertjeneste. Brukerne i samlokaliserte boliger eier sine leiligheter, det er kun et par som leier kommunal leilighet. Det er behov for flere boliger, og det er igangsatt samarbeid med pårørende i forhold til ny bolig. En utfordring for kommunen er at brukere med svært stort bistandsbehov må ha hjelp i hjemmet da det ikke er ledig samlokalisert bolig. Utfordringen ligger i at kommunens ansatte må jobbe alene i et enkelt hjem uten kollegaer tilstede, og det medfører manglende samdriftsfordeler. Ved oppføringen av Idd samlokaliserte bolig for eldre og ny samlokalisert bolig for yngre er målet å avhjelpe denne situasjonen. Når det blir ledige leiligheter i de samlokaliserte boligene er det viktig å få inn nye beboere så fort som mulig. Det er den senere tid blitt noen leiligheter ledig og nye beboere er varslet inn med omfattende behov for tjenester, både fra et faglig grunnlag og ikke minst ressursmessig. Dette er svært krevende for enhetens budsjettrammer og ressurstilgang. I tjenesteyting til enkelte brukere er det komplekse utfordringer som krever høy grad av kompetanse. Dette er igjen en stor utfordring for enheten på bakgrunn av den lave høgskole dekningen (særlig vernepleiere). Det er stort press på Ambulerende miljøarbeidertjeneste da det stadig tilkommer brukere som er i behov av bistand fra kommunen. Flere av brukerne har store utfordringer både i forhold til rus, kriminalitet og psykiske lidelser. Avdelingen har få høyskoleansatte og utfordringene rundt enkelte av brukerne tilsier at man må få økt kompetanse i avdelingen. Det jobbes systematisk med dette etter hvert som det blir ledige stillinger. Dette for å kunne møte de behov enkelte av disse brukerne har, men også i forhold til de ansatte som daglig må ta selvstendige avgjørelser i sitt arbeid og ofte står i krevende situasjoner. Det ble i avdelingen fra mai måned innført arbeid med LMP slik at lister og oppdrag er effektivisert. Dette gir økt kvalitet ovenfor brukerne og deres vedtak, men også for de ansatte i forhold til forutsigbarhet og enklere måter å dokumentere på. Dette har vært positivt mottatt i avdelingen av de ansatte. Dette er en oppsøkende avdeling og samarbeid mellom boligene blir større. Effekt av ambulant tjeneste er at denne avdelingen kan avlaste enkelt avdelinger/brukere på en kostnadseffektiv måte. Denne ambulante avdelingen vil trolig vokse med årene, da det er tydelig at det ofte er punkt bistand og bistand til gitte oppgaver som er behovet og ikke nødvendigvis en hel vakt over mange timer. Kompetanse ansattsituasjon (% andel av 189 årsverk) Ufaglært Faglært Høgskole 27% 45% 28% Det er viktig å presisere at andelen høgskole innehar alle med høgskoleutdanning, ikke bare vernepleiere eller sykepleiere. I prosent andelen ligger også f.eks. lærere, førskolelærer, sosionom, barnevernspedagog m.m. Målet for enheten er å øke faktisk andel på vernepleiere, pr 1. tertial er andel vernepleiere kun 13% av høgskole andelen. Alle nye utlysninger som gjøres vil være spesifisert til vernepleier eventuelt sykepleier da medisinkompetanse er særlig viktig. I prosentandelen høgskole (28%) ligger også avdelingsledere, fagleder og enhetsleder. Det tilsvarer 11,2 årsverk i enheten. Det er en direktetid på 90 % i turnus (dvs. direkte arbeid med bruker etter vedtatte enkeltvedtak). 10 % passiv tid er f.eks. overlapping eller passive nattevakter. Alle turnuser er utarbeidet på bakgrunn av brukernes individuelle vedtak. Enheten gir tjenester primært etter praktisk bistand

20 og opplæring. Det kreves god kompetanse hos ansatte for å drive opplæringstiltak rundt den enkelte bruker, derav viktig med vernepleiere i enheten. Det er lav dekning av høyskolekompetanse i enheten, og det er særlig behov for vernepleiere som har sin kompetanse på nettopp brukergruppen i enheten i tillegg til medisinkompetanse. I de tilfeller hvor det er vedtak etter kap. 9 er det krav fra fylkesmannen om 3-årig helsefaglig utdanning, noe som blir krevende for enheten pga. lav dekning vernepleiere/sykepleiere. Det er utarbeidet kompetanseplan for kommunalavdelingen, der statistikk over de ulike utdanningene framkommer. Planen foreslår tiltak i forhold til kompetanseheving og forslag til rekruttering/skolering av ansatte. Det er i 2018 utlyst rekrutteringsstillinger ifht vpl studenter på 3. året. Det har vært vellykket og enheten har fått rekruttert inn ønsket vpl kompetanse på bakgrunn av dette tiltaket. Enheten har egen kompetanseplan med internkursing og opplæring holdt av fagleder. I tillegg har enheten utarbeidet en virksomhetsplan hvor det er besluttet at enheten skal innføre kunnskapsbasert praksis som faglig plattform. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber videre med dette. Kompetanseheving og internundervisning ihht. enhetens kompetanse plan for Utviklingshemming Del 1 og Del 2 for alle ansatte Grunnkurs kap. 9 alle ansatte Temakurs kap. 9 målgruppe varierer med tema Fordypning kap. 9 daglig faglig ansvarlige for kap 9 (avdelingsledere) Utfordrende atferd etter forespørsel Vold- og trusler, del 1 og del 2 for personalgrupper hvor tema er aktuelt og personalgrupper som utsettes for regelmessig vold som krever ferdigheter i teknikker for håndtering. Del 1 forebygging og grunnleggende prinsipper, del 2 fordypning og trening i teknikker "Diagnoser" (autismespekterforstyrrelse, Down's syndrom, Fragilt- X syndrom, epilepsi, ADHD, synshemming m.m). - personalgrupper som arbeider med personer med aktuell diagnose Utviklingshemming, aldring og demens personalgrupper som arbeider med eldre utviklingshemmede og/eller demensproblematikk Psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming avdelinger hvor problematikk er aktuell Lovverk (helsepersonell lov, pasient- og brukerrettighetslov, helse- og omsorgtjenesteloven alle ansatte Kurs i dokumentasjon alle ansatte Foreldresamarbeid personalgrupper i ulike avdelinger etter ønske/behov Legemiddelhåndtering - alle ansatte Obligatoriske e-læringskurs Pliktmessig avhold alle ansatte, nettbasert fra veilederen.no Privat mobilbruk alle ansatte, nettbasert fra veilederen.no Ingen hemmeligheter alle ansatte, nettbasert fra helsekompetanse.no Journalføring - alle ansatte, nettbasert fra veilederen.no Taushetsplikt på personalrom alle ansatte, nettbasert fra veilederen.no

21 Pågående prosjekter Enheten har våren 2018 søkt Helsedirektoratet om ,- til prosjekt : "Kompetansehevende tiltak i tjenester til personer med utviklingshemming Prosjekt fagnettverk". Det ble innvilget kroner ,- til dette prosjektet. Bakgrunn for søknaden bygger på flere sentrale føringer som blant annet NOU: "På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming" - lagt frem av Rettighetsutvalget oktober Det framkommer av analysen fra utvalget at kompetansen er lav i tjenesteapparatet og at det jobber mange ufaglærte i tjenesten til utviklingshemmede. Prosjektets mål om kompetanseheving vil være med å styrke ansattes grunnkompetanse, fremme tjenesteutvikling og bidra til at personer med utviklingshemming får realisert sine grunnleggende rettigheter. Andre effekter vil være: styrker deltakernes kompetanse og rolle som fagpersoner i personalgruppen, øker samarbeid innad i personalgruppen og på vers av avdelinger, deltakerne får tilhørighet til et fagnettverk og kan forebygge turnover og øker livskvalitet for personer med utviklingshemning ved en kvalitetssikring og bruk av faglig forsvarlige metoder Det skal i prosjektet opprettes og etableres et fagnettverk og heve grunnkompetansen til ansatte. Videre skal prosjektet bidra til utarbeidelse av temahefte til bruk for ansatte i tjenesten i tillegg til faglige samlinger i fagnettverket. Prosjektet startet september 2018 med varighet til juni 2019 Plan for gjennomføring: 1. Samarbeidsmøte med NFU før oppstart av samlingene 2. Avdelingsledere utpeker deltakere fra egen avdeling og søker plass i fagnettverket etter gitte kriterier. 3. Det avholdes samarbeidsmøte med de aktuelle avdelingslederne i forkant av samlingene 4. Samlingene gjennomføres i tidsrommet oktober/november 2018 mai Det gjennomføres 8 samlinger på 2 timer med unntak av en samling som er på 4 timer. 6. De deltakerne som utpekes av avdelingsledere til deltakelse vil utgjøre et ressursteam på egen arbeidsplass 7. Temaer på samlinger: utviklingshemming, selvbestemmelse og tvang og makt, helse, psykiske lidelser, pårørende samarbeid, seksualitet og overgrep, velferdsteknologi og ASK, fritid og fysisk aktivitet 8. Det utarbeides tema hefte som inneholder materiale fra de ulike temaene. Dette heftet skal brukes på fagmøter i de enkelte avdelingene. 9. Deltakerne, avdelingsledere og enhetsleder deltar i evaluering av prosjektet 10. Avdelingsledere og enhetsledere deltar i planlegging og implementering av fagnettverk og temahefte etter prosjektets avslutning. Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager over 40 dager totalt 3. tertial ,4 1,0 1,5 8 11,9 1. tertial ,6 1,2 1,8 8,1 12,7 2. tertial ,8 1,1 1 6,7 9,7 3. tertial 2018

22 Enheten har nedgang på 3% fra 1.terital Enhetens mål har vært fravær på 10% eller under, og dette målet er pr 2. tertial oppnådd. Det jobbes aktivt og systematisk med sykefraværsoppfølging og det er svært godt samarbeid med personalavdelingen, Stamina og NAV i enkelt saker. Det søkes tilretteleggingstilskudd i flere avdelinger ifht tilrettelegging for enkeltansatte. Brukernes behov for tjenester er imidlertid satt i fokus og arbeidsoppgaver beskrevet tydelig ifht dette. Det er ikke anledning for å tilrettelegge i en slik grad at ikke brukernes behov blir ivaretatt. Avdelingsledere deltar aktivt ifht rekruttering og overflytting av ansatte fra andre avdelinger og enheter, slik at «rett person havner på rett sted» ifht arbeidsoppgaver som er i de aktuelle avdelinger. Vakante stillinger besettes fortløpende, og det er nå svært få ledige stillinger. Omorganisering av ledelsesstrukturen har slik det ser ut nå vært positiv, og det er mindre stress og slitasje på avdelingslederne. De er også mer tilstede i hver enkelt bolig da ingen nå har mer enn 2 avdelinger å lede. Enheten vil evaluere dette grundig i desember Enhet koordinerende fellestjeneste / Båstadlund arbeids - aktivitetssenter Støttekontakt Det er økende mengde søknader fra personer som søker støttekontakttjeneste. Søknadene kommer fra personer i alle aldre med ulike funksjonshemminger. Det er enkelte personer med støttekontaktvedtak som mangler støttekontakt. Veiledning og oppfølging av nye og gamle støttekontakter er viktig og det arbeides jevnlig med å rekruttere nye støttekontakter. For å rekruttere flere personer til oppdrag som støttekontakt er det lagt i fremtidsplaner med å bruke sosiale media, henge opp plakater på legekontor, høyskole, frivillige organisasjoner. Dette arbeidet er godt i gang og vi ser at vi rekrutterer flere støttekontakter når man bruker sosiale medier aktivt, det planlegges nå for en større rekrutering på sosiale medier nå i høst. Det blir søkt om politiattest for alle som ønsker å bli støttekontakt. Veiledning og oppfølging av støttekontakt krever sitt arbeid, og det er en arbeides kontinuerlig med å rekruttere riktig støttekontakt til riktig bruker. Dette har gitt resultat i flere støttekontakter. Veiledning og oppfølging av støttekontakter krever sitt arbeid. Avlastning Avlastning er viktig for foreldre/pårørende for at de skal kunne klare å stå i krevende omsorgsoppgaver. Avlastningsvedtak innvilges ut fra en kartlegging og en konkret vurdering i forhold til den enkelte families situasjon. Koordinerende fellestjeneste mottar for tiden mange søknader om avlastning både i institusjon og privat regi, man ser en økende tendens i forhold til å motta søknader om avlastning etter Helse- og omsorgstjenesteloven via Barnevernstjenesten. Dette krever utvidet samarbeid mellom helse og omsorgstjenesten og barnevernstjenesten

23 BPA BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) er en tjeneste for personer som har et langvarig og stort behov for personlig assistanse. Det er en alternativ måte å organisere tjenesten praktisk og personlig bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet. Ved innkommen søknad om BPA utfører Koordinerende fellestjeneste en kartlegging og innhenter relevante opplysninger i behandlingen av søknaden. Ser man på statistikk for innkomne søknader om BPA for 2018 totalt, vil man ved sammenligning for 2017 se at det er en økning i antall søknader og det er et stort fokus på denne type helse og omsorgstjeneste. Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 omhandler de rettssikkerhetsmessige og administrative tiltak som er pålagt kommunen å ivareta når det anvendes tvang og makt overfor personer med utviklingshemming. Formålet med reglene er å hindre at personer med utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade, og forebygge at kommunen må gripe inn med bruk av tvang og makt. Det er omfattende arbeid knyttet til å opprettholde kravene i lovverket. Enhetsleder for Koordinerende fellestjenester er overordnet faglig ansvarlig for vedtakene. Koordinerende fellestjenester fatter vedtak i samarbeid med område samlokaliserte boliger, er arkiveringsansvarlig, planlegger og gjennomfører kompetanseheving, gjennomfører internkontroll og administrerer ressursgruppe på området. Det er gjennomført grunnkurs i kommunal regi i juni 2018 hvor det var totalt 59 deltagere. Ansatte fra private aktører hvor helse- og omsorgstjenesten i Halden kommune kjøper tjenester var også invitert. Det ble gjennomført tilsyn hos enkeltbruker fra Fylkesmannen i januar 2018, men det foreligger per dags dato ikke en ferdig rapport fra dette tilsynet. Søknader Antall mottatte søknader: Juli: 156 søknader August: 157 søknader Sept. tom : 97 søknader Totalt mottatte søknader: 410 søknader Antall omsøkte tjenester/saker: Juli: 262 tjenester August: 200 tjenester Sept. t.o.m : 145 tjenester Totalt omsøkte tjenester/saker: 607 tjenester/saker Status IPLOS 2018: Det arbeides nå med å etablere gode rutiner og fokus på ansvaret for IPLOS /ADL registrering og gode rutiner ute i hver avdeling. Fag og kvalitetsrådgiverne for enhetene blir involvert i dette arbeidet, felles dugnad for å nå et felles mål. Det vil i løpet av oktober 2018 settes opp kurs for ledere og ansatte i IPLOS grunnopplæring og feilretting i IPLOS feillogg. Vi håper også at vi kan ha en felles samling for IPLOS resurspersoner for at de i enda større grad sammen med fag og kvalitetsrådgiverne kan være gode pådrivere i IPLOS arbeid i egen avdeling.

24 Startlån/ tilskudd for 2017: Det er og forholdsvis mange søknader på Startlån og tilskudd fra Husbanken til Koordinerende fellestjeneste. Fra 1. september 2018 skal alle søknader om Startlån og tilskudd søkes elektronisk. Arbeidet med å gå over til å bli mest mulig elektroniske har pågått i hele 2018, men mest intensivt de siste månedene. Det tilbys hjelp til å fylle ut søknaden både ved timebestilling og hos Servicesenteret. Søknaden behandles deretter i «Startskudd» som er Husbankens eget program for behandling av søknader. Hvorfor er den nye saksbehandlingsløsningen for startlån og tilskudd bra for både søkeren og kommunen? Startskudd støtter opp om digitalt førstevalg, økt brukertilfredshet og likebehandling. Gjennom effektiv ressursbruk kan kommunene frigjøre mer tid til de som trenger mer hjelp. Løsningen bidrar også til å redusere kostnader til papirproduksjon og brevutsendelse. De som søker elektronisk om lån eller tilskudd vil få alle data fra offentlige registre innhentet automatisk. Systemet gir en sikker elektronisk dialog mellom søker og saksbehandler. Hittil i år har det kommet inn 142 søknader. For juli, august og september har det kommet inn 39 søknader Bostøtte: Bostøtte for 3 tertial (juli august september) ligger i gjennomsnitt utbetaling pr. mnd.: kr mill. Visma Enterprise Ressursstyring I sommer månedene juli august september har Visma Enterprise Ressursstyring gått som normalt. Det er gjennomført opplærings kurs til nyansatte og andre ansatte som skal være en ressurs for sine ledere med å legge inn vakter i turnusprogrammet. Systemansvarlig for Ressursstyring deltar i prosjekt gruppe som omhandler bemanning på nye Bergheim Bo og aktivitetssenter. Dette er arbeid som arbeides med kontinuerlig utover høsten og vinteren. Halden kommune er i en Pilot avtale med Visma. Det kommer en ny versjon av Ressursstyring i slutten av 2018 begynnelsen av Halden kommune skal som pilot skal teste programmet/ny versjon før programmet kommer ut til alle kundene til Visma. Omorganisering/ endringer i drift: Det har tidligere vært en gjennomgang av avdelingen med ekstern samarbeidspartner og på bakgrunn av dette er det lagt en plan for endringer i avdelingen. Endringene er enda ikke fullført. Endringene skal ivareta prosesser og forbedre lovens krav i forhold til saksbehandlingsprosesser innenfor helse og omsorgstjenesten. Periode 1 8 dager 1 16 dager dager over 40 totalt dager 3. tertial ,1 0,6 0,9 3,4 6,4

25 Båstadlund arbeid og aktivitetssenter Prosjekt Nytt arbeids og aktivitetssenter: Båstadlund er nå i gang med prosjektet knyttet opp mot nytt dagsenter på Asak, der 3 avdelinger skal samles. Det er nedsatt en arbeidsgruppe der verneombud, plasstillitsvalgte og kontaktpersoner fra hver avdeling deltar. Jeanne Uldal Arvanitis er prosjektleder. Det er nå utarbeidet et dokument, som er videresendt teknisk som beskriver behov på et nytt senter. Det vil deretter bli knyttet en arkitekt opp mot dette arbeidet før prosessen fortsetter. Avd. Nordbrøden: Nordbrøden har i lang tid levd med usikkerhet på hvor de skal være i fremtiden Hele 2. etasje på avdelingen er stengt etter et branntilsyn. Det er ikke tilgang på hverken spiserom eller garderober. Det er også dårlig med toalettforhold, da det bare er 1-2 tilgjengelige toaletter i 1. etasje til brukerne. Det har vært befaring på Iddevang skole og det er nå besluttet politisk at Iddevang skal benyttes. Det er pr. i dag en leieavtale på Nordbrøden. Avd. Bra-veien: Bra veien har sitt tilbud i Bra-veien 64, det er utfordringer knyttet til plassituasjonen og arealer. Leder og verneombud jobber med dette, og har hatt møter med avdelingen. Det jobbes med flere mulige alternativer på løsninger, både på kort, men også litt lengre sikt. Et er alternativene er å tenke at noen av brukerne og ansatte får et midlertidig tilbud på Iddevang, hvis Nordbrøden flytter dit. Edderkoppen: Edderkoppen er nå tenkt inn i Halden storsenter. Dette er et spennende prosjekt. Teamleder på Edderkoppen har deltatt på informasjonsmøter. Stillinger: Vi har hatt utlyst en teamlederstilling på avdeling Nybygg. Sykefravær Periode 1 8 dager 1 16 dager dager over 40 dager totalt 2. tertial ,5 1,5 1,3 5,8 9,1 3. tertial 2018 Fra organiseres Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter inn under Enhet koordinerende fellestjenester. Det er derfor ikke presentert noen sykefraværstall fra tidligere tertialere, da sammenligningsgrunnlaget er endret.

26 NAV-Halden Indikatorer NAV Styringsindikator Status 2.tertial 2018 Mål 2018 Økt aktivitet Andel graderte sykmeldinger 50 % 50 % Sosialhjelp Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid 30 % 43 % Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp pr mnd KVP deltagere Andel flyktninger i arbeid eller aktivitet etter endt introduksjonsprogram 2-3 år (hittil i år) % 60 % Kommunale indikatorer målekort NAV KVP Mottakere u 30 år Mottakere m forsørgelse u 18 år langtidsmottakere Antall totalt jan feb mars april mai juni juli aug Antall mottagere av økonomisk sosialhjelp viser en nedgang sammenlignet med de tre foregående måneder. Her er det både personer i avgang til skole, arbeid og statlige ytelser. Nye tiltak både kommunale og statlige er iverksatt for å ha kontroll på inngang og utgang.

27 Utbetaling pr stønadstype pr mnd Mid. Bolig Strømrest. Husleierest jan feb mars april mai juni juli aug Husleierest. Mid. Bolig Tabellen viser en økning i husleierestanse, dette er i hovedsak personer som har en statlig ytelse hvor det har vært utfordringer med å prioritere husleie. De får råd og veiledning om hvordan de skal håndtere dette og eventuelt tilbud om frivillig forvaltning. Barnefamilier har høy prioritet. Boligoppfølger og boligprosjekt Hittil i år har tjenesten bistått 25 kvinner og 36 menn, disse har til sammen 25 barn. Dette er personer som vi har gitt råd og veiledning, oppfølging og hjelp til å finne ny bolig. Pr i dag har Halden kommune tre nødboliger bosatt av personer som har bodd der over lengre tid. I samarbeid med eiendomsavdelingen, helse/omsorg og NAV, jobbes det med å finne mer robuste boliger for denne gruppa. Ofte er det personer med sammensatte utfordringer innenfor rus/psykiatri som det er vanskeligst å finne permanent bolig for. I november ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom NAV og koordinerende enhet Halden kommune er tildelt prosjektmidler for å utrede boligstandard og gjennomstrømning-. Prosjektet ser på forhold som påvirker leieforhold, boligstandard og gjennom strømning. Det har også i rapporteringsperioden vært fokus på systemer/rutiner og sjekklister som sikrer en tilfredsstillende kvalitet på boliger og leiligheter. Et av punktene i prosjektet er å kartlegge om boliger med depositumgaranti er trygge og gode boliger. Hittil i prosjektet er det fremkommet at det er ulike mangler i boliger der det er gitt depositumgarantier. NAV Halden mottar også henvendelser fra brukere som har utfordringer knyttet til inneklima (sopp, mugg mv.), og annet som er utleiers ansvar. Forvaltning For rapporteringsperioden er det 34 personer som mottar tilbud om frivillig forvaltning. Det er søkt om tvungen forvaltning for ytterligere 5 personer. I tillegg er det 21 personer som har direkte husleietrekk Frivillig offentlig forvaltning er et viktig virkemiddel i et økonomisk rådgivningsperspektiv, det kan bidra til å styrke den enkeltes mestring av sin økonomi. Kontroll over egen økonomi skaper god selvfølelse som kan bidra til å bryte slike onde sirkler. Det er også enkelte som er overført fra frivillig forvaltning til å motta tjenester fra verge. Det er to personer som har tvungen forvaltning, men det er utprøvd frivillighet før tvungen forvaltning blir et resultat.

28 Økonomisk rådgivning Det er 169 nye personer hittil i år som har kontaktet økonomirådgiver. Det var 181 i hele 2017, vi ser at det går mot en betydelig økning i Ventetiden er ca. 4 uker på timeavtale. Det er 6 personer som har søkt om gjeldsordning(go). «Raskere bosetting» Pr har kommunen bosatt 14 av 15 personer kommunestyret vedtok å ta imot i Av de 14 personene er 5 barn under 18 år. To av familiene har kommet direkte til landet og til Halden kommune som overføringsflyktninger, en familie samt en enslig person har vært en tid i landet på mottak og er bosatt i Halden i løpet av sommeren. Bosettingene har ikke inkludert familiegjenforente. Hittil i år har vi mottatt 2 ektefeller som familie gjenforente. Ingen barn. Familiemedlemmer som ikke er i skolepliktig alder, har i all hovedsak rett til introduksjonsprogram. Det arbeides systematisk med fremskaffelse av bolig, oppstart av norskopplæring, kontakt med flyktningehelseteam, skoler og barnehager. De nyeste prognosene fra IMDi viser at det på landsbasis i 2018 vil være behov for å bosette om lag 5300 flyktninger, inkludert 270 enslige mindreårige. Tidligere prognoser i år viste et tall på 4400, hvorav 150 enslige mindreårige.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F00 2008/1226-66 01.06.2018 Mette Sørvik Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 12.06.2018

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM. Høringsutkast til forskrift KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I SYKEHJEM Høringsutkast til forskrift Sammendrag Med bakgrunn i lovendring, gjort av Stortinget juni 2016, har Berg kommune utarbeidet forslag til kriterier for tildeling

Detaljer

Risør kommune. Hjemmetjenesten

Risør kommune. Hjemmetjenesten Risør kommune Hjemmetjenesten Historisk tilbakeblikk på omsorgsenheten I 2002 hadde omsorgsenheten 140 årsverk og ca. 300 brukere I 2014 har omsorgsenheten 122,5 årsverk og ca. 500 brukere I 2002 hadde

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F00 2008/1226-65 08.01.2018 Mette Sörvik Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 30.01.2018

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Årsplan Psykisk helse og habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Psykisk helse og habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2019 Psykisk helse og habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Tildelingskontoret. Status og utfordringer pr

Tildelingskontoret. Status og utfordringer pr Tildelingskontoret Status og utfordringer pr 01.11. 18 Langtidsplass institusjon Søknader pr 1.11 2017 188 2018 209 Vedtak pr 01.11 2017 150 innvilget 9 avslag 2018 154 innvilget 10 avslag Innvilgede langtidsvedtak

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Rehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020

Rehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020 Hvaler Kommune Rehabilitering og hverdagsrehabilitering i Hvaler kommune 2018 til 2020 plan Vedtatt plan, administrativt Innhold Del I Grunnlaget for planen... 3 1. Innledning... 3 1.1 befolkningsutvikling

Detaljer

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015

Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 Helse & Omsorg Utvalgsmøte 28 Oktober 2015 1 LIVSGLEDE ØYEBLIKK 2 Status Flyktninger i Fauske Kommune Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe Sulitjelma I dag I morgen Brygga 40 stk. Røvika 50 stk Røsvik 3

Detaljer

Demensplan Måsøy Kommune

Demensplan Måsøy Kommune Demensplan Måsøy Kommune 2017-2020 Kommunenes plan tar utgangspunkt i Demensplan 2015 og Demensplan 2020 fra helsedirektoratet og er knyttet til utfordringer Måsøy kommune står overfor i årene fremover.

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

HELSE-, OMSORG- OG SOSIALPLAN

HELSE-, OMSORG- OG SOSIALPLAN HELSE-, OMSORG- OG SOSIALPLAN 2017-2025 1 Aktivitet/milepæl Tid/dato Planprogram behandles i helse- og omsorgsutvalg 20.01.17 Planprogram er på høring og offentlig ettersyn 6 uker Planprogram etter høring

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget

hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: eldreråd, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, administrasjonsutvalget Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23.4.2014

Detaljer

USHT Drammensområdet. Planer og forventninger

USHT Drammensområdet. Planer og forventninger USHT Drammensområdet Planer og forventninger Kompetansehevende fokus i Lier kommune Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender» - Pilot Fall Ernæring Legemiddelhåndtering Jobbet systematisk sammen med

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Hjemmebasert omsorg. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Hjemmebasert omsorg Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

KOMMUNESTYRET PRESENTASJON SEKSJON HJEMBASERTE TJENESTER

KOMMUNESTYRET PRESENTASJON SEKSJON HJEMBASERTE TJENESTER KOMMUNESTYRET 15.03.2018 PRESENTASJON SEKSJON HJEMBASERTE TJENESTER SEKSJON HJEMBASERTE TJENESTER S H J E M M E S P L O M O R G S B O L I G SEKSJON HJEMBASERTE TJENESTER Innhold og omfang tjenester Status

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for omsorg - helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 25.04.2018 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Kommunalavdeling helse og omsorg:

Kommunalavdeling helse og omsorg: Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F00 2008/1226-60 10.01.2017 Mette Sörvik Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 24.01.2017

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/1731-26 Arkiv: 223 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: STYRKING AV RUS- OG PSYKIATRITJENESTENE I KOMMUNEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskap

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den?

Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Framtidas Helsetjeneste Hvordan kan kommunen rigge seg for den? Antall brukere Forventet utvikling behov dersom man fortsetter tildeling av tjenester som nå 200 150 100 50 0 Antall brukere HDO 224 209

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Komite for helse og sosial

BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Komite for helse og sosial BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS BERGEN RØDE KORS SYKEHJEM AS Totalt 174 plasser: 15 Korttidsplasser 8 Palliative plasser 40 Plasser for msk. med demens 111 Langtidsplasser somatisk 15 Dagplasser 3 dager for

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Trygg inn- og utskrivning av pasienter

Trygg inn- og utskrivning av pasienter Trygg inn- og utskrivning av pasienter KomUT Prosjekt i Norsk Helsnett Kompetansenettverk for kommunene Elektronisk meldingsutveksling Velferdsteknologi Legemidler og kjernejournal til PLO Digitale innbyggertjenester

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Årsplan Habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Habilitering. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2019 Habilitering Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i kommende år. Årsplanen

Detaljer

Plan for legetjenesten i Bodø kommune

Plan for legetjenesten i Bodø kommune Plan for legetjenesten i Bodø kommune Drivere, status og muligheter Arne Myrland Helseleder Bodø kommune Drivere demografi: flere eldre 2021: ca. 225 flere 80 + 2030: ca. 1300 flere 80 + 2040: ca. 2600

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Eldre med omfattende helseog omsorgstjenester. Øyvind Kirkevold

Eldre med omfattende helseog omsorgstjenester. Øyvind Kirkevold Eldre med omfattende helseog omsorgstjenester Øyvind Kirkevold N = 1001 70 år N = 696 65 år Alder 83,7 (5,7) 84,7 (7,5) Andel kvinner 68,2 % 63,9 % Generelt god helse 54,7 % 47,6 % (ikke demens 36,6 %)

Detaljer

Saksbehandler: Mike Görtz Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2117 HELSE OG OMSORG - TJENESTEBESKRIVELSER OG TILDELINGSKRITERIER

Saksbehandler: Mike Görtz Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2117 HELSE OG OMSORG - TJENESTEBESKRIVELSER OG TILDELINGSKRITERIER Saksbehandler: Mike Görtz Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2117 HELSE OG OMSORG - TJENESTEBESKRIVELSER OG TILDELINGSKRITERIER... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Dokument «Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

«Fylkesmannens rolle i gjennomføringen av kvalitetsreformen» v/seniorrådgiver Monica Carmen Gåsvatn

«Fylkesmannens rolle i gjennomføringen av kvalitetsreformen» v/seniorrådgiver Monica Carmen Gåsvatn «Fylkesmannens rolle i gjennomføringen av kvalitetsreformen» v/seniorrådgiver Monica Carmen Gåsvatn Fylkesmannen myndighet og ansvar Fylkesmannen er tillagt en rekke oppgaver fra departement, direktorat

Detaljer

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens Bergen Kommune Utfordring Å sikre at pasient og pårørende opplever kvaliteten på omsorgen som god nok uavhengig av hvem som

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Tillitsmodellen Bydel Østensjø

Tillitsmodellen Bydel Østensjø Tillitsmodellen Bydel Østensjø Eric Brugman spesialrådgiver 12.03.2019 Arbeidslag demens- selvstyrende team Eget prosjekt i bydel Østensjø parallelt med prosjekt tillitsmodell, tilskudd fra Byrådsavdeling

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016

DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND. Birgitte Nærdal Mars 2016 DEMENSKONFERANSEN ÅLESUND Birgitte Nærdal Mars 2016 systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens. 09.03.16 Birgitte Nærdal Kunnskap og observasjoner satt i system samhandling i en kommune.

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE

SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE SAMHANDLINGSREFORMEN I FAUSKE KOMMUNE 1 Samhandlingsreformen Ønsket situasjon: Helse & Omsorg mot 2020 Fauske Kommune 2 FAKTA! -HVA ER SAMHANDLINGSREFORMEN? VISER VEI FRAMOVER. GIR HELSETJENESTEN NY RETNING.

Detaljer

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Informasjon Fylkesmannens kontaktmøte 13. desember 2017 Visjon: Utvikling gjennom kunnskap Agenda Det nye samfunnsoppdraget Noen utvalgte aktiviteter og innsatsområder 2017/2018 Forankring og samarbeidsaktører

Detaljer

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014

Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 1 Kompetanseplan for Forvaltningsetaten i Bergen kommune 2014 2 1. Sammendrag... 3 2. Hvem er vi og hva skal vi drive med?... 3 3. Kompetansebehov... 3 3.1. Hva trenger vi av kompetanse i 2014?... 4 3.2.

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Sykehjem for rusmisbrukere i Bergen kommune. Et foredrag om Avdeling for rusrelaterte skader

Sykehjem for rusmisbrukere i Bergen kommune. Et foredrag om Avdeling for rusrelaterte skader Sykehjem for rusmisbrukere i Bergen kommune { Et foredrag om Avdeling for rusrelaterte skader Stedligleder ved B-sykehuset B-sykehuset innehar en somatisk korttidsavdeling og en avdeling for personer med

Detaljer

Stillingsbeskrivelser - funksjonsbeskrivelser for enhetsledere i Helse og mestring i nye Moss kommune

Stillingsbeskrivelser - funksjonsbeskrivelser for enhetsledere i Helse og mestring i nye Moss kommune 1 Stillingsbeskrivelser - funksjonsbeskrivelser for enhetsledere i Helse og mestring i nye Moss kommune Stilling: Enhetsleder hjemme Stilling: Enhetsleder - institusjon Stillingen rapporterer til kommunalsjef

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Helhetlig personorientert pasientforløp

Helhetlig personorientert pasientforløp Helhetlig personorientert pasientforløp -Jakten på mulighetene! Frøydis Nermoen, tilsynslege og lege i demensteam Cecilie Aalborg, spesialsykepleier og demenskoordinator Jakten på mulighetene! Case: Kvinne

Detaljer

Wenche C. Hansen Leder USHT Østfold

Wenche C. Hansen Leder USHT Østfold Kunnskap gjennom utvikling! Det er ett utviklingssenter i hvert fylke Utviklingssentrene mottar et samfunnsoppdrag fra Helsedirektoratet Målgruppe: sykehjem, hjemmetjenester, helsehus, boliger Wenche C.

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms

Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Konferanse 25.9.14 Fylkeseldrerådet i Troms Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer Presentasjon og dialog Odd Arvid Ryan Pasient- og brukerombud i Troms 2024 En bølge av eldre skyller inn over landet Hva

Detaljer

HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO FRA DELTA

HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO FRA DELTA HØRING AV TEAMPLAN FOR HSO 2015-2018 FRA DELTA DELTA ER I DENNE RAPPORTEN TILLITSVALGTE FRA DE FORSKJELLIGE OMRÅDENE INNEFOR HSO OG HTV,SOM SAMMEN HAR KOMMET FREM TIL VÅR HØRING DELTA ER SVÆRT GODT FORNØYD

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Bekymringsmelding vedrørende driften på Drammen Helsehus.

Bekymringsmelding vedrørende driften på Drammen Helsehus. Spørsmål nr. 37 (2019) Til: Fra: Hilde Hovengen Rådmannen Dato: Saksnr: Deres ref: 11.07.2019 19/01402-50 Hilde Hovengen (FrP) har stilt spørsmål til rådmannen: Bekymringsmelding vedrørende driften på

Detaljer

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 I resultatkolonnen angis fornøydhet s prosenten på de ulike spørsmålene tilbake til 2010. Tallene som står i parentes

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Gode overganger Erfaring med Virtuell avdeling

Gode overganger Erfaring med Virtuell avdeling Gode overganger Erfaring med Virtuell avdeling Læringsnettverk Gode pasientforløp Østfold 7. mars 2019 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Gode og helhetlige pasientforløp Spesialisthelsetjenesten undersøkelser,

Detaljer

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Kirkebakken helsehus Molde IK legevakt Eide, Fræna, Molde og Nesset Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport til og med desember for Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juli 2018 kl. 10.30 PDF-versjon 9. august 2018 13.06.2017 nr. 2501 Forskrift om

Detaljer

Fremtidige helse- og omsorgstjenester. Skautun rehabilitering- og omsorgsenter Kommunestyre

Fremtidige helse- og omsorgstjenester. Skautun rehabilitering- og omsorgsenter Kommunestyre Fremtidige helse- og omsorgstjenester Skautun rehabilitering- og omsorgsenter Kommunestyre 07.03.2018 Etablert tilbud Langtidsenhet 1 Avdeling C, D Langtidsenhet 2 Avdeling Lyngen Nattjenesten Korttidsenhet

Detaljer

Kongsberg kommune / Grafisk profil

Kongsberg kommune / Grafisk profil Erna Vebostad Seksjonsleder ved forvaltningsavdelingen Helse og omsorg ET KOMMUNALT UTGANGSPUNKT FOR PRIORITERING AV DEMENSOMSORG Kongsberg kommune / Grafisk profil Visning av elementer 31.10.12 Kongsberg

Detaljer

https://www.aldringoghelse.no/demens/aktiviteter-ogavlastning/ INN PÅ TUNET ( grønn omsorg) Inn på tunet (IPT) er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring,

Detaljer

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik Sykepleie i hjemmet. 3. utgave

Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik Sykepleie i hjemmet. 3. utgave Arvid Birkeland og Anne Marie Flovik Sykepleie i hjemmet 3. utgave Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleie bakgrunn og rammer... 13 Begrepsbruk og begrepsavklaringer... 13 Bruker tjenestemottaker pasient...

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer