BYPAKKE NEDRE GLOMMA STATUS FOR UTVALGTE PROSJEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYPAKKE NEDRE GLOMMA STATUS FOR UTVALGTE PROSJEKTER"

Transkript

1 BYPAKKE NEDRE GLOMMA STATUS FOR UTVALGTE PROSJEKTER Utarbeidet av: Sekretariatet for Bypakke Nedre Glomma i samarbeid med prosjekteiere. Dato: Bruksområde: Orientering i Styringsgruppe Bypakke Nedre Glomma. 1

2 Innledning Viser til møte i styringsgruppen , saksnr PS10/2020 hvor styringsgruppen vedtok at det utarbeides en sak om status på prosjektene i Bypakke Nedre Glomma til møte i styringsgruppen 10.juni. Dette notatet er utarbeidet som et grunnlagsdokument for orientering av status på prosjektene i Bypakke Nedre Glomma. Rapporteringen av utvalgte prosjekter er tenkt presentert som en egen sak til hvert møte i styringsgruppen. Hvilke prosjektet det skal rapporter på, vil kunne variere. Det foreslås at det rapporteres på følgende prosjekter/tiltak. Innhold Fv.130 Begby Borge skole... 3 Fv.109 Råbekken -Torsbekkdalen... 5 Rv. 22 Hafslund-Dondern... 8 Ny bru over Glomma i Fredrikstad kommune Kommunedelplan IC, delstrekning Borg bryggerier Klavestad og fv. 118 med ny bru over Sarpsfossen Mobilitetsordningen HjemJobbHjem Rv. 22 Årum bru

3 Fv.130 Begby Borge skole Type prosjekt: Byggeprosjekt Fase: Byggefase Kommune: Fredrikstad Prosjekteier: Viken fylkeskommune Formålet: Formålet er å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveger for å få et sammenhengende tilbud fra Fredrikstad sentrum til Skjærviken, og legge til rette for en sikrere skolevei. Prosjektbeskrivelse: Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for 2200 meter gang- og sykkelveg langs fylkesveg 130 Haldenveien fra Begby til Borge skole, inkludert utbedring av krysset mellom fv. 130 og Vardeveien. Reguleringsplanen inkluderer bygging av ny fv. 130 utenom Borge gravlund. Det skal også legges til rette for en framtidig breddeutvidelse og kantforsterkning på strekningen. Det bygges også en ny gang/sykkelvegkulvert under omlagt fv. 130 like nord for Borge gravlund Viken har fra overtatt ansvaret for prosjektet og det blir oppdatert på Viken sine nettsider og ikke Statens vegvesen sine sider, som tidligere. Kostnadsramme: Entreprisesummen er på 56,8 millioner 2019 kroner, og anslått byggesum er i overkant av 87 millioner 2017 kroner. Belønningsmidler: 0 Bompenger: 30,5 Egen finansiering: 57,0 Annet: 0 Sum finansiering: 87,5 3

4 Statusrapportering: Byggestart: Høsten 2019 Forventet ferdigstillelse sommer 2021 Dato Status Mai 2020 Bygging av prosjektet er ferdigstilt ca.50% Juli 2020 Ny gang og sykkelveg kulvert under ny fv 130 nord for Borge kapell er hovedsakelig ferdig. Arbeidene ellers går som planlagt. 4

5 Fv.109 Råbekken -Torsbekkdalen Type prosjekt: Byggeprosjekt Fase: Reguleringsplanfase/byggeplanfase Kommune: Fredrikstad og Sarpsborg Prosjekteier: Viken Fylkeskommune Formålet: Formålet er å bedre framkommeligheten for busser, gående og syklende langs fv.109. Prosjektbeskrivelse: Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for 3 delstrekninger; Råbekken Rolvsøysund, Rolvsøysund Alvim og Alvim - Torsbekkdalen. Reguleringsplan for Alvim- Torsbekkdalen ble vedtatt i Arbeidet med reguleringsplaner med konsekvensutredning (KU) for Råbekken-Rolvsøysund i Fredrikstad kommune og Rolvsøysund-Alvim i Sarpsborg kommune ble påbegynt i 2014 og planprogram ble stadfestet i kommunene i september En omfattende planprosess for disse strekningene nærmer seg nå sluttføring, og planene har vært på høring og var utlagt til offentlig ettersyn i Prinsippene i reguleringsplanene ble forankret i styringsgruppa for bypakka og politisk hos hver av partene i bypakka før høring og offentlig ettersyn. Ved offentlig ettersyn i 2019 var strekningen fv. 109 Rolvsøysund-Alvim delt i to reguleringsplaner, trinn 1 og trinn 2. Reguleringsplanen for trinn 1 omfatter de tiltakene som kan bygges med dagens jernbane gjennom området. Trinn 2 omfattet de tiltakene som var avhengig av at jernbanen ble flyttet. På grunn av endringene i framdriftsplanen for jernbaneutbyggingen i området og at Bane NOR hadde innsigelser til planforslaget ble planforslaget for trinn 2 trukket, jfr. vedtak i styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma og Sarpsborg bystyre NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fremmet innsigelser til planforslagene både i Fredrikstad og i Sarpsborg. Viken fylkeskommune er i dialog med NVE, og innsigelsene forventes å bli trukket når supplerende materiale er oversendt. Før planene kan sendes til sluttbehandling i kommunene gjenstår også begrensede høringer, som følge av mindre endringer i planene etter offentlig ettersyn, samt ny forankring hos partene i bypakka. Reguleringsplanen inkluderer bygging av 4 felt (kollektiv-/sambruksfelt) for fv. 109 med tosidig gang/sykkelveg. Mange nye kulverter og bruer samt nye kollektivholdeplasser. Prosjektdata 5

6 Strekningen Råbekken-Alvim er ca. 8 km og Alvim-Torsbekkdalen ca. 1 km. ÅDT varierer fra til vekst i personbiltrafikken er lagt til grunn for planleggingen. Fartsgrensen er i dag 60 og 70 km/t, planlagt fartsgrense er 60 km/t på hele strekningen. Kollektiv Fv. 109 er den viktigste kollektivtraseen i tidligere Østfold. Bussene skal sikres bedre framkommelighet og regularitet. Dagens tofelts veg skal utvides med kollektiv- /sambruksfelt. På ca. 2 km mot Alvim vestfra beholdes to kjørefelt som følge av at trinn 2 utgår. Det bygges universelt utformete holdeplasser med sykkelparkering. Sykkel og gange Det skal etableres tosidig tilbud for gående og syklende og planskilte kryssinger. Det planlegges sammenhengende sykkelveg med fortau med unntak av strekningen mellom Tindlund og Alvim, der trinn 2 utgår og det planlegges ordinær gang- og sykkelveg. Det skal bygges ny kjørebru over Visterflo på Rolvsøysund slik at en strekning av dagens fv. 109 kan forbeholdes gående og syklende. Det tilrettelegges for snarveger. Miljø og trafikksikkerhet Rundkjøringer er planlagt i de fleste kryssene. Mange trafikkfarlige avkjørsler stenges (i Fredrikstad). Støyskjermingstiltak utføres der det er støyutsatt bebyggelse. Det etableres grønn midtrabatt og det plantes trær i siderabattene. Viken har fra overtatt ansvaret for prosjektet. 6

7 Kostnadsramme: Prosjektkostnader (Anslag) Råbekken-Alvim uten trinn 2 i Sarpsborg Alvim-Torsbekkdalen 3,3 mrd. kr 0,3 mrd. kr Til sammen 3,6 mrd. kr (+/- 10 %) Det er tidligere avsatt 110 mill. kr. som forskutterte midler til byggeplanlegging på strekningen. Det er brukt ca. 90 mill. kr hittil og det forventes brukt ca. 100 mill. kr innen sommeren Det er tidligere avsatt 100 mill. kr. som forskutterte midler til strategisk grunnerverv på hele strekningen. Denne rammen er nå nedskalert til 78 mill. kr hvorav det er brukt ca. 76,5 mill. kr. Statusrapportering: Dato Status Byggestart: avventer avklaringer vedrørende finansiering av Bypakke Nedre Glomma fase Byggeplan for Alvim- Torsbekkdalen ble ferdigstilt ca. 90 % i Byggeplan for Råbekken-Rolvsøysund ble ferdigstilt ca. 90 % til sommeren Byggeplan for Rolvsøysund Alvim inkl. ny Rolvsøysund bru er ikke påbegynt. Det er foretatt strategisk grunnerverv langs hele strekningen primært mot enkelte boligeiere som er kommet i en vanskelig situasjon når boliger blir båndlagt gjennom forslag til reguleringsplan. 7

8 Rv. 22 Hafslund-Dondern Type prosjekt: Planprosjekt Fase: Planfase Kommune: Sarpsborg Prosjekteier: Statens vegvesen Formålet: Formålet er å legge forholdene bedre til rette for kollektivtrafikk og sykkel og gange på strekningen, som er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg. Det legger også til rette for en sikrere skolevei til og fra Hafslund skole. Prosjektbeskrivelse: Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplan for strekningen. Det planlegges for tosidig kollektivfelt i rv. 22 Hafslunds gate mellom rundkjøringene ved Hafslund og Dondern. I rv. 22 Iseveien planlegges det for ensidig kollektivfelt, i vestgående retning, inn mot rundkjøringen ved Dondern, med en lengde på ca. 250 meter. I fv. 118 Skjebergveien planlegges det også ensidig kollektivfelt, i nordgående retning, inn mot rundkjøringen ved Dondern, med en lengde på ca. 100 meter. Det skal også tilrettelegges for et oppgradert tilbud for fotgjengere og syklister langs strekningen. Det innebærer tosidig tilbud langs rv. 22 Hafslunds gate, med sykkelveg m/fortau på nordsiden og gang- og sykkelveg på sørsiden. Langs rv. 22 Iseveien tilrettelegges det for ensidig sykkelveg m/fortau på nordsiden av vegen, frem til Gamle Isevei (øst). Langs fv. 118 Skjebergveien planlegges det for ensidig gang- og sykkelveg på østsiden av vegen mellom rundkjøringen ved Dondern og Haralds gate. Boligene i Tors gate (sør) vil få adkomst via gang og sykkelvegen. På vestsiden av fv. 118 Skjebergveien blir dagens situasjon opprettholdt. 8

9 Kostnadsramme: Anslag ble utarbeidet i november Dette Anslaget ble kvalitetssikret/revidert 7. mai Forventet kostnad er på ~ 600 mill kr. Prosjektet er p.t. ikke med i bypakkas prioriteringslister. Statens vegvesen vil utarbeide et saksframlegg til møte i rådmannsutvalget og styringsgruppa for å få avklart prosjektets økonomiske og fysiske omfang. Etter at bypakka har konkludert vil Statens vegvesen fastsette styringsmål for prosjektet, og først når dette er på plass kan planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Statusrapportering: Dato Status Reguleringsplanen vil bli lagt ut på offentlig ettersyn før sommeren 2020, med forventet planvedtak i Sarpsborg kommune høsten 2020/våren Forslag til reguleringsplan er i utgangspunktet klar til å legges ut på offentlig ettersyn. Ettersom prosjektet har påvist økte kostnader ift. det som tidligere har vært forutsatt, må det imidlertid avklares om - og i tilfelle hvordan - prosjektet skal bearbeides før planen legges ut. Planen kan tidligst legges ut på offentlig ettersyn høsten 2020, med forventet planvedtak i Sarpsborg kommune våren

10 10

11 Ny bru over Glomma i Fredrikstad kommune Type prosjekt: Byggeprosjekt Fase: Planfase Kommune: Fredrikstad Prosjekteier: Viken fylkeskommune Formålet: Hensikten med bruprosjektet er å opprette en ny bruforbindelse for å redusere barrieren som Glomma utgjør slik at mobiliteten på tvers av Glomma øker og sårbarheten i trafikksystemet reduseres. Prosjektbeskrivelse: Fredrikstad kommune har utarbeidet kommunedelplan for bruprosjektet for å avklare korridor for framtidig bru. Planen ble vedtatt i februar Kommunedelplanen båndlegger arealer og legger føringer for videre reguleringsplanlegging av tiltaket, og legger til rette for en ny bro over Glomma med tilknytning til hovedveinettet på hver side ved Omberg og Torp. Veien tar av fra fv. 109 i kryss med Bjørnengveien, krysser over Glomma like nord for Ombergfjellet, og tilknyttes rv. 22 rett nord for Torpebergveien. Traséen kan justeres innenfor det området som er båndlagt i kommunedelplanen. En ny bro skal ha to eller fire felt for kjøretøy samt minimum et fortau/felt for gående og et felt for syklende. Antall kjørefelt og om noen av disse skal reserveres kollektivtrafikk avgjøres i reguleringsplanleggingen. Kostnadsramme: Anslagsrapportene som er utarbeidet i forbindelse med kommunedelplanen, viser en kostnad på mellom 1 og 1,5 mrd kr for tofelts løsning. Statusrapportering: Dato Status 10/ Det er ikke aktuelt å starte arbeid med reguleringsplan før en videreføring av bompengeordningen er på plass og prosjektets prioritering er avklart. Det må påregnes minst 2-3 år til reguleringsplanarbeidet og minst 2 år til grunnerverv og prosjektering. 11

12 Kommunedelplan IC, delstrekning Borg bryggerier Klavestad og fv. 118 med ny bru over Sarpsfossen Type prosjekt: Byggeprosjekt Fase: Planfase Kommune: Sarpsborg Prosjekteier: Viken fylkeskommune Formålet: Formålet er å bedre framkommeligheten for busser, gående og syklende over Glomma i Sarpsborg, noe KVU for transportsystemet i Nedre Glomma viser at det er behov for. En annen viktig hensikt med prosjektet er å erstatte eksisterende Sarpsbruer med en ny bru, siden dagens bruer er i dårlig forfatning og bør være skiftet ut før ca dersom restriksjoner på bruk av bruene skal kunne unngås. Prosjektbeskrivelse: Det pågår arbeid med felles kommunedelplan for vei og jernbane over Sarpsfossen, som omfatter både dobbeltsporet jernbane InterCity på Østfoldbanen og ny vei til erstatning for dagens fylkesvei 118 på strekningen mellom Sarpsborg sentrum og Hafslund skole. I arbeidet med kommunedelplanen er det sett på et stort antall jernbanealternativer og veialternativer og mulige kombinasjoner av disse. Flere alternativer og kombinasjoner er forkastet, først og fremst fordi de ikke muliggjør bygging av veibru uavhengig av og/eller før bygging av ny jernbane. Det er utarbeidet konsekvensutredning for fire kombinasjoner av vei og bane, tre av disse inngår i forslaget til kommunedelplan som ble lagt ut på høring. Alle alternative kombinasjoner innebærer at vei og bane flyttes nordover i forhold til dagens situasjon. I alle kombinasjonene av vei og bane som inngår i planforslaget er det mulig å bygge ny vei før ny bane. 12

13 Kostnadsramme: Kostnadsanslag utført i forbindelse med konsekvensutredningen viser at veiprosjektet forventes å ha en investeringskostnad på i størrelsesorden 2,2-2,5 mrd 2018-kr, avhengig av alternativ. Fremdrift: Byggestart: Oppstart av reguleringsplan forutsetter vedtak på kommunedelplanen. Det må påregnes minst 2-3 år til reguleringsplanarbeidet og minst 2 år til grunnerverv og prosjektering. Videre avhenger byggestart av at en finansieringsordning (videreføring av bompengeordningen) kommer på plass. Forventet ferdigstillelse: Rapportering: Dato 31/ Status Viken: Planforslaget har vært på høring, og det er fremmet innsigelse til alle kombinasjoner av vei og bane. Sarpsborg: Høring av kommunedelplanen er avsluttet. Tre alternativer har vært på høring. Innsigelser og innkomne uttalelser er oppsummert i et eget Merknadsdokument som er lagt ut på Bane NOR sin nettside. Det er mottatt til sammen 5 innsigelser til planforslagene, 1 fra Bane NOR og 4 fra Viken fylkeskommune. Innsigelsene er fulgt opp i egne prosesser mellom planmyndighet og Bane NOR/Viken fylkeskommune. Innsigelsene er ikke løst, med unntak av en kartteknisk innsigelse fra Viken fylkeskommune. Kommunedelplanen kommer til sluttbehandling i høst, der det starter med behandling i Styringsgruppa 23. sept. og deretter bystyret i Sarpsborg 12. nov. 13

14 Mobilitetsordningen HjemJobbHjem Type prosjekt: Mobilitetsprosjekt Fase: Overgang til ordinær drift Kommune: Begge kommunene Prosjekteier: Bypakke-sekretariatet Formålet: I samarbeid med arbeidsgivere skal det bli enklere for ansatte å velge å gå, sykle eller kjøre kollektiv til jobb. Prosjektbeskrivelse: HjemJobbHjem er et samarbeid der det inngås avtaler med virksomheter i regionen om å redusere bruken av personbil. Ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilbys en rekke insitament som skal gjøre valget enklere som for eksempel personlig mobilitetsrådgivning, inspirasjon og kunnskap om å sykle, trafikksikkerhetskurs, helseforedrag, mulighet til å teste el-sykler på bane eller på arbeidsreisen, råd om kjøp og leasing av el-sykler, rabattert månedskort for reiser med buss med mer. Det gjennomføres en reisevaneundersøkelse blant de ansatte før oppstart og deretter årlig. Reisevaneundersøkelsen gir god informasjon og kunnskap om hva som kan bidra til at flere velge bort personbilen. HjemJobbHjem i Nedre Glomma ledes av Bypakke-sekretariatet som har inngått avtale med Inspiria Science Center om drift. HjemJobbHjem er utviklet etter en ide hentet fra Rogaland, og HjemJobbHjem er nå også etablert i Trondheim. HjemJobbHjem leverer på mål som settes for kommunenes klimaarbeid. Kostnadsramme: 7,5 millioner kroner i 2020 Fremdrift: Det var satt et mål om å rekruttere 40 bedrifter og 4000 ansatte i Dette målet må revideres etter at smitteverntiltak har gitt store utslag på arbeidsreiser og kollektivbruk. Forventet ferdigstillelse: HjemJobbHjem er et pågående tiltak. Rapportering: Dato Status 14

15 13/5-20 Som følge av korona-situasjonen er det kun fem virksomheter som per dato har signert avtale om HjemJobbHjem. Det er særlig høy aktivitet hos to av pilotbedriftene med gjennomføring av flere forskjellige mobilitetstiltak inkludert vårsjekk av sykkel og bilfri uke. Rekrutteringsarbeidet er åpnet igjen, og det forventes at antallet HjemJobbHjem-virksomheter øker fram mot sommeren. Bypakke-sekretariatet håper blant annet at Fredrikstad kommune opphever pausen på rekrutteringsarbeidet og lar virksomheter som har ansatte med arbeidsreiser delta i ordningen. Redusert rekrutteringshastighet har gitt økt kapasitet til å utvikle ordningen og få på plass et godt samarbeid med Inspiria Science Center. Det er også opprettet samarbeid med HjemJobbHjem i Rogaland og Trondheim for erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring. Epinion som gjennomførte reisevaneundersøkelsene er slått konkurs, og Bypakke-sekretariatet finner løsninger for gjennomføring i samarbeid med Inspiria. Det vurderes som lite hensiktsmessig å gjennomføre reisevaneundersøkelser før denne sommeren, så dette er utsatt inntil videre. 18/8-20 Innføringen av ordinært tilbud om HjemJobbHjem har måtte tilpasse seg hensynet til smittevern. Rekrutteringshastigheten har vært lavere og det har ikke vært oppmuntret til bruk av kollektivtrafikk. I august har det vært en oppblomstring av antall smittede i regionen, og det demper optimismen for et økt trykk på rekrutteringen. Det er levert tjenester og aktiviteter til deltagende virksomheter. En av HjemJobbHjem-bedriftene vant Sykle til jobben-aksonen i konkurranse med hele Viken. Nå har 12 bedrifter signert avtale om HjemJobbHjem, herunder tre videregående skoler i Viken fylkeskommune. Reisevaneundersøkelsen er forbedret og det gjenstår kun mindre avklaringer før den kan tas i bruk i regi av Inspiria Science Center. 15

16 Rv. 22 Årum bru Type prosjekt: Byggeprosjekt Fase: Byggefase Kommune: Fredrikstad Prosjekteier: Statens vegvesen Formålet: Formålet med prosjektet forbedre fremkommeligheten i området totalt, slik at framkommeligheten for kollektivtrafikken blir bedre. Planen inkluderer gode løsninger for gående og syklende, samt legger til rette for kollektivholdeplasser i området. Det skal planlegges for tilstrekkelig kapasitet i kryss og på ramper slik at kø tilbake på E6 unngås. Prosjektbeskrivelse: Reguleringsplan ble vedtatt høsten Rv. 22 bygges ut til 4-felts veg. Til dette forutsettes det at dagens bru over E6 vil føre to kjørefelt i vestgående retning (mot Fredrikstad) og at ny bru vil inneholde ytterligere to kjørefelt før østgående retning (mot Sarpsborg), i tillegg til adskilt G/S-bane på den nye brua. Rundkjøring i vest bygges vesentlig større for økt kapasitet, i tillegg til filterfelt i retning øst som vil gå utenfor sirkulasjonsområdet. På østsiden av E6 bygges det ny park and ride med økt parkeringskapasitet, men med fortsatt adkomst via Vardeveien. På vestsiden knyttes gang/sykkelvegen direkte sammen med sykkelvegnettet i krysset rv 22 X Kilevoldveien. Kostnadsramme: Anslaget fra des ga hovedresultat i form av byggesum på ca 177 mill. kr, dvs ca 193 MNOK i 2020-kr. Anslaget fra slutten av mai 2020 ga hovedresultat i byggesum på ca 198 mill. kr. Som er en økning på 5 mill kr totalt, som medfører en økning av bompengeandelen på 3 mill. kr. Anslaget har en usikkerhet på +/- 10%. I styringsgruppe møte 10. juni 2020 ble det besluttet at underforbruk på etablering av nye bomstasjoner i Fredrikstad øremerkes til prosjektet rv 22 kollektivfelt Årum. Vi ber om at alle disse midlene fortsatt øremerkes Årum bru. 16

17 % Anslag des Anslag 26.mai-2020 Belønningsmidler: 0 0 Bompenger: 55 % Egen finansiering: 0 Stat (NTP Handlingsprogram MNOK): 45 % Sum finansiering 2020 kr: 100 % Fremdrift: Byggestart: Høsten 2020 Forventet ferdigstillelse: 2022 Rapportering: Dato Status Reguleringsplan vedtatt høsten Byggestart høsten I styringsgruppe møte 10. juni 2020 ble det besluttet at underforbruk på etablering av nye bomstasjoner i Fredrikstad øremerkes til prosjektet rv 22 kollektivfelt Årum. Vi ber om at alle disse midlene fortsatt øremerkes Årum bru. 17

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Reguleringsplaner med konsekvensutredning til høring og offentlig ettersyn Fylkesveg 109 Rolvsøysund-Alvim, trinn 1 og 2 i Sarpsborg kommune Greåker videregående skole, 15.

Detaljer

InterCity Fredrikstad- Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru. Statusorientering for styringsgruppe i Bypakke Nedre Glomma

InterCity Fredrikstad- Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru. Statusorientering for styringsgruppe i Bypakke Nedre Glomma InterCity Fredrikstad- Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru Statusorientering for styringsgruppe i Bypakke Nedre Glomma 17.03.2017 Agenda Kort repetisjon av vurderte alternativer i optimaliseringsrapport

Detaljer

Fv. 109 Råbekken - Alvim Tilbudskonferanse

Fv. 109 Råbekken - Alvim Tilbudskonferanse Fv. 109 Råbekken - Alvim Tilbudskonferanse 13.3.14 Prosent Hvordan reiser folk i Nedre Glomma? Transportmiddelbruk på reiser foretatt av bosatte i Fredrikstad og Sarpsborg Sarpsborg Fredrikstad 70 60 50

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Saksnr.: 2016/6621 Dokumentnr.: 21 Løpenr.: 196314/2016 Klassering: L12 Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Fastsetting av

Detaljer

InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111

InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111 InterCity Fredrikstad Sarpsborg Rv. 110 Simo St. Croix Fv. 118 Ny Sarpsbru inkl. rv. 111 Orientering for styringsgruppe og referansegruppe i Bypakke Nedre Glomma 26.01.2017 1 Agenda Intro Kort om bakgrunn,

Detaljer

Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke Nedre Glomma

Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke Nedre Glomma Arkivsak-dok. 16/07975-13 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 15.02.2018 Bystyret 2015-2019 01.03.2018 Fylkeskommunal forskuttering av finansieringsbehov i Bypakke

Detaljer

InterCity-prosjektet Seut-Rolvsøy Rv. 110 Simo-St.Croix. Orientering for formannskapet i Fredrikstad

InterCity-prosjektet Seut-Rolvsøy Rv. 110 Simo-St.Croix. Orientering for formannskapet i Fredrikstad InterCity-prosjektet Seut-Rolvsøy Rv. 110 Simo-St.Croix Orientering for formannskapet i Fredrikstad 16.05.2019 Varslet utredningsområde, delt opp i to strekninger Seut Rolvsøy Rolvsøy Klavestad Fremdrift

Detaljer

Regionmøte Nedre Romerike 26. april Nils Karbø

Regionmøte Nedre Romerike 26. april Nils Karbø Regionmøte Nedre Romerike 26. april 2019 Nils Karbø Nye fartsgrensekriterier og systematisk gjennomgang av fartsgrenser Dekkelegging 2019 Planer Romerike 2019 Trygging av skoleveger Trygging av skoleveger

Detaljer

Møtebok - Saksframlegg. Innføring av HjemJobbHjem-konsept. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg: Ingen

Møtebok - Saksframlegg. Innføring av HjemJobbHjem-konsept. Bakgrunn for saken. Fakta. Vedlegg: Ingen Saksnr.: 2017/10182 Løpenr. 176068/2018 Klassering: N00 Saksbehandler: Thomas Sirland / Gry Rustad Pettersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Koordineringsutvalg for Bypakke

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Saksnr.: 2013/29727 Dokumentnr.: 44 Løpenr.: 97103/2015 Klassering: Råbekken-Hatteveien Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Formannskapet Bystyret Fv.

Detaljer

Kommunedelplan Felles veg og bane ved Sarpsfossen - Tilleggsutredning Vegalternativ 10

Kommunedelplan Felles veg og bane ved Sarpsfossen - Tilleggsutredning Vegalternativ 10 Arkivsak-dok. 16/02044-264 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 12.04.2018 Bystyret 2015-2019 12.04.2018 Kommunedelplan Felles veg og bane ved Sarpsfossen - Tilleggsutredning

Detaljer

Bransjemøte 8.mars 2016

Bransjemøte 8.mars 2016 Rv. 19 Moss ferjeleie Bransjemøte 8.mars 2016 Rv. 19 Moss ferjeleie Definisjoner Ferjekai omfatter ferjelem, kjørerampe med tilhørende kaianlegg Ferjeleie omfatter en eller flere ferjekaier med tilhørende

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15 2 Bystyret /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15 2 Bystyret /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 14/02334-21 Saksbehandler Alexander Mysen / Mette Kristensen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2011-2015 09.09.2015 39/15 2 Bystyret 24.09.2015 70/15 Fv.

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Statusrapport Haugalandspakken Juni Pågående prosjekter. 1. Prosjekter under prosjektering og utførelse. 2. Prosjekter under planlegging.

Statusrapport Haugalandspakken Juni Pågående prosjekter. 1. Prosjekter under prosjektering og utførelse. 2. Prosjekter under planlegging. Statusrapport Haugalandspakken Juni 2016 Pågående prosjekter. 1. Prosjekter under prosjektering og utførelse. 2. Prosjekter under planlegging. Prosjekter under prosjektering og utførelse 1. E134 Solheim

Detaljer

Tidlig oppstart av delstrekninger på riksvegprosjekt i Bymiljøpakken

Tidlig oppstart av delstrekninger på riksvegprosjekt i Bymiljøpakken Notat 1 6. mai 201 9 Tidlig oppstart av delstrekninger på riksvegprosjekt i Bymiljøpakken Bakgrunn I notatet omtales hvilke forutsetninger som gjelder for oppstart av riksvegprosjekter i henhold budsjettretningslinjene

Detaljer

Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid gangs behandling / sluttvedtak

Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid gangs behandling / sluttvedtak ArkivsakID 15/3406 Sakspapir Vår saksbehandler: Erik Johan Hildrum 62433127 Arealplan Detaljreguleringsplan for RV 3 Grundset nord - planid 2015009-2. gangs behandling / sluttvedtak Utvalg Saksnummer Møtedato

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Oppstart av detaljreguleringsplan

Oppstart av detaljreguleringsplan Oppstart av detaljreguleringsplan fylkesveg152 Kirkeveien og fylkesveg 152 Langhusveien Åpent informasjonsmøte torsdag 1. februar 2018 Rådhusteateret Hvem er vi? Akershus fylkeskommune Thomas Tvedt, direktør

Detaljer

Regionmøte Follo 26. april Nils Karbø

Regionmøte Follo 26. april Nils Karbø Regionmøte Follo 26. april 2019 Nils Karbø Nye fartsgrensekriterier og systematisk gjennomgang av fartsgrenser Dekkelegging 2019 Planer Follo 2019 Trygging av skoleveger Trygging av skoleveger Revisjon

Detaljer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer

Reguleringsplan. E39 Smiene-Harestad. Prosjektpresentasjon TUNGENESMØTET SEP.2014. Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer Reguleringsplan E39 Smiene-Harestad TUNGENESMØTET SEP.2014 Prosjektpresentasjon Planleggingsleder Laila Løkken Christensen-Dreyer , reguleringsplan Organisasjon Statens vegvesen er byggherre. Tor Geir

Detaljer

FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN NOTAT KREATIV FASE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forutsetninger Kreativ fase 2. 4 Overordnet målsetting 2

FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN NOTAT KREATIV FASE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Forutsetninger Kreativ fase 2. 4 Overordnet målsetting 2 STATENS VEGVESEN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN NOTAT KREATIV FASE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Forutsetninger.

Detaljer

Vedtak i styringsgruppa: Innkalling og saksliste til Styringsgruppas møte godkjennes.

Vedtak i styringsgruppa: Innkalling og saksliste til Styringsgruppas møte godkjennes. REFERAT Styringsgruppas møte 2-2017 Fredag 17. mars, klokka 9-12, rådhuset i Fredrikstad Til stede fra Styringsgruppa: Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (møteleder) Olav Moe, Østfold fylkeskommune Tor

Detaljer

Styringsgruppa tar justering av kroneverdi til 2019-kr til orientering, både på inntekts- og utgiftssiden.

Styringsgruppa tar justering av kroneverdi til 2019-kr til orientering, både på inntekts- og utgiftssiden. Saksframlegg Sakstittel: Portefølje første periode Saksnummer: Sak 6 Dato for behandling: 15.03.2019 Saksbehandler: Veronica Wiik / Roy-Lars Olsen/ Guri Ugedahl Kort om saken Tromsø er enda ikke invitert

Detaljer

Mulighetsrom - støtteordninger

Mulighetsrom - støtteordninger Indre regionråd mars 2016 Mulighetsrom - støtteordninger Trafikksikkerhet- FTU: Tilskuddsordning til sikring av kommunale skoleveger Type tiltak: Etablering av droppsoner for elever som blir kjørt i bil

Detaljer

Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Beate Børrud Arkiv: PLAID 361 Arkivsaksnr.: 14/9288-7 Dato: 21.04.2015 DETALJREGULERING FOR FV. 319 SVELVIKVEIEN, STREKNINGEN OSCAR KIÆRS VEI - HANS TORDSENS

Detaljer

banenor.no Org.nr: NO MVA Bane NOR SF Postboks 4350, NO 2308 Hamar Sentralbord: 05280

banenor.no Org.nr: NO MVA Bane NOR SF Postboks 4350, NO 2308 Hamar Sentralbord: 05280 Mottakere: Etter adresseliste Dato: 20.04.2017 Deres ref.: Side: 1 / 5 Vår saksbehandler: Alf Louis Solvang Telefon: Mobil: +47 90937564 E-post: Alf.Louis.Solvang@banenor.no InterCity Østfoldbanen, parsell

Detaljer

Øvrige: Roy Jakobsen, Jostein Haug, Vibeke Weibell Eliassen, Tor Stabbetorp og Gry Rustad Pettersen (prosjektleder/ referent).

Øvrige: Roy Jakobsen, Jostein Haug, Vibeke Weibell Eliassen, Tor Stabbetorp og Gry Rustad Pettersen (prosjektleder/ referent). REFERAT Møte i Styringsgruppa 5 2016, 15. juni kl. 13 15 Fylkeshuset i Sarpsborg Til stede fra Styringsgruppa: Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (møteleder) Olav Moe, Østfold fylkeskommune Kari Agerup,

Detaljer

Fra Rådmannsutvalget: Håkon Johnsen, Bente Meinert, Sigmund Vister og Roar Midtbø Jensen.

Fra Rådmannsutvalget: Håkon Johnsen, Bente Meinert, Sigmund Vister og Roar Midtbø Jensen. REFERAT Styringsgruppas møte 8-2016 Onsdag 14. desember, klokka 9-12, rådhuset i Sarpsborg Til stede fra Styringsgruppa: Ole Haabeth, Østfold fylkeskommune (møteleder) Olav Moe, Østfold fylkeskommune Simen

Detaljer

Kommunedelplan for ny Glommakryssing i Fredrikstad. Utlegging for høring.

Kommunedelplan for ny Glommakryssing i Fredrikstad. Utlegging for høring. Arkivsak-dok. 14/07367-11 Saksbehandler Terje Gjelten Bakken Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 15.02.2018 Bystyret 2015 2019 01.03.2018 Kommunedelplan for ny Glommakryssing i Fredrikstad.

Detaljer

E134 Dagslett E18

E134 Dagslett E18 E134 Dagslett E18 E134 Dagslett Linnes - E18 Kort status Frem til våren 2018 ble det jobbet med to separate prosjekt E134 Dagslett Linnes klart til bygging E134 Linnes E18 kommunedelplan nesten klar E134

Detaljer

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg Arkivsak-dok. 12/00339-1 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Plan- og økonomiutvalget 02.02.2012 Bystyret 16.02.2012 Prinsippvedtak om bompengefinansiering av transportpakke Nedre Glomma/Sarpsborg

Detaljer

Bypakker i Møre og Romsdal Status

Bypakker i Møre og Romsdal Status Bypakker i Møre og Romsdal Status Kristiansund, Molde og Ålesund Strategidirektør Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt Investeringer i Møre-byene Bompengepolicy Bompenge-policy på riksveger: Lavtrafikerte

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for samferdselssektoren Saksframlegg Vår saksbehandler Erling Stein Aass, tlf. 32808699 Vår referanse 2013/3273-11 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for samferdselssektoren 11.09.2014 Vedlegg 1 Rapport. Fv. 283 Rosenkrantzgata.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset, Sarpsborg Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset, Sarpsborg Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset, Sarpsborg Dato: 18.12.2017 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Haabeth

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Ivar Thorkildsen, Henry Damman og Bjørn Åmdal, Statens vegvesen Bakgrunn

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/04149-1 Saksbehandler Jørgen Amos Ruud Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2015-2019 28.10.2015 52/15 Planprogram for Vingulmorkveien og Torsbekkdalen

Detaljer

Arbeidsplan, revisjonstema og ambisjonsnivå

Arbeidsplan, revisjonstema og ambisjonsnivå Arbeidsplan, revisjonstema og ambisjonsnivå Handlingsprogram 2020-2023 Besøksadresse: Bergelandsgata 30, 4012 Stavanger Postadresse: Postboks 43, 6861 Leikanger bymiljopakken@vegvesen.no www. Bakgrunn

Detaljer

Tiltaksplan for å avbøte trafikkutfordringene gjennom Moss i påvente av rv februar Folkemøteoss

Tiltaksplan for å avbøte trafikkutfordringene gjennom Moss i påvente av rv februar Folkemøteoss Tiltaksplan for å avbøte trafikkutfordringene gjennom Moss i påvente av rv.19 27. februar Folkemøteoss Mandat for arbeidet Tiltak for å for å redusere ulempene knyttet til hovedvegsystemet gjennom sentrale

Detaljer

Konsekvensutredning rv. 111 Hafslund - Dondern - Valg av alternativ

Konsekvensutredning rv. 111 Hafslund - Dondern - Valg av alternativ Arkivsak-dok. 16/08099-30 Saksbehandler Laila Vestby Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 27.03.2019 Konsekvensutredning rv. 111 Hafslund - Dondern - Valg av alternativ

Detaljer

Bypakke Nedre Glomma

Bypakke Nedre Glomma Bypakke Nedre Glomma Transportsystemenes bidrag til stedsutvikling under nullvekst-målet. Pål Dixon Sandberg Landskapsarkitekt MNLA og fagansvarlig for arkitektur og myke trafikanter i Bypakke Nedre Glomma.

Detaljer

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling

RV19 og Bypakke i Moss. Fra ord til handling RV19 og Bypakke i Moss Fra ord til handling Innspillet fra Østfold fylkeskommune: o RV19 må inn i NTP i tidlig fase uansett ramme. o Stortingets merknad må følges opp. o Mest mulig samtidighet bane og

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Reguleringsplan fv. 109 Råbekken Alvim, parsell Rolvsøysund-Alvim - Utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan fv. 109 Råbekken Alvim, parsell Rolvsøysund-Alvim - Utlegging til offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 14/02334-45 Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 13.02.2019 Reguleringsplan fv. 109 Råbekken Alvim, parsell Rolvsøysund-Alvim

Detaljer

Samferdselsprosjekt i Rogaland

Samferdselsprosjekt i Rogaland Samferdselsprosjekt i Rogaland Ledermøte RIF, onsdag 11. mars 2015 Stine Haave Åsland Vegavdeling Rogaland Region vest: NTP 2014-2023 Investeringer store riksvegsprosjekt (stat + bompenger) Rogaland: E39

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Saksprotokoll - Bystyret , sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling:

Saksprotokoll - Bystyret , sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling: Saksprotokoll - Bystyret 31.03.2011, sak 38/11 Detaljreguleringsplan, g/s-vei, fv 192 Færvik - Sandum, Behandling: Representanten Eirik Sørsdal, Sv, satte frem følgende tilleggsforslag: I prosjektets planbeskrivelse

Detaljer

Vilt- og innlandsfiskenemnda Dato: Sarpsborg kommune, Postboks 237 Saksref:

Vilt- og innlandsfiskenemnda Dato: Sarpsborg kommune, Postboks 237 Saksref: 1 BAN E N o R?03 18-1 Vilt- og innlandsfiskenemnda Dato: 20.04.2017 Sarpsborg kommune, Postboks 237 1702 Sarpsborg Deres ref.: Vår saksbehandler: Telefon: Mobil: +47 90937564 E-post: Alf Louis Solvang

Detaljer

Beslutningsnotat Prioritering av riksvegtiltak i byvekstavtalen

Beslutningsnotat Prioritering av riksvegtiltak i byvekstavtalen Notat Til: Kontaktutvalget Miljøpakken Saksbehandler: FAL Fra: Statens vegvesen, RM Tlf saksbeh. Kopi til: Vår dato: 12.06.19 Beslutningsnotat Prioritering av riksvegtiltak i byvekstavtalen Trondheim har

Detaljer

Statusoppdatering detaljreguleringsplan

Statusoppdatering detaljreguleringsplan Statusoppdatering detaljreguleringsplan fylkesveg152 Kirkeveien og fylkesveg 152 Langhusveien Informasjonsmøte for grunneiere torsdag 20. juni 2018 Kommunestyresalen, Ski rådhus 20.06.2018 Hvem er vi?

Detaljer

Prosjektleder Nils Brandt. Rv. 23 Linnes E18

Prosjektleder Nils Brandt. Rv. 23 Linnes E18 Prosjektleder Nils Brandt Rv. 23 Linnes E18 VELKOMMEN Hovedhensikten med dagens møte er å vise hvilke løsninger vi har så langt og få innspill på andre løsninger som bør utredes Rv. 23 Linnes E18 Agenda

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen / Liv Marit Carlsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr.: 14/9438-30 Dato: 29.09.2014 HØRING: ROSENKRANTZGATA - MULIGHETSSTUDIE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: 12.12.2018 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sindre Martinsen-Evje Medlem

Detaljer

Regional transportplan - handlingsprogram høring

Regional transportplan - handlingsprogram høring Arkivsak-dok. 19/05359-4 Saksbehandler Terje Gjelten Bakken Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 11.09.2019 Regional transportplan - handlingsprogram 2020-2021 - høring

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kasia Szary-Skadell Arkiv: PLAN 2018p 18/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Kasia Szary-Skadell Arkiv: PLAN 2018p 18/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kasia Szary-Skadell Arkiv: PLAN 2018p 18/815-12 Dato: 25.05.2019 Saken behandles slik: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR Kommunestyret 20.06.2019 KS-/ Utvalg for plan

Detaljer

Prosjekter i Finnmark 2015-2029

Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Regionvegsjef Torbjørn Naimak Barents Industri 25. november 2015 Prosjekter i Finnmark 2015-2029 Gednje brøytestasjon i forrige uke. Foto: Odd Walter Hirsavaara Rekordhøy aktivitet i nord 2015: 3,3 milliarder

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 MOTTATTE UTTALELSER... 2 3 SAMMENDRAG OG KOMMENTARER... 2 3.1 STATLIGE OG REGIONALE INSTANSER OG FORETAK... 2 3.2 PRIVATE FORETAK OG PRIVATPERSONER... 3 1 INNLEDNING

Detaljer

BYPAKKE NORD-JÆREN KORTVERSJON

BYPAKKE NORD-JÆREN KORTVERSJON BYPAKKE NORD-JÆREN KORTVERSJON 2018 2021 Handlingsprogram Hva er handlingsprogram for bypakken? Handlingsprogram 2018 2021 tar utgangspunkt i forslag til Bypakke Nord-Jæren behandlet i fylkestinget 9.

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

Bypakke Tønsberg-regionen - orientering til Samferdselsdepartementet

Bypakke Tønsberg-regionen - orientering til Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Marit Gagnat / 22073682 17/198017-1 09.11.2017 Bypakke

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

REFERAT. Styringsgruppas møte Onsdag 14. juni, klokka 12-15, fylkeshuset

REFERAT. Styringsgruppas møte Onsdag 14. juni, klokka 12-15, fylkeshuset REFERAT Styringsgruppas møte 4-2017 Onsdag 14. juni, klokka 12-15, fylkeshuset Til stede fra styringsgruppa: Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg kommune (møteleder) Linda Engsmyr, Sarpsborg kommune Ann-Hege

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma Møtested: Fredrikstad rådhus Dato: 06.06.2018 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Sindre Martinsen-Evje Medlem

Detaljer

Tiltaksbeskrivelse. Detaljregulering Bussveien fv. 44 Kvadrat Ruten (Sandnes sentrum), plan Sandnes kommune

Tiltaksbeskrivelse. Detaljregulering Bussveien fv. 44 Kvadrat Ruten (Sandnes sentrum), plan Sandnes kommune Tiltaksbeskrivelse Detaljregulering Bussveien fv. 44 Kvadrat Ruten (Sandnes sentrum), plan 2016102 Sandnes kommune Rogaland Fylkeskommune Statens vegvesen - Region vest 21.03.2019 Innhold Tiltaksbeskrivelse...

Detaljer

Læringspunkter/suksessfaktorer fra arbeid med Bypakke Nedre Glomma

Læringspunkter/suksessfaktorer fra arbeid med Bypakke Nedre Glomma Læringspunkter/suksessfaktorer fra arbeid med Bypakke Nedre Glomma - Samarbeid og prosess for gjennomføringsevne - Kommunikasjon i samspillet fag og politikk - Utarbeidelse av faglig grunnlag og bruk av

Detaljer

E39 Smiene-Harestad, forbedret alternativ 5

E39 Smiene-Harestad, forbedret alternativ 5 , forbedret alternativ 5 Grunneiermøte 04.02.2016 Laila Løkken Christensen-Dreyer Dagsorden Satt av tid fra kl. 18.00-21.00 Generell informasjon om vegprosjektet, framdrift og planprosess. Forprosjektet

Detaljer

Statusrapport Statens vegvesen

Statusrapport Statens vegvesen Statusrapport Statens vegvesen Risavikadagen 2018 24. 10. 2018 Irene Hegre, seksjonssjef Vegavdeling Rogaland, ireheg@vegvesen.no Bymiljøpakke Nord-Jæren Hovedmål Nullvekst i personbiltrafikken i byområdet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Fv Undergang ved Tune kirke - Sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Fv Undergang ved Tune kirke - Sluttbehandling Arkivsak-dok. 14/06595-44 Saksbehandler Terje Gjelten Bakken Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 30.08.2017 Bystyret 2015-2019 14.09.2017 Field Code Changed Detaljreguleringsplan

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

Status vegprosjekter i Rogaland

Status vegprosjekter i Rogaland Møte med Rogalandsbenken Sola den13. januar 2015 Organisering av Region vest Status vegprosjekter i Rogaland Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 13.01.2015 1 Region vest: NTP 2014-2023 Investeringar

Detaljer

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande

Handlingsprogram Utbedring E16 Fagernes-Hande Handlingsprogram 2018-23 Utbedring E16 Fagernes-Hande Programområder og store prosjekt Handlingsprogrammet sendes på høring til fylkeskommunene 13.10.2017. Svarfrist ila året Det legges opp til fysiske

Detaljer

Fv. 661 Vik Leivikbukta Presentasjon av planforslag. Åpent folkemøte sept Idahall, Vestnes kommune

Fv. 661 Vik Leivikbukta Presentasjon av planforslag. Åpent folkemøte sept Idahall, Vestnes kommune Fv. 661 Vik Leivikbukta Presentasjon av planforslag Åpent folkemøte - 18. sept. 2017 Idahall, Vestnes kommune Innhold Medvirkning Gjennomgang av planforslaget Gående og syklende Avkjørsler Kollektivløsninger

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte 3. okt 2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Informasjonsmøte 3. oktober 2016 Oppstart av planarbeid og høring

Detaljer

Region nord, avdeling Finnmark

Region nord, avdeling Finnmark Region nord, avdeling Finnmark 1. Forord Statens vegvesen legger med dette fram forslag til planprogram på reguleringsplan for gangog sykkelveg langs rv. 93 Lakshusbakken Skillemo i Alta kommune. Planprogrammet

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Rådmannsutvalg Bypakke Nedre Glomma Møtested: Olav den Hellige, Sarpsborg rådhus Dato: Tid: 08:30 11.

Møteprotokoll. Utvalg: Rådmannsutvalg Bypakke Nedre Glomma Møtested: Olav den Hellige, Sarpsborg rådhus Dato: Tid: 08:30 11. Møteprotokoll Utvalg: Rådmannsutvalg Bypakke Nedre Glomma Møtested: Olav den Hellige, Sarpsborg rådhus Dato: 16.01.2019 Tid: 08:30 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bente Meinert

Detaljer

Fv.91 Breivikeidet bru - Hov. Forslag til detaljreguleringsplan

Fv.91 Breivikeidet bru - Hov. Forslag til detaljreguleringsplan Fv.91 Breivikeidet bru - Hov Forslag til detaljreguleringsplan Fv.91 Breivikeidet bru - Hov Reguleringsplan med konsekvensutredning Bakgrunn Påbegynt bygging av ny Breivikeidet bru stoppet i 2010 på grunn

Detaljer

Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua. KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv

Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua. KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv Nordre parsell: Ramberget Mjøsbrua KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv KVU Transportsystemet Jaren (Oslo)-Gjøvik-Moelv Strekningen Ramberget-Mjøsbrua Det ble utarbeidet et forprosjekt på strekningen

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring PLID , GBNRflere

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring PLID , GBNRflere SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA-L13, PLID- 20170002, GBNRflere 16/72 Planoppstart med planprogram for detaljplan for gang- og sykkelvei langs fv115 Saksnr

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde

Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Prosjekt:Tjøme GS Lengde: 2850 m Trafikkmengde Revidert 19.02.2015 (ÅDT): 2200 Kollektiv Sykkel Presterød, Teie, Tjøme og Hogsness Fastlandsforbindelse Bompenge Fartsgrense: 40-60 km x x Oversiktskart

Detaljer

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering

BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering BYPAKKE TØNSBERGREGIONEN Tertialrapportering 2 Saksgang Møtedato Møte nr. Sak nr. Administrativ styringsgruppe 02.09. 4-36/16 Overordnet styringsgruppe 20.09. 4-35/16 Tertialrapportering 2 Sammendrag Bypakke

Detaljer

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling

8 Vurdering av traséforslag og anbefaling MULIGHETSSTUDIE 87 8 Vurdering av traséforslag og anbefaling Under følger en vurdering av foreslåtte traséforslag i foregående kapittel og hvilken trasé som foreslås for Indre og Nedre bane. 8.1 Indre

Detaljer

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune

Fv.156 Bråtan Tusse Planprogram. Presentasjon for Nesodden kommune Planprogram Presentasjon for Nesodden kommune 7.12.2016 Prosjektmål til planprogrammet Samfunnsmål: prosjektet skal Gi en forutsigbar og stabil vegforbindelse til Nordre Frogn og Nesodden Gi god trafikksikkerhet

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5

1 Innledning... 1. 2 Kollektivtilbud... 1. 3 Sykkel... 4. 3.1 Rute H3: Sentrum-Vormedal... 4. 3.2 Rute H9: Norheim-Raglamyr... 5 Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-12-02 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Martin Mitchell VURDERING ALTERNATIVE VEILØSNINGER NORHEIM

Detaljer

Detaljregulering rv. 80 trefeltvegen. Vurdering av krav om KU / planprogram

Detaljregulering rv. 80 trefeltvegen. Vurdering av krav om KU / planprogram Detaljregulering rv. 80 trefeltvegen Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 6 2.1. Grunnlag i KU-forskriften... 6 2.2.

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal

Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett. Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Sykkelby Ålesund Bypakke KVU - Hovedsykkelnett Maren Meyer sykkelkontakt i vegavdeling Møre og Romsdal Båndby Ålesund -med milde vintre og en slak hovedsykkeltrasé Km-radius rund sentrum Det meste av Ålesund

Detaljer